Innhald. Dagleg leiar har ordet. Styret si årsmelding. Revisor si melding. Konsernrekneskap Furene AS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhald. Dagleg leiar har ordet. Styret si årsmelding. Revisor si melding. Konsernrekneskap Furene AS 2014"

Transkript

1 År s r appor t2014

2 Innhald Dagleg leiar har ordet Styret si årsmelding Revisor si melding Konsernrekneskap Furene AS 2014 Resultat Balanse Notar Kontantstraumoppstilling Årsrekneskap Furene AS 2014 Nøkkeltal Resultat Balanse Notar Kontantstraumoppstilling

3 Dagleg leiar har ordet Eit godt år for Furene Furene er ei middels stor bedrift i eit distrikt prega av ei av landets største industriklynger og eit fylke som er leiande innan eksport av varer målt i kroner i høve til innbyggartal. Derfor påverkar svingingar i den internasjonale økonomien både våre samarbeidspartnarar og oss sjølve. Veksten i norsk økonomi er venta å bli rundt 1,5 % i Forventninga til vekst er på slutten av året nedvurdert, drive av forventa negative verknadar av oljeprisfall på om lag 70 dollar fatet sidan juni i Ringverknadane av oljeprisfallet er utfordrande å talfeste. Enkelte forskingsarbeid tilseier at effekten kan bli ein vekstreduksjon på heile 2,4 % av fastlands BNP. På den andre sida er det faktorar som kan dempe dei negative konsekvensane av lågare oljepris. Til dømes lågare balansepris på funn i Nordsjøen som gir lågare enn forventa oljepris og fall i riggrater. Utanom oljerelatert sektor vil rentekutt frå Noregs Bank, svekking av krona og mulege finanspolitiske tiltak kunne dempe verknadane av oljeprisfallet i økonomi og sysselsetting. Vårt lokalsamfunn er prega av familieeigde bedrifter som samhandlar tett og viser stort samfunnsengasjement. Næringslivet er påverka av den siste tida si urolege utvikling innan oljesektoren. Likevel er det optimisme mellom bedriftene og investeringslysta er framleis god, om enn noko avventande. I Furene sitt nedslagsfelt, og mellom våre samarbeidspartar er det framleis høg aktivitet. På slutten av året merka vi tendensar til noko svakare ordreinngang og ei noko meir avventande haldning til å tilsette nye personar og å opne for praksisplassar. Bedriftseigarar er klare i si haldning til framtidig overleving avheng av innovasjonskraft, investeringsvilje og evne til nyvinningar. Det å lære av kvarandre i klynger og nettverk vil skape vekst i framtida og gjer kompetanse overførbar frå ein bransje til ein annan. Havromet er sett på kartet som eit muleg framtidig næringsområde. I Noreg har vi framleis den lågaste arbeidsløysa innanfor OECD-området, høg arbeidsdeltaking og høgt utdanningsnivå. Næringslivet er produktivt, folk trivast og har høg motivasjon i arbeidet. Næringslivet har i enkelte sektorar store utfordringar med å skaffe nok kompetente hender til å stette behovet. Utanlandsk arbeidskraft har i noko grad reist tilbake til heimlandet og har slik buffra for innanlandsk auke i arbeidsløysa. Trass høg yrkesdeltaking har landet ein alt for stor utanforskap av menneske som både vil og kan arbeide i noko grad og tilføre samfunnet meir arbeidskraft berre tilhøva vert lagt til rette. Vi kan grovt dele inn auken i utanforskapen i tre grupper: Ungdom som ikkje fullfører vidaregåande opplæring Langvarig sjukefråvær Manglande integrering av enkelte grupper innvandrarar I Furene har vi merka tendensar til tråare arbeidsmarknad og mange spår auka arbeidsløyse. Som fylje av omstilling og teknologiutvikling lever næringslivet med hurtige omstillingar og krav til interne læreprosessar. I dei færraste bedrifter kjem ein nytilsett ferdig utlært, omfattande opplæringsprosessar må til for å meistre krav til produksjon og effektiv drift. Dette gjeld i like stor grad for dei med høgskule utdanning som dei utan. For oss merkar vi dette langs to dimensjonar, overfor eigne tilsette og som samarbeidspart for næringslivet i rekrutteringsarbeid. Størstedelen av dei jobbsøkarane vi jobbar i lag med har ikkje høgare utdanning eller formell fagkompetanse. Her er skreddarsaum, individuell tilrettelegging og god jobbmatch avgjerande for å verte skikka til å møte arbeidslivet sine krav. Vi i Furene er glade for oppmodinga frå statsministeren til arbeidsgivarane om å tilsette folk som har utfordringar med å kome inn i arbeidslivet. God arbeidsintegrering føreset imidlertid eit godt samspel mellom attføringsbedriftene, Nav og næringslivet. Det er viktig at NAV har god bestillerkompetanse, attføringsbedrifta finn den rette matchen

4 mellom kandidatane og næringslivet, og ikkje minst at både arbeidsgivar og arbeidssøkjar vert fylgt tett gjennom heile prosessen. Vi kan få enda fleire i arbeid og aktivitet i I 2014 har vi hatt eit sterkt fokus på å bu oss for ein ny konkurransesituasjon som treff oss tidleg i Uklarheitene rundt utsetjinga av stortingsmeldinga har gitt bransjen eit årelangt vakuum. Vi har nytta tida godt til interne prosessar som skal gi oss auka konkurransekraft i framtida. Vi ser eit stort behov for avklaringstiltak, yrkeskvalifiseringstenester, samt oppfølgingsog formidlingstiltak. Vårt viktigaste forretningsområde er levering av tiltakstenester og bedrifta er bygd opp rundt dette. På slutten av året vart det klarlagt at i 2015 vert Arbeid med Bistand (AB) og Avklaring i Skjerma sektor (AK) konkurranseutsett i forbindelse med at kontraktane på Raskare tilbake tenestene går ut 1/ Det er lagt føringar for tiltaka Kvalifisering i skjerma verksemd som skal fasast inn i APS (Arbeidspraksis i skjerma verksemd), nye AFT (Arbeidsførebuande trening), og TIA (Tilrettelagt arbeid) skal fasast ut og på sikt overførast til Tidsubestemt lønstilskot. Dei faktiske forholda rundt dette er i skrivande stund ikkje klarlagt. Det som synes klart er at vi sit att med ein rimeleg barbert skjerma sektor der VTA og AFT er einaste tiltaka som vert att. Solid og truverdig millionar kroner til styrking av bedrifta. Furene omsette for millionar kr. i 2014 og oppnådde eit resultat på millionar kr. Ein reduksjon i resultat frå 2013 på millionar kr. Resultat av underliggande drift er millionar kr. I 2014 har resultatet av finansielle papir påverka årsresultatet med 1,8 millionar kroner. Over tid ser vi at plasseringar i finansmarknaden gir betre avkasting enn risikofri rente. Økonomisk har dei forskjellige avdelingane varierande resultatgrad. Vi har mange bein å stå på og ser det som ein fordel så lenge vi greier å balansere drifta godt. Driftsmessig er dette ein krevjande modell som stiller store krav til alle tilsette. 53 personar til ordinær jobb, ytt tenester til knappe 600 personar og gir lønna arbeid til ytterlegare 85 personar Endringa er ikkje overraskande men kom i eit raskare tempo enn vi hadde sett føre oss. Vi kjenner oss godt budde, har gode erfaringar med samarbeidet mellom Attføringsbedriftene i fylket, og har vunne denne type anbod i tre rundar før. Å vinne desse anboda er heilt avgjerande for vår faglege utvikling og vekst dei komande åra. Vi skal gjere vår del av jobben og håpar strukturendringa gjev den effekten regjerande styresmakter føreset, nemleg at attførings- og inkluderingstenestene skal bli lettare tilgjengelege for fleire, koste mindre med høgare kvalitet, samt få fleire i arbeid. Gjennomstrøyminga i våre tenester i året har vore 582 personar mot 531 i 2013 og 457 i Ein auke på heile 125 på to år syner at vi har greidd å auke gjennomstrøymingstakta vesentleg utan at det har gått ut over korkje

5 måloppnåing for brukarane eller tilbakemeldingane frå kunden. Kvar og ein av våre tilsette har vore med å gjort dette taktskiftet muleg. Eigarane har som filosofi å bygge bedrifta stein på stein. Langsiktig eigarskap gir rom for utvikling og tryggheit for arbeidsplassane som igjen gir bedrifta framdrift. Slik skaper vi gode resultat over tid. Produksjon Etter oppkjøpet av Dragsund Asvo er vi no Søre Sunnmøre sin største aktør innan profileringsartiklar, gravering og trykk. I tillegg til aktiviteten vi har hatt i Furene har Dragsund kome inn med nye segment. Dragsund driv med mekanisk produksjon, monteringsarbeid, garnreinsking, institusjonsvaskeri og spesialemballasje. Produksjonsavdelingane har tilfredsstillande ordretilgang. Kvalitet og tenester Vårt konkurransefortrinn ligg i våre tilsette sin unike kompetanse, evne og vilje til forbetringsarbeid, samt i å ha tilgjenge til reelle bedriftsmiljø som verkemiddel til vellukka avklarings- og yrkeskvalifiseringsløp. I tillegg har vi brei og god kontaktflate med næringslivet på Søre Sunnmøre. Næringslivet er våre gode partnarar i formidlingsarbeidet. Med godt driv og entusiasme går vi inn i 2015 med mål om å vinne fram i konkurransen og skape muligheiter for fleire! Volda, april 2015 Hege Karete Hamre Dagleg leiar Ein kan sjå fordelar med konkurranse, men det er samstundes nærliggande å stille spørsmålsteikn om måten å kjøpe inn denne type tenester på er den mest kostnadseffektive, både med omsyn til kroner og resultat av tenestene for samfunnet. Gjennom taktskiftet i volum og skjerpa fokus på dokumentert kvalitet har vi innført kvalitetssikringssystemet Equass. Gjennom Equass forpliktar vi oss til kontinuerleg forbetring og fokus på dei rette handlingane. Vi scorar svært godt på dei fleste indikatorar og avdekker områder for forbetring. I det komande året vil vi spesielt ha fokus på samhandling med våre kundar og samarbeidspartar.

6 Styret si årsmelding Om selskapet: Furene AS vart stifta i 1971 av ideelle aksjonærar med eit ideelt formål. Bedrifta sin intensjon er på forretningsmessig basis å legge til rette for personleg utvikling gjennom opplæring og kvalifisering. Næringslivet sit på nøkkelen til arbeidsinkludering. Utan næringslivet med på laget lykkast vi ikkje. I tillegg meiner styret vi ikkje må miste av syne det faktum at ordinært arbeidsliv ikkje er eit alternativ for alle. Desse må også få eit tilbod utover passivt stønadsmottak. Her har vi ei viktig rolle i dag, og vi vil også ha det i framtida. Konsernet Furene AS består av morselskapet Furene AS og eigedomsselskapet AS Terminalbygg. AS Terminalbygg har som formål å eige og leige ut lokale til eigarselskapa, Furene AS og Nettbuss Møre AS. Målsettinga til bedrifta er tosidig: Vi skal levere og utvikle attraktive tenester som fremjar arbeid, aktivitet og inkludering Vi skal sikre langsiktig god lønsemd for bedrifta som heilskap. Furene - for den som vil og kan! er visjonen vår som har sitt fundament i vår tanke om at motiverte menneske som vil nok oppnår sine mål. Måloppnåing for brukar er samsvarande med måloppnåing for bedrifta. Furene sine forretningsområder og samfunnsbidrag er å drive: Yrkeskvalifisering og velferdstenester Vare- og tenesteproduksjon som virkemiddel for opplæring og kvalifisering Våre fokusområder speglar vårt formål og våre virkemiddel i samfunnsoppdraget vårt. Gjennom kvalitetssikringa i Equass forpliktar vi oss til kontinuerleg forbetring. Ein lovnad til det beste for brukar, samarbeidspartar og formålet. Tenester/Yrkeskvalifisering Nav er den største kunden og gir sine premissar for volum og innhald i tenestene. Bransjen og Furene har stor merksemd på kvalitet og resultat og er i ferd med å bygge opp kunnskap om kva som verkar og kva som ikkje er like effektiv bruk av ressursar. Vi ser ein klar trend i at vi leverer tenester til fleire for mindre kroner. Tenestene må seiast å ha blitt langt meir tids- og kostnadseffektive. Kor vidt det gir varig positiv effekt for brukar manglar det per i dag målingar på. Frå vår ståstad er ei teneste ikkje vellukka dersom den ikkje har ført til varig endring. God kvalitet og gode resultat krev kompetente og motiverte medarbeidarar. Dei tilsette er vår viktigaste ressurs og gjennom kartlegging, planlegging og målretta tiltak aukar vi kompetansenivået i organisasjonen og kvaliteten i leveransane våre. Vi har god tverrfagleg samansetjing og er godt rusta til å løyse dagens oppgåver og framtidige utfordringar. Søkjarmassen til ledige stillingar er stor og vi har ingen problem med rekruttering til bedrifta. I ei verd der marknaden skal styre kven som får yte tenester til dei som har utfordringar innan feltet arbeid og aktivitet, må vi tilby og levere dei beste tenestene som til ei kvar tid er etterspurde. Med auka gjennomstrøyming og ventelister inn til tenestene våre, dokumenterer vi eit stort behov for dei tenestene vi tilbyr. Velferdstenester og kurs. Furene skal vere ein føretrekt partnar i å utvikle og levere nye løysingar på utfordringar i marknaden.

7 I 2014 har aktiviteten på konkurranseutsette anbod/amo frå Nav på Søre Sunnmøre vore aukande. Vi har vunne dei fleste av anboda vi har levert tilbod på og gjennomført kursa Hjelpearbeidar hotell og restaurant, Vegen Vidare og Jobbklubb. Sommaren 2012 vann AMR (Attføringsbedriftene i Møre og Romsdal) på nytt «Raskare tilbake»- tiltaka for oppfølging av sjukmelde og andre som treng individuell rettleiing med omsyn til arbeid. Avrop til desse tenestene har på langt nær vore like høge som for rekord året Kontraktane går ut 1/ og førebuingane til ny anbodsrunde har hatt stort fokus gjennom året. I ny anbodsrunde vert AB(Arbeid med Bistand) og Avklaring skjerma sektor innlemma i desse nye anboda. Styret ser på det som avgjerande for vidare vekst og utvikling at vi vinn desse anboda. Frå styret si side har det ikkje vore nokon alternativ strategi å tenkje at ein ikkje skal kjempe for å vinne anboda. Organisasjonen har lagt ned eit stort arbeid i høve til å rigge oss for å levere tenestene. Denne systemendringa er sannsynlegvis den største i skjema sektor si historie. For Furene sin del kan det sjå ut som vi etter innføring av nytt system sitt att med 70 tiltaksplassar i skjerma sektor, 50 VTA (Varig tilrettelagde arbeidsplassar) og 20 APS (Arbeidspraksis i skjerma verksemd). Av dei 150 plassane vi har avtale på i dag vil 80 bli anten fasa ut eller konkurranseutsett. Produksjon Produksjonsavdelingane er i hovudsak mekanisk produksjon, montering, vaskeri, spesialemballasje og profilering/trykk. Dette er godt etablerte og velfungerande produksjonsmiljø. Produksjonsavdelingane er for det meste retta inn mot underleveransar til næringslivet i regionen. Næringslivet har i 2014 hatt god ordretilgang trass i høgt kostnadsnivå og internasjonal marknad for sluttprodukta. Det er i produksjonsavdelingane gjort mindre investeringar i maskiner og utstyr i I avdeling Dragsund er det gjort ei større bygningsmessig utbetring. Andel tenester - varer Omsetjingsmessig står vareproduksjonen for om lag 47% mot 63% i 2013 av total omsetjing. Furene avd. Industriteneste Avdelinga har jamt god drift på både teneste og varesida av verksemda. Avdelinga tilbyr Varig tilrettelagde arbeidsplassar (VTA). Ramma i 2014 er 33 VTA plassar. I tillegg tilbyr avdelinga arbeidstrening til APS tiltaket, avklaring, tilrettelagt arbeid og praksisplassar for elevar i vidaregåande skule. Avdelinga har svært allsidig monteringsarbeid til næringslivet i regionen. Avdeling Dragsund Selskapet har kontor og produksjonslokale på Leikong i Herøy kommune. I tillegg leverer avdelinga vaskeritenester for sjukeheimen og til private i Vanylven. Dragsund har ei ramme på 17 VTA plassar og har deltakarar frå kommunane Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven. Avdelinga har slite med å fylle rammene. Det vart etablert Rådgivande utval for plassane i Vanylven og for plassane på Leikong. I Vanylven har det vore svært godt oppmøte både frå NAV og kommunen på møta. Ved utgongen av året er alle plassane fylde og samarbeidsplattforma er godt etablert. For plassane på Leikong har det synt seg langt tyngre å få etablert utvalet, jamvel om partane har ytra ynskje om slikt samarbeidsorgan. Oppmøtet har vore variabelt både med omsyn til antal møtande og i kva grad kvar kommune har tildelt rolla til nokon tilsett. Dette jobbar vi vidare med. Uansett er no alle plassane fylde og dialogen om enkeltsaker er svært god. Avdelinga driv med profilering, trykksaker, gravering, spesialemballasje i tre, mekanisk arbeid, institusjonsvaskeri og monteringsarbeid. Gjennom strategiprosessen hausten 2014 i avdelingane er det vedteke å flytte profileringsaktiviteten i Furene til avdeling Dragsund. Aktivitetssenteret på BakkOla-marka i Ørsta Furene driv aktivitetssenter for eldre i Ørsta på BakkOla-marka omsorgssenter. Vi ser på BakkOla som ein viktig aktivitet og eit vinn-vinn prosjekt for

8 alle partar. BakkOla er ein av våre mest etterspurde og mangfaldige arenaer vi har i vår portefølje. Avtalen gjekk ut ved nytt år og vi jobbar med å lande ny avtale. Ulsteinvik I Ulsteinvik har bedrifta lokalar der vi driv kursverksemd og kontor til vegleiarar som yter service til brukarar i Ulstein og Hareid. I 2014 har kursaktiviteten auka og både Jobbklubb og Vegen vidare har vore halde i Ulstein. Av anna kursverksemd har det vore Hjelpearbeidar hotell og restaurant og BKA kurs i samarbeid med lokalt næringsliv. HR/Organisasjon og miljø Forholdet mellom fast tilsette kvinner og menn er 40% kvinner og 60% menn. Styrerepresentasjonen er fordelt med 40% kvinner og 60% menn. Arbeidsmiljøet ved bedrifta vert sett på som svært godt. tilsette, medarbeidarsamtalar, IA-plan, bedriftshelseteneste og HMS arbeid. Styret meiner bedrifta organiserer og har god oversikt over arbeidsmiljøet, så vel fysisk som sosialt. Bedrifta har over år hatt svært gode resultat av undersøkingane og det er ikkje teikn til at noko av sjukefråværet skuldast forhold på arbeidsplassen. Miljø Bedrifta forureinar ikkje det ytre miljø. Ikkje nokon av bedrifta sine avdelingar er underlagt konsesjonsvilkår eller krav om utsleppsløyve Klager/avvik I 2014 var det registrert 4 avvik\klager som alle er handsama og lukka. Økonomi Styret meiner føresetnad for fortsatt drift er til stades og rekneskapen for 2014 er sett opp etter denne føresetnaden. Styret meiner at det framlagde årsrekneskapen gir eit rettvisande bilde av konsernet sine eigedelar, gjeld, finansielle stilling og resultat. Økonomisk stilling Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Sjukefråvær Gjennom året er det registrert eit sjukefråvær på 8.8% og viser ein nedgong på 0.35 % i høve til Målet i IA-planen er mellom 5-5,5% % av det totale sjukefråværet er legemeldt. Av om lag 55 tilsette står nokre få personar for over 50% av det totale sjukefråværet i bedrifta. Det er ikkje rapportert skadar eller ulukker av betyding. Personalpolitikk Bedrifta sin personalpolitikk er nøytral med omsyn til kjønn, nasjonalitet og religion. Ved tilsetting vert søkjarane vurdert og tilsett etter kvalifikasjonar relatert til stillinga sitt innhald. Arbeidsmiljøet vert kartlagt og følgt opp årleg gjennom arbeidsmiljøkartlegging mellom dei Styret Balansesum Eigenkapital Eigenkapitalprosent Styret inviterer til eigarmøter to gongar i året. Det er halde 5 styremøter og ei styresamling over to dagar. Mellom møta er det tett og god dialog mellom styre og leiing. Styret har ei utadvent haldning og legg gjerne møter og samlingar hos andre attføringsbedrifter. Avdelingsleiarane er jamleg innom styremøta og med i styresamlingane.

9 Eigarmøta er ein viktig arena for å dele kunnskap og innsikt. Vi ønskjer enda tettare samhandling med våre eigarar. Vi opplever stor oppslutnad om eigarmøta. Dialogen er god og skapar felles kunnskap om felles utfordringar. Gjennom dialogen er det avdekka behov hos eigarane for tenester og oppgåver som Furene kan levere. I eit utviklingsperspektiv fins det også mulegheiter.

10

11

12

13

14

15

16 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 Note 1 Rekneskapsprinsipp. Årsrekneskapet er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Konsolideringsprinsipp. Konsernrekneskapet viser det samla økonomiske resultat og den finansielle stillinga når morselskapet; Furene AS og dette selskapet sine eigarandelar i andre selskap blir presentert som ei økonomisk eining. I konsernrekneskapet er alle selskap tatt med der Furene AS indirekte eller direkte eig meir enn 50% av aksjane eller har bestemmande innflytelse. I tillegg til morselskapet; Furene AS omfattar konsernrekneskapet: Terminalbygg AS, 6105 Volda (eigarandel 59,8%). Etableringstidspunkt: Alle vesentlege transaksjonar og mellomverande mellom selskap som inngår i konsernrekneskapet er eliminert. Aksjar i dotterselskap er eliminert mot eigenkapitalen på etableringstidspunktet. I Terminalbygg AS er der minoritetsinteresser med 40,2%. Minoritetsinteresser er spesifisert i balansen og inngår i konsernet sin eigenkapital. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.tjenester blir inntektsført etter kvart som dei blir levert. Klassifisering og vurdering av balansepostar Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld omfattar postar som knytter seg til varekretsløpet. For andre postar enn kundefordringar inngår postar som forfell til betaling innan eitt år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidlar er eigedelar bestemt til varig eige eller bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfell seinere enn eitt år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidlar blir vurdert til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidlar blir vurdert til anskaffelseskost. Varige anleggsmidlar blir avskrivne etter ein fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlar blir nedskrivne til verkeleg verdi ved verdifall som ikkje er forventa å vere forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetningar er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er oppført i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap bli gjort på grunnlag av individuelle vurderingar av dei enkelte fordringane. I tillegg blir det for øvrige kundefordringar gjort ei uspesifisert avsetning for å dekke forventa tap. Varebeholdningar Lager av innkjøpte varer er verdsett til lågaste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet, og verkeleg verdi. Egentilvirka ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det blir gjennomført nedskriving for pårekneleg ukurans. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar blir balanseført og avskrivne over driftsmidla si levetid dersom dei har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstig kr Direkte vedlikehold av driftsmidlar blir kostnadsført løpande under driftskostnader, medan påkostningar eller forbedringar blir lagt til driftsmidla sin kostpris og blir avskrivne i takt med driftsmidlet.

17 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 (Note 1 fortsatt) Aksjar i dotterselskap. Investering i dotterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsrekneskapet. Aksjar i andre selskap. Aksjar som inngår i ei handelsportefølgje(omløpsaksjar) er vurdert til verkeleg verdi på balansedagen. Aksjar som er langsiktig plassering (anleggsaksjar) er vurdert til lågaste verdi av kostpris og verkeleg verdi på balansedagen. Pensjonar. Pensjonsforpliktelser finansiert over drifta er berekna og ført opp i balansen som ein gjeldspost under avsetning for forpliktelsar.pensjonsordning finansiert via sikra ordning er ikkje balanseført. Pensjonspremien er kostnadsført som pensjonskostnad og ført opp under lønnskostnader. Forskuddsbetalt premie iform av innbetaling på premiefond er ført opp i balansen under posten andre fordringar. Avkastning på premiefondet blir i resultatrekneskapet oppført som ein reduksjon av pensjonskostnaden. Skattar. Skattekostnad i konsernrekneskapet er knytta til det eine dotterselskapet. Skatter er spesifisert i dotterselskapet sitt selskapsrekneskap.morselskapet og det andre dotterselskapet sitt hovedformål er å skape arbeid for yrkeshemma og er fritatt for inntektsskatt. Note 2 Varige driftsmidlar Morselskap Tomter Fast eigedom Påkostn. lokaler Furene Transport middel Maskiner, inventar, verktøy Goodwill Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang til kostpris ( ) ( ) Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Akkumulerte nedskrivninger ( ) ( ) Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avskrivingsplan år år 5-8 år 5-10 år 3 år

18 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 (Note 2 fortsatt) Varige driftsmidlar/goodwill. Konsern Tomter Fast eigedom Påkostn. lokaler Furene Transportmiddel Maskiner inventar, verktøy Goodwill Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang til kostpris ( ) ( ) Eliminert internfortjeneste Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Akkumulerte nedskrivninger ( ) ( ) Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avskrivingsplan år år 5-8 år 3-12,5 år 3-5 år Investering og avgang driftsmidlar siste 5 år Morselskap År Transport middel Maskiner/ verktøy Inventar Tomter/ bygg Byggningsm. innreiing Goodwill Bygg 2014 Investert Avgang 2013 Investert Avgang 2012 Investert Avgang 2011 Investert Avgang 2010 Investert Avgang

19 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 (Note 2 fortsatt) Investering og avgang driftsmidlar siste 2 åra. Konsern År Transport middel Maskiner/ verktøy/ inventar Tomter/bygg Bygningsm. innreiing Goodwill 2014 Investert Avgang Investert Avgang ( ) Note 3 Bundne midlar I posten inngår bundne bankinnskot for morselskap og konsernet med kr ,-. Note 4 Kundefordringar Morselskap Kundefordringar til pålydande Avsatt delkredere Netto oppførte kundefordringar Konsern Kundefordringar til pålydande Avsatt delkredere Eliminert interne kundefordringar i konsernet Netto oppførte kundefordringar

20 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 Note 5 Varebeholdningar. Morselskap/Konsern Lager av råvarer Lager av varer under tilvirkning Lager av egentilvirka ferdigvarer Sum Vurderingsprinsipp er beskreve i note 1. Note 6 Fordringar og gjeld Morselskap 2014 Fordring Terminalbygg AS (Dotterselskap) Sum fordring datterselskap Fordringar med forfall seinare enn eitt år: Fordring pensjonsyting Sum andre fordringer (langsiktig) Andre fordringar(kortsiktig) Tilgode refusjon/sjukepenger Andre forskotsbetalte kostnader Sum andre fordringar (kortsiktig) Konsern Fordringar med forfall senere enn 1 år: Fordring pensjonsyting (sjå note 9) Sum andre fordringar(langsiktig) Andre fordringar(kortsiktig) Tilgode refusjon/sjukepenger Andre forskotsbetalte kostnader Sum andre fordringar(kortsiktig)

21 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 Note 6 (fordringar og gjeld) fortsatt Gjeld som er sikra med pant o.l. Morselskap Gjeld til kredittinstitusjonar 0 Øvrig langsiktig gjeld;pensjonsforpliktelse Sum Langsiktig gjeld er nedbetalt i 2014, pant i eigedeler er sletta og det er ingen gjeld som forfell til betaling meir enn 5 år etter utgangen av rekneskapsåret. Konsern Gjeld som er sikra med pant o.l Gjeld til kredittinstitusjonar Sum Balanseført verdi av eiendelar pantsett for gjeld i konsernet; bygning Langsiktig gjeld med forfall seinare enn 5 år : kr ,-. Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital i Furene AS pr består av følgjande aksjeklassar: Antal Pålydande Balanse A-aksjar Aksjonærar i selskapet pr : Namn aksjonærer Antal aksjar Eigarandel i % Norges Handikapforbund ,48 Norges Handikapforbund 100 8,83 Nord Vest Møre og Romsdal Fylke ,60 Volda Kommune ,13 Herøy Kommune 92 8,13 Ørsta Kommune 40 3,53 Vanylven Kommune 54 4,77 Ulstein Kommune 60 5,31 Hareid Kommune 24 2,12 Sykkylven Kommune 24 2,12 Sande Kommune 43 3,80 Stranda Kommune 16 1,41 Eid Kommune 12 1,06 Vågsøy Kommune 8 0,71 Totalt

22 Notar til konsernrekneskap Furene AS 2014 Note 8 Lønnskostnader, antal tilsette, godtgjersle, lån til tilsette mv. Morselskap Lønningar Arbeidsgiveravgift Styrehonorar Pensjonskostnader(sjå note 9) Andre lønnsrelaterte ytelsar Sum Antal årsverk 44,6 38,6 Andre tilsette med økonomisk kompensasjon Tilknytta utan økonomisk kompensasjon Godtgjersler for 2014 Ytelsar til leiande personer Dagleg leiar Hege Hamre Lønn Anna godtgjersle Samla godtgjersle Pensjonskostnad Styret Inge-Jonny Hide Styreleiar Alvhild Iversen Nestleiar Hans Olav Øyehaug Styremedlem Sølvi Lilly Remøy Styremedlem Oddbjørn Nes Styremedlem Børge Sætre Tilsette sin representant Rolf Sporsheim Tilsette sin observatør Samla godtgjersle til styret Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjer kr ,-. Herav resthonorar Dragsund ASVO AS kr ,-. I tillegg er det utgiftsført kr ,- for andre tjenester.

23 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 Note 8 (Lønnskostnader etc. fortsatt) Konsern Lønningar Arbeidsgjevaravgift Styrehonorar Pensjonskostnader (sjå note 9) Andre lønnsrelaterte ytelsar Sum Gjennomsnittlig antal tilsette: Antal årsverk 44,6 42,6 Andre tilsette med økonomisk kompensasjon Tilknytta utan økonomisk kompensasjon Godtgjersler for 2014 Ytelsar til leiande personer Dagleg leiar (Mor) Hege Hamre Lønn Anna godtgjersle Samla godtgjersle Pensjonskostnad Styret Inge-Jonny Hide Styreleiar(mor) Alvhild Iversen Nestleia(mor) Hans Olav Øyehaug Styremedlem(mor) Sølvi Lilly Remøy Styremedlem(mor) Oddbjørn Nes Styremedlem(mor) Børge Sætre Tilsette sin representant(mor) Rolf Sporsheim Tilsette sin observatør(mor) Hege Hamre Styreleiar (dotter) Samla godtgjersle til styret Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjer kr ,-. I tillegg er det utgiftsført kr ,- for andre tjenester.

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

8. Konsernrekneskap Førde IL 2015 med revisorberetning (årsmøtesaknr. 5)

8. Konsernrekneskap Førde IL 2015 med revisorberetning (årsmøtesaknr. 5) 8. Konsernrekneskap Førde IL 2015 med revisorberetning (årsmøtesaknr. 5) Førde IL Notar til rekneskapen for 2015 Årsrekneskapen Rekneskapsprinsipp er sett opp i samsvar med rekneskapslova og reglane

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Dill AS

Årsregnskap 2016 for Dill AS Årsregnskap 2016 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2016 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer