Innhald. Dagleg leiar har ordet. Styret si årsmelding. Revisor si melding. Konsernrekneskap Furene AS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhald. Dagleg leiar har ordet. Styret si årsmelding. Revisor si melding. Konsernrekneskap Furene AS 2014"

Transkript

1 År s r appor t2014

2 Innhald Dagleg leiar har ordet Styret si årsmelding Revisor si melding Konsernrekneskap Furene AS 2014 Resultat Balanse Notar Kontantstraumoppstilling Årsrekneskap Furene AS 2014 Nøkkeltal Resultat Balanse Notar Kontantstraumoppstilling

3 Dagleg leiar har ordet Eit godt år for Furene Furene er ei middels stor bedrift i eit distrikt prega av ei av landets største industriklynger og eit fylke som er leiande innan eksport av varer målt i kroner i høve til innbyggartal. Derfor påverkar svingingar i den internasjonale økonomien både våre samarbeidspartnarar og oss sjølve. Veksten i norsk økonomi er venta å bli rundt 1,5 % i Forventninga til vekst er på slutten av året nedvurdert, drive av forventa negative verknadar av oljeprisfall på om lag 70 dollar fatet sidan juni i Ringverknadane av oljeprisfallet er utfordrande å talfeste. Enkelte forskingsarbeid tilseier at effekten kan bli ein vekstreduksjon på heile 2,4 % av fastlands BNP. På den andre sida er det faktorar som kan dempe dei negative konsekvensane av lågare oljepris. Til dømes lågare balansepris på funn i Nordsjøen som gir lågare enn forventa oljepris og fall i riggrater. Utanom oljerelatert sektor vil rentekutt frå Noregs Bank, svekking av krona og mulege finanspolitiske tiltak kunne dempe verknadane av oljeprisfallet i økonomi og sysselsetting. Vårt lokalsamfunn er prega av familieeigde bedrifter som samhandlar tett og viser stort samfunnsengasjement. Næringslivet er påverka av den siste tida si urolege utvikling innan oljesektoren. Likevel er det optimisme mellom bedriftene og investeringslysta er framleis god, om enn noko avventande. I Furene sitt nedslagsfelt, og mellom våre samarbeidspartar er det framleis høg aktivitet. På slutten av året merka vi tendensar til noko svakare ordreinngang og ei noko meir avventande haldning til å tilsette nye personar og å opne for praksisplassar. Bedriftseigarar er klare i si haldning til framtidig overleving avheng av innovasjonskraft, investeringsvilje og evne til nyvinningar. Det å lære av kvarandre i klynger og nettverk vil skape vekst i framtida og gjer kompetanse overførbar frå ein bransje til ein annan. Havromet er sett på kartet som eit muleg framtidig næringsområde. I Noreg har vi framleis den lågaste arbeidsløysa innanfor OECD-området, høg arbeidsdeltaking og høgt utdanningsnivå. Næringslivet er produktivt, folk trivast og har høg motivasjon i arbeidet. Næringslivet har i enkelte sektorar store utfordringar med å skaffe nok kompetente hender til å stette behovet. Utanlandsk arbeidskraft har i noko grad reist tilbake til heimlandet og har slik buffra for innanlandsk auke i arbeidsløysa. Trass høg yrkesdeltaking har landet ein alt for stor utanforskap av menneske som både vil og kan arbeide i noko grad og tilføre samfunnet meir arbeidskraft berre tilhøva vert lagt til rette. Vi kan grovt dele inn auken i utanforskapen i tre grupper: Ungdom som ikkje fullfører vidaregåande opplæring Langvarig sjukefråvær Manglande integrering av enkelte grupper innvandrarar I Furene har vi merka tendensar til tråare arbeidsmarknad og mange spår auka arbeidsløyse. Som fylje av omstilling og teknologiutvikling lever næringslivet med hurtige omstillingar og krav til interne læreprosessar. I dei færraste bedrifter kjem ein nytilsett ferdig utlært, omfattande opplæringsprosessar må til for å meistre krav til produksjon og effektiv drift. Dette gjeld i like stor grad for dei med høgskule utdanning som dei utan. For oss merkar vi dette langs to dimensjonar, overfor eigne tilsette og som samarbeidspart for næringslivet i rekrutteringsarbeid. Størstedelen av dei jobbsøkarane vi jobbar i lag med har ikkje høgare utdanning eller formell fagkompetanse. Her er skreddarsaum, individuell tilrettelegging og god jobbmatch avgjerande for å verte skikka til å møte arbeidslivet sine krav. Vi i Furene er glade for oppmodinga frå statsministeren til arbeidsgivarane om å tilsette folk som har utfordringar med å kome inn i arbeidslivet. God arbeidsintegrering føreset imidlertid eit godt samspel mellom attføringsbedriftene, Nav og næringslivet. Det er viktig at NAV har god bestillerkompetanse, attføringsbedrifta finn den rette matchen

4 mellom kandidatane og næringslivet, og ikkje minst at både arbeidsgivar og arbeidssøkjar vert fylgt tett gjennom heile prosessen. Vi kan få enda fleire i arbeid og aktivitet i I 2014 har vi hatt eit sterkt fokus på å bu oss for ein ny konkurransesituasjon som treff oss tidleg i Uklarheitene rundt utsetjinga av stortingsmeldinga har gitt bransjen eit årelangt vakuum. Vi har nytta tida godt til interne prosessar som skal gi oss auka konkurransekraft i framtida. Vi ser eit stort behov for avklaringstiltak, yrkeskvalifiseringstenester, samt oppfølgingsog formidlingstiltak. Vårt viktigaste forretningsområde er levering av tiltakstenester og bedrifta er bygd opp rundt dette. På slutten av året vart det klarlagt at i 2015 vert Arbeid med Bistand (AB) og Avklaring i Skjerma sektor (AK) konkurranseutsett i forbindelse med at kontraktane på Raskare tilbake tenestene går ut 1/ Det er lagt føringar for tiltaka Kvalifisering i skjerma verksemd som skal fasast inn i APS (Arbeidspraksis i skjerma verksemd), nye AFT (Arbeidsførebuande trening), og TIA (Tilrettelagt arbeid) skal fasast ut og på sikt overførast til Tidsubestemt lønstilskot. Dei faktiske forholda rundt dette er i skrivande stund ikkje klarlagt. Det som synes klart er at vi sit att med ein rimeleg barbert skjerma sektor der VTA og AFT er einaste tiltaka som vert att. Solid og truverdig millionar kroner til styrking av bedrifta. Furene omsette for millionar kr. i 2014 og oppnådde eit resultat på millionar kr. Ein reduksjon i resultat frå 2013 på millionar kr. Resultat av underliggande drift er millionar kr. I 2014 har resultatet av finansielle papir påverka årsresultatet med 1,8 millionar kroner. Over tid ser vi at plasseringar i finansmarknaden gir betre avkasting enn risikofri rente. Økonomisk har dei forskjellige avdelingane varierande resultatgrad. Vi har mange bein å stå på og ser det som ein fordel så lenge vi greier å balansere drifta godt. Driftsmessig er dette ein krevjande modell som stiller store krav til alle tilsette. 53 personar til ordinær jobb, ytt tenester til knappe 600 personar og gir lønna arbeid til ytterlegare 85 personar Endringa er ikkje overraskande men kom i eit raskare tempo enn vi hadde sett føre oss. Vi kjenner oss godt budde, har gode erfaringar med samarbeidet mellom Attføringsbedriftene i fylket, og har vunne denne type anbod i tre rundar før. Å vinne desse anboda er heilt avgjerande for vår faglege utvikling og vekst dei komande åra. Vi skal gjere vår del av jobben og håpar strukturendringa gjev den effekten regjerande styresmakter føreset, nemleg at attførings- og inkluderingstenestene skal bli lettare tilgjengelege for fleire, koste mindre med høgare kvalitet, samt få fleire i arbeid. Gjennomstrøyminga i våre tenester i året har vore 582 personar mot 531 i 2013 og 457 i Ein auke på heile 125 på to år syner at vi har greidd å auke gjennomstrøymingstakta vesentleg utan at det har gått ut over korkje

5 måloppnåing for brukarane eller tilbakemeldingane frå kunden. Kvar og ein av våre tilsette har vore med å gjort dette taktskiftet muleg. Eigarane har som filosofi å bygge bedrifta stein på stein. Langsiktig eigarskap gir rom for utvikling og tryggheit for arbeidsplassane som igjen gir bedrifta framdrift. Slik skaper vi gode resultat over tid. Produksjon Etter oppkjøpet av Dragsund Asvo er vi no Søre Sunnmøre sin største aktør innan profileringsartiklar, gravering og trykk. I tillegg til aktiviteten vi har hatt i Furene har Dragsund kome inn med nye segment. Dragsund driv med mekanisk produksjon, monteringsarbeid, garnreinsking, institusjonsvaskeri og spesialemballasje. Produksjonsavdelingane har tilfredsstillande ordretilgang. Kvalitet og tenester Vårt konkurransefortrinn ligg i våre tilsette sin unike kompetanse, evne og vilje til forbetringsarbeid, samt i å ha tilgjenge til reelle bedriftsmiljø som verkemiddel til vellukka avklarings- og yrkeskvalifiseringsløp. I tillegg har vi brei og god kontaktflate med næringslivet på Søre Sunnmøre. Næringslivet er våre gode partnarar i formidlingsarbeidet. Med godt driv og entusiasme går vi inn i 2015 med mål om å vinne fram i konkurransen og skape muligheiter for fleire! Volda, april 2015 Hege Karete Hamre Dagleg leiar Ein kan sjå fordelar med konkurranse, men det er samstundes nærliggande å stille spørsmålsteikn om måten å kjøpe inn denne type tenester på er den mest kostnadseffektive, både med omsyn til kroner og resultat av tenestene for samfunnet. Gjennom taktskiftet i volum og skjerpa fokus på dokumentert kvalitet har vi innført kvalitetssikringssystemet Equass. Gjennom Equass forpliktar vi oss til kontinuerleg forbetring og fokus på dei rette handlingane. Vi scorar svært godt på dei fleste indikatorar og avdekker områder for forbetring. I det komande året vil vi spesielt ha fokus på samhandling med våre kundar og samarbeidspartar.

6 Styret si årsmelding Om selskapet: Furene AS vart stifta i 1971 av ideelle aksjonærar med eit ideelt formål. Bedrifta sin intensjon er på forretningsmessig basis å legge til rette for personleg utvikling gjennom opplæring og kvalifisering. Næringslivet sit på nøkkelen til arbeidsinkludering. Utan næringslivet med på laget lykkast vi ikkje. I tillegg meiner styret vi ikkje må miste av syne det faktum at ordinært arbeidsliv ikkje er eit alternativ for alle. Desse må også få eit tilbod utover passivt stønadsmottak. Her har vi ei viktig rolle i dag, og vi vil også ha det i framtida. Konsernet Furene AS består av morselskapet Furene AS og eigedomsselskapet AS Terminalbygg. AS Terminalbygg har som formål å eige og leige ut lokale til eigarselskapa, Furene AS og Nettbuss Møre AS. Målsettinga til bedrifta er tosidig: Vi skal levere og utvikle attraktive tenester som fremjar arbeid, aktivitet og inkludering Vi skal sikre langsiktig god lønsemd for bedrifta som heilskap. Furene - for den som vil og kan! er visjonen vår som har sitt fundament i vår tanke om at motiverte menneske som vil nok oppnår sine mål. Måloppnåing for brukar er samsvarande med måloppnåing for bedrifta. Furene sine forretningsområder og samfunnsbidrag er å drive: Yrkeskvalifisering og velferdstenester Vare- og tenesteproduksjon som virkemiddel for opplæring og kvalifisering Våre fokusområder speglar vårt formål og våre virkemiddel i samfunnsoppdraget vårt. Gjennom kvalitetssikringa i Equass forpliktar vi oss til kontinuerleg forbetring. Ein lovnad til det beste for brukar, samarbeidspartar og formålet. Tenester/Yrkeskvalifisering Nav er den største kunden og gir sine premissar for volum og innhald i tenestene. Bransjen og Furene har stor merksemd på kvalitet og resultat og er i ferd med å bygge opp kunnskap om kva som verkar og kva som ikkje er like effektiv bruk av ressursar. Vi ser ein klar trend i at vi leverer tenester til fleire for mindre kroner. Tenestene må seiast å ha blitt langt meir tids- og kostnadseffektive. Kor vidt det gir varig positiv effekt for brukar manglar det per i dag målingar på. Frå vår ståstad er ei teneste ikkje vellukka dersom den ikkje har ført til varig endring. God kvalitet og gode resultat krev kompetente og motiverte medarbeidarar. Dei tilsette er vår viktigaste ressurs og gjennom kartlegging, planlegging og målretta tiltak aukar vi kompetansenivået i organisasjonen og kvaliteten i leveransane våre. Vi har god tverrfagleg samansetjing og er godt rusta til å løyse dagens oppgåver og framtidige utfordringar. Søkjarmassen til ledige stillingar er stor og vi har ingen problem med rekruttering til bedrifta. I ei verd der marknaden skal styre kven som får yte tenester til dei som har utfordringar innan feltet arbeid og aktivitet, må vi tilby og levere dei beste tenestene som til ei kvar tid er etterspurde. Med auka gjennomstrøyming og ventelister inn til tenestene våre, dokumenterer vi eit stort behov for dei tenestene vi tilbyr. Velferdstenester og kurs. Furene skal vere ein føretrekt partnar i å utvikle og levere nye løysingar på utfordringar i marknaden.

7 I 2014 har aktiviteten på konkurranseutsette anbod/amo frå Nav på Søre Sunnmøre vore aukande. Vi har vunne dei fleste av anboda vi har levert tilbod på og gjennomført kursa Hjelpearbeidar hotell og restaurant, Vegen Vidare og Jobbklubb. Sommaren 2012 vann AMR (Attføringsbedriftene i Møre og Romsdal) på nytt «Raskare tilbake»- tiltaka for oppfølging av sjukmelde og andre som treng individuell rettleiing med omsyn til arbeid. Avrop til desse tenestene har på langt nær vore like høge som for rekord året Kontraktane går ut 1/ og førebuingane til ny anbodsrunde har hatt stort fokus gjennom året. I ny anbodsrunde vert AB(Arbeid med Bistand) og Avklaring skjerma sektor innlemma i desse nye anboda. Styret ser på det som avgjerande for vidare vekst og utvikling at vi vinn desse anboda. Frå styret si side har det ikkje vore nokon alternativ strategi å tenkje at ein ikkje skal kjempe for å vinne anboda. Organisasjonen har lagt ned eit stort arbeid i høve til å rigge oss for å levere tenestene. Denne systemendringa er sannsynlegvis den største i skjema sektor si historie. For Furene sin del kan det sjå ut som vi etter innføring av nytt system sitt att med 70 tiltaksplassar i skjerma sektor, 50 VTA (Varig tilrettelagde arbeidsplassar) og 20 APS (Arbeidspraksis i skjerma verksemd). Av dei 150 plassane vi har avtale på i dag vil 80 bli anten fasa ut eller konkurranseutsett. Produksjon Produksjonsavdelingane er i hovudsak mekanisk produksjon, montering, vaskeri, spesialemballasje og profilering/trykk. Dette er godt etablerte og velfungerande produksjonsmiljø. Produksjonsavdelingane er for det meste retta inn mot underleveransar til næringslivet i regionen. Næringslivet har i 2014 hatt god ordretilgang trass i høgt kostnadsnivå og internasjonal marknad for sluttprodukta. Det er i produksjonsavdelingane gjort mindre investeringar i maskiner og utstyr i I avdeling Dragsund er det gjort ei større bygningsmessig utbetring. Andel tenester - varer Omsetjingsmessig står vareproduksjonen for om lag 47% mot 63% i 2013 av total omsetjing. Furene avd. Industriteneste Avdelinga har jamt god drift på både teneste og varesida av verksemda. Avdelinga tilbyr Varig tilrettelagde arbeidsplassar (VTA). Ramma i 2014 er 33 VTA plassar. I tillegg tilbyr avdelinga arbeidstrening til APS tiltaket, avklaring, tilrettelagt arbeid og praksisplassar for elevar i vidaregåande skule. Avdelinga har svært allsidig monteringsarbeid til næringslivet i regionen. Avdeling Dragsund Selskapet har kontor og produksjonslokale på Leikong i Herøy kommune. I tillegg leverer avdelinga vaskeritenester for sjukeheimen og til private i Vanylven. Dragsund har ei ramme på 17 VTA plassar og har deltakarar frå kommunane Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven. Avdelinga har slite med å fylle rammene. Det vart etablert Rådgivande utval for plassane i Vanylven og for plassane på Leikong. I Vanylven har det vore svært godt oppmøte både frå NAV og kommunen på møta. Ved utgongen av året er alle plassane fylde og samarbeidsplattforma er godt etablert. For plassane på Leikong har det synt seg langt tyngre å få etablert utvalet, jamvel om partane har ytra ynskje om slikt samarbeidsorgan. Oppmøtet har vore variabelt både med omsyn til antal møtande og i kva grad kvar kommune har tildelt rolla til nokon tilsett. Dette jobbar vi vidare med. Uansett er no alle plassane fylde og dialogen om enkeltsaker er svært god. Avdelinga driv med profilering, trykksaker, gravering, spesialemballasje i tre, mekanisk arbeid, institusjonsvaskeri og monteringsarbeid. Gjennom strategiprosessen hausten 2014 i avdelingane er det vedteke å flytte profileringsaktiviteten i Furene til avdeling Dragsund. Aktivitetssenteret på BakkOla-marka i Ørsta Furene driv aktivitetssenter for eldre i Ørsta på BakkOla-marka omsorgssenter. Vi ser på BakkOla som ein viktig aktivitet og eit vinn-vinn prosjekt for

8 alle partar. BakkOla er ein av våre mest etterspurde og mangfaldige arenaer vi har i vår portefølje. Avtalen gjekk ut ved nytt år og vi jobbar med å lande ny avtale. Ulsteinvik I Ulsteinvik har bedrifta lokalar der vi driv kursverksemd og kontor til vegleiarar som yter service til brukarar i Ulstein og Hareid. I 2014 har kursaktiviteten auka og både Jobbklubb og Vegen vidare har vore halde i Ulstein. Av anna kursverksemd har det vore Hjelpearbeidar hotell og restaurant og BKA kurs i samarbeid med lokalt næringsliv. HR/Organisasjon og miljø Forholdet mellom fast tilsette kvinner og menn er 40% kvinner og 60% menn. Styrerepresentasjonen er fordelt med 40% kvinner og 60% menn. Arbeidsmiljøet ved bedrifta vert sett på som svært godt. tilsette, medarbeidarsamtalar, IA-plan, bedriftshelseteneste og HMS arbeid. Styret meiner bedrifta organiserer og har god oversikt over arbeidsmiljøet, så vel fysisk som sosialt. Bedrifta har over år hatt svært gode resultat av undersøkingane og det er ikkje teikn til at noko av sjukefråværet skuldast forhold på arbeidsplassen. Miljø Bedrifta forureinar ikkje det ytre miljø. Ikkje nokon av bedrifta sine avdelingar er underlagt konsesjonsvilkår eller krav om utsleppsløyve Klager/avvik I 2014 var det registrert 4 avvik\klager som alle er handsama og lukka. Økonomi Styret meiner føresetnad for fortsatt drift er til stades og rekneskapen for 2014 er sett opp etter denne føresetnaden. Styret meiner at det framlagde årsrekneskapen gir eit rettvisande bilde av konsernet sine eigedelar, gjeld, finansielle stilling og resultat. Økonomisk stilling Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Sjukefråvær Gjennom året er det registrert eit sjukefråvær på 8.8% og viser ein nedgong på 0.35 % i høve til Målet i IA-planen er mellom 5-5,5% % av det totale sjukefråværet er legemeldt. Av om lag 55 tilsette står nokre få personar for over 50% av det totale sjukefråværet i bedrifta. Det er ikkje rapportert skadar eller ulukker av betyding. Personalpolitikk Bedrifta sin personalpolitikk er nøytral med omsyn til kjønn, nasjonalitet og religion. Ved tilsetting vert søkjarane vurdert og tilsett etter kvalifikasjonar relatert til stillinga sitt innhald. Arbeidsmiljøet vert kartlagt og følgt opp årleg gjennom arbeidsmiljøkartlegging mellom dei Styret Balansesum Eigenkapital Eigenkapitalprosent Styret inviterer til eigarmøter to gongar i året. Det er halde 5 styremøter og ei styresamling over to dagar. Mellom møta er det tett og god dialog mellom styre og leiing. Styret har ei utadvent haldning og legg gjerne møter og samlingar hos andre attføringsbedrifter. Avdelingsleiarane er jamleg innom styremøta og med i styresamlingane.

9 Eigarmøta er ein viktig arena for å dele kunnskap og innsikt. Vi ønskjer enda tettare samhandling med våre eigarar. Vi opplever stor oppslutnad om eigarmøta. Dialogen er god og skapar felles kunnskap om felles utfordringar. Gjennom dialogen er det avdekka behov hos eigarane for tenester og oppgåver som Furene kan levere. I eit utviklingsperspektiv fins det også mulegheiter.

10

11

12

13

14

15

16 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 Note 1 Rekneskapsprinsipp. Årsrekneskapet er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Konsolideringsprinsipp. Konsernrekneskapet viser det samla økonomiske resultat og den finansielle stillinga når morselskapet; Furene AS og dette selskapet sine eigarandelar i andre selskap blir presentert som ei økonomisk eining. I konsernrekneskapet er alle selskap tatt med der Furene AS indirekte eller direkte eig meir enn 50% av aksjane eller har bestemmande innflytelse. I tillegg til morselskapet; Furene AS omfattar konsernrekneskapet: Terminalbygg AS, 6105 Volda (eigarandel 59,8%). Etableringstidspunkt: Alle vesentlege transaksjonar og mellomverande mellom selskap som inngår i konsernrekneskapet er eliminert. Aksjar i dotterselskap er eliminert mot eigenkapitalen på etableringstidspunktet. I Terminalbygg AS er der minoritetsinteresser med 40,2%. Minoritetsinteresser er spesifisert i balansen og inngår i konsernet sin eigenkapital. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.tjenester blir inntektsført etter kvart som dei blir levert. Klassifisering og vurdering av balansepostar Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld omfattar postar som knytter seg til varekretsløpet. For andre postar enn kundefordringar inngår postar som forfell til betaling innan eitt år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidlar er eigedelar bestemt til varig eige eller bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfell seinere enn eitt år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidlar blir vurdert til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir ført i balansen til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidlar blir vurdert til anskaffelseskost. Varige anleggsmidlar blir avskrivne etter ein fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlar blir nedskrivne til verkeleg verdi ved verdifall som ikkje er forventa å vere forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetningar er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er oppført i balansen til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap bli gjort på grunnlag av individuelle vurderingar av dei enkelte fordringane. I tillegg blir det for øvrige kundefordringar gjort ei uspesifisert avsetning for å dekke forventa tap. Varebeholdningar Lager av innkjøpte varer er verdsett til lågaste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet, og verkeleg verdi. Egentilvirka ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det blir gjennomført nedskriving for pårekneleg ukurans. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar blir balanseført og avskrivne over driftsmidla si levetid dersom dei har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstig kr Direkte vedlikehold av driftsmidlar blir kostnadsført løpande under driftskostnader, medan påkostningar eller forbedringar blir lagt til driftsmidla sin kostpris og blir avskrivne i takt med driftsmidlet.

17 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 (Note 1 fortsatt) Aksjar i dotterselskap. Investering i dotterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsrekneskapet. Aksjar i andre selskap. Aksjar som inngår i ei handelsportefølgje(omløpsaksjar) er vurdert til verkeleg verdi på balansedagen. Aksjar som er langsiktig plassering (anleggsaksjar) er vurdert til lågaste verdi av kostpris og verkeleg verdi på balansedagen. Pensjonar. Pensjonsforpliktelser finansiert over drifta er berekna og ført opp i balansen som ein gjeldspost under avsetning for forpliktelsar.pensjonsordning finansiert via sikra ordning er ikkje balanseført. Pensjonspremien er kostnadsført som pensjonskostnad og ført opp under lønnskostnader. Forskuddsbetalt premie iform av innbetaling på premiefond er ført opp i balansen under posten andre fordringar. Avkastning på premiefondet blir i resultatrekneskapet oppført som ein reduksjon av pensjonskostnaden. Skattar. Skattekostnad i konsernrekneskapet er knytta til det eine dotterselskapet. Skatter er spesifisert i dotterselskapet sitt selskapsrekneskap.morselskapet og det andre dotterselskapet sitt hovedformål er å skape arbeid for yrkeshemma og er fritatt for inntektsskatt. Note 2 Varige driftsmidlar Morselskap Tomter Fast eigedom Påkostn. lokaler Furene Transport middel Maskiner, inventar, verktøy Goodwill Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang til kostpris ( ) ( ) Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Akkumulerte nedskrivninger ( ) ( ) Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avskrivingsplan år år 5-8 år 5-10 år 3 år

18 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 (Note 2 fortsatt) Varige driftsmidlar/goodwill. Konsern Tomter Fast eigedom Påkostn. lokaler Furene Transportmiddel Maskiner inventar, verktøy Goodwill Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang til kostpris ( ) ( ) Eliminert internfortjeneste Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Akkumulerte nedskrivninger ( ) ( ) Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avskrivingsplan år år 5-8 år 3-12,5 år 3-5 år Investering og avgang driftsmidlar siste 5 år Morselskap År Transport middel Maskiner/ verktøy Inventar Tomter/ bygg Byggningsm. innreiing Goodwill Bygg 2014 Investert Avgang 2013 Investert Avgang 2012 Investert Avgang 2011 Investert Avgang 2010 Investert Avgang

19 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 (Note 2 fortsatt) Investering og avgang driftsmidlar siste 2 åra. Konsern År Transport middel Maskiner/ verktøy/ inventar Tomter/bygg Bygningsm. innreiing Goodwill 2014 Investert Avgang Investert Avgang ( ) Note 3 Bundne midlar I posten inngår bundne bankinnskot for morselskap og konsernet med kr ,-. Note 4 Kundefordringar Morselskap Kundefordringar til pålydande Avsatt delkredere Netto oppførte kundefordringar Konsern Kundefordringar til pålydande Avsatt delkredere Eliminert interne kundefordringar i konsernet Netto oppførte kundefordringar

20 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 Note 5 Varebeholdningar. Morselskap/Konsern Lager av råvarer Lager av varer under tilvirkning Lager av egentilvirka ferdigvarer Sum Vurderingsprinsipp er beskreve i note 1. Note 6 Fordringar og gjeld Morselskap 2014 Fordring Terminalbygg AS (Dotterselskap) Sum fordring datterselskap Fordringar med forfall seinare enn eitt år: Fordring pensjonsyting Sum andre fordringer (langsiktig) Andre fordringar(kortsiktig) Tilgode refusjon/sjukepenger Andre forskotsbetalte kostnader Sum andre fordringar (kortsiktig) Konsern Fordringar med forfall senere enn 1 år: Fordring pensjonsyting (sjå note 9) Sum andre fordringar(langsiktig) Andre fordringar(kortsiktig) Tilgode refusjon/sjukepenger Andre forskotsbetalte kostnader Sum andre fordringar(kortsiktig)

21 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 Note 6 (fordringar og gjeld) fortsatt Gjeld som er sikra med pant o.l. Morselskap Gjeld til kredittinstitusjonar 0 Øvrig langsiktig gjeld;pensjonsforpliktelse Sum Langsiktig gjeld er nedbetalt i 2014, pant i eigedeler er sletta og det er ingen gjeld som forfell til betaling meir enn 5 år etter utgangen av rekneskapsåret. Konsern Gjeld som er sikra med pant o.l Gjeld til kredittinstitusjonar Sum Balanseført verdi av eiendelar pantsett for gjeld i konsernet; bygning Langsiktig gjeld med forfall seinare enn 5 år : kr ,-. Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital i Furene AS pr består av følgjande aksjeklassar: Antal Pålydande Balanse A-aksjar Aksjonærar i selskapet pr : Namn aksjonærer Antal aksjar Eigarandel i % Norges Handikapforbund ,48 Norges Handikapforbund 100 8,83 Nord Vest Møre og Romsdal Fylke ,60 Volda Kommune ,13 Herøy Kommune 92 8,13 Ørsta Kommune 40 3,53 Vanylven Kommune 54 4,77 Ulstein Kommune 60 5,31 Hareid Kommune 24 2,12 Sykkylven Kommune 24 2,12 Sande Kommune 43 3,80 Stranda Kommune 16 1,41 Eid Kommune 12 1,06 Vågsøy Kommune 8 0,71 Totalt

22 Notar til konsernrekneskap Furene AS 2014 Note 8 Lønnskostnader, antal tilsette, godtgjersle, lån til tilsette mv. Morselskap Lønningar Arbeidsgiveravgift Styrehonorar Pensjonskostnader(sjå note 9) Andre lønnsrelaterte ytelsar Sum Antal årsverk 44,6 38,6 Andre tilsette med økonomisk kompensasjon Tilknytta utan økonomisk kompensasjon Godtgjersler for 2014 Ytelsar til leiande personer Dagleg leiar Hege Hamre Lønn Anna godtgjersle Samla godtgjersle Pensjonskostnad Styret Inge-Jonny Hide Styreleiar Alvhild Iversen Nestleiar Hans Olav Øyehaug Styremedlem Sølvi Lilly Remøy Styremedlem Oddbjørn Nes Styremedlem Børge Sætre Tilsette sin representant Rolf Sporsheim Tilsette sin observatør Samla godtgjersle til styret Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjer kr ,-. Herav resthonorar Dragsund ASVO AS kr ,-. I tillegg er det utgiftsført kr ,- for andre tjenester.

23 Notar til konsernrekneskapet Furene AS 2014 Note 8 (Lønnskostnader etc. fortsatt) Konsern Lønningar Arbeidsgjevaravgift Styrehonorar Pensjonskostnader (sjå note 9) Andre lønnsrelaterte ytelsar Sum Gjennomsnittlig antal tilsette: Antal årsverk 44,6 42,6 Andre tilsette med økonomisk kompensasjon Tilknytta utan økonomisk kompensasjon Godtgjersler for 2014 Ytelsar til leiande personer Dagleg leiar (Mor) Hege Hamre Lønn Anna godtgjersle Samla godtgjersle Pensjonskostnad Styret Inge-Jonny Hide Styreleiar(mor) Alvhild Iversen Nestleia(mor) Hans Olav Øyehaug Styremedlem(mor) Sølvi Lilly Remøy Styremedlem(mor) Oddbjørn Nes Styremedlem(mor) Børge Sætre Tilsette sin representant(mor) Rolf Sporsheim Tilsette sin observatør(mor) Hege Hamre Styreleiar (dotter) Samla godtgjersle til styret Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjer kr ,-. I tillegg er det utgiftsført kr ,- for andre tjenester.

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING Høgdepunkt i 2014 33. personar formidla til arbeid. Overskot på kr. 2 059 770.- Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane

Saman tek vi vare på ressursane SSR - SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK ÅRSMELDING 2014 Saman tek vi vare på ressursane INNHALD Meir og meir avfall s 4 Høgdepunkt 2014 s 6 Marin forsøpling og mikroplast s 8 Eigarmelding s 14 Styrets årsmelding

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2013 2013 INNHALD 4 Ein organisasjon i utvikling 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 10 Bra for samfunnet = Bra for banken 12 Ungt Entreprenørskap i Sogn og

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1 ÅRSMELDING 2014 La oss gjenvinne meir 1 Miljøgifter finst i meir enn du trur. I 2014 jobba ÅRIM for å få inn enda meir farleg avfall. Ein lys idè Alle innsamla batteri blir gjenvunne Årleg havnar meir

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer