Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Ynskjer du surfôrprøve?"

Transkript

1 Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: Faks: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA Rådgivingsmelding Nummer oktober 2011 Innhald Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selje dyr? Bygningsrådgiving i Norsk Landbruksrådgiving Hordaland Tiltak ved for lite grovfôr Fjellbeite verdi og kapasitet BioFlyt gjødseltilsetjing Ledig stilling som økonomi og bedriftsrådgivar Fellestinging og kursverksemd hausten 2011 Fôrmangel? Kjøpe fôr eller selge dyr? Tekst: Bart van Gool Hard vinter og vanskelig vekstsesong har resultert i varierende avlinger. En hel del bønder rapporterer om for lite fôr. Fôrprøvene så langt viser betydelig dårligere fôrkvalitet. Vår kunnskap - din styrke Kalender 25. oktober Økonomikurs for bedrifter Tvildemoen, Voss oktober Agro Hordaland Clarion Hotel, flyplassen 1. november Fagmøte Bær Bjørkheim Kro & Motell, Samnanger 4. november Prosjektstyring Tvildemoen, Voss november Maskinførarkurs Lune Huler, Lindås Ynskjer du surfôrprøve? Skriv eller ring til Kjøpe fôr eller selge dyr? Dette spørsmålet er aktuelt hvert eneste år for alle som har for lite grovfôr. Beregningen om en skal kjøpe fôr eller selge dyr er enkel: Mari Aker,Voss, mob: Lise Austrheim, Stend, mob: Når tapt inntekt er større enn sparte fôrkostnader+dyrlege/medisin: Kjøp fôr Når tapt inntekt er mindre enn sparte fôrkostnader+dyrlege/medisin: Selg dyr 1

2 Mjølkekyr Eksempel 1. Buskap 20 kyr. 240 dager innefôring, 20 l/ku/dag. Mjølkepris kr 4,50. Fôrpris kr 3,50. Resultatendring ved 1 kuslakt: minus kr Anbefaling: Kjøp fôr. Eksempel 2 Buskap 55 kyr. 240 dager innefôring, 10 l/ku/dag og fôrpris på kr 6,00. Resultatendring ved 1 kuslakt: pluss kr Anbefaling: Slakt. Konklusjon mjølk: I praksis lønner det seg å kjøpe fôr til mjølkeproduksjon. Men med lav dagsyting, høge fôrpriser og når en ikke mister tilskudd, lønner det seg med slakt (eks. 2). Kjøttproduksjon Eksempel 1. Intensiv. Okse,260 kg lev.vekt. 240 dager innefôring. Kjøttpris kr 48,00. Fôrpris kr 3,50. Resultatendring ved 1 okseslakt: minus kr Anbefaling: Kjøp fôr. Eksempel 2. Intensiv. Som eksempel 1 men med fôrpris på kr 6,00. Resultatendring ved 1 okseslakt: pluss kr Anbefaling: Slakt. Eksempel 3. Ekstensiv. Kastrat. 260 lev. vekt. Kjøttpris kr 48,00. Fôrpris kr 6,00. Resultatendring ved 1 kastratslakt: pluss kr Anbefaling: Slakt. Lønner det seg for DEG å kjøpe fôr eller selge dyr? NLR Hordaland har utviklet et eget beregningsprogram som umiddelbart gir svar om det lønner seg å kjøpe fôr eller selge dyr. Ring oss og du får svar Bart van Gool Gunnlaug Røthe Mari Aker Lise Austrheim Rådgjevarar Bygg Rådgivar Leif Trygve Berge har lang erfaring som bonde, og er vår fremste ekspert på sauehald. Har du tankar om nybygg eller ombygging av eksisterande driftsbygning? Leif Trygve Berge har god oversikt over ulike bygningstypar og syn for praktiske og gode løysingar. Ta kontakt! / Konklusjon kjøtt: I praksis må en regne på hvert tilfelle om en skal kjøpe fôr eller selge dyr. Byggrådgiving i Norsk Landbruksrådgiving Hordaland Rådgivinga startar vanlegvis med eit gardsbesøk, der de drøftar drifta og aktuelle løysingar for nybygg eller ombygging/utbygging av eksisterande bygningar. Med skisseteikningar som grunnlag, vert de einige om den beste løysinga. Det vil også bli rekna på økonomi og lønsemd for aktuelle alternativ ved NLR Hordaland sin økonomirådgivar Bart van Gool. Planer om nye investeringer? Vil du diskutere dagens driftsopplegg og sammenlikne med nye alternativ? Ta kontakt med Bart van Gool, han kjem heim til deg for en prat. / I Norsk Landbruksrådgiving har me eit nettverk av rådgivarar med formell byggteknisk kompetanse. I samarbeid med ein av dei kan me tilby fullstendige teikningar, som er godkjende for heile byggeprosessen. Me kan også utarbeide driftsplanar og hjelpe til med søknader om investeringstilskot til Innovasjon Norge. 2

3 Tiltak ved for lite grovfôr Tekst: Harald Hetland, Haugaland Landbruksrådgjeving Tilbakemeldinga frå gardbrukerane på Haugalandet er at avlingane varierer frå litt over middels til dårleg. Mange hadde store overvintrings-skader på enga i vår, og etter den våte sommaren me har bak oss, har det vore vanskeleg å få gode avlingar særleg i attlegga. Når ein veit at ein har for lite grovfôr, vil det i hovudsak vera 3 ulike måtar å tilpassa seg: 1. Reduser tildelinga av grovfôret, og erstatt med kraftfôr Dette er ofte den enklaste måten då ein brukar dei same forslaga ein har frå før, og ein slepp ekstra tildeling og endra rutiner. Ofte vil dette og vera det rimelegaste alternativet. Eit spørsmål er kor langt ned ein kan gå i å spara grovfôr utan at det går utover vomfunksjonen. Praktiske røynsler tyder på at ein kan gje halve grovfôrmengda i høve til appetittfôring, utan problem. Dette vil sjølvsagt vera avhengig av strukturen i grovforet og den totale forrasjonen. 2. Kjøp av grovfôr eller kraftfôr med høgt fiberinnhald Det vanlegaste grovforet å handla med er rundballar av gras. Den største utfordringa er å finna kva ballane inneheld. Her vil vera store variasjonar, særleg etter kor mykje dei er fortørka. Denne sesongen har vore særs vanskeleg når det gjeld å få god fortørking. Utrekningar me har gjort viser at prisen i år vil liggja på frå kr 3,- til kr 4,-/FEm levert heime på garden. Det ein då må spørja om er om det finns rimelegare alternativer. Kjøp og sal Låvetørka høy til sals Firkantballar à 15 kg, Samnanger. Kontakt Åsmund Lemme Tlf eller Aberdeen Angus Drektige anguskviger til salgs. Stambokførte, godt lynne og god avstamming, kalver omlag mars. Vurderer også å selge noen av årets kalvar. Olav Brakestad, Lindås, tlf Gratis annonseplass Småstoff som kjøp og sal av fôr, maskiner, dyr og anna er gratis å annonsere for medlemer. Felleskjøpet sel havremix og fiberfix, medan Fiskå-mølle har noko dei kallar for fibermix. Dersom ein reknar pris pr FEm vil dette liggja på frå kr 2,75 3,- levert på garden i vårt område. Dette vert levert i storsekk eller bulk og kan fôrast på same måte som kraftfôr. Det er ikkje så smakleg som kraft-fôr, men praktikarar har røynsle med at det går fint dersom ein gjev kraftfôr oppå fiber-fôret. Til mjølkekyr kan ein bruka opptil 4-5 kg/ku/dag. 1 kg kan erstatta 5 7 kg rundballe-surfôr. Til sau kan ein gå opptil 0,5 kg/dg. NB Sjekk volumvekta på desse blandingane, dei er mykje lettare enn vanleg kraftfôr. Dersom ein brukar 4 kg/ku/dag med havremix vil dette tilsvara 3,2 FEm. Med ein FEm-pris på kr 2,80 vil dette kosta kr 9 /ku/dag. Same mengde rundballefôr vil kosta frå kr 10.- til kr 13,-/ku/dag. For ein besetning med 20 kyr og ein innefôringssesong på 280 dagar sparar ein opptil kr ,- med dei føresetnadane som er omtala ovanfor. 3. Reduksjon av buskap Dette er siste utveg, men kan det kan vera aktuelt dersom mangel på fôr er årviss. Ta ein gjennomgang med rådgjevar/rekneskapsførar fyrst. Uansett kva av desse tiltaka ein vel, er det viktig å starta allereie no! FORMEL Fiber Grovfôrmangel Felleskjøpet Agri har sett i gang produksjonen av FORMEL Fiber Grovfôrmangel. Dette er eit spesialkraftfôr med mykje fiber og lågt innhald av stivelse for å sikre god vomfunksjon ved høge kraftfôrmengder. FORMEL fiber Grovfôrmangel kan nyttast som einaste kraftfôr gjennom vinteren til storfe og sau og geit. Prisen på FORMEL Fiber grovfôrmangel er ca kr 3,10 per kg (ca 3,22 per Fem) og denne bør brukast som basispris når det gjeld å vurdere kva ein skal betale for innkjøpt grovfôr 3

4 Fjellbeite - verdi og kapasitet Tekst: Einar Tvedt, NLR Hordaland For å få hindra attgroing: Meir dyr, fokus på rike område, evt. sviing. Landbruksrådgivinga kan halde innlegg på møte, og vi kan vurdere beitekvalitet og dyretal i beitelag. Bjørnebøle beitelag hadde Øyvind Vatshelle til å greia ut om beitestell 25.august. Beitet her frå moh gror dels att med brake og vier - sau åleine klarar ikkje å halda beitekvaliteten oppe, og dei likaste områda som veks best, gror att først. Tiltak for å få betre fjellbeite Tiltak kan vera å sleppa sauene før om våren, dei kan då søkja til vier og sølvbunke; ein kan gje flokken salt i nærleiken, ein kan sleppa fleire sauer eller kanskje få med andre dyr som storfe eller geit. Sviing av lyng og brake kan gje frisk vegetasjon, sjå tips på heimesida vår under medlemsskriv; i rådgivingsmelding nr 4/2011. Landbruksrådgivinga kan halde innlegg om fjellbeite og tiltak. Kontakt: Gunnlaug Røthe, tlf / BioFlyt gjødseltilsetting Vi ser ikkje bort frå at BioFlyt frå Førde kan ha effekt mot lukt og kan gi betre flyteevne i gjødsla, men gjødselkonsistensen kan òg betrast med vasstilsetjing. Verknaden av BioFlyt er ikkje dokumentert, og middelet er for dyrt til at vi tilrår innkjøp. Det Førde-baserte firmaet Terra Resource sel gjødseltilsettingsproduktet BioPluss, som skal dempe lukt og gi betre konsistens på gjødsla. Dei framhevar at det i tillegg kan vere betre nitrogenutnytting av gjødsla og effekt mot ugrasfrø, men dette finst ikkje dokumentasjon på. Nokre medlemer har blitt oppringt den siste tida, og vi har høyrd at seljaren ikkje alltid går fram på ein like god måte. Det flytande middelet er mykje det same som tidlegare BioPluss i pulverform, finknust lavastein med mellom anna høgt silisium-innhald. BioFlyt inneheld i tillegg ein bakteriekultur. Vi har ikkje lukkast i å få vite nøyaktig innhald. Nokre faste kundar er godt nøgd. Vi kan likevel ikkje seie noko om verknaden generelt, då vi ikkje veit kor mange som ikkje er nøgd. Preparata er heller ikkje prøvd ut i forsøk. Vi ser ikkje bort frå at middelet kan redusere lukt og gi betre flyteevne i gjødsla, men gjødseleigenskapane kan òg betrast med vasstilsetjing. Vurdering av dyretal i beitelaget For å finna ut om beitekvaliteten må ein sjå kva plantar som dominerer. Av grasartane er kvein godt gras, smyle og gulaks ok, medan finnskjegg og blåtopp vert vraka av sauene. Ved å sjå på beitepress og tilvekst i tillegg kan ein vurdere kva som er høveleg dyretal. Landbruksrådgivinga tilbyr vurdering av beitet dykkar! Dette er ikkje grundig vegetasjonskartlegging, men vi får likevel såpass inntrykk av beitekvaliteten at vi kan trekke grove konklusjonar. Prisen på slikt arbeid avheng av storleiken på beitelaget, og særleg kor kupert og uoversiktlig terrenget er. Vi gir pris på førehand. Kontakt: Gunnlaug Røthe, tlf / Utprøving av andre gjødseltilsettingsprodukt i 1997 ved Bioforsk Øst, Løken viste at ein kunne få like lettflytande gjødsel ved å tilsetje berre ca. 20 liter vatn per tonn gjødsel som å bruke dei ulike midla. Både bakteriepreparat og preparat med finknust mineralmateriale var med i utprøvingane, men altså ikkje BioFlyt. Eitt års forbruk til 100 sauer kostar kr og eitt års forbruk til mjølkekyr + påsett kostar om lag kr Vi meiner dette er altfor dyrt til å forsvare innkjøp, sjølv om verknaden skulle vere som lova. 4

5 Medlemstilbod Tinging av juletreplanter Vi tar opp fellesbestilling av juletreplanter for levering til våren Kontakt: Henrik Tellevik, tlf / Frist: 31. oktober. Fellestinging av grus og skjelsand vinteren 2011/2012 Landbruksrådgivinga organiserer innkjøp til lokal kai med båten Roslagen og videre transport med Nordhordland Transportkontor, som begge fakturerer direkte. I kommunene Askøy og Øygarden blir det bare levert skjellsand, og det blir der ikke organisert transport. Grusen vil etter planen bli levert i desember og skjelsand i januar, men vanskelige værforhold kan føre til utsettelse. Det vil derfor bli sendt SMS fra transportkontor/båt dagen før levering. Det blir nå bare organisert levering annet hvert år, så ta med behov for neste 2 år i årets bestilling! Spørsmål ang. Bestilling eller pris? Kontakt: Henrik Tellevik, tlf / Frist: Grus: 11. november og Skjellsand: 25. november Helikopterkopterkalking av beite våren 2012 Pegasus helikopter A/S har skaffa seg lager i Ølen og kan ut frå dette kalka beiter i heile vårt fylke, evt kan dei lagra kalk andre stader òg, om det vert stor tinging i same distrikt. Prisen vert samme som før, kr. 2000,- pr. tonn ferdig spreidd grovdolomitt. Vanleg dosering er 300 kg/dekar, så på t.d. 20 mål beite vert summen kr.6.000,- Kontakt: Einar Tvedt, tlf / Frist: 1. mars 2012, men det er fint om de kjem i god tid. Dei som tinga kalking i vår vert kontakta. Økonomi- og bedriftsrådgivar i 100% fast stilling, 2. gongs lysing. Norsk landbruksrådgiving Hordaland søker etter økonomiog bedriftsrådgivar i 100% fast stilling. Arbeidet vil mellom anna vere økonomisk rådgiving, utarbeiding av driftsplaner, oppfylging av landbruksverksemder i etablerings- og utviklingsfase, prosjektarbeid og kursverksemd. Sjå fullstendig lysing på Søknad med CV sendast på e-post til Søknadsfrist 14.november. Kontakt dagleg leiar Liv Lyngstad, mob for meir informasjon om stillinga. Ting setjepotetene no Det kan verte lite setjepoteter tilgjengeleg våren Grunnen er at det er funne mykje virus i settepotetåkrane i år, og 12% av arealet er underkjent. Dessutan er det vanskeleg innhaustingstilhøve som kan gå utover kvalitet og mengde. God kvalitet på setjepoteten gjev høgare avling og større salbar avling og dermed betre økonomi i potetproduksjonen. Nøl difor ikkje med å tinga setjepoteter, gjer det no! 5

6 Agro Hordaland Tid: fredag 28. oktober - laurdag 29 oktober 2011 Stad: Clarion hotel (flyplassen) Tema for debattmøtet er den nye landbruksmeldinga og moglegheitene for hordalandsbonden. Lars Peder Brekk og Einar Enger kjem; du har vel meldt deg på? Sjekk ut Økonomikurs for bedrifter Tid: Tysdag 25. oktober kl Stad: Magasinv. 35 på Tvildemoen, Voss Prosjektstyring Tid: Fredag 4. november kl Stad: Magasinv. 35 på Tvildemoen, Voss Pris: kr. 500 per kurs + kurshefte økonomi kr. 420 Påmelding og info, kontakt Voss kommune tlf eller e-post innan 20.okt. Fagmøte Bær Tid: Tysdag 1. november Stad: Bjørkheim Kro &Motell, Samnanger Oppsummering av bær-sesongen Informasjon om bær-prosjekt Også alle som vurderer å starte med bær-produksjon er velkommen til å delta. Foredrag ved Rune Vereide fra NLR Sogn & Fjordane Arrangør: Hordaland bær-og hagebrukslag Maskinførarkurs Tid: Torsdag 24. november kl. 18 sundag 27. november kl. 17 Stad: Lune Huler, Lindås Har du fått ny e-postadresse? Etter kvar utsending får me mange feilmeldingar i retur. Adressene blir då sletta. Hugs å gi melding dersom du endrar e-postadresse! Rådgivarane Intensiv grovfôrdyrking: Lise Austrheim: Jorunn R. Hernes: Mari Aker: Økologisk drift. Kulturlandskap: Gunnlaug Røthe: Einar Johan Tvedt: Leif Trygve Berge: Økonomi og bygg: Bart van Gool: Frukt og bær: Henrik Tellevik: Liv Lyngstad: Administrasjon: Bente J. Øpstad: Maskinførarkurs er eit 32-timars teorikurs retta mot alle som skal køyre gravemaskin eller andre masseflyttingsmaskinar. Kurset er eit teoretisk minstekrav for å få maskinførarbevis. Fagleg ansvarleg er Terje Homme i firmaet Kristiansand Truckopplæring. Pris: Kr 4.200, + servering. Medlemer betaler ikkje for servering. Informasjon og påmelding til tlf eller innan 1. november. På nettsida vår finn du tidlegare rådgivingsmeldingar under medlemsskriv. Vår kunnskap - din styrke 6

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22 Nr. 24/25 19. juni 2015 Strekk seg mot nye høgder Side 22 TID FOR KALKING Foto: May-Linda Schjølberg KALK I BULK Agri Dol Kalkverdi 35/48 (Mg 11%) - Agri Grov Kalkverdi 37/50 Agri Skjellsand Forventa kalkverdi

Detaljer

Nr. 33/34 21. august 2015. Håvar er klar for nye oppgåver på garden. Side 10

Nr. 33/34 21. august 2015. Håvar er klar for nye oppgåver på garden. Side 10 Nr. 33/34 21. august 2015 Håvar er klar for nye oppgåver på garden Side 10 DRØSET August 2015 Velkommen til FKRA sine kornmottak Jordbruksavtalen for 2015 ga ein auke av kornprisen til produsent: bygg

Detaljer

Fordelane med DyrkSmart: Alle vil ha norsk frukt

Fordelane med DyrkSmart: Alle vil ha norsk frukt Alle vil ha norsk frukt I fleire år har butikkane streva med å skaffa nok norsk frukt. Etterspørselen og prisane har auka. Og butikkane vert ribba for norske eple, pærer, plommer og moreller. I Noreg et

Detaljer

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Arild Bustnes, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Det nærmar seg jordbruksforhandlingar.

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 2 Innhold Møter og kurs... 2 Informasjon fra LNV... 4 Hvordan gjøre penger av møkk... 6 Normal eller tynn møkk... 7 Analyse av

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND

HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND HANDLINGSPLAN FOR ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND 2007-2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND LANDBRUKSAVDELINGA Rogaland Bonde og småbrukarlag Oikos Rogaland I. Forord Regjeringa si målsetting om at 15 % av produksjonen

Detaljer

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa

Detaljer

Økologisk sauehald. kort innføring. Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk. www.bioforsk.no

Økologisk sauehald. kort innføring. Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk. www.bioforsk.no www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 7 I Nr. 7 I 2012 Økologisk sauehald kort innføring Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk Økologisk sauehald kort innføring Martha Ebbesvik,

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

RETTLEIING VED PLANLEGGING

RETTLEIING VED PLANLEGGING ORGANISERT BEITEBRUK: INVESTERINGSTILTAK I BEITEOMRÅDE RETTLEIING VED PLANLEGGING INNHALD: DEL A: ULIKE TYPAR INVESTERINGSTILTAK I ELLER I TILKNYTING TIL BEITEFELT 1 Sperregjerde 2 Grinder og klyv 3 Ferister

Detaljer

Medlemsblad nr. 7. www.ntgf.no

Medlemsblad nr. 7. www.ntgf.no Medlemsblad nr. 7 www.ntgf.no 2012 Norsk Nr. 7 2012 Bladet Norsk utkom første gang i 2006. Bladet er et organ for Norsk Forening NTG, og utkommer en gang i året. Innhold Leder side 3 Rasebeskrivelse side

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Drenering. Teori og praksis

Drenering. Teori og praksis Drenering Teori og praksis 2013 Heftet er produsert av Bondevennen BA 2013 I samarbeid med: Fylkesmannen i Rogaland Bioforsk Norsk Landbruksrådgivning Kontakt Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 4/2008 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi Satsar vidare på ØkoSau 5 Vil ha utmarka tilbake 8 Kan rovdyrsikre gjerder redde beitenæringa? 10

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 5/2010 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi Flotte dyr og små tap 8 Vellykkede geitedager i Geiranger 12 Geitenæringas plass i norsk landbruk

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 2 Juni 2013 16. årgang

Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 2 Juni 2013 16. årgang Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 2 Juni 2013 16. årgang Del seteropplevingane Fleire kan ha glede av dine opplevingar. Nokre ord og foto er nok, Seterbrukaren sine spalter er opne for både smått og stort

Detaljer

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura LAMMESESONGEN 2014 LAMMESESONGEN 2014 Beitesesongen er no godt i gang, og det er denne som legg grunnlaget for den kvaliteten vi haustar når vi kjem til slaktinga. Sommaren kom tidleg i Sør-Norge, mens

Detaljer

- Resultater, forventninger og muligheter

- Resultater, forventninger og muligheter Viktig veiskille for elektronisk sporingsutstyr: - Resultater, forventninger og muligheter Kan bruk av elektronisk sporingsutstyr for beitedyr bli et viktig forebyggende tiltak for å dokumentere og redusere

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer