STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN R WAY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY"

Transkript

1 STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

2 Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som grunnlag for havneutviklingen 4. Visjon for havneaktiviteten i Stavangerregionen 5. Forsterket markedsføring av regionens havnetilbud 6. Tilrettelegging og utvikling av sjønære arealer og infrastruktur 7. Videreutvikling av regionens tjenestetilbud for økt havneaktivitet 8. Organisering og arbeidsdeling for regionens havneaktivitet Vedlegg: Beskrivelse av havnene i Stavangerregionen 2

3 1. Forord For første gang er det utarbeidet en strategisk havneplan for Stavangerregionen. Utarbeidelsen er gjennomført som en prosess med innspill og medvirkning fra de store brukerne, viktige vareeiere samt potensielle nye aktører i havnen. Strategien er utviklet på bakgrunn av tilgjengelige analyser og data om regionale, nasjonale og internasjonale transport- og logistikkutfordringer, kombinert med intervjuer og arbeidsseminarer med virksomheter og personer med ulike regionale ståsteder. En viktig del av strategiarbeidet har bestått i å utarbeide en ny, klar og framtidsrettet rettesnor for havnene. Valget av Porten til markedet som visjon, er nettopp et uttrykk for den posisjon og de ambisjoner vi har. Den signaliserer havner med effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester, samt en sentral beliggenhet i forhold til de viktigste markedene. Til sammen gjør disse forholdene regionen til et naturlig knutepunkt, nasjonalt så vel som internasjonalt. Planen er utarbeidet på initiativ fra styret i Stavangerregionen Havn IKS og omfatter primært havneaktiviteter i kommunene Rennesøy, Randaberg, Sola og Stavanger. Imidlertid legges til grunn at aktivitetene i fremtiden må ses i et større regionalt perspektiv, med samhandling mellom havnene i hele Rogaland. Utvikling av havnen som en sentral del av regionens (Vestlandet) transport- og logistikknutepunkt, blir i denne sammenheng en viktig bærebjelke for verdiskaping. For utvikling av næringslivet i regionen er en velfungerende havn i kombinasjon med andre transportløsninger, såkalt intermodalitet som innebærer effektive, miljøvennlige og nyskapende logistikkløsninger, en viktig forutsetning for utvikling og vekst. Det er en målsetning at planen skal bidra til en felles regional forståelse av de viktigste utviklingsmessige utfordringer havnene står overfor, og at dette i neste omgang gir grunnlag for et styrket samarbeid mellom ulike aktører om den videre utviklingen. Planen vil være et viktig redskap i forhold til prioriteringer både for Stavangerregionen Havn IKS og andre virksomheter som vil bidra til at havnene i regionen er fremtidsrettede og konkurransedyktige. Finanskrisen omkring 2008/2009 endret i stor grad rammebetingelsene for næringsutvikling. Samtidig er det en rekke andre sentrale utviklingstrekk og trender som påvirker den økonomiske utviklingen ikke minst miljøog klimaendringer. Det skjer i tillegg store strukturelle endringer hos både transportører og vareeierne som vil føre til omlegging i varestrømmer og logistikkmønstre. En strategisk tilnærming til markedet basert på endringsevne og -vilje, kan skape mange og store muligheter i de endringene som nå skjer. De strategiske grepene identifiserer viktige utviklingsoppgaver som må defineres og konkretiseres nærmere i egne handlingsplaner med egne budsjetter og prosjektorganisering. Det må i hvert av prosjektene avklares hvem som skal ta ansvar for finansiering og gjennomføring. Planen ble vedtatt av styret i møte 14. april Vi ønsker å takke alle som har bidratt i utviklingen av den nye planen. Vennlig hilsen Leif Johan Sevland Styreleder Finn P. Olsen Havnedirektør 3

4 2. Havneaktiviteter i regionen 2.1 Stavanger-regionen som logistikk knutepunkt Stavanger-regionen har utviklet seg til å bli et viktig logistikknutepunkt for nasjonale varestrømmer knyttet til import og distribusjon av varer til forbrukere. Gjennom Risavika Havn er det et betydelig utviklingspotensiale for å ta en større andel av de nasjonale varestrømmene og da i særlig grad varer til og fra Vestlandet. De største mulighetene for økt havneaktivitet finnes innen containertrafikk knyttet til den nye havna. Regionen har styrket seg kraftig som nasjonalt logistikk knutepunkt gjennom oppbyggingen av kapasiteten ved havnene (Risavika) parallelt med utbygging av ny godsterminal for jernbanen i Ganddal (Sandnes kommune). Det er således bygget opp to sentrale intermodale terminaler båt/bil i Risavika og bane/bil i Ganddal. Disse vil kunne betjene økte volumer som følge av veksten i regionen, men vil også kunne ta betydelig større volumer av den økende nasjonale og internasjonale transporten av containere og unitisert gods til og fra Sør-Vestlandet. I tillegg ligger begge terminalene nær Stavanger lufthavn Sola som er viktig både i forhold til flyfrakt og utenlandstrafikk. Flyplassen er av de viktigste i Norge innen flyfrakt. Havnene i Stavanger-regionen har en gunstig beliggenhet både i forhold til Europa, England og for transitt langs kysten nordover. Det er gode viderekoblinger til vei, jernbane og flyplass. Det er etablert en rekke seilingsruter fra Stavanger-regionen til resten av Europa. I tillegg har regionen gode ruter langs kysten, særlig knyttet til varestrømmer innen oljerelatert basevirksomhet. Det arbeides for å styrke seilingsrutene både til kontinentet og nordover langs kysten med hyppigere frekvenser og raskere seilingstid. Stavanger-regionen har et komplett tjenestetilbud innen transport og logistikk. Alle de store hovedaktørene innen samlastmarkedet har betydelig aktivitet i regionen, i tillegg til at det er et stort spekter av andre transport og logistikkvirksomheter. Sammen med et internasjonalt næringsliv utgjør dette et godt utgangspunkt for å få økt volum gods og konkurransekraftig videreutvikling av havneaktivitetene i regionen. Fallende eksportvolumer fra tradisjonell industri på Vestlandet påvirker imidlertid varestrømmene ut av regionen. Lavere eksport fra industrien er til en viss grad blitt kompensert av økende eksport fra havbruksnæringen. Internasjonale seilingsruter til / fra Stavanger Innen passasjertrafikk er det vekst, og da særlig innen cruisetrafikken. Stavanger er blant de sterkest voksende cruisehavnene i Norge de siste årene. Stavanger Aberdeen Lysekil Hirtshals Newcastle Grenå Halmstad Hundsted Esbjerg København Fredericia Malmø Immingham Cuxhaven Rostock Eemshaven Hamburg Gdynia Rotterdam Bremerhaven Swinoujscie Amsterdam Turku Helsinki St. Petersburg Tallinn Riga Liepaja Klaipeda Gdansk 4

5 2.2 Havnevirksomheten i Stavanger-regionen sjøområde Stavanger-regionen har en omfattende havneaktivitet som inkluderer både offentlige og private havneavsnitt og kaier i regionen. Stavanger-regionen sjøområde omfatter i denne sammenheng havner i følgende kommuner: Stavanger, Sola, Rennesøy og Randaberg. Det er en blanding av private og offentlige havner i regionen, hvor Stavangerregionen Havn IKS, Risavika Havn AS og havneaktivitet i regi av NorSea AS utgjør de største virksomhetene. Stavangerregionen Havn IKS eies av Stavanger kommune (80,7 %), Sola kommune (16,8 %), Randaberg kommune (1,4 %) og Rennesøy kommune (1,2 %). I tillegg har Statens Vegvesen stor aktivitet i regi av ferjeaktiviteten. Havneaktivitetene er i stor utstrekning blitt utviklet på grunnlag av den betydelige oljerelaterte virksomheten i Stavanger-regionen, med en gradvis og etter hvert økende aktivitet knyttet til andre gods segmenter. Samlet sett fremstår havnene i regionen med en betydelig kapasitet og god kompetanse innen havnerelatert transport og logistikk. Det er utviklet gode systemer for håndtering av skipstrafikken, ISPS-reglement, samt vedlikehold, bruk og utnyttelse av kai arealer. Havnene har et utviklingspotensial når det gjelder markedsføring. Det er også et klart behov for bedre avklaring av samarbeidsrelasjoner, organisering og arbeidsdeling for å kunne sikre optimal ressursbruk, og møte nye krav til infrastruktur og tjenesteproduksjon. En tydeligere strukturering mht hvordan regionen kan fremstå som et helhetlig og effektivt logistikknutepunkt er nødvendig for å kunne tiltrekke nye vareeiere. Stavanger modellen med tett samhandling og utprøving av nye roller og samarbeid mellom private og offentlige eiere i store havneutbygginger, er blitt viet oppmerksomhet nasjonalt. Disse erfaringene vil være viktige når en nå skal utvikle modellen videre for å møte kundenes forventninger i en driftsfase. 2.3 Havnevirksomheten i Rogaland utover Stavanger-regionen sjøområde I tillegg til havner i Stavanger-regionen sjøområde, er det fire havner av en viss størrelse i Rogaland. Dette er Karmsund Havn, Egersund Havn, Sandnes Havn samt fiskerihavnen i Sirevåg. Karmsund Havn IKS organiserer havnedrift på vegne av kommunene Bokn, Bømlo, Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær. Haugesund og Karmøy kommuner er de største eierne. Det er havneaktivitet i alle kommunene, med størst aktivitet i tilknytning til Karmsund fiskerihavn og havnen i Haugesund. Det er i hovedsak stykkgods som transporteres til og fra havnen, knyttet til å betjene det lokale næringsliv og det betydelige maritime miljøet på Haugalandet. Det er anløp av et betydelig antall fiskefartøy og offshorefartøy til havnen. Egersund Havn KF er heleid av Egersund kommune. Havnen har en betydelig kapasitet med gode kailengder og store arealer i tilknytning til havnene. Aktivitet er i første rekke knyttet til fiskerivirksomheten. Egersund er Norges største fiskerihavn. Det er for tiden begrenset havneaktivitet ut over aktiviteter som fiskerihavnen representerer. Sandnes Havn KF er med sin beliggenhet nærmeste nabo til Stavanger-regionen sjøområde. Havnen er i sin helhet eid av Sandnes kommune. Havnen har en samlet kailengde på 750 m og havnearealer på om lag 45 dekar. Aktiviteten er i første rekke knyttet til stykkgods, med internasjonale direkteruter hovedsakelig til Østersjøen. Sirevåg Havn KF i Hå kommune er i hovedsak en fiskerihavn. Havnen er et kommunalt foretak eid av Hå kommune. Havneaktiviteten er knyttet til virksomhetene som er lokalisert til havneområdet med mottak og bearbeiding av fisk og sjømat som hovedaktivitet. Havnen har en samlet kailengde på ca 650 m og et tilhørende areal på ca 150 dekar. 5

6 3. Transport og logistikk som grunnlag for havneutviklingen 3.1 Statusbeskrivelse Havneaktivitetene i Stavanger-regionen har lange tradisjoner, og mye av næringsvirksomheten har tradisjonelt vært knyttet til maritim virksomhet. Maritim virksomhet og gode havner var også en viktig forutsetning for etableringen og utbyggingen av Stavanger-regionen som oljehovedstad. Den petro-maritime virksomheten har lagt grunnlaget for å videreutvikle et sterkt maritimt logistikkmiljø i regionen. Fortsatt er transport i forbindelse med offshorenæringen en viktig bærebjelke i regionens havneaktivitet. Vekstpotensialet ligger imidlertid i økende aktivitet innen andre godssegmenter. Gode og effektive transport- og logistikksystemer er av stor betydning for bedrifters konkurranseevne, samtidig som logistikk er en viktig næringsvirksomhet i seg selv. På grunn av den internasjonale strukturen i Stavanger-regionens næringsliv, er det av særlig stor viktighet med gode internasjonale transportforbindelser. På grunn av økende biltetthet på vegene og krav om mer miljøvennlige transportløsninger er økende nasjonal og internasjonal fokus på å styrke sjøveis transport, blant annet ut i fra de miljømessige fortrinn ved denne transporten. Utbygging av Risavika Havn er et strategisk viktig regionalt grep for å styrke det sjøbaserte transport- og logistikktilbudet. Containerisert transport forventes å få økt betydning i fremtiden og den nye havnens tilretteleggelse for containertrafikk er viktig i den sammenheng. Det eksporteres store mengder fersk laks fra regionen, og fremtidig omlegging av varestrømmene må ses i sammenheng med muligheter for å kombinere dette med import slik at en oppnår bedre retningsbalanser. Økte seilingsfrekvenser er en nøkkelfaktor i den sammenheng. En slik omlegging vil bidra til å realisere ambisjonen om å flytte gods fra hjul til kjøl. Beregninger som ECON har foretatt, viser at dersom 50 % av godstransporten overføres fra bil til skip mellom Vestlandet og kontinentet, utgjør dette containere årlig. En styrking av infrastrukturen, sammen med utvikling av nye transportruter på Vestlandet tilsier at en i fremtiden kan legge til grunn økte godsvolumer Offshore relatert gods Offshore relatert virksomhet genererer betydelig sysselsetting, verdiskaping og transportvolum i regionen. Til tross for at utbyggingsaktiviteten på norsk sokkel trekker nordover, vil det fortsatt være en stor og omfattende forsyningsaktivitet knyttet til de eksisterende feltene i de sørlige deler av Nordsjøen. Havnene i Stavanger-regionen er godt etablerte som logistikk knutepunkter for offshore virksomheten, og vil kunne 14 Randaberg 15 Risavika Stavanger Lufthavn 510 Mosterøy Sola 509 Rennesøy 509 Gandalen godsstasjon (jernbane) 9 44 Hundvåg Hundvåg Ulsnes Stavanger sentrum Hillevåg 44 Forus Sandnes FORUS 1. Fiskå Mølle 2. Asfaltvrket Lemminkaien/Norstone HILLEVÅG 3. Skretting 4. Felleskjøpet STAVANGER SENTRUM 5. Norgesmøllene/ Havnesiloen 6. Fiskepiren 7. Vågen 8. Rosenberg NORD-VESTLIGE DEL AV HAVNEOMRÅDET 9. Dusavik 10. Randaberg Industries as 11. Mekjarvik kaiterminal 12. Statens Vegvesen, Mekjarvik 13. Hanasand 14. Statens Vegvesen, Mortavika, Rennesøy RISAVIKA, TANANGER 15. NorSea, Tananger 16. Conoco Phillips 17. Norske Shell 18. Sola Betong 19. Risavika Havn 20. Utenriksterminalen 13 6

7 posisjonere seg for dette også med økende aktivitet nordover. Drift og vedlikeholds aktiviteter overfor offshoreinstallasjoner i Nordsjøen vil være stabilt i overskuelig fremtid. Fra hovedanleggene i Stavanger transporteres det relative store volum av offshore utstyr på veiene langs kysten til andre baser for utskipning til aktivitet lenger nord på norsk sokkel. Dette er kostbart utstyr som på grunn av tidsfaktoren benytter bil som transportmiddel. Foreløpig er det ikke et store nok volum for daglig / regelmessig ruter lang kysten for denne typen transport. En mulighet for utvikling av nye seilingsruter langs kysten kan ligge i kombinasjonen av petroleumsrelatert gods med annen godstransport. For offshornæringen er fleksibilitet en konkurransefaktor. Næringsaktørene peker på viktigheten av at havnene kan tilby et bredt spekter av tjenester med et mangfold og konkurranse mellom ulike tjenesteleverandører. Operatørselskapene etterspør også i sterkere grad kostnadseffektivitet og mer miljøvennlige løsninger. Med hovedtyngden av offshore basevirksomhet i Stavanger regionen har en her en klar fordel sammenliknet med nyere offshore baser. Ettersom offshore virksomheten bygges videre opp nordover, vil imidlertid mer av aktivitetene flytte på seg. Stavanger-regionen kan arbeide for å posisjonere seg som en samarbeidspartner for andre baser, og slik utvikle egne fortrinn og kompetanse videre. Det kan i fremtiden etableres ny næringsaktivitet offshore som vil kunne generere økt havneaktivitet fra Stavangerregionen. Fjerning av offshore installasjoner er allerede en aktivitet med et visst omfang, og det forventes at denne vil være økende. Utbygging av offshore vindmøller eller andre fornybare energikilder, kan også føre til økt etterspørsel av havnefasiliteter. Håndtering av store offshore installasjoner er svært arealkrevende og det må tilrettelegges nye havnearealer dersom denne typen aktivitet skal skje ut i fra Stavanger-regionen. Lønnsomheten i slike investeringer vil avhenge av aktivitetsnivået. Foreløpig er det lite som tyder på en større utbygging av offshore vindmøller de nærmeste årene Godstransport for øvrig Det har over lang tid vært jevnt økende volum av godstransport til og fra Stavanger-regionen. Dette skyldes generell befolkningsvekst i regionen i kombinasjon med velstandsutviklingens effekt på forbruksmønsteret. Vestlandet er ved siden av Oslo-regionen det område i landet som har det sterkeste befolkningsveksten, noe som i seg selv genererer økte volum. I tillegg har konsolideringen i logistikkbransjen medført at flere aktører har lokalisert sin distribusjonssentral her i regionen. Samarbeid med de store vareeierne er nødvendig for å utvikle en mer effektiv godstransport som fører til økonomiske gevinster og lavere miljøkostnader. Svært mye av godsvolumene til og fra Norge går på skip og en stor andel går via havnene på Østlandet. I tillegg transporteres en stor del via Gøteborg havn for videre transport til Norge. For Vestlandet/Rogaland resulterer dette i at mye av godset transporteres på bil fra de store varelagrene i Oslo-regionen. Det er begrenset med returlast slik at det kjøres mange tommer laste-enheter på veiene mellom vest og øst, som igjen er dårlig for miljøet. Retningsubalansen fra/til Oslo-regionen og Vestlandet er omkring 70/30 med dagens transportmønster. Finanskrisen har resultert i sterkt fallende godsvolum, men dette ser ut til å være midlertidig.. Reduksjonen synes å ramme skipsfarten og jernbanetransport relativt hardere enn andre transportformer. Transportvolumene er nå i ferd med å ta seg opp igjen og det legges til grunn videre vekst fremover. Transportøkonomisk Institutt (TØI) forventer en årlig vekst i godsvolumer nasjonalt på 1,3 % frem til Mye av veksten genereres av økt import, mens potensialene for økt eksport i særlig grad er knyttet til fisk og fiskeprodukter. 7

8 Strategisk havneplan for Stavangerregionen

9 Mye tyder på at en omlegging i varestrømmene med økt direkte import av varer fra utlandet til havner på Vestlandet vil gi bedre retningsbalanse i vareflyten mellom øst og vest. Økt direkteimport kan i neste omgang legge grunnlaget for transittvolumer for transportert videre oppover langs kysten. Vestlandet er ved siden av Oslo-regionen den delen av landet som har den sterkeste befolkningsveksten, noe som i seg selv genererer økte godsvolum Utenriks ferjer Det har de senere årene skjedd store strukturelle endringer når det gjelder ferjetrafikken til utlandet. Dette er delvis på grunn av endringer i folks reisemønster, men også fordi godstrafikken som benyttet ferjene har funnet nye løsninger. For Stavanger-regionen har det resultert i nedleggelse av ferjeruten til England. De siste årene har det vært en sterk kapasitetsvekst på hurtigferge fra og til Kristiansand. En sterk og økende konkurranse særlig mht passasjerer legger føringer for trafikken av ferjer fra Stavanger-regionen. Eneste utenlandsferje fra utenriksterminalen i Risavika er for tiden Fjord Lines rute til Hirtshals. Fjord Line har økt omsetningen siste året etter omleggingen av ruten med anløp til Risavika. Selskapet ser potensialer for videre vekst knyttet til godstransport og da særlig eksport av fersk laks. Godstransportører etterspør daglige avganger som i størst mulig grad er tilpasset produksjonslinjene ved lakseslakteriene. Daglige avganger og tilpassede rutetider er avgjørende for økte volum av fersk fisk via Risavika. Fjord Line vurderer for tiden muligheter for daglige ferjeavganger. Det er god kapasitet fra utenriksterminalen i Risavika, og det arbeides for å opprette nye ruter bl.a. til Storbritannia Cruise trafikk Stavanger har de siste årene hatt god vekst i antall anløp av cruiseskip. I 2009 kom det 99 cruiseskip til Stavanger indre havn, med omlag passasjerer og mannskap. Utsiktene fremover tyder på at veksten i antall cruiseanløp til Stavanger vil fortsette å øke, både fordi cruisemarkedet synes å være i generell vekst, samt at Stavanger har markert seg som en attraktiv by i det europeiske markedet. I 2010 kan det forventes ca 155 anløp med en samlet gjestekapasitet på Det er opparbeidet god markedskompetanse på cruisesiden, og havnen er aktivt til stede i ulike internasjonale fora mht markedsføring av cruisemulighetene i Stavanger. Selv om cruisanløpene i sin nåværende form gir begrenset verdiskaping relatert til havnen, er det viktig å videreutvikle dette segmentet. Cruisetrafikken gir en positiv og miljøskapende profil for Stavanger by. I tillegg gir anløpene ringvirkninger overfor øvrig næringsliv som transportselskap, turistbaserte virksomheter, handelsnæringen, mv. Ved å ta i mot cruiseskipene, legger havnen til rette for en betydelig omsetning og flere arbeidsplasser i byen og regionen. Det er grunn til å tro at cruisegjestene i 2009 til sammen brukte nær 100 millioner kroner i forbindelse med at de var i Stavangerregionen. Det kan ligge et stort potensial for økt verdiskaping i regionen i form av tjenester og andre ringvirkninger, dersom Stavanger kan bli snuhavn for cruisetrafikk med små og mellomstore skip langs norskekysten (av/på passasjerer og mannskap). Med et utvidet tilbud kan man få til lengre opphold (overnatting) som kan gi større ringvirkninger overfor reiselivsnæringen i regionen. 9

10 Øvrig havnetrafikk Det er en betydelig aktivitet knyttet til ferjetrafikken til/fra Ryfylke og byøyene. Hurtigbåter anløper også Haugesund og Bergen fra Stavanger havn. Årlige anløp med hurtigbåter er på ca 7000 mens det er ca anløp med ferjer. Rederiene melder om en økende vekst i antall passasjerer og biler som fraktes. Trafikkveksten har vært særlig sterk for transport av turister særlig innover Ryfylke bassenget / Lysefjorden. Det er et videre utviklingspotensiale innen dette segmentet og det forventes videre vekst som følge av satsingen på cruisetrafikk. Nye tuneller (Rogfast/Ryfast) vil imidlertid på sikt gi nedleggelse av ferjesamband med færre anløp og lavere trafikktall for passasjerer og biler. Regionen er også attraktiv som opplagsplass og det er fasiliteter for opplag i både korte og lengre perioder. Åmøyfjorden er et aktuelt mobiliseringssted kranskip og større fartøy. Det er økende trafikk av offshorerelaterte fartøy som ligger til kai i Stavanger ved dårlig vær eller for å mobilisere mannskaper. Til havnedistriktet anløper også skip til kornsiloen i Strømsteinen og fôr-anleggene på Kvalaberg. Det er også noen få mottaksanlegg for fisk og sjømat. Forsvaret har tidvis flåteaktivitet i Stavanger-regionen, en aktivitet som er fallende Havner for fritidsbåter Stavanger kommune har 15 større og mindre båtforeninger, hvor Stavanger kommune er eier av havnene for fritidsbåter og hvor båtforeningene er leietakere. I tillegg finnes flere private båthavner. Det er anslagsvis 3750 plasser for småbåter i Stavanger kommune, fordelt på om lag 3450 i regi av det offentlige og 300 private. Båtforeningene legger til rette for at eiere av fritidsbåter kan leie båtplass innen rammene for en ideell forening. Kommunen har kontroll og inspeksjonsrett til småbåthavnene. I Rennesøy kommune finnes 6 småbåthavner med om lag 1250 plasser fordelt på 4 i offentlig regi (250 plasser), samt 2 private (1000 plasser). I Sola kommune er det totalt 5 småbåthavner med om lag 350 plasser for fritidsbåter i havnene. Randaberg kommune har 9 småbåthavner de fleste mindre havner, med en samlet plass til om lag 700 fritidsbåter. Totalt sett er det anslagsvis båtplasser i regi av offentlige og private småbåthavnene i de fire kommunene som dekker Stavangerregionen sjøområde. 3.2 Trender / fremtidige rammebetingelser Internasjonal handel preges av fortsatt globalisering, økt arbeidsdeling og samhandling mellom landene. Veksten i verdenshandelen har de siste årene gjennomsnittlig vært på om lag 10 % pr år, og mye skyldes sterk vekst i Asia. Selv om finanskrisen har gitt en betydelig nedgang i verdenshandelen siste året, tyder alt på en videre vekst i årene fremover. Fartøyer i internasjonal transport har de senere år blitt større og mer avanserte og således mer kapitalkrevende. Dette har medvirket til en sterkere konsolidering blant transportørene og antall aktører er redusert kraftig. Sammen med finanskrisen har kravene til terrorsikring (ISPS) og miljø gitt ytterligere bidrag til denne utviklingen. 10

11 For havnene innebærer dette at en må kunne tilby effektiv infrastruktur og korte liggetider for at rederiene vil anløpe. Havnene må også møte nye krav og forventninger som følge av endringer i varestrømmer og godsgrunnlag. Intelligente logistikksystemer som utvikles av de store vareeierne legger i økende grad føringer for nye logistikk konsepter. Tiltak for å redusere lagerkostnader (fjerne de store sentrallagrene) og redusere veitransporten er sterkt i fokus hos stadig flere større aktører. Ved å ta varene direkte til bestemmelsesstedet/utsalgsstedet reduseres behovet for mellomlagring. Containere med variert innhold ferdigpakkes i Asia og distribueres direkte til den enkelte virksomhet/varehus. Dette åpner opp for nye mønstre i transportkjeder og varestrømmer. For Stavanger regionen vil en slik trafikk kunne bedre retningsbalansen og øke skalafordelene for aktørene i havnen. Gode intermodale løsninger som gir muligheter for å kombinere sjøtransport med bane, bil eller fly er en forutsetning for å utvikle seg som et internasjonalt logistikknutepunkt. Regionen har moderne godsterminaler for sjø (Risavika), jernbane (Gandal) og fly (Sola Flyplass). God veikapasitet mellom de ulike terminalene i regionen er viktig for å utnytte terminalene best mulig. For tiden er dette en flaskehals. 11

12 Miljøfokuset og grønne løsninger er en klar trend i de fleste bransjer og vareeierne etterspør i økende grad miljøvennlige løsninger hos transportørselskapene. Sjøtransport har i utgangspunktet klare miljømessige fortrinn og bør kunne forsterke sin andel av den totale godstransporten. Samtidig stilles det også innen sjøtransporten krav om å bruke fartøy med redusert utslippene av klimagasser - eks. fartøyer med gass (LNG) som drivstoff. I tillegg vil utviklingen gå i retning av grønne løsninger også mht havnefasiliteter og all aktivitet som drives i havnene. Her har Risavika Havn en rekke fortrinn ettersom fremtidsrettede grønne løsninger i stor grad er på plass. Den demografiske utviklingen på Vestlandet viser at en vil få en sterk befolkningsvekst i årene framover og da særlig i byområdene. Rogaland er et av fylkene med sterkest befolkningsvekst. I kombinasjon med utbedring av hovedveinettet, fører utviklingen til en mer kompakt Vestlandsregion som gir nye muligheter mht å transportere gods i transitt til/fra Stavanger-regionen. Befolkningsveksten og velstandsutviklingen generelt vil også øke etterspørselen etter forbruksvarer utover landsgjennomsnittet. Regionen satser også sterkt på å være et attraktivt lokaliseringssted for ny næringsvirksomhet da særlig innen energi og mat. Dette er bransjer som vil gi vekst i godsvolumene både ut og inn av regionen. Skipene utvikles i retning av å bli stadig større, mer komplekse og tilsvarende dyre i innkjøp og drift. Godsstrømmene går i retning av økt containertransport og skipene preges av dette. Effektive havner som gir containerskipene kortest mulig liggetid i havn er en viktig faktor for rederienes prioriteringer. Dette gjelder for eksempel tilstrekkelige kailengder, god og moderne krankapasitet og annet utstyr for godshåndtering, gode arealer for håndtering av gods og andre servicefasiliteter. Tilgang ulike tjenester og god kompetanse i havnene, legger viktige føringer også for vareeierne som sammen med rederiene er beslutningstagere når det skal etableres nye linjer / havnedestinasjoner. Det skjer store strukturelle endringer hos rederiene og de store transport- og logistikk selskapene. Det blir stadig færre aktører som må ha volumvekst for å oppnå skalafordeler og effektiv utnyttelse av sine transportsystemer. De aktørene som er igjen blir stadig større og får økt makt over styringen av varestrømmene. Det vil således være av stor strategisk betydning at en makter å inngå avtaler med ett eller flere av de store internasjonale rederiene. Dette kan gjerne skje i et samspill med flere av de store vareeierne. Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2010 og loven trekker opp nye retningslinjer for havnenes rolle som myndighetsorgan med presisering av skille mellom forvaltning og drift, avklaring av forvaltningsansvar for farledene, mv. I tillegg trekkes opp nye retningslinjer for valg av organisasjonsform i havnene, nye regler for fastsetting av havneavgifter / prisfastsetting ut i fra selvkostprinsippet, mv. Den nye havneloven gir hjemmel for å peke ut noen havner i Norge som særlig viktige for å utvikle en effektiv og sikker sjøtransport for personer og gods. Fiskeri- og kystdepartementet har definert Stavanger-regionen Havn IKS som en av 5 utpekte havner. De utpekte havnene skal ha være av særlig nasjonal og internasjonal viktighet ut ifra godsvolum, havne- og transporttjenester som tilbys, og samarbeid med andre havner. Staten stiller krav til de utpekte havnene mht organisering, eierskap og statlig representasjon i styrende organer. I tillegg stilles det særlige krav om utarbeidelse av planer, konkrete tiltak og investeringsanalyser for fremtidig areal-tilgang og plan for videreutvikling av en effektiv passasjer- og godshåndtering i havnene. Formålet er å sikre at nasjonale interesser blir ivaretatt i de utpekte havnene, samt å kunne følge opp føringer og problemstillinger som ligger i den nasjonale transportpolitikken. De større havnene i Stavanger-regionen har på plass godt fungerende planer og operativ beredskap for oljevern, havnesikkerhet og terrorberedskap. Den internasjonale loven The Internastional Ship and Port Facility Code ISPS ble gjeldende fra 2004 og havnene har tilpasset seg rammer / regelverk som loven trekker opp. 12

13 Strategisk havneplan for Stavangerregionen

14 14 Strategisk havneplan for Stavangerregionen

15 4. Visjon for havneaktivitetene i Stavangerregionen 4.1 Grunnlag og forutsetninger for visjonen Visjon for havneaktivitetene tar utgangspunkt i målsettinger fra Strategisk Næringsplan: Stavanger-regionen skal innen 2020 rangeres som den fremste storbyregionen i landet mht transport og logistikkløsninger. Det vil være avgjørende at visjonen for havneutviklingen er basert på verdier og forutsetninger som regionens offentlige aktører, transportvirksomheter, næringsliv, eiere og ansatte kan identifisere seg med og stille seg bak. Det er utarbeidet fire hovedstrategier som både hver for seg og samlet bygger opp under visjonen og bidrar til realisering. Følgende felles forutsetninger legges til grunn for alle strategiene: Myndighetsutøvelse skal ivaretas av Stavanger-regionen Havn IKS Havnene har fortsatt en del oppgaver som er av forvaltningsmessig karakter og pålagt av myndighetene. Myndighetsutøvelsen ivaretas lokalt av det offentlige i tråd med bestemmelser og føringer gitt i havne- og farvannslovgivning. Inntjeningsperspektivet kommersiell aktivitet Havnevirksomheten drives på kommersiell basis uten noen form for offentlige tilskudd. Det vil si at all aktivitet skal gi inntjening og avkastning på investeringer i anlegg, bygninger, utstyr og annen virksomhet som er knyttet til havnen. Det offentlige en viktig eier av infrastruktur Utbygging av havner er store investeringer som krever langsiktige eiere noe som igjen setter krav med forventninger om avkastning over lange tidshorisonter. Det er således naturlig at det offentlige er en stor og dominerende eier av den regionale havneinfrastrukturen. Samtidig er det viktig at private aktører deltar i et samspill for å komplettere de offentlige interesser. Samfunnsbygger funksjonen skal stimulere regional verdiskaping Utviklingen av et internasjonalt transport- og logistikknutepunkt med intermodale løsninger hvor havneaktiviteten står sentralt, vil være av stor betydning for næringslivet i regionen. Effektive transportsystemer er svært avgjørende for næringslivets konkurransekraft og betyr mye for regionens evne til å tiltrekke seg ny næringsaktivitet. En helhetlig satsing på infrastruktur for effektiv transport inklusiv havneutbygginger er en viktig samfunnsbygger funksjon i denne sammenheng. Skape fornyelse og endringer for en mer bærekraftig utvikling Havneaktivitetene må følge utviklingen i et dynamisk næringsliv og være innovative i forhold til fremtidige behov. Klimavennlige transportløsninger vil fordre innovasjon i alle deler av forsyningskjeden. 4.2 Visjon for Stavangerregionens havnevirksomhet Porten til markedet Havnene i Stavangerregionen tilbyr effektive, konkurransedyktige og miljøriktige tjenester. En sentral beliggenhet i forhold til de viktigste markedene, gjør regionen til det naturlige knutepunkt. Et internasjonalt logistikknutepunkt Stavanger-regionens lokalisering i forhold til de store markedene i Europa og gode internasjonale transportforbindelser, gir regionen en sterk posisjon som knutepunkt. Havnene i regionen er en del av et fremtidsrettet 15

16 og helhetlig logistikk- og transportknutepunkt. Gode intermodale løsninger gjør det effektivt og miljøvennlig å frakte gods og passasjerer til og fra internasjonale destinasjoner. En effektiv havn Havnene vil til enhver tid tilby de fremste og mest moderne og funksjonelle løsninger for vareeiere og transportører. Det vil si god infrastruktur, tilstrekkelig lengde og dybde på kaianleggene og moderne håndteringsutstyr. I tillegg kommer et mangfold av tjenestetilbydere med effektive logistikksystemer og bredt spekter av tjenester. Et framtidsrettet tilbud innebærer også god kommunikasjon til og fra havnen. Man vil arbeide for å videreutvikle den interne infrastrukturen i regionen for å sikre at dette ikke blir en flaskehals for utvikling av havneaktiviteten. Dette er en særlig utfordring i forhold til den vekst som ventes i Risavika Havn. Fokus på miljøet Det er økende krav til virksomheter og vareeiere om å dokumentere en grønn profil i forhold til varestrømmer. Havnens miljøprofil skal underbygge og styrke kundene på dette feltet. Regionen skal tilby de fremste miljøløsningene for sine kunder. Det innebærer at havnene også driftes på en miljøvennlig måte. De større havnene i regionen ligger langt framme på dette feltet og kan tilby fremtidsrettede løsninger med bruk av miljøvennlig drivstoff, eksempelvis hydrogen, fyllestasjon for LNG, elektrisk kraft fra landstrøm osv. En havn for framtiden Havnene i Stavanger-regionen vil aktivt stimulere til å ta i bruk nye og moderne løsninger som bygger opp under kundenes behov for en mest mulig effektiv gods- og passasjerhåndtering. Å være kunde og bruker av våre havner, vil skape merverdi og konkurransefortrinn! 5. Forsterket markedsføring av regionens havnetilbud 5.1 Ståsted Det er mange aktører involvert i arbeidet med å profilere og markedsføre havneaktivitetene i Stavanger-regionen. Aktørene profilerer som oftest egne oppgaver knyttet til havnerelaterte transport- og logistikktjenester. Markedsføring av regionens samlede tilbud blir således lite koordinert. Dette har ført til en utydelig profil mht overordnet markedsføring av Stavanger-regionens tilbud som logistikknutepunkt. Det er av stor betydning at en styrker og utvikler det internasjonale markedsføringsarbeidet, ettersom det er knyttet til internasjonale godsstrømmer de største mulighetene for økte godsvolum finnes. En aktiv og vellykket markedsføring av cruisetilbudene i Stavanger viser at samordning og fokusering gir resultater. Nettverksbasert relasjonspleie og tilstedeværelse hvor beslutninger tas er vesentlige elementer i arbeidet for å videreutvikle Stavanger som cruisehavn. Havnene har i begrenset grad brukt tid og ressurser på en direkte dialog og markedsføring overfor sentrale vareeiere, transportører og rederier. Endringer i varestrømmer og logistikkmønstre gjør det strategisk viktig å styrke denne delen av markedsføringsarbeidet. Utbygging av Risavika Havn gir nye muligheter overfor nye kundegrupper. Direkte kontakt og dialog med nye potensielle brukergrupper av havnen blir derfor av økt betydning i fremtiden. 16

17 5.2 Mål Stavanger-regionen skal fremstå med en felles profil for markedsføring av regionen som nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt. En samlende profil vil være viktig for å få frem et tydelig budskap til relevante aktører slik at regionens satsing får oppmerksomhet og gjenkjennelsesverdi over tid. Dette krever økt samspill mellom aktører som markedsfører regionen. En bedre samordning vil også øke effekten av resursinnsatsen og sikre at flere av regionens aktører kan forenes i arbeidet med å trekke ny godsrelatert virksomhet til regionen. 5.3 Strategiske grep 1. Etablere en overordnet og samordnende regional markedsfunksjon innen logistikk og havnetilbud Strategien gjennomføres ved: Utarbeide en interessentanalyse og tilhørende kommunikasjonsplan inkl. avklaringer mht hvilke markedssegmenter og funksjoner som skal vektlegges Avklare sammen med øvrige aktører etablering og drifte av en overordnet markedsfunksjon for alle havnene i regionen Utvikle samhandlingsarenaer med andre havner regionalt/nasjonalt/ internasjonalt Markedsføre tilgjengelige sjønære næringsarealer for hele regionen Utvikle felles internettsider med vekt på internasjonal markedsføring 2. Styrke markedsføring av havnetilbudet overfor eksisterende og nye aktører Strategien gjennomføres ved: Forsterke dialogen med viktige eksisterende kunder og vareeiere i regionen Gjennomføre målrettet dialog med potensielle nye aktører regionalt, nasjonalt eller internasjonalt for å generere nye godsvolum Videreutvikle internasjonalt samarbeid og nettverk med andre havner 3. Forsterke innsatsen for bedring av rammevilkår for sjøtransport Strategien gjennomføres ved: Målrettet informasjons- og påvirkningsarbeid overfor sentrale beslutningsmyndigheter Iverksette informasjonstiltak / møter som fokuserer på rammevilkår gjerne i samarbeid med andre nettverksorganisasjoner 4. Utvikle en grønn profil mht havnerelaterte tjenester i Stavanger-regionen Strategien gjennomføres ved: Utarbeide miljøprofilering av havnene på grunnlag av tilbud om grønne løsninger Dokumentere miljøeffekter og konkurransefortrinn for transportører og vareeiere som benytter sjøtransport og grønne løsninger i håndtering av gods og varestrømmer 17

18 18 Strategisk havneplan for Stavangerregionen

19 6. Tilrettelegging og utvikling av sjønære arealer og infrastruktur 6.1 Ståsted Samlet sett fremstår regionen med et bredt tilbud av havnearealer, med en blanding av private og offentlig aktører når det gjelder eierskap og drift av havnetilbudene. Det er gode erfaringer når det gjelder å gi regionalt næringsliv og transportører et godt regionalt havnetilbud. Det er høy utnyttelse av eksisterende arealer. På godssiden er det gjennom utbyggingen av Risavika havn utviklet en robust reservekapasitet spesielt på container basert gods. Det er imidlertid en betydelig mangel på nye sjørelaterte arealer som kan tilrettelegges for nye aktivitetsområder som kommer til regionen for eksempel håndtering av vindmøller. Det foreligger ikke planer som ivaretar fremtidige behov for arealtilgang for eventuell utvidelser av eksisterende havnearealer. Utvikling og tilrettelegging av nye arealer med tilhørende infrastruktur er store og krevende prosesser som tar lang tid og vil ha langsiktige horisonter. Kommunene har tradisjonelt hatt en sentral rolle som langsiktig eier av havnerelaterte arealer og infrastruktur. Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy har gjennom Stavanger-regionen Havn IKS etablert et interkommunalt selskap som kan videreføre rollen som langsiktig eier av havnearealer og tilgrensende infrastruktur, samt tilrettelegger for videre utbygging og utvikling av havnetilbudet i regionen. Den store utbyggingen ved Risavika havn er gjennomført i et nært samspill mellom det offentlige og private eiere, hvor Stavanger-regionen Havn IKS er den største eieren, men de private aktørene til sammen har aksjemajoriteten i selskapet. Erfaringene fra dette samspillet mellom private og offentlige aktører vil være en viktig referanse for videre utvikling av fremtidige havnearealer og infrastruktur i regionen. Havnearealene må ses i sammenheng med øvrige logistikk- og transportarealer av en viss størrelse i regionen. Effektive logistikkløsninger forutsetter at det er gode tilførselsveier mellom de ulike logistikkarealene. Tilførselsveiene er ikke godt nok utbygget og det er viktig at dette prioriteres i fremtiden. 6.2 Mål: Stavanger-regionen skal sikre utvikling av nye havnearealer med tilhørende infrastruktur for å møte fremtidige behov hos regionens næringsliv, transportører og vareeiere. Utvikling av nye sjønære arealer er langsiktige prosjekter som også er krevende i forhold til regulering og tilknytning til infrastruktur. Uten at det offentlige tar initiativ vil en neppe kunne legge til grunn at fremtidig arealbehov blir dekket. 6.3 Strategiske grep: 1. Utvikling av nye sjønære næringsområder i Stavanger-regionen Strategien gjennomføres ved: Utarbeidelse av en helhetlig plan i samsvar med det offentlige planverket for fremtidige behov for sjørelaterte arealbehov. Planen skal innbefatte tilhørende forslag til tiltak og investeringer Avklare behov og muligheter for utvidelse av eksisterende havnearealer Kartlegge mulige sjørelaterte arealer som kan være mulighet til å kjøpe, leie eller samarbeide om modning/utvikling Utvikle en modell for hvordan fremtidige havnearealer kan utvikles i et samspill mellom private og offentlige aktører 19

20 2. Øke samarbeidet om en bedre arbeidsdeling med andre havner for en mer samordnet ressursstyring og arealutnyttelse Strategien gjennomføres ved: Avklare potensialer og praktiske muligheter for bedre arbeidsdeling og samarbeid om arealutnyttelsen mellom havnene i havnedistriktet Avklare potensialer og praktiske muligheter for bedre arbeidsdeling og samarbeid om arealutnyttelse mellom havnene i en utvidet region (Rogaland Fylke) Tilrettelegge for en mer samlet arealutnyttelse gjennom felles markedsføring og praktiske løsninger overfor kunder og næringsliv 3. Utvikle infrastruktur for mer miljøvennlig transport Strategien gjennomføres ved: Avklare havnenes muligheter til å utvikle infrastruktur for mer miljøvennlig transport ved o bruk av landstrøm o miljøvennlig drivstoff på kjøretøy i havnene for eksempel hydrogen o bruk av LNG / gass til skip Utbygging av infrastruktur som stimulerer til miljøvennlige transportløsninger Utrede mulighetene for økte transportvolumer til og fra regionen med kombinasjon båt / bane 4. Arbeide for bedre infrastruktur for å utvide havnens nedslagsfelt Strategien gjennomføres ved: Arbeide for rask fremdrift i etableringen av bedrede veiesystemer mellom de store havnearealene, gode forbindelser mellom havnene og Stavanger Lufthavn Sola, Ganddal godsterminal og E-39 nord og sør Avklare potensialer og tilrettelegge for økte godsvolumer til internasjonale markeder ved bedring av veiesystemene ut og inn av regionen Arbeide aktivt mht påvirkning overfor sentrale politikere / myndigheter for en styrket infrastruktur som gir grunnlag for økning av godsvolumer over til sjøbasert transport 5. Forsterke kobling til andre logistikkrelaterte næringsområder Strategien gjennomføres ved: Kartlegge potensialer og muligheter som kan finnes ved å forsterke koblingen mellom de ulike logistikkrelaterte næringsområdene i Stavanger-regionen Kartlegge potensialer og muligheter som kan finnes ved å forsterke koblingen mellom logistikkrelaterte næringsområde i Rogaland fylke Tilrettelegge tiltak som genererer økt verdiskaping og tiltrekke nye aktører ved å styrke samarbeidet/koblinger mellom næringsområder som er logistikkrelaterte 20

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER

FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER Lødingen kommune Ballangen kommune Tysfjord kommune Evenes kommune Narvik Havn KF ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER

Detaljer

Strategisk næringsplan 2013-2025

Strategisk næringsplan 2013-2025 Strategisk næringsplan 2013-2025 Innholdsfortegnelse Stavanger-regionen mot 2025...... 3 Visjon og hovedmål...... 4 Åpen, energisk og nyskapende...... 6 Regionale utfordringer i en global kontekst......

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

FEBRUAR 2015. NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse

FEBRUAR 2015. NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse FEBRUAR 2015 NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse 1 Bakgrunn og mandat for arbeidet med kartleggings- og problemforståelsesfasen Dette dokumentet rapporterer arbeidet i den første

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 05.12.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Havner og nærsjøfart. Problemstilling og metode. Resultater. Sammendrag

Havner og nærsjøfart. Problemstilling og metode. Resultater. Sammendrag Sammendrag Havner og nærsjøfart Problemstilling og metode Gode sjøverts transporttilbud mellom regionene i Nordsjøområdet har vært og er et av utgangspunktene for et konkurransedyktig næringsliv i regionen.

Detaljer

Rambøll Norge AS. Bodø nasjonalhavn--- Bodø kommune. Utviklingsprogram Bodø nasjonalhavn. Samlerapport. (Rev. 3) 2005-09-28

Rambøll Norge AS. Bodø nasjonalhavn--- Bodø kommune. Utviklingsprogram Bodø nasjonalhavn. Samlerapport. (Rev. 3) 2005-09-28 Rambøll Norge AS Bodø nasjonalhavn--- Bodø kommune Utviklingsprogram Bodø nasjonalhavn Samlerapport (Rev. 3) 2005-09-28 Utviklingsprogram Bodø nasjonalhavn Bodø nasjonalhavn Oppdragsnr.: 6050126A Oppdragsgiver:

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

Banekorridoren for fremtiden

Banekorridoren for fremtiden Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Foto: Foto: Hilde Hilde Lillejord Lillejord 2 Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Mars 2015 3 Forord

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer