UniverS. Stavanger-regionen løfter sammen. Slik skapes verdier. Tema verdiskaping side 3-11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UniverS. Stavanger-regionen løfter sammen. Slik skapes verdier. Tema verdiskaping side 3-11"

Transkript

1 LEDER Side 2 VERDISKAPING Side 3 Regional verdiskaping gjennom samarbeid. Side 4 Samhandling regionens største fortrinn. Side 6 Gir gode ideer luft under vingene. Side 8 Gjennomslag for samfunnsforskinga. Side 9 Vil konkurrere på like vilkår. Side 10 NYSKAPING Livreddende trening på SAFER. Side 12 På sporet. Side 14 Gründer for et år. Side 16 UTDANNING Filosofi skaper bedre ledere. Side 18 Rettigheter fenger. Side 20 FORSKNING Slår et slag for muntlige kilder. Side 22 Saknar meining med skulen. Side 24 Beholder engasjementet og får jobb. Side 26 PORTRETT Ein lesehest lesser av. Side 28 KUNST Side 30 NOTISER Side 31 UniverS UNIVERS MAGASIN FOR UNIVERSITETET I STAVANGER NR Stavanger-regionen løfter sammen. Slik skapes verdier. Tema verdiskaping side 3-11

2 Penger til universitetets TTO Universitetenes samfunnsoppdrag blir stadig sterkere framhevet av myndighetene. Verdiskaping og innovasjon settes på dagsorden. Lovendringer pålegger universitetene å legge til rette for kunnskapsbasert næringsutvikling gjennom kommersiell utnyttelse av forskningsresultater, og universitetene får eierrettigheter til arbeidstakeroppfinnelser. Forskningsresultater som kan ha kommersiell verdi, skal overføres til samfunnet i form av patenter og etablering av nye bedrifter. Målet er å øke verdiskapingen, og alle parter skal tjene på samarbeid - både forskere, bedrifter og investorer. Derfor har universitetene opprettet såkalte Technology Transfer Offices (TTO). Disse kontorene for teknologioverføring opprettes som egne enheter, som selger sine tjenester på armlengdes avstand fra det enkelte universitet. Vi tror at dette er en riktig utvikling, og at TTO-systemet kan bidra til økt verdiskaping. Det er også positivt at myndighetene har tildelt universitetene øremerkede bevilgninger over statsbudsjettet til TTO-etableringer. Imidlertid er det en lite oppløftende side ved saken. Bevilgningene har kommet fem av landets seks universiteter til gode. UiS er det eneste universitetet som ikke har fått penger til teknologioverføringskontor. UiS er en av eierne i selskapet Prekubator, som er universitetets strategiske verktøy i kommersialiseringsprosesser. I Prekubator er det kompetanse og godt klima for å forene kommersielle aktører og forskningsmiljøer i god rogalandsk samarbeidsånd. Prekubators virksomhet skal nå videreføres til en mer formell TTO. Universitetet har søkt departementet om penger til TTO-funksjonen. Det er urimelig at kun ett av landets universiteter ikke har fått øremerkede bevilgninger til tiltaket over statsbudsjettet. Da er det bare rett og rimelig at politikerne tildeler UiS penger til TTO i neste budsjettbehandling. Anne Selnes strategi- og kommunikasjonsdirektør ansvarlig redaktør TEMA: Universitetsbyen Stavanger Universitetet i Stavanger - en nasjonal satsing? Da universitetet ble åpnet 17. januar 2005, var dette resultatet av strategisk satsing av regionens politiske myndigheter og næringsliv og av Høgskolen i Stavanger gjennom mange år. Regionen har betraktet styrking av forskningen og utviklingen mot universitet som viktig for nyskapings- og verdiskapingsevnen. Derfor har de bidratt sterkt både politisk og økonomisk. Mens de øvrige universitetene har vært etablert gjennom vedtak i Stortinget og medfølgende bevilgninger, er UiS et resultat av regional satsing. Ved bekjentgjørelsen av regjeringens beslutning om etablering av Universitetet i Stavanger 29. oktober 2004, betegnet statsminister Bondevik dette som en begivenhet av betydning for hele landet. Vi har forventet at myndigheter, politikere og forskningsbyråkrati ville bruke de muligheter som her var skapt, og legge forholdene til rette for verdiskaping i form av økt forskning. Universitetet ligger i den mest innovative regionen i landet når det gjelder petroleumsvirksomhet. En satsing på forskning og utdanning her vil derfor gi god avkastning for nasjonen. Tilsvarende vil en satsing på å utvikle robuste, forskningsbaserte profesjonsutdanninger innenfor sykepleie, sosialt arbeid og allmenn- og førskolelærerutdanning gagne nasjonen og politiske målsetninger. Som del av et universitet vil disse kunne utvikles til helhetlige løp med master- og doktorgrad og således styrke profesjonsutdanningene og utdanningen av lærerkrefter på disse områdene. Vi er for konkurranse om forskningsmidler ut fra kvalitet, men vi ønsker konkurranse på like vilkår. Derfor savner vi en strategisk satsing fra nasjonens side som likestiller UiS med landets øvrige universiteter. Denne satsingen mangler hittil. Vår konklusjon er derfor at vi inntil videre må satse på egne krefter, på de som vil skape noe og på de som har tro på oss. Vi må effektivt utnytte de muligheter som ligger i et tett samarbeid innad og med samfunnet rundt oss, og vi må i større grad prioritere ressursene våre. Det ligger mange muligheter i denne organisasjonen. Det har historien vist. Men det forundrer oss at nasjonen ikke vil satse på mulighetenes universitet i mulighetenes region. Vi ber derfor politikerne handle nå. Ivar Langen rektor UniverS Magasin for Universitetet i Stavanger Ansvarlig redaktør: Anne Selnes Redaksjon: Ingeborg Dirdal, Leif Måsvær, Thomas Bore Olsen, Egil Rugland, Silje Stangeland, Ragnhild Thomsen Foto: Elisabeth Tønnessen Design: Melvær&Lien Idé-entreprenør Trykk: Bryne Offset Opplag: 3500 Side 2 UniverS NR Leder

3 Verdiskaping Stavanger-regionen står for den største verdiskapingen i landet utenfor Oslo. Det er også en realitet at samhandlingen mellom regionale myndigheter, næringsliv og forskningsinstitusjoner som Universitetet i Stavanger og IRIS er god. Verdiskapingsaspektet er grunnleggende for den videre utviklingen av en region. UiS skal fortsatt være en viktig faktor i den videre verdiskapingen gjennom økt satsing på forskning og videreutvikling av samspillet med regionen. Verdiskaping er tema for denne utgaven av UniverS. Foto: Espen Torp Side 3 UniverS NR Verdiskaping

4 TEKST: FOTO: Egil Rugland Elisabeth Tønnessen Regional verdiskaping gjennom samarbeid Stavanger og Aberdeen er sentre i to europeiske olje- og gassklynger, hvor vekst og utvikling har skjedd på forskjellig vis. Utviklingen i Stavanger-regionen har vært tuftet på samhandling mellom oljeog gassindustrien, regionale myndigheter og forskningsinstitusjonene HiS/UiS og RF-Rogalandsforskning/IRIS. I Aberdeen har utviklingen skjedd gjennom en markedsutvikling i konkurrerende selskaper uten særlig innblanding fra myndighetene og i liten grad i samspill med de lokale forskningsinstitusjonene. Forskningsinnsatsen er kanalisert til Edinburgh og London. Denne forskjellen kommer frem i et forskningsprosjekt utført av International Research Institute of Stavanger (IRIS) i samarbeid med Massachusetts institute of Tecnology (MIT) i Boston. Sammen med professor Richard Lester har forskningsleder Martin Gjelsvik ledet prosjektet, som er et av totalt 23 om regional næringsutvikling i Europa, USA og Asia. I sammenligningen av de to regionene, er det ikke mulig å peke ut den ene eller andre som vinner, men de to regionene har to ulike innovasjonssystemer. Mobilitet - Samarbeidet mellom UiS, IRIS og industrien, er et kjennetegn for denne regionen i motsetning til Aberdeen, sier Martin Gjelsvik. - Gjennom dette samarbeidet har vi fått en kompetanse i personer som har vandret mellom UiS, IRIS og industrien. Denne mobiliteten har skapt innovasjon og teknologiutvikling. Gjelsvik understreker at samarbeidet med olje- og gassvirksomheten er av vital betydning for UiS også i fremtiden. IRIS/MIT-studien antyder at fornyelsen av olje- og gassindustrien har mye å hente på et sterkere forskningssamarbeid. - UiS har fått tyngde gjennom olje- og gassvirksomheten i regionen, fastslår Gjelsvik. - I utviklingen av olje- og gassindustrien var HiS/UiS sin primære rolle å utdanne folk. Tilgangen på arbeidskraft har vært en viktig faktor for bedrifter som har lokalisert seg her i regionen. UiS-forskning har sammen med anvendt forskning i IRIS (tidligere RF) også gitt vesentlige bidrag. Nærheten til bransjen har vært en positiv konkurransefaktor. Ulikt Aberdeen har de regionale utdanningsog forskningsinstitusjonene vært lydhøre for industriens behov, mener Gjelsvik. Strategiske grep - I den videre utviklingen er det lett å la seg inspirere av Silicon Valley eller klyngene rundt MIT i Boston. Her har det utviklet seg helt nye næringer knyttet til IT/internett og bioteknologi. Silicon Valley-klyngen har lenge vært selve prototypen på fremtidens næringsutvikling og verdiskaping med fokus på teknologiutvikling, etablering av stadig nye bedrifter, inkubasjonsvirksomheter og kommersialisering gjennom tilførsel av venturekapital. - Denne modellen passer ikke for alle regioner og bør ikke kopieres av oss som eneste løsning, hevder Martin Gjelsvik. - Undersøkelsen vi har gjennomført sammen med MIT, viser at universitetene må tilpasse sine strategier til regionens spesielle utfordringer. Oljeindustrien må for det første utvikle ny teknologi og finne nye organisasjonsformer for å kunne overleve. Det dreier seg om å fornye eksisterende virksomhet gjennom e-drift, sikkerhet, økt oljeutvinning og haleproduksjon. Dette krever fortsatt gode dialoger med operatørselskapene og oljeserviceselskapene i regionen og de teknologiske nisjebedriftene. - Her har UiS og IRIS et fortrinn framfor Aberdeen. Våre funn viser at vi er mer samarbeidsorienterte enn forskningsinstitusjonene i Storbritannia, sier Gjelsvik, og fortsetter: - Kvaliteten på våre utdanningsinstitusjoner og relasjonene til næringslivet blir dermed avgjørende for regionens, bedriftenes og det offentliges utvikling. Langsiktighet viktig Gjelsvik mener at UiS må fortsette det strategisk vellykkede samarbeidet med næringsliv og industri i regionen. Dette samarbeidet har blant annet resultert i publisering av papers innenfor olje-segmentet i Society of Petroleum Engineers (SPE). Stavanger-regionen skiller seg klart fra Aberdeen-regionen på publiseringssiden. Av 308 papers som er produsert av UiS/HiS og RF-Rogalandsforskning/IRIS i tidsrommet , er 38 prosent produsert av egne forskere i de to institusjonene, mens 62 Side 4 UniverS NR Verdiskaping

5 Bachelorgrad Mastergrad Doktorgrad Etter- og videreutdanning Universitetets rolle Utdanning/ human kapital Offentlig møteplass Møteplasser, nettverksbygging og stimulering av sosial interaksjon - Møter, seminarer og konferanser - Alumni-foreninger - Jobbsentere, karrieredager - Næringslivskontakt - Utveksling av arbeidskraft - Felles forståelsesrammer Kontraktsforskning Samarbeidsprosjekter med industrien Lisensiering av teknologi Rådgivningstjenester Tilbyder av spesielle fasiliteter og utstyr Inkubasjonsaktiviteter Problemløsning for industrien Økt kodifisert kunnskapsbase Publikasjoner Patenter Prototyper Figuren viser universitetets mange roller i en innovativ regional økonomi. Kilde: "From Black Gold to Human Gold", IRIS og IPC (MIT), prosent er produsert i samarbeid med industri og næringsliv. I Aberdeen-regionen er rundt 60 prosent av 70 rapporter produsert av forskningsinstitusjonene, mens rundt 40 prosent er produsert i samarbeid med næringsliv og industri. - I fremtiden må UiS fortsatt knytte relasjoner til selskaper som forstår universitetets integritet og annerledeshet og ser behovet for egen fornyelse. Langsiktige og tålmodige ressurser er nødvendig for å teste ut flere ideer og skape radikale innovasjoner. Kanskje i særlig grad innenfor områder som fornybar energi, havbruk og medisin. - Tanken om at grunnforskning og oppdragsforskning er uforsonlige motpoler er feil. Innenfor de områdene som allerede er nevnt, trenger vi brukerinspirert grunnforskning. Slik forskning gir både ny innsikt og forståelse, samtidig som den anvendes, mener Gjelsvik. Sterke regioner Ett av hovedpoengene i IRIS-studien er at fremtidig næringsutvikling og verdiskaping vil skje i regionene. - Det er de sterke regionene som vil overleve i fremtiden, og det stiller krav til regionalt samarbeid i konkurransen med andre regioner i verden. Samarbeid er noe vi kan i denne regionen, fastslår Martin Gjelsvik. - Stavanger-regionen skiller seg ut fra andre regioner i den harde infrastrukturen med kommende tunnelprosjekter som Ryfast, Rogfast og Risavika havn. Det er en infrastruktur som skal få regionale varer raskere frem til EU og verdensmarkedet. For eksempel trenger Nutreco rask atkomst til Risavika for videre varetransport sørover. - Denne infrastrukturen har også en annen og vel så viktig funksjon: den utvider arbeidsmarkedet. Haugalandet, Ryfylke, Stavanger og Jæren blir ett arbeidsmarked. Arbeidsmarkedet blir større og mer mobilt, det blir enklere for bedriftene å skaffe seg den kompetansen de trenger. Det gjør det attraktivt for bedrifter å etablere seg i regionen vår, sier Gjelsvik. Verdiskaping i universitetsbyene - Fremover vil næringsutviklingen og verdiskapingen i Norge i stor grad skje i storbyregionene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Kristiansand, som er identisk med regioner som har universiteter eller vil få det, sier Gjeldsvik. - Relativt sett utfører imidlertid næringslivet større forskningsaktivitet i Stavangerregionen enn i Trondheim og Oslo. Dette gir UiS nok et incitament for en god dialog med næringslivet, som kan styrke finansieringen av UiS, avslutter forskningsleder Martin Gjelsvik. - Samarbeidet mellom UiS, IRIS og industrien, er et kjennetegn for Stavanger-regionen, sier forskningsleder Martin Gjelsvik ved IRIS. Side 5 UniverS NR Verdiskaping

6 TEKST: FOTO: Egil Rugland Elisabeth Tønnessen Samhandling regionens største fortrinn Dekan Arild Bøe ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er ikke i tvil om hva som er Stavanger-regionens største fortrinn sammenlignet med andre regioner i landet. - Samhandling har gitt oss Universitetet i Stavanger, og det har vært utgangspunkt for høy grad av innovasjon og verdiskaping, sier Bøe. - Det er en videreføring av den jærske entreprenørånden med å løfte i flokk eller som det heter i regionen: Bygge stein på stein. fjerdedeler i næringslivet og en fjerdedel i UiS og forskningsinstitusjonene. I norsk sammenheng er det to regioner som skiller seg ut i forskningen. Det er regionene Oslo og Sør- Trøndelag inkludert Trondheim, og Hordaland og Troms. Så kommer resten av landet i en sekkepost, sier han og legger til: har også vist sterkt igjen i landsmålestokk, i etableringen av studentbedrifter. Det gir håp for fremtidig verdiskaping, sier Bøe. Styrke forskningen - Hva kan UiS bidra med på verdiskapingsfronten? På denne bakgrunn har regionen på verdiskapingssiden inntatt en ledende posisjon i norsk målestokk, mener han. - I vår region er det sterke næringsklynger som det er naturlig å inkludere i vår videre tenkning på UiS. Ikke bare petroleum, men også mat, havbruk, medisin, sikkerhet og finans. Det gir utgangspunkt for økt rekruttering også av studenter, internasjonale stipendiater og postdoktorer. Uten stipendiater og postdoktorer stopper forskningen opp. - Jeg tror at vi kan få enda mer ut av regionens forskningsinnsats dersom stipendiater på UiS i større grad kunne få tilgang til, og jobbe sammen med, forskningsmiljøene ute i klyngen, sier Bøe. Regional verdiskaping Verdiskapingen i regionen skiller seg ut fra andre regioner på forskningssiden. - Sammenligner vi forskningsintensiteten og nyskapingsintensiteten i vår region med andre regioner, ser vi et markant skille. Stavangerregionen har en høy nyskapingsintensitet, men relativt lav forskningsintensitet. I regioner som Oslo og Trondheim er det en motsatt utvikling, som er forankret i universitetssektoren og de øvrige forskningsinstitusjonene. - I regioner med universiteter og forskningsinstitusjoner er forskningsintensiteten tradisjonelt fordelt likt mellom institusjonene og næringslivet. I vår region er det en fordeling på tre - Det betyr at denne regionen har et stort utviklingspotensial for forskningsdrevet nyskaping ut fra tesen om at intensivert forskning skaper større grad av nyskaping. Høy nyskapingsevne - Det viktige for både UiS og regionen er å se mulighetene som byr seg på forskjellige områder. Det oppmuntrende er at regionen innenfor SKATTE- FUNN-ordningen på olje- og gassvirksomheten har halvparten av alle programmene. En stor del av disse må klassifiseres som høykompetanseprosjekter. - Men det er hevet over enhver tvil at UiS har vært, og vil fortsatt være, en viktig regional faktor i verdiskapingen. Samlet er nyskapingsevnen i regionen høy. Det må være et klart mål å finne en bedre balanse mellom forskningsinnsatsen fra næringslivet og UiS. Det betinger en holdningsendring og en ny kultur i forskningsinstitusjonene. En fremtidig dobling av forskningsintensiteten vil opplagt gi større verdiskaping og innovasjon, sier Bøe. RF-Rogalandsforskning og UiS har sammen opprettet forskningsselskapet International Research Institute of Stavanger (IRIS). - IRIS er blitt evaluert innenfor parameteret kommersialisering, og her ligger IRIS på topp i norsk sammenheng. Stavanger-regionen Regionen har på verdiskapingssiden inntatt en ledende posisjon i norsk målestokk. - Den viktigste oppgaven er å styrke forskningen. Det er det et universitet primært skal drive med. Forskningen må prioriteres. Det må også ligge til grunn en kultur for en mulighetsorientering. Om de andre universitetene synes det er bra at UiS får mer midler, er annen sak. UiS må til en viss grad videreutvikle spissområdene og tenke annerledes enn det som tradisjonelt har vært gjort, sier Bøe og fortsetter: - Derfor må vi jakte på personer som kan være med på å utvikle og bygge fagområder med spesialkompetanse på internasjonalt nivå. Fagfeltene er selvsagt viktige, men de rette personene er det viktigste. Nye fagpersoner - Etter min mening er det ikke mulig å finne en bibel som sier at et fag er viktigere enn et annet. Vi må lete etter nye fagpersoner som vil endre verden. Det er personer som er uomtvistelig opptatt av forskning og som kan danne dynamiske forskningsmiljøer det ikke er mulig å stå i mot, påpeker Bøe. Men denne ånden har allerede preget noe av utviklingen ved UiS, ifølge ham. - Utviklingen av miljøet i risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS er et eksempel på et miljø som har løftet i flokk og som har funnet et spesielt område. Det er greit å tenke Side 6 UniverS NR Verdiskaping

7 tematisk i forhold til viktighet, men det skjer ikke endring av den grunn. Det viktige er å få tak i entreprenører som er sultne, og som ikke gir seg før de er fornøyde. Det stiller krav til profileringen av UiS. Vi må systematisk være på jakt for å få tak i personer som kan realisere egne ambisjoner ved UiS, sier Bøe. - I første omgang er det enklere å rekruttere personer med røtter lokalt. Nå er det mange grunner til at personer velger et bestemt arbeidssted. En undersøkelse blant forskere viser ganske enkelt at kjærligheten er den viktigste grunnen til at forskere velger sted. - Stavanger-regionen er ikke verdens navle, men det gjelder å finne nye nisjer. Jeg er ikke så opptatt av at forskernes renommé er avhengig av antall publikasjoner. Det avgjørende er å publisere en sak som vekker oppsikt både nasjonalt og internasjonalt og som andre forskere kan referere til, sier han. Ledende i verden Oppstrømsaktiviteter (leting og boring) og havbruk er kanskje de to områdene som fortsatt vil spille en stor rolle i den videre verdiskapingen i regionen. - Dette er områder hvor vi er ledende i verden. Petroleum som akademisk disiplin er stor i Norge, men liten i verdenssammenheng. Når det gjelder havbruk, har vi utviklet noe unikt på verdensbasis. Men når alle spør om hva vi skal leve av etter oljen, sier jeg alltid: Olje. - For det første er det mye å gjøre på norsk sokkel, men viktigere er det at norskbygget oljevirksomhet i økende grad vil engasjere seg internasjonalt. Dette gjelder både oljeselskaper og leverandørindustri. Verden er fremdeles stor. På petroleumsområdet skal vi prege verden i flere generasjoner, avslutter Bøe. - Samhandling har gitt oss Universitetet i Stavanger, og det har vært utgangspunkt for høy grad av innovasjon og verdiskaping, sier dekan Arild Bøe. Side 7 UniverS NR Verdiskaping

8 TEKST: FOTO: Thomas Bore Olsen Elisabeth Tønnessen Kristel Skorge ved UiS og Kristin Husebø i Prekubator håper at en TTO-funksjon vil styrke satsingen på forskningsbasert nyskaping ved UiS. Gir gode ideer luft under vingene - Det skal være attraktivt for forskere å satse på gode ideer, og de skal slippe å ta den økonomiske risikoen alene, sier daglig leder Kristin Husebø i selskapet Prekubator. Prekubator jobber for vellykket kommersialisering av forskning i Rogaland. Selskapet er en del av infrastrukturen på Universitetsområdet i Stavanger og inngår i forskningsog nyskapingsmiljøet Rogaland Kunnskapspark. Eierne er seks regionale forskningsinstitusjoner; International Research Institute of Stavanger (IRIS), Rogaland Kunnskapspark, Stavanger Universitetssjukehus, Næringsrådet i Rogaland, Norconserv og UiS. Selskapet ble stiftet i 2002 og overtok da ansvaret som kommersialiseringsenhet for FORNY-ordningen i Rogaland, et program for forskningsbasert nyskaping, drevet av Norges Forskningsråd (NFR). Fra sommeren 2006 videreføres virksomheten til en mer formell teknologioverføringsenhet, Technology Transfer Office (TTO), for UiS. Enkelt sagt skal TTOen hjelpe til å overføre ny kunnskap og teknologi fra forskningsmiljøer til næringsvirksomhet. Scorer høyt Dette skjer som en følge av økte krav til kommersiell satsing ved universiteter, og en lovendring fra 2003 som gir universitetene eierrettigheter til arbeidstakeroppfinnelser. Det er de siste årene opprettet TTOer i de andre universitetsbyene i Norge. UiS har deltatt i TTO-forum sammen med disse fra Prekubator var tidlig ute og hadde allerede en god TTO-modell før lovpålegget kom. Nå skal vi få en enda tydeligere funksjon og øke virksomheten, sier Kristin Husebø. Prekubator er i dag et av landets fremste miljø når det gjelder suksess med kommersialisering i forhold til mottatte prosjektmidler. I 2003 og 2004 kunne selskapet blant annet vise til landets beste tall for bedriftsetablering som følge av utviklede ideer, i følge tall fra NFR. Målet med TTOen er å styrke satsingen på forskningsbasert nyskaping ved UiS. En del av universitetenes utvidede formidlingsoppdrag er å bidra til at forskningsresultater kommer samfunnet til gode gjennom bedriftsetablering, patentering og lisensiering. - Opprettingen av en TTO-funksjon skal profesjonalisere universitetets satsing på kommersialisering av forskningsresultater, sier Kristel Skorge, underdirektør ved UiS og styremedlem i Prekubator. - Erfaring viser at disse prosjektene genererer mer forskning i fagmiljøene og styrker relasjonene til omverdenen. Samtidig er det et håp fra UiS sin side at vi etter hvert får tildelt midler til denne virksomheten, slik at vi kan bidra mer i hvert enkelt prosjekt, sier hun. Mindre risiko - Prekubators oppgave er å hjelpe gode ideer frem, men også å finne nye ideer. Målet er at det skal være attraktiv å satse. Vår filosofi er at UiS-ansatte som sitter på en god idé skal få hjelp til å komme videre, uten å måtte ta den økonomiske risikoen alene, sier Husebø. Prekubator legger kapital og kompetanse inn i kommersialiseringsprosessen. - Nettverk er gull verdt. Vi skal være en Kirsten Giftekniv, som forener eieren av ideen med kommersielle aktører, understreker hun. Fruktbart samarbeid - Med god TTO-virksomhet oppnår vi et fruktbart samarbeid med industrien om utvikling av nye produkter og tjenester, som igjen gir flere arbeidsplasser i regionen. Samtidig blir UiS med dette et enda mer levende universitet som er attraktivt for studenter, sier Skorge, og avslutter: - Vi går derfor ut fra at Kunnskapsdepartementet tilgodeser UiS med midler til TTO-satsingen på lik linje med de andre universitetene i landet. Side 8 UniverS NR Verdiskaping

9 TEKST: FOTO: Ragnhild Thomsen Elisabeth Tønnessen Gjennomslag for samfunnsforskinga Aldri før har forskingsselskapet IRIS fått betre utteljing på sine søknader om middel til samfunnsvitskapeleg forsking. Noregs Forskingsråd har gitt meir enn 20 millionar kroner til undersøkingar av mellom anna regionalisering og demokrati. - I år har vi verkeleg slått igjennom med søknadene våre, konstaterer ein nøgd Einar Leknes ved International Research Institute of Stavanger (IRIS), eit forskingsselskap som er eigd av Universitetet i Stavanger og stiftinga Rogalandsforskning. Leknes leier ei av forskingsgruppene ved Senter for Samfunns- og næringsutvikling, som er den heldige mottakar av dei mange millionane. - Dette er eit resultat av langsiktig og hardt arbeid. Vi har jobba veldig målretta for å få desse midla. Samstundes er det ikkje berre dugleik, men også litt flaks, som avgjer om ein søknad går igjennom, medgir Leknes. Breidde i prosjekta Pengane frå Forskingsrådet skal fordelast på sju langsiktige prosjekt. Forskarar frå UiS bidrar i fleire av dei. Alle prosjekta har ei tidsramme på to til fire år og startar opp no i vår. Dei sju prosjekta har følgjande fokus: Utvikling av byregionar og landsdelsregionar Permitteringsinstituttet i norsk arbeidsliv Regional naturgasspolitikk FoU-institusjonars rolle i regional næringsutvikling WTO-forhandlingar som rammevilkår for norsk fiske og landbruk Utvikling av bedrifter sitt samfunnsansvar i klesbransjen Samanlikning av styringssystem i sjukehussektoren I tillegg har Senter for Samfunnsog næringsutvikling sett av utviklingsmiddel frå Forskingsrådet til to langsiktige, interne strategiske program: Styringsnettverk i byregionar Balanse mellom arbeidsliv og familie Hjørnesteinar - Prosjekta vil vere byggesteinar i verksemda og hjørnesteinar i prosjektporteføljen vår. Vi vil lett kunne knytte andre prosjekt opp mot desse, forklarar Einar Leknes, og peikar på stor spennvidde i arbeidet som skal gjerast. IRIS sankar inn prosjektmiddel frå fleire hold, men pengane frå Noregs Forskingsråd vert rekna som svært viktige. Dei gir grunnlag for vitskapelege publikasjonar, nettverksbygging og ikkje minst nasjonalt og internasjonalt samarbeid. - Prosjekta er ein del av fleire store forskingsprogram der også andre institusjonar er med. Slik vert vi kopla inn i større nettverk og får ta del i arrangement og seminar med andre, seier Leknes. Den rause tildelinga frå Forskingsrådet stadfestar at samfunnsforskinga ved IRIS held eit høgt nivå. - Når ein skriv prosjektsøknader, må ein vere heilt i front på dei teoretiske perspektiva. Vidare må ein ha interessante problemstillingar og ein god forskingsdesign. Ein må også vise at ein har eit internasjonalt kontaktnett og ein prosjektleiar med tilstrekkeleg tyngde, forklarar Leknes. Petroleumsforsking størst Tross gjennombrotet for samfunnsforskinga, held petroleumsforsking fram som den største geskjeften ved IRIS. I løpet av dei to siste åra har selskapet fått nærare 100 millionar kroner frå Forskingsrådet til slik forsking. Tilsvarande beløp er også gitt av olje- og gassindustrien. I desse dagar vert det også klart om IRIS får utteljing på nye prosjektsøknader innan petroleum. - Vi har jobba veldig målretta for å få desse midla, seier ein glad Einar Leknes etter at IRIS har teke i mot over 20 millionar kroner til samfunnsvitskapeleg forsking. Side 9 UniverS NR Verdiskaping

10 Vil konkurrere på like vilkår - Universitetet i Stavanger bidrar aktivt til nasjonal verdiskaping, men konkurrerer ikke på like vilkår. Dagens finansieringsmodell bygger på historiske forhold og gjør forskjellen mellom universitetene større, sier universitetsdirektør Per Ramvi. Side 10 UniverS NR Verdiskaping

11 Norske universiteter er blitt til ved visjonære politiske vedtak og fulgt opp med ambisiøse bevilgninger. Visjonene var tydelige også da UiS ble etablert for halvannet år siden, men Per Ramvi har ennå til gode å se en ambisiøs, nasjonal pengestøtte: - UiS er bygd ved ulike regionale tiltak og har foreløpig ikke fått ta del i noen særskilt, nasjonal satsing. Vi er inneforstått med noen politiske dilemma, som behovet for å tilføre det nye universitetet nødvendige ressurser, versus signaleffekten dette kan gi for en del høgskoler. Vi er også inneforstått med de politiske målene om nye hender i arbeid, og at det politiske fokus dermed er på gjennomstrømningen i profesjonsutdanningene. UiS har som andre utdanningsinstitusjoner en viktig oppgave i kandidatproduksjon. - Men UiS har også et særlig nasjonalt ansvar for å videreutvikle profesjonsutdanningene som robuste og forskningsbaserte utdanninger. Dette gjør vi ved å tilby høyere grads påbygninger og doktorgradsprogram knyttet til profesjonsutdanningene. Vi ser også et særlig ansvar i å skaffe nødvendige og fremtidige lærerkrefter til profesjonsutdanningene. Men det kreves nok en god porsjon politisk kløkt og mot for å styrke UiS økonomisk i denne situasjonen, innser Ramvi. Finansieringsmodellen Med dagens finansieringsmodell er ressurstilgangen ulik for UiS og de gamle universitetene. UiS er det universitetet i Norge med færrest vitenskapelig ansatte per student og har også langt mindre administrativt støtteapparat. - Dette går selvfølgelig ut over tilgjengelig forskningstid, og konkurransen om forskningsmidler blir derfor høyst ulik - og stadig verre, sier Ramvi. - Fordi UiS inntil for to år siden var en høgskole og har en rekke profesjonsutdanninger, er omfanget av forskningen foreløpig mindre enn ved de gamle universitetene, som i årevis har nytt godt av omfattende basisbevilgninger og gode forskningsvilkår for vitenskapelig ansatte. den resultatbaserte delen, trengs det en økning i den strategiske forskningstildelingen til UiS. Vi har flere ganger fremmet forslag om 40 millioner kroner for å drive de første fire doktorgradsutdanningene som var grunnlaget for det nasjonale vedtak om etablering av UiS. Den næringspolitiske handlingsplanen for Stavanger-regionen sier at området skal utvikles til en av de fremste kunnskapsregionene i Europa. UiS spiller en sentral rolle i planene. - Vi vil gjerne være en motor i det regionale samfunns- og næringslivet, og vi ønsker å være en aktør av nasjonal og internasjonal betydning når det gjelder forskning. Det betyr at det er nødvendig med mer forskning og fortsatt fokus på kvalitet. - Vi har allerede god regional forankring, men trenger i fortsettelsen nasjonal støtte og forståelse for vår posisjon og våre muligheter som del av en region i sterk utvikling, sier Ramvi. Han påpeker at UiS i dag er avhengig av egenfinansiering i form av oppdragsforskning, gaver og salg av kurs og etterutdanning. Et nasjonalt ansvar I forbindelse med universitetssatsingen ble det samlet inn store pengebeløp for å finansiere økt satsing på forskning og etablering av doktorgradsutdanninger. - Det er én ting at det trengs penger fra eksterne partnere for å bygge opp en institusjon, men nå når Universitetet i Stavanger er et faktum, er det et nasjonalt ansvar å tilføre universitetet ressurser på linje med andre norske universiteter, mener Ramvi, og legger til: - Vi vil selvsagt fortsette å skaffe oss eksterne midler på alle mulige måter. Per Ramvi understreker at UiS er en dynamisk institusjon i vekst og utvikling. Ved etableringen for halvannet år siden hadde universitetet 15 masterprogram og fire doktorgradsprogram. I dag er tallene henholdsvis 27 og sju. I de fleste bachelorutdanningene er det mulig å gå videre til høyere grad. Dette gjelder ikke bare ingeniørfag. En sykepleier kan for eksempel ta en mastergrad i helse og sosialfag eller ledelse, hvor det også er mulig å ta doktorgrad. Økt antall stipendiater gir i år mer enn en dobling i avlagte doktorgrader. - Så hva slags universitet er vi - og blir vi, spør Ramvi, og fortsetter: - For å sementere forskjeller, er det ofte gunstig å kategorisere. Slik kan en både legitimere forskjeller og låse en utvikling. Men den virkelige verden er dynamisk, sier Ramvi. Han viser til at noen forsøker å holde liv i debatten om ulike universitetskategorier, selv om Stortinget ved tre anledninger har avvist forsøk på en slik kategorisering, senest i Jeg kjenner ikke andre universitetskategorier enn dimensjonen ungt-gammelt, og for hvert år blir også UiS eldre, poengterer Ramvi. - Det er ikke uvanlig at foreldegenerasjonen ordner seg bedre rammer og livsvilkår enn den unge, oppvoksende garde. Men vi vet alle viktigheten av nettopp derfor å legge forholdene særlig tilrette for de unge som skal utvikle seg. De skal jo stå for den nødvendige fornyelsen. Et ungt universitet har en del åpenbare muligheter som nasjonen vil være tjent med å utvikle, sier universitetsdirektør Per Ramvi, og avslutter: - UiS er mulighetenes universitet. Nasjonen bør gripe muligheten. Summen av den strategiske og den resultatbaserte forskningstildelingen er på beskjedne fem prosent av den totale statsbevilgningen til UiS. For de gamle universitetene utgjør forskningsandelen rundt 25 prosent. - Dagens finansieringsmodell er finurlig, idet den fremstår som «objektiv» og lik for alle. Men både basisbevilgninger og strategiske bevilgninger tildeles ut fra historie og subjektive, uklare kriterier, understreker Ramvi. 40 millioner kroner til forskning - For å kunne konkurrere på like vilkår om Figuren viser utviklingen i årlige totale forskningsmidler over statsbudsjettet, RBO (resultatbasert omfordeling) og strategisk forskningstildeling fra tildelt de seks universitetene i Norge var året da den nye resultatbaserte finansieringsmodellen ble innført. Kilde: DBH. Side 11 UniverS NR Verdiskaping

12 TEKST: FOTO: Thomas Bore Olsen og Egil Rugland Elisabeth Tønnessen Livreddende trening på SAFER Folk som lever av å redde liv får aldri trent nok. Nå har profesjonelle livreddere fått sitt eget forsknings- og læringssenter innenfor akuttmedisin i Stavanger. Vi er på akuttrommet. En sykepleier står bøyd over en sengeliggende pasient. - Hvordan har du det, hører du meg? - Jeg har vondt i brystet, det trykker, jeg får ikke puste, stønner pasienten, som tydeligvis har store smerter. Med ett piper det. Pulslinjen på skjermen flater ut. Hjertet har stoppet. Vakthavende lege tilkalles, og sykepleierteamet starter gjenoppliving. Etter noen hektiske øyeblikk slår hjertet igjen. Heldigvis er dette ingen ekte situasjon. Livredderne er sykepleierstudenter fra UiS som har treningsdag på SAFER, Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research. Fredag 12. mai åpnet senteret. Akuttmedisinsk satsing Høsten 2004 tok Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Laerdal Medical AS et felles initiativ for å opprette et akuttmedisinsk lærings- og forskningssenter i Stavanger. Målet var å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke ved å øke kompetansen til personalet hos de tre initiativtakerne. Senteret skal også drive forskning og utvikle kurstilbud. SAFER vil inngå i et aktivt nettverkssamarbeid med internasjonalt ledende medisinske simuleringssentre. Tore Lærdal, administrerende direktør i Laerdal Medical AS, var en av initiativtakerne til senteret. Han er sterkt engasjert i SAFERs utvikling. - I 2002 foreslo vi for daværende Sentralsjukehuset i Rogaland og Høgskolen i Stavanger å akselerere vårt samarbeid. Vi var villige til å donere penger til et nettverk og bidra til finansieringen av et professorat og tre årlige forskningsstipendiater i en femårsperiode. Dessuten hadde vi egnede lokaler og var åpne for å donere disse til en slik stiftelse. I dag føles det veldig godt å se SAFER ferdigstilt og i bruk, sier Lærdal - Laerdal Medical AS har stolte tradisjoner i Stavanger. Ettersom 98 prosent av det vi produserer går ut av Norge, er det ekstra hyggelig å kunne ta del i noe som er i byen. I Stavanger finnes det et internasjonalt ledende miljø innenfor akuttmedisin, et fagmiljø vi trenger impulser fra. Derfor er det interessant at det nå planlegges et masterstudium i akutt sykepleie, sier han. Stor entusiasme Universitetsdirektør Per Ramvi ser også store muligheter med SAFER. - Bak SAFER ligger det mange gode krefter og stor entusiasme. Dette er vår arena for forskning og utvikling innenfor akuttmedisin, og det betyr mye for UiS. Vi ønsker også å videreutvikle og styrke forskningssamarbeidet med SUS. Målet for oss er å finne vår nisje innenfor medisinsk teknologi, og sammen skape et nasjonalt profilområde, understreker Ramvi. - SAFER gir oss et bredere perspektiv og viser hvordan vi kan jobbe på tvers av fag for å utvikle forskningen, sier Ramvi. Lærerikt for studentene Dekan Marit Boyesen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet sier at SAFER vil få stor betydning for utdanning og forskning på UiS, spesielt innenfor pasientsikkerhet. - UiS-studenter i sykepleie har allerede hatt gleden av å ta fasilitetene i bruk. 95 prosent av tilbakemeldingene fra studentene ligger på høyeste terningkast, opplyser Boyesen. Tilbake til pasienten. Vi er tilbake i det topp moderne treningslokalet i Stavanger sentrum. Pasienten er en dukke som hører og snakker ved hjelp av universitetslektor Otto M. Aareskjold ved UiS. Han sitter bak et enveisglass med et avansert kontrollpanel og styrer hele scenariet sammen med en tekniker. Ellers er det lite som skiller situasjonen og omgivelsene fra et hvilket som helst moderne sykehus. Like bortenfor står en spesialtilpasset ambulanse. Senere skal det bygges en leilighetskulisse, slik at helsepersonell kan simulere alle ledd i en akuttsituasjon, fra pasienten hentes hjemme og til vedkommende er fremme på sykehuset. Slik reddes liv. Side 12 UniverS NR Nyskaping

13 Side 13 UniverS NR Nyskaping

14 TEKST: FOTO: Silje Stangeland Elisabeth Tønnessen På sporet Ragne Kristin Farmen var den første i Noreg som avslørte ein valdtektsmann ved hjelp av DNA. No er ho på sporet igjen. Denne gongen med firmaet GENA, som er Noregs første private rettsgenetiske institutt. Ho har allereie fått fleire telefonar frå advokatar som vil at ho skal sjå på kriminalsaker med nye auge. At Noreg no har fått eit nytt DNA-firma, som eit supplement til Rettsmedisinsk Institutt, er ein liten milepæl i norsk rettshistorie. - Dei ringer meg for å få dobbelsjekka ei sak. Sjølv om resultatet frå ein DNA-analyse ikkje er feil, kan det vere fleire måtar å forstå DNAfunnet på, seier Farmen, idet ho villig opnar dørene til lokala sine i Rogaland Kunnskapspark i Stavanger. Det nye firmaet har berre tre tilsette, men har kontor som står klare om staben må aukast raskt. GENA skal nemleg vere eit høgteknologisk laboratorium, der du kan få svar på DNA-prøva på få dagar. Vaksande behov Det er ikkje utan grunn at Ragne Kristin Farmen startar sitt eige firma nett no. Fram til i dag har nemleg Rettsmedisinsk Institutt vore einaste leverandør av rettsgenetikk i Noreg. - Eg ser eit vaksande behov for DNA-analysar. Politidirektoratet har føreslått ei drastisk auke i bruken av DNA, og signala frå regjeringa er positive til utviding av DNA-registra i Noreg, seier Farmen engasjert. Timinga hennar er god. - Dei kriminelle miljøa blir stadig tøffare, og verdien av DNA blir stadig større. DNAspora er dei tause vitna i ei kriminalsak. Når vi veit at 30 prosent av dei kriminelle, står for 70 prosent av kriminaliteten i Noreg, vil eit utvida DNA-register føre til raskare oppklaring, seier ho. Viktig rolle Og det er der GENA skal spele ei rolle. Ikkje berre skal auka bruk av DNA-analysar sikre gode spor i kriminalsaker. Heile rettssikkerheita i landet vårt vil bli betre, trur Farmen. - Rettsmedisinsk Institutt har mykje å gjere. Politiet, domstolar, advokatar og privatpersonar må gjerne vente i fleire månader før dei får svar på ein DNA-analyse. No vil dei kunne få svar mykje raskare, fortel ho. - NOKAS-saka er eit godt døme. Store saker som må prioriterast, gjer at andre hamner bak i køen. For eit valdtektsoffer kan det bety mykje å få rettssaka unna på kort tid. For dei som sit på tiltalebenken, kan det bety mykje å ha to sakkyndige vitne til å tolke DNA-bevisa, seier Farmen, og understrekar at ho aldri tek stilling til skyldspørsmålet i rettssaker. DNA frå tjuvar - Eg svarer på kor sannsynleg ei kriminell handling er. Eit DNA på eit drapsvåpen kan ha mange forklaringar, fortel Farmen, som har ei doktorgrad i molekylær biologi og ein master i kriminalteknisk vitskap, i tillegg til fleire års erfaring som DNAanalytikar ved Rettsmedisinsk Institutt. Sist jobba ho som kreftforskar ved Stavanger Universitetssjukehus. Farmen fortel at valdtekts- og incestsaker utgjer to tredjedelar av DNA-analysane i Noreg i dag. Men det kan det no bli ei endring på. - I England bruker dei DNA-analysar også på vinningskriminalitet. Der er oppklaringsprosenten på over 50 prosent. I Noreg blir tjuveria forsømt. Berre ti prosent av tjuverisakene i Noreg blir løyst, konstaterer ho. Det er berre personar som er dømde for drap, valdtekt, grov vald og narkotikabrot, som kan DNA-registrerast i Noreg. No vil Farmen gjere det lettare for politiet å fakke innbrotstjuvane. - Ved å utvide DNA-registra, får politiet oppklart kvardagskriminaliteten raskare, seier ho. Ny teknologi I det nye laboratoriet til GENA vil ein kunne ta opp mot DNA-analysar kvart år. - Her kan vi raskt finne svar på kven som er far i ei farskapssak, eller kven sitt DNA som er funne på ei blodig skjorte, fortel Farmen før ho viser korleis spytt, blod, hår og sæd blir DNA-testa i laboratoriet. - Dersom vi finn eit DNA som er heilt, kan vi seie kven personen er med ei nøyaktigheit på ein til ein trillion. Vi kan altså seie kven personen er blant alle som nokon gong har levd på jorda, avsluttar ho. Side 14 UniverS NR Nyskaping

15 Fakta: Deoksyribonukleinsyre (DNA) er det materialet som gena våre er bygd opp av. DNA blir ofte kalla arvemolekylet. Eit barn får 50 prosent av sitt DNA frå mor og 50 prosent frå far. DNA-molekylet har fått namnet Dobbel helix. Molekylet liknar ei spiraltrapp. For å kunne finne ein person sitt DNA i ei kriminalsak bruker ein celler frå hår, blod, spytt og sæd. Jo mindre øydelagde desse celleprøvene er, jo meir nøyaktige blir DNA-profilane. Om ei celleprøve er heil, kan DNA-analysen plukke ut ein person blant ein trillion. - Eige firma har vore ein draum lenge. No er eg spent på kva oppdrag vi får, seier Ragne Kristin Farmen. Slik analyseres DNA: 1) Når ei biologisk prøve kjem til GENA sitt laboratorium, blir prøva anonymisert med ein trekkode. DNA-analytiker Pablo Cortez ved det rettsgenetiske instituttet gjer alt klart til testing av ei spyttprøve. 2) Ved testing av DNA i spytt blir ein millimeter stor papirbit av spyttprøva stansa ut. Den blir lagt på eit brett og tilsett ei kjemisk blanding. Analytikaren kan ta 88 DNA-prøver på eit brett samtidig. 3) DNA-trådane som ligg i papirbiten, blir deretter kopierte opp i millionar av trådar. Dette skjer gjennom ein fordoblande kjedereaksjon, såkalla PCR. Datamaskina simulerer då kroppen si celledeling. 4) DNA-analytikaren finn 15 små bitar i DNAet, som han sorterer etter storleik. Klarer han å identifisere alle dei 15 bitane, kan han seie kven personen er, med ei nøyaktigheit på 1: Side 15 UniverS NR Nyskaping

16 TEKST: FOTO: Thomas Bore Olsen Elisabeth Tønnessen Gründer for et år Du må tro hundre prosent på ideen din og nærmest bli ideen, hvis du skal lykkes. De vet hva de snakker om, studentene ved Universitetet i Stavanger som i et år har drevet studentbedrifter. UiS-studentene Jørund Dorholt og Kjell Berge har utviklet et konsept for å utnytte kassalapper på en smart måte. Side 16 UniverS NR Nyskaping

17 Gründervirksomhet og innovasjon er tvunderholdning i beste sendetid. Reality-tv uten mål og mening er ut. Nå vil folk ha lyse hoder med gode ideer og evnen til å realisere og utvikle dem. På UiS er studentbedrift et fag. Årets studenter har jobbet hardt for å realisere sine ideer. Entusiasmen har vært på topp, og tidligere i år deltok tre bedrifter i norgesmesterskapet for studentbedrifter. Normalt kan maksimalt to bedrifter fra hvert fylke delta, men mange sterke kandidater fra Rogaland åpnet for unntak fra regelen. Respons fra bedrifter Tall fra NHO viser at 70 prosent av dagens bedrifter er borte om ti år. Tallene viser også at det innen 20 år vil være behov for nye arbeidsplasser. En forskningsstudie utført av Nord- Trøndelagforskning dokumenterer at de som har drevet ungdoms- og studentbedrift, mer enn dobbelt så ofte etablerer en bedrift senere i livet. Videre er en fjerdedel av kvinnene og en tredjedel av mennene som var ledere i en ungdomsbedrift, ledere i dag. UiS-student Tore Martinsen har vært med på å etablere og drive studentbedriften SB InvesteringsKompetanse. - Ideen vår har vært å veilede folk i aksjefond og investerings- og spareprodukter. Vi har prøvd å vise hvordan de kan se muligheter på egen hånd, og ikke la banken ta alle beslutningene. Dette er ikke minst aktuelt i en tid hvor folk må ta ansvar for egen pensjon. Men for å ta ansvar selv, må en også kunne en del om fond, mener Martinsen. - Vi har fått innblikk i hvordan innovative og dynamiske prosesser fungerer i praksis. Dessuten har vi jobbet kontinuerlig for å få tilbakemelding fra bedriftene vi har samarbeidet med. Hele gruppen har lagt vekt på å jobbe med hver enkelt del av konseptet helt til målet er nådd. - Å utvikle en idé og samtidig stå på egne ben i en bransje vi kunne lite om på forhånd, har vært utfordrende. - Markedsføring har vært vår største utfordring. Ikke minst fordi det koster penger, sier Martinsen. Ikke bare lek Studentbedrift er et tverrfaglig studium for sisteårsstudenter fra bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon. Hittil har også kulturfagstudentene vært en del av ordningen. Studiet gir 15 studiepoeng. Studentene etablerer egne bedrifter i grupper på tre til sju personer. Bedriftene registreres i Brønnøysundregisteret i samarbeid med Foreningen Ungt Entreprenørskap. I løpet av studieåret går studentene gjennom en rekke prosesser. De danner styre, lager forretningsplan, innhenter kapital, skriver årsrapport og driver med markedsføring og salg. Intensjonen er at studentene skal ta utgangspunkt i egne interesser og ideer for å få innblikk i bedriftsetablering. De får muligheten til å prøve ut en forretningsidé innenfor trygge rammer, uten å måtte risikere alt de eier og har. De får også føle på kroppen hva det vil si å være gründer. Fra idé til ferdig kassalapp - Å utvikle en idé og samtidig stå på egne ben i en bransje vi kunne lite om på forhånd, har vært utfordrende, sier Lasse Hult i SB Label It. Studentbedriften har utviklet et konsept for å utnytte kassalapper på en smart måte. Ideen er å selge reklame på den ellers tomme baksiden. På denne måten har studentene laget et konsept for å synliggjøre produkter og tjenester gjennom kreativ kommunikasjon. - I dag har lappen ingen annen funksjon enn å dokumentere kjøpet, forklarer Hult, som har hentet inspirasjon fra utlandet. Alle studentbedriftene har en mentor fra næringslivet. Deres viktigste oppgaver er å dele sine kunnskaper og erfaringer fra næringslivet med studentene og gi innblikk i hvordan dagliglivet i en bedrift fungerer. Label It har hatt en mentor fra reklamebransjen, og ideen er blitt godt mottatt. - I løpet av prosessen har vi fått et nyttig kontaktnett. Det har ellers vært en utfordring å tenke kreativt, men vi mener selv at vi har utviklet oss mye i løpet av prosessen. Vi har også fått god innsikt i bedriftsetablering og forhandlingsprosesser, sier Hult. Bedre karakterer Studentbedriften SB Consolor fikk Manpowerprisen for beste Human Resourcebedrift under norgesmesterskapet for studentbedrifter. Jane L. Tjørhom i Consolor forteller at deres forretningsidé har vært å skreddersy spørreundersøkelser som kan kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet i bedrifter. - Vi har ønsket å gi bedriftsledere et redskap for å forbedre organisasjonen. Underveis har vi lært mye. Det har vært mye arbeid, men vi har fått mange positive erfaringer som vi kan ta med oss videre. Vi har dessuten tjent gode penger i Consolor, forteller hun. Et eventuelt driftsoverskudd er det studentene selv og andelseierne som bestemmer over. Omsetning på under kroner gir fritak for moms. Arbeidet med studentbedriften har påvirket de andre fagene positivt. - Selv har jeg jobbet hardere med de andre fagene og fått bedre karakterer, sier Tjørhom. Skygget toppleder Under NM stakk Ingunn Aase fra studentbedriften Urban Kunst SB av med prisen "Leder for én dag". Hun fikk dermed den unike sjansen til å "skygge" Petter Tollefsen, daglig leder i AksjeNorge en hel arbeidsdag. Utmerkelsen fikk hun etter at juryen besøkte NM-standen deres og falt for hennes engasjement for eget konsept og store interesse fra besøkende. Side 17 UniverS NR Nyskaping

18 TEKST: FOTO: Ragnhild Thomsen Elisabeth Tønnessen Hilde Arholm ved Trygdeetaten og Odd Sigurd Holme i Statoil har hatt stort utbytte av undervisning i ledelsesteori og filosofi ved UiS. Filosofi skaper bedre ledere Nøkkelpersoner i Shell, Statoil, Trygdeetaten og andre bedrifter har satt seg på skolebenken for å utforske Platon og Machiavelli. Studier ved Universitetet i Stavanger skal gjøre dem til bedre ledere. I fjor startet Universitetet en mastergrad i serviceledelse, beregnet på ledere i det offentlige og private. Ambisjonen er å stimulere til nytenkning og refleksjon rundt lederrollen. Det stilles derfor krav om minimum to års relevant ledererfaring. Tilbakemeldingene har vært over all forventning, og UiS får toppkarakter når studentene evaluerer opplegget. Mastergraden består av tre emner og en oppgave, men det er mulig å ta kun ett av emnene som en etterutdanning. God respons I vinter var det eksamen i det første emnet, som bærer navnet Filosofi og serviceledelse. Der blandes ledelsesteori og filosofi for å gi studentene nye innfallsvinkler til å reflektere over lederrollen. 18 personer fra et vidt spekter av servicebedrifter fulgte undervisningen. - Dette er ikke et popularisert kurs i filosofi. Studentene leser originaltekster, og vi var derfor spente på hvordan det ville gå. Men tilbakemeldingene har vært fantastiske, og studentene gir god respons på det å måtte tenke og reflektere rundt filosofiske tekster, sier Hege Skjelbred-Knudsen ved Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelse. Instituttleder Dag Jenssen bekrefter at studentene har vist stor interesse for filosofi og tatt til seg stoffet på en fin måte. Diskusjonene har båret preg av at studentene er voksne mennesker med både livs- og arbeidserfaring. - Det skjer noe med oss når vi jobber med filosofiske tekster. Filosofi er en aktivitet, ikke et teoretisk studium. Filosofi handler om å sette i gang refleksjon, sier Jenssen, som har stått for undervisningen sammen med kollega Bjørn Olav Roaldseth. Utvidet servicebegrep De fleste studentene hører til i Stavangerregionen, men enkelte reiser fra Hordaland, Trøndelag og Østlandet for bli bedre ledere. Noen jobber i det offentlige, andre i det private, men felles for alle er altså at de har hatt et tradisjonelt lederverv, et koordineringsansvar eller et prosjektansvar. Men alle kan ha nytte av å lære mer, mener Skjelbred-Knudsen. - Ledere vil gjerne bli bedre og bedre. De trenger dette studiet for å få påfyll, både for bedriften og for sin egen personlige utvikling, sier hun og fortsetter: - Vi lever i et kompetansebasert servicesamfunn. Hvis du ikke gir riktig service, har du liten sjanse. Service er rett og slett et konkurransefortrinn, mener Skjelbred-Knudsen. Hun presiserer at service handler om mer enn tradisjonell tjenesteyting. Kombineres med jobb Studiet ved UiS gir kompetanse innenfor samhandling med andre, samfunnskommunikasjon og håndtering av styringsredskaper. I hvert emne er undervisningen konsentrert til fire samlinger som går over tre til fire dager. Undervisningen veksler mellom forelesninger, dialog og diskusjon. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med veiledning og metodelære. Studiet lar seg med andre ord kombinere med jobb. Fordi det er basert på arbeidserfaring, trenger man færre studiepoeng enn normalt for å oppnå graden. Studentene er nå godt i gang med emne nummer to, som handler om økonomistyring og service. I slutten av november går startskuddet for det tredje og siste emnet; identitet, samfunnskommunikasjon og salg. Deretter starter en ny runde med filosofi og serviceledelse. De tre emnene settes opp kontinuerlig slik at en kan starte på studiet hver gang et nytt emne settes i gang. Evalueringen skjer på grunnlag av fire oppgaver og en muntlig eksamen i hvert emne, samt masteroppgaven. Side 18 UniverS NR Utdanning

19 Filosofi gir forståelse Undervisning i filosofi og ledelse har satt spor hos tre regionale ledere. Her forklarer de hvordan. 1. Hvorfor meldte du deg på emnet filosofi og serviceledelse? 2. Hvilket utbytte har du hatt? 3. Hvilken filosof er din favoritt i ledelsessammenheng? 4. Hva har denne filosofen lært deg? Odd Sigurd Holme, 35 år, høgskoleingeniør maskin, senioringeniør i Statoil 1. For å få mer forståelse av tiden vi går inn i, og hvilke krav og forutsetninger som stilles til en bedrift for å være konkurransedyktig. Jeg var ute etter økt kunnskap om ledelse, ledelsesformer og hva som muligens er en god leder. 2. Jeg har blitt kjent med god og mye litteratur og fått inngående kjennskap til forskjellige ledelsesformer. Jeg har møtt gode forelesere, som har vist stor entusiasme for fagområdene sine. 3. Av flere aktuelle vil jeg gjerne trekke fram Martin Buber, som var en jødisk filosof. Vi har arbeidet med boken Ich und Du fra 1923, og hadde spesielt fokus på hva Buber mener med møtet og det virkelige liv. 4. Det jeg sitter igjen med, er betydningen av selve møtet Jeg og du, og hvilken betydning det kan ha for min utvikling som menneske. Buber sier blant annet at bare den som vet hva forhold er, og som kjenner til du'ets nærvær, er i stand til å treffe sin avgjørelse. Oddveig M. Haga, 43 år, Cand. Scient. i geologi, konsernrådgiver i Norske Shell 1. Etter en del år med erfaring i ledelse så jeg studiet som en mulighet til å oppjustere mine kunnskaper. I tillegg har jeg lenge vært interessert i filosofi, så et studium som koblet ledelse og filosofi, syntes ideelt for meg. Det var også et pluss å få møte nye, spennende mennesker fra ulike deler av næringslivet. 2. Mine forventninger ble møtt. Studiematerialet var meget relevant for ledelse. Jeg fikk økt forståelse for grunnleggende spørsmål om ledelse og samarbeid i en bedrift. Det ga meg også mulighet til reflektere mer objektivt rundt min egen arbeidsplass. Jeg traff også mange spennende nye mennesker jeg ellers ikke ville møtt. 3. Studiet gav oss innføring i en rekke filosofer med stor spennvidde, fra Machiavelli til nålevende filosofer. Machiavelli blir ofte sitert i spørsmål omkring ledelse, så det var spennende å lese Fyrsten grundig og analysere den. John Rawls var også veldig interessant lesing. 4. Rawls idé om hvordan vi kan etablere et rettferdig samfunn dersom det defineres av deltakere som ikke vet hvilken rolle de vil få, var utfordrende lesing. Jeg satte også stor pris på diskusjonen rundt de kontinuerlige valgene vi alle tar, hvilke rammer vi legger rundt dette, om vi tar egne valg eller lar andre velge for oss. Hilde Arholm, 37 år, utdanning i hotelladministrasjon og ledelse, førstekonsulent i Trygdeetaten 1. Jeg hadde lenge tenkt å ta videreutdanning for faglig påfyll. Faget filosofi og ledelse fanget oppmerksomheten. Det appellerte sterkt til meg å bruke filosofi som tilnærming til ny forståelse og nye tanker om ledelse. 2. Jeg har hatt stort utbytte av undervisningen. Å fordype seg i originale filosofiske tekster, har vært svært givende. Engasjerte forelesere har fått tekster som i utgangspunktet kunne virke vanskelig tilgjengelig, til å bli noe jeg tenker på og diskuterer kontinuerlig. Jeg gledet meg veldig til dette faget, men forutså ikke hvor mye det kom til å endre mitt syn på ledelse, verdensbilde og menneskelige relasjoner. 3. Det er vanskelig å velge en favoritt. Alle filosofene vi har vært innom har vært svært relevante, og jeg ble svært fascinert av John Rawls og Jean-Paul Sartre, som jeg stadig leser mer av, og prinsippene om dialog i Georgias av Platon. Likevel er Martin Buber den filosofen som har gjort sterkest inntrykk på meg. Hans bok Jeg og du, er blitt en del av livet mitt. 4. Martin Buber skriver om kommunikasjon og møtet mellom mennesker. Buber har gjort meg mye mer oppmerksom på møtet med andre mennesker, på å være til stede overfor de jeg arbeider med i det daglige i trygdeetaten, og hvor viktig nærvær er. Et gjennomgangstema hos Martin Buber er at alt virkelig liv er et møte. Denne setningen har betydd utrolig mye for meg, både jobbmessig og personlig. Side 19 UniverS NR Utdanning

20 Fire på seminar Linn Herredsvela, studerer journalistikk ved UiS Ørjan Berven, advokat Stein Bredal, konserntillitsvalgt og styremedlem i Statoil, og datteren Vivild Bredal, jurist - Menneskerettigheter er et interessant og viktig tema, som det er nyttig å kunne noe om når jeg skal jobbe som journalist. Alle journalister kunne hatt godt av de grunnleggende kunnskapene vi har fått i løpet av kurset. Hun synes det er positivt at seminarene har vært åpne for alle. - Deltagernes bakgrunn, at unge og eldre møtes på denne måten, har også vært med på å gjøre dette interessant. Det mest spennende temaet har vært ytringsfrihet, som vi også har hatt på forelesning i journaliststudiet, men som uansett er viktig. Også dødsstraff, terror og 11. september-aksjonen er temaer som det har vært fokusert på underveis. - Menneskerettigheter blir stadig mer relevant i min hverdag som advokat. Blant annet er en egen lov om menneskerettigheter implementert i strafferetten. Spørsmålet dukker opp i forbindelse med familiesaker og barnekonvensjonen. Det handler også om selve strafferettsprosessen, for eksempel i vilkår for siktelse og tiltale, sier Berven. - Men det handler også om å få faglig påfyll. Dette er et tema jeg har stor interesse for, understreker han. Berven er en av flere profilerte Stavangeradvokater som har fulgt seminarserien, også med tanke på at deltagelsen gir godkjente etterutdanningspoeng for denne yrkesgruppen. - Jeg har hatt stor nytte av å få innsikt i idégrunnlaget som ligger til grunn for dagens menneskerettigheter, og hva som hindrer folk i å få dem innfridd. Vi får satt ting i perspektiv, og med bakgrunnskunnskapen får vi bedre forståelse. Stein Bredal har et sterkt engasjement for menneskerettigheter. Gjennom sitt fagforeningsarbeid i Statoil har han reist mye rundt i verden, blant annet til land der menneskerettighetene har dårlige vilkår. - Jeg fikk en aha-opplevelse da jeg var i Nigeria i Der fikk jeg virkelig se hvordan de multinasjonale selskapene har mulighet til å påvirke situasjonen i landene de opererer i, sier Stein Bredal. Han legger til at dette ikke gjelder Statoil. Selskapet har undertegnet en FNdeklarasjon, som innebærer økonomiske forpliktelser i utlandet. - For mange av de multinasjonale selskapene er det en fordel å være i undertrykkede regimer, skyter Vivild Bredal inn. De er enige om at pressen har et viktig ansvar i å sørge for at folk får oppfylt sine rettigheter. Side 20 UniverS NR Utdanning

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

NHH. Har kunnskap mangler kapital. Innovasjon i en mett og velfødd nasjon: 04-2005

NHH. Har kunnskap mangler kapital. Innovasjon i en mett og velfødd nasjon: 04-2005 NHH S I L H U E T T E N 04-2005 Tema: Innovasjon Nyskaping for livets skyld Hjernen er alene Kunsten å se muligheter Design og industri Ledere og nyskaping NHH satser på innovasjon Norges Handelshøyskoles

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

Innhold. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er Universitetet i Oslos enhet for studier i matematikk, teknologi og VI UTDANNER DE KREATIVE!

Innhold. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er Universitetet i Oslos enhet for studier i matematikk, teknologi og VI UTDANNER DE KREATIVE! Inno va sjon INNOVASJON Innhold 3 Innhold VI UTDANNER DE KREATIVE! 4 VIL SETTE FOTAVTRYKK 8 VIL GJØRE CO 2 VAKKERT 12 PÅ SPORET AV EN MEDISIN MOT FEDME 16 LIDENSKAP FOR SPRØ IDEER 20 FRA BLINDERN TIL SILICON

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

uhu.uib.no Tema: REALFAG Annonsebilag Utdannet realist fra Universitetet i Bergen? se side 31 Jostedalen side 29 SAMFUNNETS KUNNSKAPSREDE

uhu.uib.no Tema: REALFAG Annonsebilag Utdannet realist fra Universitetet i Bergen? se side 31 Jostedalen side 29 SAMFUNNETS KUNNSKAPSREDE Annonsebilag Thailand side 3 SAMFUNNETS KUNNSKAPSREDE Molde side 5 Bergen side 7 Stavanger side 11 Hardanger side 12 Bømlo side 15 Tema: REALFAG uhu.uib.no Sykkylven side 22 Egersund side 23 Bremanger

Detaljer

Betre forsking eller betre verd? Er kvalitet eller bistand viktigast i forskings samarbeid med u-land? Side 16 21. Forskerforum

Betre forsking eller betre verd? Er kvalitet eller bistand viktigast i forskings samarbeid med u-land? Side 16 21. Forskerforum Forskerforum APRIL 2014 NUMMER 4 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Betre forsking eller betre verd? Er kvalitet eller bistand viktigast i forskings samarbeid med u-land? Side 16 21 LEDER Når to

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT OKTOBER 2000

Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT OKTOBER 2000 Profilen C-BLAD Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT OKTOBER 2000 Kunnskap som faktor i næringsutviklingen Nyskapningen ved Sintef og NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

FORSKNINGSpolitikk. Ny forskningsgiv i nord Revidert instituttpolitikk. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2006

FORSKNINGSpolitikk. Ny forskningsgiv i nord Revidert instituttpolitikk. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2006 4: Særnorsk forskingsdebatt 5: Internasjonalisering med grenser 6: Om høns, ledelse og kvalitet 8: Revidert instituttpolitikk 9: Løsning søker problem 10: Instituttpolitikk mer enn penger 11: Ikke så særnorske

Detaljer

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi

Rosenkilden. Næringspolitikk og økonomi 05 Rosenkilden 06 N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Næringspolitikk og økonomi PROFILEN: MARTIN GJELSVIG SIDE 4 7. SEADRILL HAR STARTET KLATRETUREN SIDE 8 10. BANKEN I MOBILBYGGET SIDE 12 13. STØVLETTER

Detaljer

forskerforum 3 2009 side 2

forskerforum 3 2009 side 2 m a r s 2 0 0 9 N U M M E R 3 Å R G A N G 41 F Fornuft og følelser Det lynte i øynene på helseministeren da en forsker kalte opplevelsen hans med Snåsamannen for en anekdote. Virker forskerne provoserende

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Veien vekk. Forskerforum

Veien vekk. Forskerforum Forskerforum MAI 2014 NUMMER 5 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Veien vekk Det var rikdom i gruva og velstand i Malm etter andre verdenskrig. Men hjernekraften ble da som nå eksportert ut av bygda.

Detaljer

Kasta etter bruk. Dei er toppkvalifiserte, men ingen faste stillingar ventar i akademia. Det er lett å misbruke postdoktorane.

Kasta etter bruk. Dei er toppkvalifiserte, men ingen faste stillingar ventar i akademia. Det er lett å misbruke postdoktorane. juni 2011 NUMMER 6 ÅRGANG 43 F Kasta etter bruk Dei er toppkvalifiserte, men ingen faste stillingar ventar i akademia. Det er lett å misbruke postdoktorane. Side 12 17 FIAT 500 VI LANSERER 500 ITALIA EDITION

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 mars 2013 NUMMER 3 ÅRGANG 45 F Utanlandsk forskarkraft Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 [annonse] EN TING ER HVA DU SER, EN ANNEN TING

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar:

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar: Profilen C-BLAD Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT DESEMBER 2000 Tusen tanker tok tak på Hamar: Med fantasi som forretningsidé I den «nye økonomien» er det mye snakk om intellektuell

Detaljer

NOVEMBER 2013 NUMMER 9 ÅRGANG 45. Stanger mot glasset

NOVEMBER 2013 NUMMER 9 ÅRGANG 45. Stanger mot glasset NOVEMBER 2013 NUMMER 9 ÅRGANG 45 F Stanger mot glasset Mye framforsket kunnskap blir ikke brukt av dem som utformer politikken. Det er ikke bare politikernes skyld, mener forskningsleder Asun St. Clair.

Detaljer

Hva har disse til felles? Forskerforum. Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder. Side 16 21

Hva har disse til felles? Forskerforum. Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder. Side 16 21 Forskerforum MARS 2014 NUMMER 3 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Hva har disse til felles? Stikkord: Om ikke alltid hatter, så i alle fall heder. Side 16 21 Svar: De er alle æresdoktorer ved norske

Detaljer