Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Overført fra Gavefond Overført til Sparebankens fond Sum

12

13 preget av trivsel og innsatsvilje.

14

15

16 NOTE Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner (146) (1.381) Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder (50.605) (48.313) Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer (24.151) (28.790) Andre rentekostnader og lignende kostnader (1.801) (1.611) Sum rentekostnader og lignende kostnader (76.703) (80.095) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjoner Andre gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyr og provisjonskostnader (3.523) (3.358) Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 8 (3.523) (3.358) Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater Sum netto verdiendring og gev /tap på valuta og vp som er omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter 1 62 Sum andre driftsinntekter Lønn (16.442) (15.817) Pensjoner 9 (4.563) (4.082) Sosiale kostnader (3.809) (2.862) Administrasjonskostnader 10 (11.095) (9.601) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 9, 10 (35.909) (32.363) Ordinære avskrivninger (962) (907) Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 12 (962) (907)

17 RESULTATREGNSKAP NOTE Driftskostnader faste eiendommer (519) (503) Andre driftskostnader (12.045) (11.279) Sum andre driftskostnader 13 (12.564) (11.782) Tap på utlån (6.407) (2.374) Sum tap på utlån, garantier m.v. 2 (6.407) (2.374) Gevinst/tap Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat 14 (11.115) (13.312) Resultat for regnskapsåret Til disposisjon Overført til/fra sparebankens fond Utbetalte gaver Overført til gavefond Sum overføringer og disponeringer

18 Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån 2 (18.412) (17.179) Nedskrivninger på grupper av utlån 2 (8.634) (8.293) Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

19 Noter Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 10 2 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM GJELD Sparebankens fond Gavefond Utjevningsfond - - Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantiansvar

20 Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring pensjoner Endring utlån til kunder Endring gjeld til kredittinstitusjoner Endring i innskudd fra kunder Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler - - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Endring verdipapirer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling til gaver Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Kontanter og innskudd i Norges Bank Innskudd i kredittinstitusjoner

21

22

23

24

25

26

27 2014 Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. Maks kreditteksp. Lønnstakere o.l Utlandet Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. Maks kreditteksp. Lønnstakere o.l Utlandet - Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Industriproduksjon Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, tjenester Sosial og privat tjenesteyting Sum

28 2014 Personmarkedet Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. A Lav risiko C Middels risiko E Høy risiko Totalt Bedriftsmarkedet Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. A Lav risiko C Middels risiko E Høy risiko Totalt Sum Personmarkedet Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. A Lav risiko C Middels risiko E Høy risiko Totalt Bedriftsmarkedet Brutto utlån Ubenyttede kreditter Garantier Ind. nedskriv. A Lav risiko C Middels risiko E Høy risiko Totalt Sum

29 Beløp % Beløp % Landbruk ,2 % ,2 % Industri ,9 % ,6 % Bygg, anlegg ,4 % ,7 % Varehandel ,6 % ,9 % Transport ,9 % ,0 % Eiendomsdrift etc ,7 % ,1 % Annen næring ,5 % ,3 % Sum næring ,2 % ,9 % Personkunder ,7 % ,0 % Brutto utlån Individuelle nedskrivninger ,6 % ,6 % Gruppenedskrivninger ,3 % ,3 % Netto utlån til kunder % % Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) Totale utlån inkl. porteføljen i EBK Utlån fordelt geografisk Beløp % Beløp % Orkdal ,5 % ,3 % Agdenes ,4 % ,4 % Skaun ,1 % ,8 % Snillfjord ,5 % ,3 % Trondheim ,3 % ,9 % Norge for øvrig ,1 % ,3 % Brutto utlån ,0 % ,0 %

30 Misligholdte lån Misligholdte lån i alt Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte lån i alt Fordeling av misligholdte lån Personmarked Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Bygg og anlegg Misligholdte lån i alt Tapsutsatte lån Øvrige tapsutsatte lån i alt Individuelle nedskrivninger Netto øvrige tapsutsatte lån i alt Fordeling av øvrige tapsutsatte lån Personmarked Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester Misligholdte lån i alt Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger foretatt individuell nedskrivning Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån - fordelt på person/næring Personmarked Næringssektor fordelt: Bygg og anlegg Varehandel, hotell/restaurant Transport, lagring Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester Sosial og privat tjenesteyting Individuelle nedskrivninger på utlån i alt

31 Nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Tapskostnader utlån/garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån Periodens endring i gruppeavsetninger foretatt individuelle nedskrivninger foretatt individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader

32 Sparebankens fond Gavefond Sum egenkapital Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse Fradrag for immaterielle eiendeler % fradrag for investeringer i andre fin.inst. ansvarlige kapital - - Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt) Stater - - Lokal regional myndighet Offentlig eide foretak Institusjoner Foretak Massemarked - Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating Andeler i verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer Gruppenedskrivninger Ansvarlig kapital i andre finansinst Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 21,78 % 21,61 % Kjernekapitaldekning 21,78 % 21,61 % Ren kjernekapitaldekning i % 21,78 % 21,61 %

33 EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Overtatte eiendeler Øvrige eiendeler Sum eiendeler

34 GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifik Aksjer Overtatte eiendeler Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld (383) Ansvarlig lån Fondsobligasjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

35

36 SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER Nominell verdi Ansk. kost Bokført verdi Markedsverdi Utsteds av det offentlige Lokale og regionale myndigheter Ikke børsnoterte Sum utstedt av det offentlige Utstedt av andre Institusjoner Børsnoterte Ikke børsnoterte Offentlig eide foretak Børsnoterte Foretak Børsnoterte Ikke børsnoterte Obligasjoner med fortrinnsrett Børsnoterte Sum utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Ansvarlig lån/fondsobligasjoner i andre finansinstitusjoner Sparebanken Øst Sparebanken Pluss Fr Sparebank 1 - Livsforsikring Bud,Fræna,Hustad Indre Sogn 11 FR Helgeland SPBK FRN Eika var FRN Totens Sparebank 99 FRN Kongsberg Gruppen Haugesund Sparebank Sparebank 1 SMN Bergen Agder Energi BKK AS Statkraft 06/ Orkla 17 FRN Spbk DIN FRN Hyb SandsværSp.bk Sparebanken 1 Søre Sunnmøre Melhus Spare FRN Telemark FRN Hyb Sum

37 Omløp Org.nr Navn Antall aksjer Ansk. kost Bokført verdi Markeds-verdi Børsnotert Helgeland Sparebank Klepp Sparebank Melhus Sparebank Spareb 1 Nord-Norge Sparebank 1 Nord Norge Rts Orkla ASA Eika Alpha RomReal Inv EUR Oren Oil ASA DNB Nor ASA Sum børsnotert Ikke børsnotert North Bridge Pro Hjelmeland Sparebank Kvinesdal Sparebank Aberdeen Eiendom Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Sum ikke børsnotert Sum omløpsaksjer Anlegg Antall aksjer Anskaffelseskost Bokført verdi Markeds-verdi Ikke børsnotert Nordito Property Trøndelag Kystfl Rosenvik Produkt Orkla Kornsilo & Spama AS Bank ID Norge AS Bøndernes Hus AS Hemne og Orkdal Eiendom Thams Invest AS Visa-A STN Invest Visa-C Orkladal Bedrift Høland Sparebank Trøndelag Eiendom Eiendomskreditt Eika Gruppen AS Eika BoligKreditt Sum ikke børsnoterte Sum anleggsaksjer

38 Rente og aksjefond Antall aksjer Ansk. kost Bokført verdi Markeds-verdi Børsnotert Eika Sparebank Eika Kreditt Pareto Høyrente Pareto Kreditt Forte Pengemarked Sum rente og aksjefond Sum verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta og verdipapirer Netto gevinst/-tap aksjer/andeler/egenkapitalbevis Netto gevinst/-tap obligasjoner Kurstap-/gevinst+ fra finansielle derivater og valuta Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Avgift til Sikringsfondet Sum andre rentekostnader

39 Provisjonsinntekter Formidlingsprovisjon Garantiprovisjon Betalingsformidling Verdipapirforvaltning og -omsetning - - Provisjon ved produktsalg Eika Andre provisjons- og gebyrinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader Transaksjonsavgifter og lignende Betalingsformidling, interbankgebyrer Andre provisjonskostnader Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

40 Diskonteringsrente 2,30 % 4,10 % Forventet avkastning 3,80 % 4,40 % Lønnsregulering 2,75 % 3,75 % G-regulering 2,50 % 3,50 % Pensjonsregulering 2,50 % 3,50 % Arbeidsgiveravgift-sats 14,10 % 14,10 % Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser Administrasjonskostnader Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført nettoforpliktelse/oppgjør Resultatførte estimatendringer Sum Egenandel AFP Kostnadsført arbeidsgiveravgift Sum pensjonskostnader Estimert brutto pensjonsforpliktelse (PBO) Estimert verdi av pensjonsmidler-markedsverdi Beregnet arbeidsgiveravgift Ikke resultatførte estimatendringer Netto pensjonsmidler

41 Lønn til ansatte Honorar til styre og tillitsmenn Pensjoner Arbeidsgiveravgift Forsikringer Kurs, velferd, øvrige personalutgifter EDB-kostnader Ekstern databehandling Markedsføring Reiser, opplæring etc Rekvisita Innleie vikarbyrå - - Telefon, porto Sum Lønn og generelle administrasjonskostnader Antall ansatte pr ,0 30,0 Antall årsverk pr ,4 29,6 Gjennomsnittlig antall årsverk i året 28,2 28,1

42 Lønn og Pensjons- Annen godthonorarer ordning gjørelse Sum Lån Banksjef Ass. Banksjef Sum ledende ansatte Leder, Erlend Eriksen Sidsel Rian Bernt Tungen Eivind Sæther Gudny Holden Jan Arild Sletvold Samlede ytelser og lån til styret Leder, Kari Fossvoll Avtr. leder, Stig Mjønes Eli Skei Kvakland Odd G Auset Samlede ytelser og lån til kontrollkomiteen Leder, Rasmus Skålholt Øvrige medlemmer av forstanderskapet Samlede ytelser og lån til forstanderskapet Driftsmidler Bygninger Tomt Sum Kostpris Tilgang Avgang Kostpris Akkumulerte avskrivinger Tilbakeførte avskrivninger på - utrangerte driftsmidler Ordinære avskrivinger Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Herav utleid Balanseført Fast eiendom Orkdal Banklokale Sum

43 Andre driftskostnader Honorar ekstern revisor Driftskostnader faste eiendommer Eksterne tjenester utenom ordinær forretningsdrift Maskiner, inventar og transportmidler Kontingenter og avgifter Forsikringer Kostnader Eika Gruppen Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Spesifikasjon av revisjonshonorar: Lovpålagt revisjon Attestasjon Skatterådgivning - Andre tjenester utenfor revisjon Sum revisjonshonorar inkl. mva

44 Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt, grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på årets resultat - 28 % i 2013, 27 % i Skattekostnad Betalbar inntektsskatt for året Endring utsatt skatt For mye/lite avsatt skatt tidligere år Formuesskatt - - Sum skattekostnad Betalbar skatt fremkommer som følger: Formuesskatt, inngår i andre driftskostnader Inntektsskatt Sum betalbar skatt Oversikt over midlertidige forskjeller Endring Anleggsmidler Omløpsmidler - - Overfinansiert pensjonsforpliktelse Gevinst og tapskonto - - Obligasjoner og andre verdipapirer Grunnlag utsatt skatt+/utsatt skattefordel Bokført utsatt skattefordel (-) /utsatt skatt (+) Kontanter og fordringer på sentralbanker Kontanter i norske kroner Kontanter i utenlandske valutasorter Innskudd i Norges Bank Sum kontanter og fordringer på sentralbanker

45 Næringseiendommer Sum overtatte eiendeler Gjeld og gjennomsnittlig rente Beløp Rente Beløp Rente Gjeld til kredittinstitusjoner Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 10 2 Med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner 10 1,03 % ,75 % Innskudd fra og gjeld til kunder Uten avtalt løpetid Med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder ,16 % ,25 % Innskudd Beløp % Beløp % Offentlig forvaltning ,8 % ,6 % Lønnstakere og lignende ,3 % ,8 % Utlandet ,7 % ,7 % Næringssektor fordelt: Jordbruk, skogbruk, fiske ,8 % ,0 % Industriproduksjon ,8 % ,8 % Bygg og anlegg ,0 % ,0 % Varehandel, hotell/restaurant ,0 % ,9 % Transport, lagring ,3 % ,4 % Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester ,4 % ,8 % Sosial og privat tjenesteyting ,9 % ,0 % Sum innskudd ,00 % ,00 % Innskudd Beløp % Beløp % Orkdal ,9 % ,6 % Agdenes ,2 % ,7 % Skaun ,6 % ,7 % Snillfjord ,3 % ,3 % Trondheim ,0 % ,5 % Andre ,0 % ,4 % Sum innskudd ,00 % ,00 %

46 Utestående pr Låneopptak Siste forfall Pålydende Nominell rente Lånetype/ISIN NO ,80 % NO ,18 % NO ,46 % NO ,57 % NO ,14 % NO ,75 % NO ,25 % NO ,47 % Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Bankremisser Annen betalingsformidling Arbeidsgiveravgift Merverdi- og investeringsavgift Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Spb. fond Gavefond Egenkapital Egenkapital Utbetalte gaver Årsoppgjørsdisposisjoner Egenkapital Overført fra Gavefond Overført til Sparebankens fond Sum

47 Garantiansvar Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Andre garantier Samlet garantiansvar ovenfor kunder Garanti ovenfor Eika Boligkreditt Sum garantiansvar Garantier til Eika Boligkreditt AS Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Andre garantier Samlet garantiansvar ovenfor kunder

48 Garantier fordelt geografisk Beløp % Beløp % Orkdal ,8 % ,5 % Agdenes ,6 % ,6 % Skaun 219 0,1 % 296 0,2 % Snillfjord 848 0,6 % 762 0,4 % Trondheim ,5 % ,3 % Andre ,4 % 194 0,1 % Sum innskudd ,00 % ,00 % Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 53,9 % 52,7 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,7 % 7,6 % Egenkapitalavkastning* 7,0 % 8,0 % Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 21,2 % 19,9 % Innskuddsmargin hittil i år -0,47 % -0,49 % Utlånsmargin hittil i år 2,81 % 2,95 % Netto rentemargin hittil i år 1,91 % 1,91 % Innskudd og Utlån Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 26,0 % 24,6 % Andel lån overført til EBK - kun PM 25,9 % 26,2 % Innskuddsdekning 76,6 % 76,0 % * EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Soliditet Ren kjernekapitaldekning 21,78 % 21,61 % Kjernekapitaldekning 21,78 % 21,61 % Kapitaldekning 21,78 % 21,61 % Likviditet LCR Likviditetsindikator 1 110,37 103,85 Likviditetsindikator 2 114,70 116,59

49

50

51

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte ÅRSRAPPORT 2014 Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte lokalbanken 1 Foto: Synnøve Sørum Falkendal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Orkdal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank og har som målsetting å dekke primærmarkedets behov for finansielle

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2006

Noter til årsregnskapet 2006 Noter til årsregnskapet 2006 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier. Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer