Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Ntat Til: Instituttrådet ved Institutt fr ffentlig rett Dat: Innkalling til møte i instituttrådet ved IOR tirsdag kl i Eckhffs hjørne, Dmus Biblitheca 1. Orienteringssaker: a. Nye rådsmedlemmer Stipendiat Sfie Høgestøl sluttet ved Instituttet, det gjør at stipendiat Anniken Sørlie g stipendiat Michael Reiertsen representerer de midlertidig ansatte med pstdktrstipendiat Iris Nguyen-Duy sm vararepresentant i periden Juristenes studentutvalg (JSU) har utpekt Gr Grytli Mstuen g Kristian Skyrud Danielsen sm studentrepresentanter fr høstsemesteret b. Tidspunkt fr neste rådsmøte Det tas i utgangspunktet sikte på at å hlde t rådsmøter per år. Neste møte bør hldes i februar eller mars Instituttledelsen freslår at møtet hldes trsdag kl i Eckhffs hjørne, Dmus Biblitheca. c. HMS. Elisabeth Wenger-Hagene er valgt sm nytt vernembud ved instituttet. Hun fungerer i tillegg sm hvedvernembud fr fakultetet frem til mai Instituttledelsen har et fast punkt på ledermøtene m HMS. Elisabeth Wenger-Hagene deltar på disse møtene ved gjennmgang av dette punktet. Fra april i år til dags dat har 5. g 6. etasje i Dmus Nva vært plaget av rtter. Instituttets frskermiljø sm har kntrer i 6. etasje har gitt uttrykk fr str frustrasjn ver at byggherre Aberdeen g Eiendmsavdelingen ved Universitetet ikke ennå har klart å få bukt med prblemet. I periden fra april til nå har 5. etasje i Dmus Nva vært under ppussing g frskermiljøet sm vanligvis bruker denne etasjen sitter i et annet bygg. Dette miljøet planlegger tilbakeflytting i ktber/nvember. Administrasjnen, i samarbeid med fakultetets hvedvernembud, arbeider kntinuerlig med å legge press på at tiltak fr bekjempelse av rtteprblemet økes fikk fakultetet en uttalelse fra bedriftshelsetjenestens yrkeshygeniker med en instruks m hva sm er et frsvarlig renhld med tanke på smittevernhensyn. Institutt fr ffentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 Osl Telefn: Telefaks:

2 2 Fakultetet har instruert Eiendmsavdelingen g deres Seksjn fr renhld m å verhlde denne instruksen. IORs ansatte, sm har kntrer i 6. etasje, har stående tilbud m alternative kntrer i St. Olavs gate 23. Temperaturregulering er frtsatt en utfrdring i både Dmus Nva g Dmus Biblitheca. d. Gjennmførte disputaser ved IOR siden frrige rådsmøte Merete Havre frsvarte 19. mai 2014 sin avhandling «Den stre balansetesten - varetekt etter en prprsjnalitetsmdell» fr graden ph.d. e. Bedømmelser Anine Kierulf leverte sin avhandling «Taking Judicial Review Seriusly: The Case f Nrway» til bedømmelse fr graden ph.d. Bedømmelseskmiteen ledes av prfessr Marit Halvrsen, UiO leverte bedømmelseskmiteen Det juridiske fakultet en bedømmelse sm anbefaler at kandidaten frsvarer sin avhandling i disputas, g dekanen har gdkjent denne. Frukje Platjuw leverte sin avhandling «Envirnmental Law and the Ecsystem Apprach The need fr Cnsistency and Cherence in Envirnmental Law fr the Maintenance f Ecsystem Integrity» til bedømmelse fr graden ph.d. Bedømmelseskmiteen ledes av prfessr Inge Lrange Backer, UiO. Synnøve Ugelvik leverte sin avhandling «Inside n the Outside: Nrway and Plice Cperatin in the EU» til bedømmelse fr graden ph.d. Bedømmelseskmiteen ledes av prfessr Vidar Halvrsen, UiO. f. Neste disputasmarkering g instituttets praksis fr markeringer En felles intern markering av høstsemesterets disputaser vil bli hldt i instituttlunsjen g. Persnal ppdateringer m faste g langvarige tilsettinger Anders Narvestad tiltrådte sm stipendiat fr 4 år med undervisningsplikt. Prfessr Frederik Zimmer gikk av fr aldersgrensen , men frtsetter sm emeritus ved instituttet. Ingunn Ikdahl tiltrådte sm førsteamanuensis ved IOR. Hun km fra en pstdktrstilling ved instituttet. Jhan Bucht tiltrådte sm førsteamanuensis ved IOR. Han er per i dag i en pappapermisjn sm vil vare ut året. Bucht søkte m prfessrpprykk.

3 3 Anne Kjersti Befring tiltrer sm stipendiat fr 4 år med undervisningsplikt. Gur Frstestad vil fungere sm kntrsjef ved IOR høstsemesteret 2014 (fra ), g vårsemesteret 2015 (til ). Øyvind Henden avvikler gradert freldrepermisjn i denne periden, g vil således ha redusert stillingsprsent. h. Utlysning av 1-3 stillinger sm førsteamanuensis ved IOR IOR mttk 18 søknader innen fristen på de utlyste stillingene sm førsteamanuensis. Offentlig søknadsliste er vedlagt. Instituttleder har nedsatt en bedømmelseskmite på fem persner. Kmiteen ledes av prfessr Dag Michalsen, UiO. Arbeidet med bedømmelsen skal sluttføres innen påsken i. Status fr etableringen av et senter fr fremragende frskning sm en underenhet ved instituttet PluriCurts-senteret ble etablert , med prfessr Andreas Føllesdal sm senterleder g prfessr Geir Ulfstein sm nestleder. Senteret vil fra sen høst 2014 ha tilhldssted i 5. etasje i Dmus Nva. Lkalene i Dmus Nva har i løpet av smmer/høst 2014 blitt tilpasset behvene Senteret har. I tiden frem til ppgraderingsarbeidene er ferdigstilt har PluriCurts hatt midlertidige kntrer i St. Olavs gate 23. Senteret har tilsatt t prfessr II, tre pstdktrer g en stipendiat, samt en rekke frskere i krtere engasjementer g ppdrag. Senteret har t faste administrative stillinger. Avdelingsleder Aina Nessøe er tilsatt i den ene, mens Leiry Crnej Chavez har vært tilsatt sm senirknsulent i den andre. Chavez fratrådte Senteret har søkt m å kunne tilsette Hanna Karv sm i sin tid ble innstilt sm nr. 2 til stillingen, g sm har fungert sm vikar i stillingen fra årsskiftet. Flere frskningsassistenter bidrar gså i viktige støttefunksjner. Fr de aller fleste praktiske frmål inngår gså førsteknsulent Stephanie Schmöltzer i PluriCurts-administrasjnen. IOR g PluriCurts ble i smmer enige med fakultetet m en vertsinstituttavtale sm skal regulere samhandlingen mellm enhetene. j. Høringssvar fra IOR m vurdering av 3+2-mdell fr Masterstudiet i rettsvitenskap IOR har innen fristen sendt instituttets høringssvar m vurdering av 3+2- mdell fr Masterstudiet i rettsvitenskap, vedlagt. Instituttet arrangerte allmøte m saken i en utvidet instituttlunsj Brevet reflekterer synspunkter sm km frem under møtet. Alle ansatte har fått tilsendt utkast til svarbrev g har hatt mulighet til å kmme med ytterligere synspunkter.

4 4 k. Årets instituttseminar Instituttet arrangerer instituttseminar på Vann htell g spa i Bhuslän i Sverige. Seminarets tema er Institutt fr ffentlig retts frskning g undervisning. Ivaretar vi de ppgaver vi har, g svarer vi på de utfrdringer vi står verfr på en gd nk måte? Prgram er vedlagt. l. Grunnlvjubileet 2014 Instituttets ansatte gir i 2013 g 2014 en rekke bidrag til Grunnlvsjubileet, både gjennm frmidling g frskning. Prsjektet Nye perspektiver på Grunnlven gir ut til sammen 9 bøker. Prfessrene Dag Michalsen g Ola Mestad mttk i høst Universitetets frmidlingspris. Verdenskngressen i knstitusjnell rett ble arrangert juni 2014, g ble svært vellykket. Kngressen er det største enkeltarrangementet i fakultetets histrie med ca. 600 deltagere. m. Instituttets histrieprsjekt Histrieprsjektet pplever nå en midlertidig pause etter at Ina Marie Ausland har trukket seg fra arbeidet. Instituttledelsen arbeider nå med å få på plass en ny løsning fr prsjektet. Dette inkluderer et klart mandat fr ppgaven. 2. Diskusjnssaker: a. Årsmelding fr PluriCurts PluriCurts publiserte sin årsmelding på 1. april. Etter vedtektene til PluriCurts fungerer IORs instituttråd sm senterets styre, g det er således pp til instituttrådet å vedta årsrapprten. Frslag til vedtak: Styret tar den framlagte årsrapprten til etterretning. b. Regnskapsprgnse g budsjettpririteringer fr 2015 Langtidsbudsjettprgnsen viser på sikt en psitiv trend fr IOR. Dette skyldes i hvedsak at PluriCurts-etableringen vil gi instituttet stabile verheadinntekter Under følger en versikt ver de budsjettpstene hvr instituttledelsen har et reelt handlingsrm (muligheter til å mdispnere mellm pstene), med administrasjnens frslag til budsjett fr Den budsjetterte verheadberegningen fr 2014 fra PluriCurts har vært ne høyere enn det sm reelt sett har blitt verført til instituttet. Det freslås derfr å redusere ne på enkelte pster sm de nyetablerte pstene «Andre faglige tiltak (publiseringsstøtte, språkvask m.m.)» g «Studentvakter».

5 5 Driftskstnader Budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 (justert ) Regnskap 2014 per Budsjett 2015 Faglige reiser Gjestefrelesere Internasjnaliseringsmidler Seminarer/knferanser/kurs Andre faglige tiltak (publiseringsstøtte, språkvask m.m.) Ny pst Driftsmidler vit. ansatte (annum kr per ansatt) SUM DRIFTSKOSTNADER Investeringer: Datautstyr Investeringer: Kntrmøbler SUM INVESTERINGER Persnalutgifter: Knsulenttjenester (vikarbyråbruk, versettere m v) Persnalutgifter: lønnsmidler vitasser tre stillinger (1,5 årsverk) Studentvakter Ny pst SUM PERSONALUTGIFTER SUM TOTALT

6 6 c. Høring m innplassering av fakultetets enheter i ny arealløsning Eiendmsselskapet Entra har levert et tilbud til UiO på leide lkaler i et tenkt nybygg i Kristian Augusts gate. Universitetsstyret har gitt Universitetsdirektøren fullmakt til å frtsette frhandlingene med Entra med utgangspunkt i tilbudet. I samarbeid med Eiendmsavdelingen (EA) g Juridisk biblitek er det utarbeidet et rmprgram (se s. 4 i vedlagte høringsntat) fr et leid nybygg i sentrum, med den hensikt å samle fakultetets nåværende leiefrhld i ett bygg. Dette rmprgrammet er en del av den frespørselen m leie av lkaler sm UiO har versendt eiendmsselskapet Entra. Frhandlingene er ikke sluttført, men fakultetsledelsen ønsker å fregripe et psitivt utfall med å fatte en beslutning m tentativ innplassering av fakultetets enheter i de histriske sentrumsbygningene g et nybygg. Fakultetsledelsen inviterer til høring m tentativ innplassering av fakultetets enheter i de histriske sentrumsbygningene g et nybygg. Grunnenhetene, fakultetsadministrasjnen, Juridisk studentutvalg, fagutvalgene, Lkalt arbeidsmiljøutvalg g rganisasjnene er invitert til å kmme med sine innspill innen 15. ktber. Høringssvarene blir behandlet på instituttledermøtet 22. ktber før dekanen fatter sin beslutning. Gjennm en grundig prsess der flere muligheter er drøftet, har dekanen i samråd med instituttlederne kmmet frem til t alternativer til innplassering sm legges til grunn i det videre arbeidet. Disse t alternativene (A g B) vurderes å være gjennmførbare, samtidig sm de ivaretar de premissene sm er lagt til grunn i prsessen med å få til en mer samlet arealløsning fr Det juridiske fakultet. Dekanen har gitt uttrykk fr at han anbefaler alternativ B. Alternativ B plasserer IOR i det nye bygget. Mulige knsekvenser av å flytte instituttet til nybygg kan være: - mderne fasiliteter - nærhet til studentene - samlkaliserte fagmiljøer - samlkalisert instituttadministrasjn - nærhet til fakultetsadministrasjnen, sm i denne mdellen lkaliseres til nybygget - mindre kntrer fr de sm har stre kntrer (særlig i DB) - færre enkeltkntrer, hvilket trlig vil bety mer bruk av kntrfellesskap, mindre tilgang til kntrarbeidsplasser fr vitasser/emeriti/gjestefrskere, m.v.

7 7 Instituttledelsen ønsker å høre rådsmedlemmenes synspunkter i saken. Relevante dkumenter er vedlagt. Instituttleder innleder til diskusjn. 3. Eventuelt

8 Offentlig søkerliste Utskriftsdat Virksmhet: Avdeling(er): Intern rekrutteringstittel: Universitetet i Osl Referansenummer: 2014/4188 Stillingsbeskrivelse Institutt fr ffentlig rett 2014/4188, SKO 1011, førsteamanuensis, 100 %, fast, IOR Virksmhetens navn: Det juridiske fakultet, Institutt fr ffentlig rett Søknadsfrist: 15. august 2014 Overskrift: Tiltredelse: Rekrutteringstittel (til internt bruk): Førsteamanuensis i rettsvitenskap ledige stillinger Arbeidssted: Osl sentrum Annnsetekst: Beskrivelse Ved Det juridiske fakultet, Institutt fr ffentlig rett, er det ledig 1 3 stillinger sm førsteamanuensis i rettsvitenskap med særlig plikt til å undervise i ffentligrettslige fag. Instituttet er landets største akademiske fagmiljø innen ffentlig rett g hlder til i Osl sentrum. Kvalifikasjnskrav Søkere må dkumentere generell vitenskapelig kmpetanse på minst førsteamanuensisnivå (dktrgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap, g minst ett større arbeid må dkumentere kmpetanse innen et ffentligrettslig fag. Minst ett av de mer mfattende arbeidene må gi en grundig behandling av et rettsdgmatisk emne på grunnlag av nrske rettskilder eller flkerettslig eller kmparativt materiale sm er relevante fr nrske frhld. Til stillingen ligger frskningsplikt i tilknytning til instituttets fagkrets. Søkere må kunne undervise, veilede g delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske språk (nrsk, dansk, svensk) innenfr ett eller flere av rettsstudiets bligatriske ffentligrettslige fag. Det vises til studieplan fr masterstudiet i rettsvitenskap; se særlig infrmasjn m semester 3, 4, 7 g 8. Søkere må påta seg administrative ppgaver etter gjeldende bestemmelser. Ved vurderingen av søkerne vil det i henhld til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige g pedaggiske kvalifikasjner, g eventuell kvalifiserende virksmhet av annen art. Også språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjner g persnlig egnethet kan bli tillagt vekt. Vitenskapelige kvalifikasjner tillegges vekt fran øvrige faglige g andre kvalifikasjner. Søkere sm ved tilsetting ikke kan dkumentere pedaggisk basiskmpetanse, må skaffe seg denne i løpet av t år etter tilsetting. De sm tilsettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning g andre ppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet. Tilsettingen skjer med frbehld m de endringer i fagmråder, arbeidsppgaver g instituttilknytning sm fakultetet senere måtte bestemme. Dersm det melder seg flere klart kvalifiserte søkere, kan inntil tre faste stillinger bli besatt. Med klart kvalifisert frstås at den vitenskapelige prduksjnen ligger gdt ver kvalifikasjnsgrensen fr førstestillingskmpetanse. Vi tilbyr lønn etter lønnstrinn (NOK pr år) et hyggelig g stimulerende arbeidsmiljø gd pensjnsrdning i Statens Pensjnskasse 1/22

9 Infrmasjn stilling i en IA-virksmhet gde velferdsrdninger trening i arbeidstiden Følgende bes lastet pp sm vedlegg til den elektrniske søknaden: søknadsbrev CV fullstendig versikt ver den vitenskapelige prduksjn g krt redegjørelse fr fem vitenskapelige arbeider sm søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen vitnemål g attester en versikt ver øvrige kvalifikasjner bilagt dkumentasjnen I tillegg sendes inntil ti vitenskapelige arbeider til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Osl. Arbeidene må sendes i seks eksemplarer, g må freligge på nrsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk, med mindre instituttet samtykker i ne annet. Dersm arbeidene er skrevet av flere frfattere må arbeidsfrdelingen mellm disse dkumenteres med medfrfattererklæring. Det er ikke anledning til å sende inn eller anmelde arbeider etter søknadsfristens utløp. Det benyttes sm hvedregel intervju i tilsettingsprsessen. UiO har en vertakelsesavtale fr alle tilsatte med frmål å sikre rettighetene til frskningsresultater m.m. I henhld til ffentlighetslven 25, 2. ledd kan pplysninger m søkeren bli ffentliggjrt selv m søkeren har anmdet m ikke å bli ppført på søkerlisten. UiO er pptatt av mangfld. Fr tiden er kvinner g persner med minritetsbakgrunn underrepresentert ved fakultet. Kvinner g persner med minritetsbakgrunn ppfrdres derfr særlig til å søke stillingen. Dersm flere søkere anses å ha like ellet tilnærmet like kvalifikasjner vil en kvinnelig søker bli stilt fran en mannlig søker. I henhld til ffentlighetslven 25, 2. ledd kan pplysninger m søkeren bli ffentliggjrt selv m søkeren har anmdet m ikke å bli ppført på søkerlisten. Tilsettingsprsedyrer er fr øvrig regulert i "Regler fr tilsetting i prfessrater g førsteamanuensisstillinger". 2/22

10 Publiseringskanaler Rekrutteringskanal Start Slutt Hjemmeside NAV.n Finn.n Statistikk Ttalt Kvinner Menn Ukjent Antall søknader Kjønnsfrdeling % % 0 Snittalder Sist ppdatert: 2. sep :13 3/22

11 Kandidater 1 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Taj, Farhat 44 Kvinne Askøy Assistant Prfessr Nei 4/22

12 Kandidater 2 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Hellestveit, Cecilie 42 Kvinne Osl Senir cnsultant /researcher Nei 5/22

13 Kandidater 3 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Saul, Matthew 33 Mann Pst-Dctral Research Fellw Nei 6/22

14 Kandidater 4 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Langfrd, Malclm S. 42 Mann Osl Senir Researcher Nei 7/22

15 Kandidater 5 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Kierulf, Anine 40 Kvinne Osl Research Fellw Nei 8/22

16 Kandidater 6 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Platjuw, Frukje Maria 30 Kvinne Oppegård Gjennmføringsstipendiat Nei 9/22

17 Kandidater 7 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Aulstad, Jhan Greger 45 Mann Osl Prfessr dr. juris Nei 10/22

18 Kandidater 8 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Jerkø, Markus 34 Mann Redaksjnssekretær, Lv g Rett Nei 11/22

19 Kandidater 9 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Haugen, Hans Mrten 42 Mann Osl 1.amanuensis Nei 12/22

20 Kandidater 10 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Winge, Niklai Kristffersen 31 Mann Asker Førsteamanuensis Nei 13/22

21 Kandidater 11 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Ocha Sanchez, Juan Carls 36 Mann Pstdctral Research Fellw Nei 14/22

22 Kandidater 12 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Nguyen Duy, Iris 39 Kvinne Osl Pstdktrstipendiat Nei 15/22

23 Kandidater 13 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Müller, Amrei Sphia 32 Kvinne Osl pstdktr Nei 16/22

24 Kandidater 14 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Løvlie, Anders 36 Mann Osl Leder av sekretariatet Nei 17/22

25 Kandidater 15 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Wiesbrck, Anja 31 Kvinne Bærum Pstdktr Nei 18/22

26 Kandidater 16 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Havre, Merete 39 Kvinne Osl Nei 19/22

27 Kandidater 17 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Harb, Tr-Inge 46 Mann Bærum Senirrådgiver Nei 20/22

28 Kandidater 18 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Ugelvik, Synnøve 36 Kvinne Osl Gjennmføringsstipendiat Nei 21/22

29 22/22

30

31 Freløpig - Prgram fr IORs institutt-seminar, ktber, Sted: Vann htell g spa, Bhuslän Tema: Et blikk på ss selv: Institutt fr ffentlig retts frskning g undervisning. Ivaretar vi de ppgaver vi har, g svarer vi på de utfrdringer vi står verfr på en gd nk måte? Trsdag 9.ktber: Avreise fra Universitetsplassen Lunsj Plenum: Ulf Stridbeck: Velkmst g innledning m fakultetets aktuelle utfrdringer: Areal-saken g 3+2 diskusjnen. Instituttets aktuelle utfrdringer: frskningsrganisering, undervisnings - g evalueringsfrmer Administrasjnen separat prgram Plenum: Ulf Stridbeck. Innleder studiedekan Trygve Bergsåker: Om undervisningskvalitet; resultater fra kandidatundersøkelser Innspill m mulige grep fr å heve undervisningens status. Fakultets resp. instituttets ansvar Tanker fra gruppen sm sett på alternative evalueringsfrmer Pause varm kaffe frisk luft Gruppe diskusjner: (2., 4. g 5. års-grupper) Årsansvarliges rlle? Ansvarlig faglærers rlle? Eierskap/sirkulasjn? Undervisningsfrmer Frutsatt at kritikken fra kandidatundersøkelsen er riktig: Hvilke undervisningsfrmer har vi g hvrdan gjør vi undervisningen bedre? Samle pp tre frslag til ppsummeringen! I hvilke fag/på hvilke kurs bør vi implementere de tre alternative evalueringsfrmene? Behv fr ppdaterte læremidler. Planer? Oppsummering g deling av ideer. Ulf Stridbeck Fri: Ftturer, jgging, svømming mv

32 19.00 Aperitiff Middag Frrett Hvedrett med krt innslag av Per Sørman Dessert Kaffe m avec Kaffe m avec. Dan Andersn-viser med Per Sørman (Chambre separé) Fredag 10.ktber: Frkst Plenum: rdstyrer Inger Jhanne Sand. Innledning ved frskningsdekan Alf Petter Høgberg Frskergruppenes rlle g instituttets frskning Frskergruppeledernes rlle: Eierskap/sirkulasjn Innledning m erfaringer fra Pluri-Curts ved Andreas Føllesdal Grupper (Frsker- g faggruppene) Frsker frskergruppene? Frsker vi på det vi bør frske på? Hvrdan ivaretar vi vårt ansvar fr frskning i ffentlig rett, g sm en del av Det juridiske fakultet? Frskergruppene: Er frskningen hensiktsmessig rganisert? Lederskap/flat struktur? Finansiering av frskning. Eksterne prsjekter. Frmidling: Publiserer vi nk g i de beste frlag, tidsskrifter, SSRN mv? Oppsummering i plenum. Inger Jhanne Sand Avslutning: Ulf Stridbeck Lunsj Avreise

33 Universitetet i Osl Det juridiske fakultet Ntat Til: Grunnenhetene Fakultetsadministrasjnen Organisasjnene v/lkale tillitsvalgte LAMU Juridisk studentutvalg Fagutvalget på IKRS Dat: 19. august 2014 Oversendelse av Høring tentativ innplassering i frbindelse med mulig ny arealløsning fr Det juridiske fakultet Fakultetet ber grunnenhetene g de øvrige høringsinstansene m innspill i frkant av en beslutning m tentativ innplassering i frbindelse med mulig ny arealløsning fr Det juridiske fakultet, med utgangspunkt i vedlagte høringsdkument. Det er avtalt med instituttledere at instituttene selv rganiserer sin høringsprsess. Hvis ønskelig kan prsjektdeltagere bistå med presentasjner fr enhetene. Frist fr å levere høringssvar er 15. ktber til Fremdrift g beslutning I frkant av utsendelse av høringen er det blitt avhldt infrmasjns/drøftingsmøte med rganisasjnene g vernelinjen, i tillegg til at faglig g administrativ ledelse er hldt løpende rientert. Høringssvarene blir lagt frem fr instituttlederne 22. ktber, g eventuelle drøftinger eller frhandlinger med rganisasjnene vil bli gjennmført før dekanen fatter en beslutning. Medvirkning g infrmasjn Når UiO g Entra blir enige m en avtale, vil det bli lagt pp en prsess fr videre fremdrift. Før en avtale freligger er det ikke mulig å gi detaljert infrmasjn m hvrdan g når medvirkning fra våre ansatte, studenter, rganisasjnene g vernelinjen vil skje. Det er UiO v/eiendmsavdelingen (EA) sm legger til rette fr hensiktsmessige lkaler fr fakultetet, g fakultetets bidrag i denne prsessen vil være knyttet til brukerrelaterte spørsmål. Vi vil sammen med EA legge til rette gde prsesser slik at brukernes behv vil bli hørt.

34 2 Fakultetsledelsen er pptatt av at alle berørte ved fakultetet skal få gd infrmasjn etter hvert sm prsessen skrider frem, g vil gjøre infrmasjn tilgjengelig via nettsider, g på andre måter når det er hensiktsmessig. Prsjektets lkale URL er Med hilsen Hans Petter Graver dekan Vedlegg Høringsntat med vedlegg Saksbehandlere Tr Inge Rsvll, Steinar Haft Myre, Benedicte Rustad fakultetsdirektør

35 Universitetet i Osl Det juridiske fakultet Ntat Dat: 18. august 2014 Tentativ innplassering i frbindelse med mulig ny arealløsning fr Det juridiske fakultet høring Sammendrag g bakgrunn fr prsessen... 1 Hva sm er gjenstand fr høring... 1 Prsessen frem til august Visjnen g premissene fr prsjektet:... 2 Innplassering av fakultetets enheter... 5 Vedlegg... 7 Sammendrag g bakgrunn fr prsessen Med utgangspunkt i fakultetets strategi fr har fakultetsledelsen ver lang tid jbbet fr ny samlet arealløsning fr fakultetet. Ønsket m bedret studiekvalitet fr våre studenter har vært en bærende kraft i dette arbeidet, sammen med ønsket m å gi gde arbeidsfrhld fr våre ansatte. Dette arbeidet bærer nå frukter. Fra Strategisk plan Vi skal arbeide fr hensiktsmessige lkaler fr frskning g undervisning, samt gde arbeids- g møteplasser fr studentene. I samarbeid med Eiendmsavdelingen (EA) g Juridisk biblitek er det utarbeidet et rmprgram (se s. 4) fr et leid nybygg i sentrum, med den hensikt å samle fakultetets nåværende leiefrhld i ett bygg. Dette rmprgrammet er en del av den frespørselen m leie av lkaler sm UiO har versendt eiendmsselskapet Entra, sm har levert et tilbud på leide lkaler i et tenkt nybygg i Kristian Augusts gate. Universitetsstyret har gitt Universitetsdirektøren fullmakt til å frtsette frhandlingene med Entra med utgangspunkt i tilbudet. Frhandlingene er ikke sluttført, men fakultetsledelsen ønsker å fregripe et psitivt utfall med å fatte en beslutning m tentativ innplassering av fakultetets enheter i de histriske sentrumsbygningene g et nybygg. Dekanen mener en slik beslutning vil gjøre det enklere å invlvere enhetene i-, g skape engasjement fr, de prsessene sm er relevant fr dem. Hva sm er gjenstand fr høring Gjennm en grundig prsess der flere muligheter er drøftet, har dekanen i samråd med instituttlederne kmmet frem til t alternativer til innplassering sm legges til grunn i det videre arbeid. Disse t alternativene (A g B) vurderes å være gjennmførbare, samtidig sm de ivaretar de premissene sm er

36 2 lagt til grunn i prsessen med å få til en mer samlet arealløsning fr Det juridiske fakultet. Dekanen har gitt uttrykk fr at han anbefaler alternativ B. Fakultetet ber m å få høringsinstansenes innspill til de t alternativene før dekanen fatter en beslutning. Dersm det er synspunkter på andre frhld sm høringsinstansene ønsker å fremme på dette stadiet i prsessen, tas de selvsagt i mt nå. Fakultetets nåværende rganisering legges til grunn fr beslutningen m innplassering, men frdi plan- g byggeprsessen vil fregå ver flere år kan vi ikke utelukke at senere endringer gjør at den endelige beslutningen m innplassering kan avvike fra den beslutningen sm fattes i løpet av høsten. Når UiO g ENTRA blir enige m en leieavtale, vil fakultetet bli invlvert i de prblemstillinger sm UiO sm leietager skal frhlde seg til. Hvrdan denne prsessen vil frløpe, g hvrdan vår medvirkning vil bli rganisert, kan vi ikke si ne m før etter at en avtale freligger. Prsessen frem til august 2014 Sm det er redegjrt fr i vedlegg 3, har prsessen med en samlet arealløsning fr Det juridiske fakultet fregått siden høsten En viktig milepæl ble passert i da Entra leverte et tilbud m leie av lkaler i februar 2014 sm styringsgruppen fr prsjektet kunne anbefale verfr Universitetsstyret. Universitetsstyret fattet følgende vedtak i mars 2014: Universitetsdirektøren gis fullmakt til å sluttfrhandle en leieavtale med Entra på bakgrunn av de fremlagte rammer Frhandlingene pågår frtsatt. Visjnen g premissene fr prsjektet: Visjnen Fakultetet har presentert sin visjn fr en samlet arealløsning slik: Det juridiske fakultets behv fr en vesentlig bedre arealsituasjn, g ønske m å samle flere leide arealer i ett bygg, er målbåret i en visjn g tuftet på en virkelighet: Fakultetet har en visjn fr Tullinløkka sm en kunnskaps- g kulturpark rammet inn av de t museumsbygningene mt øst g vest g UiO i sør g nrd. I sør ligger det gamle universitetet g Universitetshagen. I nrd ligger Kristian Augusts gate, g sammen skaper de t et helhetlig campus preget av et sterkt nærvær av Det juridiske fakultet. Fakultetets visjn setter studenten i sentrum, kunnskap i sentrum g universitetet i sentrum.

37 3 Premissene Premissene fr prsjektet fremgår delvis av rmprgram fr nybygget, dels av grunnlaget fr Universitetsstyrets beslutning g dels av lkale beslutninger. 1. Rmprgrammet Frslaget til rmprgram innebærer at hvedtyngden av studentarbeidsplassene (lesesaler) flyttes til nybygget sammen med andre studentrettede tjenester, Juridisk biblitek, fellesfunksjner g fakultetsadministrasjnen. Rmprgram Juridisk biblitek / læringssenter / lesesaler Juridisk biblitek Publikumsarealer i Juridisk biblitek 900 studentarbeidsplasser Ansattarealer fr Juridisk biblitek Fellesfunksjner Kantine/kaffebar Infsenter/resepsjn Studentutvalg g studentrganisasjner Stillerm, hvilerm, bkskap Undervisningsarealer Ansattarealer 3 auditrier med hhv 260, 230 g 100 plasser 50 undervisningsrm/grupperm av ulik størrelse (Fra 6 til 40 plasser) Møterm fr ansatte Fakultetsadministrasjnen Arealer fr institutter g sentre Støttefunksjner Taletter / garderber Bygningsdrift g renhld 2. Universitetsstyrets vedtak I fremlegget til universitetsstyrets møte i mars 2014 (se vedlegg 1) ble det lagt til grunn at en samlet arealløsning fr Det juridiske fakultet i sentrum skal gi følgende gevinster: Mer kmpakt campus i sentrum med gde ssiale g faglige møtesteder Faglige- g ssiale arenaer, samt studentfreninger, kan samles i ett bygg g møteplasser mellm lærer g den enkelte student skapes slik at terskelen fr kntakt utenm undervisningssituasjnen senkes Bedre studiehverdag, økt studiekvalitet g gdt læringsmiljø i fkus

38 4 På det verrdnede nivå ppnås en bedre studiehverdag fr studentene med et mer kmpakt campus med gde faglige g ssiale møtesteder. Det settes et større fkus på heltidsstudenten sm skal tilbringe tiden fra frkst til middag på universitetets campus i sentrum Mderne fleksible undervisningslkaler samlet i ett bygg kan tilpasses de krav sm stilles til fremtidsrettede undervisningsfrmer g sette fakultetet i stand til å møte frmelle g reelle krav sm stilles til en mderne undervisningsinstitusjn. vil gjøre det enklere å gjennmføre faglige arrangementer i egne lkaler. Dette øker mulighetene fr å skape en tettere kbling mellm frskning g undervisning gjennm studentdeltagelse i faglig aktivitet. En samlet løsning vil gså gi enklere tilgang til serveringsfasiliteter g støttetjenester, slik at det er mulig å levere gd kvalitet på arrangementene på en effektiv måte. Samling av studentrettede tjenester Tjenester sm biblitek, læringssenter, infrmasjnstjenester, student- IT samles i nytt bygg. Dette betyr at tjenestene kan drives mer effektivt, g ressurser kan frigjøres slik at kvaliteten kan økes ytterligere. Dette skaper en vinn- vinn- situasjn fr studenter på den ene siden g fakultetet g Juridisk biblitek på den annen side Samlet biblitek i nybygget gir en enestående mulighet til å ppfylle UiOs strategiske mål m et samlet biblitek i funksjnelle lkaler. Et samlet biblitek vil gi det beste tilbudet til studenter g frskere, g være en viktig del av det samlede læringsmiljøet fr Det juridiske fakultet Samling enhetene grunnenheter g fakultetsadministrasjnen I dag sitter kun t av fakultetets fem grunnenheter samlet i samme bygg, de øvrige grunnenhetene g fakultetsadministrasjn, sitter spredt i t eller tre ulike bygninger. Dette begrenser mulighetene fr gdt faglig samarbeid g - utvikling. Den freslåtte arealløsning vil gjøre det mulig fr hver av enhetene å samle sin virksmhet i ett bygg. Samlkalisering av fakultetsadministrasjnen med de studentrettede tjenestene er gså en viktig frutsetning fr å ppnå bedret studiekvalitet 3. Premisser sm er frankret i ledermøter ved fakultetet Etter at det ble klart at UiO ønsket å gå i videre frhandlinger med Entra, er arealsaken behandlet av den samlede fakultetsledelsen (dekanat g instituttledere) i flere møter. Gjennm disse diskusjnene er det kmmet til nen supplerende premisser sm ledelsen har besluttet skal legges til grunn i prsessen videre: Alle enheter skal samles IFP g NIFS plasseres i samme bygg IOR g PluriCurts plasseres i samme bygg Færrest mulig enheter skal flytte

Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Det juridiske fakultet Ntat Dat: 18. august 2014 Tentativ innplassering i frbindelse med mulig ny arealløsning fr Det juridiske fakultet høring Sammendrag g bakgrunn fr prsessen...

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett Dato: 20.3.2014 Referat fra møte i instituttrådet ved IOR 12.3.2015 kl 13-15 i Eckhoffs hjørne, DB

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Trmsø Årsrapprt fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2006-2007 Del I: Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets mandat g sammensetning Læringsmiljøutvalget

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Osl Ntat Til: EL Enhet fr lederstøtte Dat: 23.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 INGERJU Høringssvar fra HF m rapprt fra arbeidsgruppe 4 etter arbeidet til Strategic

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Årsplan fr Institutt fr ssilgi g samfunnsgegrafi 2007 Vedtatt på møte i instituttstyret den 27. februar 2007 Innledning Hensikten med årsplanen fr 2007 er å gjøre rede fr instituttets pririteringer innen

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Det juridiske fakultet Dat: 10. februar 2017 Endelig innplassering av fakultetets enheter i frbindelse med samlet arealløsning fr Det juridiske fakultet. Dekanen fremmer sitt anbefalte

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET

UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET UTVIDET LEDERGRUPPE VED NT-FAKULTETET Referat møte i ledergruppen tirsdag 26.04.2016, kl. 09:15-11:30 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter. Representanter Navn Frfallsliste X Dekan Anne Brg Institutt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Det juridiske fakultet Ntat Til: Grunnenhetene Fakultetsadministrasjnen Organisasjnene v/lkale tillitsvalgte LAMU Juridisk studentutvalg Fagutvalget på IKRS Dat: 19. august 2014 Oversendelse

Detaljer

Fra universitetsledelsen: Ole Petter Ottersen, Ruth Vatvedt Fjeld, Ragnhild Hennum, Tove Kristin Karlsen, Marianne Løken

Fra universitetsledelsen: Ole Petter Ottersen, Ruth Vatvedt Fjeld, Ragnhild Hennum, Tove Kristin Karlsen, Marianne Løken Til stede: Fra universitetsledelsen: Ole Petter Ottersen, Ruth Vatvedt Fjeld, Ragnhild Hennum, Tve Kristin Karlsen, Marianne Løken Fra fakultetsledelsen g -administrasjnen: Hans Petter Graver, Kåre Lillehlt,

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 1 MANDAT Det fylkeskmmunale eldrerådet skal være et rådgivende rgan fr fylkeskmmunen, g skal ha til behandling alle saker sm gjelder levekårene fr eldre

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 2 Faglig organisering UNIVERSITETS- g FUSJONSPROSJEKTET Delprsjekt 2 Faglig rganisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas frbehld m justeringer i mandatet sm følge av dette. 1 Bakgrunn Det vises til styresakene

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Sted: D5-175 på IFY Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste

Sted: D5-175 på IFY Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste 1 av 5 Fakultet fr naturvitenskap g teknlgi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 2.9.2014, kl. 8.30 11.20 Sted: D5-175 på IFY Deltakere med vararepresentanter g frfallsliste:

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprtkll Utvalg: Kmmunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Paul Henriksen medlem A Rlf Strand varamedlem A Anne May

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt ffentlighet Arkivsaksnr.: 17/553-6 Orientering m g status i prsjektet Digitale dmstler Direktørens sakssammendrag: Styret ble gitt en

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2

FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2 UNVERSTETET OSLO UNVERSTETSDREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr. 2/2013 Møtedat: 17.6.2013 Ntatdat: 3.6.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Strategisk plan 2014 2018 Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo

Strategisk plan 2014 2018 Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo Strategisk plan 2014 2018 Senter fr Ibsen-studier Universitetet i Osl Illustrasjn: Erik Werenskild, 1895 1 Innhld 1. Innledning... 3 Fakta... 3 2. Frskning... 3 Mål 1: Styrke frskningen: prsjektutvikling

Detaljer

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen

Referat fra møte 15.01.13 i koordineringsgruppen i Osloregionen TJT, 22.01.13/Arkivnr. 2013-321 Referat fra møte 15.01.13 i krdineringsgruppen i Oslreginen Til stede:. Hallvard Lunde, Byrådslederens kntr, Osl kmmune (møteleder) Kjersti Helene Garberg, Østfld fylkeskmmune

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet.

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet. Frhandlingsspill Det skal være lkale frhandlinger i Papirdirektratet (PAD). Papirdirektratet er et direktrat sm står fr den sentrale faglige, strategiske g administrative ledelse av Papiretaten. PAD hlder

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK

PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Høgsklen i Telemark PANDEMIPLAN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Innledning Denne pandemiplanen fr Høgsklen i Telemark (HiT) er et vedlegg til høgsklens rdinære krisehåndteringsplan. Vår pandemiplan er utarbeidet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer