Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Det juridiske fakultet Universitetet i Osl Ntat Til: Instituttrådet ved Institutt fr ffentlig rett Dat: Innkalling til møte i instituttrådet ved IOR tirsdag kl i Eckhffs hjørne, Dmus Biblitheca 1. Orienteringssaker: a. Nye rådsmedlemmer Stipendiat Sfie Høgestøl sluttet ved Instituttet, det gjør at stipendiat Anniken Sørlie g stipendiat Michael Reiertsen representerer de midlertidig ansatte med pstdktrstipendiat Iris Nguyen-Duy sm vararepresentant i periden Juristenes studentutvalg (JSU) har utpekt Gr Grytli Mstuen g Kristian Skyrud Danielsen sm studentrepresentanter fr høstsemesteret b. Tidspunkt fr neste rådsmøte Det tas i utgangspunktet sikte på at å hlde t rådsmøter per år. Neste møte bør hldes i februar eller mars Instituttledelsen freslår at møtet hldes trsdag kl i Eckhffs hjørne, Dmus Biblitheca. c. HMS. Elisabeth Wenger-Hagene er valgt sm nytt vernembud ved instituttet. Hun fungerer i tillegg sm hvedvernembud fr fakultetet frem til mai Instituttledelsen har et fast punkt på ledermøtene m HMS. Elisabeth Wenger-Hagene deltar på disse møtene ved gjennmgang av dette punktet. Fra april i år til dags dat har 5. g 6. etasje i Dmus Nva vært plaget av rtter. Instituttets frskermiljø sm har kntrer i 6. etasje har gitt uttrykk fr str frustrasjn ver at byggherre Aberdeen g Eiendmsavdelingen ved Universitetet ikke ennå har klart å få bukt med prblemet. I periden fra april til nå har 5. etasje i Dmus Nva vært under ppussing g frskermiljøet sm vanligvis bruker denne etasjen sitter i et annet bygg. Dette miljøet planlegger tilbakeflytting i ktber/nvember. Administrasjnen, i samarbeid med fakultetets hvedvernembud, arbeider kntinuerlig med å legge press på at tiltak fr bekjempelse av rtteprblemet økes fikk fakultetet en uttalelse fra bedriftshelsetjenestens yrkeshygeniker med en instruks m hva sm er et frsvarlig renhld med tanke på smittevernhensyn. Institutt fr ffentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 Osl Telefn: Telefaks:

2 2 Fakultetet har instruert Eiendmsavdelingen g deres Seksjn fr renhld m å verhlde denne instruksen. IORs ansatte, sm har kntrer i 6. etasje, har stående tilbud m alternative kntrer i St. Olavs gate 23. Temperaturregulering er frtsatt en utfrdring i både Dmus Nva g Dmus Biblitheca. d. Gjennmførte disputaser ved IOR siden frrige rådsmøte Merete Havre frsvarte 19. mai 2014 sin avhandling «Den stre balansetesten - varetekt etter en prprsjnalitetsmdell» fr graden ph.d. e. Bedømmelser Anine Kierulf leverte sin avhandling «Taking Judicial Review Seriusly: The Case f Nrway» til bedømmelse fr graden ph.d. Bedømmelseskmiteen ledes av prfessr Marit Halvrsen, UiO leverte bedømmelseskmiteen Det juridiske fakultet en bedømmelse sm anbefaler at kandidaten frsvarer sin avhandling i disputas, g dekanen har gdkjent denne. Frukje Platjuw leverte sin avhandling «Envirnmental Law and the Ecsystem Apprach The need fr Cnsistency and Cherence in Envirnmental Law fr the Maintenance f Ecsystem Integrity» til bedømmelse fr graden ph.d. Bedømmelseskmiteen ledes av prfessr Inge Lrange Backer, UiO. Synnøve Ugelvik leverte sin avhandling «Inside n the Outside: Nrway and Plice Cperatin in the EU» til bedømmelse fr graden ph.d. Bedømmelseskmiteen ledes av prfessr Vidar Halvrsen, UiO. f. Neste disputasmarkering g instituttets praksis fr markeringer En felles intern markering av høstsemesterets disputaser vil bli hldt i instituttlunsjen g. Persnal ppdateringer m faste g langvarige tilsettinger Anders Narvestad tiltrådte sm stipendiat fr 4 år med undervisningsplikt. Prfessr Frederik Zimmer gikk av fr aldersgrensen , men frtsetter sm emeritus ved instituttet. Ingunn Ikdahl tiltrådte sm førsteamanuensis ved IOR. Hun km fra en pstdktrstilling ved instituttet. Jhan Bucht tiltrådte sm førsteamanuensis ved IOR. Han er per i dag i en pappapermisjn sm vil vare ut året. Bucht søkte m prfessrpprykk.

3 3 Anne Kjersti Befring tiltrer sm stipendiat fr 4 år med undervisningsplikt. Gur Frstestad vil fungere sm kntrsjef ved IOR høstsemesteret 2014 (fra ), g vårsemesteret 2015 (til ). Øyvind Henden avvikler gradert freldrepermisjn i denne periden, g vil således ha redusert stillingsprsent. h. Utlysning av 1-3 stillinger sm førsteamanuensis ved IOR IOR mttk 18 søknader innen fristen på de utlyste stillingene sm førsteamanuensis. Offentlig søknadsliste er vedlagt. Instituttleder har nedsatt en bedømmelseskmite på fem persner. Kmiteen ledes av prfessr Dag Michalsen, UiO. Arbeidet med bedømmelsen skal sluttføres innen påsken i. Status fr etableringen av et senter fr fremragende frskning sm en underenhet ved instituttet PluriCurts-senteret ble etablert , med prfessr Andreas Føllesdal sm senterleder g prfessr Geir Ulfstein sm nestleder. Senteret vil fra sen høst 2014 ha tilhldssted i 5. etasje i Dmus Nva. Lkalene i Dmus Nva har i løpet av smmer/høst 2014 blitt tilpasset behvene Senteret har. I tiden frem til ppgraderingsarbeidene er ferdigstilt har PluriCurts hatt midlertidige kntrer i St. Olavs gate 23. Senteret har tilsatt t prfessr II, tre pstdktrer g en stipendiat, samt en rekke frskere i krtere engasjementer g ppdrag. Senteret har t faste administrative stillinger. Avdelingsleder Aina Nessøe er tilsatt i den ene, mens Leiry Crnej Chavez har vært tilsatt sm senirknsulent i den andre. Chavez fratrådte Senteret har søkt m å kunne tilsette Hanna Karv sm i sin tid ble innstilt sm nr. 2 til stillingen, g sm har fungert sm vikar i stillingen fra årsskiftet. Flere frskningsassistenter bidrar gså i viktige støttefunksjner. Fr de aller fleste praktiske frmål inngår gså førsteknsulent Stephanie Schmöltzer i PluriCurts-administrasjnen. IOR g PluriCurts ble i smmer enige med fakultetet m en vertsinstituttavtale sm skal regulere samhandlingen mellm enhetene. j. Høringssvar fra IOR m vurdering av 3+2-mdell fr Masterstudiet i rettsvitenskap IOR har innen fristen sendt instituttets høringssvar m vurdering av 3+2- mdell fr Masterstudiet i rettsvitenskap, vedlagt. Instituttet arrangerte allmøte m saken i en utvidet instituttlunsj Brevet reflekterer synspunkter sm km frem under møtet. Alle ansatte har fått tilsendt utkast til svarbrev g har hatt mulighet til å kmme med ytterligere synspunkter.

4 4 k. Årets instituttseminar Instituttet arrangerer instituttseminar på Vann htell g spa i Bhuslän i Sverige. Seminarets tema er Institutt fr ffentlig retts frskning g undervisning. Ivaretar vi de ppgaver vi har, g svarer vi på de utfrdringer vi står verfr på en gd nk måte? Prgram er vedlagt. l. Grunnlvjubileet 2014 Instituttets ansatte gir i 2013 g 2014 en rekke bidrag til Grunnlvsjubileet, både gjennm frmidling g frskning. Prsjektet Nye perspektiver på Grunnlven gir ut til sammen 9 bøker. Prfessrene Dag Michalsen g Ola Mestad mttk i høst Universitetets frmidlingspris. Verdenskngressen i knstitusjnell rett ble arrangert juni 2014, g ble svært vellykket. Kngressen er det største enkeltarrangementet i fakultetets histrie med ca. 600 deltagere. m. Instituttets histrieprsjekt Histrieprsjektet pplever nå en midlertidig pause etter at Ina Marie Ausland har trukket seg fra arbeidet. Instituttledelsen arbeider nå med å få på plass en ny løsning fr prsjektet. Dette inkluderer et klart mandat fr ppgaven. 2. Diskusjnssaker: a. Årsmelding fr PluriCurts PluriCurts publiserte sin årsmelding på 1. april. Etter vedtektene til PluriCurts fungerer IORs instituttråd sm senterets styre, g det er således pp til instituttrådet å vedta årsrapprten. Frslag til vedtak: Styret tar den framlagte årsrapprten til etterretning. b. Regnskapsprgnse g budsjettpririteringer fr 2015 Langtidsbudsjettprgnsen viser på sikt en psitiv trend fr IOR. Dette skyldes i hvedsak at PluriCurts-etableringen vil gi instituttet stabile verheadinntekter Under følger en versikt ver de budsjettpstene hvr instituttledelsen har et reelt handlingsrm (muligheter til å mdispnere mellm pstene), med administrasjnens frslag til budsjett fr Den budsjetterte verheadberegningen fr 2014 fra PluriCurts har vært ne høyere enn det sm reelt sett har blitt verført til instituttet. Det freslås derfr å redusere ne på enkelte pster sm de nyetablerte pstene «Andre faglige tiltak (publiseringsstøtte, språkvask m.m.)» g «Studentvakter».

5 5 Driftskstnader Budsjett 2014 Revidert budsjett 2014 (justert ) Regnskap 2014 per Budsjett 2015 Faglige reiser Gjestefrelesere Internasjnaliseringsmidler Seminarer/knferanser/kurs Andre faglige tiltak (publiseringsstøtte, språkvask m.m.) Ny pst Driftsmidler vit. ansatte (annum kr per ansatt) SUM DRIFTSKOSTNADER Investeringer: Datautstyr Investeringer: Kntrmøbler SUM INVESTERINGER Persnalutgifter: Knsulenttjenester (vikarbyråbruk, versettere m v) Persnalutgifter: lønnsmidler vitasser tre stillinger (1,5 årsverk) Studentvakter Ny pst SUM PERSONALUTGIFTER SUM TOTALT

6 6 c. Høring m innplassering av fakultetets enheter i ny arealløsning Eiendmsselskapet Entra har levert et tilbud til UiO på leide lkaler i et tenkt nybygg i Kristian Augusts gate. Universitetsstyret har gitt Universitetsdirektøren fullmakt til å frtsette frhandlingene med Entra med utgangspunkt i tilbudet. I samarbeid med Eiendmsavdelingen (EA) g Juridisk biblitek er det utarbeidet et rmprgram (se s. 4 i vedlagte høringsntat) fr et leid nybygg i sentrum, med den hensikt å samle fakultetets nåværende leiefrhld i ett bygg. Dette rmprgrammet er en del av den frespørselen m leie av lkaler sm UiO har versendt eiendmsselskapet Entra. Frhandlingene er ikke sluttført, men fakultetsledelsen ønsker å fregripe et psitivt utfall med å fatte en beslutning m tentativ innplassering av fakultetets enheter i de histriske sentrumsbygningene g et nybygg. Fakultetsledelsen inviterer til høring m tentativ innplassering av fakultetets enheter i de histriske sentrumsbygningene g et nybygg. Grunnenhetene, fakultetsadministrasjnen, Juridisk studentutvalg, fagutvalgene, Lkalt arbeidsmiljøutvalg g rganisasjnene er invitert til å kmme med sine innspill innen 15. ktber. Høringssvarene blir behandlet på instituttledermøtet 22. ktber før dekanen fatter sin beslutning. Gjennm en grundig prsess der flere muligheter er drøftet, har dekanen i samråd med instituttlederne kmmet frem til t alternativer til innplassering sm legges til grunn i det videre arbeidet. Disse t alternativene (A g B) vurderes å være gjennmførbare, samtidig sm de ivaretar de premissene sm er lagt til grunn i prsessen med å få til en mer samlet arealløsning fr Det juridiske fakultet. Dekanen har gitt uttrykk fr at han anbefaler alternativ B. Alternativ B plasserer IOR i det nye bygget. Mulige knsekvenser av å flytte instituttet til nybygg kan være: - mderne fasiliteter - nærhet til studentene - samlkaliserte fagmiljøer - samlkalisert instituttadministrasjn - nærhet til fakultetsadministrasjnen, sm i denne mdellen lkaliseres til nybygget - mindre kntrer fr de sm har stre kntrer (særlig i DB) - færre enkeltkntrer, hvilket trlig vil bety mer bruk av kntrfellesskap, mindre tilgang til kntrarbeidsplasser fr vitasser/emeriti/gjestefrskere, m.v.

7 7 Instituttledelsen ønsker å høre rådsmedlemmenes synspunkter i saken. Relevante dkumenter er vedlagt. Instituttleder innleder til diskusjn. 3. Eventuelt

8 Offentlig søkerliste Utskriftsdat Virksmhet: Avdeling(er): Intern rekrutteringstittel: Universitetet i Osl Referansenummer: 2014/4188 Stillingsbeskrivelse Institutt fr ffentlig rett 2014/4188, SKO 1011, førsteamanuensis, 100 %, fast, IOR Virksmhetens navn: Det juridiske fakultet, Institutt fr ffentlig rett Søknadsfrist: 15. august 2014 Overskrift: Tiltredelse: Rekrutteringstittel (til internt bruk): Førsteamanuensis i rettsvitenskap ledige stillinger Arbeidssted: Osl sentrum Annnsetekst: Beskrivelse Ved Det juridiske fakultet, Institutt fr ffentlig rett, er det ledig 1 3 stillinger sm førsteamanuensis i rettsvitenskap med særlig plikt til å undervise i ffentligrettslige fag. Instituttet er landets største akademiske fagmiljø innen ffentlig rett g hlder til i Osl sentrum. Kvalifikasjnskrav Søkere må dkumentere generell vitenskapelig kmpetanse på minst førsteamanuensisnivå (dktrgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap, g minst ett større arbeid må dkumentere kmpetanse innen et ffentligrettslig fag. Minst ett av de mer mfattende arbeidene må gi en grundig behandling av et rettsdgmatisk emne på grunnlag av nrske rettskilder eller flkerettslig eller kmparativt materiale sm er relevante fr nrske frhld. Til stillingen ligger frskningsplikt i tilknytning til instituttets fagkrets. Søkere må kunne undervise, veilede g delta i eksamenssensur på ett av de skandinaviske språk (nrsk, dansk, svensk) innenfr ett eller flere av rettsstudiets bligatriske ffentligrettslige fag. Det vises til studieplan fr masterstudiet i rettsvitenskap; se særlig infrmasjn m semester 3, 4, 7 g 8. Søkere må påta seg administrative ppgaver etter gjeldende bestemmelser. Ved vurderingen av søkerne vil det i henhld til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige g pedaggiske kvalifikasjner, g eventuell kvalifiserende virksmhet av annen art. Også språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjner g persnlig egnethet kan bli tillagt vekt. Vitenskapelige kvalifikasjner tillegges vekt fran øvrige faglige g andre kvalifikasjner. Søkere sm ved tilsetting ikke kan dkumentere pedaggisk basiskmpetanse, må skaffe seg denne i løpet av t år etter tilsetting. De sm tilsettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning g andre ppgaver etter nærmere bestemmelse av fakultetet. Tilsettingen skjer med frbehld m de endringer i fagmråder, arbeidsppgaver g instituttilknytning sm fakultetet senere måtte bestemme. Dersm det melder seg flere klart kvalifiserte søkere, kan inntil tre faste stillinger bli besatt. Med klart kvalifisert frstås at den vitenskapelige prduksjnen ligger gdt ver kvalifikasjnsgrensen fr førstestillingskmpetanse. Vi tilbyr lønn etter lønnstrinn (NOK pr år) et hyggelig g stimulerende arbeidsmiljø gd pensjnsrdning i Statens Pensjnskasse 1/22

9 Infrmasjn stilling i en IA-virksmhet gde velferdsrdninger trening i arbeidstiden Følgende bes lastet pp sm vedlegg til den elektrniske søknaden: søknadsbrev CV fullstendig versikt ver den vitenskapelige prduksjn g krt redegjørelse fr fem vitenskapelige arbeider sm søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen vitnemål g attester en versikt ver øvrige kvalifikasjner bilagt dkumentasjnen I tillegg sendes inntil ti vitenskapelige arbeider til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Osl. Arbeidene må sendes i seks eksemplarer, g må freligge på nrsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk, med mindre instituttet samtykker i ne annet. Dersm arbeidene er skrevet av flere frfattere må arbeidsfrdelingen mellm disse dkumenteres med medfrfattererklæring. Det er ikke anledning til å sende inn eller anmelde arbeider etter søknadsfristens utløp. Det benyttes sm hvedregel intervju i tilsettingsprsessen. UiO har en vertakelsesavtale fr alle tilsatte med frmål å sikre rettighetene til frskningsresultater m.m. I henhld til ffentlighetslven 25, 2. ledd kan pplysninger m søkeren bli ffentliggjrt selv m søkeren har anmdet m ikke å bli ppført på søkerlisten. UiO er pptatt av mangfld. Fr tiden er kvinner g persner med minritetsbakgrunn underrepresentert ved fakultet. Kvinner g persner med minritetsbakgrunn ppfrdres derfr særlig til å søke stillingen. Dersm flere søkere anses å ha like ellet tilnærmet like kvalifikasjner vil en kvinnelig søker bli stilt fran en mannlig søker. I henhld til ffentlighetslven 25, 2. ledd kan pplysninger m søkeren bli ffentliggjrt selv m søkeren har anmdet m ikke å bli ppført på søkerlisten. Tilsettingsprsedyrer er fr øvrig regulert i "Regler fr tilsetting i prfessrater g førsteamanuensisstillinger". 2/22

10 Publiseringskanaler Rekrutteringskanal Start Slutt Hjemmeside NAV.n Finn.n Statistikk Ttalt Kvinner Menn Ukjent Antall søknader Kjønnsfrdeling % % 0 Snittalder Sist ppdatert: 2. sep :13 3/22

11 Kandidater 1 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Taj, Farhat 44 Kvinne Askøy Assistant Prfessr Nei 4/22

12 Kandidater 2 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Hellestveit, Cecilie 42 Kvinne Osl Senir cnsultant /researcher Nei 5/22

13 Kandidater 3 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Saul, Matthew 33 Mann Pst-Dctral Research Fellw Nei 6/22

14 Kandidater 4 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Langfrd, Malclm S. 42 Mann Osl Senir Researcher Nei 7/22

15 Kandidater 5 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Kierulf, Anine 40 Kvinne Osl Research Fellw Nei 8/22

16 Kandidater 6 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Platjuw, Frukje Maria 30 Kvinne Oppegård Gjennmføringsstipendiat Nei 9/22

17 Kandidater 7 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Aulstad, Jhan Greger 45 Mann Osl Prfessr dr. juris Nei 10/22

18 Kandidater 8 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Jerkø, Markus 34 Mann Redaksjnssekretær, Lv g Rett Nei 11/22

19 Kandidater 9 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Haugen, Hans Mrten 42 Mann Osl 1.amanuensis Nei 12/22

20 Kandidater 10 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Winge, Niklai Kristffersen 31 Mann Asker Førsteamanuensis Nei 13/22

21 Kandidater 11 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Ocha Sanchez, Juan Carls 36 Mann Pstdctral Research Fellw Nei 14/22

22 Kandidater 12 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Nguyen Duy, Iris 39 Kvinne Osl Pstdktrstipendiat Nei 15/22

23 Kandidater 13 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Müller, Amrei Sphia 32 Kvinne Osl pstdktr Nei 16/22

24 Kandidater 14 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Løvlie, Anders 36 Mann Osl Leder av sekretariatet Nei 17/22

25 Kandidater 15 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Wiesbrck, Anja 31 Kvinne Bærum Pstdktr Nei 18/22

26 Kandidater 16 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Havre, Merete 39 Kvinne Osl Nei 19/22

27 Kandidater 17 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Harb, Tr-Inge 46 Mann Bærum Senirrådgiver Nei 20/22

28 Kandidater 18 Navn Alder Kjønn Bstedskmmune Nåværende stilling Res Ugelvik, Synnøve 36 Kvinne Osl Gjennmføringsstipendiat Nei 21/22

29 22/22

30

31 Freløpig - Prgram fr IORs institutt-seminar, ktber, Sted: Vann htell g spa, Bhuslän Tema: Et blikk på ss selv: Institutt fr ffentlig retts frskning g undervisning. Ivaretar vi de ppgaver vi har, g svarer vi på de utfrdringer vi står verfr på en gd nk måte? Trsdag 9.ktber: Avreise fra Universitetsplassen Lunsj Plenum: Ulf Stridbeck: Velkmst g innledning m fakultetets aktuelle utfrdringer: Areal-saken g 3+2 diskusjnen. Instituttets aktuelle utfrdringer: frskningsrganisering, undervisnings - g evalueringsfrmer Administrasjnen separat prgram Plenum: Ulf Stridbeck. Innleder studiedekan Trygve Bergsåker: Om undervisningskvalitet; resultater fra kandidatundersøkelser Innspill m mulige grep fr å heve undervisningens status. Fakultets resp. instituttets ansvar Tanker fra gruppen sm sett på alternative evalueringsfrmer Pause varm kaffe frisk luft Gruppe diskusjner: (2., 4. g 5. års-grupper) Årsansvarliges rlle? Ansvarlig faglærers rlle? Eierskap/sirkulasjn? Undervisningsfrmer Frutsatt at kritikken fra kandidatundersøkelsen er riktig: Hvilke undervisningsfrmer har vi g hvrdan gjør vi undervisningen bedre? Samle pp tre frslag til ppsummeringen! I hvilke fag/på hvilke kurs bør vi implementere de tre alternative evalueringsfrmene? Behv fr ppdaterte læremidler. Planer? Oppsummering g deling av ideer. Ulf Stridbeck Fri: Ftturer, jgging, svømming mv

32 19.00 Aperitiff Middag Frrett Hvedrett med krt innslag av Per Sørman Dessert Kaffe m avec Kaffe m avec. Dan Andersn-viser med Per Sørman (Chambre separé) Fredag 10.ktber: Frkst Plenum: rdstyrer Inger Jhanne Sand. Innledning ved frskningsdekan Alf Petter Høgberg Frskergruppenes rlle g instituttets frskning Frskergruppeledernes rlle: Eierskap/sirkulasjn Innledning m erfaringer fra Pluri-Curts ved Andreas Føllesdal Grupper (Frsker- g faggruppene) Frsker frskergruppene? Frsker vi på det vi bør frske på? Hvrdan ivaretar vi vårt ansvar fr frskning i ffentlig rett, g sm en del av Det juridiske fakultet? Frskergruppene: Er frskningen hensiktsmessig rganisert? Lederskap/flat struktur? Finansiering av frskning. Eksterne prsjekter. Frmidling: Publiserer vi nk g i de beste frlag, tidsskrifter, SSRN mv? Oppsummering i plenum. Inger Jhanne Sand Avslutning: Ulf Stridbeck Lunsj Avreise

33 Universitetet i Osl Det juridiske fakultet Ntat Til: Grunnenhetene Fakultetsadministrasjnen Organisasjnene v/lkale tillitsvalgte LAMU Juridisk studentutvalg Fagutvalget på IKRS Dat: 19. august 2014 Oversendelse av Høring tentativ innplassering i frbindelse med mulig ny arealløsning fr Det juridiske fakultet Fakultetet ber grunnenhetene g de øvrige høringsinstansene m innspill i frkant av en beslutning m tentativ innplassering i frbindelse med mulig ny arealløsning fr Det juridiske fakultet, med utgangspunkt i vedlagte høringsdkument. Det er avtalt med instituttledere at instituttene selv rganiserer sin høringsprsess. Hvis ønskelig kan prsjektdeltagere bistå med presentasjner fr enhetene. Frist fr å levere høringssvar er 15. ktber til Fremdrift g beslutning I frkant av utsendelse av høringen er det blitt avhldt infrmasjns/drøftingsmøte med rganisasjnene g vernelinjen, i tillegg til at faglig g administrativ ledelse er hldt løpende rientert. Høringssvarene blir lagt frem fr instituttlederne 22. ktber, g eventuelle drøftinger eller frhandlinger med rganisasjnene vil bli gjennmført før dekanen fatter en beslutning. Medvirkning g infrmasjn Når UiO g Entra blir enige m en avtale, vil det bli lagt pp en prsess fr videre fremdrift. Før en avtale freligger er det ikke mulig å gi detaljert infrmasjn m hvrdan g når medvirkning fra våre ansatte, studenter, rganisasjnene g vernelinjen vil skje. Det er UiO v/eiendmsavdelingen (EA) sm legger til rette fr hensiktsmessige lkaler fr fakultetet, g fakultetets bidrag i denne prsessen vil være knyttet til brukerrelaterte spørsmål. Vi vil sammen med EA legge til rette gde prsesser slik at brukernes behv vil bli hørt.

34 2 Fakultetsledelsen er pptatt av at alle berørte ved fakultetet skal få gd infrmasjn etter hvert sm prsessen skrider frem, g vil gjøre infrmasjn tilgjengelig via nettsider, g på andre måter når det er hensiktsmessig. Prsjektets lkale URL er Med hilsen Hans Petter Graver dekan Vedlegg Høringsntat med vedlegg Saksbehandlere Tr Inge Rsvll, Steinar Haft Myre, Benedicte Rustad fakultetsdirektør

35 Universitetet i Osl Det juridiske fakultet Ntat Dat: 18. august 2014 Tentativ innplassering i frbindelse med mulig ny arealløsning fr Det juridiske fakultet høring Sammendrag g bakgrunn fr prsessen... 1 Hva sm er gjenstand fr høring... 1 Prsessen frem til august Visjnen g premissene fr prsjektet:... 2 Innplassering av fakultetets enheter... 5 Vedlegg... 7 Sammendrag g bakgrunn fr prsessen Med utgangspunkt i fakultetets strategi fr har fakultetsledelsen ver lang tid jbbet fr ny samlet arealløsning fr fakultetet. Ønsket m bedret studiekvalitet fr våre studenter har vært en bærende kraft i dette arbeidet, sammen med ønsket m å gi gde arbeidsfrhld fr våre ansatte. Dette arbeidet bærer nå frukter. Fra Strategisk plan Vi skal arbeide fr hensiktsmessige lkaler fr frskning g undervisning, samt gde arbeids- g møteplasser fr studentene. I samarbeid med Eiendmsavdelingen (EA) g Juridisk biblitek er det utarbeidet et rmprgram (se s. 4) fr et leid nybygg i sentrum, med den hensikt å samle fakultetets nåværende leiefrhld i ett bygg. Dette rmprgrammet er en del av den frespørselen m leie av lkaler sm UiO har versendt eiendmsselskapet Entra, sm har levert et tilbud på leide lkaler i et tenkt nybygg i Kristian Augusts gate. Universitetsstyret har gitt Universitetsdirektøren fullmakt til å frtsette frhandlingene med Entra med utgangspunkt i tilbudet. Frhandlingene er ikke sluttført, men fakultetsledelsen ønsker å fregripe et psitivt utfall med å fatte en beslutning m tentativ innplassering av fakultetets enheter i de histriske sentrumsbygningene g et nybygg. Dekanen mener en slik beslutning vil gjøre det enklere å invlvere enhetene i-, g skape engasjement fr, de prsessene sm er relevant fr dem. Hva sm er gjenstand fr høring Gjennm en grundig prsess der flere muligheter er drøftet, har dekanen i samråd med instituttlederne kmmet frem til t alternativer til innplassering sm legges til grunn i det videre arbeid. Disse t alternativene (A g B) vurderes å være gjennmførbare, samtidig sm de ivaretar de premissene sm er

36 2 lagt til grunn i prsessen med å få til en mer samlet arealløsning fr Det juridiske fakultet. Dekanen har gitt uttrykk fr at han anbefaler alternativ B. Fakultetet ber m å få høringsinstansenes innspill til de t alternativene før dekanen fatter en beslutning. Dersm det er synspunkter på andre frhld sm høringsinstansene ønsker å fremme på dette stadiet i prsessen, tas de selvsagt i mt nå. Fakultetets nåværende rganisering legges til grunn fr beslutningen m innplassering, men frdi plan- g byggeprsessen vil fregå ver flere år kan vi ikke utelukke at senere endringer gjør at den endelige beslutningen m innplassering kan avvike fra den beslutningen sm fattes i løpet av høsten. Når UiO g ENTRA blir enige m en leieavtale, vil fakultetet bli invlvert i de prblemstillinger sm UiO sm leietager skal frhlde seg til. Hvrdan denne prsessen vil frløpe, g hvrdan vår medvirkning vil bli rganisert, kan vi ikke si ne m før etter at en avtale freligger. Prsessen frem til august 2014 Sm det er redegjrt fr i vedlegg 3, har prsessen med en samlet arealløsning fr Det juridiske fakultet fregått siden høsten En viktig milepæl ble passert i da Entra leverte et tilbud m leie av lkaler i februar 2014 sm styringsgruppen fr prsjektet kunne anbefale verfr Universitetsstyret. Universitetsstyret fattet følgende vedtak i mars 2014: Universitetsdirektøren gis fullmakt til å sluttfrhandle en leieavtale med Entra på bakgrunn av de fremlagte rammer Frhandlingene pågår frtsatt. Visjnen g premissene fr prsjektet: Visjnen Fakultetet har presentert sin visjn fr en samlet arealløsning slik: Det juridiske fakultets behv fr en vesentlig bedre arealsituasjn, g ønske m å samle flere leide arealer i ett bygg, er målbåret i en visjn g tuftet på en virkelighet: Fakultetet har en visjn fr Tullinløkka sm en kunnskaps- g kulturpark rammet inn av de t museumsbygningene mt øst g vest g UiO i sør g nrd. I sør ligger det gamle universitetet g Universitetshagen. I nrd ligger Kristian Augusts gate, g sammen skaper de t et helhetlig campus preget av et sterkt nærvær av Det juridiske fakultet. Fakultetets visjn setter studenten i sentrum, kunnskap i sentrum g universitetet i sentrum.

37 3 Premissene Premissene fr prsjektet fremgår delvis av rmprgram fr nybygget, dels av grunnlaget fr Universitetsstyrets beslutning g dels av lkale beslutninger. 1. Rmprgrammet Frslaget til rmprgram innebærer at hvedtyngden av studentarbeidsplassene (lesesaler) flyttes til nybygget sammen med andre studentrettede tjenester, Juridisk biblitek, fellesfunksjner g fakultetsadministrasjnen. Rmprgram Juridisk biblitek / læringssenter / lesesaler Juridisk biblitek Publikumsarealer i Juridisk biblitek 900 studentarbeidsplasser Ansattarealer fr Juridisk biblitek Fellesfunksjner Kantine/kaffebar Infsenter/resepsjn Studentutvalg g studentrganisasjner Stillerm, hvilerm, bkskap Undervisningsarealer Ansattarealer 3 auditrier med hhv 260, 230 g 100 plasser 50 undervisningsrm/grupperm av ulik størrelse (Fra 6 til 40 plasser) Møterm fr ansatte Fakultetsadministrasjnen Arealer fr institutter g sentre Støttefunksjner Taletter / garderber Bygningsdrift g renhld 2. Universitetsstyrets vedtak I fremlegget til universitetsstyrets møte i mars 2014 (se vedlegg 1) ble det lagt til grunn at en samlet arealløsning fr Det juridiske fakultet i sentrum skal gi følgende gevinster: Mer kmpakt campus i sentrum med gde ssiale g faglige møtesteder Faglige- g ssiale arenaer, samt studentfreninger, kan samles i ett bygg g møteplasser mellm lærer g den enkelte student skapes slik at terskelen fr kntakt utenm undervisningssituasjnen senkes Bedre studiehverdag, økt studiekvalitet g gdt læringsmiljø i fkus

38 4 På det verrdnede nivå ppnås en bedre studiehverdag fr studentene med et mer kmpakt campus med gde faglige g ssiale møtesteder. Det settes et større fkus på heltidsstudenten sm skal tilbringe tiden fra frkst til middag på universitetets campus i sentrum Mderne fleksible undervisningslkaler samlet i ett bygg kan tilpasses de krav sm stilles til fremtidsrettede undervisningsfrmer g sette fakultetet i stand til å møte frmelle g reelle krav sm stilles til en mderne undervisningsinstitusjn. vil gjøre det enklere å gjennmføre faglige arrangementer i egne lkaler. Dette øker mulighetene fr å skape en tettere kbling mellm frskning g undervisning gjennm studentdeltagelse i faglig aktivitet. En samlet løsning vil gså gi enklere tilgang til serveringsfasiliteter g støttetjenester, slik at det er mulig å levere gd kvalitet på arrangementene på en effektiv måte. Samling av studentrettede tjenester Tjenester sm biblitek, læringssenter, infrmasjnstjenester, student- IT samles i nytt bygg. Dette betyr at tjenestene kan drives mer effektivt, g ressurser kan frigjøres slik at kvaliteten kan økes ytterligere. Dette skaper en vinn- vinn- situasjn fr studenter på den ene siden g fakultetet g Juridisk biblitek på den annen side Samlet biblitek i nybygget gir en enestående mulighet til å ppfylle UiOs strategiske mål m et samlet biblitek i funksjnelle lkaler. Et samlet biblitek vil gi det beste tilbudet til studenter g frskere, g være en viktig del av det samlede læringsmiljøet fr Det juridiske fakultet Samling enhetene grunnenheter g fakultetsadministrasjnen I dag sitter kun t av fakultetets fem grunnenheter samlet i samme bygg, de øvrige grunnenhetene g fakultetsadministrasjn, sitter spredt i t eller tre ulike bygninger. Dette begrenser mulighetene fr gdt faglig samarbeid g - utvikling. Den freslåtte arealløsning vil gjøre det mulig fr hver av enhetene å samle sin virksmhet i ett bygg. Samlkalisering av fakultetsadministrasjnen med de studentrettede tjenestene er gså en viktig frutsetning fr å ppnå bedret studiekvalitet 3. Premisser sm er frankret i ledermøter ved fakultetet Etter at det ble klart at UiO ønsket å gå i videre frhandlinger med Entra, er arealsaken behandlet av den samlede fakultetsledelsen (dekanat g instituttledere) i flere møter. Gjennm disse diskusjnene er det kmmet til nen supplerende premisser sm ledelsen har besluttet skal legges til grunn i prsessen videre: Alle enheter skal samles IFP g NIFS plasseres i samme bygg IOR g PluriCurts plasseres i samme bygg Færrest mulig enheter skal flytte

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer