Statens vegvesen og eksterne (private og kommunale) utbygginger langs riks- og fylkesveg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen og eksterne (private og kommunale) utbygginger langs riks- og fylkesveg"

Transkript

1 Statens vegvesen og eksterne (private og kommunale) utbygginger langs riks- og fylkesveg Bjørn Kåre Steinset Statens vegvesen Region øst vegavdeling Akershus Seksjonsleder Utbygging Romerike

2 Disposisjon Generelt Krav til byggeplan Gjennomføringsavtaler med garanti Oppfølging Eksempel

3 Eksterne utbyggere Private * Kommuner Andre offentlige etater Budsjettfinansierte Foretak, selskap og lignende (*) * Kan gå konkurs SVV s rolle: Godkjenning Kontroll Sikring av ferdigstillelse Sikring av dokumentasjon SVV er mht. fylkesveger fylkeskommunens vegadministrasjon og underlagt fylkeskommunen

4 Krav fra SVV ved private utbygginger Kommuneplan: Stille krav/gi signal ved uttalelsen om rekkefølge Krav om rekkefølge i bestemmelsene til kommuneplanen Ansvar og finansiering Reguleringsplan: Rekkefølgekrav ved utbygging f.eks gang- og sykkelveg skal være etablert før igangsettelse av annen utbygging Rekkefølgebest. kan også omfatte tiltak utenom planområdet Tar opp finansiering i uttalelsen til planen

5 Orienteringsnotat til eksterne utbyggere Utbygger har ansvar for all planlegging, bygging og gjennomføring av prosjektet etter godkjent byggeplan. Utbygger skal utarbeide byggeplan for hele prosjektet etter gjeldende krav og retningslinjer. Byggeplanen skal godkjennes av Statens vegvesen før bygging igangsettes. Det anbefales å bruke profesjonelle rådgivere til utarbeidelse av planene. Kvaliteten på byggeplanforslaget som sendes Statens vegvesen for godkjenning er helt avgjørende for hvor lang tid prosessen med godkjenning av byggeplanen tar. Fra første utgave av byggeplanen er mottatt og til endelig utgave er godkjent går det i praksis fra 2-10 måneder alt etter størrelse og vanskelighetsgrad på det enkelte prosjektet.

6 Krav til byggeplanen (1) Byggeplanen skal utarbeides etter gjeldene reguleringsplan. Er detaljplan utarbeidet, danner også denne grunnlag for byggeplanen. Utbygger skal avklare alle forhold med alle berørte parter. Byggeplanen skal inneholde tekniske tegninger og beskrivelser som er nødvendige for å gjennomføre byggeprosjektet. Byggeplanen utarbeides etter krav og retningslinjer beskrevet i Statens vegvesen sine håndbøker og gjeldende interne retningslinjer. Før arbeidet med byggeplanen starter er det nødvendig å gjøre grundig forarbeid i marka med nøyaktig kartlegging og innmåling av eksisterende veg og alle tekniske anlegg som berøres.

7 Krav til byggeplanen (2) Utbygger må ved utarbeidelse av byggeplanen også forholde seg til: Kommunale krav og retningslinjer når prosjektet berører kommunal eiendom, veger og tekniske anlegg. Krav fra private grunneiere som berøres. Krav og retningslinjer fra alle eiere av kabler, rør, ledninger etc som berøres. Krav fra forurensningsmyndighet dersom prosjektet berører forurenset grunn. Det er utbyggers ansvar å innhente alle nødvendige godkjenninger fra alle parter som berøres av utbyggingsprosjektet.

8 Byggeplan

9 Innhold i byggeplanen

10 Innhold i gjennomføringsavtala 1. Alminnelige bestemmelser 2. Finansiering 3. Garanti som sikkerhet for gjennomføring av anlegget 4. Grunnerverv 5. Byggherreansvar 6. Bygging 7. Møter korrespondanse gjenparter 8. Endring av planene 9. Tilleggsarbeid 10.Overlevering 11.Dokumentasjon 12.Sikkerhetstillatelse i garantitiden 13.Uoverensstemmelser tvister 14.Utferdigelse 15.Beliggenhet (kart)

11 Før byggestart Gjennomføringsavtale være underskrevet av partene. Avtalen utarbeides av Statens vegvesen og tilpasses det enkelte prosjekt. Vi har utarbeidet en standardavtale. Utbygger skal stille bankgaranti påkravsgaranti/on demandgaranti fra godkjent kredittinstitusjon og byggeplanen skal være godkjent av alle berørte parter. Statens vegvesen skal, minimum 3 uker før byggestart, kontaktes for å innhente godkjent skiltvedtak og varslingsplan for vegarbeidet. Alle fremtidige eiere av kabler, rør, ledninger etc. som blir liggende på Statens vegvesen sin eiendom skal også, minimum 3 uker før byggestart, sende søknad om gravetillatelse.

12 Økonomisk garanti (påkravsgaranti) Utbygger må ovenfor Statens vegvesen stille en påkravsgaranti fra godkjent kredittinstitusjon. Statens vegvesen beregner påkravsgarantiens størrelse basert på kostnadsoverslaget. Påkravsgarantien skal vise til avtalen og dennes siste underskriftsdato. For å unngå misforståelser har vi utarbeidet Krav til tekst til påkravsgarantien ved privatfinansierte prosjekter. Påkravsgarantien skal tilpasses denne tekst og vi vil godkjenne garantiutkastet før originalen utstedes.

13 Krav til tekst på påkravsgarantien ved privatfinansierte prosjekter For utbyggers navn og adresse stiller vi (bankens eller kredittinstitusjonens navn) påkravsgaranti ovenfor Statens vegvesen, Region øst, Avdeling Akershus for et beløp inntil NOK , (beløpet gjentas med bokstaver) som sikkerhet for riktig utførelse av forpliktelser i henhold til Avtale av ---(dato) vedrørende prosjektnavn i kommune. Vi forplikter oss til på første skriftlige forlangende fra kreditor (benificiant) å utbetale inntil ovennevnte garantibeløp uten hensyn til innsigelser fra garantidebitor. Etter at Statens vegvesen har godkjent og overtatt prosjektet, samt at dokumentasjon i henhold til avtalen er mottatt, skal påkravsgarantien etter skriftlig meddelelse fra Statens vegvesen til garantisten reduseres til 3 % av pålydende beløp. Har prosjektet etter befaring, når det 3. garantiåret har gått, fortsatt godkjent tilstand skal Statens vegvesen meddele dette skriftlig til garantisten slik at påkravsgarantien kan slettes. Påkravsgarantien vil følgelig forbli uendret til godkjent tilstand er oppnådd for de enkelte år.

14 Krav til utførelse Anleggsarbeidene skal bygges og dokumenteres i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker. Arbeidene skal utføres av entreprenør med tilstrekkelig kompetanse til å drive med utbyggingsoppgaver på veg. Utbygger må før anleggsarbeidene settes i gang kunne dokumentere at utførende entreprenør har tilstrekkelig erfaring og kunnskaper innen fagområdet.

15 Forhold til off. anskaffelse ved tilskudd/forskottering og utbygginger med private som byggherre (1) Normalt åpen konkurranse Over 50 % skal det være åpen konkurranse

16 Oppsummering Krav fra SVV ved private utbygginger Før utbygging: Godkjenning av byggeplanen Avtale med SVV Økonomisk garanti fra utbygger Arbeidsvarslingsplan, gravetillatelse og kontrollplan Under utbyggingen: Kontroll Etter utbyggingen: Overtakelse Ferdigvegsdokumentasjon

17 Eksterne utbygginger på Romerike Vekst- og markedsavhengig, men vi merka mindre til finanskrisa i 2009 enn venta nye eksterne utbygginger per år Flest mindre tiltak (under 1 mill. kr), men også noen store opp mot 100 mill. kr. Flest i: Ullensaker Skedsmo Sørum Eidsvoll Saksbehandlere SVRØ: Nedre Romerike: Henrik Høye Lysgaard Øvre Romerike: Yasmin Tofighi

18 Nittedal 1. Rv 4. Rundkjøring ved Mo. 50 % bidrag inntil 10 mill. kr og resten utbygger (Bjertnes-tangen AS og/el. Aberdeen). Hvem blir gratispassasjer? 2. Rv 4. Rundkjøring ved rådhuset. 50 % bidrag inntil 5 mill. kr og resten utbygger (NCC) 3. Rv 22. Arcus på Gjelleråsen. Vegutvidelse, rundkjøring og undergang v/morteveien. Utbygger (Arcus) dekker alt (25-30 mill. kr)

19 Reguleringsbestemmelser for del av Gjelleråsen nord langs rv. 22 Arcus Gjelleråsen 10.2 Rekkefølge for gjennomføring av tiltak på Rv. 22 Det skal være etablert 2 felt mot Gjelleråsen og sammenhengende midtdeler på hele strekningen mellom rundkjøringen ves Karushøgda og ny rundkjøring ved Morteveien. Ved ny rundkjøring ved Morteveien skal det etableres fotgjengerundergang, gang/sykkelveg og fortau som vist i reguleringsplanen for del av rv.. 22 for det gis igangsettingstillatelse til oppføring av bygninger. Tiltakene skal være i samsvar med Statens Vegvesens vegnormaler (håndbok 017). Det kan dispenseres fra denne bestemmelsen under følgende vilkår: 1. Byggeplan for tiltakene skal være godkjent av Statens vegvesen. 2. Det skal være undertegnet an avtale mellom Statens vegvesen og utbygger om gjennomføringen av vegtiltak knyttet til rv Nødvendig økonomiske bankgarantier som sikrer fullføringen av vegtiltakene i samsvar med krav fra Statens vegvesen.

20 Skedsmo (Lahaugmoen, Hellerudsletta og Hvam) Lahaugmoen Infrastruktur (Hellerudsletta) Krav om rundkjøring v/fv. 358 Bråtveien før IG nytt hotell Lahaugmoen. Reg. best.: Når/hvis trafikkmengden til/fra Lahaugmoen overstiger ÅDT 7000, skal rv.22 bygges ut til 4 kjørefelt mellom Bråteveien og E6 før videre utbygging på Lahaugmoen. Tiltaket må utformes iht. håndbok 017 veg- og gateutforming. Byggeplanene skal godkjennes av Statens vegvesen Region øst v/romerike distrikt. Før det gis igangsettings-tillatelse til første nybygg utover m2 skal det etableres rundkjøring i krysset Bråteveien X Rv.22. Krysset må utformes iht. håndbok 017 veg- og gateutforming. Byggeplan for krysset skal godkjennes av Statens vegvesen, Region øst v/romerike distrikt. Samt krav om adkomst via Bråtevegen (fv) og gsv langs denne fra ny adkomst til rv 22. Hvam (Plantasjen og Maxbo) Krav om rundkjøring og 4-feltelse mot Hvam før utbygging av Maxbo

21 Hurdal (Torget-Bundli) Utbygging av nye boligområder som ikke er helt i samsvar med ATP-prinsippene, men tomter med sol og utsikt. Krav om gang- og sykkelveg før utbygging. Totalt 2,2 km. Anslått kostnad fra utb. 11 mill. kr (?) Ulike utbyggere. 3 områder. Samarbeid eller gratispassasjerer? Ønske fra utbygger i syd om å begynne først Utbygger dekker 50 % og kommunen dekker 50 % med 3,5 mill. kr i fast tilskudd fra staten/fylkeskommunen. Kommunen Kommunen for godkjent av fylkeskommunen forskottering av tilskuddet. Refusjon vurderes i HP Forskutteringen refunderes uten kompensasjon for renter eller prisstigning

22 Lørenskog: Postens etablering på Robsrud

23 Jessheim sentrum - byplanen Tatt inn bestemmelsene ( 4): «Før det gis igangsettingstillatelse for byggeområder med rekkefølgekrav knyttet til fylkesveger skal byggeplan være godkjent av Akershus fylkeskommune og gjennomføringsavtale med nødvendige økonomiske garantier for infrastruktur-tiltakene være inngått.» Vedtak i FU-sak 156/13 ( ): I 4 i planbestemmelsene stilles det rekkefølgekrav om etablering av ulike tiltak på fylkesveinettet i tilknytning til enkelte utbyggingsområder. For at Akershus fylkeskommune som veieier skal ha tilstrekkelig juridisk sikkerhet for at fylkesveitiltakene gjennomføres, må det fremgå av rekkefølgekravene at byggeplan skal være godkjent av Akershus fylkeskommune og gjennomføringsavtale (med nødvendige økonomiske garantier) for infrastrukturtiltakene skal være inngått, før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak i utbyggingsområdene.

24 Jessheim sentrum 2025 Omb. av lyskrysset til rundkj. mm Ny viderg. skole Ringvegen Ny Tverrveg Fv. 178 Algarheimv.: Utb. med sykkelfelt og rundkjøring Jessheim storsenter

25 Strømmen Fv. 159 Rundkj. Sagbruksv. x Støperiv. (ca. 7,5 mill. kr VATS)

26 Husk universell utforming Universell utforming skal inn på alle nivå i planlegging og gjennomføring Djevelen ligger i detaljene

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 1 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 2 FORORD. Veinormalen er utarbeidet for kommunene Nøtterøy, Tjøme, Horten, Stokke, Re, Andebu, Holmestrand, Hof, Larvik, Sandefjord, Lardal

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2012/2228-34 Arkiv: 0102R1202 Dato: 02.06.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Fast

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken HB 7.B.4 Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Barnehagelånet skal fremme kvalitet i det fysiske inne-

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING. Fv.167 / 166 Gang-/ sykkelveg Holte Minsås Lein, del 2 VERDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING. Fv.167 / 166 Gang-/ sykkelveg Holte Minsås Lein, del 2 VERDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING REGULERINGSPLAN Fv.17 / 1 Gang-/ sykkelveg Holte Minsås Lein, del 2 VERDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER 18.11.2011 30.11.2011 Statens vegvesen Region midt Nord-Trøndelag

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt.

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt. NOTAT Til: Fra: Dato: Etterstad Nord Borettslag v. styrets leder Advokat Terje Sjøvold Vedr. Utbygging av borettslagets loftsarealer I. Innledning Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer