Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde"

Transkript

1 Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Rygge kommune In Situ AS

2 Innholdsfortegnelse 1. FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER FORHOLD TIL AKTUELLE RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET SPESIELLE UTREDNINGSTEMAER MED KONSKVENSUTREDNING Transportmønster og tilgjengelighet Universell utforming Estetikk og landskap Støy Samfunnsmessige konsekvenser / næringsperspektiv Barn og unges interesser, friluftsliv og turveier Miljø biologisk mangfold Forurensning grunnforhold Overvannshåndtering Jord- og skogvern Arkeologisk registrering FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK TEKNISK / INFRASTRUKTUR VVA- anlegg, kapasitet og trykk -Utdrag fra notat Norconsult november Energibruk Kapasitet på strømnett

3 Innledning. Denne rapporten utreder konsekvensene av forslag til reguleringsplan for Årvold gård næringsområde i Rygge kommune. Forslaget til reguleringsplan og konsekvensutredningen skal behandles av Rygge kommune og sendes til offentlig ettersyn før endelig vedtak. In Situ AS håper konsekvensutredningen gir et solid beslutningsgrunnlag for Rygge Kommune, slik at fremtidig utbygging av Årvold gård næringsområde kan bli et godt tilskudd til næringsutviklingen i Moss, Rygge og hele Mosseregionen. Årvold gård er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig næringsområde. Dette innebærer at det allerede er gjort et juridisk bindende planvedtak om at Årvold gård i fremtiden ikke skal være et landbruksområde, men at området skal kunne bygges ut til næringsformål. Konsekvensutredningen behandler m.a.o. ikke spørsmålet om Årvold gård skal være landbruksområde eller ikke. Denne rapporten beskriver dagens situasjon på Årvold gård og vurderer områdets verdi i dag. Den beskriver omfanget av fremtidig utbygging som forslaget til reguleringsplan viser og utreder konsekvensene av forslaget til reguleringsplan. Utredningene som gjennomføres er fastlagt i planprogram vedtatt i planog miljøutvalget i Rygge kommune Rapporten konkluderer med å tydeliggjøre noen viktige veivalg i møtet med en fremtidig utbygging, og foreslår noen avbøtende tiltak i den foreslåtte reguleringsplanen. 4

4 1. FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER Det tenkte utbyggingsomfanget er tilstrekkelig stort til at det rammes av Forskrift om konsekvensutredninger av (KU-forskriften). Forskriftens 2d, jfr. forskriftens vedlegg I, fastslår at alle reguleringsplaner med utbyggingsramme for industri/lager/ kontor som overstiger m2 bruksareal, skal utredes etter forskriftens regler. Kommuneplan: I vedtatt kommuneplan for Rygge kommune er planområdet Årvold gård næringsområde avsatt til fremtidig næringsområde. Planområdet er ca 50 daa. Det største arealet på 40 daa eies av Årvold Næringseiendom AS (Høegh Eiendom øst AS), og 8 daa eies av Aberdeen Eiendom øst AS. Planområdet har en sentral beliggenhet sett i forhold til næringsaktivitet i Mosseregionen. Når området er ferdig utbygget kan det bli et positivt tilskudd og en del av næringsaksen Oslo Øresund. Kommunedelplan for Høyden-Varnaveien og Melløs: Planområdet samsvarer med strategiene gitt i kommunedelplanen for Høyden-Varnaveien og Melløs. I de tilfellene hvor det er hensiktsmessig, er bestemmelsene fra kommunedelplanen likelydende og/eller videreført i reguleringsbestemmelsene for Årvold gård næringsområde. 2. FORHOLD TIL AKTUELLE RIKSPOLITISKE RET- NINGSLINJER Undernevnte dokumenter er lagt til grunn i konsekvensutredningen og i forslag til reguleringsplan. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. (Rundskriv T-1/95 Barn og planlegging). Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging (Rundskriv T-5/93 areal og transportplanlegging). Universell utforming ( Regjeringens handlingsprogram for universell utforming ( ). PBL Plan-og bygningsloven. Teknisk forskrift. Utviklingsplan for Mosseregionen: Planområdet er ikke i konflikt med næringsutviklingsmålene gitt i Utviklingsplanen for Mosseregionen. Den nye havneveien fra Moss Havn omtales i utviklingsplanen. Ett alternativ er at denne skal munne ut på Årvold. Dette kan virke positivt for kommende virksomheter i planområdet, da transport ut/inn i området som skal mot havnen og ferge, lett kan kanaliseres til tunnel og dermed unngå å belaste det resterende veisystemet 5

5 Planområdet med varslet planavgrensning. 6

6 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Relevante kilder og registreringer: Kommuneplan for Rygge Kommune. Kommunedelplan for Høyden-Varnaveien og Melløs. Regional utviklingsplan for Mosseregionen. Planprogram for Årvold gård næringsområde. Kort historikk: Gården Årvold er nevnt i matrikler fra 1400-tallet. I dag kan man fra Årvoldkrysset se spor etter den gamle gårdsveien inn til gården, hvor det blant annet er flere gamle trær og rester av steingjerder. (bilde) Fra gårdstunet gikk det tidligere en gårdsvei ned til Årvoldbukta og Vansjø. Denne ble benyttet som innfartsvei til Moss fra omlandet øst for raet. I Årvoldbukta la blant annet bøndene fra Våler, inn med båtene sine på vei til byen. Torvstrøfabrikken på Dillingøya hadde et torvstrølager i løa nede ved vannkanten og brukte også veien opp gjennom gården som transportåre til Moss. Den eldste bygningen på gården er fra slutten av 1600-tallet og ligger i dag som et uthus ved siden av låven. Våningshuset på gården. Den gamle gårdsveien inn til gården. Gården sett fra syd i planområdet. 7

7 Beskrivelse av dagens forhold, eksisterende utbygginger innenfor gjeldende plan, adkomst og landskap: Årvold gård næringsområde ligger i nordlig ende av Ryggeraet. Gården har godt utsyn og gode solforhold. Mot vest avgrenses området av E6 med tilhørende støyvoll, samt Årvoldkrysset med av og påkjøringsramper i nord og sørgående retning. Mot nord grenser området til Hananveien (også kalt Årvoldforbindelsen/Rv 118). Videre grenser området mot boligfeltene Heimdalenga og Årvoldveien boligsameie. Gårdseiendommen består av dyrket mark og flere driftsbygninger og våningshus. Gårdsbygningene ligger plassert på landbrukseiendommens høyeste nivå, deretter skråner området ned mot støyvollen og E6. På eiendommen gnr.64/bnr.27 står gårdens kårbolig. Nord-vest i området ligger to andre eiendommer. Gnr. 64/ bnr. 38 er en bebygget eiendom. Gnr.64/ bnr. 205 er ubebygd og består hovedsakelig av fjell i dagen. I forbindelse med utbygging av E6 har gården og det omkringliggende landskapet gjennomgått en betydelig endring. De store trafikkårene har lukket gården inne og den visuelle kontakten med Vansjø og våtmarkslandskapet er i stor grad blitt brutt. Selv om det er anlagt en overgangsbru over motorveien, oppleves motorveien som en barriere både i forhold til ferdselsmønstre og for utsyn ned mot Vansjø. Flyfoto av planområdet med tilgrensende arealer. 8

8 Beskrivelse av tilgrensende naboforhold, E6/innfartsvei, næringsområder: På nordsiden av Hananveien ligger Årvoldskogen Næringsområde. Dette er et etablert næringsområde med kontor og næring. På hjørnet av Årvoldskogen og Hananveien ligger det en ubebygd tomt (gnr./bnr.64/266), som eies av NCC. Tomten er regulert til næringsformål. Det foreligger utbyggingsplaner for denne, og prosjektet har fått navnet Årvold Retail Park. Trafikk ut og inn av Årvold Retail Park og fra Årvoldskogen næringsområde vil kanaliseres via utkjøringen fra Årvoldskogen. Som tidligere nevnt, grenser planområdet til boligområdene Årvoldveien boligsameie og Heimdalenga. Årvoldveien boligsameie er et godt etablert boligområde med eget fellesareal, gjesteparkering og felles avkjørsel til Årvoldveien. Heimdalenga er et større og nyere utbyggingsprosjekt med 105 boenheter. Den siste utbyggingetappen, med ca. 50 boenheter, er under planlegging. Mellom Årvoldveien boligsameie og Hananveien ligger tre store næringsbygg. Disse har adkomst fra Årvoldveien. Adkomsten inn i planområdet og til Heimdalenga og Årvoldveien boligsameie, går fra Hananveien, via Liljefaret. Årvoldveien boligsameie. Liljefaret sett fra boligområdet. Heimdalenga sett fra Ryggeveien. 9

9 Kommende planer for Årvold gård næringsområde: Planområdet Årvold gård næringsområde er ca 50 daa og har to eiere. Den ene eieren er Årvold Næringseiendom AS, som er et selskap i Høegh Eiendom øst. Den andre eieren er Aberdeen Eiendom øst AS. Med utgangspunkt i at planområdet har status som næringsformål, er det i skrivende stund tenkt følgende disposisjon for fremtidig bygningsmasse: Årvold Næringseiendom AS: m² storhandel m² lager m² kontor Aberdeen Eiendom øst AS: m² kontor/næring 4. SPESIELLE UTREDNINGSTEMAER MED KONSKVENSUTREDNING I dette kapittelet skal det utredes spesielle temaer som berøres i forhold til miljø, naturressurser og samfunn. Utgangspunkt er Forskrift om konsekvensutredninger planlegging etter plan-og bygningsloven, Veilederversjon mai I henhold til veiledningens kap. 3.4 skal temaene så langt som mulig basere seg på sammenstilling av foreliggende kunnskap. Innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er relevante i forhold til videre arbeid med regulering av området. Transportmønster og tilgjengelighet. Trafikkanalyse: Det er utarbeidet en trafikkanalyse for planområdet (Trafikkanalyse, Norconsult april 08). Denne bygger videre på en trafikkanalyse gjort for NCC(Trafikkanalyse Årvold Retail park), utarbeidet av samme konsulentfirma. Rygge kommune ønsker å se prosjektene på hver side av Hananveien under ett, slik at veisystemet og kryssløsninger kan dimensjoneres ut fra den generelle forventede trafikkveksten og ut i fra forventet aktivitet i hele området. Analysen sees også i sammenheng med trafikkanalyse for Høyden (utarbeidet av COWI 2007). Rygge kommune og Statens vegvesen har begge kommet med innspil om at utkjøringene fra begge næringsområdene bør samles i en rundkjøring i Hananveien. Utdrag fra trafikkutredningen: Trafikktellinger gjort i 2008 viser at det er kjøretøyer i årsdøgntrafikk (ÅDT) i Hananveien. Dagens utkjøring for boligområdet i Årvoldveien via Liljefaret er sterkt belastet i løpet av dagen (venstresving), det samme gjelder også for venstresving fra Årvoldskogen i ettermiddagsrushet. 10

10 Basert på standard turproduksjonstall for ulike typer virksomhet er trafikk fra utbyggingsområdene beregnet. Årvold Retail Park med m² stormarked og m² kapitalvarebutikk kan medføre at 375 kjt/time kjører inn til eiendommen og 460 kjt/time ut i ettermiddagsrushet. Årvold Næringseiendom med m² storhandel, m² lager og m² kontor kan få 225 kjt/time inn og 380 kjt/time ut fra eiendommen i største ettermiddagstime. Ved utforming av vegkryss eller valg av teknisk utstyr er det vanlig å legge til grunn et 10 års perspektiv. 10 år fra åpning av handelsområdene i 2009 gir prognoseår Generell trafikkvekst fra ÅDT 2008 til ÅDT 2019 antas å bli 17,7 %. Fremtidig trafikkmønster i rundkjøringen i største ettermidddagstime 2019 er beregnet og det er foretatt kapasitetsberegninger, (Trafikkanalyse, Norconsult april 08). Rundkjøringen vil få tilstrekkelig kapasitet til å kunne avvikle trafikken. Begge sidevegene til Hananveien må imidlertid utvides til innkjøringsfelt det siste stykket frem mot vikepliktslinjen. Ved en utbygging av krysset Hananveien / Årvollskogen til 4-armet rundkjøring, vil denne gi gode adkomstmuligheter for den planlagte utbyggingen av næringsområdene på begge sider av Hananveien. Konklusjon: Med bakgrunn i forventet trafikkvekst som følge av tenkt utbygging, bør Hananveien utvides til 4-felts veg. Det er også nødvendig å etablere en rundkjøring som skal betjene næringsområdene på begge sider av veien. De foreløpige trafikkberegningene viser at det i første omgang er tilstrekkelig å etablere 4-felts veg på strekningen mellom rundkjøringen og Årvoldkrysset/E6. Utkjøring fra Årvoldskogen. Liljefaret-Årvoldveien. 11

11 Adkomst fra E6: Adkomst fra E6 vil skje fra Hananveien via den nye rundkjøringen som skal etableres. Ny tverrforbindelse Heimdal Bredsand: En tverrforbindelse gjennom store deler av boligområdet på Heimdalenga vil bli konfliktfylt som følge av gjennomgangstrafikk. Det er derfor enighet mellom grunneiere og Rygge kommune om at denne tverrforbindelsen ikke skal realiseres. Myke trafikkanter, g/s-vei forbindelser: For Heimdal og Årvold er det gode gang-og sykkelveiforbindelser i flere retninger. Trafikksikkerheten for myke trafikkanter anses også som god, da det er få steder man er nødt til å krysse trafikkerte hovedveier. De fleste av barna i området sogner til Øreåsen skole. Mot Øreåsen skole er det en gang -og sykkelvei som går i kulvert under Hananveien og videre i nord-østlig retning mot skolen. Elever som skal til Ekholt unngdomsskole benytter fortau i Årvoldveien frem til Ryggeveien. Der er det et godt merket fotgjengerovergangfelt. For myke trafikkanter som skal mot Moss, går gang-og sykkelveien et lite stykke parallelt med Hananveien, for så å gå i kant av industriområdet, før den igjen knytter seg på gang-og sykkelveinettet langs Ryggeveien og inn mot Moss. Konklusjon: Fortau langs Årvoldveien må videreføres inn i planområdet. Når Liljefaret stenges for utkjøring, må det påses at det blir en oversiktlig krysning for myke trafikkanter fra boligområdet og over Årvoldveien til eksisterende gang-og sykkelveinett mot Øråsen og Moss. Normalprofil Årvoldveien, med fortau og støyskjerm. 12

12 Kollektivtransport: I regionssammenheng er Moss et transportmessig knutepunkt. Det finnes planer for ny havnevei lagt i tunnel fra Moss havn/sentrum med endepunkt på Årvold. Endelig traseevalg er ikke avklart og det arbeides med ulike løsningsalternativer i Mossepakken. Her skal blant annet kommunene Moss og Rygge samt Statens vegvesen, utrede planer og tiltak som kan bedre og løse trafikkforholdene i forhold til fergetrafikken, lokaltrafikken samt trafikken inn og ut av sentrum på kort og lang sikt. Når løsningsalternativene er avklart, bør planer for kollektivtrafikk avklares slik at det kan etableres gode kollektivknutepunkter ved innfartsårene fra E6. Konklusjon: Etter innspill fra Statens vegvesen avsettes det arealer langs Hananveien til trafikkformål, slik at en eventuell utvidelse av Hananveien eller tilretteleggelse for kollektivtrafikk kan gjennomføres. Tilgjengelighet: Planområdet har med sin nærhet til E6 og Moss lufthavn en god beliggenhet forhold til transport. Beliggenheten er spesielt gunstig for transportkrevende næringer som genererer vare- og persontransport. Disse næringene kan lett kanalisere sin trafikk ut til E6, slik at veisystemet i retning Moss og Rygge i mindre grad blir belastet. Konklusjon: Etablering av næringsområdet med en så god nærhet til E6, samsvarer godt med føringer gitt i Rikspolitiske retningslinjer for transport og i Fylkesplan for Østfold. Det bør nedfelles i reguleringsbestemmelsene at etablering av bedrifter som i særlig grad nyttiggjør seg nærheten til E6 og Rygge flyplass skal ha prioritet. Dette omfatter både transportkrevende bedrifter (både varer og ansatte) og bedrifter som er kundeintensive og regiondekkende. Universell utforming. I den nye plan- og bygningsloven, som forventes å tre i kraft fra 1. juli 2009, forsterkes kravet om tilgjengelighet for alle, blant annet ved at lovens formålsparagraf slår fast at prinsippet om universell utforming skal ivaretas både i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak. Alle veier i området skal universelt utformes, de skal ha brede fortau som nedsenkes i alle kryss og overganger. For hele området skal det være en god terrengtilpasning i forhold til bygg og terreng. Høydeforskjeller på mer enn 60 cm. mellom terreng og innganger bør unngås, da dette utløser behov for rampeløsninger. Felles oppholdsarealer bør ha god tilgjengelighet og ha en universell utforming, slik at områdene kan benyttes av alle brukergrupper. Konklusjon: Alle bygg, veier og utomhusanlegg på Årvold gård næringsområde skal universelt utformes. 13

13 Estetikk og landskap. Estetikk: I reguleringsplanen kan det gis føringer og settes bestemmelser om gode kvaliteter og uttrykk i arkitektur/landskapsarkitektur. På grunn av planområdets synlighet fra innfartsveiene og sentrale beliggenhet, bør det stilles tydelige krav om en helhetlig utforming av området. Planområdets nærhet til motorveilandskapet medfører også restriksjoner på bruk av blant annet reklameeffekter og sjenerende lyssetting. Ved å gi Årvold gård næringsområde en helhetlig utforming kan området på sikt fremstå som et attraktivt område både for kommende etablerere og for naboer og passerende trafikkanter. Årvold gård sett far gangbrua. Utforming av bygg og utomhusområder: For å unngå et monotont preg på fasadene bør disse brytes opp med vertikale vindusbånd eller vertikale fasademotiver (skifte i materialer). For å unngå monotone parkeringsflater, bør disse i størst mulig grad rammes inn og brytes opp med beplantning. Langs Hananveien skal 50 % av området mellom parkbelte og byggegrense beplantes. Det resterende arealet kan benyttes til mindre parkeringsenheter. Sammenhengen mellom bebyggelse og landskap: Overordnet kan man dele inn planområdet i to landskapsrom. Det ene rommet utgjøres av det øverste nivået fra gårdsbygningene og opp langs Årvoldveien og Hananveien og frem til Liljefaret. Det andre landskapsrommet er det skrånende området fra gårdsbebyggelsen og ned mot støyvollen. Det øverste rommet må i stor grad forholde seg til de avgrensede veiene og deres vertikale kurvatur. I landskapsrommets nord-vestre del er det en høyde som i hovedsak består av fjell i dagen. Denne vil sannsynligvis bli tilpasset Hananveien, Årvoldveien og Liljefaret, slik at den høydemessig kan forholde seg til tilgrensede områdene på en terrengmessig god måte. Det nedre rommet skråner mot støyvollen med en høydeforskjell på 9 meter. Når man ser området fra motorveien sørfra gir støyvollen en god innramming, slik at landskapsrommet unngår og skli ut i trafikkarealet. Det høyeste nivået får ingen skjerming av støyvollen og vil derfor være synlig sett fra motorveien. For at byggene på det øverste nivået ikke skal virke ruvende er det viktig at det organiseres bygg parallelt eller i bakkant av støyvollen. Når byggene skal organiseres og gis en plassering i planområdet, bør byggene organiseres i forhold til det enkelte landskapsrom. Siden landskapsrommene har så ulik topografi bør områdene i reguleringsforslaget deles inn i tre felt. Konklusjon: Før byggesaksbehandling for tiltak kan igangsettes, må det på grunnlag av reguleringsbestemmelsene utarbeides en situasjonsplan for hele området. Av situasjonsplanen skal det fremkomme hvordan byggene organiseres og 14

14 en fullstendig arealdisponering utomhus. Planen skal også vise belegg, kantsteinslinjer og beplantede flater. Det påligger Rygge kommune et ansvar i å påse at kravene om god estetisk utforming blir fulgt opp i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Følgende tema skal omtales i reguleringsbestemmelsene: -planområdet bør deles inn i tre felt -krav til utforming av fasader/materialbruk -reklame effekter og reklamebelysning -generell belysning -skilting -flagg/vimpler 15

15 Terrengsnitt for felt F1 med maks-situasjon fht. byggehøyde. Terrengsnitt, felt F2 og Hananveien før utvidelse. Terrengsnit felt F2 og Hananveien etter utvidelse. 16

16 Terrengsnit F3, øst-vest viser byggegrenser og byggehøyder samt overganger mot tilgrensende områder. 17

17 Det store landskapsrommet, felt F3. Felt F2 sett fra Årvoldveien i retning Hananveien. Mot felt F2 sett fra Årvold gård/årvoldveien. Felt F3 sett fra syd-øst og mot støyvollen. 18

18 Støy Kartlegging av eventuelle støysoner som berører området, (E6 og innfartsvei fra E6): Utdrag fra Støutredning Norconsult september 08 : Området har en støyskjerm mot E6 med en gjennomsnittlig høyde på 7 meter. Denne skjermer godt for støy rett bak vollen. Svakheten er at det kommer inn støy fra sidene av vollen, spesielt i nordlig ende av vollen, der støy brer seg fra Hananveien/Årvoldkrysset og helt frem til bebyggelsen innerst i Årvoldveien. I utgangspunktet medfører utbyggingen av Årvold gård næringsområde økt trafikk, både på adkomstveien fra rundkjøringen i Hananveien og på internveier inne på selve området. På den annen side vil ny sammenhengende bygningsmasse inne på planområdet kunne fungere som støyskjerm mot trafikkstøy fra Hananveien og E6. Internveier : Det er anslått en ÅDT inn og ut av næringsområdet på Årvold gård næringsområde på ca Inne på selve området vil denne trafikken fordele seg på internveinettet. Når internveinettet planlegges bør det legges en rekke med mest mulig sammenhengende bebyggelse mellom internvei og omkringliggende boligbebyggelse. Adkomst til Årvold gård næringsområde: Rygge kommune og Statens vegvesen har gitt pålegg om at dagens utkjøring fra Liljefaret og ut på Hananveien skal avvikles. I stedet skal det bygges en rundkjøring på Hananveien, i krysset ved Årvoldskogen. Adkomsten til Årvold gård næringsområde vil skje fra denne rundkjøringen. Ny adkomst er tenkt å koble seg på Årvoldveien, omtrent rett nord for eiendommen gnr./bnr 64/235 (Årvoldveien 67) og gnr/bnr. 64/234 (Årvoldveien 69). Den nye adkomsten har i hovedsak to støymessige konsekvenser: To-tre boliger langs Årvoldveien, mellom dagens Liljefaret og fremtidig ny adkomstvei, får merkbart økte utendørs støynivåer som følge av trafikken fra Heimdalenga og boliger i Årvoldveien må kjøre denne strekningen av Årvoldveien for å komme til den nye adkomstveien. Med en adkomstvei som kobler seg på eksisterende Årvoldveien utenfor gnr./bnr 64/235 og gnr/bnr. 64/234, vil med stor sannsynlighet 4-6 eiendommer langs Årvoldveien, øst for krysset med ny adkomstvei, bli liggende på grensen til rød støysone. En mulighet for å unngå dette kan være å legge et belte av bygninger mellom eksisterende bebyggelse og ny adkomstvei. Dette vil ikke bare reduserer trafikkstøy ved nevnte boliger, men også fungere som en støyskjerm mot videre utbygging på denne delen av planområdet. Dersom trafikken til Årvold gård næringsområde skal ledes via eksisterende Årvoldveien forbi eiendom gnr/bnr. 64/231, må det gjøres avbøtende tiltak for berørte boliger; om lag 4-6 stk. Dette kan gjøres i form av støyskjerm langs vei, evt. voll. Sannsynligvis vil det også være nødvendig å vurdere fasadetiltak i 2. etasje i disse boligene, for å oppfylle krav til innendørs støy. Utbyggingsrekkefølge: For i størst mulig grad å skåne nærmeste naboer for bygge-og anleggstøy over en lengre periode, anbefales det at nye bygninger nærmest eksisterende boligbebyggelse oppføres først. Disse bør som nevnt gjerne være mest mulig sammenhengende, og vil deretter fungere som støyskjerm mot videre utbyggingsarbeider inne på planområdet. Bygge- og anleggstøy: Støyplager i anleggsperioden vil først og fremst forårsakes av arbeider med boring og spunting. Det er ikke kjent hva slags bebyggelse som kommer i planområdet. Det er derfor vanskelig å anslå omfanget av slike anleggsarbeider. 19

19 Boring vil kunne skje i fjell eller i leire. Boring i leire vil gi minimale eller ingen uakseptable virkninger for omkringliggende bebyggelse, og vil kreve ingen eller minimale støyskjermingstiltak. Boring i fjell vil kunne medføre uakseptabel støy for de nærmeste omkringliggende boliger og vil derfor kreve særskilte skjermingstiltak. Spunting (i løse masser/leire) gir høyere lydnivå enn boring. Denne typen arbeid vil overskride akseptable støyverdier for mange tilgrensende boliger i området og vil kreve særskilte skjermingstiltak. Selv med slike tiltak, vil støyverdier kunne ligge over det akseptable. Det innebærer at mer omfattende skjermingstiltak vil måtte iverksettes. Støvplager i anleggsperioden kan blant annet være forårsaket av kjøring på anleggsveier uten fast dekke, massehåndtering, graving, til- og bortkjøring av masse. Om slikt arbeid skjer i tørre perioder, vil det kunne bli påkrevet vanning av masser og veier/ eventuelt andre tiltak som binder massene og hindrer støving. Industristøy: I næringsområder som Årvold gård næringsområde vil det være mange utbyggere og flere støykilder. All støy som næring og/industri genererer utenom det som er nødvendig for å drifte selve bygningen, er å betegne som industristøy. En stor støykilde i næringsområder er luftinntak/luftavkast og lignende. På alle nybygg som oppføres, bør alle luftinntak/luftavkast i størst mulig grad vendes vekk fra boligbebyggelsen eller dempes med effektive lydfeller. Det må pålegges den enkelte utbyggeren støygrenser som er 5-10 db strengere enn grenseverdiene i NS 8175 for å sikre at grenseverdiene ved eksisterende boliger overholdes. Sumstøy: Støy fra tekniske installasjoner og vifter er et eksempel på det man kaller sumstøy. I næringsområder som Årvold gård næringsområde kan det oppstå en situasjon der de ulike utbyggerne bruker hver sine tekniske installasjoner på byggene som oppføres. Summen av slike installasjoner kan oppleves sjenerende og være belastende for mennesker som oppholder seg utendørs og for tilgrensende boligområder. Det må derfor pålegges den enkelte utbyggeren støygrenser som er 5-10 db strengere enn grenseverdiene i NS 8175 for å sikre at grenseverdiene ved eksisterende boliger overholdes. Støvdannelse i næringsområdet: Som oftest skyldes sjenerende partikkelforurensning i luft støv fra jordbruk eller fra biltrafikk vinterstid. Produksjonsvirksomheter som driver utendørs lagring eller håndtering av støvende masser, er også en sjenerende kilde til støv /partikkelforurensning. Konklusjon: -Som et midlertidig støyskjermingstiltak i anleggsperioden, anbefales det at bygg nærmest boligområdet i Årvoldveien oppføres først. -I forbindelse med bygge-og anleggsarbeidene i området må grenseverdier for støy ikke overskrides. Det må i anleggsperioden påregnes midlertidige støyskjermingstiltak mot boligområdene. Hvis disse skjermingstiltakene ikke er tilstrekkelige, skal permanente støytiltak bygges. -For å hindre at støy når eksisterende boligområde, bør det oppføres mest mulig sammenhengende bebyggelse i planområdets ytterkant (mot E6 og Hananveien). -For støyutsatte boliger i Årvoldveien må det enten gjøres fasadetiltak og støyskjerming eller sørges for at all ny bebyggelse organiseres slik at disse i seg selv utgjør en støyskjerming. -Tekniske installasjoner på bygg skal vende fra eksisterende bebyggelse. -Gjennom reguleringsbestemmelsene må det for generell støy og sumstøy pålegges den enkelte utbygger en støygrense som er 5-10 db strengere 20

20 enn grenseverdiene i T-1442, for å sikre at grenseverdiene ved eksisterende boliger overholdes. Det må i reguleringsbetemmelsene sikres at næringer som genererer støv utover det normale, ikke kan drive utendørs virksomhet i planområdet. Illustrasjoner fra Støyutredningen: Etter utbygging, kun internveier, ingen ny bebyggelse. Nullalternativet, før utbygging. Etter utbygging, støymessige gunstige prinsipper vises. 21

21 Samfunnsmessige konsekvenser / næringsperspektiv. Samfunnsmessige konsekvenser: I foregående kapitler er det drøftet en rekke fysiske konsekvenser av en utbygging av Årvold gård næringsområde. En drøfting av samfunnsmessige konsekvenser for planområdet vil si en drøfting av de ikke-fysiske konsekvensene av planforslaget. Planlegging etter plan -og bygningsloven gir bare i begrenset grad rom for å styre de ikke -fysiske konsekvensene. En reguleringsplan har bestemmelser om fysisk utforming av bebyggelse, samt at den angir den formålsutbyggingen som utbyggingen skal romme. Det er derimot ikke mulig å gi en formålsangivelse som dikterer konkret hva slags virksomhet som skal kunne etablere seg i området. I foreliggende reguleringsforslag er det gitt vide formålsbeskrivelser, det er m.a.o. vanskelig å danne seg et klart bilde av hva slags virksomheter som vil komme på Årvold gård næringsområde. Så lenge det ikke foreligger konkrete utbyggingsplaner for området, må man akseptere en slik situasjon for denne type areal. Konklusjon: Det er svært begrenset hva en reguleringsplan kan styre av de ikke-fysiske konsekvenser av en utbygging. Planforslaget angir et vidt kombinert formål. Det bør om mulig drøftes om hvilke formål Rygge kommune eventuelt ikke ønsker etablert i området, slik at et negativ konkurranseforhold til andre næringsområder kan unngås. Arbeidsplasser: Et område som Årvold gård næringsområde bør utvikles med tanke på å skape lokale arbeidsplasser. Samtidig er det slik i dag at markedene for arbeidsplasser er regionale. Nærheten til E6 og Moss lufthavn vil innebære at arbeidsplasser på Årvold gård næringsområde vil utgjøre et tilbud til en stor region. Som det nevnes i foregående kapittel er det svært vanskelig å forutse hva slags bedrifter som vil etablere i planområdet. Det kan etableres alt fra kompetansebedrifter (kontorer) til produksjon bedrifter (industri/produksjonslokaler) og lager. Disse virksomhetene vil gi svært ulike fysiske uttrykk, som kan romme alt fra mange til nesten ingen arbeidsplasser og på den måten kunne bli alt fra et stort og positivt tilskudd til lokalsamfunnet, til nesten betydningsløs gjenbygging. Generelt kan det sies at kontoretablering vil gi mange arbeidsplasser, lagervirksomhet vil gi få. Produksjonsbedrifter/industri og varehandel er det vanskelig å si noe klart om når det gjelder arbeidsplasser. 22

22 Barn og unges interesser, friluftsliv og turveier Det er flere regulerte friområder i de tilgrensede boligområdene. Årvoldveien boligsameie har et opparbeidet fellesområde med blant annet lekearealer for barn. På Heimdalenga er det flere friområder. Mange av disse innehar gode lekekvaliteter for barn, som for eksempel store eiketrær, fjell i dagen og terrengforskjeller. Store deler av planområdet er dyrket mark, området har derfor i liten grad vært benyttet som rekreasjonsområde. Det nærmeste friluftsområdet for boligområdene på Heimdalenga og Årvold, er Vansjø. I forbindelse med bygging av ny E6, ble det anlagt en gangbru over motorveien, slik at tilgjengeligheten ble sikret. Gangbrua kan nås via Heimdalfeltet hvor det er parkeringsmuligheter, eller man kan benytte anleggsveien som går langs støyvollen i planområdet. Konklusjon: Det bør i reguleringsplanen sikres en forbindelse mellom internveien i planområdet og anleggsveien langs støyvollen/e6, slik at tilgjengeligheten til gangbrua over E6 blir ivaretatt. Miljø biologisk mangfold - Se også avsnitt Forurensning grunnforhold. Beskrivelse av eksisterende vegetasjon/vegetasjonsbelter: Jordsmonnet i randsonene synes å være godt siden det er et stort innslag av næringskrevende og varmekjær vegetasjon i disse områdene. Inn mot Årvoldkrysset og ved enden av støyvollen er det et lite skogholt bestående av flere store eiketrær. Trærne er godt synlig fra Årvoldkrysset og de er en fin kontrast og vegetasjonsskjerm mot kryssområdet. Trærne gir også en god skjerming mot vollen, slik at denne ikke virker unødvendig ruvende i landskapet. Det finnes også flere store eiketrær på motsatt side av Hananveien. Samlet sett danner de store trærne viktige spor fra det opprinnelige kulturlandskapet på Årvold. Ved våningshuset på gården står det et stort lønnetre. Treet har trolig vært en del av det gamle hageanlegget på gården. Lønnetreet bør bevares, da det er godt synlig fra mange retninger og på sikt kan fremstå som et karakteristisk spor fra tidligere aktiviteter på Årvold gård. Det er i tilstøtende reguleringsplaner regulert inn parkbelter på to sider av planområdet. Mot syd og Heimdalenga boligfelt er det opparbeidet et parkbelte som er meter bredt (F1 og SP). Mot Årvoldveien boligsameie er parkbeltet meter bredt, inkludert en gangvei som to steder knytter seg til internveien i boligsameiet. Langs Hananveien er det noe skjermende vegetasjon. Dette beltet bør i størst mulig grad bevares frem til en utvidelse av Hananveien finner sted. Når Hananveien utvides, bør parkbeltet erstattes med gatetrær plantet i rekke. Konklusjon: Skogholtet med tilhørende eiketrær bør reguleres til klimavernsone, slik at dette området sikres gjennom et eget bevaringsformål. Den store lønnen ved våningshuset bør bevares og nye bygninger, vei og avkjørsler bør tilpasses denne. Når det skal plantes nye trær, bør det benyttes stedegen vegetasjon. Anleggsveien langs støyvollen 23

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer