Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde"

Transkript

1 Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Rygge kommune In Situ AS

2 Innholdsfortegnelse 1. FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER FORHOLD TIL AKTUELLE RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET SPESIELLE UTREDNINGSTEMAER MED KONSKVENSUTREDNING Transportmønster og tilgjengelighet Universell utforming Estetikk og landskap Støy Samfunnsmessige konsekvenser / næringsperspektiv Barn og unges interesser, friluftsliv og turveier Miljø biologisk mangfold Forurensning grunnforhold Overvannshåndtering Jord- og skogvern Arkeologisk registrering FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK TEKNISK / INFRASTRUKTUR VVA- anlegg, kapasitet og trykk -Utdrag fra notat Norconsult november Energibruk Kapasitet på strømnett

3 Innledning. Denne rapporten utreder konsekvensene av forslag til reguleringsplan for Årvold gård næringsområde i Rygge kommune. Forslaget til reguleringsplan og konsekvensutredningen skal behandles av Rygge kommune og sendes til offentlig ettersyn før endelig vedtak. In Situ AS håper konsekvensutredningen gir et solid beslutningsgrunnlag for Rygge Kommune, slik at fremtidig utbygging av Årvold gård næringsområde kan bli et godt tilskudd til næringsutviklingen i Moss, Rygge og hele Mosseregionen. Årvold gård er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig næringsområde. Dette innebærer at det allerede er gjort et juridisk bindende planvedtak om at Årvold gård i fremtiden ikke skal være et landbruksområde, men at området skal kunne bygges ut til næringsformål. Konsekvensutredningen behandler m.a.o. ikke spørsmålet om Årvold gård skal være landbruksområde eller ikke. Denne rapporten beskriver dagens situasjon på Årvold gård og vurderer områdets verdi i dag. Den beskriver omfanget av fremtidig utbygging som forslaget til reguleringsplan viser og utreder konsekvensene av forslaget til reguleringsplan. Utredningene som gjennomføres er fastlagt i planprogram vedtatt i planog miljøutvalget i Rygge kommune Rapporten konkluderer med å tydeliggjøre noen viktige veivalg i møtet med en fremtidig utbygging, og foreslår noen avbøtende tiltak i den foreslåtte reguleringsplanen. 4

4 1. FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER Det tenkte utbyggingsomfanget er tilstrekkelig stort til at det rammes av Forskrift om konsekvensutredninger av (KU-forskriften). Forskriftens 2d, jfr. forskriftens vedlegg I, fastslår at alle reguleringsplaner med utbyggingsramme for industri/lager/ kontor som overstiger m2 bruksareal, skal utredes etter forskriftens regler. Kommuneplan: I vedtatt kommuneplan for Rygge kommune er planområdet Årvold gård næringsområde avsatt til fremtidig næringsområde. Planområdet er ca 50 daa. Det største arealet på 40 daa eies av Årvold Næringseiendom AS (Høegh Eiendom øst AS), og 8 daa eies av Aberdeen Eiendom øst AS. Planområdet har en sentral beliggenhet sett i forhold til næringsaktivitet i Mosseregionen. Når området er ferdig utbygget kan det bli et positivt tilskudd og en del av næringsaksen Oslo Øresund. Kommunedelplan for Høyden-Varnaveien og Melløs: Planområdet samsvarer med strategiene gitt i kommunedelplanen for Høyden-Varnaveien og Melløs. I de tilfellene hvor det er hensiktsmessig, er bestemmelsene fra kommunedelplanen likelydende og/eller videreført i reguleringsbestemmelsene for Årvold gård næringsområde. 2. FORHOLD TIL AKTUELLE RIKSPOLITISKE RET- NINGSLINJER Undernevnte dokumenter er lagt til grunn i konsekvensutredningen og i forslag til reguleringsplan. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. (Rundskriv T-1/95 Barn og planlegging). Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging (Rundskriv T-5/93 areal og transportplanlegging). Universell utforming ( Regjeringens handlingsprogram for universell utforming ( ). PBL Plan-og bygningsloven. Teknisk forskrift. Utviklingsplan for Mosseregionen: Planområdet er ikke i konflikt med næringsutviklingsmålene gitt i Utviklingsplanen for Mosseregionen. Den nye havneveien fra Moss Havn omtales i utviklingsplanen. Ett alternativ er at denne skal munne ut på Årvold. Dette kan virke positivt for kommende virksomheter i planområdet, da transport ut/inn i området som skal mot havnen og ferge, lett kan kanaliseres til tunnel og dermed unngå å belaste det resterende veisystemet 5

5 Planområdet med varslet planavgrensning. 6

6 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Relevante kilder og registreringer: Kommuneplan for Rygge Kommune. Kommunedelplan for Høyden-Varnaveien og Melløs. Regional utviklingsplan for Mosseregionen. Planprogram for Årvold gård næringsområde. Kort historikk: Gården Årvold er nevnt i matrikler fra 1400-tallet. I dag kan man fra Årvoldkrysset se spor etter den gamle gårdsveien inn til gården, hvor det blant annet er flere gamle trær og rester av steingjerder. (bilde) Fra gårdstunet gikk det tidligere en gårdsvei ned til Årvoldbukta og Vansjø. Denne ble benyttet som innfartsvei til Moss fra omlandet øst for raet. I Årvoldbukta la blant annet bøndene fra Våler, inn med båtene sine på vei til byen. Torvstrøfabrikken på Dillingøya hadde et torvstrølager i løa nede ved vannkanten og brukte også veien opp gjennom gården som transportåre til Moss. Den eldste bygningen på gården er fra slutten av 1600-tallet og ligger i dag som et uthus ved siden av låven. Våningshuset på gården. Den gamle gårdsveien inn til gården. Gården sett fra syd i planområdet. 7

7 Beskrivelse av dagens forhold, eksisterende utbygginger innenfor gjeldende plan, adkomst og landskap: Årvold gård næringsområde ligger i nordlig ende av Ryggeraet. Gården har godt utsyn og gode solforhold. Mot vest avgrenses området av E6 med tilhørende støyvoll, samt Årvoldkrysset med av og påkjøringsramper i nord og sørgående retning. Mot nord grenser området til Hananveien (også kalt Årvoldforbindelsen/Rv 118). Videre grenser området mot boligfeltene Heimdalenga og Årvoldveien boligsameie. Gårdseiendommen består av dyrket mark og flere driftsbygninger og våningshus. Gårdsbygningene ligger plassert på landbrukseiendommens høyeste nivå, deretter skråner området ned mot støyvollen og E6. På eiendommen gnr.64/bnr.27 står gårdens kårbolig. Nord-vest i området ligger to andre eiendommer. Gnr. 64/ bnr. 38 er en bebygget eiendom. Gnr.64/ bnr. 205 er ubebygd og består hovedsakelig av fjell i dagen. I forbindelse med utbygging av E6 har gården og det omkringliggende landskapet gjennomgått en betydelig endring. De store trafikkårene har lukket gården inne og den visuelle kontakten med Vansjø og våtmarkslandskapet er i stor grad blitt brutt. Selv om det er anlagt en overgangsbru over motorveien, oppleves motorveien som en barriere både i forhold til ferdselsmønstre og for utsyn ned mot Vansjø. Flyfoto av planområdet med tilgrensende arealer. 8

8 Beskrivelse av tilgrensende naboforhold, E6/innfartsvei, næringsområder: På nordsiden av Hananveien ligger Årvoldskogen Næringsområde. Dette er et etablert næringsområde med kontor og næring. På hjørnet av Årvoldskogen og Hananveien ligger det en ubebygd tomt (gnr./bnr.64/266), som eies av NCC. Tomten er regulert til næringsformål. Det foreligger utbyggingsplaner for denne, og prosjektet har fått navnet Årvold Retail Park. Trafikk ut og inn av Årvold Retail Park og fra Årvoldskogen næringsområde vil kanaliseres via utkjøringen fra Årvoldskogen. Som tidligere nevnt, grenser planområdet til boligområdene Årvoldveien boligsameie og Heimdalenga. Årvoldveien boligsameie er et godt etablert boligområde med eget fellesareal, gjesteparkering og felles avkjørsel til Årvoldveien. Heimdalenga er et større og nyere utbyggingsprosjekt med 105 boenheter. Den siste utbyggingetappen, med ca. 50 boenheter, er under planlegging. Mellom Årvoldveien boligsameie og Hananveien ligger tre store næringsbygg. Disse har adkomst fra Årvoldveien. Adkomsten inn i planområdet og til Heimdalenga og Årvoldveien boligsameie, går fra Hananveien, via Liljefaret. Årvoldveien boligsameie. Liljefaret sett fra boligområdet. Heimdalenga sett fra Ryggeveien. 9

9 Kommende planer for Årvold gård næringsområde: Planområdet Årvold gård næringsområde er ca 50 daa og har to eiere. Den ene eieren er Årvold Næringseiendom AS, som er et selskap i Høegh Eiendom øst. Den andre eieren er Aberdeen Eiendom øst AS. Med utgangspunkt i at planområdet har status som næringsformål, er det i skrivende stund tenkt følgende disposisjon for fremtidig bygningsmasse: Årvold Næringseiendom AS: m² storhandel m² lager m² kontor Aberdeen Eiendom øst AS: m² kontor/næring 4. SPESIELLE UTREDNINGSTEMAER MED KONSKVENSUTREDNING I dette kapittelet skal det utredes spesielle temaer som berøres i forhold til miljø, naturressurser og samfunn. Utgangspunkt er Forskrift om konsekvensutredninger planlegging etter plan-og bygningsloven, Veilederversjon mai I henhold til veiledningens kap. 3.4 skal temaene så langt som mulig basere seg på sammenstilling av foreliggende kunnskap. Innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er relevante i forhold til videre arbeid med regulering av området. Transportmønster og tilgjengelighet. Trafikkanalyse: Det er utarbeidet en trafikkanalyse for planområdet (Trafikkanalyse, Norconsult april 08). Denne bygger videre på en trafikkanalyse gjort for NCC(Trafikkanalyse Årvold Retail park), utarbeidet av samme konsulentfirma. Rygge kommune ønsker å se prosjektene på hver side av Hananveien under ett, slik at veisystemet og kryssløsninger kan dimensjoneres ut fra den generelle forventede trafikkveksten og ut i fra forventet aktivitet i hele området. Analysen sees også i sammenheng med trafikkanalyse for Høyden (utarbeidet av COWI 2007). Rygge kommune og Statens vegvesen har begge kommet med innspil om at utkjøringene fra begge næringsområdene bør samles i en rundkjøring i Hananveien. Utdrag fra trafikkutredningen: Trafikktellinger gjort i 2008 viser at det er kjøretøyer i årsdøgntrafikk (ÅDT) i Hananveien. Dagens utkjøring for boligområdet i Årvoldveien via Liljefaret er sterkt belastet i løpet av dagen (venstresving), det samme gjelder også for venstresving fra Årvoldskogen i ettermiddagsrushet. 10

10 Basert på standard turproduksjonstall for ulike typer virksomhet er trafikk fra utbyggingsområdene beregnet. Årvold Retail Park med m² stormarked og m² kapitalvarebutikk kan medføre at 375 kjt/time kjører inn til eiendommen og 460 kjt/time ut i ettermiddagsrushet. Årvold Næringseiendom med m² storhandel, m² lager og m² kontor kan få 225 kjt/time inn og 380 kjt/time ut fra eiendommen i største ettermiddagstime. Ved utforming av vegkryss eller valg av teknisk utstyr er det vanlig å legge til grunn et 10 års perspektiv. 10 år fra åpning av handelsområdene i 2009 gir prognoseår Generell trafikkvekst fra ÅDT 2008 til ÅDT 2019 antas å bli 17,7 %. Fremtidig trafikkmønster i rundkjøringen i største ettermidddagstime 2019 er beregnet og det er foretatt kapasitetsberegninger, (Trafikkanalyse, Norconsult april 08). Rundkjøringen vil få tilstrekkelig kapasitet til å kunne avvikle trafikken. Begge sidevegene til Hananveien må imidlertid utvides til innkjøringsfelt det siste stykket frem mot vikepliktslinjen. Ved en utbygging av krysset Hananveien / Årvollskogen til 4-armet rundkjøring, vil denne gi gode adkomstmuligheter for den planlagte utbyggingen av næringsområdene på begge sider av Hananveien. Konklusjon: Med bakgrunn i forventet trafikkvekst som følge av tenkt utbygging, bør Hananveien utvides til 4-felts veg. Det er også nødvendig å etablere en rundkjøring som skal betjene næringsområdene på begge sider av veien. De foreløpige trafikkberegningene viser at det i første omgang er tilstrekkelig å etablere 4-felts veg på strekningen mellom rundkjøringen og Årvoldkrysset/E6. Utkjøring fra Årvoldskogen. Liljefaret-Årvoldveien. 11

11 Adkomst fra E6: Adkomst fra E6 vil skje fra Hananveien via den nye rundkjøringen som skal etableres. Ny tverrforbindelse Heimdal Bredsand: En tverrforbindelse gjennom store deler av boligområdet på Heimdalenga vil bli konfliktfylt som følge av gjennomgangstrafikk. Det er derfor enighet mellom grunneiere og Rygge kommune om at denne tverrforbindelsen ikke skal realiseres. Myke trafikkanter, g/s-vei forbindelser: For Heimdal og Årvold er det gode gang-og sykkelveiforbindelser i flere retninger. Trafikksikkerheten for myke trafikkanter anses også som god, da det er få steder man er nødt til å krysse trafikkerte hovedveier. De fleste av barna i området sogner til Øreåsen skole. Mot Øreåsen skole er det en gang -og sykkelvei som går i kulvert under Hananveien og videre i nord-østlig retning mot skolen. Elever som skal til Ekholt unngdomsskole benytter fortau i Årvoldveien frem til Ryggeveien. Der er det et godt merket fotgjengerovergangfelt. For myke trafikkanter som skal mot Moss, går gang-og sykkelveien et lite stykke parallelt med Hananveien, for så å gå i kant av industriområdet, før den igjen knytter seg på gang-og sykkelveinettet langs Ryggeveien og inn mot Moss. Konklusjon: Fortau langs Årvoldveien må videreføres inn i planområdet. Når Liljefaret stenges for utkjøring, må det påses at det blir en oversiktlig krysning for myke trafikkanter fra boligområdet og over Årvoldveien til eksisterende gang-og sykkelveinett mot Øråsen og Moss. Normalprofil Årvoldveien, med fortau og støyskjerm. 12

12 Kollektivtransport: I regionssammenheng er Moss et transportmessig knutepunkt. Det finnes planer for ny havnevei lagt i tunnel fra Moss havn/sentrum med endepunkt på Årvold. Endelig traseevalg er ikke avklart og det arbeides med ulike løsningsalternativer i Mossepakken. Her skal blant annet kommunene Moss og Rygge samt Statens vegvesen, utrede planer og tiltak som kan bedre og løse trafikkforholdene i forhold til fergetrafikken, lokaltrafikken samt trafikken inn og ut av sentrum på kort og lang sikt. Når løsningsalternativene er avklart, bør planer for kollektivtrafikk avklares slik at det kan etableres gode kollektivknutepunkter ved innfartsårene fra E6. Konklusjon: Etter innspill fra Statens vegvesen avsettes det arealer langs Hananveien til trafikkformål, slik at en eventuell utvidelse av Hananveien eller tilretteleggelse for kollektivtrafikk kan gjennomføres. Tilgjengelighet: Planområdet har med sin nærhet til E6 og Moss lufthavn en god beliggenhet forhold til transport. Beliggenheten er spesielt gunstig for transportkrevende næringer som genererer vare- og persontransport. Disse næringene kan lett kanalisere sin trafikk ut til E6, slik at veisystemet i retning Moss og Rygge i mindre grad blir belastet. Konklusjon: Etablering av næringsområdet med en så god nærhet til E6, samsvarer godt med føringer gitt i Rikspolitiske retningslinjer for transport og i Fylkesplan for Østfold. Det bør nedfelles i reguleringsbestemmelsene at etablering av bedrifter som i særlig grad nyttiggjør seg nærheten til E6 og Rygge flyplass skal ha prioritet. Dette omfatter både transportkrevende bedrifter (både varer og ansatte) og bedrifter som er kundeintensive og regiondekkende. Universell utforming. I den nye plan- og bygningsloven, som forventes å tre i kraft fra 1. juli 2009, forsterkes kravet om tilgjengelighet for alle, blant annet ved at lovens formålsparagraf slår fast at prinsippet om universell utforming skal ivaretas både i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak. Alle veier i området skal universelt utformes, de skal ha brede fortau som nedsenkes i alle kryss og overganger. For hele området skal det være en god terrengtilpasning i forhold til bygg og terreng. Høydeforskjeller på mer enn 60 cm. mellom terreng og innganger bør unngås, da dette utløser behov for rampeløsninger. Felles oppholdsarealer bør ha god tilgjengelighet og ha en universell utforming, slik at områdene kan benyttes av alle brukergrupper. Konklusjon: Alle bygg, veier og utomhusanlegg på Årvold gård næringsområde skal universelt utformes. 13

13 Estetikk og landskap. Estetikk: I reguleringsplanen kan det gis føringer og settes bestemmelser om gode kvaliteter og uttrykk i arkitektur/landskapsarkitektur. På grunn av planområdets synlighet fra innfartsveiene og sentrale beliggenhet, bør det stilles tydelige krav om en helhetlig utforming av området. Planområdets nærhet til motorveilandskapet medfører også restriksjoner på bruk av blant annet reklameeffekter og sjenerende lyssetting. Ved å gi Årvold gård næringsområde en helhetlig utforming kan området på sikt fremstå som et attraktivt område både for kommende etablerere og for naboer og passerende trafikkanter. Årvold gård sett far gangbrua. Utforming av bygg og utomhusområder: For å unngå et monotont preg på fasadene bør disse brytes opp med vertikale vindusbånd eller vertikale fasademotiver (skifte i materialer). For å unngå monotone parkeringsflater, bør disse i størst mulig grad rammes inn og brytes opp med beplantning. Langs Hananveien skal 50 % av området mellom parkbelte og byggegrense beplantes. Det resterende arealet kan benyttes til mindre parkeringsenheter. Sammenhengen mellom bebyggelse og landskap: Overordnet kan man dele inn planområdet i to landskapsrom. Det ene rommet utgjøres av det øverste nivået fra gårdsbygningene og opp langs Årvoldveien og Hananveien og frem til Liljefaret. Det andre landskapsrommet er det skrånende området fra gårdsbebyggelsen og ned mot støyvollen. Det øverste rommet må i stor grad forholde seg til de avgrensede veiene og deres vertikale kurvatur. I landskapsrommets nord-vestre del er det en høyde som i hovedsak består av fjell i dagen. Denne vil sannsynligvis bli tilpasset Hananveien, Årvoldveien og Liljefaret, slik at den høydemessig kan forholde seg til tilgrensede områdene på en terrengmessig god måte. Det nedre rommet skråner mot støyvollen med en høydeforskjell på 9 meter. Når man ser området fra motorveien sørfra gir støyvollen en god innramming, slik at landskapsrommet unngår og skli ut i trafikkarealet. Det høyeste nivået får ingen skjerming av støyvollen og vil derfor være synlig sett fra motorveien. For at byggene på det øverste nivået ikke skal virke ruvende er det viktig at det organiseres bygg parallelt eller i bakkant av støyvollen. Når byggene skal organiseres og gis en plassering i planområdet, bør byggene organiseres i forhold til det enkelte landskapsrom. Siden landskapsrommene har så ulik topografi bør områdene i reguleringsforslaget deles inn i tre felt. Konklusjon: Før byggesaksbehandling for tiltak kan igangsettes, må det på grunnlag av reguleringsbestemmelsene utarbeides en situasjonsplan for hele området. Av situasjonsplanen skal det fremkomme hvordan byggene organiseres og 14

14 en fullstendig arealdisponering utomhus. Planen skal også vise belegg, kantsteinslinjer og beplantede flater. Det påligger Rygge kommune et ansvar i å påse at kravene om god estetisk utforming blir fulgt opp i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Følgende tema skal omtales i reguleringsbestemmelsene: -planområdet bør deles inn i tre felt -krav til utforming av fasader/materialbruk -reklame effekter og reklamebelysning -generell belysning -skilting -flagg/vimpler 15

15 Terrengsnitt for felt F1 med maks-situasjon fht. byggehøyde. Terrengsnitt, felt F2 og Hananveien før utvidelse. Terrengsnit felt F2 og Hananveien etter utvidelse. 16

16 Terrengsnit F3, øst-vest viser byggegrenser og byggehøyder samt overganger mot tilgrensende områder. 17

17 Det store landskapsrommet, felt F3. Felt F2 sett fra Årvoldveien i retning Hananveien. Mot felt F2 sett fra Årvold gård/årvoldveien. Felt F3 sett fra syd-øst og mot støyvollen. 18

18 Støy Kartlegging av eventuelle støysoner som berører området, (E6 og innfartsvei fra E6): Utdrag fra Støutredning Norconsult september 08 : Området har en støyskjerm mot E6 med en gjennomsnittlig høyde på 7 meter. Denne skjermer godt for støy rett bak vollen. Svakheten er at det kommer inn støy fra sidene av vollen, spesielt i nordlig ende av vollen, der støy brer seg fra Hananveien/Årvoldkrysset og helt frem til bebyggelsen innerst i Årvoldveien. I utgangspunktet medfører utbyggingen av Årvold gård næringsområde økt trafikk, både på adkomstveien fra rundkjøringen i Hananveien og på internveier inne på selve området. På den annen side vil ny sammenhengende bygningsmasse inne på planområdet kunne fungere som støyskjerm mot trafikkstøy fra Hananveien og E6. Internveier : Det er anslått en ÅDT inn og ut av næringsområdet på Årvold gård næringsområde på ca Inne på selve området vil denne trafikken fordele seg på internveinettet. Når internveinettet planlegges bør det legges en rekke med mest mulig sammenhengende bebyggelse mellom internvei og omkringliggende boligbebyggelse. Adkomst til Årvold gård næringsområde: Rygge kommune og Statens vegvesen har gitt pålegg om at dagens utkjøring fra Liljefaret og ut på Hananveien skal avvikles. I stedet skal det bygges en rundkjøring på Hananveien, i krysset ved Årvoldskogen. Adkomsten til Årvold gård næringsområde vil skje fra denne rundkjøringen. Ny adkomst er tenkt å koble seg på Årvoldveien, omtrent rett nord for eiendommen gnr./bnr 64/235 (Årvoldveien 67) og gnr/bnr. 64/234 (Årvoldveien 69). Den nye adkomsten har i hovedsak to støymessige konsekvenser: To-tre boliger langs Årvoldveien, mellom dagens Liljefaret og fremtidig ny adkomstvei, får merkbart økte utendørs støynivåer som følge av trafikken fra Heimdalenga og boliger i Årvoldveien må kjøre denne strekningen av Årvoldveien for å komme til den nye adkomstveien. Med en adkomstvei som kobler seg på eksisterende Årvoldveien utenfor gnr./bnr 64/235 og gnr/bnr. 64/234, vil med stor sannsynlighet 4-6 eiendommer langs Årvoldveien, øst for krysset med ny adkomstvei, bli liggende på grensen til rød støysone. En mulighet for å unngå dette kan være å legge et belte av bygninger mellom eksisterende bebyggelse og ny adkomstvei. Dette vil ikke bare reduserer trafikkstøy ved nevnte boliger, men også fungere som en støyskjerm mot videre utbygging på denne delen av planområdet. Dersom trafikken til Årvold gård næringsområde skal ledes via eksisterende Årvoldveien forbi eiendom gnr/bnr. 64/231, må det gjøres avbøtende tiltak for berørte boliger; om lag 4-6 stk. Dette kan gjøres i form av støyskjerm langs vei, evt. voll. Sannsynligvis vil det også være nødvendig å vurdere fasadetiltak i 2. etasje i disse boligene, for å oppfylle krav til innendørs støy. Utbyggingsrekkefølge: For i størst mulig grad å skåne nærmeste naboer for bygge-og anleggstøy over en lengre periode, anbefales det at nye bygninger nærmest eksisterende boligbebyggelse oppføres først. Disse bør som nevnt gjerne være mest mulig sammenhengende, og vil deretter fungere som støyskjerm mot videre utbyggingsarbeider inne på planområdet. Bygge- og anleggstøy: Støyplager i anleggsperioden vil først og fremst forårsakes av arbeider med boring og spunting. Det er ikke kjent hva slags bebyggelse som kommer i planområdet. Det er derfor vanskelig å anslå omfanget av slike anleggsarbeider. 19

19 Boring vil kunne skje i fjell eller i leire. Boring i leire vil gi minimale eller ingen uakseptable virkninger for omkringliggende bebyggelse, og vil kreve ingen eller minimale støyskjermingstiltak. Boring i fjell vil kunne medføre uakseptabel støy for de nærmeste omkringliggende boliger og vil derfor kreve særskilte skjermingstiltak. Spunting (i løse masser/leire) gir høyere lydnivå enn boring. Denne typen arbeid vil overskride akseptable støyverdier for mange tilgrensende boliger i området og vil kreve særskilte skjermingstiltak. Selv med slike tiltak, vil støyverdier kunne ligge over det akseptable. Det innebærer at mer omfattende skjermingstiltak vil måtte iverksettes. Støvplager i anleggsperioden kan blant annet være forårsaket av kjøring på anleggsveier uten fast dekke, massehåndtering, graving, til- og bortkjøring av masse. Om slikt arbeid skjer i tørre perioder, vil det kunne bli påkrevet vanning av masser og veier/ eventuelt andre tiltak som binder massene og hindrer støving. Industristøy: I næringsområder som Årvold gård næringsområde vil det være mange utbyggere og flere støykilder. All støy som næring og/industri genererer utenom det som er nødvendig for å drifte selve bygningen, er å betegne som industristøy. En stor støykilde i næringsområder er luftinntak/luftavkast og lignende. På alle nybygg som oppføres, bør alle luftinntak/luftavkast i størst mulig grad vendes vekk fra boligbebyggelsen eller dempes med effektive lydfeller. Det må pålegges den enkelte utbyggeren støygrenser som er 5-10 db strengere enn grenseverdiene i NS 8175 for å sikre at grenseverdiene ved eksisterende boliger overholdes. Sumstøy: Støy fra tekniske installasjoner og vifter er et eksempel på det man kaller sumstøy. I næringsområder som Årvold gård næringsområde kan det oppstå en situasjon der de ulike utbyggerne bruker hver sine tekniske installasjoner på byggene som oppføres. Summen av slike installasjoner kan oppleves sjenerende og være belastende for mennesker som oppholder seg utendørs og for tilgrensende boligområder. Det må derfor pålegges den enkelte utbyggeren støygrenser som er 5-10 db strengere enn grenseverdiene i NS 8175 for å sikre at grenseverdiene ved eksisterende boliger overholdes. Støvdannelse i næringsområdet: Som oftest skyldes sjenerende partikkelforurensning i luft støv fra jordbruk eller fra biltrafikk vinterstid. Produksjonsvirksomheter som driver utendørs lagring eller håndtering av støvende masser, er også en sjenerende kilde til støv /partikkelforurensning. Konklusjon: -Som et midlertidig støyskjermingstiltak i anleggsperioden, anbefales det at bygg nærmest boligområdet i Årvoldveien oppføres først. -I forbindelse med bygge-og anleggsarbeidene i området må grenseverdier for støy ikke overskrides. Det må i anleggsperioden påregnes midlertidige støyskjermingstiltak mot boligområdene. Hvis disse skjermingstiltakene ikke er tilstrekkelige, skal permanente støytiltak bygges. -For å hindre at støy når eksisterende boligområde, bør det oppføres mest mulig sammenhengende bebyggelse i planområdets ytterkant (mot E6 og Hananveien). -For støyutsatte boliger i Årvoldveien må det enten gjøres fasadetiltak og støyskjerming eller sørges for at all ny bebyggelse organiseres slik at disse i seg selv utgjør en støyskjerming. -Tekniske installasjoner på bygg skal vende fra eksisterende bebyggelse. -Gjennom reguleringsbestemmelsene må det for generell støy og sumstøy pålegges den enkelte utbygger en støygrense som er 5-10 db strengere 20

20 enn grenseverdiene i T-1442, for å sikre at grenseverdiene ved eksisterende boliger overholdes. Det må i reguleringsbetemmelsene sikres at næringer som genererer støv utover det normale, ikke kan drive utendørs virksomhet i planområdet. Illustrasjoner fra Støyutredningen: Etter utbygging, kun internveier, ingen ny bebyggelse. Nullalternativet, før utbygging. Etter utbygging, støymessige gunstige prinsipper vises. 21

21 Samfunnsmessige konsekvenser / næringsperspektiv. Samfunnsmessige konsekvenser: I foregående kapitler er det drøftet en rekke fysiske konsekvenser av en utbygging av Årvold gård næringsområde. En drøfting av samfunnsmessige konsekvenser for planområdet vil si en drøfting av de ikke-fysiske konsekvensene av planforslaget. Planlegging etter plan -og bygningsloven gir bare i begrenset grad rom for å styre de ikke -fysiske konsekvensene. En reguleringsplan har bestemmelser om fysisk utforming av bebyggelse, samt at den angir den formålsutbyggingen som utbyggingen skal romme. Det er derimot ikke mulig å gi en formålsangivelse som dikterer konkret hva slags virksomhet som skal kunne etablere seg i området. I foreliggende reguleringsforslag er det gitt vide formålsbeskrivelser, det er m.a.o. vanskelig å danne seg et klart bilde av hva slags virksomheter som vil komme på Årvold gård næringsområde. Så lenge det ikke foreligger konkrete utbyggingsplaner for området, må man akseptere en slik situasjon for denne type areal. Konklusjon: Det er svært begrenset hva en reguleringsplan kan styre av de ikke-fysiske konsekvenser av en utbygging. Planforslaget angir et vidt kombinert formål. Det bør om mulig drøftes om hvilke formål Rygge kommune eventuelt ikke ønsker etablert i området, slik at et negativ konkurranseforhold til andre næringsområder kan unngås. Arbeidsplasser: Et område som Årvold gård næringsområde bør utvikles med tanke på å skape lokale arbeidsplasser. Samtidig er det slik i dag at markedene for arbeidsplasser er regionale. Nærheten til E6 og Moss lufthavn vil innebære at arbeidsplasser på Årvold gård næringsområde vil utgjøre et tilbud til en stor region. Som det nevnes i foregående kapittel er det svært vanskelig å forutse hva slags bedrifter som vil etablere i planområdet. Det kan etableres alt fra kompetansebedrifter (kontorer) til produksjon bedrifter (industri/produksjonslokaler) og lager. Disse virksomhetene vil gi svært ulike fysiske uttrykk, som kan romme alt fra mange til nesten ingen arbeidsplasser og på den måten kunne bli alt fra et stort og positivt tilskudd til lokalsamfunnet, til nesten betydningsløs gjenbygging. Generelt kan det sies at kontoretablering vil gi mange arbeidsplasser, lagervirksomhet vil gi få. Produksjonsbedrifter/industri og varehandel er det vanskelig å si noe klart om når det gjelder arbeidsplasser. 22

22 Barn og unges interesser, friluftsliv og turveier Det er flere regulerte friområder i de tilgrensede boligområdene. Årvoldveien boligsameie har et opparbeidet fellesområde med blant annet lekearealer for barn. På Heimdalenga er det flere friområder. Mange av disse innehar gode lekekvaliteter for barn, som for eksempel store eiketrær, fjell i dagen og terrengforskjeller. Store deler av planområdet er dyrket mark, området har derfor i liten grad vært benyttet som rekreasjonsområde. Det nærmeste friluftsområdet for boligområdene på Heimdalenga og Årvold, er Vansjø. I forbindelse med bygging av ny E6, ble det anlagt en gangbru over motorveien, slik at tilgjengeligheten ble sikret. Gangbrua kan nås via Heimdalfeltet hvor det er parkeringsmuligheter, eller man kan benytte anleggsveien som går langs støyvollen i planområdet. Konklusjon: Det bør i reguleringsplanen sikres en forbindelse mellom internveien i planområdet og anleggsveien langs støyvollen/e6, slik at tilgjengeligheten til gangbrua over E6 blir ivaretatt. Miljø biologisk mangfold - Se også avsnitt Forurensning grunnforhold. Beskrivelse av eksisterende vegetasjon/vegetasjonsbelter: Jordsmonnet i randsonene synes å være godt siden det er et stort innslag av næringskrevende og varmekjær vegetasjon i disse områdene. Inn mot Årvoldkrysset og ved enden av støyvollen er det et lite skogholt bestående av flere store eiketrær. Trærne er godt synlig fra Årvoldkrysset og de er en fin kontrast og vegetasjonsskjerm mot kryssområdet. Trærne gir også en god skjerming mot vollen, slik at denne ikke virker unødvendig ruvende i landskapet. Det finnes også flere store eiketrær på motsatt side av Hananveien. Samlet sett danner de store trærne viktige spor fra det opprinnelige kulturlandskapet på Årvold. Ved våningshuset på gården står det et stort lønnetre. Treet har trolig vært en del av det gamle hageanlegget på gården. Lønnetreet bør bevares, da det er godt synlig fra mange retninger og på sikt kan fremstå som et karakteristisk spor fra tidligere aktiviteter på Årvold gård. Det er i tilstøtende reguleringsplaner regulert inn parkbelter på to sider av planområdet. Mot syd og Heimdalenga boligfelt er det opparbeidet et parkbelte som er meter bredt (F1 og SP). Mot Årvoldveien boligsameie er parkbeltet meter bredt, inkludert en gangvei som to steder knytter seg til internveien i boligsameiet. Langs Hananveien er det noe skjermende vegetasjon. Dette beltet bør i størst mulig grad bevares frem til en utvidelse av Hananveien finner sted. Når Hananveien utvides, bør parkbeltet erstattes med gatetrær plantet i rekke. Konklusjon: Skogholtet med tilhørende eiketrær bør reguleres til klimavernsone, slik at dette området sikres gjennom et eget bevaringsformål. Den store lønnen ved våningshuset bør bevares og nye bygninger, vei og avkjørsler bør tilpasses denne. Når det skal plantes nye trær, bør det benyttes stedegen vegetasjon. Anleggsveien langs støyvollen 23

Forslagsstillers respons til innkomne merknader.

Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Vedlagt følger forslag til reguleringsplan med bestemmelser og planprogram for Årvold gård næringsområde. Til planforslaget følger også konskvensutredning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER til Reguleringsplan for Årvold Gård næringsområde, Rygge kommune. Dato: 15.11.2009 Revidert 28.05.2010 Revidert 15.12.2010 Revidert 06.07.2011 Revidert 31.08.2011 Revidert 14.10.2011

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 i Sandnes kommune Dato: 24. september 2009, revidert 19. august 2010, revidert 1. mars

Detaljer

Reguleringsplan 2007132

Reguleringsplan 2007132 Reguleringsplan 2007132 Godkjent 23.10.2012 Plan Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 1 Den: Ordføreren i Sandnes Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for industriområde,

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Konsekvensutredning støy. 3 Grenseverdier

NOTAT. 1 Orientering. 2 Konsekvensutredning støy. 3 Grenseverdier NOTAT Til: Veidekke Eiendom AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 3. september 2014 Emne: Åkebergmosen - Støymessige konsekvenser ved utvidelse. Revisjon 2 1 Orientering Dette notatet tar for

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den..

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den.. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. til Reguleringsplan for rundkjøring i RV118, Årvoldforbindelsen, Rygge Kommune.

PLANBESKRIVELSE. til Reguleringsplan for rundkjøring i RV118, Årvoldforbindelsen, Rygge Kommune. PLANBESKRIVELSE til Reguleringsplan for rundkjøring i RV118, Årvoldforbindelsen, Rygge Kommune. Dato: 15.10.2009 Rev.dato: 23.12.2009 1. Bakgrunn for planarbeidet: Årvold Næringsområde AS og Årvold Park

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. til Reguleringsplan for rundkjøring i RV118, Årvoldforbindelsen, Rygge Kommune.

PLANBESKRIVELSE. til Reguleringsplan for rundkjøring i RV118, Årvoldforbindelsen, Rygge Kommune. PLANBESKRIVELSE til Reguleringsplan for rundkjøring i RV118, Årvoldforbindelsen, Rygge Kommune. Dato: 15.10.2009 Rev.dato: 28.04.2011 1. Bakgrunn for planarbeidet: Årvold Næringsområde AS og Årvold Park

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG 15.1.2013 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra Bjørnstadveien 50 AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan langs Bjørnstadveien og Fv118/E6 i

Detaljer

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Våg hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser...2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse...2 Felles bestemmelser...2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Privat veg og parkering...2 Reguleringsplankart,

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

PBL 25 REGULERINGSFORMÅL

PBL 25 REGULERINGSFORMÅL 6658000.00 Tegnforklaring Fe1 6657900.00 PBL 25 REGULERINGSFORMÅL Sp2 Fv. 260 Sp3 15 6 I-L 7.2 daa. %-BYA=60% H=1,5m 91/36 2 3 E6 E6 50 10 15 6657800.00 Byggeområder (PBL 25,1.ledd nr.1) Offentlige trafikkområder

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Gran kommune. Reguleringsplan for Søndre Morstadgutua m.m. Reguleringsbestemmelser

Gran kommune. Reguleringsplan for Søndre Morstadgutua m.m. Reguleringsbestemmelser Gran kommune Reguleringsplan for Søndre Morstadgutua m.m. Reguleringsbestemmelser Godkjent av Gran kommunestyre i møte 9. september 2010 (sak 83/10) 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE GA 17, GANDDAL PLAN BESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE GA 17, GANDDAL PLAN BESTEMMELSER Utvalg for byutvikling 21.04.10 sak 50/10 vedlegg 3 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE GA 17, GANDDAL Revidert: 11.3.2010 Vedtatt: PLAN 2007-122 BESTEMMELSER Dato: 07/01-2010 1. FORMÅL Innenfor planområdet

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning 1 FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning Forslagsstiller: Moss kommune sammen med grunneiere og interessenter Revidert 26.02.2013 2 Innhold 1. Bakgrunn

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id 0135201203) Råde kommune Planbestemmelser datert : 20121107 Dato for siste rev. av bestemmelsene : 20121202 (Rev.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE.

STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE. STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE. HØNEFOSS, 06.11.2014 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag fra Statens vegvesen og Tysvær kommune å foreta støyvurderinger i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar. Fylkesmannen i Buskerud

Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar. Fylkesmannen i Buskerud Avsender Merknad (oppsummert) Kommentar Fylkesmannen i Buskerud Vi ber om at planforslaget redegjør for hvordan de overordnede nasjonale og regionale føringer er vurdert og fulgt opp. Samordnet bolig-,

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Plan datert: 20.05.2011 Kommunestyrets vedtak: 15.12.2011 Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent 17.06.04 1 FORMÅL 1.1 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av bolig, kontor- og forretnings- formål samt offentlige funksjoner

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer