FestningsNYTT. Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FestningsNYTT. Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt"

Transkript

1 UTGAVE 3 DESEMBER 2014 FestningsNYTT Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt

2 Lokalbefolkningen i Halden var til stede ved fredningen av Fredriksten festning i sommer. FOTO: ANNICHEN PIENE Verdiskaping som gir resultater Under mottoet Nytt liv på historisk grunn tilrettelegges det for ny bruk ved festningene gjennom samarbeid med eksterne aktører. Publikum er svært tilfreds med det som møter dem på festningene, les mer om årets publikumsundersøkelse på denne siden. PUBLIKUM ER svært fornøyd MED SITT BESØK PÅ FESTNINGENE Festningene har høye besøkstall, svært høy tilfredshet, positiv medieeksponering, forbedret tilstandsgrad på bygg og murer, økt utleiegraden og færre bygg står tomme. Dette er resultater av et godt samarbeid mellom leietakere, viktige lokale interessenter og oss som forvalter. Som arenatilrettelegger fortsetter vi å kvalitetsheve vår forvaltning i kombinasjon med god verdibevaring av anleggene. Det skal gjøre festningene enda mer attraktive i markedet. Vi har arbeidet med å forbedre økonomien, festningene har større utgifter enn inntekter enda og trenger offentlig tilskudd. Et overordnet mål er derfor å styre ressursene slik at forvaltningen av festningene på lang sikt kan være mest mulig selvfinansiert, og behovet for offentlig tilskudd reduseres. Både investeringsmidler fra leietakere til oppgradering og utvikling, sponsor- og gavemidler, samt finansiering av driftsoppgaver fra lokale myndigheter bidrar til å bedre de økonomiske rammene og det langsiktige målet om redusert behov for tilskudd. Mandatet vårt er å ivareta festningenes fortid, og samtidig forme deres fremtid. Utvikling skal ikke gå på bekostning av deres kvalitet eller verdighet som kulturminner, men forsterke deres kvaliteter. I 2014 er flere av festningene formelt fredet, og det er med dette uttrykkelig slått fast at de representerer unike verdier. Ikke bare betydelige kulturminneverdier og historiefortellingen av nasjonen gjennom de siste 700 år. Men - også en stor bruksverdi; for næringsliv som unike omgivelser som gir konkurransefortrinn, for kulturlivet som kulturarena, for lokalbefolkning som opplevelse og rekreasjonssted og for tilreisende som reiselivsmål. Med 2,6 millioner besøkende årlig handler det om bærekraftig historisk verdiskaping nå og for framtidige generasjoner. Takk for samarbeidet og god jul til dere alle. Vennlig hilsen En publikumsundersøkelse gjennomført denne sesongen viser svært høy tilfredshet ved besøk på festningene. STÅR STØTT I LOKALSAMFUNNET Undersøkelsen viser 6 av 10 besøkende på festningene har lokal tilhørighet. Disse har besøkt festningen flere ganger, er mest fornøyd med sitt besøk og kommer svært gjerne tilbake. Generelt er det høy anbefalingsvilje. Tilfredsheten er høyest blant personer som har besøkt festningene mange ganger og hos blant dem som benytter seg av ulike type tilbud under festningsbesøket, som museum, konsert eller kafébesøk for eksempel. Jeg er fornøyd med å kunne fastslå at festningene har en stabil høy tilfredshet gjennom flere år, sier kommunikasjonssjef Mirella Bodini. Lokalbefolkningen er blant våre viktigste besøkende, og det er avgjørende at de har en god opplevelse når de besøker festningen. Jeg opplever at de har et sterkt eierforhold til og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte. NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN Festningene brukes aller mest som rekreasjonsområde, men besøk knyttet til konserter og andre kulturtilbud er økende. FB NFVs oppdrag er å ivareta de nasjonale festningene gjennom verdibevaring av anleggene, samt gjøre dem tilgjengelige og attraktive for publikum, gjennom å tilrettelegge for lokale kultur/- og næringslivsaktiviteter. Alt fra store internasjonale stjernekonserter til historiske spel, kunstutstillinger, julemarkeder og militærhistorisk formidling til skoleelever finner sted på arenaene. Flere festninger byr på overnattingsmuligheter og undersøkelsen viser at det viktig for publikum å ha et serveringstilbud. Siden 2009 er det brukt 800 MNOK på å sette i stand murer og bygninger på festningene landet rundt. Det er av stor og avgjørende betydning å ha en bevisst og samfunnsansvarlig eier som gjør nødvendige prioriteringer for å bevare av landets kulturminneverdier og med dette sikrer åpne og tilgjengelige festninger for alle besøkende. Undersøkelsen viser at renhold og vedlikehold på festningsområdet er viktig for publikumstilfredsheten, og at festningene generelt scorer godt på dette punktet. Festningene besøkes av 2,6 millioner mennesker årlig, og er med dette blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet og deres betydning og interesse for folk flest. Gode resultater kombinert med høye besøkstall underbygger og anerkjenner festningenes posisjoner som noen av regionenes viktigste attraksjoner, avrunder Bodini. Direktør FESTNINGSNYTT UTGAVE ANSVARLIG UTGIVER Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Epost: Nettside: REDAKSJON: Mirella Bodini Redaktør Synnøve Brekke Koordinator Annichen Piene Grafisk formgivning 2

3 OSCARSBORG FESTNING i all sin prakt Festningen har nå ferdigstilt arbeider for nær 65 MNOK. Siden 2009 er festningen vedlikeholdt for nær 65 millioner kroner. FOTO: NORSK DRONESERVICE Taket på hovedfortet har utgjort det største tiltaket. Men både smia, båtnaust og fjøsbygningen er nærmest bygget opp igjen fra bunn. På Håøya er en større del av østre kai demontert og bygget opp igjen. I tillegg er det skiftet tak og etablert ny pussfasade på verkstedbygningen. Det er en stor glede å ønske alle besøkende velkommen til øya og til et velholdt anlegg. Oscarsborg har fått et stort løft nå. Det er av stor og avgjørende betydning å ha en eier som tar ansvar for bevaring av nasjonale kulturminner, sier festningsforvalter Merete Thorne. Siden 2009 og frem til nå er det brukt 800 MNOK på å sette i stand murer og bygninger på festningene landet rundt. TRADISJONELLE METODER OG MILJØVENNLIGE LØSNINGER Forsvarsbygg nasjonale festningsverks oppgave er å sørge for levende og åpne festninger, og dette gjøres med respekt for historien, i tråd med fredningsbestemmelser og med respekt for historiske verdier som krever at all restaurering og tiltak utføres på kulturminnenes premisser. Alt arbeid på festningene utføres med forsiktighet og nøyaktighet og i nært samarbeid med Riksantikvaren. 3

4 Omfattende verneplanarbeid fullført Forslag til Landsverneplan for Forsvaret fase II (LVP II) er sendt på høring til Forsvaret, berørte departementer, offentlige etater, fylkeskommuner og kommuner samt berørte grunneiere. Planen foreslår vern av i alt ca 120 bygninger og anlegg fordelt på 26 etablissementer; alle kulturminner som dokumenterer Forsvarets historie fra 1945 og frem til vår tid. Alt arbeid er utført i samråd med Riksantikvaren. Dette har på mange måter vært et omfattende nybrottsarbeid som har pågått over tre år, sier fagleder Marte Oftedal i FB NFV. Kulturminnemiljøet i FB NFV er blant landets fremste. Gjennom denne prosessen har de også tilegnet seg ny kompetanse på temaer knyttet til den kalde krigen, som kommunikasjons- og navigasjonssystemer. I tillegg til bygninger og anlegg som foreslås fysisk vernet, kommer bygninger og anlegg som kun foreslås bevart gjennom dokumentasjon for arkivmessig bevaring. GRUNNLAG FOR EIENDOMS- FORVALTNING: LVP II skal legges til grunn for eiendomsforvaltningen frem til endelig verneplan og fastsatt forskrift foreligger. FB VEKTLEGGER at en vernestatus ikke skal påvirke den operative evnen eller være til hinder for den daglige driften ved anleggene. PLANEN INNEHOLDER dokumentasjon til bruk i saker iht. kulturminneloven og plan- og bygningsloven, og vil kunne bidra til enklere og mer forutsigbar samhandling med kulturminnemyndighetene. NFV kulturminne gir verdifulle råd! FB NFV består ikke bare av flotte festninger, men har også et rådgivningsmiljø med spisskompetanse innen kulturminnevern. I Seksjon kulturminne bistår 17 medarbeidere med bred kompetanse, både forsvarssektoren og annen offentlig sektor med å ivareta sine kulturminner på en god måte. Arbeidet spenner fra landsverneplaner til detaljoppfølging av byggearbeider. Seksjonens profil er å kjenne forvaltningens behov, jobbe tverrfaglig og overføre kunnskap til oppdragsgiver. Fra Steinviksholm biskop Olav Engelbrektsons borg Kunnskapen er kommet godt til nytte for mange eiere av kulturhistoriske byggverk: For Statsbygg skal vi prosjektere rehabilitering av fasadene på Rosenkrantztårnet i Bergen. I Stavanger er vi 3. parts kontrollant i restaurering av Stavanger domkirke, og for Fortidsminneforeningen skal vi lede restaureringsarbeidene på Steinviksholm festning i Trøndelag. For helsesektoren, Landbruksdepartementet, Universitetet i Oslo m.fl. lager vi forvaltningsplaner for deres vernede portefølje. Rosenkrantztårnet del av Bergenhus festning Vern gjennom bruk er et mål for Riksantikvaren og det er også bærekraftig miljøpolitikk. Vi i NFV kulturminne er glade for å kunne yte viktig faglig støtte til å realisere disse målene. HOTELLAVTALEN PÅ OSCARSBORG FESTNING FORNYET Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (FB NFV) og Oscarsborg Hotel & Resort AS (OHR) har fornyet sin leieavtale. Avtalen trer i kraft 1 juli 2015, med 15 års varighet og med opsjon på fem år til. Vi er glade for å fortsette leieforholdet med OHR. Et godt hotell- og restauranttilbud er av avgjørende betydning for videre utvikling av Oscarsborg festning som en av regionens vik-tigste destinasjoner, sier Thorbjørn Holth, distriktssjef FB NFV. Leieforholdet omfatter hele skolekasernen, messebygget og elev- og befalforlegningen. I tillegg til auditoriet i Havnefortet, enkeltlokaler i borgen i hovedfortet, samt garasjer i teknisk verksted. Samlet leieareal utgjør ca kvm. Hotellet skal oppgraderes betydelig og tilbudet muligens utvides. Oscarsborg festning besøkes i dag av over mennesker. Et forbedret hotell- og konferansetilbud vil bidra til økt besøk, og samtidig være utslagsgivende for å generere flere utviklingstiltak til glede for de besøkende, avrunder Holth. NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN Det er FB NFVs oppdrag å tilrettelegge for ny bruk ved festningene gjennom samarbeid med eksterne aktører, som lokalt næringsliv. Festningene har et stort potensial for verdiskaping, for eksempel gjennom leieinntekter. Denne inntektsmuligheten gir bærekraftig utvikling av festningene. Festningene har et godt potensial for økt verdiskaping. Et overordnet mål for FB NFV er å styre ressursene slik at forvaltningen av festningene på lang sikt kan være mest mulig selvfinansiert, og at behovet for offentlig tilskudd blir redusert, sier direktør Nina Eidem. Festningshoteller finnes også på Fredriksten festning i Halden, Fredriksten hotell, og på Kongsvinger festning, Königs Winger. 4

5 NY festningsforvalter PÅ AKERSHUS FESTNING Hanne Kristine Berg (54) Festningsforvalter på Akershus festning Tiltrer 1. mars 2015 Nytt siden sist Etter en kort introduksjonsperiode vil hun avløse nåværende festningsforvalter Thor Krogh. Thor har sagt seg villig til å fungere som assisterende forvalter til den nye organisasjonen er fullt innarbeidet og på plass. Hanne Kristine Berg er utdannet diplomøkonom, har en bachelor i statsvitenskap og master of management fra BI. Hun har også gjennomført Solstrandprogrammet. Hanne Kristine har bred erfaring fra lederstillinger i eiendomsbransjen, bl.a. tolv år som forvaltningssjef / økonomisjef i OBOS, to år som forvaltningsdirektør i Husbanken og tre år som henholdsvis eiendomsdirektør og utviklingsdirektør i Steen & Strøm ASA. Hun har i tillegg lang erfaring fra topplederstillinger i andre kompetansevirksomheter som Adecco Security AS, Global Medical Support AS og Unilabs Norge AS. Gjennom mange år har hun hatt styreverv i en rekke ulike virksomheter, også innenfor kultursektoren. I perioden var hun medlem av Oslo bystyre. Hanne Kristine kommer fra stillingen som boligsjef i Boligbygg KF der hun i de siste årene har hatt ansvar for å lede vedlikeholdet av Oslo kommunes utleieleiligheter. Som festningsforvalter vil Hanne Kristine fungere som eiendomssjef for en samlet eiendomsmasse på om lag kvm, i tillegg til en rekke fortifikasjoner og store grunnarealer. Hun vil få ansvar for daglig ledelse av den lokale forvaltnings- og driftsorganisasjonen på Akershus, og vil være Forsvarsbygg nasjonale festningsverks sentrale kontaktpunkt mot festningens leietakere, samarbeidspartnere, media og lokalsamfunn. Hun får også et særskilt ansvar for forvaltning og videreutvikling av Akershus festning som kulturarena og rekreasjonsområde. Hanne Kristine har en solid bakgrunn innenfor eiendom, økonomi, administrasjon og ledelse, både fra privat og offentlig sektor. Hun har god innsikt i politiske prosesser og et stort nettverk. I tillegg har hun interesse for og erfaring fra arenautvikling, blant annet som mangeårig styreleder i Samkultur og styremedlem i Sentrum Scene. I sum har Hanne Kristine de aller beste forutsetninger for å lykkes i stillingen og det er en stor glede for oss å ønske henne velkommen, sier distriktssjef Thorbjørn Holth. 5

6 NYE ansatte EIENDOMSFORVALTNING ØKONOMI INNKJØP Lars Henrik Kristiansen Øyvind Roen Inger Gyland Overingeniør brann controller Bestiller / adm. koordinator Tiltrer 1. januar 2015 Tiltrer 1. februar 2015 Tiltrer 15. desember 2014 Nytt siden sist Lars Henrik kommer fra stillingen som fagingeniør brann i FB Utleie. Han har bakgrunn som feiersvenn og branninspektør og har gått et utdanningsløp i brannsektoren som kvalifiserer til branningeniørstillinger. Lars Henrik vil være en viktig bidragsyter i FB NFVs arbeid med forebyggende brannvern, tilstandsregistreringer og gjennomføring av prosjekter. Hans bakgrunn med forebyggende brannvern blir spesielt viktig i arbeidet med å etablere gode systemer i våre utleiebygg. Henrik Skoglund Overingeniør bygg Tiltrer 1. februar 2015 Henrik er svensk, utdannet høyskoleingeniør i byggteknikk fra Karlstads universitet og kommer fra en stilling som bygningsingeniør hos Sweco Architects AB. Han har variert erfaring innen prosjektarbeid og har også praktisk bygningserfaring fra en arbeidsperiode som snekker. Han skal spesielt bidra med oppgaver knyttet til verdibevaring gjennom tilstandsregistreringer og prosjektledelse. Øyvind kommer fra en senior stilling i Deloitte, hvor han har vært ansatt siden Her har han hatt ansvaret for å gjennomføre revisjonen hos klienter som Andvord Eiendom, Aberdeen Pan-Nordic Norway, Pareto, Eika Boligkreditt, Storebrand Bank, Norges Bank, og andre bransjer. Han har også arbeidet som rådgiver i Sparebank1. Han har således solid praktisk erfaring fra revisjon av flere forretningsområder med fokus på eiendom, bank og konsulentvirksomhet. Øyvind har en bachelor i regnskap og revisjon og en master i revisjon og regnskap fra NHH. Med Øyvind tilføres økonomiseksjonen sterk kompetanse på revisjon og mva. NFV står foran en krevende tid med forbedringskrav som sentralt fokus, og trenger den kompetansen han representerer. Jeg gleder meg til å ønske ham velkommen på nyåret, sier Claes-Gøran Bye, økonomisjef. Inger har solid erfaring fra leverandørkontakt, forhandlinger, regnskap og økonomistyring, blant annet fra 28 år som økonomisjef i Norfolier AS. Hun har solid IT-kompetanse og variert erfaring fra budsjettering, kostnadskontroll, analyse- og rapporteringsarbeid. Hun kommer fra stilling som controller i Redd Barna. Inger er utdannet bedriftsøkonom fra BI og har i tillegg en rekke kurs og sertifiseringer. Hun skal arbeide på Akershus festning i festningsforvalterens stab. Med sin lange og brede erfaring vil Inger bli en verdifull ressurs for driftsorganisasjonen på Akershus festning. Vi er veldig glad for å ha fått henne med på laget, sier distriktssjef Thorbjørn Holth. Jeg er veldig fornøyd med å få disse to kompetente ingeniørene til eiendomsteamet i FB NFV. De vil tilføre eiendomsseksjonen nødvendig kapasitet til gjennomføring av våre oppgaver, og god og supplerende kunnskap, sier Leif Johnny Johannessen, leder eiendomsforvaltning. Festningsforvalter på Fredriksvern Trond H. Bergan, t.v., og driftsleder Reidar Thoresen viser stolt frem nytt fjernvarmeanlegg. Anlegget føyer seg naturlig inn i omgivelsene. FREMTIDSRETTET OG miljøvennlig VARME PÅ FREDRIKSVERN VERFT Varme fra et nytt flisbasert bioenergianlegg er nå koblet til det oppgraderte fjernvarmenettet på Fredriksvern verft. Miljøvennlig bioenergi vil gi en årlig reduksjon på cirka 783 tonn CO 2 i forhold til dagens bruk av olje- og elkjele. Fjernvarmeanlegget er oppgradert og tilpasset for å kunne motta miljøvennlig fjernvarme. Med dette nye anlegget tar vi som forvaltere et viktig samfunnsansvar, sier festningsforvalter Trond H. Bergan. Energianlegget, som i tillegg til å være miljøvennlig, er også utformet for å passe inn i de historiske omgivelsene på Fredriksvern. 6

7 FESTNINGENES FREDNINGSÅR MED GRUNNLOVSJUBILEET SOM RAMME ER TRE FESTNINGER SÅ LANGT I ÅR FORMELT FREDET MED VERDIGE MARKERINGER. I vår ble Oscarsborg festning formelt fredet, etterfulgt av Fredriksten festning i august. Kristiansten festning ble fredet i november, og 17. desember står Akershus festning for tur og avrunder med dette jubileumsåret. Akershus festning fredes 17. desember 2014 Bruk er det beste vern, og fredningen sikrer at stadig nye generasjoner får tilgang til anleggets rike historie, uttalte riksantikvar Jørn Holme da Fredriksten ble fredet. FB NFV har som forvaltere i alle år behandlet anleggene som fredet i nært og godt samarbeid med Riksantikvaren. Formalisering av fredningen er likevel viktig. Fredning av anlegget, byggene og det historiske kulturlandskapet er det sterkeste juridiske virkemiddelet som kan anvendes for å sikre langsiktig vern av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal interesse. Gjennom fredningene er kulturminnene sikret for fremtiden og tydeliggjort som nasjonal kulturarv. 3 på festningen TRULS SANAKER SJEF, MARINEMUSIKKEN Karljohansvern FRANK NES DAGLIG LEDER, BERGEN LIVE Bergenhus festning MILAN MILANOV DAGLIG LEDER, CRUISE CAFE Oscarsborg festning 1. HVA ER FORDELEN MED Å HA DIN VIRKSOMHET PÅ FESTNINGSOMRÅDET? 2. HAR DU BENYTTET NOEN AV FESTNINGENS TILBUD? 1. Kongelige norske marines musikkorps har holdt til her siden 1850 da de flyttet fra Stavern. Vi mener det både er viktig og en fordel at vi viderefører den lange historien som er med på å vise Forsvarets fortsatt tilstedeværelse på området. Ved å være på området er vi også nær de tjenestene vi får gjennom Forsvarsbygg. 2. Jeg benytter stadig tilbudene på Karljohansvern sammen med familien. Alltid når vi har gjester tar vi turen til Karljohansvern. Vi er innom museene, deltar på konserter og arrangementer, spiser på kafeer og restauranter, og går tur i området. 1. Det helt strålende å ha kontorene på samme sted som vi driver konsert- og festivalvirksomhet. Å være på festningen hele året gir oss enda bedre kunnskap om området, historien og stedets muligheter. I tillegg er det hyggelig å bli kjent de som har sitt daglige virke på området. 2. Jeg har selvsagt vært innom museene på festningsområdet, og kjenner festningsområdet godt etter å ha arrangert konserter her siden Ellers tilbringer jeg så mye tid på Bergenhus festning i jobbsammenheng at jeg ofte reiser andre steder når jeg har litt fritid. 1. Fordelen med å ha virksomheten på festningsområdet er det unike ved stedet. Festningens historie vil alltid trekke gjester. I tillegg er Oscarsborg en naturperle som alle bør besøke. 2. Ja, jeg prøver å få med så mye som mulig. Vi er som en familie her ute, og da er det viktig å delta på hverandres aktiviteter. 7

8 <<Jul på Karljohansvern @ junehberg <<Jul på Akershus festning <<Jul på Karljohansvern <<Jul på Karljohansvern #karljohansvern Jul på Fortryllende julestemning på julemarkeder og pyntede festningsarenaer. Her er et knippe instagram-bilder fra besøkende og publikum. Vi ønsker alle en riktig god #fredning <<Jul på Akershus festning #akershusfestning <<Jul på Kristiansten festning #kristianstenfestning <<Jul på Akershus festning

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Innhold. Webutgave av årsrapporten finner du på www.forsvarsbygg.no

Innhold. Webutgave av årsrapporten finner du på www.forsvarsbygg.no Vi leverer Forsvarsbygg er en betydelig bidragsyter til Forsvarets omstilling. Og en betydelig samfunnsaktør som skaper og tar vare på økonomiske, kulturelle og sosiale verdier. For militære kunder, og

Detaljer

Forsvarsbygg årsrapport 2005

Forsvarsbygg årsrapport 2005 Forsvarsbygg årsrapport 2005 www.forsvarsbygg.no/arsrapport Dette er en utskrift av Forsvarsbyggs webbaserte årsrapport Dette er Forsvarsbygg Hovedtall Konsernledelsen Organisasjonen Forsvarsbygg er eit

Detaljer

Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet. May Balkøy. Tema: Et mer utadvendt Statsbygg PROFIL

Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet. May Balkøy. Tema: Et mer utadvendt Statsbygg PROFIL ET MAGASIN FRA STATSBYGG 2/2007 Tema: Et mer utadvendt Statsbygg Kultur, klima og kunder får større oppmerksomhet PROFIL May Balkøy Kunstnerisk strateg Kulturhistoriske eienommer Hva er framtiden for Dømmesmoen?

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate

NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Innhold. Høy suksessrate m2 NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 02 / 2013 PRI 1: LEVERE! Forsvarsbyggs omdømme er nedslitt. Førsteprioritet er å levere, samtidig skal vi styrke dialogen med Forsvaret, lover

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

SPORENE FRA FORTIDEN. Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21

SPORENE FRA FORTIDEN. Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21 Hele dette bilaget er en annonse fra Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet SPORENE FRA FORTIDEN 2009 Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Eiendomsbransjen. En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører. www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen. En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører. www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen Eiendomsbransjen En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen 1 Om Senter for eiendomsfag Senter for eiendomsfag er et nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

ET GODT GREP. Et magasin fra Forsvarsbygg 01 / 2014. Innhold. Vertskap for Forsvaret hver dag. Høy puls i kirurgibygget på Sessvollmoen

ET GODT GREP. Et magasin fra Forsvarsbygg 01 / 2014. Innhold. Vertskap for Forsvaret hver dag. Høy puls i kirurgibygget på Sessvollmoen m2 NORGES MEST AKTIVE KVADRATMETRE Et magasin fra Forsvarsbygg 01 / 2014 ET GODT GREP 1. januar overtar Forsvarsbygg ansvaret for bolig og kvartér. Hva betyr det for Fride (3) sitt hjem? Løsningen er et

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon ÅRSBERETNING 02 INNHOLD INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon «EN FRAMTIDSRAPPORT» HVA SKAL STATSBYGG BETY FOR...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56 Vital Eiendom AS forvalter ca. 1 800 000 kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR ÅRSMELDING 2006 Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR SFORTEGNELSE INNHOLD Samfunnsbygger i 190 år 2 Statsbygg i nøkkeltall 4 Organisasjonen Statsbygg 6 Strategi og mål 13 Viktige satsningsområder i 2006

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo,

hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, Å skape en positiv utvikling hvor mennesker ønsker å bo, hvor bedriftseiere vil etablere sine virksomheter, er en sentral oppgave Ringeriksregionen står ovenfor. Ringeriks-Kraft både ønsker og oppfatter

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer