FestningsNYTT. Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FestningsNYTT. Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt"

Transkript

1 UTGAVE 3 DESEMBER 2014 FestningsNYTT Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt

2 Lokalbefolkningen i Halden var til stede ved fredningen av Fredriksten festning i sommer. FOTO: ANNICHEN PIENE Verdiskaping som gir resultater Under mottoet Nytt liv på historisk grunn tilrettelegges det for ny bruk ved festningene gjennom samarbeid med eksterne aktører. Publikum er svært tilfreds med det som møter dem på festningene, les mer om årets publikumsundersøkelse på denne siden. PUBLIKUM ER svært fornøyd MED SITT BESØK PÅ FESTNINGENE Festningene har høye besøkstall, svært høy tilfredshet, positiv medieeksponering, forbedret tilstandsgrad på bygg og murer, økt utleiegraden og færre bygg står tomme. Dette er resultater av et godt samarbeid mellom leietakere, viktige lokale interessenter og oss som forvalter. Som arenatilrettelegger fortsetter vi å kvalitetsheve vår forvaltning i kombinasjon med god verdibevaring av anleggene. Det skal gjøre festningene enda mer attraktive i markedet. Vi har arbeidet med å forbedre økonomien, festningene har større utgifter enn inntekter enda og trenger offentlig tilskudd. Et overordnet mål er derfor å styre ressursene slik at forvaltningen av festningene på lang sikt kan være mest mulig selvfinansiert, og behovet for offentlig tilskudd reduseres. Både investeringsmidler fra leietakere til oppgradering og utvikling, sponsor- og gavemidler, samt finansiering av driftsoppgaver fra lokale myndigheter bidrar til å bedre de økonomiske rammene og det langsiktige målet om redusert behov for tilskudd. Mandatet vårt er å ivareta festningenes fortid, og samtidig forme deres fremtid. Utvikling skal ikke gå på bekostning av deres kvalitet eller verdighet som kulturminner, men forsterke deres kvaliteter. I 2014 er flere av festningene formelt fredet, og det er med dette uttrykkelig slått fast at de representerer unike verdier. Ikke bare betydelige kulturminneverdier og historiefortellingen av nasjonen gjennom de siste 700 år. Men - også en stor bruksverdi; for næringsliv som unike omgivelser som gir konkurransefortrinn, for kulturlivet som kulturarena, for lokalbefolkning som opplevelse og rekreasjonssted og for tilreisende som reiselivsmål. Med 2,6 millioner besøkende årlig handler det om bærekraftig historisk verdiskaping nå og for framtidige generasjoner. Takk for samarbeidet og god jul til dere alle. Vennlig hilsen En publikumsundersøkelse gjennomført denne sesongen viser svært høy tilfredshet ved besøk på festningene. STÅR STØTT I LOKALSAMFUNNET Undersøkelsen viser 6 av 10 besøkende på festningene har lokal tilhørighet. Disse har besøkt festningen flere ganger, er mest fornøyd med sitt besøk og kommer svært gjerne tilbake. Generelt er det høy anbefalingsvilje. Tilfredsheten er høyest blant personer som har besøkt festningene mange ganger og hos blant dem som benytter seg av ulike type tilbud under festningsbesøket, som museum, konsert eller kafébesøk for eksempel. Jeg er fornøyd med å kunne fastslå at festningene har en stabil høy tilfredshet gjennom flere år, sier kommunikasjonssjef Mirella Bodini. Lokalbefolkningen er blant våre viktigste besøkende, og det er avgjørende at de har en god opplevelse når de besøker festningen. Jeg opplever at de har et sterkt eierforhold til og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte. NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN Festningene brukes aller mest som rekreasjonsområde, men besøk knyttet til konserter og andre kulturtilbud er økende. FB NFVs oppdrag er å ivareta de nasjonale festningene gjennom verdibevaring av anleggene, samt gjøre dem tilgjengelige og attraktive for publikum, gjennom å tilrettelegge for lokale kultur/- og næringslivsaktiviteter. Alt fra store internasjonale stjernekonserter til historiske spel, kunstutstillinger, julemarkeder og militærhistorisk formidling til skoleelever finner sted på arenaene. Flere festninger byr på overnattingsmuligheter og undersøkelsen viser at det viktig for publikum å ha et serveringstilbud. Siden 2009 er det brukt 800 MNOK på å sette i stand murer og bygninger på festningene landet rundt. Det er av stor og avgjørende betydning å ha en bevisst og samfunnsansvarlig eier som gjør nødvendige prioriteringer for å bevare av landets kulturminneverdier og med dette sikrer åpne og tilgjengelige festninger for alle besøkende. Undersøkelsen viser at renhold og vedlikehold på festningsområdet er viktig for publikumstilfredsheten, og at festningene generelt scorer godt på dette punktet. Festningene besøkes av 2,6 millioner mennesker årlig, og er med dette blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet og deres betydning og interesse for folk flest. Gode resultater kombinert med høye besøkstall underbygger og anerkjenner festningenes posisjoner som noen av regionenes viktigste attraksjoner, avrunder Bodini. Direktør FESTNINGSNYTT UTGAVE ANSVARLIG UTGIVER Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Epost: Nettside: REDAKSJON: Mirella Bodini Redaktør Synnøve Brekke Koordinator Annichen Piene Grafisk formgivning 2

3 OSCARSBORG FESTNING i all sin prakt Festningen har nå ferdigstilt arbeider for nær 65 MNOK. Siden 2009 er festningen vedlikeholdt for nær 65 millioner kroner. FOTO: NORSK DRONESERVICE Taket på hovedfortet har utgjort det største tiltaket. Men både smia, båtnaust og fjøsbygningen er nærmest bygget opp igjen fra bunn. På Håøya er en større del av østre kai demontert og bygget opp igjen. I tillegg er det skiftet tak og etablert ny pussfasade på verkstedbygningen. Det er en stor glede å ønske alle besøkende velkommen til øya og til et velholdt anlegg. Oscarsborg har fått et stort løft nå. Det er av stor og avgjørende betydning å ha en eier som tar ansvar for bevaring av nasjonale kulturminner, sier festningsforvalter Merete Thorne. Siden 2009 og frem til nå er det brukt 800 MNOK på å sette i stand murer og bygninger på festningene landet rundt. TRADISJONELLE METODER OG MILJØVENNLIGE LØSNINGER Forsvarsbygg nasjonale festningsverks oppgave er å sørge for levende og åpne festninger, og dette gjøres med respekt for historien, i tråd med fredningsbestemmelser og med respekt for historiske verdier som krever at all restaurering og tiltak utføres på kulturminnenes premisser. Alt arbeid på festningene utføres med forsiktighet og nøyaktighet og i nært samarbeid med Riksantikvaren. 3

4 Omfattende verneplanarbeid fullført Forslag til Landsverneplan for Forsvaret fase II (LVP II) er sendt på høring til Forsvaret, berørte departementer, offentlige etater, fylkeskommuner og kommuner samt berørte grunneiere. Planen foreslår vern av i alt ca 120 bygninger og anlegg fordelt på 26 etablissementer; alle kulturminner som dokumenterer Forsvarets historie fra 1945 og frem til vår tid. Alt arbeid er utført i samråd med Riksantikvaren. Dette har på mange måter vært et omfattende nybrottsarbeid som har pågått over tre år, sier fagleder Marte Oftedal i FB NFV. Kulturminnemiljøet i FB NFV er blant landets fremste. Gjennom denne prosessen har de også tilegnet seg ny kompetanse på temaer knyttet til den kalde krigen, som kommunikasjons- og navigasjonssystemer. I tillegg til bygninger og anlegg som foreslås fysisk vernet, kommer bygninger og anlegg som kun foreslås bevart gjennom dokumentasjon for arkivmessig bevaring. GRUNNLAG FOR EIENDOMS- FORVALTNING: LVP II skal legges til grunn for eiendomsforvaltningen frem til endelig verneplan og fastsatt forskrift foreligger. FB VEKTLEGGER at en vernestatus ikke skal påvirke den operative evnen eller være til hinder for den daglige driften ved anleggene. PLANEN INNEHOLDER dokumentasjon til bruk i saker iht. kulturminneloven og plan- og bygningsloven, og vil kunne bidra til enklere og mer forutsigbar samhandling med kulturminnemyndighetene. NFV kulturminne gir verdifulle råd! FB NFV består ikke bare av flotte festninger, men har også et rådgivningsmiljø med spisskompetanse innen kulturminnevern. I Seksjon kulturminne bistår 17 medarbeidere med bred kompetanse, både forsvarssektoren og annen offentlig sektor med å ivareta sine kulturminner på en god måte. Arbeidet spenner fra landsverneplaner til detaljoppfølging av byggearbeider. Seksjonens profil er å kjenne forvaltningens behov, jobbe tverrfaglig og overføre kunnskap til oppdragsgiver. Fra Steinviksholm biskop Olav Engelbrektsons borg Kunnskapen er kommet godt til nytte for mange eiere av kulturhistoriske byggverk: For Statsbygg skal vi prosjektere rehabilitering av fasadene på Rosenkrantztårnet i Bergen. I Stavanger er vi 3. parts kontrollant i restaurering av Stavanger domkirke, og for Fortidsminneforeningen skal vi lede restaureringsarbeidene på Steinviksholm festning i Trøndelag. For helsesektoren, Landbruksdepartementet, Universitetet i Oslo m.fl. lager vi forvaltningsplaner for deres vernede portefølje. Rosenkrantztårnet del av Bergenhus festning Vern gjennom bruk er et mål for Riksantikvaren og det er også bærekraftig miljøpolitikk. Vi i NFV kulturminne er glade for å kunne yte viktig faglig støtte til å realisere disse målene. HOTELLAVTALEN PÅ OSCARSBORG FESTNING FORNYET Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (FB NFV) og Oscarsborg Hotel & Resort AS (OHR) har fornyet sin leieavtale. Avtalen trer i kraft 1 juli 2015, med 15 års varighet og med opsjon på fem år til. Vi er glade for å fortsette leieforholdet med OHR. Et godt hotell- og restauranttilbud er av avgjørende betydning for videre utvikling av Oscarsborg festning som en av regionens vik-tigste destinasjoner, sier Thorbjørn Holth, distriktssjef FB NFV. Leieforholdet omfatter hele skolekasernen, messebygget og elev- og befalforlegningen. I tillegg til auditoriet i Havnefortet, enkeltlokaler i borgen i hovedfortet, samt garasjer i teknisk verksted. Samlet leieareal utgjør ca kvm. Hotellet skal oppgraderes betydelig og tilbudet muligens utvides. Oscarsborg festning besøkes i dag av over mennesker. Et forbedret hotell- og konferansetilbud vil bidra til økt besøk, og samtidig være utslagsgivende for å generere flere utviklingstiltak til glede for de besøkende, avrunder Holth. NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN Det er FB NFVs oppdrag å tilrettelegge for ny bruk ved festningene gjennom samarbeid med eksterne aktører, som lokalt næringsliv. Festningene har et stort potensial for verdiskaping, for eksempel gjennom leieinntekter. Denne inntektsmuligheten gir bærekraftig utvikling av festningene. Festningene har et godt potensial for økt verdiskaping. Et overordnet mål for FB NFV er å styre ressursene slik at forvaltningen av festningene på lang sikt kan være mest mulig selvfinansiert, og at behovet for offentlig tilskudd blir redusert, sier direktør Nina Eidem. Festningshoteller finnes også på Fredriksten festning i Halden, Fredriksten hotell, og på Kongsvinger festning, Königs Winger. 4

5 NY festningsforvalter PÅ AKERSHUS FESTNING Hanne Kristine Berg (54) Festningsforvalter på Akershus festning Tiltrer 1. mars 2015 Nytt siden sist Etter en kort introduksjonsperiode vil hun avløse nåværende festningsforvalter Thor Krogh. Thor har sagt seg villig til å fungere som assisterende forvalter til den nye organisasjonen er fullt innarbeidet og på plass. Hanne Kristine Berg er utdannet diplomøkonom, har en bachelor i statsvitenskap og master of management fra BI. Hun har også gjennomført Solstrandprogrammet. Hanne Kristine har bred erfaring fra lederstillinger i eiendomsbransjen, bl.a. tolv år som forvaltningssjef / økonomisjef i OBOS, to år som forvaltningsdirektør i Husbanken og tre år som henholdsvis eiendomsdirektør og utviklingsdirektør i Steen & Strøm ASA. Hun har i tillegg lang erfaring fra topplederstillinger i andre kompetansevirksomheter som Adecco Security AS, Global Medical Support AS og Unilabs Norge AS. Gjennom mange år har hun hatt styreverv i en rekke ulike virksomheter, også innenfor kultursektoren. I perioden var hun medlem av Oslo bystyre. Hanne Kristine kommer fra stillingen som boligsjef i Boligbygg KF der hun i de siste årene har hatt ansvar for å lede vedlikeholdet av Oslo kommunes utleieleiligheter. Som festningsforvalter vil Hanne Kristine fungere som eiendomssjef for en samlet eiendomsmasse på om lag kvm, i tillegg til en rekke fortifikasjoner og store grunnarealer. Hun vil få ansvar for daglig ledelse av den lokale forvaltnings- og driftsorganisasjonen på Akershus, og vil være Forsvarsbygg nasjonale festningsverks sentrale kontaktpunkt mot festningens leietakere, samarbeidspartnere, media og lokalsamfunn. Hun får også et særskilt ansvar for forvaltning og videreutvikling av Akershus festning som kulturarena og rekreasjonsområde. Hanne Kristine har en solid bakgrunn innenfor eiendom, økonomi, administrasjon og ledelse, både fra privat og offentlig sektor. Hun har god innsikt i politiske prosesser og et stort nettverk. I tillegg har hun interesse for og erfaring fra arenautvikling, blant annet som mangeårig styreleder i Samkultur og styremedlem i Sentrum Scene. I sum har Hanne Kristine de aller beste forutsetninger for å lykkes i stillingen og det er en stor glede for oss å ønske henne velkommen, sier distriktssjef Thorbjørn Holth. 5

6 NYE ansatte EIENDOMSFORVALTNING ØKONOMI INNKJØP Lars Henrik Kristiansen Øyvind Roen Inger Gyland Overingeniør brann controller Bestiller / adm. koordinator Tiltrer 1. januar 2015 Tiltrer 1. februar 2015 Tiltrer 15. desember 2014 Nytt siden sist Lars Henrik kommer fra stillingen som fagingeniør brann i FB Utleie. Han har bakgrunn som feiersvenn og branninspektør og har gått et utdanningsløp i brannsektoren som kvalifiserer til branningeniørstillinger. Lars Henrik vil være en viktig bidragsyter i FB NFVs arbeid med forebyggende brannvern, tilstandsregistreringer og gjennomføring av prosjekter. Hans bakgrunn med forebyggende brannvern blir spesielt viktig i arbeidet med å etablere gode systemer i våre utleiebygg. Henrik Skoglund Overingeniør bygg Tiltrer 1. februar 2015 Henrik er svensk, utdannet høyskoleingeniør i byggteknikk fra Karlstads universitet og kommer fra en stilling som bygningsingeniør hos Sweco Architects AB. Han har variert erfaring innen prosjektarbeid og har også praktisk bygningserfaring fra en arbeidsperiode som snekker. Han skal spesielt bidra med oppgaver knyttet til verdibevaring gjennom tilstandsregistreringer og prosjektledelse. Øyvind kommer fra en senior stilling i Deloitte, hvor han har vært ansatt siden Her har han hatt ansvaret for å gjennomføre revisjonen hos klienter som Andvord Eiendom, Aberdeen Pan-Nordic Norway, Pareto, Eika Boligkreditt, Storebrand Bank, Norges Bank, og andre bransjer. Han har også arbeidet som rådgiver i Sparebank1. Han har således solid praktisk erfaring fra revisjon av flere forretningsområder med fokus på eiendom, bank og konsulentvirksomhet. Øyvind har en bachelor i regnskap og revisjon og en master i revisjon og regnskap fra NHH. Med Øyvind tilføres økonomiseksjonen sterk kompetanse på revisjon og mva. NFV står foran en krevende tid med forbedringskrav som sentralt fokus, og trenger den kompetansen han representerer. Jeg gleder meg til å ønske ham velkommen på nyåret, sier Claes-Gøran Bye, økonomisjef. Inger har solid erfaring fra leverandørkontakt, forhandlinger, regnskap og økonomistyring, blant annet fra 28 år som økonomisjef i Norfolier AS. Hun har solid IT-kompetanse og variert erfaring fra budsjettering, kostnadskontroll, analyse- og rapporteringsarbeid. Hun kommer fra stilling som controller i Redd Barna. Inger er utdannet bedriftsøkonom fra BI og har i tillegg en rekke kurs og sertifiseringer. Hun skal arbeide på Akershus festning i festningsforvalterens stab. Med sin lange og brede erfaring vil Inger bli en verdifull ressurs for driftsorganisasjonen på Akershus festning. Vi er veldig glad for å ha fått henne med på laget, sier distriktssjef Thorbjørn Holth. Jeg er veldig fornøyd med å få disse to kompetente ingeniørene til eiendomsteamet i FB NFV. De vil tilføre eiendomsseksjonen nødvendig kapasitet til gjennomføring av våre oppgaver, og god og supplerende kunnskap, sier Leif Johnny Johannessen, leder eiendomsforvaltning. Festningsforvalter på Fredriksvern Trond H. Bergan, t.v., og driftsleder Reidar Thoresen viser stolt frem nytt fjernvarmeanlegg. Anlegget føyer seg naturlig inn i omgivelsene. FREMTIDSRETTET OG miljøvennlig VARME PÅ FREDRIKSVERN VERFT Varme fra et nytt flisbasert bioenergianlegg er nå koblet til det oppgraderte fjernvarmenettet på Fredriksvern verft. Miljøvennlig bioenergi vil gi en årlig reduksjon på cirka 783 tonn CO 2 i forhold til dagens bruk av olje- og elkjele. Fjernvarmeanlegget er oppgradert og tilpasset for å kunne motta miljøvennlig fjernvarme. Med dette nye anlegget tar vi som forvaltere et viktig samfunnsansvar, sier festningsforvalter Trond H. Bergan. Energianlegget, som i tillegg til å være miljøvennlig, er også utformet for å passe inn i de historiske omgivelsene på Fredriksvern. 6

7 FESTNINGENES FREDNINGSÅR MED GRUNNLOVSJUBILEET SOM RAMME ER TRE FESTNINGER SÅ LANGT I ÅR FORMELT FREDET MED VERDIGE MARKERINGER. I vår ble Oscarsborg festning formelt fredet, etterfulgt av Fredriksten festning i august. Kristiansten festning ble fredet i november, og 17. desember står Akershus festning for tur og avrunder med dette jubileumsåret. Akershus festning fredes 17. desember 2014 Bruk er det beste vern, og fredningen sikrer at stadig nye generasjoner får tilgang til anleggets rike historie, uttalte riksantikvar Jørn Holme da Fredriksten ble fredet. FB NFV har som forvaltere i alle år behandlet anleggene som fredet i nært og godt samarbeid med Riksantikvaren. Formalisering av fredningen er likevel viktig. Fredning av anlegget, byggene og det historiske kulturlandskapet er det sterkeste juridiske virkemiddelet som kan anvendes for å sikre langsiktig vern av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal interesse. Gjennom fredningene er kulturminnene sikret for fremtiden og tydeliggjort som nasjonal kulturarv. 3 på festningen TRULS SANAKER SJEF, MARINEMUSIKKEN Karljohansvern FRANK NES DAGLIG LEDER, BERGEN LIVE Bergenhus festning MILAN MILANOV DAGLIG LEDER, CRUISE CAFE Oscarsborg festning 1. HVA ER FORDELEN MED Å HA DIN VIRKSOMHET PÅ FESTNINGSOMRÅDET? 2. HAR DU BENYTTET NOEN AV FESTNINGENS TILBUD? 1. Kongelige norske marines musikkorps har holdt til her siden 1850 da de flyttet fra Stavern. Vi mener det både er viktig og en fordel at vi viderefører den lange historien som er med på å vise Forsvarets fortsatt tilstedeværelse på området. Ved å være på området er vi også nær de tjenestene vi får gjennom Forsvarsbygg. 2. Jeg benytter stadig tilbudene på Karljohansvern sammen med familien. Alltid når vi har gjester tar vi turen til Karljohansvern. Vi er innom museene, deltar på konserter og arrangementer, spiser på kafeer og restauranter, og går tur i området. 1. Det helt strålende å ha kontorene på samme sted som vi driver konsert- og festivalvirksomhet. Å være på festningen hele året gir oss enda bedre kunnskap om området, historien og stedets muligheter. I tillegg er det hyggelig å bli kjent de som har sitt daglige virke på området. 2. Jeg har selvsagt vært innom museene på festningsområdet, og kjenner festningsområdet godt etter å ha arrangert konserter her siden Ellers tilbringer jeg så mye tid på Bergenhus festning i jobbsammenheng at jeg ofte reiser andre steder når jeg har litt fritid. 1. Fordelen med å ha virksomheten på festningsområdet er det unike ved stedet. Festningens historie vil alltid trekke gjester. I tillegg er Oscarsborg en naturperle som alle bør besøke. 2. Ja, jeg prøver å få med så mye som mulig. Vi er som en familie her ute, og da er det viktig å delta på hverandres aktiviteter. 7

8 <<Jul på Karljohansvern @ junehberg <<Jul på Akershus festning <<Jul på Karljohansvern <<Jul på Karljohansvern #karljohansvern Jul på Fortryllende julestemning på julemarkeder og pyntede festningsarenaer. Her er et knippe instagram-bilder fra besøkende og publikum. Vi ønsker alle en riktig god #fredning <<Jul på Akershus festning #akershusfestning <<Jul på Kristiansten festning #kristianstenfestning <<Jul på Akershus festning

FestningsNYTT. Endring i porteføljeansvar Nye festningsforvaltere QR-koder på festningene Ny båt på Oscarsborg festning Nye kommandanter

FestningsNYTT. Endring i porteføljeansvar Nye festningsforvaltere QR-koder på festningene Ny båt på Oscarsborg festning Nye kommandanter UTGAVE 2 SEPTEMBER 2014 FestningsNYTT Endring i porteføljeansvar Nye festningsforvaltere QR-koder på festningene Ny båt på Oscarsborg festning Nye kommandanter FESTNINGSNYTT UTGAVE 2 SEPTEMBER 2014 Publikum

Detaljer

UTGAVE 1 MARS 2013. Festningsnytt. TALLENE FRA 2012 ER KLARE: Høye besøkstall og positiv mediedekning NÆRINGSUTVIKLING REHABILITERINGSPROSJEKTER

UTGAVE 1 MARS 2013. Festningsnytt. TALLENE FRA 2012 ER KLARE: Høye besøkstall og positiv mediedekning NÆRINGSUTVIKLING REHABILITERINGSPROSJEKTER UTGAVE 1 MARS 2013 Festningsnytt TALLENE FRA 2012 ER KLARE: Høye besøkstall og positiv mediedekning NÆRINGSUTVIKLING REHABILITERINGSPROSJEKTER HØYE BESØKSTALL PÅ FESTNINGENE 2 570 976 Festningene Norges

Detaljer

Nasjonale Festningsverk som produkt og produkttenkning viktig for

Nasjonale Festningsverk som produkt og produkttenkning viktig for Nasjonale Festningsverk som produkt - hvorfor er merkevareforvaltning, bevaring og utvikling av og produkttenkning viktig for festningsverkene Seminar om kulturminner og verdiskaping, M/S Lykkeper, 10.

Detaljer

UTGAVE 2 JUNI 2015. FestningsNYTT INNHOLD LEIETAKERUNDERSØKELSEN QR-KODER SOMMERPROGRAM

UTGAVE 2 JUNI 2015. FestningsNYTT INNHOLD LEIETAKERUNDERSØKELSEN QR-KODER SOMMERPROGRAM UTGAVE 2 JUNI 2015 FestningsNYTT INNHOLD LEIETAKERUNDERSØKELSEN QR-KODER SOMMERPROGRAM 1 KLAR ØKNING I TILFREDSHET BLANT FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERKS (NFV) LEIETAKERE NFV besitter høy kompetanse

Detaljer

UTGAVE 1 APRIL 2015. FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING

UTGAVE 1 APRIL 2015. FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING UTGAVE 1 APRIL 2015 FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING FESTNINGSNYTT UTGAVE 1 APRIL 2015 Festningene er i besøkendes øyne

Detaljer

FestningsNYTT NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN

FestningsNYTT NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN UTGAVE 1 MARS 2016 FestningsNYTT NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN 3,3 MILLIONER BESØKENDE Rekordbesøk på festningene Fredriksten en foregangsfestning Hva sier publikum? BERGENHUS FESTNING Konsertene på Koengen

Detaljer

UTGAVE 1 APRIL 2014. Festningsnytt. Grønne festninger

UTGAVE 1 APRIL 2014. Festningsnytt. Grønne festninger UTGAVE 1 APRIL 2014 Festningsnytt Grønne festninger FESTNINGSNYTT UTGAVE 1 APRIL 2014 Kulturminnevern = godt miljøarbeid En viktig pilar i miljøarbeidet er å ta vare på Norges kulturminner. Det gjøres

Detaljer

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eier av bildet: Verdalsbilder/Eystein Ness. 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eiendomsforhold Etablissementet De verdalske befestninger

Detaljer

Bevaring, bruk og utvikling av kulturhistoriske. eiendommer i Forsvaret. Christian Borhaven Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

Bevaring, bruk og utvikling av kulturhistoriske. eiendommer i Forsvaret. Christian Borhaven Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Bevaring, bruk og utvikling av kulturhistoriske eiendommer i Forsvaret Christian Borhaven Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Bevaring, bruk og utvikling Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Hva kjennetegner

Detaljer

FestningsNYTT nytt liv på historisk grunn

FestningsNYTT nytt liv på historisk grunn utgave 3 desember 2015 FestningsNYTT nytt liv på historisk grunn bærekraftige festninger Aktiv utvikling av festningene Uforløst potensiale i unike bygg Samspill med privat næringsliv Fra Artilleriverksted

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Kapittel 1. Innledning

Kapittel 1. Innledning Kapittel 1. Innledning 1. Innledning Bakgrunn Som del av Karlstad-forliket, avtalen mellom Sverige og Norge i 1905 om oppløsning av unionen, ble det opprettet en såkalt demilitarisert sone opp til 61.

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

En duett om bruk og vern

En duett om bruk og vern En duett om bruk og vern I dur eller moll? Eksempelet Fredriksten festning Morten Kjølbo Nasjonale Festningsverk Christer A. Elnes Opera Østfold Bruk og vern av kulturminne 28.09.2011 Bruk og vern Bruk

Detaljer

BERGENHUS FESTNING GNR. 167, BNR. 895, 897, 900 BERGEN KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING VED FORSKRIFT MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 22A

BERGENHUS FESTNING GNR. 167, BNR. 895, 897, 900 BERGEN KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING VED FORSKRIFT MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 22A DERES REF. VÅR REF. 06/1741 lan Ark. B-248 DERES DATO VÅR DATO postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no - Forsvarsdepartementet - Jernbaneverket - Kulturdepartementet BERGENHUS FESTNING GNR. 167, BNR. 895,

Detaljer

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen.

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen. Fra: Ihler, Tove Elise Sendt: 5. desember 2016 13:49 Til: Postmottak KLD Kopi: Ekeberg Beate Berglund; Carlstrøm, Sissel; Geiran, Hanna Kosonen; Stang, Kaare; Fjell, Sindre; Bakken,

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

Forsvarets arbeid med kulturminner v/ Ingeborg Diesen, FB nfv seksjon kulturminne

Forsvarets arbeid med kulturminner v/ Ingeborg Diesen, FB nfv seksjon kulturminne Forsvarets arbeid med kulturminner v/ Ingeborg Diesen, FB nfv seksjon kulturminne Generelt Spesielt herunder torpedostasjoner, kystfort, orlogsstasjoner mv Hva gjør Forsvarsbygg nasjonale festningsverk?

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Restaureringer av norske festningsmurer Nordisk kalkforum 2014 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger Akershus

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST Røst, 15 juni 2016 Regional plan for kulturminnevern Planprogram godkjent i fylkesutvalget mars 2015 Ønsker fokusendring fra vern til bruk Økt

Detaljer

UTGAVE 2 JUNI 2013. Festningsnytt KTI: RESULTATER FRA KUNDE- OG OMDØMMEUNDERSØKELSE UNIVERSELL TILGJENGELIGHET SOMMER PÅ FESTNINGENE

UTGAVE 2 JUNI 2013. Festningsnytt KTI: RESULTATER FRA KUNDE- OG OMDØMMEUNDERSØKELSE UNIVERSELL TILGJENGELIGHET SOMMER PÅ FESTNINGENE UTGAVE 2 JUNI 2013 Festningsnytt KTI: RESULTATER FRA KUNDE- OG OMDØMMEUNDERSØKELSE UNIVERSELL TILGJENGELIGHET SOMMER PÅ FESTNINGENE FESTNINGSNYTT UTGAVE 2 JUNI 2013 Sommer på festningene Nå går det slag

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Restaureringer av nasjonale festninger stort ansiktsløft for murer Norsk murdag 8.5.14 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger

Detaljer

De verdalske befestninger

De verdalske befestninger Verneplan De verdalske befestninger Internettversjon 2011 Forord Det er en stor glede for Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk å kunne presentere Verneplan for De verdalske befestninger i anleggets jubileumsår

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2016/4579-7 Saksbehandler: Johan Ludvik Lund Saksframlegg Kulturminneplan, planprosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

FestningsNYTT NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN

FestningsNYTT NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN UTGAVE 2 JUNI 2016 FestningsNYTT NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN VERDIFULLE FESTNINGER Det viktige samfunnsoppdraget Publikum elsker festningene Sommersesongen er i gang! 1 VERDISKAPING PÅ MANGE MÅTER FESTNINGENE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

All virksomhet på festningene våre må være tuftet på festningenes verdighet. Med verdighet mener vi:

All virksomhet på festningene våre må være tuftet på festningenes verdighet. Med verdighet mener vi: Byfestningen Fredrikstad festning er Norges eneste bevarte byfestning, og samlivet mellom militære og sivile har i alle år vært festningsbyens særpreg. Ved overgang til nye aktiviteter er målet å beholde

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss!

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss! CHRISTMAS L I K E T H E O N E S YO U U S E D TO K N OW RADISSON BLU HOTEL Storgata 2, 8001 Bodø, Norway T: +47 75 51 90 00 F: +47 75 51 90 01 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan?

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan? Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner Nytten av en kulturminneplan? Problemstilling Kunnskaps- og kompetansemangel og holdningen gir betydelige ressurskrevende utfordringer

Detaljer

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune.

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Fastsatt av Riksantikvaren 26. mai 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturmirmer 22a, jf. 15, og forskriflt

Detaljer

Organisering av driften

Organisering av driften Organisering av driften bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Innhold God eiendomsforvaltning Forvalterens rolle fokus på teknisk forvaltning Utfordringene Hvordan skal vi organisere oss for å møte

Detaljer

Dato: 25. oktober 2012 Revisjon: 1.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver

Dato: 25. oktober 2012 Revisjon: 1.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (LVP Helse). Forslag til felles rutiner for utarbeidelse av forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadsplikige tiltak for vernede byggverk og

Detaljer

Innledning. Organisering

Innledning. Organisering Innledning Miljøverndepartementet startet arbeidet med å utarbeide en landsverneplan i 2005. Arbeidet var et ledd i prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer, som gikk fra 2003 til 2009. I prosjektet

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

Kulturminner i en verden i endring Bakkenteigen, 8. nov 2012. Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonssjef PBL Riksantikvaren.

Kulturminner i en verden i endring Bakkenteigen, 8. nov 2012. Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonssjef PBL Riksantikvaren. Kulturminner i en verden i endring Bakkenteigen, 8. nov 2012 Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonssjef PBL Riksantikvaren. Et eller annet sted Foto: I. B. Amundsen, Nils Anker Spirit of Place in Spirit of

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/1188-2 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Rullering av Handlingsprogram for kulturminnepolitikk Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring. Høringen er elektronisk, og fullstendig materiale ligger på: www.md.dep.

Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring. Høringen er elektronisk, og fullstendig materiale ligger på: www.md.dep. DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 18.02.2013 Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring Miljøverndepartementet legger med dette forslag til landsverneplan

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal gjennom bevaring og synliggjøring gi respekt for fortiden, bygge identitet

Detaljer

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND»

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» Går til Styrets medlemmer Styremøte 15. mai 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg «Prinsipper for museumsutviklingen i

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. C55 Saksbehandler: Elisabeth Seip UTVIKLING AV ATLUNGSTAD BRENNERI. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 10/ Ark.nr. C55 Saksbehandler: Elisabeth Seip UTVIKLING AV ATLUNGSTAD BRENNERI. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 10/6299-9 Ark.nr. C55 Saksbehandler: Elisabeth Seip Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Utvikling av Atlungstad brenneri

Detaljer

Ot.prp. nr. 85 ( )

Ot.prp. nr. 85 ( ) Ot.prp. nr. 85 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner Tilråding fra Miljøverndepartementet 31. mai 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

»Back to the future» Riksantikvarens strategi for kulturarv i by

»Back to the future» Riksantikvarens strategi for kulturarv i by Sentrumskonferansen 20. 21. oktober, Oslo.»Back to the future» Riksantikvarens strategi for kulturarv i by Leidulf Mydland, Riksantikvaren Seksjonssjef, seksjon for byutvikling, regionalforvaltning og

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu KARASJOK Kulturkontoret Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK Dato:...30.11.2016 Saksbehandler:...Hans Henrik Nordhus Telefon direkte:...75 55 60 58 Deres ref.:... Løpenr.:...89556/2016 Saksnr./vår

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/3112-1 29.05.2017 Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur 07.06.2017

Detaljer

Herdla t orpedobatteri Askøy kommune Fastsetting av forskrift om fredning med hjemmel i lov om kulturminner 22a j. 1 5

Herdla t orpedobatteri Askøy kommune Fastsetting av forskrift om fredning med hjemmel i lov om kulturminner 22a j. 1 5 SAKSBEHANDLER Anne Midtrød VÅR REF. 09/00203-9 DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. B - Bygninger 270 (Herdla) Askøy - Ho VÅR DATO

Detaljer

Verdiskapingspotensiale i Nasjonale Festningsverk

Verdiskapingspotensiale i Nasjonale Festningsverk Verdiskapingspotensiale i Nasjonale Festningsverk Av Solveig Svardal Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 09/2008 28. mars 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 09/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,-

Detaljer

29. april 2013 (punktnummer påført i etterkant uten tekstendring) Versjon nr: 2.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver

29. april 2013 (punktnummer påført i etterkant uten tekstendring) Versjon nr: 2.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (LVP Helse). Felles retningslinjer for arbeidet med forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadspliktige tiltak for vernede byggverk og områder

Detaljer

vi forteller din historie

vi forteller din historie vi forteller din historie gode kollega Vest-Agder-museet har lange og stolte tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hver dag besøkes vi fortsatt av forventningsfulle gjester, og stadig

Detaljer

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Utarbeidet på bakgrunn av forstudie (nov 2012 - februar 2014) 1. Bakgrunn for forprosjektet

Detaljer

STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE. Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes.

STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE. Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes. STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes. Festningene som opplevelsesprodukt forvaltes av mange aktører.

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

FOR ET TRYGGERE NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SIKRING AV BYGG

FOR ET TRYGGERE NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SIKRING AV BYGG FOR ET TRYGGERE NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SIKRING AV BYGG DAGENS TRUSSELBILDE stiller nye krav til sikring av viktige funksjoner i samfunnet. Dette innebærer strengere krav til samordning og

Detaljer

Vedlegg: Tilskuddsordninger

Vedlegg: Tilskuddsordninger Vedlegg: Tilskuddsordninger Miljøverndepartementet (via Riksantikvaren eller fylkeskommunen) se www.odin.dep.no for det årlige rundskrivet for tilskuddsordninger under miljøverndepartementet Tilskudd til

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN Går til Styrets medlemmer Styremøte 31. august 2017 Saksbehandler Gro Eikeland Vedlegg 1. Mail fra daglig leder Eivind Løvdal i Geitmyra

Detaljer

Møtedato: 1. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-39/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Møtedato: 1. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-39/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Møtedato: 1. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-39/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 15.5.2012 Styresak 65-2012 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS

Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS Oppdrag: Utvikling av Marienlyst-området med ny multifunksjonshall Oppdragsgiver: Drammen kommune Drammen 11. Sept. 2012 Richard Gilde Senioranalytiker Bjørn-Erik

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

Kirkebygg og reiseliv muligheter og dilemmaer

Kirkebygg og reiseliv muligheter og dilemmaer Kirkebygg og reiseliv muligheter og dilemmaer Øystein Dahle Direktør Avdeling for kirke og samfunn KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Kort historisk riss Pilegrimsvandring som våre

Detaljer

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune Kulturminner i by- & stedsutvikling Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune 1. Klimagassutslippene reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv www.verdensarvvega.no www.ungehender.no Hilde Wika, prosjektleder Bærekraftig Reiseliv,

Detaljer

Innlandsbykonferansen

Innlandsbykonferansen Innlandsbykonferansen Lillehammer, 06.september 2012 Byfortetting som samspill mellom gammelt og nytt ved Ingun Bruskeland Amundsen, Riksantikvaren Seksjonsjef for by- og tettsted, arkitekt MNAL Dr.ing.

Detaljer

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei SENTRALADMINISTRASJONEN Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Sissel Riibe 11.07.2014 2011/16542-62/61288/2014 EMNE C53 Telefon 22055065

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

1. Er du mann eller kvinne?

1. Er du mann eller kvinne? 1. Er du mann eller kvinne? 10 9 8 7 70,5% 6 5 29,5% 1 2 1 Mann 2 Kvinne 2. Hva er din alder? 10 9 8 7 6 5 32,8% 34,8% 14,2% 16,2% 0, 2, 1 2 3 4 5 6 1 Under 20 år 2 20-29 år 3 30-39 år 4 40-49 år 5 50-59

Detaljer

"Fredriksten festning"

Fredriksten festning Plan nr: G-712 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Fredriksten festning" Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 28.09.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Kulturminner i planlegging

Kulturminner i planlegging Kulturminner i planlegging Kari Torp Larsen 10.12.2015 Foto: Peter Hamlin Kulturminne Med kulturminne menes alle spor etter menneskelig virksomhet i i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

Strategidokument 2007-2013. Forord

Strategidokument 2007-2013. Forord 1 Strategidokument 2007-2013 Forord Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) møter nye og krevende utfordringer som følge av omorganiseringen av Forsvaret. Fra å være en samfunnsaktør med stor grad av lokalt

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KULTURMINNER Åpent og verdinøytralt begrep: - Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,

Detaljer

Vedlegg A: Beskrivelse av oppdraget

Vedlegg A: Beskrivelse av oppdraget Vedlegg A Beskrivelse Returkraft AS Vedlegg A: Beskrivelse av oppdraget Revisjons- og tilhørende konsulentoppdrag ved Returkraft AS Anskaffelse: 2016/6 Tilbudsfrist: 17.03.2016 kl.12.00 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering!

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering! Styre og Ledelse AS Styrearbeid profesjonalisering! Vår forretningsidé Styre og Ledelse AS er et selskap som øker styre- og ledelseskompetansen i Norge. Vi yter rådgiving til arbeidstakere, ledere, styre

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring https://www.moss-avis.no/nyheter/vestby/son-gjestehavn/havnevert-roger-finstad-og-son-helt-tiltopps-i-karing/s/5-67-382480 Av KJERSTI HALVORSEN Publisert: 14. februar 2017, kl. 21:05 Havnevert Roger Finstad

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK KOMMUNE

JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK KOMMUNE ArkivsakID.: 08/2911 Arkivkode: FA-C53 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 009/11 Oppvekst og kulturkomiteen 09.03.2011 031/11 Kommunestyret 23.03.2011 JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK

Detaljer

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW Radisson Blu Hotel Storgata 2 8006 Bodø, Norge T: 75 51 90 00 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo HJERTELIG VELKOMMEN...til en stemningsfull

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Byen som arena for verdiskaping. Hammerdalen i Larvik

Byen som arena for verdiskaping. Hammerdalen i Larvik Byen som arena for verdiskaping Hammerdalen i Larvik Dagens klassiker var gårsdagens innovasjon. Kreativitet handler ikke bare om å skape noe nytt, men også om å ivareta og bruke det gamle på en god måte.

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2014 2020 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer