FestningsNYTT. Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FestningsNYTT. Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt"

Transkript

1 UTGAVE 3 DESEMBER 2014 FestningsNYTT Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt

2 Lokalbefolkningen i Halden var til stede ved fredningen av Fredriksten festning i sommer. FOTO: ANNICHEN PIENE Verdiskaping som gir resultater Under mottoet Nytt liv på historisk grunn tilrettelegges det for ny bruk ved festningene gjennom samarbeid med eksterne aktører. Publikum er svært tilfreds med det som møter dem på festningene, les mer om årets publikumsundersøkelse på denne siden. PUBLIKUM ER svært fornøyd MED SITT BESØK PÅ FESTNINGENE Festningene har høye besøkstall, svært høy tilfredshet, positiv medieeksponering, forbedret tilstandsgrad på bygg og murer, økt utleiegraden og færre bygg står tomme. Dette er resultater av et godt samarbeid mellom leietakere, viktige lokale interessenter og oss som forvalter. Som arenatilrettelegger fortsetter vi å kvalitetsheve vår forvaltning i kombinasjon med god verdibevaring av anleggene. Det skal gjøre festningene enda mer attraktive i markedet. Vi har arbeidet med å forbedre økonomien, festningene har større utgifter enn inntekter enda og trenger offentlig tilskudd. Et overordnet mål er derfor å styre ressursene slik at forvaltningen av festningene på lang sikt kan være mest mulig selvfinansiert, og behovet for offentlig tilskudd reduseres. Både investeringsmidler fra leietakere til oppgradering og utvikling, sponsor- og gavemidler, samt finansiering av driftsoppgaver fra lokale myndigheter bidrar til å bedre de økonomiske rammene og det langsiktige målet om redusert behov for tilskudd. Mandatet vårt er å ivareta festningenes fortid, og samtidig forme deres fremtid. Utvikling skal ikke gå på bekostning av deres kvalitet eller verdighet som kulturminner, men forsterke deres kvaliteter. I 2014 er flere av festningene formelt fredet, og det er med dette uttrykkelig slått fast at de representerer unike verdier. Ikke bare betydelige kulturminneverdier og historiefortellingen av nasjonen gjennom de siste 700 år. Men - også en stor bruksverdi; for næringsliv som unike omgivelser som gir konkurransefortrinn, for kulturlivet som kulturarena, for lokalbefolkning som opplevelse og rekreasjonssted og for tilreisende som reiselivsmål. Med 2,6 millioner besøkende årlig handler det om bærekraftig historisk verdiskaping nå og for framtidige generasjoner. Takk for samarbeidet og god jul til dere alle. Vennlig hilsen En publikumsundersøkelse gjennomført denne sesongen viser svært høy tilfredshet ved besøk på festningene. STÅR STØTT I LOKALSAMFUNNET Undersøkelsen viser 6 av 10 besøkende på festningene har lokal tilhørighet. Disse har besøkt festningen flere ganger, er mest fornøyd med sitt besøk og kommer svært gjerne tilbake. Generelt er det høy anbefalingsvilje. Tilfredsheten er høyest blant personer som har besøkt festningene mange ganger og hos blant dem som benytter seg av ulike type tilbud under festningsbesøket, som museum, konsert eller kafébesøk for eksempel. Jeg er fornøyd med å kunne fastslå at festningene har en stabil høy tilfredshet gjennom flere år, sier kommunikasjonssjef Mirella Bodini. Lokalbefolkningen er blant våre viktigste besøkende, og det er avgjørende at de har en god opplevelse når de besøker festningen. Jeg opplever at de har et sterkt eierforhold til og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte. NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN Festningene brukes aller mest som rekreasjonsområde, men besøk knyttet til konserter og andre kulturtilbud er økende. FB NFVs oppdrag er å ivareta de nasjonale festningene gjennom verdibevaring av anleggene, samt gjøre dem tilgjengelige og attraktive for publikum, gjennom å tilrettelegge for lokale kultur/- og næringslivsaktiviteter. Alt fra store internasjonale stjernekonserter til historiske spel, kunstutstillinger, julemarkeder og militærhistorisk formidling til skoleelever finner sted på arenaene. Flere festninger byr på overnattingsmuligheter og undersøkelsen viser at det viktig for publikum å ha et serveringstilbud. Siden 2009 er det brukt 800 MNOK på å sette i stand murer og bygninger på festningene landet rundt. Det er av stor og avgjørende betydning å ha en bevisst og samfunnsansvarlig eier som gjør nødvendige prioriteringer for å bevare av landets kulturminneverdier og med dette sikrer åpne og tilgjengelige festninger for alle besøkende. Undersøkelsen viser at renhold og vedlikehold på festningsområdet er viktig for publikumstilfredsheten, og at festningene generelt scorer godt på dette punktet. Festningene besøkes av 2,6 millioner mennesker årlig, og er med dette blant Norges mest besøkte attraksjoner. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet og deres betydning og interesse for folk flest. Gode resultater kombinert med høye besøkstall underbygger og anerkjenner festningenes posisjoner som noen av regionenes viktigste attraksjoner, avrunder Bodini. Direktør FESTNINGSNYTT UTGAVE ANSVARLIG UTGIVER Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Epost: Nettside: REDAKSJON: Mirella Bodini Redaktør Synnøve Brekke Koordinator Annichen Piene Grafisk formgivning 2

3 OSCARSBORG FESTNING i all sin prakt Festningen har nå ferdigstilt arbeider for nær 65 MNOK. Siden 2009 er festningen vedlikeholdt for nær 65 millioner kroner. FOTO: NORSK DRONESERVICE Taket på hovedfortet har utgjort det største tiltaket. Men både smia, båtnaust og fjøsbygningen er nærmest bygget opp igjen fra bunn. På Håøya er en større del av østre kai demontert og bygget opp igjen. I tillegg er det skiftet tak og etablert ny pussfasade på verkstedbygningen. Det er en stor glede å ønske alle besøkende velkommen til øya og til et velholdt anlegg. Oscarsborg har fått et stort løft nå. Det er av stor og avgjørende betydning å ha en eier som tar ansvar for bevaring av nasjonale kulturminner, sier festningsforvalter Merete Thorne. Siden 2009 og frem til nå er det brukt 800 MNOK på å sette i stand murer og bygninger på festningene landet rundt. TRADISJONELLE METODER OG MILJØVENNLIGE LØSNINGER Forsvarsbygg nasjonale festningsverks oppgave er å sørge for levende og åpne festninger, og dette gjøres med respekt for historien, i tråd med fredningsbestemmelser og med respekt for historiske verdier som krever at all restaurering og tiltak utføres på kulturminnenes premisser. Alt arbeid på festningene utføres med forsiktighet og nøyaktighet og i nært samarbeid med Riksantikvaren. 3

4 Omfattende verneplanarbeid fullført Forslag til Landsverneplan for Forsvaret fase II (LVP II) er sendt på høring til Forsvaret, berørte departementer, offentlige etater, fylkeskommuner og kommuner samt berørte grunneiere. Planen foreslår vern av i alt ca 120 bygninger og anlegg fordelt på 26 etablissementer; alle kulturminner som dokumenterer Forsvarets historie fra 1945 og frem til vår tid. Alt arbeid er utført i samråd med Riksantikvaren. Dette har på mange måter vært et omfattende nybrottsarbeid som har pågått over tre år, sier fagleder Marte Oftedal i FB NFV. Kulturminnemiljøet i FB NFV er blant landets fremste. Gjennom denne prosessen har de også tilegnet seg ny kompetanse på temaer knyttet til den kalde krigen, som kommunikasjons- og navigasjonssystemer. I tillegg til bygninger og anlegg som foreslås fysisk vernet, kommer bygninger og anlegg som kun foreslås bevart gjennom dokumentasjon for arkivmessig bevaring. GRUNNLAG FOR EIENDOMS- FORVALTNING: LVP II skal legges til grunn for eiendomsforvaltningen frem til endelig verneplan og fastsatt forskrift foreligger. FB VEKTLEGGER at en vernestatus ikke skal påvirke den operative evnen eller være til hinder for den daglige driften ved anleggene. PLANEN INNEHOLDER dokumentasjon til bruk i saker iht. kulturminneloven og plan- og bygningsloven, og vil kunne bidra til enklere og mer forutsigbar samhandling med kulturminnemyndighetene. NFV kulturminne gir verdifulle råd! FB NFV består ikke bare av flotte festninger, men har også et rådgivningsmiljø med spisskompetanse innen kulturminnevern. I Seksjon kulturminne bistår 17 medarbeidere med bred kompetanse, både forsvarssektoren og annen offentlig sektor med å ivareta sine kulturminner på en god måte. Arbeidet spenner fra landsverneplaner til detaljoppfølging av byggearbeider. Seksjonens profil er å kjenne forvaltningens behov, jobbe tverrfaglig og overføre kunnskap til oppdragsgiver. Fra Steinviksholm biskop Olav Engelbrektsons borg Kunnskapen er kommet godt til nytte for mange eiere av kulturhistoriske byggverk: For Statsbygg skal vi prosjektere rehabilitering av fasadene på Rosenkrantztårnet i Bergen. I Stavanger er vi 3. parts kontrollant i restaurering av Stavanger domkirke, og for Fortidsminneforeningen skal vi lede restaureringsarbeidene på Steinviksholm festning i Trøndelag. For helsesektoren, Landbruksdepartementet, Universitetet i Oslo m.fl. lager vi forvaltningsplaner for deres vernede portefølje. Rosenkrantztårnet del av Bergenhus festning Vern gjennom bruk er et mål for Riksantikvaren og det er også bærekraftig miljøpolitikk. Vi i NFV kulturminne er glade for å kunne yte viktig faglig støtte til å realisere disse målene. HOTELLAVTALEN PÅ OSCARSBORG FESTNING FORNYET Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (FB NFV) og Oscarsborg Hotel & Resort AS (OHR) har fornyet sin leieavtale. Avtalen trer i kraft 1 juli 2015, med 15 års varighet og med opsjon på fem år til. Vi er glade for å fortsette leieforholdet med OHR. Et godt hotell- og restauranttilbud er av avgjørende betydning for videre utvikling av Oscarsborg festning som en av regionens vik-tigste destinasjoner, sier Thorbjørn Holth, distriktssjef FB NFV. Leieforholdet omfatter hele skolekasernen, messebygget og elev- og befalforlegningen. I tillegg til auditoriet i Havnefortet, enkeltlokaler i borgen i hovedfortet, samt garasjer i teknisk verksted. Samlet leieareal utgjør ca kvm. Hotellet skal oppgraderes betydelig og tilbudet muligens utvides. Oscarsborg festning besøkes i dag av over mennesker. Et forbedret hotell- og konferansetilbud vil bidra til økt besøk, og samtidig være utslagsgivende for å generere flere utviklingstiltak til glede for de besøkende, avrunder Holth. NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN Det er FB NFVs oppdrag å tilrettelegge for ny bruk ved festningene gjennom samarbeid med eksterne aktører, som lokalt næringsliv. Festningene har et stort potensial for verdiskaping, for eksempel gjennom leieinntekter. Denne inntektsmuligheten gir bærekraftig utvikling av festningene. Festningene har et godt potensial for økt verdiskaping. Et overordnet mål for FB NFV er å styre ressursene slik at forvaltningen av festningene på lang sikt kan være mest mulig selvfinansiert, og at behovet for offentlig tilskudd blir redusert, sier direktør Nina Eidem. Festningshoteller finnes også på Fredriksten festning i Halden, Fredriksten hotell, og på Kongsvinger festning, Königs Winger. 4

5 NY festningsforvalter PÅ AKERSHUS FESTNING Hanne Kristine Berg (54) Festningsforvalter på Akershus festning Tiltrer 1. mars 2015 Nytt siden sist Etter en kort introduksjonsperiode vil hun avløse nåværende festningsforvalter Thor Krogh. Thor har sagt seg villig til å fungere som assisterende forvalter til den nye organisasjonen er fullt innarbeidet og på plass. Hanne Kristine Berg er utdannet diplomøkonom, har en bachelor i statsvitenskap og master of management fra BI. Hun har også gjennomført Solstrandprogrammet. Hanne Kristine har bred erfaring fra lederstillinger i eiendomsbransjen, bl.a. tolv år som forvaltningssjef / økonomisjef i OBOS, to år som forvaltningsdirektør i Husbanken og tre år som henholdsvis eiendomsdirektør og utviklingsdirektør i Steen & Strøm ASA. Hun har i tillegg lang erfaring fra topplederstillinger i andre kompetansevirksomheter som Adecco Security AS, Global Medical Support AS og Unilabs Norge AS. Gjennom mange år har hun hatt styreverv i en rekke ulike virksomheter, også innenfor kultursektoren. I perioden var hun medlem av Oslo bystyre. Hanne Kristine kommer fra stillingen som boligsjef i Boligbygg KF der hun i de siste årene har hatt ansvar for å lede vedlikeholdet av Oslo kommunes utleieleiligheter. Som festningsforvalter vil Hanne Kristine fungere som eiendomssjef for en samlet eiendomsmasse på om lag kvm, i tillegg til en rekke fortifikasjoner og store grunnarealer. Hun vil få ansvar for daglig ledelse av den lokale forvaltnings- og driftsorganisasjonen på Akershus, og vil være Forsvarsbygg nasjonale festningsverks sentrale kontaktpunkt mot festningens leietakere, samarbeidspartnere, media og lokalsamfunn. Hun får også et særskilt ansvar for forvaltning og videreutvikling av Akershus festning som kulturarena og rekreasjonsområde. Hanne Kristine har en solid bakgrunn innenfor eiendom, økonomi, administrasjon og ledelse, både fra privat og offentlig sektor. Hun har god innsikt i politiske prosesser og et stort nettverk. I tillegg har hun interesse for og erfaring fra arenautvikling, blant annet som mangeårig styreleder i Samkultur og styremedlem i Sentrum Scene. I sum har Hanne Kristine de aller beste forutsetninger for å lykkes i stillingen og det er en stor glede for oss å ønske henne velkommen, sier distriktssjef Thorbjørn Holth. 5

6 NYE ansatte EIENDOMSFORVALTNING ØKONOMI INNKJØP Lars Henrik Kristiansen Øyvind Roen Inger Gyland Overingeniør brann controller Bestiller / adm. koordinator Tiltrer 1. januar 2015 Tiltrer 1. februar 2015 Tiltrer 15. desember 2014 Nytt siden sist Lars Henrik kommer fra stillingen som fagingeniør brann i FB Utleie. Han har bakgrunn som feiersvenn og branninspektør og har gått et utdanningsløp i brannsektoren som kvalifiserer til branningeniørstillinger. Lars Henrik vil være en viktig bidragsyter i FB NFVs arbeid med forebyggende brannvern, tilstandsregistreringer og gjennomføring av prosjekter. Hans bakgrunn med forebyggende brannvern blir spesielt viktig i arbeidet med å etablere gode systemer i våre utleiebygg. Henrik Skoglund Overingeniør bygg Tiltrer 1. februar 2015 Henrik er svensk, utdannet høyskoleingeniør i byggteknikk fra Karlstads universitet og kommer fra en stilling som bygningsingeniør hos Sweco Architects AB. Han har variert erfaring innen prosjektarbeid og har også praktisk bygningserfaring fra en arbeidsperiode som snekker. Han skal spesielt bidra med oppgaver knyttet til verdibevaring gjennom tilstandsregistreringer og prosjektledelse. Øyvind kommer fra en senior stilling i Deloitte, hvor han har vært ansatt siden Her har han hatt ansvaret for å gjennomføre revisjonen hos klienter som Andvord Eiendom, Aberdeen Pan-Nordic Norway, Pareto, Eika Boligkreditt, Storebrand Bank, Norges Bank, og andre bransjer. Han har også arbeidet som rådgiver i Sparebank1. Han har således solid praktisk erfaring fra revisjon av flere forretningsområder med fokus på eiendom, bank og konsulentvirksomhet. Øyvind har en bachelor i regnskap og revisjon og en master i revisjon og regnskap fra NHH. Med Øyvind tilføres økonomiseksjonen sterk kompetanse på revisjon og mva. NFV står foran en krevende tid med forbedringskrav som sentralt fokus, og trenger den kompetansen han representerer. Jeg gleder meg til å ønske ham velkommen på nyåret, sier Claes-Gøran Bye, økonomisjef. Inger har solid erfaring fra leverandørkontakt, forhandlinger, regnskap og økonomistyring, blant annet fra 28 år som økonomisjef i Norfolier AS. Hun har solid IT-kompetanse og variert erfaring fra budsjettering, kostnadskontroll, analyse- og rapporteringsarbeid. Hun kommer fra stilling som controller i Redd Barna. Inger er utdannet bedriftsøkonom fra BI og har i tillegg en rekke kurs og sertifiseringer. Hun skal arbeide på Akershus festning i festningsforvalterens stab. Med sin lange og brede erfaring vil Inger bli en verdifull ressurs for driftsorganisasjonen på Akershus festning. Vi er veldig glad for å ha fått henne med på laget, sier distriktssjef Thorbjørn Holth. Jeg er veldig fornøyd med å få disse to kompetente ingeniørene til eiendomsteamet i FB NFV. De vil tilføre eiendomsseksjonen nødvendig kapasitet til gjennomføring av våre oppgaver, og god og supplerende kunnskap, sier Leif Johnny Johannessen, leder eiendomsforvaltning. Festningsforvalter på Fredriksvern Trond H. Bergan, t.v., og driftsleder Reidar Thoresen viser stolt frem nytt fjernvarmeanlegg. Anlegget føyer seg naturlig inn i omgivelsene. FREMTIDSRETTET OG miljøvennlig VARME PÅ FREDRIKSVERN VERFT Varme fra et nytt flisbasert bioenergianlegg er nå koblet til det oppgraderte fjernvarmenettet på Fredriksvern verft. Miljøvennlig bioenergi vil gi en årlig reduksjon på cirka 783 tonn CO 2 i forhold til dagens bruk av olje- og elkjele. Fjernvarmeanlegget er oppgradert og tilpasset for å kunne motta miljøvennlig fjernvarme. Med dette nye anlegget tar vi som forvaltere et viktig samfunnsansvar, sier festningsforvalter Trond H. Bergan. Energianlegget, som i tillegg til å være miljøvennlig, er også utformet for å passe inn i de historiske omgivelsene på Fredriksvern. 6

7 FESTNINGENES FREDNINGSÅR MED GRUNNLOVSJUBILEET SOM RAMME ER TRE FESTNINGER SÅ LANGT I ÅR FORMELT FREDET MED VERDIGE MARKERINGER. I vår ble Oscarsborg festning formelt fredet, etterfulgt av Fredriksten festning i august. Kristiansten festning ble fredet i november, og 17. desember står Akershus festning for tur og avrunder med dette jubileumsåret. Akershus festning fredes 17. desember 2014 Bruk er det beste vern, og fredningen sikrer at stadig nye generasjoner får tilgang til anleggets rike historie, uttalte riksantikvar Jørn Holme da Fredriksten ble fredet. FB NFV har som forvaltere i alle år behandlet anleggene som fredet i nært og godt samarbeid med Riksantikvaren. Formalisering av fredningen er likevel viktig. Fredning av anlegget, byggene og det historiske kulturlandskapet er det sterkeste juridiske virkemiddelet som kan anvendes for å sikre langsiktig vern av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal interesse. Gjennom fredningene er kulturminnene sikret for fremtiden og tydeliggjort som nasjonal kulturarv. 3 på festningen TRULS SANAKER SJEF, MARINEMUSIKKEN Karljohansvern FRANK NES DAGLIG LEDER, BERGEN LIVE Bergenhus festning MILAN MILANOV DAGLIG LEDER, CRUISE CAFE Oscarsborg festning 1. HVA ER FORDELEN MED Å HA DIN VIRKSOMHET PÅ FESTNINGSOMRÅDET? 2. HAR DU BENYTTET NOEN AV FESTNINGENS TILBUD? 1. Kongelige norske marines musikkorps har holdt til her siden 1850 da de flyttet fra Stavern. Vi mener det både er viktig og en fordel at vi viderefører den lange historien som er med på å vise Forsvarets fortsatt tilstedeværelse på området. Ved å være på området er vi også nær de tjenestene vi får gjennom Forsvarsbygg. 2. Jeg benytter stadig tilbudene på Karljohansvern sammen med familien. Alltid når vi har gjester tar vi turen til Karljohansvern. Vi er innom museene, deltar på konserter og arrangementer, spiser på kafeer og restauranter, og går tur i området. 1. Det helt strålende å ha kontorene på samme sted som vi driver konsert- og festivalvirksomhet. Å være på festningen hele året gir oss enda bedre kunnskap om området, historien og stedets muligheter. I tillegg er det hyggelig å bli kjent de som har sitt daglige virke på området. 2. Jeg har selvsagt vært innom museene på festningsområdet, og kjenner festningsområdet godt etter å ha arrangert konserter her siden Ellers tilbringer jeg så mye tid på Bergenhus festning i jobbsammenheng at jeg ofte reiser andre steder når jeg har litt fritid. 1. Fordelen med å ha virksomheten på festningsområdet er det unike ved stedet. Festningens historie vil alltid trekke gjester. I tillegg er Oscarsborg en naturperle som alle bør besøke. 2. Ja, jeg prøver å få med så mye som mulig. Vi er som en familie her ute, og da er det viktig å delta på hverandres aktiviteter. 7

8 <<Jul på Karljohansvern @ junehberg <<Jul på Akershus festning <<Jul på Karljohansvern <<Jul på Karljohansvern #karljohansvern Jul på Fortryllende julestemning på julemarkeder og pyntede festningsarenaer. Her er et knippe instagram-bilder fra besøkende og publikum. Vi ønsker alle en riktig god #fredning <<Jul på Akershus festning #akershusfestning <<Jul på Kristiansten festning #kristianstenfestning <<Jul på Akershus festning

FestningsNYTT. Endring i porteføljeansvar Nye festningsforvaltere QR-koder på festningene Ny båt på Oscarsborg festning Nye kommandanter

FestningsNYTT. Endring i porteføljeansvar Nye festningsforvaltere QR-koder på festningene Ny båt på Oscarsborg festning Nye kommandanter UTGAVE 2 SEPTEMBER 2014 FestningsNYTT Endring i porteføljeansvar Nye festningsforvaltere QR-koder på festningene Ny båt på Oscarsborg festning Nye kommandanter FESTNINGSNYTT UTGAVE 2 SEPTEMBER 2014 Publikum

Detaljer

UTGAVE 2 JUNI 2015. FestningsNYTT INNHOLD LEIETAKERUNDERSØKELSEN QR-KODER SOMMERPROGRAM

UTGAVE 2 JUNI 2015. FestningsNYTT INNHOLD LEIETAKERUNDERSØKELSEN QR-KODER SOMMERPROGRAM UTGAVE 2 JUNI 2015 FestningsNYTT INNHOLD LEIETAKERUNDERSØKELSEN QR-KODER SOMMERPROGRAM 1 KLAR ØKNING I TILFREDSHET BLANT FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERKS (NFV) LEIETAKERE NFV besitter høy kompetanse

Detaljer

Nasjonale Festningsverk som produkt og produkttenkning viktig for

Nasjonale Festningsverk som produkt og produkttenkning viktig for Nasjonale Festningsverk som produkt - hvorfor er merkevareforvaltning, bevaring og utvikling av og produkttenkning viktig for festningsverkene Seminar om kulturminner og verdiskaping, M/S Lykkeper, 10.

Detaljer

UTGAVE 1 MARS 2013. Festningsnytt. TALLENE FRA 2012 ER KLARE: Høye besøkstall og positiv mediedekning NÆRINGSUTVIKLING REHABILITERINGSPROSJEKTER

UTGAVE 1 MARS 2013. Festningsnytt. TALLENE FRA 2012 ER KLARE: Høye besøkstall og positiv mediedekning NÆRINGSUTVIKLING REHABILITERINGSPROSJEKTER UTGAVE 1 MARS 2013 Festningsnytt TALLENE FRA 2012 ER KLARE: Høye besøkstall og positiv mediedekning NÆRINGSUTVIKLING REHABILITERINGSPROSJEKTER HØYE BESØKSTALL PÅ FESTNINGENE 2 570 976 Festningene Norges

Detaljer

UTGAVE 1 APRIL 2015. FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING

UTGAVE 1 APRIL 2015. FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING UTGAVE 1 APRIL 2015 FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING FESTNINGSNYTT UTGAVE 1 APRIL 2015 Festningene er i besøkendes øyne

Detaljer

UTGAVE 1 APRIL 2014. Festningsnytt. Grønne festninger

UTGAVE 1 APRIL 2014. Festningsnytt. Grønne festninger UTGAVE 1 APRIL 2014 Festningsnytt Grønne festninger FESTNINGSNYTT UTGAVE 1 APRIL 2014 Kulturminnevern = godt miljøarbeid En viktig pilar i miljøarbeidet er å ta vare på Norges kulturminner. Det gjøres

Detaljer

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eier av bildet: Verdalsbilder/Eystein Ness. 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eiendomsforhold Etablissementet De verdalske befestninger

Detaljer

Bevaring, bruk og utvikling av kulturhistoriske. eiendommer i Forsvaret. Christian Borhaven Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

Bevaring, bruk og utvikling av kulturhistoriske. eiendommer i Forsvaret. Christian Borhaven Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Bevaring, bruk og utvikling av kulturhistoriske eiendommer i Forsvaret Christian Borhaven Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Bevaring, bruk og utvikling Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Hva kjennetegner

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Kapittel 1. Innledning

Kapittel 1. Innledning Kapittel 1. Innledning 1. Innledning Bakgrunn Som del av Karlstad-forliket, avtalen mellom Sverige og Norge i 1905 om oppløsning av unionen, ble det opprettet en såkalt demilitarisert sone opp til 61.

Detaljer

BERGENHUS FESTNING GNR. 167, BNR. 895, 897, 900 BERGEN KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING VED FORSKRIFT MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 22A

BERGENHUS FESTNING GNR. 167, BNR. 895, 897, 900 BERGEN KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING VED FORSKRIFT MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 22A DERES REF. VÅR REF. 06/1741 lan Ark. B-248 DERES DATO VÅR DATO postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no - Forsvarsdepartementet - Jernbaneverket - Kulturdepartementet BERGENHUS FESTNING GNR. 167, BNR. 895,

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Restaureringer av norske festningsmurer Nordisk kalkforum 2014 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger Akershus

Detaljer

UTGAVE 2 JUNI 2013. Festningsnytt KTI: RESULTATER FRA KUNDE- OG OMDØMMEUNDERSØKELSE UNIVERSELL TILGJENGELIGHET SOMMER PÅ FESTNINGENE

UTGAVE 2 JUNI 2013. Festningsnytt KTI: RESULTATER FRA KUNDE- OG OMDØMMEUNDERSØKELSE UNIVERSELL TILGJENGELIGHET SOMMER PÅ FESTNINGENE UTGAVE 2 JUNI 2013 Festningsnytt KTI: RESULTATER FRA KUNDE- OG OMDØMMEUNDERSØKELSE UNIVERSELL TILGJENGELIGHET SOMMER PÅ FESTNINGENE FESTNINGSNYTT UTGAVE 2 JUNI 2013 Sommer på festningene Nå går det slag

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Restaureringer av nasjonale festninger stort ansiktsløft for murer Norsk murdag 8.5.14 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan?

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan? Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner Nytten av en kulturminneplan? Problemstilling Kunnskaps- og kompetansemangel og holdningen gir betydelige ressurskrevende utfordringer

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune.

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Fastsatt av Riksantikvaren 26. mai 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturmirmer 22a, jf. 15, og forskriflt

Detaljer

29. april 2013 (punktnummer påført i etterkant uten tekstendring) Versjon nr: 2.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver

29. april 2013 (punktnummer påført i etterkant uten tekstendring) Versjon nr: 2.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (LVP Helse). Felles retningslinjer for arbeidet med forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadspliktige tiltak for vernede byggverk og områder

Detaljer

Kulturminner i en verden i endring Bakkenteigen, 8. nov 2012. Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonssjef PBL Riksantikvaren.

Kulturminner i en verden i endring Bakkenteigen, 8. nov 2012. Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonssjef PBL Riksantikvaren. Kulturminner i en verden i endring Bakkenteigen, 8. nov 2012 Margrethe Øyvann Tviberg Seksjonssjef PBL Riksantikvaren. Et eller annet sted Foto: I. B. Amundsen, Nils Anker Spirit of Place in Spirit of

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Utarbeidet på bakgrunn av forstudie (nov 2012 - februar 2014) 1. Bakgrunn for forprosjektet

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal gjennom bevaring og synliggjøring gi respekt for fortiden, bygge identitet

Detaljer

Herdla t orpedobatteri Askøy kommune Fastsetting av forskrift om fredning med hjemmel i lov om kulturminner 22a j. 1 5

Herdla t orpedobatteri Askøy kommune Fastsetting av forskrift om fredning med hjemmel i lov om kulturminner 22a j. 1 5 SAKSBEHANDLER Anne Midtrød VÅR REF. 09/00203-9 DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. B - Bygninger 270 (Herdla) Askøy - Ho VÅR DATO

Detaljer

Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring. Høringen er elektronisk, og fullstendig materiale ligger på: www.md.dep.

Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring. Høringen er elektronisk, og fullstendig materiale ligger på: www.md.dep. DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 18.02.2013 Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring Miljøverndepartementet legger med dette forslag til landsverneplan

Detaljer

Innlandsbykonferansen

Innlandsbykonferansen Innlandsbykonferansen Lillehammer, 06.september 2012 Byfortetting som samspill mellom gammelt og nytt ved Ingun Bruskeland Amundsen, Riksantikvaren Seksjonsjef for by- og tettsted, arkitekt MNAL Dr.ing.

Detaljer

Organisering av driften

Organisering av driften Organisering av driften bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Innhold God eiendomsforvaltning Forvalterens rolle fokus på teknisk forvaltning Utfordringene Hvordan skal vi organisere oss for å møte

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

Vedlegg: Tilskuddsordninger

Vedlegg: Tilskuddsordninger Vedlegg: Tilskuddsordninger Miljøverndepartementet (via Riksantikvaren eller fylkeskommunen) se www.odin.dep.no for det årlige rundskrivet for tilskuddsordninger under miljøverndepartementet Tilskudd til

Detaljer

Verdiskapingspotensiale i Nasjonale Festningsverk

Verdiskapingspotensiale i Nasjonale Festningsverk Verdiskapingspotensiale i Nasjonale Festningsverk Av Solveig Svardal Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 09/2008 28. mars 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 09/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,-

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv www.verdensarvvega.no www.ungehender.no Hilde Wika, prosjektleder Bærekraftig Reiseliv,

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

Byen som arena for verdiskaping. Hammerdalen i Larvik

Byen som arena for verdiskaping. Hammerdalen i Larvik Byen som arena for verdiskaping Hammerdalen i Larvik Dagens klassiker var gårsdagens innovasjon. Kreativitet handler ikke bare om å skape noe nytt, men også om å ivareta og bruke det gamle på en god måte.

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 KULTURMINNER Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 Nasjonale mål St.meld. nr. 16 (2004 2005) Leve med kulturminner og St.meld. nr. 35 (2012 2013) Framtid med fotfeste. Målsettinga

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KULTURMINNER Åpent og verdinøytralt begrep: - Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Strategidokument 2007-2013. Forord

Strategidokument 2007-2013. Forord 1 Strategidokument 2007-2013 Forord Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) møter nye og krevende utfordringer som følge av omorganiseringen av Forsvaret. Fra å være en samfunnsaktør med stor grad av lokalt

Detaljer

Høring av nytt handlingsprogram for kulturminner i Akershus for perioden 2013-2018. Høringsfrist 10. desember 2012

Høring av nytt handlingsprogram for kulturminner i Akershus for perioden 2013-2018. Høringsfrist 10. desember 2012 SENTRALADMINISTRASJONEN Mottakere ihht adresseliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Sissel Riibe 14.09.2012 2011/16269-13/81894/2012 EMNE 123 Telefon: 22055065 E-post: sissel.riibe@akershus-fk.no

Detaljer

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING!

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING! H A N D L I N G S P R O G R A M 2014-2015 (tiltak som krever i kursiv) 1.1 1. Kulturarven som ressurs Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Strategiplan 2016 2020

Strategiplan 2016 2020 9 Fokusområde 7: Organisering og arbeidsmiljø Fokusområdet omfatter organisatoriske og administrative forhold, retningslinjer og rutiner. Forhold som går på samhandling kollegaer/avdelinger, roller og

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Søknad om fritak for eiendomsskatt for gnr 58 bnr 100, Valle

Søknad om fritak for eiendomsskatt for gnr 58 bnr 100, Valle Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2014 66551/2014 2014/590559 05 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/225 Formannskapet 19.11.2014 14/194 Bystyret 11.12.2014 Søknad om fritak

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner Kulturminner i Klæbu Plan for registrering av kulturminner Klæbu kommune September 2014 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGISTRERING AV KULTURMINNER I KLÆBU KOMMUNE 1. Forord Kulturminner og kulturmiljøer er en

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK KOMMUNE

JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK KOMMUNE ArkivsakID.: 08/2911 Arkivkode: FA-C53 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 009/11 Oppvekst og kulturkomiteen 09.03.2011 031/11 Kommunestyret 23.03.2011 JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE. Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes.

STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE. Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes. STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes. Festningene som opplevelsesprodukt forvaltes av mange aktører.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Vang Vestre Slidre Øystre Slidre Nord-Aurdal Sør-Aurdal Etnedal VALDRES I OPPLAND Regional prosess Regionrådet (etablert i 1964) Pilot

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 24.02.2014 kl. 15:45 Møtested: Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING.

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. BAKGRUNN. Arbeidsgruppen skal vurdere mulige konsepter, muligheter og begrensninger for eiendommen inklusive nødvendig vedlikeholds- og oppgraderingsbehov, samt behov for faste

Detaljer

Organisering av driften

Organisering av driften Organisering av driften bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby multifaglige produkter i regionene

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

19.09.2013. Dette var Persaunet: Eiendomsutviklingsløp

19.09.2013. Dette var Persaunet: Eiendomsutviklingsløp VERDIØKENDE UTVIKLING FØR SALG AV FAST EIENDOM I STATEN Persaunet i Trondheim, muligheter og begrensninger Trond Eliassen Seksjonssjef i Skifte eiendom Dette var Persaunet: Bygd 1942 45 Forlegning for

Detaljer

Kolsåstrollet Barnehage

Kolsåstrollet Barnehage 1 Kolsåstrollet Barnehage Plan for strategisk utvikling 2015-2019 Veien videre Vi strekker oss mot stjernene gjennom å gjøre hver dag verdifull 1 Kolsåstrollet barnehage Veien videre 2015-2019 Kolsåstrollet

Detaljer

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland»

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Stein-Petter Hillestad Prosjektleder Seminar Bærekraft i skog og bygg Mosjøen 20.10.2015 Agenda Prosjektet Virkemidler Forankringer Eksempler Sikkerhet: Verdens (foreløpig)

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste for Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken

Bedriftshelsetjeneste for Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken Rammeavtale Bedriftshelsetjeneste for Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Viken KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III Ytelsesbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generell orientering om rammeavtalen... 3 1.2. Generelt

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening til rapporten En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Høringsuttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening til rapporten En kunnskapsbasert kulturpolitikk Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 10/4772 Vår ref.: 12/65/KUD/ST Dato: 15. november 2012 Høringsuttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening til rapporten En kunnskapsbasert

Detaljer

Et museumsløft for fremtiden

Et museumsløft for fremtiden Et museumsløft for fremtiden Museum Stavanger - Strategiplan for utvikling av bygg og anlegg 2014 2025 MUST Skal museet kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte i årene framover, vil

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2015/ Dato: 09.01.2015 Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling

Detaljer

Energieffektivisering eller bygningsvern? Ja, takk begge deler!

Energieffektivisering eller bygningsvern? Ja, takk begge deler! Oppgradering av bygg med vernestatus 17. September 2014 Energieffektivisering eller bygningsvern? Ja, takk begge deler! Marte Boro, Riksantikvaren Enøk for å redusere klimabelastningene, bedre standarden

Detaljer

Pilotprosjekt i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogram - prioritering av prosjekter

Pilotprosjekt i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogram - prioritering av prosjekter Arkivsak 200502924 Arkivnr. E: C50 Saksbehandler Terje Kaldager Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for plan, areal og miljø 24.01.2006 Pilotprosjekt i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogram -

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Bakgrunn og formål Sparebankstiftelsen Halden ble dannet 1.11.2011 som følge av sammenslåing av Halden Sparebank og Rygge og Vaaler Sparebank til SpareBank1 Østfold Akershus.

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Kulturminnesamling Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum

Nagelgården 6, 5004 BERGEN. Utleie. Ca. 160-1500 kvm BTA. Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Nagelgården 6, 5004 BERGEN Utleie Kontorlokaler med sjel i maritime omgivelser ved sjøkanten i Bergen sentrum Ca. 160-1500 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 13 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Vedlegg

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer