Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:00-16:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 4. desember 2013 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet og fra e-postmøte Sak Styrets møteplan for 2014 Sak Direktørens orientering om driften (ingen saksdokumenter) Sak Handlingsplan for 2014 Sak Budsjett for 2014 Sak Sak Sak Sak Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Etablering av styrelederforum Smart Cities Initiative Ressursgruppen for samfunnspåvirkning Rapport fra ONS Norway og OTD Sak Gastronomisk Institutt (unntatt off., jf. forvaltningslovens 13) Orienteringssaker Ferjeforbindelse mellom Vest-Norge og England Nye redningshelikoptre og lokal verdiskaping Samarbeidsprosjekt med Kielce, Polen blir ikke realisert Etablering av nye flyruter Christine Sagen Helgø Styrets leder Jan Soppeland Daglig leder 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoller fra styremøtet og e-postmøtet Forslag til vedtak: 1. Protokoll fra styremøte 2. oktober 2013 godkjennes. 2. Protokoll fra styremøte per e-post godkjennes Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslaget 2

3 Protokoll Til stede Dessuten møtte Christine Sagen Helgø, Bjørg Tysdal Moe (gikk kl. Jan Soppeland, Felix Laate, Erling Brox 11:10), Stanley Wirak, Tove Frantzen, Bjørn Kahrs, (ref.) Ole Tom Guse, Arnt-Heikki Steinbakk (gikk kl. 11:15), Reinert Kverneland, Ole Ueland Møtedato Forfall , Kl. 09:00 11:30 Per A. Thorbjørnsen, Ane Mari Braut Nese, Ellen Solheim Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 5 Protokoll fra styremøte 2. oktober 2013 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet Vedtak: Protokoll fra styremøte 19. juni 2013 godkjennes. Sak Tertialrapport og regnskap mai - august Direktør Jan Soppeland orienterte om driften og om økonomien. Det ble bl.a. opplyst at i forbindelse med overflytting av ansettelsesforholdet for to personer til Forus Næringspark, blir øvre ramme for dekking av eventuelt underskudd redusert med 1 mill. kr, til totalt 8 mill. kr for Fra 2014 får dette full årseffekt, og rammen blir da 7 mill. kr. Styret bemerket at tertialrapporten er omfattende og beskrivende, og at aktiviteten er høy til tross for sommerferieavviklingen. Styrelederen understreket betydningen av at informasjonen kommer ut til partnerne, og oppfordret kommunene om å legge tertialrapportene fram for politisk behandling. Direktøren orienterer gjerne muntlig i slike sammenhenger. Styret var tilfreds med at det drives økonomisk nøkternt og forsiktig, men samtidig ble det framholdt at driften skal være på høyde med de ambisjonene som er satt. Av enkelttema var en opptatt av at matsatsingen blir ivaretatt i regionen, men ikke nødvendigvis med Greater Stavanger som en hovedaktør. Fornybarsatsingen er alltid viktig, men for tiden er markedet lite med et stort unntak for vannkraft. Nord- Norge-satsingen i form av erfaringsoverføring og prosjektstøtte har vært vellykket og må videreføres. Samfunnspåvirkning: Med nye stortingspolitikere og nye personer i regjering må vi sikre at også disse blir bedre kjent med saker og problemstillinger for vår region og våre næringer. 3

4 Protokoll Side 2 av 5 Det framkom et ønske om mer detaljert og konkret rapportering om ressursbruken enn hva som framkommer av den økonomitabellen som det forrige styret etablerte praksis for. Vedtak: Tertialrapporten tas til orientering. Sak Rapport fra Offshore Europe 2013 Det ble spurt om det hadde oppstått situasjoner med konkurrerende sponsorater ved dette arrangementet. Direktøren kommenterte at dette hadde ikke skjedd i år, men at en er forberedt på at dette kan oppstå ved framtidige arrangement. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring Vedtak: Saken om Det europeiske innovasjonspartnerskapet på aktiv og sunn aldring tas til orientering. Sak Melding om universitetsbyen Stavanger - høringsuttalelse Styrelederen innledet med at bakgrunnen for meldinga var ønsket om å bli en bra region for universitetet. Selv om initiativet kommer fra Stavanger kommune, ønsker de at de øvrige kommunene tar et medansvar. Også de andre styremedlemmene var opptatt av å se UiS i et regionalt perspektiv, og roste Stavanger for meldinga som er framlagt og for å ivareta det regionale perspektivet. Det ble også nevnt at det nå er opp til de omkringliggende kommunene å ta en aktiv rolle med hensyn til den videre universitetssatsingen. Hele regionen ser på UiS som «vårt universitet», og universitetet blir brukt også på enhetsnivå i kommunene. Bygging av studentboliger ble drøftet spesielt, og en var opptatt av at Samskipnaden bør revurdere sitt syn på hva som er akseptabel reiseavstand. Vedtak: Styret i Greater Stavanger vurderer en vellykket kompetansesatsing som helt avgjørende for regionens videre utvikling og verdiskaping. I denne sammenheng spiller universitetet den viktigste rollen for å sikre at satsingen skjer i den retning, med det omfang og med den kvalitet som ivaretar disse hensynene. Stavanger kommune viser gjennom meldinga at de er opptatt av å utøve en aktiv vertskapsrolle for å bidra til at universitetet får 4 sak 34 vedlegg1 protokoll 02okt2013

5 Protokoll Side 3 av 5 utviklingsmuligheter, og til å sikre gode koblinger mellom lokalsamfunnet og institusjonen. Styret i Greater Stavanger vil spesielt framheve måten kommunen legger hele regionens perspektiv til grunn i arbeidet med disse forholdene. Styret slutter seg til meldingas innretning og hovedpunkter. Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Styret vurderer denne delegasjonsreisen som viktig, både for å understøtte lokale produsenter og inspirere tiltaksapparatet og for å styrke samarbeidet med Aberdeen. Styret ønsker at fylkeskommunens næringssjef inviteres til neste styremøte for å presentere fylkeskommunens matsatsing generelt. En slik presentasjon vil være en del av grunnlaget for en senere styresak om matnæringene i regionen, og Greater Stavangers rolle for disse næringene. Styret ønsker også en rapport om delegasjonsreisen på neste møte. Vedtak: Styret tar informasjonen om status, påmelding og program for delegasjonsreisen til orientering. Sak OTC 2014 tilpassinger til framtiden Direktør Jan Soppeland og markedsansvarlig Felix Laate orienterte om bakgrunnen for saken, herunder om samarbeidet med ONS. Direktøren spurte om styret ønsket å gi nye signaler om håndtering av konkurrerende sponsorater, samt om framtidige Get Together-samlinger bør avgrenses til bare å gjelde vår region. Styremedlemmene finner det nyttig at ordførere og andre politikere deltar, men at det er viktig at de finner sin rolle og gjør en nyttig jobb for regionen mens de er der. Det framkom ulike synspunkter på ønsket om prisøkning. Det var enighet om at Get Together-samlingene med fordel kan være et arrangement for deltakere fra vår region. Styret var samstemte om at ONS International må få ha en særstilling når vi er ved OTC og ellers. Dette ONS-arrangementet har ingen konkurrenter nasjonalt, og det må være uproblematisk at Greater Stavanger inngår i et samarbeid der dette er relevant. ONS Norway opererer derimot på et marked med flere aktører, noe som tilsier at vårt selskap må behandle alle aktører likt. Det ble ikke framsatt ønske om å endre kriteriene for håndtering av eksterne sponsorer som ble vedtatt i sak Vedtak: 5 sak 34 vedlegg1 protokoll 02okt2013

6 Protokoll Side 4 av 5 Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen foreta tilpassinger i program og prissetting i tråd med saksutredningen og styrets innspill til denne. Sak Arbeidet med forskningssenter for økt utvinning Styret bemerket at det positive resultatet er en seier for fagmiljøene, men også en seier for godt arbeid fra Greater Stavanger. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Ruteutviklingsprosjektet har resultert i nye flyruter Styrelederen påpekte det unike ved at det ikke har vært enkeltregioner som arbeider hver for seg, men at to regioner sammen har kartlagt markedsgrunnlaget for sammenbindende flyforbindelser. Nytteverdien ligger selvsagt i de nye rutene, men også i et styrket samarbeid med Nord-Norge. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Handlingsplan og budsjett 2014 framdrift og fokus Direktør Jan Soppeland orienterte om prosess og innhold. Noen sentrale punkter: Videreføring av hovedaktiviteter og nivå Ytterligere forbedring av prosjektplanlegging Fokus på at prosjektporteføljen gir verdi til de ulike partnerne Fortsette arbeidet med spissing av aktivitetene Det er et mål å synliggjøre kompetanseelementer i alle prosjekter. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Årskonferansen 2013 Vedtak: Styret slutter seg til det fremlagte opplegget for årskonferansen Orienteringssaker Følgende orienteringssaker var framlagt for styret: Konjunkturbarometeret Norskopplæring som konkurransefortrinn 6 sak 34 vedlegg1 protokoll 02okt2013

7 Protokoll Side 5 av 5 Stavanger sak 34 vedlegg1 protokoll 02okt2013

8 Protokoll Til stede Dessuten møtte Møtedato Forfall Møtested Dato skrevet Side Per e-post av 1 Protokoll fra styremøte pr epost 30. oktober 2013 Sak Fullmakt til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling I forbindelse med styrevalg i selskapet må det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. I henhold til aksjelovens 5-9 er det styret som skal innkalle til generalforsamling. Direktøren ba per e-post om at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i tilknytning til styremøte i Forus Næringspark. Styremedlemmene sluttet seg til innstillingen, som dermed var vedtatt. Vedtak: Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling 4. desember Stavanger

9 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Styrets møteplan for 2014 Det skal i henhold til vedtektene avholdes minst ett styremøte pr. kvartal, og praksis har vist at dette vanligvis er tilstrekkelig. Direktøren foreslår derfor at det avholdes fire styremøter i løpet av neste år, to før og to etter sommeren. Det har også vært et ønske å gjennomføre en studietur for styret. Dette kan med fordel kombineres med et styreseminar, og direktøren foreslår at studietur/styreseminar gjennomføres september. Følgende møteplan foreslås: Fredag 21. mars kl Onsdag 11. juni kl Onsdag 24.- torsdag 25. september, studietur/styreseminar 1) Onsdag 3. desember kl ) Dersom styret heller ønsker et ordinært styremøte, foreslås onsdag 24. sep. kl Disse datoene skal ikke komme i konflikt med allerede fastsatt møteplan for fylkestinget, fylkesutvalget, opplæringsutvalget eller samferdselsutvalget, heller ikke med skoleferiene. Vi har imidlertid ikke samordnet med kommunenes mange møteplaner. Forslag til vedtak: Styret godkjenner den foreslåtte møteplanen for Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler 9

10 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox Sak Handlingsplan for Greater Stavanger for 2014 Handlingsplanen utgjør Greater Stavanger sitt arbeidsprogram for det kommende året. Dette dokumentet inneholder en omtale av de viktigste prosjektene selskapet vil være involvert i, samt en fullstendig prosjektoversikt. Hovedutgangspunktet er Strategisk Næringsplan med sine visjoner, målsettinger og strategiske grep. Det er også gitt verdifulle innspill fra partnerne under drøftinger på årskonferansen, de faste møtene med kommunenes næringsansvarlige, osv. Styrets signaler gjennom diskusjonene på styremøtene har selvsagt også vært viktige premisser for opprettelse og innretning av prosjektene. Ved de to siste handlingsplanene har direktøren lagt vekt på en spissing av selskapets aktiviteter. Denne prosessen er videreført i det foreliggende planforslaget. Det er særlig hovedområdene kompetanseutvikling og nasjonal og internasjonal nettverksbygging som er prioritert, noe som også kommer til uttrykk i budsjettforslaget. Budsjettet er det konkrete uttrykket for satsingen som framgår av handlingsplanen, og de to sakene må derfor ses i sammenheng. Handlingsplanen viser hvordan organisasjonen vil bidra til å realisere Strategisk Næringsplan, og gir dermed en oversikt over aktiviteten i selskapet i året som kommer. Planen viser også hvordan Greater Stavanger gjennom analyser, utredninger og nettverksarbeid forsøker å fange opp regionens næringspolitiske behov og utfordringer. Tiltakene i handlingsplanen vil i første rekke forplikte Greater Stavanger og de eksterne deltakerne i ulike prosjekter. Det ligger imidlertid også en gjensidig forpliktelse for partnerkommunene til å bidra til gjennomføringen av de aktiviteter som regionen samler seg om. Forslag til vedtak: Styret vedtar det framlagte forslaget til handlingsplan for Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Forslag til handlingsplan 10

11 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Budsjett for 2014 Direktøren legger med dette fram forslag til budsjett for Greater Stavanger for Budsjettet har som det vil framgå, en total kostnadsramme på kr Det er lagt til grunn en nominell budsjettreduksjon på ca. 1,2 mill. kr (4,0 prosent) sammenliknet med opprinnelig vedtatt budsjett for En vesentlig årsak til reduksjonen ligger i overføring av personell og oppgaver til Forus Næringspark. Den største enkeltposten på inntektssiden består av avtaleregulerte inntekter fra partnerskapskommunene og fylkeskommunen, til sammen kr, som innebærer en vekst på kr (1,8 prosent) fra Veksten skyldes utelukkende at regionens folketall vokser, da per capita-beløpene ikke er indeksregulert. Beløpene for hele perioden er 60 kr per innbygger for Stavanger og 30 kr for øvrige kommuner. De nevnte beløpene inkluderer 5 kr per innbygger som overføres til Stavangerregionens Europakontor. Det årlige beløpet fra fylkeskommunen, kr, er nominelt det samme i denne fireårsperioden som i forrige. Inntekter fra eksterne samarbeidspartnere i konkrete prosjekter er for eksempel bidrag fra NHO Rogaland, Innovasjon Norge og andre til konjunkturbarometeret, fra SUS og ONS til Houstonkontoret og fra Statoil til Stavanger Harstad-prosjektet. Videre er det en betydelig egenbetaling fra deltakerne i forbindelse med internasjonale delegasjonsreiser som til OTC Houston. Ellers vil statlige tilskuddsmidler ( kr) og egenandeler fra kommunene ( kr) finansiere anskaffelsen av plan- og byggesaksportalen i Smartkommuneprosjektet som belastes vårt budsjett med ca. 1,2 mill. kr. Det skal spesielt bemerkes at når det gjelder Vertskapskontoret, har vi ennå ikke lyktes med å få på plass medfinansieringen fra regionale partnere. Arbeidet med dette fortsetter i desember. Dersom dette mislykkes, vil aktiviteten reduseres tilsvarende. Greater Stavanger er et heleid datterselskap av Forus Næringspark som igjen eies av kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Det har vært en forståelse mellom selskapene at Forus Næringspark stiller inntil 9 mill. kr til disposisjon for Greater Stavanger hvert år. Regnskapsteknisk gjøres dette opp i forbindelse med regnskapsavslutningen for begge selskap. Det er dette forholdet som forklarer at budsjettet ikke legges fram med balanse mellom inntekter og kostnader. I forbindelse med overføring av oppgaver og personell fra Greater Stavanger til Næringsparken reduseres imidlertid rammen til 7 mill. kr fra og med Ved inngangen av året disponerer selskapet 7,7 årsverk i faste stillinger. Selskapets kjøp av timer fra eksterne leverandører er underlagt anbudsinnhenting etter gjeldende regler. Som tidligere vil de tilgjengelige ressursene i tillegg bestå av ufakturert arbeidsinnsats fra partnerskapskommunenes næringsansvarlige og fra samarbeidspartnere i fellesprosjekter. 11

12 Sak Budsjett 2014 I all hovedsak er alle budsjettmidlene disponert. Unntaket er et begrenset beløp, om lag 1 mill. kr, som representerer selskapets reservekonto for å kunne møte avvik og behov som måtte oppstå. Eventuelle nye prosjekter som går utover denne rammen, må finansieres gjennom effektivisering og omprioriteringer, eventuelt gjennom framskaffelse av nye inntekter. Av større, prioriterte enkeltprosjekter i kommende budsjettår kan nevnes: Brutto kostnad Smartkommuneprosjektet Bidrag til Stavanger-regionens Europa-kontor Konjunkturbarometeret OTC Houston Ruteutvikling fly Vertskapskontoret Næringsstrategisk Forum Dialogmøter Stavanger Harstad Standutvikling og messeprofilering Nye næringer Oppstillingen under viser forslag til budsjett for selskapet, fordelt på områdene i Næringsplanen. For å vise et mer helhetlig bilde av ressursinnsatsen, tas også inn et anslag over egen arbeidsinnsats fordelt på de ulike områdene. Alle lønnskostnader føres på sentral konto. Budsjett 2014 Budsjett 2013 Dagsverk 2014 Felleskostnader og lønn Samfunnskontakt Energi Mat Kompetanse Infrastruktur samferdsel Nyskaping Attraktivitet Offentlige tjenester Internasjonalisering Sum kostnader Salg av næringstjenester til partnerne Offentlig tilskudd (Innovasjon Norge o.l.) Andre inntekter Eksterne midler overført fra fjoråret Sum inntekter Forslag til vedtak: Styret vedtar det framlagte budsjettforslaget for Jan Soppeland Adm. dir. 12 Erling Brox Mulighetsutvikler sak 38 budsjett 2014

13 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Tone Grindland Gustafsson /TGG Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen 1. Bakgrunn Delegasjonsreise for matklyngen ble gjennomført til Aberdeen oktober. Dette er første gang Greater Stavanger arrangerer delegasjonsreise for matklyngen, og programmet ble utformet og prosjektet finansiert i samarbeid med NCE Culinology. Ane Mari Braut Nese, styremedlem i Greater Stavanger og ordfører i Klepp kommune, ledet delegasjonen. Tema for delegasjonsreisen var oppskalering og styret er holdt løpende orientert om arbeidet, senest i sak I styremøte 2. oktober ba styret direktøren om en rapport fra delegasjonsreisen. 2. Program Tema for delegasjonsreisen var oppskalering i matindustrien. Under det to dager lange oppholdet ble det gjennomført møter med skotske produsenter. Delegasjonen møtte åtte produsenter, som var kommet ulikt i løpet med oppskalering. Bedriftene var alt fra svært små til større bedrifter, noe som også reflekterte bedriftene som deltok i delegasjonen. Det ble gjennomført en workshop hvor også skotske produsenter deltok, og disse ga uttrykk for stor nytteverdi av møtet med Stavanger-delegasjonen. Delegasjonslederen møtte dessuten Deputy Lord Provost of Aberdeenshire, hvor muligheten for en skotsk matdelegasjon til Stavanger og handelspotensial mellom regionene ble diskutert. Under middagen, som besto av lokale råvarer, deltok flere lokale aktører fra Aberdeen, hvorav Aberdeenshire Council, Aberdeen City Council, samt næringsaktører. 3. Mediedekning I forkant av delegasjonsreisen omtalte Jærbladet saken redaksjonelt. Hovedfokus i saken var på Jærens deltagelse og ordfører Braut Neses delegasjonsledelse. Hotellmagasinet omtalte også saken, da med fokus på samarbeidet mellom Greater Stavanger og NCE Culinology. Både i forkant av og under delegasjonsreisen ble LinkedIn brukt aktiv, både av deltagere og av Greater Stavanger. Mediet er effektivt siden det sprer saken til flere personers nettverk når den blir «likt». Under delegasjonsreisen ble det lagt ut saker som delegatene videreformidlet til sine nettverk ved å «like». NCE Culinology og Greater Stavanger hadde informasjon om delegasjonsreisen på respektive hjemmesider i forkant. 13

14 Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Under delegasjonsreisen ble det sendt sak til Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Haugesunds avis, lokalavisene og NRK Rogaland, samt Horecanytt, Hotell magasinet, Handelsbladet og Dagligvarehandelen. Flere av mediene dekket saken, hvorav Horecanytt hadde det største oppslaget med fokus på budskapet fra iskremprodusenten Mackies: No Change, no chance og bilde av delegasjonsleder Braut Nese og Deputy Lord Provost, Norman Stuart. 4. Deltagere Det ble sendt ut informasjon om delegasjonsreisen i juni og august. Delegasjonsreisen var fulltegnet innen utgangen av august med 35 påmeldte. Responsen på delegasjonsreisen ble positivt mottatt i matklyngen, og det har kommet flere oppfordringer om å fortsette arbeidet med delegasjonsreiser for matklyngen. Når Greater Stavanger arrangerer delegasjonsreiser, har direktøren som mål å samle næringsliv, offentlig sektor og akademia. Dette var en målsetting også for delegasjonsreisen for matklyngen. Direktøren er tilfreds med fordelingen av deltagerne, der 2/3 representerte industri og produsenter, og 1/3 representerte akademia, offentlig sektor og såkalte tilretteleggerorganisasjoner. Deltagerlisten er vedlagt saken. NCE Culinology deltok med hele sin administrasjon og styre som hovedsakelig består av næringsaktører. Fra Greater Stavanger deltok administrerende direktør Jan Soppeland og mulighetsutvikler Tone Grindland Gustafsson. Greater Stavangers representant i Aberdeen, Sigrid Medley Tellefsen, bidro både med programutforming og gjennomføring av delegasjonsreisen. 5. Evaluering Greater Stavanger har i forbindelse med delegasjonsreise til OTC i Houston utarbeidet evalueringsskjema sammen med IRIS. Spørsmålene i denne er lagt til grunn for evalueringen av delegasjonsreisen for matklyngen. Deltagernes totalvurdering av delegasjonsreisen er udelt positiv, både med tanke på gjennomføring og faglig utbytte. På spørsmål om deltakernes totalvurdering av delegasjonsreisen ga alle en score på 5 eller 6 på en skala fra 1 til 6. Deltakerne ble også spurt om forslag til forbedringer av opplegget. Blant forslagene om forbedringer var besøk til et stort supermarked for å se hvordan lokale produkter presenteres samt mulighet for mer egentid. Næringsutvikling er et sentralt mål for Greater Stavangers arbeid med delegasjonsreiser. Derfor er derfor spesielt interessant at nærmere 80 % av deltagerne har fått ideer til nye produkter og tjenester gjennom delegasjonsreisen. Videre er det interessant å se at 20 % oppgir at delegasjonsreisen ledet til konkrete kontrakter eller avtaler med andre bedrifter i Stavangerregionen. De fleste avtalene har oppstått ved ny, tilfeldig kontakt internt i delegasjonen. To tredjedeler av delegasjonen var fra næringslivet og representerer hele spennet fra små til store bedrifter. I overkant av halvparten var fra selskaper med færre enn 50 ansatte, mens 22 var fra selskaper med flere enn 1000 ansatte. Flere av deltagerne oppgir utvidelse av jobbrelatert nettverk og faglig input som målsettinger for deltagelse, hvorav 70 % opplevde at målsettingen ble oppnådd. 14 sak 39 delegasjonsreise til aberdeen

15 Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Delegatene ble bedt om å gi tilbakemelding på tema som de mener er aktuelle for tilsvarende opplegg i fremtiden. Dette er hovedtrekkene i tilbakemeldingene: - Hvordan internasjonalisere produkter? - Se på mulige løsninger for felles oppskalering - Identitetsbygging basert på bruk av lokale råvarer - Verdien av merkevarebygging 68 % av delegasjonen har gitt tilbakemelding på spørreundersøkelsen. 6. Økonomi Kostnadsrammen for delegasjonsreisen var kr , hvorav dekkes av innvilget støtte fra NCE Culinology. Greater Stavangers innsats har bestått av prosjektarbeid og kr i andre kostnader. 7. Oppfølging Basert på den erfaringen Greater Stavanger har med konseptet delegasjonsreise, har NCE Culinology uttrykt ønske om å gjenta samarbeidet med Greater Stavanger om delegasjonsreiser. Tilbakemeldingen fra både NCE Culinology og aktører i matklyngen er at det er ønskelig at Greater Stavanger legger til rette for nye delegasjonsreiser for matklyngen. Greater Stavanger vil i 1. kvartal kartlegge og vurdere sin rolle i matklyngen. Aberdeenshire Council har fra sin side uttrykt ønske om å arrangere en delegasjonsreise til Stavangerregionen. Greater Stavanger har stilt seg positiv til å ta i mot en delegasjon og la Vertskapskontoret legge til rette for relevant program. En liten skotsk delegasjon vil sannsynligvis besøke Stavanger før det legges til rette for en større delegasjon. Ved mottak av delegasjonene er det relevant å samarbeid med både NCE Culinology og Scottish Development International. Forslag til vedtak: Styret tar rapporten fra delegasjonsreisen for matklyngen til Aberdeen til orientering. Jan Soppeland Adm. dir. Tone Grindland Gustafsson Mulighetsutvikler - Europa Vedlegg: Delegasjonsprogram Deltagerliste 15 sak 39 delegasjonsreise til aberdeen

16 Foto: Tom Haga Delegation Trip to Aberdeen Upscaling of Food Production Head of Delegation: Mayor Ane Mari Braut Nese October 22-23/2013 Contact person in Greater Stavanger: Tone Grindland Gustafsson / Activity Info Day 1: October Departure Stavanger Sola Airport Arrival Aberdeen, Local time ABZ Airport Transportation by bus Site of Scotland Transportation by bus Upscaling and innovation. Sustainability, diversifying, company values. Regional and National. Larger producer s. Known for excellent local produce and smoked products. Won Scotland Food and Drink Excellence Award for best Fish and Seafood Product

17 Transportation by bus Site of Glendaveny Rapeseed Oil. Upscaling, Innovation. Regional. Mid-size producer. Cooperation with ASDA - national retail chain, focusing on and developing concepts for local products. Berry Scrumptious invited. Social Media and Internet selling. Small producer Transport by bus. Snack & drinks. 17:30 Check- in at the hotel Dinner at Marcliffe Hotel. Scottish products Breakfast in the hotel. Check-out from hotel Day 2: October Workshop on Innovation & Upscaling Marcliffe hotel Getting started Ellen Math Henrichsen Head of the Norwegian Center of Excellence Culinology Presentation of Scottish 5 food producers by the Grampian Food and Innovation Award. 3 group visits at producers stands Break 3 group visits at producers stands Concluding remarks /Ellen Math Henrichsen Networking lunch at the hotel SCOTTISH PARTICIPANTS: Mitchells dairy producer, mid-size Cambus O May cheese producer, midsize JG Ross Bakery 2 nd generation family runned business, mid-size Baxter s winner of Innovation prize 2013, large Grampian Food and Innovation Award organizer The Store Company Transport by bus Whiskey distillery visit Glen Garioch Transport by bus to the airport Flight from Aberdeen - Stavanger Airport 17

18 Hilde Brenne Rugås Martin Sunde Frank Baer Tone Grindland Gustafsson Ane Mari Braut Nese Jan Soppeland Sigrid Medley-Tellefsen Elisabeth Grønvik Trine L Danielsen leif andre Pedersen Ragnhild Kristin Espeland Marit Størseth Terje Handeland Jone Wiig Tone Lise Bjelland Wiig Ingebjørg Gudmestad Wold Thorgrim Røed Nina Sundqvist arne hatløy Kari Birgitte Melvær Wiig Marta Skadsheim Torkildsen Kristin Hetland Helge Bergslien Ellen Math Henrichsen Ingveig Tveranger Pernilla Siberg Nakken Morten Sivertsvik Aase Vorre Skuland Rolf G Fjeldheim Knud Peder Daugaard Per Øystein Sandvin Reidar Hebnes Ingeborg Flornes Per Ramvi Allergikokken AS Fjordkjøkken A/S Fjordland AS Greater Stavanger Greater Stavanger Greater Stavanger Greater Stavanger / Aberdeen office Grønvik Gard Hjelmeland kommune, Marine Harvest Holmens Innovasjon Norge Ipark Ipark AS Jone Wiig Gartneri as Jone Wiig Gartneri AS Köhler-Paviljongen Lervig Kaffe Matmerk Matsafari Måltidets Hus Måltidets Hus AS Måltidets Hus v/nce Culinology NCE Culinology NCE Culinology i Måltidets Hus AS NCE Culinology/Måltidets Hus NCE Culinology/TINE SA Nofima Nofima AS Nortura SA Nortura SA Ryfylke Næringshage Time kommune TINE SA Universitetet i Stavanger/NCE 18

19 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Kjølv E. Egeland /KEE Sak Etablering av styrelederforum I det vedtatte dokumentet «Visjon 2040 Universitetsområdet Ullandhaug», utarbeidet av Universitetsfondet, er det trukket opp ambisiøse målsettinger for den videre utvikling av virksomheten på Ullandhaug. Tilsvarende ambisjoner framgår av Stavanger kommunes universitetsmelding og UiS sin nye strategiplan. Skal en kunne få til en kraftfull utvikling på Ullandhaug, så vil det kreve at «alle gode krefter» drar sammen, ellers blir ressursene for små og for spredt. På denne bakgrunn er det tatt initiativ til et styrelederforum for institusjonene på Ullandhaug der saker av felles interesse kan diskuteres og aktiviteter initieres. Greater Stavanger deltar i dette styrelederforumet. Rektor Marit Boyesen er leder og Universitetsfondet vil fungere som sekretariat. Styrelederforum vil ikke ha egen beslutningsmyndighet, men fungere som arbeidsmøter. Direktøren anser at forumet kan bli en viktig arena for koordinering av Greater Stavangers operasjonelle aktiviteter i forhold til andre aktører i kunnskapsmiljøet på Ullandhaug. Til møtet i styrelederforumet 30. oktober ble vedlagte diskusjonsnotat utarbeidet. Her er angitt flere aktiviteter som det kan bli aktuelt å samarbeide om. Neste møte i styrelederforumet er fastsatt til 17. januar Forslag til vedtak: Styret ser det etablerte Styrelederforum for Ullandhaug som et positivt initiativ for å bidra til at institusjonene på Ullandhaug samarbeider om større felles oppgaver, som kan være med å styrke Universitetsområdet som et nasjonalt og internasjonalt senter for forskning, undervisning og nye kunnskapsbedrifter. Jan Soppeland Adm. dir. Kjølv E. Egeland Rådgiver Vedlegg: Diskusjonsnotat fra styrelederforumet 19

20 Diskusjonsnotat Til: Styrelederforum Ullandhaug Fra: Kjølv E Egeland, Universitetsfondet og Bjarte Dybvik, Ipax Visjon 2040 Universitetsområdet Ullandhaug Konkretisering av strategier for å utvikle Ullandhaug til et nasjonalt senter for undervisning, forskning og nye kunnskapsbedrifter. 1. Innledning Universitetsfondet har sammen med øvrige institusjoner på Ullandhaug over lengre tid arbeidet med å utvikle en visjon for hva aktivitetene på Universitetsområdet kan tenkes å bli. Utgangspunktet har vært at vi trekker opp ambisiøse målsettinger, - noe å strekke seg etter og som krever at de ulike institusjoner og hele regionen arbeider sammen for å få de realisert. I visjonsdokumentet er dette formulert slik; «Vi vil utvikle Universitetsområdet på Ullandhaug i Stavanger til å bli et nasjonalt og internasjonalt senter for undervisning, forskning og nye kunnskapsbedrifter. Vår ambisjon er at Universitetet i Stavanger i 2040 skal ha studenter, og at det på Universitetsområdet skal være kunnskapsbedrifter med ansatte. På utvalgte områder skal vi være på et høyt internasjonalt nivå. På Universitetsområdet skal studentene trives og bo, og målet er å bygge 1600 nye studentboliger på campus.» (desember 2012) På styrelederforumets møte 19. juni 2013 ble det besluttet å utarbeide et notat til neste møte. Formålet er å drøfte: - Hvordan starte opp realiseringen av Visjon 2040 for Universitetsområdet - Avklare utfordringer og flaskehalser - Sikre økt eierskap til visjonen og ambisjonene. I dette notatet er det lagt vekt på å konkretisere aktiviteter og prosjekter som i en første fase kan være med på å realisere de langsiktige ambisjonene for Universitetsområdet. Det er lagt vekt på initiativer og prosjekt-ideer som er strategiske å komme i gang med, samtidig som en peker ut hvilken retning Universitetsområdet skal utvikles. Dette vil stille store krav til samarbeid mellom de ulike institusjonene på Ullandhaug for at de skal kunne bli realisert på en god måte. Interne strategier hos enkeltaktører blir ikke drøftet. Det er således ikke tatt opp problemstillinger knyttet til hvordan f.eks. UiS internt skal kunne bygge opp undervisningskapasiteten og øke antall studenter innen de ulike studieretningene. Hovedfokus i notatet vil være på noen strategisk viktige prosjekter som krever et godt samspill mellom universitetet og randsonevirksomheten. 20

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 107/08 KULINARISK INSTITUTT

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

ÅRSBERETNING Styrets arbeid Styret i Universitetsfondet for Rogaland har i løpet av 2015 hatt 4 styremøter.

ÅRSBERETNING Styrets arbeid Styret i Universitetsfondet for Rogaland har i løpet av 2015 hatt 4 styremøter. ÅRSBERETNING 2015 Universitetsfondet 1. Selskapets formål Universitetsfondet har som formål å sikre et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 11. mai 2015 09:30-11:00 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 30. november 2015 12.00-14.30 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD Sted: Stort møterom, Helse Vest Tidspunkt: tirsdag 24. november 2009, kl 1330 kl 1600 Deltakere: Reidun Mattingsdal, Aslaug Husa, Janet

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Fra ide til virkelighet. NYTT BYGG FOR FORSKING OG UTVIKLING FOR MÅLTIDSNÆRINGEN

Fra ide til virkelighet. NYTT BYGG FOR FORSKING OG UTVIKLING FOR MÅLTIDSNÆRINGEN Fra ide til virkelighet. NYTT BYGG FOR FORSKING OG UTVIKLING FOR MÅLTIDSNÆRINGEN Bidragsytere: Stiftelsen Norconserv ipark Eiendom Rogaland Fylkeskommune Fiskeri- og Kystdepartementet Nofima Norconserv

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 11/15 Fusjon mellom HSH og UiS - intensjonsavtale Saksnr: 15/00876-3 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag:

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009 NCE Culinology Anne Siri Høiland April 2009 Norwegian Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater. Bak NCE står SIVA, Forskningsrådet

Detaljer

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og møteprotokoll til undertegning

Godkjenning av innkalling til dagens møte, og møteprotokoll til undertegning Styremøte i Norsk filminstitutt Sted: Filmens Hus, møterom Arne Tidspunkt: Torsdag 01. mars 2015, kl. 11.30-14.45 Til stede: Marit Reutz (styreleder), Morten Andreassen (nestleder), Annika Dybwad, Joh

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer

Hva har fungert bra vi bra og hva ville vi gjort annerledes, erfaringer med FME

Hva har fungert bra vi bra og hva ville vi gjort annerledes, erfaringer med FME Hva har fungert bra vi bra og hva ville vi gjort annerledes, erfaringer med FME Kristin Guldbrandsen Frøysa Direktør NORCOWE kristin@cmr.no Slide 1 / 19-May-15 Riktig og viktig Fokus Strategisk ledelse

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 24.3.2014 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

Forskning for verdiskaping i offentlig sektor. Erna Wenche Østrem og Lars Andre Dahle

Forskning for verdiskaping i offentlig sektor. Erna Wenche Østrem og Lars Andre Dahle Forskning for verdiskaping i offentlig sektor Erna Wenche Østrem og Lars Andre Dahle Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi nasjonalt og regionalt Hvor, hvordan og hvor mye det skal satses.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 03.12.2014 Møterom 2, 25.11.2014 1 av 1 Kl. 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog (sms) U:\WORD\A07033.doc 2007-05-07 Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog Møtedato: 12. januar 2007 Møtested: FRIFO Til stede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Morten Dåsnes,

Detaljer

Forskning og innovasjon i offentlig sektor

Forskning og innovasjon i offentlig sektor Forskning og innovasjon i offentlig sektor Policy for Forskningsrådets arbeid for innovasjon i offentlig sektor Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem 09.10 2012 Forskningskonferanse Statens vegvesen Prosessen

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14 Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 10.04.14 kl 08.30 kl 15.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 27/14 35/14 Arkivsaksnr.: 2014/13 Møtende medlemmer:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

www.ipark.no Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing 6. oktober 2009 Side 1

www.ipark.no Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing 6. oktober 2009 Side 1 Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing Side 1 Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing? Regional forankring Kompetanse inkubasjon Tilgang på faglig kompetanse - forskning Dedikert team

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012

Detaljer