Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:00-16:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 4. desember 2013 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet og fra e-postmøte Sak Styrets møteplan for 2014 Sak Direktørens orientering om driften (ingen saksdokumenter) Sak Handlingsplan for 2014 Sak Budsjett for 2014 Sak Sak Sak Sak Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Etablering av styrelederforum Smart Cities Initiative Ressursgruppen for samfunnspåvirkning Rapport fra ONS Norway og OTD Sak Gastronomisk Institutt (unntatt off., jf. forvaltningslovens 13) Orienteringssaker Ferjeforbindelse mellom Vest-Norge og England Nye redningshelikoptre og lokal verdiskaping Samarbeidsprosjekt med Kielce, Polen blir ikke realisert Etablering av nye flyruter Christine Sagen Helgø Styrets leder Jan Soppeland Daglig leder 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoller fra styremøtet og e-postmøtet Forslag til vedtak: 1. Protokoll fra styremøte 2. oktober 2013 godkjennes. 2. Protokoll fra styremøte per e-post godkjennes Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslaget 2

3 Protokoll Til stede Dessuten møtte Christine Sagen Helgø, Bjørg Tysdal Moe (gikk kl. Jan Soppeland, Felix Laate, Erling Brox 11:10), Stanley Wirak, Tove Frantzen, Bjørn Kahrs, (ref.) Ole Tom Guse, Arnt-Heikki Steinbakk (gikk kl. 11:15), Reinert Kverneland, Ole Ueland Møtedato Forfall , Kl. 09:00 11:30 Per A. Thorbjørnsen, Ane Mari Braut Nese, Ellen Solheim Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 5 Protokoll fra styremøte 2. oktober 2013 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet Vedtak: Protokoll fra styremøte 19. juni 2013 godkjennes. Sak Tertialrapport og regnskap mai - august Direktør Jan Soppeland orienterte om driften og om økonomien. Det ble bl.a. opplyst at i forbindelse med overflytting av ansettelsesforholdet for to personer til Forus Næringspark, blir øvre ramme for dekking av eventuelt underskudd redusert med 1 mill. kr, til totalt 8 mill. kr for Fra 2014 får dette full årseffekt, og rammen blir da 7 mill. kr. Styret bemerket at tertialrapporten er omfattende og beskrivende, og at aktiviteten er høy til tross for sommerferieavviklingen. Styrelederen understreket betydningen av at informasjonen kommer ut til partnerne, og oppfordret kommunene om å legge tertialrapportene fram for politisk behandling. Direktøren orienterer gjerne muntlig i slike sammenhenger. Styret var tilfreds med at det drives økonomisk nøkternt og forsiktig, men samtidig ble det framholdt at driften skal være på høyde med de ambisjonene som er satt. Av enkelttema var en opptatt av at matsatsingen blir ivaretatt i regionen, men ikke nødvendigvis med Greater Stavanger som en hovedaktør. Fornybarsatsingen er alltid viktig, men for tiden er markedet lite med et stort unntak for vannkraft. Nord- Norge-satsingen i form av erfaringsoverføring og prosjektstøtte har vært vellykket og må videreføres. Samfunnspåvirkning: Med nye stortingspolitikere og nye personer i regjering må vi sikre at også disse blir bedre kjent med saker og problemstillinger for vår region og våre næringer. 3

4 Protokoll Side 2 av 5 Det framkom et ønske om mer detaljert og konkret rapportering om ressursbruken enn hva som framkommer av den økonomitabellen som det forrige styret etablerte praksis for. Vedtak: Tertialrapporten tas til orientering. Sak Rapport fra Offshore Europe 2013 Det ble spurt om det hadde oppstått situasjoner med konkurrerende sponsorater ved dette arrangementet. Direktøren kommenterte at dette hadde ikke skjedd i år, men at en er forberedt på at dette kan oppstå ved framtidige arrangement. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring Vedtak: Saken om Det europeiske innovasjonspartnerskapet på aktiv og sunn aldring tas til orientering. Sak Melding om universitetsbyen Stavanger - høringsuttalelse Styrelederen innledet med at bakgrunnen for meldinga var ønsket om å bli en bra region for universitetet. Selv om initiativet kommer fra Stavanger kommune, ønsker de at de øvrige kommunene tar et medansvar. Også de andre styremedlemmene var opptatt av å se UiS i et regionalt perspektiv, og roste Stavanger for meldinga som er framlagt og for å ivareta det regionale perspektivet. Det ble også nevnt at det nå er opp til de omkringliggende kommunene å ta en aktiv rolle med hensyn til den videre universitetssatsingen. Hele regionen ser på UiS som «vårt universitet», og universitetet blir brukt også på enhetsnivå i kommunene. Bygging av studentboliger ble drøftet spesielt, og en var opptatt av at Samskipnaden bør revurdere sitt syn på hva som er akseptabel reiseavstand. Vedtak: Styret i Greater Stavanger vurderer en vellykket kompetansesatsing som helt avgjørende for regionens videre utvikling og verdiskaping. I denne sammenheng spiller universitetet den viktigste rollen for å sikre at satsingen skjer i den retning, med det omfang og med den kvalitet som ivaretar disse hensynene. Stavanger kommune viser gjennom meldinga at de er opptatt av å utøve en aktiv vertskapsrolle for å bidra til at universitetet får 4 sak 34 vedlegg1 protokoll 02okt2013

5 Protokoll Side 3 av 5 utviklingsmuligheter, og til å sikre gode koblinger mellom lokalsamfunnet og institusjonen. Styret i Greater Stavanger vil spesielt framheve måten kommunen legger hele regionens perspektiv til grunn i arbeidet med disse forholdene. Styret slutter seg til meldingas innretning og hovedpunkter. Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Styret vurderer denne delegasjonsreisen som viktig, både for å understøtte lokale produsenter og inspirere tiltaksapparatet og for å styrke samarbeidet med Aberdeen. Styret ønsker at fylkeskommunens næringssjef inviteres til neste styremøte for å presentere fylkeskommunens matsatsing generelt. En slik presentasjon vil være en del av grunnlaget for en senere styresak om matnæringene i regionen, og Greater Stavangers rolle for disse næringene. Styret ønsker også en rapport om delegasjonsreisen på neste møte. Vedtak: Styret tar informasjonen om status, påmelding og program for delegasjonsreisen til orientering. Sak OTC 2014 tilpassinger til framtiden Direktør Jan Soppeland og markedsansvarlig Felix Laate orienterte om bakgrunnen for saken, herunder om samarbeidet med ONS. Direktøren spurte om styret ønsket å gi nye signaler om håndtering av konkurrerende sponsorater, samt om framtidige Get Together-samlinger bør avgrenses til bare å gjelde vår region. Styremedlemmene finner det nyttig at ordførere og andre politikere deltar, men at det er viktig at de finner sin rolle og gjør en nyttig jobb for regionen mens de er der. Det framkom ulike synspunkter på ønsket om prisøkning. Det var enighet om at Get Together-samlingene med fordel kan være et arrangement for deltakere fra vår region. Styret var samstemte om at ONS International må få ha en særstilling når vi er ved OTC og ellers. Dette ONS-arrangementet har ingen konkurrenter nasjonalt, og det må være uproblematisk at Greater Stavanger inngår i et samarbeid der dette er relevant. ONS Norway opererer derimot på et marked med flere aktører, noe som tilsier at vårt selskap må behandle alle aktører likt. Det ble ikke framsatt ønske om å endre kriteriene for håndtering av eksterne sponsorer som ble vedtatt i sak Vedtak: 5 sak 34 vedlegg1 protokoll 02okt2013

6 Protokoll Side 4 av 5 Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen foreta tilpassinger i program og prissetting i tråd med saksutredningen og styrets innspill til denne. Sak Arbeidet med forskningssenter for økt utvinning Styret bemerket at det positive resultatet er en seier for fagmiljøene, men også en seier for godt arbeid fra Greater Stavanger. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Ruteutviklingsprosjektet har resultert i nye flyruter Styrelederen påpekte det unike ved at det ikke har vært enkeltregioner som arbeider hver for seg, men at to regioner sammen har kartlagt markedsgrunnlaget for sammenbindende flyforbindelser. Nytteverdien ligger selvsagt i de nye rutene, men også i et styrket samarbeid med Nord-Norge. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Handlingsplan og budsjett 2014 framdrift og fokus Direktør Jan Soppeland orienterte om prosess og innhold. Noen sentrale punkter: Videreføring av hovedaktiviteter og nivå Ytterligere forbedring av prosjektplanlegging Fokus på at prosjektporteføljen gir verdi til de ulike partnerne Fortsette arbeidet med spissing av aktivitetene Det er et mål å synliggjøre kompetanseelementer i alle prosjekter. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Årskonferansen 2013 Vedtak: Styret slutter seg til det fremlagte opplegget for årskonferansen Orienteringssaker Følgende orienteringssaker var framlagt for styret: Konjunkturbarometeret Norskopplæring som konkurransefortrinn 6 sak 34 vedlegg1 protokoll 02okt2013

7 Protokoll Side 5 av 5 Stavanger sak 34 vedlegg1 protokoll 02okt2013

8 Protokoll Til stede Dessuten møtte Møtedato Forfall Møtested Dato skrevet Side Per e-post av 1 Protokoll fra styremøte pr epost 30. oktober 2013 Sak Fullmakt til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling I forbindelse med styrevalg i selskapet må det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. I henhold til aksjelovens 5-9 er det styret som skal innkalle til generalforsamling. Direktøren ba per e-post om at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i tilknytning til styremøte i Forus Næringspark. Styremedlemmene sluttet seg til innstillingen, som dermed var vedtatt. Vedtak: Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling 4. desember Stavanger

9 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Styrets møteplan for 2014 Det skal i henhold til vedtektene avholdes minst ett styremøte pr. kvartal, og praksis har vist at dette vanligvis er tilstrekkelig. Direktøren foreslår derfor at det avholdes fire styremøter i løpet av neste år, to før og to etter sommeren. Det har også vært et ønske å gjennomføre en studietur for styret. Dette kan med fordel kombineres med et styreseminar, og direktøren foreslår at studietur/styreseminar gjennomføres september. Følgende møteplan foreslås: Fredag 21. mars kl Onsdag 11. juni kl Onsdag 24.- torsdag 25. september, studietur/styreseminar 1) Onsdag 3. desember kl ) Dersom styret heller ønsker et ordinært styremøte, foreslås onsdag 24. sep. kl Disse datoene skal ikke komme i konflikt med allerede fastsatt møteplan for fylkestinget, fylkesutvalget, opplæringsutvalget eller samferdselsutvalget, heller ikke med skoleferiene. Vi har imidlertid ikke samordnet med kommunenes mange møteplaner. Forslag til vedtak: Styret godkjenner den foreslåtte møteplanen for Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler 9

10 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox Sak Handlingsplan for Greater Stavanger for 2014 Handlingsplanen utgjør Greater Stavanger sitt arbeidsprogram for det kommende året. Dette dokumentet inneholder en omtale av de viktigste prosjektene selskapet vil være involvert i, samt en fullstendig prosjektoversikt. Hovedutgangspunktet er Strategisk Næringsplan med sine visjoner, målsettinger og strategiske grep. Det er også gitt verdifulle innspill fra partnerne under drøftinger på årskonferansen, de faste møtene med kommunenes næringsansvarlige, osv. Styrets signaler gjennom diskusjonene på styremøtene har selvsagt også vært viktige premisser for opprettelse og innretning av prosjektene. Ved de to siste handlingsplanene har direktøren lagt vekt på en spissing av selskapets aktiviteter. Denne prosessen er videreført i det foreliggende planforslaget. Det er særlig hovedområdene kompetanseutvikling og nasjonal og internasjonal nettverksbygging som er prioritert, noe som også kommer til uttrykk i budsjettforslaget. Budsjettet er det konkrete uttrykket for satsingen som framgår av handlingsplanen, og de to sakene må derfor ses i sammenheng. Handlingsplanen viser hvordan organisasjonen vil bidra til å realisere Strategisk Næringsplan, og gir dermed en oversikt over aktiviteten i selskapet i året som kommer. Planen viser også hvordan Greater Stavanger gjennom analyser, utredninger og nettverksarbeid forsøker å fange opp regionens næringspolitiske behov og utfordringer. Tiltakene i handlingsplanen vil i første rekke forplikte Greater Stavanger og de eksterne deltakerne i ulike prosjekter. Det ligger imidlertid også en gjensidig forpliktelse for partnerkommunene til å bidra til gjennomføringen av de aktiviteter som regionen samler seg om. Forslag til vedtak: Styret vedtar det framlagte forslaget til handlingsplan for Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Forslag til handlingsplan 10

11 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Budsjett for 2014 Direktøren legger med dette fram forslag til budsjett for Greater Stavanger for Budsjettet har som det vil framgå, en total kostnadsramme på kr Det er lagt til grunn en nominell budsjettreduksjon på ca. 1,2 mill. kr (4,0 prosent) sammenliknet med opprinnelig vedtatt budsjett for En vesentlig årsak til reduksjonen ligger i overføring av personell og oppgaver til Forus Næringspark. Den største enkeltposten på inntektssiden består av avtaleregulerte inntekter fra partnerskapskommunene og fylkeskommunen, til sammen kr, som innebærer en vekst på kr (1,8 prosent) fra Veksten skyldes utelukkende at regionens folketall vokser, da per capita-beløpene ikke er indeksregulert. Beløpene for hele perioden er 60 kr per innbygger for Stavanger og 30 kr for øvrige kommuner. De nevnte beløpene inkluderer 5 kr per innbygger som overføres til Stavangerregionens Europakontor. Det årlige beløpet fra fylkeskommunen, kr, er nominelt det samme i denne fireårsperioden som i forrige. Inntekter fra eksterne samarbeidspartnere i konkrete prosjekter er for eksempel bidrag fra NHO Rogaland, Innovasjon Norge og andre til konjunkturbarometeret, fra SUS og ONS til Houstonkontoret og fra Statoil til Stavanger Harstad-prosjektet. Videre er det en betydelig egenbetaling fra deltakerne i forbindelse med internasjonale delegasjonsreiser som til OTC Houston. Ellers vil statlige tilskuddsmidler ( kr) og egenandeler fra kommunene ( kr) finansiere anskaffelsen av plan- og byggesaksportalen i Smartkommuneprosjektet som belastes vårt budsjett med ca. 1,2 mill. kr. Det skal spesielt bemerkes at når det gjelder Vertskapskontoret, har vi ennå ikke lyktes med å få på plass medfinansieringen fra regionale partnere. Arbeidet med dette fortsetter i desember. Dersom dette mislykkes, vil aktiviteten reduseres tilsvarende. Greater Stavanger er et heleid datterselskap av Forus Næringspark som igjen eies av kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Det har vært en forståelse mellom selskapene at Forus Næringspark stiller inntil 9 mill. kr til disposisjon for Greater Stavanger hvert år. Regnskapsteknisk gjøres dette opp i forbindelse med regnskapsavslutningen for begge selskap. Det er dette forholdet som forklarer at budsjettet ikke legges fram med balanse mellom inntekter og kostnader. I forbindelse med overføring av oppgaver og personell fra Greater Stavanger til Næringsparken reduseres imidlertid rammen til 7 mill. kr fra og med Ved inngangen av året disponerer selskapet 7,7 årsverk i faste stillinger. Selskapets kjøp av timer fra eksterne leverandører er underlagt anbudsinnhenting etter gjeldende regler. Som tidligere vil de tilgjengelige ressursene i tillegg bestå av ufakturert arbeidsinnsats fra partnerskapskommunenes næringsansvarlige og fra samarbeidspartnere i fellesprosjekter. 11

12 Sak Budsjett 2014 I all hovedsak er alle budsjettmidlene disponert. Unntaket er et begrenset beløp, om lag 1 mill. kr, som representerer selskapets reservekonto for å kunne møte avvik og behov som måtte oppstå. Eventuelle nye prosjekter som går utover denne rammen, må finansieres gjennom effektivisering og omprioriteringer, eventuelt gjennom framskaffelse av nye inntekter. Av større, prioriterte enkeltprosjekter i kommende budsjettår kan nevnes: Brutto kostnad Smartkommuneprosjektet Bidrag til Stavanger-regionens Europa-kontor Konjunkturbarometeret OTC Houston Ruteutvikling fly Vertskapskontoret Næringsstrategisk Forum Dialogmøter Stavanger Harstad Standutvikling og messeprofilering Nye næringer Oppstillingen under viser forslag til budsjett for selskapet, fordelt på områdene i Næringsplanen. For å vise et mer helhetlig bilde av ressursinnsatsen, tas også inn et anslag over egen arbeidsinnsats fordelt på de ulike områdene. Alle lønnskostnader føres på sentral konto. Budsjett 2014 Budsjett 2013 Dagsverk 2014 Felleskostnader og lønn Samfunnskontakt Energi Mat Kompetanse Infrastruktur samferdsel Nyskaping Attraktivitet Offentlige tjenester Internasjonalisering Sum kostnader Salg av næringstjenester til partnerne Offentlig tilskudd (Innovasjon Norge o.l.) Andre inntekter Eksterne midler overført fra fjoråret Sum inntekter Forslag til vedtak: Styret vedtar det framlagte budsjettforslaget for Jan Soppeland Adm. dir. 12 Erling Brox Mulighetsutvikler sak 38 budsjett 2014

13 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Tone Grindland Gustafsson /TGG Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen 1. Bakgrunn Delegasjonsreise for matklyngen ble gjennomført til Aberdeen oktober. Dette er første gang Greater Stavanger arrangerer delegasjonsreise for matklyngen, og programmet ble utformet og prosjektet finansiert i samarbeid med NCE Culinology. Ane Mari Braut Nese, styremedlem i Greater Stavanger og ordfører i Klepp kommune, ledet delegasjonen. Tema for delegasjonsreisen var oppskalering og styret er holdt løpende orientert om arbeidet, senest i sak I styremøte 2. oktober ba styret direktøren om en rapport fra delegasjonsreisen. 2. Program Tema for delegasjonsreisen var oppskalering i matindustrien. Under det to dager lange oppholdet ble det gjennomført møter med skotske produsenter. Delegasjonen møtte åtte produsenter, som var kommet ulikt i løpet med oppskalering. Bedriftene var alt fra svært små til større bedrifter, noe som også reflekterte bedriftene som deltok i delegasjonen. Det ble gjennomført en workshop hvor også skotske produsenter deltok, og disse ga uttrykk for stor nytteverdi av møtet med Stavanger-delegasjonen. Delegasjonslederen møtte dessuten Deputy Lord Provost of Aberdeenshire, hvor muligheten for en skotsk matdelegasjon til Stavanger og handelspotensial mellom regionene ble diskutert. Under middagen, som besto av lokale råvarer, deltok flere lokale aktører fra Aberdeen, hvorav Aberdeenshire Council, Aberdeen City Council, samt næringsaktører. 3. Mediedekning I forkant av delegasjonsreisen omtalte Jærbladet saken redaksjonelt. Hovedfokus i saken var på Jærens deltagelse og ordfører Braut Neses delegasjonsledelse. Hotellmagasinet omtalte også saken, da med fokus på samarbeidet mellom Greater Stavanger og NCE Culinology. Både i forkant av og under delegasjonsreisen ble LinkedIn brukt aktiv, både av deltagere og av Greater Stavanger. Mediet er effektivt siden det sprer saken til flere personers nettverk når den blir «likt». Under delegasjonsreisen ble det lagt ut saker som delegatene videreformidlet til sine nettverk ved å «like». NCE Culinology og Greater Stavanger hadde informasjon om delegasjonsreisen på respektive hjemmesider i forkant. 13

14 Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Under delegasjonsreisen ble det sendt sak til Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Haugesunds avis, lokalavisene og NRK Rogaland, samt Horecanytt, Hotell magasinet, Handelsbladet og Dagligvarehandelen. Flere av mediene dekket saken, hvorav Horecanytt hadde det største oppslaget med fokus på budskapet fra iskremprodusenten Mackies: No Change, no chance og bilde av delegasjonsleder Braut Nese og Deputy Lord Provost, Norman Stuart. 4. Deltagere Det ble sendt ut informasjon om delegasjonsreisen i juni og august. Delegasjonsreisen var fulltegnet innen utgangen av august med 35 påmeldte. Responsen på delegasjonsreisen ble positivt mottatt i matklyngen, og det har kommet flere oppfordringer om å fortsette arbeidet med delegasjonsreiser for matklyngen. Når Greater Stavanger arrangerer delegasjonsreiser, har direktøren som mål å samle næringsliv, offentlig sektor og akademia. Dette var en målsetting også for delegasjonsreisen for matklyngen. Direktøren er tilfreds med fordelingen av deltagerne, der 2/3 representerte industri og produsenter, og 1/3 representerte akademia, offentlig sektor og såkalte tilretteleggerorganisasjoner. Deltagerlisten er vedlagt saken. NCE Culinology deltok med hele sin administrasjon og styre som hovedsakelig består av næringsaktører. Fra Greater Stavanger deltok administrerende direktør Jan Soppeland og mulighetsutvikler Tone Grindland Gustafsson. Greater Stavangers representant i Aberdeen, Sigrid Medley Tellefsen, bidro både med programutforming og gjennomføring av delegasjonsreisen. 5. Evaluering Greater Stavanger har i forbindelse med delegasjonsreise til OTC i Houston utarbeidet evalueringsskjema sammen med IRIS. Spørsmålene i denne er lagt til grunn for evalueringen av delegasjonsreisen for matklyngen. Deltagernes totalvurdering av delegasjonsreisen er udelt positiv, både med tanke på gjennomføring og faglig utbytte. På spørsmål om deltakernes totalvurdering av delegasjonsreisen ga alle en score på 5 eller 6 på en skala fra 1 til 6. Deltakerne ble også spurt om forslag til forbedringer av opplegget. Blant forslagene om forbedringer var besøk til et stort supermarked for å se hvordan lokale produkter presenteres samt mulighet for mer egentid. Næringsutvikling er et sentralt mål for Greater Stavangers arbeid med delegasjonsreiser. Derfor er derfor spesielt interessant at nærmere 80 % av deltagerne har fått ideer til nye produkter og tjenester gjennom delegasjonsreisen. Videre er det interessant å se at 20 % oppgir at delegasjonsreisen ledet til konkrete kontrakter eller avtaler med andre bedrifter i Stavangerregionen. De fleste avtalene har oppstått ved ny, tilfeldig kontakt internt i delegasjonen. To tredjedeler av delegasjonen var fra næringslivet og representerer hele spennet fra små til store bedrifter. I overkant av halvparten var fra selskaper med færre enn 50 ansatte, mens 22 var fra selskaper med flere enn 1000 ansatte. Flere av deltagerne oppgir utvidelse av jobbrelatert nettverk og faglig input som målsettinger for deltagelse, hvorav 70 % opplevde at målsettingen ble oppnådd. 14 sak 39 delegasjonsreise til aberdeen

15 Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Delegatene ble bedt om å gi tilbakemelding på tema som de mener er aktuelle for tilsvarende opplegg i fremtiden. Dette er hovedtrekkene i tilbakemeldingene: - Hvordan internasjonalisere produkter? - Se på mulige løsninger for felles oppskalering - Identitetsbygging basert på bruk av lokale råvarer - Verdien av merkevarebygging 68 % av delegasjonen har gitt tilbakemelding på spørreundersøkelsen. 6. Økonomi Kostnadsrammen for delegasjonsreisen var kr , hvorav dekkes av innvilget støtte fra NCE Culinology. Greater Stavangers innsats har bestått av prosjektarbeid og kr i andre kostnader. 7. Oppfølging Basert på den erfaringen Greater Stavanger har med konseptet delegasjonsreise, har NCE Culinology uttrykt ønske om å gjenta samarbeidet med Greater Stavanger om delegasjonsreiser. Tilbakemeldingen fra både NCE Culinology og aktører i matklyngen er at det er ønskelig at Greater Stavanger legger til rette for nye delegasjonsreiser for matklyngen. Greater Stavanger vil i 1. kvartal kartlegge og vurdere sin rolle i matklyngen. Aberdeenshire Council har fra sin side uttrykt ønske om å arrangere en delegasjonsreise til Stavangerregionen. Greater Stavanger har stilt seg positiv til å ta i mot en delegasjon og la Vertskapskontoret legge til rette for relevant program. En liten skotsk delegasjon vil sannsynligvis besøke Stavanger før det legges til rette for en større delegasjon. Ved mottak av delegasjonene er det relevant å samarbeid med både NCE Culinology og Scottish Development International. Forslag til vedtak: Styret tar rapporten fra delegasjonsreisen for matklyngen til Aberdeen til orientering. Jan Soppeland Adm. dir. Tone Grindland Gustafsson Mulighetsutvikler - Europa Vedlegg: Delegasjonsprogram Deltagerliste 15 sak 39 delegasjonsreise til aberdeen

16 Foto: Tom Haga Delegation Trip to Aberdeen Upscaling of Food Production Head of Delegation: Mayor Ane Mari Braut Nese October 22-23/2013 Contact person in Greater Stavanger: Tone Grindland Gustafsson / Activity Info Day 1: October Departure Stavanger Sola Airport Arrival Aberdeen, Local time ABZ Airport Transportation by bus Site of Scotland Transportation by bus Upscaling and innovation. Sustainability, diversifying, company values. Regional and National. Larger producer s. Known for excellent local produce and smoked products. Won Scotland Food and Drink Excellence Award for best Fish and Seafood Product

17 Transportation by bus Site of Glendaveny Rapeseed Oil. Upscaling, Innovation. Regional. Mid-size producer. Cooperation with ASDA - national retail chain, focusing on and developing concepts for local products. Berry Scrumptious invited. Social Media and Internet selling. Small producer Transport by bus. Snack & drinks. 17:30 Check- in at the hotel Dinner at Marcliffe Hotel. Scottish products Breakfast in the hotel. Check-out from hotel Day 2: October Workshop on Innovation & Upscaling Marcliffe hotel Getting started Ellen Math Henrichsen Head of the Norwegian Center of Excellence Culinology Presentation of Scottish 5 food producers by the Grampian Food and Innovation Award. 3 group visits at producers stands Break 3 group visits at producers stands Concluding remarks /Ellen Math Henrichsen Networking lunch at the hotel SCOTTISH PARTICIPANTS: Mitchells dairy producer, mid-size Cambus O May cheese producer, midsize JG Ross Bakery 2 nd generation family runned business, mid-size Baxter s winner of Innovation prize 2013, large Grampian Food and Innovation Award organizer The Store Company Transport by bus Whiskey distillery visit Glen Garioch Transport by bus to the airport Flight from Aberdeen - Stavanger Airport 17

18 Hilde Brenne Rugås Martin Sunde Frank Baer Tone Grindland Gustafsson Ane Mari Braut Nese Jan Soppeland Sigrid Medley-Tellefsen Elisabeth Grønvik Trine L Danielsen leif andre Pedersen Ragnhild Kristin Espeland Marit Størseth Terje Handeland Jone Wiig Tone Lise Bjelland Wiig Ingebjørg Gudmestad Wold Thorgrim Røed Nina Sundqvist arne hatløy Kari Birgitte Melvær Wiig Marta Skadsheim Torkildsen Kristin Hetland Helge Bergslien Ellen Math Henrichsen Ingveig Tveranger Pernilla Siberg Nakken Morten Sivertsvik Aase Vorre Skuland Rolf G Fjeldheim Knud Peder Daugaard Per Øystein Sandvin Reidar Hebnes Ingeborg Flornes Per Ramvi Allergikokken AS Fjordkjøkken A/S Fjordland AS Greater Stavanger Greater Stavanger Greater Stavanger Greater Stavanger / Aberdeen office Grønvik Gard Hjelmeland kommune, Marine Harvest Holmens Innovasjon Norge Ipark Ipark AS Jone Wiig Gartneri as Jone Wiig Gartneri AS Köhler-Paviljongen Lervig Kaffe Matmerk Matsafari Måltidets Hus Måltidets Hus AS Måltidets Hus v/nce Culinology NCE Culinology NCE Culinology i Måltidets Hus AS NCE Culinology/Måltidets Hus NCE Culinology/TINE SA Nofima Nofima AS Nortura SA Nortura SA Ryfylke Næringshage Time kommune TINE SA Universitetet i Stavanger/NCE 18

19 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Kjølv E. Egeland /KEE Sak Etablering av styrelederforum I det vedtatte dokumentet «Visjon 2040 Universitetsområdet Ullandhaug», utarbeidet av Universitetsfondet, er det trukket opp ambisiøse målsettinger for den videre utvikling av virksomheten på Ullandhaug. Tilsvarende ambisjoner framgår av Stavanger kommunes universitetsmelding og UiS sin nye strategiplan. Skal en kunne få til en kraftfull utvikling på Ullandhaug, så vil det kreve at «alle gode krefter» drar sammen, ellers blir ressursene for små og for spredt. På denne bakgrunn er det tatt initiativ til et styrelederforum for institusjonene på Ullandhaug der saker av felles interesse kan diskuteres og aktiviteter initieres. Greater Stavanger deltar i dette styrelederforumet. Rektor Marit Boyesen er leder og Universitetsfondet vil fungere som sekretariat. Styrelederforum vil ikke ha egen beslutningsmyndighet, men fungere som arbeidsmøter. Direktøren anser at forumet kan bli en viktig arena for koordinering av Greater Stavangers operasjonelle aktiviteter i forhold til andre aktører i kunnskapsmiljøet på Ullandhaug. Til møtet i styrelederforumet 30. oktober ble vedlagte diskusjonsnotat utarbeidet. Her er angitt flere aktiviteter som det kan bli aktuelt å samarbeide om. Neste møte i styrelederforumet er fastsatt til 17. januar Forslag til vedtak: Styret ser det etablerte Styrelederforum for Ullandhaug som et positivt initiativ for å bidra til at institusjonene på Ullandhaug samarbeider om større felles oppgaver, som kan være med å styrke Universitetsområdet som et nasjonalt og internasjonalt senter for forskning, undervisning og nye kunnskapsbedrifter. Jan Soppeland Adm. dir. Kjølv E. Egeland Rådgiver Vedlegg: Diskusjonsnotat fra styrelederforumet 19

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012. Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Simen Zeiler Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 05.12. 2012 Møterom 2, 09.11.2012 1 av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer