Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:00-16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 04.12.2013. Møterom 2, 12.11.2013 1 av 1 Kl 12:00-16:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møterom 2, av 1 Kl 12:00-16:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse Direkte telefonnr. Direkte telefaksnr. Erling Brox /EB Innkalling til styremøte 4. desember 2013 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet og fra e-postmøte Sak Styrets møteplan for 2014 Sak Direktørens orientering om driften (ingen saksdokumenter) Sak Handlingsplan for 2014 Sak Budsjett for 2014 Sak Sak Sak Sak Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Etablering av styrelederforum Smart Cities Initiative Ressursgruppen for samfunnspåvirkning Rapport fra ONS Norway og OTD Sak Gastronomisk Institutt (unntatt off., jf. forvaltningslovens 13) Orienteringssaker Ferjeforbindelse mellom Vest-Norge og England Nye redningshelikoptre og lokal verdiskaping Samarbeidsprosjekt med Kielce, Polen blir ikke realisert Etablering av nye flyruter Christine Sagen Helgø Styrets leder Jan Soppeland Daglig leder 1 srn.møteinnkalling.doc

2 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Godkjenning av protokoller fra styremøtet og e-postmøtet Forslag til vedtak: 1. Protokoll fra styremøte 2. oktober 2013 godkjennes. 2. Protokoll fra styremøte per e-post godkjennes Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Protokollforslaget 2

3 Protokoll Til stede Dessuten møtte Christine Sagen Helgø, Bjørg Tysdal Moe (gikk kl. Jan Soppeland, Felix Laate, Erling Brox 11:10), Stanley Wirak, Tove Frantzen, Bjørn Kahrs, (ref.) Ole Tom Guse, Arnt-Heikki Steinbakk (gikk kl. 11:15), Reinert Kverneland, Ole Ueland Møtedato Forfall , Kl. 09:00 11:30 Per A. Thorbjørnsen, Ane Mari Braut Nese, Ellen Solheim Møtested Dato skrevet Side Måltidets Hus, Ipark av 5 Protokoll fra styremøte 2. oktober 2013 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøtet Vedtak: Protokoll fra styremøte 19. juni 2013 godkjennes. Sak Tertialrapport og regnskap mai - august Direktør Jan Soppeland orienterte om driften og om økonomien. Det ble bl.a. opplyst at i forbindelse med overflytting av ansettelsesforholdet for to personer til Forus Næringspark, blir øvre ramme for dekking av eventuelt underskudd redusert med 1 mill. kr, til totalt 8 mill. kr for Fra 2014 får dette full årseffekt, og rammen blir da 7 mill. kr. Styret bemerket at tertialrapporten er omfattende og beskrivende, og at aktiviteten er høy til tross for sommerferieavviklingen. Styrelederen understreket betydningen av at informasjonen kommer ut til partnerne, og oppfordret kommunene om å legge tertialrapportene fram for politisk behandling. Direktøren orienterer gjerne muntlig i slike sammenhenger. Styret var tilfreds med at det drives økonomisk nøkternt og forsiktig, men samtidig ble det framholdt at driften skal være på høyde med de ambisjonene som er satt. Av enkelttema var en opptatt av at matsatsingen blir ivaretatt i regionen, men ikke nødvendigvis med Greater Stavanger som en hovedaktør. Fornybarsatsingen er alltid viktig, men for tiden er markedet lite med et stort unntak for vannkraft. Nord- Norge-satsingen i form av erfaringsoverføring og prosjektstøtte har vært vellykket og må videreføres. Samfunnspåvirkning: Med nye stortingspolitikere og nye personer i regjering må vi sikre at også disse blir bedre kjent med saker og problemstillinger for vår region og våre næringer. 3

4 Protokoll Side 2 av 5 Det framkom et ønske om mer detaljert og konkret rapportering om ressursbruken enn hva som framkommer av den økonomitabellen som det forrige styret etablerte praksis for. Vedtak: Tertialrapporten tas til orientering. Sak Rapport fra Offshore Europe 2013 Det ble spurt om det hadde oppstått situasjoner med konkurrerende sponsorater ved dette arrangementet. Direktøren kommenterte at dette hadde ikke skjedd i år, men at en er forberedt på at dette kan oppstå ved framtidige arrangement. Vedtak: Saken tas til orientering. Sak Det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring Vedtak: Saken om Det europeiske innovasjonspartnerskapet på aktiv og sunn aldring tas til orientering. Sak Melding om universitetsbyen Stavanger - høringsuttalelse Styrelederen innledet med at bakgrunnen for meldinga var ønsket om å bli en bra region for universitetet. Selv om initiativet kommer fra Stavanger kommune, ønsker de at de øvrige kommunene tar et medansvar. Også de andre styremedlemmene var opptatt av å se UiS i et regionalt perspektiv, og roste Stavanger for meldinga som er framlagt og for å ivareta det regionale perspektivet. Det ble også nevnt at det nå er opp til de omkringliggende kommunene å ta en aktiv rolle med hensyn til den videre universitetssatsingen. Hele regionen ser på UiS som «vårt universitet», og universitetet blir brukt også på enhetsnivå i kommunene. Bygging av studentboliger ble drøftet spesielt, og en var opptatt av at Samskipnaden bør revurdere sitt syn på hva som er akseptabel reiseavstand. Vedtak: Styret i Greater Stavanger vurderer en vellykket kompetansesatsing som helt avgjørende for regionens videre utvikling og verdiskaping. I denne sammenheng spiller universitetet den viktigste rollen for å sikre at satsingen skjer i den retning, med det omfang og med den kvalitet som ivaretar disse hensynene. Stavanger kommune viser gjennom meldinga at de er opptatt av å utøve en aktiv vertskapsrolle for å bidra til at universitetet får 4 sak 34 vedlegg1 protokoll 02okt2013

5 Protokoll Side 3 av 5 utviklingsmuligheter, og til å sikre gode koblinger mellom lokalsamfunnet og institusjonen. Styret i Greater Stavanger vil spesielt framheve måten kommunen legger hele regionens perspektiv til grunn i arbeidet med disse forholdene. Styret slutter seg til meldingas innretning og hovedpunkter. Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Styret vurderer denne delegasjonsreisen som viktig, både for å understøtte lokale produsenter og inspirere tiltaksapparatet og for å styrke samarbeidet med Aberdeen. Styret ønsker at fylkeskommunens næringssjef inviteres til neste styremøte for å presentere fylkeskommunens matsatsing generelt. En slik presentasjon vil være en del av grunnlaget for en senere styresak om matnæringene i regionen, og Greater Stavangers rolle for disse næringene. Styret ønsker også en rapport om delegasjonsreisen på neste møte. Vedtak: Styret tar informasjonen om status, påmelding og program for delegasjonsreisen til orientering. Sak OTC 2014 tilpassinger til framtiden Direktør Jan Soppeland og markedsansvarlig Felix Laate orienterte om bakgrunnen for saken, herunder om samarbeidet med ONS. Direktøren spurte om styret ønsket å gi nye signaler om håndtering av konkurrerende sponsorater, samt om framtidige Get Together-samlinger bør avgrenses til bare å gjelde vår region. Styremedlemmene finner det nyttig at ordførere og andre politikere deltar, men at det er viktig at de finner sin rolle og gjør en nyttig jobb for regionen mens de er der. Det framkom ulike synspunkter på ønsket om prisøkning. Det var enighet om at Get Together-samlingene med fordel kan være et arrangement for deltakere fra vår region. Styret var samstemte om at ONS International må få ha en særstilling når vi er ved OTC og ellers. Dette ONS-arrangementet har ingen konkurrenter nasjonalt, og det må være uproblematisk at Greater Stavanger inngår i et samarbeid der dette er relevant. ONS Norway opererer derimot på et marked med flere aktører, noe som tilsier at vårt selskap må behandle alle aktører likt. Det ble ikke framsatt ønske om å endre kriteriene for håndtering av eksterne sponsorer som ble vedtatt i sak Vedtak: 5 sak 34 vedlegg1 protokoll 02okt2013

6 Protokoll Side 4 av 5 Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen foreta tilpassinger i program og prissetting i tråd med saksutredningen og styrets innspill til denne. Sak Arbeidet med forskningssenter for økt utvinning Styret bemerket at det positive resultatet er en seier for fagmiljøene, men også en seier for godt arbeid fra Greater Stavanger. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Ruteutviklingsprosjektet har resultert i nye flyruter Styrelederen påpekte det unike ved at det ikke har vært enkeltregioner som arbeider hver for seg, men at to regioner sammen har kartlagt markedsgrunnlaget for sammenbindende flyforbindelser. Nytteverdien ligger selvsagt i de nye rutene, men også i et styrket samarbeid med Nord-Norge. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Handlingsplan og budsjett 2014 framdrift og fokus Direktør Jan Soppeland orienterte om prosess og innhold. Noen sentrale punkter: Videreføring av hovedaktiviteter og nivå Ytterligere forbedring av prosjektplanlegging Fokus på at prosjektporteføljen gir verdi til de ulike partnerne Fortsette arbeidet med spissing av aktivitetene Det er et mål å synliggjøre kompetanseelementer i alle prosjekter. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Årskonferansen 2013 Vedtak: Styret slutter seg til det fremlagte opplegget for årskonferansen Orienteringssaker Følgende orienteringssaker var framlagt for styret: Konjunkturbarometeret Norskopplæring som konkurransefortrinn 6 sak 34 vedlegg1 protokoll 02okt2013

7 Protokoll Side 5 av 5 Stavanger sak 34 vedlegg1 protokoll 02okt2013

8 Protokoll Til stede Dessuten møtte Møtedato Forfall Møtested Dato skrevet Side Per e-post av 1 Protokoll fra styremøte pr epost 30. oktober 2013 Sak Fullmakt til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling I forbindelse med styrevalg i selskapet må det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. I henhold til aksjelovens 5-9 er det styret som skal innkalle til generalforsamling. Direktøren ba per e-post om at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i tilknytning til styremøte i Forus Næringspark. Styremedlemmene sluttet seg til innstillingen, som dermed var vedtatt. Vedtak: Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling 4. desember Stavanger

9 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Styrets møteplan for 2014 Det skal i henhold til vedtektene avholdes minst ett styremøte pr. kvartal, og praksis har vist at dette vanligvis er tilstrekkelig. Direktøren foreslår derfor at det avholdes fire styremøter i løpet av neste år, to før og to etter sommeren. Det har også vært et ønske å gjennomføre en studietur for styret. Dette kan med fordel kombineres med et styreseminar, og direktøren foreslår at studietur/styreseminar gjennomføres september. Følgende møteplan foreslås: Fredag 21. mars kl Onsdag 11. juni kl Onsdag 24.- torsdag 25. september, studietur/styreseminar 1) Onsdag 3. desember kl ) Dersom styret heller ønsker et ordinært styremøte, foreslås onsdag 24. sep. kl Disse datoene skal ikke komme i konflikt med allerede fastsatt møteplan for fylkestinget, fylkesutvalget, opplæringsutvalget eller samferdselsutvalget, heller ikke med skoleferiene. Vi har imidlertid ikke samordnet med kommunenes mange møteplaner. Forslag til vedtak: Styret godkjenner den foreslåtte møteplanen for Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler 9

10 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox Sak Handlingsplan for Greater Stavanger for 2014 Handlingsplanen utgjør Greater Stavanger sitt arbeidsprogram for det kommende året. Dette dokumentet inneholder en omtale av de viktigste prosjektene selskapet vil være involvert i, samt en fullstendig prosjektoversikt. Hovedutgangspunktet er Strategisk Næringsplan med sine visjoner, målsettinger og strategiske grep. Det er også gitt verdifulle innspill fra partnerne under drøftinger på årskonferansen, de faste møtene med kommunenes næringsansvarlige, osv. Styrets signaler gjennom diskusjonene på styremøtene har selvsagt også vært viktige premisser for opprettelse og innretning av prosjektene. Ved de to siste handlingsplanene har direktøren lagt vekt på en spissing av selskapets aktiviteter. Denne prosessen er videreført i det foreliggende planforslaget. Det er særlig hovedområdene kompetanseutvikling og nasjonal og internasjonal nettverksbygging som er prioritert, noe som også kommer til uttrykk i budsjettforslaget. Budsjettet er det konkrete uttrykket for satsingen som framgår av handlingsplanen, og de to sakene må derfor ses i sammenheng. Handlingsplanen viser hvordan organisasjonen vil bidra til å realisere Strategisk Næringsplan, og gir dermed en oversikt over aktiviteten i selskapet i året som kommer. Planen viser også hvordan Greater Stavanger gjennom analyser, utredninger og nettverksarbeid forsøker å fange opp regionens næringspolitiske behov og utfordringer. Tiltakene i handlingsplanen vil i første rekke forplikte Greater Stavanger og de eksterne deltakerne i ulike prosjekter. Det ligger imidlertid også en gjensidig forpliktelse for partnerkommunene til å bidra til gjennomføringen av de aktiviteter som regionen samler seg om. Forslag til vedtak: Styret vedtar det framlagte forslaget til handlingsplan for Jan Soppeland Adm. dir. Erling Brox Mulighetsutvikler Vedlegg: Forslag til handlingsplan 10

11 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Erling Brox /EB Sak Budsjett for 2014 Direktøren legger med dette fram forslag til budsjett for Greater Stavanger for Budsjettet har som det vil framgå, en total kostnadsramme på kr Det er lagt til grunn en nominell budsjettreduksjon på ca. 1,2 mill. kr (4,0 prosent) sammenliknet med opprinnelig vedtatt budsjett for En vesentlig årsak til reduksjonen ligger i overføring av personell og oppgaver til Forus Næringspark. Den største enkeltposten på inntektssiden består av avtaleregulerte inntekter fra partnerskapskommunene og fylkeskommunen, til sammen kr, som innebærer en vekst på kr (1,8 prosent) fra Veksten skyldes utelukkende at regionens folketall vokser, da per capita-beløpene ikke er indeksregulert. Beløpene for hele perioden er 60 kr per innbygger for Stavanger og 30 kr for øvrige kommuner. De nevnte beløpene inkluderer 5 kr per innbygger som overføres til Stavangerregionens Europakontor. Det årlige beløpet fra fylkeskommunen, kr, er nominelt det samme i denne fireårsperioden som i forrige. Inntekter fra eksterne samarbeidspartnere i konkrete prosjekter er for eksempel bidrag fra NHO Rogaland, Innovasjon Norge og andre til konjunkturbarometeret, fra SUS og ONS til Houstonkontoret og fra Statoil til Stavanger Harstad-prosjektet. Videre er det en betydelig egenbetaling fra deltakerne i forbindelse med internasjonale delegasjonsreiser som til OTC Houston. Ellers vil statlige tilskuddsmidler ( kr) og egenandeler fra kommunene ( kr) finansiere anskaffelsen av plan- og byggesaksportalen i Smartkommuneprosjektet som belastes vårt budsjett med ca. 1,2 mill. kr. Det skal spesielt bemerkes at når det gjelder Vertskapskontoret, har vi ennå ikke lyktes med å få på plass medfinansieringen fra regionale partnere. Arbeidet med dette fortsetter i desember. Dersom dette mislykkes, vil aktiviteten reduseres tilsvarende. Greater Stavanger er et heleid datterselskap av Forus Næringspark som igjen eies av kommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Det har vært en forståelse mellom selskapene at Forus Næringspark stiller inntil 9 mill. kr til disposisjon for Greater Stavanger hvert år. Regnskapsteknisk gjøres dette opp i forbindelse med regnskapsavslutningen for begge selskap. Det er dette forholdet som forklarer at budsjettet ikke legges fram med balanse mellom inntekter og kostnader. I forbindelse med overføring av oppgaver og personell fra Greater Stavanger til Næringsparken reduseres imidlertid rammen til 7 mill. kr fra og med Ved inngangen av året disponerer selskapet 7,7 årsverk i faste stillinger. Selskapets kjøp av timer fra eksterne leverandører er underlagt anbudsinnhenting etter gjeldende regler. Som tidligere vil de tilgjengelige ressursene i tillegg bestå av ufakturert arbeidsinnsats fra partnerskapskommunenes næringsansvarlige og fra samarbeidspartnere i fellesprosjekter. 11

12 Sak Budsjett 2014 I all hovedsak er alle budsjettmidlene disponert. Unntaket er et begrenset beløp, om lag 1 mill. kr, som representerer selskapets reservekonto for å kunne møte avvik og behov som måtte oppstå. Eventuelle nye prosjekter som går utover denne rammen, må finansieres gjennom effektivisering og omprioriteringer, eventuelt gjennom framskaffelse av nye inntekter. Av større, prioriterte enkeltprosjekter i kommende budsjettår kan nevnes: Brutto kostnad Smartkommuneprosjektet Bidrag til Stavanger-regionens Europa-kontor Konjunkturbarometeret OTC Houston Ruteutvikling fly Vertskapskontoret Næringsstrategisk Forum Dialogmøter Stavanger Harstad Standutvikling og messeprofilering Nye næringer Oppstillingen under viser forslag til budsjett for selskapet, fordelt på områdene i Næringsplanen. For å vise et mer helhetlig bilde av ressursinnsatsen, tas også inn et anslag over egen arbeidsinnsats fordelt på de ulike områdene. Alle lønnskostnader føres på sentral konto. Budsjett 2014 Budsjett 2013 Dagsverk 2014 Felleskostnader og lønn Samfunnskontakt Energi Mat Kompetanse Infrastruktur samferdsel Nyskaping Attraktivitet Offentlige tjenester Internasjonalisering Sum kostnader Salg av næringstjenester til partnerne Offentlig tilskudd (Innovasjon Norge o.l.) Andre inntekter Eksterne midler overført fra fjoråret Sum inntekter Forslag til vedtak: Styret vedtar det framlagte budsjettforslaget for Jan Soppeland Adm. dir. 12 Erling Brox Mulighetsutvikler sak 38 budsjett 2014

13 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Tone Grindland Gustafsson /TGG Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen 1. Bakgrunn Delegasjonsreise for matklyngen ble gjennomført til Aberdeen oktober. Dette er første gang Greater Stavanger arrangerer delegasjonsreise for matklyngen, og programmet ble utformet og prosjektet finansiert i samarbeid med NCE Culinology. Ane Mari Braut Nese, styremedlem i Greater Stavanger og ordfører i Klepp kommune, ledet delegasjonen. Tema for delegasjonsreisen var oppskalering og styret er holdt løpende orientert om arbeidet, senest i sak I styremøte 2. oktober ba styret direktøren om en rapport fra delegasjonsreisen. 2. Program Tema for delegasjonsreisen var oppskalering i matindustrien. Under det to dager lange oppholdet ble det gjennomført møter med skotske produsenter. Delegasjonen møtte åtte produsenter, som var kommet ulikt i løpet med oppskalering. Bedriftene var alt fra svært små til større bedrifter, noe som også reflekterte bedriftene som deltok i delegasjonen. Det ble gjennomført en workshop hvor også skotske produsenter deltok, og disse ga uttrykk for stor nytteverdi av møtet med Stavanger-delegasjonen. Delegasjonslederen møtte dessuten Deputy Lord Provost of Aberdeenshire, hvor muligheten for en skotsk matdelegasjon til Stavanger og handelspotensial mellom regionene ble diskutert. Under middagen, som besto av lokale råvarer, deltok flere lokale aktører fra Aberdeen, hvorav Aberdeenshire Council, Aberdeen City Council, samt næringsaktører. 3. Mediedekning I forkant av delegasjonsreisen omtalte Jærbladet saken redaksjonelt. Hovedfokus i saken var på Jærens deltagelse og ordfører Braut Neses delegasjonsledelse. Hotellmagasinet omtalte også saken, da med fokus på samarbeidet mellom Greater Stavanger og NCE Culinology. Både i forkant av og under delegasjonsreisen ble LinkedIn brukt aktiv, både av deltagere og av Greater Stavanger. Mediet er effektivt siden det sprer saken til flere personers nettverk når den blir «likt». Under delegasjonsreisen ble det lagt ut saker som delegatene videreformidlet til sine nettverk ved å «like». NCE Culinology og Greater Stavanger hadde informasjon om delegasjonsreisen på respektive hjemmesider i forkant. 13

14 Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Under delegasjonsreisen ble det sendt sak til Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis, Haugesunds avis, lokalavisene og NRK Rogaland, samt Horecanytt, Hotell magasinet, Handelsbladet og Dagligvarehandelen. Flere av mediene dekket saken, hvorav Horecanytt hadde det største oppslaget med fokus på budskapet fra iskremprodusenten Mackies: No Change, no chance og bilde av delegasjonsleder Braut Nese og Deputy Lord Provost, Norman Stuart. 4. Deltagere Det ble sendt ut informasjon om delegasjonsreisen i juni og august. Delegasjonsreisen var fulltegnet innen utgangen av august med 35 påmeldte. Responsen på delegasjonsreisen ble positivt mottatt i matklyngen, og det har kommet flere oppfordringer om å fortsette arbeidet med delegasjonsreiser for matklyngen. Når Greater Stavanger arrangerer delegasjonsreiser, har direktøren som mål å samle næringsliv, offentlig sektor og akademia. Dette var en målsetting også for delegasjonsreisen for matklyngen. Direktøren er tilfreds med fordelingen av deltagerne, der 2/3 representerte industri og produsenter, og 1/3 representerte akademia, offentlig sektor og såkalte tilretteleggerorganisasjoner. Deltagerlisten er vedlagt saken. NCE Culinology deltok med hele sin administrasjon og styre som hovedsakelig består av næringsaktører. Fra Greater Stavanger deltok administrerende direktør Jan Soppeland og mulighetsutvikler Tone Grindland Gustafsson. Greater Stavangers representant i Aberdeen, Sigrid Medley Tellefsen, bidro både med programutforming og gjennomføring av delegasjonsreisen. 5. Evaluering Greater Stavanger har i forbindelse med delegasjonsreise til OTC i Houston utarbeidet evalueringsskjema sammen med IRIS. Spørsmålene i denne er lagt til grunn for evalueringen av delegasjonsreisen for matklyngen. Deltagernes totalvurdering av delegasjonsreisen er udelt positiv, både med tanke på gjennomføring og faglig utbytte. På spørsmål om deltakernes totalvurdering av delegasjonsreisen ga alle en score på 5 eller 6 på en skala fra 1 til 6. Deltakerne ble også spurt om forslag til forbedringer av opplegget. Blant forslagene om forbedringer var besøk til et stort supermarked for å se hvordan lokale produkter presenteres samt mulighet for mer egentid. Næringsutvikling er et sentralt mål for Greater Stavangers arbeid med delegasjonsreiser. Derfor er derfor spesielt interessant at nærmere 80 % av deltagerne har fått ideer til nye produkter og tjenester gjennom delegasjonsreisen. Videre er det interessant å se at 20 % oppgir at delegasjonsreisen ledet til konkrete kontrakter eller avtaler med andre bedrifter i Stavangerregionen. De fleste avtalene har oppstått ved ny, tilfeldig kontakt internt i delegasjonen. To tredjedeler av delegasjonen var fra næringslivet og representerer hele spennet fra små til store bedrifter. I overkant av halvparten var fra selskaper med færre enn 50 ansatte, mens 22 var fra selskaper med flere enn 1000 ansatte. Flere av deltagerne oppgir utvidelse av jobbrelatert nettverk og faglig input som målsettinger for deltagelse, hvorav 70 % opplevde at målsettingen ble oppnådd. 14 sak 39 delegasjonsreise til aberdeen

15 Sak Delegasjonsreise mat til Aberdeen Delegatene ble bedt om å gi tilbakemelding på tema som de mener er aktuelle for tilsvarende opplegg i fremtiden. Dette er hovedtrekkene i tilbakemeldingene: - Hvordan internasjonalisere produkter? - Se på mulige løsninger for felles oppskalering - Identitetsbygging basert på bruk av lokale råvarer - Verdien av merkevarebygging 68 % av delegasjonen har gitt tilbakemelding på spørreundersøkelsen. 6. Økonomi Kostnadsrammen for delegasjonsreisen var kr , hvorav dekkes av innvilget støtte fra NCE Culinology. Greater Stavangers innsats har bestått av prosjektarbeid og kr i andre kostnader. 7. Oppfølging Basert på den erfaringen Greater Stavanger har med konseptet delegasjonsreise, har NCE Culinology uttrykt ønske om å gjenta samarbeidet med Greater Stavanger om delegasjonsreiser. Tilbakemeldingen fra både NCE Culinology og aktører i matklyngen er at det er ønskelig at Greater Stavanger legger til rette for nye delegasjonsreiser for matklyngen. Greater Stavanger vil i 1. kvartal kartlegge og vurdere sin rolle i matklyngen. Aberdeenshire Council har fra sin side uttrykt ønske om å arrangere en delegasjonsreise til Stavangerregionen. Greater Stavanger har stilt seg positiv til å ta i mot en delegasjon og la Vertskapskontoret legge til rette for relevant program. En liten skotsk delegasjon vil sannsynligvis besøke Stavanger før det legges til rette for en større delegasjon. Ved mottak av delegasjonene er det relevant å samarbeid med både NCE Culinology og Scottish Development International. Forslag til vedtak: Styret tar rapporten fra delegasjonsreisen for matklyngen til Aberdeen til orientering. Jan Soppeland Adm. dir. Tone Grindland Gustafsson Mulighetsutvikler - Europa Vedlegg: Delegasjonsprogram Deltagerliste 15 sak 39 delegasjonsreise til aberdeen

16 Foto: Tom Haga Delegation Trip to Aberdeen Upscaling of Food Production Head of Delegation: Mayor Ane Mari Braut Nese October 22-23/2013 Contact person in Greater Stavanger: Tone Grindland Gustafsson / Activity Info Day 1: October Departure Stavanger Sola Airport Arrival Aberdeen, Local time ABZ Airport Transportation by bus Site of Scotland Transportation by bus Upscaling and innovation. Sustainability, diversifying, company values. Regional and National. Larger producer s. Known for excellent local produce and smoked products. Won Scotland Food and Drink Excellence Award for best Fish and Seafood Product

17 Transportation by bus Site of Glendaveny Rapeseed Oil. Upscaling, Innovation. Regional. Mid-size producer. Cooperation with ASDA - national retail chain, focusing on and developing concepts for local products. Berry Scrumptious invited. Social Media and Internet selling. Small producer Transport by bus. Snack & drinks. 17:30 Check- in at the hotel Dinner at Marcliffe Hotel. Scottish products Breakfast in the hotel. Check-out from hotel Day 2: October Workshop on Innovation & Upscaling Marcliffe hotel Getting started Ellen Math Henrichsen Head of the Norwegian Center of Excellence Culinology Presentation of Scottish 5 food producers by the Grampian Food and Innovation Award. 3 group visits at producers stands Break 3 group visits at producers stands Concluding remarks /Ellen Math Henrichsen Networking lunch at the hotel SCOTTISH PARTICIPANTS: Mitchells dairy producer, mid-size Cambus O May cheese producer, midsize JG Ross Bakery 2 nd generation family runned business, mid-size Baxter s winner of Innovation prize 2013, large Grampian Food and Innovation Award organizer The Store Company Transport by bus Whiskey distillery visit Glen Garioch Transport by bus to the airport Flight from Aberdeen - Stavanger Airport 17

18 Hilde Brenne Rugås Martin Sunde Frank Baer Tone Grindland Gustafsson Ane Mari Braut Nese Jan Soppeland Sigrid Medley-Tellefsen Elisabeth Grønvik Trine L Danielsen leif andre Pedersen Ragnhild Kristin Espeland Marit Størseth Terje Handeland Jone Wiig Tone Lise Bjelland Wiig Ingebjørg Gudmestad Wold Thorgrim Røed Nina Sundqvist arne hatløy Kari Birgitte Melvær Wiig Marta Skadsheim Torkildsen Kristin Hetland Helge Bergslien Ellen Math Henrichsen Ingveig Tveranger Pernilla Siberg Nakken Morten Sivertsvik Aase Vorre Skuland Rolf G Fjeldheim Knud Peder Daugaard Per Øystein Sandvin Reidar Hebnes Ingeborg Flornes Per Ramvi Allergikokken AS Fjordkjøkken A/S Fjordland AS Greater Stavanger Greater Stavanger Greater Stavanger Greater Stavanger / Aberdeen office Grønvik Gard Hjelmeland kommune, Marine Harvest Holmens Innovasjon Norge Ipark Ipark AS Jone Wiig Gartneri as Jone Wiig Gartneri AS Köhler-Paviljongen Lervig Kaffe Matmerk Matsafari Måltidets Hus Måltidets Hus AS Måltidets Hus v/nce Culinology NCE Culinology NCE Culinology i Måltidets Hus AS NCE Culinology/Måltidets Hus NCE Culinology/TINE SA Nofima Nofima AS Nortura SA Nortura SA Ryfylke Næringshage Time kommune TINE SA Universitetet i Stavanger/NCE 18

19 Til Styret Kopi til Dato skrevet Side av 1 Ansvarlig saksbehandler Referanse Direkte telefonnr. Kjølv E. Egeland /KEE Sak Etablering av styrelederforum I det vedtatte dokumentet «Visjon 2040 Universitetsområdet Ullandhaug», utarbeidet av Universitetsfondet, er det trukket opp ambisiøse målsettinger for den videre utvikling av virksomheten på Ullandhaug. Tilsvarende ambisjoner framgår av Stavanger kommunes universitetsmelding og UiS sin nye strategiplan. Skal en kunne få til en kraftfull utvikling på Ullandhaug, så vil det kreve at «alle gode krefter» drar sammen, ellers blir ressursene for små og for spredt. På denne bakgrunn er det tatt initiativ til et styrelederforum for institusjonene på Ullandhaug der saker av felles interesse kan diskuteres og aktiviteter initieres. Greater Stavanger deltar i dette styrelederforumet. Rektor Marit Boyesen er leder og Universitetsfondet vil fungere som sekretariat. Styrelederforum vil ikke ha egen beslutningsmyndighet, men fungere som arbeidsmøter. Direktøren anser at forumet kan bli en viktig arena for koordinering av Greater Stavangers operasjonelle aktiviteter i forhold til andre aktører i kunnskapsmiljøet på Ullandhaug. Til møtet i styrelederforumet 30. oktober ble vedlagte diskusjonsnotat utarbeidet. Her er angitt flere aktiviteter som det kan bli aktuelt å samarbeide om. Neste møte i styrelederforumet er fastsatt til 17. januar Forslag til vedtak: Styret ser det etablerte Styrelederforum for Ullandhaug som et positivt initiativ for å bidra til at institusjonene på Ullandhaug samarbeider om større felles oppgaver, som kan være med å styrke Universitetsområdet som et nasjonalt og internasjonalt senter for forskning, undervisning og nye kunnskapsbedrifter. Jan Soppeland Adm. dir. Kjølv E. Egeland Rådgiver Vedlegg: Diskusjonsnotat fra styrelederforumet 19

20 Diskusjonsnotat Til: Styrelederforum Ullandhaug Fra: Kjølv E Egeland, Universitetsfondet og Bjarte Dybvik, Ipax Visjon 2040 Universitetsområdet Ullandhaug Konkretisering av strategier for å utvikle Ullandhaug til et nasjonalt senter for undervisning, forskning og nye kunnskapsbedrifter. 1. Innledning Universitetsfondet har sammen med øvrige institusjoner på Ullandhaug over lengre tid arbeidet med å utvikle en visjon for hva aktivitetene på Universitetsområdet kan tenkes å bli. Utgangspunktet har vært at vi trekker opp ambisiøse målsettinger, - noe å strekke seg etter og som krever at de ulike institusjoner og hele regionen arbeider sammen for å få de realisert. I visjonsdokumentet er dette formulert slik; «Vi vil utvikle Universitetsområdet på Ullandhaug i Stavanger til å bli et nasjonalt og internasjonalt senter for undervisning, forskning og nye kunnskapsbedrifter. Vår ambisjon er at Universitetet i Stavanger i 2040 skal ha studenter, og at det på Universitetsområdet skal være kunnskapsbedrifter med ansatte. På utvalgte områder skal vi være på et høyt internasjonalt nivå. På Universitetsområdet skal studentene trives og bo, og målet er å bygge 1600 nye studentboliger på campus.» (desember 2012) På styrelederforumets møte 19. juni 2013 ble det besluttet å utarbeide et notat til neste møte. Formålet er å drøfte: - Hvordan starte opp realiseringen av Visjon 2040 for Universitetsområdet - Avklare utfordringer og flaskehalser - Sikre økt eierskap til visjonen og ambisjonene. I dette notatet er det lagt vekt på å konkretisere aktiviteter og prosjekter som i en første fase kan være med på å realisere de langsiktige ambisjonene for Universitetsområdet. Det er lagt vekt på initiativer og prosjekt-ideer som er strategiske å komme i gang med, samtidig som en peker ut hvilken retning Universitetsområdet skal utvikles. Dette vil stille store krav til samarbeid mellom de ulike institusjonene på Ullandhaug for at de skal kunne bli realisert på en god måte. Interne strategier hos enkeltaktører blir ikke drøftet. Det er således ikke tatt opp problemstillinger knyttet til hvordan f.eks. UiS internt skal kunne bygge opp undervisningskapasiteten og øke antall studenter innen de ulike studieretningene. Hovedfokus i notatet vil være på noen strategisk viktige prosjekter som krever et godt samspill mellom universitetet og randsonevirksomheten. 20

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland

: 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200804947 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 28.10.2008 107/08 KULINARISK INSTITUTT

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

ÅRSBERETNING Styrets arbeid Styret i Universitetsfondet for Rogaland har i løpet av 2016 hatt 4 styremøter, samt ett styreseminar.

ÅRSBERETNING Styrets arbeid Styret i Universitetsfondet for Rogaland har i løpet av 2016 hatt 4 styremøter, samt ett styreseminar. ÅRSBERETNING 2016 Universitetsfondet 1. Selskapets formål Universitetsfondet har som formål å sikre et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens

Detaljer

ÅRSBERETNING Styrets arbeid Styret i Universitetsfondet for Rogaland har i løpet av 2015 hatt 4 styremøter.

ÅRSBERETNING Styrets arbeid Styret i Universitetsfondet for Rogaland har i løpet av 2015 hatt 4 styremøter. ÅRSBERETNING 2015 Universitetsfondet 1. Selskapets formål Universitetsfondet har som formål å sikre et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens

Detaljer

INNKALLING. Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING. Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 1 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2016

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2016 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2016 Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 7. september 2016 09.00-11.00 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, D-329 Tid: 09.12.2014, kl. 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland

En ny vri på virkemiddelapparatet planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland En ny vri på virkemiddelapparatet Hilde Uppstad Seniorrådgiver næringsavdelingen Prosjektleder VRI Rogaland 2010 planverket Regionalplan for næringsutvikling i Rogaland 2011 2020 1 2013 - VRI Søknad til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands Hus, dekankontor Tid: 24.09.2013, kl. 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Arne Rettedal Bjørn Auestad

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd Tid: 7. april 2017 kl. 0830 1400 Sted: Scandic Hotel Kristiansund 0830 0845 Velkommen - Ordfører og AU-leder 0845 0915 Del 1: Formalia 0915 1130

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster arild@valide.no Tlf. 90532591 Incubator TTO Active municipalities

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/17 Årsrapporter 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-4 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Regionrådet for Hadeland. Dato: kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Regionrådet for Hadeland Dato: 08.12.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker Arkivsak: 17/00103 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/14 SAK NR 01-201 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11.12.13 Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 11. mai 2015 09:30-11:00 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 2/2017 pkt. 1

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 2/2017 pkt. 1 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 09.03.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Halvor Karlsen SAKEN GJELDER: Kjøp av tomt til nytt sykehus i Universitetsområdet

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 30. november 2015 12.00-14.30 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF

Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møteprotokoll for styremøte Sykehusinnkjøp HF Møtested: Grev Wedels Plass 5, Oslo Dato: 7. desember 2016 Tidspunkt: Kl. 10.15-13.40 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen (via Skype)

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Referat fra 1. møte i arbeidsgruppe RFM,

Referat fra 1. møte i arbeidsgruppe RFM, 1 av 5 Arbeidsgruppe RFM Referat fra 1. møte i arbeidsgruppe RFM, 10.03.2016 Til: Arbeidsgruppe RFM Kopi til: Fra: Sekretariatet v/ Lise T. Sagdahl Signatur: Navn Frank Arntsen Anne Borg Olav Bolland Dagfinn

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen

Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger. Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet erfaringer fra Universitetet i Stavanger Hege Skjelbred-Knudsen, strategi- og kommunikasjonsavdelingen Råd for samarbeid med arbeidslivet ved UiS Rektor (leder), Universitetsdirektør,

Detaljer

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder.

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder. 1 av 1 Rektor 27.04.2016 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 3. mai 2016 kl. 13.00-15.30 Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x

Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ( ) Nasjonal tiltaksplan x Nasjonal samarbeidsavtale Behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (2007-2017) Nasjonal tiltaksplan x Presentasjon for Helse Midt-Norge RHF, styremøte 3/3-2011 Ved Arild Pedersen Regjeringens

Detaljer

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD Sted: Stort møterom, Helse Vest Tidspunkt: tirsdag 24. november 2009, kl 1330 kl 1600 Deltakere: Reidun Mattingsdal, Aslaug Husa, Janet

Detaljer

Hva har fungert bra vi bra og hva ville vi gjort annerledes, erfaringer med FME

Hva har fungert bra vi bra og hva ville vi gjort annerledes, erfaringer med FME Hva har fungert bra vi bra og hva ville vi gjort annerledes, erfaringer med FME Kristin Guldbrandsen Frøysa Direktør NORCOWE kristin@cmr.no Slide 1 / 19-May-15 Riktig og viktig Fokus Strategisk ledelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Programstyret for BIOTEK2021 Dato: Fredag 6. april 2016 Sted: Forskningsrådet, Lysaker

Programstyret for BIOTEK2021 Dato: Fredag 6. april 2016 Sted: Forskningsrådet, Lysaker Programstyret for BIOTEK2021 Dato: Fredag 6. april 2016 Sted: Forskningsrådet, Lysaker Til stede: Forfall: Jostein Dalland (styreleder), Jan Buch Andersen, Sigrid Fossheim, Stig W. Omholt, Ellen-Marie

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 30/10/2017 SAK NR 29-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 13.09.17 Forslag til vedtak: Protokollen fra

Detaljer

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009 NCE Culinology Anne Siri Høiland April 2009 Norwegian Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater. Bak NCE står SIVA, Forskningsrådet

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 12:00-14:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Representantskap for RBR IKS. Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: Tid: 12:00-14:00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Representantskap for RBR IKS Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg. Møtedato: 14.11.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Forfall: Reinert Kverneland (Time kommune)

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013)

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013) Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013) Tid: 18. september 2013 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan, Per Morten

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 07:30 10:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Styreleder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem

Styreleder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem PROTOKOLL FRA STYREMØTET I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotel MØTETIDSPUNKT: 22.03.2017, kl. 0800-1200 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 11/15 Fusjon mellom HSH og UiS - intensjonsavtale Saksnr: 15/00876-3 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag:

Detaljer

Innkalling til styremøte 21. mars 2014

Innkalling til styremøte 21. mars 2014 Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 21.03.2014 Møterom 2, 05.03.2014 1 av 1 Kl. 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt av Referanse

Detaljer