Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom"

Transkript

1 Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /8033 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Formannskapet Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom Sammendrag Ungdom som faller utenfor samfunnet medfører store menneskelige og økonomiske kostnader. Tilgang på god bolig er en sentral suksessfaktor for å lykkes med både forebyggende og tilbakeførende tiltak. Samordning av innsats for utsatt ungdom med utgangspunkt i trygg bolig etableres i forlengelse av Rønvik familiesenter. Målet er at ungdommen innen tre år med bo- og livsmestring skal ha sin egen bolig og være i jobb, i lærlingeavtale eller i et utdanningsløp. Bodø Foyer har Aberdeen Foyer som modell, og er Bodøs bidrag til partnerskapsavtalen med Husbanken og flerkommuneprosjektet «På leit- utsatt ungdom og bolig» Begrepet Foyer uttrykker et åpent, imøtekommende rom med mange forgreninger hvor du blir møtt med vennlighet, krav og respekt. Saksopplysninger 1: Bakgrunn og tidligere vedtak. Bodø satser mye på god oppvekst for barn og unge gjennom bl.a, oppfølging av»handlingsplan for god oppvekst», vedtatt i bystyret mars 2005 Sak om levekår for barn og unge i Felles for disse overordnet langsiktige planene er at de beskriver og grunngir en systematisk satsing på de forebyggende områdene basert på forskning og god brukerfokus. Planene beskriver blant annet satsingen på forebyggende arbeid for aldersgruppen 0-20/25 år og deres familienettverk. Familiesentrene, DUE- prosjektet, utekontakten og Ny Giv er viktige verktøy. Det er avdekket at alt for mange unge likevel sliter med livet, er ute av skolen, arbeid eller annen aktivitet. Noen lever til dels på gata eller hos bekjente og mangler struktur på tilværelsen. Dette kom også fram i «Sånn vil vi ha det, temakafe for ungdom» , gjennomført i et samarbeid med Fylkesmannen i Nordland To av fokusområdene i levekårsplanen går på bolig og videreutvikling av familiesentrene. Det er disse to fokusområdene som i dette saksframlegget følges opp med et konkret tiltak. Bodø Foyer ble presentert for levekårskomiteen høsten 2012 som orienteringssak Boligdelen er også en av satsingsområdene i «Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål», jfr. tilgang på bolig etter Foyer-perioden. Husbanken har gitt investeringstilskudd og kompetansetilskudd, gitt politisk tilslutning. Side119

2 2: Aberdeen Foyer mv. I Skottland erfarte man at tiltak uten god bolig sjelden lykkes over tid. I 1995 ble Aberdeen Foyer etablert. Her får ungdommen en god bolig mot å delta i et personlig tilrettelagt program. Botrening, utdanning, jobbtrening, helse, generell livsmestring samt å lære å skape din egen arbeidsplass er sentrale oppgaver. Målgruppen er utsatt ungdom i alderen år som står i fare for eller har falt ut av samfunnet. Det kan også være enslige mødre eller unge par som strir med livet. Sammen med Narvik, Lenvik og Hamarøy besøktes Aberdeen våren 2011 i regi av Husbanken region nord og prosjektet «På leit- utsatt ungdom og bolig» I tillegg har det vært befaring på Hamarøy og utvekslet erfaringer og ideer kommunene imellom. En arbeidsgruppe med deltakelse fra bl.a. NAV, barnevernet/due (Der Ungdom Er) og utekontakten har i ettertid arbeidet fram organisatoriske og fysiske forutsetninger for å skape et lignende tiltak i Bodø. Samlet danner denne prosessen grunnlag for pilotprosjektet «Bodø Foyer» som skal gå over 3 år. (vedlegg) 3: Organisering Bodø Foyer organiseres gjennom et eksisterende tiltak i barnevernet som er et alternativ til institusjon for ungdom i barnevernet (DUE-tiltaket). Dette er ungdom som har krav på et tilbud og DUE-tiltaket har vist seg metodisk som et mye mer effektivt tiltak enn institusjonsplassering (HiB, rapport nr. 3/2010) Tilbudet lokaliseres i tilknytning til Rønvik familiesenter og DUE- enheten i Nordstrandsveien, Eksterne boliger tilknyttes etter behov. En Foyerleder i regi av Husbankens kompetansetilskudd har det daglige ansvaret samt legger til rette for individuell tilpasset utviklingsplan. Koordinatorene i DUE samordnes og følger de enkelte opp på ukentlig basis Andre ressursenheter tilkobles etter behov og tilhold i system- f.eks. NAV Et styre bestående av kompetansepersoner medvirker ved søknad om bolig og program og støtter opp om Foyerleder En referansegruppe med deltakelse fra bl.a. rådmannsgruppen, skole, næringslivet, karrieresenteret, Husbanken o.a. bistår, rådgiver og orienteres om tiltakets framdrift. (vedlegg) 4: Lokalisering mv. 5 boenheter for enslige, tre for par/enslige mødre og 2 krisehybler etableres i tilknytning til Rønvik familiesenter. Boenhetene er delvis utviklet sammen med Husbanken og leveres ferdig innredet, alle med eget kjøkken, bad mv., samt boder. Lokalene på familiesenteret brukes til møter, opplæring o.l. på ettermiddagen og når de ellers er ledige. 5: Økonomiske forhold (vedlegg) Det er et overordnet mål at en foyer opprettes og driftes hovedsakelig gjennom alternativ og samordnet bruk av ressurser som allerede er rundt den enkelte, i støttefunksjoner og systemet ellers. De 10 enhetene leies samlet for en periode av år og fremleies til priser innen NAV og Husbanken sine rammer Felleskostnader som ikke dekkes av husleie, innpasses i barnevernets budsjett Den årlige leiekostnaden på kroner inndekkes i det vesentlige ved at det kreves i leie for de åtte vanlige boenhetene. De resterende dekkes over barnevernets budsjett gjennom reduserte kostnader tilknyttet akuttplasseringer i krisehjem Side120

3 og institusjon. Økonomiske effekter registreres fortløpende og gjennomgås årlig. Pilotprosjektet gjør opp status etter 3 år. Salg av tjenester og utleie til andre kommuner bidrar til drift av prosjektet. Det ble i formannskapet vedtatt å søke om midler i forbindelse med storbysatsingen i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til pilotfasen. Det er også søkt om skjønnsmidler til støtte i samme periode fra Fylkesmannen i Nordland. Innsparte midler (alternativbudsjett) antas å være betydelige, og vil konkretiseres i tiltaksperioden. Vurderinger Utsatt ungdom har store problemer med å finne seg egnet bolig, samtidig som en god bolig ofte er en forutsetning for å lykkes med andre tiltak. For unge som faller er utenfor, er de menneskelige kostnader for dem og deres familier tunge å bære. For kommunen og samfunnet kan en spart institusjonsplass beløpe seg til mellom 2 og 3 mill. kroner årlig. Dette må også tas med i vurderingen. Å skape grunnlag for Bodø Foyer har vært en grundig prosess med mange deltakere, godt støttet av Husbanken. Det er utarbeidet skisser til selve boenhetene og utkast til avtale er fremforhandlet. Planene vekker interesse langt utenfor kommunens grenser, og vil være den første enheten i sitt slag i Norge. En planlagt work-shop i vår med deltakere fra bl.a. Aberdeen Foyer, Hamarøy kommune, Husbanken, DUE i Bergen og lokal kompetanse vil bidra til kvalitetssikring og innspill til detaljorganisering og drift Konklusjon og anbefaling Bodø Foyer et pilottiltak som likevel er tuftet på erfaringer utenlands og prosesser med kompetansemiljø lokalt og regionalt. For de utsatte gruppene vil disse samordnende tiltakene i et godt bomiljø kunne bli porten til en ny tilværelse i jobb, utdanning og etter hvert et eget sted å bo. For kommunen betyr det at eksterne krav om botilbud oppfylles, samtidig som det kan spares betydelige summer innen tyngre kort og langsiktige tiltak. De erfaringer som høstes i dette tiltaket vil ha overføringsverdi både innen kommunen og utover landet. Forslag til vedtak 1: Bodø Foyer etableres som fremkommet i saksutredningen med oppstart Kostnader utover innbetalt husleie dekkes innenfor barnevernets budsjett 3: Bystyret holdes orientert om fremdrift og status gjennom årlig rapportering, herunder oppsett over alternativkostnader. Saksbehandler: Henny Aune Trykte vedlegg (2): 1 Bodø Foyer: organisasjonsplan 2 Bodø Foyer: budsjett Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør Side121

4 Side122

5 Organisasjonsmodell Bodø Foyer Eier Barnevernleder Tone Hilde Birkelund DUE - Tiltaket Avd. DUE Avd. Leder Jan Arne Leding Bodø Foyer Foyer leder Karen Stjernen Samlokalisert med Bodø Foyer og Rønvik Familiesenter Foyer Koordinator (DUE Koordinator) Roller: Bodø Foyer er organisert som en forlengelse og utvikling av DUE tiltaket, et Bo og nærmiljø tiltak i Bodø Kommune. Eier: Eier av Bodø Foyer Ansvarlig Øverste beslutningsmyndighet Leder av avd. DUE: Ansvarlig for Bodø Foyer som en del av avd. Due Delta i Foyers aktiviteter og utvikling Personalansvar Økonomisk ansvar Foyer leder: Hussjef Økonomisk ansvar og oversikt sammen med avd. leder DUE Koordinere de ulike ansvarlige parter for internt samarbeid i kommunen Sette i gang, drifte og utvikle Bodø Foyer Utarbeide dokumentasjon av Bodø Foyers framvekst Ansvar for rapportering Ansvar for Bodø Foyers framdrift inkludert måloppnåelse Side123

6 Kommunalt Samarbeid Styringsgruppe fg - Representant fra RKD (Kom.dir OK, HO og Teknisk/plansjef) - Fylkesmannen - Fylkesskolesjefen/Ny Giv - Barnevernleder - Leder av NAV - Leder av Flyktningekontoret - Bodø Næringsforum - Husbanken -Bodø ungdomsråd - Møterett: Leder av avd. DUE Foyer leder Rolle: (møtes ca 2 gang pr. år ) Informasjon Rådgiver, gi retning Beslutninger Forankring i etat og avdeling Foyergruppe - Leder av avd. DUE - Foyer Leder - Foyer koordinator - Fagleder ungdom Bvtj. - Fagleder omsorg Bvtj. - NAV - Utekontakten -Oppfølgingstjenesten - Flyktningekontoret - Boligkontoret -Karrieresenteret - Oppvekstkoordinator Rolle: (møtes ca 1 gang pr. måned) Tildele plasser Ansvarsfordeling - individuelt tilpasset, ut fra utarbeidet Foyerplan. Informasjon Løse utfordringer (benytte ulike ressurser) Side124

7 Tidslinje Plan/stikkord for framdrift av Bodø Foyer 2012 Mai Aug. Sept- Nov. Des Jan. Reise Aberdeen Foyer (HUSBANKEN) Oppstart flerkommunalt samarbeid På leit utsatt ungdom og bolig (HUSBANKEN) Oppstart av arbeidsgruppe Bodø Foyer Repr. NAV, Boligkontoret, Bvtj., Flyktningekontoret, Utekontakten og Rådgiver OK. Utarbeidelse og forslag for bygg- bolig Bodø Foyer- OPS (offentlig og privat samarbeid) Søknad om midler fra Fylkesmann innsendt. Samordning med Husbanken Forslag til kontrakt med utbygger/utleier utarbeides Danne organisasjonsmodellen Framlegg orientering til Levekårskomiteen Søknader Bodø Foyer til BLD. Prioritet 1 i Formannskapet. Saksfremlegg for Formannskapet Feb. Mars Planlegging utarbeidelse av Foyer konferanse Sende ut invitasjon til Foyer konferanse Sette i gang Foyergruppe og Styringsgruppen Foyerkonferanse - Infodel representanter - Arbeidsdel - Workshop April Mai Aug. Sept. Sept-Des. Ved tilskudd fra BLD- utlysning av Foyer Koordinator Søknad om kompetansetilskudd fra Husbanken til ansettelse av prosjektleder av Foyer. I forlengelse av Booppfølgingsprosjektet, DUE. Opprette mindre arbeidsgrupper for detaljplanlegging for punkter i Foyer ut fra workshop ved Foyer Konferansen. Utarbeide og ferdigstille en forløpig Foyer plan. organisering ansvar ressurser økonomi oppfølging overganger kontrakter praktisk- bolig ÅPNING av Bodø Foyer! Innflytting igangsetting av ungd. prosjekt og utviklingsplaner. Fokus på tverretatlig kommunalt samarbeid Styringsgruppemøte i Des. Side125

8 Side126

9 Budsjett Bodø Foyer Bodø Foyer Utgifter (årlige) Leie Felleskostnader Totalt Inntekter (årlige) Utleie 1 roms *5 stk enroms til 6000 kroner i måneden Utleie 2 roms *3 stk toroms til 8000 kroner i måneden Totalt Sum kostnad Per dags dato har vi i krisesituasjoner få eller ingen nære krisehjem tilgjengelig. Prosjektet inneholder 2 stk krisehybler som er tenkt disponert fortrinnsvis av barnevernet dersom akutte situasjoner oppstår. De sparte kostnadene ved dette er vanskelig å estimere. Her kan nevnes at en institusjonsplass har en årlig egenandel for Bodø kommune på rundt kroner, noe som kun dekker rundt 17 % av den faktiske kostnaden. Et krisehjem er estimert til rundt det samme beløpet. I tillegg må Bodø kommune betale lønn, reise og opphold til ansatte som må eskortere og følge opp barnet til en institusjon eller krisehjem som ofte er i et annet fylke. Et konkret eksempel er en situasjon der barnet måtte fraktes med fly til Finnmark, med to barnevernsansatte for å bli plassert i institusjon (se vedlegg 1). Dette skjedde for et par helger siden. Den totale kostnaden er her estimert til rundt kroner kun for denne helga, og det er ikke inkludert oppfølgningskostnadene med den lange avstanden. I 2012 er det registrert 14 lignende tilfeller. Det er dermed svært trolig at to slike krisehybler vil spare inn leiebeløpet. I tillegg vil saksbehandlerne i barnevernet få bedre tid til å utføre sine kjerneoppgaver og bygge opp kompetanse på å håndtere krisesituasjoner innad i Bodø kommune. Det anbefales dermed at prosjektet legges inn i barnevernets budsjettramme, med eget prosjektnummer og at det gjøres oppfølgning på de økonomiske gevinstene / tapene av prosjektet. Side127

10 Kostnadsoverslag akuttboliger. Etter avtale med barnevernleder kommer U. t nå med et kostnadsoverslag på hva en enkelt plassering gjennom det statlige barnevernet (Bufetat) kan koste barnevernet/ Bodø kommune. Følgende utgifter kan man legge til grunn i regnestykke på en ordinær plassering i Alta. Flybilletter ca. 6000,-kr pr. stk. Ungdom og to ansatte gir da kostnad på ,-kr. I tillegg skal ungdommen returnere til Bodø, denne flybilletten koster minimum 3000,-kr. Da forutsettes det at ungdommen reiser alene hjem, skal personale følge kommer dette i tillegg! Lønn dersom man legger tidsrommet fra lunsj dagen plasseringen skjer, til neste dag samme tid, og legger til 10,5 ordinære timer til to ansatte, koster dette 2288,50,-kr. I tillegg kommer overtiden på selve plasseringen, dette koster ,-kr. Har da lagt til grunn ordinær arbeidstid til 15:30, overtid fra 15:30 08:00. Timesatsen ligger da etter tariff med utgangspunkt i en årslønn på ,-kr. Ordinær timelønn blir da 217,95,-kr, 100 % overtid koster da 459,46,-kr pr. time. Samlet gir en slik plassering lønnsutgifter pålydende ,68,- kr eks. sosiale utgifter. Dersom man legger til grunn at de ansatte overnatter på hotell og bruker kommunes avtale, koster et hotellrom ca. 1500,- kr pr. døgn. En ordinær plass ved en Bufetat institusjon koster i snitt ca 8000,-kr i snitt. Kommunes egenandel er pr på ,-kr. Det gir en døgnpris på 1141,61,-kr. Dersom en ungdom da i snitt blir akuttplassert i en uke gir dette en kostnad på ca. 8000,-kr. Det er sannsynlig at saksbehandler må sette av minimum 7,5 arbeidstimer den uken ungdommen er plassert, dette grunnet avstand til plasseringssted. Dette koster 1634,50,-kr. Legger man til grunn at ungdommen plasseres utenfor Bodø, noe som er hovedregelen p.t., og antar at denne plasseringen varer i en uke koster det barnevernet i Bodø minimum ,68,-kr. Kostnaden er ekskludert sosiale utgifter og må anses som et forsiktig estimat. Utkastet tar høyde for en plassering som går over en uke, dog må det påpekes at plasseringer ofte varer lengre enn dette. I Bodø Foyer vil man få disponibel to akuttboliger. En med kortere varighet, maksimalt to uker. Den andre med varighet oppad to måneder. Det er ei heller tatt med ekstra utgifter som utlegg til klær, flybilletter til foresatte, sosiale aktiviteter som ikke inngår i institusjonens planer med mer. Jan Arne Leding Leder DUE Side128

11 Side129

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Hva gjør vi med Erlend?

Hva gjør vi med Erlend? Hva gjør vi med Erlend? Publisert i Fontene 6/08 Ragnar Solbjør og Gisle A. Østraat Skreddersydde tiltak for ungdom, med egen koordinator for hverdagslivet høres ut som en drøm, men i Bergen har de fått

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer