PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim."

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim Planid:

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN Innledning Status etter at områdereguleringsplanen ble vedtatt Faser i planarbeidet PLANSTATUS Overordnede planer og retningslinjer Kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner Pågående planarbeid i området Tidligere program- og planarbeid BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Eksisterende situasjon Veg- og trafikkforhold Støy Terrengforhold, landskap og vegetasjon Naturmiljø Biologisk mangfold Grunnforhold Vann Kulturminner Belysning og el Fjernvarme Vann, avløp og renovasjon Eiendomsforhold TRAFIKALE OG TEKNISKE FORUTSETNINGER Trafikkprognoser år Trafikkprognoser år Dimensjonering av kryss og strekninger Dimensjoneringsklasser Veger Normalprofil Signalregulerte kryss Rundkjøringer Konstruksjoner, bruer og underganger Belysning El Prinsipper for kollektivtrafikk Prinsipp for gang og sykkel Overvannshåndtering og sedimenteringsbasseng Vegserviceanlegg Planområdet Reguleringsformål Reguleringskartet Arealoversikt Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Nytt vegsystem E Kryss Fylkesveger og adkomstveger Gang- og sykkelveg, gangveg, fortau Annen veggrunn, tekniske anlegg Annen veggrunn, grøntareal Annen banegrunn grøntareal Grøntstruktur Side 2 av 87

3 4.30 LNF-område Støyskjerming Hensynssoner Bestemmelsesområder Midlertidig anleggsområder KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget Planer, arealbruk og tiltak som berøres Transport; veger, kryss, kollektiv, gående/syklende Landskap, grunnvann, verneområder, kulturminner, grønnstruktur, vilt Utslipp til luft, forurensing, støy Stedsidentitet, estetikk, terrengbehandling, vegetasjon Annen infrastruktur Kostnader Konsekvenser for bygge- og anleggsvirksomhet Risiko- og sårbarhet Barn og unges interesser Universell utforming Naturmangfold Anleggsgjennomføring Etappevis utbygging Avbøtende tiltak PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Kunngjøring av oppstart Planprogram Informasjon og medvirkning Utvidet varsling Innkomne merknader og innspill Uttalelser til varsel om utvidet planområde i øst og vest Side 3 av 87

4 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN 1.1 Innledning Planforslaget er utarbeidet av Sweco Norge AS på vegne av Bergmoen AS og COOP Norge Handel AS. Sjåtil og Fornæss AS har utarbeidet planprogram og bistått i reguleringsprosessen. Planforslaget har sin bakgrunn i vedtatt områdereguleringsplan for Gardermoen Næringspark II B og C, som ble vedtatt henholdsvis den og Til områdereguleringsplanen er det knyttet rekkefølgebestemmelser om planlegging og bygging av overordnet samferdselsanlegg utenfor utbyggingsområdet Gardermoen Næringspark II B og C, før det kan gis igangsettingstillatelser innenfor planområdet. Rekkefølgekravene omhandler følgende punkter i reguleringsbestemmelsene: Nytt hovedvegsystem med tilhørende ramper og tilknytninger mot lokalvegnettet (V23 og V24) bygges etter detaljreguleringsplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen og ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet Nytt vegsystem (tilkobling mot Trondheimsvegen) øst for veglenken mellom V23 og Fv. 174 bygges etter detaljreguleringsplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen og ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet. Utsnitt fra områdeplan med V23 og V24 Side 4 av 87

5 1.2 Status etter at områdereguleringsplanen ble vedtatt Den søkte Sjåtil & Fornæss AS på vegne av Bergmoen AS og COOP Norge Handel AS om dispensasjon i hht i plan- og bygningsloven, fra punktene og i reguleringsbestemmelsene, for bygging av COOP sitt Østlandslager innenfor K2 i områdereguleringsplanen. Detaljreguleringsplanen for kvartal K2, der COOPs Østlandslager nå er etablert, ble vedtatt av Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) den Punkt 2.3 i bestemmelsene til denne planen har tilsvarende ordlyd som overnevnte og i områdereguleringsplanen. HOP vedtok også den å gi dispensasjon fra overnevnte bestemmelser, bl.a. på betingelse av at det fremlegges en underskrevet avtale med Statens vegvesen på hvordan nytt hovedvegsystem med tilhørende ramper og tilknytninger mot lokalvegnettet skal løses. Det ble i den forbindelse framforhandlet en avtale mellom Statens vegvesen og Bergmoen AS/COOP Norge Handel AS. Avtalen som gjelder planlegging av E6-kryssene V23 og V24, samt veglenke mellom V23 og fv. 174 i hht. områdereguleringsplanen, har som siktemål å legge forholdene til rette for senere gjennomføring av anleggene og regulere samarbeidet mellom partene. Som en oppfyllelse av denne avtalen har det vært avholdt jevnlige møter mellom avtalepartene, der også Ullensaker kommune har deltatt. I forbindelse med den planlagte utbyggingen av T2 på Oslo Lufthavn, har det vært utarbeidet en områdereguleringsplan for flyplassen med konsekvensutredning, som en oppdatering av reguleringsplanen som ble vedtatt i Områdereguleringsplanen ble vedtatt av Kommunestyret den Kommunestyret vedtok bl.a. følgende punkt i forbindelse med vedtaket av planen for flyplassen: Nytt kryss mellom riksveg 35 og E6 (kryss V24) skal være ferdigstilt før det gis igangsettingstillatelse innenfor sone E1. Dispensasjon fra kravet om ferdigstillelse kan gis dersom det foreligger nødvendige forpliktende avtaler og garantier vedrørende finansiering av V24. På grunn av innsigelser ble planen oversendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Miljøverndepartementet stadfestet planen med noen endringer , men ikke noe i fht. nevnte rekkefølgekrav. Statens vegvesen og Ullensaker kommune anmodet våren 2012 Bergmoen og COOP om å varsle oppstart av detaljregulering av V23 og V24, samt tilliggende områder øst og vest for V23. Sweco ble høsten 2012, etter utlysing av konsulentoppdrag på Doffin, engasjert av Bergmoen AS som konsulent til utarbeidelse av en teknisk plan, samt utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for vegtiltaket. Sjåtil & Fornæss AS kunngjorde i oktober 2012 varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for reguleringsarbeidet. Saksgang, oversikt over innkomne uttalelser og kommentarer framgår av kap. 7. Planprogrammet ble fastsatt av HOP i møte den , sak 30/ Faser i planarbeidet Fase 1 Forfasen; optimaliseringsfase hvor det ble tatt endelige valg av løsninger og løsningsprinsipper innenfor planområdet. Det ble i den forbindelse avholdt en serie med idédugnader i løpet av høsten og vinteren 2012/2013, der representanter fra Bergmoen sine konsulenter, Ullensaker kommune og Statens vegvesen har deltatt, samt andre relevante deltakere. Temaene var bl.a. utforming av kryssene V23 og V24 med konstruksjoner, vegløsninger øst og vest for E6, busstraseer og hovedføringer for gang- og sykkeltrafikk, og Side 5 av 87

6 trafikkmodellberegninger. På grunnlag av optimaliseringsfasen ble det utarbeidet en rapport med anbefalte tekniske løsninger som grunnlag for teknisk plan. Denne ble sendt på høring til både Statens vegvesen og kommunen. De godkjente løsningen og deres kommentarer ble innarbeidet i det videre arbeidet. Fase 2 Teknisk plan; utarbeidelse av komplett teknisk plan med kostnadsoverslag for valgt løsning. Det har i denne fasen vært avholdt jevnlige møter og avklaringer med Statens vegvesen og kommunen i fbm. utarbeidelsen av teknisk plan. Teknisk plan for E6 med kryssområder og østsiden, samt forenklet teknisk plan for vestområdet har vært på høringsrunde hos kommunen og Statens vegvesen. Innkomne kommentarer er innarbeidet i planene før reguleringsplanen ble utarbeidet. Teknisk plan danner grunnlag for utformingen av detaljreguleringsplanen. Fase 3 Reguleringsplan; utarbeidelse av plandokumenter med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for et langsiktig og robust vegsystem som kan møte en beregnet trafikkvekst i et 50 års perspektiv. Det skal også tilrettelegges for sikre sammenhengende og entydige løsninger for gående og syklende. Det er lagt inn som en forutsetning for planarbeidet at krysset V24 skal kunne være ferdig bygd til T2 på flyplassen tas i bruk, medio Med den avhengigheten som er mellom den tekniske løsningen i kryssene V23 og V24, vil ferdigstillelse av V23 også være i Side 6 av 87

7 2 PLANSTATUS 2.1 Overordnede planer og retningslinjer Statlige retningslinjer T-2/2008 Om barn og planlegging (2008) T-5/99 B Tilgjengelighet for alle (1999) T-5/93 Areal og transportplanlegging (1993) T-1520, Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging Forskrift om statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2011) Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i forbindelse med hovedflyplassen på Gardermoen (1993). Regionale planer og strategier Samferdselsstrategi for Øvre Romerike (Øvre Romerike Utvikling ØRU). (2011). Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (http://plansamarbeidet.no/). Handel, senter og servicestruktur (2001, oppstart revisjon 2012) Romerike møter framtida: Regional utviklingsplan for Romerike (2004) Gardermoen 2040: Strategisk utviklingsplan for Gardermoen (2008) Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen (pågående) Transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene (2003) Kommunale planer Kommuneplan Ullensaker , vedtatt arealdel (Under revisjon) Kommunedelplan for klima og energi (2009) Næringsplan for Ullensaker (2009) Side 7 av 87

8 2.2 Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel er området øst for E6/V23 avsatt til LNF-område (grønn farge), mens et areal rett nord for fv. 174 er avsatt til framtidige offentlige bygninger (rosa farge). Dette arealet har hatt betegnelsen "Blålystomta". Med dette menes funksjoner som bl.a. brann- og redning. I øst er det eksisterende boligområdet avsatt med gul farge. Området vest for E6/V23 er i hovedsak avsatt til nåværende og framtidig byggeområde for erverv - næring (mørk og lys blåfarge). Vegvesenets kontrollstasjon er avsatt til offentlig trafikkområde (mørk grå farge), og arealet nærmest E6 er park (grønn farge). Det er avsatt 150 m miljøsone (byggeforbudsone) på begge sider av E6, vist med skravur. Planområdet grenser til to verneområder, Svenskestutjern naturreservat og Nordbytjern landskapsvernområde, som er båndlagt etter lov om naturvern. 2.3 Gjeldende reguleringsplaner Gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen, Nordbytjernet - Svenskestusletta, vedtatt Her er det regulert vegarealer og gang- og sykkelveg langs østsiden av Trondheimsvegen. Valhallamoen, gnr. 51 bnr. 5, vedtatt Området var opprinnelig regulert til næringsområde. I tillegg var E6 regulert gjennom planområdet. Største delen av planen er senere omregulert gjennom andre planer. Bare en mindre del på østsiden av E6 er ikke berørt av andre planer. Gnr./bnr. 142/49, del av 142/19,22 m.fl., Svenskestusletta, Jessheim, vedtatt Formålet med planen var å regulere til boligtomter med tilhørende adkomst. Her er gang- og sykkelveg på østsiden av Trondheimsvegen regulert på nytt i området ved tidligere Tivolitomta. Adkomst fra E6 til Valhallamoen, vedtatt Hovedhensikten med reguleringsplanen var å sikre adkomst til den østre delen av Valhallamoen, regulere avkjørsler til boligområder på Svenskestusletta, samt gang- og sykkelveg. Side 8 av 87

9 Boligeiendommene gnr. 136/70 og gnr. 136/58 er delvis berørt av planen. Adkomstvegen inn til Valhallamoen er ikke bygd. Rv 174 / Gardermobanen, Kverndalen - Gardermoen og E6, Kverndalen - Lie, vedtatt Hovedhensikten med planen var å regulere hovedadkomst og jernbanespor til den nye hovedflyplassen. Planen omfattet også dagens kryss mellom E6 og E16 (tidligere rv. 35), samt mellom E6 og Jessheim Nord-krysset. Rv 174 Algarheimsvegen - Jessheim Nord, vedtatt Hovedhensikten med planen var å få bygd en omkjøringsveg øst for Jessheim, fra Algarheimsvegen til Jessheim Nord-krysset. Dette ga en god adkomst utenom tettbebyggelsen til Gardermoen Næringspark, E6 og flyplassen E6 Hovinmoen - Dal, vedtatt Formålet med planen var å regulere E6 fra 2 til 4 felt, fra Jessheim Nord og videre til Eidsvoll, som den første etappen mot Moelv. Det ble regulert et 150 m belte langs østsiden av E6 til landbruksområde. Quality Airport Hotel, vedtatt Området er regulert til Hotell/bevertning, bensinstasjon, vegareal og parkering. Det er lagt inn et spesialområde for bevaring av landskap og vegetasjon mot Nordbytjern landskapsvernområde. Gardermoen Næringspark, vedtatt Planområdet ligger vest for E6 og nord for E16. Hoveddelen er regulert til ulike typer næringsvirksomhet. I bestemmelsene til reguleringsplanen er det krav om utarbeidelse av bebyggelsesplaner før utbygging kan finne sted. Vedtatte bebyggelsesplaner/reguleringsplan framgår av plankartene under. Side 9 av 87

10 Gardermoen Næringspark II B og C, vedtatt hhv og Her er byggeområdene regulert til ulike typer næringsvirksomhet. Områdereguleringsplanen regulerer i tillegg E6, krysset mellom E6 og E16 (Flyplasskrysset), et nytt kryss på E6 (Næringsparkkrysset) ca. 600 m nord for Jessheim Nord-krysset, samt vegtilknytninger til Gardermoen Næringspark II B og C. Dagens ramper i Jessheim Nord-krysset utgår i denne planen. Trafikkarealene er regulert til Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Nye kryss og vegføringer er illustrert med rød strek. Plankart for områdeplan for Gardermoen Næringspark II B og C. Side 10 av 87

11 2.4 Pågående planarbeid i området Nordvest for planområdet er det en pågående planprosess med Områdereguleringsplan for Nordre del Gardermoen Næringspark I. Formålet med planen er å sikre helhetlige løsninger for veg, grusuttak, framtidig terrenghøyde, utbyggingsformål, utnyttelsesgrad/byggehøyder, parkeringsløsninger, rekkefølgekrav mm. Planprogrammet for planarbeidet ble vedtatt av HOP den Planforslag ble fremmet for 1. gangs behandling , men HOP vedtok å utsette saken. Videre behandling er ikke kjent. Varslet planområde. Kilde: kart.dgi.no Tidligere program- og planarbeid I forbindelse med utarbeidelsen av områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark (GNP) II B og C, ble det utarbeidet et planprogram som ble godkjent av Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) den Det ble deretter utarbeidet en konsekvensutredning (KU), der bl.a. de trafikale forhold omkring utvidelsen av Næringsparken og forventet trafikkvekst ble utredet. KU ble vedtatt av Herredsstyret den Det ble der gitt konkrete føringer for utarbeidelsen av områdereguleringsplanen. Områdereguleringsplanen for GNP II B og C var til behandling høsten 2010 og vinteren/våren I forbindelse med utarbeidelsen og behandlingen av planforslaget ble det gjennomført en transport- og trafikkanalyse. Områdereguleringsplanen for GNP II B og C ble vedtatt av Herredsstyret henholdsvis (østre deler) og (vestre del). Side 11 av 87

12 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Eksisterende situasjon Ortofoto med planavgrensning. Planområdet er ca. 850 dekar, og består i hovedsak av eksisterende veganlegg med tilliggende sidearealer, skogområder, masseuttaksområder, og områder i tilknytning til næringsbebyggelse. Planområdet omfatter en ca m lang strekning på E6, deler av E16 (tidligere rv. 35), samt områder nordøst og nordvest for Jessheim Nord-krysset. E6 og E16 E6 gjennom området har 4 felt. Jessheim Nord-krysset ligger sentralt i planområdet. Dette krysset knytter E6 sammen med fv. 174 og fv. 469, samt E16 med trafikk til/fra nord. I sør er det egne direkteførte ramper for trafikk til/fra sør mellom E6 og E16. Side 12 av 87

13 Området øst for E6 Fv. 174, fra eksisterende rundkjøring i øst mellom fv. 174 og fv. 454, går fram til Jessheim Nord-krysset og fortsetter videre vestover som fv Fra samme rundkjøring går fv. 454, Trondheimsvegen, sør til Jessheim sentrum mens fv. 174 fortsetter østover. Sør for rundkjøringen er det 6 boligeiendommer på østsiden av Trondheimsvegen. I den sørøstre kvadranten av Jessheim Nord-krysset, er det en Esso-stasjon med tankepunkt for vogntog, rasteplass, samt Quality Airport Hotel Gardermoen. Det er direkteført rampe fra E6 sør til stasjonen og rasteplassen. Området har tilknytning til eksisterende rundkjøring med fv. 174 i Jessheim Nord-krysset. Fv. 454 Trondheimsvegen fortsetter videre nordover fra fv. 174 via et eget T-kryss. Det er et boligområde øst for planområdet på Svenskestusletta, og 2 boliger innenfor planområdet. Søndre del av boligområdet har adkomst fra fv. 454 via kommunal veg, mens nordre del har adkomst fra kryss med fv De to boligene innenfor planområdet har direkte avkjørsler fra fv Det er gang- og sykkelveg langs østsiden av fv. 454 sør for rundkjøringen. Derfra går den videre langs sørsiden av fv. 174 mot øst og vest. Mot nord går gang- og sykkelvegen via en kulvert under fv. 174, så videre på en boligveg, før den går over i en egen gang- og sykkelveg fra Svenskestuvegen og nordover som regulert. Det er busslommer på nord- og sørsiden av fv. 174, ved rundkjøringen mellom fv. 174 og fv. 454, og på vestsiden av fv. 454 sør for rundkjøringen. Ortofoto som viser eksisterende situasjon øst for E6. Side 13 av 87

14 Området vest for E6 I den nordvestre kvadranten av Jessheim Nord-krysset er det en Esso-stasjon (1), McDonald`s (2), Rica Hotel (3), samt vegvesenets trafikkstasjon og kontrollstasjon for vogntog nordfra (4). Esso-stasjon har adkomst fra E6-rampa fra nord, men også hotellet og McDonald`s nås fra denne. Ellers er hovedadkomsten fra et eget T-kryss på strekningen mellom rundkjøringen i Jessheim Nord-krysset og rundkjøringen mellom fv. 469, Næringsparkvegen og Balder Allé. Trafikkstasjonen har adkomst fra Næringsparkvegen, mens Vekta/Kontrollstasjon har adkomst fra en egen rampe fra E6 nord. I sørvestre kvadrant av Jessheim Nord-krysset ligger Gardermoen Business Centre og Thons Conference-hotell (5), mens Thons Budget-hotell (6) ligger helt i vest, på sørsiden av fv Vest for Næringsparkvegen ligger Plantasjen (7) og Terminalsenteret (8). Solar (9) og Airsped (10) er etablert nærmere Vilbergvegen. Gang- og sykkelvegen fra øst går via et fortau på sørsiden av Jessheim Nord-brua, så i en kulvert under rampen til/fra E16, og videre vestover på sørsiden av fv. 469 mot flyplassen. Det er tosidig fortau langs Valhallavegen. Det er busslommer på nord- og sørsiden av fv. 469, ved rundkjøringen mellom fylkesvegen og Næringsparkvegen. Ortofoto som viser eksisterende situasjon vest for E6. Side 14 av 87

15 3.2 Veg- og trafikkforhold Opplysninger om dagens trafikknivå i området er basert på data fra Vegdatabanken og enkelte manuelle tellinger. Døgntrafikk i dagens situasjon, ÅDT. Tungtrafikkandel og forholdet mellom YDT (yrkesdøgntrafikk) og ÅDT (årsdøgntrafikk) er vist for de lenker hvor det foreligger data fra registrerte tellinger. (YDT er 10% mer enn ÅDT). Figuren viser at trafikken på E6 er dobbelt så stor sør for flyplasskrysset i forhold til nord for dette. Om lag 50 % av trafikken på E6 skal mot eller kommer fra E16/flyplassen. Det er i dag relativt lite trafikk inne i Næringsparken. Kollektivtrafikk Området er betjent av busser. Busslinjene i området kan deles i tre grupper: Lokalbusser. Langdistansebusser som stopper. Langdistansebusser langs E6 via flyplassen som ikke stopper ved Næringsparken. Rutene for lokalbussene er koordinert med tog på Jessheim stasjon og flyplassen. Det er følgende lokalbusser i området Linje 811: Eidsvoll Jessheim Linje 818: Nordkisa (Eidsvoll) Jessheim flyplassen Linje 838: Årnes flyplassen Linje 855: Maura flyplassen Jessheim (kjører sør for Næringsparken). I tillegg til disse lokalbussene går det shuttlebusser mellom hotellene og Oslo Lufthavn. Side 15 av 87

16 Lokalbusser Langdistansebusser Det er følgende langdistansebusser i området: Langdistansebusser som stopper T15: Gjøvik Gardermoen flyplass Oslo (TIMEkspressen) 130: Trysil Gardermoen flyplass Oslo 670: Elverum Oslo Langdistansebusser langs E6 via flyplassen som ikke stopper ved Næringsparken: 135: Østerdalsekspressen (Nor-Way bussekspress) 145: Møreekspressen (Nor-Way bussekspress) 147: Nordfjordekspressen (Nor-Way bussekspress) 148: Gudbrandsdalsekspressen (Nor-Way bussekspress) Lavprisekspressen: Trondheim Oslo Langdistansebussene har få avganger og det er enkelte begrensninger i følge rutetabellene vedrørende stopp ved Gardermoen næringspark: T15 i retning mot flyplass/oslo stopper kun for avstigning. 130 i retning mot flyplass/oslo stopper kun for avstigning. 670 i retning mot Oslo stopper kun for avstigning. I retning mot Elverum stopper bussen ikke ved Gardermoen Næringspark i hele tatt i følge rutetabellen. T15 i retning mot Gjøvik og 130 i retning mot Trysil stopper trolig utenfor hotellet på østsiden av E6. Det er ikke tilrettelagt holdeplass der. Side 16 av 87

17 T15, 130 og 670 i retning mot flyplassen/oslo stopper ved holdeplass for Gardermoen Næringspark på sørsiden av fv Det vil si at bussen snur i rundkjøring med Næringsparkvegen. Oslo lufthavn Gardermoen T15 (8 avganger pr dag i hver retning) og 130 (5 avganger pr dag i hver retning) 135, 145, 147, 148 og Lavprisekspressen (ca 1 avgang pr dag pr linje og pr retning) Hpl Gardermoen park 670 (6 avganger pr dag i hver retning) Jessheim Langdistansebusser 3.3 Støy Retningslinjer for støy foreligger som rundskriv T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet. Det er utført støyberegninger i fbm. teknisk plan. Utendørs lydutbredelse er beregnet etter Nordisk regnemetode for Vegtrafikkstøy. Støyberegningene er basert på følgende hoveddata for trafikk: Årsdøgntrafikk (ÅDT) Fordeling av lette kjøretøy over døgnet Fordeling av tunge kjøretøy over døgnet Skiltet hastighet For alle veger er trafikkfordeling over døgnet som for typisk riksveg, dvs 75 % av ÅDT på dagtid, 15 % om kvelden og 10 % om natten. Tungtrafikkandel er 10 %. Støysonekartene under viser eksisterende situasjon. Sonene er farget etter støyretningslinjens anbefaling. Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate annen ny bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt bruksformål. Side 17 av 87

18 E16 Støysonekart for Flyplasskrysset, dagens situasjon Fv. 174 Støysonekart for Jessheim Nord-krysset og omkringsliggende områder, dagens situasjon. Side 18 av 87

19 3.4 Terrengforhold, landskap og vegetasjon Dagens terreng stiger fra ca. kote +200 i sør til +209 lengst nord. Dagens E6 ligger i skjæring med nivå stigende fra ca. kote 199 til 203, altså opp til ca. 6 m høye skjæringskanter på begge sider i nord. Landskapet langs E6 er preget av å gå gjennom mektige grus- og sandavsetninger, med en vegetasjon som først og fremst består av blandet barskog med gran og furu som dominerende treslag, men også med innslag av blant annet bjørk. Området øst for E6 stiger fra ca. kote 200 i sør og ca. kote 208 i nord. På østsiden av fv. 454 mot nord er det dyrket mark og noe skog, mens det på vestsiden er bar- og løvskog. På vestsiden av E6 oppfattes mye av området som tilnærmet flatt, fra ca. kote 205 i sørvest til ca. kote 208 i nordvest. Området nord og vest for Terminalsenteret er avskoget høsten Side 19 av 87

20 Det har vært og er grusuttak i de nordre deler. Østre del av den regulerte vegen V21 er planlagt oppå en gjenværende grusrygg i nord. 3.5 Naturmiljø Nord for boligområdet på Svenskestusletta ligger Svenskestutjern naturreservat. I sørøst grenser E6 til Nordbytjern landskapsvernområde. Områdene har internasjonal verneverdi, og bidrar til å bevare kvartærgeologiske former og variasjonen av ulike grytehullsjøer i Gardermoområdet. Verneverdiene er også knyttet til hovedtrekkene i naturlandskapet, med spesiell vekt på kantene i dødisgropene og strandsonen rundt Nordbytjernet (Naturbase, 2013). Nordbytjern landskapsvernområde omfatter Svarttjern og hovedparten av Nordbytjernet. Nordbytjernet har stor grunnvannsgjennomstrømning, og er næringsfattig. Svarttjern ligger i en stor dødisgrop uten tilløp og utløp. Vannet er næringsfattig, men har en rik krepsdyrfauna. Svenskestutjern naturreservat omfatter Svenskestutjern og Bonntjern med tilliggende skog- og sumpområder. Svenskestutjern og Bonntjern er svært ulike grytehullsjøer med store forskjeller i vannkjemi. Svenskestutjern påvirkes bare av nedbørsvann og er meget næringsfattig, men med en spesiell vannkvalitet. Bonntjern er grunnvannspåvirket og vannstanden følger grunnvannsnivået. Tjernet er naturlig næringsrikt. 3.6 Biologisk mangfold Hjortevilt Planområdet ligger like nord for ravinelandskapet på Romerike som har gode rådyrbestander. Det er et betydelig antall kollisjoner mellom rådyr og bil i området. I forhold til elg, ligger planområdet inntil det store vinterbeiteområdet for elg på Gardermosletta. Utbyggingen av lufthavnen og øvrig infrastruktur har ført til at deler av elgens tradisjonelle vinterbeiteområder nå er sterk fragmentert. Fallviltstatistikken viser med all tydelighet at det fortsatt er mye elg og rådyr som trekker inn mot vegsystemene og i området der Gardermoen Næringspark er etablert. Rødlistearter, prioriterte arter og utvalgte naturtyper I tilknytning til begge verneområdene, er det registrert yngle- og rasteområder for diverse andefugler og andre fugler, også rødlistearter. Det er ikke registrert prioriterte arter eller utvalgte naturtyper innenfor planområdet. Det vises til temakart naturbase. Side 20 av 87

21 Svartelistearter Innenfor planområdet er det i tilknytning til vegsystemene registrert flere forekomster av hvitsteinkløver og hagelupin, som begge er klassifisert som Svært høy risiko. Side 21 av 87

22 3.7 Grunnforhold Planområdet ligger i et område med breelvavsetninger, stort sett bestående av sand og grus. Tidligere grunnundersøkelser har vist enkelte områder med myr- og torvmasser, samt innslag av silt i massene. Det er utført supplerende grunnundersøkelser innenfor planområdet i juni Resultatene fra disse undersøkelsene viser også grunnforhold bestående av sand med innslag av noe silt og grus. Det er lite variasjon i grunnforholdene, kun mindre variasjoner i lagringsfasthet og fordeling av grov og fin sand. Det er boret til 50 m uten å treffe fjell. 3.8 Vann Gardermoen har store grunnvannsforekomster i og utenfor planområdet. Det er ikke utført undersøkelser av grunnvannstand i fbm denne planen, kun grunnundersøkelser med hensyn på stabilitet i fht. konstruksjoner ol. Kartet er et utsnitt av hydrogeologisk kart for øvre Romerike utarbeidet i Det viser en grunnvannstand på ca. kote 188 i sør, stigende til kote 192 i nord. Innenfor verneområdene ligger innsjøene i forsenkninger i landskapet som ble dannet i slutten av den siste istiden, for ca år siden. De fleste grytehullsjøene er eller har vært i kontakt med grunnvannet, dvs. at grunnvannet og vannet i sjøene har kontakt. Andre sjøer er ikke, eller har ikke vært i kontakt med grunnvannet. Det er derfor et stort mangfold av økologisk systemer som er sårbare for ytre påvirkninger. Planområdet er ikke flomutsatt. 3.9 Kulturminner I forbindelse med utarbeidelsen av områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark II B og C ble det høsten 2010 registrert 10 fornminner i og utenfor planområdet øst for E6. Funnene i sør er rester av en hulveg, tjæremiler, fangstgroper og groper med ukjent funksjon. I nord ble det registrert kullgroper, groper med ukjent funksjon, tjæremile og et fangstanlegg. I tillegg ble det gjort funn i tilknytning til dødisgropa, R140214, bestående av to kullgroper og to andre groper. Akershus fylkeskommune søkte Riksantikvaren den om dispensasjon fra automatisk fredning av kulturminnene. Funn R ble ikke tatt med da området med dødisgropa ble tatt ut av planområdet i løpet av registreringsperioden. 3 av de registrerte kulturminnene ligger innenfor planområdet. Det er id , , Riksantikvaren ga dispensasjon i brev datert under forutsetning av at det skal foretas arkeologisk utgraving av de berørte automatiske fredete kulturminnelokalitetene før iverksetting av tiltak. Side 22 av 87

23 I det varslede området er det områder øst for E6 som ikke omfattes av registreringene i Det har vært gjennomført utgraving av dette området i november I flg. arkeolog ble det ikke funnet nye funn. I flg. rapport fra befaring i perioden 16. til 19. juni 1997, befarte Fønsterlien fra Akershus fylkeskommune området i vest, der Solar er etablert. 2 registrerte kulturminner i området her er vist på kart, men er likevel vanskelig å stedfeste. R1 er registrert som en kullmile, og R5 som to groper. Kartet under viser registrerte kulturminner. Rød ring = sikringssone rundt kulturminnet. Side 23 av 87

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 Saksnr.: 200602811/31 Emnekode: BBY

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer