PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim."

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim Planid:

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN Innledning Status etter at områdereguleringsplanen ble vedtatt Faser i planarbeidet PLANSTATUS Overordnede planer og retningslinjer Kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner Pågående planarbeid i området Tidligere program- og planarbeid BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Eksisterende situasjon Veg- og trafikkforhold Støy Terrengforhold, landskap og vegetasjon Naturmiljø Biologisk mangfold Grunnforhold Vann Kulturminner Belysning og el Fjernvarme Vann, avløp og renovasjon Eiendomsforhold TRAFIKALE OG TEKNISKE FORUTSETNINGER Trafikkprognoser år Trafikkprognoser år Dimensjonering av kryss og strekninger Dimensjoneringsklasser Veger Normalprofil Signalregulerte kryss Rundkjøringer Konstruksjoner, bruer og underganger Belysning El Prinsipper for kollektivtrafikk Prinsipp for gang og sykkel Overvannshåndtering og sedimenteringsbasseng Vegserviceanlegg Planområdet Reguleringsformål Reguleringskartet Arealoversikt Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Nytt vegsystem E Kryss Fylkesveger og adkomstveger Gang- og sykkelveg, gangveg, fortau Annen veggrunn, tekniske anlegg Annen veggrunn, grøntareal Annen banegrunn grøntareal Grøntstruktur Side 2 av 87

3 4.30 LNF-område Støyskjerming Hensynssoner Bestemmelsesområder Midlertidig anleggsområder KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget Planer, arealbruk og tiltak som berøres Transport; veger, kryss, kollektiv, gående/syklende Landskap, grunnvann, verneområder, kulturminner, grønnstruktur, vilt Utslipp til luft, forurensing, støy Stedsidentitet, estetikk, terrengbehandling, vegetasjon Annen infrastruktur Kostnader Konsekvenser for bygge- og anleggsvirksomhet Risiko- og sårbarhet Barn og unges interesser Universell utforming Naturmangfold Anleggsgjennomføring Etappevis utbygging Avbøtende tiltak PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Kunngjøring av oppstart Planprogram Informasjon og medvirkning Utvidet varsling Innkomne merknader og innspill Uttalelser til varsel om utvidet planområde i øst og vest Side 3 av 87

4 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN 1.1 Innledning Planforslaget er utarbeidet av Sweco Norge AS på vegne av Bergmoen AS og COOP Norge Handel AS. Sjåtil og Fornæss AS har utarbeidet planprogram og bistått i reguleringsprosessen. Planforslaget har sin bakgrunn i vedtatt områdereguleringsplan for Gardermoen Næringspark II B og C, som ble vedtatt henholdsvis den og Til områdereguleringsplanen er det knyttet rekkefølgebestemmelser om planlegging og bygging av overordnet samferdselsanlegg utenfor utbyggingsområdet Gardermoen Næringspark II B og C, før det kan gis igangsettingstillatelser innenfor planområdet. Rekkefølgekravene omhandler følgende punkter i reguleringsbestemmelsene: Nytt hovedvegsystem med tilhørende ramper og tilknytninger mot lokalvegnettet (V23 og V24) bygges etter detaljreguleringsplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen og ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet Nytt vegsystem (tilkobling mot Trondheimsvegen) øst for veglenken mellom V23 og Fv. 174 bygges etter detaljreguleringsplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen og ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet. Utsnitt fra områdeplan med V23 og V24 Side 4 av 87

5 1.2 Status etter at områdereguleringsplanen ble vedtatt Den søkte Sjåtil & Fornæss AS på vegne av Bergmoen AS og COOP Norge Handel AS om dispensasjon i hht i plan- og bygningsloven, fra punktene og i reguleringsbestemmelsene, for bygging av COOP sitt Østlandslager innenfor K2 i områdereguleringsplanen. Detaljreguleringsplanen for kvartal K2, der COOPs Østlandslager nå er etablert, ble vedtatt av Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) den Punkt 2.3 i bestemmelsene til denne planen har tilsvarende ordlyd som overnevnte og i områdereguleringsplanen. HOP vedtok også den å gi dispensasjon fra overnevnte bestemmelser, bl.a. på betingelse av at det fremlegges en underskrevet avtale med Statens vegvesen på hvordan nytt hovedvegsystem med tilhørende ramper og tilknytninger mot lokalvegnettet skal løses. Det ble i den forbindelse framforhandlet en avtale mellom Statens vegvesen og Bergmoen AS/COOP Norge Handel AS. Avtalen som gjelder planlegging av E6-kryssene V23 og V24, samt veglenke mellom V23 og fv. 174 i hht. områdereguleringsplanen, har som siktemål å legge forholdene til rette for senere gjennomføring av anleggene og regulere samarbeidet mellom partene. Som en oppfyllelse av denne avtalen har det vært avholdt jevnlige møter mellom avtalepartene, der også Ullensaker kommune har deltatt. I forbindelse med den planlagte utbyggingen av T2 på Oslo Lufthavn, har det vært utarbeidet en områdereguleringsplan for flyplassen med konsekvensutredning, som en oppdatering av reguleringsplanen som ble vedtatt i Områdereguleringsplanen ble vedtatt av Kommunestyret den Kommunestyret vedtok bl.a. følgende punkt i forbindelse med vedtaket av planen for flyplassen: Nytt kryss mellom riksveg 35 og E6 (kryss V24) skal være ferdigstilt før det gis igangsettingstillatelse innenfor sone E1. Dispensasjon fra kravet om ferdigstillelse kan gis dersom det foreligger nødvendige forpliktende avtaler og garantier vedrørende finansiering av V24. På grunn av innsigelser ble planen oversendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Miljøverndepartementet stadfestet planen med noen endringer , men ikke noe i fht. nevnte rekkefølgekrav. Statens vegvesen og Ullensaker kommune anmodet våren 2012 Bergmoen og COOP om å varsle oppstart av detaljregulering av V23 og V24, samt tilliggende områder øst og vest for V23. Sweco ble høsten 2012, etter utlysing av konsulentoppdrag på Doffin, engasjert av Bergmoen AS som konsulent til utarbeidelse av en teknisk plan, samt utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for vegtiltaket. Sjåtil & Fornæss AS kunngjorde i oktober 2012 varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for reguleringsarbeidet. Saksgang, oversikt over innkomne uttalelser og kommentarer framgår av kap. 7. Planprogrammet ble fastsatt av HOP i møte den , sak 30/ Faser i planarbeidet Fase 1 Forfasen; optimaliseringsfase hvor det ble tatt endelige valg av løsninger og løsningsprinsipper innenfor planområdet. Det ble i den forbindelse avholdt en serie med idédugnader i løpet av høsten og vinteren 2012/2013, der representanter fra Bergmoen sine konsulenter, Ullensaker kommune og Statens vegvesen har deltatt, samt andre relevante deltakere. Temaene var bl.a. utforming av kryssene V23 og V24 med konstruksjoner, vegløsninger øst og vest for E6, busstraseer og hovedføringer for gang- og sykkeltrafikk, og Side 5 av 87

6 trafikkmodellberegninger. På grunnlag av optimaliseringsfasen ble det utarbeidet en rapport med anbefalte tekniske løsninger som grunnlag for teknisk plan. Denne ble sendt på høring til både Statens vegvesen og kommunen. De godkjente løsningen og deres kommentarer ble innarbeidet i det videre arbeidet. Fase 2 Teknisk plan; utarbeidelse av komplett teknisk plan med kostnadsoverslag for valgt løsning. Det har i denne fasen vært avholdt jevnlige møter og avklaringer med Statens vegvesen og kommunen i fbm. utarbeidelsen av teknisk plan. Teknisk plan for E6 med kryssområder og østsiden, samt forenklet teknisk plan for vestområdet har vært på høringsrunde hos kommunen og Statens vegvesen. Innkomne kommentarer er innarbeidet i planene før reguleringsplanen ble utarbeidet. Teknisk plan danner grunnlag for utformingen av detaljreguleringsplanen. Fase 3 Reguleringsplan; utarbeidelse av plandokumenter med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for et langsiktig og robust vegsystem som kan møte en beregnet trafikkvekst i et 50 års perspektiv. Det skal også tilrettelegges for sikre sammenhengende og entydige løsninger for gående og syklende. Det er lagt inn som en forutsetning for planarbeidet at krysset V24 skal kunne være ferdig bygd til T2 på flyplassen tas i bruk, medio Med den avhengigheten som er mellom den tekniske løsningen i kryssene V23 og V24, vil ferdigstillelse av V23 også være i Side 6 av 87

7 2 PLANSTATUS 2.1 Overordnede planer og retningslinjer Statlige retningslinjer T-2/2008 Om barn og planlegging (2008) T-5/99 B Tilgjengelighet for alle (1999) T-5/93 Areal og transportplanlegging (1993) T-1520, Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging Forskrift om statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2011) Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i forbindelse med hovedflyplassen på Gardermoen (1993). Regionale planer og strategier Samferdselsstrategi for Øvre Romerike (Øvre Romerike Utvikling ØRU). (2011). Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (http://plansamarbeidet.no/). Handel, senter og servicestruktur (2001, oppstart revisjon 2012) Romerike møter framtida: Regional utviklingsplan for Romerike (2004) Gardermoen 2040: Strategisk utviklingsplan for Gardermoen (2008) Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen (pågående) Transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene (2003) Kommunale planer Kommuneplan Ullensaker , vedtatt arealdel (Under revisjon) Kommunedelplan for klima og energi (2009) Næringsplan for Ullensaker (2009) Side 7 av 87

8 2.2 Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel er området øst for E6/V23 avsatt til LNF-område (grønn farge), mens et areal rett nord for fv. 174 er avsatt til framtidige offentlige bygninger (rosa farge). Dette arealet har hatt betegnelsen "Blålystomta". Med dette menes funksjoner som bl.a. brann- og redning. I øst er det eksisterende boligområdet avsatt med gul farge. Området vest for E6/V23 er i hovedsak avsatt til nåværende og framtidig byggeområde for erverv - næring (mørk og lys blåfarge). Vegvesenets kontrollstasjon er avsatt til offentlig trafikkområde (mørk grå farge), og arealet nærmest E6 er park (grønn farge). Det er avsatt 150 m miljøsone (byggeforbudsone) på begge sider av E6, vist med skravur. Planområdet grenser til to verneområder, Svenskestutjern naturreservat og Nordbytjern landskapsvernområde, som er båndlagt etter lov om naturvern. 2.3 Gjeldende reguleringsplaner Gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen, Nordbytjernet - Svenskestusletta, vedtatt Her er det regulert vegarealer og gang- og sykkelveg langs østsiden av Trondheimsvegen. Valhallamoen, gnr. 51 bnr. 5, vedtatt Området var opprinnelig regulert til næringsområde. I tillegg var E6 regulert gjennom planområdet. Største delen av planen er senere omregulert gjennom andre planer. Bare en mindre del på østsiden av E6 er ikke berørt av andre planer. Gnr./bnr. 142/49, del av 142/19,22 m.fl., Svenskestusletta, Jessheim, vedtatt Formålet med planen var å regulere til boligtomter med tilhørende adkomst. Her er gang- og sykkelveg på østsiden av Trondheimsvegen regulert på nytt i området ved tidligere Tivolitomta. Adkomst fra E6 til Valhallamoen, vedtatt Hovedhensikten med reguleringsplanen var å sikre adkomst til den østre delen av Valhallamoen, regulere avkjørsler til boligområder på Svenskestusletta, samt gang- og sykkelveg. Side 8 av 87

9 Boligeiendommene gnr. 136/70 og gnr. 136/58 er delvis berørt av planen. Adkomstvegen inn til Valhallamoen er ikke bygd. Rv 174 / Gardermobanen, Kverndalen - Gardermoen og E6, Kverndalen - Lie, vedtatt Hovedhensikten med planen var å regulere hovedadkomst og jernbanespor til den nye hovedflyplassen. Planen omfattet også dagens kryss mellom E6 og E16 (tidligere rv. 35), samt mellom E6 og Jessheim Nord-krysset. Rv 174 Algarheimsvegen - Jessheim Nord, vedtatt Hovedhensikten med planen var å få bygd en omkjøringsveg øst for Jessheim, fra Algarheimsvegen til Jessheim Nord-krysset. Dette ga en god adkomst utenom tettbebyggelsen til Gardermoen Næringspark, E6 og flyplassen E6 Hovinmoen - Dal, vedtatt Formålet med planen var å regulere E6 fra 2 til 4 felt, fra Jessheim Nord og videre til Eidsvoll, som den første etappen mot Moelv. Det ble regulert et 150 m belte langs østsiden av E6 til landbruksområde. Quality Airport Hotel, vedtatt Området er regulert til Hotell/bevertning, bensinstasjon, vegareal og parkering. Det er lagt inn et spesialområde for bevaring av landskap og vegetasjon mot Nordbytjern landskapsvernområde. Gardermoen Næringspark, vedtatt Planområdet ligger vest for E6 og nord for E16. Hoveddelen er regulert til ulike typer næringsvirksomhet. I bestemmelsene til reguleringsplanen er det krav om utarbeidelse av bebyggelsesplaner før utbygging kan finne sted. Vedtatte bebyggelsesplaner/reguleringsplan framgår av plankartene under. Side 9 av 87

10 Gardermoen Næringspark II B og C, vedtatt hhv og Her er byggeområdene regulert til ulike typer næringsvirksomhet. Områdereguleringsplanen regulerer i tillegg E6, krysset mellom E6 og E16 (Flyplasskrysset), et nytt kryss på E6 (Næringsparkkrysset) ca. 600 m nord for Jessheim Nord-krysset, samt vegtilknytninger til Gardermoen Næringspark II B og C. Dagens ramper i Jessheim Nord-krysset utgår i denne planen. Trafikkarealene er regulert til Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Nye kryss og vegføringer er illustrert med rød strek. Plankart for områdeplan for Gardermoen Næringspark II B og C. Side 10 av 87

11 2.4 Pågående planarbeid i området Nordvest for planområdet er det en pågående planprosess med Områdereguleringsplan for Nordre del Gardermoen Næringspark I. Formålet med planen er å sikre helhetlige løsninger for veg, grusuttak, framtidig terrenghøyde, utbyggingsformål, utnyttelsesgrad/byggehøyder, parkeringsløsninger, rekkefølgekrav mm. Planprogrammet for planarbeidet ble vedtatt av HOP den Planforslag ble fremmet for 1. gangs behandling , men HOP vedtok å utsette saken. Videre behandling er ikke kjent. Varslet planområde. Kilde: kart.dgi.no Tidligere program- og planarbeid I forbindelse med utarbeidelsen av områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark (GNP) II B og C, ble det utarbeidet et planprogram som ble godkjent av Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) den Det ble deretter utarbeidet en konsekvensutredning (KU), der bl.a. de trafikale forhold omkring utvidelsen av Næringsparken og forventet trafikkvekst ble utredet. KU ble vedtatt av Herredsstyret den Det ble der gitt konkrete føringer for utarbeidelsen av områdereguleringsplanen. Områdereguleringsplanen for GNP II B og C var til behandling høsten 2010 og vinteren/våren I forbindelse med utarbeidelsen og behandlingen av planforslaget ble det gjennomført en transport- og trafikkanalyse. Områdereguleringsplanen for GNP II B og C ble vedtatt av Herredsstyret henholdsvis (østre deler) og (vestre del). Side 11 av 87

12 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Eksisterende situasjon Ortofoto med planavgrensning. Planområdet er ca. 850 dekar, og består i hovedsak av eksisterende veganlegg med tilliggende sidearealer, skogområder, masseuttaksområder, og områder i tilknytning til næringsbebyggelse. Planområdet omfatter en ca m lang strekning på E6, deler av E16 (tidligere rv. 35), samt områder nordøst og nordvest for Jessheim Nord-krysset. E6 og E16 E6 gjennom området har 4 felt. Jessheim Nord-krysset ligger sentralt i planområdet. Dette krysset knytter E6 sammen med fv. 174 og fv. 469, samt E16 med trafikk til/fra nord. I sør er det egne direkteførte ramper for trafikk til/fra sør mellom E6 og E16. Side 12 av 87

13 Området øst for E6 Fv. 174, fra eksisterende rundkjøring i øst mellom fv. 174 og fv. 454, går fram til Jessheim Nord-krysset og fortsetter videre vestover som fv Fra samme rundkjøring går fv. 454, Trondheimsvegen, sør til Jessheim sentrum mens fv. 174 fortsetter østover. Sør for rundkjøringen er det 6 boligeiendommer på østsiden av Trondheimsvegen. I den sørøstre kvadranten av Jessheim Nord-krysset, er det en Esso-stasjon med tankepunkt for vogntog, rasteplass, samt Quality Airport Hotel Gardermoen. Det er direkteført rampe fra E6 sør til stasjonen og rasteplassen. Området har tilknytning til eksisterende rundkjøring med fv. 174 i Jessheim Nord-krysset. Fv. 454 Trondheimsvegen fortsetter videre nordover fra fv. 174 via et eget T-kryss. Det er et boligområde øst for planområdet på Svenskestusletta, og 2 boliger innenfor planområdet. Søndre del av boligområdet har adkomst fra fv. 454 via kommunal veg, mens nordre del har adkomst fra kryss med fv De to boligene innenfor planområdet har direkte avkjørsler fra fv Det er gang- og sykkelveg langs østsiden av fv. 454 sør for rundkjøringen. Derfra går den videre langs sørsiden av fv. 174 mot øst og vest. Mot nord går gang- og sykkelvegen via en kulvert under fv. 174, så videre på en boligveg, før den går over i en egen gang- og sykkelveg fra Svenskestuvegen og nordover som regulert. Det er busslommer på nord- og sørsiden av fv. 174, ved rundkjøringen mellom fv. 174 og fv. 454, og på vestsiden av fv. 454 sør for rundkjøringen. Ortofoto som viser eksisterende situasjon øst for E6. Side 13 av 87

14 Området vest for E6 I den nordvestre kvadranten av Jessheim Nord-krysset er det en Esso-stasjon (1), McDonald`s (2), Rica Hotel (3), samt vegvesenets trafikkstasjon og kontrollstasjon for vogntog nordfra (4). Esso-stasjon har adkomst fra E6-rampa fra nord, men også hotellet og McDonald`s nås fra denne. Ellers er hovedadkomsten fra et eget T-kryss på strekningen mellom rundkjøringen i Jessheim Nord-krysset og rundkjøringen mellom fv. 469, Næringsparkvegen og Balder Allé. Trafikkstasjonen har adkomst fra Næringsparkvegen, mens Vekta/Kontrollstasjon har adkomst fra en egen rampe fra E6 nord. I sørvestre kvadrant av Jessheim Nord-krysset ligger Gardermoen Business Centre og Thons Conference-hotell (5), mens Thons Budget-hotell (6) ligger helt i vest, på sørsiden av fv Vest for Næringsparkvegen ligger Plantasjen (7) og Terminalsenteret (8). Solar (9) og Airsped (10) er etablert nærmere Vilbergvegen. Gang- og sykkelvegen fra øst går via et fortau på sørsiden av Jessheim Nord-brua, så i en kulvert under rampen til/fra E16, og videre vestover på sørsiden av fv. 469 mot flyplassen. Det er tosidig fortau langs Valhallavegen. Det er busslommer på nord- og sørsiden av fv. 469, ved rundkjøringen mellom fylkesvegen og Næringsparkvegen. Ortofoto som viser eksisterende situasjon vest for E6. Side 14 av 87

15 3.2 Veg- og trafikkforhold Opplysninger om dagens trafikknivå i området er basert på data fra Vegdatabanken og enkelte manuelle tellinger. Døgntrafikk i dagens situasjon, ÅDT. Tungtrafikkandel og forholdet mellom YDT (yrkesdøgntrafikk) og ÅDT (årsdøgntrafikk) er vist for de lenker hvor det foreligger data fra registrerte tellinger. (YDT er 10% mer enn ÅDT). Figuren viser at trafikken på E6 er dobbelt så stor sør for flyplasskrysset i forhold til nord for dette. Om lag 50 % av trafikken på E6 skal mot eller kommer fra E16/flyplassen. Det er i dag relativt lite trafikk inne i Næringsparken. Kollektivtrafikk Området er betjent av busser. Busslinjene i området kan deles i tre grupper: Lokalbusser. Langdistansebusser som stopper. Langdistansebusser langs E6 via flyplassen som ikke stopper ved Næringsparken. Rutene for lokalbussene er koordinert med tog på Jessheim stasjon og flyplassen. Det er følgende lokalbusser i området Linje 811: Eidsvoll Jessheim Linje 818: Nordkisa (Eidsvoll) Jessheim flyplassen Linje 838: Årnes flyplassen Linje 855: Maura flyplassen Jessheim (kjører sør for Næringsparken). I tillegg til disse lokalbussene går det shuttlebusser mellom hotellene og Oslo Lufthavn. Side 15 av 87

16 Lokalbusser Langdistansebusser Det er følgende langdistansebusser i området: Langdistansebusser som stopper T15: Gjøvik Gardermoen flyplass Oslo (TIMEkspressen) 130: Trysil Gardermoen flyplass Oslo 670: Elverum Oslo Langdistansebusser langs E6 via flyplassen som ikke stopper ved Næringsparken: 135: Østerdalsekspressen (Nor-Way bussekspress) 145: Møreekspressen (Nor-Way bussekspress) 147: Nordfjordekspressen (Nor-Way bussekspress) 148: Gudbrandsdalsekspressen (Nor-Way bussekspress) Lavprisekspressen: Trondheim Oslo Langdistansebussene har få avganger og det er enkelte begrensninger i følge rutetabellene vedrørende stopp ved Gardermoen næringspark: T15 i retning mot flyplass/oslo stopper kun for avstigning. 130 i retning mot flyplass/oslo stopper kun for avstigning. 670 i retning mot Oslo stopper kun for avstigning. I retning mot Elverum stopper bussen ikke ved Gardermoen Næringspark i hele tatt i følge rutetabellen. T15 i retning mot Gjøvik og 130 i retning mot Trysil stopper trolig utenfor hotellet på østsiden av E6. Det er ikke tilrettelagt holdeplass der. Side 16 av 87

17 T15, 130 og 670 i retning mot flyplassen/oslo stopper ved holdeplass for Gardermoen Næringspark på sørsiden av fv Det vil si at bussen snur i rundkjøring med Næringsparkvegen. Oslo lufthavn Gardermoen T15 (8 avganger pr dag i hver retning) og 130 (5 avganger pr dag i hver retning) 135, 145, 147, 148 og Lavprisekspressen (ca 1 avgang pr dag pr linje og pr retning) Hpl Gardermoen park 670 (6 avganger pr dag i hver retning) Jessheim Langdistansebusser 3.3 Støy Retningslinjer for støy foreligger som rundskriv T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet. Det er utført støyberegninger i fbm. teknisk plan. Utendørs lydutbredelse er beregnet etter Nordisk regnemetode for Vegtrafikkstøy. Støyberegningene er basert på følgende hoveddata for trafikk: Årsdøgntrafikk (ÅDT) Fordeling av lette kjøretøy over døgnet Fordeling av tunge kjøretøy over døgnet Skiltet hastighet For alle veger er trafikkfordeling over døgnet som for typisk riksveg, dvs 75 % av ÅDT på dagtid, 15 % om kvelden og 10 % om natten. Tungtrafikkandel er 10 %. Støysonekartene under viser eksisterende situasjon. Sonene er farget etter støyretningslinjens anbefaling. Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate annen ny bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt bruksformål. Side 17 av 87

18 E16 Støysonekart for Flyplasskrysset, dagens situasjon Fv. 174 Støysonekart for Jessheim Nord-krysset og omkringsliggende områder, dagens situasjon. Side 18 av 87

19 3.4 Terrengforhold, landskap og vegetasjon Dagens terreng stiger fra ca. kote +200 i sør til +209 lengst nord. Dagens E6 ligger i skjæring med nivå stigende fra ca. kote 199 til 203, altså opp til ca. 6 m høye skjæringskanter på begge sider i nord. Landskapet langs E6 er preget av å gå gjennom mektige grus- og sandavsetninger, med en vegetasjon som først og fremst består av blandet barskog med gran og furu som dominerende treslag, men også med innslag av blant annet bjørk. Området øst for E6 stiger fra ca. kote 200 i sør og ca. kote 208 i nord. På østsiden av fv. 454 mot nord er det dyrket mark og noe skog, mens det på vestsiden er bar- og løvskog. På vestsiden av E6 oppfattes mye av området som tilnærmet flatt, fra ca. kote 205 i sørvest til ca. kote 208 i nordvest. Området nord og vest for Terminalsenteret er avskoget høsten Side 19 av 87

20 Det har vært og er grusuttak i de nordre deler. Østre del av den regulerte vegen V21 er planlagt oppå en gjenværende grusrygg i nord. 3.5 Naturmiljø Nord for boligområdet på Svenskestusletta ligger Svenskestutjern naturreservat. I sørøst grenser E6 til Nordbytjern landskapsvernområde. Områdene har internasjonal verneverdi, og bidrar til å bevare kvartærgeologiske former og variasjonen av ulike grytehullsjøer i Gardermoområdet. Verneverdiene er også knyttet til hovedtrekkene i naturlandskapet, med spesiell vekt på kantene i dødisgropene og strandsonen rundt Nordbytjernet (Naturbase, 2013). Nordbytjern landskapsvernområde omfatter Svarttjern og hovedparten av Nordbytjernet. Nordbytjernet har stor grunnvannsgjennomstrømning, og er næringsfattig. Svarttjern ligger i en stor dødisgrop uten tilløp og utløp. Vannet er næringsfattig, men har en rik krepsdyrfauna. Svenskestutjern naturreservat omfatter Svenskestutjern og Bonntjern med tilliggende skog- og sumpområder. Svenskestutjern og Bonntjern er svært ulike grytehullsjøer med store forskjeller i vannkjemi. Svenskestutjern påvirkes bare av nedbørsvann og er meget næringsfattig, men med en spesiell vannkvalitet. Bonntjern er grunnvannspåvirket og vannstanden følger grunnvannsnivået. Tjernet er naturlig næringsrikt. 3.6 Biologisk mangfold Hjortevilt Planområdet ligger like nord for ravinelandskapet på Romerike som har gode rådyrbestander. Det er et betydelig antall kollisjoner mellom rådyr og bil i området. I forhold til elg, ligger planområdet inntil det store vinterbeiteområdet for elg på Gardermosletta. Utbyggingen av lufthavnen og øvrig infrastruktur har ført til at deler av elgens tradisjonelle vinterbeiteområder nå er sterk fragmentert. Fallviltstatistikken viser med all tydelighet at det fortsatt er mye elg og rådyr som trekker inn mot vegsystemene og i området der Gardermoen Næringspark er etablert. Rødlistearter, prioriterte arter og utvalgte naturtyper I tilknytning til begge verneområdene, er det registrert yngle- og rasteområder for diverse andefugler og andre fugler, også rødlistearter. Det er ikke registrert prioriterte arter eller utvalgte naturtyper innenfor planområdet. Det vises til temakart naturbase. Side 20 av 87

21 Svartelistearter Innenfor planområdet er det i tilknytning til vegsystemene registrert flere forekomster av hvitsteinkløver og hagelupin, som begge er klassifisert som Svært høy risiko. Side 21 av 87

22 3.7 Grunnforhold Planområdet ligger i et område med breelvavsetninger, stort sett bestående av sand og grus. Tidligere grunnundersøkelser har vist enkelte områder med myr- og torvmasser, samt innslag av silt i massene. Det er utført supplerende grunnundersøkelser innenfor planområdet i juni Resultatene fra disse undersøkelsene viser også grunnforhold bestående av sand med innslag av noe silt og grus. Det er lite variasjon i grunnforholdene, kun mindre variasjoner i lagringsfasthet og fordeling av grov og fin sand. Det er boret til 50 m uten å treffe fjell. 3.8 Vann Gardermoen har store grunnvannsforekomster i og utenfor planområdet. Det er ikke utført undersøkelser av grunnvannstand i fbm denne planen, kun grunnundersøkelser med hensyn på stabilitet i fht. konstruksjoner ol. Kartet er et utsnitt av hydrogeologisk kart for øvre Romerike utarbeidet i Det viser en grunnvannstand på ca. kote 188 i sør, stigende til kote 192 i nord. Innenfor verneområdene ligger innsjøene i forsenkninger i landskapet som ble dannet i slutten av den siste istiden, for ca år siden. De fleste grytehullsjøene er eller har vært i kontakt med grunnvannet, dvs. at grunnvannet og vannet i sjøene har kontakt. Andre sjøer er ikke, eller har ikke vært i kontakt med grunnvannet. Det er derfor et stort mangfold av økologisk systemer som er sårbare for ytre påvirkninger. Planområdet er ikke flomutsatt. 3.9 Kulturminner I forbindelse med utarbeidelsen av områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark II B og C ble det høsten 2010 registrert 10 fornminner i og utenfor planområdet øst for E6. Funnene i sør er rester av en hulveg, tjæremiler, fangstgroper og groper med ukjent funksjon. I nord ble det registrert kullgroper, groper med ukjent funksjon, tjæremile og et fangstanlegg. I tillegg ble det gjort funn i tilknytning til dødisgropa, R140214, bestående av to kullgroper og to andre groper. Akershus fylkeskommune søkte Riksantikvaren den om dispensasjon fra automatisk fredning av kulturminnene. Funn R ble ikke tatt med da området med dødisgropa ble tatt ut av planområdet i løpet av registreringsperioden. 3 av de registrerte kulturminnene ligger innenfor planområdet. Det er id , , Riksantikvaren ga dispensasjon i brev datert under forutsetning av at det skal foretas arkeologisk utgraving av de berørte automatiske fredete kulturminnelokalitetene før iverksetting av tiltak. Side 22 av 87

23 I det varslede området er det områder øst for E6 som ikke omfattes av registreringene i Det har vært gjennomført utgraving av dette området i november I flg. arkeolog ble det ikke funnet nye funn. I flg. rapport fra befaring i perioden 16. til 19. juni 1997, befarte Fønsterlien fra Akershus fylkeskommune området i vest, der Solar er etablert. 2 registrerte kulturminner i området her er vist på kart, men er likevel vanskelig å stedfeste. R1 er registrert som en kullmile, og R5 som to groper. Kartet under viser registrerte kulturminner. Rød ring = sikringssone rundt kulturminnet. Side 23 av 87

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.01.2014 1.GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NYE KRYSS PÅ E6 (V23, V24) OG TILHØRENDE

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R08 KONSTRUKSJON OG BRUARKITEKTUR BERGMOEN AS

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R08 KONSTRUKSJON OG BRUARKITEKTUR BERGMOEN AS FAG BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R08 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R08 256161 Kunde: Bergmoen AS Rapport Konstruksjon og bruarkitektur Fase 2 Teknisk plan Sammendrag: Denne rapporten beskriver konstruksjonene/bruene,

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R16 BELYSNING OG EL BERGMOEN AS 2013-11-11. Sweco. repo002.docx 2013-06-14

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R16 BELYSNING OG EL BERGMOEN AS 2013-11-11. Sweco. repo002.docx 2013-06-14 repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R16 BELYSNING OG EL 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Første versjon til reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R02 GEOMETRISK VEGSTANDARD BERGMOEN AS 2013-11-11

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R02 GEOMETRISK VEGSTANDARD BERGMOEN AS 2013-11-11 FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R02 GEOMETRISK STANDARD 2013-11-11 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R02 256161 Kunde: Bergmoen AS Geometrisk vegstandard for: - E6 - E16 - Nye kryss langs E6

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

E6 GARDERMOEN R11 SAMMENSTILLINGSRAPPORT TEKNISK PLAN

E6 GARDERMOEN R11 SAMMENSTILLINGSRAPPORT TEKNISK PLAN BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R11 SAMMENSTILLINGS TEKNISK PLAN 2013-11-11 Sweco Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast til oppdragsgiver 15.08.2013 NOJJEN m/fl. NOEROL 02 Innlevering

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Gjeldende plansituasjon før endring:

Gjeldende plansituasjon før endring: Planbeskrivelse Endring E18 Årdalen Tvedestrand kommune Kart ikke i målestokk Gjeldende plansituasjon før endring: I gjeldende reguleringsplan krysser E18 Årdalen i en 165 meter lang bru. Brua krysser

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune. Planprogram

Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune. Planprogram Områdereguleringsplan for Østby, Trysil kommune. Planprogram Bakgrunnen for og formålet med planarbeidet Østby er et grendesenter i østre Trysil og ligger langs riksveg 25 ca 20 km øst for Trysil sentrum

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID:

Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID: Elverum kommune Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID: 2017005 28.06.17 Side 1 av 8 1. Bakgrunn og hensikt: Elverum Tomteselskap AS har engasjert

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

TS-revisjon Reguleringsplan

TS-revisjon Reguleringsplan Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Februar 2014 TS-revisjon Reguleringsplan Fv.410 Gang- og sykkelveg Møklegård-Øyenkilen DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 410 gang- og sykkelveg Møklegård

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering, r2017, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering, r2017, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 22.08.2017 Sak: 137/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering, r2017, offentlig ettersyn Resultat:

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet E6 Kolomoen Kåterud Reguleringsplan Stange kommune Prosjektpresentasjon Stange 26. januar 2011 Agenda 18.00 18.05 Innledning/velkommen Stange kommune 18.05 18.20 E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE Bystyrets egengodkjenning: 21.06.07, sak 47/07

Detaljer

Tekniske parametre (for flere parametre vises til Vegnormal for Lillesand kommune):

Tekniske parametre (for flere parametre vises til Vegnormal for Lillesand kommune): VEDLEGG 1 TIL PLANPROGRAM Arendal 02.11.15, rev 20.01.17 MASSEUTTAK LANGEMYR VURDERING AV ATKOMSTVEIER VEDLEGG TIL PLANPROGRAM Bakgrunn NCC Industry AS planlegger nytt masseuttak på Langemyr i Lillesand

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE. Statens vegvesen. Planbeskrivelse

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE. Statens vegvesen. Planbeskrivelse Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Planbeskrivelse 2011-06-21 REGULERINGSPLAN FOR KRYSS MELLOM FV. 255 OG FV. 315, LINFLÅKRYSSET I GAUSDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 3 (15) FV. 255

Detaljer

Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune. Region øst Gran, anl Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren

Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune. Region øst Gran, anl Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 16.05.2017 Formannskapet 23.05.2017 Kommunestyret 30.05.2017

Detaljer