PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim."

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim Planid:

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN Innledning Status etter at områdereguleringsplanen ble vedtatt Faser i planarbeidet PLANSTATUS Overordnede planer og retningslinjer Kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner Pågående planarbeid i området Tidligere program- og planarbeid BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Eksisterende situasjon Veg- og trafikkforhold Støy Terrengforhold, landskap og vegetasjon Naturmiljø Biologisk mangfold Grunnforhold Vann Kulturminner Belysning og el Fjernvarme Vann, avløp og renovasjon Eiendomsforhold TRAFIKALE OG TEKNISKE FORUTSETNINGER Trafikkprognoser år Trafikkprognoser år Dimensjonering av kryss og strekninger Dimensjoneringsklasser Veger Normalprofil Signalregulerte kryss Rundkjøringer Konstruksjoner, bruer og underganger Belysning El Prinsipper for kollektivtrafikk Prinsipp for gang og sykkel Overvannshåndtering og sedimenteringsbasseng Vegserviceanlegg Planområdet Reguleringsformål Reguleringskartet Arealoversikt Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Nytt vegsystem E Kryss Fylkesveger og adkomstveger Gang- og sykkelveg, gangveg, fortau Annen veggrunn, tekniske anlegg Annen veggrunn, grøntareal Annen banegrunn grøntareal Grøntstruktur Side 2 av 87

3 4.30 LNF-område Støyskjerming Hensynssoner Bestemmelsesområder Midlertidig anleggsområder KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget Planer, arealbruk og tiltak som berøres Transport; veger, kryss, kollektiv, gående/syklende Landskap, grunnvann, verneområder, kulturminner, grønnstruktur, vilt Utslipp til luft, forurensing, støy Stedsidentitet, estetikk, terrengbehandling, vegetasjon Annen infrastruktur Kostnader Konsekvenser for bygge- og anleggsvirksomhet Risiko- og sårbarhet Barn og unges interesser Universell utforming Naturmangfold Anleggsgjennomføring Etappevis utbygging Avbøtende tiltak PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Kunngjøring av oppstart Planprogram Informasjon og medvirkning Utvidet varsling Innkomne merknader og innspill Uttalelser til varsel om utvidet planområde i øst og vest Side 3 av 87

4 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN 1.1 Innledning Planforslaget er utarbeidet av Sweco Norge AS på vegne av Bergmoen AS og COOP Norge Handel AS. Sjåtil og Fornæss AS har utarbeidet planprogram og bistått i reguleringsprosessen. Planforslaget har sin bakgrunn i vedtatt områdereguleringsplan for Gardermoen Næringspark II B og C, som ble vedtatt henholdsvis den og Til områdereguleringsplanen er det knyttet rekkefølgebestemmelser om planlegging og bygging av overordnet samferdselsanlegg utenfor utbyggingsområdet Gardermoen Næringspark II B og C, før det kan gis igangsettingstillatelser innenfor planområdet. Rekkefølgekravene omhandler følgende punkter i reguleringsbestemmelsene: Nytt hovedvegsystem med tilhørende ramper og tilknytninger mot lokalvegnettet (V23 og V24) bygges etter detaljreguleringsplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen og ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet Nytt vegsystem (tilkobling mot Trondheimsvegen) øst for veglenken mellom V23 og Fv. 174 bygges etter detaljreguleringsplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen og ferdigstilles før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet. Utsnitt fra områdeplan med V23 og V24 Side 4 av 87

5 1.2 Status etter at områdereguleringsplanen ble vedtatt Den søkte Sjåtil & Fornæss AS på vegne av Bergmoen AS og COOP Norge Handel AS om dispensasjon i hht i plan- og bygningsloven, fra punktene og i reguleringsbestemmelsene, for bygging av COOP sitt Østlandslager innenfor K2 i områdereguleringsplanen. Detaljreguleringsplanen for kvartal K2, der COOPs Østlandslager nå er etablert, ble vedtatt av Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) den Punkt 2.3 i bestemmelsene til denne planen har tilsvarende ordlyd som overnevnte og i områdereguleringsplanen. HOP vedtok også den å gi dispensasjon fra overnevnte bestemmelser, bl.a. på betingelse av at det fremlegges en underskrevet avtale med Statens vegvesen på hvordan nytt hovedvegsystem med tilhørende ramper og tilknytninger mot lokalvegnettet skal løses. Det ble i den forbindelse framforhandlet en avtale mellom Statens vegvesen og Bergmoen AS/COOP Norge Handel AS. Avtalen som gjelder planlegging av E6-kryssene V23 og V24, samt veglenke mellom V23 og fv. 174 i hht. områdereguleringsplanen, har som siktemål å legge forholdene til rette for senere gjennomføring av anleggene og regulere samarbeidet mellom partene. Som en oppfyllelse av denne avtalen har det vært avholdt jevnlige møter mellom avtalepartene, der også Ullensaker kommune har deltatt. I forbindelse med den planlagte utbyggingen av T2 på Oslo Lufthavn, har det vært utarbeidet en områdereguleringsplan for flyplassen med konsekvensutredning, som en oppdatering av reguleringsplanen som ble vedtatt i Områdereguleringsplanen ble vedtatt av Kommunestyret den Kommunestyret vedtok bl.a. følgende punkt i forbindelse med vedtaket av planen for flyplassen: Nytt kryss mellom riksveg 35 og E6 (kryss V24) skal være ferdigstilt før det gis igangsettingstillatelse innenfor sone E1. Dispensasjon fra kravet om ferdigstillelse kan gis dersom det foreligger nødvendige forpliktende avtaler og garantier vedrørende finansiering av V24. På grunn av innsigelser ble planen oversendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Miljøverndepartementet stadfestet planen med noen endringer , men ikke noe i fht. nevnte rekkefølgekrav. Statens vegvesen og Ullensaker kommune anmodet våren 2012 Bergmoen og COOP om å varsle oppstart av detaljregulering av V23 og V24, samt tilliggende områder øst og vest for V23. Sweco ble høsten 2012, etter utlysing av konsulentoppdrag på Doffin, engasjert av Bergmoen AS som konsulent til utarbeidelse av en teknisk plan, samt utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for vegtiltaket. Sjåtil & Fornæss AS kunngjorde i oktober 2012 varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for reguleringsarbeidet. Saksgang, oversikt over innkomne uttalelser og kommentarer framgår av kap. 7. Planprogrammet ble fastsatt av HOP i møte den , sak 30/ Faser i planarbeidet Fase 1 Forfasen; optimaliseringsfase hvor det ble tatt endelige valg av løsninger og løsningsprinsipper innenfor planområdet. Det ble i den forbindelse avholdt en serie med idédugnader i løpet av høsten og vinteren 2012/2013, der representanter fra Bergmoen sine konsulenter, Ullensaker kommune og Statens vegvesen har deltatt, samt andre relevante deltakere. Temaene var bl.a. utforming av kryssene V23 og V24 med konstruksjoner, vegløsninger øst og vest for E6, busstraseer og hovedføringer for gang- og sykkeltrafikk, og Side 5 av 87

6 trafikkmodellberegninger. På grunnlag av optimaliseringsfasen ble det utarbeidet en rapport med anbefalte tekniske løsninger som grunnlag for teknisk plan. Denne ble sendt på høring til både Statens vegvesen og kommunen. De godkjente løsningen og deres kommentarer ble innarbeidet i det videre arbeidet. Fase 2 Teknisk plan; utarbeidelse av komplett teknisk plan med kostnadsoverslag for valgt løsning. Det har i denne fasen vært avholdt jevnlige møter og avklaringer med Statens vegvesen og kommunen i fbm. utarbeidelsen av teknisk plan. Teknisk plan for E6 med kryssområder og østsiden, samt forenklet teknisk plan for vestområdet har vært på høringsrunde hos kommunen og Statens vegvesen. Innkomne kommentarer er innarbeidet i planene før reguleringsplanen ble utarbeidet. Teknisk plan danner grunnlag for utformingen av detaljreguleringsplanen. Fase 3 Reguleringsplan; utarbeidelse av plandokumenter med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for et langsiktig og robust vegsystem som kan møte en beregnet trafikkvekst i et 50 års perspektiv. Det skal også tilrettelegges for sikre sammenhengende og entydige løsninger for gående og syklende. Det er lagt inn som en forutsetning for planarbeidet at krysset V24 skal kunne være ferdig bygd til T2 på flyplassen tas i bruk, medio Med den avhengigheten som er mellom den tekniske løsningen i kryssene V23 og V24, vil ferdigstillelse av V23 også være i Side 6 av 87

7 2 PLANSTATUS 2.1 Overordnede planer og retningslinjer Statlige retningslinjer T-2/2008 Om barn og planlegging (2008) T-5/99 B Tilgjengelighet for alle (1999) T-5/93 Areal og transportplanlegging (1993) T-1520, Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging Forskrift om statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2011) Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i forbindelse med hovedflyplassen på Gardermoen (1993). Regionale planer og strategier Samferdselsstrategi for Øvre Romerike (Øvre Romerike Utvikling ØRU). (2011). Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (http://plansamarbeidet.no/). Handel, senter og servicestruktur (2001, oppstart revisjon 2012) Romerike møter framtida: Regional utviklingsplan for Romerike (2004) Gardermoen 2040: Strategisk utviklingsplan for Gardermoen (2008) Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen (pågående) Transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene (2003) Kommunale planer Kommuneplan Ullensaker , vedtatt arealdel (Under revisjon) Kommunedelplan for klima og energi (2009) Næringsplan for Ullensaker (2009) Side 7 av 87

8 2.2 Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel er området øst for E6/V23 avsatt til LNF-område (grønn farge), mens et areal rett nord for fv. 174 er avsatt til framtidige offentlige bygninger (rosa farge). Dette arealet har hatt betegnelsen "Blålystomta". Med dette menes funksjoner som bl.a. brann- og redning. I øst er det eksisterende boligområdet avsatt med gul farge. Området vest for E6/V23 er i hovedsak avsatt til nåværende og framtidig byggeområde for erverv - næring (mørk og lys blåfarge). Vegvesenets kontrollstasjon er avsatt til offentlig trafikkområde (mørk grå farge), og arealet nærmest E6 er park (grønn farge). Det er avsatt 150 m miljøsone (byggeforbudsone) på begge sider av E6, vist med skravur. Planområdet grenser til to verneområder, Svenskestutjern naturreservat og Nordbytjern landskapsvernområde, som er båndlagt etter lov om naturvern. 2.3 Gjeldende reguleringsplaner Gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen, Nordbytjernet - Svenskestusletta, vedtatt Her er det regulert vegarealer og gang- og sykkelveg langs østsiden av Trondheimsvegen. Valhallamoen, gnr. 51 bnr. 5, vedtatt Området var opprinnelig regulert til næringsområde. I tillegg var E6 regulert gjennom planområdet. Største delen av planen er senere omregulert gjennom andre planer. Bare en mindre del på østsiden av E6 er ikke berørt av andre planer. Gnr./bnr. 142/49, del av 142/19,22 m.fl., Svenskestusletta, Jessheim, vedtatt Formålet med planen var å regulere til boligtomter med tilhørende adkomst. Her er gang- og sykkelveg på østsiden av Trondheimsvegen regulert på nytt i området ved tidligere Tivolitomta. Adkomst fra E6 til Valhallamoen, vedtatt Hovedhensikten med reguleringsplanen var å sikre adkomst til den østre delen av Valhallamoen, regulere avkjørsler til boligområder på Svenskestusletta, samt gang- og sykkelveg. Side 8 av 87

9 Boligeiendommene gnr. 136/70 og gnr. 136/58 er delvis berørt av planen. Adkomstvegen inn til Valhallamoen er ikke bygd. Rv 174 / Gardermobanen, Kverndalen - Gardermoen og E6, Kverndalen - Lie, vedtatt Hovedhensikten med planen var å regulere hovedadkomst og jernbanespor til den nye hovedflyplassen. Planen omfattet også dagens kryss mellom E6 og E16 (tidligere rv. 35), samt mellom E6 og Jessheim Nord-krysset. Rv 174 Algarheimsvegen - Jessheim Nord, vedtatt Hovedhensikten med planen var å få bygd en omkjøringsveg øst for Jessheim, fra Algarheimsvegen til Jessheim Nord-krysset. Dette ga en god adkomst utenom tettbebyggelsen til Gardermoen Næringspark, E6 og flyplassen E6 Hovinmoen - Dal, vedtatt Formålet med planen var å regulere E6 fra 2 til 4 felt, fra Jessheim Nord og videre til Eidsvoll, som den første etappen mot Moelv. Det ble regulert et 150 m belte langs østsiden av E6 til landbruksområde. Quality Airport Hotel, vedtatt Området er regulert til Hotell/bevertning, bensinstasjon, vegareal og parkering. Det er lagt inn et spesialområde for bevaring av landskap og vegetasjon mot Nordbytjern landskapsvernområde. Gardermoen Næringspark, vedtatt Planområdet ligger vest for E6 og nord for E16. Hoveddelen er regulert til ulike typer næringsvirksomhet. I bestemmelsene til reguleringsplanen er det krav om utarbeidelse av bebyggelsesplaner før utbygging kan finne sted. Vedtatte bebyggelsesplaner/reguleringsplan framgår av plankartene under. Side 9 av 87

10 Gardermoen Næringspark II B og C, vedtatt hhv og Her er byggeområdene regulert til ulike typer næringsvirksomhet. Områdereguleringsplanen regulerer i tillegg E6, krysset mellom E6 og E16 (Flyplasskrysset), et nytt kryss på E6 (Næringsparkkrysset) ca. 600 m nord for Jessheim Nord-krysset, samt vegtilknytninger til Gardermoen Næringspark II B og C. Dagens ramper i Jessheim Nord-krysset utgår i denne planen. Trafikkarealene er regulert til Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Nye kryss og vegføringer er illustrert med rød strek. Plankart for områdeplan for Gardermoen Næringspark II B og C. Side 10 av 87

11 2.4 Pågående planarbeid i området Nordvest for planområdet er det en pågående planprosess med Områdereguleringsplan for Nordre del Gardermoen Næringspark I. Formålet med planen er å sikre helhetlige løsninger for veg, grusuttak, framtidig terrenghøyde, utbyggingsformål, utnyttelsesgrad/byggehøyder, parkeringsløsninger, rekkefølgekrav mm. Planprogrammet for planarbeidet ble vedtatt av HOP den Planforslag ble fremmet for 1. gangs behandling , men HOP vedtok å utsette saken. Videre behandling er ikke kjent. Varslet planområde. Kilde: kart.dgi.no Tidligere program- og planarbeid I forbindelse med utarbeidelsen av områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark (GNP) II B og C, ble det utarbeidet et planprogram som ble godkjent av Hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) den Det ble deretter utarbeidet en konsekvensutredning (KU), der bl.a. de trafikale forhold omkring utvidelsen av Næringsparken og forventet trafikkvekst ble utredet. KU ble vedtatt av Herredsstyret den Det ble der gitt konkrete føringer for utarbeidelsen av områdereguleringsplanen. Områdereguleringsplanen for GNP II B og C var til behandling høsten 2010 og vinteren/våren I forbindelse med utarbeidelsen og behandlingen av planforslaget ble det gjennomført en transport- og trafikkanalyse. Områdereguleringsplanen for GNP II B og C ble vedtatt av Herredsstyret henholdsvis (østre deler) og (vestre del). Side 11 av 87

12 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Eksisterende situasjon Ortofoto med planavgrensning. Planområdet er ca. 850 dekar, og består i hovedsak av eksisterende veganlegg med tilliggende sidearealer, skogområder, masseuttaksområder, og områder i tilknytning til næringsbebyggelse. Planområdet omfatter en ca m lang strekning på E6, deler av E16 (tidligere rv. 35), samt områder nordøst og nordvest for Jessheim Nord-krysset. E6 og E16 E6 gjennom området har 4 felt. Jessheim Nord-krysset ligger sentralt i planområdet. Dette krysset knytter E6 sammen med fv. 174 og fv. 469, samt E16 med trafikk til/fra nord. I sør er det egne direkteførte ramper for trafikk til/fra sør mellom E6 og E16. Side 12 av 87

13 Området øst for E6 Fv. 174, fra eksisterende rundkjøring i øst mellom fv. 174 og fv. 454, går fram til Jessheim Nord-krysset og fortsetter videre vestover som fv Fra samme rundkjøring går fv. 454, Trondheimsvegen, sør til Jessheim sentrum mens fv. 174 fortsetter østover. Sør for rundkjøringen er det 6 boligeiendommer på østsiden av Trondheimsvegen. I den sørøstre kvadranten av Jessheim Nord-krysset, er det en Esso-stasjon med tankepunkt for vogntog, rasteplass, samt Quality Airport Hotel Gardermoen. Det er direkteført rampe fra E6 sør til stasjonen og rasteplassen. Området har tilknytning til eksisterende rundkjøring med fv. 174 i Jessheim Nord-krysset. Fv. 454 Trondheimsvegen fortsetter videre nordover fra fv. 174 via et eget T-kryss. Det er et boligområde øst for planområdet på Svenskestusletta, og 2 boliger innenfor planområdet. Søndre del av boligområdet har adkomst fra fv. 454 via kommunal veg, mens nordre del har adkomst fra kryss med fv De to boligene innenfor planområdet har direkte avkjørsler fra fv Det er gang- og sykkelveg langs østsiden av fv. 454 sør for rundkjøringen. Derfra går den videre langs sørsiden av fv. 174 mot øst og vest. Mot nord går gang- og sykkelvegen via en kulvert under fv. 174, så videre på en boligveg, før den går over i en egen gang- og sykkelveg fra Svenskestuvegen og nordover som regulert. Det er busslommer på nord- og sørsiden av fv. 174, ved rundkjøringen mellom fv. 174 og fv. 454, og på vestsiden av fv. 454 sør for rundkjøringen. Ortofoto som viser eksisterende situasjon øst for E6. Side 13 av 87

14 Området vest for E6 I den nordvestre kvadranten av Jessheim Nord-krysset er det en Esso-stasjon (1), McDonald`s (2), Rica Hotel (3), samt vegvesenets trafikkstasjon og kontrollstasjon for vogntog nordfra (4). Esso-stasjon har adkomst fra E6-rampa fra nord, men også hotellet og McDonald`s nås fra denne. Ellers er hovedadkomsten fra et eget T-kryss på strekningen mellom rundkjøringen i Jessheim Nord-krysset og rundkjøringen mellom fv. 469, Næringsparkvegen og Balder Allé. Trafikkstasjonen har adkomst fra Næringsparkvegen, mens Vekta/Kontrollstasjon har adkomst fra en egen rampe fra E6 nord. I sørvestre kvadrant av Jessheim Nord-krysset ligger Gardermoen Business Centre og Thons Conference-hotell (5), mens Thons Budget-hotell (6) ligger helt i vest, på sørsiden av fv Vest for Næringsparkvegen ligger Plantasjen (7) og Terminalsenteret (8). Solar (9) og Airsped (10) er etablert nærmere Vilbergvegen. Gang- og sykkelvegen fra øst går via et fortau på sørsiden av Jessheim Nord-brua, så i en kulvert under rampen til/fra E16, og videre vestover på sørsiden av fv. 469 mot flyplassen. Det er tosidig fortau langs Valhallavegen. Det er busslommer på nord- og sørsiden av fv. 469, ved rundkjøringen mellom fylkesvegen og Næringsparkvegen. Ortofoto som viser eksisterende situasjon vest for E6. Side 14 av 87

15 3.2 Veg- og trafikkforhold Opplysninger om dagens trafikknivå i området er basert på data fra Vegdatabanken og enkelte manuelle tellinger. Døgntrafikk i dagens situasjon, ÅDT. Tungtrafikkandel og forholdet mellom YDT (yrkesdøgntrafikk) og ÅDT (årsdøgntrafikk) er vist for de lenker hvor det foreligger data fra registrerte tellinger. (YDT er 10% mer enn ÅDT). Figuren viser at trafikken på E6 er dobbelt så stor sør for flyplasskrysset i forhold til nord for dette. Om lag 50 % av trafikken på E6 skal mot eller kommer fra E16/flyplassen. Det er i dag relativt lite trafikk inne i Næringsparken. Kollektivtrafikk Området er betjent av busser. Busslinjene i området kan deles i tre grupper: Lokalbusser. Langdistansebusser som stopper. Langdistansebusser langs E6 via flyplassen som ikke stopper ved Næringsparken. Rutene for lokalbussene er koordinert med tog på Jessheim stasjon og flyplassen. Det er følgende lokalbusser i området Linje 811: Eidsvoll Jessheim Linje 818: Nordkisa (Eidsvoll) Jessheim flyplassen Linje 838: Årnes flyplassen Linje 855: Maura flyplassen Jessheim (kjører sør for Næringsparken). I tillegg til disse lokalbussene går det shuttlebusser mellom hotellene og Oslo Lufthavn. Side 15 av 87

16 Lokalbusser Langdistansebusser Det er følgende langdistansebusser i området: Langdistansebusser som stopper T15: Gjøvik Gardermoen flyplass Oslo (TIMEkspressen) 130: Trysil Gardermoen flyplass Oslo 670: Elverum Oslo Langdistansebusser langs E6 via flyplassen som ikke stopper ved Næringsparken: 135: Østerdalsekspressen (Nor-Way bussekspress) 145: Møreekspressen (Nor-Way bussekspress) 147: Nordfjordekspressen (Nor-Way bussekspress) 148: Gudbrandsdalsekspressen (Nor-Way bussekspress) Lavprisekspressen: Trondheim Oslo Langdistansebussene har få avganger og det er enkelte begrensninger i følge rutetabellene vedrørende stopp ved Gardermoen næringspark: T15 i retning mot flyplass/oslo stopper kun for avstigning. 130 i retning mot flyplass/oslo stopper kun for avstigning. 670 i retning mot Oslo stopper kun for avstigning. I retning mot Elverum stopper bussen ikke ved Gardermoen Næringspark i hele tatt i følge rutetabellen. T15 i retning mot Gjøvik og 130 i retning mot Trysil stopper trolig utenfor hotellet på østsiden av E6. Det er ikke tilrettelagt holdeplass der. Side 16 av 87

17 T15, 130 og 670 i retning mot flyplassen/oslo stopper ved holdeplass for Gardermoen Næringspark på sørsiden av fv Det vil si at bussen snur i rundkjøring med Næringsparkvegen. Oslo lufthavn Gardermoen T15 (8 avganger pr dag i hver retning) og 130 (5 avganger pr dag i hver retning) 135, 145, 147, 148 og Lavprisekspressen (ca 1 avgang pr dag pr linje og pr retning) Hpl Gardermoen park 670 (6 avganger pr dag i hver retning) Jessheim Langdistansebusser 3.3 Støy Retningslinjer for støy foreligger som rundskriv T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet. Det er utført støyberegninger i fbm. teknisk plan. Utendørs lydutbredelse er beregnet etter Nordisk regnemetode for Vegtrafikkstøy. Støyberegningene er basert på følgende hoveddata for trafikk: Årsdøgntrafikk (ÅDT) Fordeling av lette kjøretøy over døgnet Fordeling av tunge kjøretøy over døgnet Skiltet hastighet For alle veger er trafikkfordeling over døgnet som for typisk riksveg, dvs 75 % av ÅDT på dagtid, 15 % om kvelden og 10 % om natten. Tungtrafikkandel er 10 %. Støysonekartene under viser eksisterende situasjon. Sonene er farget etter støyretningslinjens anbefaling. Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate annen ny bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt bruksformål. Side 17 av 87

18 E16 Støysonekart for Flyplasskrysset, dagens situasjon Fv. 174 Støysonekart for Jessheim Nord-krysset og omkringsliggende områder, dagens situasjon. Side 18 av 87

19 3.4 Terrengforhold, landskap og vegetasjon Dagens terreng stiger fra ca. kote +200 i sør til +209 lengst nord. Dagens E6 ligger i skjæring med nivå stigende fra ca. kote 199 til 203, altså opp til ca. 6 m høye skjæringskanter på begge sider i nord. Landskapet langs E6 er preget av å gå gjennom mektige grus- og sandavsetninger, med en vegetasjon som først og fremst består av blandet barskog med gran og furu som dominerende treslag, men også med innslag av blant annet bjørk. Området øst for E6 stiger fra ca. kote 200 i sør og ca. kote 208 i nord. På østsiden av fv. 454 mot nord er det dyrket mark og noe skog, mens det på vestsiden er bar- og løvskog. På vestsiden av E6 oppfattes mye av området som tilnærmet flatt, fra ca. kote 205 i sørvest til ca. kote 208 i nordvest. Området nord og vest for Terminalsenteret er avskoget høsten Side 19 av 87

20 Det har vært og er grusuttak i de nordre deler. Østre del av den regulerte vegen V21 er planlagt oppå en gjenværende grusrygg i nord. 3.5 Naturmiljø Nord for boligområdet på Svenskestusletta ligger Svenskestutjern naturreservat. I sørøst grenser E6 til Nordbytjern landskapsvernområde. Områdene har internasjonal verneverdi, og bidrar til å bevare kvartærgeologiske former og variasjonen av ulike grytehullsjøer i Gardermoområdet. Verneverdiene er også knyttet til hovedtrekkene i naturlandskapet, med spesiell vekt på kantene i dødisgropene og strandsonen rundt Nordbytjernet (Naturbase, 2013). Nordbytjern landskapsvernområde omfatter Svarttjern og hovedparten av Nordbytjernet. Nordbytjernet har stor grunnvannsgjennomstrømning, og er næringsfattig. Svarttjern ligger i en stor dødisgrop uten tilløp og utløp. Vannet er næringsfattig, men har en rik krepsdyrfauna. Svenskestutjern naturreservat omfatter Svenskestutjern og Bonntjern med tilliggende skog- og sumpområder. Svenskestutjern og Bonntjern er svært ulike grytehullsjøer med store forskjeller i vannkjemi. Svenskestutjern påvirkes bare av nedbørsvann og er meget næringsfattig, men med en spesiell vannkvalitet. Bonntjern er grunnvannspåvirket og vannstanden følger grunnvannsnivået. Tjernet er naturlig næringsrikt. 3.6 Biologisk mangfold Hjortevilt Planområdet ligger like nord for ravinelandskapet på Romerike som har gode rådyrbestander. Det er et betydelig antall kollisjoner mellom rådyr og bil i området. I forhold til elg, ligger planområdet inntil det store vinterbeiteområdet for elg på Gardermosletta. Utbyggingen av lufthavnen og øvrig infrastruktur har ført til at deler av elgens tradisjonelle vinterbeiteområder nå er sterk fragmentert. Fallviltstatistikken viser med all tydelighet at det fortsatt er mye elg og rådyr som trekker inn mot vegsystemene og i området der Gardermoen Næringspark er etablert. Rødlistearter, prioriterte arter og utvalgte naturtyper I tilknytning til begge verneområdene, er det registrert yngle- og rasteområder for diverse andefugler og andre fugler, også rødlistearter. Det er ikke registrert prioriterte arter eller utvalgte naturtyper innenfor planområdet. Det vises til temakart naturbase. Side 20 av 87

21 Svartelistearter Innenfor planområdet er det i tilknytning til vegsystemene registrert flere forekomster av hvitsteinkløver og hagelupin, som begge er klassifisert som Svært høy risiko. Side 21 av 87

22 3.7 Grunnforhold Planområdet ligger i et område med breelvavsetninger, stort sett bestående av sand og grus. Tidligere grunnundersøkelser har vist enkelte områder med myr- og torvmasser, samt innslag av silt i massene. Det er utført supplerende grunnundersøkelser innenfor planområdet i juni Resultatene fra disse undersøkelsene viser også grunnforhold bestående av sand med innslag av noe silt og grus. Det er lite variasjon i grunnforholdene, kun mindre variasjoner i lagringsfasthet og fordeling av grov og fin sand. Det er boret til 50 m uten å treffe fjell. 3.8 Vann Gardermoen har store grunnvannsforekomster i og utenfor planområdet. Det er ikke utført undersøkelser av grunnvannstand i fbm denne planen, kun grunnundersøkelser med hensyn på stabilitet i fht. konstruksjoner ol. Kartet er et utsnitt av hydrogeologisk kart for øvre Romerike utarbeidet i Det viser en grunnvannstand på ca. kote 188 i sør, stigende til kote 192 i nord. Innenfor verneområdene ligger innsjøene i forsenkninger i landskapet som ble dannet i slutten av den siste istiden, for ca år siden. De fleste grytehullsjøene er eller har vært i kontakt med grunnvannet, dvs. at grunnvannet og vannet i sjøene har kontakt. Andre sjøer er ikke, eller har ikke vært i kontakt med grunnvannet. Det er derfor et stort mangfold av økologisk systemer som er sårbare for ytre påvirkninger. Planområdet er ikke flomutsatt. 3.9 Kulturminner I forbindelse med utarbeidelsen av områdereguleringsplanen for Gardermoen Næringspark II B og C ble det høsten 2010 registrert 10 fornminner i og utenfor planområdet øst for E6. Funnene i sør er rester av en hulveg, tjæremiler, fangstgroper og groper med ukjent funksjon. I nord ble det registrert kullgroper, groper med ukjent funksjon, tjæremile og et fangstanlegg. I tillegg ble det gjort funn i tilknytning til dødisgropa, R140214, bestående av to kullgroper og to andre groper. Akershus fylkeskommune søkte Riksantikvaren den om dispensasjon fra automatisk fredning av kulturminnene. Funn R ble ikke tatt med da området med dødisgropa ble tatt ut av planområdet i løpet av registreringsperioden. 3 av de registrerte kulturminnene ligger innenfor planområdet. Det er id , , Riksantikvaren ga dispensasjon i brev datert under forutsetning av at det skal foretas arkeologisk utgraving av de berørte automatiske fredete kulturminnelokalitetene før iverksetting av tiltak. Side 22 av 87

23 I det varslede området er det områder øst for E6 som ikke omfattes av registreringene i Det har vært gjennomført utgraving av dette området i november I flg. arkeolog ble det ikke funnet nye funn. I flg. rapport fra befaring i perioden 16. til 19. juni 1997, befarte Fønsterlien fra Akershus fylkeskommune området i vest, der Solar er etablert. 2 registrerte kulturminner i området her er vist på kart, men er likevel vanskelig å stedfeste. R1 er registrert som en kullmile, og R5 som to groper. Kartet under viser registrerte kulturminner. Rød ring = sikringssone rundt kulturminnet. Side 23 av 87

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.01.2014 1.GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NYE KRYSS PÅ E6 (V23, V24) OG TILHØRENDE

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R16 BELYSNING OG EL BERGMOEN AS 2013-11-11. Sweco. repo002.docx 2013-06-14

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R16 BELYSNING OG EL BERGMOEN AS 2013-11-11. Sweco. repo002.docx 2013-06-14 repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R16 BELYSNING OG EL 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Første versjon til reguleringsplanen

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R02 GEOMETRISK VEGSTANDARD BERGMOEN AS 2013-11-11

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R02 GEOMETRISK VEGSTANDARD BERGMOEN AS 2013-11-11 FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R02 GEOMETRISK STANDARD 2013-11-11 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R02 256161 Kunde: Bergmoen AS Geometrisk vegstandard for: - E6 - E16 - Nye kryss langs E6

Detaljer

E6 GARDERMOEN R11 SAMMENSTILLINGSRAPPORT TEKNISK PLAN

E6 GARDERMOEN R11 SAMMENSTILLINGSRAPPORT TEKNISK PLAN BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R11 SAMMENSTILLINGS TEKNISK PLAN 2013-11-11 Sweco Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast til oppdragsgiver 15.08.2013 NOJJEN m/fl. NOEROL 02 Innlevering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

VEDLEGG A3 Brukonstruksjon Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A3 Brukonstruksjon Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A3 Brukonstruksjon Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke.

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke. Berørte offentlige instanser, grunneiere, naboer lag og foreninger Saksbehandler: Øystein Ellingsen Telefon: 97 69 12 77 E-post: oel@p1.no Dato: 11.03.2015 Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. Deres brev: Deres ref: Dato: Berørte parter 23.11.2014 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. ar plan og landskap Storgata 8 3611

Detaljer

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Revidert håndbok 017 Veg- og gateutforming g Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Status ny vegnormal Forslag til ny normal er klar til å sendes på høring så snart Samferdselsdepartementet avklarer

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune

STØYVURDERING. Lundsjordet - Eidsvoll Kommune STØYVURDERING Lundsjordet - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 21.09.2012 På oppdrag for Sjåtil & Fornæss

Detaljer