ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget"

Transkript

1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf eller Varamedlemmer vil bli innkalt herfra. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet. Side 1

2 Saksnr. PS 4/11 Innhold GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEPROTOKOLL FRA MØTE PS 5/11 ÅRSRAPPORT OVER VERNE- OG MILJØARBEID 2010 PS 6/11 MELDING OM YRKESSKADER 2010 PS 7/11 IA HANDLINGSPLAN 2011 PS 8/11 SYKEFRAVÆR 1 KVARTAL 2011 PS 9/11 HMS HÅNDBOK REVIDERING 2011 EVENTUELT Enebakk, 8. april 2011 Sissel Bjerkely leder Side 2

3 Side 3

4 PS 4/11 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra møte / Side 4

5 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2005/1030 Arkivkode: 440 Saksbehandler: Eva Johansen Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/11 Arbeidsmiljøutvalget Årsrapport over verne- og miljøarbeid 2010 Dokumenter som er vedlagt: årsrapport 2010 RÅDMANNENS INNSTILLING: Årsrapporten over verne- og miljøarbeid for 2010 tas til orientering SAKSUTREDNING: Sammendrag Iflg. Arbeidsmiljølovens 24 skal årsrapporten hvert år legges fram for arbeidsmiljøutvalget til orientering. Bakgrunn Årsrapporten over verne- og miljøarbeid for 2010 er utarbeidet av arbeidsgiver, gått igjennom av AU og skal behandles i arbeidsmiljøutvalget. Rapporten gir grunnlag for arbeidstilsynets kjennskap til arbeidsmiljøstatus i virksomheten og skal kunne forevises ved forespørsel. Saksopplysninger Før 2002 fikk vi ferdig utfylte skjemaer fra arbeidstilsynet som vi skulle svare på. Fra 2002 ble dette opphevet, men vi skulle fortsatt utarbeide en årsrapport over vår virksomhet. Rapporten som utarbeides skal oppbevares i virksomheten og skal kunne forevises dersom arbeidstilsynet ber om det. Vurderinger og begrunnelse Side 5

6 ÅRSRAPPORT OVER VERNE- OG MILJØARBEID FOR 2010 ENEBAKK KOMMUNE For å oppnå god helse og trivsel i virksomheten, er det nødvendig å følge opp lover og forskrifter som gjelder i arbeidslivet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsgiveren har plikt til å planlegge og gjennomføre systematiske tiltak for å unngå skader, ulykker og yrkessykdom. Arbeidsgiveren skal også fremme et godt arbeidsmiljø i virksomheten. Side 6

7 Driftsår: 2010 Totalt antall årsverk: 435 Totalt antall ansatte: 578 HELSE-, MILJØ OG SIKKERHET Virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet Det har i løpet av 2010 blitt vurdert de viktigste risikoforhold med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Det blir årlig foretatt lovpålagte helsekontroller, og det er lagt fram en handlingsplan om forebyggende tiltak. Følgende tiltak er gjennomført: medarbeidersamtaler og lovpålagte helsekontroller. Avdelingene må bli bedre i oppfølging av internkontroll, handlingsplan og dokumentasjon. Virksomheten omfattes av forskrifter gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven som stiller krav om særlig overvåking av arbeidsmiljøet, målinger, periodisk kontroll og/eller helsekontroll av arbeidstakerne. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Det ble fra inngått avtale om inkluderende arbeidsliv. I samarbeid med IA er det utarbeidet nye retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Det er også gjennomført omfattende opplæring av ledere og mellomledere. I 2005 ble det også dannet team som skal bistå avdelingene med å få ned sykefraværet. Teamet består av IA, NAV,tillitsvalgte, HVO og representanter fra bedriften. ARBEIDSGIVERS PLIKTER Kommunen har retningslinjer for hvordan nye arbeidstakere skal orienteres om helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet. Arbeidstakerne skal gjøres kjent med eventuelle ulykkes- og helsefarer forbundet med arbeidet, og få den nødvendige opplæring, øvelse og instruksjon for å unngå skader og sykdommer. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte er holdt orientert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet, herunder om planlagte endringer i slike systemer. VERNETJENESTEN Enebakk kommune har avtale med Follo Bedriftshelsetjeneste i Ås, om kjøp av helsetjenester. Dette innebar bl.a. følgende tjenester i 2010: Lovpålagte helsekontroller Deltagelse i arbeidsmiljøutvalget Deltagelse i dialogmøter med den langtidssykemeldte. Side 7

8 Arbeidsmiljøundersøkelser Tilrettelegging av arbeidsplasser VERNEOMBUD Antall verneombud: 23 Virksomheten har hovedvernombud Virksomheten har oversikt over verneområder Det har i 2010 vært gjennomført vernerunder på de fleste områdene i kommunen. Det blir utarbeidet en handlingsplan for tiltak basert på vernerundene. Enhetslederne i samarbeid med verneombudene og tillitsvalgte har ansvar for at tiltak blir gjennomført i hht. handlingsplanen. Det er avholdt 5 møter med verneombudene i regi av hovedvernombudet. Agendaen på disse møtene har vært: Å få aktive verneombud på alle arbeidsplasser, å få alle VO inn på nett, slik at de kan benytte Intranettet i kommunen og å bli kjent med Kvalitetslosen og avvikssystemet. ARBEIDSMILJØUTVALG 5 AMU- medlemmer representerer arbeidsgiveren 5 AMU- medlemmer representerer arbeidstakerne Daglig leder eller representant for leder møter i utvalget Det ble holdt 6 møter i AMU i 2010 OPPLÆRING I HELSE- MILJØ OG SIKKERHETSARBEID Alle verneombud har fått nødvendig opplæring i HMS- arbeid pr i driftsåret. Verneombudene blir valgt for 2 år av gangen. Det skal velges nye verneombud på høsten 2011 med tiltredelse FØLGENDE SAKER ER FORELAGT AMU: Handlingsplan bedriftshelsetjeneste Handlingsplan IA Sykefravær Rapport om arbeidsulykker Årsrapport over verne-/og miljøarbeid Varsling om vold og trusler Brannvarsling Side 8

9 REGISTRERING AV ULYKKER OG SYKDOM Virksomheten har register over arbeidsulykker Det er registrert 7 arbeidsulykker i 2010 Virksomheten har ikke system for registrering av sykdommer som antas å ha sin årsak i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Det er ikke registrert tilfeller av arbeidsrelaterte sykdommer i 2010 Sykefraværet i 2010 var på 8,25 % ARBEIDSTID Virksomheten kan dokumentere hvor mye overtid som brukes. Side 9

10 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2006/11 Arkivkode: G50 Saksbehandler: Eva Johansen Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/11 Arbeidsmiljøutvalget Melding om yrkesskader 2010 Dokumenter som er vedlagt: Notat fra personalkontoret RÅDMANNENS INNSTILLING: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til etterretning SAKSUTREDNING: Sammendrag Det ble i 2010 meldt om 7 yrkesskader. Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalget skal orienteres om antall meldte yrkesskader, hvilke typer skader, årsak til skaden og om skaden har resultert i sykemelding. Dette skal rapporteres hvert år. Saksopplysninger Personalkontoret har laget en oversikt over antall yrkesskader som er rapportert til arbeidsgiver i Oversikten gir et bilde av hvilke typer skader som er registrert, årsaken til disse skadene og om de har resultert i sykemelding. Oversikten legges fram for arbeidsmiljøutvalget til orientering. Vurderinger og begrunnelse Det tas forbehold om at alle skader er rapportert inn til arbeidsgiver. Side 10

11 ENEBAKK KOMMUNE NOTAT Emne MELDING OM YRKESSKADER Til Arbeidsmiljøutvalget Fra Personalkontoret Det ble i 2010 meldt om 7 yrkesskader Nedenfor følger en oversikt over hvilke type skader, arbeidsplass og om skaden medførte sykemelding: HELSE-/ SOSIALAVDELING Årsak Skade Sykemelding Hjelpe beboer som falt Overbelastning i høyre skulder nei. Oppsøkt lege Slått av beboer Skulder og ansikt nei Truffet av ben til beboer Mageregionen ja (spasmer) Hjelpe bruker som falt Rygg og høyre skulder ja SKOLE/BARNEHAGE Årsak Skade Sykemelding Gå immellom elever som hadde et sammenstøt Vridning av nakke/rygg nei. TEKNISK Årsak Skade Sykemelding Kuttet av skarp gjenstand Sårskade fot nei. Oppsøkt lege Skar seg på glass Sårskade fot nei Side 11

12 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2006/292 Arkivkode: 461 Saksbehandler: Eva Johansen Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/11 Arbeidsmiljøutvalget IA Handlingsplan 2011 Dokumenter som er vedlagt: IA handlingsplan 2011 med tiltak RÅDMANNENS INNSTILLING: Handlingsplanen for 2011 tas til etterretning SAKSUTREDNING: Sammendrag Handlingsplanen for 2011 gjenspeiler føringene som ligger til grunn i kommunens overordnede handlingsplan for IA arbeidet. Bakgrunn Utgangspunktet for handlingsplanen 2011 er kommunens overordnede handlingsplan. Fokus og delmål: De tre delmålene på nasjonalt nivå fra tidligere IA avtaler videreføres. For å oppnå målene vektlegges i større grad enn de tidligere avtalene det systematiske forebyggende HMS-arbeidet i virksomheten. De tre delmålene er: Reduksjon av sykefraværet med 20% i forhold til nivået i andre kvartal Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6% Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 6 mnd. Saksopplysninger Handlingsplanen vil legge vekt på å arbeide for fortsatt å fokusere på IA-arbeidet slik vi har gjort til nå. Dialogmøter innen 12 ukers sykemelding blir gjennomført hver mnd sammen med BHT og IA. Fra 1 juli skal det gjennomføres dialogmøter innen 8 uker også for de som har redusert fravær. Vurderinger og begrunnelse Målet nå er å redusere sykefraværet for 2011 til 8 %. Målet for 2010 var 8,5 %, vi oppnådde 8.25 % Side 12

13 Saksnr: 2006/292 Arkivkode: 461 IA handlingsplan 2011 med tiltak Visjon: Alle ansatte i kommunen skal oppleve arbeidsplassen som trygg, forutsigbar og helsefremmende. Hovedmål: REDUSERE SYKEFRAVÆRET TIL 7% INNEN UTGANGEN AV 2013 Delmål: Redusere sykefraværet til 8,0% innen utgangen av 2011 Tiltak: Videreføre 3-parts samarbeid på hver enkelt enhet Følge opp verneombudene gjennom samlingene, i daglig drift og faglig oppdatering og kompetanseutdeling Starte nærværsprosjekt i bokollektivene og barnehagene sammen med IA Kurs for enhetsledere om den nye IA avtalen og tilrettelegging for gravide Bistå enhetene i arbeidet med å legge til rette for arbeidstrening, ha konkrete mål Faste møter med NAV lokalt over utviklingen av arbeidstreningsplasser Faste legemøter Samarbeid med BHT og NAV (IA) v/behov ØKE ANDELEN MED REDUSERT ARBEIDSEVNE SOM GÅR FRA TRYGDEYTELSER TIL ARBEID Opprettholde plasser for arbeidstrening Måltall for 2011 er 8 kandidater Enhetsledere melder ønsket behov til NAV lokalt om arbeidsplasser NAV kan ikke gi oss rapport på måltall. Vi er aktive og har en god dialog og samhandling med NAV lokalt. ØKE FORVENTET PENSJONSALDER Se seniorpolitikk for kommunen, som gjelder gruppen år. Målet er å beholde seniorer lengre i arbeid, utover 62 år. Måltallet er å beholde 55 % av gruppen år. Vi har 73 ansatte over 60 år, og vi ønsker å beholde 75 % av Gruppen år Side 13

14 \\adm-ep02\pdfprodir$\haol\85152.doc Side 2 av 3 Generell mal FRAMDRIFTSPLAN Videreføre 3-parts samarbeid på hver enkelt enhet Enhetsleder/verneombud/ tillitsvalgt I gang Org.- og pers.sjef/enhetsleder Følge opp verneombudene gjennom samlingene, i daglig drift og kompetanseutdeling Starter nærværsprosjekt i bokollektivene og barnehagene Kurs for enhetsledere om ny IA avtale og tilrettelegging for gravide Bistå enhetene i arbeidet med å legge til rette for arbeidstrening Enhetsleder/verneombud kontinuerlig Org.- og pers.sjef / hovedverneombud Enhetsledere/verneombud Snarest Org.- og pers.sjef / Hovedverneombud og IA Enhetsledere Vår 2011 Org.-og personalsjef/ia Enhetsledere pågår Org.-og personalsjef Faste møter med NAV lokalt over utviklingen av arbeidstreningsplasser Faste legemøter Er avholdt, men NAV kan ikke levere rapport/statestikk på dette. Tilbakemeldingen er at kommunen tar imot ønskede kandidater. Utvikle samarbeidet med legene og IA. snarest pågår Org.-og personalsjef Enhetsleder Org.-og personalsjef/ia Samarbeid med BHT og NAV (IA) v/behov pågår Org.-og personalsjef Side 14

15 \\adm-ep02\pdfprodir$\haol\85152.doc Side 3 av 3 Generell mal Side 15

16 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2005/1230 Arkivkode: 461 Saksbehandler: Eva Johansen Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/11 Arbeidsmiljøutvalget Sykefravær 1 kvartal 2011 Dokumenter som er vedlagt: Statistikk 1 kvartal 2011 Grafer sykefravær fra kv RÅDMANNENS INNSTILLING: Arbeidet med reduksjon av sykefraværet i Enebakk fortsetter i samsvar med intensjonen i IA-avtalen SAKSUTREDNING: Sammendrag Sykefraværet for 1 kvartal er nå på 10,4 %. Dette er dessverre en stor økning i forhold til 1 kvartal 2010 som var på 8,7 %. Bakgrunn Arbeidsgiver er pålagt gjennom arbeidsmiljøloven å føre statistikk over de ansattes sykefravær. Etter ønske fra arbeidsmiljøutvalget skal denne legges fram hvert kvartal. SAKSOPPLYSNINGER Målet i IA handlingsplanen for 2010 var å få ned sykefraværet til 8,5 %. Dette klarte vi da sykefraværet for 2010 var på 8.25 %. Vårt mål for 2011 er 8%. Dette betyr at vi må arbeide ekstra hardt resten av året for å klare dette. Vurderinger og begrunnelse Det skal fra bli enda bedre oppfølging av den sykmeldte. Vi skal nå skrive oppfølgingsplan innen 4 ukers sykemelding, og ha dialogmøter med BHT og IA innen 8 uker også for de som har redusert sykemelding. Dette er den siste sykefraværsstatistikken vi får på Agresso systemet. Neste statistikk blir tatt ut fra Visma, som er det nye lønn-/og personalsystemet vårt. Vi fortsetter også med opplæring av enhetsledere, samarbeidsmøter med NAV, tillitsvalgte og HVO, samt 3 parts samarbeid på hver enkelt enhet. Side 16

17 Sykefravær 1 kv Arb.st Avdeling Frav.% Deltids% Virk dgv Egm 1-3 dgv Sm 1-3 dgv Egm >3 dgv Sm 4-16 dgv Sm dgv Sm >56 dgv Syke dgv 1100 SENTRALADM 2, ,00 284,40 0,80 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6, LØNN- OG PERSONAL 0,94 900,00 190,20 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, ØKONOMIKONTOR 7, ,00 411,00 1,00 0,00 0,00 7,00 25,00 0,00 33, SERVICETORG 1,64 700,00 146,55 0,50 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2, VOKSENOPPLÆRING 1,19 472,86 99,68 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, KULTUR/OPPVEKST ADM 39, ,00 150,80 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 64,00 99, PED.PSYK.RÅDGIV.KONTOR 3, ,00 415,00 9,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13, LÆRLINGER BARNE- OG UNGDOM 9,95 486,00 94,10 2,00 3,30 0,00 2,50 0,00 0,00 10, LEGESENTER 15, ,59 478,55 1,60 0,00 0,00 0,00 55,06 26,00 84, REHABILITERING 8, ,00 399,54 5,50 0,00 0,00 2,00 0,00 30,96 38, NAV 4, ,83 523,00 11,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 26, BARNEVERN 4, ,57 498,60 1,00 0,00 0,00 4,40 15,00 0,00 22, DRIFT/VEDL.HOLD 13, ,00 444,10 1,00 0,00 0,00 5,60 0,00 61,30 67, AVD. FOR NATURFORV. 0,00 360,00 76,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KULTUR ADM. 2,42 969,96 201,33 0,53 0,60 0,00 3,87 0,00 0,00 5, BIBLIOTEK 25, ,30 206,98 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 53,50 70, KULTURSKOLEN 2, ,00 345,28 0,00 1,20 0,00 4,90 0,00 0,00 8, FLATEBY UNGDOMSKLUBB 9,11 144,00 27,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 2, KIRKEBYGDEN UNGDOMSKLUBB 69,19 111,99 7,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,54 16, YTRE ENEBAKK UNGDOMSKLUBB 0,00 124,02 26,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEKNISK ADM 1, ,00 297,80 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5, RENHOLDERE/VAKTMESTERE 7, , ,26 7,40 0,00 0,00 11,00 58,10 87,88 164, NAB 6, ,00 734,80 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 52, PSYKIATRI 2, ,79 535,36 5,80 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 14, TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 22, ,26 224,71 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 64,00 65, ENHET FOR REHAB/ FORVALTNING 12, ,00 274,40 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 28,90 38, FLYKTNINGETJENESTEN 0,47 800,00 168,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Y.E.SKOLE 16, , ,71 58,19 0,00 0,00 69,39 93,15 273,98 506, KIRKEBYGDEN SKOLE 3, , ,51 22,82 0,00 0,00 7,00 4,99 0,00 40, HAUGLIA SKOLE 11, , ,03 18,47 0,00 0,00 26,90 25,00 107,81 187, STRANDEN SKOLE 19, ,14 982,33 14,89 0,00 0,00 17,20 35,54 153,64 234, MJÆR UNGDOMSSKOLE 10, , ,99 6,55 0,00 0,00 9,00 63,77 72,43 151, ENEBAKK U.SKOLE 3, , ,69 16,90 2,58 0,00 16,00 13,00 0,00 58, PROSJEKTHUSET 4,67 780,00 159,20 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7, Y.E.SKOLE SFO 8, ,37 357,96 7,75 0,00 0,00 6,61 8,00 11,44 34, KIRKEBYGDEN SKOLE SFO 4,02 882,00 180,60 7,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7, HAUGLIA SKOLE SFO 9, ,94 498,34 10,95 0,00 0,00 5,15 0,00 33,02 52, NYLENDE BOKOLLEKTIV 14, ,62 907,32 4,70 3,15 0,00 10,87 80,06 38,03 150, SLØSSÅSVEIEN BOKOLLEKTIV 3, ,52 291,66 3,68 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 10, GAUPEVEIEN BOKOLLEKTIV 12, , ,66 14,40 2,41 0,00 46,11 12,00 0,00 160, HJ.BASERT TJENESTER 12, , ,07 4,26 0,00 0,00 15,58 10,50 123,29 154,63 Side 17

18 6371 DAGAVDELINGEN HOS 1,69 30,00 5,80 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, HELSE- OG SOSIALADM 18, ,00 321,60 4,00 0,80 0,00 8,00 22,90 37,60 74, EBS LANGTID 11, , ,30 10,74 0,66 0,00 26,24 33,13 107,99 179, EBS KORTTID 3, ,61 923,84 7,78 0,28 0,00 4,38 0,00 0,00 36, EBS AVD.KOPÅS 3, ,64 739,09 16,93 3,24 0,00 6,49 0,00 0,00 27, FORPLEINING 14, ,19 289,95 4,28 0,00 0,00 0,00 13,20 20,72 48, Y.E.BARNEHAGE 18, , ,52 22,24 4,00 0,00 22,00 46,40 148,50 255, KIRKEB BHG 8, , ,43 10,05 3,00 0,00 22,20 62,50 0,00 105, FLATEBY BHG 13, , ,80 31,20 3,00 6,00 21,90 106,10 42,00 219, KLOAKK 5, ,00 238,60 2,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 13,50 Til sammen 10,39 Side 18

19 Avt dgv 291,20 192,00 444,00 149,00 100,88 249,80 428,50 104,50 563,21 438,00 549,00 521,00 512,00 76,80 206,32 277,48 353,38 30,72 23,89 26,46 302, ,64 787,60 550,16 290,19 312,90 169, , , , , , ,77 167,00 392,83 188,16 550, ,29 302, , ,70 Side 19

20 5,90 395, ,20 960,57 766,25 337, , , ,60 252,10 Side 20

21 kvartal 9,6 9,9 13,6 8,7 10,4 2. kvartal 9,1 7,6 11,1 8,7 3. kvartal 7,1 7,7 7,4 6,8 4. kvartal 8,9 10,3 9,0 8,8 Enebakk kommunes sykefravær ,0 14,0 13,6 12,0 10,0 8,0 6,0 11,1 9,6 9,9 10,3 9,1 8,9 9,0 8,7 8,7 8,8 7,1 7,67,7 7,4 6,8 10,4 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 4,0 2,0 0, Side 21

22 Side 22

23 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2007/777 Arkivkode: 440 Saksbehandler: Eva Johansen Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/11 Arbeidsmiljøutvalget HMS håndbok revidering 2011 Dokumenter som ikke er vedlagt: RÅDMANNENS INNSTILLING: Tas til orientering SAKSUTREDNING: Sammendrag HMS håndboken skal nå revideres Bakgrunn Den er ikke revidert siden 2007 Saksopplysninger Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med denne. Denne gruppa skal bestå av Sissel Bjerkely fagforbundet, Hanne Oppegaard HVO, Beate Birkeli enhetsleder HOS, Eva Johansen HMS håndboken er å finne under kvalitetslosen på intranettet. Vurderinger og begrunnelse Side 23

24 Eventuelt Side 24

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.10.2010 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.03.2009 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.08.2008 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2012 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.04.2010 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.09.2012 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 09.02.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.05.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsmiljøutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30

Arbeidsmiljøutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget i Rissa Møtested: Rissa rådhus Blåheia Møtedato: 12.02.2016 Tid: 13:30

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget i Rissa Møtested: Rissa rådhus Blåheia Møtedato: 12.02.2016 Tid: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget i Rissa Møtested: Rissa rådhus Blåheia Møtedato: 12.02.2016 Tid: 13:30 Forfall meldes til utvalgssekretær Veronika Aune som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE Gjelder for perioden januar 2015 desember 2019 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 1 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFO

Detaljer

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresal - grupperom Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 14.00 Orienteringssaker: 1. Medarbeiderundersøkelsen v/ass. rådmann Morten B.

Detaljer

Vel møtt! Verdal, 27. mai 2014. Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Verdal, 27. mai 2014. Anne Kari Haugdal (sign) leder Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Verdal og Levanger Møtested: Kommunestyresalen Verdal Dato: 02.06.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Rådhuset Verdal - møterom 3.eg Dato: 21.01.2013 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Ungdomsskole Dato: 23.11.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Ungdomsskole Dato: 23.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Ungdomsskole Dato: 23.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø HANDLINGSPLAN Handlingsplanen utarbeides i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Agder Arbeidsmiljø skal ha

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møtested Levanger Rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.05.2010 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

HÅNDBOK FOR VERNEOMBUD I RISSA KOMMUNE

HÅNDBOK FOR VERNEOMBUD I RISSA KOMMUNE HÅNDBOK FOR VERNEOMBUD I RISSA KOMMUNE 28.01.2016 1 Innhold 2 Verneombudene i Rissa kommune... 3 3 Organisasjonsstrukturen i Rissa kommune... 3 A) Administrativt:... 3 B) Politisk... 4 C) Arbeidsmiljøutvalget...

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING

Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Alstahaug kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.01.2016 Tid: 09:00-14:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL. Lunner rådhus, Møterom: Utsikten. Fra arbeidstakerne: Kari Anne Bergvatn, Gry Elisabeth Gudbrandsen, Berit Bergh Gulden

PROTOKOLL. Lunner rådhus, Møterom: Utsikten. Fra arbeidstakerne: Kari Anne Bergvatn, Gry Elisabeth Gudbrandsen, Berit Bergh Gulden Vår ref.: 06/81-49 PROTOKOLL Utvalg Møtedato Sted Behandlede saker Antall møtende representanter Arbeidsmiljøutvalg 4. februar 2015 Lunner rådhus, Møterom: Utsikten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15,

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Sakene: 020/05-027/05 Dato: 06.12.2005 Møtested: kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 11.

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Sakene: 020/05-027/05 Dato: 06.12.2005 Møtested: kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 11. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Sakene: 020/05-027/05 Dato: 06.12.2005 Møtested: kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 11.30 Følgende medlemmer møtte: Marit Olsen, Pål Pettersen og

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.09.2007 Tid: 13:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Drift og anlegg sine lokaler på Moan Dato: 21.05.2012 Tid: 13:00-15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Drift og anlegg sine lokaler på Moan Dato: 21.05.2012 Tid: 13:00-15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Drift og anlegg sine lokaler på Moan Dato: 21.05.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars E Moen Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/974 RAPPORT OM HMS-GRUPPENES ARBEID I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Rapporten tas til orientering Vedlegg: HMS-plan Evenskjer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 4/11. Saksnummer Utvalg Møtedato 4/11 Arbeidsmiljøutvalget 30.03.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 4/11. Saksnummer Utvalg Møtedato 4/11 Arbeidsmiljøutvalget 30.03. Sak 4/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/11 Sakstittel: EVALUERING AV RØYKEFORBUDET Arkivsaknr: 08/40 Saksbehandler: RKO/LPK/EVELS Edvard Velsvik Bele K-kode: 441 Saksnummer

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, på eget web skjema på nettsiden,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Saksbehandler: Arbeidsgruppe med Even Næss, dekan, Patrick Murphy, verneombud, Unn Storheil, HMS koordinator. SAMMENDRAG: Det totale sykefravær ved Høgskolen i Nesna var i

Detaljer