Digital Distribusjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital Distribusjon"

Transkript

1 Digital Distribusjon Hvordan benytte seg av den mest hensiktsmessig som uetablert artist? Masteroppgave i Musikkteknologi Institutt for musikk, NTNU Trondheim, November 2011 Ingebjørg Hagerup 1

2 1 Sammendrag I musikkbransjen har det alltid eksistert mennesker med forretningstalent fremfor musikalske kvaliteter som har tatt seg av markedsføring, distribusjon og salg av musikk. Dette samarbeidet mellom utøver og bransje har i ulik grad gagnet artisten, likefremt har det funnet sted, og finner fremdeles sted. Man kan spørre seg om dette vil være tilfellet i like stor grad i fremtiden, for med digital distribusjon har det blitt slik at artisten i større grad kan styre sin egen karriere. Om de vil komme til å gjøre det er foreløpig uvisst, selv om trender kan peke i den retningen. Med dette som utgangspunkt ønsker jeg å gjøre et lite eksperiment. Jeg vil lage en EP i DIY 1 stil og lanserer meg selv som artist. Dette betyr at jeg skal gjøre alt fra å komponere, til å distribuere musikken på egen hånd. Hvor langt er det mulig for meg som ikke har noe erfaring fra hverken artisten, produsenten eller managerens ståsted å komme? Og hvilke ulike muligheter har jeg til å gjøre meg selv kjent på Internettet? Dette er spørsmål jeg ønsker å finne svar på ved å utforske fenomenet digital distribusjon. Jeg ønsker ikke å komme med noen fasit på hva en uetablert artist bør gjøre, men heller belyse hvilke muligheter som ligger på internettet nå. Gjennom mine egne erfaringer vil jeg forsøke å tegne et bilde av hvordan de ulike digital distribusjonskanalene fungerer, samt hva man bør tenke på før man velger å distribuere musikken sin. De digitale distribusjonsmuligheten har blitt flere bare i løpet av perioden jeg har jobbet med oppgaven, derfor sier det seg selv at mye vil bli utdatert i løpet av kort tid. Noen av de nåværende aktørene innenfor digital distribusjon vil være aktive også i framtida, men det er vanskelig å forutse hvilke som vil bestå og hvilke som vil fases ut. Min uttesting tar for seg noen av de nåværende aktørene, både gratistjenester og de som opererer mot betaling Målgruppen til prosjektet blir foruten alle som finner digital distribusjon interessant, hovedsaklig uetablerte artister som ønsker å gjøre seg mer tilgjengelig, skape seg ett nettverk, samt øke sin potensielle tilhengerskare. Jeg gir ingen garantier for at man blir rockestjerne av å følge mine anbefalinger, men man vil få et innblikk i hvilke verktøy man kan bruke for å bygge seg opp. Resultatet av prosjektet vil bli presentert i form av en EP, denne skriftlige rapporten og en radiodokumentar som har blitt sendt i programmet Urørt på NRK P3. 1 DIY er en forkortelse av do it yourself. Det betyr at man tar seg av de ulike oppgavene knyttet til en musikalsk produksjon på egen hånd. 2

3 Urørt er et program som har som overordnet mål å løfte frem nye band og artister. Noe som er den perfekte arena for mitt prosjekt. 3

4 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...side 2 2 Forord...side 6 3 Introduksjon...side Prosjektoversikt...side Rapportoversikt...side Bakgrunn for prosjektet...side Distribusjonens historie...side Omveltninger i bransjen den digitale distribusjonens fødsel...side Utvidet teknisk og digital tilgjengelighet...side DIY (do it yourself)...side Hvordan fungerer den tradisjonelle distribusjonen?...side Produksjon av EP...side Komponering og arrangering...side Tekster...side Bright white...side Dext...side Shh...side Innspilling...side Tekniske spesifikasjon...side Opptaksteknikker...side Miksing...side Ønsket uttrykk og lydbilde...side Plassering i visuelt lydbildet...side Ønsket oppfatning...side Plassering i sjangerlandskap...side Mastering...side Evaluering av låter etter mastering...side 32 6 Coverdesign...side Arbeid med foto og Photoshop...side Tresnitt...side 36 7 Radiodokumentar...side Planlegging av radiodokumentar...side Møte angående sendetid på P3...side Utarbeiding av konsept og dokumentarens oppbygging...side Tilpassing av dokumentaren i forhold til Urørt-redaksjonens krav...side Dokumentarens oppbygning...side Sending av dokumentar...side Nettsak...side Formål med dokumentaren...side Intervju...side Vinkling av intervjuer...side Valg av intervjuobjekt...side Gjennomføring av intervju...side

5 8 Kvalitativ forskning...side Vinkling av intervju...side 47 Dybdeintervju med Stein Torleif Bjella...side Dybdeintervju med Thomas Bratlie...side Dybdeintervju med Mathias Stubø...side Dybdeintervju med Kristine bjørnstad...side Digital distribusjon...side Den digitale distribusjonens funksjon...side Relevante distribusjonskanaler for norske artister...side SoundCloud...side Spotify...side Tunecore...side Phonofile...side MP3.COM...side WiMP...side Last.fm...side Digitale distributører...side Uttesting av eget materiale...side Uttesting av Bandwagon...side Uttesting av SoundCloud...side Uttesting av Urørt...side Uttesting av Bandcamp...side Uttesting av Last.fm...side Uttesting av Tunecore...side Positive erfaringer...side Negative erfaringer...side Konklusjon...side Utestående resultater...side 88 Kilder...side Vedlegg... 1 EP Brightwhite Dext Shh... 2 DVD Radiodokumentaren Intervju med Thomas Bratlie Intervju med Kristine Bjørnstad Intervju med Stein Torleif Bjella Intervju med Mathias Stubø Tabell med oversikt over digitale distributører Fremsiden av coveret Baksiden av coveret Vinner sak fra Namdalsavisa Sak om Digital evolusjon... 3 Tresnitt-trykk... 5

6 2 Forord Å lage denne oppgaven har vært en langvarig prosess, men takket være gode støttespillere sitter jeg nå med en følelse av å ha nådd målet. Det er mange som sier at det å skrive en masteroppgave er helt forferdelig, men nå som jeg sitter her ved veis ende, slår det meg at jeg har hatt det veldig gøy. I tillegg har jeg lært mye om både meg selv, digital distribusjon og omverdenen. Jeg vil gjerne takke min veileder Øyvind Brandtsegg for gode råd og samtaler som ledet meg i riktig retning. Jeg vil også takke fiolinist Mats Haugland og bassist Eirik Øien for musikalske bidrag og inspirasjon. Låtene ville mistet en viktig dimensjon uten deres bidrag. Mari Garås Monsson fortjener en enorm takk for godt samarbeid og veiledning med tanke på radiodokumentarens ulike faser. Det samme gjelder Jørgen Hegstad og NRK generelt. For korrekturlesing og tekstlig hjelp vil jeg rette en stor takk til Anders Rosenvinge og Eivor Hagerup. Jeg må også takke Anders for alle de gode middagene han har laget til meg i sluttfasen av dette prosjektet. Til slutt vil jeg gjerne takke Kristine Bjørnstad, Thomas Bratlie, Mathias Stubø og Stein Torleif Bjella som alle delte sine råd og erfaringer med meg. 3 Introduksjon Distribusjon av musikk har eksistert i ulike former helt siden nedskriving av noter ble en realitet, kanskje også før det. Hva er så distribusjon? Kort forklart kan man si følgende: Distribusjon er alle aktiviteter og tiltak en bedrift setter i verk for å utforme og påvirke varestrømmen fra produsent til den endelige bruker. Dette skjer ved at aktørene, det vil si agenter, grossister og detaljister utfører en rekker aktiviteter som eksempelvis: lagring, transport, overføring av eiendomsretten og innsamling samt oppdeling av varepartier. Musikk har tradisjonelt blitt solgt som en vare i fysisk format, enten i form av noteark, voksrull eller eksempelvis cd. Hvorpå aktiviteter som lagring, transport og oppdeling av varepartier har vært en realitet. I de senere år har derimot denne aktiviteten forandret seg totalt på grunn av Internettet og digitaliseringen 2 av musikk. 2 Begrepet digitalisering brukes ofte når ulike former for informasjon, som tekst, lyd, bilde eller tale, blir konvertert til en enkelt binær kode. Digital informasjon eksisterer som ett av to siffer, enten 0 eller 1 6

7 Som en direkte årsak av digitaliseringen og deling av musikk via internettet har det blitt dannet utallige kanaler som gjør det mulig for både etablerte og uetablerte musikere å distribuere musikken sin på ulike vis. I mitt prosjekt har jeg satt meg som mål å forsøke og belyse de ulike digitale distribusjonsmulighetene som eksisterer per dags dato. Jeg vet at jeg ikke vil klare å få med alle som finnes, men jeg vil dekke de mest essensielle, det vil si de som flest folk velger å benytte seg av. Distribusjonsmetodene som eksisterer på internettet er noe ulike, men alle har som mål å knytte produktet, som i dette tilfellet er musikk, opp mot konsumenten. For å etablere enda bedre kjennskap til aktørene som finnes i dag skal jeg teste ut eget materiale i form av en EP på noen utvalgte distributører. Denne typen empirisk 3 uttesting gir meg et enda bedre bilde av hvordan de ulike tjenestene fungerer fra en artists ståsted, og danner sådan hovedgrunnlaget for mine personlige erfaringer i dette prosjektet. I tillegg til egne erfaringer har jeg gjennom kvalitative intervjuer hentet inn profesjonelle artisters erfaringer. Disse har vært med på å legge grunnlaget for radiodokumentaren som er min hovedpresentasjon av oppgaven for offentligheten. 3.1 Prosjektoversikt Arbeidet med dette prosjektet har jeg av praktiske hensyn delt opp i ulike deler. Det er et sammensatt prosjekt hvor jeg belyser samme problemstilling på tre ulike måter. Jeg har valgt å kalle prosjektet Digital distribusjon, Hvordan benytte seg av den mest hensiktsmessig som uetablert artist? Prosjektet leveres i følgende deler: den ene er denne skriftlige rapporten. Den andre er en selvprodusert EP som jeg har brukt til praktiske utprøving av tjenester. I tillegg som et supplement til EP-en har jeg lagd et albumcover til visuelt bruk i distribusjonen. Den siste delen består av en radiodokumentar som sendes i november på kanalen P3, i et program som heter Urørt. Alle intervjuer gjort i forbindelse med radiodokumentaren brukes også som kildematerialet til rapporten. 3.2 Rapportoversikt Årsaken til mitt valg av prosjekt går jeg nærmere inn på i kapittel 4. Her redegjør jeg for 3 Empirisk uttesting innebærer at konklusjon er basert på en sanselige erfaring 7

8 hvilke mål jeg har jobbet mot, og hvorfor. I tillegg til en innføring i den historiske bakgrunnen. Det vil også bli en orientering av følgene knyttet til større teknisk og digital tilgjengelighet, samt hvordan disse har ført til nye behov og utfordringer for bransjen. I tillegg til en innføring i DIY 4 som er en ny trend og direkte årsak av ny teknisk og digital tilgjengelighet i dagens musikkbransje. I kapittel 5 vil jeg ta for meg arbeidet med musikken, som fremstilles i form av en EP. Denne delen vil inneholde utgreiinger om kompositorisk-, musikalsk- og teknisk arbeid lagt ned i forbindelse med produksjonen av EP-en. I kapitel 6 vil jeg redegjøre for gjennomføringen av det kunstneriske arbeidet med coveret til EP-en. Dette innbefatter tresnitt-trykk og arbeid i Photoshop. I det neste kapitelet, nr 7, vil jeg redegjøre for arbeidet med radiodokumentaren, hvordan jeg fikk sendetid hos NRK, formålet med dokumentaren, utvelgelse av intervjuobjekter, vinkling og oppbygning av dokumentaren, samt sendingen av dokumentaren. Kapittel 8 vil inneholde en redegjørelse av den kvalitative forskningen jeg har gjort i forbindelse med prosjektet. Denne delen vil inneholde intervjuer av artister og bransjefolk i tillegg til den kvalitative forskningens funksjon i prosjektet. Påfølgende kapitel, nr 9, vil omhandle digital distribusjon. Her vil jeg redegjøre for hvilke digitale distributører som finnes, hvilken virkemåte de ulike har, samt en nærmere innføring i historien og funksjonaliteten til noen utvalgte distribusjonskanaler. Kapittel 10 vil handle om uttestingen av de ulike distributørene. I tillegg vil jeg greie ut om min deltagelse i konkurransen Bandwagon, som et ledd i uttestingen av eget materiale ved bruk av digital distribusjon. Her vil jeg også skildre hva jeg opplevde som positivt og negativt ved de ulike uttestingene. I det siste kapitlet, nummer 11, vil jeg redegjøre for mine konklusjoner ved endt prosjekt i tillegg til eventuelle utestående resultater. 4 Bakgrunn for prosjektet Dette prosjektet er inspirert av faktorer som nevnes innledningsvis, men også et ønske om å få bedre oversikt over hvordan man bør forholde seg til digital distribusjon som en uetablert artist. Hva bør man tenkte gjennom før man deler av sin egen musikk på internettet, og ikke minst hva 4 Gjør det selv (eller DIY) er et begrep som brukes for å beskrive opprettelsen, endringer eller reparasjon av noe uten hjelp av eksperter eller fagfolk. 8

9 ønsker man å få ut av det. En annen faktor har vært et ønske om å lage en produksjon som setter mine opplærte evner på prøve i form av et teknisk og estetisk produkt. Hva er jeg i stand til å lage på egen hånd? Hvor mange mennesker er det mulig å nå med musikken ved å bruke digital distribusjon? Hvordan kan jeg best videreformidle det jeg finner ut? dette har vært spørsmål som har stått for store deler av drivkraften bak prosjektet. DIY som jeg nevnte i forrige avsnitt er det nye "hotte" å gjøre for uetablerte og enkeltstående artister i dag, derfor tenkte jeg at det ville være interessant å gjøre mitt prosjekt til et slags DIY-prosjekt, med særlig fokus på hva jeg kan få ut av digital distribusjon, uten å starte et eget plateselskap. I løpet av de siste 5 årene har jeg drevet mye med radiomediet, både som tekniker programleder og musikkprodusent i både studentradio og NRK. Derfor var det nærliggende å skape et produkt for nettopp radio, da det er et medium jeg etter hvert kjenner ganske godt. Har aldri lagd en radiodokumentar tidligere, men har alltid hatt lyst. En oppsummering av bakgrunnen for prosjektet inneholder en kombinasjon av nysgjerrighet på det som foregår i musikkbransjen nå, nysgjerrighet på hva jeg er kapabel til rent kunstnerisk, musikalsk og teknisk, samt et ønske om å dele mine erfaringer med andre i startfasen av en musikalsk karriere. 4.1 Distribusjonens historie Distribusjon av musikk har eksistert helt siden man begynte å selge musikk i større kvantum. Den tradisjonelle modellen har innebåret en artist, et plateselskap et distribusjonsselskap og til sist et utsalgssted. Platen har blitt produsert av plateselskapet for så å bli trykt hos distribusjonsselskapet som også har sørget for å bringe platene ut til ulike musikkforhandlere. Dette er en prosess som tar en del tid og som derfor trenger en del planlegging og arbeid. En gang på 90-tallet var det noen som så seg lei av å vente på at den lokale platebutikken skulle få inn akkurat det albumet de ventet på, dermed bestemte de seg for å dele musikken sin med andre på internettet, som til gjengjeld også delte sin musikk. Foruten å slippe ventetiden var dette gratis, og man kunne få tak i all mulig slags musikk. Plausibelt nok ble dette et verdensomspennende fenomen i løpet av kort tid. Musikkbransjen raste, mens konsumentene koste seg med hundretusenvis av titler gratis. Men, dette var for godt til å være sant, og etter relativt kort tid ble "tyvene" stilt for retten. 9

10 4.1.1 Omveltninger i musikkbransjen - den digitale distribusjonens fødsel Søksmål mot fildelerne ble rettet av Recording Industry Association of America (RIAA) og andre underholdningselskaper i 2003, noe som førte til en innovasjon i to motstridende retninger. På den ene siden fikk man uautoriserte nettverk som fant mer effektive måter å omgå myndighetene på. Mens på den andre siden kunne man se at det autoriserte online musikkmarkedet ble født, her distribuerte man beskyttet innhold ved hjelp av digitale Rights Management (DRM)-teknologi. (Klym, Natalie 2005) Dette var altså den lovlige digitale distribusjonens fødsel. Markedet var i begynnelsen som nå dominert av en aktør, nemlig Apples i Tunes. De sto i 2005 for 80% av markedet for digital musikk i USA, noe som antagelig stemte like bra her i Norge. Etter hvert fikk man imidlertid alternativer til itunes, som kun solgte musikk levert av visse plateselskaper. Likefremt er itunes fremdeles den største forhandleren(jackson, David 2005)5 Et par av de første alternativene til itunes for artister og band uten platekontrakt var Myspace og CDBaby. Egentlig var Myspace tenkt som et sosialt nettverk, men de utviklet etter hvert muligheten til å laste opp musikk i mp3 kvalitet, noe som gjorde nettstedet til en digital distributør av både kommersiell og ukjent musikk. Nettstedet var det mest besøkte sosiale nettstedet i verden mellom I 2008 overtok Facebook denne statusen, en status de fremdeles har i Facebook er ingen digital distributør, men brukes som mellomledd for både salg og deling av musikk. (Wikipedia, 2011) CDBaby ble grunnlagt av Derek Sivers som selv var musiker. Han opprettet et nettsted hvor han kunne selge sin egen musikk. Etter hvert ble dette nettstedet større og distribuerte musikk i tillegg til å selge musikk av stadig flere uetablerte artister og independent labler. Frem til 2008 var det med andre ord hovedsaklig via tjenester som itunes, Myspace og CDBaby man kunne dele og få tak i lovlig digital musikk på internettet, men også alternative forhandlere var på fremmarsj i denne perioden. (Wikipedia, 2011 CDBaby) Rundt midten av merket man at CD-salget avtok drastisk. Foruten de åpenbare årsakene som at kjøp av digital musikk er mye mer effektivt, kostnadsbesparende og praktisk enn kjøp av CD, merket man at Mp3-spillerne som brukes til å spille av digital musikk, overtok salget av bærbart avspillingsutstyr. Mp3-spillerne må kunne sies å være en av de største årsaken til et meget godt salg av digital musikk over internettet generelt. Mot slutten av tiåret så man at itunes fremdeles var dominerende på digitalt salg av musikk. Men mange andre nettsteder begynte også å selge eller streame musikk, i tillegg til at 5 Grunnleggeren av Seeking alpha 10

11 uetablerte artister i mye større grad fikk nye muligheter til å distribuere musikken sin selv. Dette via ulike tjenester som CDBaby, Myspace, Last.fm, Tunecore og MP3.COM. 4.2 Utvidet teknisk og digital tilgjengelighet På slutten av perioden ble det altså stadig mer vanlig å dele sin egen musikk via ulike nettsider. Alternativt kunne man også opprette en hjemmeside med låter tilgjengelig for streaming eller nedlastning, samt salg av fysiske plater. Foruten disse mulighetene kunne man som uetablert artist distribuere musikken sin til itunes og AmazonMP3 via tjenester som CDBaby, Tunecore og Awal. Den økte tilgjengeligheten over internettet i kombinasjon med et økt salg av billig studioutstyr som mikrofoner, lydkort og arbeidsstasjoner for digital lyd som Pro Tools, førte til en eksplosjon av artister og band som gjorde opptak og mikset sin egen musikk. Man trengte ikke lenger å leie et studio med tekniker for titusenvis av kroner for å gjøre opptak av musikk. Ei heller trengte man et plate- og distribusjonsselskap for å publisere og selge musikken sin. Likefremt var det fremdeles vanlig og forsøke å få en platekontrakt, slik at plateselskapet sto for de økonomiske risikoene og utgiftene knyttet til en plateinnspilling. I tillegg til arbeid med promo og en generell representasjon av bandet/artisten. Dette på grunn av at det fremdeles var og er vanskelig å tjene noe særlig med penger på egen hånd. (Stubø, Mathias 2011) Men man så på slutten av dette tiåret at plateselskapene og de tradisjonelle distribusjonsselskapenes posisjon var i ferd med å endre seg DIY (do it yourself) Under intervjuene med musikerne Mathias Stubø og Thomas Bratlie fikk jeg en mistanke bekreftet, nemlig det at det har blitt vanlig og på grensen til populært å gjøre alt i en musikkproduksjon på egen hånd. Særlig band ser fordelene ved å fordele arbeidet mellom medlemmene i stedet for å ansette profesjonelle folk til å ta seg av de oppgavene et plate- og distribusjonsselskap tradisjonelt ville tatt seg av. Thomas Bratlie vokalist i Rumble in Rhodos som selv er bandets plateselskapssjef sier at det er fullt mulig for band å få ting til å skje på egen hånd, det er ikke lenger nødvendig å vente på at et plateselskap skal komme å tilby sine tjenester. Står man fast på grunn av at man ikke får det 11

12 tilbudet man ønsker, kan man lese litteratur om hvordan man gjør ting på egen hånd og bare gjøre det selv. Tiden hvor et band trengte det enorme støtteapparatet til et stort label 6 for å lykkes er langt borte. Det er heller ikke plateselskapene som nødvendigvis oppdager nye band. Dermed er det mulig for band å gjøre grunnarbeidet selv. Nettopp det faktum at det finnes så mye litteratur og rimelig utstyr knyttet til produksjon og markdesføring av musikk fører til at mange velger å gjøre alt prosessen innebærer på egen hånd. 4.3 Hvordan fungerer den tradisjonelle distribusjonen? Tradisjonelt sett må en artist eller et plateselskap jobbe for å finne en distributør som er interessert i akkurat deres utgivelse, særlig dersom man ikke har et godt salg å sikte til. Man kan se på distributøren som en forretningspartner som jobber med artisten/plateselskapet for å oppnå et felles mål; selge artistens plater. Dersom artisten har fått gode anmeldelser er dette noe distributøren kan bruke i sitt arbeid med å få artistens plate inn i diverse butikker. Store distributører sender lange lister med utgivelser som forhandlerne kan velge mellom, derfor er det viktig å stikke seg ut i mengden av utgivelser slik at din plate blir tatt inn. I de siste årene har det også blitt langt vanligere for distribusjonsselskapene og gjøre mer av promorelatert arbeid som presseskriv og lignende. (Brae S. Michael,2009) For å sette ting i perspektiv, med tanke på hvordan den digitale distribusjonen fungerer kontra den tradisjonelle distribusjonen, vil jeg gi en kort innføring i hvordan de tradisjonelle distributørene forhandler med ulike plateselskap. Et ledd som delvis er i ferd med å forandres som følge av digital distribusjon. De store plateselskapene sine utgivelser blir alle distribuert av store distributører. Disse distributørene består av store distribusjonsnettverk, som får platene fra selskapene inn i butikkene. WEA en stor distributør i USA har rundt 600 ansatte, mens plateselskapet Warner Bros. Records har rundt 200 ansatte, det sier litt om omfanget. (Passman, Donald 2008) 7 I løpet av årene har det imidlertid oppstått en hel rekke sammenslåinger av plate- og distribusjonsselskap. Den aller siste sammenslåingen kunne jeg lese om den , bare fire dager før denne oppgaven avsluttes. På Dagbladets nettsider sto det følgende: Universal kjøper opp EMI. EMI skal altså selges til Universal, men også noen deler av selskapet går til Sony BMG. (Ramnefjell, Geir 2011) Siden dette fremdeles ikke har blitt annonsert av hverken EMI eller 6 Label er et uttrykk som brukes i musikkbransjen om platemerker. Platemerker er det samme som undergrupper av plateselskaper. 7 Side 76 i All you need to know about the music business 12

13 Universal, velger jeg å ta utgangspunkt i at det fremdeles gjenstår 4 store distribusjonsselskaper, som alle er eid av store Plateselskaper. I alfabetisk rekkefølge er de som følger: EMI(som distribuerer Capitol og Virgin); Sony BMG (distribuerer Columbia, Epic, J, Jive og RCA records); Universal ( distribuerer universal, interscope/a&m/geffen, MCA, Islan/DefJam, Motown); og WEA( distribuerer WarnerBros., Elektra, Atlantic). De selskapene som er ramset opp etter hver distributør er bare de større plateselskapene, også mindre selskaper distribueres av disse distributørene. Noen av de mindre plateselskapene går under navnet "Independents". De kommer i to ulike kategorier: Den ene er major-distributed independents. Dette er selskaper som har en liten gruppe ansatte. Samtidig som de signerer artister inngår de også kontrakter med større selskaper som tar på seg alle funksjoner bortsett fra å spille inn platene. Det major-distributed independent selskaper gjør er å mase på de større selskapene for at de skal ta inn talentene de har funnet og promotere de. Når utgivelser fra disse selskapene har plateslipp kan det enten være på independent lablet eller på distribusjonsselskapets label. I sistnevnte tilfelle vil ikke folk engang vite at det lille independent selskapet eksisterer, eller har noe med utgivelsen å gjøre. (Passmann S. Donald 2008)8 True independents er den andre varianten. Disse selskapene er ikke eid av store selskaper, men er finansiert av sine eiere eller investorer. Eksempler på slike selskap er SubPop, Flying fish og Rounder Records. Disse true independent plateselskapene distribuerer ikke platene sine gjennom store distributører, men gjennom independent distributører som er spesialiserte på independent selskapene. Pussig nok er imidlertid de fleste store independent distributørene eid av de store selskapene. Mer spesifisert er indie distributøren RED eid av Sony, Caroline er eid av EMI, ADA er eid av Warner, Og Fontana er eid av Universal. Man kan spørre seg om hvordan en stor distributør driver et independent distribusjonselskap? Svaret ligger i at de bruker den samme infrastrukturen med tanke på shipping, papirarbeid etc. Men de har ulike ansatte innenfor salg knytte til indie-produktet. Er man et indieselskap er det en "big deal" dersom man får en ordre på 2000 enheter. På den andre siden gjesper de store selskapene av opplag på under 75000, så disse independentdistributørene er satt til en mindre skala, ensbetydende med at de ansatte får betalt oppdragbasert og får bonuser basert på hva de faktisk kan få til. (Passmann S. Donald 2008)9 Her ser man altså at ulike distribusjonsselskaper jobber med ulike plateselskaper og i ulik skala. Slik situasjonene er i dag er det nesten bare de aller største artistene som blir trykt i store 8 Side i All you need to know about the music business 9 Side All you need to know about the music business 13

14 opplag på tradisjonelle formater som CD og vinyl, da det ikke lønner seg for mindre artister på grunn av et dårlig marked. Noen velger likevel å trykke opp plater, men sjeldent med fortjeneste som formål. Med en slik markedssituasjon kan man spørre seg om hvor lenge det vil være slik at det jobber tre ganger så mange mennesker i distribusjonsselskapene kontra plateselskapene. Phonofile er et av de største independent digitale distribusjonsselskapene. De kunngjorde en sak med følgende overskrift på sin Facebookside: "CD-formatet vil bli boikottet av de største plateselskapene innen slutten av 2012". Saken var hentet fra Side-line Magazine og later til å være troverdig. Dersom dette medfører riktighet, er det ikke vanskelig å se for seg at dette vil føre til store omveltninger i den tradisjonelle distribusjonsbransjen, slik den fungerer i dag. Det kan med andre ord se ut til at den digitale distribusjonen kan komme til å bli den dominerende innen kort tid, men det forblir enn så lenge antagelser. 5 Produksjon av EP Jeg innså tidlig at jeg ville forske på en måte som kunne gi meg innsikt i de utfordringene en uetablert artist står ovenfor. Derfor valgte jeg å på egen hånd skape forskningsmateriale i form av ny uutgitt musikk. Slik jeg ser det, er det å lage noe selv den beste måten å skaffe seg førstehånds informasjon på. Det gir en innsikt i alt arbeidet som kreves i sammenheng med en plateproduksjon. Foruten det er det nødvendig for meg å ha materiale som jeg eier når det skal distribueres, i hovedsak for å unngå rettighetsuklarheter. Jeg valgte å kalle det musikalske prosjektet mitt Ingibjyrg, og det av den enkle grunn at Ingebjørg fungerer dårlig internasjonalt, samtidig som det antageligvis har blitt tatt i bruk av en annen Ingebjørg. Ingibjyrg er et navn jeg har brukt ved tidligere anledninger privat da jeg synes at det har egenart. 5.1 Komponering og arrangering Det første jeg gjorde i arbeidet med EP-en var å kartlegge hvilken type musikk jeg ønsket å lage. I teorien kunne jeg kastet meg ut i hvilken som helst sjanger, men i og med at prosjektet skulle være mitt og jeg skulle være den som sto som ansvarlig for det hele valgte jeg å lage en type musikk 14

15 som jeg kunne komponere og spille inn selv. Særlig på grunn av at jeg da slapp å være avhengig av andre komponister og/eller artister i komposisjonsfasen. Da mine egne utøvende evner var det som hovedsaklig begrenset komponering fant jeg ut at rolig stemningsfylt musikk med innslag av elektroniske elementer kunne passe bra, da det er noe jeg mestrer. Bruk av regler og musikalsk teori i komponering er ikke noe som tiltaler meg noe særlig. Jeg foretrekker å komponere etter gehør, det vil si at de tonerekkene jeg personlig mener klinger bra, blir de jeg velger å bruke. Ved å komponere på denne måten får musikken egenart og et litt mer personlig preg. I komponeringsfasen brukte jeg ulike instrumenter som komp, blant annet gitar, piano og trekkspill. Da jeg hadde de akustiske stemmene på plass bygde jeg på komposisjonen ved å bruke MIDI-instrumenter i programmet Logic. Jeg lagde rammer til rundt låter før jeg valgte ut de jeg ville jobbe videre med. Etter at jeg selv hadde kuttet ned til 9 låter, tok jeg de med til veileder for å diskutere hvem av de jeg burde satse på. Etter vårt møte satt jeg igjen med 3-4 låter som skulle utgjøre EP-n. Disse låtene var på det tidspunktet langt fra ferdige, men rammene for videre arbeid var satt. Videreutviklingen av låtene var krevende, særlig på grunn av at jeg alene skulle være musiker, tekniker og produsent på en og samme tid. Jeg ble blind på min egen musikk, og min egen tilfredshet med låtene varierte fra god den ene dagen, til veldig dårlig den neste. På grunn av dette valgte jeg å fokusere på tre og ikke fire låter, da jeg følte at det ville heve kvaliteten på hele EPen. Arrangeringen kom litt av seg selv, særlig på grunn av at jeg arbeidet på en lag-på-lag måte. Når man jobber alene er det vanskelig å spille inn alle instrumenten samtidig, slik at man blir nødt til å ta for seg ett og ett instrument av gangen. Fordelen med å jobbe lagvis er at dersom man vil legge til eller fjerne et instrument underveis, kan man enkelt gjøre dette. Balanse og det at instrumentene utfyller hverandre og sammen skaper den riktige stemningen kan sies å ha vært mitt hovedfokus i arrangeringen. Man kan si at det ikke finnes noen regler for hvordan musikk skal arrangeres og komponeres, da musikk er og blir subjektivt. Dette er sant i den forstand at alt kan forsvares kunstnerisk dersom det ligger en intensjon bak Tekster Jeg har skrevet svært få sangtekster i mitt liv, heldigvis har jeg hørt veldig mange, og vet hvilke jeg ikke liker. Med dette som utgangspunkt forsøkte jeg systematisk å styre unna overdreven bruk av ordklisjeer som You, I, love, rose, need, heart,hurt, boyfriend, girlfriend, my++. 15

16 Det var relativt vanskelig å skrive tekster, da jeg føler at ordlyden har mye å si for rytmen og framdriften i en låt. I tillegg må man tenke på at selve ordet har en betydning i seg selv. Man bør kanskje ta like mye hensyn til begge disse faktorene, men jeg valgte å legge litt større vekt på at ordene passet inn i musikken fonetisk. Til tross for dette var det også viktig å gi teksten en mening. Jeg liker tekster som tolkes ulikt fra person til person. Når teksten blir for tydelig kan det ofte bli litt banalt i mine ører. Derfor kan man ikke ved første øyekast se en klar handling eller mening i mine tekster, men dersom man setter seg inn i de kan man om man vil, finne en mening. Brightwhite som er den første låta på EPen, kan ved første øyekast virke kryptisk, men det er en sang som handler om den første snøen og vinteren. "But will you be my green butcher" synger jeg i refrenget, dette handler om at snøen skal komme og slakte det grønne. "They are over here right now" betyr at snøen har ankommet. Så enkelt, men samtidig ikke selvsagt. Det fine med sangtekster er at de ikke trenger å være gramatisk korrekte, man trenger heller ikke å synge ordene med samme uttalelse som de har når de blir sagt. Dette gir en som dikter en enorm frihet til å tilpasse ordene til musikken. Låtene jeg lagde heter BrightWhite, Dext og Shh. Brighwhite handler om den første snøen som nevnt tidligere, Shh handler om min gamle katt, mens Dext handler om tv-serien Dexter. Jeg blir ikke forundret dersom de som hører musikken min tolker tekstene som melankolske og alvorlige, da stemningen i musikken legger opp til en viss seriøsitet. Jeg synes dette fenomenet underbygger det at en stemningen i en låt rent musikalsk kan villede lytteren med tanke på hva teksten faktisk handler om. De fleste vil nok tolke mine låter til å handle om langt mer seriøse tema enn hva de faktisk gjør. Dette er imidlertid noe av det jeg liker best ved å skrive tekster som kan tolkes på ulike vis, de kan gi ulike meninger for ulike mennesker Brightwhite Slow so make a-a song, with backyards and several chimneys on the broken cars, even standards with the light of the first snow even echoes and reverb it's white chalck but will you be my green butcher they are over here right now 16

17 will you be, kind rewind the wire, from here once upon a time, in the west but will you be my green butcher they are over here right now take, my advise the kingdom, will rise you should go but will you be my green butcher they are over here right now so if i see you making a gesture should i send something back Dext define the words he says make me take the desition to a higher state of mind i know what you are but i'm not like that a-anymore somtimes i think you'r the only one who knows but maybe there's another code it's you thei'r always talking about so why, are you calling in, your CI 17

18 they'r secret spot he can hold his own yes his own he can hold his own translate the motion please I ease the pain, of not knowing even to estate the knowledge unheard around the corner I finally can see-ee It's the clear blue sky embracing me oh, embracing me Shh sneaky legs, and dark black fur watching your, every move slowly towards you with loving ears the gentleness i oh so, obvious moving along my arm around the touch seems just like a morning ago sleeping in the sound of nothing taking lots of the holes in my eye the clock is tikking 18

19 time to dive moving along my arm, around the touch seems just like a morning ago 5.2 Innspilling Etter og ha fått musikken ned på noteark begynte jeg med innspillingen av de ulike instrumentene i studio. Jeg valgte å bruke skolens lokaler i Fjordgata til disse opptakene. Både kontrollrom 1 og kontrollrom 2 ble brukt som arbeidsstasjon under opptakene. Her er et bilde av kontrollrom 1 som har programvaren Pro Tools på maskinen: Det første instrumentet jeg foreviget på hardisken var pianoet. Under opptaket av pianoet brukte jeg kun metronom som «hjelpemiddel». Jeg koblet opp mikrofonene og gjorde klart et nytt prosjekt i Pro Tools. Signalgangen fra mikrofonen til Høytalerne inne i kontrollrommet var som følger; først inn i veggen via en multikabel som gikk inn til kontrollrommet hvor det er et patchbrett. Deretter valgte jeg å sende signalet videre til Focusrite forforsterkeren. For å konvertere signalet fra analogt til digitalt ble det så sendt videre til Digidesign audiointerfacet/lydkortet (Digidesign 192 I/O HD Analog Interface) deretter kunne jeg jobbe videre med det i Pro Tools. 19

20 Med gode signalnivåer inn fra pianoet, var det duket for opptak. Jeg satte igang opptaket i kontrollrommet og gikk inn til studioet hvor pianoet står. Der hørte jeg metronomen i hodetelefonene og spilte inn pianoet i takt med den. Det ble opp til flere opptak, hvor jeg da ble nødt til å gå fra kontrollrommet til studioet etter å ha startet opptaket. Ved de første opptakene gikk dette greit, men da jeg skulle spille inn andrestemmen oppå førstestemmen ble det litt værre. Da måtte jeg legge opp første stemmen flere ganger etter hverandre i prosjektet slik at jeg kunne løpe fra kontrollrommet inn til studioet for så å sette meg til å vente på at opptaket skulle begynne i hodetelefonene. Noen ganger glemte jeg eksempelvis å skru på metrononem, dermed måtte jeg løpe tilbake til kontrollrommet, skru på metronomen, for så å gå tilbake til studioet. Det ble en del løping for å si det sånn. Illustrasjonsfoto av opptak av piano På grunn av denne løpingen mellom rommene valgte jeg å gjøre opptak av gitaren inne i kontrollrommet. Jeg mikket opp gitaren med to AKG 414 mikrofoner, i tillegg til at jeg brukte en direkte linje inn i Focusrite forforsterkeren. AKG 414 er en god kondensator mikrofon som egner seg utmerket til opptak av akustisk gitar. Den ene mikrofonen ble plassert foran lydhullet, mens den andre ble plassert lenger opp mot halsen og båndene på gitaren. Dette for å få et stereoopptak som kan skape rom, men også for å enklere kunne justere hvilke egenskaper i lyden jeg ønsket å fremheve i miksen. Trekkspillet ble også tatt opp fra kontrollrommet. På dette opptaket brukte jeg U 87-en som ble plassert ved trekkspillets lyd/luftehull rundt cm unna omtrent. Trekkspillet er et relativt 20

BOMTIKK 2 Et kurs i å spille rock, trinn 2

BOMTIKK 2 Et kurs i å spille rock, trinn 2 BOMTIKK 2 Et kurs i å spille rock, trinn 2 Utarbeidet av AKERSHUS MUSIKKRÅD, Fetveien 1E, 2007 Kjeller Ide og tekst Øivind Nordal Jon G. Olsen Robert Skrolsvik Lillestrøm, september 1989 Revidert av Roy

Detaljer

Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming

Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming Norsk platebransje i fasen mellom fysisk salg og streaming En oppgave om plateselskapenes nåsituasjon og veien videre Marie Rosted Furseth Bacheloroppgave ved Music Management, avdeling Rena HØGSKOLEN

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget?

Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget? Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget? Stig Roar Isaksen Emnekode: BE 323 E HHB-MBA Abstract This master thesis examines

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Examensarbete Master 2010 Andreas Henrik Backer Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Handledare: Joakim Milder och Ragnhild Sjögren Musikerprogram, konstnärlig

Detaljer

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter?

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter? av Anders Odden 1 2 Artist, skribent og festivalgründer Anders Odden har på oppdrag fra MIC Norsk musikkinformasjon utarbeidet oppslagsverket Artisthjelpen. I denne finner du intet mindre enn alt du trenger

Detaljer

Analyse av en todelt freemium-modell i et tosidig plattformmarked

Analyse av en todelt freemium-modell i et tosidig plattformmarked Handelshøgskolen i Tromsø Analyse av en todelt freemium-modell i et tosidig plattformmarked Andreas Elvevold Masteroppgave i økonomi og administrasjon - mai 2014 ii Forord Denne masteroppgaven utgjør den

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association

Forord. http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_savings_and_credit_association Forord At thailendere praktiserer spareklubber i Norge er noe jeg ble introdusert til ved at jeg har en samboer som er i fra Thailand, og som ved en tilfeldighet kom til å nevne denne institusjonen for

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Digital musikk for en digital generasjon

Digital musikk for en digital generasjon 01/12 Arbeidsnotat Working Paper Digital musikk for en digital generasjon En analyse av forretningsmodellene bak Spotify og Wimp Ruth Rørvik S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?»

Sammendrag Hva karakteriserer de økonomiske mekanismene som opererer i den norske bloggsfæren?» Forord Denne masteroppgaven representerer slutten på min mastergrad i Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU. Arbeidet med dette prosjektet har vært både lærerikt, interessant og spennende,

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM)

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) Making a filmmaker Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) 3.mai 2009 Innledning Denne rapporten samler og synliggjør forskningsmaterialet i det skandinaviske

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Institutt for arkeologi og sosialantropologi. «Jeg må bare svare» En studie av smarttelefonbruk og sosialitet.

Institutt for arkeologi og sosialantropologi. «Jeg må bare svare» En studie av smarttelefonbruk og sosialitet. Institutt for arkeologi og sosialantropologi «Jeg må bare svare» En studie av smarttelefonbruk og sosialitet. Therese Grøttumsbråten Masteroppgave i sosialantropologi - Mai 2015 (Illustrasjon: Tara Moore/Getty

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer