STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll"

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-14:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 91/15 Til sak: PS 104/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kåre Magnar Børseth AP Renate Eikrem AP Jorun Kristine Lundemo FRP Øistein Teigen KRF Per Moen AP Siv Sætran SP Tove Irene Moan Andersen AP Geir Falck Anderssen H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgrim Hogstad Hallem V Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Rolf Charles Berg Torgrim Hogstad Hallem SP Fra administrasjonen møtte: Navn Tore Rømo Geir Aspenes Hanne Elin Ovesen Stilling Etatsjef Teknisk Leder Arealforvaltning Sekretær Møtet ble ledet av: Øistein Teigen Av medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Merknader: Protokoll fra møtet godkjennes. Enstemmig vedtatt.

2 Bård Hubert Gustafsson var tilsted ved behandling av PS 96/15. Orientering ved behandling av PS 98/15 ved Julie Bjugan. Saksliste for Komite plan i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Saker til behandling PS 91/15 Årsrapport /3864 PS 92/15 Årsberetning brann- og redningstjenesten /3643 PS 93/15 PS 94/15 84/491 - Jernbanevegen 1B, 7503 Stjørdal - behandling av klage over vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel pkt om krav til områderegulering 108/169 - Prestmovegen 34A, 7514 Stjørdal - behandling av søknad om dispensasjon for deling av eiendom 2014/ /1719 PS 95/15 22/10 og 13 Holltrøa - dispensasjon og deling 2014/8261 PS 96/ Sutterøy industriområde - områderegulering 2014/1498 PS 97/ Fosslivegen gnr/bnr 100/51 2. gangsbehandling av reguleringsplan 2012/5191 PS 98/ Stjørdal sentrum - fastsetting av planprogram 2012/5415 PS 99/15 Politisk forespørsel - regulering av deler av Kubakkan til boligformål 2015/806 PS 100/15 1. gangs behandling av reguleringsplan 2014/1429 PS 101/15 PS 102/15 183/9, 12 og 13 Myren - dispensasjon og deling - ny behandling 87/10 Damstua - avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av hytte til enebolig. PS 103/15 108/3 - Prestmov 59 D - oppføring av 4 boenheter i kjede - dispensasjon fra planbestemmelser til kommuneplanens arealdel PS 104/15 Godkjenning av protokoll 2013/ / /7941

3 Saker til behandling PS 91/15 Årsrapport 2014 Innstilling i Komite plan Komite Plan tar saken til orientering. Øistein Teigen (KRF) fremmet følgende forslag: Komite Plan tar saken til orientering. Teigens (KRF) forslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Komite kultur, næring og miljø Saken til orientering Behandling i Komite kultur, næring og miljø Uttalelse: KNM tar rådmannens forlag til innstilling til orientering. Enstemmig vedtatt. Innstilling i Komite Levekår Saken til orientering Behandling i Komite Levekår Komite Levekår tar rådmannens innstilling til orientering. Enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken til orientering PS 92/15 Årsberetning brann- og redningstjenesten 2014 Saken utsettes for orientering av brannsjefen ved neste møte. Øistein Teigen (KRF) fremmet følgende utsettesforslag:

4 Saken utsettes for orientering av brannsjefen ved neste møte. Teigens (KRF) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. 1. Komite plan, som brannstyre, tar årsberetningen for brann- og redningstjenesten 2014 til orientering. PS 93/15 84/491 - Jernbanevegen 1B, 7503 Stjørdal - behandling av klage over vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel pkt om krav til områderegulering Klagen tas ikke til følge. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Geir Falck Anderssen (H) fremmet spørsmål om sin habilitet, eiendomsmegler. Anderssen (H) fratrådte under behandling av sin habilitet. Leder fremmet følgende forslag: Anderssen er habil jfr. Forvaltningslovens 6. Enstemmig vedtatt. Anderssen (H) tiltrådte behandlingen. Rådmannens forslag vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer. Klagen tas ikke til følge. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

5 PS 94/15 108/169 - Prestmovegen 34A, 7514 Stjørdal - behandling av søknad om dispensasjon for deling av eiendom Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 annet ledd innvilges søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr/bnr 108/169 i LNF-området i kommuneplanens arealdel. Geir Falck Anderssen (H) fremmet spørsmål om sin habilitet, eiendomsmegler solgt tomten/ikke fult oppgjør for salg. Anderssen (H) fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 8 av 9 medlemmer. Leder fremmet følgende forslag: Anderssen er inhabil jfr. Forvaltningslovens 6 2. ledd. Enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 4 stemmer mot 4 stemmer, med leders dobbelt stemme. Anderssen (H) tiltrådte etter behandling. Geir Falck Anderssen (H) fremmet spørsmål om sin habilitet, eiendomsmegler solgt tomten. Anderssen (H) fratrådte under behandling av sin habilitet. Nå 8 av 9 medlemmer. Leder fremmet følgende forslag: Anderssen er habil. Enstemmig vedtatt. Anderssen (H) tiltrådte. Nå 9 av 9 medlemmer. Øistein Teigen (KRF) fremmet følgende utsettelsesforslag: Teigens (KRF) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 annet ledd innvilges søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt fra eiendommen gnr/bnr 108/169 i LNF-området i kommuneplanens arealdel. PS 95/15 22/10 og 13 Holltrøa - dispensasjon og deling 1. Søknad imøtekommes.

6 2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens p.graf og 20-1 bokstav m, jf samme lovs p.graf har komite plan som intensjon å innvilge søknad om fradeling av 2-to boligtomter på inntil 2 dekar hver fra eiendommen Holltrøa gnr/bnr 22/10 og 13. Godkjenningen innebærer dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel. Med hjemmel i jordlovens p.graf 9 og 12 innvilges søknad om fradeling av et areale på inntil 2 dekar på hver av tomtene fra eiendommen Holltrøa gnr/bnr 22/10 og 13. Før oppmåling i henhold til Matrikkelloven kan finne sted må det dokumenteres tilfredsstillende vannforsyning, avløpsforhold og lovlig adkomst i henhold til Plan- og Bygningslovens krav i kapittel 27. Før endelig vedtak sendes saken til sektormyndighetene for uttalelse. Begrunnelse: Søker har opplyst at Holltrøa er en gammel husmannsplass som har vært i familiens eie i generasjoner. Søker har bodd på eiendommen siden først på 90-tallet. De bygde da en ny enebolig. Nå i dag står det totalt 3 bolighus på eiendommen. Forannevnte er bosatt, mens de to andre ikke har vært bebodd siden tidlig 80-tall og midt på 90-tallet. Det som ønskes fradelt er dagens bebodde bolig samt en av de eldre boligene. Søkers 2 barn er voksne og i etableringsfasen. De ønsker å flytte hjem til Holltrøa for å etablere seg der. Søker opplyser at de ønsker å sette opp en ny bolig på tuftene av den eldste boligen på eiendommen. Dette vil gi søkers familie en nærhet i tre generasjoner som er ønskelig fra et familiært synspunkt. Det er ikke jordbruksaktivitet på eller rundt gården som vil bli påvirket på noen måte. Dette ligger også i et område av Skatval hvor det ikke har vært tilflytting på lange tider. Sett i lys av kommunens intensjon om en 40/60 fordeling av bosettingen i kommunen ønskes dette velkommen. Spesielt da dette er vanskelig å få til med dagen arealplan. Etter komiteens vurdering er det en klar interesseovervekt i at de gamle tomtene blir bebygd. Derfor vurderes fordelen som større enn ulempen. Sett i lys av overnevnte, samt at komiteen tidligere har akseptert nybygging på gamle hustufter og husmannsplasser, så kan kommunens arealplan fravikes. Rolf Ch. Berg (SP) fremmet følgende forslag: 1. Søknad imøtekommes. 2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens p.graf og 20-1 bokstav m, jf samme lovs p.graf har komite plan som intensjon å innvilge søknad om fradeling av 2-to boligtomter på inntil 2 dekar hver fra eiendommen Holltrøa gnr/bnr 22/10 og 13. Godkjenningen innebærer dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel.

7 Med hjemmel i jordlovens p.graf 9 og 12 innvilges søknad om fradeling av et areale på inntil 2 dekar på hver av tomtene fra eiendommen Holltrøa gnr/bnr 22/10 og 13. Før oppmåling i henhold til Matrikkelloven kan finne sted må det dokumenteres tilfredsstillende vannforsyning, avløpsforhold og lovlig adkomst i henhold til Plan- og Bygningslovens krav i kapittel 27. Før endelig vedtak sendes saken til sektormyndighetene for uttalelse. Begrunnelse: Søker har opplyst at Holltrøa er en gammel husmannsplass som har vært i familiens eie i generasjoner. Søker har bodd på eiendommen siden først på 90-tallet. De bygde da en ny enebolig. Nå i dag står det totalt 3 bolighus på eiendommen. Forannevnte er bosatt, mens de to andre ikke har vært bebodd siden tidlig 80-tall og midt på 90-tallet. Det som ønskes fradelt er dagens bebodde bolig samt en av de eldre boligene. Søkers 2 barn er voksne og i etableringsfasen. De ønsker å flytte hjem til Holltrøa for å etablere seg der. Søker opplyser at de ønsker å sette opp en ny bolig på tuftene av den eldste boligen på eiendommen. Dette vil gi søkers familie en nærhet i tre generasjoner som er ønskelig fra et familiært synspunkt. Det er ikke jordbruksaktivitet på eller rundt gården som vil bli påvirket på noen måte. Dette ligger også i et område av Skatval hvor det ikke har vært tilflytting på lange tider. Sett i lys av kommunens intensjon om en 40/60 fordeling av bosettingen i kommunen ønskes dette velkommen. Spesielt da dette er vanskelig å få til med dagen arealplan. Etter komiteens vurdering er det en klar interesseovervekt i at de gamle tomtene blir bebygd. Derfor vurderes fordelen som større enn ulempen. Sett i lys av overnevnte, samt at komiteen tidligere har akseptert nybygging på gamle hustufter og husmannsplasser, så kan kommunens arealplan fravikes. Bergs (SP) forslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Per Moen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes. Moens (AP) utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak i Komite plan

8 Behandling i Komite plan Kåre Børseth (AP) fremmet utsettelsesforslag: Børseth (AP) forslag enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av areal til boligformål på eiendommen Holltrø, gnr. 22 bnr. 10 og 13, jf. utredning og vurdering av søknaden. Med hjemmel i jordloven 9 og 12 avslås søknad om fradeling av areal til boligformål på eiendommen Holltrø, gnr. 22 bnr. 10 og 13, jf. utredning og vurdering av søknaden. PS 96/ Sutterøy industriområde - områderegulering Innstilling i Komite plan I medhold av plan og bygningslovens vedtar Stjørdal kommune ved kommunestyret reguleringsplan for Sutterøya industriområde, som vist på plankart med tilhørende bestemmelser, datert , sist revidert Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling: 1. I medhold av plan og bygningslovens vedtar Stjørdal kommune ved kommunestyret reguleringsplan for Sutterøya industriområde, som vist på plankart med tilhørende bestemmelser, datert , sist revidert PS 97/ Fosslivegen gnr/bnr 100/51 2. gangsbehandling av reguleringsplan Innstilling i Komite plan I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Kommunestyret reguleringsplan for Fosslivegen, gnr/bnr 100/51 som vist på plankart datert med tilhørende bestemmelser datert sist revidert og planbeskrivelse datert Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes.

9 Rådmannen bes om å vurdere mulighet for skilting i Fosslivegen for å unngå eventuell unødvendig trafikk i vegen, og prioritere å jobbe med erverv av nødvendig areal for å bygge fortau østover. Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Kommunestyret reguleringsplan for Fosslivegen, gnr/bnr 100/51 som vist på plankart datert med tilhørende bestemmelser datert sist revidert og planbeskrivelse datert Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes. Rådmannen bes om å vurdere mulighet for skilting i Fosslivegen for å unngå eventuell unødvendig trafikk i vegen, og prioritere å jobbe med erverv av nødvendig areal for å bygge fortau østover. PS 98/ Stjørdal sentrum - fastsetting av planprogram Innstilling i Komite plan Planprogram for områdereguleringsplan Stjørdal sentrum datert fastsettes ihht til Plan- og bygningslovens Per Moen (AP) fremmet følgende endringsforslag av punkt 1 til og med 13 Det legges til grunn for nye byggehøyder i sentrum 5 etasjer. Dette kan fravikes der det etter en konsekvensutredning kan dokumenteres en tilfredsstillende lys- og solforhold for omkringliggende boliger. Plassering av eventuelle signalbygg må fremkomme av den videre behandlingsprosessen. Punkt 14 Spendegården opprettholder sin status i gjeldende reguleringsplan fra 2008, men kan eventuelt bygges inn som et kulturelement i framtidig utbygging i kvartalet. Rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer.

10 Rådmannens forslag til innstilling: Planprogram for områdereguleringsplan Stjørdal sentrum datert fastsettes ihht til Plan- og bygningslovens PS 99/15 Politisk forespørsel - regulering av deler av Kubakkan til boligformål Kåre Børseth (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: Børseths (AP) enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) 12-11, jfr og kommuneplanens arealdel, avvises initiativ til omregulering fra formål grønnstruktur til boligformål, på deler av eiendommen Gnr 99 Bnr 1. Med henvisning til pbl er det kun forslag som er i tråd med overordnet plan som kan forlanges forelagt kommunestyret, for å avgjøre om planområdet skal tas opp til regulering. Avvisning av forespørsler om omdisponering som vesentlig avviker fra overordnete planer anses heretter som en saksbehandling/veiledning til utbyggere som kan håndteres administrativt. Det er iht. loven ikke klagerett på avvisningsvedtak.

11 PS 100/15 1. gangs behandling av reguleringsplan 1. I medhold av Plan- og bygningslovens vedtar Stjørdal kommune ved Komite plan å legge ut til offentlig ettersyn i 6 uker forslag til reguleringsplan for «1-199B. Del av Hjelseng gård gnr. 95/1» slik denne er vist på plankart med tilhørende planbestemmelser, sist revidert Oppmålingsforretning etter matrikkelloven skal være gjennomført for felles grense mellom eiendommene Gnr. 95/1 og 95/2 før en evt. sluttbehandling av planendringen 1-199B. Endelig planavgrensing mot øst vil være i samsvar med denne eiendomsgrensen. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 3. I medhold av Plan- og bygningslovens vedtar Stjørdal kommune ved Komite plan å legge ut til offentlig ettersyn i 6 uker forslag til reguleringsplan for «1-199B. Del av Hjelseng gård gnr. 95/1» slik denne er vist på plankart med tilhørende planbestemmelser, sist revidert Oppmålingsforretning etter matrikkelloven skal være gjennomført for felles grense mellom eiendommene Gnr. 95/1 og 95/2 før en evt. sluttbehandling av planendringen 1-199B. Endelig planavgrensing mot øst vil være i samsvar med denne eiendomsgrensen. PS 101/15 183/9, 12 og 13 Myren - dispensasjon og deling - ny behandling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 innvilger komiteen søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av våningshus og tomt med ca. 1 dekar fra eiendommen Myren, gnr. 183 bnr. 9 og 12 og gnr. 189 bnr. 13. Med hjemmel i jordlovens 9 og 12 innvilges søknad om fradeling av et arealet på inntil 0,6 dekar på den omsøkte eiendommen og tillegges arealet som fradeles etter plan- og bygningsloven. Begrunnelse: Tiltakshaver har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om fradeling av våningshus (kårbolig) med et areal på ca. 1 dekar fra eiendommen Myren, gnr. 183 bnr. 9. Det er en kårbolig oppført i 1970 som er søkt fradelt. Søkerne har opplyst at de vil selge gården, men vil beholde denne boligen. De har opplyst at det er en annen boenhet på bruket som kan tjene som kårbolig. Det ble gitt byggetillatelse for våningshus med sokkel i Videre er det ifølge matrikkelen nok et våningshus på eiendommen. Eiendommen som søkes fradelt ligger utenfor tunet på selve gårdsbruket.

12 Søkerne ønsker fradelt ca. 1 dekar for å ha areal til parkeringsplass, dyrking av potet, grønnsaker og frukt samt å ha en buffer mot areal der det fortsatt skal drives jordbruk. Det omsøkte arealet vil ikke være til driftsmessig ulempe. Dette ville ikke endre seg etter fradelingen. Komiteen kan ikke se at hensyn bak kommuneplanens arealdel er tilsidesatt, da det ikke var snakk om ny bebyggelse eller noen endret bruk av arealet. Gården hadde i alt ni bygninger og tiltakshaverne mente at det måtte være tilstrekkelig for gården med de syv øvrige bygningene. Det anses å foreligge flere fordeler enn ulemper med dispensasjonen. Arealet er begrenset til det som allerede er tatt i bruk til boligformål, med tillegg til det arealet som var nødvendig for å tilfredsstille kravene til uteoppholdsareal, totalt ca. 0,5 daa. Det ble utdelt brev fra søkeren datert : «Fradeling av kårhus på Myren, 183/9 i Lånke». Geir Falck Anderssen (H) fremmet følgende forslag: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 innvilger komiteen søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av våningshus og tomt med ca. 1 dekar fra eiendommen Myren, gnr. 183 bnr. 9 og 12 og gnr. 189 bnr. 13. Med hjemmel i jordlovens 9 og 12 innvilges søknad om fradeling av et arealet på inntil 0,6 dekar på den omsøkte eiendommen og tillegges arealet som fradeles etter plan- og bygningsloven. Begrunnelse: Tiltakshaver har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om fradeling av våningshus (kårbolig) med et areal på ca. 1 dekar fra eiendommen Myren, gnr. 183 bnr. 9. Det er en kårbolig oppført i 1970 som er søkt fradelt. Søkerne har opplyst at de vil selge gården, men vil beholde denne boligen. De har opplyst at det er en annen boenhet på bruket som kan tjene som kårbolig. Det ble gitt byggetillatelse for våningshus med sokkel i Videre er det ifølge matrikkelen nok et våningshus på eiendommen. Eiendommen som søkes fradelt ligger utenfor tunet på selve gårdsbruket. Søkerne ønsker fradelt ca. 1 dekar for å ha areal til parkeringsplass, dyrking av potet, grønnsaker og frukt samt å ha en buffer mot areal der det fortsatt skal drives jordbruk. Det omsøkte arealet vil ikke være til driftsmessig ulempe. Dette ville ikke endre seg etter fradelingen. Komiteen kan ikke se at hensyn bak kommuneplanens arealdel er tilsidesatt, da det ikke var snakk om ny bebyggelse eller noen endret bruk av arealet. Gården hadde i alt ni bygninger og tiltakshaverne mente at det måtte være tilstrekkelig for gården med de syv øvrige bygningene. Det anses å foreligge flere fordeler enn ulemper med dispensasjonen.

13 Arealet er begrenset til det som allerede er tatt i bruk til boligformål, med tillegg til det arealet som var nødvendig for å tilfredsstille kravene til uteoppholdsareal, totalt ca. 0,5 daa. Anderssens (H) forslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av våningshus og tomt med ca. 1 dekar fra eiendommen Myren, gnr. 183 bnr. 9 og 12 og gnr. 189 bnr. 13, jf. utredning og vurdering av søknaden. PS 102/15 87/10 Damstua - avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av hytte til enebolig. Geir Falck Anderssen (H) fremmet utsettelsesforslag: Anderssen (H) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknad om dispensasjon for bruksendring av hytte til enebolig. Nærmere redegjørelse og begrunnelse fremgår under avsnittet «vurdering». PS 103/15 108/3 - Prestmov 59 D - oppføring av 4 boenheter i kjede - dispensasjon fra planbestemmelser til kommuneplanens arealdel Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 annet ledd gis det dispensasjon fra pkt i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel for antall boenheter pr. dekar for utbygging av boligprosjekt på eiendommen Prestmovegen 59D, gnr/bnr 108/3, da vilkårene for dispensasjon anses å være oppfylt. Vurdering av vilkårene framgår av avsnittet «vurderinger».

14 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 annet ledd gis det dispensasjon fra pkt i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel for antall boenheter pr. dekar for utbygging av boligprosjekt på eiendommen Prestmovegen 59D, gnr/bnr 108/3, da vilkårene for dispensasjon anses å være oppfylt. Vurdering av vilkårene framgår av avsnittet «vurderinger». PS 104/15 Godkjenning av protokoll Protokollen enstemmig godkjent.

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 03.06.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16.25 Møteprotokoll Fra sak: PS 105/15 Til sak: PS 117/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan F-salen, Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tidspunkt: 13:00-16:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 39/15 Til sak: PS 50/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan F-salen, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tidspunkt: 13:00-16:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 51/15 Til sak: PS 67/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan F-salen, Rådhuset Møtedato: 05.02.2014 Tidspunkt: 13:00-17:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 8/14 Til sak: PS 17/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 24.04.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: 53/13 Til sak: 57/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.03.2012 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 7 Til saksnr. 23 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 010/06-025/06 14.02.2006 Formannskapssalen 14:00-16:00. Følgende medlemmer møtte: Ivar Nerhoel Kåre Ola Kurås Knut

Detaljer

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.10.2013 Fra og med sak: 84/13 Til og med sak: 92/13 Møtetid: 09.00-12.15 Av utvalgets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 28.10.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-17:15 Møteprotokoll Fra sak: PS 177/15 Til sak: PS 186/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00-13:55 Møtet satt igjen etter befaring kl 1400 Tidspunkt: 14:15-14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr:

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 14.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:30-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Anne Sofie

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 08.02.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 06/17 Til sak: PS 14/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested:, COOP Bjørgen på Forsetmoen Dato: 11.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Tore Tangstad

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 12.09.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 11:00-12:00 Møteprotokoll Fra sak: 116/13 Til sak: 118/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor MODUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknisk sektor Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2014 Tid: 18:00-20:10 Til stede på møtet: Ingunn D. Øderud (SP), Lars S. Grønhovd (SP), Terje E. Gulbrandsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Rollag kommunehus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

forvaltningsutvalget Saksliste datert 20.1.03 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste

forvaltningsutvalget Saksliste datert 20.1.03 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste ! R! cal l l ogo; exi t ; MØTEPROTOKOLL forvaltningsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.03 Tid: 16.15 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen:

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2.etg., Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 13:10 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 29.09.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-14:20 Møteprotokoll Fra sak: PS 38/15 Til sak: PS 40/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre

Møteprotokoll. Storfjord Plan- og driftsstyre Møteprotokoll Storfjord Plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Oterind - møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. F.o.m. sak PLM-6/15 t.o.m. sak PLM-15/15.

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. F.o.m. sak PLM-6/15 t.o.m. sak PLM-15/15. Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 17:00-19:50. Av 7 medlemmer var 7 tilstede. Til stede: Medlemmer: Trond Finstad (Ap), Tor Einar

Detaljer

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Page 1 of 11 Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - kommunestyresalen Barnas representant Bjørn Reppe MØTEprotokoll Hovedutvalg

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalling og saksliste godkjent med følgende tilleggssak: 58/11 08/686 RETTING AV FLYTEBRYGGER - FASTSETTING AV NY FRIST SAKSLISTE

PROTOKOLL. Innkalling og saksliste godkjent med følgende tilleggssak: 58/11 08/686 RETTING AV FLYTEBRYGGER - FASTSETTING AV NY FRIST SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 02.09.2011 Tilstede: Jarl Kato Solset KRF Britt Thomassen AP Stian Nilsen SP Per Otto Myre SAML Gøril Ovesen SAML Jorunn Hanssen AP

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.04.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Narinder Singh, Ragnhild Kulbrandstad

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan F-salen, Rådhuset Møtedato: 13.04.2016 Tidspunkt: 13:00-15.40 Møteprotokoll Fra sak: 35/16 Til sak: 48/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 20.01.2016 Tidspunkt: 13:00-16:00 Fra sak: PS 1/16 Til sak: PS 6/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Gjennomgang av kommuneplanens arealdel

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Gjennomgang av kommuneplanens arealdel TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Gjennomgang av kommuneplanens arealdel Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.08.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om internettstemmegivning og valgstyrets oppgaver Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 18.01.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 1/17 Til sak: PS 5/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan F-salen, Rådhuset Møtedato: 07.09.2016 Tidspunkt: 13:00-17:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 95/16 Til sak: PS 101/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad

Varamedlem forsøkt innkalt, men ingen kunne møte. Leif H. Nilsen, Rune Iveland, Oddbjørn Sagedal, Eirik Aarrestad VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 05.05.2010 kl. 9:00-15:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Møteinnkalling og sakliste utsendt 04.06.14 ble godkjent. Sak 27/14 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 11.06.2014 Etter ønske fra utvalget ble melding 11 og 18 referert. Asbjørn Leraand stilte spørsmål

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 14.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Maria Nitteberg brukerrepresentant

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 21.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 15/48 Til saksnr. 15/66 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) for Celina Hagen (Krf) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland,

Olav Eivindson (KrF) for Celina Hagen (Krf) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 13:00 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig FRP

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 30.06.2015 Tidspunkt: kl. 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Brynjulf Ole Hansen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett skole Kl. 11.00 Vedtaksmøte Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 10:00 11.25

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 10:00 11.25 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 10:00 11.25 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Karen Hagland Amundsen FO Nestleder Knut Bjørgen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan F-salen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tidspunkt: 13:00-17:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 10/16 Til sak: PS 23/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 77/11 11/516 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVA 12 GBNR. 17/3, 17/17, 17/27, 24/1, 24/5, 24/10, 25/6

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 77/11 11/516 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVA 12 GBNR. 17/3, 17/17, 17/27, 24/1, 24/5, 24/10, 25/6 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 09.12.2011 Tilstede: Jarl Kato Solset Krf Ole Edvin Langaune SP Gunn Karin Eriksen H Ragnhild Hjorthen Saml Bjørn Simonsen Saml vara

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Haugberg MEDL H-V-SV Ingvill Berg Fordal MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Haugberg MEDL H-V-SV Ingvill Berg Fordal MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 15.10.2014 Tid: 13:00-13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 10.07.2007 Møtested: Rådhuset på Aure Fra kl: 10.00 Til kl: 13:00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Forfall meldt

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tidspunkt: 14:00-15:30 Fra sak: PS 27/17 Til sak: PS 34/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10. Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll

Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.03.2010 Tid: 14:00-16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested: Rom 346, Støren rådhus Dato: 22.08.2016 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Fløttum

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Befaring på Gran kl. 18:00 Formannskapssalen, Enebakk Dato: 29.03.2012 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret

Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Kommunehuset i Misvær Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 08:00 19:15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP Anne

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtetid: 22.08.2016 kl. 17:00 17:45. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. Møtende medlemmer: Trond Finstad (Ap), Thor Einar Ombustvedt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

HOVEDUTSKRIFT. Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner). Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4, Rollag kommunehus Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 16:00 20:15 Før behandling av saksliste var det befaring på Vegglifjell (reguleringsplaner).

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 09.10.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder Henrik Østbye

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer