Poliklinikk Lillehammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Poliklinikk Lillehammer"

Transkript

1 Poliklinikk Lillehammer Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer

2 Velkommen til ene på Lillehammer Du har nå mottatt time til i eget brev, og informasjonen i dette brevet er viktig for din time. I tillegg ønsker vi med denne veiledningen å gi deg noen praktiske opplysninger i forbindelse med under - søkelsen/behandlingen hos oss. Vi gjør oppmerksom på at du er velkommen til å ta med deg pårørende. AVBESTILLING/ENDRING AV MOTTATT TIME Dersom du ikke har anledning til å møte til avtalt time, er det viktig at du gir beskjed snarest mulig og senest innen 24 timer før. HER FINNER DU OSS: Henvend deg til den en du har fått brev fra. Barne Inngang 1, plan 2 Telefon Barne- og ungdomspsyk. senter (BUP) Bygg 13 Telefon Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Inngang 1, plan 1 Telefon Gynekologisk Inngang 1, plan 2 Telefon Kirurgisk Inngang 2 Telefon Kjevekirurgisk Inngang 1 Telefon Laboratoriet Inng. 1, plan 2 og 3 Telefon Medisinsk Inngang 1, plan 3 Telefon Nevrofysiologisk Inngang 1, plan 3 Telefon / Nevrologisk Inngang 1, plan 12 Telefon Radiologisk Inngang 1, plan 2 Telefon Svangerskaps Inngang 1, plan 5 Telefon Øye Inngang 1, plan 12 Telefon

3 Reisen til og fra sykehuset DINE RETTIGHETER Du har rett til å få dekket nødvendige ut gifter ved reise til og fra behandling. Hoved regelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. Avstanden til behandlingsstedet må være minst tre km og reisen må koste mer enn lokal minstetakst. Reisen ordner du selv, eller du kan ringe pasientreisekontoret på telefon tastevalg 3 for hjelp til planlegging. For å få refundert utgiftene må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende til Helse - foretakenes senter for Pasientreiser (adressen står på skjemaet). Skjemaet finner du hos din behandler eller på pasientreiser.no. EGENANDEL Ved pasientreiser må du betale en egenandel hver vei. Barn under 16 år, nødvendig ledsager og personer med frikort skal ikke betale egenandel. Ved fritt sykehusvalg er det forhøyet egenandel hver vei, som ikke inngår i oppsamling til frikort. REISE MED REKVISISJON Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan ta rutegående transport kan du få rekvisisjon til annen transport. Din behandler skal vurdere ditt behov og skrive rekvisisjonen. For reiser med rekvisisjon skal du ikke fylle ut reiseregningsskjema. Manglende rutegående tilbud kan gi rett rett til rekvisisjon til annen transport. Ring Pasientreiser, telefon tastevalg 3, som avgjør om du har krav på dette. SAMMENSATT REISE Har du fått rekvisisjon til transport for deler av reisen, f.eks. ved en reise med flere ulike transportmidler. Da skal du kun sende reiseregning for den delen av reisen du ikke har rekvisisjon til. BESTILLING AV PASIENTREISER Bestilles på Pasientreiser telefon innen kl 1300 virkedagen før avreise. Pasienter som har takket nei til tilbudet om reise bestilt via Pasientreiser Innlandet, eller benytter transportør uten avtale med helseforetaket, har ikke har krav på å få refundert reisekostnadene ihht. syketrans - portforskriften. SAMKJØRING OG VENTETID Flere pasienter kan få plass i samme drosje/turvogn der det er praktisk mulig og helsemessig forsvarlig. Det vil bli tatt hensyn til spesielle behov din behandler har skrevet på rekvisisjonen. Du må regne med ventetid i forbindelse med reise til og fra behandling. HELSEEKSPRESS SI har to helseekspresser i rute gjennom Gudbrandsdalen og til Oslo. Disse har god komfort, egne plasser for bårer og rullestol samt heis og handikaptoalett. FOR YTTERLIGERE INFORMASJON Ring Pasientreiser Innlandet på telefon eller gå inn på pasientreiser.no

4 På sykehuset SYKEHUSETS SERVICETELEFON Kontakt Servicetelefonen når du har spørsmål om for eksempel ventetider, praktiske ting i forbindelse med syke besøk/opphold, hvem du kan kontakte, timen din, læringsog mestringskurs og mye mer. Servicetelefonen E-post: sykehuset-innlandet.no PARKERING Hvis du benytter egen bil (se anbefaling i brevet), gjør vi oppmerksom på at det er begrenset mulighet for parkering på sykehusets parkeringsplass. Parkeringen er avgiftsbelagt kl mandag til fredag og kl på lørdag. FRAMMØTE Følg skilting til den aktuelle en, eller spør på servicetorget (resepsjonen). Du må beregne litt ventetid. Hvis vi er spesielt forsinket, vil vi informere om dette. EGENANDEL Det er en egenandel på kr. 307,- ved poliklinisk undersøkelse, behandling og kontroll. Forbruk av materiell som f.eks. gips og bandasjer kommer i tillegg. EEG koster kr. 307,-. Egenandel ved røntgen-, ultralyd- og nukleærmedisinsk undersøkelse kr. 218,-. Det er ingen egenandel for barn under 16 år eller for gravide som skal til svangerskapskontroll. Depositum/betaling ved lån av krykker er kr 300,-. (Takstene er per 1. juli 2010, det tas forbehold om endringer.) FRITAK FOR EGENANDEL Dersom behandling/undersøkelse eller kontroll er forsinket mer enn en time etter avtalt tid, og du ikke har fått varsel før oppmøte, kan det ikke kreves egenandel. Du skal bli informert om årsaken til forsinkelsen, og hvis mulig varsles om forsinkelse før oppmøte. UBENYTTET TIME Det er viktig for andre som venter på behandling ved sykehuset at du varsler og avbestiller innen 24 timer før avtalt time, dersom du ikke har anledning til å møte. Sykehuset kan kreve et gebyr hvis du unnlater å møte til avtalt time, dvs. hvis du uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer. For 2010 er gebyret kr Dette gjelder også de som er fritatt fra å betale egenandel.

5 BETALING Det oppfordres til å betale med bankkort eller kontanter. Ved purring av forfalt giro påløper et purregebyr på 1/10 av til enhver tid gjeldende inkassosalær. YRKESSKADE/SKOLESKADE Godkjent vedtak fra NAV må legges fram. TOLK Sykehuset kan skaffe tolk dersom du har behov for det. Ta kontakt med den poli klinikken du er innkalt til. VERDISAKER Unngå å ta med store pengebeløp eller verdisaker. Sykehuset kan ikke ta ansvar for dette under besøket/oppholdet. GJENGLEMTE EIENDELER Har du mistet eller glemt eien deler på sykehusområdet, kan du kontakte syke husets Service torg (resepsjonen) på telefon RØYKING Sykehuset er røykfritt. All røyking må foregå på anviste plasser utendørs. MOBILTELEFON Det er tillatt å bruke mobiltelefon på enkelte områder i sykehusets lokaler. Det er tydelig skiltet «Mobilfri sone» der mobil telefonen skal være slått av. I sykehusets lokaler er det ikke tillatt å bruke telefonens kamerafunksjon, og ringelyden på mobiltelefonen skal til enhver tid være «lydløs». Vennligst vis hensyn. KIOSK OG KAFETERIA Ligger på plan 1, ved inngang 1. Mandag fredag kl Lørdag kl Søndag kl Helligdager kl SYKEHUSKANTINA Ligger på plan 2, og er åpen for publikum og ansatte. Det serveres smørbrød, salater, kaker m.m. Middag serveres fra kl Mandag fredag kl Lørdag søndag kl APOTEK Apoteket ligger på plan 0 med inngang fra vesti bylen. Her kan du få ekspedert resepter og kjøpe reseptfrie legemidler og sykepleie artikler. Mandag fredag kl Lørdag Stengt OBS! Bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA) Pasienter som siste 12 måneder har: vært innlagt eller til undersøkelse/be - handling ved sykehus, eller primærhelsetjeneste utenfor Norden vært innlagt på helseinstitusjon i Nor - den der det har vært utbrudd av MRSA fått påvist MRSA-smitte eller hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr arbeidet eller oppholdt seg i flyktningeleir, barnehjem o.l. oppholdt seg i land utenfor Norden sammenhengende i mer enn 6 uker og har sår/hudinfeksjon, kronisk hud - lidelse eller medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner skal straks melde fra om dette på sykehusets Servicetelefon

6 Dine rettigheter som pasient De regionale helseforetakene har ansvar for at befolkningen tilbys spesialiserte helsetjenester. Helsehjelpen ytes fra sykehus og andre behandlingsinstitusjoner. Denne brosjyren gir informasjon om hvilke rettigheter du får når du blir henvist til spesialisthelsetjenesten. RETT TIL VURDERING OG RETT TIL NØDVENDIG HELSEHJELP Sykehuset vurderer din helsetilstand når henvisningen er mottatt. Vurderingen gjøres på bakgrunn av de opplysninger som er mottatt eller innhentet. I svarbrevet fra sykehuset vil du bli orientert om vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient. Vurderingen vil få ett av følgende utfall: Du får rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (jf. Pasientrettighetsloven 2-1 annet ledd, og prioriteringsforskriften 2). Pasienter som får denne rettigheten kalles rettighetspasienter. Rettighetspasienter får en fristdato for når spesialist-helsetjenesten senest skal ha startet helsehjelpen, enten i form av be - handling eller i form av utredning. Du blir informert om dette i brev. Fristen skal gi sikkerhet for at de aktuelle helsehjelpstil tak - ene kan startes og fullføres i et forsvarlig for løp. Fristen for start helsehjelp for pasien ter under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet er maksimalt 65 virke dager. For andre fagområder gis rett til behandling, og fastsettes frist, etter en individuell vurdering av hva som vil være forsvarlig. Til hjelp i dette arbeidet er det laget fagspesifikke prioriteringsveiledere som spesialistene skal bruke når de vurderer hen visningene. Du får ikke rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp, men vil likevel få helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Du får imidlertid ikke en juridisk bindende frist for når du vil mot ta helsehjelpen. Du blir informert om når helsehjelpen forventes gitt og du skal også informeres om din klagerett. Vurderingen konkluderer med at du ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det innebærer at vi har vurdert dine behov for helsehjelp til å bli best ivaretatt av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten. Du blir informert om dette i brev og du skal også informeres om din klagerett. FRITT SYKEHUSVALG Du kan som hovedregel selv velge hvilket sykehus du vil bruke ved planlagt undersøkel se og/eller behandling. Ordningen med fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige og enkelte pri - vate sykehus i hele Norge. Du kan velge både hvilket sykehus som skal vurdere helsetilstanden og hvor en eventuell behandling senere skal skje. Fritt sykehusvalg gir imidlertid ikke rett til å velge behandlingsnivå, for eksempel en mer spesialisert type behandling. Hvis du velger behandlingssted utenfor egen helseregion, kan behandlingsstedet unntaksvis avvise deg når dette er nødvendig for å sikre regionens egne pasienters rett til vurdering og behandling. Ved behandling utenfor egen helseregion må det betales forhøyet egen andel for reise. Opplysninger om ordningen og ventetider på et utvalg av undersøkelser og behandlinger kan fås ved å ringe Fritt sykehusvalg på gratis

7 grønt nummer , eller besøke deres nettsider: Du kan også be fastlegen om hjelp. FRISTBRUDD Hvis sykehuset ikke klarer å starte den planlagte utredning/behandlingen innen den fristen du som rettighetspasient har fått, kan du kontakte HELFO-pasientformidling på telefon De vil da finne et tilbud til deg ved et annet sykehus i Norge eller om nødvendig ved et utenlandsk behandlingssted. Pasient som takker nei til den behandlingsplassen HELFO-pasientformidling tilbyr, blir stående på venteliste ved det opprinnelige behandlingsstedet. INDIVIDUELL PLAN Hvis du har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjeneseter, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom deg og dine ulike tjenesteyterne for eksempel fastlege, hjemmesykepleien, sykehus, NAV, arbeidsgiver eller eventuelt andre. Det skal til enhver tid være én tjenesteyter som har hovedansvar for kontakten med deg og sørge for koordinering mellom dem som gir deg tjenester. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet. KLAGERETT Pasienter, eller representant for pasienter, som mener at han/hun ikke har fått oppfylt sine pasientrettigheter, har klagerett. Det kan klages både på at man ikke gis rett til behandling, og den frist som er satt for når behandlingen senest skal påbegynnes. Fremgangsmåten er slik at forholdet først må tas opp med sykehuset/institusjonen, innen 4 uker, skriftlig eller muntlig. Dersom sykehuset opprettholder sin avgjørelse, kan pasienten klage til Helsetilsynet i fylket. Denne klagen skal være skriftlig, og skal sendes direkte dit innen 3 uker fra pasienten får kjennskap til sykehusets/institusjonens endelige avgjørelse. Klageinstansens adresse er: Helsetilsynet i Oppland Helse og sosialavdelingen Serviceboks 2626 Lillehammer Helsetilsynet i Hedmark Postboks 4034, 2306 Hamar RETT TIL FORNYET VURDERING Svaret på henvisningen bygger på en helsefaglig vurdering gjort av en spesialist. I enkelte tilfeller kan pasienten ønske å få sin helsetilstand vurdert på nytt av en annen spesialist eller ved et annet sykehus. For å få en slik fornyet vurdering må en anmodning om dette fremmes gjennom fastlegen, som i så fall vil kunne sende en ny henvisning til spesialist helsetjenesten. Du kan selv velge hvilket sted den skal sendes til, jf Fritt sykehusvalg. RETT TIL INNSYN I EGEN PASIENTJOURNAL Som pasient har du rett til innsyn i egen journal, og etter særskilt forespørsel kan du få kopi. For å få utlevert kopi må du som pasient rette skriftlig henvendelse til Sykehuset Inn - landet HF. PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. Du kan henvende deg til ombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klage - retten. Mer informasjon på Det finnes pasientombud i hvert fylke. Hedmark: Telefon Oppland: Telefon UNIVERSELL UTFORMING Vårt sykehus oppfyller kravene til universell ut forming slik at blant annet våre vestibyler og venterom gir en likeverdig tilgjengelighet for alle.

8 Slik finner du oss SI Lillehammer Besøksadresse: Anders Sandvigsgate 17, Lillehammer Telefon Telefaks Dette oversiktskartet finner du foran sykehusets hovedinngang. Hovedinngang/Servicetorg Akuttmottak Sykehuset Innlandet vi er der når du trenger oss! Inngang 1 Inngang 4 Se side 2 for hvilken inngang du benytter til de ulike ene. Design/førtrykk: Typisk Bjørseth AS. Trykk: Flisa Trykkeri AS. Foto: PhotoDisc. 2000

Poliklinikk Kongsvinger

Poliklinikk Kongsvinger Poliklinikk Kongsvinger Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Velkommen til poliklinikkene på Kongsvinger Du har nå mottatt

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Retten til behandling

Retten til behandling Retten til behandling Retten til behandling t Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer 1). Disse er sykdommer som samfunnet ønsker at det skal være minst mulig forekomst av. For å

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften)

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx. 2007 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658 87390 03580 Alfas del

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

2 Du får henvisning til legespesialist

2 Du får henvisning til legespesialist Vertikal Helseforsikring for SEB:s Selected kunder I dag står det 280 000 nordmenn i helsekø og det tar i gjennomsnitt 105 dager for å komme til legespesialist. Som kunde i SEB har du en helseforsikring

Detaljer

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Velkommen til Akershus universitetssykehus Nordbyhagen Informer om deg selv! Om medisiner du tar, alternativ behandling og hva du gjør for å bedre din egen helse. 10 RÅD TIL

Detaljer

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen Skatteetaten Heftet du nå holder i hånden er ment å gi en grunnleggende informasjon om viktige rettigheter og plikter som gjelder for alle

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester av Jens Thomas Veberg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer