STRATEGIPLAN FOR SØRLANDET SYKEHUS HF (REF. 14/06676)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN 2015-17 FOR SØRLANDET SYKEHUS HF (REF. 14/06676)"

Transkript

1 STRATEGIPLAN FOR SØRLANDET SYKEHUS HF (REF. 14/06676) HØRINGSINNSPILL Høringsinnspill fra Helsenettverk Lister Referanse til kapittel i høringsdokument Kommentarer og innspill Generelle kommentarer: Listerkommunene ser det som positivt at SSHF utarbeider 3-årige Strategiplaner som er med på å gjøre utviklingen innen spesialisthelsetjenesten på Agder mer forutsigbar. Dette fremmer også samhandling med kommunene. Listerregionen ønsker likevel å påpeke at det kan se ut som at flere av de føringer og anbefalinger som foreligger i SSHFs Utviklingsplan 2030 også trekkes inn i Strategiplan Dette er svært uheldig da Utviklingsplan 2030 hverken er styrebehandlet eller vedtatt i helseforetaket enda. Ansvars og oppgaveoverføring: Regionen ønsker å understreke at overføring av ansvar og oppgaver til kommunale helsetjenester er forhold som er regulert i lovpålagte kontraktsfestede samarbeidsavtaler mellom SSHF og hver enkelt kommune på Agder. Et ansvar eller en oppgave kan ifølge disse avtalene ikke overføres til den andre part før partene er enige om dette, og heller ikke før den mottakende part har bygd opp et tilbud som er like bra eller bedre. En ser likevel tendenser til en slik oppgaveoverføring allerede i Strategiplan SSHF begrunner flere av sine forslag til oppgaveoverføringer / endringer i pasientstrøm i føringer innen samhandlingsreformen. Listerregionen er ikke enig i at samhandlingsreformen gir grunnlag for slike føringer. Samhandlingsreformen pålegger kommunene å rette sitt arbeid inn mot forebyggende og helsefremmende arbeid, den skisserer ikke at kommunene skal ivareta flere spesialiserte behandlingsoppgaver. Samarbeidsområder Listerregionen ønsker også å påpeke at SSHF og kommunene på Agder i løpet av 2014 har hatt grundige evalueringsrunder knyttet til samarbeidsavtalene, blant annet om fremtidige samarbeidsområder. I forhandlingene med hver enkelt region har SSHF og kommunene hatt muligheter til å komme med forslag til konkrete områder hvor en bør utrede muligheter for et videre samarbeid i de nærmeste årene. Det henvises her særlig til Delavtale 1 punkt 12, «Særlige forhold for XX kommune» hvor det i forkant av opplisting av samarbeidsområder skrives at «Partene er enige om å prioritere utredning av følgende områder:( ).» Det kunne ha vært ønskelig at SSHF i prosessen knyttet til evaluering av delavtalene også hadde løftet frem sine egne forslag til satsingsområder bl.a. som skissert i Strategiplanens kap. 2.

2 Pilotprosjekt SSHF - Listerregionen Kommunene i Lister deler flere felles utfordringer med SSHF, blant annet demografisk utvikling. Kommunene er også enige i rehabiliteringsbehovet som foreligger for SSHF, det er i alles interesse at helseforetaket investerer i bygg for å kunne gi et forsvarlig tilbud til innbyggerne på Agder. I Lister har vi en innovasjonstenkende og løsningsorientert helsetjeneste, med allerede etablerte store eksternfinansierte prosjekter. Regionen har et stort lokalsykehus med et godt etablert samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenestene. En ser at regionen har særlige utfordringer bl.a. innen demografisk profil, reinnleggelser i spesialisthelsetjenesten, næringslivs- og arbeidsplassetableringer. I et samarbeidsprosjekt mellom SSHF og kommunene på Lister kan ulike løsninger på felles utfordringer testes ut i en forholdsvis liten region, hvor raskere resultater også kan overføres til større regioner. Dette kan være testområder av lokal eller nasjonal karakter. Pasientgrupper hvor utfordringer knyttet til både psykiatri / rus og somatikk i et helhetsbilde kan være i fokus. Videre kan prosjektet utrede og videreutvikle samhandlingsområder innen velferdsteknologi, telemedisin og IKT løsninger sammen med Listerregionens egne satsingsområder Psykisk helse /rus og Velferdsteknologi / telemedisin. Prosjektet kan ta sikte på å bygge ut felles robuste kompetansemiljøer mellom SSHF/SSF og kommunene, det kan ta i bruk tjenestedesign og KS innovasjonsverktøy N3 som metode, og rettes mot hjem-til hjem forløp. 1.0 Premisser for strategiplan Hva påvirker utviklingen i spesialist-helsetjenesten? Eksterne forutsetninger uavhengig av valgte strategiske løsninger (definert i Utviklingsplan 2030). Listerregionen påpeker at Utviklingsplan 2030 ikke er vedtatt enda. Regionen har i sitt høringssvar til Utviklingsplanen kommentert flere av disse eksterne forutsetningene og beskriver en del av dem som både dårlig begrunnet og lite dokumenterte. Det henvises til kap. 2 i Listerregionens høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030, og da særlig til avsnittene Økonomi, Transportberegninger og Oppgave og ansvarsoverføring. Regionen mener at det er uheldig at Strategiplan bygger på forutsetninger fra en annen plan som enda ikke er hverken styrebehandlet eller vedtatt av SSHF enda Dobbeltdiagnoseproblematikk (..)fordrer systematisk utredning og integrert behandling av rus, psykisk og somatisk lidelse på tvers av organisatoriske skillelinjer. Listerregionen inviterer SSHF til å delta i et pilotprosjekt sammen med kommunene og lokalsykehuset hvor en i særlig grad kan se på innovative løsninger til behandling som ivaretar både psykiske, rusrelaterte og somatiske perspektiver. Det er nødvendig med et skjerpet strategisk fokus i arbeidet med rusbehandling og selvmordsforebygging.

3 Listerregionen er enig i at dette må være et prioritert område, og oppfordrer sterkt SSHF til å utvikle tilbud som tilfredstiller krav til likeverdighet for alle innbyggere i regionen uavhengig av reiseavstand til sykehus Avansert behandling trenger å samles av hensyn til behov for større pasientvolum og tverrfaglige team og økonomi. Kommunene i Lister ønsker å påpeke at uttrykket «større pasientvolum» er et lite konkret begrep. SSHF bør i fremtiden spesifisere nærmere hva som menes med begrepet. Gjelder dette pasientvolumet generelt innen en lokasjon eller gjelder det pasientvolum innen en spesiell sykdomsgruppe, og hvordan regner man volum i forhold pasienter som har flere diagnoser som opptrer samtidig? Det er heller ikke spesifisert hva som regnes som stort nok volum, og det er vel sannsynlig at dette vil avhenge av hvilken sykdomsgruppe man snakker om. I flere tilfeller kan man også argumentere med at heller ikke befolkningsgrunnlaget på Agder vil kunne defineres som stort volum for pasientgrupper innen særlig sjeldne og komplekse lidelser Kvalitet i pasientbehandlingen, 30 dagers mortalitet. Listerregionen er enig i at det er behov for en bedre oversikt over oppdaterte kvalitetsdata. Regionen mener at det bør stilles spørsmålstegn ved om det finnes en sammenheng mellom antall liggedøgn / tidlig utskrivelse og 30 dagers overlevelse. Det bør derfor gjennomføres en studie av sammenhengen mellom liggedager og mortalitet, både over tid og på tvers av foretak Det er behov for å utvikle gode løsninger innen telemedisin og velferdsteknologi, samt effektive systemer for kunnskaps- og kompetansedeling. Listerregionen har siden 2012 hatt et særlig fokus på utviklingsarbeid innen velferdsteknologi og telemedisin. Regionen inviterer SSHF til å delta i et pilotprosjekt sammen med kommunene og lokalsykehuset hvor en i særlig grad kan se på innovative løsninger f.eks. innen telemedisin og sårbehandling. Samstemming av tjenester med utgangspunkt i behandlingslinjer vil forbedre kvaliteten og løfte pasientsikkerheten. Flere av kommunene på Agder deltar, sammen med SSHF, i ulike former for Læringsnettverk i regi av KS hvor nettopp målsettingen er å forbedre kvalitet på behandling og sikre gode pasientforløp. Listeregionen påpeker at det er resultater og satsingsområder fra disse samlingene som vil være kommunenes prioriteringsområder innen dette feltet fremover, ikke nødvendigvis utvikling av felles diagnosespesifikke behandlingslinjer Overbehandling Listerregionen er enig i at overbehandling er en økende utfordring, og at dette bør være et satsingsområde videre Finansiering av ulike investeringsprosjekter forutsetter godkjenning av

4 Utviklingsplan 2030 i det regionale helseforetakets styre. Listerregionen understreker at Utviklingsplan 2030 fortsatt ikke er godkjent av styret i SSHF, anbefalinger fra denne planen kan derfor ikke være gjeldende for Strategiplan Det understrekes også at det er en godkjenning av Utviklingsplan 2030 som er nødvendig for å oppnå finansiering av investeringsprosjektene, ikke nødvendigvis en godkjenning av Utviklingsplanen slik den nå foreligger med anbefalte modell- og strukturvalg. Regionen henstiller også SSHF om å vurdere de nødvendige investeringer i Kr.sand opp mot de konsekvenser et evt. økt låneopptak vil få for befolkningens muligheter for et likeverdig helsetilbud også ute i distriktene. 2.0 Strategiske satsingsområder Kvalitet og pasient-sikkerhet 2.2 Kultur for helhet Helhetlige behandlingslinjer «hjem til hjem» bør utarbeides slik at de dekker minst 50% av pasientvolumet. Listerregionen påpeker igjen at en prioritering av utarbeidelse av behandlingslinjer vil være avhengig av de resultater og anbefalinger som kommer fra de ulike Læringsnettverk Pasientforløp i regi av KS, hvor et av hovedtemaene er at en skal ivareta brukerperspektivet «Hva er viktig for deg»? Det henvises til denne høringsuttalelsens kap Robuste fagmiljøer på tvers i SSH( ). Fagmiljøene må samlet bli så store at de også i fremtiden tilfredsstiller nasjonale veiledere og prioriteringsforskrifter. Et samlet «stort nok» fagmiljø krever at fagpersonell er villige til å jobbe på tvers av de tre lokasjonene, og regionen forventer at SSHF tilrettelegger for telekommunikasjon slik at ansatte på alle lokasjonene får lik mulighet til å delta i både møtevirksomhet og i kompetansehevingstiltak. En styrking av tilbudet innen telekommunikasjon vil også gi bedre muligheter for samhandling med kommunene. Dette er forhold kommunene i Lister ønsker et tettere samarbeid med SSHF om i strategiplanperioden, det henvises også til høringsuttalelsens første Generelle del, Pilotprosjekt SSHF - Listerkommunene. 2.3 Samhandling for høyere kvalitet, effektivitet og pasient-sikkerhet Listerregionen stiller spørsmål ved om det er å forvente at nasjonale veiledere og prioriteringsforskrifter i fremtiden vil sette krav til hvor store fagmiljø samlet sett må være. Regionen har en oppfatning om at disse forskrifter og veiledere vil beskrive kvalitetskrav til tjenesten, men ikke størrelseskrav til fagmiljøene Fastleger som sentrale samhandlingsaktører et styrket samarbeid. Regionen ønsker å være en samarbeidspartner med SSHF slik at arenaer for legesamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og avtalespesialister kan videreutvikles. Regionen ønsker også, sammen med SSHF, å se på muligheter for en videre utbygging av telekommunikasjonsmulighetene mellom partene. Det henvises for øvrig til høringsuttalelsens kap Utarbeide planer innen fire satsingsområder for samhandling. Det har i løpet av 2014 blitt gjennomført evalueringer av alle samhandlingsavtalene mellom SSHF og kommunene på Agder. En har i disse evalueringsrundene hatt flere samtaler om fremtidige samarbeidsområder. I

5 forhandlingene med hver enkelt region har SSHF og kommunene hatt muligheter til å komme med forslag til konkrete områder hvor en bør utrede muligheter for et videre samarbeid i de nærmeste årene. Det henvises her særlig til Delavtale 1 punkt 12, Særlige forhold for XX kommune hvor det i forkant av opplisting av samarbeidsområder skrives at «Partene er enige om å prioritere utredning av følgende områder:( ).» Det kunne ha vært ønskelig at SSHF i prosessen med evaluering av delavtalene også hadde løftet frem sine egne forslag til satsingsområder. Helhetlige og sammenhengene pasientforløp Det henvises til høringsuttalelsens kapittel andre avsnitt. Ambulante og desentraliserte tjenester- tilgjengeliggjøre kompetanse En utvikling som skissert innen disse tjenestene vil, som også SSHF skriver i sitt høringsdokument, kunne få konsekvenser for og kreve samhandling med primærhelsetjenesten. Dette gjelder særlig innenfor området rus og psykisk helsefeltet og geriatri. Listerkommunene tar det som en forutsetning at en evt. oppgaveoverføring vil skje i samsvar med Delavtale 1. Det påpekes også at det i kommunehelsetjenesten er lokalpolitiske føringer som er styrende for både økonomi og ressursfordeling, og det er da disse føringer som vil være styrende for organiseringen av tjenestene. Samhandlingsreformen legger vekt på at kommunene i økende grad skal drive forebyggende arbeid, denne reformens intensjoner om forebygging vil vanskelig kunne bli oppfylt dersom kommunene skal bli tillagt ytterligere behandlingsoppgaver. Digital samhandling Listerregionen har ved flere anledninger tatt initiativ til et Pilotprosjekt mellom kommunene og SSHF, hvor målet bl.a. er å finne innovative løsninger knyttet til telemedisin og velferdsteknologi. Regionen har i arbeidet med dette prosjektet savnet oppfølging fra sykehusets side, og registrerer nå at det i høringsdokumentet skrives at sykehuset ønsker å ta aktiv del i utprøvinger og utviklingsprosjekter. Regionen ser derfor frem til at SSHF inntar en mer aktiv rolle i det fremtidige arbeidet. 2.4 Fremst innen rusbehandling og selvmordsforebygging Folkehelse og forebygging Listerregionen ønsker å styrke det forebyggende arbeidet i regionen i samarbeid med SSHF. Dette er også nevnt i regionens særlige områder for samarbeid i Delavtale 1, hvor arbeidet med forebygging hos barn / unge i særlig grad trekkes frem. Rusbehandling må ikke ses isolert, men knyttes tett opp mot psykisk helse feltet. Forekomst av somatisk sykdom er i tillegg sterkt overrepresentert hos eldre rusmisbrukere. Samarbeidet med øvrige avdelinger i SSHF, kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartenere må videreutvikles. Listerregionen har ved flere anledninger tatt initiativ til et Pilotprosjekt mellom kommunene og SSHF, hvor målet i tillegg til å finne innovative løsninger knyttet til telemedisin og velferdsteknologi også er å se på nye måter å organisere tjenestene innen psykiatri, rus og somatikk på. Målet er at en ivaretar pasientens helhetsbilde på en bedre måte. Det henvises for øvrig til kap fjerde avsnitt.

6 Det er ikke bare hos eldre rusmisbrukere en ser disse sammenhengene med somatisk sykdom, selv om symptomene nok er mest fremtredende hos personer som også har misbrukt rusmidler lengst. Regionen mener at det forebyggende perspektivet i betydelig større grad vil ivaretas ved at en også fokuserer på yngre brukergrupper. Listerregionen mener også at en ser de samme sammenhenger mellom somatiske og psykiske lidelser, her bør en også ta på alvor den kunnskap en har om at personer med psykiske lidelser lever kortere og har et mer sammensatt sykdomsbilde enn resten av befolkningen. Kommunene i Lister støtter for øvrig SSHFs ambisjon om å aktivt bidra til å redusere antallet selvmord, selvmordsforsøk samt jobbe for økt åpenhet om selvmord i samfunnet Strategiske valg innen rusbehandling Tjenesteutvikling Kommunene i Lister støtter SSHFs satsing på å styrke kapasitet og kvalitet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB). Kommunene ser på det som særlig positivt at SSHF ønsker å øke dekningsgraden for langtids døgnbehandling i SSHF for denne brukergruppen. Dette kan føre til økt forutsigbarhet og bedre tilgjengelighet til tilbud om døgnbehandling for en brukergruppe som ofte er avhengig av å få avstand til sitt sosiale nettverk i løpet av behandlingsperioden. SSHF skriver også i sitt høringsdokument at det i dette arbeidet skal involveres flere avdelinger i SSHF, inkludert somatiske avdelinger, i tillegg til at bl.a. kommunehelsetjenesten må involveres. Listerregionen påpeker at det også i denne sammenheng kan trekkes paralleller til et ønsket pilotprosjekt mellom kommunene i regionen og lokalsykehuset sammen med DPS Lister Strategiske valg for selvmordsforebygging 2.5 Kreftbehandling det beste områdesykehuset i regionen 2.6 Planlagt kirurgi bedre utnyttelse Tjenesteutvikling SSHF beskriver samarbeid med kommunene som viktige punkt i tjenesteutviklingen. Kommunene ønsker å bidra inn som samarbeidspartnere, og det kunne ha vært ønskelig om SSHF også hadde fremsatt selvmordsforebygging som et særlig satsingsområde også under forhandlingene rundt samarbeidsavtalene, særlig til punkt 12 i delavtale 1. Det henvises ellers til høringsuttalelsens punkt Bedre samarbeid med primærhelsetjenesten SSHF skriver at delutvalgene i Handlingsplan for kreftbehandling vil være en viktig arena for samarbeid med primærhelsetjenesten. Kommunene i Lister er ikke kjent med disse delutvalgene. Kommunene forutsetter også at all form for oppgave og ansvarsoverføring foregår etter retningslinjene skissert i samarbeidsavtale / delavtale 1, selv om utarbeidelse av rutiner, oppgave fordeling osv går via delutvalgene. Listerregionen er av den oppfatning at sykehusdrift ikke er en kommunal oppgave. Regionen registrerer likevel at sykehusledelsen ved SSHF

7 av kapasitet. Flekkefjord har kommet med innspill til alternativ drift ved lokalsykehuset, og kommunene tar det som en selvfølge at SSHF behandler disse innspill på en seriøs måte. Etter som kommunene forstår så dreier disse innspillene seg i stor grad om bedre utnyttelse av kapasitet på alle tre lokasjonene. Kommunene er kjent med at organiasjonsavdelingen v. SSHF har utarbeidet en konsekvensanalyse knyttet til forslag fra arbeidsgruppe 5 ang. innspillet til alternativ drift. Konklusjonen er at forslaget fra kirurgisk avdeling ved SSF ikke er gjennomførbart. Kommunene registrerer at SSHF i samme overordnede konsekvensanalyse i stor grad argumenterer med økte ulemper knyttet til transport av pasienter, bl.a. i avsnittet som omhandler Sårbehandling ved SSF. Det stilles spørsmål ved hvorvidt transportulemper vurderes som større når pasienter skal forflyttes fra SSK til SSF enn når transporten skal foregå motsatt vei. Det å utnytte kapasiteten ved alle sykehus innen SSHF er av stor betydning for regionens innbyggere, og kommunene har et ansvar for å se til at befolkningens behov blir ivaretatt på best mulig måte. 3.0 Fokusområder 3.1 Pasient og pårørende fokus Kommunene i Lister støtter SSHFs prioritering av pasienter og pårørende i strategiplanperioden Strekpunktene 2 og 3 i første avsnitt virker noe selvmotsigende, regionen oppfordrer SSHF til å se på valg av formuleringer her. I det andre strekpunktet skrives det at pasienter skal gis innflytelse i beslutningsprosesser og utforming av eget tjenestetilbud i den grad de ønsker det. I det tredje strekpunktet skrives det imidlertid at pasienten ikke kan kreve en gitt behandlingstype. Dette utsagnet er i tillegg slått sammen i en setning som også omhandler retten til å si nei til behandling noe som ikke umiddelbart hører til samme kontekst Forskning Kommunene oppfordrer SSHF til å være mer tydelig på hva det er pasienten kan forvente å kunne ha reell medvirkning i, og hva pasienten ikke kommer til å ha noe innflytelse over Samarbeid med universitetet og kommunene SSHF skriver i sitt høringsdokument i dette kapittelet, andre avsnitt s. 26, at forskningsenheten vil arbeide aktivt for å prøve å sikre en felles telemedisinsk plattform for kommunene på Agder, utover prosjektet til United4Health. Kommunene i Lister har siden 2012 satset på velferdsteknologi og telemedisin, dette er et område hvor regionen ønsker å holde seg oppdatert og involvert. Det påpekes derfor at det å skulle satse på en felles telemedisinsk plattform er noe som må avgjøres i tett samarbeid med kommunene. Det foregår også mye arbeid innen dette feltet fra sentralt hold, og endelige avgjørelser bør avventes til Helsedirektoratet kommer med sine varslede anbefalinger her Kommunene i Lister mener at det er viktig at SSHF bruker sine ressurser på pasientbehandling. De fordeler som oppnås ved en status som Universitetssykehus må veies nøye opp mot de konsekvenser dette vil få for

8 Kliniske områder for kvalitetsforbedring. den øvrige sykehusdrift, og må ikke gå på bekostning av et likeverdig tilbud til hele befolkningen på Agder Risikopasienter Det står i høringsdokumentet i tredje avsnitt punkt 4: ( )Det skal gjennomføres utredning av ambulant intensiv team som mulig tiltak ved SSK og SSA. Listerregionen er ikke kjent med det forarbeid som er gjort innen dette området, men understreker på generelt grunnlag at SSHF må tilstrebe å oppnå et likeverdig behandlingstilbud for hele befolkningen på Agder, også for de som har SSF som sitt lokalsykehus Helsefremming og forebyggende medisin Listerregionen understreker at SSHF som institusjon har et stort samfunnsansvar ved at beslutninger som tas i helseforetaket får direkte konsekvenser for kommunene også utover ren drift av kommunehelsetjenesten. Helseforetakene er institusjoner i samfunnet som skal ivareta befolkningens behov, de er ikke private organisasjoner drevet av profitt og egeninteresser. Dette ansvaret kunne i større grad ha vært identifisert og belyst også i SSHFs egne planer. Ved en overføring av betydelige oppgaver til kommunehelsetjenesten, f.eks. innen psykisk helsefeltet eller innen behandlingstilbudet for enkelte kronikergrupper, vil det kunne være en følge at kommunenes øvrige tjenestetilbud påvirkes. SSHF ved lokalsykehuset i Flekkefjord er også en viktig arena for kompetanse-arbeidsplasser i Listerregionen. Slike kompetansearbeidsplasser er nøkkelen til regional vekst bl.a. ved at utdanningsnivået i befolkningen opprettholdes eller økes, ved at antall arbeidsplasser opprettholdes og ved ringvirkninger til sysselsetting i det private næringsliv. Beslutninger innen Strategiplan som påvirker disse områder vil således ha betydning for de levekårsutfordringer regionen (og Agder) står overfor. Kommunene på Agder stiller i tillegg spørsmål ved hva som menes ved følgende utsagn i kap første avsnitt: Helseforetakenes oppgaver spisses mot spesialisert utredning og behahandling. Forebygging har en sentral rolle i behandlingen innenfor spesialisthelsetjenesten. Det er noe utydelig hvordan forebygging skal ha en sentral rolle innen spesialisert utredning og behandling ved SSHF i strategiplanperioden, og kommunene har interesse av å vite hvordan SSHF tenker å løse dette. 3.6 Pasientgrupper med spesielle utfordringer Kommunene i Lister støtter at SSHF jobber etter prinsipper om helsefremmende og forebyggende arbeid, og oppfordrer helseforetaket til å ha enda større fokus på dette i strategiplanperioden. Dette bør gjøres i samarbeid med kommunene og følge vedtatte retningslinjer i delavtale Eldre. SSHF skriver på s. 29 andre avsnitt kulepunkt to: Det kritiske i samhandlingsreformen blir å velge ut de riktige pasientene til alternative

9 kommunale tilbud og utbygging av kommunal kompetanse i eldremedisin. Geriatriens faglige innflytelse blir en nøkkelfaktor for pasientsikkerheten i utformingen av reformen. SSHF beskriver også her samarbeid med kommunene som viktige punkt i tjenesteutviklingen. Kommunene ønsker å bidra inn som samarbeidspartnere, og det kunne ha vært ønskelig om SSHF også hadde fremsatt pasientgruppen eldre som et særlig satsingsområde under forhandlingene rundt samarbeidsavtalene, særlig til punkt 12 i delavtale 1. Det henvises ellers til høringsuttalelsens punkt og til Generelle kommentarer ang. delavtale 1 i høringsuttalelsens første del Strategiske valg Kommunene oppfordrer SSHF til å innhente erfaringer fra Geriatrisk daghospital i Flekkefjord og Farsund når samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten innen geriatri skal videreutvikles. 3.7 Det kliniske tjenestetilbudet funksjons fordeling Pasienter med psykose Kommunene oppfordrer SSHF til å invitere kommunene med tidlig i prosesser rundt endringer i behandlingstilbudet til denne pasientgruppen, særlig siden SSHF vil prioritere flere tiltak som i stor grad involverer kommunene. Her nevnes da i særlig grad ACT-team (aktiv oppfølgende behandling), oppfølging av pasienter som er på tvang uten døgn (TUD) og arbeid for å utvikle tilbudet for rus/psykiatri (ROP) pasientene. Listerkommunene bemerker også at hvis SSHF ønsker å etablere et felles fagråd mellom Klinikk for Psykisk helse (KPH) og kommunene på Agder så må dette følge de retningslinjer som er skissert i Overordnet Samarbeidsavtale Samling av fagområder med høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner? Det vises til kommentarer rundt begrepet Pasientvolum i høringsuttalelsens kap De samme kommentarer kan også anvendes når det gjelder begrepet Store fagmiljøer, hvordan definerer SSHF at et fagmiljø er stort nok, og innenfor hvilke behandlingstilbud er det man beskriver disse store fagmiljøene? Listerregionen etterlyser et større fokus på kvalitet på den behandling som gis, og et mindre fokus på størrelser og antall både når det gjelder pasienter og fagpersonell. SSHF skriver også i samme kapittel at store fagmiljøer bl.a. muliggjør bedre vaktberedskap. Listerregionen understreker igjen at en bedre vaktberedskap må være gjeldende for hele regionen, befolkningens rett til et likeverdig helsetilbud må ivaretas. Til sist stiller regionen seg også spørrende til hvor stor andel det er av pasientgrunnlaget til SSHF som har behov for høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner. Regionen etterlyser en vurdering av hvordan behovene til pasientgrupper som krever høyspesialiserte og multidisiplinære funksjoner veies opp mot behovene til pasientgrupper som krever mer helhetlig, «vanlig» spesialisert behandling med høy grad av komorbiditet og som også har behov for nærhet til sine tjenester.

10 3.7.2 Tre traumesykehus Listerregionen støtter at det opprettholdes tre traumesykehus i planperioden. Regionen påpeker at alle de tre sykehusene må ha like muligheter når det gjelder tilførsel av ressurser til å kunne opprettholde den påkrevde kvalitet på tilbudet Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) og framtidige funksjoner. Kommunene i Lister mener at det er svært uheldig at man i arbeidet med Strategiplan underkjente den anbefaling som arbeidsgruppe 5, SSF i SSHF, kom frem til. Dette fører til ytterligere usikkerhet blant ansatte og at man dermed ikke kan starte planlegging av tilbudet i SSF fremover. Kommunene i Lister vil på den andre siden påpeke at er positivt at man, i lys av den uheldige situasjonen og usikkerheten dette har skapt, vil fortsette å jobbe med å definere SSFs framtidige funksjoner. Det beskrives i høringsdokumentet at det skal nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe, og kommunene anbefaler sterkt at det også inviteres med kommunale representanter i gruppen. Det henvises for øvrig til høringsuttalelsens første del Generelle kommentarer, hvor det beskrives en satsing på et pilotprosjekt mellom SSHF / SSF og kommunene i Lister. Kommunene oppfordrer SSHF sterkt til å se videre på de muligheter et fremtidig lokalsykehus i Listerregionen gir, både for å utvikle et best mulig tjenestetilbud innen helseforetaket i tillegg til å tilrettelegge for et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjenesten. Regionen kan ikke se at høringsdokumentet beskriver slike muligheter, det beskrives kun utfordringer bl.a knyttet til vaktordninger, rekruttering og pasientvolum Slagpasienter Listerregionen vektlegger sterkt prinsippet om at alle innbyggerne på Agder skal ha et likeverdig helsetilbud. Regionen mener at denne likeverdigheten ivaretas best ved å opprettholde dagens praksis med trombolyse på alle tre steder, noe som også understøttes av nasjonale anbefalinger Akuttmottak og skadepoliklinikker SSHF skriver i høringsuttalelsen under kulepunkt to i dette kapittel: Det må vurderes om større deler av skadebehandlingen kan håndteres mer hensiktsmessig innenfor rammene av en styrket legevaktstjeneste. Som en del av dette arbeidet er det behov for å se nærmere på mulighetene for en bedre utnyttelse av de samlede kommunale helse- og omsorgstjenestene, også rollen til de nye kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudene. Det legges til grunn at tiltak som foreslås iverksatt på bakgrunn av utredningene, også vil kunne bli implementert i løpet av strategiplanperioden. Dette området har vært gjenstand for flere diskusjoner i løpet av 2014, og formuleringer rundt mandatet til den foreslåtte arbeidsgruppe 10

11 «Storbylegevakt» ble bl.a. endret på bakgrunn av at kommunene motsatte seg at SSHF i sitt strategiplanarbeid skulle involvere seg i organisering av legevakten, som er en kommunal tjeneste. Et resultat av denne diskusjonen var bl.a. at gruppe 10 endret mandatinnhold og navn til «Akuttmottaket». Arbeidsgruppe 2 (akuttkjeden) og arbeidsgruppe 10 (akuttmottaket) skal nå slås sammen og jobbe videre med denne problemstillingen som nyopprettet gruppe «Akuttmedisinsk kjede». Mandatet til «Akuttmedisinsk kjede» skal utformes av en egen arbeidsgruppe bestående av representanter fra både kommunene og fra SSHF. På bakgrunn av dette opplever Listerkommune det som uheldig at SSHF allerede i sin Strategiplan kommenterer forhold rundt legevakt og øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Føringer for dette arbeidet skal legges i de arbeidsgrupper som kommunene og helseforetaket i fellesskap har vedtatt opprettet Fra døgnbehandling til økt poliklinisk innsats innen psykisk helse. Kommunene på Lister har skrevet høringsuttalelse til SSHFs Utviklingsplan 2030, i denne planen anbefales en dreining av tilbudet fra døgnbehandling til økt poliklinisk innsats. Regionen stiller spørsmål ved hvordan en i Strategiplan da kan legge disse anbefalinger til grunn når Utviklingsplan 2030 hverken er styrebehandlet eller vedtatt i Helseforetaket enda. Det henvises her også til ROS- analysen utført av PwC til Utviklingsplan 2030 kap , tredje avsnitt, hvor det beskrives at en reduksjon i omfanget av døgntilbud i spesialisthelsetjenesten vil øke kravene til det døgnkontinuerlige tilbudet i kommunene. En omfattende omlegging som planlagt baseres da delvis på at kommunale tjenester og pasientenes nettverk og nærmiljø utgjør sentrale deler av pasienttilbudet. Dersom disse delene av tilbudet er sårbare vil risikoen for brudd i pasientforløpene øke. Dette er også forhold som omhandles i Samfunnsmessig konsekvensanalyse til Utviklingsplan 2030, kap. 3.4, hvor det i fjerde avsnitt påpekes at en overføring av oppgaver som beskrevet innen psykiatri- og rustilbudet kan føre til mindre likeverdighet for brukerne. PwC påpeker også at kravene til kompetanse i de kommunale tjenestene vil øke, og dette er et område som allerede i dag er sårbart. Det vil derfor være en risiko for at den faglige kvaliteten på tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rus svekkes som følge av sårbar kompetanse, og det vil kunne føre til at risikoen for brudd i pasientforløpene kan øke Bruk av eksterne, private tjenester SSHF skriver i sitt høringsdokument at de ønsker å komme i tettere dialog med private avtalespesialister om funksjonsfordeling innen de aktuelle fagområdene. Kommunene understreker at det her er viktig med dialog også med kommunene for å sikre at prinsippene om helhetlige pasientforløp blir ivaretatt.

12 3.12 IKT 3.13 Medisinsk teknologi Vedlegg Listerregionen påpeker at en i utviklingen av IKT-samarbeidet med kommunene fremover må involvere faggruppen IKT-forum. Utvikling av IKTsystemer er også underlagt både sentrale og lokale føringer og det vil på dette feltet være nødvendig med et godt samarbeid mellom helseforetaket og kommunehelsetjenesten gjennom hele prosessen. Regionen henviser også her til høringsuttalelsens første Generelle del, hvor et pilotprosjekt mellom SSHF og Listerkommunene beskrives Strategiske valg Listerregionen har siden 2012 hatt en særlig fokus på velferdsteknologi og telemedisin. Regionen ønsker å videreutvikle samarbeidet på dette feltet med SSHF, både når det gjelder pasientbehandling og innen det organisatoriske samhandlingsarbeidet. Det henvises også her til høringsuttalelsens første Generelle del hvor et pilotprosjekt mellom SSHF og Listerkommunene beskrives. Innspill og kommentarer til følgende spesifikke tema: Hvordan kan ambisjonen om utvidet samarbeid med kommunene realiseres? SSHF har flere allerede etablerte arenaer hvor samarbeidet med kommunene kan realiseres. Her kan nevnes Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS) m. tilhørende arbeidsutvalg, Koordinerende avtalegruppe, ulike fagutvalg og ikke minst de Regionale Samarbeidsutvalg. Utfordringen ligger, slik Listerregionen ser det, i at de etablerte arenaer for samarbeid ikke benyttes i stor nok grad. Et eksempel på dette kan være at SSHF ikke løfter opp prioriterte samarbeidsområder fra Strategiplanens kapittel 2 inn i evalueringsarbeidet med samhandlingsavtalene / delavtale 1, jamfør høringsuttalelsens første del Generelle innspill. Et annet eksempel er at arbeidet med arbeidet med Utviklingsplan 2030 ikke har vært godt nok forankret i OSS. Listerregionen oppfordrer også SSHF til å innta en mer aktiv rolle i de Regionale Samarbeidsutvalgene. Det er svært sjelden at SSHF kommer med innspill til saker som bør tas opp i Regionalt Samarbeidsutvalg Helsenettverk Lister, og en vil med en mer aktiv involvering (fra ledelsen i Kr.sand) også kunne få en økt kunnskap om de utfordringer hver av partene står overfor. Ved å aktivt involvere disse etablerte samarbeidsarenaer når tilbudet innen fremtidig spesialisthelsetjenesten planlegges vil en oppnå større grad av likeverdighet mellom partene og det er sannsynlig at en vil oppnå et utvidet samarbeid. Hvordan kan ambisjonen om styrket samarbeid med fastlegene gjennomføres? Partene bør finne aktuelle arenaer for dialog med fastlegene. Partene bør også vurdere muligheter for felles evalueringer av dagens inntektssystem for fastlegene. En vil ved en slik evaluering kunne se om det bør foreslås endringer i inntektssystemet slik at det på en bedre måte tilrettelegges for at fastlegene

13 kan bruke tid på samhandling. Hvordan kan SSHF jobbe videre med kultur for helhet kommende strategiperiode (til forskjell fra inneværende strategiplanperiode) for å skape en helhetskultur som fremmer samarbeid? For å oppnå en helhetskultur må man behandle alle ansatte som del av den samme helhet. Det betyr å gi de ansatte den samme grad av muligheter og anerkjennelse uavhengig av ansettelsessted. SSHF har i Utviklingsplan 2030 og også i Strategiplan fokus på f.eks. forutsetninger om at det er stort pasientvolum og stort fagmiljø som fører til god kvalitet på behandling, og at det er på store sykehus man kan oppnå best behandlingskvalitet og best arbeidsmiljø. Hvis man ønsker å oppnå en kultur for helhet bør man anerkjenne det arbeid som gjøres også på de mindre lokasjoner, og man bør i samme sammenheng oppfordre ansatte til å fremsnakke både andre sykehuslokasjoner og andre organisasjoner (f.eks. det kommunale behandlingstilbudet). Nøkkelbegreper for å oppnå kultur for helhet er respekt, likeverdighet og anerkjennelse Hvordan kan SSHF bidra til å møte utfordringer knyttet til levekår på Agder? Hvilken rolle skal SSHF ha i forhold til forebygging og tidlig intervensjon? SSHF har en rolle også som samfunnsaktør, og imøtekommer en del utfordringer knyttet til levekår ved sin eksistens som kompetansearbeidsplass for regionen. SSHF bør ha en aktiv rolle knyttet til forebygging og tidlig intervensjon. Som spesialisthelsetjeneste kan SSHF fungere som rådgiver i konkrete folkehelsespørsmål der hvor aktuell fagkomptanse er etterspurt. Aktuelle områder her kan være rådgivning og veiledning til fagpersonell i forhold til barn og overvekt eller i forhold til livsstilssykdommer. Det henvises også til høringsuttalelsens kommentarer til kap. 3.5 (alle tre avsnitt) Er strategien beskrevet under pasientmedvirkning relevant og gjennomførbar? Kommunene oppfordrer SSHF til å være mer tydelig på hva pasienten kan forvente å kunne ha reell medvirkning i og hva pasienten ikke kommer til å ha noe innflytelse over. Hvis det ikke er samsvar mellom pasientenes forventninger og hva de faktisk kan ha påvirkning på vil dette kun skape en følelse av mistillit og virke motsatt av sin hensikt. På hvilke måter kan pårørende-perspektivet styrkes i SSHF? Pårørendes behov må anerkjennes. Det bør tilstrebes et likeverdig tilbud til hele befolkningen på Agder slik at tjenester til pasienter som har behov for tett kontakt med pårørende kan tilbys nærmest mulig der pasienten bor. De pårørende har også behov for å bruke minst mulig tid til transport for å unngå å være unødvendig borte fra både hjem og arbeid. Pårørende må også sikres tilstrekkelig informasjon om den aktuelle pasientens sykdomsforløp / behandlingsplan for å kunne gjøre nødvendige tilpasninger i egen livssituasjon så tidlig som mulig. Hvordan kan utviklingen av tjenester og arbeidsform i SSHF løpende avstemmes i forhold til utviklingen i kommunenes tjenestetilbud, jfr. f.eks. utviklingen innenfor rus og psykiatri? (Jf. utvikling fra døgnbehandling til økt poliklinisk innsats innen psykisk helse, kap ).

14 Det henvises til høringsuttalelsen kommentarer til kap Regionen stiller spørsmål ved hvordan en i Strategiplan kan legge anbefalinger fra Utviklingsplan 2030 til grunn når den samme planen hverken er styrebehandlet eller vedtatt i Helseforetaket enda. Det presiseres at utviklingen fra døgnbehandling til økt poliklinisk innsats innen psykisk helse er en utvikling skissert i SSHFs egne planer, dette er ikke en utvikling som pr. dags dato ligger i hverken sentrale eller lokalpolitiske føringer til kommunene. Det er lovverk, nasjonale og regionale føringer samt kommuneplan som er styrende for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Vedrørende overgang fra døgn- til dagbehandling i psykiatrien bes det om at også pårørendeperspektivet vurderes Listerkommunene henviser til forrige uttalelse ang. utvikling fra døgnbehandling til økt poliklinisk innsats. Kommunene i Lister presiseres likevel at pårørendes behov må ivaretas hvis det tas en beslutning om at en pasient som tidligere ville fått sin behandling innen døgnbehandlingen nå vil motta behandling i hjemmet. Vil dette være det beste også for de som denne pasienten bor sammen med, f.eks. ektefelle eller barn? SSHF legger også etter som kommunene erfarer stor vekt på at behandling til pasienter innen psykisk helse gis med bakgrunn i et nettverksperspektiv. Pasientens nærmeste nettverk (både pårørende og andre) skal delta i jevnlige møter sammen med behandler og pasient. Det vil ved lang reisevei være vanskelig å samle aktuelle personer til slike nettverksmøter, og dette kan skape ulikhet i behandlingstilbudet. Utvidelse av strategisk satsningsområde rus til også å gjelde selvmordsforebygging Kommunene i Lister stiller seg positive til at SSHF utvider sitt strategiske satsingsområde til å også gjelde selvmordsforebygging.

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-17 FOR SØRLANDET SYKEHUS HF (REF. 14/06676)

STRATEGIPLAN 2015-17 FOR SØRLANDET SYKEHUS HF (REF. 14/06676) STRATEGIPLAN 2015-17 FOR SØRLANDET SYKEHUS HF (REF. 14/06676) HØRINGSINNSPILL Høringsinnspill fra: Regionalt nettverkskompetansesenter for læring og mestring i HSØ (Regionalt LMS ) i Fagavdelingen ved

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Emne: SV: 14/06676-32 - Høringssvar fra Mandal kommune - Strategiplan SSHF 2015-2017 Dato: 19. desember 2014 09:45:32

Emne: SV: 14/06676-32 - Høringssvar fra Mandal kommune - Strategiplan SSHF 2015-2017 Dato: 19. desember 2014 09:45:32 Fra: Heidi Henanger Haven Til: Laila Hamar Emne: SV: 14/06676-32 - Høringssvar fra Mandal kommune - Strategiplan SSHF 2015-2017 Dato: 19. desember 2014 09:45:32 Mandal bystyre vedtok innsendte høringsuttalelse

Detaljer

Strategiplan for SSHF 2015-2017

Strategiplan for SSHF 2015-2017 Strategiplan for SSHF 2015-2017 er Per Engstrand, fagdirektør OSS, 27. mai 2015 Fra plan til handling Planhierarki: Utviklingsplan Strategiplan er Andre planer Følges opp i: Virksomhetsplaner (foretakets/klinikkenes)

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no Saksbehandler: Elisabeth Storjord Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Innspill til «Høring utkast til

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR. K3-&13 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR. K3-&13 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Tjeneste og 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR Saksansv.: Margun Øhrn Arkiv:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS St.meld 26 Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet påpeker at psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge.

Detaljer

Handlingsplan Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi

Handlingsplan Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi Handlingsplan Strategisk plan for samarbeid innen helse og velferd - Helse, velferd og økonomi 2013-2015 1 Bakgrunn Regionalt samarbeidsutvalg Helsenettverk har blitt utfordret av rådet og rådmannsutvalget

Detaljer

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Kårhild Husom Løken, Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune/leder for styringsgruppa i K8 Gardermoen 12.09.12 Effektiviseringsnettverkene

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg 25.nov 2014. Per Engstrand Fagdirektør SSHF

RS HELSENETTVERK LISTER fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg 25.nov 2014. Per Engstrand Fagdirektør SSHF RS HELSENETTVERK LISTER fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg 25.nov 2014 Per Engstrand Fagdirektør SSHF Strategiplan 2015-17 SSHF Fagdirektør Per Engstrand Pilot Lister - SSHF To strategiske

Detaljer

ØA Høringsuttalelse SSHF Strategiplan Styret for Østre Agder,

ØA Høringsuttalelse SSHF Strategiplan Styret for Østre Agder, ØA Høringsuttalelse SSHF Strategiplan 2015 2017 Styret for Østre Agder, 28.11.2014 SSHF Strategiplan 2015-2017 Sendt på høring 05.09.2014 Frist for høringsuttalelse 01.12.2014 Styringsgruppe ledet av adm.dir.

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Oddvar Sæther Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet

Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv RS Helsenettverk Lister 4.9.2013 Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Bestilling fra Listerrådet «Listerrådet ber Helsenettverket gjennomgå sykehusets utfordringsbilde

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET SYKEHUS HF

HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET SYKEHUS HF Arkivsak-dok. 14/20864-5 Saksbehandler Oddmund Frøystein Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 14.10.2014 Fylkestinget 21.10.2014 HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer. Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon

Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer. Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon NAV-reformen De som kan jobbe, skal kunne jobbe Samhandlingsreformen Ny oppgavefordeling

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategiplan Sak 003/ Styremøtet 5.febr 2015 Fagdirektør Per Engstrand

Strategiplan Sak 003/ Styremøtet 5.febr 2015 Fagdirektør Per Engstrand Strategiplan 2015-17 Sak 003/ 2015 Styremøtet 5.febr 2015 Fagdirektør Per Engstrand 1 Agenda Om strategiplan Prosess involvering Innhold Struktur dokumentet Strategiske satsningsområder Strategiske fokusområder

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi?

Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi? Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi? Helsekonferansen 20. januar 2016, Oslo Plaza Petter Øgar Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformens målbilde En retningsreform som formelt startet

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

SSHF som universitetssykehus

SSHF som universitetssykehus Fagavdelingen Fagdirektør Utarb. av: Per Engstrand Behandling: Styret SSHF Dato: 31.10.2013 Versjon: 0.4 Mandat arbeidsgruppe 1 Strategiplan 2015-17: SSHF som universitetssykehus 1. Bakgrunn Det er behov

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Vårt målbilde med et klinisk perspek.v Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Én innbygger én journal Arbeidsmøte på Stjørdal, 13. oktober 2014 1 Trygghet Respekt Kvalitet Samarbeid

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet, sett fra Helse Nord.

Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet, sett fra Helse Nord. Hvordan nå målene i samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet, sett fra Helse Nord. Raymond Dokmo Medisinsk faglig rådgiver Helse Nord RHF 15.06.16

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator

RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator Mandat Listerrådet 2008: «Helsenettverk Lister skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom

Detaljer

Omstilling 2013 HS-sektoren Kristiansand kommune. OSS møte 06.12.2013 HS-direktør ; Lars Dahlen Rådgiver ; Janne B. Brunborg

Omstilling 2013 HS-sektoren Kristiansand kommune. OSS møte 06.12.2013 HS-direktør ; Lars Dahlen Rådgiver ; Janne B. Brunborg Omstilling 2013 HS-sektoren Kristiansand kommune OSS møte 06.12.2013 HS-direktør ; Lars Dahlen Rådgiver ; Janne B. Brunborg 17.12.2013 Bakgrunn 130 Økt etterspørsel/ forventning Off. tjenestetilbud og

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan Møte med HOD på Sørlandet Sykehus HF 08.09.2014 Klinikksjef Oddvar Sæther Klinikk for psykisk helse psykiatri og rusbehandling Kort om Klinikk for psykisk helse

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til?

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? HELSE OG SOSIAL Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? Medisin, helse, omsorg som grunnlag for ny næringsutvikling 21. mars 2017 Wenche P. Dehli Hvor trenger nye løsninger mest? - Mentale og kognitive

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Samhandlingsreformen virkemiddel og

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Nasjonal konferanse NSH okt 2010

Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Fremtidens utfordringer psykisk helsevern og rus Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Bjørg Gammersvik Seniorrådgiver Helsedirektoratet BGA, Psykisk helse NSH 2010 1 Vi har hatt en Opptrappingsplan for psykisk

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov?

Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov? Utviklingsprosjekt: Hvordan kan IT-oppgavene i de Radiologiske avdelingene i Sørlandet Sykehus HF organiseres for å best mulig møte fremtidens behov? Tone M. Mikalsen 29 oktober 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Seniorrådgiver Inger Huseby Oslo, 5. mai 2017. Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgs- departementet

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 071-2014 ORIENTERINGSAK: PLAN FOR ORGANISERING, PRIORITERING OG LOKALISERING AV AVTALESPESIALISTER MOT 2020 Forslag

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG

NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG NSH PSYKIATRI OG AVHENGIGHET RUS OG PSYKISK HELSEVERN BEST SAMMEN ELLER HVER FOR SEG ORGANISERING I SPESIALISTHELSETJENESTEN HELSEFORETAKENE SOMATIKK RUS OG AVHENGIGET PSYKISK HELSEVERN SOMATIKK PSYK.

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016 Fra stab samhandling og internasjonalt samarbeid 13.12.2011 1 1. Visjon, idé og mål Visjon Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal

Detaljer

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV 3 hovedutfordringer 1. Overordnet samarbeid Slagkraftig SU, med delegert beslutningsmyndighet? Færre deltakere representativt?

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer