Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)"

Transkript

1 (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)...1 Forord...1 Innledning...1 Opptakskrav...2 Formål Presentasjon av hoved- og delemner...3 Hovedemne ADV Arkivdanning og vern...3 Hovedemne KIT Kunnskapsorganisasjon og IKT...5 Hovedemne OA Organisasjon og administrasjon...7 Forord Årsstudiet tilbys i første omgang som deltidsstudium over to år, der to emner, Arkivdanning og vern samt Kunnskapsorganisasjon og IKT, behandles første år, mens Organisasjon og administrasjon tas opp andre år. I studiet inngår en praksisperiode, lagt til de første ukene av høstsemesteret andre år. Undervisningen vil bli lagt opp som ukessamlinger, normalt fem samlinger per semester. Det tas sikte på at årsstudiet skal inngå i en fremtidig bachelorgrad i arkiv og dokumentbehandling. Innledning Enhver virksomhet, offentlig eller privat, har behov for å dokumentere beslutninger, prosesser og transaksjoner. Virksomhetens dokumenter oppbevares derfor i arkiver i kortere eller lengre tid. For å samle inn, ordne og gjenfinne dokumentene trengs spesielle kunnskaper om dokumenthåndtering, arkiveringsteori og -praksis, om informasjonsteknologi, om lover og regelverk som styrer danning og tilgang til arkivmateriale m.v. Gjennom studiet i arkiv og dokumentbehandling skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskaper om hvordan arkiver dannes, ordnes og oppbevares. Studiet er profesjonsrettet og kvalifiserer for ledende arkivstillinger i offentlig og privat virksomhet. Et påbygningsstudium med hovedvekt på IKT er under planlegging. Årsstudiet, med en eventuell fordypning, vil kunne inngå i en bachelorgrad i kombinasjon med andre studier. Eksempler på aktuelle kombinasjonsmuligheter er: a) studier i bibliotek- og informasjonsvitenskap b) studier i journalistikk c) studier tatt ved andre avdelinger ved HiO: Studiet i offentlig styring (ØKS) og studiet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IU)

2 d) studier fra universiteter, f eks offentlig rett, statsvitenskap, historie og sosiologi Opptakskrav Det grunnleggende opptakskravet er generell studiekompetanse. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse etter individuell vurdering. Formål Studiet skal gi nødvendig kompetanse for stillinger innen dokumentbehandling, dokumentasjon og arkiv. Dette innebærer at studentene tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de har: forståelse for fagets grunnprinsipper og egenart, samt for koblingen til andre relevante fagdisipliner innsikt i og ferdigheter i arkivfunksjonen i offentlige og private virksomheter som skaper arkiver forståelse for arkivenes funksjon etter at de er gått ut av bruk. Dette innebærer forståelse for arkivene som virksomhetens og samfunnets hukommelse og som nødvendig forutsetning for historisk baserte undersøkelser og forskning, samt for rettslig dokumentasjon forståelse for IT-relaterte problemstillinger som elektronisk saksbehandling og arkivering, digitale dokumenter Studiet består av tre hovedemner: Arkivdanning og -vern (ADV), Kunnskapsorganisasjon og IKT (KIT), og Organisasjon og administrasjon (OA). Arkivdanning og -vern omfatter generell arkivteori, innsynsrett, dokumentsikring, bevaring, arkivbegrensning og kassasjon, bortsetting og avlevering. Kunnskapsorganisasjon og IKT omfatter registre og databaser, journalføring og NOARKstandarden, arkivsystemer og dokumenthåndteringssystemer, arkivnøkkel og emneindekser. Organisasjon og administrasjon omfatter organisasjonsteori og arkivledelse, saksbehandling og saksbehandlingssystemer, organisering av arkivtjeneste og arkivplan, arkivet i samfunnet, arkiv og læring, brukere og gjenfinning, samt arkivlokaler og arkivpleie. 2

3 Som deltidsstudium vil emnene fordeles på semestrene på følgende måte: Hovedemner Moduler Delemner Vurdering ADV Arkivdanning og - vern KIT Kunnskapsorganisasjon og IKT OA Organisasjon og administrasjon ADV1 (15 studiepoeng) Gis i kombinasjon med KIT1; gir til sammen 30 studiepoeng Første og andre semester KIT1 (15 studiepoeng) Gis i kombinasjon med ADV1; gir til sammen 30 studiepoeng Første og andre semester OA1 (30 studiepoeng) Tredje og fjerde semester ADV11 Generell arkivteori ADV12 Innsynsrett, dokument-sikring ADV13 Bevaring, arkiv-begrensning og kassasjon ADV14 Bortsetting og avlevering KIT11 Registrering, journal-føring og NOARK-standarden KIT12 Arkivnøkkel og emne-indeksering KIT13 Registre og databaser KIT14 Elektronisk arkiv OA11 Organisasjonsteori og arkivledelse OA12 Organisering av arkiv-tjeneste OA13 Saksbehandling OA14 Arkivplan OA15 Arkivet i samfunnet OA16 Arkiv og bruker OA17 Arkivlokaler og arkivpleie Skriftlig, individuell eksamen over 6 timer i 2. semester. Det er en, felles eksamen i ADV1og KIT1. Mappevurdering i 4. semester Presentasjon av hoved- og delemner Hovedemne ADV Arkivdanning og vern Modul ADV1 Arkivdanning og -vern I (12 studiepoeng) Delemne ADV11 Generell arkivteori I Studentene skal ha oversikt over og forstå de arkivfaglige grunnbegreper og sentrale elementer i arkivteorien, ansvar og myndighet knyttet til arkivdanning, lov- og regelverk av betydning for arkiv, arkivets og dokumentasjonens rolle i private virksomheter, samarbeid innenfor ABM-området (Arkiv, Bibliotek, Museer) og de etiske normer som gjelder for arkivarbeid. arkivfaglige grunnbegreper og terminologi arkivdanning versus arkivdepot arkivskapere, herunder organbegrepet 3

4 proveniensprinsippet arkivloven og bestemmelser i annet lovverk som har betydning for arkiv Delemne ADV12 Innsynsrett, dokumentsikring Studentene skal tilegne seg kunnskaper om lover og regler som regulerer innsynsrett, adgangsbegrensning og personvern samt forstå betydningen av tilgjengelighet sett fra både det offentliges, bedrifters og publikums side. lovverk om innsyn (offentlighetslov, forvaltningslov, personopplysningslov) hvordan lovverket regulerer tilgang for ulike brukergrupper offentlige journaler på internett taushetspliktbestemmelser regler og rutiner for håndtering av innsynsforespørsler sikkerhetsgradering Delemne ADV13 Bevaring, arkivbegrensning og kassasjon Studentene skal tilegne seg grunnleggende teorier som gjelder utvelgelse og bevaring av dokumenter samt kunne praktisere bestemmelser for arkivbegrensning, bevaring og kassasjon. bestemmelser om bevaring, arkivbegrensning og kassasjon private virksomheters behov for dokumentbevaring og kassasjon Delemne ADV14 Bortsetting og avlevering Studentene skal tilegne seg grunnleggende teorier, modeller og verktøy for arbeidet med bortsetting av arkivsaker, bli fortrolig med hvordan man forbereder og gjennomfører en avlevering, og ha kunnskaper om depotordninger i stat, kommune og for private arkivskapere. bortsetting av arkivsaker om ulike depotordninger, statlige, kommunale og private om klargjøring av arkivsaker for avlevering til depot avlevering og langtidslagring av NOARK-journaler krav til elektroniske avleveringer av fagsystemer Arbeidsformer for modul ADV1 Forelesninger, diskusjoner, selvstudium, studiebesøk, øvelser og oppgaver. Oppgavene vil være knyttet til: praktisering av offentlighetsloven (innsyn, meroffentlighet) aktuelle teorier og regelverk for bevaring og kassasjon, samt vurdering av arkivskaperes kassasjonsplaner interkommunale depotordninger, avlevering av elektronisk materiale, bruk av ASTA 4

5 Studentene velger oppgaver innen to av temaene. Oppgavene kan løses individuelt eller i gruppe. Det gis veiledning under arbeidet med oppgavene. Arbeidskrav for modul ADV1 Innlevering av to besvarelser innen ADV1 er en forutsetning for å få gå opp til eksamen. Vurdering se under hovedemne KIT1 Hovedemne KIT Kunnskapsorganisasjon og IKT Modul KIT1 Kunnskapsorganisasjon og IKT I (18 studiepoeng) Delemne KIT11 Registrering, journalføring og NOARK-standarden Studentene skal tilegne seg kunnskaper om ulike aspekter ved registrering av opplysninger om dokumenter og/eller saksforhold og journalføring. De skal ha kunnskaper om hvilke krav som stilles til et elektronisk registrerings- og arkivsystem, metoder for periodisering, samt sanering og periodeavslutning. generelt om registrering og journalføring historikk (herunder manuell journalføring) NOARK-standarden andre standarder/systemer for dokumentregistrering registrering av andre typer dokumenter, f.eks. fotografier Delemne KIT12 Arkivnøkkel og emneindeksering Studentene skal tilegne seg kunnskaper om grunnleggende teorier, modeller og verktøy for arbeidet med å få et metodisk grunnlag og basiskunnskaper for videre studier av sammenhengen mellom registrering av informasjon og gjenfinning av dokumenter. Studenten skal tilegne seg en forståelse av systematikken og funksjonene til ulike typer av klassifikasjons- og gjenfinningssystemer, skal kunne konstruere og utvide en arkivnøkkel og ha kjennskap til ulike arkivnøkler. Studenten skal også tilegne seg kunnskap om utforming av emneordslister, tesauri og emneregistre. innføring i ordningsprinsipper arkivnøkler forholdet mellom biblioteksystemene og arkivnøkler innholdsbeskrivelse ved hjelp av klassifikasjonssystemer, emneordlister, tesauri og emneregistre ordning av dokumenter som tilhører andre materialtyper, f.eks. fotografier 5

6 Delemne KIT13 Registre og databaser Studentene skal tilegne seg kunnskaper om bruksområder, funksjonsmåter og karakteristika for elektroniske registre og databaser. Studentene skal også få forståelse for de særlige arkivfaglige utfordringene som er knyttet til bruk av registre og databaser. Studentene skal lære å kjenne ulike typer dokumenthåndterings- og arkivsystemer. offentlig registerbruk og bruk av fagsystemer dataflyt mellom ulike systemer og mellom sektorer forholdet til klassisk arkivlære knyttet til proveniens sentrale begreper knyttet til relasjonsdatabaser muligheter for bevaring og langtidslagring av informasjon i registre og databaser arkivfaglige krav til fagsystemer og forholdet til journal, saksarkiv og elektronisk dokumentlager Delemne KIT14 Elektronisk arkiv Studentene skal tilegne seg kunnskaper om elektroniske arkivers karakteristika, kunne tilrettelegge rutiner for bruk av elektronisk arkiv og kunne bidra ved innføring av elektronisk arkiv. karakteristika ved elektroniske arkiver forskjeller og likheter mellom elektroniske og papirbaserte arkiver, og prinsipper som fortsatt har gyldighet i en elektronisk virkelighet nye muligheter og nye utfordringer ved bruk av edb i arkivdanningen utfordringer og problemer knyttet til bevaring og tilgjengelighet over tid saksarkiv, lagring av dokumenter og sammenhengen med journalen Arbeidsformer for modul KIT1 Forelesninger, diskusjoner, selvstudium, studiebesøk, øvelser og oppgaver. Oppgavene vil være knyttet til vurdering og drøfting av ulike gjenfinningsstrategier for arkivbaser utarbeidelse av arkivnøkkel vurdering av arkivfaglige krav til fagsystemer og forholdet til journal, saksarkiv og elektronisk dokumentlager utfordringer og problemer ved elektronisk arkiv og langtidslagring av elektroniske dokumenter Studentene velger oppgaver innen to av temaene. Oppgavene kan løses individuelt eller i gruppe. Det gis veiledning under arbeidet med oppgavene. Arbeidskrav for modul KIT1 Studentene må delta i minst to obligatoriske øvelser i bruk av NOARK-baserte arkivsystemer. Det er en forutsetning for å få gå opp til eksamen at studenten har levert inn to besvarelser i KIT1 til fastsatt frist og har deltatt i de obligatoriske NOARK-øvelsene. Vurdering av modul ADV1 og KIT 1 Det avlegges skriftlig, individuell 6 timers eksamen hvor hovedemnene Arkivdanning og -vern (ADV1) og Kunnskapsorganisasjon og IKT (KIT1) integreres. Eksamensbesvarelsen vurderes med gradert 6

7 karakteruttrykk der A er beste karakter og F er ikke bestått. Ekstern sensor deltar i arbeidet med å utforme vurderingskriterier. Alle besvarelser vurderes av faglærer. Et tilfeldig utvalg på 25prosent av besvarelsene vurderes også av ekstern sensor. Hovedemne OA Organisasjon og administrasjon Modul OA1 Organisasjon og administrasjon (30 studiepoeng) Delemne OA11 Organisasjonsteori og arkivledelse Studentene skal tilegne seg nødvendige kvalifikasjoner for å kunne fungere som ledere i arkiv og beslektede organisasjoner og tiltak i offentlig og privat virksomhet. Studentene skal få innsikt i økonomiske og organisatoriske rammer for ulike typer av arkiv og dokumentasjonssentre, og metoder og verktøy knyttet til ledelse, administrasjon, planlegging og evaluering av disse tjenestene. organisasjonsteorier organisasjonskultur, kommunikasjon, endrings- og utviklingsprosesser, kjønn og ledelse, kvalitetssikring, prosjektorganisering personalledelse plan- og budsjettarbeid økonomistyring Delemne OA12 Organisering av arkivtjeneste Studentene skal tilegne seg kunnskaper og innsikt i hvordan arkivtjenesten organiseres innenfor en virksomhet. organiseringen av arkivtjenesten i en organisasjon (offentlig eller privat) integrering av arkiv og bibliotektjeneste politikk og administrasjon organbegrepet i arkivforskriften statlig forvaltning kommunen som forvaltningsnivå arkivets plass i kommunen organisering av depotarkiv i kommunen, interkommunale arkivordninger utvalgs- og komitéarkiver Delemne OA13 Saksbehandling Studentene skal tilegne seg kunnskaper om saksbehandlingsprosesser i private og offentlige virksomheter, dokumentets gang gjennom virksomheten. innføring i ulike former for saksbehandling, herunder elektronisk saksbehandling saksbehandlers ansvar i arkivdanningen 7

8 arkivarbeidets plass og rolle i saksbehandlingsprosessen elektroniske saks- og dokumentbehandlingssystemer (herunder SGK), rutiner og redskaper for oppfølging og kontroll og utforming av interne arkivrutiner opplæring av saksbehandlere Delemne OA14 Arkivplan Studenten skal ha kunnskaper om bestemmelser som vedrører arkivplanarbeidet og kunne utarbeide en arkivplan. bestemmelser for utforming av arkivplaner maler for arkivplan utarbeide en arkivplan organisering av arkivmaterialet Delemne OA15 Arkivet i samfunnet Studentene skal tilegne seg kunnskaper og forståelse for arkivets rolle i samfunnet. døgnåpen forvaltning offentlig servicekontor lokale samlinger samarbeid arkiv, bibliotek, museum Delemne OA16 Arkiv og bruker Studentene skal tilegne seg teorier og metoder knyttet til brukerkommunikasjon, kvalitetssikring og evaluering av søketjenester. Studentene skal tilegne seg innsikt i læringsprosesser og kunne relatere disse til arkivets rolle i ulike læringssituasjoner. arkivets brukergrupper teorier og metoder for kundebehandling brukerkommunikasjon, kommunikasjons- og motivasjonsteori formidlingsarbeid brukeropplæring presentasjonsteknikk kvalitetssikring Delemne OA17 Arkivlokaler og arkivpleie Studentene skal tilegne seg kunnskaper om hvilke sikkerhetskrav som stilles til ulike lagringsmedier og informasjonsbærere, og hvordan man sikrer arkivsaker mot tyveri, brann, lys, fuktighet og andre 8

9 former for skader og ødeleggelser. Studentene skal også tilegne seg kunnskaper om de kravene som stilles til ulike typer arkivlokaler i offentlig forvaltning. arkivforskriftens krav til arkivlokaler oppbevaringskrav til tradisjonelle medier (papir, skriveredskaper, m.m.), fotografisk materiale, mikrofilm og edb-medier. Arbeidsformer for modul OA1 Forelesninger og diskusjoner, studiebesøk, tverrfaglig prosjektarbeid, selvstudium og oppgaver med veiledning. Oppgavene vil være knyttet til personalforvaltning arkivorganisering saksbehandling arkivarens rolle og dokumentenes livsløp i organisasjonen arkivplanarbeid informasjonsforvaltning brukergrupper og kundebehandling Arbeidskrav for modul OA1 Emneoppgaver Studentene velger oppgaver innen to av temaene nevnt i punktet over. Oppgavene løses individuelt. Faglærer gir veiledning underveis i arbeidet med oppgavene. De to individuelle besvarelsene skal inngå i studentens mappe. Prosjektoppgave i modul OA1 Studenten lager en prosjektoppgave for delemnene i modul OA1. Tema for prosjektet velges i samråd med faglærer. Oppgaven løses individuelt. Det gis veiledning under arbeidet med prosjektoppgaven som skal inngå i studentens mappe. Praksisperiode Midt i 1. studieår (ved innledningen til høstsemesteret ved deltidsstudium) har studentene en veiledet, obligatorisk praksisperiode på 6 uker heltid. Gjennom praksis skal studentene gjøre seg kjent med yrket, få praktisk erfaring med arbeid i arkivdannende institusjon, lære hvordan et arkiv fungerer i en virksomhet og utvikle evnen til kritisk evaluering av arkivarbeidet i virksomheten. Studenten blir plassert i enten en offentlig eller en privat virksomhet. Studentene forplikter seg til å ta den praksisplassen som utdanningen stiller til rådighet. Etter praksisperioden skal studenten levere en praksisrapport. Rapporten inngår i studentens mappe. Vurdering av modul OA1 Mappevurdering. Til fastsatt frist skal studenten levere mappen, som skal inneholde: de to obligatoriske besvarelsene på emneoppgavene det tverrfaglige prosjektarbeidet et refleksjonsnotat over egen læring og egne arbeider praksisrapporten De to emnebesvarelsene gis gradert vurdering der A er beste karakter og F er ikke bestått. Prosjektarbeidet gis graderte vurdering der A er beste karakter og F er ikke bestått. Refleksjonsnotatet gis vurderingen bestått/ikke bestått. 9

10 Praksisrapporten godkjennes av faglærer. Det tverrfaglige prosjektarbeidet teller 50 prosent, de øvrige arbeidene teller samlet 50 prosent. Hver del i mappa må være bestått eller godkjent for at hele modulen skal være bestått. Det gis en samlet, gradert karakter på mappen, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Mappene vurderes av faglærer. Et tilfeldig utvalg på 25 prosent av mappene vurderes også av ekstern sensor. Ekstern sensor deltar i arbeidet med fastsetting av vurderingskriterier 10

11 11

Studieplan for årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplan for årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Studieplan for årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Forord Årsstudiet tilbys i første omgang som deltidsstudium over to år, der to emner, Arkivdanning og vern samt Kunnskapsorganisasjon og IKT, behandles

Detaljer

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Innleiing Arkivstudiet er eit årsstudium (60 studiepoeng) som gjennomførast på deltid over to år. Studiet er delt i fire emne, der emnet Arkiv

Detaljer

Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen)

Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen) Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen) Riksarkivarens årlige undersøkelse retter seg inn mot arkivholdet i kommunal sektor, i dette tilfellet

Detaljer

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Arkivplan og tilsyn - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Kontaktkonferansen 2016 - Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 11.5.2016 Eirik Andersen, Statsarkivet i Trondheim 1 Statsarkivet i Trondheim Distrikt:

Detaljer

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Til studieutvalget Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK NR 26/12 Saksnr.: Skriv inn saksnr. Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Anne Drag Tidemand-Fossum og Liv Gjestrum Studieplanendringer Bachelorstudium

Detaljer

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)...1 Innleiing...1 Opptakskrav...2...2...2...2...3 suttrykk...3 Pensum...3 Presentasjon

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Saksbehandling, arkivdanning og arkiv om arbeidsprosesser, dokumentasjonsforvaltning og langtidslagring

Saksbehandling, arkivdanning og arkiv om arbeidsprosesser, dokumentasjonsforvaltning og langtidslagring Saksbehandling, arkivdanning og arkiv om arbeidsprosesser, dokumentasjonsforvaltning og langtidslagring Samdok-konferansen, Gardermoen 11.11.2015 Jon Atle Haugen Riksarkivet 1 Saksbehandling Verdi som

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2013. Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i norske

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2013. Riksarkivarens årlige undersøkelse om forholdene i norske kommuner og fylkeskommune

Detaljer

Arkivlovgivning i endring

Arkivlovgivning i endring Arkivlovgivning i endring Sveinung Meyer Svendsen 20. April 2017 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik HVORFOR HAR VI ARKIVLOVGIVNING? Arkivenes formål Formålet med arkivdanningen til offentlige organ: tilfredsstille

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2012. Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i norske

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Arkiv i kommunereformen

Arkiv i kommunereformen Arkiv i kommunereformen 1 Arkiv i kommunereformen dagens tema Erfaringer fra tilsyn Gjennomgang av veileder om kommunereformen og arkiv Gruppearbeid 2 Tilsynsområder Arkivplan, rutiner og instrukser Arkivansvar

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Arkivhistorie i Norge

Arkivhistorie i Norge Lovverket Arkivhistorie i Norge 1270-årene:Lagabøtes «Hirdskrå». Fra 1300-tallet:Akershus slott og Kanselliarkivet, Danmark. 1572: Arkivet ble stattholderembete. 1840: fast embetsverk for nasjonalt arkiv.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2012. Riksarkivarens årlige undersøkelse om forholdene i norske kommuner og fylkeskommune

Detaljer

Arkivforvaltningen i Målselv

Arkivforvaltningen i Målselv Arkivforvaltningen i Målselv kommune Daglig arkivdrift i Målselv kommune Organisering av arkivtjenesten Sentralarkiv Arkivskapere Ansvar og fullmakter Rådmann Arkivleder Virksomhetene Arbeidsoppgaver Arkivleder

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng)

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) 12. februar 2004 Administrasjon og ledelse Emnekode: ADMLED20 Emnet utgjør 30 studiepoeng fordelt på to semestre. Forkunnskapskrav:

Detaljer

Krav til arkivkunnskap i kommunene

Krav til arkivkunnskap i kommunene Krav til arkivkunnskap i kommunene Av Harald Lindbach Kommunenes arkivtjeneste har gjennomgått stor forandring i de senere årene. Mens det før var alminnelig med en desentralisert arkivtjeneste der nærhet

Detaljer

Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014

Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014 Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014 Om statistikken Riksarkivarens statistikk for kommunale arkivtjenester retter seg mot arkivholdet i kommunal sektor. Undersøkelsen startet opp i 2010, og er

Detaljer

Tenkte å si litt om...

Tenkte å si litt om... Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08)

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK ÅRSENHET Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Fag: TEGNSPRÅK 1. Studieplanens inndeling: 1. Innledning. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK 1 Kode: TG130 - Deltid Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

Uttrekk fra elektroniske arkiver

Uttrekk fra elektroniske arkiver Uttrekk fra elektroniske arkiver Program Kl. 09:30 Registrering og kaffe Kl. 10:00 11:00 Velkommen og innledning v/morten Evensen Arkivverket orienterer og demonstrerer Arkade 5 v/joachim Fugleberg (Arkivverket)

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet 1 Veiledningen Riksarkivarens Rapporter og retningslinjer nr. 23 Ligger tilgjengelig

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Agenda for regional samling Lilongwe April 2010

Agenda for regional samling Lilongwe April 2010 Agenda for regional samling Lilongwe April 2010 DAG 1 mandag Introduksjonskurs for nye arkivarer 09.00 09.30 Presentasjon av deltakerne og foredragsholdere Tone Goffin og foredragsholderne Kort presentasjon

Detaljer

Arkivplan. Fylkesarkivet 27. november Fylkesarkivet i Oppland

Arkivplan. Fylkesarkivet 27. november Fylkesarkivet i Oppland Arkivplan Fylkesarkivet 27. november 2008 Arkivplan Hvorfor arkiv planlegging? Mengdeproblemet Årlig dok. tilvekst ca. ca. 9 cm cm pr. pr. innbygger Kassasjon og og arkivplanlegging kan redusere denne

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Grunnkurs arkiv. Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Grunnkurs arkiv. Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Grunnkurs arkiv Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Dagens meny 0900-1130 1130 lunsj 1215-1500 Gode og grunnleggende kunnskaper om arkiv, slik at saks- og dokumentbehandlingen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Bevaring av dokumentasjon i læringssystemer 18.02.2010 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Læringsplattformer Digitale støttesystemer for undervisningsformål Brukes særlig for å administrere brukere og innhold

Detaljer

Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng)

Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng) Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng) Design and Communication in Digital Media Design og kommunikasjon i digitale medier er et studium utviklet som et samarbeid mellom

Detaljer

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt i studieutvalget 31.1.2014 Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt 31. januar 2014 Kort oversikt Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Påbyggingsstudiet Arkiv og dokumentbehandling (30 studiepoeng)

Påbyggingsstudiet Arkiv og dokumentbehandling (30 studiepoeng) Påbyggingsstudiet Arkiv og dokumentbehandling (30 studiepoeng) Påbyggingsstudiet Arkiv og dokumentbehandling (30 studiepoeng)... 1 Innleiing... 1 Opptakskrav... 2... 2... 2... 2... 2 suttrykk... 2 Pensum...

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 2 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 3 4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Arkiv 2013 27. november 2013

Arkiv 2013 27. november 2013 Arkiv 2013 27. november 2013 Innledning... 2 Organisering... 2 Arkivansvar og fullmakter... 5 Regelverk... 6 Arkivordning... 6 Sikkerhet... 7 Deponering... 8 Tiltaksplan... 9 2 Innledning I henhold til

Detaljer

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kull 2015 Bachelorgrad i medie- og dokumentasjonsvitenskap (Kort) introduksjon til søkere I informasjonssamfunnet inngår dokumenter som aviser, (e-)bøker, musikk, film, blogger, facebook, twitter og dataspill

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 Riksarkivarens årlige undersøkelse retter seg inn mot arkivholdet i kommunal sektor. Undersøkelsen inneholder bl.a. spørsmål om

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng)

Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) Vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) er det andre av fire emner i studieplan for design og kommunikasjon i digitale

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn

Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Jubileumsseminar 26. oktober 2011 1 Hvem er jeg? Bibliotekar med påbygning fra Høgskolen i Oslo

Detaljer

Tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune

Tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune STATSARKIVET I KRISTIANSAND Tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune Lillian Lunden 24.06.2015 Tilsynsrapport Sak: 2015/5336 Dato for tilsyn: 16.04. og 20.04. 2015 Rapportdato: 24.06.2015 Utarbeidet

Detaljer

Revidering av lover med betydning for arkiv

Revidering av lover med betydning for arkiv Revidering av lover med betydning for arkiv v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver Arkiv i Nordland 24. April 2014 Foto: Peter Hamlin Tre tema 1. Offentleglova skal evalueres (og trolig revideres). 2. Arkivlova

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Grunnkurs arkiv. Turid Holen, arkivsjef. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Grunnkurs arkiv. Turid Holen, arkivsjef. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Grunnkurs arkiv Turid Holen, arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Program for dagen 0900-1130 1130 lunsj 1215-1500 Formål med grunnkurs i arkiv Gode og grunnleggende kunnskaper om arkiv,

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng)

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emnets engelske tittel: Norwegian for interpreters (15 ECTS) Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012. Studieprogramkode: NFT Emnekode:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp)

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE 2 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innledning Etterforsking hvor IKT-teknologi er involvert, er i betydelig

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Ordliste: arkiv- og dokumentasjonsuttrykk

Ordliste: arkiv- og dokumentasjonsuttrykk Intern sone Sikker sone Versjon 01.03.2013 Ordliste: arkiv- og dokumentasjonsuttrykk Aktivt arkiv Arkiv Arkiv- og saksbehandlingssystem Arkivbegrensning Arkivdel Arkivkode Arkivmateriale Arkivnøkkel Arkivperiode

Detaljer

PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV

PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV PERIODISERING AV ELEKTRONISK JOURNAL OG ARKIV Kontaktseminar 2007 av Frøydis Antonens, IKAT Arkivforskriften Periodeinndeling i elektronisk journal og arkiv Når en periode blir avsluttet i elektronisk

Detaljer

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP Modul I Modul II kvar modul 30 studiepoeng Godkjent januar 2001 Revidert utgåve juni 2010 og januar 2014 1 Studieplan Endringskunnskap Innleiing Studiet kan gjennomførast som

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer