PROSJEKT: St Hansfjellet P hus. Rehabilitering av garasjeanlegg Side 1.1 KAP. 1 Prinsippbeskrivelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT: St Hansfjellet P hus. Rehabilitering av garasjeanlegg Side 1.1 KAP. 1 Prinsippbeskrivelse."

Transkript

1 PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 11 KAP 1 Prinsippbeskrivelse SKISSERING AV GARASJEREHABILITERING 1 0 Bakgrunn Ødegård og Lund AS har fått i oppdrag å skissere det planlagte betongrehab arbeidet som skal utføres på St Hansfjellet P hus i Fredrikstad Dette skal danne basis mhp funksjonskrav slik at det kan prises av entreprenører Før det endelige arbeid avtales, må det avholdes forhandlinger og møter med byggherre og byggherrens representanter for å avklare evt uklarheter slik at prosjektet kan gjennomføres slik byggherren ønsker St Hansfjellet P hus er trolig oppført i 1983 / 84 og er et frittstående garasjeanlegg bygget inne i en fjellhall Anlegget har 4 halvplan hvor de 2 nedre plan er gulv på grunn Bærekonstruksjonen er oppført med søyler / dragere og dekker i plass støpt armert betong Kjørebanene er påført en overflatebehandling, trolig epoxy, men vi kjenner ikke til når denne membranen er lagt Biloppstillingsplassene består av tilsynelatende ubeskyttet betong Søyler og tak har malt betong Det ble registrert skader i form av betongavskallinger pga korrodert armering, og på denne bakgrunn har Ødegård og Lund AS utført en enkel stikkprøvebasert undersøkelse av garasjen våren 2011 Undersøkelsen viste at det er lett å finne betydelige korrosjonsskader på armering Årsaken til dette er hovedsakelig kloridholdig tinesalt som er dratt inn med bilene vinterstid Når dette kloridholdige vannet renner av bilene vil betongen over tid bli tilført så store mengder klorider at armeringen ruster, og reparasjoner og beskytelsestiltak må utføres Det er nå planlaget vedlikeholdstiltak for den armerte betongen ved å utføre nødvendig mekanisk reparasjon av skader, - samt å etablere katodisk beskyttelse (KB) av armeringen som er i kloridholding betong eller i områder med karbonatisert betong hvor skadepotensialet er stort Slik vi har forstått byggherren ønskes det å begrense kostnadene slik at følgende planlegges: 1) Katodisk beskyttelse av dekket i de 2 øvre plan samt tilstøtende kjøreramper som ikke er på bakkeplan 2) Katodisk beskyttelse av nedre del søyler 3) Begrenset mekanisk rehabilitering av øvrig betong inne i garasjene 4) Overflatebehandling av betongen Spørsmål kan stilles til Bjørn Lund, Ødegård og Lund AS, eller Tommy Karlsen, AS Betongbygg Vi ser for oss følgende fremgangsmåte for tilbudsfase og frem til kontrakt: Skissering av et konseptforslag med metode for rehabilitering av garasje Prising av konseptet Det ønskes / forventes mest mulig faste priser Diskusjonsrunder med den eller de entreprenører som kommer med det gunstigste konseptforslaget Forhandlinger / kontraktsforhandlinger Utarbeidelse av endelig komplett konseptløsning med arbeidsbeskrivelse fra valgt entreprenør Innvendinger eller kommentarer til prisforespørselen gis i tilbudsbrevet I de deler av prisforespørselen som er utarbeidet av ØL kan det være medtatt forhold som også er omtalt / beskrevet av AS Betongbygg eller Fredrikstad Kommune Ved

2 PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 12 KAP 1 Prinsippbeskrivelse uklarheter er det AS Betongbygg / Fredrikstad Kommune sin beskrivelse som skal benyttes Vi presiserer at kun reparasjon, katodisk beskyttelse og overflatebehandling av betong inngår i Ødegård og Lund AS sin del av prisforespørsel Øvrige arbeider som f eks beslag, stål, trevirke, el rør el ikke er å definere som betongarbeider og forutsettes utført av andre enn oss Prisforespørselen baseres på NS 3431 og EN 12696, samt at entreprenørene skisserer et konseptforslag for sitt foreslåtte system for katodisk beskyttelse av armering og øvrig reparasjon og beskyttelse av betong 11 TILSTANDSKONTROLL Ødegård og Lund AS har i 2011 utført en stikkprøvebasert tilstandskontroll av garasjen Kopi av denne rapporten som er datert 12 mai 2011 følger vedlagt 12 HVA SKAL GJØRES Da tilstandskontrollen viste at det er trengt inn kloridholdig veisalt i dekkene samt bunn av søyler, ønsker byggherren å foreta nødvendige reparasjoner og stoppe videre kloridinntrengning og videre inntrengning av CO2 Byggherren planlegger nødvendige på betongen tiltak i hele garasjen Følgende ønskes utført (grov skissering): - Forbehandling / nødvendig rengjøring / malingsfjerning / sliping / blastring el av alle betongflater som skal behandles - Betongskader utbedres i dekkene samt nedre del av søyler etter kriteriene for katodisk beskyttelse for det valgte system og for øvrige flater benyttes begrenset mekanisk rehabilitering Både byggherre og entreprenør må være inneforstått med hvilke begrensninger begrenset mekanisk rehabilitering har, spesielt i eventuelle armerte konstruksjoner med forhøyet kloridinnhold dersom det blir aktuelt med å redusere bruk av KB Betongskader (komplett nødvendig meisling / reparasjon) er aktuelle å utbedre etter gitte enhetspriser, men det forventes at entreprenøren er så erfaren at fastpristilbud kan gis Kriterier / funksjonskrav for KB og begrenset mekanisk rehabilitering er gitt under avsnitt 13 og 14 - Katodisk beskyttelse av armering i dekker / kjøreramper og bunn av alle søyler i garasjen - Gulv inkl kjøreramper / dekkekanter påføres en egnet slitesterk tykkfilmsmembran i henhold til funksjonskrav - Alle øvrige betongflater skal påføres CO2 bremsende maling i 2 strøk + primer - Det etableres hulkiler mot søyler Det ovennevnte er basert på at byggherren ønsker en betongrehabilitering etter kriteriene for katodisk beskyttelse der armering ligger i kloridholdig betong eller armeringen er i karbonatisert betong med betydelig skadepotensial, - som er den mest vanlige for denne type bygg For øvrig del av bygget benyttes begrenset mekanisk rehabilitering i ikke kloridholdig betong Dette innebærer at det fortsatt vil være armering som ligger i karbonatisert betong etter endt rehabilitering ( f eks deler av søylene) Byggherren må være inneforstått med at det må påregnes utvikling av nye skader over tid i områder hvor det ikke er foretatt meisling, men kun overflatebehandling

3 PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 13 KAP 1 Prinsippbeskrivelse Entreprenøren skal sammen med konseptforslaget skissere rapporterings - og tilbakemeldingsrutiner for de ulike arbeidsoperasjoner, og angi nivå på kontrollplanen for prosjektets del - opperasjoner Praktiske forhold som riggplass, informasjon og praktisk gjennomføring opplyses av AS Betongbygg / Fredrikstad Kommune Det poengteres at entreprenøren må gå igjennom garasjeanlegget og spesifisere nødvendige tilleggsarbeider som er nødvendige for å få gjennomført prosjektet som beskrevet Dersom det ikke benyttes KB av armering i kloridholdig betong, må byggherren være innforstått med at skader vil utvikles videre / på nytt 13 KATODISK BESKYTTELSE AV ARMERING I BETONG ( KB ) Generelle funksjonskrav for KB De generelle funksjonskrav er basert på Europeisk Standard NS - EN 12696, fra 2011 I denne beskrivelsen er ikke standarden gjengitt, men entreprenøren må sette seg inn kravene Da det finnes flere ulike KB - systemer, er det ikke beskrevet noe spesifikt system Det ønskes derfor et konseptforslag fra entreprenør sammen med prisene Med konseptforslag menes en kort skissering av hvordan KB anlegget er bygget opp Løsningen skal være i samsvar med de prinsipielle funksjonskrav som er gitt Det vurderes også som en fordel at entreprenørene fritt kan komme med sin kunnskap og erfaring for arbeidene som er planlagt utført i garasjen Konseptforslaget vil være en del av avtalen og inngå i FDV dokumentasjonen Design og dimensjonering av KB anlegget Anlegget må dimensjoneres og designes Ved utarbeidelse av tegninger, skal det klart gå frem hvor en har matepunkter for strøm, og hvor kabler, referanse - elektroder etc ligger Endelige tegninger legges ved sluttdokumentasjon Kontroll av armeringskontinuitet og sammenkobling av armering Kontroll av armeringskontinuitet skal måles ved fysisk kontakt til armering mellom to og to punkter over hele dekke Kravet til kontinuitet er at motstanden skal være lavere enn 1 Ω Måles høyere motstand, er armeringen i kontinuitet dersom potensialet faller umiddelbart til 0 mv når en bryter strømmen som påtrykkes mellom to målepunkter Kontinuitet skal måles med et slikt instrument Målingene av armeringskontinuitet legges til et snitt der armeringen har lavest mulig påkjenning Det forventes at det benyttes samme snitt for kontrollmåling av armeringskontinuitet og sammenkobling av armering Det oppgis hvordan armeringen kobles sammen Installasjon av overvåking, referanseelektroder Anlegget skal fortrinnsvis styres / overvåkes med halvcelle referanseelektroder av type ERE 20 Referanseelektrodene skal hovedsaklig plasseres i et område der armeringen er i korrosjonstilstand Det benyttes potensialmålinger på betongoverflaten for å finne frem til plassering for referanseelektrodene Måleverdier for hver referanseelektrode skal loggføres for bruk i ettertid Det oppfordres til å montere referanseelektroden så tidlig som mulig, slik at miljøet rundt elektroden stabiliseres mest mulig slik at en får målt utgangspotensialet før det katodiske anlegg settes i gang Antall referanseelektroder oppgis

4 PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 14 KAP 1 Prinsippbeskrivelse Reparasjon av betongskader Før meisling startes, må entreprenøren sette begrensningskriterier for meislingsomfang slik at bæreevne for den enkelte konstruksjonsdel sikres Dersom kriteriene overskrides, må tiltak iverksettes ved stempling / forstrekning eller oppdeling i mindre reparasjoner etter anbefaling fra statiker Entreprenøren har ansvar for å tilkalle statiker ved behov og det avtales med byggherren hvordan dette gjøres I områder med bom pga armeringskorrosjon eller nedbrutt betong, skal betongen fjernes Omfanget av betongfjerning skal utføres i samsvar med metoden for KB systemet Som minimum skal svak eller nedbrutt betongoverflate fjernes inntil heftkravet er oppnådd Rustkaker på armering fjernes Sårene bygges opp igjen med en egnet strømåpen reparasjonsmørtel, og reparasjonene herdes fortrinnsvis under en plastfolie For reparasjoner utenfor områder med KB benyttes kriteriene for begrenset mekanisk rehabilitering Dette er omtalt i kapittelet som følger Forbehandling av betongoverflaten Betongoverflaten er i dag stedvis ru og har mange riss, mye av dette er trolig svinnriss Forbehandling innebærer tiltak for å oppnå en planhet som er i samsvar med KB systemet som skal brukes Det må blant annet undersøkes om betongen er vannsugende med tanke på materialoppbygging på betongen Entreprenør må legge inn pris for nødvendig forbehandling slik at underlaget er tilfredsstilende Det utføres heftprøver for å kontrollere at overflatebehandlingen blir tilfredsstillende utført og at materialene som skal brukes har heft til underlaget Anode / anodesystem For anoder som legges på betongoverflaten, blir det vurdert som et fortrinn at det benyttes materialer som gir et basisk miljø mot den aktive del av anoden Strømtilledere som er integrert i anoden, skal legges i et rutemønster slik at et evt brudd i en tilleder ikke påvirker KB - anlegget Strømtillederne skal legges med en slik avstand slik at det ikke oppstår potensialfall i mellomrommet ( ønsker ikke hengekøyer ) Det skal legges stor vekt på at det ikke blir kortslutninger mellom anode og katode Metallgjenstander i overflaten fjernes Avstanden mellom anode og armering ( katode ) skal minimum være 10 mm Mulige metoder for å unngå kortslutning, er: - forsegle armeringen - lage utsparring i anoden - legge et overliggende sjikt som er strømåpent KB - anlegget skal styres ved påtrykt likespenning For alle typer anoder skal entreprenør / leverandør sette en øvre grense for påtrykt spenning for å hindre elektrolysereaksjoner slik at anlegget ikke brytes ned Dekkene har støpeskjøter og riss Dersom anodesystemet som foreslås trenger rissforsegling, skal dette inkluderes i prisen for prosjektet Entreprenøren må vurdere om det er behov for generell riss sikring Slitebelegg / beskyttelse av anoden Hovedflaten med anode gjelder garasjegulvet i de 2 øvre plan samt kjøreramper Dersom anoden i seg selv ikke har nok styrke til å tåle bilbelastningen, tilpasses systemet med et slitebelegg for å beskytte anoden Det legges vekt på følgende egenskaper: - tett mot vann og kloridinntrengning - fullgod heft mot underlaget

5 PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 15 KAP 1 Prinsippbeskrivelse - svinnfrie egenskaper over tid - høy slitestyrke, skal tåle bilbelastningen - de fysiske egenskaper skal samsvare med underlaget - rissbehandling utføres avhengig av materialegenskapene til systemet - tykkelsen skal være tilpasset materialet slik at det ikke oppstår riss og lekkasjer - i kjørebanen, ønskes spesiell høy slitestyrke og ekstra sklisikring der det er helning Dersom beskyttelsesmembranen ikke er fleksibelt nok til å oppta bevegelser i riss og støpeskjøter, skal det utføres nødvendige fleksible rissforseglinger og dette skal være inkludert i membranprisen Det oppfordres derfor til at rissene vurderes nøye og at disse prosjekteres i henhold til membranens egenskaper Beskyttelsesmembranen skal ha en så jevn tykkelse at det ikke er punkteringer i materialet som gir fare for lekkasje For områder med ekstra stor slitasje, vurderes tykkere membran eller om det er mulig å tilsette materialer med ekstra høy hardhet Det er ønskelig med en vurdering av intervaller for rebehandling av membranen i de mest utsatte områder For membranavslutninger mot søyler vurderes behovet for forankringer slik at det ikke oppstår kantreisninger Dette skal være inkludert i enhetspris for belegg For å hindre kappilærsug opp i betongen, etableres hulkiler Disse prises separat For den nedre del av søyler, benyttes en enklere beskyttelse av anoden som er utprøvd for systemet Hulkiler For å hindre kappilærsug i bunn av søyler, etableres hulkiler i overgang dekke og søyler / vegger Hulkilen lages som en forsegling slik at betongen ikke fuktes opp av vann på gulvet Hulkiler med vannskjerm ut på asfalt vurderes også i områder md gulv å grunn Gi pris og beskriv metode i tilbudet Måle- / kontrollskap Det ønskes fortrinnsvis at alle kabler, likerettere, og elektronisk styringsutstyr samles i ett måleskap for hele garasjen Dette må plasseres slik at det ikke kan påkjøres av biler, evt kan det settes opp en beskyttelse Skapet må tåle vasking av P huset og tilfredstille vanntetthetskrav som minimum er IP 66 Dette gjelder total tetthet der det også må tas hensyn til koblinger og gjennomføringer i skapet Dersom skapet blir stående i miljøet i garasjen med skiftende temperatur og minusgrader om vinteren, skal det monteres et termostatstyrt mindre varmeelement ( anslagsvis 50 W avhengig av skapstørrelse ) for å beskytte elektronikken i skapet dersom elektronikken i skapet trenger et kontrollert miljø En oversikt over anlegget skal ligge i skapet

6 PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 16 KAP 1 Prinsippbeskrivelse Elektronisk overvåking / styring av KB anlegget KB anlegget skal overvåkes og styres elektronisk via modem Det benyttes fortrinnsvis fastlinje Målinger samles i en datalogger og måleinstrumenter skal ha høy indre motstand, dvs 10 Mega Ω eller høyere I driftsfasen av anlegget, må det legges inn rutiner for å overføre data fra logger til datamaskin Det forventes at måleutstyret har galvanisk skille slik at målepunktene er fysisk avskilt fra hverandre slik at en ikke får usikkerhet i avlesningene Det er ønskelig at signalene digitaliseres så nært sensoren som mulig for å minimalisere kabling og at en oppnår en robust signaloverføring til måleskapet I måleskapet skal det finnes display hvor en kan avlese potensialene for den enkelte referanseelektrode For hver krets skal det avleses påtrykt spenning og strøm Installasjonen skal være ryddig og oversiktlig Det er ønskelig at systemet er lettfattelig for en utenforstående med kunnskap om KB Tegninger av anlegget og skapet skal legges i en folder på innsiden av skapdøren Anlegget skal styres etter spenningssensorer som plasseres ute i feltet og ikke polspenningen på likeretteren Alle resultater skal overføres via modem til PC hvor resultatene kan presenteres oversiktlig Det er ønskelig at byggherren via modem kan lese resultater, men ikke styre KB anlegget Maling av betongoverflater Det tas utgangspunkt i overflatebehandling av samtlige betongflater i garasjen Det ønskes følgende egenskaper på malingen: - CO2 - bremsende egenskaper - Vannavvisende overflate som er lett å holde ren - Diffusjonsåpen Husk behovet for tette belegg i sidekanter av dekke mhp vannavrenning og fare for malingsavflassing (+ dryppnese) Prøving og kontroll Under etablering av KB anlegget, skal entreprenøren benytte sitt eget kvalitetsikringssystem som skal være utprøvet og oppgradert Det forventes at det utføres kontroll av den enkelte deloperasjon og at resultatene journalføres og signeres Når det gjelder bruk av måleutstyr, som multimeter og dataloggere, skal det benyttes instrumenter med indre motstand som er 10 MΩ eller høyere Måleinstrumenter skal kontrolleres med andre instrumenter og utstyr som avtrekksapparat skal være kalibrert i løpet av det siste året Når anoden er ferdig lagt, er det et minimumskrav at det er kontrollmålt med vekselmotstand ( anslagsvis 1 khz) for å konstatere at det ikke er kortslutning mellom anode og katode og at spenningen når ut til alle felt / soner Anlegget skal kontrolleres for at det ikke er store spenningsfall

7 PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 17 KAP 1 Prinsippbeskrivelse mellom strømfordelingssbånd / kabler i anoden Det samme kontrolleres for tilførselkabler for spenning og strømfordelere i anoden Sammen med tilbudet, skal det gis en kort skissering av kontroll, prøving samt kontrollplan Den viktigste dokumentasjonen for at anlegget virker er prøvepolarisering Anoden og materialene som omgir anoden må være ferdig herdet før anlegget påtrykkes spenning Som et minimum skal prøvepolariseringen inneholde komplette verdier for: - Egenpotensial for den enkelte referanseelektrode - Driftpotensial mellom anode og katode - Strømstyrke - Inst off potensial - Depolariseringsverdier - Vekselmotstand mellom anode og katode i alle kretsene - Temperatur Beskyttelseskriterier Hovedkriteriet for drift av anlegget skal baseres på 100 mv depolarisering mellom referanseelektrode og armering i løpet av 24 timer etter at anlegget er slått av Verdier for IR fall skal fratrekkes Det forventes ikke at dette kriteriet skal oppnås før anlegget har vært i drift i minst 1/2 år Ved innkjøringen av anlegget skal det benyttes lavere spenning enn den erfaringsmessige driftspenningen for tilsvarende anlegg Det er ikke ønskelig med større forskjell i depolarisering enn 200mV i en krets / felt Resultatene fra testfelt kan gi justering av kriteriet Her vurderes også depolarisering utover 24 timer Sluttrapport med FDV Sluttrapporten skal vise at KB anlegget fungerer og at det er utført prøving og kontroll Rapporten skal være oversiktlig slik at det er lett for en fagperson som ikke kjenner prosjektet å skjønne hva som er utført Sluttrapporten skal inneholde resultatene fra prøvepolarisering og en vurdering av hvordan anlegget fungerer Det er ønskelig at en får samlet mest mulig data om anlegget i sluttrapporten Sluttrapporten skal også inneholde drift og vedlikehold av KB anlegget med begrensninger i spenninger og strøm FDV skal gjelde hele anlegget, f eks slitasje av belegg og ellers en komplett gjennomgang av hvordan anlegget skal følges opp De endelige og oppdaterte tegninger for design og dimensjonering, skal legges ved sluttrapporten Det vises forøvrig til NS -EN fra 2011

8 PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 18 KAP 1 Prinsippbeskrivelse 14 BEGRENSET MEKANISK REPARASJON For områdene der det ikke skal benyttes katodisk beskyttelse utføres reparasjonene etter prinsippet begrenset mekanisk reparasjon Dette kan medføre at det etter endt reparasjon kan forekomme armering som ligger i karbonatisert betong Prinsippene for dette arbeidet er gitt i punkter som følger nedenfor: 1) - Rengjøring og / eller malingsfjerning Alle flatene skal renses for møkk, oljerester, sot, støv, sopp, alger og annen skitt og forurensing, og all løstsittende maling skal fjernes Entreprenøren er ansvarlig for alle følgeskader i forbindelse med sine arbeider, og nødvendig tildekning og beskyttelse skal være inkludert i prisen for rengjøring / forbehandling 2) - Oppmerking av skader Alle synlige skader (uavhengig av skadeårsak) merkes opp 3) - Meisling Alle synlige skader meisles opp Betongskader forårsaket av armeringskorrosjon frimeisles rundt hele jernet slik at rengjøring og korrosjonsbeskyttelse kan gjennomføres fullgodt, og korrodert armering følges til rent jern påtreffes i hele omkretsen Ved mistanke om at høyt kloridinnhold er årsak til skadene skal det vurderes å utvide KB - anlegget Kontrollmeisling skal foretas i riss og sprekker, og på steder man erfaringsmessig kan anta skader er under utvikling Det skal ikke meisles for kontroll uten mistanke om skader Det skilles prinsipielt mellom riss forårsaket av korrosjon, og korrosjon forårsaket av riss Steinreir, støpesår, løst tilslag, ståltråd, spiker, treklosser og evt andre fremmedlegemer fjernes 4) - Rengjøring av armering Frimeislet korrodert armering rengjøres for korrosjonsprodukter til Sa 2,0 eller St 2, og påføres korrosjonsbeskyttelse umiddelbart etter rengjøring Entreprenøren foreslår og beskriver metode for rengjøring 5) - Korrosjonsbeskyttelse Korrosjonsbeskyttelse skal være på sementbasis og legges i 2 strøk Det skal benyttes dokumenterte materialer Det presiseres nødvendigheten av god egenkontroll fordi dette punktet erfaringsmessig ofte blir mangelfullt utført, men er av stor betydning for holdbarheten av reparasjonen 6) - Kapping av armering Kapping av armering er ikke tillatt uten byggherrens godkjenning Unntak er synlige armeringsender, som skal kappes min 20 mm innenfor betongoverflaten Dersom entreprenøren ønsker å kappe øvrig armering, må entreprenøren på eget initiativ og kostnad skaffe godkjenning for dette hos statiker 7) - Mørtelreparasjoner Utmeislede sår renses (vaskes og renblåses), forbehandles (forvanning og heftbro) og bygges opp med egnet reparasjonsmørtel som legges vått i vått med heftbro Mørtelen legges i lag etter produsentens anvisninger Svinnriss i mørtel skal være unødvendig og tolereres ikke Reparasjoner med svinnriss vil bli krevd oppmeislet uten kompensasjon

9 PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 19 KAP 1 Prinsippbeskrivelse 8) Porer samt ujevnheter i betongoverflaten (søyler / tak / vegger) Det kalkuleres med at det ikke skal foretas porefylling Dersom det registreres flater med svært mange / mye porer må porefylling vurderes Dersom det er steinreir i betongoverflaten skal disse meisles og fylles med egnet reparasjonsmørtel 15 KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3431 Totalentreprise Det kreves 5 års full garanti inkl garanti befaring etter 1, 3 og 5 år for arbeidene Entreprenør plikter å kalle inn til disse befaringene Detaljer rundt kontrakten utføres av byggherren / byggherrens representant for prosjektet 16 PRAKTISKE FORHOLD VED PROSJEKTET Oppstart og fremdrift avtales med byggherren / byggeplassledelsen direkte Dette gjelder også forhold som riggplass, HMS, informasjon og praktiske forhold ved gjennomføring av arbeidene 17 GENERELLE KRAV Forbehandling: Det skal benyttes rengjøring og forbehandling av betongoverflaten som tilfredstiller egenskapene til materialet som skal benyttes Tidligere produktvalg er ikke kjent, Entreprenør må utføre heftprøver og eventuelt andre nødvendige tester, ( f eks vannsug ) for å kontrollere at de videre arbeidsoperasjoner / sjiktbygging blir tilfredsstillende utført Materialforbruk: Tykkelser og mengder av de ulike materialer skal oppgis i beskrivelsen fra entreprenøren for det systemet som brukes Heftfasthet Heftfasthet i alle sjikt av benyttede materialer skal være minimum 1,2 MPa Undermålere vil medføre krav om at arbeid skal utføres på nytt uten kompensasjon til entreprenøren Materialvalg Angående materialvalg må entreprenøren kunne vise til min 2 års erfaring i norske forhold med de materialer som er tenkt benyttet i dette prosjektet Det skal kunne vises til referanseprosjekter med disse materialene som byggherren kan inspisere om ønskelig Entreprenøren har det fulle ansvaret for at de valgte materialer fyller de funksjonskrav som er stilt, og at de benyttes i henhold til produsentens anvisninger Ved valg av materialer er det viktig at de fysiske egenskaper samsvarer med underlaget 18 KONTROLL OG KVALITETSSIKRING Det forutsettes at entreprenøren har et utprøvd kontrollsystem for alle ledd i firmaet Entreprenøren skal utarbeide et opplegg for egenkontroll hvor det inngår et registreringsskjema for de enkelte konstruksjonsdelene Skisse ønskes fremlagt sammen med tilbudet Heftprøver skal tas av alle forskjellige sjikt og skal tas jevnlig gjennom hele prosjektet, og entreprenør må prise dette i sitt tilbud Resultater fra heftprøver skal på forespørsel fritt fremlegges byggherre og rådgiver Undermålere skal rapporteres Dersom det blir registrert undermålere må entreprenøren bekoste ekstra prøver Dette gjelder også stikkprøver som byggherren v rådgiver utfører

10 PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 110 KAP 1 Prinsippbeskrivelse Det skal utføres kontrollrunder hvor både entreprenør og byggherre med rådgiver skal delta Det skal også utføres ferdigbefaring av alt arbeid Det tas sikte på et oppstartsmøte og byggemøter Byggherren vil gå egne uavhengige stikkprøvekontrollrunder Entreprenørens kostnader til kontroll / oppfølgingsarbeid skal være inkludert i riggposten Entreprenøren må ha full kontroll over de produkter som benyttes på byggeplassen Spesielt presiseres at det ikke er tillatt å bruke materialer, tilsetningsstoffer eller rengjøringsmidler som inneholder klorider Entreprenøren skal sørge for at alle arbeidsoperasjoner blir kvittert for når det er utført 19 PRISSETTING OG MENGDER Til info er dekkene med behov for KB etter sigende i størrelsesorden 4000 m2 Entreprenørene må selv foreta nødvendig oppmåling av alle arealer / mengder for å kunne gi en komplett pris på rehabilitering av betongkonstruksjonene Det bes om mest mulig fastpristilbud med spesifiserte poster Det forventes at entreprenørene har erfaring nok til å gjøre de nødvendige vurderinger for å gi et tilbud Dersom entreprenørene mener det er nødvendig med supplerende målinger eller undersøkelser må dette prises spesielt Det bes om met mulig detaljerte priser slik at byggherren kan sammenligne priser fra entreprenør på mest mulig likt grunnlag Entreprenøren må prise sin interne nødvendig HMS / SHA og at han i prosjektet er HMS koordinator

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no.

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no. 1 0. OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Øvre Sogn Borettslag RAPPORT NR.: Ø.L. 1832 Tilstandsanalyse av P-hus i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Øvre Sogn Borettslag v. styreleder

Detaljer

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK s.1 Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 Oslo Tlf: 22721260 bjorn.lund@olbetong.no Prosjekt: Trolldalen 1 Borettslag. Betongrehabilitering av balkonger, terrasser og

Detaljer

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Innhold Kaienes oppbygging og funksjon Skader og skadeårsaker Vurdering

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering

ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING BEGRENSET TILSTANDSANALYSE AV GARASJE I ARMERT BETONG OPPDRAGSGIVER: BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING HØST

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

Weber Betongrehabilitering

Weber Betongrehabilitering Weber Betongrehabilitering 1 Hvorfor skades betong Armeringskorrosjon Det er mange årsaker til skade på betong. Her kan du lese om skadene og hvordan de oppstår. Betong utsettes for mange typer mekanismer

Detaljer

Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv

Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv 00 Generelt 01 Innhold Disse retningslinjene viser hvorledes man skal bearbeide stålglattet betongunderlag før beleggarbeider, og de retter

Detaljer

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei.

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei. Hovedkontor Produksjon: Gandalf Kommunikasjon AS, www.gandalf.as. Trykk: Grafisk Senter Grøset Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no

Detaljer

Post nr. Tekst Frist Ansvar

Post nr. Tekst Frist Ansvar MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 04.10.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 4 Referent Halvor Vassbø Neste møte 18.10.2012 / 09:00 Deltakere Morten Abrahamsen

Detaljer

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband Gipspuss og tilbehør Primer Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt Primer sugende underlag før Gul 15 kg man skal pusse. Sterkt sugende underlag er for eksempel lettbetong, porebetong,

Detaljer

Konstruksjonsoppbygging av flisgolv iht NS 3420.

Konstruksjonsoppbygging av flisgolv iht NS 3420. informerer Nr 6-2000 Konstruksjonsoppbygging av flisgolv iht NS 3420. Av Arne Nesje SINTEF/ Byggkeramikkforeningen Flislagte golv kan bygges opp på flere måter. Norsk Standard 3420 - Beskrivelsestekster

Detaljer

TAKFORNYING AS. www.takfornying.as

TAKFORNYING AS. www.takfornying.as Priser inklusiv MVA Priseksempel En vanlig enebolig har ca. 00m takflate. Gjennomsnittpriser på takfornying i Norge: Nytt tak: 00m x kr. 1500.- / m = kr. 300.000,Takfornying: 00m x kr. 300.- / m 0.000,=

Detaljer

Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging

Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging Av Arne Nesje, Byggkeramikkforeningen informerer Nr 7-2006 Keramiske fliser er et robust materiale som egner seg til utvendig

Detaljer

informerer Nr 5-2008 Flislegging av slanke veggkonstruksjoner av betong. Hvordan unngå løse og sprukne fliser.

informerer Nr 5-2008 Flislegging av slanke veggkonstruksjoner av betong. Hvordan unngå løse og sprukne fliser. informerer Nr 5-2008 Flislegging av slanke veggkonstruksjoner av betong. Hvordan unngå løse og sprukne fliser. Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Betong betraktes

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål

Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål 1 Produksjon og nedbryting av stål Stål som vi ønsker å bevare Råmateriale jernmalm Rust Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål 2 3 Nødvendige

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt. Øystein Vennesland NTNU

Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt. Øystein Vennesland NTNU Elektrokjemi og armeringskorrosjon nasjonalt og internasjonalt Øystein Vennesland NTNU Tidligere Informasjonsdager Armeringskorrosjon har vært framme som tema flere ganger Senest i 2003 ved spørsmålet:

Detaljer

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Kapittel: 00 Tekniske bestemmelser 00 Tekniske bestemmelser 00.1 Tekniske bestemmelser Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz Organisk heftbru for Sto Akustikputs Karakteristikk Anvendelse innvendig på underlag som pga. høy densitet eller lav oppsugingsevne ikke er egnet å pusse direkte på (slett betong, gipsplater etc.) Egenskaper

Detaljer

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG Oppdragsgiver Fredensborg Norge as Rapporttype Tilstandsvurdering 2014-08-30 ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG TILSTAND BETONG 2 (17) TILSTAND BETONG Oppdragsnr.: 1120438 Oppdragsnavn: Ullevålsalleen 2

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

FLISLAGTE BETONGELEMENTDEKKER

FLISLAGTE BETONGELEMENTDEKKER Tekst: Arne Nesje, intef/byggkeramikkforeningen og Ole H Krokstrand, Mur-entret FLILAGTE BETONGELEMENTDEKKER Unngå oppsprekking! 1 Konstruksjonsløsninger Hulldekker er i dag den mest vanlige dekketypen.

Detaljer

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder

God økologisk tilstand i vassdrag og fjorder Norsk vann / SSTT Fagtreff «Gravefrie løsninger i brennpunktet» Gardermoen, 20. oktober 2015 PE-ledninger og strømpeforinger av armert herdeplast: Hva er ringstivhet? Krav til ringstivhet Gunnar Mosevoll,

Detaljer

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 05-1 05 Betongarbeid 05.03 Reparasjon av søyler i betong 05.03.1 LY2.212122 (2013) FJERNING AV BETONG AREAL Meislingsmetode: Håndmeisling Meislingsdybde: 21-40 mm Lokalisering:

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

Etablert i 2006. Eies og dri2s av Benedikte Thallaug Wedset

Etablert i 2006. Eies og dri2s av Benedikte Thallaug Wedset Etablert i 2006. Eies og dri2s av Benedikte Thallaug Wedset Oppgave: gjøre betongflaten varig, vakker og variert Designer Konsulent Håndverker Kunstner Daglig og faglig driver av BETONGstudio på Enerhaugen

Detaljer

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Agenda Hvorfor KB? Hva er KB? Hvordan virker KB? Dette

Detaljer

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS Rehabilitering av svømmehaller Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS 1 Tenk totaløkonomi når ny svømmehall skal planlegges eller eksisterende rehabiliteres! Investeringskostnad +

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

informerer Nr 2-2002 Lavtbyggende varmegolv. Temperaturnivå og sikkerhetsrisiko. Krav om ubrennbart sjikt mot brennbart underlag.

informerer Nr 2-2002 Lavtbyggende varmegolv. Temperaturnivå og sikkerhetsrisiko. Krav om ubrennbart sjikt mot brennbart underlag. informerer Nr 2-2002 Lavtbyggende varmegolv. Temperaturnivå og sikkerhetsrisiko. Av Arne Nesje, SINTEF/ Byggkeramikkforeningen. Det finnes flere typer golvvarmesystemer med liten byggehøyde. Systemer med

Detaljer

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien Kirkenes Havn Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien 2015-05-29 J02 2015-05-29 Rapport JoLuk MLEng TI A01 2015-05-25 Rapport for intern kontroll JoLuk MLEng TI Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Ønsket innhold. Hva begrenser levetiden?

Ønsket innhold. Hva begrenser levetiden? Ønsket innhold Materialegenskaper for PE, PVC, støpejern mm Forventet levetid på nye ledningsnett Materialkvalitet og levetid på eldre ledninger Hva begrenser levetiden? Vanlige skader på VA-ledningsanlegg

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Dette vedlegget vil gi noen svar på de forberedelser og planlegginger som må til i et rørfornyingsprosjekt. Det er viktig at alle parter har en forståelse av prosessen

Detaljer

Korrosjon av stålarmering i betong

Korrosjon av stålarmering i betong Korrosjon av stålarmering i betong Crash-kurs i korrosjon - Korrosjon for dummies Roar Myrdal Teknisk Direktør Normet Construction Chemicals (hovedstilling) Professor II NTNU (bistilling) SVV Teknologidagene

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Kapittel 3, krav til utstyr

Kapittel 3, krav til utstyr Kapittel 3, krav til utstyr 15 Tank for brannfarlig væske Tank for brannfarlig væske skal konstrueres, produseres, utstyres og utføres fagmessig i samsvar med anerkjente normer m.v. for å oppnå tilstrekkelig

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase:

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase: 1 Betong i Statens vegvesen Teknologidagane 10. 11. oktober 2012 Herdetiltak påverkar det fasthet og bestandighet? Magne Maage, Skanska Norge AS Krav i Norsk Standard NS-EN 13670 2 8.5 Beskyttelse og herdetiltak

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse?

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse? Stemmer leveransen med bestillingen? Stemmer leveransen med bestillingen? Hva sier bestillingen om overtakelse? Hva blir levert? Tiltak til forbedring. 1.1 Presentasjon Bjørn Finn Farstadvoll Ansatt i

Detaljer

Metodebeskrivelse. for MapeWrap C

Metodebeskrivelse. for MapeWrap C Metodebeskrivelse for MapeWrap C Mapei har blant annet tekniske brosjyrer som omhandler utbedring og oppgradering av betongkonstruksjoner. En av disse er: Metodebeskrivelse for MapeWrap C Denne brosjyren

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

(R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13

(R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13 (R1) Betongrehabilitering metoder og utførelse MB/16jan13 Tirsdag 9. april fredag 12. april 2013 1. Omtale "(R1) - Betongrehabilitering - utførelse for produksjonsleder, kontrolleder, formann og bas" er

Detaljer

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK Boligbygg Helsingfors Vanlig grå sement med tilslag av mørk granitt i de smale feltene, blandet tilslag i de brede feltene og i søylen. Overflaten er slipt og polert. SLIPT BETONG en verden av muligheter

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

Mebransystem for våtsone - Garantert 100% vanntett -

Mebransystem for våtsone - Garantert 100% vanntett - Mebransystem for våtsone - Garantert 100% vanntett - NO Membransystem for våtsone Det innovative systemet WPS fra Easy Drain er et membransystem som er enkelt å montere og installere i kombinasjon med

Detaljer

Vann i bassenget? Rehabilitering av svømmebassenger. Hvorfor stenges bassengene?

Vann i bassenget? Rehabilitering av svømmebassenger. Hvorfor stenges bassengene? Vann i bassenget? Rehabilitering av svømmebassenger «Hvert år begynner 30 000 tiåringer i femte klasse uten å kunne svømme» ifølge Redningsselskapet. Samtidig står mange anlegg tomme av ulike årsaker.

Detaljer

Fallgruber i fuktmåling

Fallgruber i fuktmåling Fallgruber i fuktmåling Mari Sand Austigard, Ph. D Seniorrådgiver Mycoteam as www.mycoteam.no Hva kan gå galt i fuktmåling? Feil målemetode Feil målested Manglende ettersyn av måleapparat Manglende hensyn

Detaljer

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Januar 2004 Jan Lindland, Stærk & co Forord Utbedring av betongskader på verneverdige betongkonstruksjoner reiser en

Detaljer

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten

Produksjonsunderlag og kontrollplan. Foredragsholder: Gaute Nordbotten Produksjonsunderlag og kontrollplan Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Kontrollingeniør. Født i 1970, ugift. Utdannet sivilingeniør. 3 år bruprosjektering. 1998-2009 oppfølging av entrepriser

Detaljer

Densitop /Densiphalt. P-hus - Skansen Borettslag OSLO NYE P-HUS EKSISTERENDE P-HUS. P-hus Sandvika

Densitop /Densiphalt. P-hus - Skansen Borettslag OSLO NYE P-HUS EKSISTERENDE P-HUS. P-hus Sandvika P-hus Sandvika Tett belegg Nye P-hus bør ha vanntette, frostsikre og slitesterke belegg på dekkene. Dette hindrer nedbrytning og reduserer vedlikeholdskostnadene med i størrelsesorden kr 50,- pr. m 2 pr.

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv Oktober 2014 -Den moderne knasteplate 2 Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv ICOPAL Fonda Universal - den moderne knasteplate Fonda

Detaljer

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke Vardø kommune Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke 2014-06-19 H01 2014-06-19 Tilstandsrapport Kristian Lauknes Jon Luke Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon

FDV Norm for Bygninger Drift- og Bygningsdelsinformasjon Drift- og Bygningsdelsinformasjon.11 Vegger Brannklassifiserte vegger med glass Brannklassifiserte vegger er produsert av Rapp Pyrotec AS. Veggene er produsert under tilvirkningskontroll basert på ISO

Detaljer

Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark. Byggutengrenser 15.02.2012. Sika Norge AS PFR/BS 15.02.2012

Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark. Byggutengrenser 15.02.2012. Sika Norge AS PFR/BS 15.02.2012 Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark 15.02.2012 NS EN 1504 Overflatebeskyttelsessystemer for betong Begrensninger - Nybygg - Vertikale betongoverflater utendørs og innendørs - Estetisk etterbehandling

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VIGRAHALLEN GISKE KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II OPPDRAGSBESKRIVELSE 22 SPESIALLEVERANSER Kunstgress, hallgulv og friidrettsdekke Arkitektfirmaet ARC-ESS AS 0 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET

JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET S.nr. 995535 JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET BETONGUNDERSØKELSE utarbeidet av: Desember 2015 Betongundersøkelse Side 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.3 1.1 Formål... 1.3 1.2 Prosjektorganisasjon... 1.3 1.3 Eiendom

Detaljer

Teknisk beskrivelse murerarbeider

Teknisk beskrivelse murerarbeider Teknisk beskrivelse murerarbeider Generelt Tilbyder overtar tomten slik den er ved oppstart av entreprisen (dvs. ved byggestart). Entreprisen omfatter komplette arbeider for rigg og murarbeider i henhold

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

PRODUKTER OG LØSNINGER FOR LANDBRUKET

PRODUKTER OG LØSNINGER FOR LANDBRUKET PRODUKTER OG LØSNINGER FOR LANDBRUKET Nedbrytningsmekanismer Betongreparasjoner Binger / Båser / Stallrom Melkerom Garasje / Verksted / Lagerrom Gjødselkum Utvendige overflater 1 Innledning «Mapei - produkter

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF Organisk lydgjennomslippelig akustikkbelegg Karakteristikk Anvendelse innvendig på innvendige tak- og veggflater uten mekanisk belastning sprøytes i tak belagt med StoSilent Fleece og StoSilent Sil AP

Detaljer

Et marked i utvikling, KB teknologi gjennom 20 år.

Et marked i utvikling, KB teknologi gjennom 20 år. Et marked i utvikling, KB teknologi igjennom 2 år Et marked i utvikling, KB teknologi gjennom 2 år. Sten H. Vælitalo Protector www.protector.no Et marked i utvikling, KB teknologi igjennom 2 år REHAB.

Detaljer

Statens vegvesen. TAØ ASV TAØ Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Prosj.ansv.

Statens vegvesen. TAØ ASV TAØ Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Prosj.ansv. Statens vegvesen KB-anlegg på bruer i Region midt 0 12-01-2007 Endelig utgave TAØ ASV TAØ Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Prosj.ansv. Dok.nr 8267-03 Kontroll av KB-anlegg med ledende belegg AHEAD

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS Sentrale begrep om forskaling frå Forskalingshandboka 2 Hud Kontakt med

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

Fluberg prestegård Rehabilitering

Fluberg prestegård Rehabilitering Opplysningsvesenets Fond Fluberg prestegård Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for MALERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER KERAMISKE FLISER GIR LETTSTELTE, VEDLIKEHOLDSFRIE OG ESTETISK TILTALENDE OVERFLATER MEN ALLE FLISFLATER ER AVHENGIG AV GODE FUGELØSNINGER OG -MATERIALER FOR Å

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3 3 Krav til språk...3 4 Kvalitet på arbeidet...3 5 Leveringstid...4

Detaljer