Selje kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1905 - Selje kommune"

Transkript

1 Side 1 av 7 Foto av Karl Rasmussen Nordpollen og kona Anna Eiriksdotter. Karl var fødd kring 1838 og Anna kring Dei budde på Nordpollen som jordlause husmenn i Dette biletet er teke kring Karl var truleg med på røystingane både den 13. august og den 12. og 13. november. Parti frå Selje i Båten som ligg ved kaia er truleg Stavenes. Skøyta midt på biletet er er første båte med maskin som kom til Silda. Albert Silde åtte båten. Det var ikkje så god hamn på Silda den gongen så dei hadde ofte båtane sine liggjande i Seljevågen. Motorbåten bak Josef Grytting sitt sjøhus kan vera ein av dei første motorbåtane i Selje Selje kommune I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen med Sverige vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om 1905 i Selje. Artikkelen om Selje må lesast i samanheng med dei andre artiklane om 1905 som Fylkesarkivet har lagt ut. Kart som viser vegnettet og planlagde vegar i Selje hadde etter måten bra utbygt vegnett kring Borgundvåg i Selje i I 1905 var dette eigen skulekrins. Kring 1905 fekk dei og eige misjonslag. Selje kommune i 1905 Selje kommune hadde 5467 innbyggjarar i 1900 og omfatta Hove hovudsokn med Leikanger kapell og Vågsøy sokn. Hausten 1906 kom spørsmålet opp om Vågsøy burde skiljast frå Selje. Frå 1. januar 1910 vart dei 2 kyrkjesokna Nord- Vågsøy og Sør-Vågsøy skilde ut frå Selje kommune som eigne heradskommunar. Same året fekk Hove sokn namnet Selje sokn. Ved ei grenseregulering i 1964 vart øya Silda og gardane Sørpollen og Straumen overførde til Vågsøy kommune. I 2001, med dåverande grenser, var folketalet i Selje kommune Rekna ut i frå same geografiske området, ville folketalet i 1900 vore 2783 personar. Selje har soleis hatt ein svak folkeauke dei siste 100 åra. I 1918 hadde Selje kommune fylgjande skulekrinsar: Selje, Leikanger, Refsnes, Kjøde, Stokkevåg, Borgundvåg, Eltvik, Honningsvåg, Hoddevik, Drage, Moldestad, Sandvik, Nordpollen, Barmen, Flatrake, Årvik, Fure, Eide, Røyset, Silda, Sørpollen, Osmundvåg og Hagevik. Lengste skuleveg var likevel 6-7 kilometer trass i ein så desentralisert skulestruktur. Samferdsla i 1905 I 1904 hadde Fylkesbaatane tre stoppestader i Selje: Barmen (365 reisande), Drage (774 reisande) og Selje (1516 reisande.) Drage var svært verhardt, og i 1893 var det ferdig ein molo på 72 meter. Etter det tok Fylkesbaatane til å gå her, men Drage "anløbes kun naar Forholdene tillader det." Moloen på Drage var og oppe ved fleire høve i kommunestyret i Dei valde tilsynsmann for moloen og heisekrana på Drage, og ved eit høve handsama dei skriv frå Gullak J. Drage om tvist i høve grunnavståing til moloen. I

2 Side 2 av søkte og Peder P. Drage kommunestyret om løn for telefonhaldet på Drage. Kommunestyret handsama elles i 1905 eit framlegg frå Selje kyrkjetilsyn om å skaffa plakatar mot spytting på kyrkjegolvet. Det gir oss og eit lite tidsbilete frå tida kring Vegane i kommunen Kring 1900 var det bygt vegar mange stader i Selje. Frå Indre Drage gjekk det veg gjennom Dragseidet og fram til Leikanger kapell. Vegen gjekk vidare til Mork, nedover Morkadalen over Dalsbø og fram til Ferstad og Ervik. Denne var 18 km lang og var den lengste samanhengande vegen i kommunen. Det gjekk og veg frå Ferstad over til Årvik og frå Leikanger kapell til garden Sandvik. På denne tid arbeidde dei og på vegen frå Sandvik til Selje. Frå Einehaugen ved Kjødepollen gjekk det veg gjennom Manseidet og fram til Selje. Frå Eide gjekk det og køyrbar veg til Berge. Det var skysstasjonar i Osmundvåg, Drage og Leikanger. Det gjekk og ein del ridevegar eller stiar i kommunen. Slik veg gjekk frå Eide langs kysten til Berstad og frå Berge til Selje kyrkje. Det gjekk og rideveg frå Selje kyrkje gjennom Sandvikseidet til Sandvik. Frå kyrkja i Selja gjekk det rideveg over Pileberg og på vestsida av Fløytevatn fram til Leikanger kapell. Kommunestyret handsama mange saker om vegutbygging. I 1905 hadde dei mellom anna oppe søknad frå Nikolai Eltvik om utstikking og kostnadsrekning av veg frå Leikanger til Eltvik. Bank og post Selje Sparebank vart skipa i 1893, og forvalta i kroner. I 2004-kroner utgjer det kring 14 millionar. I avisa "Fjordenes Blad" 15. mars kunne ein lesa: "I Selje skal af bankens midler bygges et tidsmessig banklokale nær prestegaarden eller paa Hamre, da banken nu eier et større grund og reservefond og forretningens omfang viser at det er paakrævet at have eget lokale. Samtidig blir der et forsamlingshus til kommunelokale." På denne tid var det postopneri på Stadlandet, Drage, Ferstad og Sandvikneset, og telegraf og rikstelefonstasjon i Barmsund, Selje, Stadlandet, Drage og Sandviknes. Fisket Sildefisket var svært viktig i Selje. Vårsilda kom inn til kysten årvisst, og særleg var det godt fiske i Dette fisket varte frå kyndelsmesse til sommarmål. Kvar garnbåt hadde garn og seks mann. Garnbåtane var stort sett bygde i Nordfjord og kosta kring kroner for ein god båt. Kring 1900 var det om lag årsløna for ein fersk lærar. Sommarsilda brukte å koma nokre dagar etter jonsok. Kring 1900 kom det sterk auke i bank - og havfisket i Selje og Vågsøy. Dei fyrste fiskedampskipa vart tekne i bruk, og fiskarar i Selje skaffa seg fleire dekka båtar som høvde betre for slikt fiske enn dei opne båtane dei bygde i Nordfjord. Frå midten av 1890-åra og fram til 1904 vaks det fram ein ny fiskeflåte i Selje og Vågsøy. Det var møringsbåtar, bankskøyter, dekksbåtar og fiskedampskip. Med desse kunne fiskarane i Selje og Vågsøy driva bank - og havfiske i

3 Side 3 av 7 langt større målestokk enn med dei vanlege femkeipingane som var vanlege i Nordfjord. Motor kom seinare som ei endå større omveltning. I 1899 kunne Fjordenes Blad gje ei gladmelding om fisket: "Omtrent hver eneste fiskebaat gikk ogsaa ud. Det var en flaade udover som det skulde været i bedste torskefisket. Størsteparten av baatene er alt tilbagekomne med udmærket fangst, lange og brosmer pr. baat - altsaa en fortjeneste paa kr. pr. mand. Prisen er kr. 0,55 for lange og sei og kr for brosme. " Andre næringar kring 1905 Jordbruket var og viktig i Selje kring Det gjekk attende med korndyrkinga, men bøndene dyrka meir poteter. Strekninga mellom Kjøde og Leikanger var og ofte utsett for frost på kornet. I kommunen hadde dei mest fjordfe, som var små dyr og som gav god avdrott i høve til storleik. Husdyrtalet i 1891 var: 301 hestar, 3719 storfe, 7676 sauer, 3338 geiter, 722 grisar, 679 høns og 14 ender. På vestsida av Stadtlandet brende dei på denne tid mykje tare. For oska fekk dei kr 1,20 per våg eller per 18 kilo. Truleg laga dei kring 110 tonn oske i året i Selje. Det vart seld til ein pris på 70 kroner per tonn, og gav soleis i inntekt 7700 kroner for året. I 2004-kroner vert det om lag kroner. Det var handel i Selje og Leikanger. Elles var det hellebrot på Furestaven... i spændt Forventning.. I ei tid utan mobiltelefonar, Internett, radio og fjernsyn fekk folk kjennskap til nyhende på andre måtar. Dei "spurde nytt" når dei treftest, - på dampskipskaia, på butikken, på skulen, ved kyrkja (kunngjeringar frå kyrkjebakken) og gjennom posten (brev og aviser). Gjennom heile året 1905 venta folk spent på siste nytt om unionen mellom Norge og Sverige, om utviklinga i konsulatsaka utover våren, om unionsoppløysinga 7. juni, om folkerøystinga 13. august, forhandlingane i Karlstad, spørsmålet om kongedømme eller republikk og det nye kongehuset i månadsskiftet november/desember. Ein kar i ei anna bygd sa at folk stod: "i spændt Forvænting nede ved Dampskibssanløbsstedet, hver Gang Dampskibet var ventende med Post til Bygden." Slik var det nok og i Selje. Viktige kunngjeringar vart og lesne på kyrkjebakken. Folk i Selje var opptekne av det som skjedde i Kristiania og i Sverige. Eventyrleg laksefiske Unionsoppløysinga var den store saka gjennom heile året 1905, men mange andre saker var også oppe i tida. Avisene melde heile tida om små og store hendingar rundt om i fylket, andre stader i landet og ute i verda, - gjennom smånotisar og i større oppslag. Mykje handla om fisket i Selje. Fjordenes Blad kunne 6. september melda: "Laksefisket har i aar på Stat og Vaagsøens vestside været rigere and nogensinde. Paa Stat er der gaarde som med 2/3 andel i fisket har et dbytte af 1400 kr. pr. mand. I Eltvik lastede man en dag i sommer en sexæring med laks, i Refvigen en færing. Inde i Sildegabet og paa Vaagsøens østside har derimod fisket været smaat forteller "Amtstidende" kroner er over

4 Side 4 av kroner. Dette utgjorde mest to årsløner for ein lærar kring hundreårskiftet. Makrell i slåtten "Fjordenes Blad" kunne og fortelja denne soga den 6. juni "En mand med sine husfolk gikk oppe i bakkerne og arbeidede med slaatten. Bedste som det var, brød der op en makrellstim som satte kurs for en liden bugt som var beliggende ud for hands baadnøst. Han havde ingen not for haanden, men han var ikkje raadløs. Tilsjøs bar det og der satte han sammen 3 sildegarn og med disse stængte han inde 45 maal pen makrell. Historien er sand og foregik i forrige uge paa garden Selnes. (Seljenes) (1 mål er kring 50 liter = 2250 liter makrell)...en sørgelig ulykke på Stat.. Den 18. november 1905 kunne Fjordenes Blad melda om ei trist ulukke i Honningsvåg. "Peder Hansen Honningsvaag var ude i stranden paa torsdag og ledte efter et lam. Herunder har han gledet overende med den sørgelige følge at han slog sig i hjel. Først fredag morgen fandt de ham. Den forulukkede var en aktet og afholdt mand i sin krets. Afdøde var medlem af Selje formandskab og han lagde interesse for dagen baade for kristelig og materielt arbeide. Han efterlader sig enke. " Strid om ny lesebok Den 13. september 1905 hadde Fjordenes Blad nytt frå Skulestyret i Selje. Striden galdt ny lesebok i skulen. "Selje skolestyre indførte nylig efter en flere timers debat med 11 mod 9 stemmer Paus og Lassens læsebog. De 9 afgaves for Nordahl Rolffsens. I Vaagsø talte og stemte samtlige lærere og skolestyremedlemmer for Rolfssens læsebog. Da der saavid vides inden Selje lærerstand er 14 som holder paa Rolfssen, men kun 4 som paa den nu antagne læsebog, synes der ikkje i denne sag at være nogen skjøn harmoni mellem lærerne og skolestyret. Naar lærerne imidlertid ikke fikk den bog de ønskede, er skylden deres egen. Flere glimrede saavel i lærermødet som i skolestyret med sin fraværelse og de som var tilstede i skolestyret, satte ikke meget ind paa at sætte sin mening igjennom. Ialfald var der for flere vedkommende en usikkerhed i debatten som stillede det tvilsomt hvorvidt taleren havde taget eller vilde tage standpunkt til lærebogspørsmaalet." Veret var viktig i Selje Veret avgjorde om båtane kom seg ut på fiske. I 1905 var det mykje dårleg ver. "Ruskeveir er nu som som oftest ellers det vigtigste samtaleemne og det, som folk har mest at beklage sig for her paa Stadt", kunne Fjordenes Blad melda i mars "Vinterveiret er jo her som elles i fiskeridistriktene en af de faktorer som virker afgørende ind paa aarets økonomi. En vinter med saa ustadig veir som denne kan neppe mindes her paa Stadt, og da maa det ikkje være videre rart. Af "utsigterne" har man gjort sig haab om et godt fiske baade af sild og torsk, saafremt ruskeveiret vil lægge sig. Tirsdag fik man fra torsk pr. baad, lidt sild har man også faet. I dag sterk strøm, tab af redskaber, udbyttet kun torsk pr. baad.

5 Side 5 av 7..fælt sinte på svenskjen.. I Selje var det og folk som vart mobiliserte til grensevakt. Ein eldre kart vart spurd om dette og svara slik om grensevakt i 1905: "Eg kan kje hugse anna elde folk va innkommanderte te vakt. Ein bort på Øyrinne va stad, og ein utpå Nesa med. Da va ein her ta Flistre. Då va dei fælt sinte på svenskjen. Dei hadde ikkje tekje nå te gjestebods då." 27 menneske drog til Amerika dette året, og 23 av dei var menn. Mange var i den alder at dei kunne verta kalla inn til militærteneste, men utvandringa frå Selje var større i 1904 og like stor i Lag og organisasjonar kring 1905 I lagslivet i Selje på denne tid, finn me mest berre misjonsforeiningar. Det var misjonsforeining i dei fleste grender. Selje misjonsforening vart skipa så tidleg som i 1859 og Nordstrand misjonsforening i I 1879 vart og Selje og Hove kvinneforening skipa av Emil Bishoff som var kallskapellan hjå sokneprest Landmark. Bishoff kalla kvinnene inn til møte i "Grønstuen" i prestegarden. Fyrste ordinære møte blei halde den 6. februar I 1905 vart og nye lag stifta. I avisa kunne ein lesa at "I Refsnes skolekreds er nylig stiftet en barneafholdsforening med ca. 60 medlemmer og med Mathias Vereide som formand. Kyndelsmesdag holdtes sammesteds en vellykket fest for den ydre sømansmissionen med en indtegt af ca. 120 kr." I dagens pengar ville det vera mellom 6 og kroner på ein kveld. Det vart og skipa nye misjonsforeiningar på denne tid, mellom anna på Silda, på Barmen og i Borgundvåg...La os vise Sverige.. Det var kommuneval i 1904, og kyrkjesongar R. Hjertnes vart vald til ordførar. Prost L. Strømme var sokneprest. Strømme engasjerte seg sterkt i saka. Han var uvanleg skarp og klår då han ein søndag før avrøystinga tok opp saka etter gudstenesta. I avisa vart dette referert på denne måten: "Prost L. Strømme holdt sidste søndag efter endt gudstjeneste i Lekanger kirke en patriotisk fædrelandstale og manede i gribende ord vælgerne til at møde frem d. 13 og med sit ja bidrage sit til fædrelandets vel. Bl. A. sagde han : ikkje en eneste mand bør sidde hjemme. La os alle møde frem alle som en og med alvor og ansvar stemme ja. Skulde nogen komme med "nei" vilde jeg for min del betragte ham som et stort stykke af en forræder. La os vise Sverige og Europa at vi gjerne vil være herre i eget hus, hvad svendskerne har overmaade tungt for at erkjende". Tilslut en hjertelig bøn for færelandet. (Fjordenes Blad ). Den 13. august skreiv Strømme slik i dagsregistret: "Folkeafstemning i alle 3 Kirker." 17. mai og 7 juni. Det var ekstra stor oppslutning om 17. mai i Mange stader vart dette markert på ulikt vis. Me kjenner ikkje til korleis dette vart gjort i Selje. 7. juni 1905, dagen då unionen vart oppløyst, var ein onsdag og vanleg kvardag, men folk venta i spaning på siste nytt frå hovudstaden og Stortinget. Etter kvart som nyhendet vart kjent, heiste folk flagget og somme stader sende dei helsingstelegram til styresmaktene.

6 Side 6 av 7 Stortinget sende ut ei kunngjering om unionsoppløysinga. Kyrkjedepartementet sende oppmoding til prestane om å lesa opp kunngjeringa i kyrkjene fyrste pinsedag, den 11. juni, eller seinare. Dette vart nok også gjort i Selje, og det er all grunn til å tru at Strømme la dette fram for kyrkjelyden med stort alvor og stor gleda. Folkerøystinga 13. august Det var to folkerøystingar i 1905: Søndag 13. august då folket skulle seia ja eller nei til unionsoppløysinga som hadde funne stad 7. juni. Søndag 12. og måndag 13. november då folket skulle svara ja eller nei til om Stortinget skulle utkåra ein konge. I røynda var dette eit val mellom kongedømme og republikk. Røystinga den 13. august gjekk føre seg frå kl. 13 til kl. 15 i kyrkjene. "I Leganger kirke for de vælgere, som i mandtallet er opført fra og med gården Sandvik nordre udover Stadt. I Selje hovedkirke for de øvrige gaarde i Haave sogn undtagen av gaardene Strømmen, Sørpold, Reime, Osmundvaag, Hjertenæs, Uren, Tvendesæter og Hagevik. " Valprotokollen vart skriven under av Hartmann, R. Hjertenæs, R. K. Hoddevik, Rasmus Hamre, O. Gillesvik,Kr J. Sunde, Hans Vaage, Nikolai Eltvik og Olaf Refvik. Lensmann Hartmann var leiar. "Formaden bemærkede, at foreløpig bekjendtgjørelse om afstemningen i henhold til justitsdepartementets tilegram har været bekjendtgjort fra præstegjældets kirkebakker ligesom en bekjendtgjørelse av flere valgsteder m.v. er læst fra kirkebakken og opslaaet paa flere steder i distriktet hvilket ogsaa er tilfaldet med stortingets beslutning af 28juli d.a."..et stort stykke af en forræder.. Prost Strømme hadde sagt at om nokon ville stemma nei, så ville han sjå på vedkomande som "et stort stykke af en forræder." No fekk Strømme ei nei-røyst i Selje. Det var tre som røysta nei i heile fylket, to i Sogndal og ein i Selje. " Der blev optaget i alt 997 stemmesedler, som samtlige enstemmig godkjendtes. Det viste sig da at 996 havde stemt "Ja" og 1 "Nei". Saavel stemmesedler som forfaldsskrivelser blev derefter i fællesskab forseglede og opbevarede af stemmesstyrets formand. Det var i alt 1109 menn med stemmerett i Selje og Vågsøy. Det vart gjeve 1015 stemmer og 18 av desse vart forkasta. Valdeltakinga i Selje og Vågsøy var soleis 89,9 %, noko nær snittet for fylket. Resultatet for Sogn og Fjordane: hadde røysterett. Det vart avgjeve (88,7 %) godkjende røyster. Berre tre røysta nei. Resultatet for heile landet: hadde røysterett, godkjende røyster ( ja, 184 nei. Kvinnene hadde ikkje statsborgarleg røysterett i Men kvinnene ynskte å gje sitt ja, tilliks med mennene. Fleire kvinneorganisasjonar gjekk saman om ein landsomfattande underskriftsaksjon, og den 22. august overleverte dei over underskrifter til Stortinget. Me kjenner ikkje til dette skjedde i Selje. Folkerøysting i november - kongedømme eller republikk

7 Side 7 av 7 Røystinga i november vart organisert på same vis. No skulle folk i Selja seia sitt om styringsforma. Skulle ein dansk prins verta folk i Selje sin nye konge? Tal menn med røysterett var denne gongen gav stemme. Fire røyster vart forkasta og 941 vart godkjende. 892 meinte av løysinga med den danske prinsen var den beste. 49 menn i Selje og Vågsøy ville heller at landet skulle styrast av ein president. Frammøte denne gongen var 83, 5 prosent, så interessa for dette var noko mindre. I heile fylket vart det gjeve røyster og i alt hadde personar stemmerett. Det gav eit frammøte på vel 78 %. Selje og Vågsøy var ein av dei "reinaste" kongekommunane i fylket. I det heile så ser det ut til at kongedømet stod sterkast på kysten. Folk inne i fjordane hadde meir lyst på republikk. Den nye kongefamilien Den 18. november valde Stortinget prins Carl av Danmark til Norges konge. Han var gift med prinsesse Maud frå England og sonen deira heitte Alexander. Prins Carl tok namnet Haakon 7. og Alexander sitt namn vart endra til Olav. Den nye kongefamilien kom til Kristiania med det norske marinefartyet "Heimdal" om kvelden 25. november der tusenvis av feststemde menneske venta. Det strøymde snart inn helsingstelegram frå heile landet. Me kjenner ikkje til om det vart gjort i Selje. Mange stader i landet skipa dei i desember til folkefestar for å markera det hendingsrike året Det skjedde gjerne og i Selje, men me har ikkje kjelder som fortel om dette frå Selje. Den 7. desember noterte presten i Selja at han hadde preika om " Taknemmelighed i ydmyg Lydighed." Artikkelnummer: KAL/SFF Forfattar og datering: Gunnar Urtegaard Prenta kjelder: Helland, Amund: Topografisk/statistisk beskrivelse over Nordre Bergenhus amt. Del 2. Kristiania Os, Edvard: Bygdebok for Selje og Vågsøy1957 Johansen, Karl Egil: Fiskerinæringa i Ytre Nordfjord Årbok for Nordfjord Uprenta kjelder: Statsarkivet i Bergen: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, utskrift frå valstyra, folkerøystinga 13. august og folkerøystinga 12. og 13. november. Statsarkivet i Bergen: Selje prestearkiv, dagsregister Databasar ved Fylkesarkivet: Møtebokregister, emigrantar, foto, lag og organisasjonar. Avisa Fjordenes Blad, 1905: 15.3, , 6.9, 13.9, Tilleggsinformasjon: Me ynskjer kommentarar til artikkelen. Har du utfyllande opplysningar? Kjenner du til andre fotografi? Send oss ein epost:

1905 - Vågsøy kommune

1905 - Vågsøy kommune Side 1 av 10 Parti av Måløy hamn sett frå sør. Nærmast ser ein Amtskaia, den sokalla Hagenskaia. Lenger nord Kvalheimsbua og gamle Firda Canning. Det kvite store huset midt på biletet er Johnsen Hotel.

Detaljer

1905 - Naustdal kommune

1905 - Naustdal kommune Side 1 av 6 Naustdal sentrum tidleg på 1900-talet. Til venstre kan vi sjå det nybygde kommune- og skulehuset der sparebanken også heldt til. Det lyse huset til venstre er Friishuset der det var landhandel,

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Trondheim postkontor - fra år til år.

Trondheim postkontor - fra år til år. Trondheim postkontor - fra år til år. Opprettet: 1647 eller like etter Navn: Trondhjem (fra start), Nidaros (1930), Trondheim (1931) Fra år til år: 1647 17/1 Hollenderen Henrik Morian fikk privilegium

Detaljer

Våren 1923 bad eg Garborg leggje handskrifti

Våren 1923 bad eg Garborg leggje handskrifti FYRIORD (av Hulda Garborg) Våren 1923 bad eg Garborg leggje handskrifti til dagbøkane sine ned på Universitetsbiblioteket; det lyktest meg altfor vyrdlaust å la dei liggje lenger i eit trehus på landet.

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO Åse Eikemo Strømme "Han Lars i Ørrvikjæ" Lars var fødd 1837, og vart 1862 g.m. Maria Johannesdtr. Leiro f. 1841. Dei budde ei tid som husfolk på Eikemo og fekk då 2 døtre,

Detaljer

På flukt som jaget vilt!

På flukt som jaget vilt! Krigsminner: På flukt som jaget vilt! Far og datter, Jonas og Alfhild Vaule, flykter mens kulene hagler om øra * Her fortelles det om dramatiske hendelser i Bjerkreim: Jonas Vaule og hans kone Inga var

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Jon Kolden Utgjeve av Lom Tamreinlag, 1996 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Utgjeve av Lom Tamreinlag, 2686 Lom Formgjeving: Visus, Lom Trykk: Valdres

Detaljer

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Svein Lund. Samisk skole. eller. Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji

Svein Lund. Samisk skole. eller. Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji Svein Lund Samisk skole eller Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring Davvi Girji Davvi Girji 2003 1. utgåve, 1. opplag Utgitt med støtte frå Lærebokutvalet for høgare utdanning.

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22 Orda folk slår opp, s. 22 Språknytt Utgitt av Språkrådet 38. årgang 1/2010 Datatermar på norsk, s. 10 Nynorskrettskrivinga under lupa, s. 14 Kva fortel eit stadnamn?, s. 18 Kor mange engelske ord bruker

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang

Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang Foredrag på Gudbrandsdalsseminaret 2013 Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang Av Per Ottesen Når eg fortel at innlandskommunane, kanskje særleg i Oppland og Telemark, hadde store skatteinntekter

Detaljer

Ikke unge nok. For mange problembarn

Ikke unge nok. For mange problembarn Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 20 onsdag 15.10.2003 Gratis «Nidar: Det er oktober, for søren!» Kommentar side 2 Ikke unge nok Foto: Hedda Lunder Bredvold For mange problembarn Kultur- og oppvekstsjef

Detaljer

~ ~ ~ 't..7. q G} ~ ~h,. " 12.00 : " 14.15 : " 16.15 : vi BISKOP DR.THEOL. HALVOR BERG AN " " " 17.45 : " 19.00 : - 9 -

~ ~ ~ 't..7. q G} ~ ~h,.  12.00 :  14.15 :  16.15 : vi BISKOP DR.THEOL. HALVOR BERG AN    17.45 :  19.00 : - 9 - - 9 - Forholdet til Engene kapell i Øyestad ble også drøftet under visitasen, både med menighetsrådet og kommunen Nå benyttes Engene kapell av folk fra Fjære/Grimstad utelukkende til ca 5 begravelser i

Detaljer

Om skriftspråket vårt

Om skriftspråket vårt Ivar Aasen Om skriftspråket vårt Omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad 1. Etter at fedrelandet vårt på ny er blitt slik det ein gong var, nemleg fritt og sjølvstendig, må det vere om å gjere

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Tegning av Christian Krogh Sagaen om losen og sjømannen fra Grimstad, som brøt den engelske blokaden av den norske kyst under Napoleonskrigen og nødsårene i Norge 1807-14,

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer