Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo"

Transkript

1 Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015

2 INNHOLD 1. Innledning Begrepsavklaringer Frmålet med lkalt gitt muntlig eksamen Opplæringslva g frskrifter... 5 Frskrift til pplæringslva Kapittel Individuell vurdering i grunnsklen g i vidaregåande pplæring Fritak frå eksamen... 5 V. Eksamen Generelle føresegner Melding av elevar til eksamen Lkalt gitt eksamen i grunnsklen Hjelpemiddel til eksamen Særskild tilrettelegging av eksamen Brtvising frå eksamen Annullering av eksamen Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans g klagebehandling Hva sier LK06 m eksamensrdning m de ulike fagene? Ansvarsfrdeling Skleeiers ansvar Rektrs ansvar Ekstern sensrs ansvar Intern sensrs (faglærers) ansvar Prinsipper rundt frberedelsestiden 48 g 24 timer før eksamen Fagrapprt Tema/Prblemstilling/Eksamensppgave Gjennmføring

3 10.1. Karaktersetting Klage Framdriftsplan ) Minimum én måned før elevene får beskjed m eksamensfag ) 10 arbeidsdager før elevene får beskjed m eksamensfag ) Fem arbeidsdager før sperrefrist ) Elevene får beskjed m eksamensfag 48 timer før eksamen ) Frberedelsestid 24 timer før eksamen Eksamensinstruks Tillegg til eksamensinstruks fr fremmedspråk VEDLEGG 1: Evaluering muntlig eksamen samarbeid mellm sensrene g gjennmføring VEDLEGG 2: Sensrs karakterskjema fr muntlig i Fll VEDLEGG 3: Veiledning til trekking av tema/prblemstilling VEDLEGG 4: Fagrapprtmaler Litteraturliste

4 1. INNLEDNING Lkalt gitt eksamen er etter innføringen av Kunnskapsløftet et kmmunalt ansvar. De syv kmmunene i Fll (Enebakk, Frgn, Oppegård, Nesdden, Ski, Vestby g Ås) har gjennm skleeierfrum vedtatt felles retningslinjer fr muntlig eksamen. Disse retningslinjene skal være gjeldene fr kmmunene i Fll. Fr å videreføre dette samarbeidet vil det gjennmføres kurs fr sensrer g faglærere på 10. trinn. Frmålet er å utvikle en felles vurderingspraksis, hvr målet er at muntlig eksamen skal ppleves frutsigbart g rettferdig fr alle invlverte parter. Retningslinjene er revidert i samsvar med vurderingsfrskrift fra august 2009 g senere endringer av regelverket. Senest 27. september 2013 fastsatte Kunnskapsdepartementet endringer i regelverket fr muntlig eksamen. Det ble fastsatt endringer i frskrift til pplæringslven 3-29 til 3-31, 4-22 til 4-24 g i frskrift til privatsklelven 3-28 til Hensikten med endringene er å tydeliggjøre hvilke regler sm gjelder fr lkalt gitt muntlig eksamen, g legge til rette fr en mer enhetlig nasjnal praksis. Her ppsummeres hvedpunktene i endringene: Elevene skal gjennmføre muntlig eksamen med en bligatrisk frberedelsedel, der elevene får ppgitt tema g skal frberede en presentasjn. Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kmmet pp i 48 timer før eksamen g tema fr eksamen 24 timer før eksamen. Under eksamen skal eleven presentere temaet sm er frberedt i frberedelsedelen. Under eksamen kan eleven gså prøves i flere g relevante deler av læreplanen enn det sm kan leses direkte ut av temaet. Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne ntater fra frberedelsedelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler fr å hlde en presentasjn, sm fr eksempel Pwerpint. Eksamen kan ikke gjennmføres på mandager g første dag etter helligdag/høytidsdag. Disse endringene har ført til at våre lkale retningslinjer har gjennmgått en endring g det er gjrt en del avklaringer. Det er laget en ny veiledende fagrapprtmal fr hvert enkelt fag med tilhørende generelle kjennetegn på målppnåelse. I tillegg er frhldet mellm tema/prblemstilling/eksamensppgave presisert nærmere, samt hva faglærer frventes å frberede. 3

5 2. BEGREPSAVKLARINGER Lkalt gitt eksamen: Intern sensr: Ekstern sensr: Kandidat: Sperrefrist: Frberedelsesdag: Eksamensdag: Muntlig eksamen Vanligvis faglærer, men faglærer har ikke krav på å være intern sensr. Fungerer sm veileder i frberedelsesfasen g er eksaminatr i eksamenstiden. Faglærer fra annen skle i en annen kmmune. Eleven sm skal prøves til muntlig eksamen. Den dagen kandidaten får ppgitt eksamensfag, 48 timer før eksamensdag. Generell frberedelsestid. Den dagen eleven trekker tema/prblemstilling, 24 timer før eksamen. Obligatrisk skledag Den dagen selve eksaminasjnen fregår. 3. FORMÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Elevene får gd mulighet til å vise bred faglig kmpetanse. Elevene får mulighet til å vise i hvilken grad de kan anvende sine faglige kunnskaper g ferdigheter i mer kmplekse g autentiske arbeidssituasjner. Elevene kan prøves i flere kmpetansemål enn ved en skriftlig eksamen. Elevene får mulighet til å innhente g nyttiggjøre seg infrmasjn fra ulike kilder. IKT sm grunnleggende ferdighet kan integreres naturlig. Elevene får anledning til å frdype seg i, reflektere ver g drøfte fagstff i større grad. Resultatet er mindre avhengig av flaks/uflaks. Ekstern g intern sensr får mulighet til å samarbeide g sammen utvikle bedre vurderingskmpetanse. 4

6 4. OPPLÆRINGSLOVA OG FORSKRIFTER FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 3. INDIVIDUELL VURDERING I GRUNNSKOLEN OG I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FRITAK FRÅ EKSAMEN Elevar sm er fritekne fr vurdering med karakter i fag sm blir avslutta med eksamen, skal ikkje delta i eksamen i faget. I grunnsklen kan rektr sjølv etter søknad frå freldra frita elevar frå eksamen, når det ligg føre tungtvegande grunnar. V. EKSAMEN Heile kapittel 3 endra ved frskrift 1 juli 2009 nr. 964 (i kraft 1 aug 2009) GENERELLE FØRESEGNER Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen i det enkelte faget fastset m g eventuelt når i pplæringsløpet det skal vere eksamen i faget. Det er òg fastsett i læreplanen fr fag m eleven skal pp til eksamen i faget, eller m elevar kan trekkjast ut, kva slags eksamensfrm sm skal nyttast, g m eksamen skal vere lkalt gitt eller sentralt gitt. Departementet fastset kr mange eksamenar det skal vere på 10. årstrinnet g på kvart årstrinn innanfr utdanningsprgramma eller prgrammråda i vidaregåande pplæring. Elevar på ungdmstrinnet sm avsluttar eit fag tidlegare enn det sm følgjar av læreplanverket, jf. 1-15, skal vere med i trekket til eksamen i faget det pplæringsåret faget blir avslutta. Om eleven blir trekt til eksamen etter første punktum, kjem denne eksamen i tillegg til dei eksamenar sm departementet har fastsett at eleven skal ha på 10. årstrinn. Eksamen skal rganiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kmpetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag g gi uttrykk fr kmpetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen. Fylkeskmmunen har plikt til å infrmere elevar g privatistar i vidaregåande pplæring m kva fr reglar sm gjeld fr ny eksamen, utsett eksamen g særskild eksamen. Det er ikkje ny eksamen, utsett eksamen eller særskild eksamen i grunnsklen. Fr fag- g sveineprøva g kmpetanseprøva gjeld reglane i 3-48 til Endra ved frskrift 19 juli 2012 nr. 753 (i kraft 8 aug 2012) MELDING AV ELEVAR TIL EKSAMEN Sklen melder til eksamen alle elevar sm tek del i pplæringa i fag sm blir avslutta med eksamen. Utdanningsdirektratet fastset meldingsfristar g krleis melding til eksamen skal gå føre seg. 5

7 Elevar i vidaregåande pplæring må sjølve melde seg til ny eksamen, utsett eksamen g særskild eksamen, jf til Meldinga skjer til sklen LOKALT GITT EKSAMEN I GRUNNSKOLEN Kmmunen har ansvaret fr gjennmføringa av alle lkalt gitte eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide frslag til eksamensppgåver. Eleven skal få vite kva fag han eller h skal prøvast i, 48 timar før sjølve eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar g heilagdagar skal ikkje reknast med. Eksamen skal ikkje gjennmførast på måndagar g dagen etter høgtidsdagar g heilagdagar. Munnleg eksamen skal gjennmførast med førebuingsdel. Førebuingsdelen er ein bligatrisk skledag dagen før eksamen, der alle hjelpemiddel er tillatne. Når førebuingsdelen tek til, 24 timar før sjølve eksamen, skal eleven få ppgitt eit tema eller liknande, men ikkje eksamensppgåva. Førebuingsdelen skal ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. elev. Ramma fr eksamen på eksamensdagen skal vere munnleg eksamen på inntil 30 minutt per Prøvesvara ved lkalt gitt eksamen skal vurderast av t sensrar. Éin av sensrane skal vere ekstern. Den andre sensren kan vere faglæraren til eleven. Faglæraren har plikt til å delta i vurderinga sm sensr. Dersm det er usemje m karakteren, avgjer den eksterne sensren. Ved eksamen sm krev eksaminatr, skal den eine sensren vere eksaminatr. Eksamineringa skal gi kandidatane høve til å syne kmpetanse i så str del av faget sm mgleg. Under eksamen kan elevane prøvast i fleire g relevante delar av læreplanen enn det sm kan lesast direkte ut av ein førebuingsdel. I eksamenstida ved munnleg eksamen skal eleven presentere temaet eller liknande sm han eller h har førebudd i førebuingsdelen. Dersm det er usemje m kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensren sm avgjer. Endra ved frskrift 26 sep 2013 nr (i kraft 1 kt 2013) HJELPEMIDDEL TIL EKSAMEN (Eksamenen kan rganiserast med eller utan hjelpemiddel. Utdanningsdirektratet fastset kva fr hjelpemiddel sm er tillatne i kvart fag ved sentralt gitt eksamen.) Ved lkalt gitt eksamen etter 3-30 femte ledd bkstav a, c g d fastset skleeigaren kva fr hjelpemiddel sm skal tillatast. Dei tillatne hjelpemidla må ikkje svekkje grunnlaget fr å vurdere kmpetansen til eleven eller privatisten. Ved lkalt gitt munnleg eksamen er ntata til eleven eller privatisten frå førebuingsdelen einaste tillatne hjelpemiddel. Endra ved frskrift 26 sep 2013 nr (i kraft 1 kt 2013) SÆRSKILD TILRETTELEGGING AV EKSAMEN Elevar g privatistar med behv fr særskild tilrettelegging skal kunne få lagt frhlda til rette slik at dei kan få vist kmpetansen sin ut frå kmpetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behva til eleven g privatisten så langt råd er. Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får frdelar framfr andre sm ikkje får 6

8 tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så mfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kmpetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kmpetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensfrma fr faget. Rektr avgjer etter søknad kva fr rdningar sm skal nyttast fr elevar. Avgjerda til rektr er eit enkeltvedtak sm kan påklagast til fylkesmannen. Rektr kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak m spesialundervisning. Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskmmunen avgjer kva slags rdningar fr tilrettelegging sm skal nyttast. Avgjerda til fylkeskmmunen er eit enkeltvedtak sm kan påklagast til fylkesmannen BORTVISING FRÅ EKSAMEN Elevar g privatistar skal ikkje hindre eller frstyrre gjennmføringa av eksamenen. Dersm åtferda til ein elev eller ein privatist er i strid med denne føresegna, kan eleven eller privatisten, etter å ha blitt åtvara, visast brt. Brtvising skal avgjerast av rektr sjølv g er eit enkeltvedtak sm kan påklagast til fylkesmannen. Eleven eller privatisten skal ha høve til å uttale seg munnleg fr rektr før rektr eventuelt fattar enkeltvedtaket m brtvising. Dersm ein elev i vidaregåande pplæring eller ein privatist får medhald i klagen, har han eller h rett til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen ANNULLERING AV EKSAMEN Dersm det er gjrt frmelle feil ved avviklinga av eksamen, eller dersm eksamen av anna årsak ikkje er avvikla i samsvar med føresegnene, kan Utdanningsdirektratet annullere eksamen. Dersm ein elev har vre ppe til eksamen i eit fag der han eller h ikkje får standpunktkarakter, blir eksamen annullert. Elevar g privatistar i vidaregåande pplæring sm har fått eksamenen sin annullert av Utdanningsdirektratet, har rett til å gå pp til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen. Utdanningsdirektratet kan òg gi dispensasjn frå krava til vitnemål i 3-42 dersm msynet til elevane tilseier det. Eksamen i eit fag kan annullerast dersm eleven eller privatisten har fuska eller frsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld gså dersm det er sensrane sm ppdagar fusk eller frsøk på fusk. Spørsmålet m annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektr sjølv fr elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektr fattar enkeltvedtak m annullering av eksamen. Fr privatistar avgjerast spørsmålet av fylkeskmmunen. Privatistar skal ha høve til å uttale seg munnleg fr fylkeskmmunen før enkeltvedtak m annullering av eksamen blir fatta. Eleven eller privatisten har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtak m annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen. Fr elevar sm får eksamen annullert på grunn av fusk eller frsøk på fusk, fell standpunktkarakteren brt. Dersm eksamen i vidaregåande pplæring blir annullert på grunn av fusk eller frsøk på fusk, kan kandidaten gå pp til eksamen i faget sm privatist, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamenen. 7

9 5-10. KLAGE PÅ KARAKTER VED MUNNLEG EKSAMEN. KLAGEINSTANS OG KLAGEBEHANDLING Ved munnleg eksamen kan det berre klagast på frmelle feil sm kan ha nk å seie fr resultatet. Ved klage på munnleg eksamen hentar rektr inn fråsegn frå sensr g eksaminatr g sender desse fråsegnene g klagen saman med si eiga fråsegn til Fylkesmannen når det gjeld klagar i grunnsklen, g til fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde sm klageinstans, når det gjeld klagar i vidaregåande pplæring. Kpi av fråsegnene skal sendast til klagaren. Dersm klagaren får medhald i klagen ved munnleg eksamen, skal karakteren annullerast, g klagaren har rett til å gå pp til ny eksamen. Dersm klagaren vel å gå pp til ny munnleg eksamen, skal prøvesvaret bedømmast av ein ny sensr. Gjeld klagen prøve i trekkfag, skal det trekkjast fag på ny. Eleven skal få melding m faget med same frist sm ved rdinær prøve. 5. HVA SIER LK06 OM EKSAMENSORDNING OM DE ULIKE FAGENE? Engelsk Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet g sensurert sentralt. Elevene kan gså trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet g sensurert lkalt. Fremmedspråk Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet g sensurert lkalt. Naturfag Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Eksamen skal gjennmføres med et praktisk innslag. Eksamen blir utarbeidet g sensurert lkalt. Nrsk Elevene kan trekkes ut til t dagers skriftlig eksamen sm mfatter nrsk hvedmål g nrsk sidemål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet g sensurert sentralt. Elevene kan gså trekkes ut til muntlig eksamen i nrsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet g sensurert lkalt. Matematikk Elevane kan trekkjast ut til skriftleg eksamen. Skriftleg eksamen blir utarbeidd g sensurert sentralt. Elevane kan òg trekkjast ut til munnleg eksamen. Munnleg eksamen blir utarbeidd g sensurert lkalt. RLE Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet g sensurert lkalt. Samfunnsfag Elevane kan trekkjast ut til munnleg eksamen. Munnleg eksamen blir utarbeidd g sensurert lkalt. 8

10 6. ANSVARSFORDELING 6.1. SKOLEEIERS ANSVAR Å utarbeide felles retningslinjer fr gjennmføring av muntlig eksamen i Fll. Å legge til rette fr utvikling av gd vurderingspraksis i samarbeid med kmmunene Fastsette, i samarbeid med de øvrige Fll-kmmunene, tidsrammer fr muntlig eksamen fr de ulike kmmunene. Sikre tilstrekkelig antall sensrer til g fra egen kmmune g frdele disse. Ha ansvar fr uttrekk av elever i egen kmmune REKTORS ANSVAR Sikre at sklen følger framdriftsplanen. Sikre at lærere deltar på wrkshps i fagene. Gi sensrppdrag til kvalifiserte lærere. Sikre at sensrene kjenner retningslinjene fr Fll. Kvalitetssikre fagrapprter g tema/prblemstillinger. Legge til rette g sikre gjennmføring av muntlig eksamen på egen skle. Finne erstatter fr lærere sm ikke kan gjennmføre planlagte eksterne sensrppdrag, fr eksempel ved sykdm. Ta i mt evalueringsskjema fra intern g ekstern sensr g følge pp disse ved behv. Ta kntakt med rektr på avgivende skle hvis intern sensr ikke blir kntaktet av ekstern sensr. Intern sensr gir sin rektr melding m dette EKSTERN SENSORS ANSVAR Ekstern sensr må ha fagkmpetanse, undervise i faget g ha gd kunnskap m LK06. Kjenne fagrapprten g ta hensyn til den slik at det kmmer elevene til nytte. Skal ta kntakt med intern sensr én uke før eksamen. 9

11 Kjenne eksamensinstruksen g klagerettigheter. Frhindre at det skjer frmelle feil så langt det er mulig. Oppdages frmelle feil sm kan avverges før eksamen begynner så skal feilen i minst mulig grad gå ut ver eleven. Stille relevante spørsmål knyttet til de generelle g de temaspesifikke kmpetansemålene. Det skal ikke være et frhør i fagrapprten, men en kartlegging av hva eleven KAN. Lytte, ha øyekntakt med eleven, støtte eleven med krppsspråk g mimikk. Vurdere elevenes kmpetanse sammen med intern sensr. Avgjør karakter ved uenighet. Karakter skal begrunnes. Levere utfylt evalueringsskjema etter gjennmføring. Eventuelle frmelle feil skal beskrives her INTERN SENSORS (FAGLÆRERS) ANSVAR Skrive fagrapprt g frberede tema/prblemstillinger til elevenes frberedelsestid. Gjennmgå eksamensinstruks med kandidatene. Brudd på denne kan gi grunn til å klage. Infrmere m klagerettigheter. Gjøre elevene kjent med vurderingskriteriene. Veilede i frberedelsestiden. Hjelpe g støtte kandidatene gjennm eksamen. Stille spørsmål være eksaminatr. Vurdere elevenes kmpetanse sammen med ekstern sensr. Må snarest melde fra til egen rektr dersm han/hun ikke får nen henvendelser fra ekstern sensr innen fristen. 7. PRINSIPPER RUNDT FORBEREDELSESTIDEN 48 OG 24 TIMER FØR EKSAMEN Alle kandidater skal ha så lik tilgang til veiledning sm mulig. Frberedelsesdelen 24 timer før eksamen skal gjennmføres sm en bligatrisk skledag hvr elevene har rett på et pedaggisk tilbud fra sklen. I frberedelsesdelen kan eleven bruke alle hjelpemidler. Veiledning er ikke undervisning. Veiledningen bør fkusere på elevenes prblemstillinger g spørsmål, hjelpe eleven til å hlde fkus på det ppgaven dreier seg m, stille klargjørende spørsmål, kildekritikk g hvrdan de tenker å presentere. 10

12 Elevene skal få gd anledning til å bli kjent med fagrapprten g kmpetansemålene i faget. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål de får etter presentasjnen. Elevene skal vite hva sm blir lagt til grunn fr vurderingen gjennm kjennetegn på målppnåelse g vurderingskriterier. 8. FAGRAPPORT Faglærer har ansvar fr at det lages en fagrapprt. I fagrapprten skal det framkmme hvilke kmpetansemål, tema, vurderingskriterier g kjennetegn på målppnåelse sm skal være grunnlag fr innhld g vurdering i lkalt gitt eksamen, g sm har vært grunnlag fr innhld g vurdering av standpunkt. Første del av rapprten bør bestå av fakta m faget, langsgående g generelle kmpetansemål, generelle vurderingskriterier g kjennetegn på målppnåelse. Fllmalene er basert på de nasjnale kjennetegnene fr målppnåelse i de fagene dette er laget. I fremmedspråk er kjennetegnene laget på basis av kjennetegnene i fra Eksamensveiledning i fremmedspråk Nivå 1, sentralt gitt eksamen. I RLE er kjennetegnene basert på kjennetegnene i samfunnsfag. Del t innehlder de verrdnede temaene det er jbbet med siste skleår, med tilhørende innhldskriterier, beskrivelse av arbeidsmåter g de mest sentrale kildene. Hensikten med å dele en fagrapprt inn i ulike tema er å srtere fagets innhld fr elevene, men de skal samtidig sikre bredde i det fagstffet sm eleven kan ha sm utgangspunkt fr sin presentasjn. Temaene i fagrapprten må ikke nødvendigvis representere en krnlgisk framstilling av faginnhldet. Fagstff kan gså knyttes sammen i større g mer verbyggende tema enn det sm ble presentert fr elevene i løpet av undervisningsåret. Det er ingenting i veien fr at faglærer lar elevene delta i temautfrmingen g -utvelgelsen i fagrapprten, men faglærer har ansvar fr at de er innenfr rammene i LK06. Det vil være naturlig å dele faginnhldet inn i 3-5 ulike temaer avhengig av størrelsen på faget. Den generelle delen g temadelen i fagrapprten skal til sammen dekke flest mulig kmpetansemål g den skal innehlde kmpetansemål fra alle hvedmrådene i LK06. 11

13 9. TEMA/PROBLEMSTILLING/EKSAMENSOPPGAVE Eksamensppgave defineres sm de temaene eller prblemstillingene sm elevene skal presentere, samt de spørsmålene eller prblemstillingene sm vil være gjenstand fr eksamineringen etter elevens presentasjn. Intern sensr har plikt til å utarbeide ulike tema eller prblemstillinger sm elevene skal arbeide med i frberedelsesdelen g presentere i eksamen. Det er ikke et abslutt skille mellm tema g prblemstilling. Elevene kan få ppgitt et tema eller en prblemstilling, et tema med en tilhørende prblemstilling, eller en prblemstilling sm avgrenses til et tema. Temaet skal gi elevene et utgangspunkt fr eksamen g danne grunnlag fr elevenes presentasjn. Spørsmål g prblemstillinger sm er gjenstand fr eksamineringen etter elevens presentasjn skal være relevante g sikre at eleven får vist så bred kmpetanse sm mulig i faget. Det er ikke ne krav m at de spørsmålene sm stilles etter presentasjnen skal være skriftliggjrt av intern sensr før eksamen begynner. Eleven skal ikke på frhånd få vite hvilke spørsmål g prblemstillinger sm vil være gjenstand fr eksamineringen etter presentasjnen. Dette gjelder gså fr fremmedspråk. Samtalen kan fregå «i rlle» slik at eleven viser kmpetanse innenfr temaet, men den kan ikke gjennmføres sm et ferdigregissert rllespill. Tema, prblemstillinger g spørsmål skal: gjøre det mulig fr kandidaten å vise hva han/hun kan gi kandidaten mulighet til å innlemme frskjellige fagmråder g kmpetansemål ta utgangspunkt i fagets frmål g egenart favne m mer enn ett av hvedmrådene i faget ta utgangspunkt i fagrapprtens beskrivelse av det aktuelle temaet g dens generelle del. 12

14 10. GJENNOMFØRING Det skal være maksimum ti elever pr eksamenspulje, g eksaminasjnen legges pp med 35 minutters intervaller pr. kandidat. 30 minutter til eksaminasjnen g fem minutter til diskusjn faglærer/sensr før karaktersetting. Kandidatene SKAL trekke tema/prblemstillng selv. Kandidatene skal gå pp i den rekkefølge sklens rektr har bestemt. Se vedlegg m trekking. Eksamensinstruksen skal være kjent fr kandidatene. Eksamensinstruksen pengterer at kandidaten skal få snakke uten avbrytelse. Sensrene skal derfr i all hvedsak ikke avbryte, men dersm kandidaten begynner å lese pp fra manus skal det straks minnes m at ntatene kun er støttentater. Om kandidaten frtsetter å lese pp, kan det innvirke på karakteren, men dette vil gså ber på hvilken kmpetanse kandidaten viser i samtalen etter presentasjnen. Andre avbrytelser vil kunne karakteriseres sm frmelle feil g skal rapprteres. Kandidaten skal kunne bruke egne ntater sm støtte gjennm hele eksamen, g sensr kan ikke be kandidaten m å legge det brt. Kandidaten skal gjøres ppmerksm på at det vil gis beskjed når det gjenstår 1 minutt av presentasjnen. Presentasjnen skal stppes dersm det går mer enn 1 2 minutter ver tiden. Begge sensrene kan delta i samtalene etterpå, men det er intern sensr sm er eksaminatr. Fkus fr intern g ekstern sensr skal være å vurdere hva sm er best fr kandidaten. Samtalen tar utgangspunkt i presentasjnen g skal gi eleven anledning til å vise sin kmpetanse innenfr så str del av faget sm mulig. Det skal stilles spørsmål sm har til hensikt å få fram elevens kmpetanse g ikke lete etter mangel på kmpetanse. Spørsmålene skal stilles på bakgrunn av fagrapprten g vurderingskriteriene. Beskrivelsen av kjennetegn på målppnåelse g kmpetansemålene skal være utgangspunkt fr vurderingen g begrunnelsen fr denne KARAKTERSETTING Når presentasjnen g samtalen er ver skal kandidatene vente mens karakteren fastsettes. Intern g ekstern sensr skal sammen drøfte prestasjnen g samtalen i etterkant. Sensrene skal bli enige m en karakter. Kandidatens prestasjn skal vurderes sm en helhet, karakteren skal synliggjøre den kmpetansen eleven viser under selve eksamen. Frberedelsesdelen er ikke en del av 13

15 vurderingsgrunnlaget g elevens presentasjn skal kun vurderes i lys av elevens kmpetanse i samtalen i etterkant. Dersm det gjennm drøfting av prestasjnen kmmer fram at det er vanskelig å sette en karakter, kan eleven kalles tilbake. Dette er pp til ekstern sensr. Det er den enkeltes prestasjn sm avgjør karakteren. Eleven skal ikke vurderes pp mt hvrdan de andre elevene gjør det. Dersm sensrene ikke blir enige, er det ekstern sensr sm har det avgjørende rdet. Kandidaten får vite karakteren umiddelbart, g før neste kandidat blir kalt inn. Ekstern sensr frmidler karakteren, gir en begrunnelse sm eleven frstår g sm samsvarer med fagets kjennetegn på målppnåelse. Vurdering gis i hele tallkarakterer fra 6 til 1. Utdrag fra frskriftens 3-4. Karakterar i fag mv. «Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet: a) karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kmpetanse i faget b) karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje gd kmpetanse i faget c) karakteren 4 uttrykkjer at eleven har gd kmpetanse i faget d) karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nkså gd kmpetanse i faget e) karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kmpetanse i faget f) karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kmpetanse i faget.» KLAGE Ved muntlig eksamen kan kandidatene klage på frmelle feil. Eksempler på dette kan være at; - eksamensinstruksen ikke følges, - at ppgaver/tema/prblemstillinger ikke er innenfr læreplanens mål, - avbrudd g frstyrrelser eller lignende sm frhindrer kandidatens mulighet til å prestere. Dersm kandidaten klager, har intern g ekstern sensr plikt til å gi en skriftlig kmmentar til klagen. De må kunne nås innen klagefristen, g være tilgjengelig på telefn eller e-pst. Sensrene må kmmentere den knkrete frmelle feilen det klages på, g ikke bare skrive Det ble ikke gjrt nen frmelle feil. Ntatene sm gjøres, ppbevares av elevens rektr innenfr klagefristens utløp. 14

16 10. FRAMDRIFTSPLAN 1) MINIMUM ÉN MÅNED FØR ELEVENE FÅR BESKJED OM EKSAMENSFAG Rektr på mttagende skle gir beskjed til rektr ved avgivende skle m: hvilke lærere sm får sensrppdrag. dat fr ppdrag. Eksterne sensr får beskjed m dat fr sensrppdrag av sin rektr. Ekstern sensr skal IKKE ha infrmasjn m hvilken skle han/hun skal sensurere ved på dette tidspunkt. Det er et viktig prinsipp. Hvis det brytes kan det bety at ekstern sensr får vite hvem han/hun skal sensurere før intern sensr. 2) 10 ARBEIDSDAGER FØR ELEVENE FÅR BESKJED OM EKSAMENSFAG Mttagende skle sender ut brev /e-pst med følgende innhld til de eksterne sensrene de har fått tildelt. Brevene/e-pst sendes til rektr på avgivende skle. Rektr må sørge fr at infrmasjnen gis til sensr én uke før sperrefristen. Infrmasjnen skal ha følgende innhld: Eksamensfag g e-pstadresse til faglærer. Fagrapprter. Type eksamen (individuelt, par, gruppe). Antall elever (ikke navneliste eller klasse). Tidspunkt fr frammøte. Tidspunkt fr eksamensstart. Kjøreveiledning g anmdning m å kjøre sammen i færrest mulig biler. Anmdning m å ta med skattekrt g lønnskntnummer. Lønnssatser fr sensrer følges. Intern sensr (faglærer) får melding m eksamensfag. Intern sensr har ansvar fr å levere tema/prblemstilling til rektr i løpet av tre dager. 15

17 3) FEM ARBEIDSDAGER FØR SPERREFRIST Ekstern sensr får infrmasjn m eksamensfag g skle fra sin rektr. Intern sensr får infrmasjn m hvem sm skal være ekstern sensr fra sin rektr. Intern sensr har ansvar fr at tema/prblemstillinger blir sendt sm e-pst til sensr. Ekstern sensr tar straks kntakt med intern sensr fr å gjøre avtale m tid fr drøfting av ppgaver g vurderingskriterier. Ekstern g intern sensr gjennmgår eksamensinstruksen. Sensrene drøfter fagrapprt, tema/prblemstilling, vurderingskriterier g annet sm er aktuelt fr gjennmføring av eksamen. Intern g ekstern sensr skal kjenne til hva sm gir grunn til klage, slik at de kan unngå at det skjer frmelle feil. Dersm en sensr er syk, må avgivende skle snarest mulig varsle den sklen hvr vedkmmende skulle vært sensr. 4) ELEVENE FÅR BESKJED OM EKSAMENSFAG 48 TIMER FØR EKSAMEN Alle elever får beskjed m eksamensfag, ppstart senest 48 timer før første elev skal pp. Alle elever skal få eller ha fått en gjennmgang av fagrapprten g dens innhld av faglærer. Elevene avgjør m de skal gå pp i alene, par eller gruppe. Alle elever skal ha anledning til å stille faglærer/intern sensr klargjørende spørsmål angående innhld i fagrapprt g eksamensinstruks. Alle elever skal ha anledning til å arbeide på sklen g ha tilgang til hjelpemidler tilsvarende en vanlig skledag. Hjelpemidler inkluderer ikke nødvendigvis faglærer. 5) FORBEREDELSESTID 24 TIMER FØR EKSAMEN Frberedelsesdagen hvr eleven får trukket tema/prblemstilling starter 24 timer før eksamen gjennmføres. Frberedelsesdagen skal gjennmføres sm en bligatrisk skledag hvr elevene har rett på et pedaggisk tilbud fra sklen. Det betyr at eleven skal møte på sklen g ha tilgang på veiledning fra en lærer. Gjennmføre lytteprøve i fremmedspråk, evt. språkfag. Elevene trekker tema/prblemstilling (se vedlegg 3) 16

18 Veiledningen skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellm tema/prblemstilling g læreplanen. Intern sensr skal gi en krt veiledning m hva temaet/prblemstillingen innebærer, g svare på spørsmål mkring temaet/prblemstillingen. Intern sensr (g/eller faglærer) har ansvaret fr veiledning av eksamenskandidatene. Intern sensr må sørge fr en tidsplan til veiledning slik at elevene/gruppene får tilbud m like mye tid. 17

19 10. EKSAMENSINSTRUKS Hver kandidat får inntil 30 minutter. Ved gruppeeksamen økes tiden, men maks 30 minutter pr elev. Gruppen kan ha maks 3 medlemmer. Alle skal ha individuell vurdering g karakter uansett m de går pp alene, i par eller gruppe. Presentasjn: Kandidaten får ca. 1/3- del av eksaminasjnen til en presentasjn, der resultatene av arbeidet i frberedelsestiden legges frem. Sm hvedregel skal kandidaten ikke frstyrres eller avbrytes under presentasjnen. Kandidaten skal ikke lese fra et ferdigskrevet manus, men kandidaten kan benytte en dispsisjn eller mmentliste. Hvis kandidaten likevel leser fra manus så skal intern sensr minne kandidaten m dette én gang under presentasjnen. Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne ntater fra frberedelsedelen. Ntater inkluderer i denne sammenheng hjelpemidler sm er relevante fr å gjennmføre en frberedt presentasjn. Eksempler kan være digitale hjelpemidler eller ressurser kandidaten trenger fr å gjennmføre praktiske frsøk, rllespill eller liknende. Samtale: Ca. 2/3- deler av eksaminasjnen skal bli brukt til videre diskusjn g samtale med utgangspunkt i presentasjnen. Alle relevante kmpetansemål fra fagrapprten kan bli trukket inn i denne samtalen. Fr eksamen i fremmedspråk vil denne delen inkludere samtale m innhld i lytteprøve (se neste side). Innhldet i samtalen skal ikke være kjent fr kandidaten før eksaminasjnen. Begge sensrer kan stille spørsmål, men intern sensr har hvedansvaret fr eksaminasjnen. Dersm det gjennm drøfting av prestasjnen kmmer fram at det er vanskelig å sette karakter, kan kandidaten kalles tilbake. Ved uenighet er det ekstern sensr sm avgjør karakteren. 18

20 TILLEGG TIL EKSAMENSINSTRUKS FOR FREMMEDSPRÅK PRØVEN ER 3- DELT. Fregående side gjelder gså fr fremmedspråk. Del 1 Lytteprøve (maks 10 min.) 1. Lyttetekster skal denne være en del av den bligatriske frberedelsesdelen på 24 timer. Elevene skal ha tilgang til lyttetekster samtidig sm de får tema/prblemstilling - 24timer før eksamen begynner. 2. Lytteprøvens innhld skal være tema i eksaminasjnen. Eleven bør svare på nrsk slik at det er lett å avgjøre m eleven ikke bare gjentar sitater fra innhld uten faktisk å frstå. 3. Alle skriftlige svar bør innehlde mer enn kun ett avkrysningsskjema. Et avkrysningsskjema kan lages/brukes sm hjelp til å srtere infrmasjn fr eleven, men må suppleres ved at de svarer i hele setninger/rd. 4. Ekstern sensr skal være med å vurdere kandidatens lyttekmpetanse da denne er en del av vurderingsgrunnlaget. Ekstern sensr må derfr gså kjenne innhldet i lytteteksten. Del 2 Presentasjn (maks 10 min.) Se frside Del 3 Samtale (ca. 10 min.) Se frside. 19

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE

RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE RUTINAR FOR SPESIALPEDAGOGISK ARBEID I BARNEHAGE OG SKULE I LÆRDAL KOMMUNE Kjelde: Rettleiar til pplæringslva m spesialpedaggisk hjelp g spesialundervisning (Utd.dir.) Rettleiing m spesialpedaggisk hjelp.pdf

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer