Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo"

Transkript

1 Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015

2 INNHOLD 1. Innledning Begrepsavklaringer Frmålet med lkalt gitt muntlig eksamen Opplæringslva g frskrifter... 5 Frskrift til pplæringslva Kapittel Individuell vurdering i grunnsklen g i vidaregåande pplæring Fritak frå eksamen... 5 V. Eksamen Generelle føresegner Melding av elevar til eksamen Lkalt gitt eksamen i grunnsklen Hjelpemiddel til eksamen Særskild tilrettelegging av eksamen Brtvising frå eksamen Annullering av eksamen Klage på karakter ved munnleg eksamen. Klageinstans g klagebehandling Hva sier LK06 m eksamensrdning m de ulike fagene? Ansvarsfrdeling Skleeiers ansvar Rektrs ansvar Ekstern sensrs ansvar Intern sensrs (faglærers) ansvar Prinsipper rundt frberedelsestiden 48 g 24 timer før eksamen Fagrapprt Tema/Prblemstilling/Eksamensppgave Gjennmføring

3 10.1. Karaktersetting Klage Framdriftsplan ) Minimum én måned før elevene får beskjed m eksamensfag ) 10 arbeidsdager før elevene får beskjed m eksamensfag ) Fem arbeidsdager før sperrefrist ) Elevene får beskjed m eksamensfag 48 timer før eksamen ) Frberedelsestid 24 timer før eksamen Eksamensinstruks Tillegg til eksamensinstruks fr fremmedspråk VEDLEGG 1: Evaluering muntlig eksamen samarbeid mellm sensrene g gjennmføring VEDLEGG 2: Sensrs karakterskjema fr muntlig i Fll VEDLEGG 3: Veiledning til trekking av tema/prblemstilling VEDLEGG 4: Fagrapprtmaler Litteraturliste

4 1. INNLEDNING Lkalt gitt eksamen er etter innføringen av Kunnskapsløftet et kmmunalt ansvar. De syv kmmunene i Fll (Enebakk, Frgn, Oppegård, Nesdden, Ski, Vestby g Ås) har gjennm skleeierfrum vedtatt felles retningslinjer fr muntlig eksamen. Disse retningslinjene skal være gjeldene fr kmmunene i Fll. Fr å videreføre dette samarbeidet vil det gjennmføres kurs fr sensrer g faglærere på 10. trinn. Frmålet er å utvikle en felles vurderingspraksis, hvr målet er at muntlig eksamen skal ppleves frutsigbart g rettferdig fr alle invlverte parter. Retningslinjene er revidert i samsvar med vurderingsfrskrift fra august 2009 g senere endringer av regelverket. Senest 27. september 2013 fastsatte Kunnskapsdepartementet endringer i regelverket fr muntlig eksamen. Det ble fastsatt endringer i frskrift til pplæringslven 3-29 til 3-31, 4-22 til 4-24 g i frskrift til privatsklelven 3-28 til Hensikten med endringene er å tydeliggjøre hvilke regler sm gjelder fr lkalt gitt muntlig eksamen, g legge til rette fr en mer enhetlig nasjnal praksis. Her ppsummeres hvedpunktene i endringene: Elevene skal gjennmføre muntlig eksamen med en bligatrisk frberedelsedel, der elevene får ppgitt tema g skal frberede en presentasjn. Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kmmet pp i 48 timer før eksamen g tema fr eksamen 24 timer før eksamen. Under eksamen skal eleven presentere temaet sm er frberedt i frberedelsedelen. Under eksamen kan eleven gså prøves i flere g relevante deler av læreplanen enn det sm kan leses direkte ut av temaet. Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne ntater fra frberedelsedelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler fr å hlde en presentasjn, sm fr eksempel Pwerpint. Eksamen kan ikke gjennmføres på mandager g første dag etter helligdag/høytidsdag. Disse endringene har ført til at våre lkale retningslinjer har gjennmgått en endring g det er gjrt en del avklaringer. Det er laget en ny veiledende fagrapprtmal fr hvert enkelt fag med tilhørende generelle kjennetegn på målppnåelse. I tillegg er frhldet mellm tema/prblemstilling/eksamensppgave presisert nærmere, samt hva faglærer frventes å frberede. 3

5 2. BEGREPSAVKLARINGER Lkalt gitt eksamen: Intern sensr: Ekstern sensr: Kandidat: Sperrefrist: Frberedelsesdag: Eksamensdag: Muntlig eksamen Vanligvis faglærer, men faglærer har ikke krav på å være intern sensr. Fungerer sm veileder i frberedelsesfasen g er eksaminatr i eksamenstiden. Faglærer fra annen skle i en annen kmmune. Eleven sm skal prøves til muntlig eksamen. Den dagen kandidaten får ppgitt eksamensfag, 48 timer før eksamensdag. Generell frberedelsestid. Den dagen eleven trekker tema/prblemstilling, 24 timer før eksamen. Obligatrisk skledag Den dagen selve eksaminasjnen fregår. 3. FORMÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Elevene får gd mulighet til å vise bred faglig kmpetanse. Elevene får mulighet til å vise i hvilken grad de kan anvende sine faglige kunnskaper g ferdigheter i mer kmplekse g autentiske arbeidssituasjner. Elevene kan prøves i flere kmpetansemål enn ved en skriftlig eksamen. Elevene får mulighet til å innhente g nyttiggjøre seg infrmasjn fra ulike kilder. IKT sm grunnleggende ferdighet kan integreres naturlig. Elevene får anledning til å frdype seg i, reflektere ver g drøfte fagstff i større grad. Resultatet er mindre avhengig av flaks/uflaks. Ekstern g intern sensr får mulighet til å samarbeide g sammen utvikle bedre vurderingskmpetanse. 4

6 4. OPPLÆRINGSLOVA OG FORSKRIFTER FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 3. INDIVIDUELL VURDERING I GRUNNSKOLEN OG I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FRITAK FRÅ EKSAMEN Elevar sm er fritekne fr vurdering med karakter i fag sm blir avslutta med eksamen, skal ikkje delta i eksamen i faget. I grunnsklen kan rektr sjølv etter søknad frå freldra frita elevar frå eksamen, når det ligg føre tungtvegande grunnar. V. EKSAMEN Heile kapittel 3 endra ved frskrift 1 juli 2009 nr. 964 (i kraft 1 aug 2009) GENERELLE FØRESEGNER Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen i det enkelte faget fastset m g eventuelt når i pplæringsløpet det skal vere eksamen i faget. Det er òg fastsett i læreplanen fr fag m eleven skal pp til eksamen i faget, eller m elevar kan trekkjast ut, kva slags eksamensfrm sm skal nyttast, g m eksamen skal vere lkalt gitt eller sentralt gitt. Departementet fastset kr mange eksamenar det skal vere på 10. årstrinnet g på kvart årstrinn innanfr utdanningsprgramma eller prgrammråda i vidaregåande pplæring. Elevar på ungdmstrinnet sm avsluttar eit fag tidlegare enn det sm følgjar av læreplanverket, jf. 1-15, skal vere med i trekket til eksamen i faget det pplæringsåret faget blir avslutta. Om eleven blir trekt til eksamen etter første punktum, kjem denne eksamen i tillegg til dei eksamenar sm departementet har fastsett at eleven skal ha på 10. årstrinn. Eksamen skal rganiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kmpetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag g gi uttrykk fr kmpetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen. Fylkeskmmunen har plikt til å infrmere elevar g privatistar i vidaregåande pplæring m kva fr reglar sm gjeld fr ny eksamen, utsett eksamen g særskild eksamen. Det er ikkje ny eksamen, utsett eksamen eller særskild eksamen i grunnsklen. Fr fag- g sveineprøva g kmpetanseprøva gjeld reglane i 3-48 til Endra ved frskrift 19 juli 2012 nr. 753 (i kraft 8 aug 2012) MELDING AV ELEVAR TIL EKSAMEN Sklen melder til eksamen alle elevar sm tek del i pplæringa i fag sm blir avslutta med eksamen. Utdanningsdirektratet fastset meldingsfristar g krleis melding til eksamen skal gå føre seg. 5

7 Elevar i vidaregåande pplæring må sjølve melde seg til ny eksamen, utsett eksamen g særskild eksamen, jf til Meldinga skjer til sklen LOKALT GITT EKSAMEN I GRUNNSKOLEN Kmmunen har ansvaret fr gjennmføringa av alle lkalt gitte eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide frslag til eksamensppgåver. Eleven skal få vite kva fag han eller h skal prøvast i, 48 timar før sjølve eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar g heilagdagar skal ikkje reknast med. Eksamen skal ikkje gjennmførast på måndagar g dagen etter høgtidsdagar g heilagdagar. Munnleg eksamen skal gjennmførast med førebuingsdel. Førebuingsdelen er ein bligatrisk skledag dagen før eksamen, der alle hjelpemiddel er tillatne. Når førebuingsdelen tek til, 24 timar før sjølve eksamen, skal eleven få ppgitt eit tema eller liknande, men ikkje eksamensppgåva. Førebuingsdelen skal ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. elev. Ramma fr eksamen på eksamensdagen skal vere munnleg eksamen på inntil 30 minutt per Prøvesvara ved lkalt gitt eksamen skal vurderast av t sensrar. Éin av sensrane skal vere ekstern. Den andre sensren kan vere faglæraren til eleven. Faglæraren har plikt til å delta i vurderinga sm sensr. Dersm det er usemje m karakteren, avgjer den eksterne sensren. Ved eksamen sm krev eksaminatr, skal den eine sensren vere eksaminatr. Eksamineringa skal gi kandidatane høve til å syne kmpetanse i så str del av faget sm mgleg. Under eksamen kan elevane prøvast i fleire g relevante delar av læreplanen enn det sm kan lesast direkte ut av ein førebuingsdel. I eksamenstida ved munnleg eksamen skal eleven presentere temaet eller liknande sm han eller h har førebudd i førebuingsdelen. Dersm det er usemje m kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensren sm avgjer. Endra ved frskrift 26 sep 2013 nr (i kraft 1 kt 2013) HJELPEMIDDEL TIL EKSAMEN (Eksamenen kan rganiserast med eller utan hjelpemiddel. Utdanningsdirektratet fastset kva fr hjelpemiddel sm er tillatne i kvart fag ved sentralt gitt eksamen.) Ved lkalt gitt eksamen etter 3-30 femte ledd bkstav a, c g d fastset skleeigaren kva fr hjelpemiddel sm skal tillatast. Dei tillatne hjelpemidla må ikkje svekkje grunnlaget fr å vurdere kmpetansen til eleven eller privatisten. Ved lkalt gitt munnleg eksamen er ntata til eleven eller privatisten frå førebuingsdelen einaste tillatne hjelpemiddel. Endra ved frskrift 26 sep 2013 nr (i kraft 1 kt 2013) SÆRSKILD TILRETTELEGGING AV EKSAMEN Elevar g privatistar med behv fr særskild tilrettelegging skal kunne få lagt frhlda til rette slik at dei kan få vist kmpetansen sin ut frå kmpetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behva til eleven g privatisten så langt råd er. Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får frdelar framfr andre sm ikkje får 6

8 tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så mfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kmpetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kmpetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensfrma fr faget. Rektr avgjer etter søknad kva fr rdningar sm skal nyttast fr elevar. Avgjerda til rektr er eit enkeltvedtak sm kan påklagast til fylkesmannen. Rektr kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak m spesialundervisning. Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskmmunen avgjer kva slags rdningar fr tilrettelegging sm skal nyttast. Avgjerda til fylkeskmmunen er eit enkeltvedtak sm kan påklagast til fylkesmannen BORTVISING FRÅ EKSAMEN Elevar g privatistar skal ikkje hindre eller frstyrre gjennmføringa av eksamenen. Dersm åtferda til ein elev eller ein privatist er i strid med denne føresegna, kan eleven eller privatisten, etter å ha blitt åtvara, visast brt. Brtvising skal avgjerast av rektr sjølv g er eit enkeltvedtak sm kan påklagast til fylkesmannen. Eleven eller privatisten skal ha høve til å uttale seg munnleg fr rektr før rektr eventuelt fattar enkeltvedtaket m brtvising. Dersm ein elev i vidaregåande pplæring eller ein privatist får medhald i klagen, har han eller h rett til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen ANNULLERING AV EKSAMEN Dersm det er gjrt frmelle feil ved avviklinga av eksamen, eller dersm eksamen av anna årsak ikkje er avvikla i samsvar med føresegnene, kan Utdanningsdirektratet annullere eksamen. Dersm ein elev har vre ppe til eksamen i eit fag der han eller h ikkje får standpunktkarakter, blir eksamen annullert. Elevar g privatistar i vidaregåande pplæring sm har fått eksamenen sin annullert av Utdanningsdirektratet, har rett til å gå pp til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen. Utdanningsdirektratet kan òg gi dispensasjn frå krava til vitnemål i 3-42 dersm msynet til elevane tilseier det. Eksamen i eit fag kan annullerast dersm eleven eller privatisten har fuska eller frsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld gså dersm det er sensrane sm ppdagar fusk eller frsøk på fusk. Spørsmålet m annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektr sjølv fr elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektr fattar enkeltvedtak m annullering av eksamen. Fr privatistar avgjerast spørsmålet av fylkeskmmunen. Privatistar skal ha høve til å uttale seg munnleg fr fylkeskmmunen før enkeltvedtak m annullering av eksamen blir fatta. Eleven eller privatisten har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtak m annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen. Fr elevar sm får eksamen annullert på grunn av fusk eller frsøk på fusk, fell standpunktkarakteren brt. Dersm eksamen i vidaregåande pplæring blir annullert på grunn av fusk eller frsøk på fusk, kan kandidaten gå pp til eksamen i faget sm privatist, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamenen. 7

9 5-10. KLAGE PÅ KARAKTER VED MUNNLEG EKSAMEN. KLAGEINSTANS OG KLAGEBEHANDLING Ved munnleg eksamen kan det berre klagast på frmelle feil sm kan ha nk å seie fr resultatet. Ved klage på munnleg eksamen hentar rektr inn fråsegn frå sensr g eksaminatr g sender desse fråsegnene g klagen saman med si eiga fråsegn til Fylkesmannen når det gjeld klagar i grunnsklen, g til fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde sm klageinstans, når det gjeld klagar i vidaregåande pplæring. Kpi av fråsegnene skal sendast til klagaren. Dersm klagaren får medhald i klagen ved munnleg eksamen, skal karakteren annullerast, g klagaren har rett til å gå pp til ny eksamen. Dersm klagaren vel å gå pp til ny munnleg eksamen, skal prøvesvaret bedømmast av ein ny sensr. Gjeld klagen prøve i trekkfag, skal det trekkjast fag på ny. Eleven skal få melding m faget med same frist sm ved rdinær prøve. 5. HVA SIER LK06 OM EKSAMENSORDNING OM DE ULIKE FAGENE? Engelsk Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet g sensurert sentralt. Elevene kan gså trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet g sensurert lkalt. Fremmedspråk Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet g sensurert lkalt. Naturfag Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Eksamen skal gjennmføres med et praktisk innslag. Eksamen blir utarbeidet g sensurert lkalt. Nrsk Elevene kan trekkes ut til t dagers skriftlig eksamen sm mfatter nrsk hvedmål g nrsk sidemål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet g sensurert sentralt. Elevene kan gså trekkes ut til muntlig eksamen i nrsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet g sensurert lkalt. Matematikk Elevane kan trekkjast ut til skriftleg eksamen. Skriftleg eksamen blir utarbeidd g sensurert sentralt. Elevane kan òg trekkjast ut til munnleg eksamen. Munnleg eksamen blir utarbeidd g sensurert lkalt. RLE Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet g sensurert lkalt. Samfunnsfag Elevane kan trekkjast ut til munnleg eksamen. Munnleg eksamen blir utarbeidd g sensurert lkalt. 8

10 6. ANSVARSFORDELING 6.1. SKOLEEIERS ANSVAR Å utarbeide felles retningslinjer fr gjennmføring av muntlig eksamen i Fll. Å legge til rette fr utvikling av gd vurderingspraksis i samarbeid med kmmunene Fastsette, i samarbeid med de øvrige Fll-kmmunene, tidsrammer fr muntlig eksamen fr de ulike kmmunene. Sikre tilstrekkelig antall sensrer til g fra egen kmmune g frdele disse. Ha ansvar fr uttrekk av elever i egen kmmune REKTORS ANSVAR Sikre at sklen følger framdriftsplanen. Sikre at lærere deltar på wrkshps i fagene. Gi sensrppdrag til kvalifiserte lærere. Sikre at sensrene kjenner retningslinjene fr Fll. Kvalitetssikre fagrapprter g tema/prblemstillinger. Legge til rette g sikre gjennmføring av muntlig eksamen på egen skle. Finne erstatter fr lærere sm ikke kan gjennmføre planlagte eksterne sensrppdrag, fr eksempel ved sykdm. Ta i mt evalueringsskjema fra intern g ekstern sensr g følge pp disse ved behv. Ta kntakt med rektr på avgivende skle hvis intern sensr ikke blir kntaktet av ekstern sensr. Intern sensr gir sin rektr melding m dette EKSTERN SENSORS ANSVAR Ekstern sensr må ha fagkmpetanse, undervise i faget g ha gd kunnskap m LK06. Kjenne fagrapprten g ta hensyn til den slik at det kmmer elevene til nytte. Skal ta kntakt med intern sensr én uke før eksamen. 9

11 Kjenne eksamensinstruksen g klagerettigheter. Frhindre at det skjer frmelle feil så langt det er mulig. Oppdages frmelle feil sm kan avverges før eksamen begynner så skal feilen i minst mulig grad gå ut ver eleven. Stille relevante spørsmål knyttet til de generelle g de temaspesifikke kmpetansemålene. Det skal ikke være et frhør i fagrapprten, men en kartlegging av hva eleven KAN. Lytte, ha øyekntakt med eleven, støtte eleven med krppsspråk g mimikk. Vurdere elevenes kmpetanse sammen med intern sensr. Avgjør karakter ved uenighet. Karakter skal begrunnes. Levere utfylt evalueringsskjema etter gjennmføring. Eventuelle frmelle feil skal beskrives her INTERN SENSORS (FAGLÆRERS) ANSVAR Skrive fagrapprt g frberede tema/prblemstillinger til elevenes frberedelsestid. Gjennmgå eksamensinstruks med kandidatene. Brudd på denne kan gi grunn til å klage. Infrmere m klagerettigheter. Gjøre elevene kjent med vurderingskriteriene. Veilede i frberedelsestiden. Hjelpe g støtte kandidatene gjennm eksamen. Stille spørsmål være eksaminatr. Vurdere elevenes kmpetanse sammen med ekstern sensr. Må snarest melde fra til egen rektr dersm han/hun ikke får nen henvendelser fra ekstern sensr innen fristen. 7. PRINSIPPER RUNDT FORBEREDELSESTIDEN 48 OG 24 TIMER FØR EKSAMEN Alle kandidater skal ha så lik tilgang til veiledning sm mulig. Frberedelsesdelen 24 timer før eksamen skal gjennmføres sm en bligatrisk skledag hvr elevene har rett på et pedaggisk tilbud fra sklen. I frberedelsesdelen kan eleven bruke alle hjelpemidler. Veiledning er ikke undervisning. Veiledningen bør fkusere på elevenes prblemstillinger g spørsmål, hjelpe eleven til å hlde fkus på det ppgaven dreier seg m, stille klargjørende spørsmål, kildekritikk g hvrdan de tenker å presentere. 10

12 Elevene skal få gd anledning til å bli kjent med fagrapprten g kmpetansemålene i faget. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål de får etter presentasjnen. Elevene skal vite hva sm blir lagt til grunn fr vurderingen gjennm kjennetegn på målppnåelse g vurderingskriterier. 8. FAGRAPPORT Faglærer har ansvar fr at det lages en fagrapprt. I fagrapprten skal det framkmme hvilke kmpetansemål, tema, vurderingskriterier g kjennetegn på målppnåelse sm skal være grunnlag fr innhld g vurdering i lkalt gitt eksamen, g sm har vært grunnlag fr innhld g vurdering av standpunkt. Første del av rapprten bør bestå av fakta m faget, langsgående g generelle kmpetansemål, generelle vurderingskriterier g kjennetegn på målppnåelse. Fllmalene er basert på de nasjnale kjennetegnene fr målppnåelse i de fagene dette er laget. I fremmedspråk er kjennetegnene laget på basis av kjennetegnene i fra Eksamensveiledning i fremmedspråk Nivå 1, sentralt gitt eksamen. I RLE er kjennetegnene basert på kjennetegnene i samfunnsfag. Del t innehlder de verrdnede temaene det er jbbet med siste skleår, med tilhørende innhldskriterier, beskrivelse av arbeidsmåter g de mest sentrale kildene. Hensikten med å dele en fagrapprt inn i ulike tema er å srtere fagets innhld fr elevene, men de skal samtidig sikre bredde i det fagstffet sm eleven kan ha sm utgangspunkt fr sin presentasjn. Temaene i fagrapprten må ikke nødvendigvis representere en krnlgisk framstilling av faginnhldet. Fagstff kan gså knyttes sammen i større g mer verbyggende tema enn det sm ble presentert fr elevene i løpet av undervisningsåret. Det er ingenting i veien fr at faglærer lar elevene delta i temautfrmingen g -utvelgelsen i fagrapprten, men faglærer har ansvar fr at de er innenfr rammene i LK06. Det vil være naturlig å dele faginnhldet inn i 3-5 ulike temaer avhengig av størrelsen på faget. Den generelle delen g temadelen i fagrapprten skal til sammen dekke flest mulig kmpetansemål g den skal innehlde kmpetansemål fra alle hvedmrådene i LK06. 11

13 9. TEMA/PROBLEMSTILLING/EKSAMENSOPPGAVE Eksamensppgave defineres sm de temaene eller prblemstillingene sm elevene skal presentere, samt de spørsmålene eller prblemstillingene sm vil være gjenstand fr eksamineringen etter elevens presentasjn. Intern sensr har plikt til å utarbeide ulike tema eller prblemstillinger sm elevene skal arbeide med i frberedelsesdelen g presentere i eksamen. Det er ikke et abslutt skille mellm tema g prblemstilling. Elevene kan få ppgitt et tema eller en prblemstilling, et tema med en tilhørende prblemstilling, eller en prblemstilling sm avgrenses til et tema. Temaet skal gi elevene et utgangspunkt fr eksamen g danne grunnlag fr elevenes presentasjn. Spørsmål g prblemstillinger sm er gjenstand fr eksamineringen etter elevens presentasjn skal være relevante g sikre at eleven får vist så bred kmpetanse sm mulig i faget. Det er ikke ne krav m at de spørsmålene sm stilles etter presentasjnen skal være skriftliggjrt av intern sensr før eksamen begynner. Eleven skal ikke på frhånd få vite hvilke spørsmål g prblemstillinger sm vil være gjenstand fr eksamineringen etter presentasjnen. Dette gjelder gså fr fremmedspråk. Samtalen kan fregå «i rlle» slik at eleven viser kmpetanse innenfr temaet, men den kan ikke gjennmføres sm et ferdigregissert rllespill. Tema, prblemstillinger g spørsmål skal: gjøre det mulig fr kandidaten å vise hva han/hun kan gi kandidaten mulighet til å innlemme frskjellige fagmråder g kmpetansemål ta utgangspunkt i fagets frmål g egenart favne m mer enn ett av hvedmrådene i faget ta utgangspunkt i fagrapprtens beskrivelse av det aktuelle temaet g dens generelle del. 12

14 10. GJENNOMFØRING Det skal være maksimum ti elever pr eksamenspulje, g eksaminasjnen legges pp med 35 minutters intervaller pr. kandidat. 30 minutter til eksaminasjnen g fem minutter til diskusjn faglærer/sensr før karaktersetting. Kandidatene SKAL trekke tema/prblemstillng selv. Kandidatene skal gå pp i den rekkefølge sklens rektr har bestemt. Se vedlegg m trekking. Eksamensinstruksen skal være kjent fr kandidatene. Eksamensinstruksen pengterer at kandidaten skal få snakke uten avbrytelse. Sensrene skal derfr i all hvedsak ikke avbryte, men dersm kandidaten begynner å lese pp fra manus skal det straks minnes m at ntatene kun er støttentater. Om kandidaten frtsetter å lese pp, kan det innvirke på karakteren, men dette vil gså ber på hvilken kmpetanse kandidaten viser i samtalen etter presentasjnen. Andre avbrytelser vil kunne karakteriseres sm frmelle feil g skal rapprteres. Kandidaten skal kunne bruke egne ntater sm støtte gjennm hele eksamen, g sensr kan ikke be kandidaten m å legge det brt. Kandidaten skal gjøres ppmerksm på at det vil gis beskjed når det gjenstår 1 minutt av presentasjnen. Presentasjnen skal stppes dersm det går mer enn 1 2 minutter ver tiden. Begge sensrene kan delta i samtalene etterpå, men det er intern sensr sm er eksaminatr. Fkus fr intern g ekstern sensr skal være å vurdere hva sm er best fr kandidaten. Samtalen tar utgangspunkt i presentasjnen g skal gi eleven anledning til å vise sin kmpetanse innenfr så str del av faget sm mulig. Det skal stilles spørsmål sm har til hensikt å få fram elevens kmpetanse g ikke lete etter mangel på kmpetanse. Spørsmålene skal stilles på bakgrunn av fagrapprten g vurderingskriteriene. Beskrivelsen av kjennetegn på målppnåelse g kmpetansemålene skal være utgangspunkt fr vurderingen g begrunnelsen fr denne KARAKTERSETTING Når presentasjnen g samtalen er ver skal kandidatene vente mens karakteren fastsettes. Intern g ekstern sensr skal sammen drøfte prestasjnen g samtalen i etterkant. Sensrene skal bli enige m en karakter. Kandidatens prestasjn skal vurderes sm en helhet, karakteren skal synliggjøre den kmpetansen eleven viser under selve eksamen. Frberedelsesdelen er ikke en del av 13

15 vurderingsgrunnlaget g elevens presentasjn skal kun vurderes i lys av elevens kmpetanse i samtalen i etterkant. Dersm det gjennm drøfting av prestasjnen kmmer fram at det er vanskelig å sette en karakter, kan eleven kalles tilbake. Dette er pp til ekstern sensr. Det er den enkeltes prestasjn sm avgjør karakteren. Eleven skal ikke vurderes pp mt hvrdan de andre elevene gjør det. Dersm sensrene ikke blir enige, er det ekstern sensr sm har det avgjørende rdet. Kandidaten får vite karakteren umiddelbart, g før neste kandidat blir kalt inn. Ekstern sensr frmidler karakteren, gir en begrunnelse sm eleven frstår g sm samsvarer med fagets kjennetegn på målppnåelse. Vurdering gis i hele tallkarakterer fra 6 til 1. Utdrag fra frskriftens 3-4. Karakterar i fag mv. «Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet: a) karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kmpetanse i faget b) karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje gd kmpetanse i faget c) karakteren 4 uttrykkjer at eleven har gd kmpetanse i faget d) karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nkså gd kmpetanse i faget e) karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kmpetanse i faget f) karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kmpetanse i faget.» KLAGE Ved muntlig eksamen kan kandidatene klage på frmelle feil. Eksempler på dette kan være at; - eksamensinstruksen ikke følges, - at ppgaver/tema/prblemstillinger ikke er innenfr læreplanens mål, - avbrudd g frstyrrelser eller lignende sm frhindrer kandidatens mulighet til å prestere. Dersm kandidaten klager, har intern g ekstern sensr plikt til å gi en skriftlig kmmentar til klagen. De må kunne nås innen klagefristen, g være tilgjengelig på telefn eller e-pst. Sensrene må kmmentere den knkrete frmelle feilen det klages på, g ikke bare skrive Det ble ikke gjrt nen frmelle feil. Ntatene sm gjøres, ppbevares av elevens rektr innenfr klagefristens utløp. 14

16 10. FRAMDRIFTSPLAN 1) MINIMUM ÉN MÅNED FØR ELEVENE FÅR BESKJED OM EKSAMENSFAG Rektr på mttagende skle gir beskjed til rektr ved avgivende skle m: hvilke lærere sm får sensrppdrag. dat fr ppdrag. Eksterne sensr får beskjed m dat fr sensrppdrag av sin rektr. Ekstern sensr skal IKKE ha infrmasjn m hvilken skle han/hun skal sensurere ved på dette tidspunkt. Det er et viktig prinsipp. Hvis det brytes kan det bety at ekstern sensr får vite hvem han/hun skal sensurere før intern sensr. 2) 10 ARBEIDSDAGER FØR ELEVENE FÅR BESKJED OM EKSAMENSFAG Mttagende skle sender ut brev /e-pst med følgende innhld til de eksterne sensrene de har fått tildelt. Brevene/e-pst sendes til rektr på avgivende skle. Rektr må sørge fr at infrmasjnen gis til sensr én uke før sperrefristen. Infrmasjnen skal ha følgende innhld: Eksamensfag g e-pstadresse til faglærer. Fagrapprter. Type eksamen (individuelt, par, gruppe). Antall elever (ikke navneliste eller klasse). Tidspunkt fr frammøte. Tidspunkt fr eksamensstart. Kjøreveiledning g anmdning m å kjøre sammen i færrest mulig biler. Anmdning m å ta med skattekrt g lønnskntnummer. Lønnssatser fr sensrer følges. Intern sensr (faglærer) får melding m eksamensfag. Intern sensr har ansvar fr å levere tema/prblemstilling til rektr i løpet av tre dager. 15

17 3) FEM ARBEIDSDAGER FØR SPERREFRIST Ekstern sensr får infrmasjn m eksamensfag g skle fra sin rektr. Intern sensr får infrmasjn m hvem sm skal være ekstern sensr fra sin rektr. Intern sensr har ansvar fr at tema/prblemstillinger blir sendt sm e-pst til sensr. Ekstern sensr tar straks kntakt med intern sensr fr å gjøre avtale m tid fr drøfting av ppgaver g vurderingskriterier. Ekstern g intern sensr gjennmgår eksamensinstruksen. Sensrene drøfter fagrapprt, tema/prblemstilling, vurderingskriterier g annet sm er aktuelt fr gjennmføring av eksamen. Intern g ekstern sensr skal kjenne til hva sm gir grunn til klage, slik at de kan unngå at det skjer frmelle feil. Dersm en sensr er syk, må avgivende skle snarest mulig varsle den sklen hvr vedkmmende skulle vært sensr. 4) ELEVENE FÅR BESKJED OM EKSAMENSFAG 48 TIMER FØR EKSAMEN Alle elever får beskjed m eksamensfag, ppstart senest 48 timer før første elev skal pp. Alle elever skal få eller ha fått en gjennmgang av fagrapprten g dens innhld av faglærer. Elevene avgjør m de skal gå pp i alene, par eller gruppe. Alle elever skal ha anledning til å stille faglærer/intern sensr klargjørende spørsmål angående innhld i fagrapprt g eksamensinstruks. Alle elever skal ha anledning til å arbeide på sklen g ha tilgang til hjelpemidler tilsvarende en vanlig skledag. Hjelpemidler inkluderer ikke nødvendigvis faglærer. 5) FORBEREDELSESTID 24 TIMER FØR EKSAMEN Frberedelsesdagen hvr eleven får trukket tema/prblemstilling starter 24 timer før eksamen gjennmføres. Frberedelsesdagen skal gjennmføres sm en bligatrisk skledag hvr elevene har rett på et pedaggisk tilbud fra sklen. Det betyr at eleven skal møte på sklen g ha tilgang på veiledning fra en lærer. Gjennmføre lytteprøve i fremmedspråk, evt. språkfag. Elevene trekker tema/prblemstilling (se vedlegg 3) 16

18 Veiledningen skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellm tema/prblemstilling g læreplanen. Intern sensr skal gi en krt veiledning m hva temaet/prblemstillingen innebærer, g svare på spørsmål mkring temaet/prblemstillingen. Intern sensr (g/eller faglærer) har ansvaret fr veiledning av eksamenskandidatene. Intern sensr må sørge fr en tidsplan til veiledning slik at elevene/gruppene får tilbud m like mye tid. 17

19 10. EKSAMENSINSTRUKS Hver kandidat får inntil 30 minutter. Ved gruppeeksamen økes tiden, men maks 30 minutter pr elev. Gruppen kan ha maks 3 medlemmer. Alle skal ha individuell vurdering g karakter uansett m de går pp alene, i par eller gruppe. Presentasjn: Kandidaten får ca. 1/3- del av eksaminasjnen til en presentasjn, der resultatene av arbeidet i frberedelsestiden legges frem. Sm hvedregel skal kandidaten ikke frstyrres eller avbrytes under presentasjnen. Kandidaten skal ikke lese fra et ferdigskrevet manus, men kandidaten kan benytte en dispsisjn eller mmentliste. Hvis kandidaten likevel leser fra manus så skal intern sensr minne kandidaten m dette én gang under presentasjnen. Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne ntater fra frberedelsedelen. Ntater inkluderer i denne sammenheng hjelpemidler sm er relevante fr å gjennmføre en frberedt presentasjn. Eksempler kan være digitale hjelpemidler eller ressurser kandidaten trenger fr å gjennmføre praktiske frsøk, rllespill eller liknende. Samtale: Ca. 2/3- deler av eksaminasjnen skal bli brukt til videre diskusjn g samtale med utgangspunkt i presentasjnen. Alle relevante kmpetansemål fra fagrapprten kan bli trukket inn i denne samtalen. Fr eksamen i fremmedspråk vil denne delen inkludere samtale m innhld i lytteprøve (se neste side). Innhldet i samtalen skal ikke være kjent fr kandidaten før eksaminasjnen. Begge sensrer kan stille spørsmål, men intern sensr har hvedansvaret fr eksaminasjnen. Dersm det gjennm drøfting av prestasjnen kmmer fram at det er vanskelig å sette karakter, kan kandidaten kalles tilbake. Ved uenighet er det ekstern sensr sm avgjør karakteren. 18

20 TILLEGG TIL EKSAMENSINSTRUKS FOR FREMMEDSPRÅK PRØVEN ER 3- DELT. Fregående side gjelder gså fr fremmedspråk. Del 1 Lytteprøve (maks 10 min.) 1. Lyttetekster skal denne være en del av den bligatriske frberedelsesdelen på 24 timer. Elevene skal ha tilgang til lyttetekster samtidig sm de får tema/prblemstilling - 24timer før eksamen begynner. 2. Lytteprøvens innhld skal være tema i eksaminasjnen. Eleven bør svare på nrsk slik at det er lett å avgjøre m eleven ikke bare gjentar sitater fra innhld uten faktisk å frstå. 3. Alle skriftlige svar bør innehlde mer enn kun ett avkrysningsskjema. Et avkrysningsskjema kan lages/brukes sm hjelp til å srtere infrmasjn fr eleven, men må suppleres ved at de svarer i hele setninger/rd. 4. Ekstern sensr skal være med å vurdere kandidatens lyttekmpetanse da denne er en del av vurderingsgrunnlaget. Ekstern sensr må derfr gså kjenne innhldet i lytteteksten. Del 2 Presentasjn (maks 10 min.) Se frside Del 3 Samtale (ca. 10 min.) Se frside. 19

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014

Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Møte om muntlig eksamen 28. januar 2014 Utgangspunktet for forskriftsendringen om muntlig eksamen Medieoppslag forsommeren 2012 om store ulikheter ved gjennomføringen av muntlig eksamen i grunnskolen.

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune.

Eksamen 2015. Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015. Fagavdeling for barnehage og skole vidar.hansen@bergen.kommune. Eksamen 2015 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2014/2015 Eksamen 2015 - kursrekke 1. samling mandag 20. oktober 12.00 15.00 Generelt om eksamen og vurdering 2. samling tirsdag 11. november

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Eksamen og vurdering 2016

Eksamen og vurdering 2016 Eksamen og vurdering 2016 Kursrekke for faglærere og sensorer skoleåret 2015/2016 Fagavdeling for barnehage og skole Eksamen 2016 - kursrekke 1. samling torsdag 15. oktober 08.30 11.30 Generelt om eksamen

Detaljer

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 Eksamensmøte Molde 10.02.2015 v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 2 Om sluttvurdering i forskriften III. Sluttvurdering V: Eksamen 3-3/4-11 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

Eksamen Reglement / PC / Rettar/Kontakt

Eksamen Reglement / PC / Rettar/Kontakt Eksamen Reglement / PC / Rettar/Kontakt Reglement og retningsliner ved gjennomføring av heildagsprøver og eksamenar ved Stend vidaregåande skule. Revidert april 2015 Stend vidaregåande skule INNHALD Elevane

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolene i Bodø kommune Grunnlaget for retningslinjene er utarbeidet av Grunnskolekontoret i Bodø sammen med representanter fra skolelederne i Bodø kommune

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE Vedtak er fremkmmet etter frhandlinger mellm fylkespplæringssjefen g de fylkestillitsvalgte 6. september 2012.

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 1 3, 2 2 første og femte

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013

INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 FJELL ASKØY SUND ØYGARDEN INSTRUKS FOR LOKALT GITT EKSAMEN 2013 YTRE MIDTHORDLAND BAKGRUNN OG RAMMER...2 FASAR I EKSAMENSAVVIKLINGA...3 1. Førebuing og oppmelding til lokal gitt eksamen...3 2. Førebuing

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering

Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering v/ Dag Johannes Sunde og Øyvind Barkald Aas 1200-1300 Lunsj 1300-1430 Sentralt gitt eksamen 2014

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag

Erfaringer eksamen 2013. Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag Erfaringer eksamen 2013 1 Slik fordelte trekket seg i fylket: Engelsk: 624 elever Matematikk: 602 elever Norsk: 510 elever Norsk (NOR1415): 27 elever Klager: Engelsk: 6 Matematikk: 14 Norsk hovedmål: 24

Detaljer

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag Fagkde Fagnavn IDR2001 Aktivitetslære 1 IDR2002 Aktivitetslære 2 IDR2003 Aktivitetslære 3 Utdanningsprgram: Idrettsfag Vg1. Felles prgramfag à 140 årstimer. Idrettsfag Vg2. Felles prgramfag à 140 årstimer.

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Revidert. Gjelder fra eksamen våren 2016 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer