Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl presis!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!"

Transkript

1 Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag Side 11: Vedtekter Side 21: Styrets årsberetning Side 40: Beretning fra fylkestingsgruppa Side 43: Regnskap 2011 / Kontrollkomiteens beretning Side 44: Handlingsplan / budsjett 2012 Side 48: Valgkomiteens innstilling Side 49: Styrets forslag til ny valgkomite Praktiske opplysninger: 1. Årsmøtedokumenter blir trykket og delt ut på møtet. 2. Reiseregninger må fylles ut, undertegnes og leveres senest innen årsmøtets avslutning, dersom reiseutgiftene ønskes refundert. Det forutsettes mest mulig samkjøring. 3. Regning for hotellopphold blir sendt til fylkespartiet som videresender til ditt kommuneparti (fylkespartiet dekker for styret og ft-gruppa). All belastning som gjøres på rommet må den enkelte gjøre opp selv. 4. Rom er i utgangspunktet forhåndsbestilt til alle, hvis ikke annen beskjed er gitt. Gi beskjed til partikontoret straks dersom du ikke ønsker rom eller ikke skal delta på et eller flere måltider. 5. Eventuell drikke til maten må betales av den enkelte. 6. Dersom noen har spesielle behov når det gjelder mat, må vi få beskjed i god tid på forhånd, slik at vi kan gi hotellet en samlet tilbakemelding. 7. Møtet starter lørdag 17. mars kl presis! Alle skal registreres og få utdelt saksmapper, så dere må være ute i god tid. 1

2 Saksliste/kjøreplan: 1. Åpning a) Kulturinnslag ved Ada Torvik Gunleiksrud b) Minneord ved Inger Løite c) Åpningstale ved Inger Løite d) Godkjenning av fullmakter e) Sakslisten f) Arbeidsordning g) Hilsningstale fra gjester 2. Valg av årsmøtefunksjonærer a) 2 dirigenter b) 2 sekretærer c) Valg av redaksjonskomité 3. Den politiske situasjonen ved parlamentarisk nestleder Martin Kolberg 4. Innkomne forslag 5. Framtidsverksted - programdebatt 6. Vedtektsendringer 7. Beretning for perioden 8. Regnskap for Kontrollkomiteens beretning 9. Organisatoriske utfordringer - Handlingsplan Budsjett for Valg 11. Avslutning Kjøreplan lørdag 17.mars: 09.30: Frammøte/innsjekking Kaffe/frukt 10.00: Åpning 10.45: Den politiske situasjonen Innledning ved parlamentarisk nestleder Martin Kolberg 11.45: Debatt Oppsummering ved Martin Kolberg 13.30: Lunsj 14.30: Innkomne forslag 15.30: Framtidsverksted Innledning ved politisk rådgiver Marthe Scharning Lund - dialog i grupper 17.30: Vedtekter 18.00: Avslutning for dagen 20.00: Årsmøtemiddag Sosialt samvær Kjøreplan søndag 18.mars: 09.30: Beretning for perioden : Regnskap : Organisatoriske utfordringer - Arbeidsplan og budsjett : Pause rommene må ryddes!! 11.20: Innstillinger fra redaksjonskomiteen - Vedtak 12.15: Valg 12.45: Avslutning 13.00: Lunsj 2

3 SAK 1 f: ARBEIDSORDNING. 1. Årsmøtet holdes for åpne dører. Publikum har adgang i den grad plassen tillater det. 2. Det velges 2 dirigenter til å lede forhandlingene. Dirigentene har rett til å stille forslag om ordskiftes avslutning med de inntegnede talere og forslag om begrensing av taletida. 3. Etter at strek er satt kan ingen nye forslag framsettes. Framsatte forslag kan ikke trekkes tilbake dersom noen forlanger det opprettholdt. 4. Valgene foregår ved skriftlig avstemming dersom noen forlanger det. 5. Til å føre protokoll velges 2 sekretærer. 6. I protokollen innføres alle saker som behandles, alle forslag som framsettes og alle vedtak med angivelse av antall stemmer for og imot. Protokollen godkjennes av styret. 7. Møtet tar til kl på lørdag og kl på søndag 8. Alle forslag må framsettes skriftlig og være undertegnet med forslagstillerens navn og kommuneparti. 9. Representantene har rett til ordet 2 ganger i samme sak. Første gang inntil 5 minutter og andre gang inntil 3 minutter. Representantene som forlanger ordet til forretningsorden tilstås inntil 1 minutt taletid. Ingen kan forlange ordet til forretningsorden mer enn 1 gang i samme sak. SAK 2 a, b: Valg av årsmøtefunksjonærer. Fylkesstyrets innstilling: Dirigenter: Per Kristian Lunden og Line Vennesland Sekretærer: Cecilie Knibe Hanssen og Håvard Røiseland SAK 2 c: Valg av redaksjonskomité Fylkesstyrets innstilling: Freddy de Ruiter leder Eva Nilsen Tellef Inge Mørland Åse Louise I. Egge Kjell-Arne Andersen Sig Tove Aasen Reidar Saga 3

4 SAK 4: Innkomne forslag Forslag nr. 1 - fra Arendal Arbeiderparti: Trygghet for barnet a) Ser man på den økonomiske situasjonen verden er i og står ovenfor, så er Norge i en særstilling. Norge har mange gode velferdsordninger som er med på å gi trygghet for sine medborgere. En av disse ordningene er barnetrygden. Dette er med på å skape trygghet for barnet. Det er slikt at det i dag praktiseres ulikt fra kommune til kommune i forhold til å beregne barnetrygden som en inntekt når du mottar sosialhjelp. Det har fremkommet opplysninger på at man i Arendal kommune og andre kommuner beregner barnetrygden som inntekt når du mottar sosialhjelp. Dette går utover barna. Alle barn bør ha like muligheter til å kunne delta i ulike aktiviteter, gå på kino, betale kontingenten til fotballen eller kjøpe det nye spillet. I denne sammenheng kan barnetrygden være helt avgjørende for at barn kan få oppleve det samme som andre barn, og samtidig være et bidrag til å bekjempe barnefattigdommen. De som rammes av denne praksisen er ikke de som har mulighet til å sette barnetrygden, "inntekten", inn på sparekontoen sin. Arendal Arbeiderparti mener at barnetrygden skal skjermes, uansett inntekt, og ikke inngå i beregningen av sosialhjelp. b) Statens veileder skal være gjeldende for alle landets kommuner. Vedtak årsmøte Arendal AP: Tiltres. Oversendes til årsmøte i Aust Agder AP og til programdebatten i forbindelse med landsmøte i Arbeiderpartiet Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag nr. 2 - fra Arendal Arbeiderparti: Endring av valgloven Norge har en lokalvalgordning som i flere kommuner medfører ulike utilsiktede konsekvenser for representasjon og som går på bekostning av det reelle demokratiet. Nasjonale undersøkelser viser at få stemmer gir store utslag i hvem som blir valgt og at de fleste ikke er klar over dette når de leverer stemmer uten kumuleringer. I Arendal resulterte dette ved valget i 2011 i en utilsiktet lav kvinneandel. For å sikre at det i folkevalgte fora blir likere representasjon mellom kvinner og menn og representasjon generelt ber Arendal Arbeiderparti om at Arbeiderpartiet nasjonalt vedtar å jobbe for å endre valgloven slik at kommunevalget blir stilt likt med stortingsvalget og at det er partiene som bestemmer den endelige rekkefølgen på kandidatene. Stemmene ved kommunevalget bør likestilles med stemmene ved stortingsvalg og ordningene med kumuleringer og slengere bør vurderes. Vedtak årsmøte Arendal AP: Forslaget oversendes fylkespartiets årsmøte og landsmøtet. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene om at det i folkevalgte organer må sikres lik representasjon av begge kjønn. Oversendes redaksjonskomiteen. 4

5 Forslag nr. 3 - fra Evje og Hornnes Arbeiderparti: Kartlegging og frivillig gjennomføring for å gjøre eldre boliger universelle. De aller fleste kommuner har en policy at eldre/eller pleietrengende skal få bo hjemme så lenge som mulig/og så lenge de selv ønsker. Det er bedre for den det gjelder, og billigere for kommunen. Forutsetninger for dette kan være: Et godt og forsvarlig helsestell, trygghet(fysisk/psykisk), tekniske hjelpemidler hvis nødvendig, at boligen gjør dette mulig(universell). Eldre boliger har ikke dette. Trapper, smale dører, karmer og små bad umuliggjør rullestol/gåstoler som hjelpemidler. Det bør derfor gjennomføres en frivillig kartlegging i kommunal regi over hele landet med tanke på å få en oversikt, for deretter å starte prosjekter for gjennomføring. (Pris, type ombygging og hjelpemidler, eks heis). Det bør være et samhandlingsprosjekt mellom staten, kommunen og den enkelte. Det vil da helt sikkert bli billigere når en standardiserer og "kjøper" inn stort. Enstemmig vedtatt oversendes årsmøtet Aust Agder Arbeiderparti Fylkesstyrets innstilling: Intensjonene om å oppgradere flere boliger med universell utforming støttes, men anses dekket av partiprogrammet for inneværende periode der Arbeiderpartiet går inn for å satse sterkere på utbedring av eksisterende boligmasse, slik at disse blir universelt utformet. Fylkesstyret kan imidlertid ikke se behovet for en slik omfattende kartlegging som foreslått og forslaget foreslås avvist. Forslag nr. 4 - fra Evje og Hornnes Arbeiderparti: Revurdering av bestemmelse for bygging av sykehjem med tanke på mindre ressursbruk på bygg og mer pleie og omsorg De som bor på sykehjem skal ha enerom hvis de ønsker det. I dag er det stor variasjon på sykehjem. Nye, noe eldre og gammel bygningsmasse. Mange nye sykehjem har store åpne korridorer, store oppholdsrom og andre store rom. Alt dette koster mange penger å bygge. Er alt dette nødvendig? Er det slik beboerne vil ha det? Mitt inntrykk er at mange heller ønsker flere varme hender, og hjelp når de trenger det uten for mye venting. Jeg mener det er bedre at kommunen lønner personale, enn at det går til renter/avdrag for bygg. Enstemmig vedtatt. oversendes årsmøtet Aust Agder Arbeiderparti Fylkesstyrets innstilling: Fylkesstyret kan ikke se at det er grunnlag for å sette bygningsmessig standard opp mot pleiefaktoren. Det økende behovet for pleie og omsorg må uansett dekkes gjennom flere ansatte i årene framover, slik regjeringen legger opp til, uavhengig av investeringer i bygg. Forslaget avvises. Forslag nr. 5 - fra Evje og Hornnes Arbeiderparti: Opprettelse av ungdommens boligbyggelag I dag er det vanskelig for ungdom å komme inn på boligmarkedet på grunn av dyre boliger, mangel på boliger og de unges mangel på egenkapital. De aller fleste blir da tvunget til å leie dyrt. Andre får hjelp av "rike" foreldre. Det skaper på sikt et sosialt skille. Det kan se ut som om ordningen med start lån ikke fungerer, bl a på grunn av mangel på egenkapital hos den(de) unge, eller at kommunen ikke vil ta risiko ved utlån. Forslaget er å opprette ungdommens boligbyggelag i statlig regi. Det bygges TRE typer 5

6 boliger etter modulprinsippet. Ca 30 kvm, ca 40 kvm og ca 50 kvm. Kommunen/private utbyggere får plikt til å tilrettelegge for et antall slike boliger i byggefelt/byggekompleks.(altså ikke getto). Ungdommen, opp til 35 år, innvilges inntil 100 % lån, og betaler dette tilbake over et antall år. Kjøp og salg er regulert i forhold til f. eks konsumprisindeks, likeledes hvem som kan få kjøpe. Et antall på boliger bør være et realistisk mål. Enstemmig vedtatt. oversendes årsmøtet Aust Agder Arbeiderparti Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene om å bygge flere ungdomsboliger/førstehjem, men er usikre på om de foreslåtte virkemidler er de rette. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag nr. 6 - fra Evje og Hornnes Arbeiderparti: Felles bombrikke for NORGE Det bør være EN felles bombrikke for hele Norge, og som alle kjøretøyer(også utenlandske) er forpliktet til å ha.(liksom skilt på bilen). Jeg er overbevisst at det vil være besparende i forhold til dagens løsning. Alle må betale. Utenlandske kjøretøy må ha denne. De må ha den for å kjøre på norske veier. Oppgjør skjer ved utkjørsel fra Norge.(Vei, ferge). Det er derfor ikke konkurransevridning. Et datasystem styrer fordelingen internt i Norge til de ulike prosjekter. Ordningen administreres av Veidirektoratet. Enstemmig vedtatt. oversendes årsmøtet Aust Agder Arbeiderparti Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene, men forutsetter at dette ikke øker utgiftene for bilistene. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag nr. 7 - fra Lillesand Arbeiderparti: Lovfestet rett til utdanning for studiekompetanse etter fagbrev: Kombinasjonen av arbeidstakere med fagbrev og teoretisk studie på høyskole/universitetsnivå har vært fremhevet som spesielt gunstig, der de ferdige kandidatene har størst muligheter for å finne praktiske løsninger på kompliserte problemer. Dette betyr for videregående opplæring at elevene først går 2 år i skole + lærlingtid, og deretter søker seg tilbake til skolen for å ta 3.året påbygg, og oppnår studiekompetanse. Noen fylker har gitt elevene skolerett/ungdomsrett helt ut til oppnådd studiekompetanse, andre fylker gir bare tilbud i den grad det er ledig skoleplass i fylket. Forslag: Lovfestet rett til utdanning for studiekompetanse etter fagbrev må være felles for alle elever uavhengig hvilket fylket du tilhører. Fylkesstyrets innstilling: En lovfestet rett som foreslått, kan ha utilsiktede negative konsekvenser og anbefales ikke. Det sees positivt på andre tiltak. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag nr. 8 - fra Lillesand Arbeiderparti: Det er et stort behov for helsefagarbeidere i helsetjenesten. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi vil mangle over årsverk med helsefagarbeidere i Rekrutteringsbehovet er altså stort. 6

7 Mange av våre nye landsmenn ønsker å ta utdanning som helsefagarbeider, med skole og lærlingtid. Kravene i skole omfatter fellesfag og programfag. Svake engelskkunnskaper på grunn av manglende eller ingen engelskopplæring fra hjemlandet, kan være et betydelig hinder for relativt mange deltakere med minoritetsspråklig bakgrunn når de går i videregående opplæring. Det bør være mulig å ta eksamen som privatist i et annet fremmedspråk enn engelsk, og at karakteren i dette faget kan erstatte engelskkarakteren. Forslag: For de som ikke har hatt engelskopplæring i sitt hjemland skal de kunne melde seg opp som privatist i sitt morsmål eller et annet valgt språk, og erstatte dette faget mot engelsk. Fylkesstyrets innstilling: Teorikrav på yrkesutdanningen bør vurderes på generelt grunnlag i forhold til arbeidsmarkedets behov. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag nr. 9 - fra Lillesand Arbeiderparti: Opphold for barn med utenlandsk bakgrunn. Lillesand arbeiderparti mener at barn med utenlandsk bakgrunn må sikres varig opphold i Norge dersom deres tilknytning til det norske samfunnet er så sterk at de må regne Norge som sin primære tilhørighet. I slike tilfeller skal hensynet til barnet gå foran andre innvandringspolitiske hensyn. Lover og forskrifter må om nødvendig endres for å sikre dette. Fylkesstyrets innstilling: Det vises til integreringspolitisk dokument som ble vedtatt på sist landsmøte der det står følgende: Barn på flukt er en sårbar gruppe. Vi mener derfor man må ha et særlig fokus på deres rettigheter og livssituasjon. Hensynet til barnets beste må vektlegges sterkt. Arbeiderpartiet mener vi trenger en bred og samlet gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til barn på flukt. Dette gjelder spørsmål om barn som forsvinner fra asylmottak, asylsøkerbarn som har vært lenge i Norge, hvordan barn lever på asylmottak, enslige mindreårige asylsøkeres situasjon, og uttransportering av barn og barnefamilier. Ut fra dette avventes en bred og samlet gjennomgang av den problemstilling forslaget reiser, og forslaget avvises. Sees i sammenheng med forslag nr.15 fra Bygland Arbeiderparti Forslag nr fra Tvedestrand Arbeiderparti: Ny E-18 Tvedestrand-Arendal Tvedestrand Arbeiderparti forventer at ny E-18 Tvedestrand- Arendal igangsettes seinest i 2015 og ferdigstilles i Strekninga er en viktig del av korridoren mellom Oslo-Kr.sand og er svært ulykkesbelastet. Tvedestrand Arbeiderparti viser til at Tvedestrand-Arendal er omtalt i dagens NTP og forventer at strekninga blir prioritert i ny Nasjonal Transportplan, noe som vil være i tråd med både lokale og regionale prioriteringer. Det er verdt å merke seg at begge Agder- fylkene har vært tydelige på at denne veistrekningen må prioriteres øverst av ønskede prosjekter på Sørlandet. Det er også grunn til å legge vekt på at man selv gjennom vedtak i Aust-Agder Fylkesting, som ble fulgt opp av regjering og storting, vedtok en omstridt bomdeling på eksisterende E-18 mellom Grimstad og Lillesand. Dette ble gjort bl.a. for å kunne finansiere en fortsatt planlegging av prosjektet. Fylkesstyrets innstilling: Intensjonene om raskest mulig utbygging med oppstart senest i 2015 og ferdigstillelse i 2018 støttes. Oversendes redaksjonskomiteen. 7

8 Forslag nr fra Tvedestrand Arbeiderparti: Tilkopling Sørlandsbanen Vestfoldbanen Tvedestrand Arbeiderparti er glad for at regjeringa har bestemt at Eidangerparsellen skal igangsettes raskt og at man skal bygge dobbeltspor. Tvedestrand Arbeiderparti er også svært tilfreds med at regjeringa og samferdselsministeren i den forbindelse har vært tydelig på at tilkopling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er en naturlig fortsettelse av dette. Tvedestrand Arbeiderparti vil påpeke at dagens sørlandsbane ikke på noen måte er jernbane anno 2012 verdig. Vi trenger en langt mer moderne løsning mellom Oslo og Stavanger, et minimum må være tilkopling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, og forventer at dette blir klargjort i ny Nasjonal Transportplan. Hvis man skulle velge høyhastighetsutbygging i Norge bør strekninga Oslo-Stavanger være høyaktuell, analyser viser at ingen andre aktuelle strekninger har et tilsvarende passasjergrunnlag. Fylkesstyrets innstilling: Intensjonene støttes og det understrekes at en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen uansett er en forutsetning for en eventuell framtidig utbygging av høyhastighetsbane. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag nr fra Tvedestrand Arbeiderparti: Nei til sorteringssamfunnet! Tvedestrand Arbeiderparti er kritisk til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse og omsorgstjenesten sin innstilling om å innføre rutinemessig tidlig ultralyd i uke 12 for alle gravide. Erfaringen fra vårt naboland Danmark som har innført denne ordningen er at mange da velger bort barn med Downs syndrom. Vi mener disse barna er en ressurs for vårt samfunn som vi må ta oss råd til, og ikke overlate valget om å beholde disse barna til den enkelte gravide. Fylkesstyrets innstilling: Forslaget avvises. Forslag nr fra Bygland Arbeiderparti: Vikarbyrådirektivet Bygland Arbeiderparti vil tilrå at Noreg reserverer seg mot vikarbyrådirektivet på same måten som det tidlegare har vore gjort med postdirektivet. Sist veke har Ap både i Stavanger, Bergen og Trondheim kravd reservasjon, og det blir også støtta av LO, YS og Unio. Dei positive sidene ved direktivet det vil seie like rettar for vikarar som fast tilsette kan me ganske enkelt vedta i Noreg, men direktivet opnar og opp for at det skal bli lettare for arbeidsgjevarar å tilsette folk mellombels i staden for i fast stilling. Regjeringa har foreslått ei tiltakspakke for å motvirke eit slik frislepp, men dei tre store arbeidsgjevarsamanslutningene hevdar at desse tiltaka vil vere i strid med direktivet og dermed EØS-avtalen. Dersom Noreg ikkje reserverer seg, vil det uansett vere ESA eller EU-organ som skal tolke direktivet og dermed definere kva slags reglar om vikarbruk som skal gjelde her i landet. Styrets innstilling: Støttar intensjonane i forslaget. Vert oversendt Aust-Agder Arbeidarparti sitt årsmøte samt Arbeidarpartiet sentralt. Vedtatt på årsmøte

9 Fylkesstyrets innstilling: Vikarbyrådirektivet Aust-Agder Arbeiderparti er opptatt av å slå ring om arbeidstakeres rettigheter. Fast ansettelse er et viktig og grunnleggende prinsipp i norsk arbeidsliv. Fast ansettelse sikrer stabil arbeidskraft, forutsigbare rammebetingelser og den nødvendige trygghet i arbeidsforholdet. Fast ansettelse sikrer også saklige og forsvarlig prosesser i forbindelse med oppsigelser og opphør av arbeidsforhold. Noe av det første den rødgrønne regjeringen gjorde etter at den tiltrådte høsten 2005, var å reversere liberaliseringen som Bondevik-regjeringen gjennomførte på dette feltet og å innføre handlingsplaner mot sosial dumping. Aust-Agder Arbeiderparti mener at retten til fast ansettelse ikke må svekkes og konstaterer at de juridiske utredninger som er gjort, bl.a. av LOs egne jurister, viser at en implementering av vikarbyrådirektivet ikke vil medføre en svekkelse av arbeidstakernes rettigheter i lovverket. Vi har over tid sett en økende bruk av vikarer og midlertidig ansettelser, som til dels har kommet fra en useriøs vikarbyråbransje. Aust-Agder Arbeiderparti mener at direktivet styrker disse arbeidstakeres rettigheter, og begrenser bruken av vikarer ved at det kreves likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Vikarbyrådirektivet vil bidra til orden i en bransje som ofte preges av dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Det forutsettes at dagens regler for innleie og midlertidige ansettelser håndheves strengt og at kontrollapparatet styrkes. Det er en borgerlig regjering i 2013 som er den største trusselen mot arbeidstakernes rettigheter. Aust-Agder Arbeiderpartiet vil sammen med fagbevegelsen fortsette å jobbe for et godt og anstendig arbeidsliv. Vi vil fortsette kampen mot sosial dumping, og dårlige lønnsog arbeidsvilkår, og for et anstendig arbeidsliv. Aust-Agder Arbeiderparti støtter de tiltak regjeringen har foreslått etter innspill fra fagbevegelsen: - Innføring av solidaransvar. Innleier har solidarisk ansvar for vikarbyråets plikt til å betale lik lønn. - Lovfeste at også innleier skal ha ansvar for den innleides arbeidstid. - Drøftingsplikt for innleievirksomheten med de tillitsvalgte om innleie. - Opplysningsplikter om lønns- og arbeidsvilkår mellom innleier, vikarbyrået og vikarbyråansatte. - Vurdere kollektiv søksmålsrett i Vurdere vikarbyråregisteret i Innsynsrett for tillitsvalgte i innleievirksomheten. Forslag nr fra Bygland Arbeiderparti: Skattelegging av pensjonistar Skattesystemet for pensjonistane har vore gjennom en endringsprosess der regjeringa Stoltenberg og stortinget har gjort store endringar på skatt og trygdeavgift for pensjonistar. Detter fører til auka trygdeavgift og skatteauke for ei stor gruppe pensjonistar. I tillegg til auka trygdeavgift og skatteauke, har staten tidlegare frårøva pensjonistane auke i pensjonane gjennom prosentvis lågare tillegg enn lønnsmottakara. Det er mange i den stadig aukande pensjonistgruppa som har merka seg negative endringar i skatteomlegginga for pensjonistar. 9

10 Det verker mest som at Arbeidarpartiet sitt tidlegare slagord Gjer din plik, krev din rett ikkje er god politikk lenger. Arbeidstakara som har gjort sin plikt gjennom eit langt arbeidsliv og har opparbeid seg rett til ein brukbar pensjon blir straffa med stor auke i trygdeavgjft og skatteskjerping. Årsmøte i Bygland Arbeidarparti vil derfor på det sterkaste oppmode om at dei vedtatte store endringane i trygdeavgift og skatt for pensjonistar blir vurdera på nytt. Styrets innstilling: Forslaget vert imøtekome. Vert oversendt Aust-Agder Arbeidarparti sitt årsmøte, samt Arbeidarpartiet sentralt og stortingsgruppa. Vedtatt på årsmøte Fylkesstyrets innstilling: Omleggingen av skattesystemet for pensjonister fra 2011 innebar en samlet skattelettelse for pensjonistgruppen på 1,35 milliarder kroner og har en omfordelingseffekt der de laveste pensjonene fikk en betydelig skattelettelse. Endringene i pensjonsskattereglene ga hovedsakelig en skattelette for AFP- og alderspensjonister med bruttoinntekt under kroner. Om lag 60 prosent av AFP- og alderspensjonistene fikk redusert skatt og om lag 10 prosent fikk uendret skatt. De resterende 30 prosent har en bruttoinntekt høyere enn ca og får noe økt skatt. Dette var altså ikke et angrep på pensjonistene, men et betydelig løft for de med lave og middels pensjoner, hvor noe tas fra de pensjonistene med høye inntekter og formuer. Forslaget avvises. Forslag nr fra Bygland Arbeiderparti: Mange asylsøkjarar ventar i årevis på avgjerd i asylsakene sine. Handsamingstida i Udi er lang og tida dreg ut i mange asylsaker. Dette gjeld også for familiar med born. Borna byrjar i barnehage og på skule og lærer seg for Norsk. Desse borna har aldri lært seg sitt morsmål. Nokre av foreldra er og analfabetar. Noreg har ein av verdas strengaste asylpolitikk, og det skal me framleis ha. Derimot bør det lempas på kravet om tilbakevending, der det er lengeverande born inne i biletet. Byglad Arbeidarparti sitt årsmøte ber om ei vurdering av, om utlendingslova må endrast. Slik at born og unge som har vore lenge i Noreg og aldri har lært seg å lese og skrive sitt morsmål, må få opphald. Styrets innstilling: Støttar intensjonane i forslaget. Vert oversendt Aust-Agder Ap sitt årsmøte, samt Arbeidarpartiet sentralt. Vedtatt på årsmøte 16.2 Fylkesstyrets innstilling: Det vises til integreringspolitisk dokument som ble vedtatt på sist landsmøte der det står følgende: Barn på flukt er en sårbar gruppe. Vi mener derfor man må ha et særlig fokus på deres rettigheter og livssituasjon. Hensynet til barnets beste må vektlegges sterkt. Arbeiderpartiet mener vi trenger en bred og samlet gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til barn på flukt. Dette gjelder spørsmål om barn som forsvinner fra asylmottak, asylsøkerbarn som har vært lenge i Norge, hvordan barn lever på asylmottak, enslige mindreårige asylsøkeres situasjon, og uttransportering av barn og barnefamilier. Ut fra dette avventes en bred og samlet gjennomgang av den problemstilling forslaget reiser, og forslaget avvises. Sees i sammenheng med forslag nr.9 fra Lillesand Arbeiderparti. 10

11 SAK 6: Vedtektsendringer Vedtekter for Aust-Agder Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet Forslag til endringer 2012: 1. FORMÅL. Aust-Agder Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal, i samarbeid med sentralstyret og de tilsluttede kommunepartier, lede og samordne partiets politiske virksomhet og organisasjonsarbeid i fylket. Fylkespartiet har et overordnet ansvar for arbeidet i kvinnenettverket og samarbeid med AUF er en viktig del av fylkespartiets arbeid. Det norske Arbeiderparti endres til Arbeiderpartiet 2. ÅRSMØTET. 1. Fylkesårsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Det holdes ordinært i første kvartal hvert partallsår og kunngjøres minst tre måneder i forveien. Ekstraordinært fylkesårsmøte avholdes når representantskapet bestemmer det, eller når kommunepartier som representerer minst 2/5 deler av medlemmene krever det. Ekstraordinært fylkesårsmøte skal kunngjøres senest åtte uker før møtet finner sted. Utsendingene til det ekstraordinære årsmøtet skal være de samme (jfr. godkjente fullmakter) som ved siste ordinære årsmøte. Endring: 1. Fylkesårsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Det holdes ordinært i første kvartal hvert år og kunngjøres minst tre måneder i forveien. 2. Årsmøtet består av 60 representanter. Alle kommunepartiene har en grunnkvote på en representant. AUFs fylkeslag velger syv representanter. De øvrige 38 fordeles på kommunepartiene proporsjonalt ut fra medlemstall pr det foregående år. Representasjon til fylkespartiets årsmøte skal velges på medlems-, representantskaps- eller årsmøter i kommunepartiene etter innstilling fra avdelingene. Kommunepartiene må i størst mulig grad følge innstillingene fra lagene, herunder også AUF. 11

12 AUFs fylkeslag velger sine syv representanter på representantskapsmøte eller årsmøte Kommunepartiene/AUF sender inn fullmakter til fylkespartiet på sine utsendinger med vararepresentanter senest en måned før årsmøtet. Fylkespartiets styre og fylkestingsgruppa møter på årsmøtet med tale- og forslagsrett. 3. Forslag en vil ha behandlet på fylkesårsmøtet må være vedtatt innsendt av en partiavdeling, et kommuneparti eller AUFs fylkesårsmøte. Forslag skal sendes fylkespartiets styre senest en måned før møtet. Fylkespartiets styre lager innstilling på alle forslag og har selvstendig forslagsrett til årsmøtet. 4. På årsmøtet behandles årsmelding og regnskap fra foregående år samt budsjett og arbeidsplan for kommende år. I oddetallsår avholdes en årskonferanse i stedet for årsmøte. Årskonferansen består av representantskapet, som da behandler årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. 5. Årsmøtet velger styre, kontrollkomité, representanter til AOF og en valgkomité på 9 medlemmer. Valgene gjøres for årsmøteperioden, men AUF gis anledning til å foreta suppleringsvalg for sine representanter ved behov. Årsmøtet eller representantskapet velger landsstyre- og landsmøterepresentanter, samt nominasjonskomité og programkomité. Styret innstiller på valg til valgkomiteen, mens valgkomiteen innstiller til de øvrige valg. Endring: 4. På årsmøtet behandles årsmelding og regnskap fra foregående år samt budsjett og arbeidsplan for kommende år. I oddetallsår avholdes en årskonferanse i stedet for årsmøte. Årskonferansen består av representantskapet, som da behandler årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Endring: 5. Årsmøtet velger styre, landsstyrerepresentanter, kontrollkomité, representanter til AOF og en valgkomité på 9 medlemmer. Valgene til styret og landsstyret gjøres for 2 år om gangen slik at ca. halvparten er på valg hvert år. Øvrige valg gjøres for et år av gangen. Årsmøtet eller representantskapet velger landsstyre- og landsmøterepresentanter, samt nominasjonskomité og programkomité. Endring: Styret innstiller på valg av landsmøtedelegater og til valgkomiteen, mens valgkomiteen... osv 6. Utgiftene til årsmøtet betales av fylkespartiet med unntak av reise- og oppholdsutgifter for de valgte representantene. Kommunepartiene dekker reiseutgiftene og eventuelle utgifter til tapt arbeidsfortjeneste eller barnepass for disse etter reisefordelingsprinsippet. Kommunepartiene dekker i tillegg 12

13 oppholdsutgiftene for egne representanter. Reise skal skje på billigste måte. 3. STYRET. 1. Fylkespartiet ledes av et styre på 9 årsmøtevalgte medlemmer. Blant disse leder, nestleder, studieleder og leder av kvinnenettverket på fylkesnivå. Tillegg/endring:... medlemmer, og 2 fast møtende varamedlemmer. Blant medlemmene velges leder, nestleder, studieleder og leder av kvinnenettverket på fylkesnivå. Tillegg: Leder, studieleder, 2 styremedlemmer og et varamedlem velges i partallsår, de øvrige i oddetallsår. I tillegg tiltrer 1 representant med vara. fra AUF i fylket med fulle rettigheter. Den tilsatte fylkessekretæren deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett. Styreprotokollene sendes kommunepartiene. 2. Følgende tiltrer styret med tale- og forslagsrett: Fylkestingsgruppas leder, eventuell fylkesordfører/varaordfører, stortingsrepresentanten(e), leder eller nestleder i samarbeidskomiteen og LOs distriktssekretær. Utover dette kan styret innkalle de personer styret, ut fra hensyn til saksbehandlingen, finner nødvendig å innkalle. 3. Fylkesstyret velger et arbeidsutvalg bestående av leder samt 2 av styrets medlemmer. Den tilsatte fylkessekretæren, forbereder saker til arbeidsutvalgets møter og deltar i møtet med tale- og forslagsrett. Fylkestingsgruppas leder og eventuell fylkesordfører/varaordfører tiltrer arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett. Tillegg: medlemmer, og 2 varamedlemmer. 4. ARBEIDSUTVALGET. 1. Arbeidsutvalget er et saksforberedende organ for fylkesstyret og har den daglige ledelse av fylkespartiet. Det skal påse at alle vedtak fra årsmøter, representantskapsmøter og styremøter blir utført. Arbeidsutvalget avgjør alle administrasjonsspørsmål. 2. Et enstemmig arbeidsutvalg kan, dersom forholdene tilsier det, og en sak haster, fatte vedtak med ansvar for hele styret. Styret 13

14 skal ha melding om slike vedtak uten ugrunnet opphold. 3. Arbeidsutvalget skal også veilede avdelingene i politiske og organisatoriske spørsmål, samt påse at vedtektene blir holdt. 5. REPRESENTANTSKAPET. 1. Representantskapet er den høyeste myndighet i fylkespartiet mellom årsmøtene. 2. Representantskapet består av 40 Representanter. Alle kommunepartiene har en grunnkvote på en representant. AUFs fylkeslag velger syv representanter. De øvrige 18 fordeles proporsjonalt ut fra kommunepartiets medlemstall pr det foregående år. 3. Representasjon til representantskapet skal velges på medlemsrepresentantskaps- eller årsmøter i kommunepartiene etter innstilling fra avdelingene. Kommunepartiene må i størst mulig grad følge innstillingene fra lagene, herunder også AUF. Kommunepartiets leder skal være blant de valgte representanter. AUFs fylkeslag velger sine syv representanter på representantskapsmøte eller årsmøte. 4. Utskifting av representantskapets medlemmer etter nyvalg skjer annethvert år etter fylkespartiets årsmøte. Ved behov kan det foretas suppleringsvalg en gang i perioden. Endring:...etter nyvalg skjer hvert år etter fylkespartiets årsmøte. Ved behov kan det foretas suppleringsvalg en gang i perioden. 5. Fylkespartiets styre, inklusive tiltredende medlemmer, tiltrer representantskapet med de samme rettigheter som i styret. Ved behandling av fylkeskommunale saker, eller saker som omhandler fylkestingsgruppa, deltar denne med alle rettigheter. I øvrige saker gis gruppa tale- og forslagsrett. 6. Representantskapet innkalles så ofte styret finner det nødvendig, eller når kommunepartier som representerer minst 2/5 deler av medlemmene krever det. Representantskapet behandler regnskap, budsjett og arbeidsplan i de år det ikke er årsmøte (jfr. 2,pkt.4) og skal for øvrig Strykes: Representantskapet behandler regnskap, budsjett og arbeidsplan i de år det ikke er årsmøte (jfr. 2,pkt.4) og skal for øvrig behandle konkrete aktuelle saker. 14

15 behandle konkrete aktuelle saker. Styret har ikke stemmerett ved behandling av regnskap/budsjett Styret har ikke stemmerett ved behandling av regnskap/budsjett 7. Representantskapets utgifter dekkes på samme måte som ved årsmøter. Se KONTINGENTEN. Fylkespartiets andel av kontingenten fastsettes av landsmøtet. 7. BEHANDLING AV BUDSJETT OG ARBEIDSPLAN. 1. Arbeidsutvalget utarbeider forslag til budsjett og arbeidsplan og legger det fram for styret til foreløpig godkjennelse innen budsjettårets begynnelse. 2. Endelig budsjett og arbeidsplan behandles av årsmøtet/ representantskapet. Sekretæren tillegges den daglige regnskapsførsel i samråd med ledelsen. Endring:.. behandles av årsmøtet/ representantskapet. 8. NOMINASJON TIL FYLKES- OG STORTINGSVALG. 1. Fylkespartiet vil følge de frister og retningslinjer for nominasjonsprosessen som fastsettes av sentralstyret. 2. Årsmøte eller representantskapet velger en nominasjonskomité bestående av 9 medlemmer med 6 varamedlemmer. Blant disse skal AUFs fylkeslag være representert. AUF fremsetter selv forslag på sin kandidat med personlig varamedlem. 3. Alle partiavdelinger, kommunepartier, AUFs fylkeslag og fagforeninger tilsluttet LO oppfordres, innen fastsatt tid, å fremme forslag overfor nominasjonskomiteen på kandidater de ønsker nominert. Fylkespartiet kan gjøre vedtak om at enkeltmedlemmene og partiavdelinger kan involveres sterkere i nominasjonsprosessen. Ved slik vedtak må det også fremgå krav til frister og hvordan forslag skal fremmes. 4. Nominasjonskomiteen sender et foreløpig forslag til liste til partiavdelingene og 15

16 kommunepartiene med en nærmere angitt frist for innsending av endringsforslag. Ved fylkestingsvalg skal listeforslaget også omfatte forslag på fylkesordfører- og varaordførerkandidat. 5. For kommunepartier og avdelinger er det en forutsetning at forslag på kandidater og endringsforslag til foreløpig og endelig listeforslag behandles på medlemsmøter. 6. Etter behandling i partiavdelingene og kommunepartiene legger nominasjonskomiteen fram sitt endelige listeforslag. 7. Nominasjonskomiteens foreløpige og endelige listeforslag med eventuelle dissenser er offentlige. Resultatet av behandlingen i kommunepartiene skal også være offentlig. 8. Endelig nominasjon foretas av et eget nominasjonsmøte som avholdes senest 14 dager før innleveringsfristen for lista. Alle som nomineres er bundet av de vedtatte programmer. 9. Nominasjonsmøtet består av 60 representanter. Alle kommunepartiene har en grunnkvote på en representant. AUFs fylkeslag velger syv representanter. De øvrige 38 fordeles på kommunepartiene proporsjonalt ut fra medlemstall pr det foregående år. 10. Representantene velges på medlemsmøte eller representantskapsmøte etter at nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram. Kommunepartiene/AUF sender inn fullmakter til fylkespartiets styre innen fastsatt frist på sine utsendinger med vararepresentanter til nominasjonsmøtet. 11. Rådgivende avstemning over kandidater kan holdes etter retningslinjer fastsatt av fylkesstyret, før nominasjonskomiteen fremmer sitt første nummererte listeforslag. 12. Et medlem av nominasjonskomiteen vurderes inhabilt - når han/hun er foreslått nominert. - når han/hun er, eller har vært, 16

17 gift/samboer med en foreslått person. Nominasjonskomiteen kan frita et medlem fra å sitte i komiteen dersom han/hun ber om det. Inhabilitet inntrer når komiteen mener han/hun er listekandidat. 13. Nominasjonsmøtets utgifter dekkes på samme måte som ved årsmøter. Se FYLKESTINGSGRUPPA. 1. Fylkespartiets styre skal etter et fylkestingsvalg innkalle til et fellesmøte mellom partiets representanter i det nye fylkestinget og partistyret eller representantskapet for å konstituere fylkestingsgruppa. Fellesmøtet utpeker partiets kandidater til fylkesutvalg og andre viktige styrer, råd og utvalg. Øvrige valg avgjøres av gruppemøtene. 2. Fylkespartiets representantskap eller styret gir fullmakt til en forhandlingsdelegasjon som på vegne av fylkespartiet skal forhandle frem posisjoner i forkant av konstituering av fylkestinget. Fylkesordførerkandidaten skal være en del av forhandlingsdelegasjonen. Fullmakten skal gi rammer og strategi for forhandlingene. Forhandlingsdelegasjonen skal legge frem innstilling som behandles av representantskapsmøtet eller styret i fylkespartiet. Medlemmer av fylkespartiets styre har rett til å delta i gruppas møter. De gis samme rettigheter som i styremøtene. Så vidt mulig skal fylkespartiets styre være representert i samtlige av gruppas møter. 4. Alle viktige saker som skal opp i fylkestinget, skal drøftes i gruppemøter. Det føres protokoll fra møtene, og gruppa skal legge fram årsmelding for fylkespartiet. 5. Vedtak i fylkestingsgruppa eller fylkespartiet er bindende. Ønsker noen å stå fritt i forhold til slike vedtak, avgjøres det av fylkestingsgruppa eller fylkespartiet. 6. Viktige saker skal legges fram for drøfting i fylkespartiets styre eller i 17

18 representantskapet. Partistyret, gruppestyret eller et flertall av gruppas medlemmer kan be om at programsaker eller saker av prinsipiell betydning, blir behandlet og avgjort av representantskapet. Gruppestyret skal i slike saker fremme innstilling til representantskapet. 7. Det velges et gruppestyre som består av partiets medlemmer i fylkesutvalget og fylkespartiets arbeidsutvalg. Gruppeleder er leder for gruppestyret. 8. Partiets representanter i fylkesutvalg og andre fylkeskommunale utvalg skal danne grupper. Disse gruppene skal organiseres og arbeide etter de regler som i det foregående er trukket opp for fylkestingsgruppa. 9. Fylkesstyret skal, i samarbeid med fylkestingsgruppa, sørge for god kontakt med partiets representanter i fylkeskommunale styrer og utvalg, for å fremme et godt og planmessig samarbeid. 10. Fylkeskommunale saker skal behandles i fylkespartiets representantskap når styret i fylkestingsgruppa ber om det, og når partistyret eller representantskapet bestemmer det. 10. REVISJON/KONTROLL 1. Til å utføre revisjonsarbeidet engasjerer styret en registrert revisor eller et revisjonsselskap av registrerte revisorer. 2. Årsmøtet velger en kontrollkomité på tre medlemmer med to varamedlemmer som har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak. Kontrollkomiteen skal avgi beretning til årsmøtet eller representantskapet (jfr. 2,pkt.4) om sitt arbeid. Medlemmer og tiltredende i fylkespartiets styre er ikke valgbare. 11 SAMARBEIDSKOMITEEN. 1. Samarbeidskomiteen består av følgende medlemmer: - 3 representanter valgt av fylkespartiets 18

19 styre. - 3 representanter valgt av LO. LOs distriktssekretær, DnA-sekretær, AUFsekretær og Stortingsrepresentanten(e) tiltrer. 2. Samarbeidskomiteen arbeider etter retningslinjer som er gitt fra DnA sentralt. 3. Samarbeidskomiteen velger selv leder og nestleder. Når partiet har leder er DnAsekretæren sekretær i komiteen. Når LO har leder, er LOs distriktssekretær sekretær. Endring: LOs distriktssekretær, partiets fylkessekretær, AUF-sekretær, gruppeleder og stortingsrepresentanten(e) tiltrer. DnA endres til: Arbeiderpartiet DnA-sekretæren endres til: partiets fylkessekretær 4. Samarbeidskomiteens leder tiltrer fylkespartiets styre med tale- og forslagsrett. Dersom leder allerede er valgt til styret, møter nestleder med tale- og forslagsrett. 12. KVINNENETTVERK Organiseringen av kvinnenettverket reguleres av Retningslinjer for kvinnenettverk i DnA. 13. ALMINNELIGE BESTEMMELSER. 1. Forhold som ikke er omtalt i disse vedtekter, reguleres av "Vedtekter for Det norske Arbeiderparti". DnA endres til: Arbeiderpartiet Det norske Arbeiderparti endres til: Arbeiderpartiet 2. Ved alle valg, nominasjoner og oppnevninger skal begge kjønn være representert med 50 prosent. Dersom innkalling av valgte vararepresentanter i rekkefølge til et møte medfører at et kjønn blir underrepresentert, innkalles neste på lista med riktig kjønn. Ved nominasjon til stortings- og fylkestingsvalg skal begge kjønn være representert på de to første plassene på valglista. 3. Rådgivende uravstemning kan foretas etter DnAs retningslinjer. DnAs endres til: Arbeiderpartiets 4. Den som har personlige eller familiære interesser (økonomiske, forretningsmessige mv.) i en sak som behandles i partiets organer eller i fylkestingsgruppe mv. er å anse som inhabile og kan således ikke ta del i behandlingen av saken. 5. Oppstår det tvil om fortolkning av 19

20 vedtektene, avgjøres dette av representantskapet eller årsmøtet. Vedtak kan ankes inn for landspartiet. 14. VEDTEKTER. 1. Fylkespartiets vedtekter vedtas av årsmøtet. De skal bygge på Det norske Arbeiderpartis vedtekter og retningslinjer og kan ikke stå i strid med dem. 2. Oppløses fylkespartiet, tilfaller alle fylkespartiets eiendeler Det norske Arbeiderparti. 3. Vedtektene kan endres av årsmøtet med alminnelig flertall. 4. Vedtektene trer i kraft etter vedtak i årsmøtet og godkjenning av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti. Det norske Arbeiderpartis endres til: Arbeiderpartiets Det norske Arbeiderparti endres til: Arbeiderpartiet Det norske Arbeiderparti endres til: Arbeiderpartiet Disse vedtektene er siste gang vedtatt på fylkespartiets årsmøte 18.mars Vedtektene er godkjent av DnA`s sentralstyre... DnAs endres til: Arbeiderpartiets 20

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2013 Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det neste

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2015...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 SAKSPAPIRER

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 SAKSPAPIRER HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 SAKSPAPIRER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Dagsorden og forretningsorden Side 5 Forslag til konstituering Side 6 Forord Side 7 Hedmark Arbeiderpartis beretning Side 49

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Årsmøtet i Telemark SV2015

Årsmøtet i Telemark SV2015 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram 2015-2019 Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer