Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl presis!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!"

Transkript

1 Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag Side 11: Vedtekter Side 21: Styrets årsberetning Side 40: Beretning fra fylkestingsgruppa Side 43: Regnskap 2011 / Kontrollkomiteens beretning Side 44: Handlingsplan / budsjett 2012 Side 48: Valgkomiteens innstilling Side 49: Styrets forslag til ny valgkomite Praktiske opplysninger: 1. Årsmøtedokumenter blir trykket og delt ut på møtet. 2. Reiseregninger må fylles ut, undertegnes og leveres senest innen årsmøtets avslutning, dersom reiseutgiftene ønskes refundert. Det forutsettes mest mulig samkjøring. 3. Regning for hotellopphold blir sendt til fylkespartiet som videresender til ditt kommuneparti (fylkespartiet dekker for styret og ft-gruppa). All belastning som gjøres på rommet må den enkelte gjøre opp selv. 4. Rom er i utgangspunktet forhåndsbestilt til alle, hvis ikke annen beskjed er gitt. Gi beskjed til partikontoret straks dersom du ikke ønsker rom eller ikke skal delta på et eller flere måltider. 5. Eventuell drikke til maten må betales av den enkelte. 6. Dersom noen har spesielle behov når det gjelder mat, må vi få beskjed i god tid på forhånd, slik at vi kan gi hotellet en samlet tilbakemelding. 7. Møtet starter lørdag 17. mars kl presis! Alle skal registreres og få utdelt saksmapper, så dere må være ute i god tid. 1

2 Saksliste/kjøreplan: 1. Åpning a) Kulturinnslag ved Ada Torvik Gunleiksrud b) Minneord ved Inger Løite c) Åpningstale ved Inger Løite d) Godkjenning av fullmakter e) Sakslisten f) Arbeidsordning g) Hilsningstale fra gjester 2. Valg av årsmøtefunksjonærer a) 2 dirigenter b) 2 sekretærer c) Valg av redaksjonskomité 3. Den politiske situasjonen ved parlamentarisk nestleder Martin Kolberg 4. Innkomne forslag 5. Framtidsverksted - programdebatt 6. Vedtektsendringer 7. Beretning for perioden 8. Regnskap for Kontrollkomiteens beretning 9. Organisatoriske utfordringer - Handlingsplan Budsjett for Valg 11. Avslutning Kjøreplan lørdag 17.mars: 09.30: Frammøte/innsjekking Kaffe/frukt 10.00: Åpning 10.45: Den politiske situasjonen Innledning ved parlamentarisk nestleder Martin Kolberg 11.45: Debatt Oppsummering ved Martin Kolberg 13.30: Lunsj 14.30: Innkomne forslag 15.30: Framtidsverksted Innledning ved politisk rådgiver Marthe Scharning Lund - dialog i grupper 17.30: Vedtekter 18.00: Avslutning for dagen 20.00: Årsmøtemiddag Sosialt samvær Kjøreplan søndag 18.mars: 09.30: Beretning for perioden : Regnskap : Organisatoriske utfordringer - Arbeidsplan og budsjett : Pause rommene må ryddes!! 11.20: Innstillinger fra redaksjonskomiteen - Vedtak 12.15: Valg 12.45: Avslutning 13.00: Lunsj 2

3 SAK 1 f: ARBEIDSORDNING. 1. Årsmøtet holdes for åpne dører. Publikum har adgang i den grad plassen tillater det. 2. Det velges 2 dirigenter til å lede forhandlingene. Dirigentene har rett til å stille forslag om ordskiftes avslutning med de inntegnede talere og forslag om begrensing av taletida. 3. Etter at strek er satt kan ingen nye forslag framsettes. Framsatte forslag kan ikke trekkes tilbake dersom noen forlanger det opprettholdt. 4. Valgene foregår ved skriftlig avstemming dersom noen forlanger det. 5. Til å føre protokoll velges 2 sekretærer. 6. I protokollen innføres alle saker som behandles, alle forslag som framsettes og alle vedtak med angivelse av antall stemmer for og imot. Protokollen godkjennes av styret. 7. Møtet tar til kl på lørdag og kl på søndag 8. Alle forslag må framsettes skriftlig og være undertegnet med forslagstillerens navn og kommuneparti. 9. Representantene har rett til ordet 2 ganger i samme sak. Første gang inntil 5 minutter og andre gang inntil 3 minutter. Representantene som forlanger ordet til forretningsorden tilstås inntil 1 minutt taletid. Ingen kan forlange ordet til forretningsorden mer enn 1 gang i samme sak. SAK 2 a, b: Valg av årsmøtefunksjonærer. Fylkesstyrets innstilling: Dirigenter: Per Kristian Lunden og Line Vennesland Sekretærer: Cecilie Knibe Hanssen og Håvard Røiseland SAK 2 c: Valg av redaksjonskomité Fylkesstyrets innstilling: Freddy de Ruiter leder Eva Nilsen Tellef Inge Mørland Åse Louise I. Egge Kjell-Arne Andersen Sig Tove Aasen Reidar Saga 3

4 SAK 4: Innkomne forslag Forslag nr. 1 - fra Arendal Arbeiderparti: Trygghet for barnet a) Ser man på den økonomiske situasjonen verden er i og står ovenfor, så er Norge i en særstilling. Norge har mange gode velferdsordninger som er med på å gi trygghet for sine medborgere. En av disse ordningene er barnetrygden. Dette er med på å skape trygghet for barnet. Det er slikt at det i dag praktiseres ulikt fra kommune til kommune i forhold til å beregne barnetrygden som en inntekt når du mottar sosialhjelp. Det har fremkommet opplysninger på at man i Arendal kommune og andre kommuner beregner barnetrygden som inntekt når du mottar sosialhjelp. Dette går utover barna. Alle barn bør ha like muligheter til å kunne delta i ulike aktiviteter, gå på kino, betale kontingenten til fotballen eller kjøpe det nye spillet. I denne sammenheng kan barnetrygden være helt avgjørende for at barn kan få oppleve det samme som andre barn, og samtidig være et bidrag til å bekjempe barnefattigdommen. De som rammes av denne praksisen er ikke de som har mulighet til å sette barnetrygden, "inntekten", inn på sparekontoen sin. Arendal Arbeiderparti mener at barnetrygden skal skjermes, uansett inntekt, og ikke inngå i beregningen av sosialhjelp. b) Statens veileder skal være gjeldende for alle landets kommuner. Vedtak årsmøte Arendal AP: Tiltres. Oversendes til årsmøte i Aust Agder AP og til programdebatten i forbindelse med landsmøte i Arbeiderpartiet Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag nr. 2 - fra Arendal Arbeiderparti: Endring av valgloven Norge har en lokalvalgordning som i flere kommuner medfører ulike utilsiktede konsekvenser for representasjon og som går på bekostning av det reelle demokratiet. Nasjonale undersøkelser viser at få stemmer gir store utslag i hvem som blir valgt og at de fleste ikke er klar over dette når de leverer stemmer uten kumuleringer. I Arendal resulterte dette ved valget i 2011 i en utilsiktet lav kvinneandel. For å sikre at det i folkevalgte fora blir likere representasjon mellom kvinner og menn og representasjon generelt ber Arendal Arbeiderparti om at Arbeiderpartiet nasjonalt vedtar å jobbe for å endre valgloven slik at kommunevalget blir stilt likt med stortingsvalget og at det er partiene som bestemmer den endelige rekkefølgen på kandidatene. Stemmene ved kommunevalget bør likestilles med stemmene ved stortingsvalg og ordningene med kumuleringer og slengere bør vurderes. Vedtak årsmøte Arendal AP: Forslaget oversendes fylkespartiets årsmøte og landsmøtet. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene om at det i folkevalgte organer må sikres lik representasjon av begge kjønn. Oversendes redaksjonskomiteen. 4

5 Forslag nr. 3 - fra Evje og Hornnes Arbeiderparti: Kartlegging og frivillig gjennomføring for å gjøre eldre boliger universelle. De aller fleste kommuner har en policy at eldre/eller pleietrengende skal få bo hjemme så lenge som mulig/og så lenge de selv ønsker. Det er bedre for den det gjelder, og billigere for kommunen. Forutsetninger for dette kan være: Et godt og forsvarlig helsestell, trygghet(fysisk/psykisk), tekniske hjelpemidler hvis nødvendig, at boligen gjør dette mulig(universell). Eldre boliger har ikke dette. Trapper, smale dører, karmer og små bad umuliggjør rullestol/gåstoler som hjelpemidler. Det bør derfor gjennomføres en frivillig kartlegging i kommunal regi over hele landet med tanke på å få en oversikt, for deretter å starte prosjekter for gjennomføring. (Pris, type ombygging og hjelpemidler, eks heis). Det bør være et samhandlingsprosjekt mellom staten, kommunen og den enkelte. Det vil da helt sikkert bli billigere når en standardiserer og "kjøper" inn stort. Enstemmig vedtatt oversendes årsmøtet Aust Agder Arbeiderparti Fylkesstyrets innstilling: Intensjonene om å oppgradere flere boliger med universell utforming støttes, men anses dekket av partiprogrammet for inneværende periode der Arbeiderpartiet går inn for å satse sterkere på utbedring av eksisterende boligmasse, slik at disse blir universelt utformet. Fylkesstyret kan imidlertid ikke se behovet for en slik omfattende kartlegging som foreslått og forslaget foreslås avvist. Forslag nr. 4 - fra Evje og Hornnes Arbeiderparti: Revurdering av bestemmelse for bygging av sykehjem med tanke på mindre ressursbruk på bygg og mer pleie og omsorg De som bor på sykehjem skal ha enerom hvis de ønsker det. I dag er det stor variasjon på sykehjem. Nye, noe eldre og gammel bygningsmasse. Mange nye sykehjem har store åpne korridorer, store oppholdsrom og andre store rom. Alt dette koster mange penger å bygge. Er alt dette nødvendig? Er det slik beboerne vil ha det? Mitt inntrykk er at mange heller ønsker flere varme hender, og hjelp når de trenger det uten for mye venting. Jeg mener det er bedre at kommunen lønner personale, enn at det går til renter/avdrag for bygg. Enstemmig vedtatt. oversendes årsmøtet Aust Agder Arbeiderparti Fylkesstyrets innstilling: Fylkesstyret kan ikke se at det er grunnlag for å sette bygningsmessig standard opp mot pleiefaktoren. Det økende behovet for pleie og omsorg må uansett dekkes gjennom flere ansatte i årene framover, slik regjeringen legger opp til, uavhengig av investeringer i bygg. Forslaget avvises. Forslag nr. 5 - fra Evje og Hornnes Arbeiderparti: Opprettelse av ungdommens boligbyggelag I dag er det vanskelig for ungdom å komme inn på boligmarkedet på grunn av dyre boliger, mangel på boliger og de unges mangel på egenkapital. De aller fleste blir da tvunget til å leie dyrt. Andre får hjelp av "rike" foreldre. Det skaper på sikt et sosialt skille. Det kan se ut som om ordningen med start lån ikke fungerer, bl a på grunn av mangel på egenkapital hos den(de) unge, eller at kommunen ikke vil ta risiko ved utlån. Forslaget er å opprette ungdommens boligbyggelag i statlig regi. Det bygges TRE typer 5

6 boliger etter modulprinsippet. Ca 30 kvm, ca 40 kvm og ca 50 kvm. Kommunen/private utbyggere får plikt til å tilrettelegge for et antall slike boliger i byggefelt/byggekompleks.(altså ikke getto). Ungdommen, opp til 35 år, innvilges inntil 100 % lån, og betaler dette tilbake over et antall år. Kjøp og salg er regulert i forhold til f. eks konsumprisindeks, likeledes hvem som kan få kjøpe. Et antall på boliger bør være et realistisk mål. Enstemmig vedtatt. oversendes årsmøtet Aust Agder Arbeiderparti Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene om å bygge flere ungdomsboliger/førstehjem, men er usikre på om de foreslåtte virkemidler er de rette. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag nr. 6 - fra Evje og Hornnes Arbeiderparti: Felles bombrikke for NORGE Det bør være EN felles bombrikke for hele Norge, og som alle kjøretøyer(også utenlandske) er forpliktet til å ha.(liksom skilt på bilen). Jeg er overbevisst at det vil være besparende i forhold til dagens løsning. Alle må betale. Utenlandske kjøretøy må ha denne. De må ha den for å kjøre på norske veier. Oppgjør skjer ved utkjørsel fra Norge.(Vei, ferge). Det er derfor ikke konkurransevridning. Et datasystem styrer fordelingen internt i Norge til de ulike prosjekter. Ordningen administreres av Veidirektoratet. Enstemmig vedtatt. oversendes årsmøtet Aust Agder Arbeiderparti Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene, men forutsetter at dette ikke øker utgiftene for bilistene. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag nr. 7 - fra Lillesand Arbeiderparti: Lovfestet rett til utdanning for studiekompetanse etter fagbrev: Kombinasjonen av arbeidstakere med fagbrev og teoretisk studie på høyskole/universitetsnivå har vært fremhevet som spesielt gunstig, der de ferdige kandidatene har størst muligheter for å finne praktiske løsninger på kompliserte problemer. Dette betyr for videregående opplæring at elevene først går 2 år i skole + lærlingtid, og deretter søker seg tilbake til skolen for å ta 3.året påbygg, og oppnår studiekompetanse. Noen fylker har gitt elevene skolerett/ungdomsrett helt ut til oppnådd studiekompetanse, andre fylker gir bare tilbud i den grad det er ledig skoleplass i fylket. Forslag: Lovfestet rett til utdanning for studiekompetanse etter fagbrev må være felles for alle elever uavhengig hvilket fylket du tilhører. Fylkesstyrets innstilling: En lovfestet rett som foreslått, kan ha utilsiktede negative konsekvenser og anbefales ikke. Det sees positivt på andre tiltak. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag nr. 8 - fra Lillesand Arbeiderparti: Det er et stort behov for helsefagarbeidere i helsetjenesten. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi vil mangle over årsverk med helsefagarbeidere i Rekrutteringsbehovet er altså stort. 6

7 Mange av våre nye landsmenn ønsker å ta utdanning som helsefagarbeider, med skole og lærlingtid. Kravene i skole omfatter fellesfag og programfag. Svake engelskkunnskaper på grunn av manglende eller ingen engelskopplæring fra hjemlandet, kan være et betydelig hinder for relativt mange deltakere med minoritetsspråklig bakgrunn når de går i videregående opplæring. Det bør være mulig å ta eksamen som privatist i et annet fremmedspråk enn engelsk, og at karakteren i dette faget kan erstatte engelskkarakteren. Forslag: For de som ikke har hatt engelskopplæring i sitt hjemland skal de kunne melde seg opp som privatist i sitt morsmål eller et annet valgt språk, og erstatte dette faget mot engelsk. Fylkesstyrets innstilling: Teorikrav på yrkesutdanningen bør vurderes på generelt grunnlag i forhold til arbeidsmarkedets behov. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag nr. 9 - fra Lillesand Arbeiderparti: Opphold for barn med utenlandsk bakgrunn. Lillesand arbeiderparti mener at barn med utenlandsk bakgrunn må sikres varig opphold i Norge dersom deres tilknytning til det norske samfunnet er så sterk at de må regne Norge som sin primære tilhørighet. I slike tilfeller skal hensynet til barnet gå foran andre innvandringspolitiske hensyn. Lover og forskrifter må om nødvendig endres for å sikre dette. Fylkesstyrets innstilling: Det vises til integreringspolitisk dokument som ble vedtatt på sist landsmøte der det står følgende: Barn på flukt er en sårbar gruppe. Vi mener derfor man må ha et særlig fokus på deres rettigheter og livssituasjon. Hensynet til barnets beste må vektlegges sterkt. Arbeiderpartiet mener vi trenger en bred og samlet gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til barn på flukt. Dette gjelder spørsmål om barn som forsvinner fra asylmottak, asylsøkerbarn som har vært lenge i Norge, hvordan barn lever på asylmottak, enslige mindreårige asylsøkeres situasjon, og uttransportering av barn og barnefamilier. Ut fra dette avventes en bred og samlet gjennomgang av den problemstilling forslaget reiser, og forslaget avvises. Sees i sammenheng med forslag nr.15 fra Bygland Arbeiderparti Forslag nr fra Tvedestrand Arbeiderparti: Ny E-18 Tvedestrand-Arendal Tvedestrand Arbeiderparti forventer at ny E-18 Tvedestrand- Arendal igangsettes seinest i 2015 og ferdigstilles i Strekninga er en viktig del av korridoren mellom Oslo-Kr.sand og er svært ulykkesbelastet. Tvedestrand Arbeiderparti viser til at Tvedestrand-Arendal er omtalt i dagens NTP og forventer at strekninga blir prioritert i ny Nasjonal Transportplan, noe som vil være i tråd med både lokale og regionale prioriteringer. Det er verdt å merke seg at begge Agder- fylkene har vært tydelige på at denne veistrekningen må prioriteres øverst av ønskede prosjekter på Sørlandet. Det er også grunn til å legge vekt på at man selv gjennom vedtak i Aust-Agder Fylkesting, som ble fulgt opp av regjering og storting, vedtok en omstridt bomdeling på eksisterende E-18 mellom Grimstad og Lillesand. Dette ble gjort bl.a. for å kunne finansiere en fortsatt planlegging av prosjektet. Fylkesstyrets innstilling: Intensjonene om raskest mulig utbygging med oppstart senest i 2015 og ferdigstillelse i 2018 støttes. Oversendes redaksjonskomiteen. 7

8 Forslag nr fra Tvedestrand Arbeiderparti: Tilkopling Sørlandsbanen Vestfoldbanen Tvedestrand Arbeiderparti er glad for at regjeringa har bestemt at Eidangerparsellen skal igangsettes raskt og at man skal bygge dobbeltspor. Tvedestrand Arbeiderparti er også svært tilfreds med at regjeringa og samferdselsministeren i den forbindelse har vært tydelig på at tilkopling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er en naturlig fortsettelse av dette. Tvedestrand Arbeiderparti vil påpeke at dagens sørlandsbane ikke på noen måte er jernbane anno 2012 verdig. Vi trenger en langt mer moderne løsning mellom Oslo og Stavanger, et minimum må være tilkopling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, og forventer at dette blir klargjort i ny Nasjonal Transportplan. Hvis man skulle velge høyhastighetsutbygging i Norge bør strekninga Oslo-Stavanger være høyaktuell, analyser viser at ingen andre aktuelle strekninger har et tilsvarende passasjergrunnlag. Fylkesstyrets innstilling: Intensjonene støttes og det understrekes at en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen uansett er en forutsetning for en eventuell framtidig utbygging av høyhastighetsbane. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag nr fra Tvedestrand Arbeiderparti: Nei til sorteringssamfunnet! Tvedestrand Arbeiderparti er kritisk til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse og omsorgstjenesten sin innstilling om å innføre rutinemessig tidlig ultralyd i uke 12 for alle gravide. Erfaringen fra vårt naboland Danmark som har innført denne ordningen er at mange da velger bort barn med Downs syndrom. Vi mener disse barna er en ressurs for vårt samfunn som vi må ta oss råd til, og ikke overlate valget om å beholde disse barna til den enkelte gravide. Fylkesstyrets innstilling: Forslaget avvises. Forslag nr fra Bygland Arbeiderparti: Vikarbyrådirektivet Bygland Arbeiderparti vil tilrå at Noreg reserverer seg mot vikarbyrådirektivet på same måten som det tidlegare har vore gjort med postdirektivet. Sist veke har Ap både i Stavanger, Bergen og Trondheim kravd reservasjon, og det blir også støtta av LO, YS og Unio. Dei positive sidene ved direktivet det vil seie like rettar for vikarar som fast tilsette kan me ganske enkelt vedta i Noreg, men direktivet opnar og opp for at det skal bli lettare for arbeidsgjevarar å tilsette folk mellombels i staden for i fast stilling. Regjeringa har foreslått ei tiltakspakke for å motvirke eit slik frislepp, men dei tre store arbeidsgjevarsamanslutningene hevdar at desse tiltaka vil vere i strid med direktivet og dermed EØS-avtalen. Dersom Noreg ikkje reserverer seg, vil det uansett vere ESA eller EU-organ som skal tolke direktivet og dermed definere kva slags reglar om vikarbruk som skal gjelde her i landet. Styrets innstilling: Støttar intensjonane i forslaget. Vert oversendt Aust-Agder Arbeidarparti sitt årsmøte samt Arbeidarpartiet sentralt. Vedtatt på årsmøte

9 Fylkesstyrets innstilling: Vikarbyrådirektivet Aust-Agder Arbeiderparti er opptatt av å slå ring om arbeidstakeres rettigheter. Fast ansettelse er et viktig og grunnleggende prinsipp i norsk arbeidsliv. Fast ansettelse sikrer stabil arbeidskraft, forutsigbare rammebetingelser og den nødvendige trygghet i arbeidsforholdet. Fast ansettelse sikrer også saklige og forsvarlig prosesser i forbindelse med oppsigelser og opphør av arbeidsforhold. Noe av det første den rødgrønne regjeringen gjorde etter at den tiltrådte høsten 2005, var å reversere liberaliseringen som Bondevik-regjeringen gjennomførte på dette feltet og å innføre handlingsplaner mot sosial dumping. Aust-Agder Arbeiderparti mener at retten til fast ansettelse ikke må svekkes og konstaterer at de juridiske utredninger som er gjort, bl.a. av LOs egne jurister, viser at en implementering av vikarbyrådirektivet ikke vil medføre en svekkelse av arbeidstakernes rettigheter i lovverket. Vi har over tid sett en økende bruk av vikarer og midlertidig ansettelser, som til dels har kommet fra en useriøs vikarbyråbransje. Aust-Agder Arbeiderparti mener at direktivet styrker disse arbeidstakeres rettigheter, og begrenser bruken av vikarer ved at det kreves likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Vikarbyrådirektivet vil bidra til orden i en bransje som ofte preges av dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Det forutsettes at dagens regler for innleie og midlertidige ansettelser håndheves strengt og at kontrollapparatet styrkes. Det er en borgerlig regjering i 2013 som er den største trusselen mot arbeidstakernes rettigheter. Aust-Agder Arbeiderpartiet vil sammen med fagbevegelsen fortsette å jobbe for et godt og anstendig arbeidsliv. Vi vil fortsette kampen mot sosial dumping, og dårlige lønnsog arbeidsvilkår, og for et anstendig arbeidsliv. Aust-Agder Arbeiderparti støtter de tiltak regjeringen har foreslått etter innspill fra fagbevegelsen: - Innføring av solidaransvar. Innleier har solidarisk ansvar for vikarbyråets plikt til å betale lik lønn. - Lovfeste at også innleier skal ha ansvar for den innleides arbeidstid. - Drøftingsplikt for innleievirksomheten med de tillitsvalgte om innleie. - Opplysningsplikter om lønns- og arbeidsvilkår mellom innleier, vikarbyrået og vikarbyråansatte. - Vurdere kollektiv søksmålsrett i Vurdere vikarbyråregisteret i Innsynsrett for tillitsvalgte i innleievirksomheten. Forslag nr fra Bygland Arbeiderparti: Skattelegging av pensjonistar Skattesystemet for pensjonistane har vore gjennom en endringsprosess der regjeringa Stoltenberg og stortinget har gjort store endringar på skatt og trygdeavgift for pensjonistar. Detter fører til auka trygdeavgift og skatteauke for ei stor gruppe pensjonistar. I tillegg til auka trygdeavgift og skatteauke, har staten tidlegare frårøva pensjonistane auke i pensjonane gjennom prosentvis lågare tillegg enn lønnsmottakara. Det er mange i den stadig aukande pensjonistgruppa som har merka seg negative endringar i skatteomlegginga for pensjonistar. 9

10 Det verker mest som at Arbeidarpartiet sitt tidlegare slagord Gjer din plik, krev din rett ikkje er god politikk lenger. Arbeidstakara som har gjort sin plikt gjennom eit langt arbeidsliv og har opparbeid seg rett til ein brukbar pensjon blir straffa med stor auke i trygdeavgjft og skatteskjerping. Årsmøte i Bygland Arbeidarparti vil derfor på det sterkaste oppmode om at dei vedtatte store endringane i trygdeavgift og skatt for pensjonistar blir vurdera på nytt. Styrets innstilling: Forslaget vert imøtekome. Vert oversendt Aust-Agder Arbeidarparti sitt årsmøte, samt Arbeidarpartiet sentralt og stortingsgruppa. Vedtatt på årsmøte Fylkesstyrets innstilling: Omleggingen av skattesystemet for pensjonister fra 2011 innebar en samlet skattelettelse for pensjonistgruppen på 1,35 milliarder kroner og har en omfordelingseffekt der de laveste pensjonene fikk en betydelig skattelettelse. Endringene i pensjonsskattereglene ga hovedsakelig en skattelette for AFP- og alderspensjonister med bruttoinntekt under kroner. Om lag 60 prosent av AFP- og alderspensjonistene fikk redusert skatt og om lag 10 prosent fikk uendret skatt. De resterende 30 prosent har en bruttoinntekt høyere enn ca og får noe økt skatt. Dette var altså ikke et angrep på pensjonistene, men et betydelig løft for de med lave og middels pensjoner, hvor noe tas fra de pensjonistene med høye inntekter og formuer. Forslaget avvises. Forslag nr fra Bygland Arbeiderparti: Mange asylsøkjarar ventar i årevis på avgjerd i asylsakene sine. Handsamingstida i Udi er lang og tida dreg ut i mange asylsaker. Dette gjeld også for familiar med born. Borna byrjar i barnehage og på skule og lærer seg for Norsk. Desse borna har aldri lært seg sitt morsmål. Nokre av foreldra er og analfabetar. Noreg har ein av verdas strengaste asylpolitikk, og det skal me framleis ha. Derimot bør det lempas på kravet om tilbakevending, der det er lengeverande born inne i biletet. Byglad Arbeidarparti sitt årsmøte ber om ei vurdering av, om utlendingslova må endrast. Slik at born og unge som har vore lenge i Noreg og aldri har lært seg å lese og skrive sitt morsmål, må få opphald. Styrets innstilling: Støttar intensjonane i forslaget. Vert oversendt Aust-Agder Ap sitt årsmøte, samt Arbeidarpartiet sentralt. Vedtatt på årsmøte 16.2 Fylkesstyrets innstilling: Det vises til integreringspolitisk dokument som ble vedtatt på sist landsmøte der det står følgende: Barn på flukt er en sårbar gruppe. Vi mener derfor man må ha et særlig fokus på deres rettigheter og livssituasjon. Hensynet til barnets beste må vektlegges sterkt. Arbeiderpartiet mener vi trenger en bred og samlet gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til barn på flukt. Dette gjelder spørsmål om barn som forsvinner fra asylmottak, asylsøkerbarn som har vært lenge i Norge, hvordan barn lever på asylmottak, enslige mindreårige asylsøkeres situasjon, og uttransportering av barn og barnefamilier. Ut fra dette avventes en bred og samlet gjennomgang av den problemstilling forslaget reiser, og forslaget avvises. Sees i sammenheng med forslag nr.9 fra Lillesand Arbeiderparti. 10

11 SAK 6: Vedtektsendringer Vedtekter for Aust-Agder Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet Forslag til endringer 2012: 1. FORMÅL. Aust-Agder Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal, i samarbeid med sentralstyret og de tilsluttede kommunepartier, lede og samordne partiets politiske virksomhet og organisasjonsarbeid i fylket. Fylkespartiet har et overordnet ansvar for arbeidet i kvinnenettverket og samarbeid med AUF er en viktig del av fylkespartiets arbeid. Det norske Arbeiderparti endres til Arbeiderpartiet 2. ÅRSMØTET. 1. Fylkesårsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Det holdes ordinært i første kvartal hvert partallsår og kunngjøres minst tre måneder i forveien. Ekstraordinært fylkesårsmøte avholdes når representantskapet bestemmer det, eller når kommunepartier som representerer minst 2/5 deler av medlemmene krever det. Ekstraordinært fylkesårsmøte skal kunngjøres senest åtte uker før møtet finner sted. Utsendingene til det ekstraordinære årsmøtet skal være de samme (jfr. godkjente fullmakter) som ved siste ordinære årsmøte. Endring: 1. Fylkesårsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Det holdes ordinært i første kvartal hvert år og kunngjøres minst tre måneder i forveien. 2. Årsmøtet består av 60 representanter. Alle kommunepartiene har en grunnkvote på en representant. AUFs fylkeslag velger syv representanter. De øvrige 38 fordeles på kommunepartiene proporsjonalt ut fra medlemstall pr det foregående år. Representasjon til fylkespartiets årsmøte skal velges på medlems-, representantskaps- eller årsmøter i kommunepartiene etter innstilling fra avdelingene. Kommunepartiene må i størst mulig grad følge innstillingene fra lagene, herunder også AUF. 11

12 AUFs fylkeslag velger sine syv representanter på representantskapsmøte eller årsmøte Kommunepartiene/AUF sender inn fullmakter til fylkespartiet på sine utsendinger med vararepresentanter senest en måned før årsmøtet. Fylkespartiets styre og fylkestingsgruppa møter på årsmøtet med tale- og forslagsrett. 3. Forslag en vil ha behandlet på fylkesårsmøtet må være vedtatt innsendt av en partiavdeling, et kommuneparti eller AUFs fylkesårsmøte. Forslag skal sendes fylkespartiets styre senest en måned før møtet. Fylkespartiets styre lager innstilling på alle forslag og har selvstendig forslagsrett til årsmøtet. 4. På årsmøtet behandles årsmelding og regnskap fra foregående år samt budsjett og arbeidsplan for kommende år. I oddetallsår avholdes en årskonferanse i stedet for årsmøte. Årskonferansen består av representantskapet, som da behandler årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. 5. Årsmøtet velger styre, kontrollkomité, representanter til AOF og en valgkomité på 9 medlemmer. Valgene gjøres for årsmøteperioden, men AUF gis anledning til å foreta suppleringsvalg for sine representanter ved behov. Årsmøtet eller representantskapet velger landsstyre- og landsmøterepresentanter, samt nominasjonskomité og programkomité. Styret innstiller på valg til valgkomiteen, mens valgkomiteen innstiller til de øvrige valg. Endring: 4. På årsmøtet behandles årsmelding og regnskap fra foregående år samt budsjett og arbeidsplan for kommende år. I oddetallsår avholdes en årskonferanse i stedet for årsmøte. Årskonferansen består av representantskapet, som da behandler årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Endring: 5. Årsmøtet velger styre, landsstyrerepresentanter, kontrollkomité, representanter til AOF og en valgkomité på 9 medlemmer. Valgene til styret og landsstyret gjøres for 2 år om gangen slik at ca. halvparten er på valg hvert år. Øvrige valg gjøres for et år av gangen. Årsmøtet eller representantskapet velger landsstyre- og landsmøterepresentanter, samt nominasjonskomité og programkomité. Endring: Styret innstiller på valg av landsmøtedelegater og til valgkomiteen, mens valgkomiteen... osv 6. Utgiftene til årsmøtet betales av fylkespartiet med unntak av reise- og oppholdsutgifter for de valgte representantene. Kommunepartiene dekker reiseutgiftene og eventuelle utgifter til tapt arbeidsfortjeneste eller barnepass for disse etter reisefordelingsprinsippet. Kommunepartiene dekker i tillegg 12

13 oppholdsutgiftene for egne representanter. Reise skal skje på billigste måte. 3. STYRET. 1. Fylkespartiet ledes av et styre på 9 årsmøtevalgte medlemmer. Blant disse leder, nestleder, studieleder og leder av kvinnenettverket på fylkesnivå. Tillegg/endring:... medlemmer, og 2 fast møtende varamedlemmer. Blant medlemmene velges leder, nestleder, studieleder og leder av kvinnenettverket på fylkesnivå. Tillegg: Leder, studieleder, 2 styremedlemmer og et varamedlem velges i partallsår, de øvrige i oddetallsår. I tillegg tiltrer 1 representant med vara. fra AUF i fylket med fulle rettigheter. Den tilsatte fylkessekretæren deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett. Styreprotokollene sendes kommunepartiene. 2. Følgende tiltrer styret med tale- og forslagsrett: Fylkestingsgruppas leder, eventuell fylkesordfører/varaordfører, stortingsrepresentanten(e), leder eller nestleder i samarbeidskomiteen og LOs distriktssekretær. Utover dette kan styret innkalle de personer styret, ut fra hensyn til saksbehandlingen, finner nødvendig å innkalle. 3. Fylkesstyret velger et arbeidsutvalg bestående av leder samt 2 av styrets medlemmer. Den tilsatte fylkessekretæren, forbereder saker til arbeidsutvalgets møter og deltar i møtet med tale- og forslagsrett. Fylkestingsgruppas leder og eventuell fylkesordfører/varaordfører tiltrer arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett. Tillegg: medlemmer, og 2 varamedlemmer. 4. ARBEIDSUTVALGET. 1. Arbeidsutvalget er et saksforberedende organ for fylkesstyret og har den daglige ledelse av fylkespartiet. Det skal påse at alle vedtak fra årsmøter, representantskapsmøter og styremøter blir utført. Arbeidsutvalget avgjør alle administrasjonsspørsmål. 2. Et enstemmig arbeidsutvalg kan, dersom forholdene tilsier det, og en sak haster, fatte vedtak med ansvar for hele styret. Styret 13

14 skal ha melding om slike vedtak uten ugrunnet opphold. 3. Arbeidsutvalget skal også veilede avdelingene i politiske og organisatoriske spørsmål, samt påse at vedtektene blir holdt. 5. REPRESENTANTSKAPET. 1. Representantskapet er den høyeste myndighet i fylkespartiet mellom årsmøtene. 2. Representantskapet består av 40 Representanter. Alle kommunepartiene har en grunnkvote på en representant. AUFs fylkeslag velger syv representanter. De øvrige 18 fordeles proporsjonalt ut fra kommunepartiets medlemstall pr det foregående år. 3. Representasjon til representantskapet skal velges på medlemsrepresentantskaps- eller årsmøter i kommunepartiene etter innstilling fra avdelingene. Kommunepartiene må i størst mulig grad følge innstillingene fra lagene, herunder også AUF. Kommunepartiets leder skal være blant de valgte representanter. AUFs fylkeslag velger sine syv representanter på representantskapsmøte eller årsmøte. 4. Utskifting av representantskapets medlemmer etter nyvalg skjer annethvert år etter fylkespartiets årsmøte. Ved behov kan det foretas suppleringsvalg en gang i perioden. Endring:...etter nyvalg skjer hvert år etter fylkespartiets årsmøte. Ved behov kan det foretas suppleringsvalg en gang i perioden. 5. Fylkespartiets styre, inklusive tiltredende medlemmer, tiltrer representantskapet med de samme rettigheter som i styret. Ved behandling av fylkeskommunale saker, eller saker som omhandler fylkestingsgruppa, deltar denne med alle rettigheter. I øvrige saker gis gruppa tale- og forslagsrett. 6. Representantskapet innkalles så ofte styret finner det nødvendig, eller når kommunepartier som representerer minst 2/5 deler av medlemmene krever det. Representantskapet behandler regnskap, budsjett og arbeidsplan i de år det ikke er årsmøte (jfr. 2,pkt.4) og skal for øvrig Strykes: Representantskapet behandler regnskap, budsjett og arbeidsplan i de år det ikke er årsmøte (jfr. 2,pkt.4) og skal for øvrig behandle konkrete aktuelle saker. 14

15 behandle konkrete aktuelle saker. Styret har ikke stemmerett ved behandling av regnskap/budsjett Styret har ikke stemmerett ved behandling av regnskap/budsjett 7. Representantskapets utgifter dekkes på samme måte som ved årsmøter. Se KONTINGENTEN. Fylkespartiets andel av kontingenten fastsettes av landsmøtet. 7. BEHANDLING AV BUDSJETT OG ARBEIDSPLAN. 1. Arbeidsutvalget utarbeider forslag til budsjett og arbeidsplan og legger det fram for styret til foreløpig godkjennelse innen budsjettårets begynnelse. 2. Endelig budsjett og arbeidsplan behandles av årsmøtet/ representantskapet. Sekretæren tillegges den daglige regnskapsførsel i samråd med ledelsen. Endring:.. behandles av årsmøtet/ representantskapet. 8. NOMINASJON TIL FYLKES- OG STORTINGSVALG. 1. Fylkespartiet vil følge de frister og retningslinjer for nominasjonsprosessen som fastsettes av sentralstyret. 2. Årsmøte eller representantskapet velger en nominasjonskomité bestående av 9 medlemmer med 6 varamedlemmer. Blant disse skal AUFs fylkeslag være representert. AUF fremsetter selv forslag på sin kandidat med personlig varamedlem. 3. Alle partiavdelinger, kommunepartier, AUFs fylkeslag og fagforeninger tilsluttet LO oppfordres, innen fastsatt tid, å fremme forslag overfor nominasjonskomiteen på kandidater de ønsker nominert. Fylkespartiet kan gjøre vedtak om at enkeltmedlemmene og partiavdelinger kan involveres sterkere i nominasjonsprosessen. Ved slik vedtak må det også fremgå krav til frister og hvordan forslag skal fremmes. 4. Nominasjonskomiteen sender et foreløpig forslag til liste til partiavdelingene og 15

16 kommunepartiene med en nærmere angitt frist for innsending av endringsforslag. Ved fylkestingsvalg skal listeforslaget også omfatte forslag på fylkesordfører- og varaordførerkandidat. 5. For kommunepartier og avdelinger er det en forutsetning at forslag på kandidater og endringsforslag til foreløpig og endelig listeforslag behandles på medlemsmøter. 6. Etter behandling i partiavdelingene og kommunepartiene legger nominasjonskomiteen fram sitt endelige listeforslag. 7. Nominasjonskomiteens foreløpige og endelige listeforslag med eventuelle dissenser er offentlige. Resultatet av behandlingen i kommunepartiene skal også være offentlig. 8. Endelig nominasjon foretas av et eget nominasjonsmøte som avholdes senest 14 dager før innleveringsfristen for lista. Alle som nomineres er bundet av de vedtatte programmer. 9. Nominasjonsmøtet består av 60 representanter. Alle kommunepartiene har en grunnkvote på en representant. AUFs fylkeslag velger syv representanter. De øvrige 38 fordeles på kommunepartiene proporsjonalt ut fra medlemstall pr det foregående år. 10. Representantene velges på medlemsmøte eller representantskapsmøte etter at nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram. Kommunepartiene/AUF sender inn fullmakter til fylkespartiets styre innen fastsatt frist på sine utsendinger med vararepresentanter til nominasjonsmøtet. 11. Rådgivende avstemning over kandidater kan holdes etter retningslinjer fastsatt av fylkesstyret, før nominasjonskomiteen fremmer sitt første nummererte listeforslag. 12. Et medlem av nominasjonskomiteen vurderes inhabilt - når han/hun er foreslått nominert. - når han/hun er, eller har vært, 16

17 gift/samboer med en foreslått person. Nominasjonskomiteen kan frita et medlem fra å sitte i komiteen dersom han/hun ber om det. Inhabilitet inntrer når komiteen mener han/hun er listekandidat. 13. Nominasjonsmøtets utgifter dekkes på samme måte som ved årsmøter. Se FYLKESTINGSGRUPPA. 1. Fylkespartiets styre skal etter et fylkestingsvalg innkalle til et fellesmøte mellom partiets representanter i det nye fylkestinget og partistyret eller representantskapet for å konstituere fylkestingsgruppa. Fellesmøtet utpeker partiets kandidater til fylkesutvalg og andre viktige styrer, råd og utvalg. Øvrige valg avgjøres av gruppemøtene. 2. Fylkespartiets representantskap eller styret gir fullmakt til en forhandlingsdelegasjon som på vegne av fylkespartiet skal forhandle frem posisjoner i forkant av konstituering av fylkestinget. Fylkesordførerkandidaten skal være en del av forhandlingsdelegasjonen. Fullmakten skal gi rammer og strategi for forhandlingene. Forhandlingsdelegasjonen skal legge frem innstilling som behandles av representantskapsmøtet eller styret i fylkespartiet. Medlemmer av fylkespartiets styre har rett til å delta i gruppas møter. De gis samme rettigheter som i styremøtene. Så vidt mulig skal fylkespartiets styre være representert i samtlige av gruppas møter. 4. Alle viktige saker som skal opp i fylkestinget, skal drøftes i gruppemøter. Det føres protokoll fra møtene, og gruppa skal legge fram årsmelding for fylkespartiet. 5. Vedtak i fylkestingsgruppa eller fylkespartiet er bindende. Ønsker noen å stå fritt i forhold til slike vedtak, avgjøres det av fylkestingsgruppa eller fylkespartiet. 6. Viktige saker skal legges fram for drøfting i fylkespartiets styre eller i 17

18 representantskapet. Partistyret, gruppestyret eller et flertall av gruppas medlemmer kan be om at programsaker eller saker av prinsipiell betydning, blir behandlet og avgjort av representantskapet. Gruppestyret skal i slike saker fremme innstilling til representantskapet. 7. Det velges et gruppestyre som består av partiets medlemmer i fylkesutvalget og fylkespartiets arbeidsutvalg. Gruppeleder er leder for gruppestyret. 8. Partiets representanter i fylkesutvalg og andre fylkeskommunale utvalg skal danne grupper. Disse gruppene skal organiseres og arbeide etter de regler som i det foregående er trukket opp for fylkestingsgruppa. 9. Fylkesstyret skal, i samarbeid med fylkestingsgruppa, sørge for god kontakt med partiets representanter i fylkeskommunale styrer og utvalg, for å fremme et godt og planmessig samarbeid. 10. Fylkeskommunale saker skal behandles i fylkespartiets representantskap når styret i fylkestingsgruppa ber om det, og når partistyret eller representantskapet bestemmer det. 10. REVISJON/KONTROLL 1. Til å utføre revisjonsarbeidet engasjerer styret en registrert revisor eller et revisjonsselskap av registrerte revisorer. 2. Årsmøtet velger en kontrollkomité på tre medlemmer med to varamedlemmer som har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i samsvar med gjeldende vedtekter og vedtak. Kontrollkomiteen skal avgi beretning til årsmøtet eller representantskapet (jfr. 2,pkt.4) om sitt arbeid. Medlemmer og tiltredende i fylkespartiets styre er ikke valgbare. 11 SAMARBEIDSKOMITEEN. 1. Samarbeidskomiteen består av følgende medlemmer: - 3 representanter valgt av fylkespartiets 18

19 styre. - 3 representanter valgt av LO. LOs distriktssekretær, DnA-sekretær, AUFsekretær og Stortingsrepresentanten(e) tiltrer. 2. Samarbeidskomiteen arbeider etter retningslinjer som er gitt fra DnA sentralt. 3. Samarbeidskomiteen velger selv leder og nestleder. Når partiet har leder er DnAsekretæren sekretær i komiteen. Når LO har leder, er LOs distriktssekretær sekretær. Endring: LOs distriktssekretær, partiets fylkessekretær, AUF-sekretær, gruppeleder og stortingsrepresentanten(e) tiltrer. DnA endres til: Arbeiderpartiet DnA-sekretæren endres til: partiets fylkessekretær 4. Samarbeidskomiteens leder tiltrer fylkespartiets styre med tale- og forslagsrett. Dersom leder allerede er valgt til styret, møter nestleder med tale- og forslagsrett. 12. KVINNENETTVERK Organiseringen av kvinnenettverket reguleres av Retningslinjer for kvinnenettverk i DnA. 13. ALMINNELIGE BESTEMMELSER. 1. Forhold som ikke er omtalt i disse vedtekter, reguleres av "Vedtekter for Det norske Arbeiderparti". DnA endres til: Arbeiderpartiet Det norske Arbeiderparti endres til: Arbeiderpartiet 2. Ved alle valg, nominasjoner og oppnevninger skal begge kjønn være representert med 50 prosent. Dersom innkalling av valgte vararepresentanter i rekkefølge til et møte medfører at et kjønn blir underrepresentert, innkalles neste på lista med riktig kjønn. Ved nominasjon til stortings- og fylkestingsvalg skal begge kjønn være representert på de to første plassene på valglista. 3. Rådgivende uravstemning kan foretas etter DnAs retningslinjer. DnAs endres til: Arbeiderpartiets 4. Den som har personlige eller familiære interesser (økonomiske, forretningsmessige mv.) i en sak som behandles i partiets organer eller i fylkestingsgruppe mv. er å anse som inhabile og kan således ikke ta del i behandlingen av saken. 5. Oppstår det tvil om fortolkning av 19

20 vedtektene, avgjøres dette av representantskapet eller årsmøtet. Vedtak kan ankes inn for landspartiet. 14. VEDTEKTER. 1. Fylkespartiets vedtekter vedtas av årsmøtet. De skal bygge på Det norske Arbeiderpartis vedtekter og retningslinjer og kan ikke stå i strid med dem. 2. Oppløses fylkespartiet, tilfaller alle fylkespartiets eiendeler Det norske Arbeiderparti. 3. Vedtektene kan endres av årsmøtet med alminnelig flertall. 4. Vedtektene trer i kraft etter vedtak i årsmøtet og godkjenning av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti. Det norske Arbeiderpartis endres til: Arbeiderpartiets Det norske Arbeiderparti endres til: Arbeiderpartiet Det norske Arbeiderparti endres til: Arbeiderpartiet Disse vedtektene er siste gang vedtatt på fylkespartiets årsmøte 18.mars Vedtektene er godkjent av DnA`s sentralstyre... DnAs endres til: Arbeiderpartiets 20

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014 1 Formål... 2 2 Fylkespartiet... 2 3 Likestilling... 2 4 Direkte medlemskap... 2 5 Registrering av styreverv og økonomiske interesser... 2 6 Kontingenten... 2 7 Årsmøtet... 2 8 Representantskapet... 3

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti 1 Formål Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil

Detaljer

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtektene er bygget på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer for kommunepartiene, partiavdelingene (heretter «partilaga») og kvinnenettverket vedtatt på

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 14.02.15 1 Vedtatt dd.02.2015 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet.. 3 4 Medlemsmøtet

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 1 Formål...2 2 Navn...2 3 Medlemskap...2 4 Partiavdelingene...2 5 Kommunepartiene...2 6 Fylkespartiene...2 7 Landsmøtet...3 8 Landsstyret...3 9 Sentralstyret...4

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiet i Bergen Endret sist på årsmøtet 06.02.2016 Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Innholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Organisasjon 2 3 Årsmøte 2 4 Representantskap

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR OPPLAND ARBEIDERPARTI 1. FORMÅL Oppland Arbeiderparti skal arbeide for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer

Detaljer

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015 Arbeiderpartiet.no INNHOLD VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 2 1 Formål... 2 2 Navn... 2 3 Medlemskap... 2 4 Partiavdelingene... 2 5

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER Buskerud Arbeiderpartis gjeldende vedtekter vedtatt på årsmøtet 25. mars 2012: 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI Revidert utgave til behandling på årsmøte 11. februar 2017 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI 1 Formål...3 2 Organisasjonens oppbygging....3 3 Årsmøtet....

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti

Aust-Agder Arbeiderparti Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2013 16.-17.mars Thon hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 3: Saksliste og kjøreplan Side

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

Årsmøte Ringerike Arbeiderparti

Årsmøte Ringerike Arbeiderparti Årsmøte Ringerike Arbeiderparti 14 februar 2015 Kl. 10:00 Ringerike folkehøgskole ringerike.arbeiderparti.no 1 ProtokollRingerikeArbeiderparti Årsmøte2015 Dato:Lørdag14februar2015 Tid:10:00 16.00 Sted:Ringerikefolkehøgskole

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Fellesvedtekter - kommuneforeninger. Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016.

Fellesvedtekter - kommuneforeninger. Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016. Fellesvedtekter - kommuneforeninger Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016. Fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger Vedtekter for Høyres kommuneforeninger.

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én Sak 6. Vedtekter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Sak 6.1 Forslag til vedtektsendringer med innstilling fra fylkesstyret

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Forslag til Nominasjon og programprosess for Ringerike Arbeiderparti.

Forslag til Nominasjon og programprosess for Ringerike Arbeiderparti. Forslag til Nominasjon og programprosess for Ringerike Arbeiderparti. Vedtekter Arbeiderpartiets vedtekter: 6. Nominasjon til kommunestyrevalg Punkt 2. Medlemsmøte eller representantskapet velger en nominasjonskomité

Detaljer

Aust-Agder Høyres lover. [Skriv her]

Aust-Agder Høyres lover. [Skriv her] [Skriv her] AUST-AGDER HØYRES LOVER Sist endret: 09.02.13 på Aust-Agder Høyres Fylkesårsmøte 1 Formål Aust-Agder Høyre, som er fylkesorganisasjon i Aust-Agder valgdistrikt, vil føre en konservativ fremskrittspolitikk,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon:

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: INFORMASJONSBREV Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: Som er åpen og inkluderende Hvor det er lett å engasjere seg Hvor det gis gode muligheter for å delta i beslutningsprosesser Hvor det

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Årsmøtehefte nr. 4. Årsmøtehefte nr. 4 Vedtekter

Årsmøtehefte nr. 4. Årsmøtehefte nr. 4 Vedtekter Årsmøtehefte nr. 4 Årsmøtehefte nr. 4 Vedtekter Oslo Arbeiderpartiets årsmøte 11.-12. mars 2016 4 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer