Take Credit! Del I og Del II. Del I og Del II. Oppstart høsten Oppstart høsten NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Take Credit! Del I og Del II. Del I og Del II. Oppstart høsten 2007. Oppstart høsten 2007. NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU"

Transkript

1 Take Credit! Del I og Del II Oppstart høsten 2007 Take Credit! 60 studiepoeng som fjernundervisning Del I og Del II Et årsstudium i engelsk på universitetsnivå Oppstart høsten studiepoeng som fjernundervisning Et årsstudium i engelsk på universitetsnivå NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU

2 Dette er spesielt viktig å lese hvis du skal søke på Take Credit!: Kvalitetsreformen og Take Credit! Kvalitetsreformen ble innført ved alle universiteter og høgskoler høsten Dette innebærer endring av studieprogram fra grunnfag, mellomfag og hovedfag til bachelor og mastergrad. Dette gjelder også Take Credit! og Institutt for moderne fremmedspråk er i gang med en revidering av Take Credit! Del I og Del II. Vi ønsker å oppdatere deler av det faglige innholdet i tillegg til å lage en ny nettportal og nettsider for de ulike kursene, og vi ønsker å endre strukturen på kursene noe, slik at det blir større sammenfall med den ordinære basisdelen som tilbys ved NTNU. Som et ledd i oppdateringen tilbyr vi et nytt emne SPRÅK. Dette emnet vil erstatte modulene Fonetikk (ENG6204) og Grammatikk (ENG6205) i Del II av dagens Take Credit! program. Se side 8 for detaljer. Vi vil også gjennomføre et prøveprosjekt våren 2008 hvor vi planlegger å tilby det nye emnet SKRIFTLIG SPRÅKFERDIGHET PÅ NETT. Dette emnet vil erstatte modulene Skriftlig språkferdighet (ENG6103) i Del I og Oversettelse (ENG6206) i Del II av dagens Take Credit! program. Se side 6 for detaljer. Oppdateringen av emnene betyr at studieplanen for Del I og II er revidert og fra høsten 2007 må studenter velge mellom 3 forskjellige studieplan. Se side 1 for detaljer. Studenter som har tidligere tatt Take Credit! kurs vil få anledning til å gjøre ferdig sitt Take Credit! studium innen en gitt frist. Take Credit! Del III vil fortsatt bli tilbudt i sin nåværende form, men vil etter hvert bli revidert. Opptak til studiet (side 4) Eksamen (side 14) Take Credit! NTNU-VIDERE: Ta k e C r e d i t!

3 Innholdsfortegnelse Hva er Take Credit! Del I og Del II? 4 Endringer i studieplanen 5 Take Credit! - et samarbeidsprosjekt 3 Take Credit! Del III engelsk som fjernundervisning 3 Opptak til studiet 4 Opptakskrav 4 Generell studiekompetanse 4 Realkompetanse 4 Dokumentasjon 4 Kopiene må være attestert! 5 Undervisningsplan Take Credit! Del I 6 Nytt emne: Skriftlig språkferdighet på nett 6 Undervisningsplan Take Credit! Del II 8 Nytt emne: Språk 8 Hva består studiepakken av? Take Credit! Del I 10 Hva består studiepakken av? Take Credit! Del II 11 Hvor skal søknaden sendes? 13 Pris 13 Eksamen 14 Krav for å få melde seg opp til eksamen 14 Hvor og når blir det eksamen? 14 Hvor mange ganger kan man gå opp til eksamen? 14 Eksamen som privatist 14 Eksamenssted for privatister 14 Lån i Statens lånekasse for utdanning 15 Bokliste - Take Credit! Del I 16 Bokliste - Take Credit! Del II 18 Ordbøker Take Credit! Del I og Del II 21 Preparing for Take Credit! 23 Bokbestillingsliste - Take Credit Del I 27 Bokbestillingsliste - Take Credit Del II 29

4 Hva er Take Credit! Del I og Del II? 60 studiepoeng som fjernundervisning et årsstudium i engelsk på universitetsnivå bygger på studieplanen ved Institutt for moderne fremmedspråk, engelskseksjonen, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitetet (NTNU) Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig. Hvis du ikke kan studere som heltidsstudent, dvs har jobb eller andre forpliktelser, anbefaler vi at du tar bare en Del om gangen. Endringer i studieplanen Fra og med studieåret 2007/2008 er studieplanen endret. Som ny student, må du velger enten Studieplan A eller Studieplan B. Studieplan A Take Credit! Del I (A) Antall Emne studiepoeng ENG6101 Litteratur 12 Take Credit! Del II (A) Antall Emne studiepoeng ENG6100 Språk (på nett 12 sammenslått fonetikk og grammatikk) Eller - ENG6204 Fonetikk ENG6205 Grammatikk (siste gang 2007/08) 6 6 ENG6103 Skriftlig 6 ENG6102 Kulturkunnskap 12 språkferdighet ENG6207 Muntlig 12 ENG6206 Oversettelse 6 språkferdighet Totalt studiepoeng: 30 Totalt studiepoeng: 30 Ta k e C r e d i t!

5 Studieplan B Take Credit! Del I (B) Take Credit! Del II (B) Antall Antall Emne studiepoeng Emne studiepoeng ENG6101 Litteratur 12 ENG6102 Kulturkunnskap 12 ENG6200 Skriftlig språkferdighet på nett (pilotprosjekt våren 2008) ENG6207 Muntlig språkferdighet ENG6100 Språk (på nett sammenslått fonetikk og grammatikk) Eller - 12 ENG6204 Fonetikk ENG6205 Grammatikk (siste gang 2007/08) Totalt studiepoeng: 36 Totalt studiepoeng: 24 Kun for studenter som allerede har tatt Del I og som ønsker å fullføre årstudium. Studieplan C Take Credit! Del II (C) Antall Emne studiepoeng ENG6204 Fonetikk 6 ENG6205 Grammatikk 6 (siste gang 2007/08) Eller - ENG6100 Språk (på nett sammenslått fonetikk og grammatikk) 12 ENG6206 Oversettelse 6 ENG6207 Muntlig språkferdighet 12 Totalt studiepoeng: 30

6 Take Credit! - et samarbeidsprosjekt Institutt for moderne fremmedspråk, engelskseksjonen ved NTNU har det faglige ansvaret. NRK har produsert radioprogrammene på Del I. Institutt for drama, film og teater, NTNU har produsert video- og audioprogrammene på Del II. NTNU videre koordinerer samarbeidet, administrerer studiet og gir svar på spørsmål. Utviklinga av Take Credit! er finansiert av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Sentralorganet for fjernundervisning (SOFF) og NRK (Del I). Take Credit! Del III engelsk som fjernundervisning Fordypningstillegg eller egne selvstendige fag/emner Take Credit! Del III som fordypningstillegg Må ha årsstudium (60 studiepoeng) i engelsk på universitetsnivå Må ta to 15-studiepoengsemner Take Credit! Del III som egne fag/emner Må ikke ha årsstudium (60 studiepoeng) i engelsk på universitetsnivå Kan velge å ta bare ett emne eller flere emner I Take Credit! Del III kan du velge mellom seks forskjellige 15-studiepoengsemner. Kursene starter om høsten med eksamen våren etter. Det er utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om Take Credit! Del III, som du kan få ved å henvende deg til NTNU videre, tlf / , eller se: Ta k e C r e d i t!

7 Opptak til studiet Opptakskrav Det er ingen formelle krav for å bli tatt opp til studiet, men for å melde deg til eksamen kreves det dokumentert generell studiekompetanse eller realkompetanse. All dokumentasjon i forbindelse med generell studiekompetanse og realkompetanse må sendes inn sammen med søknaden. Søknaden og dokumentasjon må sendes i posten eller leveres direkte. Det er ikke mulig å benytte telefax eller elektronisk post. Hvis du tidligere har søkt på Take Credit! og har mottatt beskjed om at du har generell studiekompetanse, trenger du ikke å sende oss ny dokumentasjon på dette. Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse oppnår du ved å bestå enten examen artium, økonomisk gymnas, 3-årig videregående skole på allmennfaglig studieretning eller handel og kontor. 3-årig videregående opplæring etter Reform 94 godkjennes når krav til fag er oppfylt i henhold til gjeldende forskrift. Andre 3-årige utdanningsløp i videregående skole godkjennes når de samme fagkravene er dekket innenfor eller i tillegg til utdanningen. Disse fagene er: Norsk (14), Engelsk (5), Matematikk (5), Naturfag (5), Samfunnslære (2) og Nyere historie (4). Fagene må være avlagt i allmennfaglig studieretning eller i studieretning for allmenne, økonomiske eller administrative fag med karakteren 2 eller bedre. Timetall pr. uke i parentes. Andre utdanninger som f.eks. fag-/svennebrev kan også, sammen med de seks angitte fagene, godkjennes som generell studiekompetanse. Dette gjelder også for alder (minst 23 år) kombinert med 5 års praksis. Internasjonal Baccalaureate og enkelte nordiske utdanninger kan også gi generell studiekompetanse. I tillegg kan generell studiekompetanse godkjennes dersom man har avlagt eksamen på høgskole eller universitet i et studium av minst 1 års varighet eller 20 vekttall. Utenlandsk utdanning kan også dekke kravene til generell studiekompetanse etter nærmere retningslinjer. NB! Søkere som har tatt sin utdanning i utlandet bør ta kontakt med Studieavdelingen, Internasjonal seksjon, tlf Realkompetanse Du kan søke om å få melde deg til eksamen på bakgrunn av realkompetanse, hvis du har fylt 25 år. Dokumentasjon Som dokumentasjon på generell studiekompetanse må du legge ved attesterte kopier av vitnemål fra din utdanning og evt. praksis (se over) eller immatrikuleringsbevis fra norsk universitet eller vitenskapelig høgskole. Dersom du ønsker å søke om å få ta eksamen på bakgrunn av realkompetanse, må du vedlegge attesterte kopier av alle dine vitnemål for utdanning og attester for praksis/yrkeserfaring. Dersom du har skiftet navn og noen eller alle dine vitnemål/attester viser et annet navn enn det du har i dag, må dokumentasjon på navneendringen vedlegges (eks. navnebevilgning, vigselsattest o.l.).

8 Ta k e C r e d i t! Kopiene må være attestert! Alle vedlegg til søknaden din må være attestert. Med attestering menes stempel og underskrift fra offentlig kontor som bekrefter kopiens riktighet. Stempelet må vise hvilket offentlig kontor vedkommende som bekrefter riktigheten arbeider ved. Kopier av vitnemål tas av originalvitnemålet og ikke av tidligere attesterte kopier. Stempel og underskrift må være originale, og du kan da ikke sende inn kopier av et attestert vitnemål. Av denne grunn kan heller ikke telefax eller elektronisk post benyttes. Dersom dine papirer ikke er riktig attestert risikerer du at din søknad ikke blir behandlet.

9 Undervisningsplan Take Credit! Del I ENG6101 Litteratur, 12 studiepoeng Tilnærmingen til Litteratur er genre-basert, dvs. strukturert rundt de tre litterære genrene (poesi, drama og prosa), og prøver å se tekstene i flere perspektiver: Den enkelte teksts unike kvalitet, dens genremessige karakteristikk og begrensninger. Samtidig må studentene beherske grunnleggende ferdigheter i praktisk analyse og tolking av teksten. Studiet fokuserer på enkeltteksten og den litterære genren den tilhører. Vi vil i tillegg søke å sette enkeltteksten i historisk og kulturell sammenheng, også med forfatterens liv og erfaringer som bakgrunn, men dette vil ikke være studiets hovedmålsetninger. (Litteraturemnene på fordypningsnivå og masterstudiet er derimot mer opptatt av slike kontekstuelle sammenhenger.) For en fullstendig oversikt over pensum se vedlagte bokliste. ENG6101 Obligatorisk innlevering av 1 av 3 oppgaver Eksamen 19. mai 2008: skriftlig, 8 timer. ENG6103 Skriftlig språkferdighet, 6 studiepoeng Dette emnet sikter på å gi en innføring i skriveprosessens ulike stadier, fra det øyeblikk vi først lurer på hva vi egentlig skal skrive helt frem til finpussingen av et ferdig essay. Kurset tar dessuten opp karakteristiske trekk ved forskjellige teksttyper, bl.a. beskrivende, fortellende og argumenterende tekst. Gjennom hele kurset blir det lagt vekt på å utvikle studentens språkbruk i skriftlig engelsk. ENG6103 Obligatorisk innlevering av 4 av 6 oppgaver Eksamen 20. mai 2008: skriftlig, 3 timer Nytt emne: Skriftlig språkferdighet på nett Institutt for moderne fremmedspråk er i gang med en revidering av Take Credit! Del I og Del II. Vi ønsker å oppdatere deler av det faglige innholdet i tillegg til å lage en ny nettportal og nettsider for de ulike kursene, og vi ønsker å endre strukturen på kursene noe, slik at det blir større sammenfall med den ordinære basisdelen som tilbys ved NTNU. Som et ledd i oppdateringen vil vi gjennomføre et prøveprosjekt våren 2008 hvor vi planlegger å tilby det nye emnet SKRIFTLIG SPRÅKFERDIGHET PÅ NETT (ENG6200). Dette emnet vil erstatte modulene Skriftlig språkferdighet (ENG6103) i Del I og Oversettelse (ENG6206) i Del II av dagens Take Credit! program. I den forbindelse kommer studenter som er oppmeldt i Del I til å få tilbud om å delta i et prøveprosjekt (maks 15 stykker). Studenter som blir med i prosjektet, vil automatisk følge Studieplan B og få godskrevet studiepoeng tilsvarende de to kursene fra Del I og Del II.

10 SKRIFTLIG SPRÅKFERDIGHET PÅ NETT kurset kommer i hovedsak til å være nettbasert, men deler av kursmateriellet vil likevel være papirbasert. Som deltakere i prøveprosjektet vil studentene få tettere oppfølging og mer kontakt med faglærer. I tillegg ønsker vi også å være i dialog med prosjektdeltakerne slik at vi kan få tilbakemelding på hvordan det nye emnet fungerer. ENG6200 Skriftlig språkferdighet på nett, 12 studiepoeng Emnet er et alternativ til emnene ENG6103 Skriftlig språkferdighet og ENG6206 Oversettelse. Faglig gir emnet en innføring i de viktigste problemene for norske studenter når det gjelder skriftlig formulering på engelsk. Emnet skal gjøre studentene bevisste på og kritiske til sine språklige valg i forskjellige sammenhenger, så vel som å gi anledning til å oppøve sin ferdighet i praktisk engelsk. Kurset har en tematisk struktur hvor diskurskompetanse, kontrastiv grammatikk, oversettelse, tekstanalyse og tekstproduksjon står sentralt. Kurset er oppgavedrevet, og de forskjellige temaer er presenteret gjennom en serie bakgrunnstekster som fokuserer på problemstillingene i de ulike oppgavene. Hovedsakelig er kurset nettbasert, men en del kursmateriell vil være tilgjenglig i tradisjonelt papirformat. Sammenlignet med det øvrige kurstilbudet, gis det her tettere oppfølging fra veileder, både gjennom tilbakemelding på innleveringer og gjennom dialog i kursets eget diskusjonsforum på nett. Her kan kommentarer og spørsmål legges ut når det passer den enkelte student. Med fjernstudiets fleksibilitet tilbys her et faglig oppdatert emne som ligger nærmere opp til den studieformen heltidsstudenten har. ENG6200 Obligatoriske oppgaver: 5 av 8 Eksamen 20. mai 2008: skriftlig hjemmeeksamen ENG6207 Muntlig språkferdighet, 12 studiepoeng Dette emnet skal gi studenten anledning til bedre å beherske sin bruk av muntlig engelsk, bl.a. ved å øve inn korte muntlige presentasjoner over diverse, valgfrie emner. Ved eksamen blir det lagt vekt på studentens evne til å snakke engelsk flytende og uten alvorlige feil i uttale, intonasjon, setningsbygning eller ordvalg. Studenten skal også kunne lese høyt og forklare ukjente tekster i moderne engelsk, samt enkelte ord og uttrykk i allmenn bruk. Studenten skal kunne delta aktivt i samtale med eksaminatorene. ENG6207 eksamen 5. og 6. juni i Trondheim. Ta k e C r e d i t!

11 Undervisningsplan Take Credit! Del II Nytt emne: Språk (ENG6100) Som et ledd i oppdateringen av Take Credit! blir det nye emnet SPRÅK (ENG6100) tilbudt nå. Dette emnet erstatter modulene Fonetikk (ENG 6204) og Grammatikk (ENG6205) i Del II fra og med studieåret 2008/2009. Studenter som er oppmeldt i Del II for 2007/2008 kan velge kursene Fonetikk (ENG6204) og Grammatikk (ENG6205) eller det nye emnet Språk (ENG6100). Studenter som velger Språk (ENG6100), vil få godskrevet studiepoeng tilsvarende de to kursene ENG6204 og ENG6205 selv om omfanget i realiteten er mindre. Språkkurset går i vårsemesteret og avsluttes med skriftlig eksamen som alle Take Credit!-kursene. ENG6100 Språk, 12 studiepoeng Emnet er et alternativ til emnene ENG6204 og ENG6205. Faglig gir emnet en innføring i engelsk fonetikk/fonologi (språklyder), morfologi (ords oppbygning), semantikk (meningen i språket) og syntaks (setningsstruktur). Hovedsakelig er kurset nettbasert, men kursmaterialet vil være tilgjengelig både elektronisk og i tradisjonelt papirformat. Sammenlignet med det øvrige kurstilbudet, gis det her tettere oppfølging fra veileder, både gjennom tilbakemelding på innleveringer og gjennom dialog i kursets eget diskusjonsforum på nett. Her kan kommentarer og spørsmål legges ut når det passer den enkelte student. Alt obligatorisk arbeid foregår i studentens egen elektroniske loggbok. Med fjernstudiets fleksibilitet tilbys her et faglig oppdatert emne som ligger nærmere opp til den studieformen heltidsstudenten har. For en fullstendig oversikt over pensum, se vedlagte bokliste. ENG Obligatoriske loggboksoppgaver: 8 av 13 Eksamen 3. juni 2008: skriftlig, 5 timer ENG6204 Fonetikk, 6 studiepoeng - OBS! siste gang 2007/2008 Dette emnet gir en innføring i hvordan vi kan beskrive engelske språklyder og engelsk setningsmelodi, med særlig henblikk på britisk engelsk. Etter endt kurs skal studenten ikke bare kunne beskrive uttalen av ord og setninger i detalj, men skal også kunne gjenkjenne feilaktig uttale, beskrive feilen, og vise til hvordan den kan korrigeres. I tillegg skal kurset gi studenten hjelp til å identifisere og korrigere feil og svakheter i egen uttale. Det forutsettes at studenten arbeider aktivt med de øvingsbånd som følger med studiematerialet. For å finne frem til uttalen av enkeltord er en uttaleordbok uunnværlig (se vedlagte bokliste). For en fullstendig oversikt over pensum, se vedlagte bokliste. ENG6204 Obligatorisk innlevering av 4 av 10 oppgaver Eksamen 2. juni 2008: skriftlig, 3 timer ENG6205 Grammatikk, 6 studiepoeng - OBS! siste gang 2007/2008 Emnet er delt i to trinn. Det første trinnet gir en innføring i hvordan engelske setninger og fraser er bygd opp, og introduserer samtidig den terminologi vi trenger for å beskrive strukturen i disse setningene og frasene. Det andre trinnet utgjøres av

12 et fordypende studium av enkelte trekk i engelsk grammatikk, især på punkter hvor det er forskjell mellom engelsk og norsk grammatikk, f.eks. i bruken av artikler og av progressiv form. Det legges vekt på forholdet mellom grammatisk form og betydning, f.eks. i bruken av forskjellige tempusformer, modale hjelpeverb, og adverbialer. Kurset forutsetter at studenten fra før har et godt kjennskap til de grunnleggende trekk ved engelsk formlære (pronomenformer, uregelmessige flertallsformer av substantiver, bøyningsformer av verb og adjektiver m.v.). For den som ønsker å friske opp sine kunnskaper i dette henseende, kan vi anbefale Johannesson, Basic English Morphology. For en fullstendig oversikt over pensum, se vedlagte bokliste. ENG6205 Obligatorisk innlevering av 2 av 5 oppgaver Eksamen 3. juni 2008: skriftlig, 4 timer ENG6206 Oversettelse, 6 studiepoeng (Studieplan A og C) Målet med dette emnet er å gi studentene de praktiske ferdighetene og den språkkunnskap som er nødvendig for å kunne oversette et relativt vidt omfang av norske tekster til engelsk. Kursheftet inneholder en kort introduksjon til denne delen av studiet. For en fullstendig oversikt over pensum se vedlagte bokliste. ENG Obligatorisk innlevering av 4 av 8 oppgaver Eksamen 4. juni 2008: skriftlig, 2 timer. ENG6102 Kulturkunnskap, 12 studiepoeng (Studieplan A og B) Studiet i Kulturkunnskap fokuserer på Storbritannia og USA. Målet med dette emnet er å introdusere studentene til samspillet mellom viktige verdier, tradisjoner og sosiale strukturer i disse samfunnene, og derved få innsikt i dynamikken i dem. Det forventes at studentene gjør seg kjent med geografi, demografi og historisk utvikling så vel som politisk system, innenriks- og utenrikspolitikk, økonomi, sosial struktur, rettsapparat, utdanningssystem, religion og media. Hovedvekten legges på dagens samfunn, men studentene må også se situasjonen i dag i et historisk perspektiv. Studenten skal kjenne til hendelser fra Storbritannia og USA som blir tatt opp i norsk radio, TV og presse. Det er også anbefalt at studenten holder seg ajour ved å lese britiske og amerikanske aviser og tidsskrifter av og til. For en fullstendig oversikt over pensum se vedlagte bokliste. ENG6102 Obligatorisk innlevering av 1 av 3 oppgaver Eksamen 30. mai 2008: skriftlig, 8 timer. (ENG6207 Muntlig språkferdighet, 12 studiepoeng) (Studieplan C) Hvis du har tatt Del I før studieåret 2007/2008, må du ta Muntlig språkferdighet i Del II (Studieplan C). Se side? for undervisningsplan for Muntlig språkferdighet. Ta k e C r e d i t!

13 Hva består studiepakken av? Take Credit! Del I Take Credit! Del I går over to semester med eksamen i slutten av det andre semesteret. All undervisning foregår på engelsk. Du må ha tilgang til CDspiller. Det finnes to forskjellige studiepakker: Studiepakke A består av komponentene 1, 2, 4 og 5 Studiepakke B består av komponentene 1, 3, 4 og 5 1. Litteratur (12 studiepoeng) Kursbok 12 radioprogammer som du vil motta på CD 2. Skriftlig språkferdighet (6 studiepoeng) Kursbok 3. Skriftlig språkferdighet på nett (12 studiepoeng) Tilgang på kursets nettressurser (Diskusjonsforum, eget hjemmeområdet, bakgrunnstekster, oppgaver) Kompendium 4.. Muntlig Språkferdighet (12 studiepoeng) Kurshefte 5. Oppgaver For å gå opp til eksamen er det obligatorisk innlevering av oppgaver. De oppgavene som skal rettes må sendes inn til retting senest 25 april Studenter som ikke leverer de obligatoriske oppgavene innen fristen vil ikke få adgang til å ta eksamen. Studieplan A: 1 oppgave i Litteratur, og 4 oppgaver i Skriftlig språkferdighet. Studieplan B: 1 oppgave i Litteratur og 5 oppgaver i Skriftlig språkferdighet på nett. Innsendelse av flere oppgaver ut over de obligatoriske anbefales på det sterkeste. Totalt antall oppgaver du kan få rettet: 3 i Litteratur, 6 i Skriftlig språkferdighet / alternativt 8 oppgaver i Skriftlig språkferdighet på nett. 6. Eksamen Du kan gå opp til eksamen en gang, dvs den eksamen som arrangeres som avslutning på det Take Credit! Del I kurset du følger. Du kan imidlertid gå opp til eksamen som privatist ved en senere anledning. (Se avsnittet om eksamen side 14.)

14 Hva består studiepakken av? Take Credit! Del II Take Credit! Del II går over to semester med eksamen i slutten av det andre semesteret. All undervisning foregår på engelsk. Du må ha tilgang til CDspiller og DVDspiller. Det finnes tre forskjellige studiepakke (studieplan): Studiepakke/plan A består av komponentene (1 + 2) eller 3, og 4, 5, 7 Studiepakke/plan B består av komponentene (1 + 2) eller 3, og 5, 7 Studiepakke/plan C består av komponentene (1 + 2) eller 3, og 4, 6, 7 1. Grammatikk (6 studiepoeng) 20 forelesninger på DVD med relativt enkle illustrasjoner. Kursbok 2. Fonetikk (6 studiepoeng) Lyddelen: 9 forelesninger på DVD med relativt enkle illustrasjoner. Intonasjon: 5 forelesninger på CD Kursbok 3 Språk (nettbasert)- alternativ til Grammatikk + Fonetikk (12 studiepoeng) Tilgang på kursets nettressurser (Diskusjonsforum, elektronisk kursbok med lydfiler, termbank, eget hjemmeområdet med elektronisk loggbok, oppsumeringsoppgaver) Kursbok 4. Oversettelse (6 studiepoeng) Kurshefte 5. Kulturkunnskap (12 studiepoeng) Kursbok (6.. Muntlig Språkferdighet (12 studiepoeng)) Hvis du har tatt Del I før studieåret 2007/2008, må du ta Muntlig språkferdighet i Del II (Studieplan C). Se side10 for innhold i studiepakken for Muntlig språkferdighet. 7. Oppgaver For å gå opp til eksamen er det obligatorisk innlevering av oppgaver. Oppgaver som skal rettes må sendes inn til retting senest 25 april Studenter som ikke leverer de obligatoriske oppgavene innen fristen vil ikke få adgang til å ta eksamen. Studieplan A: 4 oppgaver i Fonetikk (3 i lyddelen, 1 i intonasjon), 2 oppgaver i Grammatikk (alternativt: 8 oppgaver i Språk nettkurs), 4 oppgaver i Oversettelse og 1 oppgave i Kulturkunnskap. Ta k e C r e d i t!

15 Studieplan B: 4 oppgaver i Fonetikk (3 i lyddelen, 1 i intonasjon), 2 oppgaver i Grammatikk (alternativt: 8 oppgaver i Språk nettkurs), og 1 oppgave i Kulturkunnskap. Studieplan C: 4 oppgaver i Fonetikk (3 i lyddelen, 1 i intonasjon), 2 oppgaver i Grammatikk (alternativt: 8 oppgaver i Språk nettkurs), og 4 oppgaver i Oversettelse Innsendelse av flere oppgaver ut over de obligatoriske anbefales på det sterkeste. Totalt antall oppgaver du kan få rettet: 10 i Fonetikk, 5 i Grammatikk, 13 i Språk, 8 i Oversettelse, 3 i Kulturkunnskap. 8. Eksamen Du kan gå opp til eksamen en gang, dvs den eksamen som arrangeres som avslutning på det Take Credit! Del II kurset du følger. Du kan imidlertid gå opp til eksamen som privatist ved en senere anledning. (Se avsnittet om eksamen, side 12.)

16 Hvor skal søknaden sendes? Søknadsskjemaet med vedlegg sendes til NTNU videre, Pav A - Dragvoll, 7491 Trondheim. Telefon: Søknaden er bindende og du blir automatisk oppmeldt til eksamen. OBS! Take Credit! har nå 3 studieplaner: Nye studenter velger enten Studieplan A eller B. Studieplan C er kun for studenter som har tatt Del I før studieåret 2007/2008. Vennligst påfør søknaden ønsket studieplan A, B eller C. Pris Studiepakke for Studieplan A: Kr ,- for Del I og kr ,- for Del II. Studiepakke for Studieplan B: Kr ,- for Del I og kr for Del II (ulike antall studiepoeng per del) Studiepakke for Studieplan C: Kr ,- for Del II. I tillegg til prisen for studiepakken kommer utgiftene til pensumlitteratur (se vedlagte bokbestillingslister) og semesteravgift, som for tiden er på kr 440,-. Ta k e C r e d i t!

17 Eksamen Krav for å få melde seg opp til eksamen Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse (se side 3) for å få melde deg opp til eksamen. Fra og med høsten 2006 blir du automatisk oppmeldt til eksamen i alle emnene tilhørende Take Credit!-kursene du har søkt på. Ønsker du imidlertid å utsette et eller flere emner, må selv skriftlig melde deg av eksamen innen 15. april. Skriftlig avmelding sendes NTNU VIDERE, Pav. A - Dragvoll, 7491 Trondheim Hvor og når blir det eksamen? Det vil bli arrangert eksamen på forskjellige steder i landet. Det er Studieavdelingen ved NTNU som avgjør hvor det blir arrangert eksamener. Muntlig eksamen (ENG6207) blir i Trondheim. Det er eksamen i Take Credit! på slutten av det andre semesteret, dvs i mai Hvor mange ganger kan man gå opp til eksamen? Som Take Credit! student kan du ta eksamen en gang, det vil si den eksamen som arrangeres som avslutning på det Take Credit! kurset du følger. Du kan imidlertid ved en senere anledning ta eksamen som privatist. Det er derved mulig å ta eksamen i ett emne av gangen, hvis du synes det blir for krevende å ta alle samtidig. Hvis du blir vurdert til ikke å ha bestått i ett emne, har du rett til å gå opp til eksamen igjen som privatist. Hvis du vil ta opp ett emnet på nytt for å forbedre karakteren, har du rett til å framstille deg én gang i ett emne i hvert studieår. Eksamen som privatist Ved eventuelle forandringer i pensumlisten for Take Credit! vil den pensumvariant som har gått ut, kunne brukes til eksamen i tre semester etter at forandringen har trådt i kraft. Eksamenssted for privatister I høstsemesteret: Hvis du skal ta eksamen som privatist i høstsemesteret, må du komme til Trondheim for å ta eksamen. Dette er fordi vi i høstsemesteret ikke har noen ordinære Take Credit! eksamener omkring i landet. Frist for oppmelding til eksamen for privatister er 1. september i høstsemesteret. I vårsemesteret: Take Credit! starter som regel hver høst og har eksamen hver vår. Så lenge vi fortsetter med oppstart av Take Credit! om høsten, vil vi også arrangere eksamen på en del plasser i landet våren etter. Dette betyr at du kan velge å ta privatisteksamen på et av de stedene hvor vi arrangerer ordinær Take Credit! eksamen. Vi har ikke oversikt over hvor det blir eksamen før tidligst ved årsskiftet. Frist for oppmelding til eksamen for privatister er 1. februar i vårsemesteret.

18 Lån i Statens lånekasse for utdanning Take Credit! er støtteberettiget i Lånekassen. Du kan søke om lån på : eller du kan henvende deg til nærmeste lånekassekontor tlf: Det gis ekstralån til kursavgift. Ta k e C r e d i t!

19 Bokliste - Take Credit! Del I Alle bøkene kan bestilles fra SiT Tapir, universitetets bokhandel. Bestillingsskjema er vedlagt. Studentene bør ha tilgang til minst en norsk-engelsk, en engelsk-norsk og en engelsk-engelsk ordbok. Se side 21. Litteratur (Studieplan A og B) Obligatorisk Jane Austen, Sense and Sensibility (Penguin) Emily Brontë, Wuthering Heights (Norton Critical Edition) Mark Twain, Huckleberry Finn (Norton Critical Edition) Følgende kortere tekster: Conrad, Outpost of Progress ; Joyce, The Dead ; Mansfield, The Voyage ; Lawrence, Fanny and Annie ; Hawthorne, Young Goodman Brown ; Crane, The Bride Comes to Yellow Sky ; (Tekstene er inkluderte i Christopher Dolley [red.] The Penguin Book of English Short Stories og i James Cochrane [red.], The Penguin Book of American Short Stories. William Shakespeare, Hamlet (New Cambridge Shakespeare) William Shakespeare, A Midsummer Night s Dream (New Cambridge Shakespeare) Oliver Goldsmith, She Stoops to Conquer (Longman Study Texts) Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest (Heinemann Educational) G. B. Shaw, Pygmalion (Penguin) Sean O Casey, Juno and the Paycock (in Sean O'Casey: Three Dublin Plays) (Faber) Samuel Beckett, Krapp s Last Tape (Faber) T. S. Eliot, The Cocktail Party (Faber) Harold Pinter, The Homecoming (Faber) Athol Fugard m. fl., Sizwe Bansi is Dead (in Statements: Three Plays) (Oxford) Følgende dikt: Sir Patrick Spens ; Arnold, Dover Beach ; Auden As I Walked out one Evening ; Blake, London ; Browning, My Last Duchess ; cummings, The Cambridge ladies who live in furnished souls ; Dickinson, The Soul Selects her own Society ; Donne, The Canonization Batter my Heart ; Eliot, Journey of the Magi ; Frost, The Death of the Hired Man ; Hardy, The Darkling Thrush ; Heaney, Punishment ; Jonson, On My First Son ; Keats, Ode to a Nightingale La Belle Dame sans Merci ; Larkin, The Whitsun Weddings ; Milton, How Soon Hath Time ; Owen, Anthem for Doomed Youth ; Pound, The Garden ; Rich, Diving into the Wreck ; Shakespeare, Shall I Compare Thee ; Shelley, Ode to the West Wind ; Smith, Thoughts about the Person from Porlock ; Stevens, The Snow Man ; Swift, A Satirical Elegy on the Death of a Late Famous General ; Thomas, Do Not Go Gentle into That Good Night ; Toomer, Face ; Whitman, When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed ; Wordsworth, Composed Upon Westminster Bridge She Dwelt Among the Untrodden Ways Three Years She Grew A Slumber Did My

20 Spirit Seal ; Wyatt, The Long Love that in my Thought Doth Harbor ; Yeats, The Wild Swans at Coole Diktene finnes i The Norton Anthology of Poetry, 5 th edition bortsett fra Frost og Swift som blir tilsendt med kursboka. Versification, i The Norton Anthology of Poetry, 5th edition Jeremy Hawthorn, Studying the Novel (Edward Arnold: 5 th edition) M. H. Abrams, A Glossary of Literary Terms (Harcourt, Brace, Jovanovich) Skriftlig språkferdighet (Studieplan A) Obligatorisk Ruth Spack, Guidelines. A Cross-Cultural Reading/Writing Text. (Cambridge University Press) Diana Hacker, A Writer's Reference. 5th ed. (St. Martin's Press) Til supplering The Penguin Dictionary of English Synonyms and Antonyms (London, Penguin) Skriftlig språkferdighet på nett (Studieplan B) Til supplering Diana Hacker, A Writer's Reference. 5th ed. (St. Martin's Press) Michael Swan, Practical English Usage. 3 rd ed. (Oxford University Press) Muntlig språkferdighet (Studieplan A og B) Til supplering Landmark Advanced Student s Book med 2 CDer (Oxford University Press, 2002). Boken og CDene gir øvelse i forståelse, grammatikk, uttrykk, skriving, lytting til autentiske språk og mer gjennom interessante tekster og øvelser. Ta k e C r e d i t!

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

Om Fredrikke Tønder Olsen (1856-1931)

Om Fredrikke Tønder Olsen (1856-1931) Om Fredrikke Tønder Olsen (1856-1931) Fredrikke Tønder Olsen ble født på handelsstedet Kopardal, beliggende i nåværende Dønna kommune. Det berettes at Fredikke tidlig viste sin begavelse gjennom stor interesse

Detaljer

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 Leder Focus on the journey-not the destination A new semester is starting and Unikum wants to welcome you all and wish you

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Kids and Internet/ Barn og Internett

Kids and Internet/ Barn og Internett Kids and Internet/ Barn og Internett A Polish-Norwegian look at the digital world of kids/ Et Polsk-Norsk blikk på barn og unges digitale hverdag Editors/redaktører Beata Godejord, PhD Per Arne Godejord,

Detaljer

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 03 Oppbygging av engelsk bachelor.. s. 05 2. TIDLIGERE STUDENTERS ERFARINGER

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

H E F T E. En erfaringsutveksling. Arbeid med å integrere. innvandrere i det norske. arbeidsmarkedet

H E F T E. En erfaringsutveksling. Arbeid med å integrere. innvandrere i det norske. arbeidsmarkedet H E F T E 1 En erfaringsutveksling Arbeid med å integrere innvandrere i det norske arbeidsmarkedet NÆRINGSLIVETS KOMPETANSENETT Integrering av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet NKN Essendropsgt

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN

HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN HØSTSEMESTERET 2011 SEMESTERPLAN BA Billedkunst Kunstakademiet MA Billedkunst Kunstakademiet Versjon: 22. juni 2011 Endringer i semesterplanen kan forekomme Oppdatert semesterplan: www.khio.no KUNSTHØGSKOLEN

Detaljer

Rekruttering til tannteknikerstudiet, - yrkessosialisering eller frafall?

Rekruttering til tannteknikerstudiet, - yrkessosialisering eller frafall? Rekruttering til tannteknikerstudiet, - yrkessosialisering eller frafall? Hva bør vi fortelle potensielle studenter? De må klare å se form og kunne gjenskape form, ellers har de ikke noe her å gjøre! (tannteknikerstudent

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk

Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktiskpedagogisk utdanning Marit Kristin Allern Avhandling for graden Doctor Rerum Politicarum. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Institutt

Detaljer

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2004/2005 Studiereglement for Handelshøyskolen BI Reglementet er vedtatt i styret 6. mars 2003 og med virkning fra 1. juni 2003. Justeringer er godkjent i kollegiet

Detaljer

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Rapporter 36/2011 Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel?

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? 0 Sigbjørn Hals IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? En studie av faktorer som kan påvirke bruken av IKT generelt og GeoGebra spesielt, hos lærere og elever på 10. og 11. årstrinn.

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

Et rom for seg selv til å skrive

Et rom for seg selv til å skrive Notat 16/2006 Marit Ulvund Et rom for seg selv til å skrive VOLDA 2006 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Marit Ulvund Høgskulen i Volda 0805-8075 Marit Ulvund http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Entreprenørskap blant innvandrere

Entreprenørskap blant innvandrere Entreprenørskap blant innvandrere Evaluering av to etablerersentre av Heidi Enehaug, Migle Gamperiene og Ali Osman AFI-notat 1/09 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer