Take Credit! Del I og Del II. Del I og Del II. Oppstart høsten Oppstart høsten NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Take Credit! Del I og Del II. Del I og Del II. Oppstart høsten 2007. Oppstart høsten 2007. NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU"

Transkript

1 Take Credit! Del I og Del II Oppstart høsten 2007 Take Credit! 60 studiepoeng som fjernundervisning Del I og Del II Et årsstudium i engelsk på universitetsnivå Oppstart høsten studiepoeng som fjernundervisning Et årsstudium i engelsk på universitetsnivå NTNU VIDERE Etter- og videreutdanning fra NTNU

2 Dette er spesielt viktig å lese hvis du skal søke på Take Credit!: Kvalitetsreformen og Take Credit! Kvalitetsreformen ble innført ved alle universiteter og høgskoler høsten Dette innebærer endring av studieprogram fra grunnfag, mellomfag og hovedfag til bachelor og mastergrad. Dette gjelder også Take Credit! og Institutt for moderne fremmedspråk er i gang med en revidering av Take Credit! Del I og Del II. Vi ønsker å oppdatere deler av det faglige innholdet i tillegg til å lage en ny nettportal og nettsider for de ulike kursene, og vi ønsker å endre strukturen på kursene noe, slik at det blir større sammenfall med den ordinære basisdelen som tilbys ved NTNU. Som et ledd i oppdateringen tilbyr vi et nytt emne SPRÅK. Dette emnet vil erstatte modulene Fonetikk (ENG6204) og Grammatikk (ENG6205) i Del II av dagens Take Credit! program. Se side 8 for detaljer. Vi vil også gjennomføre et prøveprosjekt våren 2008 hvor vi planlegger å tilby det nye emnet SKRIFTLIG SPRÅKFERDIGHET PÅ NETT. Dette emnet vil erstatte modulene Skriftlig språkferdighet (ENG6103) i Del I og Oversettelse (ENG6206) i Del II av dagens Take Credit! program. Se side 6 for detaljer. Oppdateringen av emnene betyr at studieplanen for Del I og II er revidert og fra høsten 2007 må studenter velge mellom 3 forskjellige studieplan. Se side 1 for detaljer. Studenter som har tidligere tatt Take Credit! kurs vil få anledning til å gjøre ferdig sitt Take Credit! studium innen en gitt frist. Take Credit! Del III vil fortsatt bli tilbudt i sin nåværende form, men vil etter hvert bli revidert. Opptak til studiet (side 4) Eksamen (side 14) Take Credit! NTNU-VIDERE: Ta k e C r e d i t!

3 Innholdsfortegnelse Hva er Take Credit! Del I og Del II? 4 Endringer i studieplanen 5 Take Credit! - et samarbeidsprosjekt 3 Take Credit! Del III engelsk som fjernundervisning 3 Opptak til studiet 4 Opptakskrav 4 Generell studiekompetanse 4 Realkompetanse 4 Dokumentasjon 4 Kopiene må være attestert! 5 Undervisningsplan Take Credit! Del I 6 Nytt emne: Skriftlig språkferdighet på nett 6 Undervisningsplan Take Credit! Del II 8 Nytt emne: Språk 8 Hva består studiepakken av? Take Credit! Del I 10 Hva består studiepakken av? Take Credit! Del II 11 Hvor skal søknaden sendes? 13 Pris 13 Eksamen 14 Krav for å få melde seg opp til eksamen 14 Hvor og når blir det eksamen? 14 Hvor mange ganger kan man gå opp til eksamen? 14 Eksamen som privatist 14 Eksamenssted for privatister 14 Lån i Statens lånekasse for utdanning 15 Bokliste - Take Credit! Del I 16 Bokliste - Take Credit! Del II 18 Ordbøker Take Credit! Del I og Del II 21 Preparing for Take Credit! 23 Bokbestillingsliste - Take Credit Del I 27 Bokbestillingsliste - Take Credit Del II 29

4 Hva er Take Credit! Del I og Del II? 60 studiepoeng som fjernundervisning et årsstudium i engelsk på universitetsnivå bygger på studieplanen ved Institutt for moderne fremmedspråk, engelskseksjonen, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitetet (NTNU) Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig. Hvis du ikke kan studere som heltidsstudent, dvs har jobb eller andre forpliktelser, anbefaler vi at du tar bare en Del om gangen. Endringer i studieplanen Fra og med studieåret 2007/2008 er studieplanen endret. Som ny student, må du velger enten Studieplan A eller Studieplan B. Studieplan A Take Credit! Del I (A) Antall Emne studiepoeng ENG6101 Litteratur 12 Take Credit! Del II (A) Antall Emne studiepoeng ENG6100 Språk (på nett 12 sammenslått fonetikk og grammatikk) Eller - ENG6204 Fonetikk ENG6205 Grammatikk (siste gang 2007/08) 6 6 ENG6103 Skriftlig 6 ENG6102 Kulturkunnskap 12 språkferdighet ENG6207 Muntlig 12 ENG6206 Oversettelse 6 språkferdighet Totalt studiepoeng: 30 Totalt studiepoeng: 30 Ta k e C r e d i t!

5 Studieplan B Take Credit! Del I (B) Take Credit! Del II (B) Antall Antall Emne studiepoeng Emne studiepoeng ENG6101 Litteratur 12 ENG6102 Kulturkunnskap 12 ENG6200 Skriftlig språkferdighet på nett (pilotprosjekt våren 2008) ENG6207 Muntlig språkferdighet ENG6100 Språk (på nett sammenslått fonetikk og grammatikk) Eller - 12 ENG6204 Fonetikk ENG6205 Grammatikk (siste gang 2007/08) Totalt studiepoeng: 36 Totalt studiepoeng: 24 Kun for studenter som allerede har tatt Del I og som ønsker å fullføre årstudium. Studieplan C Take Credit! Del II (C) Antall Emne studiepoeng ENG6204 Fonetikk 6 ENG6205 Grammatikk 6 (siste gang 2007/08) Eller - ENG6100 Språk (på nett sammenslått fonetikk og grammatikk) 12 ENG6206 Oversettelse 6 ENG6207 Muntlig språkferdighet 12 Totalt studiepoeng: 30

6 Take Credit! - et samarbeidsprosjekt Institutt for moderne fremmedspråk, engelskseksjonen ved NTNU har det faglige ansvaret. NRK har produsert radioprogrammene på Del I. Institutt for drama, film og teater, NTNU har produsert video- og audioprogrammene på Del II. NTNU videre koordinerer samarbeidet, administrerer studiet og gir svar på spørsmål. Utviklinga av Take Credit! er finansiert av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Sentralorganet for fjernundervisning (SOFF) og NRK (Del I). Take Credit! Del III engelsk som fjernundervisning Fordypningstillegg eller egne selvstendige fag/emner Take Credit! Del III som fordypningstillegg Må ha årsstudium (60 studiepoeng) i engelsk på universitetsnivå Må ta to 15-studiepoengsemner Take Credit! Del III som egne fag/emner Må ikke ha årsstudium (60 studiepoeng) i engelsk på universitetsnivå Kan velge å ta bare ett emne eller flere emner I Take Credit! Del III kan du velge mellom seks forskjellige 15-studiepoengsemner. Kursene starter om høsten med eksamen våren etter. Det er utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre om Take Credit! Del III, som du kan få ved å henvende deg til NTNU videre, tlf / , eller se: Ta k e C r e d i t!

7 Opptak til studiet Opptakskrav Det er ingen formelle krav for å bli tatt opp til studiet, men for å melde deg til eksamen kreves det dokumentert generell studiekompetanse eller realkompetanse. All dokumentasjon i forbindelse med generell studiekompetanse og realkompetanse må sendes inn sammen med søknaden. Søknaden og dokumentasjon må sendes i posten eller leveres direkte. Det er ikke mulig å benytte telefax eller elektronisk post. Hvis du tidligere har søkt på Take Credit! og har mottatt beskjed om at du har generell studiekompetanse, trenger du ikke å sende oss ny dokumentasjon på dette. Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse oppnår du ved å bestå enten examen artium, økonomisk gymnas, 3-årig videregående skole på allmennfaglig studieretning eller handel og kontor. 3-årig videregående opplæring etter Reform 94 godkjennes når krav til fag er oppfylt i henhold til gjeldende forskrift. Andre 3-årige utdanningsløp i videregående skole godkjennes når de samme fagkravene er dekket innenfor eller i tillegg til utdanningen. Disse fagene er: Norsk (14), Engelsk (5), Matematikk (5), Naturfag (5), Samfunnslære (2) og Nyere historie (4). Fagene må være avlagt i allmennfaglig studieretning eller i studieretning for allmenne, økonomiske eller administrative fag med karakteren 2 eller bedre. Timetall pr. uke i parentes. Andre utdanninger som f.eks. fag-/svennebrev kan også, sammen med de seks angitte fagene, godkjennes som generell studiekompetanse. Dette gjelder også for alder (minst 23 år) kombinert med 5 års praksis. Internasjonal Baccalaureate og enkelte nordiske utdanninger kan også gi generell studiekompetanse. I tillegg kan generell studiekompetanse godkjennes dersom man har avlagt eksamen på høgskole eller universitet i et studium av minst 1 års varighet eller 20 vekttall. Utenlandsk utdanning kan også dekke kravene til generell studiekompetanse etter nærmere retningslinjer. NB! Søkere som har tatt sin utdanning i utlandet bør ta kontakt med Studieavdelingen, Internasjonal seksjon, tlf Realkompetanse Du kan søke om å få melde deg til eksamen på bakgrunn av realkompetanse, hvis du har fylt 25 år. Dokumentasjon Som dokumentasjon på generell studiekompetanse må du legge ved attesterte kopier av vitnemål fra din utdanning og evt. praksis (se over) eller immatrikuleringsbevis fra norsk universitet eller vitenskapelig høgskole. Dersom du ønsker å søke om å få ta eksamen på bakgrunn av realkompetanse, må du vedlegge attesterte kopier av alle dine vitnemål for utdanning og attester for praksis/yrkeserfaring. Dersom du har skiftet navn og noen eller alle dine vitnemål/attester viser et annet navn enn det du har i dag, må dokumentasjon på navneendringen vedlegges (eks. navnebevilgning, vigselsattest o.l.).

8 Ta k e C r e d i t! Kopiene må være attestert! Alle vedlegg til søknaden din må være attestert. Med attestering menes stempel og underskrift fra offentlig kontor som bekrefter kopiens riktighet. Stempelet må vise hvilket offentlig kontor vedkommende som bekrefter riktigheten arbeider ved. Kopier av vitnemål tas av originalvitnemålet og ikke av tidligere attesterte kopier. Stempel og underskrift må være originale, og du kan da ikke sende inn kopier av et attestert vitnemål. Av denne grunn kan heller ikke telefax eller elektronisk post benyttes. Dersom dine papirer ikke er riktig attestert risikerer du at din søknad ikke blir behandlet.

9 Undervisningsplan Take Credit! Del I ENG6101 Litteratur, 12 studiepoeng Tilnærmingen til Litteratur er genre-basert, dvs. strukturert rundt de tre litterære genrene (poesi, drama og prosa), og prøver å se tekstene i flere perspektiver: Den enkelte teksts unike kvalitet, dens genremessige karakteristikk og begrensninger. Samtidig må studentene beherske grunnleggende ferdigheter i praktisk analyse og tolking av teksten. Studiet fokuserer på enkeltteksten og den litterære genren den tilhører. Vi vil i tillegg søke å sette enkeltteksten i historisk og kulturell sammenheng, også med forfatterens liv og erfaringer som bakgrunn, men dette vil ikke være studiets hovedmålsetninger. (Litteraturemnene på fordypningsnivå og masterstudiet er derimot mer opptatt av slike kontekstuelle sammenhenger.) For en fullstendig oversikt over pensum se vedlagte bokliste. ENG6101 Obligatorisk innlevering av 1 av 3 oppgaver Eksamen 19. mai 2008: skriftlig, 8 timer. ENG6103 Skriftlig språkferdighet, 6 studiepoeng Dette emnet sikter på å gi en innføring i skriveprosessens ulike stadier, fra det øyeblikk vi først lurer på hva vi egentlig skal skrive helt frem til finpussingen av et ferdig essay. Kurset tar dessuten opp karakteristiske trekk ved forskjellige teksttyper, bl.a. beskrivende, fortellende og argumenterende tekst. Gjennom hele kurset blir det lagt vekt på å utvikle studentens språkbruk i skriftlig engelsk. ENG6103 Obligatorisk innlevering av 4 av 6 oppgaver Eksamen 20. mai 2008: skriftlig, 3 timer Nytt emne: Skriftlig språkferdighet på nett Institutt for moderne fremmedspråk er i gang med en revidering av Take Credit! Del I og Del II. Vi ønsker å oppdatere deler av det faglige innholdet i tillegg til å lage en ny nettportal og nettsider for de ulike kursene, og vi ønsker å endre strukturen på kursene noe, slik at det blir større sammenfall med den ordinære basisdelen som tilbys ved NTNU. Som et ledd i oppdateringen vil vi gjennomføre et prøveprosjekt våren 2008 hvor vi planlegger å tilby det nye emnet SKRIFTLIG SPRÅKFERDIGHET PÅ NETT (ENG6200). Dette emnet vil erstatte modulene Skriftlig språkferdighet (ENG6103) i Del I og Oversettelse (ENG6206) i Del II av dagens Take Credit! program. I den forbindelse kommer studenter som er oppmeldt i Del I til å få tilbud om å delta i et prøveprosjekt (maks 15 stykker). Studenter som blir med i prosjektet, vil automatisk følge Studieplan B og få godskrevet studiepoeng tilsvarende de to kursene fra Del I og Del II.

10 SKRIFTLIG SPRÅKFERDIGHET PÅ NETT kurset kommer i hovedsak til å være nettbasert, men deler av kursmateriellet vil likevel være papirbasert. Som deltakere i prøveprosjektet vil studentene få tettere oppfølging og mer kontakt med faglærer. I tillegg ønsker vi også å være i dialog med prosjektdeltakerne slik at vi kan få tilbakemelding på hvordan det nye emnet fungerer. ENG6200 Skriftlig språkferdighet på nett, 12 studiepoeng Emnet er et alternativ til emnene ENG6103 Skriftlig språkferdighet og ENG6206 Oversettelse. Faglig gir emnet en innføring i de viktigste problemene for norske studenter når det gjelder skriftlig formulering på engelsk. Emnet skal gjøre studentene bevisste på og kritiske til sine språklige valg i forskjellige sammenhenger, så vel som å gi anledning til å oppøve sin ferdighet i praktisk engelsk. Kurset har en tematisk struktur hvor diskurskompetanse, kontrastiv grammatikk, oversettelse, tekstanalyse og tekstproduksjon står sentralt. Kurset er oppgavedrevet, og de forskjellige temaer er presenteret gjennom en serie bakgrunnstekster som fokuserer på problemstillingene i de ulike oppgavene. Hovedsakelig er kurset nettbasert, men en del kursmateriell vil være tilgjenglig i tradisjonelt papirformat. Sammenlignet med det øvrige kurstilbudet, gis det her tettere oppfølging fra veileder, både gjennom tilbakemelding på innleveringer og gjennom dialog i kursets eget diskusjonsforum på nett. Her kan kommentarer og spørsmål legges ut når det passer den enkelte student. Med fjernstudiets fleksibilitet tilbys her et faglig oppdatert emne som ligger nærmere opp til den studieformen heltidsstudenten har. ENG6200 Obligatoriske oppgaver: 5 av 8 Eksamen 20. mai 2008: skriftlig hjemmeeksamen ENG6207 Muntlig språkferdighet, 12 studiepoeng Dette emnet skal gi studenten anledning til bedre å beherske sin bruk av muntlig engelsk, bl.a. ved å øve inn korte muntlige presentasjoner over diverse, valgfrie emner. Ved eksamen blir det lagt vekt på studentens evne til å snakke engelsk flytende og uten alvorlige feil i uttale, intonasjon, setningsbygning eller ordvalg. Studenten skal også kunne lese høyt og forklare ukjente tekster i moderne engelsk, samt enkelte ord og uttrykk i allmenn bruk. Studenten skal kunne delta aktivt i samtale med eksaminatorene. ENG6207 eksamen 5. og 6. juni i Trondheim. Ta k e C r e d i t!

11 Undervisningsplan Take Credit! Del II Nytt emne: Språk (ENG6100) Som et ledd i oppdateringen av Take Credit! blir det nye emnet SPRÅK (ENG6100) tilbudt nå. Dette emnet erstatter modulene Fonetikk (ENG 6204) og Grammatikk (ENG6205) i Del II fra og med studieåret 2008/2009. Studenter som er oppmeldt i Del II for 2007/2008 kan velge kursene Fonetikk (ENG6204) og Grammatikk (ENG6205) eller det nye emnet Språk (ENG6100). Studenter som velger Språk (ENG6100), vil få godskrevet studiepoeng tilsvarende de to kursene ENG6204 og ENG6205 selv om omfanget i realiteten er mindre. Språkkurset går i vårsemesteret og avsluttes med skriftlig eksamen som alle Take Credit!-kursene. ENG6100 Språk, 12 studiepoeng Emnet er et alternativ til emnene ENG6204 og ENG6205. Faglig gir emnet en innføring i engelsk fonetikk/fonologi (språklyder), morfologi (ords oppbygning), semantikk (meningen i språket) og syntaks (setningsstruktur). Hovedsakelig er kurset nettbasert, men kursmaterialet vil være tilgjengelig både elektronisk og i tradisjonelt papirformat. Sammenlignet med det øvrige kurstilbudet, gis det her tettere oppfølging fra veileder, både gjennom tilbakemelding på innleveringer og gjennom dialog i kursets eget diskusjonsforum på nett. Her kan kommentarer og spørsmål legges ut når det passer den enkelte student. Alt obligatorisk arbeid foregår i studentens egen elektroniske loggbok. Med fjernstudiets fleksibilitet tilbys her et faglig oppdatert emne som ligger nærmere opp til den studieformen heltidsstudenten har. For en fullstendig oversikt over pensum, se vedlagte bokliste. ENG Obligatoriske loggboksoppgaver: 8 av 13 Eksamen 3. juni 2008: skriftlig, 5 timer ENG6204 Fonetikk, 6 studiepoeng - OBS! siste gang 2007/2008 Dette emnet gir en innføring i hvordan vi kan beskrive engelske språklyder og engelsk setningsmelodi, med særlig henblikk på britisk engelsk. Etter endt kurs skal studenten ikke bare kunne beskrive uttalen av ord og setninger i detalj, men skal også kunne gjenkjenne feilaktig uttale, beskrive feilen, og vise til hvordan den kan korrigeres. I tillegg skal kurset gi studenten hjelp til å identifisere og korrigere feil og svakheter i egen uttale. Det forutsettes at studenten arbeider aktivt med de øvingsbånd som følger med studiematerialet. For å finne frem til uttalen av enkeltord er en uttaleordbok uunnværlig (se vedlagte bokliste). For en fullstendig oversikt over pensum, se vedlagte bokliste. ENG6204 Obligatorisk innlevering av 4 av 10 oppgaver Eksamen 2. juni 2008: skriftlig, 3 timer ENG6205 Grammatikk, 6 studiepoeng - OBS! siste gang 2007/2008 Emnet er delt i to trinn. Det første trinnet gir en innføring i hvordan engelske setninger og fraser er bygd opp, og introduserer samtidig den terminologi vi trenger for å beskrive strukturen i disse setningene og frasene. Det andre trinnet utgjøres av

12 et fordypende studium av enkelte trekk i engelsk grammatikk, især på punkter hvor det er forskjell mellom engelsk og norsk grammatikk, f.eks. i bruken av artikler og av progressiv form. Det legges vekt på forholdet mellom grammatisk form og betydning, f.eks. i bruken av forskjellige tempusformer, modale hjelpeverb, og adverbialer. Kurset forutsetter at studenten fra før har et godt kjennskap til de grunnleggende trekk ved engelsk formlære (pronomenformer, uregelmessige flertallsformer av substantiver, bøyningsformer av verb og adjektiver m.v.). For den som ønsker å friske opp sine kunnskaper i dette henseende, kan vi anbefale Johannesson, Basic English Morphology. For en fullstendig oversikt over pensum, se vedlagte bokliste. ENG6205 Obligatorisk innlevering av 2 av 5 oppgaver Eksamen 3. juni 2008: skriftlig, 4 timer ENG6206 Oversettelse, 6 studiepoeng (Studieplan A og C) Målet med dette emnet er å gi studentene de praktiske ferdighetene og den språkkunnskap som er nødvendig for å kunne oversette et relativt vidt omfang av norske tekster til engelsk. Kursheftet inneholder en kort introduksjon til denne delen av studiet. For en fullstendig oversikt over pensum se vedlagte bokliste. ENG Obligatorisk innlevering av 4 av 8 oppgaver Eksamen 4. juni 2008: skriftlig, 2 timer. ENG6102 Kulturkunnskap, 12 studiepoeng (Studieplan A og B) Studiet i Kulturkunnskap fokuserer på Storbritannia og USA. Målet med dette emnet er å introdusere studentene til samspillet mellom viktige verdier, tradisjoner og sosiale strukturer i disse samfunnene, og derved få innsikt i dynamikken i dem. Det forventes at studentene gjør seg kjent med geografi, demografi og historisk utvikling så vel som politisk system, innenriks- og utenrikspolitikk, økonomi, sosial struktur, rettsapparat, utdanningssystem, religion og media. Hovedvekten legges på dagens samfunn, men studentene må også se situasjonen i dag i et historisk perspektiv. Studenten skal kjenne til hendelser fra Storbritannia og USA som blir tatt opp i norsk radio, TV og presse. Det er også anbefalt at studenten holder seg ajour ved å lese britiske og amerikanske aviser og tidsskrifter av og til. For en fullstendig oversikt over pensum se vedlagte bokliste. ENG6102 Obligatorisk innlevering av 1 av 3 oppgaver Eksamen 30. mai 2008: skriftlig, 8 timer. (ENG6207 Muntlig språkferdighet, 12 studiepoeng) (Studieplan C) Hvis du har tatt Del I før studieåret 2007/2008, må du ta Muntlig språkferdighet i Del II (Studieplan C). Se side? for undervisningsplan for Muntlig språkferdighet. Ta k e C r e d i t!

13 Hva består studiepakken av? Take Credit! Del I Take Credit! Del I går over to semester med eksamen i slutten av det andre semesteret. All undervisning foregår på engelsk. Du må ha tilgang til CDspiller. Det finnes to forskjellige studiepakker: Studiepakke A består av komponentene 1, 2, 4 og 5 Studiepakke B består av komponentene 1, 3, 4 og 5 1. Litteratur (12 studiepoeng) Kursbok 12 radioprogammer som du vil motta på CD 2. Skriftlig språkferdighet (6 studiepoeng) Kursbok 3. Skriftlig språkferdighet på nett (12 studiepoeng) Tilgang på kursets nettressurser (Diskusjonsforum, eget hjemmeområdet, bakgrunnstekster, oppgaver) Kompendium 4.. Muntlig Språkferdighet (12 studiepoeng) Kurshefte 5. Oppgaver For å gå opp til eksamen er det obligatorisk innlevering av oppgaver. De oppgavene som skal rettes må sendes inn til retting senest 25 april Studenter som ikke leverer de obligatoriske oppgavene innen fristen vil ikke få adgang til å ta eksamen. Studieplan A: 1 oppgave i Litteratur, og 4 oppgaver i Skriftlig språkferdighet. Studieplan B: 1 oppgave i Litteratur og 5 oppgaver i Skriftlig språkferdighet på nett. Innsendelse av flere oppgaver ut over de obligatoriske anbefales på det sterkeste. Totalt antall oppgaver du kan få rettet: 3 i Litteratur, 6 i Skriftlig språkferdighet / alternativt 8 oppgaver i Skriftlig språkferdighet på nett. 6. Eksamen Du kan gå opp til eksamen en gang, dvs den eksamen som arrangeres som avslutning på det Take Credit! Del I kurset du følger. Du kan imidlertid gå opp til eksamen som privatist ved en senere anledning. (Se avsnittet om eksamen side 14.)

14 Hva består studiepakken av? Take Credit! Del II Take Credit! Del II går over to semester med eksamen i slutten av det andre semesteret. All undervisning foregår på engelsk. Du må ha tilgang til CDspiller og DVDspiller. Det finnes tre forskjellige studiepakke (studieplan): Studiepakke/plan A består av komponentene (1 + 2) eller 3, og 4, 5, 7 Studiepakke/plan B består av komponentene (1 + 2) eller 3, og 5, 7 Studiepakke/plan C består av komponentene (1 + 2) eller 3, og 4, 6, 7 1. Grammatikk (6 studiepoeng) 20 forelesninger på DVD med relativt enkle illustrasjoner. Kursbok 2. Fonetikk (6 studiepoeng) Lyddelen: 9 forelesninger på DVD med relativt enkle illustrasjoner. Intonasjon: 5 forelesninger på CD Kursbok 3 Språk (nettbasert)- alternativ til Grammatikk + Fonetikk (12 studiepoeng) Tilgang på kursets nettressurser (Diskusjonsforum, elektronisk kursbok med lydfiler, termbank, eget hjemmeområdet med elektronisk loggbok, oppsumeringsoppgaver) Kursbok 4. Oversettelse (6 studiepoeng) Kurshefte 5. Kulturkunnskap (12 studiepoeng) Kursbok (6.. Muntlig Språkferdighet (12 studiepoeng)) Hvis du har tatt Del I før studieåret 2007/2008, må du ta Muntlig språkferdighet i Del II (Studieplan C). Se side10 for innhold i studiepakken for Muntlig språkferdighet. 7. Oppgaver For å gå opp til eksamen er det obligatorisk innlevering av oppgaver. Oppgaver som skal rettes må sendes inn til retting senest 25 april Studenter som ikke leverer de obligatoriske oppgavene innen fristen vil ikke få adgang til å ta eksamen. Studieplan A: 4 oppgaver i Fonetikk (3 i lyddelen, 1 i intonasjon), 2 oppgaver i Grammatikk (alternativt: 8 oppgaver i Språk nettkurs), 4 oppgaver i Oversettelse og 1 oppgave i Kulturkunnskap. Ta k e C r e d i t!

15 Studieplan B: 4 oppgaver i Fonetikk (3 i lyddelen, 1 i intonasjon), 2 oppgaver i Grammatikk (alternativt: 8 oppgaver i Språk nettkurs), og 1 oppgave i Kulturkunnskap. Studieplan C: 4 oppgaver i Fonetikk (3 i lyddelen, 1 i intonasjon), 2 oppgaver i Grammatikk (alternativt: 8 oppgaver i Språk nettkurs), og 4 oppgaver i Oversettelse Innsendelse av flere oppgaver ut over de obligatoriske anbefales på det sterkeste. Totalt antall oppgaver du kan få rettet: 10 i Fonetikk, 5 i Grammatikk, 13 i Språk, 8 i Oversettelse, 3 i Kulturkunnskap. 8. Eksamen Du kan gå opp til eksamen en gang, dvs den eksamen som arrangeres som avslutning på det Take Credit! Del II kurset du følger. Du kan imidlertid gå opp til eksamen som privatist ved en senere anledning. (Se avsnittet om eksamen, side 12.)

16 Hvor skal søknaden sendes? Søknadsskjemaet med vedlegg sendes til NTNU videre, Pav A - Dragvoll, 7491 Trondheim. Telefon: Søknaden er bindende og du blir automatisk oppmeldt til eksamen. OBS! Take Credit! har nå 3 studieplaner: Nye studenter velger enten Studieplan A eller B. Studieplan C er kun for studenter som har tatt Del I før studieåret 2007/2008. Vennligst påfør søknaden ønsket studieplan A, B eller C. Pris Studiepakke for Studieplan A: Kr ,- for Del I og kr ,- for Del II. Studiepakke for Studieplan B: Kr ,- for Del I og kr for Del II (ulike antall studiepoeng per del) Studiepakke for Studieplan C: Kr ,- for Del II. I tillegg til prisen for studiepakken kommer utgiftene til pensumlitteratur (se vedlagte bokbestillingslister) og semesteravgift, som for tiden er på kr 440,-. Ta k e C r e d i t!

17 Eksamen Krav for å få melde seg opp til eksamen Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse (se side 3) for å få melde deg opp til eksamen. Fra og med høsten 2006 blir du automatisk oppmeldt til eksamen i alle emnene tilhørende Take Credit!-kursene du har søkt på. Ønsker du imidlertid å utsette et eller flere emner, må selv skriftlig melde deg av eksamen innen 15. april. Skriftlig avmelding sendes NTNU VIDERE, Pav. A - Dragvoll, 7491 Trondheim Hvor og når blir det eksamen? Det vil bli arrangert eksamen på forskjellige steder i landet. Det er Studieavdelingen ved NTNU som avgjør hvor det blir arrangert eksamener. Muntlig eksamen (ENG6207) blir i Trondheim. Det er eksamen i Take Credit! på slutten av det andre semesteret, dvs i mai Hvor mange ganger kan man gå opp til eksamen? Som Take Credit! student kan du ta eksamen en gang, det vil si den eksamen som arrangeres som avslutning på det Take Credit! kurset du følger. Du kan imidlertid ved en senere anledning ta eksamen som privatist. Det er derved mulig å ta eksamen i ett emne av gangen, hvis du synes det blir for krevende å ta alle samtidig. Hvis du blir vurdert til ikke å ha bestått i ett emne, har du rett til å gå opp til eksamen igjen som privatist. Hvis du vil ta opp ett emnet på nytt for å forbedre karakteren, har du rett til å framstille deg én gang i ett emne i hvert studieår. Eksamen som privatist Ved eventuelle forandringer i pensumlisten for Take Credit! vil den pensumvariant som har gått ut, kunne brukes til eksamen i tre semester etter at forandringen har trådt i kraft. Eksamenssted for privatister I høstsemesteret: Hvis du skal ta eksamen som privatist i høstsemesteret, må du komme til Trondheim for å ta eksamen. Dette er fordi vi i høstsemesteret ikke har noen ordinære Take Credit! eksamener omkring i landet. Frist for oppmelding til eksamen for privatister er 1. september i høstsemesteret. I vårsemesteret: Take Credit! starter som regel hver høst og har eksamen hver vår. Så lenge vi fortsetter med oppstart av Take Credit! om høsten, vil vi også arrangere eksamen på en del plasser i landet våren etter. Dette betyr at du kan velge å ta privatisteksamen på et av de stedene hvor vi arrangerer ordinær Take Credit! eksamen. Vi har ikke oversikt over hvor det blir eksamen før tidligst ved årsskiftet. Frist for oppmelding til eksamen for privatister er 1. februar i vårsemesteret.

18 Lån i Statens lånekasse for utdanning Take Credit! er støtteberettiget i Lånekassen. Du kan søke om lån på : eller du kan henvende deg til nærmeste lånekassekontor tlf: Det gis ekstralån til kursavgift. Ta k e C r e d i t!

19 Bokliste - Take Credit! Del I Alle bøkene kan bestilles fra SiT Tapir, universitetets bokhandel. Bestillingsskjema er vedlagt. Studentene bør ha tilgang til minst en norsk-engelsk, en engelsk-norsk og en engelsk-engelsk ordbok. Se side 21. Litteratur (Studieplan A og B) Obligatorisk Jane Austen, Sense and Sensibility (Penguin) Emily Brontë, Wuthering Heights (Norton Critical Edition) Mark Twain, Huckleberry Finn (Norton Critical Edition) Følgende kortere tekster: Conrad, Outpost of Progress ; Joyce, The Dead ; Mansfield, The Voyage ; Lawrence, Fanny and Annie ; Hawthorne, Young Goodman Brown ; Crane, The Bride Comes to Yellow Sky ; (Tekstene er inkluderte i Christopher Dolley [red.] The Penguin Book of English Short Stories og i James Cochrane [red.], The Penguin Book of American Short Stories. William Shakespeare, Hamlet (New Cambridge Shakespeare) William Shakespeare, A Midsummer Night s Dream (New Cambridge Shakespeare) Oliver Goldsmith, She Stoops to Conquer (Longman Study Texts) Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest (Heinemann Educational) G. B. Shaw, Pygmalion (Penguin) Sean O Casey, Juno and the Paycock (in Sean O'Casey: Three Dublin Plays) (Faber) Samuel Beckett, Krapp s Last Tape (Faber) T. S. Eliot, The Cocktail Party (Faber) Harold Pinter, The Homecoming (Faber) Athol Fugard m. fl., Sizwe Bansi is Dead (in Statements: Three Plays) (Oxford) Følgende dikt: Sir Patrick Spens ; Arnold, Dover Beach ; Auden As I Walked out one Evening ; Blake, London ; Browning, My Last Duchess ; cummings, The Cambridge ladies who live in furnished souls ; Dickinson, The Soul Selects her own Society ; Donne, The Canonization Batter my Heart ; Eliot, Journey of the Magi ; Frost, The Death of the Hired Man ; Hardy, The Darkling Thrush ; Heaney, Punishment ; Jonson, On My First Son ; Keats, Ode to a Nightingale La Belle Dame sans Merci ; Larkin, The Whitsun Weddings ; Milton, How Soon Hath Time ; Owen, Anthem for Doomed Youth ; Pound, The Garden ; Rich, Diving into the Wreck ; Shakespeare, Shall I Compare Thee ; Shelley, Ode to the West Wind ; Smith, Thoughts about the Person from Porlock ; Stevens, The Snow Man ; Swift, A Satirical Elegy on the Death of a Late Famous General ; Thomas, Do Not Go Gentle into That Good Night ; Toomer, Face ; Whitman, When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed ; Wordsworth, Composed Upon Westminster Bridge She Dwelt Among the Untrodden Ways Three Years She Grew A Slumber Did My

20 Spirit Seal ; Wyatt, The Long Love that in my Thought Doth Harbor ; Yeats, The Wild Swans at Coole Diktene finnes i The Norton Anthology of Poetry, 5 th edition bortsett fra Frost og Swift som blir tilsendt med kursboka. Versification, i The Norton Anthology of Poetry, 5th edition Jeremy Hawthorn, Studying the Novel (Edward Arnold: 5 th edition) M. H. Abrams, A Glossary of Literary Terms (Harcourt, Brace, Jovanovich) Skriftlig språkferdighet (Studieplan A) Obligatorisk Ruth Spack, Guidelines. A Cross-Cultural Reading/Writing Text. (Cambridge University Press) Diana Hacker, A Writer's Reference. 5th ed. (St. Martin's Press) Til supplering The Penguin Dictionary of English Synonyms and Antonyms (London, Penguin) Skriftlig språkferdighet på nett (Studieplan B) Til supplering Diana Hacker, A Writer's Reference. 5th ed. (St. Martin's Press) Michael Swan, Practical English Usage. 3 rd ed. (Oxford University Press) Muntlig språkferdighet (Studieplan A og B) Til supplering Landmark Advanced Student s Book med 2 CDer (Oxford University Press, 2002). Boken og CDene gir øvelse i forståelse, grammatikk, uttrykk, skriving, lytting til autentiske språk og mer gjennom interessante tekster og øvelser. Ta k e C r e d i t!

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier. Pensumliste for Fonetikk, Lingvistikk og Swahili høst 2012

Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier. Pensumliste for Fonetikk, Lingvistikk og Swahili høst 2012 Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier (ISK) Pensumliste for Fonetikk, Lingvistikk og Swahili høst 2012 FONETIKK... 2 FON1101 Innføring i fonetikk... 2 LINGVISTIKK... 2 LING1105 Innføring i språkvitenskap...

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 ENG1002/ENG1003 Engelsk Elevar/Elever Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg:

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2015-2016 KLASSE: 9 B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Elin Johannesen Monstad ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships Obj135 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj125 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 9. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 2 / New Flight 2 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver Årsplaner, Nordhordland Kristne Grunnskole, 2012/2013 LÆREBOK: Searching 10, Gyldendal Norsk Forlag, 2008 MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Faglærer:

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7.

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7. Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: 4. Ve ke 34 35 36 Emne i henhold til læreverk Memory Quiz Leikar og glosetrening Achieving liftoff Mål Elevane skal: kunne repetere ord og uttrykk frå 3 bruke

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar)

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2015/16 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) Med forbehold om endringer! «Å kunne lese i engelsk

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp)

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor og utveksling NB: SONOR kan dessverre ikke formidle mastersøknader til Chaminade University of Honolulu. Søknad til Chaminade University of

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

FYR & evaluation. How I saw the light!

FYR & evaluation. How I saw the light! FYR & evaluation How I saw the light! Bronia Hamilton 2012/2013 Straight from junior high HS?? BU??? Same curriculum; same lessons, same tasks, right? HS 2012/2013 a slow journey Unmotivated students,

Detaljer

Even though these texts are built on the videos, they are extended and also include the vocabulary needed for achieving the A1 level in Norwegian.

Even though these texts are built on the videos, they are extended and also include the vocabulary needed for achieving the A1 level in Norwegian. Introduction to the course: The structure of each chapter is ordered in a manner to be a supplement to the free videos on our site. The aim here is therefore to be more structured than what you will find

Detaljer

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged Obj113 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering 34-39 Sjå mål i tabell nedanfor UNIT 1: World Wide Lærarstyrt undervisning English Oppgåveløysing, bade munnleg Canada Montreal On an Aussie

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

Chapter 17 Favourite places : Dublin s top five for teens. Safari and stargazing in South Africa. Taj Mahal. Youtube-klipp.

Chapter 17 Favourite places : Dublin s top five for teens. Safari and stargazing in South Africa. Taj Mahal. Youtube-klipp. Fag: Engelsk fordypning Faglærere: Tone Linnebo Trelsgård Trinn: 10. Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. 2. ulike skriftlige og e uttrykksformer i ulike sjangere som Produsere

Detaljer

ENGELSK ÅRSPLAN. 6.TRINN. 2015/2016. BOK:A new scoop 6.

ENGELSK ÅRSPLAN. 6.TRINN. 2015/2016. BOK:A new scoop 6. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne Innhald Metode Vurdering 34 35 Unit 1, Back to forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner I can find London, Belfast and Edinburgh on the map.

Detaljer

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Kommunal Kompetanse, Region Midt, inviterer til studiet Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre

Detaljer

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015

Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk 2 for ungdomsskolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere som underviser engelsk i ungdomsskolen, og som har mindre enn 60 sp i faget.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR : 10C

ARBEIDSPLAN FOR : 10C ARBEIDSPLAN FOR : 10C VEKE 46 OG 47 : INFO Oppsette prøvar: o 13. november: N&M o 11. november: Matte o 17. november: Krle Epost-adresser: o Erlend: erlend.spurkeland@lindas.kommune.no o Berit: berit.lilleokdal@lindas.kommune.no

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

Årsplan i engelsk 9.klasse 2015-2016 Veke: Kompetansemål: Emne: Arbeidsmåtar: Vurdering:

Årsplan i engelsk 9.klasse 2015-2016 Veke: Kompetansemål: Emne: Arbeidsmåtar: Vurdering: Årsplan i engelsk 9.klasse 2015-2016 33-39 Sjå måla nedanfor bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon kjenne til personvern og opphavsrett og velge

Detaljer

Årsplan i engelsk 9.klasse Veke: Kompetansemål: Emne: Arbeidsmåtar: Vurdering:

Årsplan i engelsk 9.klasse Veke: Kompetansemål: Emne: Arbeidsmåtar: Vurdering: Årsplan i engelsk 9.klasse 2016-2017 33-38 Sjå måla nedanfor bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon kjenne til personvern og opphavsrett og velge

Detaljer

Citation and reference tools for your master thesis

Citation and reference tools for your master thesis Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Periodeplan 10A uke 42-43

Periodeplan 10A uke 42-43 Periodeplan 10A uke 42-43 Ordenselever : Anna, Ingrid, Martin,Thomas Aa. : Tora, Sebastian, Emilie, Arora Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samfunnsfag Engelsk Matematikk Norsk Norsk 08.30-10.00

Detaljer

Lærebok: Munnleg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Lærebok: Munnleg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Årsplan engelsk 9..kl 2013/2014 Tid Hovudområde Kompetansemål Arbeidsmåter kilder Evaluering aug/sept Språk og språklæring Lærebok: Lesing SEARCHING 9 kapittelprøve bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk (Take Credit) 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk (Take Credit) 2013/2014 Foreløpig studieplan januar 13 NTNU KOMPiS Studieplan for Engelsk (Take Credit) 2013/2014 Kort om studieretningen i engelsk Engelsk er et verdensspråk som brukes i kulturell og vitenskapelig kommunikasjon

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

Engelsk språkbruk med didaktikk

Engelsk språkbruk med didaktikk Engelsk språkbruk med didaktikk Emnekode: ENG180_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 5 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Ordlæring Vg1/vg2 (SF) Vocabulary (news) Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Fag: Engelsk fordypning 8. trinn. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering. Læringsressurser.

Fag: Engelsk fordypning 8. trinn. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. Underveisvurdering. Læringsressurser. Fag: Engelsk fordypning 8. trinn Faglærere: Trinn: Skoleår: Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. Being Young! ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige

Detaljer

Intensive Oral English Course Spring 2011

Intensive Oral English Course Spring 2011 Intensive Oral English Course Spring 2011 Overordnede mål Øke NTNU-medarbeideres muntlige engelske språkkompetanse i forbindelse med de utfordringer som følger av NTNUs uttalte mål i NTNU 2020 innen internasjonalisering.

Detaljer

A uke 38 8.trinn 2015-2016

A uke 38 8.trinn 2015-2016 A uke 38 8.trinn 2015-2016 Timer Mandag 14 Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18 0 0800-0845 TEAM 1 0855-0940 0940-0955 2 0955-1040 3 10 4 0-112 5 112 5-1155 4 1155-12 4 0 5 12 4 0-13 2 5 13 2 5-13

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen - Kommunal Kompetanse inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at

Detaljer

prøver i veke 39. Her vil ein kunne korleis elevane presterer i lesefart- og forståing, diktat av enkeltord og setningar og alfabetet.

prøver i veke 39. Her vil ein kunne korleis elevane presterer i lesefart- og forståing, diktat av enkeltord og setningar og alfabetet. Vekeplan 10. klasse Namn:.. Veke 38-39 Norsk: Tverrfagleg prosjekt: Samliv Samarbeide godt i grupper. Lage veggavis. Presentere eit gruppearbeid. Gjere eit rollespel. Det vil vere to timar med kartleggings-

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Engelsk. Trinn: 10.

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Engelsk. Trinn: 10. ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Engelsk Trinn: 10. Periode: 1 Veke 33-36 Vurdering/ kriteria skal forankrast i kompetansemåla Rekning: -bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

FRI 8A ARBEIDSPLAN MANDAG 23.11 - FREDAG 04.12 2015-2016 UKE 48-49

FRI 8A ARBEIDSPLAN MANDAG 23.11 - FREDAG 04.12 2015-2016 UKE 48-49 8A ARBEIDSPLAN MANDAG 23.11 - FREDAG 04.12 2015-2016 UKE 48-49 UKE 48 MANDAG 23 TIRSDAG 24 ONSDAG 25 TORSDAG 26 FREDAG 27 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 08.15 09.15 Krle Samf No Eng Na NO Ma VF 2 09.15 10.00 TV

Detaljer

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Innholdsfortegnelse SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur... 1 SPA1104 Spansk språk II... 4 SPA2402 Spanskspråklige tekster... 7 SPA1202 Spansk språkferdighet

Detaljer