Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014"

Transkript

1 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

2 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn Har ansvaret for grunnskole og videregående opplæring for voksne, inkludert realkompetansevurdering Fra januar 2012 har Utdanningsdirektoratet overtatt ansvaret for en rekke oppgaver på barnehageområdet 2

3 Aktuelle saker Statistikk Etter- og videreutdanning i grunnskoleopplæringen for voksne Veileder, spesialundervisning Informasjonsmateriell Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering Forskning Grunnopplæring i norsk for voksne innenfor opplæringsloven Opplæring i norsk og samfunnskunnskap innenfor introduksjonsordningen Sluttvurdering 10. trinn 3

4 Statistikk

5 Antall voksne som mottar opplæring på grunnskolens område. 2008/09 til 2013/ Totalt antall deltakere Antall deltakere som kun mottar ordinær grunnskoleopplæring Antall deltakere som mottar spesialundervisning

6 Andel språklige minoriteter i ordinær grunnskoleopplæring og spesialundervisning. 2008/09 til 2013/14 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Andel språklige minoriteter i ordinær grunnskoleopplæring Andel språklige minoriteter som mottar spesialundervisning Andel språklige minoriteter totalt 30% 20% 10% 0%

7 Aldersfordeling for voksne deltakere i ordinær grunnskoleopplæring og spesialundervisning 2013/14 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Total Kun ordinær grunnskoleopplæring Spesialundervisning 15% 10% 5% 0% år år år 41 år og eldre

8 Kompetanse for mangfold

9 Minoritetsspråklige i grunnskoleopplæring for voksne Voksne med innvandrerbakgrunn utgjør en stor del av deltakerne i voksenopplæringen: Utdanningsdirektoratet skal arbeide for at flere voksne blir kjent med rettigheter og muligheter for grunnopplæring Utdanningsdirektoratet skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner er kjent med lover og forskrifter slik at Fylkesmannen har en riktig og enhetlig forståelse av regelverket slik at de kan gi god veiledning til både kommuner og fylkeskommuner

10 Meld. St. 6 ( ) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Kap 4.4 Kompetanseløft I barnehage og skole, inklusive voksenopplæring, er det blant annet behov for kompetanse innenfor flerkulturell pedagogikk, flerspråklig utvikling, voksenpedagogikk og andrespråksdidaktikk Regjeringen vil sette i verk et kompetanseløft på det flerkulturelle området for ansatte i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, herunder de som underviser voksne

11 Arbeid for alle kvinner og menn Den flerkulturelle kompetansen Jobbsjansen - ekstra innsats for kvinner som står langt unna arbeidslivet Vi løfter oss sammen! Styrke kommunenes integreringsarbeid Nasjonal satsning KOMPETANSE FOR MANGFOLD Mer effektive og bedre kvalitet i introduksjonsprogram Bedre bruk av innvandreres kompetanse - handlingsplan for bedre bruk av innvandreres kompetanse, i 2013

12 Kompetanse for mangfold ( ) Kompetanseløft på det flerkulturelle området KOMPETANSE FOR MANGFOLD : Femårig satsing Budsjett: 30 mill. hver år Barnehage og skolebasert kompetanseutvikling fra 2013 Skolebasert kompetanseutvikling for ansatte i videregående opplæring og voksenopplæring fra høsten 2014 Tre universitet/høgskoler med høy kompetanse innenfor det flerkulturelle området skal fra 2013 bidra til kompetanseutvikling i deltakende barnehager og skoler. Disse tre miljøene skal også ha et overordnet ansvar for kompetanseutviklingen i lærerutdanningene Kompetanseheving i lov og regelverk for barnehagemyndighet, barnehageeiere og skoleeiere fra 2014 (Regelverk i praksis) Videreutdanningstilbud for barnehagelærere og lærere som underviser voksne fra høsten 2014

13 Etter- og videreutdanning Oppdragsbrev 34-12: Kompetanseløft på det flerkulturelle området 2013: kompetanse-heving av ansatte i UH-sektoren, skole- og barnehagebasert etterutdanning m.v. 2014: skolebasert etterog videreutdanning for lærere som underviser i grunnopplæring for voksne 13

14 Videreutdanning Høgskolen i Bergen oppretter et videreutdanningstilbud på 15 stp. til ansatte i voksenopplæringen. Studiet starter høsten 2014 Studiet vil være nettbasert med noen samlinger

15 Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere

16 Kompetanse for kvalitet Fra brev(12. februar 2014) til skoleeiere, skoler fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og alle partene i Kompetanse for kvalitet «Kjære lærere, skoleledere, rektorer og skoleeiere Vi har et felles ønske om at skolen skal være et sted der lærerne trives og opplever at de har mulighet til å utvikle seg faglig. Vi trenger lærere som kan sine fag og som vet hvordan de skal formidle dem. Det mener vi er nøkkelen til at elevene skal lære mer. 1. februar åpnet søkersystemet til videreutdanning for skoleåret 2014/2015 gjennom Kompetanse for kvalitet. Med det er tidenes satsing på videreutdanning i gang. Videreutdanningen er regjeringens aller viktigste bidrag til å gjøre gode lærere enda bedre. Gjennom Kompetanse for kvalitet står vi som parter sammen for at statens videreutdanningstilbud skal være relevant og treffe flest mulig lærere, skoleledere og rektorer.»

17 Studieåret Tilbudet gjelder for alle lærere! I studieåret er det det 127 tilbud ved 26 forskjellige universitet og høgskoler spredt over hele landet. De fleste studiene har et omfang på 30 studiepoeng ( ) og gjennomføres over ett studieår Nytt for studieåret 2014/2015: det er etablert en stipendordning for lærere staten dekker 75 % av vikarutgiftene for videreutdanning i matematikk og naturfag Søknadsfrist: 15. mars Mer info:

18 Veileder, spesialundervisning

19 Veileder, spesialundervisning 4A-2.Rett til spesialundervisning på grunnskolens område Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring. Veileder (under arbeid) Faser i saksgangen Begreper og prinsipper Oversikt over aktørene Maler og eksempler

20 Hjelpemidler, informasjon

21 Informasjonsmateriell Utdanningsdirektoratet har utviklet noen hjelpemidler som du kan bruke til å informere om hvilke muligheter voksne har til å ta grunnskoleopplæring og videregående opplæring Et kortfattet flygeblad rettet mot voksne, i ulike varianter Informasjon til deg som ofte er i kontakt med voksne i målgruppen Eksempler på annonser til lokal bruk, for eksempel i lokal aviser og på kommunens eller fylkeskommunens hjemmesider

22 Flygeblad rettet mot voksne KOM I GANG Du vil videre. men du mangler utdanning. Det kan vi hjelpe deg med i Voksenopplæringen. der du bor. Når du vil. FINN UT HVA DU TRENGER Grunnskole: Du trenger vitnemål fra grunn-skolen for å kunne begynne på videregående opplæring. Videregående: Du trenger videregående opplæring hvis du skal ta høyere utdanning. Du kan også utdanne deg direkte til et yrke. Rådgiving: Er du usikker på hva du trenger og hva du har å bygge på? Du kan få hjelp til å finne det ut. FINN RIKTIG TILBUD Grunnskole: Som voksen har du rett til grunn-skoleopplæring og opplæring i grunnleggende ferdigheter, gratis. Videregående: Hvis du er 25 år eller eldre og har fullført grunnskole men ikke videregående, har du rett til videregående opplæring, gratis. Rådgiving: Både på NAV og i kommunen finner du rådgivere som kan hjelpe deg videre. TA KONTAKT! Grunnskole: Kontakt kommunen din. Videregående: Kontakt opplæringsavdelingen i fylkeskommunen din. Rådgiving: Kontakt din kommune, eventuelt din rådgiver i NAV.

23 Informasjon til deg som ofte er i kontakt med voksne i målgruppa TIPS TIL DEG SOM RÅDGIVER Vi tror at prinsippet om enkelhet og gjenkjennelse også bør gjelde når den voksne møter deg som rådgiver eller støtteperson. Vi forslår derfor at fremstillingen fra flygebladet brukes til å avdekke den enkelte brukers behov: Er behovet knyttet til grunnskole? Er behovet knyttet til videregående opplæring? Er det nødvendig å se nærmere på hva behovet er? Vurdering og dokumentasjon av realkompetanse Praksiskandidatordningen Eventuelt andre muligheter PRODUSER FLYGEBLADET MED LOKAL KONTAKTINFO Flygebladet finner du på udir.no/voksen, i noen ulike varianter. Det er laget slik at du kan legge inn lokal kontaktinformasjon. Slik gjør du: 1. Last ned flygebladet til din maskin 2. Åpne det i et program som kan lese pdffiler 3. Fyll inn feltene med kontaktinformasjon på side 2 (baksiden) 4. Lagre flygebladet 5. Skriv ut flygebladet, helst i farger, dobbeltsidig og på 100-grams papir eller tykkere På neste side finner du mer detaljert informasjon om voksnes muligheter. sjyre-voksenoppl-til%20r%c3%a5dgiver.pdf

24 Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering

25 Formål med realkompetansevurdering Anerkjenne en persons samlede kompetanse uavhengig av hvor og hvordan den er tilegnet, vurdert etter LK06 Rkv kan ha to formål sluttvurdering redskap for avkortet og tilpasset opplæringstilbud Under behandling i Innst.S. nr. 78 ( ) fattet Stortinget følgende vedtak: Stortinget ber Regjeringen om å etablere et system som gir voksne rett til å dokumentere sin realkompetanse uten å måtte gå veien om tradisjonelle prøveordninger.

26 Formålet med retningslinjene Bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene Lik praksis i kommunene Sikre den voksnes rettssikkerhet Økt tillit og legitimitet til ordningen

27 Oppbygningen av retningslinjene Del 1 Sentrale avklaringer om rkv Retten til rkv Formålet med rkv Rammene for og innholdet i rkv Kommunens ansvar Del 2 Faser i en rkv Fase 1: Veiledning og avklaring Fase 2: Kartlegging av den voksnes kompetanse Fase 3: Vurdering og verdsetting av den voksnes kompetanse Fase 4: Dokumentasjon enkeltvedtak Del 3 Klage

28 Status, nasjonale retningslinjer Grunnskoleopplæring Forslag til retningslinjer og implementeringsplan er sendt til Kunnskapsdepartementet Videregående opplæring Retningslinjene er publisert sielt- for/voksne/ Arbeidet med implementering er startet

29 Formell læring = toppen av isfjellet Utfordring: Gjøre den tause og usynlige kunnskapen hørbar og synlig

30 Sammenheng mellom grunnopplæring i norsk for voksne innenfor opplæringsloven og opplæring i norsk og samfunnskunnskap innenfor introduksjonsordningen

31 Oppdrag Vurdere og foreslå tiltak som kan bidra til en bedre sammenheng mellom grunnopplæring i norsk for voksne innenfor opplæringsloven og opplæring i norsk og samfunnskunnskap innenfor introduksjonsordningen Mål for oppdraget: At voksne minoritetsspråklige får den opplæringen de har rett på og trenger At deltakerne ikke må ta mer opplæring enn de har behov for/bruke mer tid enn nødvendig Overlappende tilbud Lite hensiktsmessig organisering Gjennomføres i samarbeid med Vox

32 Oppdragets innhold Oppdraget består av fire punkter: vurdere hvilke deler av læreplanene som overlapper hverandre. vurdere om det er noe som mangler i opplæringsmålene i læreplanen for norsk og samfunnskunnskap som burde være en forutsetning for å få den nødvendige progresjonen i grunnopplæringen. vurdere hva som eventuelt er til hinder i kommunene for at grunnopplæring i norsk for voksne innvandrere skal kunne kombineres med opplæring i norsk og samfunnskunnskap innenfor introduksjonsordningen, samt foreslå tiltak/endringer for å fjernedissehindringene. vurdere og foreslå andretiltak som kan bidra til en bedre sammenheng mellom grunnopplæring for voksne og norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonslov

33 Tilbakemelding til KD Rapport som omhandler resultatene av arbeidet med de to første kulepunktene i oppdraget er levert til KD Rapporten drøfter mulige overlappende kompetansemål med eksempler

34 Videre arbeid/oppdragsbrev fra BLD Resultatene av arbeidet med de to øvrige kulepunktene vil inngå i Udirs deltakelse i arbeidet med oppdragsbrev fra BLD til IMDi. Prosjektet vil bl.a. handle om muligheter for å ta grunnopplæring som del av introduksjonsprogrammet Rapport 1. oktober 2014 Veileder 1.desember 2014

35 Voksne i grunnskole og videregående opplæring Marianne Dæhlen, Kirsten Danielsen, Åse Strandbu & Ørnulf Seippel Forskning

36 Forskning, voksne i grunnopplæringen Startet sommeren 2011, avsluttet juni 2013 Grunnskoleopplæring Oppdragsgiver: Vox og Udir Videregående opplæring Oppdragsgiver: Udir NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har utført arbeidet 36

37 Problemstillingene hvem er deltakerne hva karakteriserer opplæringstilbudene i hvilken grad bidrar fullført grunnskoleopplæring som voksen til videre studier og tilknytning til arbeidslivet hvordan vurderer deltakere og ansatte i grunnskoleopplæringen for voksne opplæringen tilbudet som gis

38 Noen funn Opplæringstilbudene i grunnskolen skjer hovedsakelig på dagtid, og sjelden som nettbasert undervisning. Manglende faglige og språklige forutsetninger er den vanligste årsaken til at deltakere med innvandrer-bakgrunn ikke fullfører grunnskole-opplæringen Lærerne har i liten grad formell kompetanse i voksenpedagogikk Deltakerne i grunnskoleopplæringen er ofte misfornøyd med progresjonen i opplæringen Kun 15 prosent av deltakerne i grunnskolen har regelmessig tilknytning til arbeidsmarkedet Hele rapporten, «Voksne i grunnskole og videregående opplæring», ligger på Udir.no - Voksenopplæring

39 Sluttvurdering 10. trinn

40 Om sluttvurdering i forskrift til opplæringslova 3-3./4-3. Grunnlaget for vurdering i fag: Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket. 40

41 Reviderte læreplaner GRF - nødvendige forutsetninger for læring og utvikling på tvers av fag (= literacy) Muntlige ferdigheter Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Digitale ferdigheter integrert i alle læreplanene på de enkelte fagenes premisser økende vanskegrad 41

42 Ferdigheter og kompetanse GRF: omfatter både reseptive og produktive ferdigheter Hovedområder: Muntlig kommunikasjon: kompetansemål om både å lytte og å tale Skriftlig kommunikasjon: kompetansemål om både å lese og å skrive 42

43 Standpunktvurdering Veiledende, nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunkt: For 10. trinn, i: norsk engelsk matematikk samfunnsfag naturfag Kjennetegnene: til støtte for standpunkt brukes som grunnlag for lokale kjennetegn MÅ brukes sammen med læreplanene

44 Om eksamen 3-25./4-18. Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Eksamen skal organiserast slik at eleven, deltakaren eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. 44

45 En gyldig og pålitelig eksamen? Reliabilitet Validitet validitet/gyldighet er om eksamen måler det den er ment å måle forutsetter at eksamensmateriell og oppgaver i tråd med lov, forskrift og læreplan reliabilitet/pålitelighet er om resultatene blir sammenfallende forutsetter likeverdige forhold avhengig av sensorkompetanse og holdninger 45

46 Eksamen etter 10. trinn 2014 Felles forberedelse og eksamen for elever og voksne deltakere og privatister Felles sensur Endringer for eksamen: Ikke lenger tilbud om høsteksamen Eksamen grunnskole felles på 46

47 10. trinn norsk, samisk og engelsk Forberdelsesdel én dag, fra kl tema blir gitt i forberedelsesmateriellet om lag 10 sider, alle skal lese alt digital, med lydfiler, muligheter for utskrift, men ikke pdf tid til å knytte opplæringen til tema for eksamen ikke undervisning, men veiledning 47

48 Oppgaveformat Norsk og samisk1 Endret struktur Eleven skal skrive ulike typer tekster: Del A: utgangspunkt i vedlagt tekst eleven skal skrive tekst(er) for å vise leseforståelse og fagkunnskap Del B: oppgaver til valg Eksempeloppgaver: https://pgsf.udir.no/dokumentlager /DokumenterAndrekataloger.aspx?p rovetype=eg Engelsk Uendret struktur Eleven skal utforme ulike typer tekster: Del A: en av to oppgaver med utgangspunkt i vedlagt tekst eleven skal skrive kortere tekster med etterspurt faglig kompetanse Del B: oppgaver til valg 48

49 49 Eksamensveiledning amen-grunnskole/vurderings--ogsensorveiledninger-ogforhandssensur-grunnskolen/ om gjennomføring om vurdering om oppgaveformuleringer basert på reviderte læreplaner med kjennetegn på måloppnåelse med vurderingsskjemaer

50 Matematikk fra 2015 Sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk blir endret fra og med våren 2015: Obligatorisk bruk av digitale verktøy, for alle eksamenskoder i grunnskolen og videregående 50

51 Endringer for eksamen, - oppsummering Fra våren 2014 skal elever, voksne deltakere og privatister i grunnskolen ha samme eksamen i norsk, samisk, engelsk og matematikk Eksamensveiledninger Eksamensveiledning for grunnskolefag med sentralt gitt eksamen gjelder for både elever og voksne Påmelding i PAS Skolene melder på elever og voksne deltakere i PAS.2 Velg prøvetype "Eksamen grunnskole" og prøveperiode "Våren 2014". Forberedelsesdag Elever og lærere får tilgang til forberedelsesmateriell kl dagen før eksamen. Ikke egen høsteksamen for voksne Fra og med høsten 2014 vil det ikke bli tilbud om egen høsteksamen for voksne. Eksamen som privatist Voksne har også anledning til å melde seg som privatister til eksamen i grunnskolen

52 Takk for oppmerksomheten!

53

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring

Voksne i grunnskole og videregående opplæring Voksne i grunnskole og videregående opplæring Marianne Dæhlen, Kirsten danielsen, ÅSE STRANDBU & ørnulf seippel Rapport nr 7/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Voksne

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer