Offentlige instanser/berørte parter Ihht. vedlagt adresseliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlige instanser/berørte parter Ihht. vedlagt adresseliste"

Transkript

1 Dato Offentlige instanser/berørte parter Ihht. vedlagt adresseliste Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T F Vår ref. R Reguleringsplan med konsekvensutredning for etablering av gruvedrift i Biedjovággi Kautokeino og Nordreisa kommuner - Høring av planprogram og varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Det svenske prospekterings- og gruveutviklingsselskapet Arctic Gold AB, planlegger å etablere helårig gruvevirksomhet for utvinning av kobber- og gullkonsentrat, i områdene ved og rundt (nord og sør for) det gamle gruveanlegget i Biedjovággi. Planområdet utgjør et samlet areal på om lag 19,4 km 2, er lokalisert om lag 40 kilometer nord for Kautokeino kirkested med avgrensning innenfor både Kautokeino og Nordreisa kommuner, jfr. avgrensning på vedlagt kartutsnitt (vedlegg 2). Innenfor området planlegges det blant annet etablert 11 ulike malmuttaksområder i form av dagbrudd og underjordsgruver, områder for deponering av avgangsmasser (oppredningssand) og gråberg, et større anrikningsverk (produksjonsanlegg) med tilhørende funksjoner og anleggsveger. Eksisterende atkomstveg, som i dag er delvis kommunal og delvis Fylkeskommunal (Fv. 6) fra Kautokeino kirkested (Rv. 93) planlegges benyttet som hovedatkomstveg frem til gruveområdet. Planområdet består i all hovedsak av grunn tilhørende Statskog og FeFo (Finnmarkseiendommen). I randsonen rundt planområdets sørlige deler ligger det imidlertid noen næringshytter (reindriftshytter). Tiltaket vurderes å være av en slik karakter at det utløser krav til utarbeidelse av reguleringsplan (jfr. PBL kap. 12) og konsekvensutredning (jfr. PBL kap. 4 og Forskrift om konsekvensutredning). Før utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning igangsettes, skal det vedtas et såkalt planprogram som bl.a. skal redegjøre for; formålet med planarbeidet, ulike utredningsalternativer, hvilke tema som skal utredes og hvordan dette skal gjøres (metode), planprosess herunder fremdrift og opplegg for medvirkning m.m. Forslagsstiller har utarbeidet et foreløpig utkast til planprogram som er oversendt Kautokeino og Nordreisa kommune. Planutvalget i Kautokeino og Driftsutvalget i Nordreisa, har i møter hhv den 20. og 11. oktober, vedtatt å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn (høring) i 6 uker. Planprogrammet og øvrige saksrelaterte dokumenter kan lastes ned fra begge kommunenes hjemmesider; eller Papirutgave av planprogrammet kan ettersendes på forespørsel. 1/10 Rambøll Norge AS NO MVA

2 Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-8, 14-2 og med henvisning til Forskrift om konsekvensutredninger, kunngjøres herved at det igangsettes utarbeidelse av privat reguleringsplan (detaljregulering jfr. PBL 12-3) for tiltaket samt at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. Eventuelle innspill og merknader til planprogrammet og reguleringsplanarbeidet bes rettet skriftlig til Rambøll, Kongleveien 45, 9510 Alta, innen fredag den 9. desember. Kopi av høringsuttalelsene sendes til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett og Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6,. Det vil i løpet av høringsperioden bli arrangert et informasjonsmøte i begge kommunene, hvor det vil bli gitt informasjon om prosjektet samt gitt muligheter for å stille spørsmål om ulike sider ved prosjektet. Møtetidspunktene blir som følger: Nordreisa: Rådhuset (kommunestyresalen), tirsdag den 8. november klokken 18:00-20:30. Kautokeino: LES-salen (v/kulturbygget), onsdag den 9.november klokken 18:00-20:30. Møtet vil bli tolket til samisk. Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til Rambøll v/reidar Olsen på telefon eller Saksrelaterte spørsmål og henvendelser til kommunene kan rettes til følgende saksbehandlere: Kautokeino kommune: Pål Norvoll telefon: / Nordreisa kommune: Geir Lyngsmark telefon: / Eventuelle spørsmål og henvendelser til forslagsstiller (Arctic Gold AB), kan rettes til Värkställande direktör (VD) Lars-Åke Claesson på telefon alt eller på Med vennlig hilsen Reidar Olsen Areal og samfunnsplanlegger Mobil: Vedlegg: 1. Adresseliste 2. Kartutsnitt som viser planområdets avgrensning, udatert. 2/10

3 Vedlegg 1 Adresseliste Reguleringsplan med konsekvensutredning for etablering av gruvedrift i Biedjovággi Kautokeino og Nordreisa kommuner Varsel om planoppstart høring av planprogram Navn Att. Adresse Post nr. Statlige og regionale instanser Miljøverndepartementet Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Avdeling for regional planlegging Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Postboks 5672 Sluppen Postboks 3021 Lade 7441 Poststed 7485 Trondheim Trondheim Sametinget Ávjovárgeaidnu Karasjok Sametinget Klima- og forurensningsdirektoratet Avdeling for rettigheter, næring og miljø 9840 Varangerbotn Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 Vadsø Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Postboks Tromsø Fylkesmannen i Troms Landbruksavdelingen Postboks Tromsø Fylkesmannen i Troms Samfunnssikkerhets og beredskapsstaben Postboks Tromsø Fylkesmannen i Troms Samordningsstaben Postboks Tromsø Telenor Servicesenter for nettutbygging Statnett Postboks 5192 Majorstuen Finnmark Fylkeskommune Areal- og kulturvernavdelinga Postboks Bergen 0302 Oslo Fylkeshuset 9815 Vadsø Finnmark Fylkeskommune Næringsavdelinga Fylkeshuset 9815 Vadsø Finnmark Fylkeskommune Samferdselsavdelinga Fylkeshuset 9815 Vadsø Troms Fylkeskommune Regional utviklingsetat Postboks Tromsø Troms Fylkeskommune Utdanningsetaten Postboks Tromsø Troms Fylkeskommune Samferdselsetaten Postboks Tromsø Troms Fylkeskommune Kulturetaten Postboks Tromsø Reindriftsforvaltningen i Bredbuktnesveien 9520 KAUTOKEINO 3/10

4 Vest-Finnmark Mattilsynet Postboks Brummunddal Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord Statens Vegvesen Region Nord Forsvarets Bygningstjeneste 50B Postboks Narvik Dreyfushammarn Bodø Region Nord-Norge Postboks Harstad Avinor AS Postboks Gardermoen Skogbrukssjefen i Finnmark Sandfallveien Alta Fiskeridirektoratet Region Troms Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Kommunale instanser Nordreisa kommune Postboks Storslett Kautokeino kommune Bredbuktnesveien 6 Kautokeino kommune v/rådmannen Bredbuktnesveien 6 Kautokeino kommune v/landbruk Bredbuktnesveien 6 Alta kommune Pb Alta Karasjok kommune Ráddeviessogeaidnu 4, 9730 Karasjok Porsanger kommune Rådhuset 9712 Lakselv Kvalsund kommune Rådhusveien Kvalsund Kvænangen kommune Rådhuset 9162 Burfjord Kåfjord kommune Boks Olderdalen Enontekiön Kunta Ounastie 165 FI Enontekiö, Finland Lag og foreninger Norske reindriftssamers Landsforbund Postboks Tromsø Norske Samers Riksforbund Postboks Kautokeino Bivdi, Sjøsamisk fangst og fiskeriorganisasjon Jon Egil Nilsen Smørfjord 9713 RUSSENES Miljøstiftelsen Bellona Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo Vest-Finnmark Jeger- og fiskerforening Norges jeger- og fiskerforbund - Finnmark Forum for natur og friluftsliv v/ Knut Altmann Neverfjord 9620 Kvalsund Postboks Kirkenes Finnmark Postboks Kirkenes Norges jeger- og fiskerforbund - Troms Naturvernforbundet i Finnmark 9470 Gratangen Postboks Varangerbotn Naturvernforbundet i c/o Naturvernforbundet Postboks Tromsø 4/10

5 Troms og omegn i Troms Alta- og Omegn Turlag Postboks Alta Troms Turlag Postboks Tromsø Nordreisa Jeger og fiskerlag v/ Frits Eivind Sakshaug Nordreisa scooter- og båtforening Representant for barn og unge i Nordreisa 9151 Storslett v/ leder Idar Sandvik 9151 Storslett Sigrun Hestdal Goppa Sørkjosen Eldrerådet i Nordreisa PB Storslett Ungdomsrådet i Nordreisa PB Storslett Rådet for funksjonshemmede Kautokeino Næringsforening Stuorajávre Ealáhussearvi/ Næringsforening Maskinentreprenørenes Forbund v/aslak Anders Nilsen Gaup PB Storslett Boaronjarga 4 Postboks Kautokeino Postboks 505 Sentrum 0105 Oslo Kautokeino flyttsamelag v/ Nils Mathis N. Sara 9525 Máze Kautokeino elgjegerforening Sámi bivdo ja meahcástansearvi v/ Per Nils Saari Ájagohpi v/ Anton Dahl Sáttomaras Naturvernforbundet v/ Svein Lund Postboks Kautokeino Kautokeino Bonde- og småbrukerlag Kautokeino Bondelag Kautokeino Jeger- og Fiskeforening v/klemet Isaksen Hætta v/ Ole Klemet A.O.Hætta Hannomaras Ávži v/johan Klemet Hætta Postboks Kautokeino Kautokeino Utmarkslag v/klemet K. Hætta Guovdageainnu Sámiid searvi Pb Kautokeino Norsk Ornitologisk forening Utsikten Tromsø Soahtefielbma grendelag v/ole Johan Gaup Soahtefielbma Kautokeino motorklubb v/nils Mathis Hætta Bredbuktnes Politiske parti i Kautokeino kommune Kautokeino høyre v/kurt Are Hætta Ajagohpi 1 Guovdageainny johttisápmelaččaid listu vanders S. Buljo Nuortamanmaras 14 Fremskrittspartiet v/ Svein Ole Sandvik Goalseluodda 5 Kautokeino senterparti v/ Isak Mathis Buljo Stornes Guovdageainnu Dáloniid listu v/ Ellen Anete Hætta Doaktarluohkka 27 5/10

6 Sámi álbmotbellodat v/ Klemet Erland Hætta Hannomaras 22 Kautokeino Arbeiderparti v/marit Breie Henriksen Postboks Kautokeino Kautokeino Venstre v/anton Dahl Sáttomaras Kristent samlingsparti v/aslak P. Bals Hemmogieddi Kristent folkeparti v/ Kristian Turi Suomaluodda 9 Sosialistisk vensterparti v/ Johan Mahtis Gaup Heargedievva 17 Øvrige instanser RBD 34 Ábborášša V/Nils Isak Andersen Sara Boks Kautokeino RBD 35 Fávrrosorda V/Ole Mathis J. Eira Mattaluoppal RBD 36 Cohkolat ja Biertavárri V/Peer M.Gaup Ákšomuotki RBD 42 Beahcegealli V/Mikkel O.Nilut Kirsteluohkká Vestre sonestyre/oarjjebealli v/johan Aslak Logje Fossmo 9151 Storslett Ymber AS Bjørklysvingen 3/ Sørkjosen Innovasjon Norge Finnmark Postboks Vadsø Innovasjon Norge Troms Postboks Tromsø Tromsø museum Universitetsmuseet 9037 TROMSØ Bravida Nord AS Postboks Hammerfest Kautokeino ungdomsskole Bredbuktnesveien 6 Samisk Videregående skole og reindriftskole Sámi allaskuvlla/samisk høgskole Ájastealli 5 Hánnoluohkká 45 Duodjeinstituhtta Boaronjarga 1 Viddas veidemann Postboks Kautokeino Sami Adventure v/mikkel Isak Eira Bredbuktnes Kautokeino Villmarkssenter A/S Hannoluohka 2 Thon Hotel Kautokeino Biedjovággeluodda 2 Madam Bongos Fjellstue Cuonovuohppi Alfreds Kro & Overnattinig Hannuluohkka 4 Arctic Motell & Kautokeino Camping Marit Kristensen Suomaluodda 16 Destinasjon Kautokeino Postboks Kautokeino Offroad Finnmark Postboks Alta Media Ávvir Pb 235 Glr Bredbuktnesveien 8 Altaposten Labyrinten Alta Ságat PB Lakselv NRK Sápmi Pb Karasjok Finnmark dagblad Pb Hammerfest NRK Finnmark PB Vadsø NRK Troms 9291 Tromsø 6/10

7 Nordlys Postboks Tromsø Fremtid i Nord Sentrum 9151 Storslett Grunneiere/festere innenfor eller inntil planområdet Eiendomsident Gnr/bnr/fnr Hjemmelshaver/ fester Adresse Postnr Poststed 10/1, Finnmarkseiendommen (FeFo) Postboks Vadsø 10/1/7 FeFo /Johan M. M. Hætta Aidejavri 10/1/8 FeFo /Nils Isak M. Eira Bohtaldievva 33 10/1/10 FeFo /Johan Anders Olavsen Eira Avzziluodda 4 10/1/11 FeFo /Lars Johan J Eira Vannøy sjøcamp 9136 Vannareid 10/1/15 FeFo/Isak Mathis O. Eira. Avzziluodda 8 10/1/16 FeFo /Isak Nilsen Eira Mattaluoppal 29/1, 21,43,44 og 45 Statskog SF Postboks 63 sentrum 7801 Namsos Reindriftsutøvere med reindriftshytter eller tomt for oppføring av slik hytte innenfor eller inntil planområdet av reindriftsforvaltningen. av reindriftsforvaltningen. av reindriftsforvaltningen av reindriftsforvaltningen av reindriftsforvaltningen av reindriftsforvaltningen Registrert m/tomt jfr. opplysninger fra reindriftsforvaltningen Registrert m/tomt jfr. opplysninger fra reindriftsforvaltningen Registrert m/tomt jfr. opplysninger fra reindriftsforvaltningen Aslak Andreas Eira Aidejavri Ole Mathis J. Eira Mattaluoppal Mikkel Isak J. Eira Bredbuktnes Johan Mathis M. Eira Aidejavri Olav Anders Eira / Mathis Amund Eira Avzziluodda 4 Mathis J. Pulk Suomaluodda 19 Per Ole Eira Pb Kautokeino Johan Isak J. Eira Gironstealli 7 Isak. I Eira??? 7/10

8 Registrert m/tomt jfr. opplysninger fra reindriftsforvaltningen Har oppført hytte jfr. opplysninger gitt av Johan Aslak Logje (distrikt 30Avestre sone) Ikke oppgitt. Har oppført hytte jr. opplysninger gitt av Johan Aslak Logje (distrikt 30A-vestre sone) Isak N.P. Eira Mattaluoppal Nils Aslak J Eira Aidejavre Sara Irene Eira Hætta Bohtaldievva 44 Kopi mottakere: - Arctic Gold AB P.O Box 275 SE Uppsala Sverige - Kautokeino Bibliotek, Bredbuktnesveien 6, - Nordreisa Bibliotek Postboks Storslett 8/10

9 Vedlegg 2 9/10

10 Fylkesgrense Troms/Finnmark Planområde Finland 10/10

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.02.2014 2014/752-1 434.21 Deres dato Deres ref. Gratangen Kommune Årstein 9470 GRATANGEN Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vassfjell pukkverk

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vassfjell pukkverk Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5145402\Oppstartsvarsel 2015-01-30 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vassfjell pukkverk Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-3, 12-8 og 12-14 varsles det at

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Planid. Vedtatt. Melhus

Planid. Vedtatt. Melhus Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Høyring av søknad frå Voss Stein AS om driftskonsesjon for Grauo steinbrot i Voss kommune

Høyring av søknad frå Voss Stein AS om driftskonsesjon for Grauo steinbrot i Voss kommune Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Dato: 16.01.2015 Vår ref: 13/00714-5 Deres ref: Høyring av søknad frå Voss Stein AS om driftskonsesjon for Grauo steinbrot i Voss

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer