Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)"

Transkript

1 Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS

2 Innhold 1 Innledning Generelt Prioriteringer Risikoer/hendelser Helikoptertjenesten Flytjenesten Redningshelikoptertjenesten Leie luftambulansebaser Drift av selskapet - aktivitet Drift av selskapet - personell Oppsummering

3 1 Innledning 1.1 Generelt Luftambulansetjenesten ANS ivaretar på vegne av eierne sørge for-ansvaret for den operative delen av luftambulansetjenesten i Norge. Dette gjøres gjennom kontrakter med luftambulanseoperatørene, avtale om bruk av redningshelikoptre samt leieavtaler for luftambulansebaser. Som et ledd i beredskapsvurderingene for tjenesten er det nødvendig å ha en oversikt over de risikoer som eksisterer, hvilke konsekvenser de kan få for tjenesten og hvilke kompenserende tiltak som er/kan gjennomføres proaktivt samt hva som kan gjøres reaktivt hvis noe som truer tjenestens effektivitet skulle oppstå. ROS-analysen er gjennomført som en enkel analyse der en definerer mulige risikoer, vurderer sannsynlighet og konsekvens, og beskriver mulige tiltak som kan bedre situasjonen. Denne versjonen er en revisjon og bygger på tidligere versjon fra 2009, Sannsynlighet og konsekvens beskrives ut fra modellen nedenfor. Definert risiko vurderes ut fra sannsynligheten for at noe kan inntreffe og hvilken konsekvens dette kan ha. Risikoelementer som vurderes innenfor de røde feltene i figuren må vies størst oppmerksomhet i risikostyringen. Konsekvens Meget stor skade 5 Stor skade 4 Merkbar skade 3 Mindre skade Liten eller minimal skade Sannsynlighet Svært lite sannsynlig Lite sannsynlig Sannsynlig Ganske sannsynlig Svært sannsynlig 3

4 Samfunnet forventer at luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp ved alvorlig og akutt helsesvikt. Hensynet til pasienten skal derfor vektlegges høyt. Risikoelementer som, dersom de inntreffer, kan sette helse og liv i fare vil derfor bli scoret høyt i konsekvens. Økonomisk risiko vil av samme grunn scores lavere i konsekvens. Rene operative risikoelementer som kan føre til dårligere tilbud til pasienten vil scores middels i konsekvens. 1.2 Prioriteringer Prioriteringene i analysen er gjort ut fra gjeldende avtaler. Disse er: Avtale med Norsk Luftambulanse AS om kjøp av ambulansehelikoptertjenester. Avtale med Lufttransport AS om kjøp av ambulanseflytjenester. Avtale med Lufttransport AS om kjøp av ambulansehelikoptertjenester. Avtale mellom Helse- og Omsorgsdepartementet og Justisdepartementet om kjøp av luftambulansetjenester i redningshelikoptertjenesten Avtaler om leie av luftambulansebaser. 2 Risikoer/hendelser Risikoer/hendelser kan deles inn på forskjellig måte. Vi har valgt å gruppere i henhold til funksjoner (ambulansehelikoptertjeneste, redningshelikoptertjeneste, flytjeneste osv.). Beskrivelse av risiko med tilhørende konsekvenser, grad av sannsynlighet, tiltak og eventuelle merknader følger nedenfor. 4

5 Helikoptertjenesten 2.1 Helikoptertjenesten 1. Helikopterhavari Et havari vil kunne få alvorlige konsekvenser: Tap av mennesker inkl. fagpersoner- /kompetanse. Tap av kolleger påvirker miljøet. Basen vil i en periode bli uten helikopter. Usikkerhet, redusert tillit og omdømme til tjenesten kan bre seg i samfunnet Myndighetene kan innføre begrensninger i tjenestens omfang. Usikkerhet og redusert tillit til helikoptertypen eller operatøren kan bre seg blant de ansatte og samarbeidspartnere Reservehelikopter kan settes inn relativt raskt (innen 12 timer i NLA, Ambulansehelikopterflyging regnes for å være blant de mest risikoutsatte operasjoner innen luftfart. Det har tidligere vært flere fatale ulykker i Norge. Det er nå mange år siden vi har hatt havari av luftambulansehelikopter i Norge (Vågåvann 2004). Det er enda lenger siden siste havari med tap av menneskeliv (Førdefjorden 1996). Denne ulykken utløste en rekke tiltak innen sikkerhet (ref. Sikkerhetsutvalget 1997). Den store satsingen innenfor sikkerhet vurderes å ha gitt en betydelig effekt, så sannsynligheten for et havari vurderes å være liten. Tett oppfølging og dialog med operatører og medisinsk personell som deltar. Kontinuerlig vurderinger av risikoreduserende tiltak. Fortsette arbeidet innenfor flysikkerhet, blant annet gjennom Operativt forum. Beredskapsplan Kvalitets- og sikkerhetsgjennomganger ved basene. Konsekvens 5 Sannsynlighet 2 5

6 Helikoptertjenesten 2. Helikoptertype settes på bakken og innen 18 timer i Lufttransport.). Nytt helikopter må anskaffes snarest og kan ta tid. Alle EC135 settes på bakken Medfører at 8 av NLAs 9 maskiner, samt deres reservehelikopter, tas ut av drift. Samtlige RWbaser i Helse Vest og Sør- Øst og en base i Helse Midt- Norge rammes. Det blir sterkt redusert beredskap i Sør-Norge. Etter avtale med HRS vil redningshelikoptrene kunne bidra noe mer, og flytting av ambulansehelikoptre fra Nord-Norge kan vurderes. Erstatningsmateriell i dette omfanget vil ta tid å få på plass. Det skjer tidvis hendelser som medfører et behov for å sette hele flåten på bakken. Erfaringsmessig er dette som regel av kortvarig karakter, hvor det kreves en teknisk Helikoptertypen har vært benyttet i mange år med svært gode erfaringer med hensyn til vedlikehold og tilgjengelighet. Generelt vurderes typen å være kvitt alle barnesykdommene. Alle norske EC135 er relativt nye. Sannsynligheten for et slikt avvik med varighet over lengre tid vurderes å være liten. Beredskapsplan Vurdere en større variasjon i flåten i neste kontraktsperiode. Konsekvens 4 Sannsynlighet 2 6

7 Helikoptertjenesten inspeksjon/kontroll av alle fly før de frigis for videre tjeneste. NLA benytter reiseteknikere, og det forventes at alle basene vil kunne få utført en slik type inspeksjon/kontroll innenfor 24 timer EC145 settes på bakken Medfører at en maskin hos NLA tas ut av drift. Vil berøre Lørenskog-basen hos Helse Sør-Øst og medfører lavere beredskap for denne basen. Reservehelikopter vil kunne avhjelpe situasjonen en stund. Vil redusere den særskilte medisinske kapasiteten som EC145 utgjør. Se for øvrig vurdering ovenfor (EC 135). Alle AW139 settes på bakken Medfører at LTs fire maskiner tas ut av drift Maskinen er relativt ny i tjenesten, men modellen har vært i bruk noen år og bygger på den velkjente BK117. Det gjør sannsynligheten for et slikt avvik liten. Maskinen er ny i ambulansehelikoptertjenesten i Norge, men modellen har vært i bruk i noen år både av Beredskapsplan Konsekvens 3 Beredskapsplan Vurdere å unngå helt nye modeller i neste kontraktsperiode Sannsynlighet 2 Konsekvens 4 Sannsynlighet 3 7

8 Helikoptertjenesten (inklusive reservehelikopter). Det blir ingen luftambulansehelikopterbe redskap i Helse Nords område. For Helse Midt- Norge medfører dette at Ålesund-basen blir ute av beredskap. Etter avtale med HRS vil redningshelikoptrene kunne bidra noe mer, og flytting av ambulansehelikoptre fra Sør-Norge kan vurderes. Erstatningsmateriell i dette omfanget vil ta tid å få på plass. Det skjer tidvis hendelser som medfører et behov for å sette hele flåten på bakken. Erfaringsmessig er dette som regel av kortvarig karakter, hvor det kreves en teknisk inspeksjon/kontroll av alle fly før de frigis for videre tjeneste. Lufttransport har teknikere tilgjengelige lokalt, og det forventes at Lufttransport og i andre land. Erfaringer så langt med hensyn til vedlikehold og tilgjengelighet viser at modellen er vedlikeholdskrevende. Det vurderes derfor som sannsynlig at flåten av AW139 kan bli satt på bakken for en kortere eller lengre periode. Oppgradere eksisterende avtale om bruk av Forsvarets ressurser (som spesifikt beskriver bruk av Bell 412 som amb hkp) 8

9 Helikoptertjenesten 3. Kommunikasjonssvikt Flight following alle basene vil kunne få utført en slik type inspeksjon/kontroll innenfor 12 timer. Ved hendelser av mer alvorlig karakter jf. trøbbel med halerotorblader høsten 2011 blir det større konsekvenser. Det tar tid å få på plass erstatningsmateriell. I mellomtiden må pasienter transporteres med bil/båt/redningshelikoptre. Dette kan øke ventetiden og forlenge transporttiden. Erstatningsmateriellet er ikke nødvendigvis utstyrt like godt som AW139. Det medfører et noe redusert tilbud. LA AMK-sentralene har et ansvar for å følge helikopterets bevegelser på oppdrag gitt av AMK. Alle AMK-sentralene har utstyr for kart- og flåtestyring som gjør det mulig å følge ambulansehelikopterets Med bakgrunn i erfaringer fra større hendelser, samt signaler fra operatører er det signaler på at det kan forekomme at ambulansehelikopter ikke har tilstrekkelig flight following. Erfaringer etter aksjonen Gjennomføre informasjonsmøter og samarbeidsmøter med AMK-sentralene for å bevisstgjøre og klargjøre hva funksjonen innebærer. Bidra, sammen med operatører, til etablering av opplæringsmodul for AMK- Konsekvens 2 Sannsynlighet 4 9

10 Helikoptertjenesten bevegelser på digitale kart i AMK-sentralen. Overføring av oppdragsinformasjon knyttet til hendelsen er mulig ved bruk av det samme utstyret. Å følge helikopterets bevegelse er spesielt viktig dersom det skjer noe med helikopteret til og fra hendelsesstedet. AMK har etablert prosedyrer for varsling dersom helikopteret ikke er synlig på kartet, eller de mister kommunikasjonen og tilbakemelding innen et definert tidsintervall (flight following). Dersom denne funksjonen ikke ivaretas på en god måte kan vi risikere at det ved en ev. ulykke tar noe tid før hendelsen fanges opp. Dersom det oppstår feil på utstyr for kart- flåtestyring eller kommunikasjon via beredskapsnettet (nytt nødnett, HE-LA-nettet), vil på Utøya viser at det eksisterer ulik praktisering av flight following ved LA- AMK`ene. Denne ulikheten generer et stort potensiale for misforståelse. operatører ved alle LA- AMK`er. Utrede er større grad av sentralisert LA-oppfølging i AMK-systemet Se på muligheten for å etablere LAT ANS som fast medlem av R-AMK-forum. Utrede muligheten (kost/nytte) for å innføre satelittbasert flåtestyring- /oversikt i inneværende kontrakt (evt. innarbeide det som krav i neste) 10

11 Helikoptertjenesten Kommunikasjonsutstyr Fastmontert radioutstyr dette medføre redusert mulighet for å følge helikopterets bevegelser. Kart- og flåtestyring er i tillegg viktig for AMK for å beslutte bruk av nærmeste ambulanseressurs ved behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp. Teknisk er det lagt til rette for at AMK-sentralene skal kunne se alle ressurser i eget område, det inkluderer helikoptre som har tilknytning til andre AMKsentraler. Dette skal bidra til at tjenesten kan brukes på effektiv måte. Dersom AMK-sentralen ikke benytter seg av dette, hender det at ressurser som er i nærheten ikke blir brukt. Alle ambulansehelikopter har fastmontert radioutstyr for kommunikasjon med Teknisk feil på fastmontert radioutstyr må påregnes vil skje i utstyrets levetid. Årlig sjekk av radioutstyret med hensiktsmessig måleutstyr, bl.a. spektrums- Konsekvens 4 Sannsynlighet 3 11

12 Helikoptertjenesten AMK og andre ambulanseressurser. Dersom utstyret har feil eller er ute av drift vil kommunikasjon med AMK og andre ambulanser bli vesentlig redusert. All kommunikasjon må da foregå på godkjent mobiltelefon i helikopter eller via flyradio. Feil på radio kommunikasjonsutstyret i helikopteret kan bety tap av tid og kan få alvorlige konsekvenser ved behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp. Bærbart radioutstyr Varsling av helikopterbesetning ved oppdrag skjer ved bruk av alarmering over radioberedskapsnettet (nytt nødnett, HE-nett). Alle medlemmer av besetningen har bærbart radioutstyr. Ved feil på radio beredskapsnettet og bærbart radioutstyr vil det HE- og LA-nett: Besetning har både radio og personsøker med seg. Liten sannsynlighet for at både radio og p-søk får feil samtidig. Alarmering vil mottas. ************* analysator og utstyr for måling av antenne og antennetilkopling (reflektert effekt). Gode lokale rutiner for test av radioutstyret. Etablere best mulig prosedyre for feilretting og tilgang til nytt utstyr. Konsekvens 4 Sannsynlighet 2 ***************** 12

13 Helikoptertjenesten få konsekvenser for utkalling og kommunikasjon med andre ambulanseressurser på hendelsesstedet. Tap av tid kan få alvorlige konsekvenser ved behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp. Nødnett: Bare radio og ikke personsøker. Øker sannsynligheten for at alarmering ikke mottas Konsekvens 4 Sannsynlighet 3 4. Ytre miljø påvirker beredskapen Værfenomener Fra tid til annen oppleves det værforhold som gjør at vi ikke kan opprettholde beredskapen. Det være seg dårlig vær som gjør at helikopteret ikke kan fly, eller spesielle fenomener som isingsforhold som også forhindrer helikopteret fra å fly. Disse forholdene er som regel av kortere varighet. Noe sjeldnere forekommer det fenomener som påvirker beredskapen over lengre tid jf askesky fra vulkanutbrudd på Island. I slike tilfeller blir det behov for alternativ transport Mye taler for at tiden som kommer vil bringe hyppigere og kraftigere uvær. Det kan tyde på at isingsforekomsten (nær bakkenivå) er økende også over sjø Vulkanutbrudd på Island vurderes av fagmyndigheter som noe vi må være forberedt på vil skje med jevne mellomrom. Etter forrige hendelse har både myndigheter og operatører gjort seg noen erfaringer. Det er etablert et regelverk med inndeling i ulike askesoner. Det innebærer at begge operatører og Konsekvens 4 Sannsynlighet 4 13

14 Helikoptertjenesten Ekstern leverandør oppfyller ikke leveranse Helikopterlege har ikke gjennomført den nødvendige treningen langs vei/bane/sjø. Det kan være eksempelvis leverandør av reservedeler som går konkurs, eller av andre årsaker ikke er i stand til å oppfylle leveranse. Dersom dette gjelder kritisk utstyr jf. NVG eller halerotorblader vil dette påvirke beredskapen. Det oppstår fra tid til annen situasjoner hvor legen som skal på vakt, av ulike årsaker, ikke har gjennomført den nødvendige trening på underhengende operasjoner. Det medfører at helikopteret ikke kan gjennomføre slike oppdrag frem til trening er utført, evt annetkvalifisert personell er på vakt. redningshelikoptrene nå har godkjenning til å fly i områder som er definert som lav og medium askekonsentrasjon under gitte forutsetninger bestemt av luftfartstilsynet Informasjon til helseforetakene som synliggjør konsekvensene og minner om ansvaret for at all oppsatt trening gjennomføres. Konsekvens 3 Sannsynlighet 3 Konsekvens 3 Sannsynlighet 3 14

15 Helikoptertjenesten 5. Tjenesten påvirker andres miljø i form av støy eller eksos 6. Innføring av nye myndighets-krav Økte tekniske krav Vi opplever at enkelte helseforetak erfarer problemer med eksos når helikoptrene lander på landingsplasser hos helseforetaket. Nye myndighetskrav kan innføres langs to akser; Enten i form av økte tekniske krav til maskin. Dette kan utløse behov for å modifisere maskinen. Noe som gjør at maskinen må tas ut av drift i perioden den modifiseres. Det kan i ytterste konsekvens medføre at maskinen må Maskinene er anskaffet etter strenge krav til ytelse og sikkerhet. Luftambulansetjenesten ANS har på flere områder strengere krav enn myndighetenes krav. Sannsynligheten for nye myndighetskrav som får operative konsekvenser for tjenesten anses på kort sikt Vi anbefaler berørte helseforetakene å etablere en rutine som sikrer at ventilasjonsanleggets luftinntak ved landingsplassen slås av i forbindelse med bruk av plassen Være klar over problemstillingen ved valg av helikoptertype i nye kontrakter Ved planlegging av helikopterlandingsplasser ved sykehus gjøre sykehuset oppmerksom på eksosproblematikken slik at det gjøres tiltak som forhindrer dette. Søke å påvirke utformingen av regelverket bl. a. gjennom medlemskap i EHAC. Sende innspill til høring nasjonalt. Konsekvens 2 Sannsynlighet 3 Konsekvens 2 Sannsynlighet 2 15

16 Helikoptertjenesten Endrede krav til rutiner for personell byttes ut. Eller i form av endrede krav til rutiner for personell (jf. arbeidstidsbestemmelser, krav til redningsmenn, etc.). En endret arbeidstidsberegning kan utløse behov for flere piloter og redningsmenn. Dersom RW-tjenesten får samme regler som FWtjenesten, vil det medføre behov for en oppbemanning av flygere og redningsmenn på minimum 70 %. Dette vil, med opprettholdelse av dagens beredskap, medføre en svært stor økning i fast vederlag til operatørene, samt et behov for en tilsvarende økning i flytid (behov for økt trening totalt). En konsekvens av behovet for økning i fast vederlag og antall flytimer kan være å redusere dagens tjeneste, i (inneværende kontraktsperiode) å være liten. For FW er det nylig innført nye myndighetskrav til arbeids og hviletidsberegning og dette kan komme også på RW. Det vurderes som sannsynlig at RW-tjenesten får nye krav til arbeidstidsberegning. Søke å påvirke utformingen av regelverket bl. a. gjennom medlemskap i EHAC. Sende innspill til høring nasjonalt. Konsekvens 3 Sannsynlighet 4 16

17 Helikoptertjenesten Nye sikkerhetskrav Krav til konsesjon og godkjenning for landingsplasser ved sykehus skjerpes 7. Forhold hos operatøren som form av færre baser og/eller beredskap kun på dagtid på enkelte baser. Nye sikkerhetskrav kan medføre at besetningene må gjennomføre ytterligere sikkerhetskurs og trening. Flere sykehus har landingsplasser som ikke har konsesjon eller godkjenning. En strengere praksis hos Luftfartstilsynet kan medføre at disse plassene blir stengt. Stengte plasser ved sykehus medfører at helikopteret må lande på annet sted, iblant nærmeste flyplass. Medfører ekstra omlasting for pasient og lengre transporttid. Arbeidskonflikter hos operatør som ender med streik eller lockout vil Nye sikkerhetskrav som utløser økt behov for kurs og trening kan komme. Luftambulansetjenesten ANS har stilt strenge krav til kurs og trening. Det gjør at sannsynligheten for en slik risiko er liten Luftfartstilsynet har skjerpet sin kontroll av landingsplassene ved sykehus. Det har medført at noen plasser er blitt stengt, mens andre har fått pålegg som må følges opp. Arbeidskonflikt hos flygerne har truet beredskapen i denne Sluttføre Prosjekt landingsforhold for ambulanse- og redningshelikoptre ved akuttsykehusene. Informere/bevisstgjøre eiere og aktuelle sykehus på kravene. Utløse erstatningsmateriell i form av den andre operatøren, avtale med Konsekvens 1 Sannsynlighet 1 Konsekvens 3 Sannsynlighet 3 Konsekvens 3 Sannsynlighet 3 17

18 Helikoptertjenesten påvirker beredskap Arbeidskonflikt Mangel på underhengende kapasitet Mister godkjenning påvirke beredskapen. Fra tid til annen oppstår situasjoner hvor operatøren ikke kan fly underhengende. Det kan skyldes tekniske problemer med feste eller rep. I slike tilfeller kan ikke helikopteret gjennomføre slike oppdrag frem til problemet er løst. En operatør kan miste sin luftfartsgodkjenning, eller vitalt utstyr mangler nødvendig sertifisering En slik hendelse påvirker beredskapen ved at operatørens maskiner settes på bakken inntil forholdet er rettet eller at enkelte oppdrag må avvises pga. manglende utstyr. kontraktsperioden. Streik har gitt umiddelbar tvungen lønnsnemnd, men aksjoner som å nekte å ta ekstravakter ved sykdom har gitt beredskapsavbrudd ved enkelte baser. Jf. situasjonen der NLA AS mistet godkjenning for å fly med NVIS,. Det har også vært en situasjon med trussel om tap av luftfartsgodkjenning Forsvaret eller andre. Kreve bedre bakvaktløsninger i nye kontrakter. Operatørene har gode rutiner for å fange opp ev. tekniske problem. Hendelsene meldes oss og vi følger disse opp. Kvalitetsgjennomgang og tett oppfølging av rapporter fra Luftfartstilsynet. Konsekvens 3 Sannsynlighet 2 Konsekvens 4 Sannsynlighet 3 18

19 Helikoptertjenesten Sikkerheten svekkes også Operatør går konkurs NLA AS går konkurs Praktisk maskinene er leaset og disse avtalene kan forhåpentligvis overdras til ny operatør. Mannskapet likeså. I markedet i dag er det kun Lufttransport AS som har kunnskap om denne driften og som dermed kan gå inn i et slikt skifte. Eieren SNLA har stilt økonomisk morselskapsgaranti LT AS går konkurs Praktisk Lufttransport AS eier RW, men leaser FW. FW-lease kan forhåpentligvis overdras til ny operatør. Når det gjelder RW må ny operatør forhandle med konkursboet om kjøp av maskinene. De ansatte bør også være interessante for en ny Økonomien er tilfredsstillende, men selskapet har gjennom 2011 slitt noe med likviditet. Selskapet har et datterselskap som er operatør på en dansk luftambulansebase. NLA AS er heleid av SNLA, som har en meget stor strategisk interesse av at luftambulansetjenesten ikke svekkes. Det anses å være lite sannsynlig at selskapet går konkurs. Økonomien er tilfredsstillende. Selskapet sliter noe med likviditet. Det anses som lite sannsynlig at selskapet går konkurs. Årlig økonomisk revisjon. Konsekvens 4 Sannsynlighet 1 Årlig økonomisk revisjon. Konsekvens 4 Sannsynlighet 1 19

20 Helikoptertjenesten operatør. Det vil ta tid å få en ny operatør i drift, sannsynligvis må vi gjennomføre en ny anskaffelsesrunde. Antar det lar seg gjøre å operere med midlertidig avtale inntil ny anskaffelsesrunde er gjennomført. NLA AS har erfaring med RWoperasjoner, men mangler erfaring på FW. Dette vil kreve mye av administrasjonen for å få til en løsning. Det foreligger en garanti fra morselskap. Denne er knyttet til penger. 20

21 Flytjenesten 2.2 Flytjenesten 1. Flyhavari Et nytt havari vil kunne få svært alvorlige konsekvenser: Tap av mennesker inkl. fagpersoner- /kompetanse. Tap av kolleger påvirker miljøet. Basen vil i en periode bli uten fly. Usikkerhet og redusert tillit til tjenesten kan bre seg i samfunnet Myndighetene kan innføre begrensninger i tjenestens omfang. Usikkerhet og redusert tillit til flytypen eller operatøren kan bre seg blant de ansatte og samarbeidspartnere Reservefly kan settes inn relativt raskt (innen 12 timer). Nytt fly må anskaffes snarest og kan Ambulanseflyging med fixed wing er ikke så risikoutsatt som helikopteroperasjoner. Det er nå svært lenge siden en har hatt havari med ambulansefly (Langfjelltind 1989). Satsingen innenfor sikkerhet må sies å ha gitt en effekt, så sannsynligheten for et havari må sies å være liten. Fortsette arbeidet innenfor flysikkerhet. Beredskapsplan Konsekvens 5 Sannsynlighet 1 21

22 Flytjenesten 2. Alle Beech B200RB settes på bakken 3. Beredskap for transport fra Svalbard dersom ambulansefly ta tid. Medfører at samtlige LTs FW-maskiner tas ut av drift. Samtlige FW-baser i berøres. Det blir ingen beredskap på FW i Norge. Helikopterbasene og redningshelikopter kan avhjelpe noe på akutte oppdrag, men dette er marginalt. En slik situasjon vil få størst betydning for Helse Nord. I Finnmark er det ingen ambulansehelikopter, kun en 330 base (Banak). Finnmark har et høyt forbruk av flytjenester og situasjonen kan raskt bli kritisk der. Erstatningsmateriell i dette omfanget vil ta tid å få på plass, men det kan leies inn ambulansefly fra andre operatører.. Det er ulike årsaker til at ambulanseflyene enkelte ganger ikke kan benyttes for transport fra Svalbard. Maskinene som er i tjenesten i dag er fra Det skal være tekniker tilgjengelig døgnet rundt på alle baser. Våre krav til sikkerhetstiltak er basert på løsninger som er utprøvd og testet. Det gir liten sannsynligheten for at flytypen settes på bakken. Diverse forhold har medført at sannsynligheten har øket det siste året, og det har forekommet tilfeller Sjekke markedet for mulige reserveløsninger? Beredskapsplan Det er inngått avtale med andre leverandører om gjennomføring av enkelt- Konsekvens 4 Sannsynlighet 2 Konsekvens 4 Sannsynlighet 5 22

23 Flytjenesten ikke kan brukes. 4. Ytre miljø påvirker beredskapen Værfenomener Det gjelder spesielt om vinteren med lave temperaturer i høyden, og når det er behov for å fly opp ekstra personell eller utstyr I de tilfeller dette skjer medfører det lengre ventetid for pasient. Fra tid til annen oppleves det værforhold som gjør at vi ikke kan opprettholde beredskapen. Disse forholdene er som regel av kortere varighet.... Noe sjeldnere forekommer det fenomener som der våre egne fly ikke har kunnet gjennomføre oppdrag med stor hastegrad. Vulkanutbrudd på Island vurderes av fagmyndigheter som noe vi oppdrag. Forhåndslagring av utstyr og innredning i Longyearbyen, slik at flyet kan ta mer drivstoff. Utrede muligheter for båretransport med SAS og Lufttransport Dornier Lufttransport AS søker STC for økt vektklasse med MTOW fra til pund. Deretter søke disp. for fortsatt å kunne benytte kortbanenettet. Vurdere anskaffelse av langdistansefly dersom ovennevnte ikke fører til målet Etter forrige hendelse har både myndigheter og operatører gjort seg noen Konsekvens 3 Sannsynlighet 3 Konsekvens 4 Sannsynlighet 3 23

24 Flytjenesten Stengte lufthavner påvirker beredskapen påvirker beredskapen over lengre tid jf. askesky fra vulkanutbrudd på Island. I slike tilfeller blir det behov for alternativ transport langs vei/bane/sjø. Flere mindre flyplasser kan få en åpningstid som er mer tilpasset ruteflyging. Disse flyplassene må da åpnes ekstra for ambulanseflyene. De kan ikke utgi værvarsler (NOTAR) når de er stengt. Konsekvensen er at ambulanseflytjenesten blir mindre effektiv, og pasienter vil få forsinket hjelp og transport. Sykehusene kan oppleve problemer med å transportere ut pasienter. Dette vil også medføre merarbeid for FKS og andre involverte. må være forberedt på vil skje med jevne mellomrom. Avinor foreslår å stenge flere lufthavner utenfor åpningstid for kommersiell luftfart. HOD har langt på vei stilt seg positiv til dette. erfaringer. Det er etablert et regelverk med inndeling i ulike askesoner. Det innebærer at begge operatører nå har godkjenning til å fly i områder som er definert som lav og medium askekonsentrasjon under gitte forutsetninger bestemt av luftfartstilsynet. Informere Samferdselsdepartement, Helsedepartementet, Helsedirektoratet og våre eiere om konsekvenser. Konsekvens 4 Sannsynlighet 3 24

25 Flytjenesten Ekstern leverandør oppfyller ikke leveranse 5. Forhold hos operatøren som påvirker beredskap Arbeidskonflikt Det kan være eksempelvis leverandør av reservedeler som går konkurs, eller av andre årsaker ikke er i stand til å oppfylle leveranse. Dersom dette gjelder kritisk utstyr vil dette påvirke beredskapen. Arbeidskonflikter hos operatør som ender med streik eller lockout vil påvirke beredskapen. Operatør går konkurs Lufttransport AS går konkurs. Praktisk Lufttransport AS eier RW, men leaser FW. FW-lease kan forhåpentligvis overdras til ny operatør. Når det gjelder RW må ny operatør forhandle med konkursboet om kjøp av maskinene. De ansatte bør Dette har forekommet for få år siden, og flyberedskapen var satt ut av spill i flere dager inntil det ble gjennomført tvungen lønnsnemnd Økonomien er tilfredsstillende. Selskapet sliter noe med likviditet. Det anses som lite sannsynlig at selskapet går konkurs. Beredskapsplan Avtale med Forsvaret Avtale med andre operatører om gjennomføring av enkeltoppdrag Konsekvens 3 Sannsynlighet 3 Konsekvens 4 Sannsynlighet 3 Årlig økonomisk revisjon. Konsekvens 4 Sannsynlighet 2 25

26 Flytjenesten 6. Innføring av nye myndighetskrav også være interessante for en ny operatør. Det vil ta tid å få en ny operatør i drift, sannsynligvis må vi gjennomføre en ny anskaffelsesrunde. Antar det lar seg gjøre å operere med midlertidig avtale inntil ny anskaffelsesrunde er gjennomført. NLA AS har erfaring med RWoperasjoner, men mangler erfaring på FW. Dette vil kreve mye av administrasjonen for å få til en løsning. Det foreligger en garanti fra morselskap. Denne er knyttet til penger. Nye myndighetskrav kan innføres langs to akser; Enten i form av økte tekniske krav til maskin. Dette kan utløse behov for å modifisere maskinen. Noe som gjør at maskinen må tas ut av drift i perioden den modifiseres. Det kan i Maskinene, som kommer ved nye kontrakter, er anskaffet etter strenge krav til ytelse og sikkerhet. Luftambulansetjenesten ANS har i noen grad strengere krav enn myndighetenes krav. Sannsynligheten for nye Ingen Konsekvens 2 Sannsynlighet 2 26

27 Flytjenesten ytterste konsekvens medføre at maskinen må byttes ut. Eller i form av endrede krav til rutiner for personell (jf. arbeidstidsbestemmelser, krav i forhold til erfaring som pilot, krav til flysykepleier etc.). En endret arbeidstidsberegning kan utløse behov for flere piloter. Nye sikkerhetskrav kan medføre at besetningene må gjennomføre ytterligere sikkerhetskurs og trening. myndighetskrav anses på kort sikt å være liten. For FW ble det innført nye myndighetskrav til arbeids og hviletidsberegning i Sannsynligheten for en ytterligere skjerping av disse kravene anses som liten. Nye sikkerhetskrav som utløser økt behov for kurs og trening kan komme. Luftambulansetjenesten ANS har stilt strenge krav til kurs og trening. Det gjør at sannsynligheten for en slik risiko svært liten 27

28 Redningshelikoptertjenesten 2.3 Redningshelikoptertjenesten 1. Helikopterhavari Et havari vil kunne få alvorlige konsekvenser: Tap av mennesker inkl. fagpersoner- /kompetanse. Tap av kolleger påvirker miljøet. En av redningshelikopterbase ne i landet vil kunne bli uten helikopter i en periode Usikkerhet og mistillit til tjenesten kan bre seg i samfunnet Usikkerhet og mistillit til helikoptertypen og/eller operatøren kan bre seg blant ansatte og samarbeidspartnere. Ambulansehelikopterflyging regnes for å være blant de mest risikoutsatte operasjoner innen luftfart. Redningshelikoptertjenesten nyttes ofte til ambulanseoppdrag under svært krevende værforhold. Det er mer enn 20 år siden forrige fatale havari (tap av menneskeliv), Tjenesten har siden starten vært operert av Forsvaret, med erfarent personell og høyt nivå på trening og seleksjon. Forsvarets fokus på kvalitet og trening medfører at sannsynligheten for et havari vurderes å være liten. Inkludere 330 skvadron i alle fora for å bidra til økt standardisering, samt felles fokus på sikkerhet i tjenesten Bidra i prosjekt NAWSARH støtte krav som er sikkerhetsfremmende Konsekvens 5 Sannsynlighet 2 Reservehelikopter kan settes inn raskt (normalt innen 6 timer). Det er i dagens marked ikke realistisk å anskaffe nytt 28

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 1. Fakta 2.1. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjeneste - nye kontrakter Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF Luftambulansetjeneste - nye kontrakter 2018 Redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen Luftambulansetjenesten HF SAR kapasitet - luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Nytt navn fra 1. april 2017: Fra:

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen 13. mai 2013 kl 0900 1130 Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 13. mai 2013 STYREMØTE 13. MAI 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte på Gardermoen

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

Ambulansehelikopter og redningshelikopter landingsforhold ved norske sykehus

Ambulansehelikopter og redningshelikopter landingsforhold ved norske sykehus Helse- og omsorgsdepartementet v/avdelingsdirektør Mette Bakkeli Kopi: NAWSARH-prosjektet v/kjell Jacob Johannessen Deres ref: Vår ref: Arkivnr: Saksbehandler: Sted / Dato: 2007/17 Pål Madsen, tlf. 90656336

Detaljer

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY

STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR AVISING AV AMBULANSEFLY Saksbehandler: Bård Mortensen, tlf. 97659170 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 5-2011 BEREDSKAP FOR

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Retningslinjer for bruk av luftambulanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gyldig fra 1. april 2009 Erstatter Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse av 1. juli 1993,

Detaljer

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. mai 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf. 918 20 828. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 1.mars 2013 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 17-2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015

Dialogkonferanse. Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester. 24. april 2015 Dialogkonferanse Anskaffelse av Ambulansehelikoptertjenester 24. april 2015 Dialogkonferanse anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Daglig leder Øyvind Juell Ambulansehelikoptertjenesten, formål,

Detaljer

Luftforsvarets 330 skvadron 2014

Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Luftforsvarets 330 skvadron 2014 Visjon 330 skvadron Overordnet organisasjon Justisdepartementet Redningstjeneste Innkjøp av helikoptre Forsvarsdepartementet Driftsansvar for Sea King Utdanning personell

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS

ÅRSRAPPORT 2010 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS ÅRSRAPPORT 2010 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS (Luftambulansetjenesten ANS) Foto: Lars Erik Vollebekk 1 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Visjon og Verdigrunnlag... 3 1.2 Sikkerhet...

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen.

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17. januar 2013 kl på Gardermoen. Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL STYREMØTE 17. JANUAR 2013 Vår dato: 18. januar 2013 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 17.

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Den nasjonale luftambulansetjenesten

Den nasjonale luftambulansetjenesten Den nasjonale luftambulansetjenesten Pål Madsen Luftambulansetjenesten ANS 1 Pål Madsen Temaer Organisasjon Struktur Kapasiteter Sikkerhet Virksomheten Pasienter og behandling Opplæring og trening Nytte

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene. Foretaket har

Detaljer

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010

STYRESAK FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf 75 54 99 54. Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17. februar 2011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2011 FORELØPIG

Detaljer

Saksliste styremøte 20. mai 2016

Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksliste styremøte 20. mai 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13.05.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter

Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Prosjektleder Håkon Gammelsæter Prosjekt: Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektleder Håkon Gammelsæter Fakta om luftambulansetjenesten i Norge Luftambulansetjenesten HF eies av de fire regionale helseforetakene.

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter

Luftambulansetjenesten ANS. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Luftambulansetjenesten ANS Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver helikopter Sikkerhet i luftambulansetjenesten Sikkerhetsutvalgets rapport 1997, utvikling, status Sikkerhetsstudie innlandshelikoptre 2013

Detaljer

Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter

Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter Prosjektrapport FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter Innhold 1 Innledning... 1 2 Arbeidsprosess og mandat... 1 2.1 Arbeidsprosess... 1 2.2 Prosjektets mandat... 1 3 Sammendrag... 2 4 Funksjonen flight

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS. Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Øyvind Juell Daglig leder Luftambulansetjenesten ANS Formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge for ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten

Detaljer

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold Mats Torbiornsson 13. Mai 2011 Krav, etablering og gjennomføring av vedlikehold på helikopter Side 2 Norsk Luftambulanse AS Påbegynt 9.924 oppdrag hvorav

Detaljer

Styresak Økonomisk status pr

Styresak Økonomisk status pr Styresak 59 Økonomisk status pr 31.10.13 Saksbehandler: Bård Mortensen og Mariann M. Hunstad Vår dato: 01.10.13 Møtedato: 05.12.13 1. Bakgrunn/fakta Avstemming er utført til og med august. Avsetning er

Detaljer

Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Oslo Vest Rotaryklubb

Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Oslo Vest Rotaryklubb Stiftelsen Norsk Luftambulanse Oslo Vest Rotaryklubb 12.02.2014 Erik Kreyberg Normann Norsk Luftambulanses historie Stiftet november 1977 initiert av Jens Moe Første legehelikopteroppdrag 3. juni 1978

Detaljer

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering

Styresak Oppdragsdokument Bakgrunn. 2. Vurdering Styresak 34-2017 Oppdragsdokument 2017 Saksbehandler Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 21.3.17 Møtedato: 30.3.17 1. Bakgrunn Oppdragsdokument 2017 for Luftambulansetjenesten HF ble formelt vedtatt og

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013

Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksliste styremøte 10. 11. oktober 2013 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 3.oktober 2013 Arkivnummer: 012 Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Møtedato: 13. februar 2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012

Møtedato: 13. februar 2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012 Arkivnr.: 2011/308-6/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 3.2.2012 Styresak 11-2012 Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon

Detaljer

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS)

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) Helse Nord RHF Saksbehandler Per Magne Tveitane Tlf. 91140778 Vår ref: 2013/2 Deres ref: Bodø 16. september 2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringskommentar fra Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015

Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksliste styremøte 15. 16. oktober 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 5. oktober 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Årsrapport 2013

Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Årsrapport 2013 Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 2 Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Sikkerhet... 4 Tilgjengelighet...

Detaljer

Innledning... 3 Visjon og Verdigrunnlag... 3 Visjon... 3. Verdigrunnlag... 3

Innledning... 3 Visjon og Verdigrunnlag... 3 Visjon... 3. Verdigrunnlag... 3 Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 2 Innhold Innledning... 3 Visjon og Verdigrunnlag... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Sikkerhet... 4 Tilgjengelighet... 4 Målsetting... 4 Faglige aktiviteter og prosjekter...

Detaljer

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27. mars 2015 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

Offentlig journal. SV: Forlenget ettersyn LN-OLO fører til redusert kapasitet på back-up. Oppdatering 23. Juni. Beredskapsavbrudd RW

Offentlig journal. SV: Forlenget ettersyn LN-OLO fører til redusert kapasitet på back-up. Oppdatering 23. Juni. Beredskapsavbrudd RW Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2017-2.7.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2017 nnhold: SV: Forlenget ettersyn LN-OLO fører til redusert kapasitet på back-up. Oppdatering 23.

Detaljer

Saksliste styremøte 21. mai 2015

Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksliste styremøte 21. mai 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 13. mai 2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Styremøte 28. januar 2016

Styremøte 28. januar 2016 Styremøte 28. januar 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 18.01.2016 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Innspill til programprosessene

Innspill til programprosessene De politiske partiene Innspill til programprosessene 2017-2021 Ved alvorlig sykdom eller skade er tid til behandling viktig for utfallet. At pasientene får rask tilgang til avansert akuttmedisinsk kompetanse

Detaljer

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007

Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter. Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 1 Anestesisykepleierens arbeid i ambulansehelikopter Anestesisykepleier Beate Stock Ålesund Skien 1. september 2007 Ålesund sykehus - med helikopterbase 2 Møre og Romsdal ca 250 000 innbyggere 3 Statens

Detaljer

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN

TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref Vår ref Arkivnr Saksbehandler Dato 2010/522-57/324 2005/43-111/2010 Mariann M. Hunstad 25.10.2010 TRAUMESYSTEM I HELSE NORD KONSEKVENSER FOR LUFAMBULANSE- TJENESTEN Viser

Detaljer

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS Årsrapport 214 Årsrapport 214 2 Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Sikkerhet... 4 Tilgjengelighet...

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Luftambulansetjenesten i Finnmark

Luftambulansetjenesten i Finnmark Luftambulansetjenesten i Finnmark Årsmelding 29 og 21 INNHOLD 1. Sammendrag...3 1.1 Luftambulansebasen i Alta... 3 1.2 Luftambulansebasen i Kirkenes... 3 1.3 Redningshelikoptertjenesten på Banak, Lakselv...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS

ÅRSRAPPORT 2011 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS ÅRSRAPPORT 2011 FOR HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS (Luftambulansetjenesten ANS) 1Foto: Jørgen Melau 1 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Visjon og Verdigrunnlag... 3 1.2 Sikkerhet... 3

Detaljer

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017

Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksliste styremøte Luftambulansetjenesten ANS 30. mars 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24. mars 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS

Detaljer

Helikopterlandingsplasser i Helse Nord

Helikopterlandingsplasser i Helse Nord Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Randi Spørck, 75 51 29 17 Dato: 10.6.2011 Styresak 71-2011 Helikopterlandingsplasser i Helse Nord Formål/sammendrag Helse Nord RHF skal sørge for å

Detaljer

Offentlig journal. Prisjustering 2016. Oppfølging - RW-kontrakt Norsk Luftambulanse AS 2008/11-102 444/2016 28.06.2016 20.06.

Offentlig journal. Prisjustering 2016. Oppfølging - RW-kontrakt Norsk Luftambulanse AS 2008/11-102 444/2016 28.06.2016 20.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2-26.6.2, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2 Prisjustering 2 Oppfølging - RW-kontrakt Norsk Luftambulanse AS 2008/11-102 444/2 20.06.2 20.06.2 DL-ØK/MH

Detaljer

Kapasitet hos sivile helikopteroperatører for styrket redningstjeneste

Kapasitet hos sivile helikopteroperatører for styrket redningstjeneste Kapasitet hos sivile helikopteroperatører for styrket redningstjeneste Arne Roland, administrerende direktør i CHC Helikopter Service AS og styremedlem NHO Luftfart Kort om oss NHO Luftfart er en interesse-

Detaljer

Ambulansehelikopter på Evenes føringer for arbeidet med plan 2014 2017 og tilbud fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse om gratis sommerdrift

Ambulansehelikopter på Evenes føringer for arbeidet med plan 2014 2017 og tilbud fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse om gratis sommerdrift Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 69-2013 Ambulansehelikopter på Evenes føringer for arbeidet med plan 2014 2017 og tilbud fra

Detaljer

Saksliste styremøte 25. april 2016

Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksliste styremøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø, 18. april 2016 Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

Kristiansund kommune I medvind uansett vær HELSE 9 * MIDT-NORGE

Kristiansund kommune I medvind uansett vær HELSE 9 * MIDT-NORGE Kristiansund kommune I medvind uansett vær HELSE 9 * MIDT-NORGE 5aksdok.: Mottatt: 2 -,^ håka ^i.il`! Helse Midt-Norge RHF postboks 464 7501 STJØRDAL ' SGksb^h I - F,rkiv Unnt off E Deres ref: Vår ref

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Informasjonshefte om fordelene ved

Informasjonshefte om fordelene ved REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 10 3. desember 2004 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Årlig melding 2011. for. Luftambulansetjenesten ANS

Årlig melding 2011. for. Luftambulansetjenesten ANS Årlig melding 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 Virksomhetside... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer...

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapportering pr

Styresak Virksomhetsrapportering pr Besøksadresse: Torvgata 2, 86 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 81 Bodø Tlf: +47 75 54 99 5 Styresak 32-217 Virksomhetsrapportering pr 28.2.17 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om bruk av backup flygplan för fotografering CAT C aerodromes. Oppfølging FW-kontrakt 2009-2015 2008/3-42 499/2015

Offentlig journal. Svar på søknad om bruk av backup flygplan för fotografering CAT C aerodromes. Oppfølging FW-kontrakt 2009-2015 2008/3-42 499/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.9.2015-27.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2015 Svar på søknad om bruk av backup flygplan för fotografering CAT C aerodromes Oppfølging FW-kontrakt

Detaljer

Offentlig journal. Anskaffelse av skredsekk. Anskaffelse av skredsekk 2013/23-1 285/2013 05.11.2013 05.08.2014. Vedr AW 101 design review

Offentlig journal. Anskaffelse av skredsekk. Anskaffelse av skredsekk 2013/23-1 285/2013 05.11.2013 05.08.2014. Vedr AW 101 design review Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014-10.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2014 Anskaffelse av skredsekk Anskaffelse av skredsekk 2013/23-1 285/2013 05.11.2013 m.fl. Vedr AW 101

Detaljer

Høring - Ambulanseflytjenesten i Norge fra 2019 til 2030 fremtidig struktur og kapasitet

Høring - Ambulanseflytjenesten i Norge fra 2019 til 2030 fremtidig struktur og kapasitet Fra: Informasjonsavdelingen Sendt: 26. februar 2016 10:42 Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Høring - ambulanseflytjenesten 2019 til 2030 Kategorier: Grønn kategori Fra: Luftambulansetjenesten

Detaljer

Kravspesifikasjon for

Kravspesifikasjon for for ANSKAFFELSE AV Utarbeide WEB løsning samt maler for dokumenter og publikasjoner Luftambulansetjenesten ANS 21. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORORD... 3 2. KRAVSPESIFIKASJONENS OMFANG... 3 2.1

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll - forhandlingsmøte nr. 1 Lufttransport RW AS. Anskaffelse Helikopter / /

Offentlig journal. Protokoll - forhandlingsmøte nr. 1 Lufttransport RW AS. Anskaffelse Helikopter / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.2-3.4.2, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.04.2 Protokoll - forhandlingsmøte nr. 1 Lufttransport RW AS 2014/39-106 257/2 22.03.2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Nyhetsbrev Luftambulansetjenesten ANS 18. desember Ambulansehelikopter 2018

Nyhetsbrev Luftambulansetjenesten ANS 18. desember Ambulansehelikopter 2018 Nyhetsbrev Luftambulansetjenesten ANS 18. desember 2015 - Ambulansehelikopter 2018 Publisert 18. desember 2015 av Roy Inge Jenssen (Sist endret 28. desember 2015) I tråd med tidsplan ble konkurransegrunnlaget

Detaljer

Offentlig journal. Overgang fra ANS til HF. Luftambulansetjenesten HF - Omorganisering 2017/ / DL/OYVIND.JUE

Offentlig journal. Overgang fra ANS til HF. Luftambulansetjenesten HF - Omorganisering 2017/ / DL/OYVIND.JUE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.5.2017-28.5.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.05.2017 2017/33-4 352/2017 DL/OYVND.JE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Beredskap og evakueringskapasitet ved større ulykker. Berit Bergslid Salvesen, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge 02.

Beredskap og evakueringskapasitet ved større ulykker. Berit Bergslid Salvesen, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge 02. Beredskap og evakueringskapasitet ved større ulykker Berit Bergslid Salvesen, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge 02. juni 2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitets- og

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Prehospital beredskap for høyrisikosmitte

Prehospital beredskap for høyrisikosmitte Prehospital beredskap for høyrisikosmitte Ved universitetssykehuset Nord-Norge Lars-Jøran Andersson, overlege akuttmedisinsk klinikk 2 Klar for ebolasmitte? I løpet av høsten har det skjedd stor utvikling.

Detaljer

Innst. S. nr. 156. Innstilling fra justiskomiteen om redningshelikoptertjenesten i fremtiden St.meld. nr. 44 (2000-2001) (2001-2002) Til Stortinget

Innst. S. nr. 156. Innstilling fra justiskomiteen om redningshelikoptertjenesten i fremtiden St.meld. nr. 44 (2000-2001) (2001-2002) Til Stortinget Innst. S. nr. 156 (2001-2002) Innstilling fra justiskomiteen om redningshelikoptertjenesten i fremtiden St.meld. nr. 44 (2000-2001) Til Stortinget 1. INNLEDNING I meldingen presenteres anbefalingene til

Detaljer

Saksliste styremøte 4. desember 2014

Saksliste styremøte 4. desember 2014 Saksliste styremøte 4. desember 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.11.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

sikorsky S-92 er det eneste helikopteret som tilfredsstiller krav til norsk redningstjeneste

sikorsky S-92 er det eneste helikopteret som tilfredsstiller krav til norsk redningstjeneste sikorsky S-92 er det eneste helikopteret som tilfredsstiller krav til norsk redningstjeneste anskaffelse av nye rednings helikoptere bør settes ut på anbud tre kandidater er i dag aktuelle som Norges nye

Detaljer

Sykehusbygg HF Helikopterlandingsplasser. Styringsgruppemøte 20. august 2015

Sykehusbygg HF Helikopterlandingsplasser. Styringsgruppemøte 20. august 2015 Sykehusbygg HF Helikopterlandingsplasser Styringsgruppemøte 20. august 2015 Innfasing nytt redningshelikopter Kilde: e-post Bøe 27.3.15 Kostnadskalkyle forprosjekt fase 1 foreløpig vurdering 28.8.2015

Detaljer

HRS Nord og Sør-Norge. Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft.

HRS Nord og Sør-Norge. Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft. Redningsleder Johan Mannsåker 02.feb 2017 HRS Nord og Sør-Norge Hovedredningssentralene har et overordnet ansvar for søk - og redningsaksjoner på sjø, land og luft. Hva er redningstjeneste? Offentlig organisert

Detaljer

Muligheter for base for luftambulanse i Notodden

Muligheter for base for luftambulanse i Notodden Muligheter for base for luftambulanse i Notodden MULIGHETER FOR BASE FOR LUFTAMBULANSE I NOTODDEN Generalsekretær Åslaug Haga i Norsk Luftambulanse uttalte i et møte med politikere i Telemark i august

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Revisjon Prehospital plan 2010. Delrapport 10.12.2010 Arbeidsgruppe Luftambulanse

Revisjon Prehospital plan 2010. Delrapport 10.12.2010 Arbeidsgruppe Luftambulanse Revisjon Prehospital plan 2010 Delrapport 10.12.2010 Arbeidsgruppe Luftambulanse Innhold Sammendrag og anbefaling... 4 Arbeidsgruppens sammensetning... 4 Mandat og arbeidsmåte... 5 Mandat... 5 Virksomhetsdata...

Detaljer