ORS KRISTIANSAND-SYMPOSIET JUNI 2007: Ny vri på skattemessig gjennomskjæring, fire høyesterettsdommer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORS KRISTIANSAND-SYMPOSIET JUNI 2007: Ny vri på skattemessig gjennomskjæring, fire høyesterettsdommer."

Transkript

1 Når jeg ser solnedgangen på årets siste dag tenker jeg på Høyesteretts nye vri på skattemessig gjennomskjæring (... Bedre å være POINTER enn skattejurist!!!) ORS KRISTIANSAND-SYMPOSIET JUNI 2007: Ny vri på skattemessig gjennomskjæring, fire høyesterettsdommer. v/ Jan Syversen Advokat (H) dr. juris SIMONSEN Advokatfirma DA foto: Syv

2 Men staten tapte Telenor tvist på p 2,41 milliarder kroner SKATYTERNE vant 2006 på p resultat målt m i (milliarder) kroner? SKATTYTER: 5 dommer, 3 kjennelser sum = 8 eller 36 % STATEN: 11 dommer, 3 kjennelser sum = 14 eller 64 % HR dommer og kjennelser for avgjørelser i kjennelser, 16 dommer HVEM VANT SAMMENLAGT? Staten eller skattyter? 4 gjennomskjæringsdommer staten vant 3!

3 Alle Alle instanser instanser i i hovedsak hovedsak uenige: uenige: 4 4 avgjørelser avgj relser = = % % To instanser i hovedsak enige (HR + LR eller TR alternativt LR og TR) 10 avgjørelser = 46 % Alle instanser i hovedsak enige (HR = LR = TR) 8 avgjørelser = 36 %. HR dommer og kjennelser for 2006 ENIG OG TRO TIL DOVRE FALLER! VAR HØYESTERETT OG UNDERINSTANSENE ENIGE? DISSENS HR: 5 avgjørelser = 23 % ENSTEMMIG HR: 17 avgjørelser = 77 %

4 Rt s. 333 Fauske Gjennomskjæring (1) April/mai 99: Far ønsker i) å selge part i eiendom og ii) å gi den til barn som arveforskudd Primo mai 99: Enighet i familien om salg av eiendommen Ligning: Gevinst NOK 862 tilordnet far GRUNNLAG: 1) Solgt før gaven og subsidiært 2) gjennomskjæring 3. Juni 99: Salgstilbud 2-4. juni 99: i) Skjøte til barn (ikke tinglyst) ii) Far er i gang med salg av eiendom 9. Juni 99: Bud akseptert 16. Juni 99: Arveavgiftsmelding 28. Juni 99: Solgt til annen kjøper TRD, LRD, HRD ligning stadfestet HR: Grunnlag 1 forkastet: Andel i eiendom solgt etter gavetidspunktet HR: Grunnlag 2 gjennomskjæring akseptert skattemotivert transaksjon uten særlig forretningsmessig egenverdi i strid med reglenes formål å godta konstruksjonen med den skattebesparelse den medførte

5 Rt s. 333 Fauske Gjennomskjæring (1) April/mai 99: Far ønsker i) å selge part i eiendom og ii) å gi den til barn som arveforskudd Primo mai 99: Enighet i familien om salg av eiendommen Ligning: Gevinst NOK 862 tilordnet far GRUNNLAG: 1) Solgt før gaven og subsidiært 2) gjennomskjæring 2-4. juni 99: 3. Juni 99: Salgstilbud i) Skjøte til barn (ikke tinglyst) ii) Far er i gang med salg av eiendom HR: Grunnlag 1 forkastet: Andel i eiendom solgt etter gavetidspunktet 9. Juni 99: Bud akseptert 16. Juni 99: Arveavgiftsmelding 28. Juni 99: Solgt til annen kjøper TRD, LRD, HRD ligning stadfestet HR: Grunnlag 2 gjennomskjæring akseptert skattemotivert transaksjon uten særlig forretningsmessig egenverdi i strid med reglenes formål å godta konstruksjonen med den skattebesparelse den medførte HR: Om normen: Jeg understreker at at en transaksjon er skattemessig motivert. Men dersom de skattemessige virkninger fremtrer som hovedsaken ved transaksjonen, kan det være grunnlag for gjennomskjæring (ABB-malen) HR: gjennomskjæring: Min konklusjon er --- at vi står overfor en planlagt sammenhengende transaksjon i flere ledd som gjennomskjæring ikke utelukkende kan begrunnes i skulle gjennomføres i løpet av et kort tidsrom, og som var utelukkende skattemessig motivert og praktisk talt uten egenverdi. Overdragelsen representerte en unødvendig omvei mellom A og kjøperen, og den ville om den aksepteres skatterettslig hatt som konsekvens at gevinsten ikke kom til beskatning

6 Strengt om gjennomskjæring: Har ikke partene rett Kunne det ha vært mer nærliggende å ta det på til å drive skatteplanlegging? subsumsjon: At faren var såpass aktiv i hele prosessen at han fremsto og måtte i skattemessig forstand sies å være den reelle selger? M.a.o. at han reelt sett ga bort fordring på kjøper? Rt s. 333 Fauske Gjennomskjæring (1) April/mai 99: Far ønsker i) å selge part i eiendom og ii) å gi den til barn som arveforskudd Primo mai 99: Enighet i familien om salg av eiendommen Ligning: Gevinst NOK 862 tilordnet far GRUNNLAG: 1) Solgt før gaven og subsidiært 2) gjennomskjæring 3. Juni 99: Salgstilbud 2-4. juni 99: i) Skjøte til barn (ikke tinglyst) ii) Far er i gang med salg av eiendom 9. Juni 99: Bud akseptert 16. Juni 99: Arveavgiftsmelding 28. Juni 99: Solgt til annen kjøper TRD, LRD, HRD ligning stadfestet HR: Grunnlag 1 forkastet: Andel i eiendom solgt etter gavetidspunktet HR: Grunnlag 2 gjennomskjæring akseptert skattemotivert transaksjon uten særlig forretningsmessig egenverdi i strid med reglenes formål å godta konstruksjonen med den skattebesparelse den medførte Hva skal til for at lignende transaksjoner står seg? Hvor lenge måtte man vente med salget? Og må barna selv organisere dette?

7 Rt s Nagell Erichsen FAKTUM: Gjennomskjæring (2) - arveavgift 1. CNE ca. 65 år, kreftsyk, forventet levetid 9 måneder. 2. Låneopptak CNE MNOK 200 (initiert av barna?) 3. Anvendelse av lån: Innskudd i CNE s selskap Timothy AS (T AS) (som investerer i aksjer, obligasjoner m.v.) 4. CNE dør Verdsettelse aksjer: Barna ENE og WNE krevde aksjene i Timothy verdsatt med aksjerabatten i aal. 11 A til MNOK 47,52 Skattefogd 97: Lån fra bank egen aktivapost i boet + MNOK 200 verdi aksjer redusert til MNOK 8,25. Sum tillegg: + MNOK 160,73 Vedtak fastholdt av SKD (klage), TR, LR og HR Grunnlag HR: Låneopptaket hadde ubetydelig egenverdi i forhold til arveavgiftsbesparelsen transaksjonen var et rent avgiftsarrangement, dvs. en illojal utnyttelse av aksjerabatten i aal. 11 A.

8 er skattemessig motivert fremtrer som hovedsaken, kan det være grunnlag for HR: Ulovfestet gjennomskjæring gjelder også i gjennomskjæring. Avgjørelsen beror på en totalvurdering hvor de FAKTUM: 1. CNE ca. 65 år, kreftsyk, forventet levetid 9 måneder. 2. Låneopptak CNE MNOK 200 (initiert av barna?) 3. Anvendelse av lån: Innskudd i CNE s selskap Timothy AS (T AS) (som investerer i aksjer, obligasjoner m.v.) 4. CNE dør Verdsettelse aksjer: Barna ENE og WNE krevde aksjene i Thimoty verdsatt med aksjerabatten i aal. 11 A til MNOK 47,52 Skattefogd 97: Lån fra bank egen aktivpost i boet + MNOK 200 verdi aksjer redusert til MNOK 8,25. Sum tillegg: + MNOK 160,73 Vedtak fastholdt av SKD (klage), TR, LR og HR Grunnlag HR: Låneopptaket hadde ubetydelig egenverdi i forhold til arveavgiftsbesparelsen transaksjonen var et rent avgiftsarrangement, dvs. en illojal utnyttelse av aksjerabatten i aal. 11 A. S/y: Låneopptak tatt opp for å finansiere mulige fremtidige strategiske oppkjøp (Schibsted) derfor egenverdi. HR: HR: Den går ikke ville ha vært tilstrekkelig med lånetilsagn. HR: HR: (Altså sensur sensur av påberopt formål). forhold til arveavgiften. arveavgiften. (Selvfølgelig, arveavgiften er jo en inntektsskatt på arveerverv merkverdig om normen ikke skulle gjelde for denne inntektsskatteform) understreker at lojalitetsvurderingen må foretas på objektivt grunnlag uavhengig av partenes subjektive formål. Altså: Både motiv motiv og virkning virkning relevant. Hovedvekt på virkninger? motivert. Men dersom de skattemessige virkningene virkningene HR: Gjennomskjæringsnormen: ABB- malen: Gjennomskjæring kan ikke foretas utelukkende fordi en transaksjon Rt s Nagell Erichsen Gjennomskjæring (2) - arveavgift sentrale spørsmål er hvilken egenverdi disposisjonen har utover skattebesparelsen, og om det skatterettslige resultatet ved å følge formen fremtrer som stridende mot skatteregelens formål. Jeg

9 Sonofon Holding AS (SH) Aksjonæravtale mellom GN og BSE/BSI GN 53,5 % 46,5 % BSE Rt Telenor Eiendom Holding Skattemessig gjennomskjæring (3) 2. Nedskrivning aksjene i SH 2. kvartal 2001 NOK 8,6 mrd. Ikke realisasjon av tap! 1. Aksjeerverv juni 2000 NOK 14,2 mrd 7. Likvidasjon DMH des.2004: (ingen virksomhet etter aksjesalget.) T TC - TEH FISJON OMORGANISERING plan ferdig april 2002 bl. bl. a. a. TMH for for mobilområdet. 3. Konserninternt aksjesalg Tap NOK 8,6 mrd skattebesparelse NOK 2,41 mrd. AKSJETAP REALISERT! Transaksjon gjenstand for gjennomskjæring DMH SFS: Egenverdi måm måles i forhold til denne transaksjon. T: Nei, måm ses i sammenheng med omorganiseringen generelt X 5. Aksjeerverv TMH kjøper alle aksjer i SH des feb Konserninternt aksjesalg jun.2004 (aksjetap ikke fradragsberettiget etter fritaksmetoden) Holdingselskap for selskaper innen TMH forretningsområdet MOBIL

10 SFS: SFS: Uegnet Uegnet som som forretningsmessig forretningsmessig formål form ville ville ikke ikke ha ha de de TELENOR: Påberopt formål: Salg nødvendig for å legge til rette for hybrid egenkapitalfinansiering (Deep Blue) for å unngå kredittnedgradering. (Foreslått av JP.Morgan, avtale om slik finansiering ikke behov for den når SH-aksjene ble kjøpt i 2003/04) JPM T ASA DMH II SH DMH DBI = Deep Blue investor(s) rating-byr rating byråene ene ville ville ha ha lagt lagt til til grunn. grunn. ENRON-lignende ENRON lignende kamuflasje kamuflasje av av gjeld! gjeld! 1. Aksjeinnskudd = kjøpesum for SH aksjer Staten Staten m/sakkyndig m/sakkyndig bistand: bistand: Samlet Samlet sett sett har har opplegget opplegget reelt reelt sett sett karakter karakter av av rentebærende renteb rende gjeld gjeld i i regnskapsmessig regnskapsmessig og og økonomisk konomisk forstand forstand noe noe 5. Equity-swap T ASA avgir gevinst og får dekket tap ved opsjonsutøvelse 2. Kjøpsopsjon (US) DMH-aksjer - betaling i fast antall aksjer i T ASA (= kjøpesum SH aksjer) evt. Kontantverdien på opsjonstidspkt. 3. Salgsopsjon (EUR) DMH-aksjer tilsvarende T ASA s kjøpsopsjon påberopte beropte virkninger. virkninger. (1) un benyttet benyttet (2) (2) ville ville ikke ikke ha ha de de påberopte p beropte virkninger. virkninger. (1) unødvendig dvendig å overføre overf re aksjene aksjene før f r ordningen ordningen ble ble ANFØRSLER: ANFØRSLER: Rt s Telenor Eiendom Holding Skattemessig gjennomskjæring (3)

11 Level Person ) å selge i T ASA 100 % DMH II TC D(1) D (2) TMH (3) D (4) 53,5 % DMH SH Aksjene i SH ble lagt utenfor TMH Forretningsområde MOBIL SH TELENOR: Påberopt virkning: 1) Salget var et ledd i omorganiseringen av T- konsernet og 2) var særlig et ledd i rendyrkningen av TC (TEH) som eiendomsselskap og hadde følgelig tilstrekkelig egenverdi. Måten omorganiseringen ble gjennomført på var diktert av aksjonæravtalen. SFS: SFS: 1) 1) DMH DMH ble ble lagt lagt utenfor utenfor forretningsområdet forretningsomr det MOBIL MOBIL og og var var følgelig f lgelig i i strid strid med med hovedtrekk hovedtrekk i i omorganiseringsplanen omorganiseringsplanen derfor derfor ingen ingen egenverdi. egenverdi. 2) 2) Rendyrkningen Rendyrkningen av av eiendomsselskapet eiendomsselskapet hadde hadde for for uspesifiserte uspesifiserte forretnings- forretnings messige messige virkninger virkninger til til å kunne kunne veie veie opp opp mot mot skattebesparelse skattebesparelse kr. kr. 2,41 2,41 mrd. mrd. p.g.a. aksjonæravtalen (krav til Clean Line of Hvorfor ble SH-aksjene Hvorfor ble SH-aksjene ikke solgt til TMH? Svar p.g.a. aksjonæravtalen Ownership under Top Level Person ) sikreste alternativ var å la aksjene bli liggende (krav til Clean Line of ikke solgt til TMH? Svar ANFØRSLER: ANFØRSLER: Ownership under Top sikreste alternativ var å la aksjene bli liggende inntil avtale om kjøp var inntil avtale om kjøp var inngått. Ingen egenverdi å selge i inngått. Ingen egenverdi SFS: Alternativet og det SFS: Alternativet og det HRD Telenor Eiendom Holding Skattemessig gjennomskjæring (3)

12 HR om gjennomskjæringsnormen: disposisjonen disposisjonen må m ha ha vært v rt å spare spare skatt. skatt [Hydro-Canada [Hydro Canada malen malen formål form l ikke ikke virkning]. virkning] Formålsstrid: Form lsstrid: fremstår fremst r som som stridende stridende mot mot skattereglenes skattereglenes formål form å legge legge Er vurderingen av transaksjonens egenverdi virkelig SUBJEKTIV? Stemmer dette med øvrig HR HR-praksis praksis,, herunder ABB? Og andre kilder, utkast til gjennomskjæringsnorm (utk ( utk. sktl ) ABC Aarbakkes utkast til gjennomskj fokuserer kun på p virkninger ikke formål! disposisjonen disposisjonen til til grunn grunn for for beskatningen beskatningen - - ut ut fra fra en en totalvurdering totalvurdering av av disposisjonens disposisjonens virkninger virkninger (herunder (herunder dens dens forretningsmessige forretningsmessige egenverdi), egenverdi), skattyters skattyters formål form med med disposisjonen disposisjonen og og omstendighetene omstendighetene for for øvrig vrig (47) (47) SFS: SFS: Formålet Form let må m vurderes vurderes OBJEKTIVT OBJEKTIVT dvs. dvs. med med fokus fokus på p virkninger. virkninger. HR: HR: NEI NEI det det avgjørende avgj rende er er hva hva skattyterne skattyterne må m antas antas å ha ha lagt lagt vekt vekt på p å (50) (50) Dersom Dersom den den dominerende dominerende virkning virkning av av disposisjonen disposisjonen er er at at skattyteren skattyteren sparer sparer skatt, skatt, og og denne denne skattebesparelse skattebesparelse er er av av noe noe omfang, omfang, er er det det en en sterk ste rk presumpsjon presumpsjon for for at at denne denne har har vært v rt den den viktigste viktigste motivasjonsfaktor. motivasjonsfaktor. (51) (51) Disposisjonens Disposisjonens virkninger virkninger er er altså alts ikke ikke avgjørende avgj rende ved ved vurderingen vurderingen av av egenverdien, egenverdien, kun kun et et bevismoment bevismoment for for skattyters skattyters motivasjon. motivasjon. NORMEN NORMEN 1. Egenverdi: Grunnvilk Grunnvilkåret ret går g r ut ut på p at at det det hovedsakelige hovedsakelige formål form med med HRD Telenor Eiendom Holding Skattemessig gjennomskjæring (3)

13 Men stemmer dette med praksis? I Rt s. 1331, Aker Maritime, la man ikke en slik samlet vurdering til grunn. Stemmer heller ikke med teori. Her kunne HR ha satt punktum! Ut fra en slik vinkling var det klart at statens anførsler ikke kunne føre f frem. en en naturlig naturlig helhet helhet (49) (49) Altså: Alts : Aksjesalget Aksjesalget til til DMH DMH kunne kunne ikke ikke vurderes vurderes isolert, isolert, men men måtte m tte sees sees i i sammenheng sammenheng med med omorganiseringen omorganiseringen av av T-konsernet T konsernet og og rendyrkningen rendyrkningen av av TC TC som som eiendomsselskap. eiendomsselskap. EGENVERDI EGENVERDI GJENSTAND FOR VURDERING AV TRANSAKSJONENS EGENVERDI: SFS: Kun den disposisjon som er gjenstand for gjennomskjæring ikke omtvistet at omorganiseringen av T-konsernet var forretningsmessig begrunnet. Isolert sett hadde aksjesalget til DMH intet annet vesentlig formål/virkning enn å realisere et skattemessig tap. HR: HR: Dersom Dersom en en disposisjon disposisjon inngår inng r som som ledd ledd i i et et større st rre kompleks kompleks av av disposisjoner, disposisjoner, kan kan spørsm sp rsmålet let om om skattebesparelse skattebesparelse fremstår fremst r som som den den klart klart viktigste viktigste motivasjonsfaktor, motivasjonsfaktor, ikke ikke vurderes vurderes isolert isolert for for hver hver enkelt enke lt disposisjon, disposisjon, HRD Telenor Eiendom Holding Skattemessig gjennomskjæring (3) men men må m avgjøres avgj res ut ut fra fra en en samlet samlet bedømmelse bed mmelse av av de de disposisjoner disposisjoner som som utgjør utgj

14 aksjonæravtalen. OVERDRAGELSE OG AKSJONÆRAVTALE: Var overdragelsen nødvendig: T: Ja ifølge aksjonæravtalen. SFS: Nei, det sikreste ville være å la de ligge der de lå inntil kjøpet av minoritetsposten var et faktum uenig i Ts tolkning av aksjonæravtalen. OVERDRAGELSE OG AKSJONÆRAVTALE: Var overdragelsen nødvendig: T: Ja HYBRID EGENFINANSIERING DEEP BLUE: SFS ikke nødvendig med aksjesalg og instrumentet dessuten uegnet til å oppnå det påberopte formål. HYBRID EGENFINANSIERING DEEP BLUE: SFS ikke nødvendig med ifølge aksjonæravtalen. SFS: Nei, det sikreste ville være å la de ligge der de aksjesalg og instrumentet dessuten uegnet til å oppnå det påberopte formål. lå inntil kjøpet av minoritetsposten var et faktum uenig i Ts tolkning av egenkapital av byråene, må - -- være uten betydning. Det avgjørende er at dette spørsmål var blitt undergitt en forsvarlig vurdering innenfor Telenorkonsernet, og at konsernet ut fra de opplysninger som da forelå, la til grunn at hybridfinansieringen ville ha blitt akseptert som egenkapital (53) HR: Om den påtenkte hybridfinansieringen ville ha blitt akseptert som kan kan overprøves overpr ves av av ligningsmyndighetene ligningsmyndighetene eller eller av av domstolene domstolene i i en en tvist tvist om om HR: Ts forståelse av avtalen var basert på grundige danske FORMÅL/VIRKNINGER gyldigheten gyldigheten av av ligningen ligningen (52) (52)!!!! advokatutredninger (som altså SFS også hadde en mening om) (Hvilke forsvarlig vurdering? Innrømmet av T at instrumentet ville ha blitt forelagt for byråene til uttalelse før en eventuell etablering av Deep Blue altså ingen endelig Jeg Jeg finner finner det det klart klart at at den den forståelse forst else av av avtalen avtalen som som Telenor Telenor la la til til grunn grunn ikke ikke KRITIKK AV PÅBEROPT HR: Om den påtenkte hybridfinansieringen ville ha blitt akseptert som HR: Ts forståelse av avtalen var basert på grundige danske egenkapital av byråene, må - -- være uten betydning. Det avgjørende er at advokatutredninger (som altså SFS også hadde en mening om) KRITIKK AV PÅBEROPT FORMÅL/VIRKNINGER Jeg finner det klart at den forståelse av avtalen som Telenor la til grunn ikke dette spørsmål var blitt undergitt en forsvarlig vurdering innenfor Telenorkonsernet, og at konsernet ut fra de opplysninger som da forelå, la til grunn kan overprøves av ligningsmyndighetene eller av domstolene i en tvist om vurdering når salget fant sted). at hybridfinansieringen ville ha blitt akseptert som egenkapital (53) gyldigheten av ligningen (52)!! (Hvilke forsvarlig vurdering? Innrømmet av T at instrumentet ville ha blitt forelagt for byråene til uttalelse før en eventuell etablering av Deep Blue altså ingen endelig vurdering når salget fant sted). HRD Telenor Eiendom Holding Skattemessig gjennomskjæring (3)

15 HR: Unødvendig å ta standpunkt til om tidspunktet for gjennomføringen av aksjesalget var skattemotivert. Så lenge det er tale om en transaksjon som hovedsakelig er forretningsmessig begrunnet, kan den omstendighet at tidspunktet for gjennomføringen av disposisjonen er påvirket av skattemessige motiver, klart nok ikke gi grunnlag for gjennomskjæring (54) Formålsstrid (illojalitet) ikke nødvendig å gå inn på dette når egenverdien er tilstrekkelig likevel noen bemerkninger i dommen om dette ---. SFS: UNØDVENDIG Å SELGE AKSJENE I 2001 ikke nødvendig med overføringen til DMH før en Deep Blue finansiering var aktuell. HRD Telenor Eiendom Holding Skattemessig gjennomskjæring (3) Men stemmer dette med Nagell-Erichsen dommen. Lån L n ikke nødvendig, n lånetilsagn nok! Statens syn: Området for gjennomskjæring i omorganiseringstilfellene innskrenket i forhold til det som kan utledes av annen HR-praksis praksis. Tapsfradrag ved konserninterne overføringer: ringer: 1) Sørg S for å gjennomføre salget i forbindelse med en omorganisering og 2) sørg s for hensiktsmessig protokollering av de forretningsmessige formål l i styrereferater m.v. UKLAR RETTSTILSTAND ETTER TELENOR-DOM? LOVFESTELSE AV GJENNOMSKJÆRINGSNORMEN ØNSKELIG? KRITIKK KRITIKK AV AV PÅBEROPT PÅBEROPT FORMÅL/VIRKNINGER FORMÅL/VIRKNINGER

16 GE EB FAKTUM FAKTUM: FAKTUM: HRD Hex 64% 36% 64% Hex prosjetering olje EBAS vvs 1993: Etablering av krysseie (aksjebytte) Formål: Forretningssamarbeid Virkning: Utbytte 4,4 mot 3,8 (93-04) og forhindret fusjon EBAS Skattevirkning: Ikke deling. Endringsligning 2002: Fastsettelse av BPI i Hex (98-99) og EBAS (99) Tingrett: Ligning stadfestet uten sakskostnader. Høyesterett: Ligning stadfestet MED sakskostnader HR. Lagmannsrett: Ligning stadfestet MED sakskostnader LR.

17 41. Det er - et nødvendig vilkår for gjennomskjæring at skattebesparelse fremstår som den klart viktigste motivasjonsfaktor, må det tas utgangspunkt i de motivasjonsfaktor for disposisjonen. Ved avgjørelsen av om skattebesparelsen fremstår som den klart viktigste GE EB FAKTUM FAKTUM: FAKTUM: HRD Hex 64% 36% 64% Hex EBAS vvs 1993: Etablering av krysseie (aksjebytte) Formål: Forretningssamarbeid Virkning: Utbytte 4,4 mot 3,8 (93-04) og forhindret fusjon EBAS Er ikke dette ABB-malen? Skattevirkning: Ikke deling. Endringsligning 2002: Fastsettelse av BPI i Hex (98-99) og EBAS (99) Motiv avgjøres ut fra virkninger Er ikke det det samme som en OBJEKTIV vurdering.... Eller bare ment som en bevisregel? (sml. dog premiss 43) samlede virkninger av disposisjonen. Den skatterettslige virkningen må sammenholdes med andre virkninger. For at gjennomskjæring skal kunne foretas må den skatterettslige virkningen fremstå som den klart viktigste motivasjonsfaktor for skattyteren. Høyesterett om gjennomskjæringsnormen:

18 FAKTUM FAKTUM: GE 64% Hex EB 36% HRD Hex EBAS vvs 64% Vi 1993: etablerte Etablering krysseie av for krysseie å styrke det forretningsmessige samarbeide (aksjebytte) mellom selskapene!! Formål: Forretningssamarbeid Skattevirkning: Ikke deling. Endringsligning 2002: Fastsettelse av BPI i Hex (98-99) og EBAS (99) Jeg har faktisk ikke hatt noe skattemotiv - bare forretningsmessige motiv (helt sant!) HR: Det godtar vi ikke - betydelige skattebesparelse, begrensede forretningsmessige virkninger (p 46) HR: Kontorfellesskapet tilstrekkelig for å oppnå denne virkning! Er det så enkelt? Og hva hvis GE faktisk la vekt på Virkning: Utbytte 4,4 mot 3,8 (93-04) dette som motiv? Vil ikke det være og forhindret fusjon EBAS avgjørende? (subjektivt sett) Ikke mye subjektivt preget dette! HVORFOR? HR likte ikke tilpasningen til delingsmodellen?

19 GE EB FAKTUM FAKTUM: FAKTUM: HRD Hex 64% 36% 64% Hex EBAS vvs 1993: Etablering av krysseie (aksjebytte) Formål: Forretningssamarbeid Virkning: Utbytte 4,4 mot 3,8 (93-04) og forhindret fusjon EBAS Skattevirkning: Ikke deling. Endringsligning 2002: Fastsettelse av BPI i Hex (98-99) og EBAS (99) HVORFOR vurderes formålsstrid objektivt, men ikke egenverdien? Er det logisk? Ikke mye subjektivt preget dette! Men formålsstrid vurderes jo objektivt (ABB)) HR: Utbytteforskjeller: Kun ved lojalitetsvurderingen....noe forskjellig utbyttepolitikk medfører ikke at krysseie blir en lojal tilpasning til reglene om personinntekt. (p. 54) Burde ikke disse momenter ha vært vurdert i sammenheng med egenverdien? HR: Forhindret fusjon: Kun omtalt ved lojalitetsvurderingen. Uønsket konsekvens... Kan ikke tillegges særlig vekt... (p 53)

20 AKER RGI AKER YARD Aker Maritime 2. FUSJON Riktig innfalsvinkel: Hele transaksjonsforholdet (omorganiseringen?) Gjenstand for gjennomskjæring - Aker Maritime vs Telenor 1. KONSERNINTERN OVERFØRING FH HR + S/Y: Trinn 1 har ingen forretningsmessig egenverdi HR: Enig med Telenor! Et sammen-hengende transaksjons-forhold Telenor: MåM ses i sammenheng med omorganiseringen T ASA 100 % SFS: Egenverdi måm måles i forhold til aksjesalget isolert sett DMH II TC D(1) D (2) TMH (3) D (4) Ikke sammenfallende vurdering av egenverdi i de to dommer 53,5 % DMH SH Aksjene i SH ble lagt utenfor TMH Forretningsområde MOBIL SH

21 Annen virkso mhet - andre aktiva Mulig begrunnelse: Skattyer har valgt å skille......men hva med Telenor? Omorganisering Omorganisering - - kontinuitet kontinuitet på på A A og og B B - - diskontinuitet diskontinuitet på på C C Når kan transaksjoner ses i sammenheng? r kan transaksjoner ses i sammenheng? Aktiva A (gevinst) Aktiva A (gevinst) Aktiva B (gevinst) Aktiva B (gevinst) Aktiva C (tap) Aktiva C (tap) Samme vinkling på p gjennomskjæring i alternativ 1 og 2? Isolert vurdering av C-transaksjonen C bare i alternativ 1? Omorganisering Omorganisering - - diskontinuitet diskontinuitet på på A A B B og og C C Mor A AS Datter B AS

22 Skatteloven vilkår r for gjennomskjæring Bortfall eller oppgjør av generelle skatteposisjoner ved skattemotiverte transaksjoner Denne paragraf gjelder selskap eller sammenslutning som nevnt i 2-1 første ledd a-e og som har skatteposisjon uten tilknytning til eiendel eller gjeldspost. Når slikt selskap mv. er part i fusjon, fisjon eller annen transaksjon og det er sannsynlig at utnyttelse av den generelle skatteposisjonen er det overveiende motiv for transaksjonen, skal posisjonen a.falle bort dersom den representerer en skattefordel, eller b.inntektsføres uten rett til avregning mot underskudd dersom den representerer en skatteforpliktelse. ved ved sannsynlighetsvurderingen sannsynlighetsvurderingen må m Sktl. Sktl 14-90: 14 90: overveiende overveiende motiv motiv å utnytte utnytte skattefordelen skattefordelen dersom dersom vanlige vanlige bedriftsøkonomiske bedrifts konomiske hensyn hensyn ikke ikke er er hovedbegrunnelsen hovedbegrunnelsen (prp (prp s. s. 82) 82) Vanlig Vanlig gjennomskjæring: gjennomskj ring: Skattemotivet Skattemotivet tilnærmet tiln rmet enerådende ener dende,, Ot. Ot. prp. prp. 1 1 ( ) ( ) s. s % % skattemotiv skattemotiv nok? nok? Eller Eller kreves kreves noe noe mer? mer? annen transaksjon, dvs. at bestemmelsen er generell overveiende motiv sannsynlig motiv, - hvorledes vurderer vi det? Objektiv vurdering av motiv? Stemmer det med Telenor-dommen? tas tas utgangspunkt utgangspunkt i i hva hva som som objektivt objektivt sett sett fremstår fremst r som som det det sannsynlige sannsynlige overveiende overveiende motiv motiv for for transaksjonen transaksjonen (prp. (prp. s. s. 82) 82)

Gjennomskjæring etter sktl. 14-90

Gjennomskjæring etter sktl. 14-90 Gjennomskjæring etter sktl. 14-90 - Om vilkåret «overveiende motiv» Kandidatnummer: 188052 Veileder: Benn Folkvord Antall ord: 13310 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 09.12.2012

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar

Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar Lovfesting generell omgåelsesregel Utredning og lovforslag Zimmer NOU 2016: 5. Ment å avløse

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt 8.12.2011 Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Del V. Rettssaker og dommer

Del V. Rettssaker og dommer Ligningskveld 3.desember 2008 Del V Rettssaker og dommer (bare de plansjene som ble presentert i foredraget) NB! Det presiseres at foredraget utelukkende er ment som bakgrunnsinformasjon for brukerne (og

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Er hovedsakelig skattemessig motivasjon et vilkår for gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag?

Er hovedsakelig skattemessig motivasjon et vilkår for gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag? Mastergradsoppgave Jus 399 Er hovedsakelig skattemessig motivasjon et vilkår for gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag? Kandidatnr: 181684 Veileder: Benn Folkvord Antall ord:11493 01.06.2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En sammenligning mellom den ulovfestede omgåelsesnormen og skatteloven 14-90; trenger vi overhodet?

En sammenligning mellom den ulovfestede omgåelsesnormen og skatteloven 14-90; trenger vi overhodet? En sammenligning mellom den ulovfestede omgåelsesnormen og skatteloven 14-90; trenger vi 14-90 overhodet? Kandidatnummer: 662 Leveringsfrist: 25. November Antall ord: 17100 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

FORHOLDET MELLOM DEN ULOVFESTEDE GJENNOMSKJÆRINGSREGEL OG SKATTELOVEN 14-90

FORHOLDET MELLOM DEN ULOVFESTEDE GJENNOMSKJÆRINGSREGEL OG SKATTELOVEN 14-90 FORHOLDET MELLOM DEN ULOVFESTEDE GJENNOMSKJÆRINGSREGEL OG SKATTELOVEN 14-90 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 587 Innleveringsfrist: 25.11.2011 Antall ord: 13.202 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring. Med særlig fokus på tilpasninger til fritaksmetoden

Vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring. Med særlig fokus på tilpasninger til fritaksmetoden Vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring Med særlig fokus på tilpasninger til fritaksmetoden Kandidatnummer: 725 Leveringsfrist: 25. april 2009 Til sammen 17955 ord 24.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

OMGÅELSE AV SKATTEREGLENE NÆRMERE OM VIRKNINGER AV ULOVFESTET GJENNOMSKJÆRING

OMGÅELSE AV SKATTEREGLENE NÆRMERE OM VIRKNINGER AV ULOVFESTET GJENNOMSKJÆRING OMGÅELSE AV SKATTEREGLENE NÆRMERE OM VIRKNINGER AV ULOVFESTET GJENNOMSKJÆRING Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 587 Leveringsfrist: 25.04.2010 Til sammen 15312 ord 22.04.2010

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

Skatterettens ulovfestede omgåelsesnorm

Skatterettens ulovfestede omgåelsesnorm Skatterettens ulovfestede omgåelsesnorm Hvilket faktum er relevant for anvendelsen av den ulovfestede omgåelsesnormen Kandidatnummer: 789 Leveringsfrist: 25. april 2017 Antall ord: 17 785 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Dyvi Eiendom AS (advokat

Detaljer

En sammenligning mellom den ulovfestede omgåelsesnormen og Sktl 14-90

En sammenligning mellom den ulovfestede omgåelsesnormen og Sktl 14-90 En sammenligning mellom den ulovfestede omgåelsesnormen og Sktl 14-90 Trenger vi 14-90 overhodet? Kandidatnummer: 545 Leveringsfrist: 25.11.2013 Antall ord: 17 934 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1

Detaljer

Avskjæringsregelen i Skatteloven 14-90

Avskjæringsregelen i Skatteloven 14-90 Avskjæringsregelen i Skatteloven 14-90 Er bestemmelsen overflødig ved siden av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 678 Leveringsfrist: 25.04.2012

Detaljer

DEN ULOVFESTEDE OMGÅELSESNORMENS INNHOLD Med hovedvekt på utviklingen fra 2002

DEN ULOVFESTEDE OMGÅELSESNORMENS INNHOLD Med hovedvekt på utviklingen fra 2002 DEN ULOVFESTEDE OMGÅELSESNORMENS INNHOLD Med hovedvekt på utviklingen fra 2002 Kandidatnummer: 690 Leveringsfrist: 27.04.2008 Til sammen 17861 ord 27.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Avgrensning

Detaljer

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur

Detaljer

2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning

2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning 2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning Saken gjaldt spørsmål om bankens rådgivning i forbindelse med at klager i 2006 og 2007 hadde plassert til sammen kr 2.900.000,- i

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Sammenligning av den foreslåtte art. X 7 i OECD Model Tax Convention med den norske ulovfestede omgåelsesnormen

Sammenligning av den foreslåtte art. X 7 i OECD Model Tax Convention med den norske ulovfestede omgåelsesnormen Sammenligning av den foreslåtte art. X 7 i OECD Model Tax Convention med den norske ulovfestede omgåelsesnormen. Kandidatnummer: 693 Leveringsfrist: 25/4 2015 Antall ord:15 052 I 1 INNLEDNING.... 4 1.1

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Omstrukturering AS og borettslag (Skatteloven 14-90, ulovfestet gjennomskjæring, skattefri fusjon etter ulovfestet rett

Detaljer

Ulovfestet skatterettslig gjennomskjæring

Ulovfestet skatterettslig gjennomskjæring 1 Ulovfestet skatterettslig gjennomskjæring Redegjørelse for den ulovfestede skatterettslige gjennomskjæringsnormen i norsk rett og hvilke utfordringer som har oppstått ved utviklingen og anvendelsen av

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16/12. Avgitt 22. juni 2012 Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 10-11 og ulovfestet gjennomskjæring) Saken gjelder

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

En sammenligning mellom den ulovfestede gjennomskjæringsregel og skattelovens 14-90

En sammenligning mellom den ulovfestede gjennomskjæringsregel og skattelovens 14-90 En sammenligning mellom den ulovfestede gjennomskjæringsregel og skattelovens 14-90 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 712 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 034 ord Innholdsfortegnelse

Detaljer

OVERFØRING AV SKATTEPOSISJONER I OVER- OG UNDERSKUDDSELSKAPER

OVERFØRING AV SKATTEPOSISJONER I OVER- OG UNDERSKUDDSELSKAPER OVERFØRING AV SKATTEPOSISJONER I OVER- OG UNDERSKUDDSELSKAPER Kandidatnummer: 554 Leveringsfrist: 25.04.08 Til sammen 14990 ord 24.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Introduksjon 1 1.2 Presisering

Detaljer

Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten

Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten Bør skatteloven 14-90 oppheves eller videreføres? Kandidatnummer: 198 Antall ord: 14 052 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Renter på skatt. ORS - Kristiansand Symposiet 2009. Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no

Renter på skatt. ORS - Kristiansand Symposiet 2009. Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no Renter på skatt ORS - Kristiansand Symposiet 2009 Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no Renter på skatt De generelle bestemmelser gjort gjeldende for utvinningsvirksomhet fra 01.01.2009 Skattebetalingsloven

Detaljer

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Oslo, 6. april 2006 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter 1 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter Hovedkilder: Ot.prp. nr. 1 2004-2005 Ot.prp. nr. 1 2005-2006

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Høyesterettsdom: Tap på fordring og interessefellesskap

Høyesterettsdom: Tap på fordring og interessefellesskap Høyesterettsdom: Tap på fordring og interessefellesskap Høyesterett har avsagt en dom som gjaldt spørsmålet om ettergitte fordringer i et interessefellesskap var endelig konstatert tapt i ettergivelsesårene,

Detaljer

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Kjøp av eiendomsselskaper - Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Eiendomsfrokosten 2007 -fredag 23. november 2007 SpareBank1 SR-Bank -organisasjonskart Adm. direktør EM1 SR-Forvaltning SR-Finans SR-Investering

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Mandag 23. november 2015

Mandag 23. november 2015 Sensorveiledning JUR 4000 dag 1 høstsemesteret 2015 Mandag 23. november 2015 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt,

Detaljer

Bør ulovfestet gjennomskjæring lovfestes?

Bør ulovfestet gjennomskjæring lovfestes? Bør ulovfestet gjennomskjæring lovfestes? Kandidatnummer: 556 Leveringsfrist: 25-4-2015 Antall ord: 15023 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Problemstilling... 1 1.2 Oppgavens tema... 1 1.3 Avgrensninger...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS B (advokat Tone Lillestøl til prøve) mot Staten v/skatt Midt-Norge (advokat

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten ved Oljeskattekontoret

Detaljer

Sktl og vilkåret overveiende motiv

Sktl og vilkåret overveiende motiv Sktl. 14-90 og vilkåret overveiende motiv En drøftelse av gjeldende rett og regelens hensiktsmessighet Kandidatnummer: 100 Antall ord: 12966 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Har Høyesterett gjort materielle endringer i gjennomskjæringsnormen?

Har Høyesterett gjort materielle endringer i gjennomskjæringsnormen? Har Høyesterett gjort materielle endringer i gjennomskjæringsnormen? - En gjennomgang av Høyesteretts praksis i ulike perioder fra 1960 til 2016. Kandidatnummer: 679 Leveringsfrist: 25.11.2016 kl.12 Antall

Detaljer

Lovfesting av den. Den ulovfestede gjennomskjæringsregelen

Lovfesting av den. Den ulovfestede gjennomskjæringsregelen Lovfesting av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen Artikkelen gir en oversikt over, og kommenterer, hovedelementene i den foreløpige utredningen om lovfesting av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen.

Detaljer

Tiltak mot bruk av gjennomstrømmingsselskaper

Tiltak mot bruk av gjennomstrømmingsselskaper Tiltak mot bruk av gjennomstrømmingsselskaper En analyse av omgåelsesnormen etter intern rett og skatteavtalerettslige begrensninger Kandidatnummer: 501 Leveringsfrist: 25. april 2015 Antall ord: 17 998

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv.

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Forside / Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Oppdatert: 08.06.2017 Gjeldende regler om beskatning ved fusjoner og fisjoner for aksjeselskap. REGELVERK

Detaljer

Spesiell gjennomskjæring etter skatteloven 14-90

Spesiell gjennomskjæring etter skatteloven 14-90 Spesiell gjennomskjæring etter skatteloven 14-90 Kandidatnummer: 749 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord: 17973 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Problemstillinger... 2 1.2 Generelt om omgåelse...

Detaljer

HR-2001-00728 - Rt-2002-456 (111-2002) - UTV-2002-639

HR-2001-00728 - Rt-2002-456 (111-2002) - UTV-2002-639 HR-2001-00728 - Rt-2002-456 (111-2002) - UTV-2002-639 ncit: 19:09

Detaljer

Rt s Kandidatnummer: 512. Leveringsfrist: Antall ord:

Rt s Kandidatnummer: 512. Leveringsfrist: Antall ord: Rt. 2014 s. 227 Kandidatnummer: 512 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 13.232 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon av tema... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Metode... 2 2 RT. 2014 S.

Detaljer

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 DnRS sirkulære 2005 21 Til medlemmene Oslo 19.9.2005 Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 Uttalelsen omhandler overføring av aksjer fra privat eie til aksjeselskap

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

Presentasjon av foredragsholder

Presentasjon av foredragsholder ÅPEN 1 Presentasjon av foredragsholder Ståle Lorås er: Statsautorisert revisor Partner i Trondheim med ansvar for skatt og selskapsrett Bakgrunn fra Skatteetaten (11 år) Jobbet som revisor i 16 år Hovedfokus

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1042), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1042), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. desember 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-2410-A, (sak nr. 2017/1042), sivil sak, anke over dom, Armada Eiendom AS (advokat Steinar Nundal til prøve) mot Staten v/skatt øst

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Skatteloven en redegjørelse for vilkåret «overveiende motiv»

Skatteloven en redegjørelse for vilkåret «overveiende motiv» Skatteloven 14-90 - en redegjørelse for vilkåret «overveiende motiv» Kandidatnummer: 678 Leveringsfrist: 25.05.2014 Antall ord: 17 729 II Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema for oppgaven...

Detaljer

Avskjæring av skattemotiverte transaksjoner etter bestemmelsen i skatteloven 14-90

Avskjæring av skattemotiverte transaksjoner etter bestemmelsen i skatteloven 14-90 Avskjæring av skattemotiverte transaksjoner etter bestemmelsen i skatteloven 14-90 - overføring av generelle skatteposisjoner Kandidatnummer: 528 Leveringsfrist: 25. 04. 2007 Til sammen 15462 ord Innholdsfortegnelse

Detaljer

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring.

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 6 /14. Avgitt 11.3.2014 Spørsmål om konsernbrudd etter konsernintern overføring (Fsfin 11-21-10) Spørsmålet var om salg av aksjene i Datterdatter (EU-land

Detaljer

Gir kjøp av hjemmelsselskap beskyttelse mot selgerens

Gir kjøp av hjemmelsselskap beskyttelse mot selgerens Side 1 av 8 [2014] Gir kjøp av hjemmelsselskap beskyttelse mot selgerens kreditorer? Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Tidsskrift for Eiendomsrett Gyldendal Rettsdata www.rettsdata.no

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: o Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Rt-1976-302 <noscript>ncit: 21:08</noscript>

Rt-1976-302 <noscript>ncit: 21:08</noscript> Page 1 of 9 Rt-1976-302 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1976-03-19 PUBLISERT: Rt-1976-302 STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Aksjonærene i holdingselskapet A solgte i 1970 alle sine aksjer til aksjeselskapet

Detaljer

PETSEM 2017 «Fisjon / fusjon selskapsrett og skatt»

PETSEM 2017 «Fisjon / fusjon selskapsrett og skatt» PETSEM 2017 «Fisjon / fusjon selskapsrett og skatt» Per Andre Dagslet Partner Anders Heieren Partner AGENDA transaksjonsperspektiv ulike transaksjonsformer fisjon med etterfølgende salg arbeidsstrømmene

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 Page 1 of 8 HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-06-14 PUBLISERT: HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Bevaring og overføring av eierskap Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Agenda Skatteoptimale eierstrukturer Generasjonsskifte - AS Overføring av andre eiendeler 2 Har du/dere en skatteoptimal

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Er Holding Ltd "reelt etablert" (hjemmehørende i lavskatteland innenfor EØS) Skatteloven 10-64 bokstav b

Er Holding Ltd reelt etablert (hjemmehørende i lavskatteland innenfor EØS) Skatteloven 10-64 bokstav b 1 Bindende forhåndsuttalelser fra Skattedirektoratet BFU 2/14. Avgitt 29.1.2014 Er Holding Ltd "reelt etablert" (hjemmehørende i lavskatteland innenfor EØS) Skatteloven 10-64 bokstav b Kjøper AS hadde

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum N-0106 Oslo Telefon: 02316 (+47 95260000) Telefaks: (+47) 23 16 03 00 Org.

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Formues- og inntektsskatt generelt om skatteplikten vilkår for skattefrihet begrenset skatteplikt Andre skatter og avgifter merverdiavgift dokumentavgift

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Den spesielle avskjæringsbestemmelsen i skatteloven 14-90

Den spesielle avskjæringsbestemmelsen i skatteloven 14-90 Den spesielle avskjæringsbestemmelsen i skatteloven 14-90 Kandidatnummer: 417 Leveringsfrist: 25.4.2007 Til sammen 17 478 ord 18.04.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling 1 1.2 Avgrensning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot

Detaljer

Gjennomskjæring i skatteretten - Utvikling, innhold og fremtid

Gjennomskjæring i skatteretten - Utvikling, innhold og fremtid Gjennomskjæring i skatteretten - Utvikling, innhold og fremtid Kandidatnummer: 594 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17.987 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Presentasjon av tema

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim

Detaljer

BFU 12/2015. Avgitt dato

BFU 12/2015. Avgitt dato Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 12/2015. Avgitt dato 10.12.2015. Spørsmål om skattepliktig fisjon, uttaks- og utbyttebeskatning, samt ulovfestet gjennomskjæring (Skatteloven 6-2 andre

Detaljer

SKATTELOVEN SPESIELL GJENNOMSKJÆRING

SKATTELOVEN SPESIELL GJENNOMSKJÆRING SKATTELOVEN 14-90 - SPESIELL GJENNOMSKJÆRING Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 663 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 15 872 ord 23.11.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån IFA-møte 11. mai 2016 Leif Martin Sande og Anders Torkildsen Nytrøen, Skattedirektoratet

Detaljer