Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett"

Transkript

1 Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: KITH Rapport 19/03 ISBN

2 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e): Magnus Alsaker, Thorill Antonsen Oppdragsgiver(e) For Sosial- og helsedirektoratet gjennom KOKOM (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap) Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Besøksaddresse Sverresgt 15 Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer ISBN Dato Antall sider Kvalitetssikret av Gradering Godkjent av: Bjarte Aksnes Åpen Rapportnr: 19/03 Sammendrag Denne rapporten er utarbeidet for KOKOM etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Rapporten omhandler hvilke tjenester i Nasjonalt helsenett og regionale helsenett som kan ha fordel av å benytte et mobilt nettverk som TETRA. Det blir kort beskrevet TETRA-standarden og hvilke egenskaper et slikt mobilt nett har. Kort forklart er TETRA et digitalt radionettverk som tilbyr i utgangspunktet de samme muligheter for datatjenester som andre digitale nett. Det blir beskrevet begrensinger og muligheter med et TETRA-nett i forbindelsen med en eventuell sammenknytning mot Nasjonalt helsenett og de regionale helsenettene. Det blir også beskrevet hvordan en kan utbedre de begrensninger som et TETRA-nettverk vil ha. Til slutt blir det sett på hvilke etablerte og påtenkte tjenester i Nasjonalt helsenett og regionale helsenett som vil ha en fordel av å benytte et mobilt nett som TETRA.

3 Side 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Bakgrunn TETRA-standarden TETRA-standarden Utvikling av TETRA-standarden TETRA-terminaler Eksempel på bruk av TETRA-nettverk Dagens situasjon Pilotprosjekt i Trondheim Vurdering av TETRA Muligheter med TETRA Begrensinger med TETRA Utbedring av begrensninger TETRA og tjenester i Nasjonalt helsenett Nasjonalt helsenett Etablerte og påtenkte tjenester Fremtidige mulige tjenester Konklusjon Referanseliste KITH 2003

4 Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett. 1. Bakgrunn Justisdepartementet er ansvarlig for utredning av digitalt radionett for nødetatene. Sosial- og helsedirektoratet har gitt Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestenes kommunikasjonsberedskap (KOKOM) i oppdrag å innhente informasjon om hvilke anvendelser man kan påregne et nett av denne typen vil få for helsetjenesten. KOKOM ber derfor KITH utrede hvilke tjenester i Nasjonalt helsenett og regionale helsenett, etablerte og påtenkte, som vil ha fordel av å benytte et mobilt nett i henhold til TETRA-standarden som bærer. Nasjonalt senter for telemedisin (NST) skal parallelt gjøre en vurdering av mulighetene for bruk av TETRA i Telemedisin, NTNU skal vurdere mulighetene for bruk av TETRA i primærhelsetjenesten og GRUK skal gjøre en utredning innenfor primærhelse. Denne rapporten må derfor sees i sammenheng med de andre rapportene for en helhetsvurdering av TETRA. KITH skal - gi en redegjørelse over TETRA-standarden og vurdere hvilke muligheter og begrensninger i TETRA-standarden som er mest vesentlige i forhold til å benytte et TETRA-nettverk i nasjonle/regionale helsenett. Man skal også peke på hvordan eventuelle begrensninger kan utbedres. - utrede hvilke tjenester i nasjonale og regionale helsenett, etablerte og påtenkte, som vil ha fordel av å benytte et mobilt nett i henhold til TETRA-standarden som bærer. Avgrensninger Denne rapporten er avgrenset av følgende hovedpunkter - Det er ikke gjort en direkte vurdering av TETRA-standarden i forhold til andre aktuelle nettverk (som for eksempel GSM eller UMTS). Der sammenligninger er gjort er dette med hensikt å vise egenskaper til et TETRA-nettverk. - Det er ikke gjort en vurdering av økonomien (kost/nytte) av et eventuelt TETRA-nettverk i Norge. - Ved vurderinger av tjenester i et fremtidig mobilt nettverk er det ikke tatt hensyn til eventuelle teknologiske valg/implementeringer som vil kunne ha innvirkninger på hvilke datatjenester som det er mulig å implementere. - Begrensning i henhold til tid og ressurser. Versjon 1.0

5 Side 5 2. TETRA-standarden Dette kapitlet beskriver kort TETRA-standarden og hvilke egenskaper et slikt mobilt nett har. Det beskrives også hvordan et slikt nettverk kan benyttes og hvilke erfaringer som er gjort gjennom TETRA pilotprosjektet som har vært gjennomført i Trondheim. TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) er en åpen overordnet (trunked) digital radiostandard som er spesifisert av ETSI (European Telecommunications Standardisation Institute). ETSI har også ansvar for standardisering av andre digitale tjenester som GSM og UMTS. TETRA er en leverandøruavhengig standard som støttes av flere leverandører rundt om i verden. Standarden er godkjent av EU for Schengen-samarbeidet om en felles europeisk yttergrense (for politi og tolletatene). Bakgrunnen for å utvikle TETRA var de strenge kravene som profesjonelle mobilradiobrukere innen nød- og beredskapstjenester hadde til kommunikasjon. TETRA er både et privat (Private Mobile Radio - PMR) og offentlig (Public Access Mobile Radio - PAMR) nettverk for blant andre politi, brann, helsevesenet, sikkerhetstjenester og det militære. TETRA-standarden bygger på erfaringer fra tidligere analoge radiosystemer og senere GSM (Global System for Mobile Communications) systemet. Arbeidet med TETRA tok til i 1990 og den første TETRA-standarden var klar i TETRA-standarden Tre ulike tjenester er integrert i TETRA-standarden: 1. Mobil radio 2. Mobil telefoni 3. Mobil data Et TETRA-nettverk støtter altså kommunikasjon med både tale, datakommunikasjon og tradisjonell radio. Dette skal sikre behovene til de profesjonelle brukerne som finnes innen nød- og beredskapstjenestene. KITH 2003

6 Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett. Figur 1: Dagens systemer kontra et felles TETRA-nettverk [2] Et TETRA-radiosamband består blant annet av sentraler (svitsjer), sendere (basestasjoner) og utstyr for sambandsleder, samt telekommunikasjonslinjene (nettverket) som binder det hele sammen. De viktigste faste enhetene kan dubleres, slik at ved feil i en enhet kan en reserveenhet kobles inn uten at dette merkes av brukerne. Slik systemoppbygging gir høy driftssikkerhet og kravet til vedlikeholdsberedskap kan reduseres. Oppkoblingstiden for et samband er ca. 0,3-0,5 sekunder og frekvensutnyttelsen er 4 kanaler per 25 khz båndbredde. TETRA-systemer kan gjøres landsdekkende ved at autonome, regionale soner koples sammen med telekommunikasjonslinjer. Hver sender gir radiodekning innen en celle - et geografisk dekningsområde for en sender som teoretisk kan ha opp til 56 km radius. Hvert sentralområde dekningsområde for alle senderne kan fungere som et autonomt område. Sentralområdene koples sammen til et sammenhengende system [2]. Normalt snakker brukerne via faste TETRA-radiosendere som sørger for radiodekningen. Viktige egenskaper Noen viktige egenskaper ved TETRA-standarden er: - Gruppeanrop - er en viktig kommunikasjonsmåte for beredskapssamband. Samtalegrupper kan opprettes etter behov, også på tvers av ulike etater (brann, politi, helse). - Nødanrop TETRA-radioer har en egen nødknapp som kan brukes i nødsituasjoner som gjør at anropet går gjennom systemet med høyeste prioritet. - Individuelle anrop - kan gå direkte fra en TETRA-radio, sambandsoperatør eller ut på det vanlige telenettet til fast- eller mobiltelefoner. - Direkte anrop - kan gjøres mellom TETRA-radioer lokalt uten bruk av basestasjoner. Dette kan være nyttig når en befinner seg i områder uten radiodekning. En spesiell type TETRAradioer ( repeater ) kan videresende signaler som gjør at man kan kommunisere over større avstander uten bruk av basestasjoner. Versjon 1.0

7 Side Kommunikasjon i et TETRA-nettverk Tre ulike teknikker for datakommunikasjon kan benyttes ved overførsel av data over et TETRAnettverk: - IP-kommuniksjon - SDS (Short Data Service) - Statusmeldinger Nedenfor gis det en kort beskrivelse av de ulike teknikkene. IP-kommunikasjon Et TETRA-nettverk er et digitalt nettverk som har støtte for at informasjon kan bli sendt som IPpakker (IP = Internet Protocol) over nettverket. En samtale vil bli delt opp og sendt over nettverket til en bestemt mottager. Et TETRA IP-nettverk bruker samme teknikker som vi kjenner fra Internett. Dette muliggjør eksempelvis en-til-en (se Figur 2) og en-til-mange (se Figur 3) kommunikasjon. Bruk av standard IP-teknologi muliggjør også at data i et TETRA-nettverk kan overføres til andre nett (eksempelvis Internett) som er bygd opp på samme måte. En forutsetning for at dette skal være mulig er at det i TETRA-nettverket ikke blir implementert funksjonalitet eller tjenester som hindrer dette. En annen viktig egenskap er at datakommunikasjon og telefonikommunikasjon kan foregå samtidig Calls Radio Site has IP address IP is TETRA Voice packets travel as IP Packets from IP1 to Radio Site has IP address IP2 Figur 2: En-til-en kommunikasjon [13] KITH 2003

8 Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt Talk Group 1 Talk Group Group Talk Group 1 Figur 3: En-til-mange kommunikasjon [13] Et TETRA-nettverk støtter også overføring av data i tillegg til radio og tale. Dette gjør at informasjon som for eksempel tekst eller bilder kan overføres i et TETRA-nettverk. SDS (Short Data Service) SDS meldinger i et TETRA-nett kan sammenlignes med tekstmeldinger på mobiltelefoner (SMS = Short Message Service) i GSM-nettet. SDS meldinger går over TETRA nettet til mottakeren nesten uten tidsforsinkelser (tar mindre enn et sekund) og meldingene kan sendes til en eller flere TETRAterminaler. SDS meldingene kan også benyttes til bærer av informasjon for applikasjoner som er koblet opp mot en TETRA-terminal. Det finnes fire typer av SDS meldinger med mulighet for overføring av opptil 126 bytes med data. Statusmeldinger Statusmeldinger er forhåndsdefinerte meldinger for hendelser som skjer hyppig. En TETRA bruker kan velge mellom allerede ferdige meldinger istedenfor å måtte skrive meldingen på nytt hver gang. Eksempel på forhåndsdefinerte meldinger kan være Ute av bil eller Ankommet skadested. Statusmeldinger kan som SDS meldinger sendes til en eller flere TETRA-terminaler eller benyttes som informasjonsbærer av andre applikasjoner som er koblet til en TETRA-terminal Utvikling av TETRA-standarden TETRA-standarden er en relativt ny kommunikasjonsstandard (mindre enn 10 år). Til nå er det fullført en versjon av TETRA, men arbeid pågår kontinuerlig for å utvikle TETRA-standarden TETRA release 1 Arbeidet med den første TETRA-standarden (TETRA release 1) ble sluttført i TETRA release 1 standardisation er fullført og er godkjent i så og si alle land i Europa. Den er også delvis godtatt i andre deler av verden unntatt Nord-Amerika, hvor TETRA-standarden ikke benyttes. TETRA er derfor å betrakte som en verdensomspennende standard med til sammen 170 kontrakter [1] rundt om i verden. Versjon 1.0

9 Side 9 Overføringshastighet I den første standarden er overføringshastigheten fra 7,2 kb/sek til 28 kb/sek, noe som må anses som en lav overføringshastighet i Til sammenligning kan en i GSM-nettverket med en vanlig mobiltelefon teoretisk oppnå 38,4 kb/sek ved å benytte HSCSD (High Speed Circuit Switch Data), eller 171,2 kb/sek ved å benytte GPRS (General Radio Packet Service). Overføringshastigheten i TETRA avgjøres av hvor mange datakanaler som er ledige eller som er prioritert for datakommunikasjon. Dette vil si at overføringshastigheten økes ved at data overføres i flere kanaler parallelt. I praksis vil overføringshastigheten være lavere enn teoretisk mulig. Dette fordi 7,2 kb/sek per kanal er overføring uten feildeteksjon, noe som i praksis sjelden vil forekomme. Med feildeteksjon vil overføringshastigheten være ca 4,8 eller 2,4 kb/sek [7]. I tillegg vil en TETRA-terminal sjelden benytte seg av alle fire datakanalene samtidig siden dette betyr at andre TETRA-terminaler ikke kan benytte samme overføringsområde i nettverket. En tekstfil på ca 100 KB (tilsvarer ca 40 A4 sider med ren tekst) vil det ta ca 2 min og 45 sek å overføre med en overføringshastighet på 4,8 kb/sek. Et bilde på 60 KB (et bilde på 10x15 cm med middels bra kvalitet) vil ta ca 1 min og 40 sek å overføre i et TETRA-nettverk med en overføringshastighet på 4,8 kb/sek TETRA release 2 Arbeidet med den andre TETRA-standarden (TETRA release 2) startet høsten 2000 og de første standardene ble godkjent i løpet av Deler av TETRA release 2 er tilgjengelig til bruk, men hele standarden er enda ikke fullført. Blant hovedtemaene som det arbeides med utbedringer av i TETRA release 2 kan det nevnes: Økt datahastighet - det arbeides med å utbedre TETRA for å kunne tilby High Speed Packet Data. Dette vil gi minst en 10-dobling av hva som er dagens overføringshastighet (det vil si hastighet opp mot 400 kb/sek). Roaming - dette vil si at en har mulighet for benytte en mobiltelefon i et annet telenett enn det som en opprinnelig er tilknyttet. Her jobbes det med å kunne bytte fra TETRA til GSM, GPRS og UMTS. Det jobbes også med noe som heter interworking. I kommunikasjonssammenheng er dette oversettelse mellom forskjellige systemer på samme funksjonelle nivå. Også her jobbes det mot GSM, GPRS og UMTS. SIM (Subscriber Identity Module) - SIM er smartkort som legges inn i mobiltelefonen og som inneholder sikkerhetsinformasjon og et minne for telefonnummer. TETRA SIM utvikles til å støtte USIM (Universal SIM) som er en oppgradering fra dagens SIM til å bli en generell abonnentsidentitetsmodul som kan benyttes for å få tilgang til andre nett. Overføringshastighet I den andre standarden av TETRA er overføringshastigheten teoretisk planlagt å bli oppunder 400 kb/sek. Dette er ikke regnet som hurtig i dag sammenlignet med hastigheter med vanlig Internett, men gir langt mer akseptable overføringshastigheter enn 28 kb/sek som er teoretisk mulig i dagens TETRA-nettverk. Dersom en regner med 70% utnyttelse av båndbredden vil da overføringshastigheten kunne være oppunder 300 kb/sek. En tekstfil på 100 KB vil da ta om lag 3 sekunder å overføre, mens et bilde på 60 KB vil ta i underkant av 2 sekunder å overføre. Når en betrakter overføringshastigheten, må en huske på at et TETRA-nettverk ikke er bygd med tanke på å erstatte vanlig Internett med WLAN eller ADSL tilkobling. Et TETRA-nettverk er bygd med tanke på kommunikasjon i nødsituasjoner, hvor man er avhengig av sikker og pålitelig kommunikasjon for profesjonelle brukere. Det blir da urettferdig å sammenligne TETRA med en KITH 2003

10 Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett. bredbåndslinje inn til en virksomhet. For vanlig datakommunikasjon (ikke multimedia med video eller store mengder lyd/bilde) vil en overføringshastighet på ca 300 kb/sek sannsynligvis oppleves som raskt for de aller fleste TETRA-brukere. Også overføring av små bilder og annen multimedia av liten størrelse (mindre enn 100KB) vil overføres i TETRA-nettverket i løpet av sekunder. Når det gjelder overføring av videobilder vil en båndbredde på 400 kb/sek generelt være godt nok til middels bra kvalitet på overføring av videobilder. For vanlige stasjonære videokonferanseløsninger regnes 2Mb/sek som et krav for å kunne vise bra kvalitet (det vises da på skjermer som er opptil tommer). På Internett kan en se video med ISDN-tilkobling (som har 128 kb/sek i overføringshastighet) med en kvalitet som er akseptabel. Tatt i betraktning dagens TETRA-terminaler med relativt små skjermer vil videofilmer vises med bra kvalitet (Det må da tas forbehold om at selve kvaliteten til skjermen på TETRA-terminalene eller annet ekstrautstyr ikke fører til redusert bildekvalitet). Dagens standardmodeller av håndholdte TETRA-terminaler støtter ikke visning av multimedia (som bilde eller video). Det er utviklet både løsninger for visning av videofilm over et TETRA-nettverk og løsninger for å overføre digitale bilder fra TETRA-terminaler (se figur under). Figur 4: TETRA-terminal med bildvisning (kilde: Overgang til TETRA release 2 Kort oppsumert kan en anta at Release 2 av TETRA-standarden vil gi: Økt dataoverføringshastighet Bedre kvalitet i nettverket Bedre samhandling (roaming) med andre nett som 3G, UMTS og GPRS 2.3. TETRA-terminaler For å kommunisere i TETRA-nettverk brukes det TETRA-mobiltelefoner (eller radioterminaler) som har muligheter for både tale og datakommunikasjon slik vi kjenner det fra ordinære mobiltelefoner i Versjon 1.0

11 Side 11 dag. På figur 5 er det vist et eksempel på en slik TETRA-telefon fra NOKIA. Det finnes flere ulike varianter av TETRA-terminalene, både håndholdte som vist på figuren og terminaler for montering for eksempel i biler. Prismessig er TETRA-terminalene relativt dyre i innkjøp sammenlignet med vanlige mobiltelefoner. Det er estimert kostnader [2] for innkjøp av brukerutstyr (TETRA-radioer) som tilsvarer en ca-pris på NOK per enhet. Et lite marked kombinert med behovene til de profesjonelle brukerne er sannsynligvis hovedårsaken til den høye prisen. Figur 5: Nokia THR880 Håndholdt TETRA-terminal Ulike typer terminaler En kan i hovedsak dele TETRA-terminalene inn i tre hovedgrupper: 1. Bilmontert radio 2. Robust spesialradio 3. Håndholdt radio (ligner på dagens vanlige mobiltelefoner) KITH 2003

12 Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett. Figur 6: Eksempel på TETRA-terminal for kjøretøy (Nokia TMR880) Kommunikasjon En TETRA-radioterminal kan i hovedsak kommunisere i to forskjellige modus, Trunking Mode (TMO) eller Direct Mode (DMO). Trunking Mode (TMO) Normalt brukes terminaler i TMO. De er da registrert i systemet og kan benyttes innenfor det totale geografiske området som har radiodekning fra alle basestasjonene som i sum finnes i infrastrukturen. Systemet har til enhver tid oversikt over hvor den enkelte terminal befinner seg (dvs. hvilket basestasjonsområde). Direct Mode (DMO) I DMO kommuniserer terminalene direkte med hverandre og ikke via TETRA-infrastrukturen (basestasjoner etc.). Forhåndsdefinerte DMO kanaler benyttes ved DMO kommunikasjon. Kanalene er simplekskanaler og frekvensen er kodet inn i terminalene. DMO trafikk er som oftest gruppekommunikasjon, men individuelle anrop er også mulig som ved TMO trafikk. DMO er nyttig i flere situasjoner: når brukeren er utenfor systemets radiodekning når brukeren er isolert fra trunking når brukeren ønsker å være utenfor systemet, selv ved trunking mode radiodekning ved temporære utfall av f.eks. basestasjon Repeater En repeater er spesielle TETRA-radioer som kan videreformidle TETRA DMO signaler. En slik repeater-enhet kan for eksempel være montert på en politibil eller en sykebil. Ved bruk av en repeater er det mulig å utvide dekningsområdet for TETRA-terminalene i DMO modus. Versjon 1.0

13 Side 13 Gateway En gateway er en spesiell type TETRA-radioer som kan overføre TETRA TMO-signaler til DMO kanal. En Gateway kan for eksempel være montert på en bil. Ved å bruke en gateway er det mulig å utvide dekningsområdet for Trunking Mode. Dette kan eksempelvis være ønskelig der det ikke er økonomisk hensiktsmessig å etablere infrastrukturen for radiodekning for mobile terminaler. Det er også mulig å tenke seg at ved store ulykker (for eksempel at skip forliser på havet eller at fly styrter i øde fjellområder) at gatewayer blir plassert for å skape et lokalt lite TETRA-nettverk Grensesnitt på TETRA-terminaler En TETRA-terminal er også i størrelse lik dagens mobiltelefoner. Dette innebærer at plass til skjerm ikke er større enn den på en vanlig mobiltelefon. Det er derfor begrenset hva som kan vises i et slikt skjermbilde med tanke på tekst og eventuelt bilder. En TETRA-terminal har fargeskjerm med mulighet for 5-6 linjer med tekst (det som har vært vanlig til nå i dagens mobiltelefoner). Skjermstørrelsen vil kunne skape begrensinger for hva som er hensiktsmessig å vise av informasjon på en TETRA-terminal. Med 5-6 linjer tekst og en liten skjermstørrelsen vil en tekstlengde på tegn kunne få plass i skjermbildet. Dette kan sammenlignes med mobiltelefoner hvor enkelte modeller har plass til en SMS-melding (160 tegn) i skjermbildet. Dersom det kobles til ekstrautstyr (se Figur 4) som for eksempel ekstern skjerm vil selve TETRAterminaler ha mindre betydning for hvilke typer informasjon som det er hensiktsmessig å vise på en TETRA-terminal. Slikt utstyr kan for eksempel være plassert i kjøretøy som er ute på et ulykkessted Eksempel på bruk av TETRA-nettverk Dagens TETRA-terminaler har i utgangspunktet ikke funksjonalitet til å håndtere dataformater som tekstdokumenter (for eksempel MS Word eller PDF), bilder eller medisinsk informasjon som f.eks. kurver. Dersom en sammenligner med avanserte mobiltelefoner er dette funksjonalitet (utenom medisinsk informasjon) som nå begynner å komme og som etter all sannsynlighet er standardutstyr innen 2-3 år på de fleste mobiltelefoner (også modeller med innebygd digitalt kamera). Over et TETRA-nettverk er det fullt mulig å sende både lyd, bilde, tekst og annen informasjon. Eksempelvis kan det nevnes et prosjekt ( Emergency Multimedia : som lagde et system (se figur nedenfor) som sendte informasjon som GPS posisjonering, tekst og statusmeldinger, digitale bilder og medisinsk informasjon som EKG (elektrokardiogram), puls, blodtrykk og oksygennivå (SpO2). Denne informasjonen kunne sendes over TETRA-nettverket mellom det mobile utstyret (for eksempel i fjellet) og en stasjonær redningsstasjon. Dette prosjektet viser hvordan et TETRA-nettverk kan benyttes til å overføre ulike typer informasjon i en akuttsituasjon. I forbindelse med prosjektet ble det satt sammen en bærbar nødpakke (se Figur 7) som bestod av en telemedisinboks, PDA, digitalt kamera, GPS mottaker og en medisinsk signalmottaker. Denne nødpakken ble benyttet å overføre data over TETRA-nettet. KITH 2003

14 Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett. Figur 7: Oversikt over Emergency Multimedia og tilhørende bærbar nødpakke 2.5. Dagens situasjon I dag bruker de tre nødetatene hver sine analoge radiosamband med ufullstendig og variabel dekningsgrad. De ulike nødnettene har separate radiosekvenser med hver sine sendere og det er ingen faste prosedyrer for de tre etatene for å kunne snakke sammen på tvers av radiosambandene. En annen ulempe er at brukerne må flytte seg til en ny radiofrekvens hver gang en beveger seg inn i et annet radiodekningsområde. Dagens radiosamband har heller ikke noen muligheter for datakommunikasjon, den tillater kun at tale blir sendt over nettet. Helsetjenesten har i dag et landsdekkende radionett som ble etablert fra Det ble den gang i stor grad benyttet eksisterende radioressurser, i hovedsak det gamle manuelle mobiltelefonsystemet (OLT). Radiosystemet har blitt tilpasset spesielle helsebehov, og fungerer i dag som et landsdekkende system. I dagens analoge radiosamband er det med få unntak mulig for den som vil å avlytte radiosambandet dersom de har utstyr for dette. Svakheter med dagens system gjør også at mobiltelefoner blir brukt som et supplement til det analoge nødnettet Pilotprosjekt i Trondheim I forbindelse med en eventuell innføring av TETRA i Norge er det blitt kjørt en TETRA pilotinstallasjon i Trondheimsområdet. Utprøvingen av TETRA-nettet startet høsten 2001 og ble avsluttet nå i juni I denne testpiloten har en integrert et TETRA-nett med de eksisterende telefoni- og radiosystemene for brann, politi og helse. Versjon 1.0

15 Side 15 Figur 8: Skisse av TETRA-nettet i piloten [15] Helse fikk ikke brukt TETRA for regulært samband gjennom TETRA-piloten [14]. Grunnen til dette var at løsninger for oppkobling mot AMK-sentralen i Trondheim ikke var tilfredsstillende. Helse brukte derfor det gamle analoge radiosambandet til tale og brukte TETRA-nettet til utprøving av datatjenester. TETRA ble installert ved AMK-sentralen ved St.Olavs Hospital HF, lege- og ambulansetjenesten i Trondheim, Klæbu, Malvik og Norsk Luftambulanses akuttlegebil og leger knyttet til legevakttjenesten. Kontakten med legene skjedde over det gamle analoge helseradionettet. Helse fikk også installert GPS i åtte utrykningskjøretøyer og brukte kart- og flåtestyringssystem til å lokalisere kjøretøy over TETRA-nettet. Datatjenester Av rene datatjenester ble det blant annet gjort oppslag mot Farlig gods databaser. Dette skjedde ved overføring av dataene ved SDS-meldinger (se Kommunikasjon i et TETRA-nettverk). Helse benyttet TETRA-nettet til utprøving av følgende datatjenester [14]: - Overføring av pasientinformasjon fra AMK-sentralen til ambulanse. AMIS (Akuttmedisinsk informasjonssystem) håndterte utsendingen av pasientinformasjonen. - Overføring av data om kjøretøyposisjon til AMK-sentralen. - Overføring av EKG-informasjon fra ambulanse til AMK-sentral. Det ble ikke implementert muligheter for IP-basert overføring av data i TETRA-piloten (på grunn av begrensede ressurser i pilotprosjektet) [9]. SDS og statusmeldinger var derfor eneste mulige metoder for dataoverføring i TETRA-nettet. KITH 2003

16 Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett. På grunn av begrensede ressurser ble heller ikke alle muligheter som finnes gjennom TETRAstandarden gjort tilgjengelig i piloten Brukererfaringer Helse var den etaten med minst driftserfaring fra pilotprosjektet (delvis pga. problemer med integrering mot utstyr på AMK-sentralen). Av brukererfaringene fra helse kan det nevnes at [8]: - TETRA-nettet gav langt bedre radiodekning enn det gamle analoge radiosambandet. - Alle tre etatene opplevde at det ikke var mulig med samtidig data- og taleoverføring over samme TETRA-terminal. Grunnen var at muligheter for samtidig tale- og datatrafikk ikke ble implementert i piloten. - Det ble overført EKG-data over talekanalen ved bruk av analogt modem via en Nokia THR 850 TETRA-terminal og inn til AMK-sentralen. Kvaliteten opplevdes som varierende ved overføring av EKG-dataene [14]. - Helse har gode erfaringer med kart- og flåtestyring unntatt begrensningen med at samtidig tale- og datatrafikk ikke har vært implementert i pilotnettet. Eksempelvis kom et ambulansehelikopter raskere frem til skadested ved bruk av kart- og flåtestyring. - Alle etatene har opplevd lite nedetid i TETRA-nettet, målt oppetid var ca 99,97% [14]. For helse kan nedetid ikke aksepteres dersom det ikke finnes alternative sambandsløsninger (dette gjelder særlig ved utalarmering). - Integrasjonen av utstyr på AMK-sentralen med TETRA-sambandet har tatt lenger tid og vært mer kompleks enn det etaten hadde forutsett. - Det var overføringsproblemer av data (for eksempel overføring av pasientinformasjon) når dette skjedde mot for eksempel en ambulanse i bevegelse. Det opplevdes også feil dersom TETRAterminalen befant seg i et område med dårlig radiodekning eller ved overgang mellom basestasjoner i TETRA-nettet. Feilkilder var knyttet mot bitsfeil som skjedde i overføringen. Dataoverføring ved bruk av kart- og flåtestyring [14] opplevde ikke de samme problemene. - Overføringshastigheten i TETRA-nettet var i teorien 28,8 kb/sek. Denne hastigheten opplevdes som akseptabel ved dataoverføring [14]. - Helse overførte ca om lag meldinger på et år via TETRA-nettet. - I TETRA-piloten benyttet en 1. generasjons TETRA-utstyr og programvare. Det var en del problemer (i hvert fall i første del av piloten) knyttet til programvare og utstyr [14]. En rapport om erfaringer fra prosjektet som helhet er dessverre ikke tilgjengelig før sannsynligvis høsten Ønskede tjenester I forbindelse med TETRA-piloten i Trondheim ble det gjort en undersøkelse om hvilke ønsker brukerne hadde for resten av Pilotperioden. Figuren under viser hovedresultatene fra undersøkelsen [8]. Versjon 1.0

17 Side 17 Figur 9: Ønsker for tjenester i TETRA pilot i Trondheim Av Figur 9 ser vi at for datatjenester for helse var det større ønske om å Sende inn rapporter fra utrykningskjøretøy (punkt F) enn for å Kunne slå opp i databaser (punkt E). Ut ifra undersøkelsen kan det tyde på at kommunikasjon mellom skadested (og ambulanse) og inn til et akuttmottak er ønsket av TETRA-brukere innen helse. Brukere av TETRA-nettet ser også store fordeler ved å kunne overføre biomedisinske data (for eksempel puls og blodtrykk) via TETRA-nettet og inn til AMK-sentral [14]. Ellers var det også ønsker om blant annet å kunne knytte ambulanser til en hendelse og logge det som skjer ved en hendelse. KITH 2003

18 Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett. 3. Vurdering av TETRA Dette kapitlet beskriver muligheter og begrensinger med et mobilt nett som bygger på TETRA-standarden. Det beskrives også hvordan en kan utbedre de begrensninger som finnes med et slikt mobilt nett Muligheter med TETRA Fordeler med et TETRA-nettverk: - God tilgjengelighet til prioriterte kommunikasjonslinjer ved ulykker og katastrofe. - Sambandet kan ikke avlyttes. - TETRA gir mulighet for å kryptere all bruker-til-bruker informasjon, både tale og data, og signalering. - Godkjenning av brukere og tilgangskontroll garanterer at bare autorisert personell kan bruke nettet. - Siden TETRA-sambandet er digitalt kan informasjonen som sendes og hendelsesforløp logges automatisk. - TETRA-sambandet vil kunne erstatte mobiltelefonen da det er mulig å ringe mellom en TETRA-radio og en vanlig fasttelefon eller mobiltelefon. - Slipper å skifte frekvens manuelt når en forflytter seg. - Enkelt for redningspersonell fra flere etater å kommunisere sammen under en aksjon. - Kan enkelt sende: tekstmelding, et bilde, en posisjon eller kartutsnitt. - Opplysninger kan hentes ut av databaser og overføres digitalt. Digitalt nettverk Den største fordelen med et TETRA-nettverk er at det er et digitalt nettverk, slik at data kan overføres på samme måte som i et tradisjonelt datanettverk (slik vi kjenner det fra PC-verdenen). Dette åpner opp for at et TETRA-nettverk kan kobles sammen med andre datanettverk som for eksempel Nasjonalt helsenett. Dette gjør at TETRA kan kobles sammen med datanettverkene til helsesektoren gjennom et oppkoblingspunkt via Nasjonalt helsenett. I utgangspunktet vil da alle tjenester som finnes i Nasjonalt helsenett og de fem regionale helsenettene (nord, midt, vest, sør, øst) kunne være tilgjengelige fra TETRA-nettverket. For eksempel vil det være fullt mulig via TETRA å få tilgang til databaser innen Nasjonalt helsenett eller Sentral infrastruktur [4] under forutsetning av at disse tjenestene ikke krever mer båndbredde enn det som er mulig med TETRA-standarden. En forutsetning for å kunne benytte tjenestene i et TETRA-nettverk er at de ikke krever mer båndbredde enn det som blir tilgjengelig i et fremtidig TETRA-nettverk. Versjon 1.0

19 Side 19 TETRA-terminaler som modem En TETRA-terminal kan også fungere som et modem. Dette betyr at TETRA-terminalen mottar og videreformidler data sendt over TETRA-nettet til for eksempel en PC eller annet utstyr som er koblet til TETRA-terminalen. På samme måten kan TETRA-terminalen sende data fra en PC (eller annet utstyr) over TETRA-nettet. Sikret og lukket nettverk Et TETRA-nett vil være et lukket nettverk bygd med tanke på nødetatene brann, politi og helse. Dette vil si at det er kun de tre nødatetene som i utgangspunktet har tilgang til nettet, og at all kommunikasjon (både tale og data) i nettverket kan krypteres fra-bruker-til-bruker. Et nett med god informasjonssikkerhet vil kunne gjøre det lettere å overføre sensitiv informasjon som for eksempel pasientopplysninger over nettverket. Dette vil kunne åpne for flere tjenester knyttet mot Nasjonalt helsenett. God tilgjengelighet og pålitelighet (redundant nettverk) Et TETRA-nettverk vil ha høy tilgjengelighet og pålitelighet. Det er anslått at ca 98% av befolkningen, ca 80-95% av fastland og ca de 40 første nautiske milene av kyst vil bli dekt av et slikt nettverk [6]. I tillegg er det skissert en garantert oppetid på minst 99% (dvs maksimalt nedetid per dag er ca 14,5 min) som gir høy grad av tilgjengelighet. Mobile basestasjoner (gatewayer) Med bruk av mobile basestasjoner kan en opprette lokale TETRA-nettverk ved behov. Dette kan benyttes for eksempel ved ulykker i øde områder som ikke har dekning i TETRA-nettet. Her kan en da frakte inn mobile basestasjoner som vil opprette et lokalt TETRA-nettverk i det aktuelle området Begrensinger med TETRA Overføringshastighet En av de største begrensingene i TETRA er i dag den lave overføringshastigheten. Teoretisk kan hastigheten være 28,8 kb/sek, men dette krever overføring uten feildeteksjon og at en benytter fire datakaneler. Den lave overføringshastigheten vil kunne skape begrensninger i forhold til hvilke tjenester i fra de regionale helsenettene som i praksis kan benyttes fra et TETRA-nettverk. I tillegg kan utformingen av de håndholdte terminalene gjøre det uhensiktsmessig å benytte visse typer tjenester (liten skjerm, input av tekst går sakte, skjermkvalitet gir dårlig visning av bilder med mye informasjon). Dette kan unngås ved å koble til ekstra utstyr til TETRA-terminalen. Ulike typer nettverk Nasjonalt helsenett er et digitalt nettverk primært med tanke på datakommunikasjon mens TETRA er et digitalt nettverk primært med tanke på talekommunikasjon (med muligheter for datakommunikasjon). I utgangspunktet er de to nettene komplementære, men forskjellige fokus på utvikling av tjenester i de to nettene kan føre til at løsninger som er teoretisk mulig ikke er realiserbare i praksis. Det sies blant annet at [4] Ordinær datatrafikk antas imidlertid ikke å oppleve problemer i de regionale nettene, mens forholdet kan være et annet mht. tale, video og andre krevende applikasjonstyper. og Generelt antas det langt mer krevende å integrere telefonitype tjenester, enn de langt mer standardiserte tradisjonelle datakommunikasjonstjenestene. KITH 2003

20 Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett. Dette kan bety at det i første omgang kun er tradisjonell datatrafikk som kan integreres mellom TETRA og Nasjonalt helsenett. Nasjonalt helsenett er ment å være et landsdekkende nettverk som i all hovedsak knytter sammen de fem helseregionene i Norge slik at for eksempel helsepersonell kan kommunisere med hverandre på tvers av regioner. TETRA er også et landsdekkende nettverk, men i de fleste skadesituasjoner vil brukerne som direkte kommuniserer med hverandre befinne seg innenfor et geografisk avgrenset område. Det vil derfor i de fleste brukstilfeller ikke være trafikk på tvers av landet i TETRAnettverket. Muligheten for å etablere egne øyer av TETRA-nettverk for eksempel i områder uten radiodekning kan føre til at en eventuell sammenkobling med Nasjonalt helsenett ikke er tilgjengelig. Dersom kritiske tjenester planlegges å brukes fra TETRA-nettet bør en vurdere hvilke konsekvenser dette kan få dersom tjenester i helsenettet ikke er tilgjengelig. Tilgjengelighet og pålitelighet TETRA vil bygges som et nettverk med høy pålitelighet og med høye krav til tilgjengelighet. Dersom TETRA-nettverket skal kobles opp mot andre tjenester for eksempel via Nasjonalt Helsenett bør Nasjonalt helsenett og tilhørende regionale helsenett ha tilsvarende høy tilgjengelighet og pålitelighet for at dette skal være akseptabelt for brukere i TETRA-nettverket. En tjeneste som ligger ute i et regionalt helsenett vil ikke kunne nås dersom det aktuelle regionale helsenettet ikke er tilgjengelig (det hjelper ikke da at en har tilgang til TETRA-nettet). Dersom kritiske tjenester som ligger i et av helsenettene planlegges å benyttes fra TETRA-nettverket bør en være sikker på at det helsenettet som tjenesten ligger i har tilsvarende eller bedre tilgjengelighetsgrad som selve TETRA-nettet. Uansett vil en tjeneste som ligger i et annet nettverk enn TETRA-nettet ha mindre tilgjengelighet fordi en da er avhengig av at det er to nettverk som er tilgjengelige. Dersom både TETRA og Nasjonalt helsenett har 90% tilgjengelighet (90% er bare tatt med som eksempeltall, kravene til tilgjengeligheten vil være langt høyere enn dette i praksis) vil tjenesten da ha en tilgjengelighet som tilsvarer 81% (0,9 X 0,9 = 0,81). Nasjonalt helsenett vil være et redundant nettverk, men igjen er det viktig å se at dette er kun et transittnett og at tjenestene i stor grad vil ligge ute i de regionale helsenettene hvor det er usikkert om de samme krav til redundans blir gjennomført. Et fremtidig TETRA-nettverk planlegges å ha en oppetid på 99% [6]. Dette er i teorien bra, men den ene prosenten med nedetid (tilsvarer ca 14,5 min per uke) er kritisk dersom denne inntreffer under en stor ulykke eller lignende. Dersom helsepersonell under en akuttsituasjon opplever at TETRAnettverket er utilgjengelig i 10 minutter kan dette ha store konsekvenser. Høy oppetid blir spesielt viktig dersom det planlegges at kritiske tjenester skal være tilgjengelige via TETRA-nettverket. Adgang til databaser I rapporten Utbyggingstema: Koblinger til andre telenett [5] står det at Det er i størst mulig grad anbefalt databaser som har lite krav forbundet med sikkerhet og konfidensialitet på dataene, for å unngå ekstra kompleksitet forbundet med hvordan dette skal håndteres. Dersom det gjennom TETRA skal gis tilgang til sensitive pasientopplysninger vil dette være opplysninger som har høye krav forbundet med informasjonssikkerhet (tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet) på dataene. Videre sies det at [5] Det er anbefalt databaser som kan implementeres sentralt på én lokasjon, og som vil bli benyttet av mer eller mindre samtlige brukere innenfor en etat. Nasjonalt helsenett vil som nevnt i stor grad kun fungere som et transittnett, mens tjenester og databaser vil befinne seg ute i de regionale helsenettene. Dette vil si at det kan bli få sentrale Versjon 1.0

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

PÅ NETT MED PUBLIKUM. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi

PÅ NETT MED PUBLIKUM. Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi PÅ NETT MED PUBLIKUM Hvordan smarttelefonen og sosiale medier gir nye muligheter for norsk politi PÅ NETT MED PUBLIKUM HVORDAN SMARTTELEFONEN OG SOSIALE MEDIER GIR NYE MULIGHETER FOR NORSK POLITI ISBN

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Riktigere medisinering og mer selvstendighet?

Riktigere medisinering og mer selvstendighet? - Åpen Rapport Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune Forfatter Ingrid Storruste Svagård, Dag Ausen, Mette Røhne, SINTEF IKT Elisabeth

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

SPESIAL: STATUS: Adresse: Telektronikk Televerkets Forskningsinstitutt (Norwegian Telecom Research) P.O. Box 83 N-2007 Kjeller, Norway

SPESIAL: STATUS: Adresse: Telektronikk Televerkets Forskningsinstitutt (Norwegian Telecom Research) P.O. Box 83 N-2007 Kjeller, Norway Innhold TEMA: Introduksjon, Kjell Stordahl 3 Prognosemetoder en oversikt, Kjell Stordahl 5 SPESIAL: Scenarios for introduction of broadband services in telecommunication networks, Rolf B Haugen and Bente

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Rapport Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Heftets tittel: Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Utgitt:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer