Månedsrapport for juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for juni 2011"

Transkript

1 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå Både korte og lange renter falt noe siste måned Aksjekedene fortsatte å falle i i og er nå mer attraktivt priset. Det store spørsmålet er om estimatene holder. Rentekedene I i har nøkkeltall og økonomiske indikatorer vist en svak utvikling, spesielt i USA. Europa har hatt en mer blandet utvikling, men uroen rundt gresk statsgjeld har tiltatt i styrke. Dette har medført fallende korte og lange renter internasjonalt. Den særnorske styrken i vår økonomi har ført til noe stigende renter i Norge. De siste dagene har det vært to avstemninger i Hellas hvor man har godkjent ytterligere innstramningspakker. Dette har roet kedene midlertidig. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 10 års rente i % Norge Europa USA Japan Våre pengekedsfond har gitt en tilfredsstillende avkastning i i. De norske obligasjonsfondene har som følge av fallende renter hatt en god avkastning. Fondenes referanseindekser inneholder kun statspapirer, mens porteføljene har et betydelig innslag av kredittpapirer. I ble rentefallet størst for statspapirer. Dette medførte at obligasjonsfondene tapte relativt til sine referanseindekser denne måneden. Globalt Den 22. i holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Den økonomiske gjeninnhentingen fortsetter, men i et saktere tempo enn sentralbanken hadde forventet. Arbeidskedet er også svakere enn ventet. Dette skyl sannsynligvis flere midlertidige faktorer. Husholdningenes forbruk, samt industriinvesteringer fortsetter å øke, mens boligkedet fortsatt er svakt OECD ledende indikator I økte inflasjonen til 3,6 prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen økte til 1,5 prosent. Sentralbanken vektlegger at det er økningen i råvareprisene som trekker inflasjonen opp, og de antar at dette vil avta på

2 sikt. Arbeidsledigheten er igjen stigende og er nå 9,1 prosent. Sysselsettingen har utviklet seg svakere enn ventet, men det må flere svake måneder til før man kan konstatere at dette er en ny trend. Boligkedet i USA sliter etter at diverse stimulerende tiltak er faset ut. Prisene steg noe frem til sommeren 2010, men begynte deretter å falle. Prisfallet startet etter at myndighetene avviklet skatterabatter for kjøp av nye og brukte boliger. De siste 12 månedene har boligprisene i gjennomsnitt falt 4,0 prosent. Prisene er nå like lave som de var på det laveste i Det svake arbeidskedet og det lave aktivitetsnivået, samt lav kjerneinflasjon medfører at sentralbanken vil holde renten lav lenge. Nå forventes det ingen endring i rentene før i begynnelsen av Den 9. i holdt som ventet den europeiske sentralbanken (ECB) renten uendret på 1,25 prosent. I pressemeldingen ble det påpekt at det fortsatt er et press oppover på prisene. De siste nøkkeltallene bekrefter at den underliggende veksten i økonomien er positiv, selv om usikkerheten er stor. Dagens pengepolitikk gir god støtte til den økonomiske aktiviteten, og det er viktig at den ikke fører til inflasjonspress. Arbeidsledigheten i EUlandene ser nå ut til å ha passert en topp og har begynt en forsiktig nedgang. Den er nå 9,9 prosent. I Tyskland, Italia og Frankrike falt ledigheten, mens den var uendret i Irland. I Spania og Portugal steg ledigheten noe. Veksten i pengemengden er fortsatt lav og har nå en årlig vekstrate på 2,4 prosent. Husholdningene fortsetter å øke gjeldsnivået, mens bedriftene økte dette kun ginalt. Det første anslaget for prisveksten i i viste en årsvekst på 2,7 prosent. Økningen er sannsynligvis drevet av høyere energi og matvarepriser. Kjerneinflasjonen er på 1,1 prosent. Etter at ECB brukte uttrykket sterk årvåkenhet som nøkkelfrase på forrige rentemøte, regner kedet med en renteøkning i i. Det er frykten for inflasjon som eventuelt vil trekke renten ytterligere opp. Kreditt Den negative utviklingen som kom for kredittkedet i fortsatte videre inn i i, og rentedifferansen mellom KLP Obligasjon Global I sin referanseindeks og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid svekket seg med 0,10 prosentpoeng og endte på 1,46 prosent. Dette er kun 0,02 prosentpoeng lavere enn hva den var ved inngangen til året. Fordelt på de ulike geografiske områdene var det særlig i de euro og yen denominerte kedene at økningen i kredittpåslaget var størst, men også dollarog pundkedene hadde en negativ utvikling i i. For alle områdene var det en relativt lik fordeling på tvers av alle kredittkvalitetene. Forklaringen på hvorfor kedet priser inn større risiko er den samme som de siste månedene; gjeldskrise i Hellas og skuffende lite fart i den amerikanske økonomien. 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Kredittspread CDX Kredittspread CDX Ser vi på de forskjellige sektorene var det også denne måneden finanssektoren, med bankene i spissen, som peker seg ut som den sektoren der kedet priser inn den største økningen i risiko. Etter en svært aktiv måned for nyutstedelser i ble det svært stille i i og en halvering i antallet sammenlignet med forrige måned. Dette er også noe mindre enn for samme periode i fjor. Norge På rentemøtet den 22. i holdt som ventet Norges Bank renten uendret på 2,25 prosent. Prognosene i Pengepolitisk rapport 2/11 tilsier at renten økes gradvis gjennom høsten. I pressemeldingen ble det fastslått at norsk økonomi går godt og at arbeidsledigheten faller. Inflasjonen er lav, men den vil trolig ta seg opp etter hvert. Statsgjeldkrisen i Hellas og andre europeiske land har ført til ny uro i finanskedene. Dette har medvirket til at aksjekursene har falt og de langsiktige rentene er igjen svært lave. Men veksten i verdensøkonomien ser likevel ut til å holde seg oppe. Hovedstyret vedtok at styringsrenten bør ligge i intervallet 2,253,25 prosent i perioden fram til neste Pengepolitiske rapport legges frem i ober. Markedene hadde ventet uendret rente og en nedjustering av rentebanen. Den nye rentebanen til sentralbanken

3 ble kun i mindre grad justert ned og da først i Den nye rentebanen tilsier at neste renteøkning kommer i ust. Deretter blir det sannsynligvis økning i ober og/eller ember. Konsumprisindeksen steg til 1,6 prosent på årsbasis i. Kjerneinflasjonen falt til 1,0 prosent, på linje med Norges Banks anslag. Sentralbanken har lagt vekt på en konsumpris som måler trendveksten på energipriser. Den viser en vekst på 1,2 prosent. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 3 mnd rente i % Det er klare signaler fra Norges Bank at neste renteøkning kommer på møtet i ust. Deretter blir det 12 økninger innen utgangen av året og ved utgangen av 2012 vil renten kunne nå 4 prosent. Vi tror at neste renteøkning vil komme i ust, mens videre økninger er avhengig av at økonomien utvikler seg i tråd med forventningene og at den internasjonale krisen rundt Hellas ikke eskalerer for mye. Aksjekedene Globalt Juni var en ny svak aksjemåned internasjonalt. Svake makroøkonomiske tall i USA presset de amerikanske børsindeksene ned rundt 2 prosent. De fleste europeiske børsene falt også og de nordiske kedene var blant de svakeste. Også kedene i fremvoksende økonomier fortsatte å falle fra foregående måned. Årsavkastningen i Brasil ligger for eksempel nå på 10 prosent, mens børsen i Shanghai ligger 2 prosent lavere enn ved årsskiftet. 0,5 Norge Europa USA Japan 1 600, , , ,0 Europa, USA og Japan I i har kronen svekket seg ginalt fra 7,75 til 7,78 mot euro, men styrket seg fra 93,50 til 92,86 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland for 400 millioner kroner pr dag i i. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,5 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer, en oppgang på 900 personer. Dette tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidskedet viser nå en flat trend, og utviklingen er ikke like sterk som Norges Bank legger til grunn. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB, steg til 3,4 prosent. Sysselsettingen steg kraftig, men arbeidsstyrken økte enda mer, slik at ledigheten steg. Kredittveksten økte til 6,5 prosent i. Husholdningenes kredittvekst har økt gradvis og er nå 7 prosent. Bedriftenes lånevekst er mer volatil fra måned til måned, men fortsetter å øke og er nå kommet opp i 4,0 prosent på årsbasis. Detaljhandelen økte i. Disse tallene er volatile og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser fortsatt en oppgang, og sesongjustert er årsveksten på 5,2 prosent. 800,0 600,0 400,0 200,0 De viktigste temaene som preger verdens børser er: Nedjustering av vekstforventninger i fremvoksende økonomier. En meget lang og usikker opphenting av den amerikanske økonomien. Med sterke bidrag gjennom både finanspolitiske og monetære hjelpemidler, vil man nå måtte se resultatene av dette. Fortsatt er det mye uro knyttet til ubalansene i statsfinansene, et svakt eiendomsked og den høye arbeidsledigheten. Europeiske statsfinanser, med Hellas i sentrum Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix

4 forblir en usikkerhetsfaktor. Mens man prøver å isolere problemet til Hellas, frykter fortsatt kedene en spredning til Portugal og Irland. Kvartalsrapporteringen i i med tilhørende kommentarer fra selskapene vil følges nøye. Dersom estimatene som ligger til grunn holder er mange børser nå attraktivt priset. Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 5,3 prosent i i i norske kroner. I lokal valuta gjorde det svenske kedet det best med en avkastning på 3,1 prosent. Finland var det svakeste kedet i løpet av måneden med en avkastning på 5,8 prosent. Måneden har vært dominert av ny uro rundt Hellas og deres behov for nye lån. IMF og EU har lansert en ny lånepakke, men den er ikke uten forpliktelser. Hellas har forpliktet seg til store innstramninger samt salg av statlige eiendeler for å få ned gjeldsnivået. Det er usikkert hvorvidt de klarer å følge opp disse forpliktelsene. KLP AksjeNorden sin relativavkastning i måneden var 0,5 prosent. Den relative avkastningen kom fra svak aksjeplukking innen syklisk konsum og industri, mens aksjeplukkingen innen kraft og teknologi bidro positivt. De aksjene som bidro mest positivt til fondets resultat var overvektene i Simcorp, Elekta og Statoil fuel & Retail samt undervekten i Swedbank. De som bidro mest negativt var overvektene i Husqvarna, Nobia, Sydbank og Clas Ohlson. og for situasjonen i de gjeldstyngede landene i Sør Europa spesifikt, er nok blant de viktigste grunnene til fallet. Av mer særnorske forhold kan det nevnes at lakrisene falt kraftig i i. Dette førte til kursfall for oppdrettsselskapene. KLP AksjeNorge har liten eksponering mot denne sektoren. Etter 1. halvårs noe svake børsutvikling har vi et positivt syn på Oslo Børs. Norske aksjer som gruppe er ikke dyre, og bør ha et potensial for verdistigning som risikojustert konkurrerer greit med bankinnskudd og statsobligasjoner. KLP AksjeNorge hadde en ginalt sterkere utvikling enn Fondsindeksen med et fall på 4,7 prosent. De største positive bidragsyterne var undervektene i sjømatselskapene Marine Harvest, Cermaq og Lerøy Seafood. De største negative bidragsyterne var overvekten i oljeselskapet Noreco, undervekten i bioteknologiselskapet Algeta og undervekten i riggselskapet Seadrill. 800,0 Norge og Norden 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 Norge OSEFX Norden VINX 30 Norge Oslo Børs, målt ved Fondsindeksen, falt med 4,9 prosent i i. Fortsatt bekymring for makroøkonomien,

5 KLPfondene Avkastningsinformasjon per 30. i 2011* Note Avkastning i Avkastning hittil i år Ref.indeks Rentefond Fond Ref.indeks Diff. Fond Ref.indeks Diff. KLP Pengeked 0,25 % 0,20 % 0,05 % 1,43 % 1,17 % 0,26 % ST1X KLP Aktiv Rente 0,30 % 0,22 % 0,09 % 1,47 % 1,18 % 0,29 % 1mnd Nibor 0.15% KLP Rentefond II 0,20 % 0,12 % 0,08 % 1,42 % 1,15 % 0,28 % ST3X KLP Pensjon 0,18 % 0,02 % 0,20 % 1,83 % 1,95 % 0,12 % ST4X KLP Pensjon II 0,31 % 0,05 % 0,36 % 2,22 % 3,12 % 0,90 % ST5X KLP Statsobligasjon I 0,02 % 0,01 % 0,01 % 2,47 % 2,57 % 0,10 % DnB Benchk Stat Alle KLP Obligasjon I 0,23 % 0,14 % 0,09 % 2,02 % 1,98 % 0,05 % 50%BSA og 50%3 års swap KLP Obligasjon Global I 0,37 % 0,42 % 0,04 % 2,99 % 2,87 % 0,12 % Barclays Glob Agg** KLP Obligasjon Global II 0,37 % 0,42 % 0,05 % 3,05 % 2,87 % 0,18 % Barclays Glob Agg** Aksjefond Fond Ref.indeks Diff Fond Ref.indeks Diff KLP AksjeNorge 4,73 % 4,91 % 0,17 % 6,31 % 6,24 % 0,06 % OSEFX KLP AksjeNorden 5,78 % 5,26 % 0,52 % 6,21 % 4,43 % 1,78 % VINXFNOK KLP A ks jeglobal Indeks I 1,2 2,02 % 2,07 % 0,05 % 2,87 % 2,91 % 0,03 % KLP World KLP A ks jeglobal Indeks II 1,2 1,31 % 1,39 % 0,08 % 3,44 % 3,36 % 0,08 % KLP World val.sikr KLP A ks jeglobal Indeks III 1,2 1,30 % 1,39 % 0,09 % 3,38 % 3,36 % 0,02 % KLP World val.sikr KLP A ks jeglobal Indeks IV 1,2 1,32 % 1,39 % 0,06 % 3,33 % 3,36 % 0,04 % KLP World val.sikr KLP A ks jenorge Indeks 4,42 % 4,44 % 0,02 % 4,15 % 4,18 % 0,03 % OSEBX KLP A ks jenorge Indeks II 4,39 % 4,44 % 0,05 % 4,10 % 4,18 % 0,08 % OSEBX KLP A ks jeeuropa Indeks I 1,2 2,44 % 2,49 % 0,04 % 0,77 % 0,54 % 0,23 % KLP Europa KLP A ks jeeuropa Indeks II 1,2 1,70 % 1,80 % 0,10 % 2,45 % 2,18 % 0,27 % KLP Europa val.sikr KLP A ks jeusa Indeks USD 1,2 1,66 % 1,65 % 0,01 % 5,79 % 5,83 % 0,05 % KLP USA KLP A ks je USA Indeks II 1,2 1,44 % 1,45 % 0,01 % 6,48 % 6,45 % 0,02 % KLP USA val. sikr. KLP A ks jea s ia Indeks I 1,2 0,10 % 0,19 % 0,09 % 10,02 % 9,72 % 0,30 % KLP Asia KLP AksjeAsia Indeks II 1,2 0,10 % 0,04 % 0,14 % 3,52 % 3,24 % 0,28 % KLP A s ia v al.s ikr. Kombinasjonsfond Fond Ref.indeks Diff. Fond Ref.indeks Diff. KLP Kombinasjon 3 1,66 % 1,81 % 0,15 % 0,12 % 0,48 % 0,36 % VK Indeks KLP Kombinasjon M 3 1,66 % 1,81 % 0,15 % 0,10 % 0,48 % 0,38 % VK Indeks Rentefond Eff. Rente Durasjon KLP Pengeked 2,86 % 0,19 KLP Aktiv Rente 2,87 % 0,26 KLP Rentefond II 3,62 % 0,87 KLP Pensjon 3,75 % 2,64 KLP Pensjon II 4,18 % 4,44 KLP Statsobligasjon I 2,99 % 4,23 KLP Obligasjon I 3,93 % 3,24 KLP Obligasjon Global I 5,01 % 4,91 KLP Obligasjon Global II 5,01 % 4,91 1) The KLP World Equity Index, the KLP USA Equity Index, the KLP Europe Equity Index and the KLP Asia Equity Index are custom indices calculated by M SCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices M SCI starts with the M SCI World Developed Index, the M SCI USA Index, the M SCI Europe Index and the M SCI Pacific Free Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. M SCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the M SCI World Developed Index, the M SCI USA Index, the M SCI Europe Index and the M SCI Pacific Free Index by KLP to create the KLP World Equity Index the KLP USA Equity Index, the KLP Europe Equity Index and the KLP Asia Equity Index 2) Source : M SCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither M SCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the M SCI data (the "M SCI" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the M SCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the M SCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages. 3) Opps tart

6 OPPLYSNINGER OM KLPFONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1.000, ,30 0,00/0, KLP Kombinasjon M 1.001, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1.015, ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 1.037, ,15 0,00/0, KLP Rentefond II 1.037, ,20 0,00/0, KLP Pensjon 1.052, ,20 0,00/0, KLP Pensjon II 1.236, ,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 1.016, ,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I 1.026, ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I 1.081, ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1.114, ,20 0,25/0, KLP AksjeNorge 3.530, ,75 0,20/0, KLP AksjeNorden 1.997, ,75 0,20/0, KLP AksjeGlobal Indeks I 1.146, ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1.184, ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1.179, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1.076, ,35 0,10/0, KLP AksjeNorge Indeks 1.312, ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1.140, ,20 0,20/0, KLP AksjeEuropa Indeks I 834, ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 949, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 1.283, ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 961, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 787, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 658, ,13 0,05/0,05 10 mill Totalvolum Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det valuta i fondet samme dag, under forutsetning at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag. Penger vil normalt være på kundens bankkonto 34 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Kredittilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. For mer opplysninger om KLPfondene, se (velg fond). Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for august 2011

Månedsrapport for august 2011 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for juli 2011

Månedsrapport for juli 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Bekymring for ny resesjon i USA. Fokus flyttet til Spania og Italias gjeldssituasjon og statsfinanser. Lange renter falt siste måned, mens kredittpåslaget økte

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - April Makrokommentar Det kommer stadig flere tegn på at vi har lagt finanskrisen bak oss. Hellas, som for bare to år siden i prinsippet var konkurs, og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fallet i oljeprisen fortsatte i desember, og oljeprisen er nå ned i overkant av 50 prosent fra toppen på 115 dollar i sommer. Utviklingen

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer