ALLMENNFLYET I OSLOFJORDREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALLMENNFLYET I OSLOFJORDREGIONEN"

Transkript

1 ALLMENNFLYET I OSLOFJORDREGIONEN 05/2006 INNLEDNING Allmennflyging er en viktig og naturlig del av luftfarten bl.a rekruttering av piloter og skoleflyging, rask persontransport, skogbrannvakt-flyging, assistanse ved søk og redning, luftsport og fritidsflyging. Allmennflyet vil få økende betydning for rask persontransport på tvers av de store trafikkstrømmene. Infrastrukturen for allmennflyging i Oslo-området har vesentlig underkapasitet. Kapasiteten må økes med nybygg av småflyplass. HISTORISK SAMMENDRAG SMÅFLYPLASSAKEN 1912: - Første flyging Kjeller gård. Kjeller flyplass opprettet (i dag en av verdens eldste flyplasser som fremdeles er i drift). 1930: - Gardermoen flyplass åpnet. 1939: - Fornebu flyplass åpnes som Oslo lufthavn (www.byarkivet.oslo.kommune.no/oba/tobias/tobiasartikler/t2963.htm) tallet: - Diskusjon om fremtidig flyplass-løsning fra 1970: - To prinsippløsninger: a) hovedflyplass med to parallelle rullebaner og en tredje kortere til GA b) egen hovedflyplass til rutetrafikk, beholde Fornebu til GA (GA er general aviation allmennflyging) 1988: - Stortinget vedtar å bygge ut Hurum og beholde Fornebu til GA (stanses 1990). 1992: - Stortinget vedtar å bygge ut Gardermoen, nedlegge Fornebu og etablere egen småflyplass. 1997: - Arbeid med egen småflyplass stanser. 1998: - Fornebu stenger og Gardermoen åpner som hovedflyplass. GA spres til Kjeller, Rakkestad, Gardermoen, Jarlsberg og Notodden. - Luftfartsverket arbeider videre med å åpne Rygge, Eggemoen og Kjeller som permanente baser for småfly. Forhandlinger om at Luftfartsverket kjøper Eggemoen. - Samferdselsminister Dørum positiv til planer om ny flyplass sørvest i regionen. 2004: - Forsvaret omstrukturerer. Kjeller foreslås nedlagt og solgt. 2006: - Kjeller Aerosenter legger frem rapport som konkluderer med at ny avlastningsflyplass uansett må bygges øst for Kjeller. - Luftfartstilsynet avviser testing av F-16 jagerfly på Gardermoen. Dermed faller Forsvarets forslag om å flytte denne virksomheten fra Kjeller til Gardermoen. STATUS 2006 Rygge Eggemoen Rakkestad Jarlsberg Gardermoen Anlegg for småfly ferdig. Ikke åpnet allment for småfly. Tronrud Engineering har kjøpt området og vil utvikle flyplassen. Ikke åpnet allment for småfly. Midler brukt til opprustning, men er ikke egnet som treningsflyplass. Midler brukt til opprustning. Åpen som baseflyplass, men ikke åpen til allmenn bruk. Fremdeles uønsket som base for småfly. Høye kostnader. Vestfjorden sør for Sandefjord

2 FAKTA OG TRAFIKKTYPER All luftfart kan deles i tre hovedtyper: Ervervsmessig passasjertrafikk/ruteflyging (SAS Braathens, Norwegian m.v.) Militær trafikk Allmennflyging (GA) GA står for General Aviation allmennflyging. Det er forskjellige definisjoner på GA. FN-organet ICAO (www.icao.int) ser det som all sivil ikke-erversmessig luftfart, mens bl.a Luftfartsverket (nå har inkludert ervervsmessig trafikk som ikke er rutegående. I den vide definisjonen omfatter GA persontransport (taxi/charter og egentransport med småfly), flyfotografering, frakt- og postflyging, brann og redningstjeneste, ambulanseflyging, skole- og øvelsesflyging, skogbrannvakt og sports- og hobbyflyging. Mye av virksomheten foregår med 2-4 seters enmotors småfly. Også mindre fly og mikrofly brukes (mest til sports- og fritidsflyging). Små og store helikoptre (redningstjeneste, ambulanse, politi, trafikkovervåking) er en del av bildet; det samme er noe større fly, som f.eks inntil 10-seters tomotors propellfly, brukt til charter og taxiflyging. PERSONLIGE TRANSPORTER Egentransport, taxi og charter med småfly er en integrert og naturlig del av infrastrukturen og transportarbeidet. Stadig flere ser nytten av å kunne ta seg raskt og forholdsvis rimelig fra A til B med småfly. Norge egner seg godt til dette med mange kortbaneflyplasser rett ved byer og tettsteder, der passasjergrunnlaget for rutetrafikk er begrenset. Viktigheten er størst på forbindelser mellom små steder på tvers av de store trafikkstrømmene. Noen av kortbaneflyplassene risikerer å miste sine rutetilbud gjennom rutekonsesjons-systemet. Dermed utpeker persontrafikk med småfly seg som det eneste luftbårne alternativ fra disse stedene. Det er en fleksibel og kostnadseffektiv erstatning. Også et stort antall grenseoverskridende transportstrekninger har begrenset passasjergrunnlag. Mot mindre byer i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen og Baltikum kan persontransport med småfly bli et viktig supplement i årene fremover.

3 Tradisjonelt instrumentlandingssystem er kostbart og ikke aktuelt for de små kortbaneflyplassene. Et system for sattelittbasert presisjonslanding er under utvikling i Norge. Det kan være løsningen for rimelig å bruke også små flyplasser i alle sikt- og værforhold. Konseptet er utmerket for Norges geografi og eksisterende infrastruktur. Kortbaneplasser som i dag kanskje mister statlig kjøp av flyruter, må ikke nedlegges fordi de i morgen blir svært nyttige med et slikt system. NASA i USA arbeider med et konsept for nettverk av små flyplasser med enkel utrustning Small Aircraft Transportation System (www.nasa.gov/vision/earth/improvingflight/sats_danville.html). Dette prosjektet ser lenger inn i fremtiden og innebærer mer automatisering av navigasjon, innflyging og separering fra andre fly. Målet er at små fly enkelt, sikkert og forutsigbart skal kunne bruke de mange små flyplassene med enkel utrustning, som viktig supplement til kommersielt drivbare flyruter. I en slik kontekst ser man lettere hvilket potensiale allmennflyet har. I tillegg til å være en god hobby og sport for mange, er allmennflyet samfunnsnyttig bl.a for rekruttering av piloter, og vil i de kommende årene få økt nytte ved effektive reiser spesielt på tvers av de store trafikkstrømmene. Mulighetene som åpner seg er mange. Noen få eksempler er strekningene Røros Sogndal, Hamar Geilo, Sandefjord Farsund, Notodden Førde (se figur). Allmennflyging blir en viktigere del av den samlede luftfarten, og det er nødvendig å styrke infrastrukturen i Oslo-området. Passasjertall på de meste trafikkerte innenriks flyrutene i Sør-Norge 1998

4 TILGANG PÅ INFRASTRUKTUR På grunn av endringar i dei generelle rammevilkåra for småflytrafikken, m.a. skjerpa krav til økonomi og sertifikat, vanskar med å få arbeid som flygar samt vanskeleg operativt tilgjenge til Fornebu, har det også vore ein generell nedgang i trafikken. (St. meld nr. 38 ( ) Norsk Luftfartsplan , punkt Med trafikkvekst på Fornebu utover 1980-tallet ble den operative tilgjengeligheten for GA-trafikk redusert for å gi plass til rutetrafikk. Pr er det ennå ingen egnede baser i Oslo-området, mtp. operativ tilgjengelighet, infrastruktur og beliggenhet. Dette er rammevilkår som myndighetene gir, og kan umulig forstås som mangel på behov. Mangel på infrastruktur er ikke argument for at infrastruktur ikke er nødvendig (se LVs uttalelse om trafikkmengde i tredje avsnitt under trafikkprognose, lenger nede i denne teksten). I Norge har GA tilgang på infrastruktur med tilfredsstillende rammevilkår på lufthavnene (for det meste statlige) i og ved byer og tettsteder. På mindre steder finnes private eller kommunale småflyplasser. På Gardermoen er det operative begrensninger for å stasjonere og operere småfly. Fornebu var flyplass åpen for allmenn bruk, dvs. åpen for all sivil trafikk, riktignok med operative begrensninger (pga. for lav kapasitet). Gardermoen var og er flyplass åpen for allmenn bruk. Med argumentasjon om sikkerhet og effektivitet ønsket man imidlertid å separere rutetrafikk fra GA-trafikk, og det er derfor ikke adgang til å stasjonere småfly på Gardermoen. I 2005 stadfestet Luftfartstilsynet at Avinor måtte gi adgang til infrastruktur på ikke-diskriminerende grunnlag. Det ble brukt omtrent 10 mrd kr på utbygging av hovedflyplassen. 50 mill kr av dette 5 promille ble satt av til en egen GA-flyplass. Man regnet også med å finansiere et 2. byggetrinn til ca. 40 mill kr. Departementet skrev i 1997: Det har heile tida vore lagt opp til at hovudflyplassen skal avvikle mykje av den taxiflyginga og ervervsretta småflytrafikken som i dag nyttar Fornebu og Gardermoen i tillegg til skuleflyging (IFR) så langt kapasiteten tillet det. Vidare vil det ikkje vere restriksjonar på ambulanseflyging o.l. (St. meld nr. 38 ( ) Norsk Luftfartsplan , punkt 7.2.) Senere har rundt 1/5 av midlene til egen GA-flyplass blitt brukt til infrastruktur for ervervsmessig GA-trafikk på Gardermoen. Dette samsvarer dårlig med at det hele tiden med budsjett på 10 mrd kr var lagt opp til at denne delen av virksomheten skulle baseres på Gardermoen. Videre er midler brukt til opprustning av Notodden lufthavn, Jarlsberg flyplass, Rakkestad flyplass og Kjeller flyplass. Resten (ca. 12,7 mill. kr pr. 2005) gjenstår. Både Notodden, Jarlsberg og Rakkestad ligger tildels langt fra Oslo-området, og tjener lokale behov utmerket, men er ikke egnet til å løse Oslo-områdets kapasitetsbehov. I St.prp nr. 90 ( ) skriver samferdselsdepartementet at Luftfartsverket (LV) mener det bør være en offentlig oppgave å tilrettelegge for at GA-miljøet kan utvikles på en egen småflyplass. Dep. og Luftfartsverket mener også at en egen GA-flyplass bør eies og drives av LV. LV mener at den må kunne utvides til fullverdig GA-flyplass. (Luftfartsverket ble i 2003 delt i to; Luftfartstilsynet og Avinor.) LV konstaterer også at i seg selv ville ikke en egen GA-flyplass bære seg økonomisk, i likhet med ca. 90 % av statens 46 flyplasser. Myndighetene mener altså at det er urimelig at GA-trafikken alene skal bære kostnadene og ulempene for at rutetrafikken skal ha optimale forhold med sikker og effektiv drift av hovedflyplassen. Myndighetene bør ha et overordnet ansvar for at infrastruktur også for GA-trafikk er sikret i et langt perspektiv.

5 TRAFIKKPROGNOSE "All småflytrafikk på Fornebu og Gardermoen ( bevegelser) blir idag [1990] styrt ved hjelp av lufttrafikktjeneste. Dersom en ny småflyplass etableres, vil trafikken fortsatt betjenes av lufttrafikktjeneste, men dette vil ikke være tilfelle om trafikken spres på en rekke mindre flyplasser." ("Småflyplass for Oslo-området på Eggemoen" av 17. nov 1995, melding etter Plan-og bygningslovens kap. VII-a, pkt alternativet, s. 13.) Bl.a med begrunnelse i lavere sikkerhet, konkluderer Luftfarteverket i 1995 med å ikke gå inn for delt løsning. "I 1990 representerte trafikken med småfly på Gardermoen og Fornebu vel bevegelser. Av kapasitetsmessige hensyn kan ikke all denne trafikken legges til en hovedflyplass." ("Småflyplass på Eggemoen" utgitt av LV antatt 1992 (udatert kopi)). "RGA-trafikken på Fornebu som må flyttes, besto pr. mars 1991 av 9 selskaper med ialt 46 fly og 4 hangarer. Virksomheten omfattet taxiflyging, charterflyging, godsflyging, slippflyging, foto- og reklameflyging, overvåkingsflyging og skoleflyging. I 1990 sto selskapene for ca flybevegelser. Tilsvarende bevegelser på Gardermoen var ca Øvrig GA-virksomhet er privat- og klubbflyging. I 1990 omfattet virksomheten ca bevegelser på Fornebu og ca bevegelser på Gardermoen. På Ski var det flybevegelser, på Kjeller ca og på Eggemoen ca Statistikken for denne virksomheten er mangelfull. Tallene over er derfor basert både på Luftfartsverkets statistikk og innspill fra Norsk Aeroklubb (NAK) og Norsk Allmennflyforening (AOPA), som representerer brukerne. ("Småflyplass for Oslo-området på Eggemoen" av 17. nov 1995.) Sammenstilt blir dette i 1990: Fornebu og Gardermoen Fornebu og Gardermoen Kjeller, Ski, Eggemoen SUM for Oslo-området RGA-bevegelser øvrig GA -bevegelser øvrig GA -bevegelser RGA+GA bevegelser er altså all GA-trafikk i Oslo-området i 1990, med begrenset kapasitet på Fornebu, og antatt større totalt behov. Jeg bruker og ikke fordi det er basert på de mer detaljerte opplysningene. Om prognosene fra 1992 vet vi at "Luftfartsverket har derfor lagt til grunn en gjennomsnittlig årlig veksttakt på 2,5-3,5 prosent for perioden fram til år Dette betyr at trafikken ved årtusenskiftet kan være opp mot " RGA-trafikken får foreløpig innpass på hovedflyplassen. Den forutsettes også brukt av internasjonal småflytrafikk og norske privatfly i tilbringertransport. Konklusjonen på kapasitetsbehovet blir at "Den øvrige småflytrafikken inkludert all skoleflyging må legges til en annen plass, og som grunnlag for dimensjoneringen er lagt til grunn at en slik flyplass vil kunne få flybevegelser i år 2000." ("Småflyplass på Eggemoen" utgitt av LV antatt 1992 (udatert kopi)). For å håndtere denne trafikken skulle første byggetrinn ha en 1000 m lang rullebane, med lys og AFIS lufttrafikktjeneste. Senere skulle rullebanen utvides til 1199 m (og ikke mer) og bli instrumentert for å kunne ta også det meste av RGA-trafikken i alle vær- og lysforhold. Den skulle ikke få rutetrafikk på noe tidspunkt. Etter en vanskelig prosess med å finne egnet lokalisering, valgte departementet i 1997 likevel (av bekvemmelighet) å satse på delt løsning/0-alternativet. "Departementet har etter ei samla vurdering ikkje funne å kunne gå vidare med planlegging og bygging av ein ny småflyplass no." (St. meld nr. 38 ( ) Norsk Luftfartsplan , avsnitt 7.2) Oslo sentrum

6 FREMSKRIVNINGER FOR BEVEGELSER UTEN TILGANG PÅ INFRASTRUKTUR BEVEGELSER UTEN TILGANG PÅ INFRASTRUKTUR OM KUN RUTETRAFIKK PÅ GARDERMOEN Utgangspunktet er 1990 og jevn trafikkvekst om det ikke hadde vært underkapasitet. For å danne et realistisk bilde må tallene stykkes opp skjønnsmessig: ,5 % årlig vekst Lokal tilhørig GA Gardermoen opererer fortsatt Lokal tilhørig GA Eggemoen opererer fortsatt Lokal tilhørig GA Kjeller risikerer å nedlegges Lokal tilhørig GA Fornebu nedlagt Lokal tilhørig GA Ski opererer fortsatt Samlet trening GA Gardermoen ( lokal) - trening ikke tillatt fra Erhversmessig (RGA) Fornebu og Gardermoen overført Gardermoen SUM 2015 GA + RGA Oslo-området andel på Eggemoen og Ski UTEN INFRASTRUKTUR om rutetrafikken på Gardermoen øker så GA+RGA må flytte andel på Gardermoen om gjeldende ordning kan fortsette (RGA fortsatt på Gardermoen) UTEN INFRASTRUKTUR om ikke kapasiteten styrkes i Oslo-området Pr. i dag har Kjeller konsesjon for inntil bevegelser og Eggemoen Trafikken på Eggemoen er vesentlig lavere enn konsesjonstaket. Kjeller er nedleggingstruet. Ski har antagelig omtrent samme antall bevegelser som i Ski er en liten gresstripe som bare kan brukes i sommerhalvåret. Gardermoen har antagelig rundt bevegelser. Treningsflyging må i dag gjøres på Rygge, Torp, Hamar eller Torsby i Sverige. Bl.a fordi disse ligger minst 30 min flyging fra Oslo er det ikke tilfredsstillende. Det er uheldig at småfly på skoling fra Oslo-området må fly landingsrunder på f.eks Hamar flyplass, som ligger i bybebyggelse, og øke sjenansen på Hamar. En lang transportreise fører også til unødvendig drivstofforbruk og kostnader. Etter en evt. nedleggelse av Kjeller har fremskrevne GA-bevegelser ikke tilgang på infrastruktur i Alt før en mulig nedleggelse av Kjeller er det vesentlig underkapasitet i infrastrukturen for GAvirksomhet i Oslo-området. OPPSUMMERING GA-virksomhet er en viktig og naturlig del av den totale flyvirksomhet. GA vil få økende betydning for rask persontransport på tvers av de store trafikkstrømmene. Infrastrukturen for GA-trafikk i Oslo-området har vesentlig underkapasitet. Myndighetene mener det er urimelig at GA-trafikken alene skal bære kostnadene og ulempene for at rutetrafikken skal ha optimale forhold med sikker og effektiv drift av hovedflyplassen. BELIGGENHET OG STANDARD En ny småflyplass må ligge sentralt i Oslo-området. Den skal betjene befolkningen i Oslo-området med de tre korridorene mot øst til Lillestrøm, sør til Ski og vest til Asker. Det er mange hensyn å ta. Store skogområder (Oslomarka) er uaktuelle for utbygging. Andre forhold som planlagt bolig- og næringsutvikling, forskjellige typer natur- og kulturvern, vern av drikkevann og tilsigsområder m.v. reduserer mulige utbyggingsområder. Adkomst med vei og kollektivtrafikk er viktig. Forhold til bl.a golfbaner, næringsarealer, skytebaner, motorsportsbaner og f.eks NAFs øvingsbaner spiller også inn. Da det i 2004 ble kjent at Forsvaret vurderte å legge ned Kjeller, samlet alle brukergruppene på Kjeller flyplass seg bak et strategidokument der deler av målsettingen er at Dersom det viser seg umulig å opprettholde Kjeller må en ny fullverdig GA-flyplass med maksimum 30 km fra Oslo sentrum etableres. I en samlet vurdering peker nordvestre Follo seg ut. Nordvestre Follo er også gunstig for store deler av dagens samlede brukermasse og i samspill med de andre flyplassene på Østlandet. Landskapet er rimelig å bygge i, og vil gi en god operativ GA-flyplass med få eller ingen terrenghindre.

7 KILDER Kartgrunnlag: Oslo og Akerhus 1: , Statens Kartverk Kommuneplaner gjeldende pr. mars 2005 for aktuelle kommuner. Kjøretid fra pr. april Planlagte nye veier gir kortere kjøretider. TEGNFORKLARING Sirkelen er 30 km radius fra Oslo sentrum Fremtidige boligområder Endel nåværende og fremtidige nærings-/industriområder Fritid/idrett Nåværende og fremtidige golfbaner, skytebaner m.m. Verneområder Landskapsvernområde m.m. Drikkevannsrestriksjon Marka

8 Infrastruktur Vei under anlegg eller planlagt Kjøretid fra Oslo S ca. 15 min ca. 30 min ca. 45 min Kjeller Aerosenter (www.kjellerflyplass.no) har i 2006 lagt frem en rapport som konkluderer med at ny avlastningsflyplass uansett må bygges øst for Kjeller. Kjeller har et meget sterkt og tradisjonsrikt flymiljø. En evt. nedleggelse av Kjeller flyplass vil være et kulturhistorisk tap. Om Forsvaret beslutter å legge ned sin virksomhet ved flyplassen, bør den bevares som en 800 m lang bane med bevaringsverdig bygningsmasse satt i stand og levende veteranflymiljø som kulturminne. En avlastningsflyplass øst for Kjeller kan fungere som Oslo-områdets GA-flyplass om den bygges i akseptabel avstand fra Oslo (30 km). Avlastningsflyplassen kan også være en enkel plass som betjener lokale behov og supplerer en GA-flyplass i nordvestre Follo. Det er viktig at de opprinnelige planene om at GA-flyplassen må kunne utvides til 2B-IFR-standard (1199 m rullebane) i andre byggetrinn videreføres. Det er sannsynlig at den opprinnelige planen om å separere GA og rutefly som idag bare delvis er gjennomført vil bli fullt ut gjennomført når rutetrafikken øker ytterligere på Gardermoen. Da må det meste av ervervsmessig GA-trafikk vike. Avinor og OSL arbeider for en tredje parallell rullebane på Gardermoen, men fremdeles uten å ta høyde for GA-trafikk. Ett og samme fly brukes av flere piloter til både instrumentflyging (IFR) og visuell flyging (VFR). En og samme pilot benytter også et fly til begge typer flyging. Det er derfor rent praktisk svært ugunstig å skille IFR- fra VFRtrafikk med småfly, slik at IFR-utrustede fly baseres på Gardermoen, mens småfly uten slikt utstyr ikke kan baseres der. Derfor bør en GA-flyplass for Oslo-området bli instrumentert slik at alle GA-operasjoner kan virke fra denne. MILJØ Uønsket støy er av mange sett på som det glemte miljøproblemet. Samfunnet har et økende fokus på uønsket støy. Det er strenge regler for nyetablering av støyende virksomheter, samt for boligbygging i områder som er støyutsatte. Småfly er svært stillegående sammenlignet med store passasjerfly. Den teknologiske utviklingen fører til stadig mer energieffektive og stillegående småfly. Det er likevel viktig å kartlegge uønskede virkninger av en småflyplass for å finne en beliggenhet med lav støymessig ulempe for omgivelsene. En fullt utbygget GAflyplass har utstrekning som flyplassene i Florø og Brønnøysund. Brønnøysund lufthavn, Brønnøy (bilde:avinor) På flystøysonekartet for Florø lufthavn ser vi utstrekningen av støysonene. Blå er sone 1: Totalvurdering om etablering av bygninger med støyfølsomt bruksformål er tilrådelig. Grønn er sone 2: Bør ikke tillate etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål. Bør heller ikke tillate etablering av flyplass slik at bygninger med støyfølsomt bruksformål havner i sone 2. I områder som alt er utbygd kan et fåtall nye enkeltbygninger tillates i sone 2. Gul er sone 3: Skal ikke tillate etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål. Skal ikke tillate etablering av flyplass slik at slike bygninger havner i sone 3. Rød er sone 4: Skal ikke tillate etablering/gjenoppbygging/ombygging/utvidelse av bygninger med støyfølsomme bruksformål.

9 Flystøysonekart, Florø lufthamn (Avinor) Drivstofforbruket er etterhvert forholdsvis beskjedent. En Diamond DA-40 D, som er et forholdsvis nyprodusert typisk småfly med plass til fire personer, vil på en flyging fra Oslo til Bergen (326 km) på 75 % cruise (normalt høyt) bruke en og en halv time og 36 liter bensin taxing, take-off og stigning inkludert. En personbil som kjører E16 (500 km) mellom Oslo og Bergen og bruker 0,75 liter/mil bruker 37,5 liter bensin. SKISSE FOR FLYPLASSTRUKTUR I OSLOFJORDREGIONEN Tronrud Engineering (www.tronrud.no) har kjøpt Eggemoen av Ringerike kommune, og arbeider med utvikling av flyplassen. Mulig fremtidig tårntjeneste AFIS. Ny GA-flyplass etableres sentralt sør i Oslo-området, i nordvestre Follo. Den bygges i et langsiktig perspektiv, og utvikles gradvis til fullverdig GA-base med luftfartsrelaterte næringer, flygerutdanning m.v. Totalt 28 mulige lokaliseringer er studert i dette området. Maksimal tillatt rullebanelengde 1199 m. Tårntjeneste AFIS. Tett samarbeid mellom NAK (www.nak.no), AOPA-N (www.aopa.no), Avinor og kommunene i området. Ny avlastningsflyplass etableres øst for Lillestrøm. Totalt 8 mulige lokaliseringer er studert i dette området. Tett samarbeid mellom NAK, AOPA-N og kommunene i området. Hokksund får fast dekke på banen og sikres på lang sikt. De midlene som reises fordeles på disse anleggene. Med ryddige politiske prosesser med lokal forankring og langsiktige avtaler og rammer blir dette en permanent løsning på småflyplassaken. I første omgang bygges plassene til enkel standard. Bygninger, hangarer etc. finansieres av brukerne selv, og blir av enkel standard til å begynne med.

10 Symbolene brukt på kartskissen nedenfor betyr: Stort symbol lengste bane 1800 m Lite symbol lengste bane < 1800 m Stjerne basis-tjenester (som drivstoff) Dobbel ring militær (når stjerne både militær og sivil) Blå farge lufttrafikktjeneste (TWR/AFIS) Fiolett farge ubetjent Fylt symbol åpen til allmenn bruk Tomt symbol privat, restriksjoner e.l.: ikke åpen til allmenn bruk X stengt flyplass Sentralt i sør vil det da være en liten, fylt blå ring med stjerne (lik den på Eggemoen) Øst for Lillestrøm vil det da være en liten, fylt fiolett sirkel med stjerne (lik den på Rakkestad)

11 TEKNISK KLASSIFISERING OG DIMENSJONER Kilde: Forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E 3/2), FOR Forskriften er endret i 2006: BSL E 3/2, FOR (www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf html). Her beskrives en flyplass med kode 2B. Rullebane m. Den fullverdige GA-flyplassen får en rullebane på 1199 m x 30 m. Fly med inntil 24 m vingespenn og 6 m avstand mellom ytterside hovedhjul kan bruke en slik plass. Én av innflygingsretningene er presisjonsrullebane CAT I. Sikkerhetsområde Et sikkerhetsområde skal omslutte rullebanen symmetrisk 60 m i begge lengderetninger fra terskel og 75 m i begge bredderetninger fra rullebanens senterlinje. Tilsammen er sikkerhetsområdet 1319 x 150 m (198 dekar). Det skal være planert i full lengde og 80 m sentrert bredde. Lengdehelningen kan max være 2 % i sikkerhetsområdets lengde. RESA ekstra sikkerhetsområde Dette er ytterligere 120 m i hver ende i lengderetning utover sikkerhetsområdet, i 60 m bredde. De to RESAområdene er ca. 14 dekar til sammen. Innflygingslys for presisjonsrullebane rekker ut til 300 m fra rullebaneterskelen. Taksebane Parallell taksebane: avstand mellom rullebane- og taksebanesenterlinje 87,5 m. Bredde 10,5 m. Et taksebanesikkerhetsområde skal være planert i sentrert bredde på 25 m (ca. 28 dekar). Baneende med taksebane Arealet med sikkerhetsområdene rundt rullebanen er omtrent 240 dekar. Luftfartsverket beregnet i 1992 at 147 dekar var nødvendig til bygninger, flyoppstilling, manøvreringsområde, parkering m.m. Sum 387 dekar. Til sammenligning opptok Fornebu 3700 dekar (10,5 %) og Gardermoen opptar ca dekar (3,9 %). For å gi et inntrykk av anleggets skala ferdig utbygget til 1199 m rullebane, er en prinsippløsning tegnet inn på bildet av Fornebulandet. Det grå feltet med rød ramme er tomten for Telenors hovedkontor; det grå feltet med sort ramme er omtrentlig grense for regulert byggeområde. Bildet er fra før 1998.

12 Fornebu før 1998 inntrykk av skala TEKNISK - HINDERLFLATER Innflygingsflate GA-flyplassen får én fysisk flystripe. På flyspråk er det likevel to rullebaner, siden banen kan brukes fra begge retninger. I den ene retningen legger man til rette for presisjonsrullebane, i den andre ikke-presisjonsrullebane. Innflygingsflate for presisjonsrullebane er strengere enn for ikke-presisjonsrullebane. Utflygingsflate Utflygingsflate for presisjonsrullebane faller innenfor innflygingsflaten for ikke-presisjonsrullebane. Ut-/innflygingsflate ikke-presisjonsrullebane Lengde m med helling på 4 %. Ytre bredde er 580 m med divergens sidekanter på 10 %. Indre bredde er 80 m og samsvarer med den planerte delen av sikkerhetsområdet. Innflygingsflate presisjonsrullebane Samlet lengde m (første seksjon m med helling 2,5 %, andre seksjon m med helling 3 %) Innflygingsflate blir horisontal ved det høyste av det horisontalplan som ligger 150 m over rullebaneterskelen eller det horisontalplan som tangerer toppen av det objekt som bestemmer hinderfri høyde. Indre bredde er 150 m, som samsvarer med bredden av det fulle sikkerhetsområdet.

13 Innflygingsflater sett fra langsiden av rullebanen Horisontalflate Dette er en eller flere sirkelbuer plassert midt på hver baneende, forbundet med tangenter. Disse er 45 m over rullebanens høyeste punkt. Radius for ikke-presisjonsrullebane er m, for presisjonsrullebane m. Sideflate Dette er fra sikkerhetsområdets sidebegrensning, langs inn- og utflygingsflatenes sidekanter. Ytterkanten skjærer horisontalflaten (45 m), og hellingen er 14,3 %. Konisk flate Denne går fra horisontalflaten til 60 m over denne (til 105 m), med helling på 5 %. Hinderflater sett som innflyging Terreng og objekter som bryter noen av ovenstående flater anses som hinder og merkes eller kunngjøres. Luftfartstilsynet vurderer hvilken risiko hinder utgjør/iverksetter kompenserende tiltak. Indre innflygingsflate Dette er strengere flater. Innen området som omffattes av de indre flatene skal det ikke være andre hindringer enn de som må være der pga. sin funksjon for flytrafikken. Indre innflygingsflate er for ikke-presisjonsbane mindre streng enn utflygingsflate for avbrutt landing på presisjonsbane (motsatt retning). Indre innflygingsflate for presisjonsbane har lengde 900 m, helling 2,5 % og lengde innerkant 90 m med parallelle sidekanter. Utflygingsflate avbrutt landing presisjonsbane Helling 4 %, lengde innerkant 90 m og divergens sidekant 10 %, antatt lengde m (som er 60 m høyde). Indre sideflate Innerkant er mellom indre innflyginsflate og utflygingsflate for avbrutt landing. Helling 40 %. Ytterkant der den bryter horisontalflaten (45 m). Indre hinderflater:

14 Hinderflater sett ovenfra Privat initiativ Mai 2006 Knut Olaf Sunde

Vedlegg 1 Stavanger kommune Vedlegg 2 Stavanger kommune Vedlegg 3 Normal saksgang i forhold til utsjekk mot hinderflatene rundt rullebanen i restriksjonsplanen fra Avinor, tegning ENZV-P-08 datert 12.03.2010,

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk Adresseliste Norge Saksbehandlere: Geir Borge og Eivind Raknes Telefon direkte: 755 85000 : 22.05.2015 : 11/01999-17 Deres dato Deres referanse: Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for

Detaljer

4 Flyplassinformasjon

4 Flyplassinformasjon 4 Flyplassinformasjon Flyplassens navn: ICAO betegnelse: Eier og flyplassoperatør: Oppdal flyplass, Fagerhaug ENOP Midtnorsk Fly og Luftsportssenter AS Kontaktperson: Odd Asbjørn Nyberg, tlf: 932 17 042

Detaljer

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Kapittel 1. Innledende

Detaljer

P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider

P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. OMFANG PROSJEKT SIKKERHETSOMRÅDER

Detaljer

Dokument nr. 8:2. ( )

Dokument nr. 8:2. ( ) Dokument nr. 8:2. (1998-99) Forslag fra stortingsrepresentantene Christopher Stensaker, Thore Aksel Nistad og Dag Danielsen om å legge forholdene til rette slik at deler av Fornebu flyplass kan brukes

Detaljer

Moss lufthavn, Rygge (MLR) forholdende for GA. VI tillater oss å sitere fra et brev fra Luftfartstilsynet 26. juli 2004 til Oslo Lufthavn, Gardermoen:

Moss lufthavn, Rygge (MLR) forholdende for GA. VI tillater oss å sitere fra et brev fra Luftfartstilsynet 26. juli 2004 til Oslo Lufthavn, Gardermoen: Luftfartstilsynet Flyplassavdelingen Postboks 243 8001 BODØ Sandefjord, 2012-03-12 Moss lufthavn, Rygge (MLR) forholdende for GA. VI tillater oss å sitere fra et brev fra Luftfartstilsynet 26. juli 2004

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Førde lufthamn, Bringeland - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Førde lufthamn, Bringeland - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn 9 AVINOR 4 MAI2015 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge ;SKSNR 670/6 ż : Mvu. Vår ref. 15/06878-1 Deres ref. 200601787-9/602/KBH -J Vår dato: 27.04.2015 Deres dato: Vår saksbehandler: Cees Bronger,

Detaljer

Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor

Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Vår ref. Vår dato: 12/05444-12 11.03.2016 Deres ref. 2013/1143-4033/2015 Deres dato: 21.12.2015 Vår saksbehandler: Einar K Merli - 976 51 687 Nordkapp kommune

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen Ihht. adresseliste (siste side) Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: 0047 977 55 386 : 22.09.2014 : 14/02947-2 Deres dato 28.07.2014 Deres referanse: 200403895-5/602/FFG Høring - søknad

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for

Saknr. 12/ Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for Saknr. 12/7977-2 Ark.nr. N00 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Høring - Oslo Lufthavn AS' Masterplan for 2012-2050 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Gullknapp flyplass

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Gullknapp flyplass ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Gullknapp flyplass Arkivsak: 2010/1931 Arkivkode: 1523r2 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 17.11.2011, sak 154/11 Plankartes dato: 20.12.2010,

Detaljer

BRA kart Building Restriction Area

BRA kart Building Restriction Area Tittel BRA kart Building Restriction Area Rev./Dato 1.2 01.09.2014 Utarbeidet Roger Holm Kontrollert Nicolai Dons Godkjent Håkan Olsson VEILEDNING Innhold: 1. Beskrivelse av BRA kart.... 1 1.1 Generell

Detaljer

Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo

Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Luftfartstilsynet Civil Aviation Authority - Norway Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Telefon: 23 31 78 00 Telefaks: 23 31 79 95 postmottak@caa.no www.luftfartstilsynet.no

Detaljer

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Kapittel 1. Innledende

Detaljer

Krav om ny rullebane i Bodø

Krav om ny rullebane i Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.03.2012 14860/2012 2010/7088 L01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/47 Formannskapet 07.03.2012 12/22 Bystyret 08.03.2012 Krav om ny rullebane i Bodø

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Alta lufthavn

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Alta lufthavn Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon: +47 75585000 : 22.04.2016 : 15/03021-3 Deres dato 24.08.2015 Deres referanse: 15/08532 Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

Ny aktivitet med flyskole, revidert GODKJENT AV ODD PETTERSEN. Dokumentet har gjennomgått SINTEFs godkjenningsprosedyre og er sikret digitalt

Ny aktivitet med flyskole, revidert GODKJENT AV ODD PETTERSEN. Dokumentet har gjennomgått SINTEFs godkjenningsprosedyre og er sikret digitalt SINTEF IKT P.O. Box 4760 Sluppen NO-7465 Trondheim Sentralbord:+47 73 59 30 00 Telefaks: +47 73 59 43 02 info-ikt@sintef.no sintef.no/informasjons--ogkommunikasjonsteknologi-ikt NO 948 007 029 MVA Prosjektnotat

Detaljer

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge 1. Formål Disse bestemmelsene er fastsatt med grunnlag i konsesjonsvilkårenes 6 i konsesjon gitt 19.11.2004 og Samferdselsdepartementets vedtak

Detaljer

GA SOM KUNDE AV AVINOR

GA SOM KUNDE AV AVINOR GA SOM KUNDE AV AVINOR Gardermoen, 8.november 2014 Ved Per Julius Helweg AVINOR FLYSIKRING Fra gjerdet til Avinor A-sertifikat i Oslo Flyklubb Fornebu (1988) Formann / flygesjef «nekter å flytte» (1989)

Detaljer

Konsekvensutredning av to rullebaner Bergen lufthavn Flesland Innspillskonferanse transport. Mona Hermansen, Norconsult,

Konsekvensutredning av to rullebaner Bergen lufthavn Flesland Innspillskonferanse transport. Mona Hermansen, Norconsult, Konsekvensutredning av to rullebaner Bergen lufthavn Flesland Innspillskonferanse transport Mona Hermansen, Norconsult, 17.03.16 1 Bakgrunn Masterplanen skisserer behov for ny rullebane i år 2026 Planprogram

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn : Bebyggelsesplan for Alta lufthavn Byggeområde TB2 (driftsbyninger/hangar) Vedtatt : 22.06.2009 Arkivsak :08/4137 Planident : 20080014 1 Planens intensjon Plankart og bestemmelser

Detaljer

Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn

Konsekvensutredning. Sikkerhetsavdeling. Bergen lufthavn Flesland. Flesland Havn Konsekvensutredning Sikkerhetsavdeling Bergen lufthavn Flesland Flesland Havn Versjon Dato Endret av Endringer Status 1 10.04.2013 Øystein Skaar Opprettelse av dokument Skisse Side 1 av 6 Sakstittel Tilstede

Detaljer

Innst. S. nr. 43. 1. SAMMENDRAG 2. KOMITEENS MERKNADER (1998-99) Til Stortinget.

Innst. S. nr. 43. 1. SAMMENDRAG 2. KOMITEENS MERKNADER (1998-99) Til Stortinget. Innst. S. nr. 43. (1998-99) Innstilling fra samferdselskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Christopher Stensaker, Thore Aksel Nistad og Dag Danielsen om å legge forholdene til rette (General

Detaljer

Klimaarbeid i Avinor BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

Klimaarbeid i Avinor BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Klimaarbeid i Avinor Avinor AS er ansvarlig for flysikringstjenesten i Norge og 46 lufthavner Et moderne samfunn uten luftfart er utenkelig AVINORS SAMFUNNSOPPDRAG «Selskapets samfunnsoppdrag er å eie,

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Oslo Lufthavn AS Postboks 100 2061 GARDERMOEN Deres ref Vår refdato 09/713- TOV22.12.2010 Oslo, lufthavn, Gardermoen - fornyet konsesjon Vi viser til søknad fra Oslo

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon direkte: +47 93861691 : 22.04.2016 : 14/00818-2 Deres dato 13.02.2014 Deres referanse: 14/00346 Høring - søknad om fornyet konsesjon for

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL: Avgitt: 16.

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL:  Avgitt: 16. RAPPORT Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 31/2002 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 16. juli 2002 Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2

Detaljer

Skolesjefseminar, Motorflyseksjonen NLF. Gardermoen, 19. november Generalsekretær John Eirik Laupsa

Skolesjefseminar, Motorflyseksjonen NLF. Gardermoen, 19. november Generalsekretær John Eirik Laupsa Skolesjefseminar, Motorflyseksjonen NLF Gardermoen, 19. november 2016 Generalsekretær John Eirik Laupsa Organisasjonen frem til nå: 1909 Norsk Luftseiladsforening 1928 Norsk Aero Klubb (NAK) 1971 Norges

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB Avgitt september 2014 RAPPORT SL 2014/11 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA-28-140, LN-LMB Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

SMARTE BYER SMARTE BYER

SMARTE BYER SMARTE BYER Hva er forskjellen på en smart by og en ikke fullt så smart by? Smarte byer Smart City: En smart verdens forsøk på å løse utfordringer i byene Smart City er «løsningen på alt» Hva en Smart City er,

Detaljer

FARSUND LUFTHAVN, LISTA - ENLI OPERATIV INSTRUKS FOR FLYGING

FARSUND LUFTHAVN, LISTA - ENLI OPERATIV INSTRUKS FOR FLYGING FARSUND LUFTHAVN, LISTA - ENLI OPERATIV INSTRUKS FOR FLYGING FLYPLASS TIL ALLMENN BRUK Baner i bruk: 14 / 32 AERONAUTIC INFORMATION OUTDATED. FOR INFORMATION ONLY. LISTA TRAFFIC INFORMATION AREA WITHDRAWN

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015 18. July 2015 OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ Vi viser til Deres henvendelse angående flyging utenfor trasé. Støy er det miljøtemaet som opptar befolkningen rundt lufthavnen mest, og som vi oftest

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 04.06.2015 : 13/00747-11 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

T i l r å d i n g. Om konsesjon til Sandefjord Lufthavn AS til å anlegge, drive og inneha Sandefjord lufthavn, Torp.

T i l r å d i n g. Om konsesjon til Sandefjord Lufthavn AS til å anlegge, drive og inneha Sandefjord lufthavn, Torp. Samferdselsdepartementet Ref.nr. /2009-2010 T i l r å d i n g Om konsesjon til Sandefjord Lufthavn AS til å anlegge, drive og inneha Sandefjord lufthavn, Torp. Godkjent i statsråd 26. mars 2010 Samferdselsdepartementet

Detaljer

Vår dato: 23.02.2016 Vår referanse: 11/01974-6. Avinor AS har i brev datert 28. januar 2015 søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og

Vår dato: 23.02.2016 Vår referanse: 11/01974-6. Avinor AS har i brev datert 28. januar 2015 søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og I e, Luftfartstilsynet (9025/:81 RHK Ro? J Cats-s å is lhht. adressefiste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 23.02.2016 : 11/01974-6 Arte ~ HBFP. ~ DOP T«

Detaljer

Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 10/2001 Telefaks: Avgitt: 8. mars 2001

Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 10/2001 Telefaks: Avgitt: 8. mars 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 10/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 8. mars 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon direkte: +47 93861691 : 05.10.2016 : 15/03022-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7979 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Ny flyplass ved Mo i Rana (Hauan) Sammendrag Hauan ved Mo i Rana fremstår som eneste alternativ for en ny stor

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN Deres refvår ref 11/1441 Dato 07.05.2013 Fornyet konsesjon for Bergen lufthavn, Flesland Vi viser til søknad av 11. januar 2012

Detaljer

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak FYLKESADMINISTRASJONEN Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Att. Hege Aalstad Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 03.09.2015 2015/8206-5/128263/2015 EMNE

Detaljer

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 14.01.2016 Vår referanse: 15/05087-2. Deres dato Deres referanse:

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 14.01.2016 Vår referanse: 15/05087-2. Deres dato Deres referanse: Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 14.01.2016 : 15/05087-2 Deres dato Deres referanse: Høring - forskrift om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder

Detaljer

1 8 NOV Mo i Rana lufthavn, Røssvoll - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn

1 8 NOV Mo i Rana lufthavn, Røssvoll - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn AVINOR 1 8 NOV21315 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge LUFTFARTST!.. ARKIVKODE / " NF NOV SAKSNR. "in vh a2 AVi?, flj Vår ref. Vår dato: 15/12584 13.11.2015 Deres ref. 200602718-7/603NMA Deres

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 Vår dato: 26.10.2015 Vår referanse: 13/04492-5 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

Flyplasshåndbok Notodden Sjøflyhavn

Flyplasshåndbok Notodden Sjøflyhavn Flyplasshåndbok Side 1 av 25 0.0 Endringer Endringsnr: Endringer: Dato: Utført av: A I henhold til revisjonsrapport fra LT 27.06.2011 JB Fossdal B Mindre presiseringer og korrigeringer 21.05.2012 JB Fossdal

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

LANDSVERK NY FLYPLASS PÅ FÆRØYENE. En mulighetsstudie

LANDSVERK NY FLYPLASS PÅ FÆRØYENE. En mulighetsstudie LANDSVERK NY FLYPLASS PÅ FÆRØYENE En mulighetsstudie 1 LANDSVERK NY FLYPLASS PÅ FÆRØYENE En mulighetsstudie Asplan Viak AS Sandvika 10. august 2006 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORUTSETNINGER... 4 2.1

Detaljer

Presentasjon for folkemøtet den 21. mars 2011, Øvre Eiker Rådhus. Olav S. Monsson Leder av Hovedstyret, Drammen Flyklubb

Presentasjon for folkemøtet den 21. mars 2011, Øvre Eiker Rådhus. Olav S. Monsson Leder av Hovedstyret, Drammen Flyklubb Presentasjon for folkemøtet den 21. mars 2011, Øvre Eiker Rådhus Olav S. Monsson Leder av Hovedstyret, Drammen Flyklubb Luftsport er samfunnsnyttig Fastslått av TØI-rapport nr. 1111/2010: Luftsporten er

Detaljer

BULLETIN. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

BULLETIN. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. BULLETIN Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 BUL: 38/99 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 11. november 1999 Luftfartøy -type og reg.: Cessna 172, LN-NFW -fabr. år: 1978 -motor: Lycoming 0-320-H2AD

Detaljer

LUFTFART KLIMAVENNLIG?

LUFTFART KLIMAVENNLIG? LUFTFART KLIMAVENNLIG? Plankonferansen 2014 Aslak Sverdrup, Lufthavndirektør Avinor AS er ansvarlig for flysikringstjenesten i Norge og 46 lufthavner Et moderne samfunn uten luftfart er utenkelig AVINORS

Detaljer

FARSUND LUFTHAVN, LISTA - ENLI OPERATIV INSTRUKS FOR FLYGING

FARSUND LUFTHAVN, LISTA - ENLI OPERATIV INSTRUKS FOR FLYGING FARSUND LUFTHAVN, LISTA - ENLI OPERATIV INSTRUKS FOR FLYGING FLYPLASS TIL ALLMENN BRUK Baner i bruk: 14 / 32 AERONAUTIC INFORMATION OUTDATED. FOR INFORMATION ONLY. LISTA TRAFFIC INFORMATION AREA WITHDRAWN

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

Rapport. Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011.

Rapport. Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011. - Åpen Rapport Oslo lufthavn Gardermoen. Forventet støymessig effekt av nytt regelverk for trafikkavvikling gjeldende fra 7. april 2011. Forfatter(e) Idar Ludvig Nilsen Granøien Rolf Tore Randeberg Foto:

Detaljer

Rapport. Støyanalyser for SNAP Southern Norway Airspace Project 2 Stavanger lufthavn Sola

Rapport. Støyanalyser for SNAP Southern Norway Airspace Project 2 Stavanger lufthavn Sola - Unrestricted Rapport Støyanalyser for SNAP Southern Norway Airspace Project 2 Stavanger lufthavn Sola Forfattere Idar Ludvig Nilsen Granøien Femke Berre Gelderblom SINTEF IKT Akustikk 2013-12-20 Historikk

Detaljer

Tromsø lufthavn, Langnes - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Tromsø lufthavn, Langnes - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn AVINOR ARKIVKODE..) Inr,.K 1.4)FTFARTS,TILSYNET 7 APR2015 AF'R 215 2 [57-0 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 14/08583 Deres ref. 200404616-5/602/LBR Vår dato: 27.03.2015 Deres dato:

Detaljer

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse Tyr i uke 44

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse Tyr i uke 44 Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 15.07.2016 : 16/08214-4 Deres dato Deres referanse: Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse

Detaljer

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier INNHOLD 0. Forord 1. Bakgrunn og hensikt 2. Eksisterende forhold 3. Dimensjoneringskriterier 3.1 Planforutsetninger med beskrivelse av skisseforslaget 4. Anleggsgjennomføring 4.1 Utfylling for bane i sjøen

Detaljer

OPERATIV INFO FOR ENTO OG TORP CTR

OPERATIV INFO FOR ENTO OG TORP CTR OPERATIV INFO FOR ENTO OG TORP CTR VERSJONSHISTORIE Versjon Dato Referanser Beskrivelse 1.0 2014-09-15 Første utgave 1.1 2015-01-13 Kapittel 2.1 Klassifisering av Torp CTR basert på ny BSL F 1-1 (SERA)

Detaljer

SØKNAD OM FORNYELSE AV KONSESJON FOR BÅTSFJORD LUFTHAVN 04.03.2014

SØKNAD OM FORNYELSE AV KONSESJON FOR BÅTSFJORD LUFTHAVN 04.03.2014 AVINOR SØKNAD OM FORNYELSE AV KONSESJON FOR BÅTSFJORD LUFTHAVN 04.03.2014 1. Opplysninger om angjeldende lufthavn og konsesjonssøker 2. Landingsplassens anvendelsesområde og forventet utvikling 3. Orientering

Detaljer

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy.

Tromsø kommune. Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Tromsø kommune Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg- og flystøy. Innhold 1 Innledning... 1 2 Situasjon... 1 3 Kriterier for støy... 2 4 Prinsippløsninger for fly+veg støybeskyttelse... 3 5 Beregnet vegtrafikkstøy

Detaljer

9/K/Ka/OOOlOOQ3 19.01.1983. Konstituerende generalforsamling i Valdres Lufthavn A/S. XXX

9/K/Ka/OOOlOOQ3 19.01.1983. Konstituerende generalforsamling i Valdres Lufthavn A/S. XXX Ark 9/K/Ka/OOOlOOQ3 19.01.1983 Konstituerende generalforsamling i Valdres Lufthavn A/S. XXX Samferdselssjefen i Oppland. KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING I VALDRES LUFTHAVN A/S DEN 19. JANUAR 1983. Herr

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Per T Høyland Dato: 19.05.2011 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 19.05.2011 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

Berlevåg lufthavn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Berlevåg lufthavn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn U UKT Z015 9,AVINOR LUFTFARTSTILSYNET ARKIVKODE602, 00K,NR 2 0 OKT2015 SAKSBEH. Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 15/11828-1 Deres ref. 200500329-3/602/FFG Vår dato: 19.10.2015 Deres

Detaljer

STRATEGIPLAN FLYPLASSER

STRATEGIPLAN FLYPLASSER STRATEGIPLAN FLYPLASSER 21. sep 2007 23 stamlufthavner (inkl. Longyearbyen) 27 regionale lufthavner 25 allmennflyplasser Fullstendig nedlagt: 1. Honningsvåg Valan 2. Hammerfest 3. Mo i Rana Røssvoll Redusert/bruk

Detaljer

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA:

PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT. Alternativ BA: PASSASJERGRUNNLAG UTFYLLENDE NOTAT Alternativ BA: Kartet viser at BA-linjen fanger opp mange arbeidsplasser og bosatte i Birkelandsskiftet, samt et stort potensial for e arbeidsplasser i Kokstad Vest/Flyplassvegen.

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner RAPPORT Haugstenåsen UTKAST III Kunde: Fredrikstad kommune Sammendrag: Det er vurdert nødvendige ytterligere støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner for å legge til rette for boligbygging på Haugstenåsen.

Detaljer

Hasvik lufthavn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Hasvik lufthavn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn AV1NOR 2 0 OKT2015 LUFTFARTSTILSYNET ARKIVKOOE602 DOK.NR. 2 0 OKT2015 SAKSNR. AVD, SAKSBEH, Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 15/11833-1 Deres ref. 200500357-13/602/KBH Vår dato:

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: STOR AMDAL Utarbeider: JOHN M SAUGESTAD Dato: Juli 2006 Kontrollert: GEIR STEEN Dato: Juli 2006 Godkjent: REVISJON Dato: Juli 2006 Innhold:

Detaljer

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Arbeidsdokument av 8. mars 2011 rev. 3683 Jagerflybase Joachim Rønnevik KT/1543/2011 Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Innhold 1. Bakgrunn og problemstilling... 2 2.

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Hammerfest lufthavn

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Hammerfest lufthavn Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 : 25.11.2015 : 14/00741-8 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 09.03.2016 : 15/01229-11 Deres dato 27.03.2015 Deres referanse: 14/08583 Høring - søknad om fornyet konsesjon for å

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Områderegulering for. Hattfjelldal Sør

Områderegulering for. Hattfjelldal Sør Områderegulering for Hattfjelldal Sør Reguleringsbestemmelser Planidentitet p_2016002 Planprogram, vedtatt dato 01.04.2014 Planbeskrivelse, dato 02.09.2016 Reguleringsbestemmelser, dato 02.09.2016 Plankart

Detaljer

Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge

Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Dette skal jeg

Detaljer

INSTRUKS FOR VINNU FLYPLASS.

INSTRUKS FOR VINNU FLYPLASS. 1. DRIFTS ANSVAR. DRIFTS GRUNNLAG. 1.1. Vinnu flyplass drives av Sunndal Flyklubb. Adresse: Vennevold, 6612 GRØA. 1.2. Flyplassen skal drives i henhold til Luftfartstilsynets bestemmelser, gitt i BSL E

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.01.2012 FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD - HØRING Vedtak 1. Ullensaker kommune tar

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Mehamn lufthavn

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Mehamn lufthavn Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 22.02.2016 : 14/04126-4 Deres dato 20.11.2014 Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Helge Njærheim Dato: 12.04.2013 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 12.04.2013 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

PRINSIPPSAK OM 2 RULLEBANER OG FLYSTØY METTE IVERSEN OG ARNE MATTHIESSEN. Orientering i komite for miljø og byutvikling 2.

PRINSIPPSAK OM 2 RULLEBANER OG FLYSTØY METTE IVERSEN OG ARNE MATTHIESSEN. Orientering i komite for miljø og byutvikling 2. PRINSIPPSAK OM 2 RULLEBANER OG FLYSTØY METTE IVERSEN OG ARNE MATTHIESSEN Orientering i komite for miljø og byutvikling 2. mai 2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Konsekvensutredning a Konsekvensutredning

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2692-15.12.2015 Stadfesting etter markaloven - reguleringsplan for Lillomarka idrettspark - Oslo kommune Vi viser til

Detaljer

RAPPORT. Vind: 190 10 kt. RVR: 700 m i dis/tåke. Vertikalsikt: 100 ft. Nedbør: Lett yr. Temperatur: 10 C. Duggpunkt: 9 C. QNH: 1030 hpa.

RAPPORT. Vind: 190 10 kt. RVR: 700 m i dis/tåke. Vertikalsikt: 100 ft. Nedbør: Lett yr. Temperatur: 10 C. Duggpunkt: 9 C. QNH: 1030 hpa. RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 22.12.2005 SL Rapport: 49/2005 Denne

Detaljer

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 SL RAP: 1/2004 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. januar 2004 Dette rapportutkastet er en foreløpig fremstilling av

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17. desember 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

RAPPORT FAKTISKE OPPLYSNINGER. SL Rapport: 2007/21

RAPPORT FAKTISKE OPPLYSNINGER. SL Rapport: 2007/21 RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 22.05.2007 SL Rapport: 2007/21 Denne

Detaljer

Beregningene gjelder for situasjonen i 2014 med tall for reel trafikkmengde og flymønster og for 2025 med forventet trafikk ut fra prognose.

Beregningene gjelder for situasjonen i 2014 med tall for reel trafikkmengde og flymønster og for 2025 med forventet trafikk ut fra prognose. 2.3 Sammendrag av resultater Denne sammenstillingen omfatter resultater fra beregninger etter både forurensningsforskriftens 5, og retningslinje for kartlegging av støy i arealplanlegging (T1442/2012).

Detaljer