ALLMENNFLYET I OSLOFJORDREGIONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALLMENNFLYET I OSLOFJORDREGIONEN"

Transkript

1 ALLMENNFLYET I OSLOFJORDREGIONEN 05/2006 INNLEDNING Allmennflyging er en viktig og naturlig del av luftfarten bl.a rekruttering av piloter og skoleflyging, rask persontransport, skogbrannvakt-flyging, assistanse ved søk og redning, luftsport og fritidsflyging. Allmennflyet vil få økende betydning for rask persontransport på tvers av de store trafikkstrømmene. Infrastrukturen for allmennflyging i Oslo-området har vesentlig underkapasitet. Kapasiteten må økes med nybygg av småflyplass. HISTORISK SAMMENDRAG SMÅFLYPLASSAKEN 1912: - Første flyging Kjeller gård. Kjeller flyplass opprettet (i dag en av verdens eldste flyplasser som fremdeles er i drift). 1930: - Gardermoen flyplass åpnet. 1939: - Fornebu flyplass åpnes som Oslo lufthavn (www.byarkivet.oslo.kommune.no/oba/tobias/tobiasartikler/t2963.htm) tallet: - Diskusjon om fremtidig flyplass-løsning fra 1970: - To prinsippløsninger: a) hovedflyplass med to parallelle rullebaner og en tredje kortere til GA b) egen hovedflyplass til rutetrafikk, beholde Fornebu til GA (GA er general aviation allmennflyging) 1988: - Stortinget vedtar å bygge ut Hurum og beholde Fornebu til GA (stanses 1990). 1992: - Stortinget vedtar å bygge ut Gardermoen, nedlegge Fornebu og etablere egen småflyplass. 1997: - Arbeid med egen småflyplass stanser. 1998: - Fornebu stenger og Gardermoen åpner som hovedflyplass. GA spres til Kjeller, Rakkestad, Gardermoen, Jarlsberg og Notodden. - Luftfartsverket arbeider videre med å åpne Rygge, Eggemoen og Kjeller som permanente baser for småfly. Forhandlinger om at Luftfartsverket kjøper Eggemoen. - Samferdselsminister Dørum positiv til planer om ny flyplass sørvest i regionen. 2004: - Forsvaret omstrukturerer. Kjeller foreslås nedlagt og solgt. 2006: - Kjeller Aerosenter legger frem rapport som konkluderer med at ny avlastningsflyplass uansett må bygges øst for Kjeller. - Luftfartstilsynet avviser testing av F-16 jagerfly på Gardermoen. Dermed faller Forsvarets forslag om å flytte denne virksomheten fra Kjeller til Gardermoen. STATUS 2006 Rygge Eggemoen Rakkestad Jarlsberg Gardermoen Anlegg for småfly ferdig. Ikke åpnet allment for småfly. Tronrud Engineering har kjøpt området og vil utvikle flyplassen. Ikke åpnet allment for småfly. Midler brukt til opprustning, men er ikke egnet som treningsflyplass. Midler brukt til opprustning. Åpen som baseflyplass, men ikke åpen til allmenn bruk. Fremdeles uønsket som base for småfly. Høye kostnader. Vestfjorden sør for Sandefjord

2 FAKTA OG TRAFIKKTYPER All luftfart kan deles i tre hovedtyper: Ervervsmessig passasjertrafikk/ruteflyging (SAS Braathens, Norwegian m.v.) Militær trafikk Allmennflyging (GA) GA står for General Aviation allmennflyging. Det er forskjellige definisjoner på GA. FN-organet ICAO (www.icao.int) ser det som all sivil ikke-erversmessig luftfart, mens bl.a Luftfartsverket (nå har inkludert ervervsmessig trafikk som ikke er rutegående. I den vide definisjonen omfatter GA persontransport (taxi/charter og egentransport med småfly), flyfotografering, frakt- og postflyging, brann og redningstjeneste, ambulanseflyging, skole- og øvelsesflyging, skogbrannvakt og sports- og hobbyflyging. Mye av virksomheten foregår med 2-4 seters enmotors småfly. Også mindre fly og mikrofly brukes (mest til sports- og fritidsflyging). Små og store helikoptre (redningstjeneste, ambulanse, politi, trafikkovervåking) er en del av bildet; det samme er noe større fly, som f.eks inntil 10-seters tomotors propellfly, brukt til charter og taxiflyging. PERSONLIGE TRANSPORTER Egentransport, taxi og charter med småfly er en integrert og naturlig del av infrastrukturen og transportarbeidet. Stadig flere ser nytten av å kunne ta seg raskt og forholdsvis rimelig fra A til B med småfly. Norge egner seg godt til dette med mange kortbaneflyplasser rett ved byer og tettsteder, der passasjergrunnlaget for rutetrafikk er begrenset. Viktigheten er størst på forbindelser mellom små steder på tvers av de store trafikkstrømmene. Noen av kortbaneflyplassene risikerer å miste sine rutetilbud gjennom rutekonsesjons-systemet. Dermed utpeker persontrafikk med småfly seg som det eneste luftbårne alternativ fra disse stedene. Det er en fleksibel og kostnadseffektiv erstatning. Også et stort antall grenseoverskridende transportstrekninger har begrenset passasjergrunnlag. Mot mindre byer i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen og Baltikum kan persontransport med småfly bli et viktig supplement i årene fremover.

3 Tradisjonelt instrumentlandingssystem er kostbart og ikke aktuelt for de små kortbaneflyplassene. Et system for sattelittbasert presisjonslanding er under utvikling i Norge. Det kan være løsningen for rimelig å bruke også små flyplasser i alle sikt- og værforhold. Konseptet er utmerket for Norges geografi og eksisterende infrastruktur. Kortbaneplasser som i dag kanskje mister statlig kjøp av flyruter, må ikke nedlegges fordi de i morgen blir svært nyttige med et slikt system. NASA i USA arbeider med et konsept for nettverk av små flyplasser med enkel utrustning Small Aircraft Transportation System (www.nasa.gov/vision/earth/improvingflight/sats_danville.html). Dette prosjektet ser lenger inn i fremtiden og innebærer mer automatisering av navigasjon, innflyging og separering fra andre fly. Målet er at små fly enkelt, sikkert og forutsigbart skal kunne bruke de mange små flyplassene med enkel utrustning, som viktig supplement til kommersielt drivbare flyruter. I en slik kontekst ser man lettere hvilket potensiale allmennflyet har. I tillegg til å være en god hobby og sport for mange, er allmennflyet samfunnsnyttig bl.a for rekruttering av piloter, og vil i de kommende årene få økt nytte ved effektive reiser spesielt på tvers av de store trafikkstrømmene. Mulighetene som åpner seg er mange. Noen få eksempler er strekningene Røros Sogndal, Hamar Geilo, Sandefjord Farsund, Notodden Førde (se figur). Allmennflyging blir en viktigere del av den samlede luftfarten, og det er nødvendig å styrke infrastrukturen i Oslo-området. Passasjertall på de meste trafikkerte innenriks flyrutene i Sør-Norge 1998

4 TILGANG PÅ INFRASTRUKTUR På grunn av endringar i dei generelle rammevilkåra for småflytrafikken, m.a. skjerpa krav til økonomi og sertifikat, vanskar med å få arbeid som flygar samt vanskeleg operativt tilgjenge til Fornebu, har det også vore ein generell nedgang i trafikken. (St. meld nr. 38 ( ) Norsk Luftfartsplan , punkt Med trafikkvekst på Fornebu utover 1980-tallet ble den operative tilgjengeligheten for GA-trafikk redusert for å gi plass til rutetrafikk. Pr er det ennå ingen egnede baser i Oslo-området, mtp. operativ tilgjengelighet, infrastruktur og beliggenhet. Dette er rammevilkår som myndighetene gir, og kan umulig forstås som mangel på behov. Mangel på infrastruktur er ikke argument for at infrastruktur ikke er nødvendig (se LVs uttalelse om trafikkmengde i tredje avsnitt under trafikkprognose, lenger nede i denne teksten). I Norge har GA tilgang på infrastruktur med tilfredsstillende rammevilkår på lufthavnene (for det meste statlige) i og ved byer og tettsteder. På mindre steder finnes private eller kommunale småflyplasser. På Gardermoen er det operative begrensninger for å stasjonere og operere småfly. Fornebu var flyplass åpen for allmenn bruk, dvs. åpen for all sivil trafikk, riktignok med operative begrensninger (pga. for lav kapasitet). Gardermoen var og er flyplass åpen for allmenn bruk. Med argumentasjon om sikkerhet og effektivitet ønsket man imidlertid å separere rutetrafikk fra GA-trafikk, og det er derfor ikke adgang til å stasjonere småfly på Gardermoen. I 2005 stadfestet Luftfartstilsynet at Avinor måtte gi adgang til infrastruktur på ikke-diskriminerende grunnlag. Det ble brukt omtrent 10 mrd kr på utbygging av hovedflyplassen. 50 mill kr av dette 5 promille ble satt av til en egen GA-flyplass. Man regnet også med å finansiere et 2. byggetrinn til ca. 40 mill kr. Departementet skrev i 1997: Det har heile tida vore lagt opp til at hovudflyplassen skal avvikle mykje av den taxiflyginga og ervervsretta småflytrafikken som i dag nyttar Fornebu og Gardermoen i tillegg til skuleflyging (IFR) så langt kapasiteten tillet det. Vidare vil det ikkje vere restriksjonar på ambulanseflyging o.l. (St. meld nr. 38 ( ) Norsk Luftfartsplan , punkt 7.2.) Senere har rundt 1/5 av midlene til egen GA-flyplass blitt brukt til infrastruktur for ervervsmessig GA-trafikk på Gardermoen. Dette samsvarer dårlig med at det hele tiden med budsjett på 10 mrd kr var lagt opp til at denne delen av virksomheten skulle baseres på Gardermoen. Videre er midler brukt til opprustning av Notodden lufthavn, Jarlsberg flyplass, Rakkestad flyplass og Kjeller flyplass. Resten (ca. 12,7 mill. kr pr. 2005) gjenstår. Både Notodden, Jarlsberg og Rakkestad ligger tildels langt fra Oslo-området, og tjener lokale behov utmerket, men er ikke egnet til å løse Oslo-områdets kapasitetsbehov. I St.prp nr. 90 ( ) skriver samferdselsdepartementet at Luftfartsverket (LV) mener det bør være en offentlig oppgave å tilrettelegge for at GA-miljøet kan utvikles på en egen småflyplass. Dep. og Luftfartsverket mener også at en egen GA-flyplass bør eies og drives av LV. LV mener at den må kunne utvides til fullverdig GA-flyplass. (Luftfartsverket ble i 2003 delt i to; Luftfartstilsynet og Avinor.) LV konstaterer også at i seg selv ville ikke en egen GA-flyplass bære seg økonomisk, i likhet med ca. 90 % av statens 46 flyplasser. Myndighetene mener altså at det er urimelig at GA-trafikken alene skal bære kostnadene og ulempene for at rutetrafikken skal ha optimale forhold med sikker og effektiv drift av hovedflyplassen. Myndighetene bør ha et overordnet ansvar for at infrastruktur også for GA-trafikk er sikret i et langt perspektiv.

5 TRAFIKKPROGNOSE "All småflytrafikk på Fornebu og Gardermoen ( bevegelser) blir idag [1990] styrt ved hjelp av lufttrafikktjeneste. Dersom en ny småflyplass etableres, vil trafikken fortsatt betjenes av lufttrafikktjeneste, men dette vil ikke være tilfelle om trafikken spres på en rekke mindre flyplasser." ("Småflyplass for Oslo-området på Eggemoen" av 17. nov 1995, melding etter Plan-og bygningslovens kap. VII-a, pkt alternativet, s. 13.) Bl.a med begrunnelse i lavere sikkerhet, konkluderer Luftfarteverket i 1995 med å ikke gå inn for delt løsning. "I 1990 representerte trafikken med småfly på Gardermoen og Fornebu vel bevegelser. Av kapasitetsmessige hensyn kan ikke all denne trafikken legges til en hovedflyplass." ("Småflyplass på Eggemoen" utgitt av LV antatt 1992 (udatert kopi)). "RGA-trafikken på Fornebu som må flyttes, besto pr. mars 1991 av 9 selskaper med ialt 46 fly og 4 hangarer. Virksomheten omfattet taxiflyging, charterflyging, godsflyging, slippflyging, foto- og reklameflyging, overvåkingsflyging og skoleflyging. I 1990 sto selskapene for ca flybevegelser. Tilsvarende bevegelser på Gardermoen var ca Øvrig GA-virksomhet er privat- og klubbflyging. I 1990 omfattet virksomheten ca bevegelser på Fornebu og ca bevegelser på Gardermoen. På Ski var det flybevegelser, på Kjeller ca og på Eggemoen ca Statistikken for denne virksomheten er mangelfull. Tallene over er derfor basert både på Luftfartsverkets statistikk og innspill fra Norsk Aeroklubb (NAK) og Norsk Allmennflyforening (AOPA), som representerer brukerne. ("Småflyplass for Oslo-området på Eggemoen" av 17. nov 1995.) Sammenstilt blir dette i 1990: Fornebu og Gardermoen Fornebu og Gardermoen Kjeller, Ski, Eggemoen SUM for Oslo-området RGA-bevegelser øvrig GA -bevegelser øvrig GA -bevegelser RGA+GA bevegelser er altså all GA-trafikk i Oslo-området i 1990, med begrenset kapasitet på Fornebu, og antatt større totalt behov. Jeg bruker og ikke fordi det er basert på de mer detaljerte opplysningene. Om prognosene fra 1992 vet vi at "Luftfartsverket har derfor lagt til grunn en gjennomsnittlig årlig veksttakt på 2,5-3,5 prosent for perioden fram til år Dette betyr at trafikken ved årtusenskiftet kan være opp mot " RGA-trafikken får foreløpig innpass på hovedflyplassen. Den forutsettes også brukt av internasjonal småflytrafikk og norske privatfly i tilbringertransport. Konklusjonen på kapasitetsbehovet blir at "Den øvrige småflytrafikken inkludert all skoleflyging må legges til en annen plass, og som grunnlag for dimensjoneringen er lagt til grunn at en slik flyplass vil kunne få flybevegelser i år 2000." ("Småflyplass på Eggemoen" utgitt av LV antatt 1992 (udatert kopi)). For å håndtere denne trafikken skulle første byggetrinn ha en 1000 m lang rullebane, med lys og AFIS lufttrafikktjeneste. Senere skulle rullebanen utvides til 1199 m (og ikke mer) og bli instrumentert for å kunne ta også det meste av RGA-trafikken i alle vær- og lysforhold. Den skulle ikke få rutetrafikk på noe tidspunkt. Etter en vanskelig prosess med å finne egnet lokalisering, valgte departementet i 1997 likevel (av bekvemmelighet) å satse på delt løsning/0-alternativet. "Departementet har etter ei samla vurdering ikkje funne å kunne gå vidare med planlegging og bygging av ein ny småflyplass no." (St. meld nr. 38 ( ) Norsk Luftfartsplan , avsnitt 7.2) Oslo sentrum

6 FREMSKRIVNINGER FOR BEVEGELSER UTEN TILGANG PÅ INFRASTRUKTUR BEVEGELSER UTEN TILGANG PÅ INFRASTRUKTUR OM KUN RUTETRAFIKK PÅ GARDERMOEN Utgangspunktet er 1990 og jevn trafikkvekst om det ikke hadde vært underkapasitet. For å danne et realistisk bilde må tallene stykkes opp skjønnsmessig: ,5 % årlig vekst Lokal tilhørig GA Gardermoen opererer fortsatt Lokal tilhørig GA Eggemoen opererer fortsatt Lokal tilhørig GA Kjeller risikerer å nedlegges Lokal tilhørig GA Fornebu nedlagt Lokal tilhørig GA Ski opererer fortsatt Samlet trening GA Gardermoen ( lokal) - trening ikke tillatt fra Erhversmessig (RGA) Fornebu og Gardermoen overført Gardermoen SUM 2015 GA + RGA Oslo-området andel på Eggemoen og Ski UTEN INFRASTRUKTUR om rutetrafikken på Gardermoen øker så GA+RGA må flytte andel på Gardermoen om gjeldende ordning kan fortsette (RGA fortsatt på Gardermoen) UTEN INFRASTRUKTUR om ikke kapasiteten styrkes i Oslo-området Pr. i dag har Kjeller konsesjon for inntil bevegelser og Eggemoen Trafikken på Eggemoen er vesentlig lavere enn konsesjonstaket. Kjeller er nedleggingstruet. Ski har antagelig omtrent samme antall bevegelser som i Ski er en liten gresstripe som bare kan brukes i sommerhalvåret. Gardermoen har antagelig rundt bevegelser. Treningsflyging må i dag gjøres på Rygge, Torp, Hamar eller Torsby i Sverige. Bl.a fordi disse ligger minst 30 min flyging fra Oslo er det ikke tilfredsstillende. Det er uheldig at småfly på skoling fra Oslo-området må fly landingsrunder på f.eks Hamar flyplass, som ligger i bybebyggelse, og øke sjenansen på Hamar. En lang transportreise fører også til unødvendig drivstofforbruk og kostnader. Etter en evt. nedleggelse av Kjeller har fremskrevne GA-bevegelser ikke tilgang på infrastruktur i Alt før en mulig nedleggelse av Kjeller er det vesentlig underkapasitet i infrastrukturen for GAvirksomhet i Oslo-området. OPPSUMMERING GA-virksomhet er en viktig og naturlig del av den totale flyvirksomhet. GA vil få økende betydning for rask persontransport på tvers av de store trafikkstrømmene. Infrastrukturen for GA-trafikk i Oslo-området har vesentlig underkapasitet. Myndighetene mener det er urimelig at GA-trafikken alene skal bære kostnadene og ulempene for at rutetrafikken skal ha optimale forhold med sikker og effektiv drift av hovedflyplassen. BELIGGENHET OG STANDARD En ny småflyplass må ligge sentralt i Oslo-området. Den skal betjene befolkningen i Oslo-området med de tre korridorene mot øst til Lillestrøm, sør til Ski og vest til Asker. Det er mange hensyn å ta. Store skogområder (Oslomarka) er uaktuelle for utbygging. Andre forhold som planlagt bolig- og næringsutvikling, forskjellige typer natur- og kulturvern, vern av drikkevann og tilsigsområder m.v. reduserer mulige utbyggingsområder. Adkomst med vei og kollektivtrafikk er viktig. Forhold til bl.a golfbaner, næringsarealer, skytebaner, motorsportsbaner og f.eks NAFs øvingsbaner spiller også inn. Da det i 2004 ble kjent at Forsvaret vurderte å legge ned Kjeller, samlet alle brukergruppene på Kjeller flyplass seg bak et strategidokument der deler av målsettingen er at Dersom det viser seg umulig å opprettholde Kjeller må en ny fullverdig GA-flyplass med maksimum 30 km fra Oslo sentrum etableres. I en samlet vurdering peker nordvestre Follo seg ut. Nordvestre Follo er også gunstig for store deler av dagens samlede brukermasse og i samspill med de andre flyplassene på Østlandet. Landskapet er rimelig å bygge i, og vil gi en god operativ GA-flyplass med få eller ingen terrenghindre.

7 KILDER Kartgrunnlag: Oslo og Akerhus 1: , Statens Kartverk Kommuneplaner gjeldende pr. mars 2005 for aktuelle kommuner. Kjøretid fra pr. april Planlagte nye veier gir kortere kjøretider. TEGNFORKLARING Sirkelen er 30 km radius fra Oslo sentrum Fremtidige boligområder Endel nåværende og fremtidige nærings-/industriområder Fritid/idrett Nåværende og fremtidige golfbaner, skytebaner m.m. Verneområder Landskapsvernområde m.m. Drikkevannsrestriksjon Marka

8 Infrastruktur Vei under anlegg eller planlagt Kjøretid fra Oslo S ca. 15 min ca. 30 min ca. 45 min Kjeller Aerosenter (www.kjellerflyplass.no) har i 2006 lagt frem en rapport som konkluderer med at ny avlastningsflyplass uansett må bygges øst for Kjeller. Kjeller har et meget sterkt og tradisjonsrikt flymiljø. En evt. nedleggelse av Kjeller flyplass vil være et kulturhistorisk tap. Om Forsvaret beslutter å legge ned sin virksomhet ved flyplassen, bør den bevares som en 800 m lang bane med bevaringsverdig bygningsmasse satt i stand og levende veteranflymiljø som kulturminne. En avlastningsflyplass øst for Kjeller kan fungere som Oslo-områdets GA-flyplass om den bygges i akseptabel avstand fra Oslo (30 km). Avlastningsflyplassen kan også være en enkel plass som betjener lokale behov og supplerer en GA-flyplass i nordvestre Follo. Det er viktig at de opprinnelige planene om at GA-flyplassen må kunne utvides til 2B-IFR-standard (1199 m rullebane) i andre byggetrinn videreføres. Det er sannsynlig at den opprinnelige planen om å separere GA og rutefly som idag bare delvis er gjennomført vil bli fullt ut gjennomført når rutetrafikken øker ytterligere på Gardermoen. Da må det meste av ervervsmessig GA-trafikk vike. Avinor og OSL arbeider for en tredje parallell rullebane på Gardermoen, men fremdeles uten å ta høyde for GA-trafikk. Ett og samme fly brukes av flere piloter til både instrumentflyging (IFR) og visuell flyging (VFR). En og samme pilot benytter også et fly til begge typer flyging. Det er derfor rent praktisk svært ugunstig å skille IFR- fra VFRtrafikk med småfly, slik at IFR-utrustede fly baseres på Gardermoen, mens småfly uten slikt utstyr ikke kan baseres der. Derfor bør en GA-flyplass for Oslo-området bli instrumentert slik at alle GA-operasjoner kan virke fra denne. MILJØ Uønsket støy er av mange sett på som det glemte miljøproblemet. Samfunnet har et økende fokus på uønsket støy. Det er strenge regler for nyetablering av støyende virksomheter, samt for boligbygging i områder som er støyutsatte. Småfly er svært stillegående sammenlignet med store passasjerfly. Den teknologiske utviklingen fører til stadig mer energieffektive og stillegående småfly. Det er likevel viktig å kartlegge uønskede virkninger av en småflyplass for å finne en beliggenhet med lav støymessig ulempe for omgivelsene. En fullt utbygget GAflyplass har utstrekning som flyplassene i Florø og Brønnøysund. Brønnøysund lufthavn, Brønnøy (bilde:avinor) På flystøysonekartet for Florø lufthavn ser vi utstrekningen av støysonene. Blå er sone 1: Totalvurdering om etablering av bygninger med støyfølsomt bruksformål er tilrådelig. Grønn er sone 2: Bør ikke tillate etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål. Bør heller ikke tillate etablering av flyplass slik at bygninger med støyfølsomt bruksformål havner i sone 2. I områder som alt er utbygd kan et fåtall nye enkeltbygninger tillates i sone 2. Gul er sone 3: Skal ikke tillate etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål. Skal ikke tillate etablering av flyplass slik at slike bygninger havner i sone 3. Rød er sone 4: Skal ikke tillate etablering/gjenoppbygging/ombygging/utvidelse av bygninger med støyfølsomme bruksformål.

9 Flystøysonekart, Florø lufthamn (Avinor) Drivstofforbruket er etterhvert forholdsvis beskjedent. En Diamond DA-40 D, som er et forholdsvis nyprodusert typisk småfly med plass til fire personer, vil på en flyging fra Oslo til Bergen (326 km) på 75 % cruise (normalt høyt) bruke en og en halv time og 36 liter bensin taxing, take-off og stigning inkludert. En personbil som kjører E16 (500 km) mellom Oslo og Bergen og bruker 0,75 liter/mil bruker 37,5 liter bensin. SKISSE FOR FLYPLASSTRUKTUR I OSLOFJORDREGIONEN Tronrud Engineering (www.tronrud.no) har kjøpt Eggemoen av Ringerike kommune, og arbeider med utvikling av flyplassen. Mulig fremtidig tårntjeneste AFIS. Ny GA-flyplass etableres sentralt sør i Oslo-området, i nordvestre Follo. Den bygges i et langsiktig perspektiv, og utvikles gradvis til fullverdig GA-base med luftfartsrelaterte næringer, flygerutdanning m.v. Totalt 28 mulige lokaliseringer er studert i dette området. Maksimal tillatt rullebanelengde 1199 m. Tårntjeneste AFIS. Tett samarbeid mellom NAK (www.nak.no), AOPA-N (www.aopa.no), Avinor og kommunene i området. Ny avlastningsflyplass etableres øst for Lillestrøm. Totalt 8 mulige lokaliseringer er studert i dette området. Tett samarbeid mellom NAK, AOPA-N og kommunene i området. Hokksund får fast dekke på banen og sikres på lang sikt. De midlene som reises fordeles på disse anleggene. Med ryddige politiske prosesser med lokal forankring og langsiktige avtaler og rammer blir dette en permanent løsning på småflyplassaken. I første omgang bygges plassene til enkel standard. Bygninger, hangarer etc. finansieres av brukerne selv, og blir av enkel standard til å begynne med.

10 Symbolene brukt på kartskissen nedenfor betyr: Stort symbol lengste bane 1800 m Lite symbol lengste bane < 1800 m Stjerne basis-tjenester (som drivstoff) Dobbel ring militær (når stjerne både militær og sivil) Blå farge lufttrafikktjeneste (TWR/AFIS) Fiolett farge ubetjent Fylt symbol åpen til allmenn bruk Tomt symbol privat, restriksjoner e.l.: ikke åpen til allmenn bruk X stengt flyplass Sentralt i sør vil det da være en liten, fylt blå ring med stjerne (lik den på Eggemoen) Øst for Lillestrøm vil det da være en liten, fylt fiolett sirkel med stjerne (lik den på Rakkestad)

11 TEKNISK KLASSIFISERING OG DIMENSJONER Kilde: Forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E 3/2), FOR Forskriften er endret i 2006: BSL E 3/2, FOR (www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf html). Her beskrives en flyplass med kode 2B. Rullebane m. Den fullverdige GA-flyplassen får en rullebane på 1199 m x 30 m. Fly med inntil 24 m vingespenn og 6 m avstand mellom ytterside hovedhjul kan bruke en slik plass. Én av innflygingsretningene er presisjonsrullebane CAT I. Sikkerhetsområde Et sikkerhetsområde skal omslutte rullebanen symmetrisk 60 m i begge lengderetninger fra terskel og 75 m i begge bredderetninger fra rullebanens senterlinje. Tilsammen er sikkerhetsområdet 1319 x 150 m (198 dekar). Det skal være planert i full lengde og 80 m sentrert bredde. Lengdehelningen kan max være 2 % i sikkerhetsområdets lengde. RESA ekstra sikkerhetsområde Dette er ytterligere 120 m i hver ende i lengderetning utover sikkerhetsområdet, i 60 m bredde. De to RESAområdene er ca. 14 dekar til sammen. Innflygingslys for presisjonsrullebane rekker ut til 300 m fra rullebaneterskelen. Taksebane Parallell taksebane: avstand mellom rullebane- og taksebanesenterlinje 87,5 m. Bredde 10,5 m. Et taksebanesikkerhetsområde skal være planert i sentrert bredde på 25 m (ca. 28 dekar). Baneende med taksebane Arealet med sikkerhetsområdene rundt rullebanen er omtrent 240 dekar. Luftfartsverket beregnet i 1992 at 147 dekar var nødvendig til bygninger, flyoppstilling, manøvreringsområde, parkering m.m. Sum 387 dekar. Til sammenligning opptok Fornebu 3700 dekar (10,5 %) og Gardermoen opptar ca dekar (3,9 %). For å gi et inntrykk av anleggets skala ferdig utbygget til 1199 m rullebane, er en prinsippløsning tegnet inn på bildet av Fornebulandet. Det grå feltet med rød ramme er tomten for Telenors hovedkontor; det grå feltet med sort ramme er omtrentlig grense for regulert byggeområde. Bildet er fra før 1998.

12 Fornebu før 1998 inntrykk av skala TEKNISK - HINDERLFLATER Innflygingsflate GA-flyplassen får én fysisk flystripe. På flyspråk er det likevel to rullebaner, siden banen kan brukes fra begge retninger. I den ene retningen legger man til rette for presisjonsrullebane, i den andre ikke-presisjonsrullebane. Innflygingsflate for presisjonsrullebane er strengere enn for ikke-presisjonsrullebane. Utflygingsflate Utflygingsflate for presisjonsrullebane faller innenfor innflygingsflaten for ikke-presisjonsrullebane. Ut-/innflygingsflate ikke-presisjonsrullebane Lengde m med helling på 4 %. Ytre bredde er 580 m med divergens sidekanter på 10 %. Indre bredde er 80 m og samsvarer med den planerte delen av sikkerhetsområdet. Innflygingsflate presisjonsrullebane Samlet lengde m (første seksjon m med helling 2,5 %, andre seksjon m med helling 3 %) Innflygingsflate blir horisontal ved det høyste av det horisontalplan som ligger 150 m over rullebaneterskelen eller det horisontalplan som tangerer toppen av det objekt som bestemmer hinderfri høyde. Indre bredde er 150 m, som samsvarer med bredden av det fulle sikkerhetsområdet.

13 Innflygingsflater sett fra langsiden av rullebanen Horisontalflate Dette er en eller flere sirkelbuer plassert midt på hver baneende, forbundet med tangenter. Disse er 45 m over rullebanens høyeste punkt. Radius for ikke-presisjonsrullebane er m, for presisjonsrullebane m. Sideflate Dette er fra sikkerhetsområdets sidebegrensning, langs inn- og utflygingsflatenes sidekanter. Ytterkanten skjærer horisontalflaten (45 m), og hellingen er 14,3 %. Konisk flate Denne går fra horisontalflaten til 60 m over denne (til 105 m), med helling på 5 %. Hinderflater sett som innflyging Terreng og objekter som bryter noen av ovenstående flater anses som hinder og merkes eller kunngjøres. Luftfartstilsynet vurderer hvilken risiko hinder utgjør/iverksetter kompenserende tiltak. Indre innflygingsflate Dette er strengere flater. Innen området som omffattes av de indre flatene skal det ikke være andre hindringer enn de som må være der pga. sin funksjon for flytrafikken. Indre innflygingsflate er for ikke-presisjonsbane mindre streng enn utflygingsflate for avbrutt landing på presisjonsbane (motsatt retning). Indre innflygingsflate for presisjonsbane har lengde 900 m, helling 2,5 % og lengde innerkant 90 m med parallelle sidekanter. Utflygingsflate avbrutt landing presisjonsbane Helling 4 %, lengde innerkant 90 m og divergens sidekant 10 %, antatt lengde m (som er 60 m høyde). Indre sideflate Innerkant er mellom indre innflyginsflate og utflygingsflate for avbrutt landing. Helling 40 %. Ytterkant der den bryter horisontalflaten (45 m). Indre hinderflater:

14 Hinderflater sett ovenfra Privat initiativ Mai 2006 Knut Olaf Sunde

STRATEGIPLAN FLYPLASSER

STRATEGIPLAN FLYPLASSER STRATEGIPLAN FLYPLASSER 21. sep 2007 23 stamlufthavner (inkl. Longyearbyen) 27 regionale lufthavner 25 allmennflyplasser Fullstendig nedlagt: 1. Honningsvåg Valan 2. Hammerfest 3. Mo i Rana Røssvoll Redusert/bruk

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

Konsekvenser for luftfart

Konsekvenser for luftfart Konsekvenser for luftfart Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte

Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte TØI rapport 1111/2010 Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte Joachim Rønnevik Anne Gjerdåker ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1175-0 Papirversjon ISBN 978-82-480-1165-1 Elektronisk

Detaljer

TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS STATENS KARTVERK RISIKOANALYSE AV NY ANTENNE-LØSNING PÅ NY- ÅLESUND RAPPORT NR. 2008-1843 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Formål 3 2.3 Omfang

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

UTBYTTE. gir tårn-trøbbel VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK

UTBYTTE. gir tårn-trøbbel VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK 2 08 flygelederen VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK UTBYTTE gir tårn-trøbbel SIDE 6-8 OSLO ASAP: REKRUTTERING: BODØ AIR SHOW: Holder løftene SIDE 10-11 Trenger flere elever SIDE 14-15 Akrobatikk i verdensklasse

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen Sluttversjon 17.01.2008 Innhold 1 HOVEDBUDSKAP 4 2 BAKGRUNN OG ORGANISERING 6 3 PLANER OG FØRINGER 7 3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 7 3.2 HOVEDFLYPLASSEN 8 4

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Har ingen merknader. 1. Har ingen merknader. 2. Se innspill til en konkret paragraf. 3. Se kommentar til 9 4.

Har ingen merknader. 1. Har ingen merknader. 2. Se innspill til en konkret paragraf. 3. Se kommentar til 9 4. BSL E 2-1 Høringsmatrise til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder høring gjennomført fra 3. desember 213 til 1. mars 214. Høringsinstans (dok.nr. i DocuLive og navn) 211847

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Bergen lufthavn bygget ut med ny terminal (T3). Illustrasjon utarbeidet av arkitektgruppen Nordic MASTERPLAN 2014 for perioden 2014 2021 med perspektiver for en tidshorisont til

Detaljer

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Fridalen Skole Høringssvar til Skolebruksplan 2007 2016 for Bergen Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Forord Foreldre Arbeids Utvalget

Detaljer

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo R ailconsult Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo org. nr. 985 377 189 Telefon: 22336633 www.railconsult.no Faks: 22336634 post@railconsult.no Sertifi sert ISO 9001, ISO 14001, OHS AS 18001 Forord I

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Verdens navle i Norge

Verdens navle i Norge innovasjon & næringsliv Nr. 2 Juni 2007 7. årgang Opplag 20.000 Akershus Hedmark Indre Østfold Oppland Oslo Nord Ringerike Verdens navle i Norge GARDERMOEN 2040 De som kjempet for at Norges hovedflyplass

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11.

RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2. Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING HØNEFOSS NYE KIRKE TOMTEALTERNATIVER FINSILINGSRAPPORT 2 Guro Skinnes og Gunnar Hallsteinsen, 09.03.11. INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel I: Kapittel II: Kapittel

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Høringsuttalelse fra Ofoten og Sør-Troms regionråd

Høringsuttalelse fra Ofoten og Sør-Troms regionråd 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. INNLEDNING...4 1.1 Innledning...4 1.2 Høringsprosessen og dokumentene...5 1.3 Evenes som kampflybase...7 1.3.1 Bakgrunn og historie...8 1.3.2 NATOs vurdering av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Veipolitisk program per 05.09.12

Veipolitisk program per 05.09.12 Veipolitisk program per 05.09.12 Aksjon Bedre Vei ABV Veipolitisk program 050912 1.0.doc Side 1 av 18 Aksjon Bedre Vei (ABV) er en tverrpolitisk stiftelse som samler veiallianser, organisasjoner, bedrifter

Detaljer