Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 04. mai 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 04. mai 2015"

Transkript

1 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2015/01 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 04. mai 2015 Vi kallar med dette inn til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Tid: Mandag 04. mai, kl 10:00 Stad: Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 Saksliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall skal meldast til Helse Møre og Romsdal HF, Vi ynskjer alle vel møtt! Karsten Aak Brukarutvalsleiar Sign Dag Hårstad Konst. adm. direktør Kopi: Varamedlemmane Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E-post: Postboks Ålesund Internett: Org.nr.:

2 BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SAKLISTE Mandag 04. mai 2015, kl Molde sjukehus, Sagbakken Hus 2 BU 2015/25 BU 2015/26 BU 2015/27 BU 2015/28 Godkjenning av innkalling og sakliste Underskrift av protokoll nr. 03/15 frå møte (utan saksframlegg) Orienteringssaker Orientering om saker til styremøte Statusrapport pr 31. mars 2015 Kvalitet, økonomi og aktivitet (styresak 2015/25) BU 2015/29 Strategisk arbeid med omstilling HMR (styresak 2015/26) BU 2015/30 Status og mandat SNR (styresak 2015/27) BU 2015/31 Eventuelt BU 2015/32 Godkjenning av protokoll 04/15 frå møte

3 Saksframlegg Orienteringssaker Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/06 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2015/1480 Saksutgreiing: 1. Innspill videreutvikling av ambulante tenester i Klinikk for psykisk helsevern (vedlegg 01) 2. Ventetider og fristbrot mars (vedlegg 02 og 03) 3. Rapport - akutte reinnleggelser 2015 (vedlegg 04) 4. Førebuingar til Brukarutvalets time i styremøte Val av ein brukarrepresentant til lokal tvistenemnd i forbindelse med reforhandling av samhandlingsavtale mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal 6. Sak frå møte : Mandat frå Brukarutvalet til prosjektstyre til nytt sjukehus. 7. Sak frå møte : Rusproblematikk konsekvens av behandlingsmåte og styring av behandlingsmåte i Helse Møre og Romsdal 8. Protokoll frå Regionalt brukarutval for februar og mars 2015 (vedlegg 05 og 06) 9. Orientering om reguleringsarbeid E136 Kollektivknutepunkt ved Ålesund sjukehus (vedlegg 07) Forslag til vedtak:

4 2 Dag Hårstad konstituert adm.direktør

5

6

7

8

9

10

11 GJENNOMSNITTLIG VENTETID I DAGER HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 2015 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Kristiansund Sjukehus Molde Sjukehus Volda Sjukehus Ålesund Sjukehus Helse Møre og Romsdal HF Ventetid alle pasienter Dager Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September

12 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Kristiansund Sjukehus Molde Sjukehus Volda Sjukehus Ålesund Sjukehus Helse Møre og Romsdal HF

13 Oktober November Desember Oktober November Desember

14 Oktober November Desember

15 FRISTBRUDD ANTALL HMR 2015 Januar Februar Mars April Mai Kristiansund Sjukehus Molde Sjukehus Volda Sjukehus Ålesund Sjukehus Helse Møre og Romsdal HF Fristbrudd Antall Januar Februar Mars April Mai Kristiansund Sjukehus Molde Sjukehus Volda Sjukehus Ålesund Sjukehus Helse Møre og Romsdal HF

16 Juni Juli August September Oktober November Desember tbrudd 2014 Juni Juli August September Oktober November Desember

17 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF % %-andel akutte reinnleggelser innen 30 dager i for 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST AKUTTE REINNLEGGELSER INNEN 30 DAGER REINNLEGGELSER 2015 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI KRISTIANSUND SJUKEHUS MOLDE SJUKEHUS VOLDA SJUKEHUS ÅLESUND SJUKEHUS HMR UTSKRIVNINGER 2015 JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI KRISTIANSUND SJUKEHUS MOLDE SJUKEHUS VOLDA SJUKEHUS ÅLESUND SJUKEHUS HMR %-ANDEL REINNLEGGELSER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI KRISTIANSUND SJUKEHUS 10 % 12 % 14 % MOLDE SJUKEHUS 11 % 12 % 13 % VOLDA SJUKEHUS 13 % 10 % 11 % ÅLESUND SJUKEHUS 10 % 10 % 9 % HMR 11 % 11 % 11 %

18 n 30 dager i forhold til antall utskrivninger KRISTIANSUND SJUKEHUS MOLDE SJUKEHUS VOLDA SJUKEHUS ÅLESUND SJUKEHUS HMR AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

19 SUM SUM SUM SUM SUM SUM HITTIL I ÅR HELE ÅRET HITTIL I ÅR 12 % 12 % 11 % 12 % 11 % 11 % 11 % 11 % 12 % 10 % 9 % 9 % 11 % 10 % 10 %

20

21

22

23

24

25

26 PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG RBU HELSE MIDT- NORGE RHF Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Møtetidspunkt: kl Møtende medlemmer: Snorre Ness, leder, Arthur Mandahl, Laila H. Langerud, Bjørn S. Hojem, Mette Nonseth, Per Skjei, Erik Holm, Mona Sundnes, Oddrun Nasvik, Steinar Waksvik (vara). Forfall: Målfrid Mogstad Fra administrasjonen møtte: Fungerende adm direktør Daniel Haga Rådgiver Karin Bostad Rådgiver Silje Paulsen HR-direktør Anne Katarina Cartfjord Internrevisjonssjef Ellinor Wessel Pettersen Rådgiver May Britt Kjelsaas Rådgiver Arild Vassenden Seksjonssjef på Brøset, John Sigurd Tetlien Rådgiver Kjell Åge Nilsen (referent) RBU-sak 018/15 Innkalling og sakliste Godkjent RBU-sak 19/15 Protokoll Godkjent RBU-sak 20/15 Styresaker ved fungerende adm dir Daniel Haga Vedtak: Tatt til orientering RBU-sak 21/15 Nasjonale IKT-prosjekter for pasientreiser Vedtak Saken ble utsatt. 1

27 RBU-sak 22/15 Avtalespesialistene oppfølging av handlingsplan og årsrapporter Vedtak: Saken ble utsatt. RBU-sak 23/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse-Midt-Norge Vedtak: Saken tatt til orientering. RBU-sak 24/15 Orientering om tilskudd til frivillige organisasjoner Vedtak: Saken tatt til orientering. RBU, ved Snorre Ness og Arthur Mandahl, utarbeider notat for å påvirke størrelsen på beløpet som tildeles. RBU-sak 25/15 Aktivitetsplan for internrevisjonen Vedtak: Saken tatt til orientering. RBU ber om et møte hver høst med internrevisjonen. RBU-sak 26/15 Oppnevning av brukerrepresentanter Vedtak: Brukerrepresentant til prosjekt kjernejournal: Bjørn Stian Hojem Brukerrepresentant til HUNT rådgivningsgruppe: Johan Solheim RBU-sak 27/15 Retningslinjer for brukermedvirkning i Helseforskning Vedtak: Saken tatt til orientering. RBU ber om å bli tatt med i prosessen fram til retningslinjene blir tatt opp til behandling i styret i Helse Midt-Norge RHF. RBU-sak 28/15 Sikkerhetspsykiatri i regionen Vedtak: Saken tatt til orientering. RBU vil følge det videre arbeidet med Plan for sikkerhetspsykiatri i Helse Midt-Norge gjennom sin deltakelse i styringsgruppen. RBU ber også om å bli holdt fortløpende orientert. 2

28 RBU-sak 29/15 Godkjenning av protokoll Snorre Ness (leder) Arthur Mandahl (nestleder) Laila H. Langerud Oddrun Nasvik Mona Sundnes Per Skjei Erik Holm Mette Nonseth Bjørn Stian Hojem Steinar Waksvik (vara) 3

29 Klinikk for drift og eigedom Til: Brukarutvalet Dykkar ref: Vår ref: Mona Aagaard-Nilsen Dato: Reguleringsarbeid E136 Kollektivknutepunkt ved Ålesund sjukehus I samband med nært føreståande varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet rundt nytt kollektivknutepunkt ved E136, er det ønskeleg at både føretaksleiinga og brukarutvalet er orientert om og aksepterer mogleg flytting av busshaldeplassen ved sjukehuset til E136 samt etablering av ny gangtilkomst til/frå sjukehuset. Bypakke Ålesund Kollektivknutepunktet ved Ålesund sjukehus er eitt av dei prioriterte prosjekta som Statens Vegvesen tar sikte på å få gjennomført så snart Bypakke Ålesund er vedteke av Stortinget. I denne samanheng er det starta eit større strategiarbeid der representantar frå Statens Vegvesen, Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund kommune, Statsbygg og Møre og Romsdal Fylkeskommune deltar. Bygningsmessig utviklingsplan for Ålesund sjukehus Utviklingsplanen, også kalla C.F. Møller-planen, for Ålesund sjukehus er frå Hovudgrepa i planen gjeld bygningsmessige forhold men tek også opp trafikksituasjonen knytt til kollektivtransport til/frå sjukehuset, parkering og ulike alternativ til tilkomst for både pasientar besøkande og tilsette. Helseføretaket sin økonomiske situasjon gjer det no vanskeleg å skulle gjennomføre planen fullt ut. Nokre av grepa, særleg utomhus, er nok heller ikkje i samsvar med ønska utvikling av sjukehusområdet slik vi ser det i dag. Sjukehustomta er i dag ikkje regulert og helseføretaket ser behov for på sikt å regulere heile sjukehusområdet slik at vi får juridisk forankring på ønska utvikling når det etter kvart blir høve til å investere ytterlegare ved Ålesund sjukehus. Dagens trafikksituasjon Generelt er trafikksituasjonen på og rundt føretaket sin eigedom problematisk, og det er eit klart mål for helseføretaket å betre desse forholda. I rushtida tar det svært lang til å kome seg Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadr: Postboks Ålesund Internett: E-post: Org.nr:

30 ut av dei ulike parkeringsplassane og opp på E136. På delar av strekninga står også bussane i kø, noko som fører til vesentlege forseinkingar både for dei kollektivreisande og andre trafikkantar. For å betre trafikksituasjonen, kan det vere eit alternativ å flytte dagens busshaldeplass frå føretaket sin eigedom til haldeplassen ved E136. Eventuell flytting vil truleg gi vesentleg betring av kollektivtilbod da dette området er mellom dei største flaskehalsane for kollektivtransporten på strekninga Moa-Ålesund sentrum. Tilkomst frå kollektivknutepunktet til Ålesund sjukehus Om busshaldeplassen skulle bli flytta frå føretaket sin eigedom like aust for sjukehuset opp til E136, vil det vere ulike alternativ for tilkomst til sjukehuset for dei reisande; etablering av parkeringshus m/gangtilkomst sør for det planlagde kollektivknutepunktet etablering av gangbru med heisløysning ned til den nordlege inngangen til sjukehuset etablering av trapper/snarvegar og gangveg som er universelt utforma frå kollektivknutepunktet mot sjukehuset Dei to første alternativa vil vere avhengig av at føretaket sjølv finansierar nødvendige investeringar. Ein gangveg vil kunne etablerast av Statens Vegevesen og utan direkte investeringskostnader for helseføretaket. Føretaket vil etter ei eventuell etablering måtte dekkje kostnadane til drift og vedlikehald av gangvegen. Både Statens Vegvesen og føretaket sine representantar ønskjer å sikre god tilkomst for alle brukarar av kollektivtilbodet, dvs. pasientar, besøkande og tilsette ved sjukehuset. Eigedomsforhold I følgje grunnboka er det HMR som eig heile kollektivhaldeplassen og gangvegen på ei lengre strekning langs E136. Dagens bruk av området er truleg forankra i ein avtale mellom HMR og Statens Vegvesen som ikkje er tinglyst. Eigedomsforholda vil bli nærare vurdert i reguleringsarbeidet som i løpet av kort tid blir varsla starta. For helseføretaket synast det naturleg å ikkje sjølv eige areal som Statens Vegvesen har opparbeid og drifter i dag. Justering av eigedomsgrenser kan dermed bli aktuelt. Eventuelle innspel frå brukarutvalet bes sendt til underteikna med det aller første. Ålesund Mona Aagaard-Nilsen Drift- og eigedomssjef Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadr: Postboks Ålesund Internett: E-post: Org.nr:

31 Saksframlegg Orientering om sakar til styremøte Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/27 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2015/1480 Saksutgreiing: Konst. adm. direktør vil i møtet gi ei munnleg orientering om styresakene som blir lagt fram for behandling for styret for Helse Møre og Romsdal HF i møte Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF tek styresakene som blir lagt fram for behandling i styret for Helse Møre og Romsdal HF i møte Dag Hårstad konstituert adm.direktør

32 Saksframlegg Statusrapport pr 31. mars 2015 Kvalitet, økonomi og aktivitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/28 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2015/1480 Saksutgreiing: Vedlagt følger styresak 2015/25 - Statusrapport pr 31. mars 2015 Kvalitet, økonomi og aktivitet. Styret skal behandle saka i styremøte Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal tek saka til vitande. Dag Hårstad konstituert adm.direktør

33 Saksframlegg Statusrapport pr. 31.mars Kvalitet økonomi og aktivitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato 25/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad Arkivreferanse: 2015/1690 Forslag til vedtak: 1. Styret tek statusrapporten pr. 31. mars 2015 til orientering. 2. Styret er tilfreds med det langsiktige strategiske arbeidet i helseføretaket, og ber om at adm. direktør sikrar realiseringa av pilotprosjekt for forbedringsarbeid i den einskilde klinikk for å skape fagleg og økonomisk berekraft. Ålesund, 30. april 2015 Dag Hårstad konstituert adm. direktør Vedlegg: Statusrapport pr. 31.mars 2015

34 2 Saksutgreiing: Innleiing Det er framleis ein utfordrande situasjon i helseføretaket og stor uro i organisasjonen. Dette gjev auka risiko i høve til handlingsrommet for å gjennomføre naudsynte tiltak for å sikre ein berekraftig økonomi. Til tross for dette har pasientaktiviteten vært høg i mars og vi vil trekke fram tilsette si profesjonelle haldning i møtet med pasienten. Det jobbast vidare med systematisk arbeid knytt til strategi, kultur og godt leiarskap. Kontinuerlig forbetringsarbeid vil danne hovudgrunnlaget for naudsynt omstilling. Fag Figur 1 Utvikling av ventetid frå januar 2014 Ventetider Aksetittel Gjsn v.tid avviklet Gjsn v.tid ventende Styringskrav 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Figur 2 Utvikling i fristbrot frå januar Fristbrot Ant fristbrudd avviklet jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar 48

35 3 Frå 1. september trer følgjande endringar i pasient- og brukarrettigheitslova i kraft: 1. Vurderingsfristen endrast frå 30 til 10 arbeidsdagar 2. Informasjon om tidspunkt for start på utgreiing eller behandling skal givast innan 10 arbeidsdagar, helst med tidspunkt 3. Alle pasientar som har behov for spesialisthelseteneste skal ha rett og krev på frist. Skillet mellom retts- og behovspasientar blir borte 4. Spesialisthelsetenesta skal kontakte HELFO ved fristbrot. Helfo kontaktar pasienten (ikkje omvendt) HMR har stor pågang av pasientar. Tal frå Norsk pasientregister viser at talet på nytilviste til HMR i første kvartal var 18990, medan til dømes St Olavs hospital hadde nytilviste pasientar. Tiltak: HMR har ein kommunikasjons- og tiltaksplan for å møte desse endringane med m.a. informasjonsbrosjyre om kva dette betyr for pasienten, leiaren, legen og kontorpersonell. Det er lagd nye og betre rapportar der avdelingane kan hente ut ferske data om eigne ventetider og fristbrot. Det blir lagd stor vekt på betre planlegging slik at fleire pasientar, helst alle, kan får time direkte utan å bli sett på venteliste. Per i dag er det opp mot 60% som får time direkte. For pasientgruppene som har lengst ventetid er det lagd eigne tiltaksplanar som det er rapportert om til HMN og drøfta i møte med fagavdelinga i HMN. Nokre flaskehalsar i pasientbehandlinga blir på denne måten fjerna med tiltak som ombyggingar og nytt utstyr. Figur 3 Prosentvis reinnlegging innan 30 dagar, per sjukehus 16,00 % Akutt reinnlegging innan 30 dagar 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % KRISTIANSUND MOLDE VOLDA ÅLESUND HMR 2,00 % 0,00 % JANUAR FEBRUAR MARS Denne indikatoren måler reinnlegging etter døgnopphald for alle pasientar. Det blir gitt ut tal for alle avdelingar og fagområde. Det er ikkje uventa dei medisinske avdelingane som har høgst reinnleggingsrate for dei har flest eldre pasientar. Indikatoren kan i varierande grad måle kvaliteten på den medisinske behandlinga, utskrivingsprosessen (informasjon, avtalar) og tilbodet

36 4 i kommunehelsetenesta. Denne interne målinga kan brukast av avdelingane for å følgje eigen utvikling. Nasjonalt blir denne måleindikatoren brukt for eldre pasientar (over 67 år). Gjennomsnittet der er på siste måling 15,4% og HMR hadde 15,5%. Figur 4 Utvikling epikriseindikator per sjukehus, 2015 Aksetittel Epikriseindikator % jan feb mar Kristiansund Molde Ålesund Volda Økonomi Mars månad viser eit korrigert avvik mot budsjett på minus 1,7 mill. kroner. Resultatet er korrigert for auka pensjonskostnader utover budsjett tilsvarande 4,3 mill. kroner. Hittil i år er det eit korrigert avvik på 15 mill. kroner. Resultatutviklinga i mars var noko betre enn dei to føregåande månadene. Grafen under viser resultat per månad i 2015.

37 Mars månad var ein god aktivitetsmånad både når det gjeld DRG-aktivitet, gjestepasientar, laboratorie- og radiologiske undersøkingar. Høg aktivitet speglar seg også i auka inntekter, men 5 også kostnader utover budsjett både når det gjeld varekostnader og løn. Utviklinga er likevel positiv i mars da det er fleire klinikkar som kan vise til positivt resultat siste månad. Hittil i år har helseføretaket ein aktivitet innanfor somatikk som er høgare enn budsjett. Aktiviteten er også høgare enn nivået i Grafen under viser korrigert avvik mot budsjett per hovudpost (lønn er eksklusiv pensjonskostnader) ved utgangen av mars Hittil i år er det meirinntekter tilsvarande 11,6 mill. kroner. Det er positivt at helseføretaket har ein aktivitet i tråd med budsjett og betre, men den auka aktiviteten har også gitt seg utslag på kostnadssida. Varekostnader viser eit avvik på 7,4 mill. kroner. Dette kan hovudsakeleg knyttast mot auka kostnader til medikament, innleige frå byrå og utgifter til gjestepasientar. Utviklingen i høve til auka forbruk av dyre medikament fortsett også i Avviket i høve til budsjett i 2015 kan først og fremst knyttast til dyre MS medikament og fleire pasientar som får behandling med denne typen medikament. Grafen under viser utvikling i faktiske kostnader til medikament for heile helseføretaket i 2013, 2014 og Det er i dag ikkje noko som tyder på at denne utviklinga vil snu i høve til talet på pasientar som får behandling med dyre medikament. Innanfor nokre områder har det kome billegare medikament som kan erstatte dyre medikament. Dette vil føre til ein kostnadsreduksjon per pasient. Eit eksempel er bytte frå Remicade til Remsima, noko som aleine kan redusere kostnadene med fleire millionar berre for Helse Møre og Romsdal.

38 6 Utvikling innanfor lønsområdet gjev også grunn til å sette inn tiltak i. Forbruket på overtid og innleie frå byrå auka hausten 2014 og forsett med ei negativ utvikling også i Grafen under viser faktiske kostnader til overtid og innleie frå byrå pr. månad. Tala er eksklusiv kostnader i klinikk for prehospitale tenester for å gjere tala samanliknbar mellom år. Utvikling i overtid og innleie kan tyde på at det er vanskeleg å halde kostnadskontroll samstundes som ein har ei auke i aktiviteten. Totalt sett ligg utgiftene til fast lønn innanfor budsjett, mens det er dei variable lønskostnadene som viser ein uheldig kostnadsutvikling. For å kome i mål i høve til budsjettet for 2015 er vi avhengig å få kontroll med kostnadsutviklinga innanfor lønsområdet. For å redusere kostnadene innanfor innleie er det mellom anna behov for å rekruttere i vakante overlegestillingar spesielt innanfor området radiologi, psykiatri og gynekologi. Det blir no sett spesielt fokus på reduksjon av overtid for å bremse kostnadsutviklinga. Innanfor andre driftskostnader er det eit avvik knytt til pasientskadeerstatning og uspesifiserte tiltak. Pasientskadeerstatning kostnadsførast månadleg etter anslag for Dette er basert på informasjon frå Helse Midt Norge etter at budsjettet for 2015 var vedteke. Årleg meirkostnad i høve til budsjett er forventa å bli 15. mill. kroner.

39 7 Prognosen for 2015 viser eit resultat korrigert for auka pensjonskostnader på 16, 6 mill. kroner. Dette er eit avvik i høve til budsjett på 60 mill. kroner. Det jobbast med å kartleggje tiltak for å redusere avviket i høve til budsjett. Personell Bemanning og innleige Det er ein kostnad på 3,8 mill kroner for innleige av vikarar frå byrå i mars. Budsjett var 1,2 mill. Avdelingane sin bruk av innleige av vikarar frå byrå var redusert med om lag 8 mill. kroner i 2014, men i mars var det ei auke av innleige knytt til drift i påska. Dei som har størst bruk av innleige i mars er Klinikk for diagnostikk med 1,4 mill til legar radiologi, Klinikk for psykisk helsevern 0,75 mill og Klinikk for kirurgi i Molde 0,5 million til innleige av spesialsjukepleiarar ved intensiv eining ,00 Brutto månedsverk 4 600, , , , , ,

40 8 Bemanning og forbruk av timar i mars er redusert med 30 stillingar tilsvarande mars Alle tal er inkludert dei månedsverka (146) som vart flytta frå Rusforetaket til HMR frå 1. januar 2014 og 386 årsverk frå ambulanseforetaket pr 1. januar For mars ligg vi 47 årsverk høgre enn budsjett. Overtid og meirtid Bruken av overtid og meirtid er hittil i år auka samanlikna med forbruk pr. mars Ein stor del av veksten i bruk av overtid er knytta til ambulansedrifta (tilsette frå ambulanseforetaket), og auka aktivitet i klinikkane. Det er eit mål å redusere bruk av meirtid og overtid. Sjukefråver 12,00 % Netto sykefravær 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Sjukefråveret for mars i Helse Møre og Romsdal var på 8,0 prosent. Dette er 0,1 prosentpoeng lågare enn tal for mars Tal for samla sjukefråver for 2014 var 7,7 prosent. Vårt mål for 2015 er 7,0 prosent. Det var forventa ein risiko for auke i sjukefråver knytta til uro etter styrevedtak om nytt sjukehus. Det er ikkje grunnlag for å tolke slike utslag i mars. Det er registrert noko auke i tal fråversdagar i samband med influensa og andre infeksjonssjukdommar.

41 Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr Aktivitet somatikk 2015 Hittil i år Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Sum egne pasienter behandlet i egen region Kjøp fra andre regioner Sum DRG-poeng "Sørge for" ,4 % ,0 % Sum egne pasienter behandlet i egen region Gjestepasienter - salg til andre regioner Totalt for året Sum DRG-poeng produsert i egen region ,6 % ,0 % Helse Møre og Romsdal har budsjettert med ein drg-aktivitet på eigne pasientar på poeng i Det er ein auke på 3,7% i høve til resultatet for Det er budsjettert med ein vekst på om lag 6% i drg-poeng innanfor dei kirurgiske områda i 2015, medan veksten på dei andre fagområda ligg på 1,7% i høve til Mars månad var ein god aktivitetsmånad for Helse Møre og Romsdal. Aktiviteten ligg 0,4 % over planen for eigne pasientar. Det er svært stor forskjell på dei ulike klinikkane sin aktivitetsoppnåing. Særleg klinikk for medisin har høg aktivitet i mars, og ligg 4,7% over budsjett hittil. Klinikk for kirurgi Volda og klinikk for kirurgi Molde ligg også over budsjett hittil i år. Det same gjeld kvinneklinikken, men der går aktiviteten litt opp og ned frå månad til månad. Det er svært store negative avvik for to kirurgiske klinikkar. Klinikk for kirurgi Ålesund har ein svikt på 5,6 mill kroner eller 7,6% hittil i år utan tegn til bedring i mars, medan klinikk for kirurgi Kristiansund har ein svikt på 2,1 mill kroner eller 8,2% hittil i år. Det meste av avviket gjeld januar månad slik at det har skjedd ei betring i februar og mars månad for denne klinikken i Kristiansund.

42 1.1.3 Aktivitet PHV Tabell nr 2: Aktivitet psykisk helsevern pr Aktivitet psykisk helsevern 2015 Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik Avvik i % Psykisk helsevern voksne: Polikliniske v-konsultasjoner ,3% Utskrivninger (sum sykehus og DPS) ,3% Oppholdsdøgn (sum sykehus og DPS) ,1% Psykisk helsevern barn og unge: Polikliniske v-konsultasjoner ,1% Utskrivninger ,3 % Oppholdsdøgn ,8 % Samlemål: PH-aktivitet ,1 % Kommentar vaksenpsykiatri Ved utgangen av mars ligg aktiviteten innanfor psykisk helsevern vaksne bak det som er sett som krav gjennom føretaksprotokollen. Svikten i polikliniske v-konsultasjonar skuldast i hovudsak mange vakansar og høgt sjukefråver. I tillegg har kravet til antal konsultasjonnar auka mykje i høve til Kravet vart sett til 6% vekst i høve til verkelege tal for 2014 sjølv om faktisk antal konsultasjonar auka med 15% i høve til faktiske tal for Når det gjeld utskrivingar, har klinikken mange pasientar med lavt funksjonsnivå. Dei treng lengre opphald, og dermed blir talet på utskrivingar redusert. Klinikken slit også med at den samla døgnkapasiteten er lav. Det kan vere vanskeleg å få overført pasientar mellom avdelingar på grunn av sprengt kapasitet. Dei fleste sengepostane har eit høgt belegg, bortsett frå DPS Sunnmøre der det er noko lavare. Ved Volda DPS er det planlagt med sengereduksjon frå hausten. Kommentar barne- og ungdomspsykiatri Avviket på v-konsultasjonar skuldast i stor grad at ein ikkje klarer kravet om ytterlegare 6% effektivisering på grunn av vakansar i stillingar. Det er vanskeleg å få tilsatt i ledige stillingar. Poliklinikkane i Molde og Kristiansund manglar tilsette i fagstillingar. Dette gjer seg utslag i innsparing på lønn og inntektssvikt. Poliklinikkane i Ålesund og Volda har tilnærma balanse i aktivitet. Elles har det vore svært høg aktivitet på utskrivingar og opphaldsdøgn så langt i år. Det er nær ei dobling i høve til Aktivitet TSB. Tabell nr 3: Aktivitet TSB pr Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Aktivitet TSB 2015 Avvik Polikliniske v-konsultasjoner ,4% Utskrivninger ,3 % Oppholdsdøgn ,4 % Samlemål: PH-aktivitet ,2 %

43 Høgt sjukefråver er hovudgrunnen til svikten i polikliniske v-konsultasjonar. I tillegg har mange tilsette delteke på kurs og anna fråver, noko som verkar inn på den polikliniske aktiviteten. Døgnbehandlinga er uforutsigbar. Det er vanleg at pasientar ikkje møter opp til behandling, og institusjonane brukar derfor å overbooke. Likevel ligg opphaldsdøgna litt under det som er planlagt. Utskrivingane låg under planlagt for januar og februar medan det i mars var over plan. Hittil i år er utskrivingar i samsvar med plan. 1.2 Raskere tilbake Helse Møre og Romsdal fekk gjennom styringsdokumentet 17,7 mill kroner til raskare tilbake i Vi tek sikte på at løyvinga vil bli nytta fullt ut i Det er budsjettert med porsjekt innanfor kirurgi, rehabilitering og TSB. 1.3 Kvalitetsindikatorer Ventetider Tabell nr : Ventetider 2014 Ventetider 2014 Gj.nittlig ventetid for avviklede pasienter i spesialisthelsetjenesten Mål Forrige periode Denne periode Endring Datakilde Norsk pasientregister Under 65 dager Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for avviklede pasienter 0 % 3,0 % 3,2 % 0,2 % Norsk pasientregister Gjennomsnittleg ventetid for pasientar som starta si helsehjelp i spesialisthelsetjenesta var i mars 2015 på 67 dager. Dette er ein reduksjon i ventetida på fem dagar frå februar, men er framleis to dagar over målsetjinga på 65 dagar. Også for dei framleis ventande er ventetida redusert i mars samanlikna med februar frå 91 til 89 dagar. Dette gjev eit godt utgangspunkt for å klare styringskravet på ventetid under 65 dagar for heile Det var 134 fristbrot blant pasientar som starta si helsehjelp i mars Dette var ei auke i fristbrot samanlikna med februar på 0,2%. Samstundes var det ein reduksjon i talet på fristbrot for framleis ventande frå 81 fristbrot i februar til 48 fristbrot i mars. Arbeid med tiltak ventetider og fristbrudd Det er sett i verk arbeid for å førebu organisasjonen på utfordringane knytte til lovendring som vil gi fleire tilviste pasientar rett til å få fastsett ein frist for helsehjelp og som kan føre til fleire fristbrot. Det er utarbeida eigen informasjon om kva endringane betyr for pasientar og utfordringar for ulike yrkesgrupper og leiarar. Ein har også hatt fokus på dette i leiargruppa gjennom eigne presentasjonar, og ein har utarbeida ein eigen kommunikasjonsplan for korleis ein skal handtere lovendringa inn i organisasjonen og mellom dei ulike interessentane. Det vert særlig lagt vekt på viktigheita av lange driftsplanar og at ein innfører time direkte i heile føretaket. Vidare arbeider ein no systematisk med å få avvikla dei lengst ventande pasientane som enno står på venteliste. Dette arbeidet er gjort greie for i eige brev til HMN, og det er søkt om pengar til tiltak som kan bidra til å redusere ventetid og hindre fristbrot.

44 1.4 Samhandling Utskrivningsklare pasienter somatikk Tabell nr 5: Utskrivningsklare pasienter somatikk antall pasienter og døgn pr Beregnet Avvik Utskrivningsklare Antall Antall av antall pasienter pasienter døgn inntekt døgn Januar (12) Februar (37) Mars (27) April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember - Samlet (76) Talet på utskrivingsklare pasientar har ei svak auke i løpet av første kvartal. Det gjeld både talet på pasientar og tal døgn. Dette er eit problem for kommunane det gjeld, og det fører til ei stor belastning på sengepostane i helseføretaket. Særleg gjeld dette pasientar frå Molde kommune, som pr. mars mnd. har hatt fleire døgn utskrivingsklare pasientar enn alle dei andre kommunane til saman. Fleire av desse utskrivingsklare pasientane har blitt liggande lenge før dei har fått eit kommunalt tilbod. Ein av desse pasientane har pr. d.d. vore utskrivingsklar i ni veker utan at det så langt er gjort nokon avtale om tilbod i kommunen. Det høge belegget av utskrivingsklare pasientar har også medverka til korridordøgn ved enkelte sengepostar. Den største utfordringa er sjølvsagt den belastninga dette er for den einskilde pasient. Dette er pasientgrupper som har behov for pleie og omsorg i rolige omgjevnadar, noko sengepostane på sjukehusa ikkje legg til rette for. Dette er også feil bruk av ressursar og det kan innebere redusert kapasitet for dei pasientane som har behov for behandling i spesialisthelsetenesta. Vi legger til grunn at avtalt møte med Molde kommune kan resultere i tiltak for å rette på situasjonen. 2 Økonomi 2.1 Resultat Innledning hovedårsak til evt avvik Helse Møre og Romsdal har budsjettert med eit overskot på 76,6 mill kroner i samsvar med resultatkrav frå eigar. Resultatkravet skal nyttast til finansiering av investeringar og innbetaling av eigenkapitalinnksot i KLP. Pensjonskostnader for 2015 vart budsjettert etter aktuarutrekninga for juni 2014 med tillegg for prehospitale tenester som kom inn som ein ny klinikk for HMR frå På grunnlag av informasjon frå HMN har vi i rekneskapen for januar nytta aktuarutrekning frå januar 2015 som utgjer ein auke på 4,2 mill kroner pr månad i høve til budsjettet.

45 I mars er det eit negativt avvik frå budsjettet som utgjer i underkant av 6,0 mill kroner. Av dette er auke i pensjon i mars 4,3 mill kroner slik at korrigert negativt avvik blir minus 1,7 mill kroner. Hittil i år er det eit negativt avvik på 27,7 mill kroner. Korrigert for auke i pensjon på 12,6 mill kroner blir avviket 15,1 mill kroner. I mars var det meirinntekter på 14,6 mill kroner og eit meirforbruk på 3,4 mill kroner på lønn ekskl. meirkostnad på pensjon. Det er budsjettert med uspesifiserte tiltak på 21,4 mill kroner på klinikkane. Dette slår ut med negativt avvik på nesten 2 mill kroner kvar månad Inntekter Samla inntektsbudsjett for HMR i 2015 er 5,934 mrd kroner. Av dette utgjer basisramma 3,956 mrd kroner eller 66,6%. Dei pasientrelaterte inntektene utgjer 1,814 mrd kroner som er 30,5% av budsjetterte inntekter. I mars var det ei meirinntekt på 14,6 mill kroner. For det første var det ein god aktivitetsmånad både når det gjeld drg-aktivitet, gjestepasientar, lab og radiologiinntekter, egenandeler og inntekter for utskrivingsklare pasientar. Likevel var det ein liten svikt i poliklinikkinntekter. Elles er det inntektsført om lag 2,5 mill kroner som eingongsbeløp frå fond til dekning av kostnader med utkjøp av Eide psykiatriske senter. Kostnaden ligg på h.post 6 andre driftskostnader. Når det gjeld vurdering av drg-aktiviteten viser vi til avsnittet om aktivitet Varekostnader Det er eit meirforbruk i høve til budsjett på 7,3 mill kroner i mars. Dette skuldast først og fremst meirkostnader knytt til pasientbehandlinga og mellom anna dyre legemidlar. Innleige av helsepersonell har i mars vore langt over budsjett og viser eit meirforbruk på 2,6 mill kroner. Dette er svært høgt i høve til andre månader i år. Halvparten av forbruket i mars gjeld klinikk for diagnostikk. Det må framleis setjast stort fokus på å redusere innleigekostnadene. Vi reknar elles med ein svikt på 5 mill kroner til fylkesandelar i Lønnskostnader Lønnsbudsjettet for HMR er i 2015 på 3,972 mrd kroner. Som nemnt ovanfor vart det i budsjett 2015 lagt til grunn aktuarutrekning pensjon for juni Den nye aktuarutrekninga for HMR er 842,072 mill kroner som er ein auke på 48,5 mill kroner pr år. Vi har framleis ikkje fått ny aktuarutrekning for prehospitale tenester. Medrekna ambulanse er auken i pensjonskostnader 50,8 mill kroner. Det er eit meirforbruk på 7,6 mill kroner på lønnsbudsjettet i mars. Korrigert for auka pensjonskostnad med 4,2 mill kroner blir avviket på 3,4 mill kroner. Hovudgrunnen til avviket ligg på overtid og vikarbruk i samband med fråver. I tillegg er det bokført ein eingangskostnad knytt til rekruttering på 1,3 mill. kroner. Det er jamnt over brukt meir overtid enn budsjettert på alle klinikkane, og det er brukt ein god del meir overtid enn på same tid i 2014, korrigert for prehospitale tenester. I dei tre først månadene i 2014 var det brukt 25 mill kroner i overtid. I same tidsrom for 2015 er det brukt 32 mill kroner når prehospitale tenester ikkje er medrekna. Kostnaden til overtid i mars er høgare enn tidlegare månad, så utviklinga går i feil retning. Det er ei stor utfordring å halde kostnadskontroll samtidig som ein skal oppnå det høge inntektskravet. Det er heilt klart at det må endret handlinger til for å redusere desse kostnadene Andre driftskostnader Budsjettet for andre driftskostnader utgjer i 2015 om lag 987 mill kroner. Det negative avviket på 7- postane skriv seg frå uspesifiserte tiltak på klinikkane og meirkostnader på pasientskadeerstatning. Ekstra kostnader utover budsjettet i samband med pasientskadeerstatning er kalkulert til om lag 15 mill kroner.

46 2.1.7 Finansposter Det er eit budsjett på 7,9 mill kroner på finanskostnader og 4,8 mill kroner på finansinntekt. Det er relativt små avvik i høve til budsjett kvar månad. Hittil i år er det eit negativt avvik på 0,8 mill kroner. Tabell nr 6: Resultatavvik pr og hittil i år Resultat 2015 (Tall i tusen) Sum Denne periode Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Prognose Innledning hovedårsak til evt avvik. I februar vart prognosen sett til minus 60 mill kroner hensyntatt korrigeringa pensjonskostnad. Denne prognosen blir vidareført i mars-rapporten ut frå den samla situasjonen ved helseforetaket. Det er klar betring for nokre klinikkar, medan det er store avvik på nokre andre klinikkar. Hovudgrunn til avviket er meirforbruk på lønn knytta til overtid, vikarbruk og auka pensjonskostnad samt manglande tiltak i budsjett Vidare auka pasientskadeerstatning og fylkesandelar Inntekter Prognosen for inntektene er sett til 8 mill kroner i pluss. Dette på grunn av tilskot der det er tilsvarande kostnader i rekneskapen, mellom anna utkjøp av Eide psykiatriske senter. Drg-inntektene er i prognosen sett lik budsjett Varekostnader Vi reknar med at fylkesandelane vil blir om lag 5 mill kroner høgare enn budsjettert. I tillegg er det lagt inn prognose for auka varekostnader knytt til pasientbehandlinga Lønnskostnader Det er generelt stort press på dei kliniske avdelingane. Dette har til dels ført til auka sjukefråver med større behov for vikarbruk og overtid for eigne tilsette. Vi ser at overtid og vikarbruk er høgt og aukande. Det må setjast i verk tiltak for å redusere desse kostnadene. Det er dialog med klinikkane for å få fram tiltak som kan rette opp situasjonen Andre driftskostnader Det er lagt inn ein auke på pasientskaderstatning på 15 mill kroner over budsjett for Dette er kostnader som ikkje var kjent på budsjetteringstidspunktet, og som vi ikkje kjem utanom. Vidare er det heilt nødvendig å arbeide vidare med tiltak som ikkje er spesifiserte på ein del klinikkar. Dette utgjer 21,4 mill kroner. Utkjøp av Eide psykiatriske senter er kostnadsført med 2,5 mill kroner i mars månad.

47 Tabell nr 7: Prognose pr Prognose - Prognose - Endring - Avvik - Prognose 2015 forrige denne denne Budsjett Budsjettprognose (Tall i tusen) periode periode periode Inntekter Sum 4 Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Arbeid med tiltak for økonomisk balanse Tabell nr 8: Tiltak for økonomisk balanse februar 2015 Januar Februar Mars Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Økt pasientbehandling og kodeforbedring Reduserte varekostnader Redusert innleie Reduksjon stillinger Reduserte lønnskostnader Andre red. kostnader Uspes.tiltak Sum % 65 % 67 % Tiltaksoppnåinga er om lag lik for februar og mars og noko høgare enn i januar. Det er ei betring i auka pasientbehandling og kodeforbetring, men det er dårleg tiltaksrealisering på det store viktige område som gjeld lønn. Det heng nøye saman med situasjonen i økonomirapporten som viser høg aktivitet og tilhøyrande press på bemanning. Klinikkane jobber med kontunuerlig forbetring for å rette på situasjonen, men det vil ta noko tid før ein ser ein knekk i kostnadskurven. 2.4 Likviditet Kassakreditten viser slik utvikling ved utgangen av kvar månad: Januar Februar Mars 502,4 mill kr 457,4 mill kr 442,2 mill kr Grunna differanse mellom kostnadsførte pensjonskostnader og likviditetsmessige innbetalingar knytt til pensjon vil kassakreditten reduserast i løpet av året.

48 3. HR-tabeller mars 2015 Denne periode Hittil Bemanning mars 2015 (Brutto månedsverk utbetalt) Faktisk Budsjett Avvik Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik Totalt Fravær 785 (86) Netto månedsverk utbetalt Bemanning og forbruk av timar (brutto månadsverk) i mars skal korrigerast med 386 stillingar som vart flytta frå Ambulanseforetaket til HMR frå 1. januar For mars ligg vi 8 årsverk lågare enn desember 2014, men har 47 stillingar over budsjett Dette skuldast forsinka gjennomføring av budsjett tiltak i klinikkane. Bruken av overtid og meirtid er hittil i år auka samanlikna med forbruk pr. februar Ein stor del av veksten i bruk av overtid er knytta til ambulansedrifta (tilsette frå ambulanseforetaket), og auka aktivitet i klinikkane. Det er eit mål å redusere bruk av meirtid og overtid. Innleige mars 2015 Faktisk Budsjett Denne periode Avvik Hittil Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik Innleie leger, vikarbyrå Innleie sykepleiere, vikarbyrå Innleie annet helsepersonell, vikarbyrå Fra byrå Det er ein kostnad på 3,8 mill. kroner for innleige av vikarar frå byrå i mars. Budsjettet var på 1,24 mill. kroner. Avvik er blant anna knytt til innleige av legar innan radiologi (røntgen). Deltid mars 2015 Denne periode Des 2010 Endring Mål Avvik Gjennomsnittlig stillingsandel 89,4 % 87,2 % 2,2 % 89,8 % -0,3 % Korrigert gjennomsnittlig stillingsandel 89,6 % Andel deltid 33,3 % 39,9 % -6,6 % Korrigert andel deltid 33,1 % Det er i mars ein andel deltid på 33,3 %. Målet for 2015 er andel deltid på 33 %. Den gjennomsnittlege stillingsstorleiken var i mars på 89,4 %. Målet er 89,8 %. Det er forventa å nå mål innan september.

49 Denne periode Hittil Netto sykefravær (%) mars 2015 Faktisk Forrige år Endring Faktisk Mål Avvik (_SE) Egenmelding 1,5 % 1,5 % 0,0 % 1,7 % (_SS) Sykemelding 6,5 % 6,6 % -0,1 % 6,5 % Samlet for foretaket: 8,0 % 8,1 % -0,1 % 8,2 % 7,0 % 1,2 % Sjukefråveret for mars i Helse Møre og Romsdal var på 8,0 prosent. Dette er 0,1 prosentpoeng lågare enn tal for mars Tal for samla sjukefråver for 2014 var 7,7 %. Vårt mål for 2015 er 7,0 %. Det var forventa ein risiko for auke i sjukefråver knytta til uro rundt styrevedtak om nytt sjukehus. Det er ikkje grunnlag for å tolke slike utslag. Det er registrert noko auke i tal fråversdagar i samband med influensa og andre infeksjonssjukdommar.

50 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2015/29 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2015/1480 Saksutgreiing: Vedlagt følgjer styresak 2015/26 Strategisk arbeid med omstilling HMR Styret skal behandle saka i styremøte Forslag til vedtak: Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, tek saka til vitande Dag Hårstad konstituert adm.direktør

51 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse: 2015/1690 Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek gjennom denne saka stilling til grunnlaget for fagleg og økonomisk berekraft i langtidsperioden. 2. Styret legg vekt på at pasientbehandlinga i Helse Møre og Romsdal vert driven i hovudsak både fagleg godt og kostnadseffektivt samanlikna med nasjonalt nivå. I perioden fram til 2021 vil det vere monalege endringsbehov, grunna endringar i befolkninga sine behov og fagleg og teknologisk utvikling. Helse Møre og Romsdal står derfor overfor utfordringar i høve til fagleg kvalitet, volum på tenester, rekruttering, struktur og økonomisk utvikling. 3. Styret ber om at kontinuerleg forbetringsarbeid vert gjort til hovudstrategi for kvalitetsforbetring og føretaket si endringsevne. 4. Styret legg til grunn at vesentlege endringar i tenestetilbodet ikkje er mogeleg før Nasjonal helse- og sjukehusplan er vedtatt, og Helse Midt-Norge handsamar sin regionale utviklingsplan. Styret ber adm. dir. om å setje i gang prosessar som førebur organisasjonen til dette handlingsrommet vert tydeleggjort. 5. Saka vert oversend til Helse Midt-Norge RHF. Ålesund, Dag Hårstad Konst. adm. dir. Vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Nasjonalt, regionalt og lokalt plangrunnlag Fag og klinikkvis gjennomgang av utviklingsspørsmål Oppgåve- og funksjonsdeling frå idéfasen Avtale HMN RHF og HMR HF.

52 2 Saksutgreiing: 1. Bakgrunn og oppbygging Det vart 24. november i 2014 inngått avtale mellom styra i Helse Midt-Norge RHF (HMN) og Helse Møre og Romsdal HF (HMR): Styret i Helse Midt-Norge RHF og styret for Helse Møre og Romsdal HF er blitt enige om følgende beskrivelse av den nødvendige omstillingsprosessen som skal sette Helse Møre og Romsdal HF i stand til å gjennomføre prioriterte investeringer i tråd med utviklingsplan for helseforetak og region: Iverksatt omstillingsarbeid for å bringe aktiviteten i Helse Møre og Romsdal i balanse med budsjettramme og resultatkrav, videreføres med full kraft. Dette innebærer følgende: «..Innen legger Helse Møre og Romsdal HF fram forslag til langtidsbudsjett og tiltaksplan som skal tilfredsstille behovet for egenkapital og økonomisk bærekraft for helseforetaket. Dette skal bygge på de forutsetninger som ligger i langtidsplan og budsjett for Helse Midt-Norge for perioden » [..].. Datoen for leveranse av plan for omstillingsarbeidet har i ettertid blitt justert til styrehandsaming i Helse Møre og Romsdal HF i eige styremøte 6. mai Langtidsbudsjett vert handsama på styremøte i juni d.å.. Føremål Føremålet med styresaka er å synleggjere korleis HMR skal klare å utvikle fagleg og økonomisk berekraft i perioden HMR sitt behov for investeringsmidlar til større prosjekt, til MTU, vedlikehald og til å utvikle/tilpasse bygningsmasse i tillegg til å investere i fagutvikling for tilsette gjev grunn til uro. Gjennom denne saka presenterer ein eit bilete av korleis føretaket skal skaffe seg dette handlingsrommet. Arbeidet med saka involverer strategisk arbeid i klinikkar og stab i Helse Møre og Romsdal som skal sikre forankring av utfordringsbilete, drøfte moglege handlingsalternativ for omstillingsperioden , i tillegg til å sikre gjennomføring av naudsynte tiltak. Det har også vore tung involvering av brukarutvalet, AMU og tillitsvalte gjennom fleire møter og presentasjonar. Oppbygging av saka Ein går innleiingsvis i saka inn på bakgrunn som er avtalen mellom styra i HMN og HMR. I avtalen mellom partane er det trekt opp ein leveranse som ber om tilbakemelding frå HMR til HMN på økonomisk langtidsplan og tiltak. HMR meiner at det vil vere feil å innrette langsiktig fagleg og økonomisk berekraft på økonomiske tiltak åleine. Dersom HMR skal lukkast i å omstille, er ein avhengig av å få mobilisert fagpersonane sin kompetanse og engasjement i å levere meir og kvalitativt betre tenester, til ein lågare ressursinnsats. Saka må derfor innrettast strategisk og med tyngde på fag, kvalitet og effektivitet. Av den grunn vert også grunnsteinar som kultur, strategi og leiing løfta fram i saka. Resonnement og rasjonale er vidare at nasjonale og regionale styringssignal kjem i bølgjer. Bakgrunnen for vedtaket i 2012 om SNR, byggjer på nasjonale og regionale planelement.

53 3 Regjeringa hadde fremja og fått vedtak i Stortinget på nasjonal helse og omsorgsplan. Denne danna grunnlaget for Helse Midt-Norge sin «Strategi 2020». Basert på dette fekk det ny-fusjonerte Helse Møre og Romsdal bestillinga om ein «samla plan» (seinare: Utviklingsplan). På dette grunnlaget vedtok HMR og HMN i desember 2012 ein ny sjukehusstruktur for Nordmøre og Romsdal. Denne vart i desember 2014 tydeleggjort gjennom idéfasevedtaket i høve til lokaliseringsval, distriktsmedisinsk tilbod og prehospitale tenester. Utfordringa i høve til vedtaket om utviklingsplanen for HMR, var at det utviklingsplanen hadde av presisjon på struktur i Nordmøre og Romsdal, ikkjw var tilsvarande utgreidd og tydeleggjort for Sunnmøre. No er det på gang ei ny nasjonal og regional rørsle. Ein ventar at Nasjonal helse- og sjukehusplan vert presentert hausten 2015, og handsama i Stortinget våren HMN har vedtatt at ein ønskjer å avvente tiltaksdelen av ein regional utviklingsplan, til at Nasjonal helse- og sjukehusplan tydeleggjer seg. På grunnlag av nasjonal og regional planrørsle i 2015/16, vurderer ein det til at HMR kan revidere delar av utviklingsplanen sin i 2016 og Då vil også det politiske handlingsrommet verte tydeleggjort i høve til strukturelle tiltak, knytte til oppgåve- og funksjonsdeling. Figuren syner dei nasjonale, regionale og lokale planrørslene som mellom anna tydeleggjer føringar og handlingsrom. Medan ein ventar på at nasjonale og regionale planar skal verte tydeleggjorde, er det viktig at HMR arbeidar vidare med fagleg og økonomisk berekraft. Derfor er det i saka gjennomgått fleire tiltak knytte til korleis ein skal omstille organisasjonen for å få dette til.

54 2. Grunnlag for utviklingsplanen for HMR Nasjonale og regionale planverk 4 Nasjonal helse- og omsorgsplan (for perioden) Alle skal ha eit likeverdig tilbod om helsetenester uavhengig av diagnose, bustad, personleg økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkelte sin livssituasjon. Planen skildrar i grove trekk framtida si spesialisthelseteneste, der ein framhevar metodeutvikling som ein drivar for desentralisering, medan andre krav fører til tydelegare sentralisering (t.d. behov for kostbart utstyr, teknologisk komplisert behandling mm.). Vidare visast til behov for tilrettelegging for dei store pasientgruppene med kroniske og samansette lidingar som bør få behandling der dei bur. Framtidig sjukehusstruktur skal byggje på betre samarbeid og arbeidsdeling mellom dei ulike sjukehusa, og mot primærhelsetenesta gjennom samhandlingsreforma. Målsetjinga er å samle funksjonar når det er naudsynt av omsyn til kvalitet, men samstundes desentralisere når det er mogeleg. Kravet til innhald i lokalsjukehusa bør ta utgangspunkt i breidda av tilbod til befolkninga, og bør rettast mot dei store pasientgruppene. Nærleik til føde- og barselomsorg er trekt fram og det visast til Helsedirektoratet sine kvalitetskrav gjennom organisering, kompetanse og seleksjon av fødande, system for oppfølging av krav i tillegg til krav om informasjon og kommunikasjon. Det er også vist til omstillingsprosessen innan psykisk helsevern for å sikre betre tilgjenge og utnytting av ressursane, der DPS skal vere eit forankringspunkt i det heilskaplege behandlingstilbodet. «Et trygt fødetilbud» Målet med desse kvalitetskrava er å sørge for kvalitet i alle nivå, unngå inngrep under normale omstende, sørge for intervensjon der det er naudsynt i tråd med kunnskapsbasert praksis. Hensikta med differensiering av tilbodet (fødestove, fødeavdeling, kvinneklinikk) er å sikre variasjonen av tilboda basert på kvinna sine ynskjer og ein seleksjon utfrå risikovurdering etter gitte kriterier. «Et trygt fødetilbud» vart handsama i styret i Helse Midt-Norge i 2010, der følgjande vart sagt: Minst 4-delt vakt, helst 6-delt Fast tilsette spes. skal utgjere hovuddelen av bemanninga o FASTE vikarar Ei fødeavdeling i kvart føretak o NB! Geografi Risikofødslar i sjukehus med barneavdeling/fødeklinikk Faglege krav skal danne grunnlag for vidare struktur o Vanskeleg å innfri faglege krav med dagens struktur Frå heilskapleg plan: o Å avvike frå tilrådingane i «Et trygt fødetilbud» skal vere fagleg vurdert og grunngjeve, td. gjennom regionalt fagnettverk

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:

Detaljer

Protokoll nr. 04/15 Styremøte

Protokoll nr. 04/15 Styremøte Protokoll nr. 04/15 Styremøte 06.05.15 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Innretning budsjett 2016

Innretning budsjett 2016 Saksframlegg Innretning budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 44/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 30.sept. 2015 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2015/3700 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Oppfølging budsjett 2016

Oppfølging budsjett 2016 Saksframlegg Oppfølging budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/04 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. januar 2016 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2016/373 Forslag til vedtak:

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vedtak: RBU tar øvrige styresaker til orientering. PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG

Vedtak: RBU tar øvrige styresaker til orientering. PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Møtetidspunkt: 15.12.2014 kl. 10.00 - kl.15.30 Møtende medlemmer: RBU Helse Midt-Norge RHF: Snorre Ness, leder, Arthur

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/12 Møte 20.04.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare X Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/15 Møte 04.05.15. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar Hanne-Lilian Søvik, nestleiar X Atle Tangen X Kåre Steinsvik X Daniel

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Statusrapport. Mars 2016

Statusrapport. Mars 2016 Statusrapport Mars 2016 Innleiing Helse Møre og Romsdal har oppnådd gode resultat og ser ei god utvikling både når det gjeld aktivitet, reduksjon av ventelistar og reduserte fristbrot. Tal for gjennomsnittleg

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 03/15 Møte 16.03.15. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Rapport frå verksemda mars 2015

Rapport frå verksemda mars 2015 Rapport frå verksemda mars 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter tre månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 STYRET Sak 2012/77 Status i arbeidet med budsjett 2013 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 06/16 Møte 17.06.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X Atle

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: August 2011 Administrerende direktørs rapport 1. Aktivitet 1.1. Somatikk Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.08.11 Helse Møre og Romsdal Avvik tom DRG-aktivitet

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 10/16 Møte 21.11.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar X Ann Elida Solheim

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 08/16 Møte 26.09.2016 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Ingrid Løset, leiar X Daniel Ask X Ann Helene Skare, nestleiar Ann Elida Solheim X

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Utviklingsplan HMR Revidering av utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplan HMR Revidering av utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan HMR 2030 Revidering av utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Styrevedtak 6. mai 2015 i sak: «Sak 2015/26 Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021» 1. Styret i Helse Møre og Romsdal

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer