Kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn - forslag til Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn - forslag til Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk"

Transkript

1 . DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd Drammen kommune, Plan og økonomi v/marit Pettersen Engene Drammen Drammen, 30. mars 2012 Deres ref.: Vår ref.: Journalnr.:133 / 2012 Arkivsaksnr.: 12/32 Arkivkode.: Kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn - forslag til Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høringssvar fra Drammen kirkelige fellesråd Innledning: Drammen kirkelige fellesråd (DKF) har forvaltnings- og økonomiansvaret for Drammens 8 menigheter i Den norske kirke (Dnk) med 120 ansatte, 8 sognekirker, 7 kirkegårder, 5 gravkapell og ett krematorium. Ytterligere statistikk og tallmateriale for DKF ligger for øvrig i høringsdokumentet. Drammen kirkelige fellesråd består av valgte representanter for alle de 8 menigheter i Drammen, samt prosten og èn bystyrerepresentant. Det er ca medlemmer i Dnk i Drammen. Drammen kirkelige fellesråd har behandlet høringsdokumentet ( Drøftingsgrunnlag om Kommunen, innbyggerne, kirke-, tros- og livssynssamfunnene ) i to møter, og kommet fram til kommentarer til de fleste punktene i rådmannens forslag. DKF er enig i at det er viktig med en gjennomtenkt forvaltningspolitikk i forholdet mellom kommunen, innbyggerne, kirke-, tros- og livsynssamfunnene som gir ryddige og transparente organisatoriske, økonomiske og avtalemessige rammer. Historisk har kommunen først og fremst hatt et lovpålagt ansvar spesielt for Den norske kirke gjennom tilrettelegging av gode vilkår både økonomisk og praktisk. Etter hvert som tros- og livssynsmangfoldet i Drammen øker, er det helt naturlig at kommunen også tilrettelegger gode forhold for de andre tros- og livssynssamfunnene. Slik tilrettelegging, og økonomisk understøttelse vil naturligvis koste kommunen mer penger enn tidligere, og viljen til dette, gir et uttrykk for den verdien Drammen kommune mener tros- og livssynsmangfoldet i Drammen utgjør. Dette kommer også tydelig fram i rådmannens notat som Dnk og andre tros- og livssynssamfunn spiller en viktig aktørrolle på sentrale kommunale politikkområder, og bidrar gjennom sin samfunnsinnsats til realisering av felles verdier og mål. DKF tilslutter seg rådman nens intensjon om å legge forholdene like godt til rette for alle tros- og livssynssamfunn i Drammen.

2 Forhastet behandling av saken? DKF oppfatter at mange av kommunens eksisterende forvaltningsrutiner overfor kirkelig fellesråd fortsetter i forslagene i dokumentet. Dette er hensiktsmessig og bra for kontinuitet og forutsigbarhet i forholdet mellom kommunen og kirkelig fellesråd fremover. Selv om kirkeordningen nå i løpet av flere år vil forandres, er stortingsflertallet fortsatt tilhengere av en klar tilknytning mellom stat-kirke-kommune i lovverk og planverk. Slik sett er forholdet mellom kirke og kommune fortsatt bundet av lover og forskrifter som begrenser det frie handlingsrom som man kanskje skulle sett mellom to slike selvstendige styrings- og forvaltningsorgan. På dette grunnlaget er det derfor unødvendig å forhaste seg med de store endringer i forvaltningsrutinene lokalt i Drammen. DKF ber om at saken utsettes til de overordnede endringer er gjennomført, og utredningsutvalg (Stålsettutvalget) har kommet med mer håndfaste prinsipielle og praktiske forslag, eller endringer, som også får betydning for forholdene i Drammen. Enkelte forvaltningsrutiner mellom DKF og kommunen er partene frie til å endre gjennom avtale, og styrking av tilretteleggingen for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn kan kommunen fint gjennomføre, uavhengig av de sentrale kirkepolitiske endringer. DKF ser derfor ingen hinder for en direkte kommunikasjon og dialog mellom kommunen og DKF for en del endringer rådmannen er opptatt av. Noen av spørsmålsstillingene og forslagene fra rådmannen må vedtas i kirkelig fellesråd eller andre kirkelige organ. DKF forventer at samtaler om samarbeid og forvaltningsmessige rutiner føres mellom rådmannen og kirkevergen i større grad enn tilfelle har vært før denne høringssaken. DKF synes å oppleve en til dels ensidig prosess fra rådmannens side, og forventer at dette ikke er malen for framtidig samhandling mellom kommunen og tros- og livssynssamfunnene i Drammen? For øvrig har ordningen med en representant fra bystyret i DKF sikret en forbindelse mellom kirken og kommunen. Vi viser til at stortingsforliket har forutsatt at denne funksjonen fortsetter videre. Den norske folkekirke som demokratisk organisasjon DKF ser at flere av de spørsmål som høringsdokumentet stiller, også er avhengig av kirkens interne prioriteringer og beslutninger (bl.a. aktiviteter m/målsettinger og resultater, effektivisering, ressursdisponering, kirkelokaler og samarbeid/inkludering,). Det er derfor nødvendig at Dnk selv foretar egne vurderinger omkring ideer til endringer ut fra de signaler kommunens politikere gir for folkekirkens tilstedeværelse i lokalsamfunnet. DKF går regelmessig grundig inn i planverket til Drammen kommune for å kunne innarbeide konkrete relevante kommunale strategier og målsettinger inn i kirkens eget planverk. Dette som et uttrykk for de felles målsettinger kommune og kirke har som gjelder enkeltmennesker og lokalsamfunnet i Drammen. De punkter fra eget planverk som kommunen siterer i høringsdokumentet, har DKF også innarbeidet i sitt eget planverk. Nettopp det demokratiske system i kirken gjør at majoriteten i Drammen (67% stemmeberettigede) kan gi innspill, påvirke og endre beslutninger i de demokratisk valgte organ, slik som menighetsråd og kirkelig fellesråd. Flere av problemstillingene må videre avgjøres på regionalt eller nasjonalt nivå. Åpenheten i disse organene gir alle muligheter for spørsmålsstillinger og innspill for endringer i Den norske kirke. I disse organene hører bl.a. spørsmålet om endring av soknegrenser og utnyttelse eller nedleggelse av kirkebygg hjemme. Slike tema drøftes i de folkevalgte organ med jevne mellomrom, og endringer i Dnk er avhengig av behandling i disse demokratiske organene. Slik demokratisk styring er også forutsetningen for en framtidig folkekirke (også i Drammen) i kirkeforliket.

3 Likeverdig behandlingsprinsipp De forventede grunnlovsendringene holder godt sammen både hensynet til likeverdig behandling av alle livssyn, samtidig som Statens verdimessige forankring og Den norske kirkes særstilling kommer til uttrykk. Juridiske og forvaltningsmessige bånd vil løsnes, men fortsatt vil Dnk være kommune- og statsfinansiert. Livssynsnøytralt begrep Selv om begrepet Livssynsnøytral benyttes i offisielle dokumenter, ber vi om at kommunen er tilbakeholden med bruken av dette begrepet som lett kan misforstås. En del oppfatter begrepet dit hen at religiøs tro skal være fraværende? Livssynsnøytralitet uten forståelse og respekt for trosaspektet kan bli respektløst. Den allmenne forståelse fører derfor lett til avisoverskrifter som: Drammen kan bli religionsnøytral by (Vårt Land 9/2-12), som om dette skulle bety at det er fravær av religion der. Høringsdokumentet og forslagene antyder snarere det motsatte, og slik DKF forstår kommunens anliggende, så skal forvaltningen ikke forskjellbehandle ulike tros- og livssynssamfunn, men heller legge til rette gode forhold for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunns virksomhet. Dette er vi enige i. DKF mener at det er viktig at kommunen har en gjennomtenkt og synliggjort verdibasis for sitt viktige arbeid som styringsorgan og samfunnsutvikler. Vi foreslår derfor at kommunen utvikler et eget verdidokument for kommunens politikk og arbeid i årene fremover, i tråd med grunnlovens nye 2. Høringsdokumentet DKF ser at det er en rekke gode formuleringer som ønsker å tydeliggjøre hensikten med høringsdokumentet og svarene fra den åpne høringen, bl.a.: Hensikten med utviklingen av en kommunal tros- og livssynspolitikk er å legge grunnlag for inkludering av forholdet mellom kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn i kommunens planverk, og å angi retningen for politisk og administrativ saksbehandling og samhandling med Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Fokus på kommunens tros- og livssynspolitikk vil bidra til å synliggjøre Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn som viktige samfunnsaktører, og klargjøre ansvarsforhold og rollefordeling mellom kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. DKF ser positivt på at Drammen kommune anerkjenner betydningen av Den norske kirke og andre tros og livssynssamfunns plass i lokalsamfunnet i Drammen. Det er også positivt at Drammen kommune i høringsdokumentet signaliserer at kommunen ikke bare passivt aksepterer tros- og livssynsfrihet som prinsipp, men at kommunen også aktivt vil medvirke til at alle kan få leve ut sin tro og sitt livssyn på en best mulig måte. Da mener vi det også er viktig at Dnk og andre tros- og livssynssamfunns behov og samfunnsrolle synliggjøres tydeligere bl.a. i forbindelse med planverket, som er lansert det siste året, for utviklingen av ny bystrategi i Drammen kommune. Vi opplever en god intensjon i høringsdokumentet, men mener at det synes å være få nye forslag der som tilsier at det vil bli lagt bedre til rette for støtte og tyngde i samarbeidet med tros- og livssynsorganisasjonene i Drammen. De mest iøyenfallende forslagene går på endringer i forvaltning, drift og økonomi for Dnk, og opprettelse av et formelt organ på basis av DOTL. Faktadelen av høringsdokumentet, kapittel 2

4 Faktadelen beskrives godt i forhold til rammebetingelser, lovhjemler og planverk. Beskrivelsen av økonomisk status og sammenligninger i kostnadsutviklingen, er basert på et underlagsmateriale som rådmannen har valgt ut. DKF vil hevde at sammenslåingen av drift og investeringstilskudd ett enkelt år (2005 og 2010) er mer egnet til forvirring enn forklaring. Rådmannen tar med i beregningen de rehabiliteringstilskudd som kommunen har bevilget for å sette kirkene i brukbar stand igjen etter mange tiårs manglende vedlikehold av kirkebyggene i Drammen. Bystyret erkjente sitt ansvar for at et skippertak med kirkerehabilitering fra var helt nødvendig for å redde kirkebygningene. Av denne årsak blir det lett uklart å sammenligne denne bevilgningen med for eksempel Sandnes, som håndterer bevilgningene på en annen måte, slik rådmannen foreslår i et senere kapittel. Dette vil derfor ikke være et normalt budsjett for DKF. For øvrig ser man at ordinært driftsbudsjett for Dnk har økt tilsvarende økningen på gravferdsforvaltningen (25%) siden Dette poengteres av rådmannen som en betydelig økning, med den svakheten at det ikke er gitt sammenlignbare økningstall fra andre kommuner, eller med kommunens egne ansvarsområder. Nedenfor følger kommentarer til de 7 spørsmålsstillingene med henvisning til kapitlene i Drøftingsgrunnlag om Kommunen, innbyggerne, kirke-, tros- og livssynssamfunnene. 1) Hvilke verdier skal danne bærebjelken i kommunens forhold til den Norske Kirke og andre tros- og livssynssamfunn? Til kapittel 3.1. Bærebjelken i forholdet mellom Drammen kommune og registrerte tros- og livssynssamfunn i kommunen (inkludert Den norske kirke) må fremdeles være de juridiske bestemmelser i lovverket. Lovverket som for fremtiden vil regulere dette er imidlertid ikke ferdigstilt. Drammen kommune bør derfor avvente den kommende sentrale religionspolitiske behandling i stortinget, og departementets påfølgende tolking av nytt lovverk, og ikke initiere store lokale religionspolitiske forsøk eller eksperimenter. Viktige verdier i denne forvaltningsmessige sammenhengen, vil være nøktern varsomhet, langsiktighet og dialog. Den kristne og humanistiske kulturarv med tilknyttet lovverk (som Offentlighetsloven, Forvaltningsloven, Kommuneloven, Kirkeloven, Likestillingsloven o.a.), er ikke ubrukelig som basis i rettferdig kommunal forvaltning for å sikre tros- og livssynsfriheten. Kommunens 5 bærebjelker for verdier ut fra menneskerettighetene og statlig tros- og livssynspolitikk, kan gjerne nevnes som bidrag til det lovverk som sikrer åpenhet, demokrati og frihet i tros- og livssynspolitikken til Drammen kommune. Det gjenstår naturligvis å erfare hvordan tros- og livssynsfrihet og livssynsnøytralitet blir praktisert i forvaltningen, institusjoner, kommunale arrangementer og lignende i Drammen kommune? Vedrørende likebehandling og livssynsnøytralitet i forvaltningen, så er Den norske kirke underlagt offentlige forvaltningsregler som sikrer likebehandling og verdinøytral forvaltning av tjenester som gjelder hele befolkningen, for eksempel gravferdsforvaltningen i Drammen som DKF har ansvaret for. Dette sikrer tros- og livssynsfrihet og likeverdig behandling i gravferdsforvaltningen i Drammen i dag. 2) Hvordan bør dialog og medvirking i saker som berører forholdet mellom kommunen og Den Norske Kirke og andre tros- og livssynssamfunn styrkes og organiseres? Kapittel Mangfold og integrering i den flerkulturelle byen.

5 DKF har en klar oppfatning av at DOTL ikke bør bli et vanlig forvaltningsorgan for kommunen. Det kan synes som om kommunen fremmer dette for å lette sin kommunikasjon, og sitt samarbeide omkring tros- og livssynssaker. Dersom DOTL selv vil endre sin funksjon, må det gjennomføres omfattende vedtektsendringer som også endrer karakteren og formålet til forumet. Vi mener at den viktige religionsdialogen og nettverksbyggingen som dette forumet har, kan bli skadelidende på bekostning av en slik endring til et representativt organ. Kommunen må gjerne opprette et formelt organ som sitt rådgivende organ, men da må formaliteter, representasjon og kontaktpunkter bestemmes av politikerne. DKF må utfylle rådmannens oppfatning av at Den norske kirke er representert i DOTL. Det er nok kun noen enkeltstående menigheter i Dnk i Drammen som er representert i DOTL. Kapittel 3.2.2, 3.2.3, og Som et ledd i samhandlingsreformen bør kommunen forholde seg direkte til det enkelte trosog livssynssamfunn som til andre lokale aktører i kommunen, både på prosjektbasis og i tjenesteutvikling. Sterke uttrykk for livssynsnøytralitet kan få en misforstått form som kan kvele samarbeidet mellom kommunen og tros- og livssynssamfunnene. Slike fellesskap og forsamlinger representerer en betydelig sosial/kulturell kapital og innsats i alle bydeler. Kommunens dialogforum for mangfold og inkludering, som i sin tid ble initiert av ordfører, har vist seg som et godt redskap de senere år, og bør utvikles videre. Når det gjelder den etablerte religionsdialogen som har vokst frem her i byen på plattformer som DOTL, Gjestebud og Drammen Sacred Music Festival, bør kommunen være en god støttespiller. Det er viktig at rådmannen videreutvikler de positive signalene som kommer fra disse organisasjonene. Kommunen kan ta ansvar for regelmessige samlinger for tros- og livssynsorganisasjonene for å drøfte relevante spørsmål i planverk eller ved aktuelle problemstillinger knyttet til tros- og livssynsmangfoldet i Drammen. DKF har en forventning om, og forutsetter, at ny tros- og livssynspolitikk inkluderer jevnlige møter på administrativt og politisk nivå for dialog og samhandling. Gjennom dette vil DKF kunne bidra til realisering av overordnede mål og strategier for kommunen til det beste for utviklingen av Drammenssamfunnet. Kapittel 4 Organisering av dialog og påvirkning DKF ser det som positivt at kommunestyret har en representant som medlem i fellesrådet. DKF aksepterer rådmannens forslag om fortsatt årlige møter mellom DKF og bystyrekomiteen istedenfor formannskapet, samt forslaget til oppfølging av budsjettforslaget. Det forventes at de årlige møtene innebærer reelle samtaler og ikke kun 15 minutters presentasjon. Det forventes også at det er to årlige møter, hvorav det ene er budsjettmøte og det andre er med kirkepolitiske saker av felles betydning hvor også ordfører, fellesrådeleder og prost er deltagere. Budsjettmøter mellom rådmannen og kirkevergen må være tidligere i budsjettprosessen. 3) Hvordan bør gravferdsforvaltningen for byens innbyggere organiseres, slik at hensynet til tros- og livssynsnøytralitet ivaretas best mulig? Kapittel Tros- og livssynsnøytralitet i gravferdsforvaltningen DKF opplever ikke at Drammens befolkning har behov for å endre tilknytningen mellom DKF og forvaltningsansvaret for gravplassene i Drammen. 87% av gravferdene i Drammen foregår

6 etter Den norske kirkes ordning, og der er da en svært praktisk ordning at organisering og koordinering av seremonier og gravferd utføres av DKF. Erfaringene så langt har vist at den lokale kirke kan forvalte dette ansvaret på en måte som ivaretar behovene for hele befolkningen, uavhengig av tilhørighet til Den norske kirke. Departementet presiserer ved de siste endringer i gravferdsloven, at kirkelig fellesråd på dette området skal ivareta en offentlig oppgave på samfunnets vegne, og legge vekt på gravferdslovens allmenne karakter. Dette bidrar også til å skjelne tydeligere mellom, på den ene siden de kirkelige fellesrådenes ansvar som gravferdsmyndighet for alle innbyggere, og på den andre siden trossamfunnet Den norske kirke sitt tilbud for sine medlemmer og andre som ønsker kirkelige medvirkning i gravferdsritualer mv. DKF s informasjon på sine nettsider om gravferdsansvaret for hele befolkningen, og de rettigheter dette medfører, vil bli profilert sterkere i fremtiden I 2004 gjennomførte TNS Gallup en undersøkelse om den brukeropplevde kvaliteten på de kommunale gravferdstjenestene på oppdrag fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). Undersøkelsen (Brukerundersøkelse av gravferdstjenester, TNS Gallup/KA 2004) viser at flertallet mener dagens gravferdsordning dekker deres ønsker og tradisjoner. Flertallet var enig i påstanden om at alle har likeverdige muligheter til verdig gravferd, uavhengig av tradisjon og livssyn. Sammenligning med andre nordiske land, viser at gravferdsforvaltningen i Norge er kostnadseffektiv. I tillegg er gravferdssektoren preget av stor stabilitet, høy kompetanse, og et stort fokus på kvalitet og verdighet i møte med pårørende og publikum. Selv om undersøkelsen nå er 8 år gammel, og det er et stadig stigende religions- og kulturmangfold i Drammen, samsvarer dette med jevnlige tilbakemeldinger til DKF De som ønsker annen type gravferdsseremoni, får denne av sine respektive tros- og livssynsorganisasjoner, i tillegg til selve begravelsestjenestene som DKF utfører for dem. De kan også få en god begravelse hvor de pårørende lager seremonien, eller en verdig begravelse uten tilstedeværelse av tros- og livssynsritualer. Lovverket som DKF arbeider etter sikrer altså kravet om likebehandling og nøytralitet i gravferdsforvaltningen. I gravferdsforvaltningen i Drammen har det blitt gjort et betydelig arbeid for å ivareta hensynet til mangfoldet av tros- og livssynstilhørighet. Innenfor gravferdslovens rammer gjøres det tilpasninger med seremonisteder (livssynsfleksibelt krematoriekapell) og gravsteder (muslimske) ut fra religiøse og individuelle behov. Årlige møter med gravferdsbyråene sikrer samarbeid med de som tilrettelegger seremoniene for de pårørende. Revidert gravferdslov gir også gravferdsmyndigheten ansvar for å avholde et årlig samarbeidsmøte om gravferdsordningen med de andre tros- og livssynssamfunnene i Drammen. Dette vil ytterligere styrke minoritetsorganisasjoners påvirkningsmulighet for tilpasninger innen gravferdsordningene. Vi kan derfor vanskelig se at Drammens innbyggere vil oppleve større nøytralitet ved at DKF overlater gravferdsforvaltningen til kommunen. DKF har lagt til rette for et livssynsfleksibelt gravkapell i krematoriet. Dette har god kapasitet, og ut fra behovet, ser det ikke ut til å være nødvendig med flere lokaler av denne typen for gravferd. 4) Hvordan kan kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn samarbeide om tilrettelegging for utøvelse av innbyggernes og brukernes tros- og livssynsfrihet? Kapittel Seremonilokaler

7 I et bredt samarbeid for å styrke tros- og livssynsfriheten må det utvikles et minoritetsfokus. Dette har Dnk lenge arbeidet med i Drammen. Det er allerede en rekke større og mindre samarbeidsprosjekter i gang lokalt når det gjelder utleie og sambruk av kirkens lokaler til minoritetsgrupper, foreninger, lag og foretak på tvers av religionsgrensene. Menighetene samarbeider tett med foreninger for Tamiler, Den serbisk ortodokse kirke, Den russisk ortodokse kirke og Den Islandske kirke. Åssiden kapell blir i stigende grad brukt til ortodokse gudstjenester. Landfalløya kapell leies ut til en afrikansk pinsemenighet. Når det gjelder spørsmålet om kommunens ansvar for å stille opp med fritt tilgjengelige livssynsfleksible lokaler for utøvelse av seremonier (gravferd og vielser) for alle tros- og livssynsorganisasjonene, så må kommunen selv avgjøre omfanget av dette. Alle organisasjoner mottar dessuten tilskudd som kan gå til egne eller felles lokaler for seremonier. Da kirkene stilles til rådighet for seremonier og kulturarrangementer til en subsidiert pris, bør kommunen også ha ett subsidiert lokale for vielser (i tillegg til krematoriets gravkapell). På denne måten blir alle tros- og livssynssamfunnene økonomisk likebehandlet. Det er viktig å utvikle gode rutiner for tros- og livssynsbetjening ved kommunens institusjoner. Dnk har en lang tradisjon for slik betjening som vi mener bør videreføres i samarbeid med institusjonene. Dette samarbeidet må bidra til tilretteleggelse for at andre tros- og livssynsorganisasjoner også kan stille med sin betjening på like vilkår. Tros- og livssynsfriheten må innebære at de som ikke ønsker å være tilstede ved slik betjening og tjeneste skal slippe det. Skolesamarbeidet er viktig for Dnk, og det synes å være opprettet en god felles oppfatning av mulighetene og begrensningene for samarbeidet mellom kommunens ledelse og kirkens ledere. Skolesektoren bør også kunne initiere samarbeid, samlinger og besøk fra/til alle tros- og livssynsorganisasjoner i Drammen. 5) Hvordan sikre god prioritering av tilskuddsmidlene mellom religiøs/livssynsmessig aktivitet og eiendomsforvaltning? Kapittel Eiendomsfunksjoner De fleste kirkebyggene i Drammen har betydning utover det å være et forsamlingslokale for et trossamfunn. De er signalbygg som bærer den lokale historiens tradisjoner og kulturutrykk. DKF mener det er viktig for Drammen kommune å bevare kulturbyggene, og sørge for ekstrabevilgninger til disse når det er særskilte behov i lov eller forskrift, for eksempel krav om allmenn tilgjengelighet eller brannforebyggende/tekniske tiltak. Vurdering av behovet for kirkebygg er en prosess som de ansvarlige kirkelig folkevalgte organene drøfter med jevne mellomrom. Endringer i bruken, eller samarbeid med andre trosog livssynssamfunn forkommer i stadig større grad. Prioriteringer av ressurser knyttet til kirkebruken er viktig for Dnk. Kommunen samarbeider med Tunsberg Bispedømmeråd når det gjelder presteboliger. Dette ivaretas i følge Kirkelovens 33. Gratistjenester mellom DKF og kommunen forekommer i liten grad, og forslage knyttet til at all økonomisk støtte til Dnk og andre tros- og livssynssamfunn kun skal ytes i form av tilskudd, støttes av DKF. 6) Hvordan sikre likebehandling og transparens i beregning, budsjettering og utbetaling av tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn?

8 Kapittel 5 Beregning, budsjettering og utbetaling av tilskudd Rådmannen mener det er behov for bedre tilpasning av beregnings- og budsjetteringsrutiner til gjeldende lov- og regelverk og praksis i andre ASSS-kommuner. Drammen kommune er fri til å tilpasse seg til andre rutiner innenfor lovverket, naturligvis også overfor DKF, men dersom dette gir negative administrative konsekvenser for rutinene til DKF, forutsettes det at dette drøftes godt sammen på forhånd. Drammen kommune kan også selvsagt sammenligne seg med andre kommuner, men Drammen har også en fri mulighet til selv å bestemme hva slags nivå på tjenester og bidrag den vil gi Drammens befolkning gjennom Dnk og andre tros- og livssynsorganisasjoner. Kapittel Medlemsutvikling og ressurser: Stykkprisfinansiering Vi mener at punktet Medlemsutviklingen og ressurser stykkprisfinansiering, i Alternativ 1: Medlemsutvikling er en faktor, gir liten relevans for kirkelig fellesråd i sitt budsjettgrunnlag. Prinsippet kan oppleves relevant for resultatmåling og budsjettjusteringer i kommunale virksomheter, men som DKF tidligere har svart til bystyrekomiteen, så gir ikke Kirkeloven noen signaler om budsjettering etter medlemsutviklingen. Dersom Drammen kommune regulere budsjettet til DKF etter medlemsutviklingen i Dnk, vil et seriøst budsjettinnspill fra DKF oppleves å ha minimal verdi. Det vil gi liten mening for DKF å følge Kirkelovens krav om budsjettinnspill med prioriteringer i kommunens budsjettprosess. Slik sett vil denne metoden sterkt redusere poenget med et budsjettinnspill. DKF mener derfor at man fortsatt bør følge den eksisterende budsjettprosess i Alternativ 2 (som i dag) med innspill til endringer i budsjettet. Som orientering i kommunens budsjett, kan kommunen både beregne, og vise, den sum som vil overføres til andre tros- og livssynssamfunn i Drammen pr. medlem etter at DKF har fremmet sitt budsjett. Dette er en akseptabel løsning for DKF. Kapittel Separat budsjettering og bevilgning I punkt foreslås det separat budsjettering og bevilgning mellom kirkeformål og gravplassforvaltning. DKF vil ikke motsette seg en mulighet for at bystyret vedtar to budsjettposter for 390 Dnk og 393 Gravplasser og krematorium, slik at delingen mellom ordinær kirkelig virksomhet og gravplassvirksomhet blir synliggjort. Dermed sikres transparent og riktig beregningsgrunnlag for tilskudd til andre tros- og livssynsorganisasjoner. Kapittel Kommunale innsparingskrav DKF følger kommunens innsparingskrav på linje med andre kommunale virksomheter. Dette er et forent prinsipp som naturligvis også må gjelde ved bedret kommuneøkonomi som åpner rom for nye tiltak i kirke og samfunn. DKF foreslår derfor at det også føyes inn et tilleggspunkt i Forslag til oppfølging (s.41) som sier: Nye, eller utvidede behov for Dnk eller gravferdsforvaltningen drøftes og vurderes i forbindelse med den årlige budsjettdialogen mellom Dnk og kommunen. Kapittel Tilskudd til ikke-kirkelige formål Rådmannens forslag om ikke å trekke ut Dnk s kultur- og hjelpearbeid fra beregningsgrunnlaget for overføring til andre tros- og livssynssamfunn, er slik kommunens praksis har fungert. Kommunen er fri til å velge denne metoden for de kostnader som brukes til alminnelige kulturformål og sosialt hjelpearbeid for alle innbyggerne i Drammen. Gjennom dette synes rådmannen å forsvare en holdning om at Drammen bør akseptere høyere kostnader

9 til Dnk og de andre tros- og livssynssamfunnene i Drammen enn de ASSS-kommunene som ikke selv har tilsvarende størrelse på kultur- og hjelpearbeidsstillinger. Kapittel 5.1.5, Økonomisk likebehandling Rådmannen har forslag til endring av praksis knyttet til investeringskostnader. Alternativ 2, hvor kommunen låner til investeringer på vegne av Dnk, og Alternativ 3, DKF låner til investeringer med lånegaranti fra kommunen. Forslaget i Alternativ 3, hvor kirkelig fellesråd overtar låneansvaret ved rehabilitering og investering, markerer en betydelig endring fra dagens praksis. Rent praktisk vil dette gi større forutsigbarhet for kommunen i forhold til kommunens tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, og DKF vil måtte bruke mer ressurser på administrering av dette. Prinsipielt virker dette unaturlig så lenge det er kommunen som er økonomisk ansvarlig for bevilgninger og investeringer til kirkene og kirkegårdene. Om finansieringen skal komme fra kommunens ordinære driftsbudsjett, eller må lånefinansieres, er i utgangspunktet et valg som kommunen må ta. DKF kan verken pantsette eiendom/kirker, eller gå konkurs, og så lenge kommunen er pliktig til å dekke kostnadene, vil det være naturlig at kommunen også er låneansvarlig. DKF forstår imidlertid rådmannens argumentasjon, og kommunens store behov for forutsigbarhet med jevnere tildelingsnivå, i forhold til de årlige overføringene til DKF, og vil ikke motsette seg rådmannens forslag i Alternativ 3, hvor DKF overtar låneansvaret ved investeringer. Dette vil naturligvis forutsette avtaler hvor kommunen forplikter seg til å dekke alle lånekostnader over lånets løpetid. DKF vil i tillegg, foreslå et tilleggspunkt, eller som Alternativ 4, som vi mener er like viktig i forhold til forutsigbart tilskudd til DKF. Dette har DKF allerede fremmet i siste budsjettinnspill, nemlig at det årlige vedlikeholdsbudsjettet på driftsbudsjettet økes til et slikt nivå at det ikke er behov for å ta igjen etterslep etter mangelfullt vedlikehold ved kirker og kirkegårder, slik behovet har vært de siste årene. Da får kommunen et stabilt budsjett å forholde seg til, og det er kun nyanskaffelser i helt spesielle tilfeller (nybygging av kirke?) som kan variere i budsjettet. Kapittel Fredede og vernede bygg. Det er et stort innslag av vernede kirkebygg i Drammen. 6 av 10 kirker i Drammen har dette vernet, og det sier noe om spesielle byggverk i lokalmiljøene som både viser kulturhistorien til Drammen og hvilken bevaringsverdi det er i disse byggene for kommende generasjoner. Den norske kirke har et spesielt ansvar for å ta vare på disse byggene, selv om man kunne tenke seg mer praktiske og vedlikeholdsfrie bygg for menighetens mange aktiviteter. Kommunens økonomiske forpliktelse for disse byggene gir befolkningen en viss garanti for at de blir bevart for ettertiden. De statlige føringer i miljøverndepartementets rundskriv gir mulighet for å skille ut merkostnader for antikvarisk rehabilitering av denne type bygg, er derfor svært aktuelt i Drammen. Da bør det forutsettes at det ikke bare skilles ut i budsjettsammenheng, men også i regnskapsføringen da også uforutsette skader og reparasjoner gjennom året bør komme til fradrag under samme regler. Kapittel 5.2, Rutiner. Tilpasning av rutiner innenfor lov og forskrifter i denne sammenheng bør skje i samtaler og i samarbeid mellom rådmann og kirkeverge.

10 Når det gjelder likebehandling av tilskuddsmottakere, bør det være krav til alle mottakere om å levere årsmelding og årsregnskap. Det er ikke likebehandling i dag om det bare er DKF som leverer dette til kommunen. Kapittel Årshjulet. DKF oppfatter at dette følger gjeldende praksis med tilpasninger som DKF og kommunen er enige om innen budsjettdokumentasjonen, og dette tilsluttes. 7) Hvordan sikre uavhengighet for Den norske kirke når kommunen finansierer hovedtyngden av driften? Spørsmålet viser til at kirken nå går mot en ny kirkeordning hvor kirken blir mer uavhengig statens styring i framtiden, og vil derfor kunne styre i eget hus. Rådmannen henviser til kirkens eget forslag om at kirkens styrende organer ikke lenger geografisk skal knyttes til den enkelte kommune, og slutter av dette at det således ikke er noen tungtveiende grunn til at hovedtyngden av finansieringsansvaret skal ligge til kommunen. Kirken har imidlertid enda ikke tatt stilling til hvor (i geografien) de forskjellige styringsnivåene i kirken skal være (sokn, kommune, prosti, fylke eller bispedømme?), eller hvordan organiseringen av ledelse og forvaltning skal bli. Det kan også være at et kirkelig økonomisk styringsnivå blir interkommunalt, og i så fall har Drammen god erfaring med dette i andre sammenhenger. Det er få signaler som tyder på at Stortinget ønsker en kirke som ikke har bindinger til lokalmiljøet i form av et kommunalt økonomisk ansvar. Enigheten synes klar på at Dnk skal ha sin lokale grunnenhet i soknet, og at den skal være demokratisk. Det betyr at lokale beslutninger fortsatt skal ha stor betydning for kirkens drift, og at lokalsamfunnet/kommunen derfor fortsatt etter loven vil være økonomisk hovedpremissleverandør til Dnk. DKF støtter derfor ikke forslaget til rådmannen om en prøveordning hvor staten overtar det finansielle ansvaret for Dnk i Drammen, men ber rådmannen heller avvente en forventet framtidig politisk behandling av finansieringsformen. Drammen, 29.mars 2012 for Drammen kirkelige fellesråd Dagfinn Hodt Leder av fellesrådet Ivar Nygård kirkeverge

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/21-1 DRAMMEN KOMMUNEN, INNBYGGERNE OG KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/21-1 DRAMMEN KOMMUNEN, INNBYGGERNE OG KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Notat Til : Bystyrekomiteen for kultur og byutvikling Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/21-1 DRAMMEN 10.01.2012 KOMMUNEN, INNBYGGERNE OG KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Innledning Rådmannen

Detaljer

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16. februar Eldrerådet 29. februar Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

Kommunen som livssynspolitisk aktør. Høstkonferanse Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Rådgiver Marit Pettersen, rådmannens stab

Kommunen som livssynspolitisk aktør. Høstkonferanse Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Rådgiver Marit Pettersen, rådmannens stab Kommunen som livssynspolitisk aktør Høstkonferanse Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Rådgiver Marit Pettersen, rådmannens stab Hva? Drammen kommunes plattform for forholdet mellom kommunen,

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C81 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C81 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C81 Arkivsaksnr.: 13/3781-3 Dato: * HØRING - NOU 2013:1 DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Detaljer

Religionspolitikk og forvaltningspraksis i Drammen kommune

Religionspolitikk og forvaltningspraksis i Drammen kommune . DEN NORSKE KIRKE Tunsberg biskop / Prosten i Drammen Tønsberg/Drammen, 29. mars 2012 Deres ref.: Vår ref.: Journalnr.:20 / 2012 Arkivsaksnr.: 12/16 Arkivkode.: 110.0. Religionspolitikk og forvaltningspraksis

Detaljer

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til i3 I Staten og Den norske kirke - Spørsmål til Kode.k...V.b...Beh... Navn på høringsinstans:'u-r Type høringsinstans F] Kommune Ø Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd 0 Prost/ biskop Tros- eller

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/4860-1 Dato: 22.4.2014 PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER - MANDAT INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C81 Arkivsaksnr.: 12/21-25 Dato: * KOMMUNEN, INNBYGGERNE OG KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C81 Arkivsaksnr.: 12/21-25 Dato: * KOMMUNEN, INNBYGGERNE OG KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C81 Arkivsaksnr.: 12/21-25 Dato: * KOMMUNEN, INNBYGGERNE OG KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITEEN FOR BYUTVIKLING OG KULTUR

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/4889-4 Dato: 1.8.2014 TILSKUDD TIL DRAMMEN KIRKELIGE FELLESRÅD - NY ORDNING INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for kultur, idrett og

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kirkelige fellesråd, Borg bispedømme Om forholdet mellom Staten og Den Norske kirke - høring -NOU 2006:2

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kirkelige fellesråd, Borg bispedømme Om forholdet mellom Staten og Den Norske kirke - høring -NOU 2006:2 v DEN NORSKE KIRKE Kirke- og kulturdepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO,;._.._..._... -... : ' osgtl......_....,.. Fredrikstad 25.10.06 Høringsuttalelse fra, Borg bispedømme Om forholdet

Detaljer

Årshjul 1: Rapportering forrige år

Årshjul 1: Rapportering forrige år Vedlegg Årshjul 1: Rapportering forrige år Krav til fellesrådets innspill / dokumentasjon til kommunens årsrapport Følgende informasjon skal framgå av fellesrådets innspill til kommunens årsrapport. Investeringer

Detaljer

Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen

Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Kultur og kirkedepartementet Postboks 8030, Dep. 0030 OSLO Dato Deres ref Sid Journal Arkiv Saksbehandler 22.11.2006 06/779-10 4411/ 06 001.2.1

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/5323-1 DRAMMEN 05.05.2014 ASSS-SAMARBEID OM RELIGION / LIVSSYN OG GRAVPLASSER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/5323-1 DRAMMEN 05.05.2014 ASSS-SAMARBEID OM RELIGION / LIVSSYN OG GRAVPLASSER 1 Notat Til : Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/5323-1 DRAMMEN 05.05.2014 ASSS-SAMARBEID OM RELIGION / LIVSSYN OG GRAVPLASSER Innledning Hensikt

Detaljer

Drøftingsgrunnlag om Kommunen, innbyggerne, kirke-, tros- og livssynssamfunnene 10.1.2012

Drøftingsgrunnlag om Kommunen, innbyggerne, kirke-, tros- og livssynssamfunnene 10.1.2012 Drøftingsgrunnlag om Kommunen, innbyggerne, kirke-, tros- og livssynssamfunnene 10.1.2012 1 INNLEDNING... 1 1.1.1 TEMA FOR UTREDNINGEN... 1 1.1.2 HENSIKTEN MED UTREDNINGEN... 1 1.1.3 SENTRALE BEGREPER...

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd ly DEN NORSKE KIRKE Gjøvik kirkelige fellesråd 3. :... Kode.....-...Bdh... Kirke - og Kulturdepartementet Kirkeavdelingen, pb 8030 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler Arkivkode NOU 2006:2 06/00296-19

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Gjesdal kyrkjekontor

DEN NORSKE KYRKJA Gjesdal kyrkjekontor DEN NORSKE KYRKJA Gjesdal kyrkjekontor.,k l (,,.o 606(bja o zlod'6? xr.....

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2006/3974 - /D13 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3387 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - HØRING - NOU 2013: DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN Saksbehandler: Per S Rønningen Arkiv: C81 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/13

Detaljer

Begrepet tros- og livssynsnøytralitet, som brukes i dette dokumentet, er problematisk.

Begrepet tros- og livssynsnøytralitet, som brukes i dette dokumentet, er problematisk. Høring fra Tangen menighet Kirken, innbyggerne og kirke-, tros-, og livssynssamfunn Begrepet tros- og livssynsnøytralitet, som brukes i dette dokumentet, er problematisk. Som regel forstås dette slik at

Detaljer

Ny lov om tros og livssynssamfunn

Ny lov om tros og livssynssamfunn Ny lov om tros og livssynssamfunn Høringsnotat fra Kulturdep av 25.september 2017 Innspill i Bergen 20. nov Øystein Dahle, KA En åpen livssynspolitisk situasjon Regjeringens hovedsynspunkter Hvorfor skal

Detaljer

NOU 2013: 1 DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN - HØRINGSUTTALELSE

NOU 2013: 1 DET LIVSSYNSÅPNE SAMFUNN - HØRINGSUTTALELSE Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO Rådmannen Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 04005. Faks: 51507046 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

Vedlagt oversendes spørreskjema i utfylt stand, samt to vedlegg som inneholder flertalls- og mindretallskommentarer til spørsmålene.

Vedlagt oversendes spørreskjema i utfylt stand, samt to vedlegg som inneholder flertalls- og mindretallskommentarer til spørsmålene. DEN NORSKE KIØ iiibjugn prestegjeld _BoO Kultur - og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Dato : 29.11.06 Vår ref. Me 008/131.06 HØRINGSUTTALELSE NOU 2006: 2 Staten og Den norske

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ålesund kirkelige fellesråd : _:..:..

DEN NORSKE KIRKE Ålesund kirkelige fellesråd : _:..:.. DEN NORSKE KIRKE Ålesund kirkelige fellesråd : _:..:.. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo r..,.,,.,... s. F.,....._... _:..,i Dato'30.11.2006. Vår ref.: Journalnr.:414\2006

Detaljer

ewholm' RIS MENIGHET Øa 06 tå. r.3 (16,6...; Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11.

ewholm' RIS MENIGHET Øa 06 tå. r.3 (16,6...; Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11. Øa 06 tå. r.3 (16,6...; ; RIS MENIGHET Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11.2006 Staten og Den norske kirke - Høring Vedlagt følger høringsuttalelse vedtatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

STAT OG KIRKE. Høringssvar til NOU 2006:2

STAT OG KIRKE. Høringssvar til NOU 2006:2 u Flekkefjord kirkelige fellesråd Postboks 20 4401 Flekkefjord Org.nr 976992776 i Vår Ref.: Deres ref Ark.: _ Dato 2006-10-04 Til Kultur og Kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo

Detaljer

Et livssynsåpent samfunn i Nord-Aurdal. Høringsuttalelse NOU 2013:1 fra Nord-Aurdal kirkelige Fellesråd.

Et livssynsåpent samfunn i Nord-Aurdal. Høringsuttalelse NOU 2013:1 fra Nord-Aurdal kirkelige Fellesråd. Et livssynsåpent samfunn i Nord-Aurdal Høringsuttalelse NOU 2013:1 fra Nord-Aurdal kirkelige Fellesråd. Livssynsåpent Nord-Aurdal kirkelige fellesråd ser det som positivt at uttrykket livssynsnøytralt

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flå og Nes kirkelige fellesråd Postboks 102, 3541 Nesbyen

DEN NORSKE KIRKE Flå og Nes kirkelige fellesråd Postboks 102, 3541 Nesbyen DEN NORSKE KIRKE Flå og Nes kirkelige fellesråd Postboks 102, 3541 Nesbyen Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO (via e-post) Nesbyen, 21. august 2013 Det livssynsåpne samfunn, høringsuttalelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/25137 Forslag til vedtak/innstilling: Saksfremlegg - arkivsak 06/25137 1 Saksutredning: 1. Saken gjelder. Statskirkeordningen

Detaljer

St.meld. nr. 17 ( ) Staten og Den norske kirke

St.meld. nr. 17 ( ) Staten og Den norske kirke St.meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den norske kirke Om meldingen Mål for tros- og livssynspolitikken Beskrivelse av statskirkeordningen Redegjørelse for Gjønnesutvalgets innstilling og høring Regjeringens

Detaljer

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur 00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur I,'" < ( S.J 1iliY r, -- Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ;,....1aG(o 6....&... Gb......,»w...... _._......._,å Høring-

Detaljer

Den norske kirke DyrØymenighet

Den norske kirke DyrØymenighet Den norske kirke DyrØymenighet Det kongelige Kultur- og kirkedepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Brøstadbotn 23. november 2006

Detaljer

Årshjul 1: Rapportering forrige år

Årshjul 1: Rapportering forrige år Vedlegg Årshjul 1: Rapportering forrige år Krav til fellesrådets innspill / dokumentasjon til kommunens årsrapport Følgende informasjon skalframgåav fellesrådets innspill til kommunens årsrapport. Investeringer

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge ' Landsorganisasjonen i Norge Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 06)gafiR1-012 012825/06 NTG 694 OslodfMtb2.2006 HØRING - NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE

Detaljer

Pinsebevegelsen i Norge

Pinsebevegelsen i Norge Pinsebevegelsen i Norge Høring: Send inn høringssvar Avsender: Pinsebevegelsen i Norge Kontaktpersons navn: Sigmund Terje Kristoffersen Kontaktpersons e-postadresse: post@pinsebevegelsen.no Høringsinstans:

Detaljer

Høringsuttalelse fra Prost Terje Fonk

Høringsuttalelse fra Prost Terje Fonk u DEN NORSKE KIRKE Larvikprosti Dato: 26. november 2006 J.nr/arkiv: Deres ref..: Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo.._5 0066yØ I l '... `.-... 3.,... 1 Høringsuttalelse

Detaljer

Høringsnotat om ny lov for trosog livssynssamfunn. Innledning i Stjørdal 29. nov 2017 Øystein Dahle

Høringsnotat om ny lov for trosog livssynssamfunn. Innledning i Stjørdal 29. nov 2017 Øystein Dahle Høringsnotat om ny lov for trosog livssynssamfunn Innledning i Stjørdal 29. nov 2017 Øystein Dahle Religionspolitisk klimaskifte? Økende tros- og livssynsmangfold Finansieringsordning er under press stadig

Detaljer

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016

Gravplasser og krematorium. Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 Gravplasser og krematorium Folkevalgtopplæring Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 7. juni 2016 08.06.2016 Hensikt 1. Gi komiteen faktagrunnlag om dette politikkområdet 2. Introdusere noen tema

Detaljer

Høring - ny lov om trossamfunn. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - ny lov om trossamfunn. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Christer Best Gulbrandsen Saksmappe: 2017/8819-37110/2017 Arkiv: C81 Høring - ny lov om trossamfunn. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 51/17 Fagkomite

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Holmen, DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. .,..,...a -,...

DEN NORSKE KIRKE. Holmen, DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. .,..,...a -,... T Holmen DEN NORSKE KIRKE menighet.t ` DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Holmen, 12.10.06...k,..... 13c:'....,..,...a -,... NOU 2006: Staten og Den norske kirke - Høring

Detaljer

1. Enebakk kommune slutter seg til mindretall IIs forslag: Den norske kirke opprettholdes som en grunnlovsforankret folkekirke.

1. Enebakk kommune slutter seg til mindretall IIs forslag: Den norske kirke opprettholdes som en grunnlovsforankret folkekirke. ,,.., ENEBAKK KOMMUNE Enebakk kommune a 5/V Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 0030 Oslo a.aoøo.s«or?/lo6.:,. ;........,..,-._ Deres dato: Deres ref Vår ref.: 2006/495/SONO Arkivkode: Dato: C84

Detaljer

BERGEN KIRKELIGE FELLES RAD i oefq

BERGEN KIRKELIGE FELLES RAD i oefq BERGEN KIRKELIGE FELLES RAD i oefq I i q Besøksadresse: Gradbenken 1 Tlf.: 55593200 Fax. 555932 99 Org.nr.: 976994434 Mva Det Kongelige kultur- og kirkedepartement Kirkeavdelingen! Postboks 8030 Dep I

Detaljer

TROMSØYSUND MENIGHETØRAp. Hans Nilsens veg 41, 9020 Tromsdalen. Det kongelige kultur- og kirkedepartement 16. Nov 2006 Postboks 8030 Dep.

TROMSØYSUND MENIGHETØRAp. Hans Nilsens veg 41, 9020 Tromsdalen. Det kongelige kultur- og kirkedepartement 16. Nov 2006 Postboks 8030 Dep. TROMSØYSUND MENIGHETØRAp Hans Nilsens veg 41, 9020 Tromsdalen : Øo.fobØ.IL Det kongelige kultur- og kirkedepartement 16. Nov 2006 Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo HØRINGSSVAR TIL NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE

Detaljer

KULTUR t. Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 06/ /06 C84 &13 Toril Andreassen

KULTUR t. Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 06/ /06 C84 &13 Toril Andreassen KULTUR t _. ; Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen P.b. 8030 Dep 0030 OSLO Arf. Rendalen, 24.11.2006 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 06/1050-5 8956/06 C84 &13 Toril Andreassen

Detaljer

Trossamfunnslov Kirkerådets høringsinnspill. Foreløpige vurderinger 17. november 2017

Trossamfunnslov Kirkerådets høringsinnspill. Foreløpige vurderinger 17. november 2017 Trossamfunnslov Kirkerådets høringsinnspill Foreløpige vurderinger 17. november 2017 Litt historie 2008 Avtale mellom alle de 7 politiske partiene representert på Stortinget 2005-2009 kirkeforliket, gjaldt

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Innherad prostistyre

DEN NORSKE KIRKE Sør-Innherad prostistyre DEN NORSKE KIRKE Sør-Innherad prostistyre Rådhuset 7600 LEVANGER Tlf: 74075280 Faks: 74052576 Fornynings-, administrasjons- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Porsboks 8004 Dep 0030 OSLO Ref. sak 50/10

Detaljer

Vi viser til deres brev av 24. august 2006 med invitasjon til høring til NOU: 15 Frivillighetsregister.

Vi viser til deres brev av 24. august 2006 med invitasjon til høring til NOU: 15 Frivillighetsregister. Kultur- og kirkedepartementet Boks 8030 Dep 0030 OSLO Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: 20.10.2006 06-0365 603 24.08.2006 2006/01686 AØ GP Øystein Dahle, 2308 1440 HØRING: NOU

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Høringsnotat Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Høringsnotat Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn Høringsnotat Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn Høsten 2017 Den norske kirke Faneparagraf "...legge til rette for at Den norske kirke forblir en demokratisk og landsdekkende evangelisk-luthersk

Detaljer

RÅDE KOMMUNE. R ÅD MANNENS STAB RÅDMANNSKONTORET &, ;y. Deres ref. HØRINGSSVAR VEDRØRENDE STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

RÅDE KOMMUNE. R ÅD MANNENS STAB RÅDMANNSKONTORET &, ;y. Deres ref. HØRINGSSVAR VEDRØRENDE STATEN OG DEN NORSKE KIRKE :qq Det kgl. Kultur- og Kirkedepartementet Pb 0830 Dep RÅDE KOMMUNE R ÅD MANNENS STAB RÅDMANNSKONTORET &, ;y..._,... 0030 OSLO.. Vår ref. 06/690-5/C84/ANGI Deres ref. "` dy,.jy..,.'... tioc'............

Detaljer

Vår ref.: (bes oppgitt ved svar) 2006/193/kme

Vår ref.: (bes oppgitt ved svar) 2006/193/kme Kirkelig fellesråd i Oslo Kultur- og kirkedepartementet pb 8030 Dep 0030 Oslo.: 3..t.(... F t'av(d,...,:,....... Deres ref.: Vår ref.: (bes oppgitt ved svar) 2006/193/kme Dato:29.11.2006 NOU 2006 :2 Staten

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Vedlagt oversendes sak 2006 /084 HØRING STAT/ KIRKE fra Nes kirkelige felleråd (i Akershus).

Vedlagt oversendes sak 2006 /084 HØRING STAT/ KIRKE fra Nes kirkelige felleråd (i Akershus). NES KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN `, _..... I...,........ : i Til Kultur- og kirkedeparetementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Årnes 22.11.06 HØRINGSUTTALELSE - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

Halden kirkelige fellesråd.

Halden kirkelige fellesråd. Halden kirkelige fellesråd. Høringssvar til NOU 2013 1 «Det livssynsåpne samfunn» Vedtatt av Kirkelig fellesråd i Halden 28. august 2013. Innledning Fellesrådet viser til Kulturdepartementets brev av 11.02.13

Detaljer

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene Navn på høringsinstans : Lilleborg Menighetsråd, Oslo. Vedtatt 11.10.2006 Ved uenighet står stemmetallene i parentes etter kryssene Type høringsinstans

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/16373-2 Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS INNSTILLING TIL: Administrasjonens innstilling: Bystyret slutter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunestyret 30.11.2006 040/06 BRAOLE Mappe JournalID ArkivlD Saksbehandler 06/1072 06/3421 029, &83 Ole Aastad Bråten Staten og Den

Detaljer

Kirkerådet Oslo,

Kirkerådet Oslo, DEN NORSKE KIRKE KR 63/17 Kirkerådet Oslo, 07.-08.12.2017 Referanser: Arkivsak: 17/06291-1 Saksdokumenter: KR 63.1/17 Høringsbrev, høringsnotat og høringssvar - Oslo.pdf KR 63.2/17 Høringsbrev, høringsnotat

Detaljer

Den norske kirke EIDANGER PRESTEGJELD

Den norske kirke EIDANGER PRESTEGJELD r, Den norske kirke EIDANGER PRESTEGJELD Den Norske Kirke Kirkerådet Boks 799 Sentrum 0106 OSLO...... - I...13eh... Vedr. Stat-kirke høringen, svar på spørsmål til høringsinstans, Agder og Telemark bispedømme,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fredrikstad kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Fredrikstad kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Fredrikstad kirkelige fellesråd Ku ltu rdepa rtementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse 2013/24579-6-160602/2014-GISKAV Klassering 008 Dato 29.10.2014 Staten

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd

Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Gravferdsvirksomheten og tilrettelegging for gravferd Møte med tros- og livssynssamfunn Forslag til foiler for kontaktmøte med tros- og livssynssamfunn om gravferd, jf 23 i gravferdsloven. Utarbeidet av

Detaljer

Holmestrand bystyre anbefaler følgende overordnede prinsipper for den fremtidige organiseringen og finansieringen av Den norske kirke:

Holmestrand bystyre anbefaler følgende overordnede prinsipper for den fremtidige organiseringen og finansieringen av Den norske kirke: HOLMESTRAND RÅDMANNEN KOMMUNE Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Saksbehandler : Tove Svendsen «.din: 33 06 41 05 Deres ref.: Vår ref.: 06/6448 Arkiv: K2-C84 Dato:

Detaljer

Framtidig kirkeordning: hva skjer når?

Framtidig kirkeordning: hva skjer når? Framtidig kirkeordning: hva skjer når? Jens-Petter Johnsen Direktør i Kirkerådet, Den norske kirke november 2010 Mer selvstendig kirke Stat-kirke-forliket representerer et gjennombrudd for utvikling av

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringsuttalelse fra Uranienborg menighetsråd, Oslo. Oslo 31.10.14 Staten og den norske kirke et tydelig skille Innledning Departementet har sendt ut et høringsnotat med forslag til endringer i Kirkeloven.

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Kirkerådet Oslo. Forslag om at Den norske kirke bør frasi seg vigselsretten

Kirkerådet Oslo. Forslag om at Den norske kirke bør frasi seg vigselsretten DEN NORSKE KIRKE KR 10/17 Kirkerådet Oslo Referanser: KR 39/13, KM 14/14, KM 11/15, KR 28/16 Arkivsak: 17/01622-1 Saksdokumenter: E-post fra Steinar Aanstad med vedlegg Forslag om at Den norske kirke bør

Detaljer

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten Prinsipielle utgangspunkt: 1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (Kulturdepartementet) Høringsuttalelse fra Presteforeningen

Høringsuttalelse forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (Kulturdepartementet) Høringsuttalelse fra Presteforeningen Høringsuttalelse forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (Kulturdepartementet) Høringsuttalelse fra Presteforeningen Presteforeningen støtter i hovedsak forslaget til ny felles lov om tros- og livssynssamfunn.

Detaljer

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND IL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND j Je;1/....... Q 3 1 i4........., f Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 27.11.2006 Staten og Den norske kirke - Høring Hovedstyret

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringsnotat fra Kirkerådet

Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringsnotat fra Kirkerådet Veivalg for fremtidig kirkeordning Høringsnotat fra Kirkerådet Svar fra Eidanger Menighet, Porsgrunn Eidanger menighet har i sin krets ca 8 000 medlemmer. Soknet har 2 kirker, ett bedehus som er bestemt

Detaljer

Deres ref.: 14/1686- Vår ref.: 14-2424/vt Oslo, 02. oktober 2014

Deres ref.: 14/1686- Vår ref.: 14-2424/vt Oslo, 02. oktober 2014 Kulturdepartementet v/ Kirkeavdelingen Postboks 8004 Dep 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.: 14/1686- Vår ref.: 14-2424/vt Oslo, 02. oktober 2014 Høringsuttalelse om NOU 2014: 2 Lik og likskap

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

pk y-/ 0, I-arkvdep. KI Saksnr60 (,/or,dato.asado f,

pk y-/ 0, I-arkvdep. KI Saksnr60 (,/or,dato.asado f, pk y-/ 0, I-arkvdep. KI Saksnr60 (,/or,dato.asado f, VOKSEN :-- MENIGHET Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Oslo, 27.september 2006 NOU 2006: 2 Staten og Den norske

Detaljer

GRAVPLASSENES PLASS I

GRAVPLASSENES PLASS I GRAVPLASSENES PLASS I FORVALTNINGEN Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFG Molde, 25.- 28. oktober 2017 VELKOMMEN 2 NØKKELTALL 2200 gravplasser i Norge 40 000 døde i året 40 % blir kremert 3 Kvitsøy, Rogaland

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet

DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet DEN NORSKE KIRKE Lyngen kirkelige fellesråd 9060 Lyngseidet Kirkerådet post.kirkeradet@kirken.no Høringsuttalelse - Veivalg for fremtidig kirkeordning Lyngen kirkelige fellesråd har i møte den 15. april

Detaljer

Den norske kirke i Drammen

Den norske kirke i Drammen Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 9.11.2010 Bytstyrevedtak nr 19 utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen DAGENS STYRINGSPRINSIPPER

Detaljer

Særutskrift : NOU 2006 :2 Staten og Den Norske Kirke - høring. Utval ssaksnummer Utval Møtedato 06/83 Kommunestyret

Særutskrift : NOU 2006 :2 Staten og Den Norske Kirke - høring. Utval ssaksnummer Utval Møtedato 06/83 Kommunestyret I? Balsfjord kommune - Vår saksbehandler Vår dato Ordføreren 26. Gunda Johansen, tlf 77722010 10.2006 Deres dato Vår referanse 2006/1139-11550/2006 Arkivkode: 020/C84 Deres referanse Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.12.2017 N - 400 17/25719 17/240103 Saksansvarlig: Jan Willy Mundal Saksbehandler: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd

Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Lier kirkelige fellesråd Saksutredning Sak nr. 12/2015: Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning Behandlet av Lier kirkelige fellesråd Saksbehandler: Alf Kristian Hol Dato: 28.04.15 VEDTAK 1. Bør det

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd.

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra Kirkelig Undervisningsforbund Kirkelig Undervisningsforbund (Kufo) takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne sak. Høringen er sendt

Detaljer

Mer om kirkelig fellesråd sitt ansvar og arbeidsområde, finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, laget av Kirkerådet og KA i 2011.

Mer om kirkelig fellesråd sitt ansvar og arbeidsområde, finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, laget av Kirkerådet og KA i 2011. Kirkelig fellesråd ANSVAR OG UTFORDRINGER Høsten 2011 ble det valgt nye styringsorgan for lokalt og regionalt nivå i Den norske kirke - sokneråd, kirkelig fellesråd og bispedømmeråd. I kommuner der det

Detaljer

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning

Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringssvar fra Flakstad kirkelige fellesråd, Fr-sak 15/15 den 12.05.15 Høring: VEIVALG for fremtidig kirkeordning Høringsfrist: 15.mai 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet

Detaljer

J.nr. NOU 2006 : Staten og Den norske kirke - høringsuttalelse

J.nr. NOU 2006 : Staten og Den norske kirke - høringsuttalelse KONGSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Hyttegt.24, 3616 Kongsberg- Telefon 32 86 60 22 og 32 86 60 26 Fax 32 86 6010 Bankgiro 6138 06 52748 Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030

Detaljer

3008 DRAMMEN Drammen, Journalnr. 2016/339 Saksnr: 2016/96 Arkivkode: 111/0

3008 DRAMMEN Drammen, Journalnr. 2016/339 Saksnr: 2016/96 Arkivkode: 111/0 DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd Drammen kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Drammen, 22.09.2016 Journalnr. 2016/339 Saksnr: 2016/96 Arkivkode: 111/0 Rettet budsjettforslag for 2017-2020 fra Drammen

Detaljer

c. _ VV', ,.-... t? _ Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene '' 1 i o-t ti-e- NX"-v, Navn på høringsinstans :

c. _ VV', ,.-... t? _ Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene '' 1 i o-t ti-e- NX-v, Navn på høringsinstans : Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene Navn på høringsinstans : Type høringsinstans Kommune Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd Q Prost/biskop Q Tros- eller livssynssamfunn

Detaljer

KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET Boks 8030 Dep Oslo,.. - p HØRINGSUTTALELSE : STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - NOU 2006:2

KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET Boks 8030 Dep Oslo,.. - p HØRINGSUTTALELSE : STATEN OG DEN NORSKE KIRKE - NOU 2006:2 _-- HSH Handels - og Servicenæringens Hovedorganisasjon KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET Boks 8030 Dep. 0030 Oslo,.. - p Deres ref: Oslo, 13. november 2006 Vår ref: Sverre Bjønnes / DOK-2006-03753 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

HØRINGSSVAR TIL STÅLSETTUTVALGETS INNSTILLING

HØRINGSSVAR TIL STÅLSETTUTVALGETS INNSTILLING HØRINGSSVAR TIL STÅLSETTUTVALGETS INNSTILLING Høringssvar fra Soknerådet i Fana sokn. Mandat for utvalget Utvalgets mandat formuleres slik: «Utvalget skal foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og 1. oktober kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo

Fornyings-, administrasjons- og 1. oktober kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Fornyings-, administrasjons- og 1. oktober 2010. kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo e-post: postmottak@fad.dep.no Vår ref: 542/lovgivning Høring forslag om endringer i gravferdsloven og kirkeloven

Detaljer

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon]

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon] Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 Kjære alle sammen Vel møtt til et historisk kirkemøte i Trondheim! For meg er det alltid spesielt å komme hjem til Nidarosdomen. Derfor er det

Detaljer

,,... Kirke- og kulturdepartementet Postboks 8030 dep 0030 Oslo. Vedr. høringsuttalelse om forholdet mellom Stat og Kirke

,,... Kirke- og kulturdepartementet Postboks 8030 dep 0030 Oslo. Vedr. høringsuttalelse om forholdet mellom Stat og Kirke ,,... Kirke- og kulturdepartementet Postboks 8030 dep 0030 Oslo Vedr. høringsuttalelse om forholdet mellom Stat og Kirke På vegne av menighetsrådet i Skoklefall menighet, Borg bispedømme, oversendes vedlagte

Detaljer

HØRINGSSVAR BORG BISKOP

HØRINGSSVAR BORG BISKOP 1 HØRINGSSVAR BORG BISKOP Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn Lovens formål og medlemskapsspørsmål 1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livsynssamfunn, jf. kap. 6, 8, 18,

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer