Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13"

Transkript

1 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: endelig Dato:

2 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave/dato: endelig / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Gardermoen reguleringsplan Konsekvensutredning risiko og sårbarhet Christensen Petter Utredning Flyplass Konsekvensutredning Anne Merete Andersen Petter Christensen

3 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Oslo Lufthavn as for å utarbeide områderegulering for lufthavnområdet. I henhold til det vedtatte planprogrammet skal det gjennomføres en konsekvensutredning som bl.a. skal inkludere en risiko- og sårbarhetsanalyse. Hos Oslo Lufhavn har vært John A. Røislien kontaktperson for oppdraget. Som innledning til arbeidet ble det den gjennomført er ROS-seminar, der aktuelle ressurspersoner fra Nannestad og Ullensaker kommuner deltok. ROS-analysen er gjennomført av cand.scient. Anne Merete Andersen Petter Christensen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Sandvika, Anne Merete Andersen Petter Christensen Oppdragsleder

4 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Metode Overordnet risikosituasjon og beredskap Uønskete hendelser, risiko og tiltak Analyseskjema Naturrisiko Sårbare naturområder og kulturmiljøer Teknisk og sosial infrastruktur Virksomhetsrisiko Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Kilder...16

5 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 5 1 BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROSanalysen skal ivareta dette kravet. I planprosessen er det ikke avdekket andre krav til dokumentasjon av samfunnssikkerhet i og ved planområdet. Denne ROS-analysen går imidlertid ikke detaljert inn på risiko- og sårbarhetselementer knyttet til selve flyplassdriften og flysikkerhet, men er konsentrert om grensesnittet mot samfunnet utenfor selve flyplassen. Planen omfatter eksisterende virksomhet og utvidelser av denne. Det finnes derfor etablerte systemer og rutiner for å ivareta samfunnssikkerheten på de fleste områder og en rekke temaer er vurdert og tatt hensyn til ved etablering av virksomheten gjennom tidligere prosesser. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. 2 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig) Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år) Lite sannsynlig (1) det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. år Vurdering av konsekvens av uønsket hendelse er vist i 1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010).

6 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 6 Tabell 1.

7 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 7 Tabell 1: Kriterier for vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser Skadegrad Personskade Miljøskade Skade på infrastruktur, tjenesteyting mm 1. Ubetydelig Ubetydelig skade Ubetydelig skade Systembrudd er uvesentlig 2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 3. Alvorlig Behandlingskrevende skader Midlertidig eller behandlingskrevende skade System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom 4. Svært alvorlig Personskade som medfører varig mén; mange skadd Langvarig miljøskade System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom 5. Katastrofalt Ulykke med dødsfall Varig miljøskade Uopprettelig skade på viktig samfunnsfunksjon Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i Tabell 2. Tabell 2: Matrise for risikovurdering Konsekvens: Sannsynlighet: 1. Ubetydelig, ufarlig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 5. Katastrofalt 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig. Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres. Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

8 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 8 v/anne Merete Andersen har gjennomført analysen, med innspill fra fagpersoner og på grunnlag av ulike temautredninger. Innledningsvis ble det gjennomført et møte der representanter fra OSL og Nannestad og Ullensaker kommuner kort redegjorde for aktuelle beredskapsplaner og risikovurderinger og prosedyrer for behandling av hendelser. Videre ble det diskutert aktuelle hendelser/situasjoner i analyseskjemaet i kapittel 4.1. Følgende har deltatt i analyseprosessen: Fra OSL: Ingebjørg Lajord og Tom Erling Moen Fra Ullensaker kommune: Elisabet Frøyland, Bjørn Hagen, John Silseth og Atle Sander Fra Nannestad kommune: Anne Lise Koller og Kai Krog Halse Fra Asplan Viak: Petter Christensen og Anne Merete Andersen Deltakerne har lest og kommentert et utkast til rapport. 3 OVERORDNET RISIKOSITUASJON OG BEREDSKAP Det ble i 2003 gjennomført en felles overordnet beredskapsanalyse for kommunene Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum. I denne er det gjennomgått er rekke aktuelle hendelser og kommunenes beredskap og rutiner relatert til dette. Kommunene har i sine planverk dekket disse områdene. OSL har for sitt område en rekke beredskapsplaner og krisehåndteringsplan samt at det er gjennomført en rekke risikovurderinger spesielt i tilknytning til planene for utbygging av terminalen (T2). Ullensaker kommune er utpekt av Helsedirektoratet med et særskilt beredskapsansvar for OSL etter det internasjonale helsereglement (IHR). Dette ansvaret er knyttet til eventuelle masseevakueringer og smittevernhendelser. Kommunen har to faste medlemmer i OSLs beredskapsutvalg. Kommunens beredskapsansvar etter Sivilbeskyttelsesloven ivaretas gjennom den overordnede beredskapsplanen for etablering av kriseledelse med tilhørende delplaner. Ullensaker kommune har gjennomført ROS-analyser for sine virksomhetsområder. Det er ikke kjent vesentlige risikositasjoner som er spesielt relevante for planområdet. Nannestad kommune har også beredskapsplan for etablering av kriseledelse og har Iaget beredskapsplaner for den kommunale virksomheten. Det finnes også beredskapsplan mot akutt forurensning. I Nannestad er det vurdert risiko for masseutglidning i tilknytning til kvikkleire. Disse områdene ligger like utenfor planområdet for denne planen.

9 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 9 4 UØNSKETE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK 4.1 Analyseskjema Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i Tabell 3. Tabell 3: Bruttoliste mulige uønskete hendelser Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak Naturrisiko Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred; steinsprang Ja 1 3 Mesteparten av planområdet ligger på breelvavsetning, men i syd og vest for planområdet er det tykt dekke av havavsetning. Fare for ras i ravineområdet sørvest for planområdet. Det har skjedd noen leirskred og andre løsmasseskred her. Lite sannsynlig at planområdet påvirkes. 2. Snø-/isras Nei 3. Flomras; kvikkleire Ja 1 3 Høy faregrad for kvikkleire rett vest for planområdet, men det er ikke registrert fare for dette i selve planområdet. Det er viktig at grunnvannsbalansen opprettholdes. Dette må det tas spesielt hensyn til der store flater asfalteres igjen. 4. Elveflom Nei 5. Tidevannsflom; stormflo Nei 6. Havnivåstigning Nei 7. Radongass Ja 3 2 Området er registrert med høy aktsomhet for radon med løsmasser med høy permeabilitet. Det forutsettes at det ved prosjektering av bygninger med arbeidsplasser sikres mot radoninntrengning og tilstrekkelig ventilasjon. Eksisterende terminalbygning er imidlertid bygget uten radonsikring og radongass vil kunne sige inn i terminal Vindutsatt Ja 2 2 Store åpne flater. Fare for vindkast.

10 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 10 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 9. Nedbørutsatt Nei Store tette flater medfører at en må ha fokus på å kunne ta unna vannmengdene på en forsvarlig måte. 10. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc) Nei Like utenfor planområdet finnes raviner og grytehull. Tiltaket gir ikke økt fare for fall i disse. Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 11. Sårbar flora Nei Det er ikke registrert sårbar flora i planområdet. Det skal foretas naturtypekartlegging sommeren Sårbar fauna/fisk Nei Det er registrert en lokalt viktig naturtypelokalitet med dammer i vestenden av rullebanen ved plattform nord. Dammene bør ha potensial for liten salamander selv om ingen ble registrert ved kartlegging av dammene i Det ble samtidig registrert liten salamander i en grøft i området. Dammene berøres ikke av tiltaket. 13. Naturverneområder Ja 1 3 Romerike landskapsvernområde ligger sør for flyplassen. I tillegg er områdene Aurmoen og Elstad nord og nordøst for flyplassen vernet som landskapsvernområder. Tiltak for å hindre fare for skade på disse områdene er beskrevet i tidligere plandokumenter for Gardermoen og håndteres gjennom dagens prosedyrer. 14. Vassdragsområder Ja 1 3 Vassdrag kan bli påvirket med forurenset vann direkte til vassdrag eller tilførsel med grunnvannet eller inngrep ved anleggsarbeidet og flyplassaktiviteter tett inntil vassdrag. Fordrøyningsbasseng reduserer fare for store vannmengder/utslipp til vassdrag. Det planlegges ikke aktivitet ved vassdrag.

11 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 11 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 15. Automatisk fredete kulturminner Nei Stor forekomst av automatisk fredete kulturminner rett vest for planområdet. Gravfeltet og bautaen på Vigdesteinmoen ligger utenfor planområdet. 16. Nyere tids kulturminne/-miljø Ja 2 1 Terminalbygget og flytårnet utgjør kulturminner som dokumenterer det 20.århundre og er foreslått fredet. Siktlinjer og flyplassens enhetlige design ivaretas i planen. Den gamle charterterminalen er ansett bevaringsverdig, men er i dårlig stand og det legges i planen opp til at den rives. Skal dokumenteres før riving. Ved utbyggingen av flyplassen ble en rekke bygninger som ble direkte berørt flyttet til kulturhistorisk senter vest for planområdet. 17. Viktige landbruksområder (både jord-/skogressurser og kulturlandskap) Nei Arealene vest og nord for flyplassen er dyrket mark eller skogmark. I øst er det mest skogmark. Disse områdene ligger utenfor planområdet og berøres ikke av tiltak. 18. Parker og friluftsområder Ja 4 1 Økt flytrafikk fører til mer støy som kan forringe naturopplevelsen ved turer i landskapsvernområdene og skogsområdene rundt flyplassen. Teknisk og sosial infrastruktur Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 19. Vei, bru, knutepunkt Ja 4 1 Planen legger til rette for økt flytrafikk. Innebærer økt tilbringertransport med økt bil-, buss- og togtrafikk. Transportinfrastruktur må dimensjoneres med tilstrekkelig kapasitet. 20. Havn, kaianlegg, farleder Nei 21. Sykehus/-hjem, andre inst. Ja 3 1 Etablerte rutiner vil fungere også ved økt flytrafikk. Den økte passasjermengden vil kunne medføre økt behov for medisinsk hjelp. Det kan utledes av det internasjonale helsereglementet (IHR) at objekteier må tilrettelegge

12 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 12 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak for lokaler på eller i nærheten av flyplassen utstyrt som legekontor til behandling av evt. syke passasjerer. Prosess for å få på plass dette er initiert av Ullensaker kommune, og en avklaring på dette er ventet. 22. Brann/politi/ambulanse/ sivilforsvar (utrykningstid mm) Ja 1 3 Nød- og utrykningsetatene må dimensjonere sin virksomhet til økt virksomhet ved flyplassen/flere passasjerer. Grensesnitt for de ulike aktørenes ansvarsområder er avklart og det er etablerte systemer som fungerer og som også vil fungere ved økt flytrafikk. Fremkommelighet for disse må ivaretas ved økt biltrafikk slik at forsinkelser unngås. 23. Kraftforsyning Ja 2 2 Kapasitet må eventuelt tilpasses økt virksomhet og forsyningssikkerhet ivaretas. 24. Vannforsyning Ja 3 2 Økt vannforsyning ved økt virksomhet. Tilstrekkelig kapasitet i området må sikres. Utfordring i området i dag, men vannforsyningen er under utredning. 25. Forsvarsområde Nei Forsvarsvirksomhet innenfor planområdet påvirkes ikke av tiltaket. 26. Tilfluktsrom Ja 1 1 Tilfluktsromkapasiteten i tilknytning til planområdet kan være for liten ved økt virksomhet/flere reisende. Objekteier (OSL) har ansvar for tilfluktsrom. I forbindelse med T2-planene er det avklart at de to eksisterende tilfluktsrommene skal rives og det skal bygges to nye. For oppføring av andre bygg utover det som gjelder T2, må det sendes dispensasjonssøknad til Sivilforsvaret som vil bli innvilget. 27. Jernbane Ja 2 2 Mer togtrafikk gir økt risiko for hendelser med tog. Økt flytrafikk gir mer transport av drivstoff inn (med tog). Evt. driftsstans lammer viktig del av tilbringertransporten. Det er i dag alternative driftslinjer

13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 13 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak mellom Oslo og Asper som kan sikre tilbringertjenesten ved driftsstans/ulykker. På strekningen Asper Gardermoen er man mer sårbar da det ikke er alternativ linje. Virksomhetsrisiko Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 28. Kilder til akutt forurensning i/ved planområdet 29. Tiltak i planområdet som medfører fare for akutt forurensning 30. Kilder til permanent forurensning i/ved planområdet 31. Tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag Ja 2 3 Dette kan være søl av kjemikalier ved flyplassvirksomheten, søl/lekkasje drivstoff og evt. avgasser ved brann. Anlegg og prosedyrer er utformet for å ivareta krav slik at forurensning unngås. Ja 2 3 Mer avising av fly kan gi større fare for forurensing av grunn/vann. Ivaretas i utforming av anlegg og prosedyrer. Ja 2 2 Dagens bruk av kjemikalier og drivstoff gir kontinuerlig fare for forurensning av grunn og vann, men anlegg og prosedyrer er utformet for å unngå dette. Snødeponi kan gi konsentrasjon av kjemikalier på begrenset område. Må håndtere smeltevann. Dette samles opp og ledes i dag til store fordrøyningsbasseng før det tilføres kommunalt nett og renses ved Gardermoen renseanlegg. Eksos fra flytrafikk og utslipp til luft fra annen virksomhet er kontinuerlig i området. Målinger har vist at grenseverdier i forurensningsloven ikke overskrides i dag. OSL overvåker luftkvaliteten kontinuerlig. Utslippsreduserende tiltak planlegges/er iverksatt fra OSL. Ja 2 2 Økt virksomhet gir økt bruk av kjemikalier og drivstoff som kan lekke ut. Økt trafikk vil øke utslippene til luft samtidig som det stadig innføres skjerpede miljøkrav til fly- og bil/bussparken og drivstofforbruket reduseres.

14 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 14 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 32. Forurenset grunn Ja 3 1 Forurenset grunn fra tidligere virksomhet er kartlagt og sannsynligvis oppryddet. I forbindelse med riving av Forsvarets bygningsmasse og utgravingen til flyplassen ble det fjernet store mengder søppel og gamle oljeforurensninger. Deretter ble grunnen og grunnvannet renset for store forurensingskilder. Det kan likevel avdekkes nye funn. Det foreligger prosedyrer for hvordan håndtere eventuelle slike funn. 33. Kilder til støybelastning i/ved planområdet (inkl trafikk) 34. Planen/tiltaket medfører økt støybelastning Ja 4 1 Betydelig støy fra flytrafikken. Støyforholdene overvåkes kontinuerlig. Støytiltak bygninger. Ja 4 1 Ytterligere flytrafikk med mer støy. 35. Høyspentlinje (elektromagnetisk stråling) Nei Luftspenn går utenfor planområdet. 36. Skog-/lyngbrann Ja 2 2 Skog inne i og inntil planområdet flere steder. 37. Dambrudd Nei 38. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 39. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc 40. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver osv) Nei Nei Ja 1 5 Omlasting av sprengstoff/våpen nord i planområdet. Drivstoff transporteres inn og oppbevares i planområdet. Uhell/lekkasjer mulig. Forutsettes håndtert gjennom prosedyrer. 41. Område for avfallsbehandling Nei 42. Oljekatastrofeområde Nei 43. Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet Ja 1 5 Se. pkt Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 3 Generell ulykkesrisiko trafikk. 45. Ulykke med gående/syklende Ja 1 3 Generell ulykkesrisiko, men få gående/syklende. 46. Andre ulykkespunkter langs veg eller bane Nei

15 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 15 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 47. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 48. Er det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? 49. Ulykke ved funn av eksplosiver Ja 1 5 Kritisk infrastruktur, forsvarsvirksomhet samt sted der det samles mange mennesker; mange rammes. Sikkerhetsprosedyrer flyplass. Ja 1 5 Forsvarsvirksomhet. Ja 2 3 Det kan fremdeles finnes eksplosiver under graving i området, men disse er så lang det er kjent oppryddet tidligere. Det er etablert rutiner for hvordan dette skal håndteres. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 50. Personer på arealer som skulle vært lukket Ja 1 2 Under anleggsarbeid kan det oppstå åpninger i inngjerdingen av flyvirksomheten hvor personer kan trenge inn/forville seg inn og utgjøre risiko for seg selv og andre. 51. Skader pga. byggegrop Ja 1 3 Byggegrop må sikres tilstrekkelig. Det er imidlertid få folk som ferdes her. 52. Ulykke med anleggstrafikk Ja 2 3 Generell ulykkesrisiko med store kjøretøy. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot anleggsvei til T Støy-/støvbelasting på nærmiljø fra anleggstrafikk Ja 3 2 Det må søkes å finne kjøreruter for anleggstrafikk som i minst mulig grad belaster bomiljøer. Støvdempende tiltak på eventuelle veier uten fast dekke. Tabell 4 Endelig risikovurdering Konsekvens: Sannsynlighet: 1. Ubetydelig, ufarlig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 5. Katastrofalt 4. Svært sannsynlig 18, 19, 33, Sannsynlig 21, 32 7, 24, Mindre sannsynlig 16 8, 21, 23, 27, 31, 30, 36 28, 29, 44, 49, Lite sannsynlig , 3, 13, 14, 22, 45, 51 40, 43, 47, 48

16 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 16 Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf Tabell 2. Hendelser med slikt risikonivå kommenteres her nærmere. 4.2 Naturrisiko Hendelse/situasjon nr. 7: Området er registrert med høy aktsomhet for radon da området har løsmasser med høy permeabilitet. Radon øker fare for kreft. Det forutsettes at byggeforskrifter følges slik at det ved prosjektering av bygninger med arbeidsplasser sikres mot radoninntrengning og tilstrekkelig ventilasjon. Sannsynligheten for å bli utsatt for radon blir da lav. Eksisterende terminalbygning er imidlertid bygget uten radonsikring. Radongass vil da kunne sige gjennom hele bygningskomplekset. 4.3 Sårbare naturområder og kulturmiljøer Hendelse/situasjon nr. 18: Økt flytrafikk fører til mer støy som påvirker friluftsområdene ved at naturopplevelsen kan forringes ved turer i landskapsvernområdene og skogsområdene rundt flyplassen. 4.4 Teknisk og sosial infrastruktur Hendelse/situasjon nr. 19: Planen legger til rette for økt flytrafikk som medfører økt tilbringertransport med økt bil-, buss- og togtrafikk. Det er viktig at transportinfrastrukturen dimensjoneres med tilstrekkelig kapasitet. Hendelse/situasjon nr. 23 og 24: Kapasitet på kraftforsyning og vannforsyning må tilpasses økt virksomhet og forsyningssikkerheten må ivaretas. Det er en utfordring uavhengig av denne planen å sikre tilstrekkelig kapasitet på vannforsyning framover i Ullensaker. Vannforsyningen er under utredning. 4.5 Virksomhetsrisiko Hendelse/situasjon nr. 28 og 29: Det er fare for akutt forurensning til grunn og til vann ved søl og lekkasjer av bl.a drivstoff og avisingsvæske. Akutt forurensning til luft kan skje ved brann. Dette er i dag ivaretatt ved utforming av anleggene og prosedyrer. Forurenset overvann samles opp og behandles ved Gardermoen renseanlegg. En del brukt glykol transporteres ut av området. Potensielt oljeholdig overvann behandles i oljeutskillere og egne jordrenseanlegg for hydrokarboner. I tillegg er det etablert egne løsninger for disse arealene hvor det er etablert beredskapsrutiner ved evt. søl og uhell, samt egne beredskapsledninger og oppsamlingsbasseng. Det finnes beredskapsplan for transport av flydrivstoff (CargoNet 2002). Tekniske anlegg som avisingsplattformer, VA-systemer og tankanlegg er utformet og driftes slik at vilkårene i tillatelser fra KLIF og konsesjon fra NVE skal oppfylles. Ved utvidet/ny virksomhet må dette håndteres på samme måte gjennom utforming av anlegg og etablering av prosedyrer. Hendelse/situasjon nr. 33 og 34: Flytrafikken er en betydelig støykilde. Støyforholdene overvåkes kontinuerlig. Støytiltak må planlegges for nye bygninger. Ytterligere flytrafikk gir mer støy. Ytterligere støytiltak kan bli aktuelle.

17 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 17 Hendelse/situasjon nr. 40 og 43: Området har risikofylt virksomhet og fare for ulykker med farlig gods i området da det skjer omlasting av sprengstoff/våpen nord i planområdet samt transport av drivstoff. Forsvaret har et spesialområde for håndtering av farlig gods lokalisert nord for endefeltet for den vestre rullebanen. Egne sikkerhetsbestemmelser gjelder for dette området. Drivstoff som transporteres inn og oppbevares i planområdet kan også utgjøre en risiko. Det er egen beredskapsplan for transport av flydrivstoff. Hendelse/situasjon nr. 44: Det er generelt risiko for trafikkulykker der det er trafikk. Hendelse/situasjon nr. 47 og 48: Flyplassvirksomheten kan være et sabotasje-/terrormål da flyplass er kritisk infrastruktur og et sted der mange mennesker er samlet. I tillegg kan forsvarsvirksomheten i området anses som dette. Sikkerhetsrutiner må redusere risiko så langt det er mulig. Hendelse/situasjon nr. 49: Da det finnes eksplosiver i grunnen fra tidligere virksomhet i området er det fare for ulykke i forbindelse med eventuelle funn av disse ved graving i området. Det er imidlertid etablert rutiner for hvordan dette skal håndteres. 4.6 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Hendelse/situasjon nr. 52 og 53: Anleggstrafikk utgjør en belastning for omkringliggende områder og kan innebære økt risiko for trafikkulykker og plager med støy og støv. Det må derfor søkes å finne ruter for anleggstrafikken som kommer i minst mulig konflikt med annen arealbruk og reduserer ulempene ved trafikken som f.eks. støvdempende tiltak. 5 KILDER (arealis) Påbegynt arbeid temautredning Naturmiljø/biologisk mangfold Temautredning Kulturminner Nannestad kommune, Revidert ROS-analyse 2010 OSL, Lufthavnsplan 2001, Plan for langsiktig utvikling i perioden OSL, Oslo Lufthavn Gardermoen Terminal 2, Konsekvensutredning av tiltaket, 2009 OSL, Sikkerhets- og miljøstyringsplan 2011 for OSL AS, 2011

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 Epost: post@solemarkitektur.no www.solemarkitektur.no NO 942 024 290 MVA Grunneiere/naboer/høringsparter. Deres

Detaljer