Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13"

Transkript

1 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: endelig Dato:

2 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave/dato: endelig / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Gardermoen reguleringsplan Konsekvensutredning risiko og sårbarhet Christensen Petter Utredning Flyplass Konsekvensutredning Anne Merete Andersen Petter Christensen

3 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Oslo Lufthavn as for å utarbeide områderegulering for lufthavnområdet. I henhold til det vedtatte planprogrammet skal det gjennomføres en konsekvensutredning som bl.a. skal inkludere en risiko- og sårbarhetsanalyse. Hos Oslo Lufhavn har vært John A. Røislien kontaktperson for oppdraget. Som innledning til arbeidet ble det den gjennomført er ROS-seminar, der aktuelle ressurspersoner fra Nannestad og Ullensaker kommuner deltok. ROS-analysen er gjennomført av cand.scient. Anne Merete Andersen Petter Christensen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Sandvika, Anne Merete Andersen Petter Christensen Oppdragsleder

4 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Metode Overordnet risikosituasjon og beredskap Uønskete hendelser, risiko og tiltak Analyseskjema Naturrisiko Sårbare naturområder og kulturmiljøer Teknisk og sosial infrastruktur Virksomhetsrisiko Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Kilder...16

5 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 5 1 BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROSanalysen skal ivareta dette kravet. I planprosessen er det ikke avdekket andre krav til dokumentasjon av samfunnssikkerhet i og ved planområdet. Denne ROS-analysen går imidlertid ikke detaljert inn på risiko- og sårbarhetselementer knyttet til selve flyplassdriften og flysikkerhet, men er konsentrert om grensesnittet mot samfunnet utenfor selve flyplassen. Planen omfatter eksisterende virksomhet og utvidelser av denne. Det finnes derfor etablerte systemer og rutiner for å ivareta samfunnssikkerheten på de fleste områder og en rekke temaer er vurdert og tatt hensyn til ved etablering av virksomheten gjennom tidligere prosesser. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. 2 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig) Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år) Lite sannsynlig (1) det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. år Vurdering av konsekvens av uønsket hendelse er vist i 1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010).

6 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 6 Tabell 1.

7 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 7 Tabell 1: Kriterier for vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser Skadegrad Personskade Miljøskade Skade på infrastruktur, tjenesteyting mm 1. Ubetydelig Ubetydelig skade Ubetydelig skade Systembrudd er uvesentlig 2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 3. Alvorlig Behandlingskrevende skader Midlertidig eller behandlingskrevende skade System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom 4. Svært alvorlig Personskade som medfører varig mén; mange skadd Langvarig miljøskade System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom 5. Katastrofalt Ulykke med dødsfall Varig miljøskade Uopprettelig skade på viktig samfunnsfunksjon Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i Tabell 2. Tabell 2: Matrise for risikovurdering Konsekvens: Sannsynlighet: 1. Ubetydelig, ufarlig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 5. Katastrofalt 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig. Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres. Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

8 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 8 v/anne Merete Andersen har gjennomført analysen, med innspill fra fagpersoner og på grunnlag av ulike temautredninger. Innledningsvis ble det gjennomført et møte der representanter fra OSL og Nannestad og Ullensaker kommuner kort redegjorde for aktuelle beredskapsplaner og risikovurderinger og prosedyrer for behandling av hendelser. Videre ble det diskutert aktuelle hendelser/situasjoner i analyseskjemaet i kapittel 4.1. Følgende har deltatt i analyseprosessen: Fra OSL: Ingebjørg Lajord og Tom Erling Moen Fra Ullensaker kommune: Elisabet Frøyland, Bjørn Hagen, John Silseth og Atle Sander Fra Nannestad kommune: Anne Lise Koller og Kai Krog Halse Fra Asplan Viak: Petter Christensen og Anne Merete Andersen Deltakerne har lest og kommentert et utkast til rapport. 3 OVERORDNET RISIKOSITUASJON OG BEREDSKAP Det ble i 2003 gjennomført en felles overordnet beredskapsanalyse for kommunene Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum. I denne er det gjennomgått er rekke aktuelle hendelser og kommunenes beredskap og rutiner relatert til dette. Kommunene har i sine planverk dekket disse områdene. OSL har for sitt område en rekke beredskapsplaner og krisehåndteringsplan samt at det er gjennomført en rekke risikovurderinger spesielt i tilknytning til planene for utbygging av terminalen (T2). Ullensaker kommune er utpekt av Helsedirektoratet med et særskilt beredskapsansvar for OSL etter det internasjonale helsereglement (IHR). Dette ansvaret er knyttet til eventuelle masseevakueringer og smittevernhendelser. Kommunen har to faste medlemmer i OSLs beredskapsutvalg. Kommunens beredskapsansvar etter Sivilbeskyttelsesloven ivaretas gjennom den overordnede beredskapsplanen for etablering av kriseledelse med tilhørende delplaner. Ullensaker kommune har gjennomført ROS-analyser for sine virksomhetsområder. Det er ikke kjent vesentlige risikositasjoner som er spesielt relevante for planområdet. Nannestad kommune har også beredskapsplan for etablering av kriseledelse og har Iaget beredskapsplaner for den kommunale virksomheten. Det finnes også beredskapsplan mot akutt forurensning. I Nannestad er det vurdert risiko for masseutglidning i tilknytning til kvikkleire. Disse områdene ligger like utenfor planområdet for denne planen.

9 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 9 4 UØNSKETE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK 4.1 Analyseskjema Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i Tabell 3. Tabell 3: Bruttoliste mulige uønskete hendelser Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak Naturrisiko Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred; steinsprang Ja 1 3 Mesteparten av planområdet ligger på breelvavsetning, men i syd og vest for planområdet er det tykt dekke av havavsetning. Fare for ras i ravineområdet sørvest for planområdet. Det har skjedd noen leirskred og andre løsmasseskred her. Lite sannsynlig at planområdet påvirkes. 2. Snø-/isras Nei 3. Flomras; kvikkleire Ja 1 3 Høy faregrad for kvikkleire rett vest for planområdet, men det er ikke registrert fare for dette i selve planområdet. Det er viktig at grunnvannsbalansen opprettholdes. Dette må det tas spesielt hensyn til der store flater asfalteres igjen. 4. Elveflom Nei 5. Tidevannsflom; stormflo Nei 6. Havnivåstigning Nei 7. Radongass Ja 3 2 Området er registrert med høy aktsomhet for radon med løsmasser med høy permeabilitet. Det forutsettes at det ved prosjektering av bygninger med arbeidsplasser sikres mot radoninntrengning og tilstrekkelig ventilasjon. Eksisterende terminalbygning er imidlertid bygget uten radonsikring og radongass vil kunne sige inn i terminal Vindutsatt Ja 2 2 Store åpne flater. Fare for vindkast.

10 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 10 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 9. Nedbørutsatt Nei Store tette flater medfører at en må ha fokus på å kunne ta unna vannmengdene på en forsvarlig måte. 10. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc) Nei Like utenfor planområdet finnes raviner og grytehull. Tiltaket gir ikke økt fare for fall i disse. Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 11. Sårbar flora Nei Det er ikke registrert sårbar flora i planområdet. Det skal foretas naturtypekartlegging sommeren Sårbar fauna/fisk Nei Det er registrert en lokalt viktig naturtypelokalitet med dammer i vestenden av rullebanen ved plattform nord. Dammene bør ha potensial for liten salamander selv om ingen ble registrert ved kartlegging av dammene i Det ble samtidig registrert liten salamander i en grøft i området. Dammene berøres ikke av tiltaket. 13. Naturverneområder Ja 1 3 Romerike landskapsvernområde ligger sør for flyplassen. I tillegg er områdene Aurmoen og Elstad nord og nordøst for flyplassen vernet som landskapsvernområder. Tiltak for å hindre fare for skade på disse områdene er beskrevet i tidligere plandokumenter for Gardermoen og håndteres gjennom dagens prosedyrer. 14. Vassdragsområder Ja 1 3 Vassdrag kan bli påvirket med forurenset vann direkte til vassdrag eller tilførsel med grunnvannet eller inngrep ved anleggsarbeidet og flyplassaktiviteter tett inntil vassdrag. Fordrøyningsbasseng reduserer fare for store vannmengder/utslipp til vassdrag. Det planlegges ikke aktivitet ved vassdrag.

11 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 11 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 15. Automatisk fredete kulturminner Nei Stor forekomst av automatisk fredete kulturminner rett vest for planområdet. Gravfeltet og bautaen på Vigdesteinmoen ligger utenfor planområdet. 16. Nyere tids kulturminne/-miljø Ja 2 1 Terminalbygget og flytårnet utgjør kulturminner som dokumenterer det 20.århundre og er foreslått fredet. Siktlinjer og flyplassens enhetlige design ivaretas i planen. Den gamle charterterminalen er ansett bevaringsverdig, men er i dårlig stand og det legges i planen opp til at den rives. Skal dokumenteres før riving. Ved utbyggingen av flyplassen ble en rekke bygninger som ble direkte berørt flyttet til kulturhistorisk senter vest for planområdet. 17. Viktige landbruksområder (både jord-/skogressurser og kulturlandskap) Nei Arealene vest og nord for flyplassen er dyrket mark eller skogmark. I øst er det mest skogmark. Disse områdene ligger utenfor planområdet og berøres ikke av tiltak. 18. Parker og friluftsområder Ja 4 1 Økt flytrafikk fører til mer støy som kan forringe naturopplevelsen ved turer i landskapsvernområdene og skogsområdene rundt flyplassen. Teknisk og sosial infrastruktur Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 19. Vei, bru, knutepunkt Ja 4 1 Planen legger til rette for økt flytrafikk. Innebærer økt tilbringertransport med økt bil-, buss- og togtrafikk. Transportinfrastruktur må dimensjoneres med tilstrekkelig kapasitet. 20. Havn, kaianlegg, farleder Nei 21. Sykehus/-hjem, andre inst. Ja 3 1 Etablerte rutiner vil fungere også ved økt flytrafikk. Den økte passasjermengden vil kunne medføre økt behov for medisinsk hjelp. Det kan utledes av det internasjonale helsereglementet (IHR) at objekteier må tilrettelegge

12 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 12 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak for lokaler på eller i nærheten av flyplassen utstyrt som legekontor til behandling av evt. syke passasjerer. Prosess for å få på plass dette er initiert av Ullensaker kommune, og en avklaring på dette er ventet. 22. Brann/politi/ambulanse/ sivilforsvar (utrykningstid mm) Ja 1 3 Nød- og utrykningsetatene må dimensjonere sin virksomhet til økt virksomhet ved flyplassen/flere passasjerer. Grensesnitt for de ulike aktørenes ansvarsområder er avklart og det er etablerte systemer som fungerer og som også vil fungere ved økt flytrafikk. Fremkommelighet for disse må ivaretas ved økt biltrafikk slik at forsinkelser unngås. 23. Kraftforsyning Ja 2 2 Kapasitet må eventuelt tilpasses økt virksomhet og forsyningssikkerhet ivaretas. 24. Vannforsyning Ja 3 2 Økt vannforsyning ved økt virksomhet. Tilstrekkelig kapasitet i området må sikres. Utfordring i området i dag, men vannforsyningen er under utredning. 25. Forsvarsområde Nei Forsvarsvirksomhet innenfor planområdet påvirkes ikke av tiltaket. 26. Tilfluktsrom Ja 1 1 Tilfluktsromkapasiteten i tilknytning til planområdet kan være for liten ved økt virksomhet/flere reisende. Objekteier (OSL) har ansvar for tilfluktsrom. I forbindelse med T2-planene er det avklart at de to eksisterende tilfluktsrommene skal rives og det skal bygges to nye. For oppføring av andre bygg utover det som gjelder T2, må det sendes dispensasjonssøknad til Sivilforsvaret som vil bli innvilget. 27. Jernbane Ja 2 2 Mer togtrafikk gir økt risiko for hendelser med tog. Økt flytrafikk gir mer transport av drivstoff inn (med tog). Evt. driftsstans lammer viktig del av tilbringertransporten. Det er i dag alternative driftslinjer

13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 13 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak mellom Oslo og Asper som kan sikre tilbringertjenesten ved driftsstans/ulykker. På strekningen Asper Gardermoen er man mer sårbar da det ikke er alternativ linje. Virksomhetsrisiko Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 28. Kilder til akutt forurensning i/ved planområdet 29. Tiltak i planområdet som medfører fare for akutt forurensning 30. Kilder til permanent forurensning i/ved planområdet 31. Tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag Ja 2 3 Dette kan være søl av kjemikalier ved flyplassvirksomheten, søl/lekkasje drivstoff og evt. avgasser ved brann. Anlegg og prosedyrer er utformet for å ivareta krav slik at forurensning unngås. Ja 2 3 Mer avising av fly kan gi større fare for forurensing av grunn/vann. Ivaretas i utforming av anlegg og prosedyrer. Ja 2 2 Dagens bruk av kjemikalier og drivstoff gir kontinuerlig fare for forurensning av grunn og vann, men anlegg og prosedyrer er utformet for å unngå dette. Snødeponi kan gi konsentrasjon av kjemikalier på begrenset område. Må håndtere smeltevann. Dette samles opp og ledes i dag til store fordrøyningsbasseng før det tilføres kommunalt nett og renses ved Gardermoen renseanlegg. Eksos fra flytrafikk og utslipp til luft fra annen virksomhet er kontinuerlig i området. Målinger har vist at grenseverdier i forurensningsloven ikke overskrides i dag. OSL overvåker luftkvaliteten kontinuerlig. Utslippsreduserende tiltak planlegges/er iverksatt fra OSL. Ja 2 2 Økt virksomhet gir økt bruk av kjemikalier og drivstoff som kan lekke ut. Økt trafikk vil øke utslippene til luft samtidig som det stadig innføres skjerpede miljøkrav til fly- og bil/bussparken og drivstofforbruket reduseres.

14 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 14 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 32. Forurenset grunn Ja 3 1 Forurenset grunn fra tidligere virksomhet er kartlagt og sannsynligvis oppryddet. I forbindelse med riving av Forsvarets bygningsmasse og utgravingen til flyplassen ble det fjernet store mengder søppel og gamle oljeforurensninger. Deretter ble grunnen og grunnvannet renset for store forurensingskilder. Det kan likevel avdekkes nye funn. Det foreligger prosedyrer for hvordan håndtere eventuelle slike funn. 33. Kilder til støybelastning i/ved planområdet (inkl trafikk) 34. Planen/tiltaket medfører økt støybelastning Ja 4 1 Betydelig støy fra flytrafikken. Støyforholdene overvåkes kontinuerlig. Støytiltak bygninger. Ja 4 1 Ytterligere flytrafikk med mer støy. 35. Høyspentlinje (elektromagnetisk stråling) Nei Luftspenn går utenfor planområdet. 36. Skog-/lyngbrann Ja 2 2 Skog inne i og inntil planområdet flere steder. 37. Dambrudd Nei 38. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 39. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc 40. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver osv) Nei Nei Ja 1 5 Omlasting av sprengstoff/våpen nord i planområdet. Drivstoff transporteres inn og oppbevares i planområdet. Uhell/lekkasjer mulig. Forutsettes håndtert gjennom prosedyrer. 41. Område for avfallsbehandling Nei 42. Oljekatastrofeområde Nei 43. Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet Ja 1 5 Se. pkt Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 3 Generell ulykkesrisiko trafikk. 45. Ulykke med gående/syklende Ja 1 3 Generell ulykkesrisiko, men få gående/syklende. 46. Andre ulykkespunkter langs veg eller bane Nei

15 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 15 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 47. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 48. Er det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? 49. Ulykke ved funn av eksplosiver Ja 1 5 Kritisk infrastruktur, forsvarsvirksomhet samt sted der det samles mange mennesker; mange rammes. Sikkerhetsprosedyrer flyplass. Ja 1 5 Forsvarsvirksomhet. Ja 2 3 Det kan fremdeles finnes eksplosiver under graving i området, men disse er så lang det er kjent oppryddet tidligere. Det er etablert rutiner for hvordan dette skal håndteres. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 50. Personer på arealer som skulle vært lukket Ja 1 2 Under anleggsarbeid kan det oppstå åpninger i inngjerdingen av flyvirksomheten hvor personer kan trenge inn/forville seg inn og utgjøre risiko for seg selv og andre. 51. Skader pga. byggegrop Ja 1 3 Byggegrop må sikres tilstrekkelig. Det er imidlertid få folk som ferdes her. 52. Ulykke med anleggstrafikk Ja 2 3 Generell ulykkesrisiko med store kjøretøy. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot anleggsvei til T Støy-/støvbelasting på nærmiljø fra anleggstrafikk Ja 3 2 Det må søkes å finne kjøreruter for anleggstrafikk som i minst mulig grad belaster bomiljøer. Støvdempende tiltak på eventuelle veier uten fast dekke. Tabell 4 Endelig risikovurdering Konsekvens: Sannsynlighet: 1. Ubetydelig, ufarlig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 5. Katastrofalt 4. Svært sannsynlig 18, 19, 33, Sannsynlig 21, 32 7, 24, Mindre sannsynlig 16 8, 21, 23, 27, 31, 30, 36 28, 29, 44, 49, Lite sannsynlig , 3, 13, 14, 22, 45, 51 40, 43, 47, 48

16 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 16 Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf Tabell 2. Hendelser med slikt risikonivå kommenteres her nærmere. 4.2 Naturrisiko Hendelse/situasjon nr. 7: Området er registrert med høy aktsomhet for radon da området har løsmasser med høy permeabilitet. Radon øker fare for kreft. Det forutsettes at byggeforskrifter følges slik at det ved prosjektering av bygninger med arbeidsplasser sikres mot radoninntrengning og tilstrekkelig ventilasjon. Sannsynligheten for å bli utsatt for radon blir da lav. Eksisterende terminalbygning er imidlertid bygget uten radonsikring. Radongass vil da kunne sige gjennom hele bygningskomplekset. 4.3 Sårbare naturområder og kulturmiljøer Hendelse/situasjon nr. 18: Økt flytrafikk fører til mer støy som påvirker friluftsområdene ved at naturopplevelsen kan forringes ved turer i landskapsvernområdene og skogsområdene rundt flyplassen. 4.4 Teknisk og sosial infrastruktur Hendelse/situasjon nr. 19: Planen legger til rette for økt flytrafikk som medfører økt tilbringertransport med økt bil-, buss- og togtrafikk. Det er viktig at transportinfrastrukturen dimensjoneres med tilstrekkelig kapasitet. Hendelse/situasjon nr. 23 og 24: Kapasitet på kraftforsyning og vannforsyning må tilpasses økt virksomhet og forsyningssikkerheten må ivaretas. Det er en utfordring uavhengig av denne planen å sikre tilstrekkelig kapasitet på vannforsyning framover i Ullensaker. Vannforsyningen er under utredning. 4.5 Virksomhetsrisiko Hendelse/situasjon nr. 28 og 29: Det er fare for akutt forurensning til grunn og til vann ved søl og lekkasjer av bl.a drivstoff og avisingsvæske. Akutt forurensning til luft kan skje ved brann. Dette er i dag ivaretatt ved utforming av anleggene og prosedyrer. Forurenset overvann samles opp og behandles ved Gardermoen renseanlegg. En del brukt glykol transporteres ut av området. Potensielt oljeholdig overvann behandles i oljeutskillere og egne jordrenseanlegg for hydrokarboner. I tillegg er det etablert egne løsninger for disse arealene hvor det er etablert beredskapsrutiner ved evt. søl og uhell, samt egne beredskapsledninger og oppsamlingsbasseng. Det finnes beredskapsplan for transport av flydrivstoff (CargoNet 2002). Tekniske anlegg som avisingsplattformer, VA-systemer og tankanlegg er utformet og driftes slik at vilkårene i tillatelser fra KLIF og konsesjon fra NVE skal oppfylles. Ved utvidet/ny virksomhet må dette håndteres på samme måte gjennom utforming av anlegg og etablering av prosedyrer. Hendelse/situasjon nr. 33 og 34: Flytrafikken er en betydelig støykilde. Støyforholdene overvåkes kontinuerlig. Støytiltak må planlegges for nye bygninger. Ytterligere flytrafikk gir mer støy. Ytterligere støytiltak kan bli aktuelle.

17 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 17 Hendelse/situasjon nr. 40 og 43: Området har risikofylt virksomhet og fare for ulykker med farlig gods i området da det skjer omlasting av sprengstoff/våpen nord i planområdet samt transport av drivstoff. Forsvaret har et spesialområde for håndtering av farlig gods lokalisert nord for endefeltet for den vestre rullebanen. Egne sikkerhetsbestemmelser gjelder for dette området. Drivstoff som transporteres inn og oppbevares i planområdet kan også utgjøre en risiko. Det er egen beredskapsplan for transport av flydrivstoff. Hendelse/situasjon nr. 44: Det er generelt risiko for trafikkulykker der det er trafikk. Hendelse/situasjon nr. 47 og 48: Flyplassvirksomheten kan være et sabotasje-/terrormål da flyplass er kritisk infrastruktur og et sted der mange mennesker er samlet. I tillegg kan forsvarsvirksomheten i området anses som dette. Sikkerhetsrutiner må redusere risiko så langt det er mulig. Hendelse/situasjon nr. 49: Da det finnes eksplosiver i grunnen fra tidligere virksomhet i området er det fare for ulykke i forbindelse med eventuelle funn av disse ved graving i området. Det er imidlertid etablert rutiner for hvordan dette skal håndteres. 4.6 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Hendelse/situasjon nr. 52 og 53: Anleggstrafikk utgjør en belastning for omkringliggende områder og kan innebære økt risiko for trafikkulykker og plager med støy og støv. Det må derfor søkes å finne ruter for anleggstrafikken som kommer i minst mulig konflikt med annen arealbruk og reduserer ulempene ved trafikken som f.eks. støvdempende tiltak. 5 KILDER (arealis) Påbegynt arbeid temautredning Naturmiljø/biologisk mangfold Temautredning Kulturminner Nannestad kommune, Revidert ROS-analyse 2010 OSL, Lufthavnsplan 2001, Plan for langsiktig utvikling i perioden OSL, Oslo Lufthavn Gardermoen Terminal 2, Konsekvensutredning av tiltaket, 2009 OSL, Sikkerhets- og miljøstyringsplan 2011 for OSL AS, 2011

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland.

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Oppdragsgiver: Oppdrag: Sortland Boligstiftelse ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Dato: 20161117 Skrevet av: Dagmar Kristiansen Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: 600317

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Finnøy Kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Ladstein næringsområde Ladstein næringsområde Dato: 31.05.2015 Skrevet av: Irene Hegre Kvalitetskontroll: Margrete U. Stople 1.

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Forsand Kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Detaljregulering Lysebotn Dato: 13.11.15 Skrevet av: Margrete U Stople Kvalitetskontroll: Trygve Valen 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011).

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011). Oppdragsgiver: Gratangen kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Gratangen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll: Sigrid Rasmussen 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave: 1 Dato: 2017-05-08 ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave/dato:

Detaljer

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Dato: 2012-09-17 Skrevet av: Kristina Schröder Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hanne Skeltved 522010 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Dato: 2015-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen.

For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. Oppdragsgiver: Backe Prosjekt AS Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Jaktlia 1 Dato: 2013-05-30 Skrevet av: Anne Merete Andersen Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Oppdragsnr: 532656 1.

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan for hytteområde for eiendom gnr/bnr 110/1, Nordlenangen, Lyngen kommune

ROS-analyse for Reguleringsplan for hytteområde for eiendom gnr/bnr 110/1, Nordlenangen, Lyngen kommune Oppdragsgiver: Oppdrag: Bjarne Leonhardsen ROS-analyse for Reguleringsplan for hytteområde for eiendom gnr/bnr 110/1, Nordlenangen, Lyngen kommune Dato: 2016-04-29 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll:

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380 Lunheim Utbyggingsselskap AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2 Dato: 2011-04-11 Oppdragsgiver: Oppdrag: Lunheim Utbyggingsselskap AS ROS-analyse i forbindelse

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Rolf Arne Frantzen Oppdrag: ROS-analyse for Detaljregulering Hellesjyen 51/47 m fl. Dato: 23.03.2017 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll: Sigrid Rasmussen 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Østveien 26 gbnr 9-51 mfl

ROS-analyse for reguleringsplan for Østveien 26 gbnr 9-51 mfl Oppdragsgiver: Oppdrag: Slettom/ Pettersen-Hagh ROS-analyse for reguleringsplan for Østveien 26 gbnr 9-51 mfl Dato: 2014-05-15 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for plan 2014 148. Detaljregulering for barne- og ungdomsskole gnr 29 bnr 3 Figgjo. Dato: 29.04.216 Skrevet av: Stian Rugtvedt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for infrastrukturtiltak ved Søve

ROS-analyse for reguleringsplan for infrastrukturtiltak ved Søve Oppdragsgiver: Oppdrag: TFK Eiendom ROS-analyse for reguleringsplan for infrastrukturtiltak ved Søve Dato: 2012-12-20 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Spikkestadveien 3-5

Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Spikkestadveien 3-5 Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Spikkestadveien 3-5 Dato: 2013-09-04 Skrevet av: Jan Martin Ståvi Kvalitetskontroll: Petter Christensen 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Harstad sentrum 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse vet 10.04.2015 INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Metode... 2 3 overordnet risikosituasjon... 4 4 uønskete hendelser, risiko og tiltak...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby

ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby Oppdragsgiver: Oppdrag: Rose Eiendom AS ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby Dato: 2016-10-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Sissel Nybro 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

PS Utvikling AS. ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde. Utgave: 1 Dato:

PS Utvikling AS. ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde Utgave: 1 Dato: 2017-09-01 ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Oppdrag: Våler kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Storskjæret Dato: 2014-06-24 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll: Anne-Lise Sæther 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SKIFTODDEN PÅ OFTENES I SØGNE KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Br. Evensen Eiendom AS Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Zoarbakken 4 Dato: 2017-02-22 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Sissel Nybro 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde Utgave: 1 Dato: 2015-11-20 ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Høvåg sentrumsområde Utgave/dato:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsendring for Idrettens hus Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering Nytt Pasienthotell UNN eiendommene.124/86, 124/99, og 128/99 Risiko og Sårbarhetsanalyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR EIGERSUND MOTORSPORTSSENTER Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko

Detaljer

Firma/etat. ROS-analyse for Limkjær. Utgave: 1 Dato:

Firma/etat. ROS-analyse for Limkjær. Utgave: 1 Dato: Firma/etat ROS-analyse for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 ROS-analyse for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Firma/etat ROS-analyse for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14 Arkivreferanse:

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Lahelle vest i Porsgrunn kommune

ROS-analyse for reguleringsplan for Lahelle vest i Porsgrunn kommune Oppdragsgiver: Oppdrag: JM Norge AS ROS-analyse for reguleringsplan for Lahelle vest i Porsgrunn kommune Dato: 2015-03-02 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad

ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad Oppdragsgiver: Oppdrag: Porsgrunn Kommune ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. ROS-analyse for reguleringsplan for Nordli. Dato: Skrevet av: Ida Haukeland Janbu Kvalitetskontroll: Ingrid B.

NOTAT 1. BAKGRUNN. ROS-analyse for reguleringsplan for Nordli. Dato: Skrevet av: Ida Haukeland Janbu Kvalitetskontroll: Ingrid B. Oppdragsgiver: Oppdrag: Trondheim kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Nordli Dato: 2017-03-09 Skrevet av: Ida Haukeland Janbu Kvalitetskontroll: Ingrid B. Sæther 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kryssingsspor

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kryssingsspor Oppdragsgiver: Oppdrag: Jernbaneverket ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kryssingsspor Dato: 2011-08-15 Skrevet av: Jan Martin Ståvi Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Kai Lande 526761 1. BAKGRUNN

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Ullensaker kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs del av Vardevegen Dato: 13.06.2017 Skrevet av: Anne Merete Andersen Kvalitetskontroll: Harald Kvifte

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv.16 Jernbaneundergang på Grua Reguleringsplan Lunner kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 03.03.2016 RI SI KO OG SÅRB ARH ETSAN ALYSE REGULERINGSPLAN FOR FV.16 JERNBANEUNDERGAN

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

FrankJacobsen/Rune Gjernes. ROS-analyse for Vindvik/Limkjær. Utgave: 2 Dato:

FrankJacobsen/Rune Gjernes. ROS-analyse for Vindvik/Limkjær. Utgave: 2 Dato: FrankJacobsen/Rune Gjernes ROS-analyse for Vindvik/Limkjær Utgave: 2 Dato: 2013-12-04 ROS-analyse for Vindvik/Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vindvik/Limkjær Utgave/dato:

Detaljer

Rapport. Vestvågøy kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for Sykehusbakken, Gravdal. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001

Rapport. Vestvågøy kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for Sykehusbakken, Gravdal. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001 Rapport Vestvågøy kommune OPPDRAG Reguleringsplan for Sykehusbakken, Gravdal EMNE DOKUMENTKODE 712458 PLAN-RAP-001 Side 2 av 18 06. oktober 2014 / Revisjon 00 712458-PLAN-RAP-001 Innledning Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Oppdrag: ROS-analyse for omregulering for gbnr 32/13,21,23 Dato: 2015-09-04 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn 30.06.14 1. Generelt Plan-og bygningslovenforutsetteri 4.3at detblir utarbeidetros-analysefor arealplanersom leggertil rettefor

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Figur 1 Illustrasjonsplan Reguleringsplan Joa, boligområde.

NOTAT 1. BAKGRUNN. Figur 1 Illustrasjonsplan Reguleringsplan Joa, boligområde. Oppdragsgiver: ØsterHusAS Oppdrag: ROS-analyse for Detaljregulering 0571 Joa, boligområde. Dato: 13.05.2016 Skrevet av: Margrete Stople Kvalitetskontroll: Trygve Valen 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa grense.

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa grense. Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai 2016 Høringsutgave ROS-analyse Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa Svv 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv 710 Ner Høgsetvatnet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Naustgjerdet Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSAALYSE Emne: Innspill reguleringsplanforslag Felt 1, Langåsen - Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Jon Døviken, WSP orge AS Prosjektnr: Rapportnavn: ROS analyse Felt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen.

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen. Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai 2016 Høringsutgave ROS-analyse Fv 710 Storkruktjønna - Svv 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv 710 Storkruktjønna 1.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv.16 Jernbaneundergang på Grua Reguleringsplan Lunner kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 11.05.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANG

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer