Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune."

Transkript

1 Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret

2 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage med organisasjons- og kompetanseutvikling. Dette får stadig større plass i vår virksomhet og Familiesenterpsykologene og PPtjenesten ønsker nå å sette i system det kurstilbudet vi gir. På bakgrunn av de henvendelser og henvisninger vi har fått fra skole og barnehage de siste årene har vi utarbeidet en rekke kurs som vi nå ønsker å tilby i form av en kurskatalog. Dette har vært mulig å få til takket være økonomisk bidrag fra Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold som ønsker å styrke det systemrettede arbeidet mot barnehage og skole. Vi vet at økt kunnskap har stor betydning for endring av praksis, noe som er viktig i vårt arbeid med barn og unge. Prosjektet er en videreføring i økt satsing på systemrettet arbeid og samarbeid på tvers av faggrupper. Vårt mål er å utvide målgruppe og bidragsyterne til kurskatalogen til å gjelde flere fra høsten 2015 En takk til de ansatte i PP-tjenesten og Psykologtjenester som har utarbeidet kursene og til prosjektgruppa som har utarbeidet kurskatalogen. Vi håper du vil ta kurskatalogen i bruk og finne tilbud som kan være interessant for din barnehage eller skole. Larvik, mai 2014 Ingunn Hjelm Re-leder Barne- og ungdomstjenester Grethe Teigen Avdelingsleder PP-tjenesten <#> 3

3 Innhold: Brukerveiledning: 4 med fastsatt dato: 6 1 Matematikkvansker 6 2 Nettspill/gaming 7 Brukerveiledning: I kurskatalogens innholdsfortegnelse finner du en oversikt over alle kursene vi tilbyr i skoleåret 2014/15. ene er nummerert og under hvert kurs vil du finne informasjon om kursets innhold, kursholdere, hvem kurset er beregnet for, dets form, varighet, sted, pris, og hvordan du kan melde deg på. katalogen inneholder 5 ulike former for kompetansehevingstiltak: med fastsatt dato Fagnettverk med fastsatt dato som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole (for personalet) som kan bestilles til foreldremøter på den enkelte barnehage/skole, 1 1 ½ times foredrag Faginnspill som kan bestilles til foreldremøter på den enkelte barnehage/skole, minutters innspill. Da kursene er forskjellige, vil også påmeldingen bli ulik. Under hvert kurs står det beskrevet hvordan påmeldingen skal skje. Kort fortalt vil kommunens kursportal benyttes til de kursene som har fastsatt dato; mens eget skjema brukes til kurs som skal bestilles til barnehager/skoler (se vedlegg bak i katalogen). Det må påregnes 3 ukers saksbehandlingstid av bestillingen. Det settes en liten kursavgift til dekning av våre utgifter. Faktura tilsendes i etterkant av kurset. Forbehold: Omfanget av kurs som kan gjennomføres vil måtte justeres i forhold til omfanget av henviste individsaker. Det vil kunne bli forandringer i tilbudet dersom det skulle oppstå personalmessige endringer som gjør dette nødvendig. Fagnettverk med fastsatt dato: 8 3 Bruk av TEACCH og sosiale historier i arbeidet med elever innenfor autismespekteret 8 4 Kommunikasjon for alle! 9 5 Smarte hjelpere 10 som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole: 11 6 Språket berikelse eller begrensning? 11 7 Flerspråklige barn og unge. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole 12 8 Matematikkvansker 13 9 Bruk av ipad i barnehage og skole IOP som praktisk arbeidsverktøy Autismespekterforstyrrelser Jenter vi undres over gode tiltak for jenter med ADHD Barn og skilsmisse Den vanskelige samtalen «Barnet med det svarte blikket» Relasjonsledelse for barn og unge med store psykososiale vansker 21 som kan bestilles til foreldremøter; forelesning 1-1½ timer: Ungdommens psykiske helse Alternativ til kjeft Nettspill/gaming: «Det er bare et spill» Fagtemaer som kan bestilles til foreldremøter: minutter 25 Presentasjon av kursholderne: 26 SKJEMA FOR BESTILLING AV KURS

4 med fastsatt dato med fastsatt dato 1 2 Matematikkvansker Et kurs som tar for seg teori om hva matematikkvansker er, hvilke kjennetegn vi skal se etter, hvilke strategier vi bør bruke for å forebygge og gode tiltak for barn som har utviklet disse vanskene. holder: PP-rådgivere Rita Ekman, Trude Nystad og Kari Marie Kobro Når: Tirsdag 23. september 2014, kl For hvem: Lærere/førskolelærere på småskoletrinnet Forelesning med praktiske eksempler og dialog Varighet: 2 1 /2 time Sted: Romberggt. 4; Tjølling Antall deltakere: Minimum 10 maksimum 30 kr.100 pr. deltaker Påmelding: Kommunens kursportal innen 12. september 2014 NB! et kan også bestilles til den enkelte skole. Se kurs 8. Nettspill/gaming Fakta, forståelse og intervensjon. Nettspill/gaming som fenomen av ny teknologi. Fra å være passive tilskuere har vi nå flere mediekanaler der vi kan delta aktivt. Det finner sted en teknologisk revolusjon som påvirker både våre kommunikasjonsvaner og underholdningsvaner. Hvordan forholde seg til unge mennesker med virtuelle opplevelser og erfaringer som en selv ikke kjenner til? holder: Psykolog Silke Gjetrang Når: 29. oktober 2014, kl For hvem: Sosiallærere, helsesøstre, miljøarbeidere, barnevernsansatte mm. Forelesning med korte gruppeoppgaver Varighet: 1 1 /2 2 timer Sted: Mesterfjellet skole Antall deltakere: Minimum 10 maksimum 50 Arbeidskrav: Gjøre seg kjent på forhånd med: - Barn og digitale medier 2010; Medietilsynet - Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdom (NOVA rapport 18/10) kr.100 pr. deltaker Påmelding: Kommunens kursportal innen 17. oktober Arrangør: Familiesenterpsykologene 6 7

5 Fagnettverk med fastsatt dato Fagnettverk med fastsatt dato 3 4 Bruk av TEACCH og sosiale historier i arbeidet med elever innenfor autismespekteret Å arbeide med barn innenfor autismespekteret krever en annen forståelse og tilnærming enn det umiddelbare og spontane. Vi inviterer derfor til et fagnettverk der vi kan dele erfaringer med hverandre og der vi ser nærmere på metoder som har vist seg effektive for barn med disse vanskene. Du får en innføring i TEACCH metoden som handler om hvordan du kan strukturere opp undervisningssituasjonen og vi ser på metoden «Sosiale historier» og hvordan denne kan brukes til å utvikle ønsket atferd og økt forståelse av sosiale koder og situasjoner for eleven. holder: PP-rådgivere; Ann Cathrin Oxholm og Kari Marie Kobro (gjesteforeleser; Kristine Halvorsen) Når: 18. september, 16. oktober, 20. november Alle dager kl For hvem: Team som jobber med elever innenfor autismespekteret. Minimum kontaktlærer, assistent og spes.ped.ansvarlig for den enkelte elev. Det vil være aktuelt å prøve ut metodene og de pedagogiske tipsene som gis, mellom hver samling. Et praktisk rettet nettverk der en bruker deltakernes erfaringer og knytter disse opp mot teorien som presenteres. Varighet: 3 x 2 timer Sted: Romberggt. 4; Brunlanes Antall deltakere: Minimum 8 maksimum 12 kr. 500 pr. skole som deltar Påmelding: Kommunens kursportal innen 8. september 2014 Kommunikasjon for alle! Et fagnettverk for barnehagepersonale som arbeider med barn som har behov for alternativ støttende kommunikasjon (ASK): Hvordan implementere hele språkets utvikling ved bruk av ASK? Hva skal man velge av de ulike alternativene ASK tilbyr? Presentasjon av ulike kartleggingsverktøy og utvikling av konkret materiell. holder: Spesialpedagog Kari Elisabeth F. Klyve og PP-rådgiver Helene M. Kjær. Når: 18. september 2014, 6. november 2014, 26. februar 2015 og 16. april Alle dager kl For hvem: Pedagogisk personale i barnehagen, støttepedagoger og assistenter. En blanding av teori og praksis. Vi bruker hverdagserfaringer som utgangspunkt for dialog. Varighet: 4 x 2 timer Sted: Romberggt. 4; Larvik Antall deltakere: Minimum 8 maksimum 12 Arbeidskrav: Det er et ønske at hver og en deler av sine erfaringer og kommer med praktiske ideer til materiell. kr. 500 pr. barnehage som deltar Påmelding: Kommunens kursportal innen 8. september NB: Det anbefales at kurs 11 om autismespekterforstyrrelser gjennomføres på skolen. 9

6 Fagnettverk med fastsatt dato som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole 5 6 Smarte hjelpere Hva er byggesteiner for angst og depresjon? Hvordan håndtere og mestre angst og tristhet hos barn? et er tredelt: 1. Generelt om angst og depresjon 2. Tristhet: Tenkestiler og følelser; verktøykassa for depresjon 3. Angst: Å forstå angst; å hjelpe barn ut av angsten holder: Psykolog fra Familiesenteret Når: 14. januar, 28. januar og 11. februar Alle dager kl For hvem: Sosiallærere, helsesøstre, miljøarbeidere Forelesning, øvelser og gruppearbeid Sted: Stavern Familiesenter Varighet: 3 X 2 timer Antall deltakere: Minimum 10 maksimum 20 kr.100 pr. deltaker Påmelding: Kommunens kursportal innen 1. desember Arrangør: Familiesenterpsykologene Språket berikelse eller begrensning? Språket er en del av vår identitet. Vi bruker språket til å formidle og argumentere, resonnere, tenke og føle, samhandle og forstå. Hvordan er det å være et barn med språklige vansker? Og hvordan er det å være pedagog for et barn med språklige vansker? Dette kurset vil gi deg økt kunnskap og en grundig innføring i: Språk og språkutvikling. Hvordan forstå og møte barn med språklige vansker? Tiltak og språkstimulering i barnehagen, skolen og i samarbeid med hjemmet. Begrepslæring, en strukturert undervisningsmodell utarbeidet av Bredtvet kompetansesenter. holder: PP-rådgivere Julie Nyegaard Hauger og Ann Cathrin Oxholm For hvem: Personalet i barnehage og barneskole Forelesning med gruppearbeid og casedrøfting. et vil bli delt i to. Det gis refleksjonsoppgaver fra første til andre kursdag. Varighet: 2 ganger 3 timer, ikke mer enn tre uker mellom 1. og 2. kurs. Sted: Avklares med kursholderne Antall deltakere: Minimum 10 maksimum 40 Arbeidskrav: Gjøre seg kjent med : «En veileder om begrepslæring, - en strukturert undervisningsmodell for barn og unge med språkvansker» utarbeidet av Bredtvet kompetansesenter kr. 250 pr. barnehage/skole Påmelding: Skolen/barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/ barnehagen og kursholderne

7 som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole 7 8 Flerspråklige barn og unge. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole et tar utgangspunkt i kjente utfordringer i arbeidet med flerspråklige barn og elever. Hvordan forstår vi vår kartlegging av disse barnas ressurser og hvilken tilnærming og metodebruk er viktige i arbeidet med flerspråkliges læring. et legger vekt på praktiske eksempler hentet fra hverdagen i barnehagen og klasserommet. et vil også belyse og nyansere de aktuelle diskusjoner i mediene, for eksempel vektingen mellom læring på morsmål og norsk, kulturelle forskjeller og utfordringer man møter i samarbeid med foreldre. holder: PP-rådgivere Trude Nystad og Heidi Iren Skallist For hvem: Personale i barnehage og skole Forelesning med tid til spørsmål og felles refleksjon. Varighet: 2-3 timer Antall deltakere: Minimum 12 Forankring: Det blir sendt ut et kompendium til kursdeltakerne på forhånd som det forventes blir lest før kurset. kr. 250 pr. barnehage/skole Påmelding: Skolen/barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/barnehagen og kursholderne. Matematikkvansker et tar for seg teori om hva matematikkvansker er, hvilke kjennetegn vi skal se etter, hvilke strategier vi bør bruke for å forebygge og gode tiltak for barn som har utviklet disse vanskene. holder: PP-rådgivere Rita Ekman, Trude Nystad og Kari Marie Kobro. Det alterneres mht hvem som holder kurset. Hvert kurs har 2 kursholdere. For hvem: Lærere/førskolelærere på småskoletrinnet Forelesning med praktiske eksempler og dialog. Varighet: 2 1 /2 time Antall deltakere: Minimum 10 maksimum 30 kr. 250 pr. skole Påmelding: Skolen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen og kursholderne

8 som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole 9 10 Bruk av ipad i barnehage og skole et vil gi en innføring i hvordan ipad kan brukes som et pedagogisk og spesialpedagogisk hjelpemiddel i barnehage og skole. IOP som praktisk arbeidsverktøy et tar for seg hvordan Individuell Opplæringsplan (IOP) kan utformes slik at den både kan brukes som et praktisk arbeidsredskap og som grunnlag for å vurdere elevens utvikling. Innholdet i kurset vil bl.a. være: Grunnleggende innstillinger Tilpasninger av programvaren til barnets behov, syntetisk tale mm Bruk av apper i språkstimulering og kommunikasjon mm. Bruk av apper i lese- og skriveutviklingen Det er utarbeidet ett kurs for barnehagene og ett kurs for skolene holder: PP-rådgiver Ann Cathrin Oxholm For hvem: Pedagoger i barnehage og barneskole Forelesning med praktiske eksempler og dialog. Varighet: 2 timer Antall deltakere: Minimum 8 maksimum 30 kr. 250 pr. barnehage/skole Påmelding: Skolen/barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/barnehagen og kursholderne. holder: For hvem: Varighet: Forankring: Påmelding: Arrangør: PP-rådgivere Kristine Halvorsen og Rita Ekman Skoleledere og lærere 3-4 timer inkludert gruppearbeid. Det er ønskelig med et samarbeidsmøte i forkant eller etterkant av kurset der rektor, spes.ped.ansvarlig, PPT s kontaktperson og kursholder deltar. Tema for møtet vil være hvordan skolen skal jobbe med videreføring av kursets tema slik at kunnskapen overføres til praksis. kr. 250 pr. skole Skolene kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen og kurs - holderne. PP-tjenesten 14 15

9 som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole Autismespekterforstyrrelser et tar for seg teori og kjennetegn ved autismespekterforstyrrelsene Barneautisme og Asperger syndrom. Hva kjennetegner disse barna? Generelle tiltak i hverdagen. holder: PP-rådgiver Kristine Halvorsen For hvem: Personale i skole og barnehage Forelesning med praktiske eksempler og dialog. Varighet: 2 timer Antall deltakere: Minimum 8 maksimum 30 kr. 250 pr. barnehage/skole Påmelding: Skolen/barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/barnehagen og kursholderne. Jenter vi undres over gode tiltak for jenter med ADHD et tar for seg diagnosen ADHD og hvordan denne viser seg hos jenter. Vi ser på kjennetegn, hva disse jentene strever med, styrkeområder og gode tiltak i skolen. holder: PP-rådgiver Kari Marie Kobro For hvem: Personale i skolen Forelesning og samtale, samt 4 jenters «stemmer» referert i masteroppgaven «Hvorfor skal det være så vanskelig?» om jenter med ADHD og selvregulering. Varighet: 2 ½ time Antall deltakere: Minimum 12 Forankring: Det er ønskelig med et samarbeidsmøte i forkant eller etterkant av kurset der rektor, spes.ped.ansvarlig, PPT s kontaktperson og kursholder deltar. Tema for møtet vil være hvordan skolen skal jobbe med videreføring av kursets tema slik at kunnskapen overføres til praksis. kr. 250 pr. skole Påmelding: Skolene kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen og kurs - holderne

10 som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole Barn og skilsmisse Barn med skilte foreldre. Hvor langt må barnehagen gå i å håndtere barnas følelser, praktiske ordninger og foreldres reaksjoner og konflikter? holder: Psykologspesialist Geir Ø. Skauli For hvem: Barnehagepersonalet Varighet: 1 3 timer (tilpasses barnehagens ønske) Forelesning og erfaringsbasert diskusjon Antall deltakere: Maksimum 30 kr. 250 pr. barnehage Påmelding: Barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom barnehagen og kursholderne. Arrangør: Familiesenterpsykologene Den vanskelige samtalen Hvordan gjennomføre en samtale med foreldre eller barn der man er urolig for det man har sett og hørt i skole og barnehage? holder: Psykolog fra Familiesenteret For hvem: Personale som har foreldresamtaler definert som en av sine oppgaver. Varighet: 3 timer Forelesning og gruppeøvelser Antall deltakere: Maksimum 30 kr. 250 pr. barnehage/skole Påmelding: Skolen/barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/barnehagen og kursholderne. Arrangør: Familiesenterpsykologene 18 19

11 som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole «Barnet med det svarte blikket» Kunnskap om hjernens utvikling kan bidra til økt forståelse for, og empati med, utagerende barn. et tar for seg typiske reaksjoner hos barn som er utsatt for traumatiske hendelser. Hvordan gi barn utviklingsstøttende bistand? holder: Psykolog fra familiesenteret For hvem: Alle som arbeider med barn og unge Forelesning og erfaringsbasert diskusjon Varighet: 1 ½ time forelesning etterfulgt av 2 oppfølgingssamlinger der en jobber i grupper Arbeidskrav: Det forventes at deltakerne leser utdelte artikler Antall deltakere: Forankring: et ses i sammenheng med rutinen «Uro til handling» kr. 250 pr. barnehage/skole Påmelding: Skolene/barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/barnehagen og kursholderne. Arrangør: Familiesenterpsykologene Relasjonsledelse for barn og unge med store psykososiale vansker Et internt fagnettverk på den enkelte barnehage/skole som ser på følgende temaer: Hvordan kartlegge hva som fremmer og utvikler hensiktsmessig atferd og godt læringsmiljø? Relasjonsfremmende arbeid rettet mot barnet/ungdommen Tiltak og rutiner Hvordan få til et godt foreldresamarbeid rundt disse elevene? holder: For hvem: Varighet: Forankring: Arbeidskrav: Påmelding: Arrangør: PP-rådgiver Maria Fagerholt Gjerken Lærere, barnehagelærere, teamledere, spes.ped.lærere og andre voksne som arbeider i barnehager og skoler Dialogbasert samarbeid, måldefinering, veiledning og rådgiving, observasjon, foreldresamarbeid og prosessdokumentasjon prosessmøter à 1 ½ time (omfang avklares i hver enkelt sak) Deltakelse i nettverket avklares og forankres hos ledelsen Fullføre prosess i samarbeidet og prøve ut tiltak kr. 250 pr. barnehage/skole Skole/barnehage kan bestille dette tilbudet ved å bruke skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom barnehage/skole og kursholder. PP-tjenesten 20 21

12 som kan bestilles til foreldremøter; forelesning 1-1½ timer som kan bestilles til foreldremøter; forelesning 1-1½ timer Ungdommens psykiske helse Informasjon om hvordan voksne kan bidra til god psykisk helse hos ungdom, og kort om psykiske plager hos unge. holder: Psykolog fra Familiesenteret For hvem: Ungdomsforeldre Varighet: 1 ½ time Antall deltakere: Ca 100 kr. 250 pr. foreldremøte Påmelding: Skolen kan bestille dette foredraget ved å bruke skjemaet bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen og kursholder. Arrangør: Familiesenterpsykologene Alternativ til kjeft Går det an å oppdra barn og ungdom uten å kjefte? holder: For hvem: Varighet: Påmelding: Arrangør: Psykolog fra Familiesenteret Foreldre 1 1 /2 time kr. 250 pr. foreldremøte Barnehagen/skolen kan bestille dette foredraget ved å bruke skjemaet bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom barnehagen/skolen og kursholder. Familiesenterpsykologene 22 23

13 som kan bestilles til foreldremøter; forelesning 1-1½ timer Fagtemaer som kan bestilles til foreldremøter: minutter Nettspill/gaming: «Det er bare et spill» Hvorfor er nettspill så fengende? Hva spiller barna våre? Hva bør en kjenne til som foreldre? Hvordan kan foreldre forebygge problemspilling? holder: Psykolog fra Familiesenteret For hvem: Foreldre Varighet: 1 time Antall deltakere: Minimum 20 maksimum 60 kr. 250 pr. foreldremøte Påmelding: Barnehagen/skolen kan bestille dette foredraget ved å bruke skjemaet bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom barnehagen/skolen og kursholder. Arrangør: Familiesenterpsykologene Fagtemaer som kan bestilles til foreldremøter: minutter Eksempler på temaer: 1. Informasjon om PP-tjenesten, hva er vår oppgave og hvordan jobber vi? 2. Barn med ADHD i klassen belastning eller ressurs? 3. Skole hjem samarbeid i 1. klasse 4. Barnet mitt har dysleksi hva gjør jeg? 5. Hvordan få til en god leksesituasjon? 6. Lesing og lesestrategier i den første leseopplæringen 7. Hvordan kan vi som foreldre hjelpe barna våre til å utvikle en god tallforståelse? 8. Sosial trivsel på skolen, - hva kan foreldrene gjøre? NB! Dette er eksempler på temaer PPT kan bidra på. Det er også mulig å komme med andre ønsker. Påmelding: Bestilling skjer ved bruk av skjemaet bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/barnehagen og kursholder. Tilbudet er gratis

14 Presentasjon av kursholderne Presentasjon av kursholderne Kristine Halvorsen Rita Ekman Rita Ekman er utdannet allmennlærer med engelsk og tysk grunnfag. I tillegg har hun mastergrad i spesialpedagogikk. Rita har lang yrkeserfaring fra skoleverket. Hun har arbeidet som adjunkt/spesialpedagog og rådgiver i ungdomsskolen og har også erfaring som rektor og prosjektleder i fådelt skole. Rita har vært ansatt i PP-tjenesten siden Maria F. Gjerken Maria har en cand.mag. grad bestående av pedagogiske fag med hovedtyngde på sosiolog og organisasjonsutvikling. I tillegg har hun master i Relasjonsledelse og endringsledelse. Maria har mye erfaring i arbeid med ungdom som har store psykososiale utfordringer og atferdsvansker, tidligere knyttet til ledelse av institusjoner med barnevernsplasserte ungdom. Maria har vært ansatt i PP-tjenesten siden januar Kristine Halvorsen er utdannet førskolelærer og har master i spesialpedagogikk. Hun har sin arbeidserfaring fra psykiatrien, barnebolig, skole/sfo og som fagkoordinator i PPT Sandnes. Kristine har vært ansatt ved PP- tjenesten i Larvik siden Helene M. Kjær Helene M. Kjær er utdannet førskolelærer og har mastergrad i spesialpedagogikk. Hun har jobbet med spesialpedagogikk siden Først som støttepedagog i barnehagene i Larvik, på avdeling 5 på Frøy, på småskoletrinnet på Frøy, på det Gule huset og deretter i PP-tjenesten fra Kari Elisabeth F. Klyve Spesialpedagog i PP-tjenesten i Larvik Kari Elisabeth F. Klyve er utdannet førskolelærer og har 2.avdeling i spesialpedagogikk. Hun har også videreutdanning i Karlstadmodellen; en modell som dreier seg om språk og handikap. Kari Elisabeth har sin yrkeserfaring fra Frøy skole og fra Kompetansesenteret på Frøy. Hun arbeider nå i sitt 5. år ved PP-tjenesten i Larvik. Silke Gjetrang Psykolog i Familiesenteret i Larvik kommune Silke Gjetrang har utdanning i psykologi med videreutdanning i voksenpsykologi, samfunnspsykologi og kognitiv terapi. Hun har arbeidet innen psykisk helse og rusbehandling. De siste åtte årene har hun arbeidet ved Familiesentrene i Larvik. Kari Marie Kobro Kari Marie Kobro er allmennlærer med master i spesialpedagogikk og 2-årig videreutdanning i nevropsykologi. Hun har også mellomfag i pedagogikk og videreutdanning i sosialpedagogikk og tverrfaglig samarbeid barn og unge. Kari Marie har sin yrkeserfaring fra grunnskolen, barnevernstjenesten og psykiatrien, og arbeider nå på sitt 14.år i PP-tjenesten

15 Presentasjon av kursholderne Presentasjon av kursholderne Anne Kvale Havig Psykolog i Familiesenteret i Larvik kommune Anne Kvale Havig er utdannet barnevernspedagog og psykolog. Hun har arbeidet som psykolog i Nav og har erfaring både fra barnevernsinstitusjoner, psykisk helsearbeid og arbeid med flerspråklige. De siste 3 årene har hun arbeidet ved Familiesentrene i Larvik. Ann Cathrin H. Oxholm Ann Cathrin H. Oxholm er utdannet førskolelærer og har master i spesialpedagogikk. Hun har også grunnfag i sosialpedagogikk samt IKT som fordypning i sin 2. avdeling i spesialpedagogikk. Hun har sin yrkeserfaring fra barnehage, barneverntjenesten, SMI-skolen s dagavdeling 6-12 BUPA, og arbeider nå i sitt 10. år i PP-tjenesten i Larvik. Julie Nyegaard Hauger Julie Nyegaard Hauger er utdannet logoped og har hovedfag i spesialpedagogikk. Hun er sertifisert som kursleder for programmet «Foreldre som ressurs» og deltar i regionalt nettverk for språk i regi av Bredtvet kompetansesenter. Hun har sin arbeidserfaring fra barnehage og spesialskole samt fra PP-tjenesten i Skien. Hun arbeider nå på sitt 7. år i PP-tjenesten i Larvik. Heidi Iren Skallist Heidi Iren Skallist har en mastergrad i pedagogikk, studieretning pedagogiskpsykologisk rådgivning. Hennes masteroppgave «På kryss og tvers mellom språk», tar for seg morsmålets betydning for leseforståelse på andrespråket. Heidi har sin yrkeserfaring fra barnehage og PP-tjenesten i Sandefjord. Heidi har snart jobbet ett år hos oss og er nå fast ansatt i PP-tjenesten i Larvik. Trude Nystad Trude Nystad er pedagogutdannet og har en mastergrad i spesialpedagogikk. Trude har sin yrkeserfaring fra barnehage, hvor hun har arbeidet som pedagogisk leder og som spesialpedagog for barn med ulike vansker. Hun har også praksis fra arbeid i skole. I dag arbeider hun mye med barn med flere språk både i barnehage og skole, og arbeider nå i sitt 7. år i PP-tjenesten i Larvik. Geir Ø. Skauli Psykologspesialist i Familiesenteret i Larvik Geir Ø. Skauli har utdanning i psykologi med videreutdanning i barnepsykologi og familieterapi. Videre har han spesialisering i familiepsykologi. Han har mer enn 25 års erfaring fra arbeid med barn og familier i PP-tjeneste, habiliteringstjeneste og familievern. De siste seks årene har han arbeidet ved Familiesentrene i Larvik

16 Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Familiesenterpsykologene Skjema for bestilling av kurs HENVENDELSEN KOMMER FRA: Navn på virksomhet: Kontaktperson: Telefon og e-post: HVILKET KURS ØNSKES: HVEM ØNSKER DERE SKAL DELTA, OG HVOR MANGE ER DERE? HVOR VIL DERE AT KURSET SKAL HOLDES? NÅR ØNSKER DERE AT KURSET SKAL HOLDES? Dato: Underskrift styrer/rektor: Underskrift kontaktperson: Utfylt skjema sendes til: PP-tjenesten, Postboks 2020, 3255 LARVIK 30

17

Veiledning og kurs Blindernveien skole

Veiledning og kurs Blindernveien skole Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Her er oversikt over hva vi kan tilby.

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker?

Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker? Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker? Utarbeidet av psykologtjenester i familiesentrene i Larvik Kommune, 2014 Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker? Det er mange

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Utdanningsetaten i Oslo. Elverhøy skole. Veiledning og kurs

Utdanningsetaten i Oslo. Elverhøy skole. Veiledning og kurs Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Side 2 Veiledning gir veiledning og

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter

Økt kunnskap - nye muligheter Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Kultur og oppvekst, Larvik kommune. Skole- barnehageåret 2016-17 Forord katalogen for skole og barnehageåret 2016/17 foreligger nå i ny

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 vi håper noe av de e faller i smak hos dere. vi ønsker å være en ppt som tilbyr kompetanseheving utover den vanlige dri en, og ser

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadresse Torgveien 23, 3 et, 4016 Stavanger Telefon 51507401 E-post oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Detaljer

Regional kursdag 27. november 2009

Regional kursdag 27. november 2009 Hva og hvorfor? Regional satsning på Kommunene i Indre og Midtre Namdal har sammen valgt som hovedtema for kursdagen 27. november. Som mange kjenner til, har det de siste årene vært stort fokus på elevvurderingens

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

I DEN GRUNNLEGGENDE LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN VED ROMMEN SKOLE HAR VI DAGLIG FOKUS PÅ;

I DEN GRUNNLEGGENDE LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN VED ROMMEN SKOLE HAR VI DAGLIG FOKUS PÅ; I DEN GRUNNLEGGENDE LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN VED ROMMEN SKOLE HAR VI DAGLIG FOKUS PÅ; systematisk organisering med korte og effektive læringsøkter stasjonsundervisning med fokus på variasjon ved innlæring

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2015 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SKOLEN HAR SVÆRT BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. K

SKOLEN HAR SVÆRT BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. K NORDVOLLKURSENE Høsten 2015 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 www.nordvoll.gs.oslo.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter Nordvoll

Detaljer

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/ Nordvollkursene Våren 2016 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 https://nordvoll.osloskolen.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING Vedtatt av Styret ved NTNU den.. med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest xx.xx.xxxx Det erfaringsbaserte

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole STRATEGISK PLAN 2015 SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER Utdanningsetaten i Oslo gir føringer for skolene m.h.t. utviklingsarbeid. Til vanlig kan skolene måle sin

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

KURSOVERSIKT. Kurs som arrangeres av Veiledningssenteret Romerike

KURSOVERSIKT. Kurs som arrangeres av Veiledningssenteret Romerike KURSOVERSIKT Kurs som arrangeres av Veiledningssenteret Romerike FORORD Veiledningssenteret Romerike ønsker å tilby kurs som kan bidra til at flere elever, lærlinger og lærekandidater fullfører videregående

Detaljer

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en tjeneste som er hjemlet i opplæringsloven

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 8 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Randaberg Interkommunale PPT PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR for kommunene Kvitsøy, Rennesøy og Randaberg. HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Henvisningen gjelder: Telefon Født: Kjønn: Barnehage/skole:

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT. Marit Stensen, enhetsleder Tromsø PPT

Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT. Marit Stensen, enhetsleder Tromsø PPT Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT Marit Stensen, enhetsleder Tromsø PPT Enhetsleder for 38 ansatte Fagleder PPT, skole Fagleder PPT, Førskole Skoleteam A 5 ansatte Skoleteam

Detaljer

NORDVOLLS VEILEDNINGSMODELL

NORDVOLLS VEILEDNINGSMODELL NORDVOLLS VEILEDNINGSMODELL Vi gir veiledning både til personale i grunnskole og videregående skole der en eller flere av elevene har diagnose innenfor autismespekteret. Vi tilbyr også bistand til andre

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK

Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK Hvem kan fastlegen samarbeide med? Alle barn og unge har følgende, som

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Implementering av fagområdet i kommunen

Implementering av fagområdet i kommunen Implementering av fagområdet i kommunen hvordan få det til og lykkes Porsgrunn kommune Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Grunnskole

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Agenda O Utviklingen av en felles kommunal praksis O Prosessen O Resultater O Alvorlig skolefravær veileder

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no

Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016 www.laeringsledelse.no Om Aktivitetsplanen Planen er laget for at vi som jobber i lierskolen skal få en felles oversikt over kurs, aktiviteter

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter Nettverkssamling for barnehagemyndigheter 12.10.2015 Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Vurdering for læring - en skoleeiers erfaringer

Vurdering for læring - en skoleeiers erfaringer Vurdering for læring - en skoleeiers erfaringer Utdanningsdirektoratet 13.05.14 Simen Aas Løwer Larvik kommune simen.aas.lower(a)larvik.kommune.no Organisering og aktiviteter - deling og spredning 1. Forankring

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet «Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen»

Erfaringer fra prosjektet «Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen» Erfaringer fra prosjektet «Tidlig identifisering og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd i barnehagen» Statpedkonferansen 2016 16.03.2016 Petter 5 år Petter har normale evner Han kler på seg

Detaljer

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning. Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2014

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning. Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2014 Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2014 Program 8. april 08.30 09.00 Registrering / oppkobling av videostudioer

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 ULLENSAKER kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

SKOLEN ER I EN OMBYGNINGSFASE OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT.

SKOLEN ER I EN OMBYGNINGSFASE OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. NORDVOLLKURSENE Våren 2015 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 www.nordvoll.gs.oslo.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter Nordvoll

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for barn før opplæringspliktig alder Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning

Detaljer

En orientering om virksomheten for 2010.

En orientering om virksomheten for 2010. BJUGN og ØRLAND PPT En orientering om virksomheten for 2010. Bjugn og Ørland PPT har i 2010 videreført arbeidsoppgaver som det er beskrevet for tidligere år. Kontoret har i gjennom styremøtene en dialog

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET ELEVSAK Samtale, observasjon, utredning, tilrettelegging, etc. ) SYSTEMSAK Veiledning, observasjon, kurs, foredrag/informasjon

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler

Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Kunnskapsministeren Fylkeskommuner og kommuner Videregående skoler og grunnskoler Private videregående skoler og private grunnskoler Deres ref Vår ref Dato 201104481-/CAA 04.10.2011 Opplæringen for ungdom

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

HENVISNING AV BARN/ELEV TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING AV BARN/ELEV TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 HENVISNING AV BARN/ELEV TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Skole/barnehage som henviser Navn: Kontaktperson (navn og rolle): E-post: Henviser (hvis ikke

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649

Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak. Prosjektleder: Greta Olgadatter Randli, 91373649 Avdekke lese, skrive og matematikkvansker Strakstiltak Systemrettet tiltak Ole Vig videregående skole har siden 2002 vært et Læringsakademi innen nettverket av Læringsakademier i Norge Skolen har fått

Detaljer

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning.

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning. PEDAGOGISK RELASJONSKOMPETANSE I GYLDENPRIS BARNEHAGE 2012 Bakgrunn Gyldenpris har alltid hatt et stort fokus på omsorg og nære relasjoner i barnehagen. Personalet har vært bevisst sin rolle i forhold

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I SANDE KOMMUNE Unntatt fra offentlighet (Off.loven 13)

HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I SANDE KOMMUNE Unntatt fra offentlighet (Off.loven 13) HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I SANDE KOMMUNE Unntatt fra offentlighet (Off.loven 13) *Fornavn: *Etternavn: *Fødsels- og personnummer (11 siffer): Gutt Jente *Skole/Barnehage: *Adresse: *Klasse: Barnet bor

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppdatert 16.10.2013

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppdatert 16.10.2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppdatert 16.10.2013 Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringa Sted og tid: Hotel Union Geiranger, 4.-6. november 2013 ********************************************************************************

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

Årsrapport 2011 fra PPT Levanger

Årsrapport 2011 fra PPT Levanger Årsrapport 211 fra PPT Levanger 1. Tjenester Ansvar 3117/ Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Budsjett og regnskap: Regnskapet er i tråd med budsjettet. Lønnsutgifter er i samsvar med budsjetterte lønnsmidler,

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Våren 2008. Besøksadresse: Strømsveien 223, Alnabru, Oslo. E-Post: torill@spiss.no Telefon: 913 043 75

Våren 2008. Besøksadresse: Strømsveien 223, Alnabru, Oslo. E-Post: torill@spiss.no Telefon: 913 043 75 KURSKATALOG Våren 2008 Besøksadresse: Strømsveien 223, Alnabru, Oslo E-Post: torill@spiss.no Telefon: 913 043 75 Velkommen til kurs hos SPISS! Det settes opp egne kurs i SPISS sine lokaler på Alnabru (se

Detaljer

May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU

May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU I 2008 fikk 3,3 % av barn i barnehage ekstra ressurser 1,7% etter opplæringsloven 5-7 (ofte spesialpedagog) 1,6% via statstilskuddet (ofte assistentressurs)

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp Veiledning Vurdering av behov for viderehenvisning Logoped Annet Postadresse

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

Høringssvar fra Nordnes skole i forhold til «Rapport om det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune»

Høringssvar fra Nordnes skole i forhold til «Rapport om det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune» Høringssvar fra Nordnes skole i forhold til «Rapport om det spesialpedagogiske feltet i Bergen kommune» Høringsfrist 15.02.13 Høringen har vært drøftet i skolens ledergruppe, spesialpedagogiske team og

Detaljer

ERFARINGSKONFERANSE

ERFARINGSKONFERANSE ERFARINGSKONFERANSE 12.11.2014 TIL BARNS BESTE- TRIVSEL FOR UTVIKLING OG LÆRING BARNEHAGENE I NORD-AURDAL ANNA - MERETE BRUSLETTEN- KOMMUNALSJEF BENTE PAULSEN- VIRKSOMHETSLEDER BARNEHAGENE I NAK FORANKRING

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer