Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune."

Transkript

1 Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret

2 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage med organisasjons- og kompetanseutvikling. Dette får stadig større plass i vår virksomhet og Familiesenterpsykologene og PPtjenesten ønsker nå å sette i system det kurstilbudet vi gir. På bakgrunn av de henvendelser og henvisninger vi har fått fra skole og barnehage de siste årene har vi utarbeidet en rekke kurs som vi nå ønsker å tilby i form av en kurskatalog. Dette har vært mulig å få til takket være økonomisk bidrag fra Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold som ønsker å styrke det systemrettede arbeidet mot barnehage og skole. Vi vet at økt kunnskap har stor betydning for endring av praksis, noe som er viktig i vårt arbeid med barn og unge. Prosjektet er en videreføring i økt satsing på systemrettet arbeid og samarbeid på tvers av faggrupper. Vårt mål er å utvide målgruppe og bidragsyterne til kurskatalogen til å gjelde flere fra høsten 2015 En takk til de ansatte i PP-tjenesten og Psykologtjenester som har utarbeidet kursene og til prosjektgruppa som har utarbeidet kurskatalogen. Vi håper du vil ta kurskatalogen i bruk og finne tilbud som kan være interessant for din barnehage eller skole. Larvik, mai 2014 Ingunn Hjelm Re-leder Barne- og ungdomstjenester Grethe Teigen Avdelingsleder PP-tjenesten <#> 3

3 Innhold: Brukerveiledning: 4 med fastsatt dato: 6 1 Matematikkvansker 6 2 Nettspill/gaming 7 Brukerveiledning: I kurskatalogens innholdsfortegnelse finner du en oversikt over alle kursene vi tilbyr i skoleåret 2014/15. ene er nummerert og under hvert kurs vil du finne informasjon om kursets innhold, kursholdere, hvem kurset er beregnet for, dets form, varighet, sted, pris, og hvordan du kan melde deg på. katalogen inneholder 5 ulike former for kompetansehevingstiltak: med fastsatt dato Fagnettverk med fastsatt dato som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole (for personalet) som kan bestilles til foreldremøter på den enkelte barnehage/skole, 1 1 ½ times foredrag Faginnspill som kan bestilles til foreldremøter på den enkelte barnehage/skole, minutters innspill. Da kursene er forskjellige, vil også påmeldingen bli ulik. Under hvert kurs står det beskrevet hvordan påmeldingen skal skje. Kort fortalt vil kommunens kursportal benyttes til de kursene som har fastsatt dato; mens eget skjema brukes til kurs som skal bestilles til barnehager/skoler (se vedlegg bak i katalogen). Det må påregnes 3 ukers saksbehandlingstid av bestillingen. Det settes en liten kursavgift til dekning av våre utgifter. Faktura tilsendes i etterkant av kurset. Forbehold: Omfanget av kurs som kan gjennomføres vil måtte justeres i forhold til omfanget av henviste individsaker. Det vil kunne bli forandringer i tilbudet dersom det skulle oppstå personalmessige endringer som gjør dette nødvendig. Fagnettverk med fastsatt dato: 8 3 Bruk av TEACCH og sosiale historier i arbeidet med elever innenfor autismespekteret 8 4 Kommunikasjon for alle! 9 5 Smarte hjelpere 10 som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole: 11 6 Språket berikelse eller begrensning? 11 7 Flerspråklige barn og unge. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole 12 8 Matematikkvansker 13 9 Bruk av ipad i barnehage og skole IOP som praktisk arbeidsverktøy Autismespekterforstyrrelser Jenter vi undres over gode tiltak for jenter med ADHD Barn og skilsmisse Den vanskelige samtalen «Barnet med det svarte blikket» Relasjonsledelse for barn og unge med store psykososiale vansker 21 som kan bestilles til foreldremøter; forelesning 1-1½ timer: Ungdommens psykiske helse Alternativ til kjeft Nettspill/gaming: «Det er bare et spill» Fagtemaer som kan bestilles til foreldremøter: minutter 25 Presentasjon av kursholderne: 26 SKJEMA FOR BESTILLING AV KURS

4 med fastsatt dato med fastsatt dato 1 2 Matematikkvansker Et kurs som tar for seg teori om hva matematikkvansker er, hvilke kjennetegn vi skal se etter, hvilke strategier vi bør bruke for å forebygge og gode tiltak for barn som har utviklet disse vanskene. holder: PP-rådgivere Rita Ekman, Trude Nystad og Kari Marie Kobro Når: Tirsdag 23. september 2014, kl For hvem: Lærere/førskolelærere på småskoletrinnet Forelesning med praktiske eksempler og dialog Varighet: 2 1 /2 time Sted: Romberggt. 4; Tjølling Antall deltakere: Minimum 10 maksimum 30 kr.100 pr. deltaker Påmelding: Kommunens kursportal innen 12. september 2014 NB! et kan også bestilles til den enkelte skole. Se kurs 8. Nettspill/gaming Fakta, forståelse og intervensjon. Nettspill/gaming som fenomen av ny teknologi. Fra å være passive tilskuere har vi nå flere mediekanaler der vi kan delta aktivt. Det finner sted en teknologisk revolusjon som påvirker både våre kommunikasjonsvaner og underholdningsvaner. Hvordan forholde seg til unge mennesker med virtuelle opplevelser og erfaringer som en selv ikke kjenner til? holder: Psykolog Silke Gjetrang Når: 29. oktober 2014, kl For hvem: Sosiallærere, helsesøstre, miljøarbeidere, barnevernsansatte mm. Forelesning med korte gruppeoppgaver Varighet: 1 1 /2 2 timer Sted: Mesterfjellet skole Antall deltakere: Minimum 10 maksimum 50 Arbeidskrav: Gjøre seg kjent på forhånd med: - Barn og digitale medier 2010; Medietilsynet - Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdom (NOVA rapport 18/10) kr.100 pr. deltaker Påmelding: Kommunens kursportal innen 17. oktober Arrangør: Familiesenterpsykologene 6 7

5 Fagnettverk med fastsatt dato Fagnettverk med fastsatt dato 3 4 Bruk av TEACCH og sosiale historier i arbeidet med elever innenfor autismespekteret Å arbeide med barn innenfor autismespekteret krever en annen forståelse og tilnærming enn det umiddelbare og spontane. Vi inviterer derfor til et fagnettverk der vi kan dele erfaringer med hverandre og der vi ser nærmere på metoder som har vist seg effektive for barn med disse vanskene. Du får en innføring i TEACCH metoden som handler om hvordan du kan strukturere opp undervisningssituasjonen og vi ser på metoden «Sosiale historier» og hvordan denne kan brukes til å utvikle ønsket atferd og økt forståelse av sosiale koder og situasjoner for eleven. holder: PP-rådgivere; Ann Cathrin Oxholm og Kari Marie Kobro (gjesteforeleser; Kristine Halvorsen) Når: 18. september, 16. oktober, 20. november Alle dager kl For hvem: Team som jobber med elever innenfor autismespekteret. Minimum kontaktlærer, assistent og spes.ped.ansvarlig for den enkelte elev. Det vil være aktuelt å prøve ut metodene og de pedagogiske tipsene som gis, mellom hver samling. Et praktisk rettet nettverk der en bruker deltakernes erfaringer og knytter disse opp mot teorien som presenteres. Varighet: 3 x 2 timer Sted: Romberggt. 4; Brunlanes Antall deltakere: Minimum 8 maksimum 12 kr. 500 pr. skole som deltar Påmelding: Kommunens kursportal innen 8. september 2014 Kommunikasjon for alle! Et fagnettverk for barnehagepersonale som arbeider med barn som har behov for alternativ støttende kommunikasjon (ASK): Hvordan implementere hele språkets utvikling ved bruk av ASK? Hva skal man velge av de ulike alternativene ASK tilbyr? Presentasjon av ulike kartleggingsverktøy og utvikling av konkret materiell. holder: Spesialpedagog Kari Elisabeth F. Klyve og PP-rådgiver Helene M. Kjær. Når: 18. september 2014, 6. november 2014, 26. februar 2015 og 16. april Alle dager kl For hvem: Pedagogisk personale i barnehagen, støttepedagoger og assistenter. En blanding av teori og praksis. Vi bruker hverdagserfaringer som utgangspunkt for dialog. Varighet: 4 x 2 timer Sted: Romberggt. 4; Larvik Antall deltakere: Minimum 8 maksimum 12 Arbeidskrav: Det er et ønske at hver og en deler av sine erfaringer og kommer med praktiske ideer til materiell. kr. 500 pr. barnehage som deltar Påmelding: Kommunens kursportal innen 8. september NB: Det anbefales at kurs 11 om autismespekterforstyrrelser gjennomføres på skolen. 9

6 Fagnettverk med fastsatt dato som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole 5 6 Smarte hjelpere Hva er byggesteiner for angst og depresjon? Hvordan håndtere og mestre angst og tristhet hos barn? et er tredelt: 1. Generelt om angst og depresjon 2. Tristhet: Tenkestiler og følelser; verktøykassa for depresjon 3. Angst: Å forstå angst; å hjelpe barn ut av angsten holder: Psykolog fra Familiesenteret Når: 14. januar, 28. januar og 11. februar Alle dager kl For hvem: Sosiallærere, helsesøstre, miljøarbeidere Forelesning, øvelser og gruppearbeid Sted: Stavern Familiesenter Varighet: 3 X 2 timer Antall deltakere: Minimum 10 maksimum 20 kr.100 pr. deltaker Påmelding: Kommunens kursportal innen 1. desember Arrangør: Familiesenterpsykologene Språket berikelse eller begrensning? Språket er en del av vår identitet. Vi bruker språket til å formidle og argumentere, resonnere, tenke og føle, samhandle og forstå. Hvordan er det å være et barn med språklige vansker? Og hvordan er det å være pedagog for et barn med språklige vansker? Dette kurset vil gi deg økt kunnskap og en grundig innføring i: Språk og språkutvikling. Hvordan forstå og møte barn med språklige vansker? Tiltak og språkstimulering i barnehagen, skolen og i samarbeid med hjemmet. Begrepslæring, en strukturert undervisningsmodell utarbeidet av Bredtvet kompetansesenter. holder: PP-rådgivere Julie Nyegaard Hauger og Ann Cathrin Oxholm For hvem: Personalet i barnehage og barneskole Forelesning med gruppearbeid og casedrøfting. et vil bli delt i to. Det gis refleksjonsoppgaver fra første til andre kursdag. Varighet: 2 ganger 3 timer, ikke mer enn tre uker mellom 1. og 2. kurs. Sted: Avklares med kursholderne Antall deltakere: Minimum 10 maksimum 40 Arbeidskrav: Gjøre seg kjent med : «En veileder om begrepslæring, - en strukturert undervisningsmodell for barn og unge med språkvansker» utarbeidet av Bredtvet kompetansesenter kr. 250 pr. barnehage/skole Påmelding: Skolen/barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/ barnehagen og kursholderne

7 som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole 7 8 Flerspråklige barn og unge. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole et tar utgangspunkt i kjente utfordringer i arbeidet med flerspråklige barn og elever. Hvordan forstår vi vår kartlegging av disse barnas ressurser og hvilken tilnærming og metodebruk er viktige i arbeidet med flerspråkliges læring. et legger vekt på praktiske eksempler hentet fra hverdagen i barnehagen og klasserommet. et vil også belyse og nyansere de aktuelle diskusjoner i mediene, for eksempel vektingen mellom læring på morsmål og norsk, kulturelle forskjeller og utfordringer man møter i samarbeid med foreldre. holder: PP-rådgivere Trude Nystad og Heidi Iren Skallist For hvem: Personale i barnehage og skole Forelesning med tid til spørsmål og felles refleksjon. Varighet: 2-3 timer Antall deltakere: Minimum 12 Forankring: Det blir sendt ut et kompendium til kursdeltakerne på forhånd som det forventes blir lest før kurset. kr. 250 pr. barnehage/skole Påmelding: Skolen/barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/barnehagen og kursholderne. Matematikkvansker et tar for seg teori om hva matematikkvansker er, hvilke kjennetegn vi skal se etter, hvilke strategier vi bør bruke for å forebygge og gode tiltak for barn som har utviklet disse vanskene. holder: PP-rådgivere Rita Ekman, Trude Nystad og Kari Marie Kobro. Det alterneres mht hvem som holder kurset. Hvert kurs har 2 kursholdere. For hvem: Lærere/førskolelærere på småskoletrinnet Forelesning med praktiske eksempler og dialog. Varighet: 2 1 /2 time Antall deltakere: Minimum 10 maksimum 30 kr. 250 pr. skole Påmelding: Skolen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen og kursholderne

8 som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole 9 10 Bruk av ipad i barnehage og skole et vil gi en innføring i hvordan ipad kan brukes som et pedagogisk og spesialpedagogisk hjelpemiddel i barnehage og skole. IOP som praktisk arbeidsverktøy et tar for seg hvordan Individuell Opplæringsplan (IOP) kan utformes slik at den både kan brukes som et praktisk arbeidsredskap og som grunnlag for å vurdere elevens utvikling. Innholdet i kurset vil bl.a. være: Grunnleggende innstillinger Tilpasninger av programvaren til barnets behov, syntetisk tale mm Bruk av apper i språkstimulering og kommunikasjon mm. Bruk av apper i lese- og skriveutviklingen Det er utarbeidet ett kurs for barnehagene og ett kurs for skolene holder: PP-rådgiver Ann Cathrin Oxholm For hvem: Pedagoger i barnehage og barneskole Forelesning med praktiske eksempler og dialog. Varighet: 2 timer Antall deltakere: Minimum 8 maksimum 30 kr. 250 pr. barnehage/skole Påmelding: Skolen/barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/barnehagen og kursholderne. holder: For hvem: Varighet: Forankring: Påmelding: Arrangør: PP-rådgivere Kristine Halvorsen og Rita Ekman Skoleledere og lærere 3-4 timer inkludert gruppearbeid. Det er ønskelig med et samarbeidsmøte i forkant eller etterkant av kurset der rektor, spes.ped.ansvarlig, PPT s kontaktperson og kursholder deltar. Tema for møtet vil være hvordan skolen skal jobbe med videreføring av kursets tema slik at kunnskapen overføres til praksis. kr. 250 pr. skole Skolene kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen og kurs - holderne. PP-tjenesten 14 15

9 som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole Autismespekterforstyrrelser et tar for seg teori og kjennetegn ved autismespekterforstyrrelsene Barneautisme og Asperger syndrom. Hva kjennetegner disse barna? Generelle tiltak i hverdagen. holder: PP-rådgiver Kristine Halvorsen For hvem: Personale i skole og barnehage Forelesning med praktiske eksempler og dialog. Varighet: 2 timer Antall deltakere: Minimum 8 maksimum 30 kr. 250 pr. barnehage/skole Påmelding: Skolen/barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/barnehagen og kursholderne. Jenter vi undres over gode tiltak for jenter med ADHD et tar for seg diagnosen ADHD og hvordan denne viser seg hos jenter. Vi ser på kjennetegn, hva disse jentene strever med, styrkeområder og gode tiltak i skolen. holder: PP-rådgiver Kari Marie Kobro For hvem: Personale i skolen Forelesning og samtale, samt 4 jenters «stemmer» referert i masteroppgaven «Hvorfor skal det være så vanskelig?» om jenter med ADHD og selvregulering. Varighet: 2 ½ time Antall deltakere: Minimum 12 Forankring: Det er ønskelig med et samarbeidsmøte i forkant eller etterkant av kurset der rektor, spes.ped.ansvarlig, PPT s kontaktperson og kursholder deltar. Tema for møtet vil være hvordan skolen skal jobbe med videreføring av kursets tema slik at kunnskapen overføres til praksis. kr. 250 pr. skole Påmelding: Skolene kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen og kurs - holderne

10 som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole Barn og skilsmisse Barn med skilte foreldre. Hvor langt må barnehagen gå i å håndtere barnas følelser, praktiske ordninger og foreldres reaksjoner og konflikter? holder: Psykologspesialist Geir Ø. Skauli For hvem: Barnehagepersonalet Varighet: 1 3 timer (tilpasses barnehagens ønske) Forelesning og erfaringsbasert diskusjon Antall deltakere: Maksimum 30 kr. 250 pr. barnehage Påmelding: Barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom barnehagen og kursholderne. Arrangør: Familiesenterpsykologene Den vanskelige samtalen Hvordan gjennomføre en samtale med foreldre eller barn der man er urolig for det man har sett og hørt i skole og barnehage? holder: Psykolog fra Familiesenteret For hvem: Personale som har foreldresamtaler definert som en av sine oppgaver. Varighet: 3 timer Forelesning og gruppeøvelser Antall deltakere: Maksimum 30 kr. 250 pr. barnehage/skole Påmelding: Skolen/barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/barnehagen og kursholderne. Arrangør: Familiesenterpsykologene 18 19

11 som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole som kan bestilles til den enkelte barnehage/skole «Barnet med det svarte blikket» Kunnskap om hjernens utvikling kan bidra til økt forståelse for, og empati med, utagerende barn. et tar for seg typiske reaksjoner hos barn som er utsatt for traumatiske hendelser. Hvordan gi barn utviklingsstøttende bistand? holder: Psykolog fra familiesenteret For hvem: Alle som arbeider med barn og unge Forelesning og erfaringsbasert diskusjon Varighet: 1 ½ time forelesning etterfulgt av 2 oppfølgingssamlinger der en jobber i grupper Arbeidskrav: Det forventes at deltakerne leser utdelte artikler Antall deltakere: Forankring: et ses i sammenheng med rutinen «Uro til handling» kr. 250 pr. barnehage/skole Påmelding: Skolene/barnehagen kan bestille dette kurset for hele eller deler av sitt personale. Bestilling skjer ved bruk av skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/barnehagen og kursholderne. Arrangør: Familiesenterpsykologene Relasjonsledelse for barn og unge med store psykososiale vansker Et internt fagnettverk på den enkelte barnehage/skole som ser på følgende temaer: Hvordan kartlegge hva som fremmer og utvikler hensiktsmessig atferd og godt læringsmiljø? Relasjonsfremmende arbeid rettet mot barnet/ungdommen Tiltak og rutiner Hvordan få til et godt foreldresamarbeid rundt disse elevene? holder: For hvem: Varighet: Forankring: Arbeidskrav: Påmelding: Arrangør: PP-rådgiver Maria Fagerholt Gjerken Lærere, barnehagelærere, teamledere, spes.ped.lærere og andre voksne som arbeider i barnehager og skoler Dialogbasert samarbeid, måldefinering, veiledning og rådgiving, observasjon, foreldresamarbeid og prosessdokumentasjon prosessmøter à 1 ½ time (omfang avklares i hver enkelt sak) Deltakelse i nettverket avklares og forankres hos ledelsen Fullføre prosess i samarbeidet og prøve ut tiltak kr. 250 pr. barnehage/skole Skole/barnehage kan bestille dette tilbudet ved å bruke skjemaet som du finner bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom barnehage/skole og kursholder. PP-tjenesten 20 21

12 som kan bestilles til foreldremøter; forelesning 1-1½ timer som kan bestilles til foreldremøter; forelesning 1-1½ timer Ungdommens psykiske helse Informasjon om hvordan voksne kan bidra til god psykisk helse hos ungdom, og kort om psykiske plager hos unge. holder: Psykolog fra Familiesenteret For hvem: Ungdomsforeldre Varighet: 1 ½ time Antall deltakere: Ca 100 kr. 250 pr. foreldremøte Påmelding: Skolen kan bestille dette foredraget ved å bruke skjemaet bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen og kursholder. Arrangør: Familiesenterpsykologene Alternativ til kjeft Går det an å oppdra barn og ungdom uten å kjefte? holder: For hvem: Varighet: Påmelding: Arrangør: Psykolog fra Familiesenteret Foreldre 1 1 /2 time kr. 250 pr. foreldremøte Barnehagen/skolen kan bestille dette foredraget ved å bruke skjemaet bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom barnehagen/skolen og kursholder. Familiesenterpsykologene 22 23

13 som kan bestilles til foreldremøter; forelesning 1-1½ timer Fagtemaer som kan bestilles til foreldremøter: minutter Nettspill/gaming: «Det er bare et spill» Hvorfor er nettspill så fengende? Hva spiller barna våre? Hva bør en kjenne til som foreldre? Hvordan kan foreldre forebygge problemspilling? holder: Psykolog fra Familiesenteret For hvem: Foreldre Varighet: 1 time Antall deltakere: Minimum 20 maksimum 60 kr. 250 pr. foreldremøte Påmelding: Barnehagen/skolen kan bestille dette foredraget ved å bruke skjemaet bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom barnehagen/skolen og kursholder. Arrangør: Familiesenterpsykologene Fagtemaer som kan bestilles til foreldremøter: minutter Eksempler på temaer: 1. Informasjon om PP-tjenesten, hva er vår oppgave og hvordan jobber vi? 2. Barn med ADHD i klassen belastning eller ressurs? 3. Skole hjem samarbeid i 1. klasse 4. Barnet mitt har dysleksi hva gjør jeg? 5. Hvordan få til en god leksesituasjon? 6. Lesing og lesestrategier i den første leseopplæringen 7. Hvordan kan vi som foreldre hjelpe barna våre til å utvikle en god tallforståelse? 8. Sosial trivsel på skolen, - hva kan foreldrene gjøre? NB! Dette er eksempler på temaer PPT kan bidra på. Det er også mulig å komme med andre ønsker. Påmelding: Bestilling skjer ved bruk av skjemaet bakerst i katalogen. Tidspunkt for gjennomføring avtales direkte mellom skolen/barnehagen og kursholder. Tilbudet er gratis

14 Presentasjon av kursholderne Presentasjon av kursholderne Kristine Halvorsen Rita Ekman Rita Ekman er utdannet allmennlærer med engelsk og tysk grunnfag. I tillegg har hun mastergrad i spesialpedagogikk. Rita har lang yrkeserfaring fra skoleverket. Hun har arbeidet som adjunkt/spesialpedagog og rådgiver i ungdomsskolen og har også erfaring som rektor og prosjektleder i fådelt skole. Rita har vært ansatt i PP-tjenesten siden Maria F. Gjerken Maria har en cand.mag. grad bestående av pedagogiske fag med hovedtyngde på sosiolog og organisasjonsutvikling. I tillegg har hun master i Relasjonsledelse og endringsledelse. Maria har mye erfaring i arbeid med ungdom som har store psykososiale utfordringer og atferdsvansker, tidligere knyttet til ledelse av institusjoner med barnevernsplasserte ungdom. Maria har vært ansatt i PP-tjenesten siden januar Kristine Halvorsen er utdannet førskolelærer og har master i spesialpedagogikk. Hun har sin arbeidserfaring fra psykiatrien, barnebolig, skole/sfo og som fagkoordinator i PPT Sandnes. Kristine har vært ansatt ved PP- tjenesten i Larvik siden Helene M. Kjær Helene M. Kjær er utdannet førskolelærer og har mastergrad i spesialpedagogikk. Hun har jobbet med spesialpedagogikk siden Først som støttepedagog i barnehagene i Larvik, på avdeling 5 på Frøy, på småskoletrinnet på Frøy, på det Gule huset og deretter i PP-tjenesten fra Kari Elisabeth F. Klyve Spesialpedagog i PP-tjenesten i Larvik Kari Elisabeth F. Klyve er utdannet førskolelærer og har 2.avdeling i spesialpedagogikk. Hun har også videreutdanning i Karlstadmodellen; en modell som dreier seg om språk og handikap. Kari Elisabeth har sin yrkeserfaring fra Frøy skole og fra Kompetansesenteret på Frøy. Hun arbeider nå i sitt 5. år ved PP-tjenesten i Larvik. Silke Gjetrang Psykolog i Familiesenteret i Larvik kommune Silke Gjetrang har utdanning i psykologi med videreutdanning i voksenpsykologi, samfunnspsykologi og kognitiv terapi. Hun har arbeidet innen psykisk helse og rusbehandling. De siste åtte årene har hun arbeidet ved Familiesentrene i Larvik. Kari Marie Kobro Kari Marie Kobro er allmennlærer med master i spesialpedagogikk og 2-årig videreutdanning i nevropsykologi. Hun har også mellomfag i pedagogikk og videreutdanning i sosialpedagogikk og tverrfaglig samarbeid barn og unge. Kari Marie har sin yrkeserfaring fra grunnskolen, barnevernstjenesten og psykiatrien, og arbeider nå på sitt 14.år i PP-tjenesten

15 Presentasjon av kursholderne Presentasjon av kursholderne Anne Kvale Havig Psykolog i Familiesenteret i Larvik kommune Anne Kvale Havig er utdannet barnevernspedagog og psykolog. Hun har arbeidet som psykolog i Nav og har erfaring både fra barnevernsinstitusjoner, psykisk helsearbeid og arbeid med flerspråklige. De siste 3 årene har hun arbeidet ved Familiesentrene i Larvik. Ann Cathrin H. Oxholm Ann Cathrin H. Oxholm er utdannet førskolelærer og har master i spesialpedagogikk. Hun har også grunnfag i sosialpedagogikk samt IKT som fordypning i sin 2. avdeling i spesialpedagogikk. Hun har sin yrkeserfaring fra barnehage, barneverntjenesten, SMI-skolen s dagavdeling 6-12 BUPA, og arbeider nå i sitt 10. år i PP-tjenesten i Larvik. Julie Nyegaard Hauger Julie Nyegaard Hauger er utdannet logoped og har hovedfag i spesialpedagogikk. Hun er sertifisert som kursleder for programmet «Foreldre som ressurs» og deltar i regionalt nettverk for språk i regi av Bredtvet kompetansesenter. Hun har sin arbeidserfaring fra barnehage og spesialskole samt fra PP-tjenesten i Skien. Hun arbeider nå på sitt 7. år i PP-tjenesten i Larvik. Heidi Iren Skallist Heidi Iren Skallist har en mastergrad i pedagogikk, studieretning pedagogiskpsykologisk rådgivning. Hennes masteroppgave «På kryss og tvers mellom språk», tar for seg morsmålets betydning for leseforståelse på andrespråket. Heidi har sin yrkeserfaring fra barnehage og PP-tjenesten i Sandefjord. Heidi har snart jobbet ett år hos oss og er nå fast ansatt i PP-tjenesten i Larvik. Trude Nystad Trude Nystad er pedagogutdannet og har en mastergrad i spesialpedagogikk. Trude har sin yrkeserfaring fra barnehage, hvor hun har arbeidet som pedagogisk leder og som spesialpedagog for barn med ulike vansker. Hun har også praksis fra arbeid i skole. I dag arbeider hun mye med barn med flere språk både i barnehage og skole, og arbeider nå i sitt 7. år i PP-tjenesten i Larvik. Geir Ø. Skauli Psykologspesialist i Familiesenteret i Larvik Geir Ø. Skauli har utdanning i psykologi med videreutdanning i barnepsykologi og familieterapi. Videre har han spesialisering i familiepsykologi. Han har mer enn 25 års erfaring fra arbeid med barn og familier i PP-tjeneste, habiliteringstjeneste og familievern. De siste seks årene har han arbeidet ved Familiesentrene i Larvik

16 Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Familiesenterpsykologene Skjema for bestilling av kurs HENVENDELSEN KOMMER FRA: Navn på virksomhet: Kontaktperson: Telefon og e-post: HVILKET KURS ØNSKES: HVEM ØNSKER DERE SKAL DELTA, OG HVOR MANGE ER DERE? HVOR VIL DERE AT KURSET SKAL HOLDES? NÅR ØNSKER DERE AT KURSET SKAL HOLDES? Dato: Underskrift styrer/rektor: Underskrift kontaktperson: Utfylt skjema sendes til: PP-tjenesten, Postboks 2020, 3255 LARVIK 30

17

Økt kunnskap - nye muligheter Kurs og kompetansetiltak i regi av Familieenheten i Vestvågøy kommune

Økt kunnskap - nye muligheter Kurs og kompetansetiltak i regi av Familieenheten i Vestvågøy kommune Økt kunnskap - nye muligheter Kurs og kompetansetiltak i regi av i Vestvågøy kommune Vestvågøy kommune Postboks 203, 8376 Leknes Tlf.: 76 05 60 00 - Fax: 76 05 60 01 postmottak@vestvagoy.kommune.no www.vestvagoy.kommune.no

Detaljer

Veiledning og kurs Blindernveien skole

Veiledning og kurs Blindernveien skole Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Her er oversikt over hva vi kan tilby.

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker?

Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker? Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker? Utarbeidet av psykologtjenester i familiesentrene i Larvik Kommune, 2014 Hvor kan barn/ungdom/familie få hjelp med psykiske vansker? Det er mange

Detaljer

Utdanningsetaten i Oslo. Elverhøy skole. Veiledning og kurs

Utdanningsetaten i Oslo. Elverhøy skole. Veiledning og kurs Veiledning og kurs gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp til skoler i Oslo. Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for ansatte i skoler og barnehager. Side 2 Veiledning gir veiledning og

Detaljer

PPeda. Kurstilbud fra PPT for videregående opplæring høsten 2017/våren 2018

PPeda. Kurstilbud fra PPT for videregående opplæring høsten 2017/våren 2018 PPeda Kurstilbud fra PPT for videregående opplæring høsten 2017/våren 2018 Kurstilbud fra PPT for videregående opplæring høsten 2017/våren 2018. PPT har utarbeidet noen kurskonsepter som nå tilbys skolene.

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadresse Torgveien 23, 3 et, 4016 Stavanger Telefon 51507401 E-post oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012

Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 Kurstilbud fra PPt for videregående opplæring Høsten 2011/våren 2012 vi håper noe av de e faller i smak hos dere. vi ønsker å være en ppt som tilbyr kompetanseheving utover den vanlige dri en, og ser

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015

Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS. Kursoversikt vår 2015 tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet KURS Kursoversikt vår 2015 Utadrettet virksomhet ved Haukåsen skole tilbyr kurs. Kursene er egnet for ansatte i skoler og barnehager. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

KURSOVERSIKT. Kurs som arrangeres av Veiledningssenteret Romerike

KURSOVERSIKT. Kurs som arrangeres av Veiledningssenteret Romerike KURSOVERSIKT Kurs som arrangeres av Veiledningssenteret Romerike FORORD Veiledningssenteret Romerike ønsker å tilby kurs som kan bidra til at flere elever, lærlinger og lærekandidater fullfører videregående

Detaljer

Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK

Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK Barn og unge med biopsykososialt strev: kommunale barnehjelpere og fastlegens muligheter. Psykologspesialist Hanne Dahlin BUP BUK Hvem kan fastlegen samarbeide med? Alle barn og unge har følgende, som

Detaljer

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken?

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken? Læringsmiljøteamet ved PPT Rana ønsker å bistå skoler og klasser med å skape gode og inkluderende læringsmiljø der elevene har forsvarlig og tilfredsstillende læringsutbytte. I arbeidet legger vi vekt

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter

Økt kunnskap - nye muligheter Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Kultur og oppvekst, Larvik kommune. Skole- barnehageåret 2016-17 Forord katalogen for skole og barnehageåret 2016/17 foreligger nå i ny

Detaljer

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/ Nordvollkursene Våren 2016 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 https://nordvoll.osloskolen.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter

Detaljer

Regional kursdag 27. november 2009

Regional kursdag 27. november 2009 Hva og hvorfor? Regional satsning på Kommunene i Indre og Midtre Namdal har sammen valgt som hovedtema for kursdagen 27. november. Som mange kjenner til, har det de siste årene vært stort fokus på elevvurderingens

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en tjeneste som er hjemlet i opplæringsloven

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

I DEN GRUNNLEGGENDE LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN VED ROMMEN SKOLE HAR VI DAGLIG FOKUS PÅ;

I DEN GRUNNLEGGENDE LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN VED ROMMEN SKOLE HAR VI DAGLIG FOKUS PÅ; I DEN GRUNNLEGGENDE LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN VED ROMMEN SKOLE HAR VI DAGLIG FOKUS PÅ; systematisk organisering med korte og effektive læringsøkter stasjonsundervisning med fokus på variasjon ved innlæring

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø", pulje 2

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 2 Vår dato: 10.04.2017 Vår referanse: 2017/1908 Arkivnr.: 632.3 Deres referanse: Saksbehandler: Vibeke Norheim Holm Kommuner og frittstående grunnskoler i Buskerud Innvalgstelefon: 32 26 69 50 Invitasjon

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 8 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

SKOLEN HAR SVÆRT BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. K

SKOLEN HAR SVÆRT BEGRENSEDE PARKERINGSMULIGHETER OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. K NORDVOLLKURSENE Høsten 2015 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 www.nordvoll.gs.oslo.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter Nordvoll

Detaljer

Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT. Marit Stensen, enhetsleder Tromsø PPT

Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT. Marit Stensen, enhetsleder Tromsø PPT Lederutdanningen SEVU PPT i lys av virkeligheten i Tromsø PPT Marit Stensen, enhetsleder Tromsø PPT Enhetsleder for 38 ansatte Fagleder PPT, skole Fagleder PPT, Førskole Skoleteam A 5 ansatte Skoleteam

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Randaberg Interkommunale PPT PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR for kommunene Kvitsøy, Rennesøy og Randaberg. HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Henvisningen gjelder: Telefon Født: Kjønn: Barnehage/skole:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING Vedtatt av Styret ved NTNU den.. med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest xx.xx.xxxx Det erfaringsbaserte

Detaljer

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Agenda O Utviklingen av en felles kommunal praksis O Prosessen O Resultater O Alvorlig skolefravær veileder

Detaljer

Styrermøte for barnehagene i Bærum kommune 9. Februar 2017

Styrermøte for barnehagene i Bærum kommune 9. Februar 2017 Velkommen til Bærum Styrermøte for barnehagene i Bærum kommune 9. Februar 2017 Agenda Språkløyper Samtaleguide fra Udir Kompetanseheving våren 2017 Språk er mer enn ord! Nettbasert gratis materiell - se

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

Målgruppe. Barnehage- og skoleeier Rektor og styrere Pedagoger i barnehage og skole

Målgruppe. Barnehage- og skoleeier Rektor og styrere Pedagoger i barnehage og skole Målsetting I denne pakken skal kommuner få økt kunnskap om overgangen og utarbeide rutiner som ivaretar språk, lese- og skriveutvikling på best mulig måte i overgangen fra barnehagen til skolen. Arbeid

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Vår Kurstilbud fra Utadrettet tjeneste ved Haukåsen skole. Adresse: Dr. Dedichensvei 20, 0675 Oslo Tlf: Faks:

Vår Kurstilbud fra Utadrettet tjeneste ved Haukåsen skole. Adresse: Dr. Dedichensvei 20, 0675 Oslo Tlf: Faks: tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet Kurstilbud fra Utadrettet tjeneste ved Haukåsen skole Vår 2018 Adresse: Dr. Dedichensvei 20, 0675 Oslo Tlf: 23 46 65 00 Faks: 23 46 65 01 Se skolens

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Kartlegg og fang opp pårørendes behov for støtte Snakk med pårørende om sammenheng mellom deres kapasitet, belastninger og helse kort og lang sikt Bidra

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for barn før opplæringspliktig alder Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole STRATEGISK PLAN 2015 SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER Utdanningsetaten i Oslo gir føringer for skolene m.h.t. utviklingsarbeid. Til vanlig kan skolene måle sin

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Implementering av fagområdet i kommunen

Implementering av fagområdet i kommunen Implementering av fagområdet i kommunen hvordan få det til og lykkes Porsgrunn kommune Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Grunnskole

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

NORDVOLLS VEILEDNINGSMODELL

NORDVOLLS VEILEDNINGSMODELL NORDVOLLS VEILEDNINGSMODELL Vi gir veiledning både til personale i grunnskole og videregående skole der en eller flere av elevene har diagnose innenfor autismespekteret. Vi tilbyr også bistand til andre

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy kommune stiller seg positiv til at skolene i Inderøy søker om å bli dysleksivennlige skoler fra høsten 2017.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy kommune stiller seg positiv til at skolene i Inderøy søker om å bli dysleksivennlige skoler fra høsten 2017. Arkivsak. Nr.: 2016/956-2 Saksbehandler: Randi Tessem Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Dysleksivennlig kommune Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune stiller

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp Veiledning Vurdering av behov for viderehenvisning Logoped Annet Postadresse

Detaljer

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 ULLENSAKER kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

F I R F O T M O D E L L E N Kartleggings-verktøy

F I R F O T M O D E L L E N Kartleggings-verktøy F I R F O T M O D E L L E N Kartleggings-verktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret for barnets helse og utvikling Fylles ut sammen med foresatte Aktuelle samarbeidspartnere: familien

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET ELEVSAK Samtale, observasjon, utredning, tilrettelegging, etc. ) SYSTEMSAK Veiledning, observasjon, kurs, foredrag/informasjon

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

høst 2017 Kurstilbud fra Utadrettet tjeneste ved Haukåsen skole Adresse: Dr. Dedichensvei 20, 0675 Oslo Tlf: Faks:

høst 2017 Kurstilbud fra Utadrettet tjeneste ved Haukåsen skole Adresse: Dr. Dedichensvei 20, 0675 Oslo Tlf: Faks: tdanningsetaten Haukåsen skole Utadrettet virksomhet Kurstilbud fra Utadrettet tjeneste ved Haukåsen skole høst 2017 Adresse: Dr. Dedichensvei 20, 0675 Oslo Tlf: 23 46 65 00 Faks: 23 46 65 01 Se skolens

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

OPPVEKST. Veiledning. Språkstandard. for Kristiansandsbarnehagen

OPPVEKST. Veiledning. Språkstandard. for Kristiansandsbarnehagen OPPVEKST Veiledning Språkstandard for Kristiansandsbarnehagen Hvorfor innføre en standard? Rammeplan for barnehagen sier at «Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Noen barn har sen

Detaljer

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving. Unni Fuglestad, Lesesenteret

Språkløyper. et løft for språk, lesing og skriving. Unni Fuglestad, Lesesenteret Språkløyper et løft for språk, lesing og skriving Unni Fuglestad, Lesesenteret Mål for Språkløyper Alle barn og elever sine språk-, lese- og skriveferdigheter skal bli styrket Delmål Språkmiljøet i barnehagen

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger.

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Det var en gang og eventyret fortsetter «Ny vin i gammel flaske eller ny

Detaljer

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING?

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING? Skolevegring 2 SKOLEVEGRING, HVA ER DET? De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Ugyldig skolefravær med total varighet

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Zippys venner. For hele småskoletrinnet. Kommunal forankring og tverrfaglig samarbeid. Forankring og organisering i kommunen.

Zippys venner. For hele småskoletrinnet. Kommunal forankring og tverrfaglig samarbeid. Forankring og organisering i kommunen. Zippys venner - et skoleprogram for 1.- 4. trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø Forankring og organisering i kommunen. Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Det er i dag større

Detaljer

PPTs rolle i skolen. KUO plan

PPTs rolle i skolen. KUO plan PPTs rolle i skolen KUO plan Om PPT Ansatte pr 11.01.17: 3 ped. Psyk. Rådgivere Konsulent 40 % vikar frem til juni 2017. 1 konstituert fagleder 2 støttepedagoger som jobber ut i barnehagene. Lovverk Opplæringsloven

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE Lese for livet En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune Dagsorden Prosessen fram til ferdig plan Presentasjon av Lese for livetplanen Resultat av evaluering/ brukerundersøkelse

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter Nettverkssamling for barnehagemyndigheter 12.10.2015 Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU

May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU I 2008 fikk 3,3 % av barn i barnehage ekstra ressurser 1,7% etter opplæringsloven 5-7 (ofte spesialpedagog) 1,6% via statstilskuddet (ofte assistentressurs)

Detaljer

HOLE KOMMUNE presenterer. SpråkPROSJEKT

HOLE KOMMUNE presenterer. SpråkPROSJEKT HOLE KOMMUNE presenterer SpråkPROSJEKT 2013-2015 2 PROSJEKT beskrivelse TEMA: SPRÅK JFR. LOKAL RAMMEPLAN FOR HOLEBARNEHAGENE Gjennom systematisk tilrettelegging og tidlig stimulering har Holebarnehagene

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007

Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Utarbeidet av PPT/OT og Karriere Asker og Bærum november 2007 Opplæringslovens 8.2 sier at -.. Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer