Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE"

Transkript

1 Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

2

3 Innhold 1 ORGANISERING Politisk struktur Administrativ struktur Eierstyring VIRKSOMHETSSTYRING Prinsipper for virksomhetsstyring Styringsmodell Planlegge Utføre Følge opp og forbedre FOKUSOMRÅDE SAMFUNN Måloppnåelse FOKUSOMRÅDE MEDVIRKNING Måloppnåelse Nøkkeltall FOKUSOMRÅDE BRUKERE Måloppnåelse Nøkkeltall TJENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG Måloppnåelse Nøkkeltall Saker med vedtak om særskilt rapportering TJENESTEOMRÅDE KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITID Måloppnåelse Nøkkeltall Saker med vedtak om særskilt rapportering TJENESTEOMRÅDE TEKNIKK OG MILJØ Måloppnåelse Nøkkeltall Saker med vedtak om særskilt rapportering TJENESTEOMRÅDE EIENDOM Måloppnåelse Nøkkeltall Saker med vedtak om særskilt rapportering VERBALVEDTAK FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE Måloppnåelse FOKUSOMRÅDE ØKONOMI Måloppnåelse FOKUSOMRÅDE LÆRING OG FORNYELSE Måloppnåelse Nøkkeltall TJENESTEOMRÅDE ADMINISTRASJON OG LEDELSE Måloppnåelse Nøkkeltall TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST Måloppnåelse Nøkkeltall Økonomi Saker med vedtak om særskilt rapportering... 52

4 Foto: Asker kommune/sønstrød fotografene

5 Rådmannens innledning Kommunens årsrapport beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Asker kommune gjennom året. Året som har gått har vært et utfordrende år for tjenesteområdene, og det har vært behov for å iverksette tiltak for å få økonomien under kontroll. Når tjenesteområdene ved årsslutt kan vise til et positivt resultat, og kommunen som helhet kan legge frem et netto driftsresultat på 4,7 prosent, bidrar dette til å sikre styringsfarten inn i I handlingsprogrammet for 2016 og i budsjettet for var det i driftsbudsjettet lagt opp til både styrking og videreføring av prioriterte tiltak innenfor tjenesteområdene. Det ble tilført midler til en fortsatt økning i lærertettheten i grunnskolen, til økt pedagogtetthet i barnehagene og styrking av skolehelsetjenesten. Videre ble det lagt inn midler til styrking av SFO og til styrking av tiltak i fattigdomsplanen. God virksomhetsstyring skal sikre kontinuerlig forbedring og videreutvikling av Asker kommunes tjenester. Gjennom målekartene er det satt tydelige mål for tjenesteområdene og kommunens seks fokusområder. BMS-resultatene for er gode, og nesten halvparten av indikatorene oppnår «grønt» resultat. Det har blitt gjennomført en revisjon av målene, og mange av måleindikatorene er derfor nye i. Det har i vært fokusert på etikk og internkontroll i Asker kommune. Kommunens arbeid med forebygging av korrupsjon og uetisk adferd har vært kartlagt og målt. Det er utarbeidet en integritetsprofil som viser kommunens robusthet i forhold til disse temaene, og gjennomgangen viser en tydelig forbedring siden forrige kartlegging i Fra høsten er Asker kommune medlem av Transparency International Norge (TI), og er med i et nytt korrupsjonsforebyggende nettverk i regi av KS og TI. Det er også iverksatt en rekke tiltak for å videreutvikle kommunens internkontroll. Kommunens ledelsessystem er resertifisert for tre nye år. Sentralt i styringsdialogen mellom de folkevalgte og administrasjonen står arbeidet med kommuneplanen, handlingsprogrammet og alle enkeltsaker som legges frem for politisk behandling. Rådmannen opplever at dialogen mellom folkevalgte og administrasjon er god og har bidratt til klare styringssignaler å arbeide etter. Asker kommune har fra 2011 gjennomført årlige brukerundersøkelser innenfor alle tjenesteområder. I ble det gjennomført nærmere 40 brukerundersøkelser. Resultatene er gjennomgående gode, og viser fremgang fra 2012 på flere områder. Innenfor tjenester til funksjonshemmede og til eldreomsorgen ble det i lagt inn driftsmidler til Borgenbråten, boliger for funksjonshemmede og til sykehjemsplassene på Søndre Borgen. Forebygging og tidlig innsats, god helhet og samhandling, god kvalitet og nødvendig kompetanse er definert som gjennomgående utfordringer for alle tjenesteområder, og har vært viktige satsingsområder i. I tillegg er folkehelseperspektivet et gjennomgående fokusområde for kommunen. Asker kommune ble i medlemsbedrift i Aktiv mot kreft og har gjennomført en rekke tiltak for å motivere til økt fysisk aktivitet for alle ansatte. Læring, fornyelse og innovasjon er også viktige satsingsområder. Arbeidet med kommunens innovasjonsstrategi startet opp i og videreføres i 2014.

6 1 Organisering 1.1 POLITISK STRUKTUR Asker kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i kommuneloven, og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. KOMMUNESTYRET 47 representanter Klageutvalget 5 Partssammensatt utvalg Formannskapet 11 Bygningsrådet 9 Kontrollutvalget 5 Eldrerådet Utvalg for plan, samferdsel og næring 7 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring 5 Komité for oppvekst 9 Komité for teknikk, kultur og fritid 9 Komité for helse og omsorg 9 Innvandrerrådet Foretak Foretak og Foretak og selskaper og selskaper selskaper Det ble ikke gjort endringer i den politiske strukturen i. Tabellen nedenfor viser antall saker behandlet i de ulike utvalgene i perioden Det er en liten nedgang fra 2012 til i antall saker behandlet i kommunestyret, formannskapet og komiteene, mens antall saker behandlet i Bygningsrådet har økt. POLITISKE SAKER Antall saker behandlet i Kommunestyret Antall saker behandlet i Formannskapet Antall saker behandlet i Komité Oppvekst Antall saker behandlet i Komité Helse og omsorg Antall saker behandlet i Komité Teknikk, kultur og fritid Antall saker behandlet i Bygningsrådet Antall saker med saksordfører behandlet i kommunestyret (noe usikre tall) ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

7 1.2 ADMINISTRATIV STRUKTUR Asker kommune er administrativt organisert i en tonivåmodell med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannen og virksomhetslederne. Rådmannens ledergruppe ble i mai utvidet med en eiendomsdirektør med ansvar for oppfølging av eiendomsfunksjonen i kommunen. Ved utgangen av var det 58 virksomheter i Asker kommune, mot 57 virksomheter i Vedtakskontoret ble etablert som ny virksomhet innenfor tjenesteområde Helse og omsorg fra 1. januar. 1.3 EIERSTYRING Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) behandlet i totalt 19 saker som gjaldt kommunens eierskap i selskaper. De fleste sakene dreide seg om møter i selskapenes eierorganer. Utvalget behandlet også sak om prosess for rullering av kommunens eiermelding, og de ble orientert om planene for fusjon mellom DI Gruppen AS og to andre arbeidsmarkedsbedrifter som Bærum kommune eier. Formannskapet vedtok nye retningslinjer for fastsettelse av styrehonorar i selskaper med kommunalt eierskap. Kommunestyret vedtok ny selskapsavtale for Asker og Bærum Vannverk IKS, til erstatning for tidligere selskapsavtale fra Kommunestyret i Asker vedtok i desember 2011 ny selskapsavtale for å kunne gjøre om Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) til et interkommunalt selskap (IKS). Det samme gjorde kommunestyret i Bærum. Den tredje eieren Oslo kommune ønsker likevel ikke dette. I stedet har eierne arbeidet med å revidere selskapsavtalen fra 1976, men slik at VEAS fortsetter å være et samarbeid etter kommuneloven 27. Selskapet står overfor store investeringer, og Asker og Bærum kommuner har i begge gitt garanti for selskapets lån til å dekke disse, ca. 800 mill. kroner. Bystyret i Oslo vil også behandle saken. Formannskapet vedtok i å selge kommunens aksjer i selskapet Rekom AS. Aksjene ble avhendet i løpet av året, med en betydelig gevinst. Eierdagen ble i avholdt 28. mai, som kveldsmøte for formannskapet. RÅDMANN Direktør Oppvekst og utdanning Direktør Helse og sosial Økonomisjef Direktør Eiendom Direktør Strategi og samfunn HR - sjef Direktør Kultur og teknikk Fullmaktsnivå 1 - rådmannen 58 VIRKSOMHETER - 6 TJENESTEOMRÅDER Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendom Administrasjon og ledelse 36 virksomheter 12 virksomheter 4 virksomheter 3 virksomheter 2 virksomheter 1 virksomhet Fullmaktsnivå 2-58 virksomhetsledere ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 7

8 2 Virksomhetsstyring 2.1 PRINSIPPER FOR VIRKSOMHETSSTYRING Virksomhetsstyring kan defineres som all ledelsesmessig aktivitet, styring og kontroll som er innrettet mot å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet i tjenestene. Virksomhetsstyringen omfatter begge fullmaktsnivåene og skal sikre at styringen skjer likt og samordnet mellom og innen tjenesteområdene. Asker kommune definerte i seks likestilte prinsipper for virksomhetsstyring. Virksomhetsstyringen skal: Baseres på mål- og resultatstyring Sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak Sikre etterlevelse av lover og forskrifter Baseres på risikostyring og kontinuerlig forbedring Sikre effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse Sikre læring, forbedring og innovasjon Det arbeides videre med å konkretisere de ulike prinsippene. Det er en målsetning at virksomhetsstyringen skal forenkles og bli mer effektiv, samtidig som organisasjonens forståelse og modenhet på området skal styrkes. 2.2 STYRINGSMODELL Asker kommune benytter følgende styringsmodell for å sikre en god og effektiv virksomhetsstyring. Prinsippene i den såkalte PUFF-sirkelen benyttes både på strategisk nivå og i den direkte tjenesteproduksjonen. Gjennom plan- og styringsprosessene planlegges og utføres aktiviteter som skal sikre kvalitet i tjenestene og forvaltningen. Resultatene fra aktivitetene følges opp i henhold til de mål og krav som er satt, og benyttes til å iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen. God og effektiv virksomhetsstyring sikres gjennom kommunens system for kvalitetsledelse. Systemet er felles for all tjenesteproduksjon og for administrative prosesser, og er sertifisert i henhold til krav i ISO-standardene for Kvalitetsstyring (9001), Ytre miljø (14001) og Informasjonssikkerhet (27001). I tillegg er Samfunnsansvar (26000) implementert som en veiledende standard. 2.3 PLANLEGGE Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Arbeidet med ny kommuneplan for Asker har vært en hovedaktivitet i, og forslag til Kommuneplan for Asker ble i september lagt ut til offentlig ettersyn. Arbeidet med planen har pågått i nærmere tre år, og har hatt bred medvirkning fra politikere, regionale aktører og nabokommuner. I tillegg har det vært flere medvirkningsprosesser hvor organisasjoner og enkeltpersoner har gitt innspill til planarbeidet. Kommuneplanen blir endelig vedtatt i I tillegg har følgende sentrale planer blitt vedtatt i : Plan for kvalitet i skolefritidsordningen i Asker kommune (sak 3/13) Strategisk plan for helse- og omsorgstjenestene Strategi 2010 (sak 6/13) Kommunedelplan for Holmen-Slependen (sak 7/13) Energi- og klimaplan (sak 43/13) Temaplan velferdsteknologi Helse og omsorgstjenester (sak 57/13) Strategisk plan for visuell kunst (sak 58/13) 8 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

9 Analyse Beslutninger om tjenestekvalitet, effektivisering og innovasjon Planlegge Vedta styringsdokumenter med mål, rammer og krav Planstrategien Kommuneplanen Handlingsprogrammet med BMS-mål ROS-analyser Virksomhetsplaner Lederavtaler Forbedre Iverksette tiltak for kontinuerlig å forbedre tjenestene og forvaltningen Utføre Utføre tjenester i henhold til styringsdokumentene BMS-resultater Nøkkeltall Lederdialog Håndtering av risiko Håndtering av avvik Rapportering Tilsyn og revisjoner Følge opp Vurdere resultatet i forhold til mål, rammer og krav Tjenesteproduksjon Forvaltningsoppgaver 2.4 UTFØRE Asker kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Tjenestene og forvaltningsoppgavene skal gjennomføres i henhold til de krav og føringer som er forutsatt i styringsdokumentene. Det vises til tjenesteområdekapitlene for en nærmere beskrivelse av kommunens tjenester i. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 9

10 2.5 FØLGE OPP OG FORBEDRE BALANSERT MÅLSTYRING MÅLOPPNÅELSE Mål- og resultatstyring er et sentralt prinsipp for virksomhetsstyring i Asker kommune, og innebærer at det planlegges og settes mål for hva virksomhetene skal oppnå, og at resultatene måles og følges opp for kontinuerlig å forbedre og videreutvikle tjenestene. Balansert målstyring (BMS) inngår som et sentralt element i mål- og resultatstyringen. Det er utarbeidet felles gjennomgående mål for alle kommunens virksomheter, samt unike mål for fem av de seks tjenesteområdene. Asker kommune hadde i totalt 86 måleindikatorer. BMS-resultatene for er gode. Av de totalt 86 måleindikatorene oppnår 40 indikatorer (46 prosent) «grønt» resultat, 32 indikatorer (37 prosent) oppnår «gult» resultat og 11 indikatorer (12 prosent) oppnår «rødt» resultat. For 3 indikatorer foreligger det ikke resultat for. Halvparten av indikatorene er nye fra, og for disse er det ikke mulig å måle trendutvikling. Av de 43 indikatorene som er videreført fra 2011 og 2012, har 18 indikatorer en positiv trendutvikling og 21 indikatorer en negativ trendutvikling. INTERNKONTROLL OG KVALITETSSIKRING Internkontroll er integrert i den ordinære virksomhetsstyringen. God internkontroll skal bidra til at organisasjonen når mål, overholder lover, vedtak, økonomiske rammer og interne rutiner, for slik å forebygge styringssvikt, feil og mangler. Rådmannens internkontroll skjer i forlengelsen av kommunestyrets tilsyn og statens tilsyn med kommunene. Asker kommune har et felles overordnet kvalitetssystem (Felles ledelsessystem) som skal sikre måloppnåelse og etterlevelse av lovverk, politiske vedtak og interne rutiner. Felles ledelsessystem er gjennomgående for hele organisasjonen og bygget opp etter ledelsesprinsippene for kvalitetsstyring i ISO-standard Dette er de samme prinsippene som internkontrollovgivningen er basert på. I har rådmannen gjennomført følgende tiltak for å videreutvikle internkontrollen: Felles ledelsessystem er resertifisert for tre nye år. Det er gjennomført risikoanalyser for virksomhetenes tjenesteutføring, samt på områdene HMS, beredskap, informasjonssikkerhet og for utviklingsprosjekter. Det er gjennomført forbedringstiltak i tjenestene i forbindelse med oppfølging av uønskede hendelser, funn ved interne revisjoner, andre stikkprøver, forvaltningsrevisjoner og tilsyn. Reduksjon av antall innkjøpere og nye roller for innkjøpere. Deltagelse i KS-nettverk om antikorrupsjon og KS-samlinger om «rådmannens internkontroll». Figuren til høyre illustrerer modenhetsnivåer for en organisasjons internkontroll. Asker kommune er de siste årene vurdert av Det Norske Veritas (DNV) til i hovedsak å ligge på nivå fire når det gjelder grad av styring. En kommune er en mangeartet virksomhet hvor det er krevende å drive kontinuerlig forbedringsarbeid. Rådmannen vurderer at modenhetsnivået er ulikt mellom enheter innen kommunen og arbeider med å bringe hele organisasjonen på samme nivå. INTERNE REVISJONER Resultatet fra interne og eksterne revisjoner følges opp med forbedringstiltak gjennom blant annet ROS-analyser og virksomhetsplan i de respektive virksomheter. Effekten av forbedringstiltakene følges opp av lederne ved behandling i ledelsens gjennomgang. Rådmannen gjennomfører interne revisjoner etter en årlig plan med bakgrunn i risikovurdering av virksomheten. Resultatet fra revisjonene brukes til læring i organisasjonen og forbedring av tjenestene. 10 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

11 5. Integrert Kontrollsystem er integrert i helhetlig virksomhetsstyring. Avklarte grenseflater mot for eksempel målstyring og kvalitetsutvikling. Kontroll 4. Intelligent Ansvar og rutiner for oppfølging og vedlikehold av kontrollsystem er på plass, slik at internkontrollen kan løpende forbedres. 3. Systematisert Kontrollsystem er etablert på bakgrunn av risikovurderinger. Klarlagt ansvar for gjennomføring. Rutiner for dokumentering av kontrollbevis. Nødvendig internkontrollkompetanse i hele organisasjonen. Akseptabelt nivå 2. Formalisert Formaliserte kontrollaktiviteter er på plass. Dokumenterte kontrollrutiner. 1. Tilfeldig Avhengig av uformell kontroll. Kontrollaktiviteter utformes og gjennomføres ad hoc og usystematisk. Risiko Behov for endring Det ble i gjennomført interne revisjoner innen følgende områder: Etterlevelse av aktiviteter for styring av virksomheten (Felles ledelsessystem): Denne undersøkelsen er gjennomført årlig siden kommunen sertifiserte Felles ledelsessystem, og gir ledelsen informasjon om behovet for forbedringer av ledelsessystemet. Resultatet viste at gjeldende styringsaktiviteter i hovedsak utføres. Det er imidlertid variasjon mellom virksomhetene og behov for ytterligere systematisering av arbeidet med risikoanalyser, bruk av AskerDialogen, analyse av årsak til hendelser og bedre bruk av ledelsens gjennomgang. Tiltak er gjennomført. Oppfølging av politiske vedtak etter tidligere forvaltningsrevisjoner: Undersøkelsen ble gjennomført som en følge av behov for bedre styringsinformasjon om hvordan tiltak etter tidligere forvaltningsrevisjoner var fulgt opp. Innen flere av områdene var det igangsatt ulike oppfølgingstiltak i tråd med politiske vedtak. Tiltak som gjaldt innen en virksomhet var i større grad gjennomført enn tiltak som skulle utføres på tvers av virksomheter/enheter. Noen tiltak er fortsatt i prosess, men de fleste er gjennomført. Etterlevelse av regler for internkontroll knyttet til personopplysningsloven: Undersøkelsen ble gjennomført som følge av funn fra eksterne revisjoner og Datatilsynets krav til kommuner om internkontroll for å ivareta personvernhensyn. Resultatet viste at det pågår en rekke forbedringstiltak som skal sikre etterlevelse av personopplysningsloven. Det er imidlertid behov for klarere plassering av det overordnede ansvaret for informasjonssikkerhet, samt behov for ytterligere systematisering av rutiner og kommunisere betydningen av disse. Tiltak for overordnet plassering av ansvar er gjennomført, mens andre tiltak er i prosess. Søknad og oppfølging av statlige tilskudd til investeringsprosjekter: Undersøkelsen ble gjennomført som følge av manglende søknadsprosess om husbanktilskudd ved Borgenbråten omsorgsbolig. Investeringstilskudd fra Husbanken, Enova og spillemidler i eksisterende prosjekter ble vurdert. Resultatet viste blant annet at det er søkt om tilskudd i rett tid, men at det er behov for mer systematisk styring og kontroll med inntekter og oppfølging av tilskudd som er mottatt. Tiltak er i prosess. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 11

12 RESERTIFISERING AV FELLES LEDELSESSYSTEM Kommunen har avtale med Det Norske Veritas (DNV) om å utføre revisjoner og resertifisering av Felles ledelsessystem. I har DNV resertifisert Felles ledelsessystem for tre nye år. Resertifiseringen viste at Balansert målstyring benyttes systematisk i virksomhetsstyringen og at kommunen har gode verktøy for forbedringsarbeid. Det er imidlertid behov for videreutvikling av arbeidet med årsaksanalyser (rotårsak) etter hendelser. TILSYN OG FORVALTNINGSREVISJONER Statlige tilsyn For å tilse at kommunene ivaretar innbyggeres rettssikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med nasjonale målsettinger, gjennomfører staten blant annet tilsyn med kommunens tjenester. Tabellen nedenfor gir en oversikt over fylkesmannens kommunerettede tilsyn og tilsyn fra Arbeidstilsynet som er gjennomført i Asker kommune i. Forvaltningsrevisjoner Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner gir de folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk og prioriteringer gir de ønskede resultater i tjenesten for kommunens innbyggere. Tabellen på neste side gir en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Asker kommune. STATLIGE TILSYN I ASKER KOMMUNE I (Oversikten er ikke uttømmende) Tilsynsmyndighet Tilsynstema Funn Status pr Fylkesmannen Barneverntjenesten barneverntjenestens arbeid med Ingen avvik Avsluttet barn som bor i kommunale fosterhjem Fylkesmannen 1 skole - skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø Tilsyn pågår Fylkesmannen Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet (fra ) Kommunalteknisk - utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann 3 skoler - forebygge og redusere risikoen for at arbeidstakere blir syke eller skadet som følge av kjemikaliebruk 5 enheter helse og omsorg - forebygging av arbeidsmiljørelatert sykdom og skade 1 avvik Til behandling 8 pålegg Til behandling 1 pålegg Avsluttet Skoler/eiendom inneklima offentlige bygg 3 pålegg Avsluttet 12 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

13 GJENNOMFØRTE FORVALTNINGSREVISJONER I ASKER KOMMUNE I Tema Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen Oppfølging Tiltak relatert til dimensjonering av bemanning, full nytte av kompetansen i forsterket sykepleieteam, pålitelig registrering av avvik og andre hendelser for bedre styringsinformasjon er startet og i prosess for oppfølging. Kontrollutvalget følger opp hvordan anbefalingene er fulgt opp. Styrking av hjemmesykepleien er et av de prioriterte områdene i Handlingsprogram Forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern innen Sosialtjenesten Det er etablert tiltak for at personer med rusproblemer skal få skriftlige planer, herunder individuell plan, for ettervernstiltak samt dokumentasjon av de tjenestene som tilbys/ytes. Årsak til at personer med rusproblemer ikke ønsker å benytte seg av aktivitetstilbud arbeides det fortsatt med. Kontrollutvalget følger opp resultatet av dette i inneværende valgperiode. Styrking av ettervernet for rusmisbrukere er et av de prioriterte områdene i Handlingsprogram Barneverntjenesten i Asker kommune (Forvaltningsrevisjon gjennomført før. Forbedringstiltak er fortsatt i prosess eller avsluttet.) Det er iverksatt tiltak for opplæring av nyansatte og sikring av kompetanse samt bedret rutiner for rapportering fra eksterne leverandører. Redusert kjøp av konsulenttjenester, men det er foreløpig ikke tilstrekkelig ressurser og kompetanse i egenregi til å dekke behovet for hjelpetiltak. Produktiviteten i Barnevernstjenesten er vurdert å være tilfredsstillende, men mulig potensiale for økt produktivitet. Enkelte av anbefalingene er tidskrevde å følge opp, særlig arbeid med sykefravær og identifi sering av beste praksis. Kontrollutvalget har bedt rådmannen komme tilbake første kvartal ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 13

14 3 Fokusområde Samfunn 3.1 MÅLOPPNÅELSE GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE SAMFUNN Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat Trend Levende lokalsamfunn med fokus på folkehelse, miljø og bærekraftig utvikling. S.1. Gode kultur- og fritidstilbud S.2. Tydelig miljøfokus. S.3. Fremme god folkehelse S.1.1. Opplevelse av gode kultur- og fritidstilbud. 4, ,4 0-3,9 Ikke målt Ikke målt S.1.2. Opplevelse av gode møteplasser. 4, ,4 0-3,9 Ikke målt Ikke målt S.2.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg). S.2.2. Reduksjon av kommunale klimagassutslipp med 700 tonn pr. år, jf. Energi- og klimaplanen (80 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået). S.2.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh pr. år, jf. Energi- og klimaplanen (30 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået). S.3.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett nytt folkehelsetiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. Folkehelseloven % % 0-59 % 72,00% 75,44% -700 tonn tonn Økte utslipp - 2,2 GWh 0-2,1 GWh Økt forbruk 100% % 0-94 % Ny indikator fra Ny indikator fra Ny indikator fra 443 tonn + 2 GWh 94,64% Totalt 75 prosent av virksomhetene i kommunen er nå miljøsertifisert (grønt kontor/grønt fl agg), noe som gir «gult» resultat for denne måleindikatoren. Nærmere 95 prosent av virksomhetene har gjennomført tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, noe som gir «rødt» resultat. Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i, og det foreligger derfor ikke resultat for indikatorene S.1.1 og S.1.2. Energibruken knyttet til drift av kommunale tjenester har imidlertid økt fra ca. 72 GWh i 2012 til 74 GWh i, noe som gir «rødt» resultat for denne måleindikatoren. Om lag 1 GWh av denne økningen knyttes til økt forbruk i Askerhallen, mens omlag 1 GWh knyttes til merforbruk ved 3-4 skoler. 14 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

15 BEFOLKNINGSUTVIKLING Oversikten nedenfor viser folketallsutviklingen i Asker i perioden 2007 til Folkemengde (1.1.12) (1.1.13) 2014 (1.1.14) Total innflytting (innenlandsk) Total utflytting (innenlandsk) Nettoinnflytting (innenlandsk) Mellom 1. januar og 31. desember økte antallet innbyggere i Asker med 920 personer. Av økningen er det netto 662 personer som har flyttet til Asker. Av disse kommer 282 fra Norge og 380 fra utlandet. Ut over dette skyldes befolkningsøkningen på 258 personer fødselsoverskudd. FOLKEHELSE Folkehelsearbeidet er Askers totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helse i befolkningen. Det ble i utarbeidet en folkehelsestrategi som inngår i utkastet til Kommuneplan for Asker Hovedmålet er folkehelse for alle, med et ekstra fokus på grupper med levekårsutfordringer. I forbindelse med folkehelsestrategien ble det arrangert et seminar for komiteene i september og et åpent folkehelseseminar på Sem i november. Det ble i inngått partnerskapsavtale med Akershus fylkeskommune om folkehelsesamarbeid. Det er også inngått partnerskapsavtaler med DNT Oslo og Omegn ved Asker Turlag om utvikling av turstier og møteplasser, arrangementer og opplegg for skoler, SFO og barnehager. Det ble videre inngått avtale med NaKuHel om et forprosjekt for mulig utvikling av kraftsenter for folkehelse på Sem og en skoledag for utvalgt skoler på 5. trinn. Asker idrettsråd og Asker kommune har inngått samarbeidsavtale om prosjektet «Idrettsglede for alle» knyttet til integrering av flerkulturelle og mennesker med nedsatt funksjonsevne. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 15

16 BOLIG I gjeldende kommuneplan for Asker legges det opp til et gjennomsnitt på ca. 280 nye boenheter per år. I ble det bygget 295 nye boenheter, hvorav 230 i blokk. Dette skyldes i hovedsak utbyggingen på Lundekroken, Bondi, Risenga og Heggodden. Grafen nedenfor viser antall nye boenheter i Asker i perioden 2007 til BOLIGSOSIALE UTFORDRINGER Boligsosialt arbeid omfatter kommunens tiltak, virkemidler og tjenester som skal bidra til at vanskeligstilte personer og husstander med behov for bistand kan bosette seg i egen bolig og bli boende. Målene i det boligsosiale arbeidet i Asker kommune er definert gjennom Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO). Det er et hovedmål at kommunen innen 2015 har utformet og iverksatt en helhetlig boligpolitikk som danner grunnlag for et differensiert boligmønster og en bredt sammensatt befolkning innen Det er videre et hovedmål at boligkapasiteten for særskilt vanskeligstilte grupper som definert i Boligsosial handlingsplan har økt innen Asker kommune har i forberedt opprettelsen av et nytt boligkontor. Målet med opprettelsen er å optimalisere organisering av tildelingstjenester og bruken av boligsosiale virkemidler. BOSETTING AV FLYKTNINGER Kommunestyret vedtok i forbindelse med Handlingsprogram bosetting av 50 flyktninger, inkludert 10 enslige mindreårige, hvert år i perioden. Det ble i bosatt totalt 48 flyktninger, hvorav 10 enslige mindreårige. Det ble kjøpt inn en ny boenhet til dekning av denne gruppen. KNUTEPUNKTSTRATEGI Den kraftige befolknings- og arbeidsplassveksten i Osloregionen de neste 20 årene utfordrer den regionale samferdselsinfrastrukturen. Samordnet areal- og transportutvikling i form av knutepunktutvikling rundt det kollektive transportnettet er det strategiske svaret på utfordringen. Strategien tilrettelegger for konsentrert boligbygging og arbeidsplassetablering i og omkring knutepunktene (jernbanestasjoner/ bussterminaler/hurtigbåtstopp). Det vises til tjenesteområde Eiendom for en nærmere beskrivelse av boligkapasiteten for vanskeligstilte. 16 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

17 Det investeres nå 430 mill. kroner i opprusting av Heggedal stasjon og kollektivterminal. Ny togstasjon er avgjørende for den videre tettstedsutviklingen. Det planlegges i første omgang rundt 500 nye boliger i Heggedal, på sikt det dobbelte. I ble det bygget et nytt boligkompleks (Odden) i Heggedal sentrum. Planarbeidet for transformasjon av Billingstadsletta Vest (tidligere næringsområde) er godt i gang. Planområdet inngår som del av kommunedelplan for Holmen- Slependen. Området utvikles rundt to viktige kollektivknutepunkter. Også Holmen vil gradvis utvikles som et tydeligere knutepunkt, basert på buss. Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivtilbud er utarbeidet og vedtatt sendt på begrenset høring i februar 2014 (sak 20/14). TETTSTEDSUTVIKLING Stedsutviklingen har fram til nå hatt et sterkt fokus på knutepunktutvikling, møteplassetablering, handel, boligbygging og fysisk stedstilpasning. Det er ønskelig å videreutvikle tettstedsarbeidet til også å omfatte kommunale/offentlige virksomheter, fellesskapstiltak, frivillighet og annen næringsutvikling. I Asker sentrum er det først og fremst utviklingen av Føyka som er under planlegging. Helhetsplan for området ble vedtatt i, og regulering er igangsatt. Det arbeides med å flytte dagens idrettsarealer til Drengsrud, men det er ved utgangen av ikke inngått avtale om overtakelse av området. Heggedal står foran en omfattende utbygging. Det ble i etablert et prosjekt for planlegging av et innbyggertorg hvor bibliotek, helsestasjon og seniorsenter skal samlokaliseres. Torget skal i tillegg være et senter for frivillig arbeid i lokalområdet. Vollen har vært gjennom en kraftig utbygging de senere år. Det arbeides for å få polarskuta «Maud» tilbake til Vollen. Oslofjordmuseet er ferdigstilt og har gjennomført flere utstillinger foruten den daglige driften. I kommunedelplan for Holmen-Slependen, som ble vedtatt i, legges det opp til en bolig- og næringsvekst, primært i Billingstadområdet. Planen åpner for opp mot 1500 nye boliger i et 20-årsperspektiv, eller inntil 4000 nye arbeidsplasser, i gangavstand til Billingstad og Slependen stasjoner. På Holmen er det under prosjektering et nytt badeanlegg, og en ny skole er planlagt ferdig omkring Også nærsentraene i kommunen er i endring. Dette er møteplasser i nærmiljøene, som forventes å yte daglig service for omkringliggende boligområder. På Borgen og Vettre er reguleringsplan vedtatt, og det arbeides med planlegging av et lite kjøpesenter på Vettre. KUNNSKAPSBASERT NÆRINGSUTVIKLING Utviklingen av arbeidsplasser i Asker i 2012 (siste tilgjengelige statistikk fra SSB) viser at de største bedriftene vokste mest, og at reiseliv og handel hadde noe nedgang. Veksten i Asker var totalt på 274 arbeidsplasser i Dette er lavt i forhold til 2010 og 2011, da veksten var på henholdsvis 720 og 516 nye arbeidsplasser. I løpet av ble det ferdigstilt ca m 2 næringsareal til kontorformål. Utbyggingen har skjedd i området rundt Asker sentrum. Asker næringsråd startet arbeid med Campus Asker, hvor næringslivet skal tilbys tilpasset opplæring etter deres behov. Asker internasjonale skole åpnet i august med 39 elever. I løpet av høsten fikk skolen ytterligere 15 elever. Dikemark er fredet, sykehuset fraflyttes, og usikkerheten rundt tettstedets framtid er betydelig. Dikemark er i kommuneplanen foreslått som utbyggingsområde. Det er imidlertid kommet innsigelser fra Statens vegvesen om at området ikke ligger langs offentlig transportlinje og dermed ikke er egnet som tettsted. Det er gjennomført arkitektkonkurranse (Europan) for mulig utvikling som ble vunnet av fire arkitekter som samarbeidet om et forslag. Idrettsbanen på Dikemark ble i kjøpt fra Oslo kommune slik at det er bedre grunnlag for utvikling av et godt idrettsanlegg. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 17

18 MILJØ Klima og luftforurensning Kommunens første energi- og klimaplan ble politisk behandlet i I ble revidert energi- og klimaplan vedtatt av kommunestyret. De reviderte klimamålene er: Asker kommunes tjenester skal være klimanøytrale i Askersamfunnet skal være klimanøytralt i Asker kommune skal forebygge og minimere negative konsekvenser av klimaendringer. Grafen nedenfor viser at klimagassutslippene i Askersamfunnet har gått ned fra 1991 til 2009 (siste tilgjengelige tall fra SSB), selv om folketallet har økt. Nedgangen henger trolig sammen med nedgang i oljefyring og bedre bilteknologi Tusen tonn CO 2-ekvivalenter Innbyggere Prosessutslipp Transport Stasjonær forbrenning Innbyggere Fra 2007 til er klimagassutslipp knyttet til kommunens tjenester redusert med omlag 65 prosent. Nedgangen tilskrives bedre oppsamling og utnyttelse av deponigass fra Yggeset, økt andel biogass og elbiler, samt utfasing av oljefyring Deponigass Fyringsolje Drivstoff Mål: 80 % reduksjon =1 535 tonnco 2 0 CO 2 (tonn) i 2007 CO 2 (tonn) i 2012 CO 2 (tonn) i Asker kommune inngikk fra 1. januar som partner i FutureBuilt. Dette er et 10-årig program med mål om å realisere forbildeprosjekter med minimum 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra transport, energi- og materialbruk. I ble det vedtatt at Kistefoss barnehager i Heggedal skal være Askers første FutureBuilt prosjekt. 18 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

19 Energi Energi- og klimaplanen definerer følgende mål for energibruk: Asker kommune skal i større grad ta i bruk lokal fornybar energi, og redusere kjøpt energi med 30 prosent innen 2020 sett i forhold til Asker kommune skal legge til rette for at Askersamfunnet i større grad tar i bruk lokal, fornybar energi, og reduserer kjøpt energi med 20 prosent innen 2030 sett i forhold til Energibruken knyttet til drift av kommunale tjenester har imidlertid økt fra ca. 72 GWh i 2012 til 74 GWh i. Om lag 1 GWh av denne økningen knyttes til økt forbruk i Askerhallen, mens omlag 1 GWh knyttes til merforbruk ved 3-4 skoler. Data for energibruk i Askersamfunnet er fra 2009 og viser en totalbruk på ca. 500 GWh, hvor ca. halvparten går til husholdninger og halvparten til næring. Det er inngått kontrakt med Exergia om videreføring av kommunens tilbud om gratis energirådgivning til private husholdninger. Avtalen er også utvidet til å kunne gjelde mindre bedrifter. I tillegg tilbyr kommunen nettbasert energirådgivningstjeneste. Forbruk og avfall Det ble i samlet inn 424 kilo husholdningsavfall per innbygger i Asker. Gjennomsnittet for landet er 438 kilo per innbygger. Av dette ble 56 prosent sendt til materialgjenvinning, mot 54,6 prosent i Natur og biologisk mangfold Kommunen fortsatte i arbeidet for å sikre biologisk mangfold, blant annet gjennom kartlegging av fremmede arter og hule eiker. Arbeidet med en plan for biologisk mangfold i kommunen er startet. SAMFUNNSSIKKERHET Asker og Bærum samarbeider tett innenfor området samfunnssikkerhet og beredskap, og har et felles beredskapsråd med eget arbeidsutvalg. I er det igangsatt installasjon av talevarslingssystem i ungdomsskolene for varsling av alvorlige skolehendelser i tråd med politiets anbefalinger. Samordning av beredskapsplaner med Vestre Viken knyttet til samhandlingsreformen er gjennomført. Av større fellesøvelser kan nevnes «Øvelse EPS» som hadde fokus på opprettelse og drift av evakuerte- og pårørendesenter. Det ble også gjennomført øvelse på utfall av Holsfjorden som vannkilde i samarbeid med Asker og Bærum Vannverk. Samfunnssikkerhet har vært et eget delprosjekt i kommuneplanarbeidet og er tatt særskilt inn i kommuneplanen. Kommunestyret behandlet i 2012 en overordnet ROSanalyse for Asker og Bærum kommuner. Resultatene fra ROS-analysen er benyttet som grunnlag for satsningsområdene i kommuneplanen. Særskilte risikoanalyser vil bli gjennomført i forbindelse med aktuelle reguleringsplaner. Det er også satt særskilt fokus på erkjennelse av risiko og forebygging gjennom daglig forvaltning av kommunens infrastruktur, blant annet med synliggjøring av behovet for forebyggende fjellsikring som eksempelvis i Vendla basert på hendelse i Eventyrveien. Asker kommune har også i hatt oppgaver knyttet til EUs vanndirektiv. Det er laget en tiltaksanalyse for Vannområde Indre Oslofjord Vest som beskriver nødvendige tiltak for å nå målet om god økologisk og kjemisk tilstand, og en lokal overvåkingsplan er utarbeidet. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 19

20 4 Fokusområde Medvirkning 4.1 MÅLOPPNÅELSE GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE MEDVIRKNING Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat Trend Innbyggere som aktivt deltar i samfunnsutviklingen. MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning. MV.2. Tilrettelegge for frivillighet. MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern ihht frist % % 0-84 % 98,60% 98,40% MV.1.2. Gode internettsider. 6 stjerner 5 stjerner 0-4 stjerner 5 stjerner 5 stjerner MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats. MV.2.2. Organisasjonenes opplevelse av kommunen som en god tilrettelegger for frivillighet. 100% % 0-94 % 96,43% 96,43% 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra 4,00 Måloppnåelsen innenfor fokusområdet ligger på tilsvarende nivå som i Omkring 98 prosent av virksomhetene har fulgt opp henvendelsene i Asker Dialogen Ekstern i henhold til fristen på 14 dager, noe som gir «grønt» resultat. Asker kommune fikk i DIFIs kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder i totalt 74 poeng, mot 72 poeng i Med vesentlig strengere vurderingskriterier i enn 2011, oppnådde Asker i en 51. plass blant kommunene i Norge, mot en 109. plass i Begge vurderinger endte med 5 stjerner og «gult» resultat, mens målet er 6 stjerner. Når det gjelder organisasjonenes opplevelse av kommunen som en god tilrettelegger for frivillighet, har denne med en score på 4 fått «gult» resultat. Resultatet er basert på en spørreundersøkelse blant frivillige lag og foreninger i kommunen. Omkring 80 lag og foreninger besvarte undersøkelsen. DELTAKELSE OG MEDVIRKNING Asker kommune legger stor vekt på å motivere til deltakelse og medvirkning i lokalsamfunnet generelt og i de politiske beslutningsprosessene. Medvirkning er et demokratisk prinsipp og en forutsetning for å kunne påvirke beslutningene. Begrepet medvirkning brukes i kommunal sammenheng både relatert til innbyggere (innbyggermedvirkning) og brukere av kommunale tjenester (brukermedvirkning). Fokusområde Medvirkning omhandler primært innbyggermedvirkning, mens brukermedvirkning er beskrevet under fokusområde Brukere. De administrative medvirkningsprosessene omfatter å tilrettelegge for åpenhet og involvering i kommunens planprosesser. Dette ivaretas gjennom lovpålagte ordninger for offentlig ettersyn og høringer, eller ved gjennomføring av dialogkonferanser, nærmiljøkonferanser eller andre tiltak rettet mot berørte aktører. 20 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

21 For å ivareta de politiske medvirkningsprosessene er det etablert kommunale råd og utvalg som skal sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon. I tillegg gjennomføres årlige dialogmøter mellom komiteene og representanter fra brukerrådene. Asker kommune har tre kommunale råd som skal sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon, hvorav to er lovpålagte. Rådene benyttes som høringsinstanser i arbeidet med blant annet kommuneplanen og handlingsprogrammet, samt politiske saker som skal behandles av komiteene eller kommunestyret. Eldrerådet er et lovpålagt rådgivende organ for kommunen i saker som gjelder eldres levevilkår. Rådet består av seks medlemmer med varamedlemmer, og et flertall av medlemmene skal være alderspensjonister. Eldrerådet hadde 11 møter i. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt rådgivende organ for kommunestyret, og skal få seg forelagt saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet består av ni medlemmer med varamedlemmer. Hovedgruppen rullestolbrukere, hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og skjult funksjonshemming skal være representert med faste medlemmer. Rådet hadde 9 møter i. Innvandrerrådet er ikke et lovpålagt kommunalt råd, men er besluttet opprettet av kommunestyret. Innvandrerrådets hovedformål er å fremme integrering og målsetningen om full deltakelse og likestilling i samfunnslivet. Innvandrerrådet er et rådgivende organ for kommunen i saker som gjelder integrering, og skal bidra til bevisstgjøring av rettigheter og plikter. Innvandrerrådet har seks medlemmer med varamedlemmer, hvorav tre av disse er representanter fra innvandrerbefolkningen. Innvandrerrådet hadde 4 møter i. Kommunestyret har besluttet at innvandrerrådet skal evalueres etter utgangen av. Frivillighetsutvalget er ikke et lovpålagt kommunalt utvalg, men ble besluttet opprettet av kommunestyret i Kommunestyret behandlet i sak 17/13 en evalueringsrapport for frivillighetsutvalget. Det ble vedtatt at nytt mandat og forslag til ny sammensetning av frivillighetsutvalget skal utarbeides i forbindelse med revidering av Frivillighetsmeldingen. Videre ble det lagt til grunn at utvalget skal ha utvidet representativitet fra frivillig sektor. Frivillighetsutvalget hadde 8 ordinære møter i. De unges kommunestyre består av 53 representanter fra 6. og 9. trinn i grunnskolen og 1. trinn på videregående skole. Formålet med De unges kommunestyre er å sikre barn og unge i kommunen innflytelse og demokratiopplæring ved å gi mulighet til å påvirke beslutninger som har betydning for deres egen hverdag. I tillegg er De unges kommunestyre en arena for dialog mellom barn og unge og kommunens ledelse. De unges kommunestyre prioriterer og vedtar tiltak innen en årlig budsjettramme på 0,3 mill. kroner, og vedtok i følgende bevilgninger: Utekino på Hvalstrand fire kvelder i løpet av sommeren (kr ,-) Utendørs treningspark på idrettsområdet i Vollen (kr ,-) Selvforsvarskurs for jenter på 10. trinn på guttekonferansedagen (kr ,-) Lydanlegg til skipark i Heggedal «Transformatoren» Det ble arrangert utekino i Asker sentrum. Kommunen har to visninger til gode som vil gjennomføres sommeren Utendørs treningspark i Vollen er fortsatt under planlegging, og det er behov for ytterligere midler for å realisere dette prosjektet. Det ble gjennomført selvforsvarskurs for jenter på 10. trinn ved alle ungdomsskoler og tilbakemeldingene er positive. Det er videre anskaffet lydanlegg til skiparken i Heggedal. Eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og innvandrerrådet skal i henhold til sine reglementer utarbeide årsrapporter om sin virksomhet. Årsrapport for rådene følger som vedlegg til Asker kommunes generelle årsrapport, og det vises til disse for ytterligere informasjon om rådenes arbeid i. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 21

22 FRIVILLIGHET Asker kommune har gjennom flere år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for frivillighet. Kommunen har egen frivillighetskoordinator, frivillighetsutvalg og frivillighetsportal, og det arrangeres en årlig frivillighetskonferanse. Kommunens første frivillighetsmelding ble vedtatt i Det har i vært arbeidet med revidering av frivillighetsmeldingen gjennom en bred medvirkningsprosess. Den nye frivillighetsmeldingen «Lett å være frivillig i Asker» ble vedtatt av kommunestyret i januar 2014 (sak 7/14). Det vises til tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid for en nærmere beskrivelse av innholdet i meldingen. Kommunestyret vedtok i mars at nytt mandat og sammensetning av frivillighetsutvalget skulle utarbeides i forbindelse med revideringen av Frivillighetsmeldingen. Frivillighetsutvalget ble senere vedtatt opprettholdt og gitt utvidet mandat. En rekke foreninger og lag har organisert seg i paraplyorganisasjoner eller såkalte fellesråd. Fellesrådene ivaretar medlemmenes interesser overfor kommunen og andre aktører, og er dermed sentrale organer for medvirkning og representasjon. Det er flere fellesråd i Asker. Disse er kommunens samarbeidspartnere og høringsinstanser i arbeidet med blant annet kommuneplanen og handlingsprogrammet. Asker kommune har et formalisert samarbeid og egne samarbeidsavtaler med flere av fellesrådene. Inngåelse av samarbeidsavtaler regnes som et viktig verktøy for å gjøre det lett å være frivillig, samtidig som det gir den enkelte medansvar for gjennomføringen. De mest sentrale fellesrådene er: Asker idrettsråd Asker kulturelle fellesråd Asker musikkråd Asker velforbund Asker kirkelige fellesråd Asker næringsråd Asker kommunale foreldreutvalg for grunnskolen 22 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

23 4.2 NØKKELTALL Frivillighet Asker Asker Asker Bærum K.gr.13 Landet Antall frivillige lag som mottar komm driftstillskudd Komm. driftstilskudd til lag/foreninger - pr lag Antall innbygg. som er medlem av en frivillig organisasjon Antall frivillige organisasjoner Antall avtaler med to eller flere samarbeidspartnere Tabellen viser at antall frivillige organisasjoner er økende. Tallene er imidlertid noe usikre. Antall medlemmer blant barn og unge er også økende. Antall medlemmer mellom 6 og 12 år registreres i forbindelse med den årlige støtten til barne- og ungdomsarbeid. Asker Dialogen Ekstern Innspill fra innbyggere og brukere Totalt antall henvendelser Antall henvendelser som har medført forbedring Fordelt på kategori: Avfall og gjenvinning Barn og familie Bolig og eiendom Eksterne tjenester Eldre Helse Internett Kultur, idrett, fritid Næringsliv Omsorg og rehabilitering Serviceerklæring Skole og utdanning Sosiale tjenester Vann og miljø Vei og trafikk Annet Antall henvendelser fra innbyggerne gjennom Asker Dialogen Ekstern holder seg relativt stabilt, men viser en liten nedgang fra Det er fortsatt stor variasjon i bruken av løsningen. De fleste henvendelsene i Asker Dialogen Ekstern gjelder tekniske tjenester. Kommunen har fortsatt fokus på markedsføringen av tjenesten og at det gis svar innen fristen. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 23

24 5 Fokusområde Brukere 5.1 MÅLOPPNÅELSE GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE BRUKERE Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat Trend Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. B.1. God kvalitet. B.2. Tilgjengelige tjenester. B.3. God brukermedvirkning. B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet. B.2.1. Service og tilgjengelighet. 4, ,4 0-3,9 4,84 4,80 Meget bra ( poeng) Bra (61-80 poeng) Dårlig (1-60 poeng) 84 poeng 76 poeng B.2.2. Opplevd god service. 4, ,4 0-3,9 4,73 4,82 B.3.1. Opplevd god brukermedvirkning. 4, ,4 0-3,9 4,60 4,66 BMS-resultatene innenfor fokusområde Brukere er gode, men viser en liten tilbakegang når det gjelder service og tilgjengelig. Dette er nærmere kommentert nedenfor. BRUKERUNDERSØKELSER Asker kommune har fra 2011 gjennomført årlige brukerundersøkelser innenfor alle tjenesteområder. Det ble i gjennomført nærmere 40 brukerundersøkelser. Resultatene gir en indikasjon på tilfredsheten blant brukerne, men må sees i sammenheng med annen styringsinformasjon for at kommunen skal få et fullstendig bilde av brukertilfredsheten og kvaliteten i tjenestene. Resultatene fra brukerundersøkelsene er gjennomgående gode, og viser på flere områder fremgang fra Det er utarbeidet en rapport med resultater fra brukerundersøkelsene, og det vises til denne for nærmere detaljer knyttet til hver enkelt undersøkelse. BRUKERRÅDSORDNINGEN Ved hver virksomhet i kommunen er det etablert brukerråd. Brukerrådene er rådgivende organer for virksomhetslederne, og gir brukerne mulighet til å påvirke innholdet i og kvaliteten på de tjenestene de mottar. Brukerrådsordningen bidrar dermed til å fremme dialog mellom kommunens tjenesteutøvere og brukerne. Brukerrådene skal tas med på råd i arbeidet med virksomhetsplaner for de enkelte virksomhetene, utvikling av tjenestetilbudet og oppfølging av brukerundersøkelsene. DIALOGMØTER Dialogmøter er møter mellom komiteene og de brukerrådene som relateres til disse utvalgene. Hensikten er å skape en arena mellom de folkevalgte og brukerrådene knyttet til videreutvikling av tjenestene. Dialogmøtene gjennomføres i løpet av mars hvert år. Det ble i gjennomført totalt 13 dialogmøter innenfor alle de tre komiteenes ansvarsområder. I tillegg gjennomførte utvalg for plan, samferdsel og næring (PSN) et dialogmøte med representanter fra næringslivet og Asker Næringsråd. TILGJENGELIGHET Asker kommune legger stor vekt på at brukere og innbyggere på en enkel måte kan komme i kontakt med kommunen og få raske svar på spørsmål og andre henvendelser. Kommunens nettsider er hovedkanalen for informasjon om kommunens tjenestetilbud, samfunnsutvikling og politiske saker. Asker kommune lanserte i nye nettsider tilpasset PC, nettbrett og mobiltelefon. Forbrukerrådet gjennomførte i en test av kommunens servicenivå og tilgjengelighet. Asker kommune fikk 76 poeng i testen, mot 84 poeng ved forrige måling i Dette gir «gult» resultat for denne måleindikatoren. Tekniske tjenester og pleie og omsorg får i testen lavere score enn BMS-målet, mens de øvrige tjenesteområdene får høyere score enn BMS-målet. 24 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

25 5.2 NØKKELTALL Brukerundersøkelsene Adm og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, friv., fritid Teknikk og miljø Eiendom Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 5,54 4,66 4,48 4,77 4,71 4,84 5,10 5,24 5,22 4,77 5,04 5,16 4,33 4,79 4,42 3,78 4,00 4,61 Opplevd god service 5,41 4,59 4,67 4,93 4,56 4,80 5,16 5,19 5,14 4,54 4,78 4,79 3,87 4,92 4,63 4,08 4,11 4,84 Opplevd god brukermedvirkning 4,96 4,49 4,22 4,54 4,48 4,79 4,75 4,99 4,93 3,87 4,71 4,84 3,66 4,36 4,05 3,82 3,89 4,50 Resultatene fra brukerundersøkelsene for er gjennomgående gode, og viser på flere områder fremgang fra Tjenesteområdene er ulike, og resultatene må vurderes i lys av dette. Brukerundersøkelsene gir en indikasjon på brukernes oppfatning av kvaliteten på de kommunale tjenestene. For å få et helhetlig bilde, må imidlertid resultatene sees i sammenheng med informasjon fra brukerråd, andre tilbakemeldinger, statistikk og ulike målinger. Hver enkelt virksomhet er ansvarlig for oppfølging av brukerundersøkelsene innenfor sitt ansvarsområde. Tilgjengelighet Antall besøk på Servicetorget Antall besøk på kommunens internettsider Antall sidevisninger på kommunens internettsider Antall besøk på kommunens internettsider ift innbyggertall 15,1 21,5 22,6 22,2 Antall besøk på mobiltjenesten Antall sidevisninger på mobiltjenesten Antall sidevisninger på mobiltjenesten ift innbyggertall 0,01 1,40 9,90 14,20 Antall venner på Facebook Antall followers på Twitter Oversikten viser at antall sidevisninger og besøk på kommunens nettsider er økende. Det samme gjelder sidevisninger og besøk på mobiltjenesten. Dette må sees i sammenheng med kommunens strategi om at nettsidene skal være hovedkanalen for informasjon til innbyggere og brukere, og at det i ble lanserte nye nettsider for Asker kommune. Gjennom økte den mobile andelen av besøket på kommunens nettsider til 36 prosent, 18 prosent nettbrett og 18 prosent mobiltelefon. Innenfor tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid er den mobile andelen over 50 prosent. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 25

26 6 Fokusområde Medarbeidere 6.1 MÅLOPPNÅELSE GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat Trend MA.1. Godt arbeidsmiljø. MA.1.1. Medarbeidertilfredshet. 4, ,4 0-3,9 4,90 4,87 Motiverte og kompetente medarbeidere. MA.2. God medvirkning og medbestemmelse. MA.3. Nødvendig kompetanse. MA.4. God ledelse. MA.5. Godt medarbeiderskap. MA.1.2. Årlig økning i tilstedeværelse. Minst 0,5 %poeng bedre MA.2.1.Opplevd god medvirkning og medbestemmelse. MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver. 0-0,4 %poeng bedre Mindre tilstedeværelse -0,40 % 0,50% 4, ,4 0-3,9 4,58 4,51 4, ,4 0-3,9 5,10 5,06 MA.4.1. Opplevd god ledelse. 4, ,4 0-3,9 4,88 4,82 MA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø. 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra 5,12 MA.6. Redusere uønsket deltid. MA.6.1. Reduksjon i andelen deltidsansatte medarbeidere som oppgir å ha uønsket deltid. Minst 10 % reduksjon 0-9,9 % reduksjon Økning Ny indikator fra 4% BMS-resultatene innenfor fokusområde Medarbeidere er gjennomgående svært gode, men viser en liten tilbakegang innenfor enkelte indikatorer. Sykefraværet har gått ned, og det har vært en positiv utvikling i de ansattes tilstedeværelse. Det har vært en økning i andelen ansatte som oppgir å ha uønsket deltid. 26 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

27 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Asker kommune gjennomfører årlig en systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet gjennom medarbeiderundersøkelsen. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen benyttes i flere måleindikatorer innenfor fokusområde Medarbeidere og fokusområde Læring og fornyelse. Det ble lagt til to nye spørsmål i undersøkelsen i knyttet til BMS-indikatorene om medarbeiderskap og etisk refleksjon. Alle ansatte med en stillingsprosent på 30 prosent eller mer ble invitert til å besvare undersøkelsen, noe som i utgjorde 3570 medarbeidere. 69 prosent av disse besvarte undersøkelsen. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser et stabilt godt resultat med kun marginale forskjeller fra de foregående to årene. Medarbeiderne i Asker kommune oppgir at de trives på jobb og at de gjennomgående opplever et godt arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelsen Asker kommune Adm og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur og teknikk Eiendom Arbeidsforhold og oppgaver 4,5 4,6 4,5 4,6 4,8 4,8 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,6 4,5 4,4 Innhold i jobben 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5 4,9 5 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,8 4,7 Lønn og arbeidstidsordninger 3,7 3,8 3,7 4,2 4,2 4,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,9 3,9 3,9 3,7 Samarbeid med kollegaer 5,1 5,2 5,2 4, ,2 5,3 5,2 5,1 5,1 5,1 4, ,9 Medarbeiderskap 5,1 ny ny 5 ny ny 5,2 ny ny 5,2 ny ny 5 ny ny 4,9 Ledelse 4,8 4,9 4,8 4,7 4,9 4,8 4,9 5 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,7 Faglig og personlig utvikling 4,5 4,5 4,4 4,4 4,7 4,7 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4 4,3 Nødvendig kompetanse 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5,1 5,1 5,1 5 Medvirkning og medbestemmelse 4,5 4,6 4,5 4,6 4,8 4,7 4,6 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,2 Etisk refleksjon 4,5 ny ny 4,3 ny ny 4,5 ny ny 4,8 ny ny 4,3 ny ny 4,2 Strategi og målsetning 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 5 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,3 Organisasjonskultur 4,9 4,9 4,9 4, ,8 4,8 4,7 4,7 4,8 4,7 4,6 Tilfredshet og lojalitet , ,1 5,1 5, ,9 5 4,8 4,7 Tabellen gir en detaljert oversikt over resultatene ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 27

28 ÅRSVERKSUTVIKLING Tabellen nedenfor gir en oversikt over årsverksutviklingen per tjenesteområde (kilde HRM). Kun ansatte i et fast forpliktende arbeidsforhold er medregnet. Ansatte i hel permisjon uten lønn, arbeidsavklaringspenger og timelønnede ekstravakter er ikke med i utvalget. Årsvreksutvikling pr. tjenesteområde Adm. og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur og fritid Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Årsverk totalt Ansatte totalt Antall ansatte i fødselspermisjon (årsverk) 89 (64,69) 92 (64,88) 80 (61,98) 108 (81,12) Antall lærlinger Antall BPA (Brukerstyrt personlig assistent) Økningen innenfor tjenesteområde Administrasjon og ledelse skyldes hovedsakelig at IKT soneveilederne er overført fra tjenesteområde Oppvekst med virkning fra 1. juli. I tillegg har det vært en styrking av rådgiverkapasiteten og det er ansatt ny eiendomsdirektør. Økningen innenfor tjenesteområde Oppvekst skyldes ansettelser i stillinger som har stått vakante i Barnevernet og overtakelse av den private barnehagen Drengsrudtunet barnehage. Økningen innenfor tjenesteområde Helse og omsorg skyldes hovedsakelig opprettelse av Borgenfaret, Søndre Borgen og Borgenbråten. Nasjonalt har antallet årsverk i kommunene økt med ca årsverk fra 2011 til 2012 (kilde PAI 2012). Den største økningen har kommet innenfor pleie- og omsorgssektoren (2,8 prosent) og barnehagene (1,2 prosent). Asker kommune hadde i totalt 77 prosent kvinnelige ansatte og 23 prosent mannlige ansatte. Tallene har vært stabile de senere årene. Nasjonalt var andelen kvinner i kommunal sektor på 79 prosent i ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

29 ALDERSSAMMENSETNING Gjennomsnittsalder for ansatte i kommunene i Norge var i 2012 på 44,7 år. Gjennomsnittsalderen for ansatte i Asker kommune var i på 45,9 år. 0,3 0,25 0,2 0,15 0, Poly. (2011) 0,05 0 Under FORDELING HELTID OG DELTID Tabellen nedenfor viser fordelingen mellom ansatte i ulike stillingsstørrelser (kilde HRM). Kun ansatte i et fast forpliktende arbeidsforhold er medregnet. Ansatte i hel ulønnet permisjon og timelønnede ekstravakter er ikke med i utvalget. Ansettelsesprosent 1 49,9 % 50 79,9 % 80 99,9 % 100% Totalt Antall Herav i fødselspermisjon Herav på arbeidsavklaringspenger Herav med delvis permisjon Herav på delvis AFP Asker kommune arbeider med reduksjon av uønsket deltid gjennom et eget prosjekt som ble etablert i 2011 og gjennom sentrale tiltak. Økt kompetanse er et viktig tiltak for å øke ufaglærtes stillingsstørrelser. Som en del av prosjektet er det igangsatt et opplegg for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider. I tillegg har Borgenfaret iverksatt en prøveordning med langvaktturnus. Medarbeiderundersøkelsen viste en liten økning i andelen deltidsansatte som oppgir å ha uønsket deltid. Totalt 26 prosent av de deltidsansatte oppga å ha uønsket deltid i, mot 25 prosent i prosent av alle kommuneansatte i Norge arbeider deltid, og spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren er andelen deltidsansatte nærmere 70 prosent (kilde PAI 2012). Også i Asker kommune er andelen med deltid størst innenfor tjenesteområde Helse og omsorg. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 29

30 UTVIKLING I SYKEFRAVÆRET Sykefraværet i Asker kommune ble redusert fra 8,6 prosent i 2012 til 8,1 prosent i. Fraværet i arbeidsgiverperioden ble redusert fra 2,7 prosent til 2,5 prosent. Langtidsfraværet over 16 dager ble redusert fra 5,9 prosent til 5,6 prosent. Korttidsfraværet utgjør ca. 30 prosent av det samlede sykefraværet lang fravær% kort fravær% 1 0 lang fravær% kort fravær% ,9 6,2 6,3 5,7 5,6 5,9 5,6 2,4 2,4 2,7 2,3 2,6 2,7 2,5 Sykefraværet blant kvinner ble redusert fra 9,8 prosent i 2012 til 8,9 prosent i, mens fraværet blant menn økte fra 5,3 prosent til 5,9 prosent. Kvinneandelen av mulig dagsverk er på 80 prosent. Sykefraværet blant kvinner vil derfor i stor grad prege sykefraværsutviklingen totalt i kommunen, og spesielt innenfor helse- og omsorgstjenesten og oppvekstsektoren. Målsettingen om 0,5 prosentpoeng økt tilstedeværelse er nådd. Følgende tjenesteområder har positiv utvikling i : Administrasjon og ledelse: Oppvekst: Helse og omsorg: Eiendomsforvaltningen: Økning på 1,4 prosent Økning på 0,5 prosent Økning på 0,8 prosent Økning på 2,3 prosent Tjenesteområdene Kultur, frivillighet og fritid og Teknikk og miljø har begge hatt en økning i sykefraværet. Innenfor tjenesteområde Oppvekst er sykefraværsutviklingen i barnehagene fortsatt bekymringsfull. Det legemeldte sykefraværet i Asker kommune var på 6,8 prosent i. På landsbasis ligger det legemeldte sykefraværet i kommunene på gjennomsnittlig 7,3 prosent. Det legemeldte sykefraværet i privat og offentlig næringsvirksomhet ligger på landsbasis på 5 prosent. HMS- OG NÆRVÆRSARBEID HMS- og nærværsarbeidet har i hatt fokus på følgende satsingsområder: Aktiv mot kreft økt fysisk aktivitet blant ansatte Vold og trusler Konflikthåndtering Tilretteleggingsplikt, styringsrett og medvirkningsplikt i forbindelse med sykefraværsarbeidet Gravid og i arbeid Omstilling Bedre systematikk i HMS-arbeidet. I samarbeid med Synergi Helse er det gjennomført HMS-revisjoner i de aller fleste virksomheter. En hensiktsmessig og planlagt bruk av bedriftshelsetjenesten 30 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

31 KOMPETANSEFORDELING BLANT ANSATTE Tabellen nedenfor viser kompetansefordelingen blant de ansatte i kommunen (kilde HRM). Kun ansatte i et fast forpliktende arbeidsforhold er medregnet. Timelønnede og ekstravakter er ikke med i grunnlaget Type utdanning Årsverk Antall Andel årsverk Årsverk Antall Andel årsverk Grunnskole 211, ,00% 208, ,79 Videregående skole 617, ,00% 620, ,24 Fagbrev el. Tilsvarende 353, ,00% 398, ,99 3-årig høyskole/spesialister/master 1651, ,00% 1735, ,59 Div. annen høyere utdanning 103, ,00% 103, ,39 På landsbasis blir nærmere 43 prosent av alle kommunale årsverk utført av medarbeidere med universitets- eller høyskoleutdanning lavere grad, og omkring 30 prosent av ansatte med fagbrev/videregående opplæring. 20 prosent av årsverkene utføres av «ufaglærte» (kilde PAI 2012). Asker kommune startet høsten opp fagarbeiderutdanning for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider. Dette er et samarbeid med Bleiker videregående skole og Akershus fylkeskommune, og kommer i tillegg til praksiskandidatene som tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg har Asker kommune 25 lærlinger, primært innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget og omsorgsarbeiderfaget. LEDELSE Det vises til fokusområde Læring og fornyelse for en nærmere beskrivelse av ledelse og aktiviteter knyttet til lederutvikling i. MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE Medbestemmelse er tilpasset kommunens organisering, og i løpet av ble det avholdt syv medbestemmelsesmøter på rådmannsnivå. På møtene stilte hovedtillitsvalgte for de største organisasjonene, hovedverneombud, rådmannen og HR-sjef. I tillegg ble det gjennomført dialogmøter mellom direktører og tillitsvalgte innenfor de ulike tjenesteområdene. På lokalt nivå ble det avholdt minimum seks møter mellom den enkelte virksomhetsleder og lokale plasstillitsvalgte. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er Asker kommunes øverste samarbeidsorgan med hensyn til arbeidsmiljø, og hadde i totalt åtte møter. I AMU stilte foruten rådmannen og HR-sjefen fire virksomhetsledere fra tjenesteområdene, samt hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte. Forbund Frikjøp Fagforbundet 180 % Delta 80 % Utdanningsforbundet 180 % NSF 60 % MFO 10 % FO 40 % HVO 100 % Tabellen viser oversikt over frikjøp av hovedtillitsvalgte. TARIFFOPPGJØR OG LØNN Mellomoppgjøret i resulterte i et generelt tillegg på 0,75 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april, og minimum 3100 kroner. Tillegget ble gitt til alle ansatte i stillinger som omfattes av hovedtariffavtalens kapittel 4 med virkning fra 1. mai. Lokale forhandlinger for ansatte i stillinger tilhørende kapittel 3 og 5 ble gjennomført høsten innenfor rammen av 3 prosent. Det ble gjennomført 216 særskilte forhandlinger utenom ordinære oppgjør. De fleste sakene var knyttet til videreutdanning og rekruttere/beholde ansatte. INTERNVIKAREN Internvikaren hadde en nedgang i omsetningen fra 2012 til på 7 prosent i kommunal sektor. Nedgangen henger blant annet sammen med de økonomiske innstrammingene høsten og nedgangen i sykefraværet. Det er til enhver tid mellom 175 og 200 vikarer i basen. 21 personer gikk i fra oppdrag formidlet av internvikaren over til fast stilling i kommunen. Det er registrert 26 ulike nasjonaliteter blant vikarene. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 31

32 7 Fokusområde Økonomi 7.1 MÅLOPPNÅELSE GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE ØKONOMI Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat Trend God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom. Ø.1. God økonomistyring. Ø.2. Godt økonomisk handlingsrom. Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon. Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene). Ø.2.1. Netto driftsresultat. Ø.2.2. Andel investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram med tidsavvik. Ø.2.3. Kostnadsavvik mellom prognose og budsjett knyttet til investeringsprosjekter i vedtatt Handlingsprogram. Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn gjennomsnittet for kommunegruppe % negativt avvik 3 % eller bedre 0,1-0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik 2,5-2,9 % Mindre enn 2,5 % 0,26% 0,32% 4,40% 4,71% 0-19 % % % 4,65% 7,08% 0-4 % 5-10 % % % % 0-49 % Ny indikator fra Ny indikator fra 3,54% 25,00% ØKONOMISTYRING Måloppnåelsen innenfor fokusområde Økonomi er god og viser på flere områder en fremgang fra Resultatene for indikatoren Ø.1.1. viser at tjenesteområdene i hadde et mindreforbruk på 0,32 prosent, noe som gir «grønt» resultat for denne måleindikatoren. Innenfor tjenesteområdene er det enkelte virksomheter med merforbruk i som vil få spesiell oppfølging i ØKONOMISK HANDLINGSROM Asker kommune oppnådde i et netto driftsresultat på 4,71 prosent, noe som gir «grønt» resultat på måleindikatoren Ø.2.1. Ambisjonsnivået for netto driftsresultat er i satt til minimum 3 prosent. I Handlingsprogrammet ble netto driftsresultat for satt til 4 prosent. Dette ble redusert til 2,1 prosent gjennom årets budsjettjusteringer. Andel investeringsprosjekter med negativt tidsavvik er 7,08 prosent, noe som gir «grønt» resultat på måleindikatoren Ø.2.2. Ambisjonsnivået for prosjekter med negativt tidsavvik er satt til minimum 19 prosent. Kostnadsavvik mellom prognose og budsjett knyttet til investeringsprosjekter er på 3,54 prosent, noe som gir «grønt» resultat på måleindikatoren Ø.2.3. Ambisjonsnivået for kostnadsavvik er satt til minimum 4 prosent. EFFEKTIV TJENESTEPRODUKSJON Effektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon kan måles ved hjelp av utvalgte produktivitetsindikatorer i KOSTRA. Når det gjelder andelen utvalgte produktivitetsindikatorer med bedre resultat enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13, viser denne «rødt» resultat for måleindikatoren Ø.3.1. Målet er at andelen produktivitetsindikatorer med bedre resultat enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13 ligger mellom 71 og 100 prosent. Totalt 15 indikatorer er medregnet i utvalget, og av disse var det for kun 12 indikatorer mulig å sammenligne resultatene med kommunegruppe 13. Resultatet må blant annet sees i lys av dette. 32 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

33 Produktivitetsindikatorer alle tjenester Asker 2011 Asker 2012 Asker Bærum K.gr. 13 Landet Produktivitet/enhetskostnader pleie og omsorgstjenester Brutto driftsutgifter per mottaker av komm. pleie og omsorgstj Brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester per mottaker 0,51 0,52 0,61 0,54 0,49 0,49 Produktivitet/enhetskostnader sosiale tjenester Brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd år 5,1 4,5 5,2 3,8.. Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd år 5,3 5,1 5,2 4,9.. Produktivitet/enhetskostnader skole og barnehage Brutto driftsutgifter per oppholdstime i komm. barnehage Brutto driftsutgifter til grunnskole per elev Produktivitet/enhetskostnader vann, avløp og renovasjon Årsgebyr vann Årsgebyr avløp Årsgebyr renovasjon Produktivitet/enhetskostnader samferdsel Brutto driftsutgifter per km. komm. vei og gate inkl. gang- og sykkelvei Produktivitet/enhetskostnader plan- og byggesak Saksbehandlingsgebyr privat reguleringsplan boligformål Produktivitet/enhetskostnader eiendom Brutto driftsutgifter per kvm til eiendomsforvaltning inkl. avskrivn Vedlikeholdskostnad per kvm INVESTERINGSREGNSKAPET Hovedoversikt 2B (tall i 1000 kr) Regnskap Vedt. Bud. Reg.bud. Avvik Regnskap 2012 Administrasjon og ledelse Oppvekst Helse og omsorg Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Eiendomsforvaltning Sum investeringer i anleggsmidler Hovedoversikt 2B viser investeringer i anleggsmidler på 694,6 mill. kroner. Den ikke budsjetterte utgiften på 131,4 mill. kroner på anlegg kommunen har mottatt vederlagsfritt fremkommer under tjenesteområde Teknikk og miljø. Det reelle restbeløpet for Teknikk og miljø er dermed 11,1 mill. kroner og ikke -120,3 mill. kroner. Felles for alle tjenesteområder er at mange prosjekter har en noe annen økonomisk fremdrift enn budsjettet forutsetter. Noen prosjekter har raskere fremdrift mens andre prosjekter har en senere fremdrift enn budsjettet forutsetter. Dette resulterer i et samlet mindreforbruk på investeringer i anleggsmidler på 106,7 mill. kroner. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 33

34 Prosjekter på totalt 16,4 mill. kroner har hatt et reelt merforbruk i. Prosjekter med reelt merforbruk i (tall i 1000 kr) Regnskap Reg.buds Avvik Rådhuset - nye heismaskiner Utbedring av uteareal i barnehager Oppgradering utelekeplasser barnehager Nesøya skole kjøp av skoletomt Landøya barnehage lekeplass Kulturhuset - utskifting av heiser i gml del Kulturhuset - tilpasning av vestibyle Føyka stadion - adeccotilrettelegging Kjøp av gml Drammensvei Sum prosjekter med reelt merforbruk i Prosjektene med merforbruk dekkes delvis av midler fra avsluttede prosjekter med mindreforbruk i. I tillegg er prosjektene med merforbruk dekket med bruk av finansiering fra andre pågående prosjekter. Disse prosjektene får tilbakeført finansiering i forbindelse med årsrapporten. Avsluttede prosjekter med mindreforbruk i (tall i 1000 kr) Regnskap Reg.buds Avvik Drengrudtunet bhg - rehab Heggedal skole kunstgress Veikryss Idunnsvei/Røykenvei Sykesignalanlegg Solgården sykehjem Søndre Borgen sykehjem - istandsettelse Rehabilitering idrettshaller Sand på strender Semsveien, gang- og sykkelvei Omsorgsboliger - Bondihagen (Lensmannslia) Kjøp av prestebolig Sum avsluttede prosjekter med mindreforbruk i Øvrige prosjekter er pågående og disse får overført sitt mer-/mindreforbruk til budsjettet for Pågående prosjekter Tall i Overføres Pågående prosjekter med inndekking av neste års prosjektbevilgning Pågående prosjekter med overføring til neste år Sum avvik pågående prosjekter ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

35 Rådhuset nye heismaskiner Som varslet i 3. kvartalsrapport har prosjektet et merforbruk ,- kroner, som følge av uventede merkostnader pga asbest og skjeve vegger i heissjakten. Nesøya skole kjøp av skoletomt Erstatningen ble i skjønnet for tomten satt til 10,1 mill kroner. Tvangsfravikelsen er gjennomført og Asker kommune har fått rettslig hjemmel til eiendommen. Huset ble etter dette revet i. I 2014 ble dokumentasjonsavgiften betalt, slik at totalt merforbruk på prosjektet er 10,4 mill kroner. Kulturhuset utskiftning av heiser i gammel del Prosjektet er ferdigstilt, men det ble merkostnader på kroner på grunn av bygningsmessige arbeider med heissjakten. Kulturhuset tilpasning av vestibyle Prosjektet er ferdigstilt, men det ble merkostnader på kroner som en følge av arbeider med flytting av elektriske installasjoner, nødvendig utskiftning av gulvbelegg, samt økte prosjekteringskostnader. Kulturhuset nytt tak over kafe Taket ble ferdigstilt i, men det gjenstår arbeider med brann/ventilasjon som kan medføre ytterligere tiltak og kostnader. Kjøp av Gamle Drammensvei 228 Det ble i Formannskapet 12. november vedtatt å kjøpe Gamle Drammensvei 228 for 9 mill kroner. Inndekningen av kjøpesummen inkl tinglysningskostnader ble vedtatt foretatt ved behandling av årsrapporten. Prosjektet har derfor behov for en bevilgning på 9,223 mill. kroner. Omsorgsboliger Bondihagen (Lensmannslia) Sluttarbeider i forbindelse med utearealene til Bondihagen, er nå sluttført. Prosjektet har et mindreforbruk på ca 2 mill. kroner. Borgenbråten omsorgsboliger utviklingshemmede/aktivitetssenter Det er gitt tilsagn om tilskudd fra Husbanken på 15,1 mill kr for omsorgsboligene og 6,7 mill kr for aktivitetshuset. Dette gir 7,5 mill kroner mer i tilskudd enn forutsatt. Prosjektet er derfor ferdigstilt med et forventet mindreforbruk på ca 15 mill kroner. Østenstad kirkegård Det er inngått forlik med entreprenør ISS Landscaping AS, som medførte innbetaling til Asker kommune på 1,86 mill kroner. Sluttoppgjøret er gjennomført iht avtale. Heggedal skole Planlegging pågår og ny politisk sak ble behandlet i Formannskapet mars Forventet byggestart tidlig høst Vardåsen skianlegg Anlegget ble tatt i bruk vinteren /2014. Borstreng satte seg fast pga dårlig fjell. Midlertidig vannforsyning på bakkenivå søkes gjort permanent. Uforutsette hendelser med grunnforhold kan medføre overskridelser på prosjektet. Nesøya skole Byggingen går som planlagt og skolen ferdigstilles årsskiftet 2014/2015. Oslofjorden kystkultursenter Det er tatt ut stevning mot Haakon Ødegårdens stiftelse pga manglende innbetaling av deres andel på 12,4 mill kroner. Stevning fra Bermingrud AS er trukket tilbake og det er inngått forliksavtale om sluttoppgjør. Konglungen gang- og sykkelvei Prosjektet er ferdigstilt, men det pågår dialog med Hafslund om deres anleggsbidrag til prosjektet. Dette forventes avklart i løpet av 2014, men deres bidrag antas å være av begrenset størrelse. Fortau Otto Blehrs vei frem til Margrethes vei Prosjektet ble ferdig bygget i. Oppgjør i forhold til grunneiere pågår. Fusdalbråten botiltak Prosjektet er gjennomført etter planlagt tid og kostnad. Innflytting skjer 1. kvartal Holmen turnhall Prosjektet ble ferdigstilt i. Viser for øvrig til vedlagte prosjektoversikter. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 35

36 8 Fokusområde Læring og fornyelse 8.1 MÅLOPPNÅELSE GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE LÆRING OG FORNYELSE Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat Trend Fremtidsrettet og lærende organisasjon. L.1. Kultur for læring og fornyelse - innovasjon. L.1.1. Opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse. L.1.2. Ansatte i Asker kommune bruker aktivt de muligheter som arbeidsgiver tilbyr for opplæring, utvikling og etisk refleksjon. 4, ,4 0-3,9 4,50 4,47 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra 4,77 Medarbeiderundersøkelsen er målemetode for de to BMS-indikatorene innenfor fokusområde Læring og fornyelse. Måloppnåelsen for er god, men viser en liten tilbakegang når det gjelder de ansattes opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse. KUNNSKAPSSENTERET Kunnskapssenteret ble etablert som et prosjekt med en gjennomføringsfase fra 1. mai 2012 frem til årsskiftet /2014. I prosjektperioden har det vært foretatt en rehabilitering av kurs- og møtelokaler i 2. etasje. Følgende leveranser har vært sentrale i prosjektperioden: Kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere. Oppstart av arbeidet med å utforme en innovasjonsstrategi for Asker kommune. Tjenesteutvikling i et horisontalt perspektiv gjennom samlokalisering av strategiske prosjekter. Legge til rette for en delingskultur på tvers i organisasjonen gjennom å etablere gode møteplasser og samhandlingsarenaer. Implementering av ny prosjektmetodikk. Kompetanse- og systemstøtte til innovasjon- og utviklingsprosjekter. Samarbeid med høgskole- og universitetsmiljøer. Samspill og partnerskapsutvikling mellom kommune, næringsliv, frivillighet. Prosjektet er ved utgangen av i en avsluttende fase og det er besluttet at Kunnskapssenteret skal legges over i permanent drift. Driftsform og videre organisering avklares våren LEDERSKOLEN Lederskolen inngår som en del av porteføljen i Kunnskapssenteret. Lederskolen har i løpet av avsluttet lederutviklingsprogrammet «Team og teamledelse» for kommunens 250 ledere. Programmet har vært et modulbasert utviklingsløp over fire semestre. Det ble gitt tilbud om å ta eksamen på masternivå. 66 ledere tok eksamen, hvorav 6 ledere fullførte programmet som avsluttende mastergrad. Lederskolen koordinerer og gjennomfører ulike kurs og utviklingstilbud for kommunens ledere, slik som for eksempel HMS-kurs, kurs i økonomistyring, coachende lederskap, ledergruppeutvikling, medarbeidersamtaler, mentorprogram med mer. Det tilbys også utstrakt grad av veiledning og rådgivning for ledere i ledelsesspørsmål. 36 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

37 OBISOFT Asker kommune har gjennom flere år arbeidet systematisk med å kartlegge og utvikle ledernes og medarbeidernes kompetanse, og anskaffet i 2011 kompetanseforvaltningssystemet Obisoft. Det har i vært arbeidet med implementering av systemet, og piloten ble avsluttet i løpet av året. Evalueringen viste at systemet fungerte etter forutsetningene og utrulling ble vedtatt. Prosjektet har lagt opp til gradvis utrulling med arbeidsmøter for hver virksomhet for å sikre eierskap og forankring. Alle ansatte skal bruke Obisoft i løpet av NØKKELTALL Det har vært en stor økning i antall deltakere (ansatte) på kurs siden etableringen av Kunnskapssenteret. Kurven under viser antall registrerte deltakere på kurs og møter de tre siste årene. Kunnskapssenteret hadde i over kursdeltakere Antall registerte deltager Asker kommune legger også til rette for læring gjennom produksjon av e-læringsguider som er tilgjengelig på alle arbeidsplasser. Bruken av e-læringsguidene har gått noe ned fra 2012 til, noe som primært skyldes utfasing av enkelte systemer Totalt antall kjøringer av guider ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 37

38 9 Tjenesteområde Administrasjon og ledelse 9.1 MÅLOPPNÅELSE IKT-STRATEGIEN DIGITALISERING OG EFFEKTIVISERING Kommunestyret vedtok 9. november 2010 sak om kommunens IKT-strategi for perioden (sak 94/10). Det er i gjennomført mange aktiviteter og levert en rekke resultater i tråd med ambisjonene i strategien. De mest sentrale av disse er: Nye nettløsninger for Asker kommune er lansert PC, nettbrett, mobil Ny nettløsning for biblioteket er lansert Mulighet for innbygger for mottak av faktura i Digipost lansert (Agresso) E-handelsløsning for ansatte er lansert (Agresso) Prosjektstyringsverktøy er lansert (Prosjektveiviseren Prince2) Meldinger via Norsk Helsenett med sykehusene og legene er lansert (Gerica) Renovasjonsapp er lansert Digitale utlån fra biblioteket er lansert Ny publikumsløsning på biblioteket er lansert It s learning lansert som kommunikasjonskanal mellom barnehage og hjem Trådløs infrastruktur i barnehagene er lansert IKT-støtte til gjennomføring av stortingsvalget IKT-støtte og nye løsninger til utbyggingsprosjekter IKT-soneveilederne for skole organisert inn i IKTavdelingen Som en effekt av flere digitaliseringsprosjekter over tid og den generelle digitaliseringen i samfunnet, ble trykkeriet i rådhuset avviklet i. Prosjektet innovasjon i administrasjonen er etablert med fokus på forenkling, digitalisering og automatisering. Innovasjonsprosjektet hadde i fokus på følgende områder/temaer: Saksbehandling og arkivering Digitalisering innenfor personalforvaltning, økonomi og regnskapstjenester Kommunalt ansatt 3.0 digital arbeidsflate for de ansatte (samling av intranett, prosjektportal, kvalitetssystem, ansattportal, sosiale medier internt og fagsystemer) Følgende prosjekter ble prioritert for gjennomføring i 2014 basert på fokusområdene/temaene: SINUS fulldigital administrativ og politisk saksbehandling og arkivering HRM- forenkling/digitalisering i personalforvaltningen (fravær, feire, reiseregning, tidregistrering, start-sluttendringsmelding) Forprosjekt ny samhandlingsplattform Kommunalt ansatt 3.0. Prosjektet for etablering av kompetanseforvaltningssystem Obisoft har i hatt fokus på etablering av kompetanseprofiler, kompetansekartlegging og gjennomføring av medarbeidersamtaler med individuelle kompetansemål for den ansatte basert på organisasjonens kompetansebehov. ANSKAFFELSESSTRATEGIEN Kommunestyret vedtok 13. desember 2011 sak om kommunens anskaffelsesstrategi for perioden (sak 120/11). Det er i gjennomført mange aktiviteter og levert en rekke resultater i tråd med ambisjonene i strategien. De mest sentrale av disse er: Maler for gjennomføring av ulike typer vare- og tjenesteanskaffelser har fått ny struktur og er oppdatert i henhold til regelverk og praksis. Det er utarbeidet veiledning til malene og alt er tilgjengeliggjort på kommunens intranettside. Digital anbudsprosess er etablert gjennom kommunens internettportal. På portalen publiseres lenke ved utlysninger på de offentlige anbudsportalene Doffi n (nasjonalt) og TED (internasjonalt). Gjennom anskaffelsesportalen kan leverandørene laste ned konkurran- 38 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

39 segrunnlag, registrere sin interesse og stille spørsmål. Tilbudsdokumentene lastes opp til samme portal ved tilbudsfristens utløp og håndteres videre derfra av kommunens innkjøpere. Digital innkjøpsløsning (e-handel) er tatt i bruk som en fullt ut integrert del av kommunens økonomisystem. Som en del av denne prosessen er nye roller for bestiller- og anviserfunksjonen definert, og antall bestillere redusert fra ca til 500. Det er utviklet opplæringsprogram for alle roller innenfor anskaffelser, og det har i vært gjennomført ca. 100 kurs i dette på Kunnskapssenteret. KOMMUNIKASJONSSTRATEGIEN Kommunestyret vedtok 8. november 2011 sak om Asker kommunes kommunikasjonsstrategi for perioden (sak 104/11). Det er i gjennomført flere aktiviteter i tråd med ambisjonene i strategien: Nye internettsider for Asker kommune ble lansert i. Nettsidene er tilrettelagt for bruk av både PC, nettbrett og mobiltelefon. Nettsidene skal være kommunens viktigste informasjons- og kommunikasjonskanal med innbyggere og næringsliv når det gjelder tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og lokalpolitisk virksomhet. Nettsidene vil kontinuerlig bli videreutviklet i samarbeid med brukerne. Retningslinjer for bruk av sosiale medier er utarbeidet i. Hovedmålet er å sikre at Asker kommune og kommunens ansatte opptrer på en helhetlig og korrekt måte ved bruk av sosiale medier, og samtidig benytter sosiale medier der det er fornuftig i kommunens informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Asker kommune har i dag kontoer/sider på Facebook, Twitter, Youtube og LinkedIn. Kommunen har samarbeidet med Akershus reiselivsråd om å synliggjøre Askers attraksjoner for egne innbyggere, næringsliv og tilreisende. Egne internett- og facebooksider er etablert. ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM De fleste tiltakene som er beskrevet som mulige virkemidler i Arbeidsgiverpolitisk plattform er gjennomført. Øvrige tiltak blir videreført. Det vises til fokusområde Medarbeidere for en mer utfyllende beskrivelse av aktivitetene i. KUNNSKAPSSENTERET Kunnskapssenteret ble etablert som et prosjekt med en gjennomføringsfase fra 1. mai 2012 frem til årsskiftet /2014. Det har i prosjektperioden blant annet vært jobbet med kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere, innovasjonsstrategi for Asker kommune, samt implementering av ny prosjektmetodikk. Det vises til fokusområde Læring og fornyelse for en mer utfyllende beskrivelse av Kunnskapssenterets aktiviteter i. VIRKSOMHETSSTYRING Virksomhetsstyring kan defineres som all ledelsesmessig aktivitet, styring og kontroll som er innrettet mot å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet i tjenestene. Virksomhetsstyringen omfatter begge fullmaktsnivåene og skal sikre at styringen skjer likt og samordnet mellom og innen tjenesteområdene. Det er en målsetning at virksomhetsstyringen skal forenkles og bli mer effektiv, samtidig som organisasjonens forståelse og modenhet på området skal styrkes. Det ble i definert seks likestilte prinsipper for virksomhetsstyring i Asker kommune. Det skal arbeides videre med å konkretisere disse prinsippene. Interkontroll inngår som et sentralt element i virksomhetsstyringen, og rådmannen har i arbeidet med videreutvikling av internkontrollen basert på føringer fra KS og generell internkontrollovgivning. Det vises til kapittelet 3 for en nærmere beskrivelse av virksomhetsstyringen i Asker kommune. SMÅ OG STORE BEGIVENHETER Kick-off for Aktiv mot kreft for ansatte. 250 ledere avsluttet lederutviklingsprogrammet «Team og teamledelse». 66 av disse tok eksamen. Asker kommune oppnådde 51. plass i DIFIs kvalitetsvurdering med nye nettsider. Kunnskapssenteret hadde kursdeltakere, noe som er besøksrekord. Kurs- og møtelokalene på Kunnskapssenteret ble rehabilitert. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 39

40 9.2 NØKKELTALL Driftsutgifter Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet Produktivitet / enhetskostnader Bto dr.utg. F100 Politisk styring, kr per innbygger Bto dr.utg. F110 Kontroll og revisjon, kr per innbygger Bto dr.utg. F120 Administrasjon, kr per innbygger Lønnsutgifter i administrasjon og styring, kr per innbygger Asker bruker mindre utgifter til politisk styring per innbygger enn de andre kommunene i utvalget. Godtgjøring til folkevalgte i Asker kommune justeres hvert år i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, vedtatt av kommunestyret 24. mai Med hensyn til kontroll og revisjon bruker Asker 21 kroner mer per innbygger enn Bærum, 23 kroner mer per innbygger enn kommunegruppe 13, og 4 kroner mindre per innbygger enn landet. Sammenlignet med Bærum og landet har Asker både de laveste brutto driftsutgiftene per innbygger og lønnsutgifter i administrasjon og styring per innbygger. Sammenlignet med kommunegruppe 13 ligger imidlertid Asker noe høyere på disse nøkkeltallene Asker K.gr. 13 Bærum 20 0 Lønnsutgr i adm og styring Driftsutg. Administrasjon Driftsutg. Kontroll og revisjon Driftsutg. Politisk styring 40 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

41 Digitalisering Andel utgående e-faktura nettbank 37,6 41,4 31,9 Andel utgående e-faktura Digipost 0 0 2,2 Andel inngående e-faktura 1,0 1,0 7,2 Omsetningsvolum e-handel (kroner) Antall e-handelsordre Andel digitale lønnsslipper Andel digitale jobbsøknader Andel digitale reiseregninger Andel digitale skattekort Tabellen ovenfor viser at kommunen i stadig større grad digitaliserer administrative prosesser. Det vises spesielt til innføring av e-handel og digitalisering av lønnsslipper. I tillegg har sentrale myndigheter implementert digitale skattekort. Rådmannen vil arbeide videre med å fremskaffe gode nøkkeltall knyttet til digitalisering. ØKONOMI Administrasjon og ledelse (tall i 1000) Målgrupper Regnskap Reg.bud. Tjenesteområdet Administrasjon og ledelse gikk i tilnærmet balanse for regnskapsåret. Avvik Regnskap 2012 Administrasjon Politisk styring Administrasjon og ledelse ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 41

42 10 Tjenesteområde Oppvekst 10.1 MÅLOPPNÅELSE Det unike målekartet for tjenesteområde Oppvekst har måleindikatorer som til sammen skal gi en indikasjon på i hvilken grad kommunen lykkes i arbeidet med kvalitet, samhandling og tidlig innsats. Måleindikatorene for har et høyt ambisjonsnivå, og generelt sett er dette årsaken til mange «gule» tall. Rådmannen har vært opptatt av å sette langsiktige mål som kommunens virksomheter kan strekke seg mot. Det gjøres oppmerksom på at ambisjonsnivået er endret for indikator B-O Dette er årsaken til at indikatoren har «gult» resultat selv om trenden peker i negativ retning. 42 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

43 UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST - FOKUSOMRÅDE BRUKERE Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat Trend B-O.1. Forebygging og tidlig innsats. B-O.1.1. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst. B-O.1.2. Gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenester for barn og unge % % 0-59 % Ny indikator fra 88,49% < 8 år 9-10 år > 11 år 10,56 år 10,80 år se kommentar under barne- og familienheten B-O.1.3. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for tidlig innsats og oppfølging av barn med særskilte behov. 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra 4,72 B-O.1.4. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for å fremme barns sosiale kompetanse. 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra 5,04 Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og bruker-medvirkning. B-O.2. God kvalitet. B-O.1.5. Opplevelse av overgang mellom barnehage/barneskole og barneskole/ ungdomsskole. B-O.1.6. Andel elever med mer enn 10 % fravær som følges opp av skolen. B-O.1.7. Andel elever med spesialundervisning, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt. B-O.2.1. Vaksinasjonsdekning ihht anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet. B-O.2.2. Andel saker i barnevernstjenesten med avvikende saksbehandlingstid, jf. barnevernloven. B-O.2.3. Andel saker i PP-tjenesten med avvikende utredningstid, jf. veileder. B-O.2.4. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling. B-O.2.5. Antall førskolelærerårsverk per 12 barn (barnehageplasser) over 3 år. B-O.2.6. Andel menn i barnehage og barneskole. B-O.2.7. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonal prøve i lesing fra 5. trinn til 8. trinn, sett i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling. B-O.2.8. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonal prøve i lesing fra 8. trinn til 9. trinn, sett i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling. B-O.2.9. Gjennomsnittskarakter på avgangseksamen (10. trinn). 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra 4, % % 0-94 % 93,12% 90,80% < > % % 0-69 % 0-5 % 6-49 % % Ny indikator fra Ny indikator fra Ny indikator fra 0-20 % % % Ny indikator fra 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra > 1 0,8-0,9 < 0,7 Ny indikator fra > 30 % % 0-19 % Ny indikator fra > 102 % % < 98 % > 102 % % < 98 % Ny indikator fra Ny indikator fra 96,39% 94% 13,61% 24,81% 4,91 0,81 14,36% 104,68% 116,24% > 3,9 3,7-3,8 < 3,6 3,82 3,78 B-O Andel elever som trives på skolen % % 0-79 % 91,91% 96,97% B-O Andel elever som opplever arbeidsro i timene % % 0-64 % Endret skala 65,74% B-O Andel elever som vet hva de skal lære. B-O Andel elever som opplever å lære av tilbakemeldinger % % 0-69 % 82,26% 95,68% % % 0-39 % 51,38% 70,67% B-O.3. God helhet og samhandling. B-O Andel elever som opplever mobbing (indeks), sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt. B-O Andel elever som opplever god kvalitet på utdanningsveiledningen (10. trinn). < > 100 Ny indikator fra 100,00% % % 0-59 % 55,78% 76,61% B-O Opplevelse av SFO-tilbudet. 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra B-O Gjennomsnittskarakter for grunnskolens avgangseksamen for voksne > 3 2,6-2,9 < 2,5 Ny indikator fra B-O.3.1. Opplevd helhet i tjenestetilbudet. 4, ,4 0-3,9 4,54 4,51 B-O.3.2. Andel saker i tverrfaglige samarbeidsmøter der foreldrene har deltatt % % 0-59 % Ny indikator fra 4,44 2,80 88,28 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 43

44 KVALITET OG KOMPETANSE Barnehagene Måleindikatorene for barnehagene ble endret i. Som følge av dette ble også spørsmålene i brukerundersøkelsen endret. Kommunen oppnår «grønt» resultat for indikatoren knyttet barnehagens evne til å stimulere språkutvikling. Andelen menn i barnehage og barneskole ligger fortsatt godt under målet på 30 prosent, noe som gir «rødt» resultat for denne indikatoren. Strategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene i Asker ble vedtatt av kommunestyret 14. juni 2011 (sak 65/11). Strategien er førende for det pedagogiske arbeidet i barnehagene, samt for samhandling av tjenester for barn og unge. På bakgrunn av strategien er det utarbeidet en kompetanseplan med ett tema hvert år i en fireårsperiode. Temaet for var kultur for omsorg, lek og læring, og temaet la føringer for årets kursplan. Over 2000 ansatte i private og kommunale barnehager deltok på kurs knyttet til kurskatalogen i. 15 ansatte i kommunale og private barnehager deltar på ABF-utdanning (arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning) ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Hedmark. Studiet er statlig finansiert og er en deltidsutdanning som har fokus på barnehagen som læringsarena. I strategien for kvalitet og kompetanse ble det vedtatt økt pedagogtetthet i barnehagene, det vil si 12 barn per voksen når barna er over 3 år. Økningen er lagt inn i en femårig opptrappingsplan fra Dette er gjort for å sikre den pedagogiske kvaliteten i barnehagen. Asker kommune hadde i 0,81 førskolelærerårsverk per 12 barn over 3 år, noe som gir «gult» resultat for denne måleindikatoren. Det er innvilget 65 midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet til styrer, pedagogisk leder og barnehagelærer II i kommunale og private barnehager i. Stillingsstørrelsen varierer fra 20 til 100 prosent stilling. Antallet fordeles på følgende stillingskategorier: 2 styrere, 35 pedagogiske ledere og 28 barnehagelærer II. I de kommunale barnehagene er det innvilget til sammen 20 midlertidige dispensasjoner som er 11 pedagogiske ledere og 9 barnehagelærer II. Antallet innvilgede dispensasjoner er økt med 5 siden Skolene Skoleåret /2014 fikk 14 lærere i askerskolen plass ved den nasjonale videreutdanningen «Kompetanse for kvalitet». Siden 2009 har 54 lærere fått dette tilbudet. I dekket staten 50 prosent av vikarmidlene, og kommunen fikk tildelt 2, 046 mill. kroner til formålet. Kommunen dekket selv 25 prosent av vikarutgiftene på 1,023 mill. kroner. De 14 nye lærerne som fikk plass tar videreutdanning i fagene matematikk, lesing, engelsk, rådgivning og kroppsøving. I fikk 6 skoleledere i askerskolen plass ved den nasjonale Rektorskolen. I 2012 var det 1 ansatt som deltok i denne videreutdanningen. Rektorskolen går over 1 ½ år og gir 30 studiepoeng i skoleledelse. Asker kommune har hatt tilbud om etterutdanning til lærere og skoleledere innenfor fagområdene lesing, skriving, regning, IKT, klasseledelse, vurdering for læring, migrasjonspedagogikk og nettverksmetodikk. Størstedelen av tilbudet er organisert som nettverk, basert på metodikken for lærende nettverk. Ungdomsskolene har hatt fagnettverk for samtlige undervisningsfag. Asker kommune har dekket utgiftene for disse tilbudene med egne midler. Resultatene fra elevundersøkelsene viser at elevene i askerskolen hovedsakelig har en positiv opplevelse av undervisningstilbudet sammenlignet med fjoråret. Elevene opplever i større grad å vite hva de skal lære, og de opplever å lære av tilbakemeldinger. Dette kan være en indikasjon på at vi begynner å se resultater av etterutdanningssatsningen knyttet til vurdering for læring. Elevene rapporterer også at de trives bedre på skolen, men at de opplever noe mindre arbeidsro. Mobbeindikatoren er ny i, og viser at Asker kommune ligger litt under det nasjonale gjennomsnittet, noe som gir «rødt» resultat. Samtidig viser resultatene på virksomhetsnivå at skoler som over flere år har jobbet med læringsmiljøet gjennom PALS ligger likt med eller over landsgjennomsnittet på denne indikatoren. 44 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

45 Rådmannen innførte i tre standarder for askerskolen med mål om å sikre god praksis og oppfølging fra skoleeier, skoleledelse og den enkelte ansatte. De tre standardene er: Standard for et trygt og godt læringsmiljø Standard for vurdering for læring Standard for god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole Alle skoler har startet arbeidet med å implementere standardene, og det er et mål at de skal prege praksis i alle klasserom og all undervisning. Standardene er forankret i opplæringsloven og i forskningsbasert kunnskap, og en del av systemet for kvalitetsutvikling i askerskolen. Elevresultater Resultatene på nasjonale prøver viser at askerskolen scorer høyere enn landsgjennomsnittet. Elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet har en bedre utvikling enn landsgjennomsnittet i lesing. Det ser ut til at bidraget er større på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet sammenlignet med resultatene på nasjonalt nivå og sammenlignet med Bærum. Det er imidlertid relativt stor forskjell ungdomsskolene imellom med hensyn til hvor mye elevene utvikler sine leseferdigheter fra 8. til 9. trinn. Når det gjelder eksamenskarakterene for, gikk gjennomsnittet noe ned sammenlignet med foregående år og ligger nå på 3,78. Dette gir «gult» resultat for denne måleindikatoren. Askerskolen scorer imidlertid godt sammenlignet med nasjonalt nivå. Eksamensresultatene varierer relativt sett mye fra år til år og fra fag til fag. Noen skoler har god utvikling de siste tre årene i noen fag, mens andre har mer variasjon. Det er en tendens til at resultatene generelt sett blir mer jevne skolene imellom ved at de som tidligere har hatt relativt lavt snitt nå er i en god faglig utvikling. Det er ingen skoler som peker seg ut med jevnt over svake eller sterke resultater på eksamen. Engelsk er det faget hvor det er relativt stabilt høye resultater ved samtlige skoler. Skolene jobber systematisk for å øke elevenes kompetanse i basisfagene og med grunnleggende ferdigheter, noe som forventes å vise seg i eksamensresultatene over tid. Skolefritidsordningen Kommunestyret vedtok i sak 03/13 Plan for kvalitet i den kommunale skolefritidsordningen i Asker kommune med kvalitetsmål for SFO. I tillegg ble det bevilget 1 mill. kroner ekstra til SFO. Som følge av kvalitetsplanen er det igangsatt en rekke kompetanseutviklingstiltak for alle ansattgrupper i SFO skoleåret /2014. Både formell utdanning i form av teorikurs til barne- og ungdomsarbeiderfaget (samarbeid med Bleiker videregående skole), nettverk for basekoordinatorer med fokus på basekoordinators rolle og oppgaver, samt fellessamlinger/kurs for alle ansatte. Videre er det innført idretts- og frilufts-sfo ved fem skoler (etter modell fra Heggedal skole) og en koordinator er engasjert for å drive kompetanseutvikling og planlegge idretts- og frilufts-sfo ved de fire skolene. Det er utarbeidet en prosjektplan som skisserer mål om at det i løpet av 2 år skal være gratis aktiviteter/idrettskurs ved alle skoler i Asker og for alle barn på 3. og /eller 4. trinn som del av idretts- og frilufts-sfo. Det er relativt god brukertilfredshet med SFO-tilbudet i Asker, og halvparten av skolene har «grønt» resultat. Askerskolen som helhet får imidlertid «gult» resultat på spørsmål om generell brukertilfredshet i kommunens foreldreundersøkelse på 2. og 4. trinn. Barne- og familieenheten Evalueringsverktøyet KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) er implementert i Barne- og familieenheten. Verktøyet skal sikre klient- og resultatstyring i praksis. Kommunestyret behandlet i mars 2012 sak om helsestasjons- og skolehelsetjenesten (sak 14/12). Styrkingen av skolehelsetjenesten på barnetrinnet er gjennomført som vedtatt. I ble skolehelsetjenesten styrket med 2,3 mill. kroner, noe som tilsvarer 4 stillinger. Barneverntjenesten Barnevernet har i tråd med Handlingsplan mot vold i nære relasjoner utarbeidet en nettbasert veileder. Videre har Barneverntjenesten tilbudt en rekke kompetanseutviklingstiltak for sine ansatte knyttet til blant annet profesjonelle samtaler med barn, samt vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i familier med flyktninge- og innvandrerbakgrunn. Som følge av målet om å redusere kjøp av tjenester fra eksterne tilbydere, er det ansatt to miljøterapeuter som utfører tiltak fattet i Barneverntjenesten. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 45

46 FOREBYGGING OG TIDLIG INNSATS Barnehagene Måleindikatorene knyttet til barnehagens tilrettelegging for tidlig innsats og oppfølging, tilrettelegging for barns sosiale kompetanse og tilrettelegging for god overgang barnehage/skole oppnår alle «grønt» resultat i Det ble i brukt 35,5 mill. kroner i styrkingstjenesten i barnehager, hvorav 1,5 mill. kroner ble tildelt gjennom øremerkede statlige midler til minoritetsspråklige barn. Summen for styrkingstjenesten inkluderer spesialpedagogisk hjelp, logoped og PP-tjenesten. Spesialavdelingen ved Føyka barnehage, er en liten gruppe med store hjelpebehov, og er finansiert over dette budsjettet med i overkant av 1,8 mill. kroner. 70 barn i barnehagene hadde vedtak om spesialpedagogisk hjelp per desember. Dette er noe flere enn i Skolene Ved utgangen av var sju skoler i Asker godt i gang med skoleomfattende forebyggende arbeid (PALS). Fire av skolene nærmer seg full implementering av alle universelle tiltak i modellen. Neste steg for disse skolene er kompetanseutvikling av et støtteteam på skolene som skal jobbe med gode tiltak for enkeltelever. Alle skolene rapporterer at de merker positive endringer både hos elever og lærere og et bedre læringsmiljø. Ved utgangen av var 15 skoler med i trivselslederprogrammet for forebygging av mobbing. Nærmere bestemt gjelder dette 13 kommunale barneskoler, 1 privat barneskole og 1 ungdomsskole. Dette er en økning med 1 barneskole sammenlignet med Sommerskolen hadde hovedbase på Risenga ungdomsskole i uke 26 og 33. Kurstilbudene var innenfor fagene naturfag, norsk, engelsk, programmering og matematikk. I tillegg var det satt opp fire idrettskurs i allidrett, og det var mulig å melde seg på fotball-, basketog tenniskurs i idrettslagenes regi. Sommerskolen hadde i løpet av de to ukene ca. 380 deltagere fra 5. til 10. trinn. Elevenes evaluering viser høy grad av tilfredshet med sommerskolen. Prosjekt tidlig innsats i oppvekst Prosjekt tidlig innsats i oppvekst har i utarbeidet en forpliktende grunnpakke som skal gjelde for alle skoler og barnehager i Asker. Grunnpakken forplikter skolene og barnehagene til å gjennomføre felles tiltak for å ivareta intensjonen om tidlig innsats. Videre har prosjektet utarbeidet en veileder for bekymringsfullt fravær med tilhørende prosedyrer for fravær i barnehage og skole. Prosjektet har etter søknad fått tildelt 0,51 mill. kroner fra Helsedirektoratet til en psykologstilling som skal implementere veilederen for bekymringsfullt fravær. Prosjektet har også etablert et samarbeidsforum mellom skolene og PP-tjenesten. Samarbeidsforumet ledes av leder for PP-tjenesten. Prosjekt tidlig innsats har etter søknad fått tildelt 0,5 mill. kroner i skjønnsmidler fra fylkesmannen til følgeevaluering av prosjektet. Barne- og familieenheten PP-tjenesten har fremdeles noe avvik i forhold til saksbehandlingstiden, men fristoverskridelsen er betydelig redusert. Hovedårsaken til avviket er en dreining av arbeidet fra individssaker til systemsaker. Fra 2012 til har PP-tjenesten, i tråd med føringer fra rådmannen, bruk opp mot 50 prosent av tiden sin på systemarbeid. Tilmeldingene til PP-tjenesten er redusert, og målet er at fokuset på systemarbeid i løpet av noen år vil redusere tilmeldingene ytterligere og dermed redusere avviket. Gjennomsnittsalderen for barn som henvises til Barneog familieenheten har fra 2012 til økt med to år. Hovedårsaken til dette er at Barne- og familieenheten nå kommer tidligere inn og bistår gravide kvinner før fødsel. Journal blir opprettet på mor og ikke det kommende barnet i mors mage. Videre arbeides det nå mer aktivt i familier med endringsarbeid, og journal blir opprettet på barnets eller ungdommens foresatte, ikke på barnet. Dette er i tråd med ønsket utvikling, men det slår «feil» ut på statistikken og måloppnåelsen. Rådmannen vil vurdere om BMS-målet bør endres som følge av dette. Ressursene til implementering av De Utrolige Årenes barnehage- og foreldreprogram er økt. Det er ved utgangen av to barnehagesoner som har startet med dette programmet. 46 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

47 Barne- og familieenheten har i etablert og utviklet nye tilbud til ulike grupper: Sorggruppetilbud for barn og unge er etablert som et varig tilbud. Prosjektet er et samarbeid mellom Barne- og familieenheten og kreftkoordinator innenfor tjenesteområde Helse- og omsorg. Kvinner som føder får tilbud om tidlig hjemreise og hjemmebesøk av jordmor i løpet av 48 timer etter fødsel. 75 prosent av alle gravide kvinner i kommunen blir nå fulgt opp av jordmortjenesten. Home-Start Asker rekrutterte 5 flere familiekontakter i og har per i dag 24 aktive frivillige. Det ble i Handlingsprogram vedtatt at det skal legges frem sak om evaluering av Barne- og familieenheten. Mandatet for evalueringen ble vedtatt av formannskapet i april (sak 55/13). Resultatet av den foreløpige evalueringen (fase 1) fremmes i 2014, mens sluttevalueringen gjennomføres i Tiltak rettet mot ungdom Sommerjobb for ungdom i Asker har i regi av utekontakten blitt gjennomført for sjette året på rad. Utekontakten rekrutterer ungdom og arbeidssteder, og har ansvaret for den praktiske gjennomføringen og oppfølgingen av ungdommene. Sommeren var 52 ungdommer i sommerjobb i regi av Utekontakten. Prosjekt Sone Nord har som mål å kartlegge og etablere uorganiserte, forebyggende aktiviteter og fritidstilbud for ungdommer i Torstad- og Landøyasonen i samarbeid med ungdommene, foreldre, skolene og øvrige private, frivillige og offentlige aktører. Det er bevilget 1 mill. kroner per år i tre år til prosjektet. I er det som en del av prosjektet arrangert en rekke aktiviteter til ungdommene i sonen. Evaluering av tiltakene viser at det er behov for ulike tilbud til målgruppen. Trenden høsten har vært at ungdom ved både Torstad og Landøya ungdomsskoler har ønsket et sted å være uten organisert aktivitet. Tiltak mot fattigdom og vold Det er opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe som med utgangspunkt i Handlingsplan mot fattigdom og sentrale myndigheters strategi har igangsatt tiltak for barn og unge. I har de viktigste aktivitetene vært sommerjobb for ungdom, fritidsaktiviteter etter skoletid i samarbeid med Asker Aliens, gratis aktiviteter i skoleferier og ekstra tilbud under sommerskolen. Videre er det med bakgrunn i Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe som har igangsatt tiltak med særlig fokus på utvikling av kompetanse for å oppdage symptomer på vold i nære relasjoner. Det er innført hjemmebesøk av jordmor og helsesøster de første ukene etter fødsel der vold/rus kan avdekkes, samt ny metodikk (ASQ) på helsestasjonene. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 47

48 HELHET OG SAMHANDLING Måleindikatoren knyttet til opplevd helhet i tjenestetilbudet viser «grønt» resultat for tjenesteområdet i. Videre har foreldredeltakelsen i kommunens tverrfaglige samarbeidssystem (TFS-møtene) økt til 88 prosent i, noe som gir «gult» resultat. Indikatoren er ny i. TFS-møtene i de kommunale og private barnehagene er styrket med psykologressurs. Vedtaksteamet med ansvar for vedtak til barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen ble i organisert i Barne- og familieenheten. Dette innebærer en samling av ansvaret for tildeling av ressurser til barn med spesielle behov. KAPASITET Barnehagene Alle barn med lovmessig rett til plass fikk tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket. Barnehager i området med best dekning hadde ledige plasser etter avsluttet hovedopptak. Det ble i løpet av høsten tildelt plass til 93 barn som fylte ett år etter 31. august. I tillegg kommer mellom 80 og 90 eldre barn som flyttet til kommunen, og/eller søkte senere, og fikk barnehageplass etter hovedopptaket. Barnehagedekningen i Asker er 91 prosent for aldersgruppen 1-5 år. Asker kommune overtok driften av Drengsrudtunet barnehage som er innlemmet som avdeling til Føyka barnehage med 26 plasser. NaKuHel har åpnet en ny engelskspråklig avdeling(nakuhel International Preschool) med 16 plasser for barn i alderen 3-5 år. Skolene I påvente av ny skole- og barnehagebehovsplan, ble det på grunn av sprengt kapasitet og uvanlig stor innflytting fattet vedtak om midlertidige utvidelser ved to skoler. Mellom-Nes skole fikk høsten en ny paviljong med plass til inntil tre klasser. Det er fattet vedtak om tilsvarende paviljong ved Blakstad skole. Utvidelsen skal skje fra skoleåret 2014/2015. SMÅ OG STORE BEGIVENHETER Statsråd Torbjørn Røe Isaksen besøkte Vendla barnehage. Hvalstad skoles SFO gjennomførte konseptet «Ingen grenser» hvor barn med nedsatt funksjonsevne fikk være med på strabasiøse turer ute i naturen. Virksomhetsleder ved Hval Gård og Vepsebolet barnehager har holdt kurs over tre dager om naturbarnehager ved Berkeley University i San Francisco. Hval Gård og Vepsebolet barnehager har deltatt i det innovative internasjonale samarbeidet knyttet til det pedagogiske opplegget «Thinking av talking floorbooks». Fem medarbeidere fikk hospitere i Skottland i forbindelse med prosjektet. Naturformidlingsprosjektet til Landøya barnehage ble realisert i med et spennende ute-, leke- og læringsområde for barna. Barn fra SFO på Hvalstad skole og Hvalstad barnehage lagde en gapahuk i samarbeid med NCC. Alle 5. trinnselever ved fire skoler deltok høsten på NaKuHel-dag som en pilot i folkehelsearbeidet. Borgen barnehage har deltatt i et nordisk Ipadprosjekt. Landøya skole fikk landets beste resultater i nasjonale prøver på 9. trinn. 48 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

49 10.2 NØKKELTALL BARNEVERN Prioriteringen av barn og unge har vært et satsingsområde i Asker de senere årene, og det har vært en økning fra forrige år. Reduksjonen i netto driftsutgifter til barnevern fra 2012 til skyldes ikke redusert ressurstildeling, men en økning i refusjonsutbetalinger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) tilknyttet enslige mindreårige asylsøkere. Korrigert for de økte refusjonene ville Askers netto driftsutgifter vært på linje med nivået i Bærum. Utviklingen i helsesøstertjenester de siste tre årene er en bevist økt satsning. Barnevern Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år Dekningsgrader Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 3,1 3,1 3 2,4 4,4 4,7 Produktivitet / enhetskostnader Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 14,3 14,8 7,2 9,7 15,7 16,7 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 49

50 BARNEHAGE Barnehage Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet Prioritering Driftsutgifter pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager Dekningsgrader Andel barn 1-2 år med barnehageplass 83 82, ,3 79,8 Andel barn 3-5 år med barnehageplass 96,7 96,8 96,6 96,2 97,1 96,5 Produktivitet / enhetskostnader Driftsutgifter pr oppholdstime i komm bhg Utdypende tjenesteindikatorer Andel ansatte med førskolelærerutdanning 31,9 32,8 30,9 26,4 34,5 33,7 Ant barn pr årsverk til basisvirksomhet i kommunale bhg 6,1 6,2 6,2 5,9 6,3 6,2 Andel barn med ekstra ressurser til styrket tilbud 16,1 18,4 18,5 20,2 17,9 18,3 I brukte Asker kommune kroner per innbygger i aldersgruppen 1-5 år til barnehageformål. Dette er litt over gjennomsnittet for landet, men lavere enn Bærum. Til sammenligning har Bærum kommune økte pensjonskostnader og flere private barnehager som mottar en høyere andel av tilskuddssatsen. Lavere driftsutgifter i Asker skyldes blant annet at kommunens bruk av premiefond har påvirket beregning av tilskudd. Kommunene bruker betalt pensjonspremie som grunnlag for beregning av tilskudd til private barnehager Prioritering Dekningsgrader Produktivitet Utdypende tjenesteindikatorer Asker Bærum Driftsutgifter pr innb. 1-5 år i kroner, barnehager Andel barn 1-2 år med barnehageplass Andel barn 3-5 år med barnehageplass Driftsutgifter pr oppholdstime i kommunale bhg Andel ansatte med førskolelærerutdanning Ant barn pr årsverk til sisvirksomhet i kommunale bhg Andel barn med ekstra ressurser til styrket tilbud K.gr ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

51 GRUNNSKOLE Grunnskole Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet Prioritering Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år herav netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år herav netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til voksenopplæring, per innbygger Dekningsgrader Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 6,8 7,2 7,7 6,7 7,1 7,5 Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring 3,0 2,7 2,7 3,8 3,6 2,9 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,2 8,3 8,0 6,9 7,7 8,3 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn 5,1 5,3 4,5 5,0 4,9 5,3 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn 8,3 9,2 10,3 7,7 9,0 9,7 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn 12,1 11,6 10,5 8,8 10,2 10,7 Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO 83,6 82,7 80,3 84,7 64,4 60,9 Andel elever i kommunal SFO med 100% plass 62,5 57,6 60,8 69,3 61,4 56,9 Produktivitet / enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev Utdypende tjenesteindikatorer Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 14,6 14,1 14,2 15,6 14,3 13,6 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 15,0 14,9 14,7 14,9 14,0 13,1 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 15,4 15,3 14,9 16,2 15,1 14,4 Andre indikatorer Andel elever (pst) som deltar i leksehjelp, 1-4. trinn 59,2 % 64,7 % 65,1 % 69,5 % 0 46,6 % Engelsk skriftlig eksamen 4,1 4,2 4,1 4,2 3,8 3,8 Matematikk skriftlig eksamen 3,6 3,8 3,7 3,7 3,1 3,1 Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,6 3,9 3,7 3,8 3,4 3,4 Norsk sidemål skriftlig eksamen 3,3 3,5 3,6 3,6 3,2 3,2 Nasjonale prøver i lesing 5. trinn 2,1 2,2 2,1 2,2 2,0 2,0 Nasjonale prøver i regning 5. trinn 2,1 2,1 2,2 2,3 2,0 2,0 Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn 0,0 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 Nasjonale prøver i lesing 8. trinn 3,4 3,5 3,4 3,5 3,0 3,0 Nasjonale prøver i regning 8. trinn 3,6 3,5 3,5 3,5 3,1 3,1 Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn 3,5 3,6 3,4 3,5 3,1 3,1 Nasjonale prøver i lesing 9. trinn 3,8 3,8 3,9 3,9 3,5 3,4 Nasjonale prøver i regning 9. trinn 3,7 3,8 3,8 3,8 3,4 3,4 Nøkkeltallene er delvis sammenfallende med tallene i målekartet og er kommentert ovenfor. Andelen elever som får spesialundervisning er noe redusert fra 2012 til etter en økning frem til Prosjekt tidlig innsats har siden 2011 arbeidet for å dreie ressursinnsatsen til lavere trinn, og for å redusere andelen elever med spesialundervisning på høyere trinn. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 51

52 Nøkkeltall for gruppestørrelse/lærertetthet viser en positiv utvikling generelt, og ligger nå på under 15 elever per lærer på alle årstrinn. Dette er i tråd med mål om lærertetthet i askerskolen Asker K.gr. 13 Bærum Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 10.3 ØKONOMI Oppvekst (tall i 1.000) Målgrupper Mindreforbruket innen målgruppen voksenopplæring har sammenheng med at virksomheten produserer sine lovpålagte tjenester for mindre enn det øremerkede statstilskuddet som Asker kommune mottar for å utføre disse oppgavene SAKER MED VEDTAK OM SÆRSKILT RAPPORTERING Regnskap Reg.bud. Avvik Regnskap 2012 Barnehagetilbud Grunnskole Voksenopplæring Barn og unge Oppvekst BARNEVERNTJENESTEN Kommunestyret vedtok i 2011 (sak 82/11) at barnevernstjenesten to ganger i året skal gi komité for oppvekst og formannskapet en gjennomgang og orientering om situasjonen i barnevernstjenesten. Dette ble gjort våren og høsten. 52 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

53 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 53

54 11 Tjenesteområde Helse og omsorg 11.1 MÅLOPPNÅELSE UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG - FOKUSOMRÅDE BRUKERE Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat Trend B-HO.1. God brukermedvirkning. B-HO.1.1. Opplevd god brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet. B-HO.1.2. Opplevd tilfredshet med informasjon fra tjenesten. 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra 4,73 4, ,4 0-3,9 4,82 4,83 B-HO.2. God kvalitet. B-HO.2.1. Opplevd nytteverdi av Individuell plan (IP). 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra 4,65 Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. B-HO.3. God helhet og samhandling. B-HO.2.2. Opplevd tilfredshet med tiltaksplan. 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra Ikke målt B-HO-2.3. Opplevd helhet i tjenestetilbudet 4, ,4 0-3,9 4,61 4,39 B-HO.2.4. Opplevd tilfredshet med booppfølgingsteamet. B-HO.3.1. Gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar. B-HO.3.2. Gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp. 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra 0-3 døgn 4 døgn < 5 døgn < 4,5 mnd. 4,4-5,4 mnd. Ny indikator fra > 5,5 mnd. Ny indikator fra 4,47 3,7 døgn 5,24 måneder B-HO.3.3. Opplevd god samhandling mellom virksomhetene. B-HO.3.4. Andel korttidsplasser belagt med korttidspasienter. 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra % % 0-74 % Ny indikator fra 4,28 75,82 BMS resultatene er gjennomgående gode. Det vises til svært gode resultater for indikatorene gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar, opplevd god brukermedvirkning og opplevd nytteverdi av individuell plan. Det er en liten nedgang i resultatet for indikatoren opplevd helhet i tjenestetilbudet. Tiltak ble iverksatt i, noe som er nærmere beskrevet under «Helhet og sammenheng». Tjenesteområdet er sammensatt og dekker alle aldersgrupper og funksjonsnivåer og gir komplekse tjenester til et stort antall brukere. De fleste har et døgnkontinuerlig tilbud. For flere av tjenestene er det pårørende som svarer på vegne av brukerne ved brukerundersøkelser. Resultatene må i stor grad ses i lys av dette. 54 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

55 SAMHANDLINGSREFORMEN Kommunestyret vedtok i sak 6/13 strategiplanen «Helse og omsorg Strategi 2020» som et helhetlig og overordnet styringsdokument for tjenesteområdet. Dokumentet konkretiserer de utfordringer kommunen står overfor, og tydeliggjør nødvendige strategiske grep for å møte disse. Planen bygger på Nasjonal helse- og omsorgsplan, og skisserer et paradigmeskift hvor ressursinnsatsen i helseog omsorgstjenesten skal snus fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Helse- og omsorgstjenestens visjon «Sammen gjør vi det mulig!» viser retning for utvikling av tjenesten. I tillegg til bruker- og medarbeiderfokuset tar visjonen opp i seg følgende gjennomgående satsningsområder fra handlingsprogrammet: Forebygging og tidlig innsats God helhet og samhandling God kvalitet Nødvendig kompetanse Strategi 2020 er et viktig strategisk styringsdokument for kommunen. Den skal sikre både en tjenesteutvikling i tråd med nasjonale føringer og en utvikling som er tilpasset lokale behov. Forutsatt rullering hvert fjerde år vil man sikre at samfunnsmessige utfordringer til en hver tid blir fanget opp. Tilhørende temaplaner skal sikre fagutviklingen for de ulike målgruppene. Innenfor rammen av samhandlingsreformen har samarbeidsavtalen mellom 26 kommuner i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken Helseforetak blitt revidert i. I tillegg har Asker kommune igangsatt et prosjekt for å utvikle og implementere et kommunalt fastlegekontor. FOREBYGGING OG TIDLIG INNSATS Tjenesten har arbeidet med å dreie ressursbruken mot tidlig innsats, både for å forhindre sykehusinnleggelser og for å ta i mot utskrivningsklare pasienter. Samhandlingen mellom privatpraktiserende fysioterapeuter med avtalehjemmel og kommunalt ansatte fysioterapeuter er styrket. På den måten oppnås en bedre ressursutnyttelse knyttet til oppgaver før, etter og i stedet for sykehusinnleggelse. Følgende innsatsområder/prosjekter ble iverksatt i : Hverdagsrehabilitering: Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom hjemmesykepleien, forebygging og rehabilitering og vedtakskontoret, og ble iverksatt høsten. Fokuset er økt satsning på opptrening/ rehabilitering i hjemmet. Lyst på livet: Prosjektet er en viktig helsefremmende satsning. Pensjonister møtes på såkalte «Livskaféer» og jobber systematisk med å fremme egen helse og livskvalitet. Livskaféene ledes av pensjonister som har fått opplæring fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og får oppfølging fra lokal koordinator. KVALITET Det er innenfor tjenesteområde Helse og omsorg utarbeidet en 4-årig rullerende plan for strategisk kompetanseutvikling. Planen skal sikre at virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten utvikler, forvalter og tar i bruk sine kunnskapsressurser slik at brukere og pasienter mottar tjenester med god kvalitet, og at kommunen kan nyttiggjøre seg ny teknologi og nye samhandlingsformer. FOU-enheten (forskning, opplæring og utvikling) har et overordnet koordinerende pådriver- og tilretteleggeransvar for kompetanse- og kvalitetsutvikling innenfor tjenesteområdet. Arbeidet er gjennomgående forankret i organisasjonen. Organiseringen sikrer synergier mellom virksomhetene og kontinuerlig kompetanseutvikling blant ansatte. Fag- og kvalitetsforum er etablert i hver virksomhet i. Forumet har ansvar for systematisk utvikling og spredning av kunnskap innen de enkelte fagområder. Hensikten er å skape en fast arena for å drøfte årsaker til og lære av uønskede hendelser, for slik å kunne iverksette risikoreduserende tiltak. Asker kommune har inngått et forpliktende samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Buskerud og Lovisenberg Diakonale Høgskole gjennom overordnede samarbeidsavtaler om praksisstudier, forsknings- og utviklingsarbeid og kompetanseutvikling. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 55

56 Asker kommune deltar i følgende forskningsprosjekter (listen er ikke uttømmende): Samhandlende praksiser innen psykisk helse og rus som mangfoldig partnerskap: Hensikten er å samle erfaringer og systematisere kunnskap om samarbeid og samhandling innen psykisk helse og rustjenester til yngre personer (18-28 år) med samtidige rus- og psykiske problemer. Reinnleggelser hjertesvikt: Hensikten er å redusere antall reinnleggelser ved systematisk utvikling og testing av kvalitetsforbedrende tiltak. Fallforebygging hos personer med demens på sykehjem: Hensikten er å kartlegge hvilke vurderinger og tiltak personalet tar i bruk for å forebygge fall. Life After Stroke (LAST-studien) Livet etter hjerneslag: Hovedformålet er å prøve ut en modell for å opprettholde et så høyt funksjonsnivå som mulig så lenge som mulig for personer som rammes av hjerneslag. Recoveryskole: Et forskningsprosjekt som Asker gjennomfører sammen med Høgskolen i Buskerud. Prosjektet er en nyskaping innen kompetansebygging, fag- og tjenesteutvikling og forskning, der ulike former for erfaringskunnskap vil ha en særlig sentral plass. For mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser, deres pårørende og aktuelle fagpersoner. Det er videre igangsatt et arbeid med å utvikle og implementere kvalitetsindikatorer. Arbeidet sees i sammenheng med Nasjonal pasientsikkerhetskampanjes kvalitetsindikatorer og utviklingen av nasjonale kvalitetsindikatorer. Arbeidet med å heve den etiske kompetansen ble etablert som prosjektet «Ethos blikk for etikk». Det er utarbeidet en modell for heving av etisk kompetanse. Denne viser hvordan kompetanseoppbygging skjer fra det grunnleggende nivået for alle ansatte til et avansert nivå for ressurspersoner som gjennomfører en bred opplæring i etikk. Det gjennomføres systematisk evaluering av tiltakene. Etikk er fra og med innlemmet som en del av den årlige medarbeiderundersøkelsen. HELHET OG SAMHANDLING Asker kommunes innbyggere skal oppleve at tjenestene er samordnet med en enhetlig problemvurdering og løsning. Innbyggerne skal være sikret en saksbehandling og utførelse av tjenester i samsvar med krav og rettigheter gitt i gjeldende lov- og regelverk. Videre skal pasientforløpet sikres gjennom gode samhandlingsrutiner/avtaler mellom de ulike tjenestene i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. En omfattende prosess i regi av vedtakskontoret har ført til utarbeidelse av 16 rutiner som sikrer god koordinering av samhandlingen mellom sykehuset, vedtakskontoret, fastlegene og virksomhetene innenfor tjenesteområde Helse og omsorg. Avvik eller brudd på prosedyrer meldes inn i AskerDialogen. HELSE- OG VELFERDSTEKNOLOGI Arbeidet med implementering av tiltakene fra temaplanen Velferdsteknologi ble igangsatt i. FOUenheten er ansvarlig for implementeringen, og hovedoppgaven er å gi støtte til iverksetting av prosjekter innen velferdsteknologi som blant annet kan øke brukernes trygghet og bevegelsesfrihet. Flere forskningsprosjekter er igangsatt. Disse omhandler utvikling, testing og implementering av helseteknologi. Viktigheten av å ha fokus på kompetanse i hvordan ny teknologi påvirker arbeidsprosesser, roller og pasientsikkerhet vektlegges. To prosjekter fremheves i denne sammenheng: PsyConnect: Et nettbasert støtteverktøy for mestring og samhandling innen psykisk helse. PIA-prosjekt (personal IADL Assistant): Utvikling av en teknologisk tjeneste som støtter eldre personer med noe redusert hukommelse med dagliglivets komplekse aktiviteter. FOU-enheten øker sin kompetanse innen fagområdet ved deltakelse på masterstudiet helse- og sosialinformatikk ved Universitetet i Agder (UiA). 56 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

57 TJENESTEUTVIKLING/KAPASITET Organisasjonsutviklingsprosess I ble det igangsatt en omfattende organisasjonsutviklingsprosess innen tjenesteområdet for å sikre en hensiktsmessig organisering av følgende tjenester: Helse- og omsorgstjenester knyttet til forebygging og behandling av sykdom og skade, samt forebygging av sosiale problemer. Helse og omsorgstjenester knyttet til behandling og rehabilitering. Tjenester av sosialfaglig karakter. Tjenester innen psykisk helse og rus. Fire virksomheter er berørt av organisasjonsutviklingen. Boligsosialt utviklingsprogram Gjennom Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) har det i vært løpende fokus på følgende virkemidler og utviklingsområder: Arbeidet med å forberede etablering av et boligkontor som sikrer helhetlige og koordinerte tjenester ut fra prinsippet om «én dør inn» til tjenesten. Tverrfaglig booppfølging for mennesker med psykiske lidelser og rusrelaterte utfordringer. Boligfaglig kompetanseutvikling for å sikre kunnskap om boligsosialt arbeid, boligvirkemidler og boligpolitikk. Samarbeidsprosjekter mellom kommunale tjenester og frivillige aktører. Tiltak for å fremskaffe boliger for vanskeligstilt ungdom. Startlån som virkemiddel for å hjelpe vanskeligstilte inn i det ordinære boligmarkedet. Gjennom programmet er det også etablert en kjede av ulike boligpolitiske og sosialfaglige virkemidler. Disse er satt i system gjennom blant annet opprettelse av ulike boligtyper med varierende grad av helse- og sosialtjenester. Mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus kan ofte være vanskeligstilte i et ordinært boligmarked, og kommunens differensierte boligkjede bidrar til mestring, god helse og en verdig livssituasjon. Vedtakskontoret Vedtakskontoret ble skilt ut som egen enhet fra 1. januar, og er det forvaltningsorganet i kommunen som ivaretar tildeling av tjenestene. I praksis betyr det utmåling av retten til tjenester i henhold til gjeldende myndighetskrav med utgangspunkt i god og riktig saksbehandling. Vedtakskontoret har videre et ansvar for å sikre god og effektiv pasientflyt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, med tilgjengelig og koordinerte tjenester. Og at korrekt informasjon om tjenester og brukerrettigheter når ut til innbyggerne, med et særlig fokus på innbyggerdialog. Hjemmesykepleien En robust hjemmesykepleie er nødvendig for å redusere sykehusinnleggelser og ta i mot utskrivningsklare pasienter, jf. samhandlingsreformen. Fra 1. januar 2012 har hjemmesykepleien i Asker vært organisert i én virksomhet for å sikre nødvendig robusthet, fleksibilitet og hensiktsmessig ressursbruk. Tjenesten er styrket både i forhold til faktiske ressurser og kompetanse. Etablering av forsterket sykepleieteam, tilsetting av kreftkoordinator, organisering av kreftsykepleiere i team og organisering av demensteam er eksempler på dette. Økt kapasitet omsorgsboliger Borgenbråten ble i etablert med 22 omsorgsboliger og 10 plasser i aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming. Videre ble Borgenfaret etablert med 10 privatfinansierte omsorgsboliger. Økt kapasitet sykehjem Søndre Borgen sykehjem ble i etablert med ytterligere 28 sykehjemsplasser, og har nå totalt 56 plasser. Midlertidige overnattingsplasser Hagaløkka hospits ble etablert med fire midlertidige overnattingsplasser for mennesker med rusrelaterte utfordringer. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 57

58 SMÅ OG STORE BEGIVENHETER «Innvandrerkvinner i arbeid» et prosjekt i regi av NAV/Asker. 30 innvandrerkvinner er fulgt opp i forhold til utfordringer med kultur, språk og jobb. Alle kvinnene er i løpende tiltak og flere har fått fast jobb. «Ungdom i bolig» er et samarbeidsprosjekt med Husbanken. Prosjektet har bidratt til at flere vanskeligstilte ungdommer har fått egen bolig. «Gatefotball» er et prosjekt i samarbeid med Asker Fotball Herrer. Prosjektet er et lavterskeltilbud til mennesker med rusrelaterte utfordringer. Solgården Sykehjems dagsenter har deltatt i et forskningsprosjekt for å undersøke hvordan ulike former for dyreassistert terapi kan implementeres som helsefremmede tiltak for personer med demens. Resultatene er gode og viser at deltakerne har fått styrket språkfunksjon, bevegelse og motorikk. Asker kommune ble som en av to kommuner nominert til å vinne KS etikkpris. Kommunens søknad hadde fokus på arbeidet med å styrke den etiske kompetansen i kommunen. 10 kommuner var kandidater og Asker ble nummer NØKKELTALL PLEIE OG OMSORG Pleie og omsorg Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet Prioritering Netto driftsutgifter pr. innb. i kr, pleie- og omsorg Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innb over 80 år Plasser i inst. i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstj. 18,8 19,9 20,5 21,6 16,8 18,3 Netto driftsutg. til aktivisering/støttetj. pr. innb. over 18 år Dekningsgrad Mottakere av hjemmetjenester, pr innb Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 1 : 23,1 27,1 22,6 20,1 18,0 Andel innbyg 80 år og over som er beboere på institusjon 12,7 11,8 12,5 13,2 12,3 13,8 Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester Brutto driftsutgifter pr. mottaker av komm. pleie og omsorgstj Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjen. pr. mottaker 0,51 0,52 0,61 0,54 0,49 0,49 1) Asker 2012 og : Lagt til plasser på Bråset som ikke var med i KOSTRA-tallene pga kjøp fra annen kommune. Økningen fra 2012 gjelder Søndre Borgen Nøkkeltallene viser at Asker stort sett ligger på nivå med eller noe over Bærum og kommunegruppe 13. Avvikene er størst på de tre indikatorene netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger over 18 år, antall mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere og andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold. 58 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

59 Nivået på netto driftsutgifter til aktivisering og støttetjenester per innbygger over 18 år ligger vesentlig høyere enn sammenlignbare kommuner, i tillegg til å ha økt med 13 prosent fra Økningen skyldes i første rekke 10 nye plasser på Borgenbråten aktivitetssenter. Denne posten innbefatter dag- og fritidstilbud til alle målgrupper, og er en viktig del av kommunens ansvar for at alle innbyggere får mulighet til å leve sunne og helsefremmende liv. Dette er i tråd med handlingsprogram/vedtatt strategi om en dreining fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Antall mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere er på et lavere nivå enn Bærum og kommunegruppe 13 og landet. Asker har tradisjonelt satset på sykehjemsplasser, og vi ser at dekningsgraden på plasser i institusjon er høyere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og landet. Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold har økt fra 23,1 prosent i 2012 til 27,1 prosent i. Dette gjelder de nye 28 korttidsplassene som ble startet opp på Søndre Borgen i. Asker ligger på et høyere nivå enn de vi sammenligner oss med. I tråd med samhandlingsreformen har det vært en ønsket satsning å øke andelen korttidsplasser. Indikatoren slik den er beregnet hos SSB gjelder kun plasser i egen kommune. I indikatoren for Asker har vi derfor regnet inn de 60 korttidsplassene som Asker kommune har på Bråset i Røyken kommune. Indikatoren for andre kommuner og gjennomsnitt kan derfor være noe usikker, hvis andre kommuner også samarbeider om plasser som ikke medregnes i indikatoren. Pleie og omsorg Dekningsgrad Produktivitet Asker Bærum K.gr. 13 Nto driftsutg pr innbygger Nto driftsutg pr innbygger over 80 år Plasser i inst. i pst. av mottakere av pleie- og omsorgstj. Nto driftsutg til aktivisering/ støttetj. pr innb. over 18 år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Brt driftsutg pr mottaker av hjemmetjenester Brt driftsutg pr mottaker av komm. pleie og omsorgstj. Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjen. pr. mottaker ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 59

60 Tabellen nedenfor viser dekningsgrad for sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns tjenester for eldre Sykehjem Omsorgsboliger Sum sykehjem og omsorgsboliger Antall innbyggere over 80 år Dekningsgrad 19,3 % 19,6 % Sykehjemsplasser omfatter Gullhella sykehjem, Solgården sykehjem, Risenga bo- og omsorgssenter, Bråset bo- og omsorgssenter og Søndre Borgen sykehjem. Omsorgsboliger omfatter Torstadtunet og Oppsjø omsorgsboliger, Asker bo- og omsorgssenter og Vestre Nes omsorgsboliger. Kommunestyret vedtok i sak 71/12 om omsorgstjenester for eldre å utvikle heldøgns omsorg for eldre (sykehjem og omsorgsboliger) i tråd med en dekningsgrad på 21 prosent. Tabellen over viser at kommunen ved utgangen av har en dekningsgrad på 19,6 prosent. Antall innbyggere over 80 år er justert med det faktiske befolkningstallet ved utgangen av året. SOSIALTJENESTEN Sosialtjenesten Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet Prioritering Netto driftsutgifter til sosialtj. pr. innb år Netto driftsutgifter til råd, veiledn. og sos.foreb. arb. pr. innb år Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innb år Dekningsgrad Andelen sos.hjelpsmot år, av innbyggere år 2,8 2,8 2,7 2,9 3,9 3,9 Årsverk i sosialtjenesten pr innbygger 0,68 0,74 0,81 1,09 1,08 1,15 Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd år 5,1 4,5 5,2 3,8.. Gjennomsnittlig stønadslengde i mnd år 5,3 5,1 5,2 4,9.. Nøkkeltallene viser at Asker, som tidligere, ligger lavere på alle indikatorer for sosialtjenesten, spesielt i forhold til kommunegruppe 13. Andel sosialhjelpsmottakere år har gått ned. Asker har fokus på å få sosialhjelpsmottakere over på andre former for tiltak. Arbeidsledigheten i gruppen år var lavere i Asker enn i kommunegruppe 13 i Vi mangler KOSTRA-tall for dette i. 60 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

61 Sosialtjenesten Prioritering Dekningsgrad Produktivitet Asker Bærum K.gr Nto driftsutg til sosialtj. pr innb år Nto driftsutg til råd, veiledn. og sos.foreb. arb. pr innb år Nto driftsutg til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år Andelen sos.hjelpsmot år, av innbyggere år Årsverk i sosialtjenesten pr 1000 innbygger Brt driftsutg pr sosialhjelpsmottaker Brt driftsutg til økonomisk sosialhjelp pr mottaker SAMHANDLINGSREFORMEN - UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER VARSLEDE PASIENTER OG BETALINGSDØGN 2012 Endring i % Gj.snitt pr. mnd Antall betalingsdøgn ,8 % 54 Antall utskrivningsklare pasienter ,8 % 15 Antall varslede pasienter ,0 % 99 Gj.snittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar 6,0 3,7-38,3 % 3,7 Definisjoner: Antall utskrivningsklare pasienter: Antall meldte som kommunen ikke har anledning til å ta imot når de defi neres som utskrivningsklare fra sykehuset. Antall varslede pasienter: Antall pasienter som blir varslet at er utskrivningsklare og som sannsynligvis trenger kommunale tjenester. Antall betalingsdøgn: Antall døgn vi betaler for hvis vi ikke tar i mot utskrivningsklar pasient (antall utskrivningsklare pasienter x antall døgn hver pasient må ligge ekstra) Som det fremgår av tabellen, er antall utskrivningsklare pasienter, antall betalingsdøgn og gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar redusert fra 2012 til. Antall varslede pasienter har gått noe opp og ligger i gjennomsnitt på 99 per måned. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 61

62 DRIFTSBUDSJETT Helse og omsorg (tall i 1.000) Målgrupper Regnskap Reg.bud. Avvik Regnskap 2012 Funksjonshemmede Sosiale tjenester Psykisk helse Eldreomsorg Helsetjenester Helse og omsorg Tjenesteområde Helse og omsorg hadde i et mindreforbruk på 3,6 mill. kroner, eller 0,3 prosent. Fokus på økonomistyring gjennom året og iverksetting av tiltak for å holde budsjettene bidrar til det gode resultatet, i tillegg til overføring av mindreforbruk fra SAKER MED VEDTAK OM SÆRSKILT RAPPORTERING SAMHANDLINGSREFORMEN Kommunestyret vedtok i sak 5/12 om samhandlingsreformen at komité for helse og omsorg skal holdes løpende orientert om utviklingen. Vedtaket er fulgt opp gjennom en statusrapport fremlagt for komiteen i oktober (sak 22/13). BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Kommunestyret vedtok i sak 10/12 om brukerstyrt personlig assistanse at ordningen skulle gå over i kommunal regi fra 1. mai 2012, og at kostnader ved administrasjon og ivaretakelse av BPA-ordningene skulle rapporteres gjennom årshjulsrapporteringen. BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Kommunestyret vedtok i sak 50/12 om programplan BOSO at komiteene skulle holdes løpende orientert om Boligsosialt utviklingsprogram, og at rapportering skulle skje i henhold til kommunens plan- og styringssystem. Vedtaket om rapportering er fulgt opp gjennom årshjulsrapporteringen. For status for vises det til beskrivelsen under «Boligsosialt utviklingsprogram» ovenfor. Vedtaket om rapportering er fulgt opp gjennom årshjulsrapporteringen. 62 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

63 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 63

64 12 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid 12.1 MÅLOPPNÅELSE UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITID - FOKUSOMRÅDE BRUKERE Fokusmål Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. Sentrale utfordringer B-KFF.1. Gode kultur- og fritidstilbud B-KFF.2. Gode møteplasser Måleindikator Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat B-KFF.1.1. Antall strender med Blått flagg. > B-KFF.1.2. Prosentvis økning i antall virituelle besøk på bibliotektes hjemmesider. B-KFF.1.3. Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år. B-KFF.1.4. Dekningsgrad i idrettshaller - timer per uke pr oppmeldte lag. B-KFF.2.1. Prosentvis økning i antall utleieforhold i Kulturhuset. B-KFF.2.2. Prosentvis økning i antall fysiske besøk i biblioteket % 0-4 % Nedgang Ny indikator fra -11,11% Trend % % 0-11 % 12,60% 13,70% > 1,4 timer 1,2-1,4 timer % 0-4 % Nedgang Ny indikator fra % 0-4 % Nedgang Ny indikator fra 0-1,2 timer 1,02 timer 1,46 timer 1,10% - 1,34 % Indikator B-KFF 1.2 viser en nedgang i antall besøk på bibliotekets nettsider. Dette kan ha sammenheng med endring av statistikkfunksjonen for nettsiden, og videre analyser gjennomføres. Indikator B-KFF.2.1 viser at det har vært en liten nedgang i antall besøkende i sammenlignet med Det var om lag besøkende i biblioteket i. Det bemerkes at fysiske tellinger ikke har vært gjennomført i på grunn av en større ombygging av inngangspartiet. Antall fysiske besøk er derfor beregnet ut fra utlånsstatistikk, og tallet er derfor beheftet med noe usikkerhet. For første gang har Asker fått fire godkjente Blått flagg-strender: Hvalstrand, Sjøstrand, Holmenskjæret og Hvamodden. Det søkes om godkjennelse for de samme fire strendene i Andelen elever i grunnskolealder i kommunens musikkog kulturskole har økt med 1,1 prosentpoeng fra 2012 til. Årsaken til at denne indikatoren likevel får «gult» resultat i må sees i sammenheng med endring i ambisjonsnivået for måleindikatoren. 64 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

65 MØTEPLASSER Gode møteplasser er viktig for lokalsamfunnets identitet. Asker kommune har en sentral rolle i å tilrettelegge for attraktive møteplasser som innbyr til aktivitet og deltakelse i samfunnet. Asker bibliotek er en mye brukt møteplass. I brukerundersøkelsen oppnår biblioteket en score på 5,03, noe som er et meget godt resultat. Brukerne av kulturhuset er godt fornøyd med kulturhuset både som kulturarena og møteplass. Bakerløkka er et attraktivt møtested for mange og benyttes også i stor grad til ulike utendørs arrangementer. Også sommeren ble det gjennomført midlertidige tiltak på Stasjonstorget. Vinteren /2014 ble det anlagt skøyteis, men sesongen ble kort som følge av en svært mild vinter. Det har vært arbeidet med prosjektering av nytt utendørs park og torg i Heggedal. Arbeidet er koordinert med Tandberg Eiendom som eier sentrumstomta, slik at uteområdene i nye Heggedal sentrum skal fremstå helhetlige og attraktive. Byggestart for utendørs park og torg planlegges i henholdsvis 2015 og KULTUR- OG FRITIDSTILBUD Kulturhus og biblioteket Den nasjonale trenden viser nedgang i utlån og besøk i bibliotekene. Asker bibliotek har foreløpig mindre nedgang enn nasjonale tall. Over flere år har utviklingen vært slik at bibliotekets driftsbudsjett i større grad benyttes til drift av bygget og i mindre grad til innkjøp av aktuell litteratur. I tråd med kommunestyrets vedtak i Handlingsprogram , er åpningstidene ved hovedbiblioteket i utvidet ytterligere. Det er i gjennomført 159 ulike arrangementer med til sammen besøkende i biblioteket. Tilsvarende tall for 2012 er 216 arrangementer og besøkende. Kulturhuset hadde i totalt mellom 1,5 og 2 millioner besøk. Det er registrert totalt utleieforhold (både eksternt og internt) i kulturhuset i. Kulturskolen Kulturskolens hovedmål er å sikre at alle barn som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris, samtidig som kulturskolen arbeider for å gi et kulturtilbud til alle aldersgrupper. Ved utgangen av er det etablert tilbud for flere aldersgrupper, slik som «musikk for de minste» (0-3 år), «musikklek» (4-6 år) og barne- og ungdomskor. Kapasiteten på gitar, trekkspill, tilrettelagt musikkundervisning og teater har økt. Det er etablert flere faste samspillsgrupper. Ventelistene er redusert fra 549 elever i 2012 til 440 elever i. Alle elever ved 3. trinn har i skoleåret /2014 fått tilbud om å delta i kulturskoletimen, et gratis tilbud innen musikk, kultur og kunst. Om lag halvparten av elevene har deltatt. Kulturskolen har etablert særskilt samarbeid med Arnestad og Bondi skoler knyttet til prosjektet «Spill i skolen», samt Torstad, Solvang og Landøya skoler knyttet til valgfaget «Sal og scene». Det er etablert et fast samarbeid med Galleri Trafo for både kunst- og musikkelever. Et samarbeid mellom Kulturskolen og andre avdelinger i kommunen med fokus på kulturarbeid i rehabiliteringsprosesser er under etablering. Kulturskolen og Bleiker videregående skole har hatt et godt samarbeid knyttet til musikklinjen de fem siste årene. Musikklinjen er vedtatt utfaset, og er i redusert med en klasse. Den vil bli ytterligere utfaset med en klasse i løpet av Det er et økt behov for undervisningslokaler. I denne forbindelse er det påbegynt et arbeid med å se på fremtidig organisering av kulturskolen og hvordan dette kan knyttes opp mot nærmiljøsentrene gjennom etablering av kulturstasjoner. Det er behov for en overordnet samarbeidsavtale som regulerer kulturskolens bruk av skolelokaler og andre kommunale lokaler. Mulighetene for å lokalisere kulturskolen i Asker kulturhus vurderes. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 65

66 Kunst og museum Strategisk plan for visuell kunst (sak 13/58) ble vedtatt av kommunestyret i september. Arbeidet med å digitalisere kunstsamlingen og etablere en kjernesamling er påbegynt. Oslofjordmuseet ble offisielt åpnet i juni, og i desember åpnet «Den glade kafe» i museet. Oslofjordmuseet forvalter om lag 100 båter på vegne av Follo Museum. Sak om Asker kommunes museumspolitikk (sak 71/13) ble vedtatt av kommunestyret i oktober. Det ble blant annet lagt føringer i forhold til å vurdere profesjonelle museer på Dikemark og Heggedal. Idrett og friluft Det er gjennom arbeidet med mulighetsstudie for ny ishall. Saken ble fremmet for formannskapet på nyåret Oslo kommune har ved sitt konseptvalg til OL-søknad for 2022 besluttet at en arena i Asker ikke er aktuell. Asker kommune arbeider videre med sak om et lokalt anlegg. Sak om tjenestekjøp for idrettshaller, idrettsanlegg og friluftsområder er påbegynt og videreføres i Saken vil berøre de fleste av avtalene som er inngått mellom kommunen og lag/foreninger om tjenestekjøp/drift av kommunale anleggsenheter. Anlegg for snøproduksjon i Vardåsen skisenter er ferdigstilt. Mildt vær i november og desember førte til at snøproduksjonen ikke kom ordentlig i gang før ved årsskiftet. Kommunens tilbud om rabatterte sesongkort var vellykket og førte til et salg på 370 kort. Det er iverksatt et prosjekt for å forenkle booking av kommunale lokaler. Det gjennomføres en pilot i Kulturhuset. Fremover vil ishaller, svømmehaller, idrettshaller og skolens gymhaller omfattes av ordningen. Det er i arbeidet med revidering av Askermodellen (tildeling av treningstid). Bookingsystemet er en del av dette arbeidet. Arbeidet med revidering av Askermodellen sluttføres i FRIVILLIGHET Kommunen legger til rette for frivillighet på mange ulike måter. En del av det frivillige arbeidet har sin base i kommunens tre nærmiljøsentre Hasselbakken, Heggedal nærmiljøsentral og NaKuHel. Det har i vært arbeidet med revidering av frivillighetsmeldingen gjennom en bred medvirkningsprosess. Den nye frivillighetsmeldingen «Lett å være frivillig i Asker» ble vedtatt av kommunestyret i januar 2014 (sak 7/14). Frivillighetsmeldingen drøfter utviklingstrekk i samfunnet og definerer tiltak som skal gjøre det lett å være frivillig i Asker. Tiltakene skal innarbeides i handlingsprogrammet. Meldingen skisserer videre følgende prinsipper for samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten: I samarbeidet mellom Asker kommune og frivillige, er partene gjensidig likeverdige. Frivillig arbeid og aktivitet skal ikke erstatte kommunale tjenester. Samarbeid med frivillige betyr ikke overføring av ansvar. Samarbeid med frivillige skal være uavhengig av svingninger i kommuneøkonomien. Kommunen har ansvaret for velferdstilbudenes art, omfang, kvalitet og pris. Også biblioteket og kulturhuset er arenaer for frivillig innsats og aktivitet, slik som leksehjelp, undervisning og ulike arrangementer. Radar Event er en organisasjon bestående av ungdom som på frivillig basis arbeider med arrangementer og aktiviteter for ungdom. Som en forutsetning for gode idretts- og friluftstilbud ligger et nært og godt samarbeid mellom idrettslag, friluftsorganisasjoner og kommunen. Samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og Asker idrettsråd (AIR) har snart løpt i fire år og skal evalueres. Sak om evaluering ble igangsatt av komité teknikk, kultur og fritid i desember. Sak om helhetsplan for Semsvannsområdet er utsatt i påvente av fylkesmannens utarbeidelse av en skjøtselsplan for området. Sent på året besluttet kommunen å erverve Øvre Sem og Nedre Sem gård. 66 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

67 Kommunen har et godt samarbeid med Asker Turlag, som gjennom frivillig innsats tilrettelegger og vedlikeholder ca. 250 km blåmerkede turstier. Kommunen har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med Skiforeningen, som hvert år preparerer ca. 150 km løyper. Det er også mange eksempler på godt samarbeid mellom ulike grunneiere og kommunen, noe som gjør det mulig å stadig utvide turveier, stier og løypenett. En betydelig innsats legges hver vår ned av frivillige lag og organisasjoner knyttet til rydding av søppel i strandsonen, på friområder, ved fjorden og rundt innlandsvannene. Tilskuddsmidler til kultur og idrett Kommunen tildeler hvert år tilskudd til ulike frivillige lag og foreninger innenfor kultur og idrett. Tilskuddet skal stimulere til å opprettholde mangfoldet i aktivitetstilbudene. Spesielt prioritert er aktiviteter til barn og unge. I vedtok kommunestyret (sak 59/13) noen mindre endringer i retningslinjene for tilskuddsordningene. Det ble i tildelt omkring 13,7 mill. kroner innenfor tilskuddsordningen. Tilskuddene fordeler seg på 5,8 mill. kroner til idrett, 3 mill. kroner til kultur/speider/tros- og livssynssamfunn, 1,6 mill. kroner til støtte til drift og husleie (Galleri Trafo, Heggedal hovedgård, Det Gule huset, Asker kunstforening og Asker velforbund), 3,1 mill. kroner til frivillighetssentralene, 0,06 mill. kroner til hjelpeorganisasjoner og 0,1 mill. kroner til TV-aksjonen. Trossamfunn og livssynsorganisasjoner Kirken og øvrige trossamfunn og livssynsorganisasjoner anses som viktige kulturbærere i Askersamfunnet. Alle tros- og livssynsorganisasjoner gis samme tilskudd per medlem, og det er i dag 203 organisasjoner i Asker som mottar slikt tilskudd. Besøkstall for kirkene innhentes ved å registrere alle besøkende til kirkene og menighetshusene i tre faste uker per år (uke 10, 36 og 49). Besøkstallet varierer noe, men har siden 2006 ligget på godt over 5000 besøkende per uke. Om lag halvparten av besøkene knyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger, mens den andre halvdelen relateres til kultur- og menighetsarbeid Besøkende per uke Av særlige bygningsmessige tiltak i nevnes ny kobbertekking på spiret på Asker kirke. SMÅ OG STORE BEGIVENHETER Bryggesti på Hvamodden ble offisielt åpnet i juni. Det er bygget toalettanlegg i tilknytning til småbåtmuseet i Vollen. Dette kan også benyttes av brukerne av friluftsområdene i Vollen. Ro- og padlebanen i Leangbukta er merket og tatt i bruk. Holmen turnhall ble offisielt åpnet 6. september. Det ble arrangert NM og ungdomsmesterskap i Risenga svømmehall over fem dager i oktober. Det ble arrangert NM senior hurtigløp i romjulen. Nye turstier i Hvalskogen og ved Tveiter/Vestmarka er åpnet. Biblioteket åpnet for utlån av e-bøker i september. Kulturskolen har gjennomført ca. 150 arrangementer, blant annet høstfestival, førjulskonserter, vårfestival og sommeravslutninger i tillegg til «Askerspillet». For andre gang ble Ung Lyd festivalen arrangert i Rådhusparken med ca. 700 besøkende. Hvalstrandfestivalen ble gjennomført for første gang i august med ca besøkende over to dager. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 67

68 12.2 NØKKELTALL Asker Asker Asker Bærum K.gr. 13 Landet Prioritering Nto driftsutg til folkebibliotek pr innbygger Nto driftsutg komm. Musikk- og kulturskole, pr innb 6-15 år Nto driftsutg kultursektoren per innbygger i kroner Nto driftutg til idrett per innbygger Nto driftsutg aktivitetstilskudd barn og unge pr innb 6-20 år Dekningsgrad Besøk i folkebibliotek per innbygger 7,4 4,7 3,6 3,7 Andre indikatorer Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 7,1 7 6,8 5,8 4,3 4,3 For tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid er det noe variasjon hvor Asker ligger i forhold til kommunegruppe 13 og Bærum. Det er betydelig høyere utlån av medier i Asker og Bærum enn kommunegruppe 13, men Asker ligger et stykke under hva angår tilskudd til barn og unge. Utgifter til idrett har gått betydelig ned siste året. Utgifter til idrett inkluderer ikke utgifter til drift av idrettsbygg og kommuner med mange private idrettsanlegg vil ha høyere kostnader per innbygger enn kommuner som eier flere av idrettsbyggene selv. Tallene er derfor vanskelig sammenlignbare. Utgifter til drift av kultur- og idrettsbygg omfattes av Kostra tall for formålsbygg. Kultur, frivillighet og fritid Asker Bærum K.gr Utgifter folkebibliotek pr innb Utgifter musikk- og kulturskoler pr innb 6-15 år Utgifter kultursektor pr innb Utgifter idrett pr innb Utgifter aktivitets tilsk. barn og unge 6-20 år Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 68 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

69 Antall idrettslag Antall medlemmer i idrettslag Antall besøkende på Risenga badeanlegg Antall besøkende på Landøya Lavere besøkstall i Risenga badeanlegg i sammenlignet med 2012 har blant annet sammenheng med NM og landsmesterskap i september. Badeanlegget var dermed stengt for publikum i fem dager. DRIFTSBUDSJETT Kultur, frivillighet og fritid (tall i 1.000) Regnskap Budsjett Avvik i kr Regnskap Målgrupper 2012 Kulturhuset Kirken Idrett og friluft Andre trossamfunn Museumsdrift Kulturskolen Biblioteket Frivillighet Kultur, frivillighet og fritid Kultur, frivillighet og fritid hadde i er merforbruk på 12,7 mill. kroner. Merforbruket skyldes særskilte uforutsette kostnader innen friluft og idrettsdrift, samt merkostnader knyttet til tilskudd til kirken og trossamfunn. Det har vært stort fokus på å redusere merforbruket i med primærfokus på å sikre aktivitetsnivået inni SAKER MED VEDTAK OM SÆRSKILT RAPPORTERING PROSJEKT IDRETTSGLEDE FOR ALLE I ASKERIDRETTEN Formannskapet vedtok i sak 88/12 at prosjektet Idrettsglede for alle i Askeridretten skal rapportere årlig. Prosjektet har vært ledet av Asker idrettsråd (AIR) gjennom en 20 prosent stilling, og var prosjektets siste år. Prosjektet hadde i særlig fokus på idrettsaktiviteter for mennesker med flerkulturell bakgrunn. sammen. Idrettslagene som har startet nye aktiviteter har ressurspersoner som er drivkrefter for den enkelte aktivitet. Prosjektet har bistått ressurspersonene med informasjon, økonomi og tilgang på utøvere. På sikt skal klubbene selv ha den kompetansen som trengs for drift og utvikling av aktiviteter for målgruppene. Flere idrettslag har startet nye aktiviteter som fotball for psykisk utviklingshemmede, svømming for flerkulturelle, samt turn i SFO for funksjonsfriske og funksjonshemmede ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 69

70 13 Tjenesteområde Teknikk og miljø 13.1 MÅLOPPNÅELSE UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE TEKNIKK OG MILJØ - FOKUSOMRÅDE BRUKERE Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikatorer Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat Trend B-TM. 1. God saksbehandling. B-TM.1.1. Opplevd tilfredshet med saksbehandlingen. 4, ,4 0-3,9 4,80 4,46 Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. B-TM. 2. Tydelig miljøfokus. B-TM.1.2. Andel vedtak omgjort av fylkesmannen i prosent av totalt antall vedtak. B-TM.1.3. Opplevd god tilgjengelighet til saksbehandler. B-TM.1.4. Andel plan- og byggesaker som er behandlet innenfor gjeldende tidsfrister. B-TM.2.1. Årlig innfasing av LED-armaturer i prosent av totalt antall armaturer (veibelysning). B-TM.2.2. Materialgjenvinningsgrad i % av totalt husholdningsavfall. B-TM.2.3. Årlig økning i antall el-billadepunkter på kommunale parkeringsplasser % % % 15,29% 29,69% 4, ,4 0-3,9 4,70 4, % % 0-94 % Ny indikator fra 87,16% % % 0-14 % 41,50% 2,92% % % 0-50 % 54,40% 56,06% > < 0 Ny indikator fra 0% B-TM. 3. Godt vedlikehold. B-TM.3.1. Fornyingstakt på ledningsnett vann. > 1 % 0,6-1 % 0-0,5 % Ny indikator fra 0,76% Indikator B-TM 1.4 er ny fra, og viser andel plan- og byggesaker som er behandlet innenfor gjeldende frister. Overskridelsene er små, det vil si relativt få dager for den enkelte sak. De siste årene har likevel trenden vært negativ, og det settes inn tiltak i 2014 for å snu utviklingen. Utskiftningen til LED-lys startet opp i 2012 og er planlagt ferdigstilt i Det ble i byttet leverandør, noe som har medført svært lav utskiftning dette året. Det ligger likevel an til at alle aktuelle veilys vil være skiftet i løpet av Resultatet for indikator B-TM 1.2 viser at nesten 27 prosent av klagesakene hos fylkesmannen ble opphevet i. Dette er en høy andel sammenlignet med at gjennomsnittet de siste årene har ligget på mellom 16 og 20 prosent. Den høye andelen skyldes langt på vei endret praksis i forståelse av regelverket hos fylkesmannen. Kommunens rutiner justeres i henhold til dette. 70 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

71 SAKSBEHANDLING Aktiviteten på plan- og byggesaker lå i på omtrent samme nivå som i Sett bort fra klagesaker, ligger saksbehandlingstiden i gjennomsnitt godt under lovkravet for samtlige søknadstyper. Saksbehandlingstiden for klagesaker er i på vei ned. Aktiviteten på tilsyn i byggesaker lå i på samme nivå som for Det er gjennomført 250 tilsyn fordelt på 182 ulike foretak/personer. I fokuserte tilsynene spesielt på universell utforming, energibruk, brann og fukt. Aktivitet og tidsbruk på oppmålings- og eierseksjoneringssaker ligger i på samme nivå som for 2012 og er innenfor gjeldende frister. Det ble i mottatt 75 henvendelser knyttet til ulovligheter, og 33 av sakene er avsluttet. Det ble gitt 26 pålegg og 1 overtredelsesgebyr. KOLLEKTIV- OG SYKKELTILBUD Det har i vært arbeidet med revidering av kommuneplanen. Kommuneplanen prioriterer gående, syklende og kollektivreisende foran personbiltrafikk, og synliggjør behovet for kollektivfelt/kollektivprioritering. Planen viser også en prioritering av gående, syklende og kollektivtrafikk når det gjelder drift og vedlikehold av kommunale veianlegg. Kommunen har arbeidet aktivt med fylkeskommunen og Statens vegvesen for å definere tiltak som gir bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken på kort og lang sikt. Spikkestadutvalget har arbeidet for å skape tettere samarbeid mellom Ruter og Brakar, mating til stasjoner og enklere takst- og sonesystem. Kommunedelplan E18 er under utarbeidelse. Planen inkluderer hovedsykkelvei med fortau gjennom hele kommunen, sykkeltilgjengelighet til stasjoner og viktige busstopp, samt vurdering av behovet for sykkelparkering. I ble gang- sykkelvei langs Jørgensløkka mellom Bondibråten og Haldensvingen etablert. Videre ble sykkelfeltet langs Røykenveien mellom Lensmannslia og Bleikerveien ferdigstilt. Det er videre enighet med Statens vegvesen om å utarbeide et forprosjekt for å videreføre sykkelfeltet til rundkjøringen ved Fusdal, med mål om etablering i Futurebuilt arrangerte høsten konkurransen «Get a bike break free». Det ble sendt inn 78 forslag, hvor flere spesielt omhandlet tilrettelegging for sykkel i Asker. Arbeidet med en hovedplan vei er påbegynt og vil ferdigstilles våren VEDLIKEHOLD Arbeidet med å redusere lekkasjer på ledningsnettet er intensivert og har gitt resultater. Lekkasjeprosenten på vannledningsnettet er redusert fra ca. 38 prosent i 2012 til ca. 34 prosent i. Det er registrert og utbedret 33 lekkasjer på offentlig ledningsnett og 70 lekkasjer på private stikkledninger. Ledningsnettet for vann er utbedret med 2,5 kilometer, noe som utgjør 0,76 prosent av det totale ledningsnettet. Ledningsnettet for avløp er utbedret med ca. 9 kilometer, noe som utgjør ca. 3 prosent av det totale ledningsnettet. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 71

72 MILJØ Gjennom «planpakken», samrådsmøter, interne rutinebeskrivelser og jevnlig faglig oppdateringer følger kommunen opp at temaer som overvannshåndtering, støy, biologisk mangfold og transport blir vurdert og behandlet i plansaker. Overvannshåndtering beskrives og vurderes i stadig flere plansaker. Det er imidlertid behov for ytterligere å styrke planpakken, interne rutiner og faglig oppdatering innenfor disse temaene. Det er i utarbeidet en tiltaksplan for oppfølging av EUs vanndirektiv. Direktivet fastsetter miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Videre er det igangsatt arbeid med ny tilstandsanalyse av spredt avløp i hele kommunen. Innbyggerne støtter godt opp om kildesorteringsordningen, og andel husholdningsavfall som materialgjenvinnes har økt fra 54,6 prosent i 2012 til 56 prosent i. Dette ga «grønt» resultat for denne måleindikatoren. Kommunen samarbeider med Asker velforbund og andre organisasjoner for å redusere generell forsøpling, noe som har bidratt til økt innsats på området. Det er i startet opp prøvedrift av et energianlegg for utnyttelse av deponigassen på Yggeset avfallspark. Videre er det gjort oppgraderinger og etablert nye rutiner for drift på anlegget for gatevarme i Asker sentrum. Dette har ført til en betydelig reduksjon i energibruken til dette formålet. SMÅ OG STORE BEGIVENHETER Scanning av teknisk arkiv pågår og ferdigstilles i Plan- og bygningsavdelingen arbeider fullelektronisk (uten fysiske saksmapper). Kommunedelplan for Holmen-Slependen ble vedtatt i januar. Automatisk sykkelteller er etablert ved Bleikerveien i desember. Flere sykkelstativ ved Asker stasjon er på plass. Det er lansert en kommunekart app og en sykkel-app. Flomkart er på plass. Kartdata synkroniseres nå løpende med Kartverket. Byggeskikkprisen gikk til Billingsborg boligsameie. Hus fra er registrert i kulturminnebasen. Det er arrangert åpent kurs for innbyggere som skal bygge selv. Det har vært lagt ekstra innsats i informasjon til innbyggerne knyttet til kommunaltekniske tjenester med mål om et bedre samspill med innbyggerne. Kommunens register over nedgravde oljetanker ble oppdatert i. Det er i samarbeid med Naturvernforbundet gjennomført informasjonsmøter for innbyggerne om overgang fra oljefyring til andre varmekilder. 72 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

73 13.2 NØKKELTALL Samferdsel Asker Asker Asker Bærum K.gr.13 Landet Prioritering Netto driftsutgifter i kr pr innbyger, samferdsel Dekningsgrad Gang- og sykkelvei i km som er et komm. ansvar pr Produktivitet Bto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate inkl gang- og sykkelveier Bto driftsutgifter i kr pr km vei og gate, konsern Innenfor samferdsel ligger Asker, Bærum og kommunegruppe 13 på tilsvarende nivå. Asker og Bærum ligger noe høyere på brutto driftsutgifter til vei, totalt og kommunalt. Samferdsel Asker Nto driftsutg i kr pr innb, samferdsel Gang- og sykkelvei i km som er et komm. ansvar pr Bto driftsutg i kr pr. km komm. vei og gate inkl gang- og sykkelveier Bto driftsutgifter i kr pr km vei og gate, konsern Bærum K.gr.13 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 73

74 Vann, avløp og renovasjon Asker Asker Asker Bærum K.gr.13 Landet Dekningsgrad Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 96,8 95,7 97,3 98,7.. 84,2 Produktivitet Årsgebyr Vann Årsgebyr Avløp Årsgebyr Avfall Utdypende tjeneste indikatorer Andel fornyet ledningsnett, gj.snitt siste tre år - vann 0,897 0,947 0,737 0, ,634 Andel fornyet ledningsnett, gj.snitt siste tre år - avløp 0,6 0,92 1,61 1,25.. 0,51 Husholdningsavfall per innbygger (kommune) Husholdningsavfall sendt til materialgjenvinning pr innb Ulik struktur på gebyrene og ulik boligsammensetning i kommunene, gjør at årsgebyr for VAR området ikke er et godt sammenligningsgrunnlag. Asker har lavere årsgebyrsatser innen vann og avløp enn kommunegruppe 13 og landet, og noe høyere årsgebyrsatser innen avfall. Vann, avløp og renovasjon Asker Bærum K.gr.13 0 Årsgebyr for vannforsyning Årsgebyr for avløpstjenesten Årsgebyr for avfallstjenesten Husholdningsavfall sendt til materialgjenvinning pr innb 74 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

75 Plan og bygg Asker Asker Asker Bærum K.gr.13 Landet Prioritering Brutto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Brutto driftsinntekter til plansaksbehandling per innbygger Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger Antall søknader om tiltak u/ansvarsrett per årsinnbygger Antall søknader om tiltak per årsinnbygger Produktivitet Saksbeh.gebyr for oppføring av enebolig jf PBL a Saksbeh.gebyr. privat reg.plan, boligformål jf PBL Andel søknader om tiltak der kommunen har overskredet lovpålagt saksbeh.tid Asker bruker mer til plansakbehandling og til kart og oppmåling per innbygger enn sammenlignbare kommuner. På grunn av uoverensstemmelse i innrapporteringen av nøkkeltall til SSB, vil enten nøkkeltallene for antall søknader om tiltak eller nøkkeltallene for antall søknader der lovpålagt saksbehandlingstid er overskredet være feil. Disse gir derfor ikke et godt sammenligningsgrunnlag. Plan og bygningsavdelingen Asker Bærum K.gr.13 0 Utg til plansaksbeh. pr innb Innt til plansaksbeh. pr innb Utg til kart og oppmåling pr innb Antall søknader om tiltak u/ansvarsrett pr innb Antall søknader om tiltak pr innb Saksbeh.gebyr for oppføring av enebolig Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbeh.tid ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 75

76 DRIFTSBUDSJETT Teknikk og miljø (tall i 1.000) Regnskap Budsjett Avvik i kr Regnskap Målgrupper 2012 Vann og avløp - utgift Vann og avløp - inntekt Sum Vann og avløp Renovasjon - utgift Renovasjon - inntekt Sum Renovasjon Samferdsel - utgift Samferdsel - inntekt Sum Samferdsel Brann og redning - utgift Brann og redning - inntekt Sum Brann og redning Asker drift - utgift Asker drift - inntekt Sum Asker drift Plan og bygg - utgift Plan og bygg - inntekt Sum Plan og bygg Sum Teknikk og miljø Tjenesteområdet har et mindreforbruk på 5,2 mill. kroner. Det er hovedsakelig selvkostområder og tjenesteområdet påvirker derfor i liten grad driften SAKER MED VEDTAK OM SÆRSKILT RAPPORTERING TILGJENGELIGHET TIL KOLLEKTIVSYSTEMET, PENDLERPARKERING OG MATEBUSSER Formannskapet vedtok i sak 47/12 at det skal gjennomføres en årlig rapportering av status knyttet til tilgjengelighet til kollektivsystemet, pendlerparkering og matebusser. Saken omfatter tilgjengelighet til stasjonen for gående, syklende, bussende og kjørende. Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivtilbud er utarbeidet og vedtatt sendt på begrenset høring i februar 2014 (sak 20/14). STRATEGI MILJØVENNLIG KJØRETØY Kommunestyret vedtok i sak 66/12 at oppfølging av strategi for miljøvennlig kjøretøy skulle gjøres i årshjulsrapporteringen. I er det inngått leasingavtale med nytt firma, noe som åpner for bedre administrasjon av kommunens biler. Det er arbeidet med å se på hvordan kommunen selv kan gjøre enklere vedlikehold av biler kombinert med arbeidstrening. Høsten ble det vedtatt at leasing av elbiler fritas fra merverdiavgift, noe som gjør det økonomisk mer attraktivt for kommunen å velge elbiler. 76 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

77 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 77

78 14 Tjenesteområde Eiendom 14.1 MÅLOPPNÅELSE UNIKT MÅLEKART - TJENESTEOMRÅDE EIENDOM - FOKUSOMRÅDE BRUKERE Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikator Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2012 Resultat Trend B-E.1. God kvalitet B-E.1.1. Andel avvik knyttet til lov/forskrift som lukkes i henhold til frist fastsatt av tilsynsmyndighet % % 0-79 % 88,42% 96,00% B-E.1.2. Andel avvik i prosent av totalt antall vedlikeholdstiltak i henhold til plan % % % 9,79% 9,21% Gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. B-E.2. Tydelig miljøfokus. B-E.3. God brukermedvirkning. B-E.1.3. Responstid på melding (retting/ tilbakemelding om fremdrift) av feil og mangler. B-E.2.1. Andel prosjekter i % av totalt antall prosjekter hvor det foreligger miljøgjennomgang og evt miljøplan. 0-3 arbeidsdager 4-5 arbeidsdager > 6 arbeidsdager 8 arbeidsdager 9,60 arbeidsdager % % 0-69 % 84,38% 100,00% B-E.2.2. Opplevd tilfredshet med inneklima. 4, ,4 0-3,9 4,80 4,50 B-E.3.1. Opplevd god dialog mellom brukere og Eiendomsforvaltningen knyttet til drift og vedlikehold. B-E.3.2. Opplevd god brukermedvirkning i planleggingen av prosjekter. 4, ,4 0-3,9 4, ,4 0-3,9 Ny indikator fra Ny indikator fra 4,23 4,10 B-E.4. Tilstrekkelig kapasitet og variasjon i kommunal boligmasse. B-E.4.1. Økning i antall kommunalt eide boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. > 6 stk. 4-5 stk. 0-3 stk. Ny indikator fra 6 stk. BMS-resultatene for tjenesteområde Eiendom er gode. Trendpilen viser i hovedsak en fremgang på over halvparten av i indikatorene. Responstiden på retting/tilbakemelding om feil og mangler er imidlertid fortsatt høy, noe som gir «rødt» resultat for denne indikatoren. Det jobbes aktivt med å nå målet, men det bør vurderes om ambisjonsnivået er hensiktsmessig/realistisk. Det foreligger miljøgjennomgang/miljøplan for alle investeringsprosjekter. Dette er en fremgang fra året før, og gir «grønt» resultat for indikator B-E.2.1. ORGANISASJONSUTVIKLING Tjenesteområdet var i organisert med virksomhetene Eiendomsforvaltningen (EF) og Prosjekt- og utbygging (PRU). Ny eiendomsdirektør ble ansatt fra 2. mai, og har i henhold til sak 157/12 om utvikling av eiendomsfunksjonene opprettet egen stab. I tillegg har virksomheten Eiendomsforvaltningen fra årsskiftet /2014 blitt delt i virksomhetene Renhold og praktisk bistand og Eiendomsdrift og forvaltning. Virksomhetslederne var imidlertid på plass fra 1. desember for å forberede overgangen. Organisasjonen er tilpasset for å nå de overordnede strategiske målsetningene for eiendomsfunksjonen som helhet i Asker kommune. Organisasjonsutviklingen har hatt som hensikt å gjøre organisasjonen mer forberedt og robust. Eiendomsfunksjonen har ansvar for alle eiendomssaker i Asker kommune, skal delta aktivt i samfunnsdebatten innenfor eiendomsområdet og være en pådriver for utvikling av nye boliger og næringsområder med utgangspunkt i kommuneplanen. KVALITET OG VEDLIKEHOLD Asker kommune har for 2011 og 2012 utarbeidet en tjenesteanalyse for eiendomsforvaltning. Tjenesteanalysen gir en beskrivelse av kommunens aktivitet innenfor eiendomsforvaltning, dokumenterer status og vurderer ressursinnsats, produktivitet og kvalitet. For Asker kommune betyr dette all aktivitet i Eiendomsforvaltningen, store deler av Idrett og friluft, samt alle enheters kostnader til energi, renhold og kommunale avgifter. 78 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

79 Analysen viser at Asker kommune i forhold til andre kommuner prioriterer tjenesteområdet. Eiendomsområdet i Asker har flere midler per innbygger enn mange andre kommuner. Tjenesteanalysen for vil gjennomføres når endelige KOSTRA-tall for foreligger i juni ENHETLIG STANDARD Kommunen har fokus på å implementere enhetlige standarder for kommunale formålsbygg. Dette er viktig for å sikre at innbyggerne tilbys lik kvalitet, at planlegging- og gjennomføringsfasen effektiviseres, samt at en nøktern standard kan bidra til å opprettholde en forsvarlig kommuneøkonomi. Det ble i startet et arbeid med å vurdere hvilke prosjekter som kan være utgangspunkt for en slik standard innenfor de ulike områdene. Sak om enhetlig standard legges frem for politisk behandling i løpet av MILJØ Asker kommune ble i 2012 medlem av FutureBuilt. Sak om hvilke prosjekter/utviklingsområder det kunne ha vært aktuelt å legge inn FutureBuilt-programmet skulle etter planen legges frem i, men ble først politisk behandlet i februar Det ble da vedtatt at ny barnehage i Heggedal skal bygges som et FutureBuilt-prosjekt. Asker kommune har lenge arbeidet med energisparing i egne bygg. I skulle de første resultatene fra kommunens arbeid med EPC (Energy Performance Contracts) med energientreprenør vært klare. Arbeidet med utlysning av kontraktene tok imidlertid lengre tid enn planlagt, og prosjektet fikk ikke forventet fremdrift i. Det er imidlertid gjennomført omfattende tiltak på Kulturhuset, der oljefyren er faset ut til fordel for en stor varmepumpe. I tillegg er det gjort tiltak knyttet til utskiftning til LED-lys i Kulturhuset. På Jansløkka skole er også oljefyren faset ut og erstattet med pellets. I forbindelse med analysene på Risengaområdet, er det inngått kontrakt om igangsetting av tiltak som er energibesparende. Disse skal utføres i BRUKERMEDVIRKNING Det ble i gjennomført fire brukerundersøkelser innenfor tjenesteområdet. Hovedresultatene fremgår av tabellen nedenfor. Det er utarbeidet en rapport med resultater fra alle brukerundersøkelsene i Asker kommune i, og det vises til denne for nærmere detaljer knyttet til hver enkelt undersøkelse. Eiendomsforvaltningen Praktisk bistand Prosjekt- og utbygging Renhold Antall svar: Svarprosent: 49% 37% 77% 49% 1. Innhold og kvalitet 3,9 5,4 4,3 4,4 2. Brukermedvirkning 3,8 4,7 4,8 4,5 3. Service og tilgjengelighet 4,4 5,1 4,9 4,8 6. Brukertilfredshet 3,8 5,3 4,5 4,6 For Eiendomsforvaltningen ble brukerundersøkelsen gjennomført ved at 61 virksomhetsledere ble bedt om å besvare undersøkelsen. Målgruppen for undersøkelsen var kommunale virksomheter som bruker skolebygg, barnehager, idrettsbygg, kulturlokaler og kontorlokaler. For renhold ble undersøkelsen gjennomført ved å spørre renholdsansvarlig i kommunale bygg, mens undersøkelsen for Prosjekt- og utbygging ble gjennomført ved å spørre utvalgte virksomhetsledere og andre kontaktpersoner som virksomheten hadde gjennomført prosjekter for. Resultatene viser at det fortsatt er utfordringer knyttet til opplevd kvalitet, brukermedvirkning og brukertilfredshet innenfor Eiendomsforvaltningen. Som en følge av resultatene er det foretatt organisasjonsmessige endringer for å imøtekomme brukernes ønsker om servicetjenester. Eiendomsdrift- og forvaltning sitt nye kundesenter vil i samarbeid med Servicetorget se på rutiner for dialog med interne og eksterne brukere. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 79

80 KAPASITET OG VARIASJON I BOLIGMASSEN Asker kommune disponerer totalt 882 boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen eier selv 720 boliger inkludert 8 presteboliger. I tillegg har kommunen utpekingsrett til 162 privateide boliger i ulike borettslag, der kommunen regulerer leie og kjøp/salg av boligene. Dette er privateide boliger i borettslagene Askervangen, Torsløkka og Erteløkka, samt boliger som kan leies gjennom Asker Eiendomsforvaltning AS (Torstadveien, Torstadtunet, Vestre NES og Slottsberget). Tabellen til høyre viser hvordan disse boligene er fordelt på boligtype/målgruppe. Det ble i anskaffet 6 nye kommunalt disponerte boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, noe som ga «grønt» resultat for indikator B-E.4.1. Dette gjelder fire midlertidige hospitsplasser på Kraglund, samt to leiligheter som ble kjøpt i det ordinære boligmarkedet. I tillegg ble det etablert 22 nye enheter på Borgenbråten omsorgsboliger. KOSTRA BOLIG TYPE Eldre 87 Utviklingshemmede 106 Psykiatri 54 Sum omsorgsbolig heldøgnstjeneste 247 Trygdebolig uten personalbase 250 HC bolig 18 Bolig med service 80 Sum trygdebolig uten personalbase 348 Utleieboliger tidsbegrenset kontrakt vanskstilt 128 Utleieboliger tidsbegrenset kontrakt flyktninger 95 Sum kommunale boliger til innbyggere 818 Personalboliger, inkl 8 presteboliger 40 Ungdomsboliger 24 Sum alle boliger 882 Arbeidet med Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) ble i trappet opp med en egen 2-årig prosjektstilling lønnet av Husbanken. 80 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

81 FERDIGSTILTE PROSJEKTER Følgende investeringsprosjekter ble ferdigstilt i : Søndre Borgen 2. etg. ble ferdigstilt Mellom-Nes skole ble utvidet med nye paviljonger Oslofjordmuseumet og Sjøskolen åpnet sommeren Rådhuset heisen ble utvidet med en etasje og rehabilitert Halvorsenhytta ble ferdigstilt og er til utleie. Vardåsen skisenter ble tatt i bruk med nytt snøproduksjonsanlegg. Butikken på Langåra er istandsatt med vann og avløp. Nesøya skole prosessen rundt kjøp av tomt/ervervet er nå ferdigstilt Jansløkka skole rehabiliteringen av utearealet rundt 1915-bygget Fredtunveien 33 ombygging av omsorgsbolig Borgenbråten bo og aktivitetssenter Kulturhuset tilpasning av vestibyle Holmen turnhall Fortau Otto Blehrs vei SMÅ OG STORE BEGIVENHETER Esviken er i avslutningsfasen for restaureringen. Fritt brukervalg knyttet til Praktisk bistand. Tre private leverandører er inne i tillegg til kommunal utfører. Radonkartlegging er utført i alle kommunale boliger og formålsbygg. Prosess i forbindelse med kjøp av Nedre Sem gård ble gjennomført, slik at overtakelsen kunne skje januar 2014 Prosess i forbindelse med kjøp av Øvre Sem ble gjennomført, slik at overtakelsen kunne skje januar 2014 Gullhella sykehjem fikk store vannskader i januar. Åtte beboere måtte flyttes til Søndre Borgen sykehjem, men kunne flytte tilbake til nyrenoverte rom sommeren NØKKELTALL Asker Asker Asker K.gr. 13 Bærum Landet Prioritering Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb Dekningsgrader Samlet areal formålsbyggene i kvm. per innbygger 4,6 4,4 4,3 4,5 4,6 5,4 Produktivitet Utgifter eiendomsforvaltning inkl. avskrivninger per kvm Avskrivninger per kvm Utgifter til eiendomsforvaltning eks. avskrivninger per kvm Forvaltningskostnad per kvm Driftskostnad per kvm Vedlikeholdskostnad per kvm Energikostnad per kvm Kostnadene som fremkommer under nøkkeltall for tjenesteområde Eiendom i KOSTRA, betyr for Asker kommune all aktivitet i Eiendomsforvaltningen, store deler av idrettsområdet til Idrett og friluft, samt alle enheters kostnader til energi, renhold og kommunale avgifter. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 81

82 Eiendomsforvaltning - Tjenesteprofil 250 Prioritering Dekningsgrad Produktivitet per kvm Asker Snitt Nettverk Bærum Landet Utgifter til kom.eiend. forvaltn per innb. Tot areal formålsbyggene i kvm. pr innbygger Utgifter eiendomsforvaltning inkl. avskrivninger Avskrivninger Utgifter til eiendomsforvaltning eks. avskrivninger Forvaltningskostnad Driftskostnad Vedlikeholdskostnad Energikostnad Tjenesteområdet vil når det endelige KOSTRA-tallene for foreligger i juni 2014 utarbeide en tjenesteanalyse for. I hadde Asker kommune et høyt aktivitetsnivå på vedlikehold av sine bygninger. Regnskapet inkluderer kostnader for fortsatt skoledrift ved Nesøya skole i byggeperioden, kostnader for rehabilitering av Gullhella sykehjem etter vannskaden i januar, brukertilpassede ombygginger av rådhuset, samt overførte midler fra Kommunes avskrivningsnivå er fortsatt høyt på grunn av høy investeringsgrad. I tillegg ble det foretatt en gjennomgang av regnskapsføringen på funksjoner innenfor idrettsområdet som påvirket resultatet for. TJENESTEANALYSEN FOR 2012 Administrasjon 7 % Førskole 5 % Skole 49 % Institusjon 18 % Kultur 6 % Idrett 15 % Arealfordeling mellom bygningstype Fordeling av kostnad til eiendomsforvaltning Avskrivninger 40 % Forvaltnig 7 % Drift 44 % Vedlikehold 9 % Totalt har Asker kommune om lag m 2 formålsbygg (skoler, barnehager, institusjoner, idrettsbygg, kulturbygg og administrasjonslokaler), noe som utgjør 66 prosent av det totale bygningsarealet på ca m 2 som forvaltes i kommunen. Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per m 2 (BTA) viser de totale driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger. Som det fremkommer av tabellen så er det skoler og institusjoner som er de mest arealkrevende områdene i kommunens tjenesteproduksjon. 82 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

83 Eiendomsforvaltning (tall i 1.000) Målgrupper Regnskap Vedt. Bud. Reg.bud. Avvik Regnskap 2012 Lønn Vedlikehold Energi Øvrige driftsutgifter Driftsutgifter EF Driftsutgifter PRU Driftsutgifter tjenesteområdet Driftsinntekter EF Driftsinntekter PRU Driftsinntekter tjenesteområdet Netto driftsutgifter EF Netto driftsutgifter PRU Netto driftsutgifter tjenesteområdet Eiendomsforvaltningen har et mindreforbruk på kroner. Prosjekt- og utbygging har et «null-budsjett» for driften. Det vil si at ved å selge prosjekt-/byggeledertimer, så dekker det opp virksomhetens kostnader. I hadde Prosjektog utbygging en omsetning på 15,4 mill. kroner og et positivt overskudd på kroner SAKER MED VEDTAK OM SÆRSKILT RAPPORTERING INVESTERINGSPROSJEKTER Det har i kvartalsrapportene for vært rapport særskilt på status og fremdrift i følgende investeringsrapporter over 100 mill. kroner: Nesøya skole og idrettshall Heggedal skole og idrettshall Nesbru sykehjem Gullhella omsorgsboliger Borgenbråten omsorgsboliger Landøya skole Bad i Holmenområdet ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 83

84 15 Verbalvedtak 15.1 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM Det ble i halvårsrapporten for varslet om at rådmannen ville legge frem sak om salg av kommunale eiendommer høsten. Det er igangsatt et arbeid med å utarbeide en komplett oversikt over kommunens eiendommer. Saken er derfor utsatt til 1. halvår OPS PÅ LANDØYA SKOLE Det ble i halvårsrapporten for varslet at rådmannen høsten ville fremme sak om hvorvidt Landøya ungdomsskole og flerbrukshall bør bygges som et OPSprosjekt. Saken ble lagt frem i januar 2014, og det ble fattet vedtak om å gjennomføre Landøya ungdomsskole som et ordinært kommunalt prosjekt. Nytt OPS-prosjekt vurderes STYRKET TILBUD FOR MENNESKER MED BEHOV FOR TILPASSET ARBEID/AKTIVITET I sak til formannskapet om kjøp av Nedre Sem Gård (sak 149/13) ble eiendommen/bygninger vurdert til å ha potensiale i seg til et fremtidig arbeids-/aktivitetssenter for å dekke økt behov for denne type plasser fra SANSEHAGE PÅ SOLGÅRDEN SYKEHJEM Det ble i halvårsrapporten for redegjort for at det er utarbeidet to forslag til sansehage, men at rådmannen har vurdert begge alternativene som for dyre. Det ble varslet at sak rådmannen ville legge frem sak for formannskapet. Saken legges frem våren REGIONALE IDRETTSANLEGG Asker kommune har jevnlig dialog med omkringliggende kommuner og idrettsråd knyttet til planlegging av relevante idrettsanlegg. Akershus fylkeskommune har på nyåret 2014 igangsatt arbeid med ny fylkeskommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, til erstatning for gjeldende sektorplan om samme tema. Det legges opp til god dialog mellom kommunene og fylkeskommunen i arbeidet. Prinsipper knyttet til plassering av regionale anlegg vil være et viktig tema i denne sammenheng KLUBBPROFILERING AV IDRETTSANLEGG Det er etablert praksis for klubbprofilering på kommunale idrettsanlegg. Dette gjelder innvendig og på gjerder/vant inn mot aktivitetsflate. Utvendig gjelder vanlige retningslinjer for fasadeskilting og hensyn til veitrafikk ETABLERE URNEVEGG/URNELUND I kommuneplanen foreslås etablering av ny gravlund ved Åstad gård, samt utvidelse av Asker kirkegård. Eventuell urnelund/urnevegg ved Vardåsen vil vurderes nærmere i sammenheng med områderegulering av Drengsrud idrettspark KLARGJØRING AV UNDERETASJEN I VARDÅSEN KIRKE Det er nedsatt en prosjektgruppe som vil gjennomføre en mulighetsstudie vedrørende underetasjen i samarbeid med kirkesjefen. Kostnader til eksterne rådgivere betales av kirkesjefen. Mulighetsstudiet ferdigstilles våren Foreløpig ligger det an til en forenklet løsning, som tilfredsstiller tekniske krav til ventilasjon ol KARTLEGGING AV FATTIGDOM I ASKER KOMMUNE Handlingsplan mot fattigdom ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2012 (sak 83/12). Iverksettelsen legger opp til et bredt spekter av tiltak som er integrert i flere tjenester. Det er videre vedtatt en evaluering og rullering innen 2. kvartal Rådmannen vil i løpet av 1. halvår 2014 legge frem en analyse som blant annet inkluderer arbeid og tilfredsstillende boforhold i kommunen SYKKEL- OG GANGVEI HEGGEDAL ASKER I kommuneplanen foreslås etablering av en gang- og sykkelvei langs jernbanesporet fra Heggedal stasjon til Asker sentrum. 84 ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE

85 15.11 PENDLERPARKERINGSPLASSER SLEMMESTADVEIEN VED FURUA Det ble i halvårsrapporten varslet at verbalvedtaket søkes innarbeidet i sak om innfartsparkering. Strategi for innfartsparkering (sak 20/14) ble vedtatt i formannskapet i februar Etablering av pendlerparkering ved Furua er i strategiplanen angitt som et prioritert tiltak STEMMERETTSJUBILEET MIDLERTIDIGE TILTAK PÅ ASKER TORG Formannskapet behandlet i sak 204/12 forslag til program og budsjett for stemmerettsjubileet og grunnlovsjubileet Som en del av markeringen av stemmerettsjubileet ble formannskapsmøtet 11. juni avholdt på Asker torg under ledelse av ordfører. Møtet ble avsluttet med en festmarkering/konsert ARBEID OG AKTIVITET FOR UNGDOM MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Arbeidet med tilrettelegging av arbeidsplasser i den kommunale organisasjonen følges opp gjennom det videre arbeidet med arbeidsgiverpolitisk plattform SAMARBEID RUTER OG NSB Det gjennomføres jevnlig kontaktmøter mellom kommunen, NSB og Ruter med tanke på å bedre kollektivsystemet i Asker, inkludert tilbud om ringbusser og matebusser. Spikkestadutvalget har arbeidet særlig med tanke på tettere samarbeid mellom Ruter og Brakar, mating til stasjoner og enklere takst- og sonesystem. ÅRSRAPPORT - ASKER KOMMUNE 85

86

87

88 Asker kommune Knut Askersvei 25 Postboks 353, 1372 Asker

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011

Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Del I, bilag 4 MÅLEKART ASKER KOMMUNE 2011 Gjennomgående målekart Unikt målekart Oppvekst Unikt målekart Helse og omsorg Unikt målekart Kultur, frivillighet og fritid Unikt målekart Teknikk og miljø Unikt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Resultater Partssammensatt utvalg 4. mars 2014 Svarprosent 2013: 3 70 inviterete /2 47 svar 2012: 3 337 inviterete /2 369 svar 2013 69 % 2012 71 % 2011 64 % 0 10 20 30 40

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune

Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune NBEF 07.11.2014 Styring av risiko og samfunnsansvar i Asker kommune gjennom vårt ISO-sertifiserte styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Felles gjennomgående system

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Medvirkning i partnerskapskommunen Asker ressursmobilisering og samskaping

Medvirkning i partnerskapskommunen Asker ressursmobilisering og samskaping Medvirkning i partnerskapskommunen Asker ressursmobilisering og samskaping heidi.rustand@asker.kommune.no Folkehelsekoordinator, rådgiver Strategi og Samfunn (Cand. Sociol) 1. Forankring og ledelse 2.

Detaljer

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune ISO 26000 som del av vårt styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Samfunnsansvar er vårt mandat Systematikk og kultur Felles, enhetlig og gjennomgående Lik struktur

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015

Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse

Detaljer

PSN 20. august Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune

PSN 20. august Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune PSN 20. august 2015 Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 Bakgrunn Plan- og bygningslov 2008: Planstrategien: - et verktøy for ønsket samfunnsutvikling - et verktøy

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Hva er utfordringene?

Hva er utfordringene? Hva er utfordringene? Økonomisk ulikhet > Levekårsutfordringer: ca 6 skoleklasser med barn som lever i lavinntektsfamilier > Forskjell i medianinnteksten på 145 000 Sosial og kulturell ulikhet > Segregering:

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

Årsrapport 2014. asker mulighetenes kommune

Årsrapport 2014. asker mulighetenes kommune Årsrapport asker mulighetenes kommune Innholdsfortegnelse Rådmannens innledning... 5 1. Organisering og styring... 6 1.1 Politisk struktur... 6 1.2 Administrativ struktur... 7 1.3 Plan- og styringssystemet...

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 26. mai Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 26. mai 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen Planstrategi og planprogram for kommuneplanen Plan- og bygningslov 2008:» Kommunen

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Gausdal kommunes styringssystem.

Gausdal kommunes styringssystem. Gausdal kommunes styringssystem. Kommunens styringssystem består av prosesser, arenaer og dokumenter som brukes i kommunens arbeid med fastsettelse av mål for kommunens virksomhet, prioritering av ressurser,

Detaljer

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17 Fremdriftsplan for handlingsprogram 2018-2021 Utfordringer og utviklingsområder Utfordringer for Asker kommune Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte

Detaljer

Oppdraget fra Forhandlingsutvalget

Oppdraget fra Forhandlingsutvalget Målene med reformen Styrke lokaldemokratiet Gode og likeverdige tjenester Økonomisk bærekraftige og robuste kommuner Helhetlig og samordnet utviklingsperspektiv 1 Oppdraget fra Forhandlingsutvalget 1.

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

«Tema innovasjon» i komiteene. Innovasjonsstrategi Asker kommune 2014-2017

«Tema innovasjon» i komiteene. Innovasjonsstrategi Asker kommune 2014-2017 «Tema innovasjon» i komiteene Innovasjonsstrategi Asker kommune 2014-2017 Seminarets agenda 1 Status for innovasjon i Asker kommune 2 Strategiprosessen frem til nå 3 4 Aktiviteter frem til behandling i

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Ås kommune 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Prinsipper for overordnet politisk struktur

Prinsipper for overordnet politisk struktur Nye Asker kommune Prinsipper for overordnet politisk struktur Fellesnemnda 16.12.2016 Juridisk rådgiver Trine Groven Hvorfor har man utvalg og komiteer? Fordeler Behovet for arbeidsdeling og spesialisering

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/765-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom-

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

«Fra stykkevis til helt»

«Fra stykkevis til helt» «Fra stykkevis til helt» 11. november2016 Sverre Jostein Bø HR-sjef/Asker kommune Tall og fakta Asker er en del av en voksende hovedstadsregion Politisk styrt (H) 60.000 innbyggere (Norges 11. største

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. Plan for kontroll

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Startbilde. Etikk, antikorrupsjon og internkontroll. Kommunestyret Rådmann Erik Kjeldstadli, Bærum kommune

Startbilde. Etikk, antikorrupsjon og internkontroll. Kommunestyret Rådmann Erik Kjeldstadli, Bærum kommune Startbilde Etikk, antikorrupsjon og internkontroll Kommunestyret 30.08.2017 Rådmann Erik Kjeldstadli, Bærum kommune Den grunnleggende styringen avgjørende 76.Kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Frogn kommune Vedtatt av kommunestyret 5.12.2016 sak 151/16 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-9 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 73/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandler: Hege Brænna, stabsleder KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel:

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANREVISJON

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANREVISJON Arkivsaksnr.: 12/2376-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene:

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene: Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Rønnaug Braastad KOMMUNEDELPLAN KIME 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 11-14 Rådmannens innstilling: ::: Sett

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013 Arkivsaksnr.: 13/627-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet gir følgende signaler

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Saksframlegg DIALOGPROSESSEN I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg DIALOGPROSESSEN I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6576/15 Arkivsaksnr.: 15/1430-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren DIALOGPROSESSEN I GAUSDAL KOMMUNE 2015-2019 Vedlegg: Dialogprosessen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Styringsdialogen

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål, mål og definisjoner Utgave: 2.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 27.03.2017 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1.1 Formålet med styrings-

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG REVISJON. Lovhjemmel:

Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG REVISJON. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 10284/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer