RUTINER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I FØRSKOLEALDER. Opplæringsloven 5-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I FØRSKOLEALDER. Opplæringsloven 5-7"

Transkript

1 RUTINER FOR SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I FØRSKOLEALDER Opplæringsloven 5-7 VADSØ KOMMUNE Gjelder fra september 2015

2 INNHOLD A.1 Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialpedagogiske tiltak for barn som ikke har plass i barnehage. s. 3 A.2 Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialpedagogiske tiltak s. 4 a) Drøftingsmøte mellom hjem og barnehage vedlegg 1 s. 5 b) Pedagogisk rapport for barnehagen vedlegg 2 s. 6 c) Henvisning til pedagogisk psykologisk tjeneste vedlegg 3 s. 10 d) Dersom foreldre/foresatte og barnehage er uenige om tiltak vedlegg 4 s. 13 Samtykkeskjema for drøfting i kompetanseteam vedlegg 5 s. 14 A.3 Saksgang ved Pedagogisk psykologisk tjeneste etter henvisning s. 15 A.4 Saksgang ved videreføring av spesialpedagogiske tiltak s. 16 a) Individuell tiltaksplan vedlegg 6 s Pedagogisk rapport (skjema 1) s Mål og tiltakt (skjema 2) s. 19 b) Halvårsrapport vedlegg 7 s Evaluering av barnets utvikling s. 21 c) Hjelpespørsmål ved evaluering av spesialepedagogiske tiltak vedlegg 8 s. 22 d) Søknad om ressurs til videreføring av vedlegg 9 s. 25 spesialpedagogiske tiltak A.5 Samtykkeerklæring ved overgang fra barnehage til grunnskole s. 26 A.6 Rutiner ved tildeling og bruk av spesialpedagogiske ressurser s. 27 2

3 Vadsø kommune Barnehage A.1 Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialpedagogiske tiltak for barn som ikke har plass i barnehage Hva skal gjøres? 1. Helsestasjon har ansvar for oppfølging av alle nyfødte barn, samt fortløpende rutinekontroller. 2. Ved behov for spesialpedagogiske tiltak for barn som ikke har barnehageplass, er helsestasjon ansvarlig for å informere om og veilede foresatte i henvisning av behov for spesialpedagogisk oppfølging til PPT (jfr. Opplæringsloven 5.7). Henvisningsskjema er elektronisk på kommunens hjemmeside, eller kan hentes på PPT. Vedlegg 3 Henvisning sendes PPT 3. Dersom henvisning til pedagogisk psykologisk tjeneste, overtar PPT den videre saksgang (se beskrivelse av videre saksgang s. 15) 4. Pedagogisk psykologisk tjeneste skriver sin anbefaling i sakkyndig vurdering a) spesialpedagogiske tiltak etter Opplæringsloven 5-7 b) etablering av tiltak innefor barnehagens ramme 5. Tildeling av ressurser etter Opplæringslovens 5 7 Kommunalsjef for kultur, utdanning og oppvekst (KUO) gjør et enkeltvedtak i fht sakkyndig vurdering 6. Eventuell anke på vedtak sendes rådmannen (rundskriv om ankebehandling følger vedtak) 7. Utarbeiding av individuell tiltaksplan (ITP) for spesialpedagogisk hjelp innen 1 mnd fra iverksettelse av vedtak. Planen må utarbeides i samarbeid med foresatte og den som skal gi den spesialpedagogiske ressursen. Spesialpedagogen har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en ITP i samarbeid med foresatte, pedagogisk leder og enhetsleder. vedlegg 6 Ansvar Helsesøstertjenesten Helsesøstertjenesten Helsesøster/foresatte PPT PPT Kommunalsjef for kultur, utdanning og oppvekst (KUO). Foresatte Rådmann Pedagogisk leder/ Saksbehandler PPT kan veilede 3

4 Vadsø kommune Barnehage A.2 Retningslinjer for saksgang ved etablering av spesialpedagogiske tiltak for barn i barnehage Hva skal gjøres? 1. Pedagogisk leder/foresatte melder fra til fagleder PPT 2. Drøftingsmøte mellom hjem og barnehage vedlegg 1 a) Enkel kartlegging i samarbeid mellom foresatte og barnehagen Pedagogisk rapport for barnehagen vedlegg 2 Ansvar Ped.leder Fagleder PPT Ped.leder Avklaring av tiltak: a) Ingen tiltak b) Henvisning til pedagogisk psykologisk tjeneste vedlegg 3 c) Dersom foreldre/ foresatte og barnehage er uenige om tiltak, arbeider en videre med saken på barnehagenivå vedlegg 4+vedlegg 5 3. Dersom henvisning til pedagogisk psykologisk tjeneste, overtar PPT den videre saksgang (se beskrivelse av videre saksgang s. 15) 4. Pedagogisk psykologisk tjeneste skriver sin anbefaling i sakkyndig vurdering Ped.leder/Fagleder PPT PPT PPT a) spesialpedagogiske tiltak etter Opplæringsloven 5-7 b) etablering av tiltak innefor barnehagens ramme 5. Tildeling av ressurser etter Opplæringslovens 5 7 KUO gjør et enkeltvedtak i fht. sakkyndig vurdering KUO 6. Eventuell anke på vedtak sendes rådmannen (rundskriv om ankebehandling følger vedtak) 7. Utarbeiding av individuell tiltaksplan (ITP) for spesialpedagogisk hjelp innen 1 mnd fra iverksettelse av vedtak. Planen må utarbeides i samarbeid med foresatte og den som skal gi den spesialpedagogiske ressursen. Spesialpedagogen har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en ITP i samarbeid med foresatte, pedagogisk leder og enhetsleder. vedlegg 6 Foresatte Rådmann Spesialpedagog 4

5 Vadsø kommune Barnehage A.2 Drøftingsmøte mellom hjem og barnehage Vedlegg 1 Møteprotokoll BARNEHAGE MØTESTED Fra kl. DATO Til kl. Tilstede: Saksliste: Er sakslista godkjent Ja Nei Eventuelle merknader: Oppsummering av møte En er blitt enig om at følgende tiltak skal igangsettes: (sett x) a) Ingen tiltak b) Oppmelding til PPT: foreldre og barnehage sender henvisning til PPT (vedlegg 3), barnehage legger ved kartleggingsresultater pedagogisk rapport (vedlegg 2) c) Dersom barnehage og hjem er uenig om tiltak, arbeider en videre med saken på barnehagenivå (vedlegg 4) Hvis punkt c) blir gjeldende, skal det fremkomme hvordan barnehagen skal arbeide videre med saken. Eventuelt andre merknader kan også noteres ned. Foreldre/foresatte Virksomhetsleder 5

6 Vadsø kommune Barnehage A.2 Pedagogisk rapport for barnehagen Vedlegg 2 PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGEN Unntatt offentligheten jf. Lov om offentlighet i forvaltningen 13 Barnehagens navn: Ped.leder: Barnets navn: Tlf: E-post: Født: Den pedagogiske rapporten skal belyse både hva barnet strever med og hva barnet mestrer. Vektlegg det/de områder der barnet har vansker, men skriv også kort om barnets fungering på de øvrige områder. 1. Språklig fungering - forståelse og talespråk - Barnets språk i forhold til jevnaldrende - Er barnet flerspråklig evt hvilke språk - Hvor lenge har barnet bodd i Norge - Hvor lenge har barnet gått i barnehage - Barnets ordforråd og begrepsforståelse - Barnets evne til å uttrykke seg i hele setninger - Barnets evne til å fortelle til andre - Eventuell uttalefeil (alder tatt i betraktning) - Vansker med taleflyt (stotring, stamming) 6

7 2. Sosialt samspill, emosjonell fungering og lek Samspill med andre barn: - kontakter barnet andre barn, og i tilfelle hvordan - hvordan responderer barnet på andre barns kontaktforsøk - hvilken rolle har barnet i gruppen - virker barnet generelt modent eller umodent i sitt samvær med andre barn - tar barnet hensyn til andre barn Samspill med voksne - kontakter barnet de voksne og i tilfelle hvordan - hvordan responderer barnet på voksnes kontaktforsøk - i hvilke situasjoner søker barnet kontakt med voksne - søker barnet de voksnes nærhet i påfallende stor grad - hvordan reagerer barnet på grenser og samværsregler Emosjonell fungering - hvordan og i hvilke situasjoner viser barnet følelsesmessige reaksjoner (glede, sinne, entusiasme, usikkerhet, tristhet) Lek - hvilke leker og aktiviteter tar barnet del i - foretrekker barnet å leke alene eller med bare noen få deltakere - hvilke roller velger barnet (for eksempel hund, baby, mor, far, kriger) 7

8 - viser barnet evne til å prøve ut nye ting i lek 3. Konsentrasjon, oppmerksomhet og utholdenhet - barnets interesse for ulike oppgaver og aktiviteter - barnets evne til selvstendighet og initiativ - barnets evne til å delta i/konsentrere seg om voksenstyrte aktiviteter versus selvvalgte aktiviteter - barnets evne til å holde fokus/fortsette å konsentrere seg om aktiviteter som er vanskelige - blir barnet lett distrahert av ting som skjer i omgivelsene 4. Fysisk, motorisk og sansemessig utvikling og fungering - praktiske ferdigheter/ selvhjelpsferdigheter - beskrivelse av barnets finmotorikk - beskrivelse av barnets grovmotorikk - barnets kroppsbevissthet - tegn på vansker med syn, hørsel og evt. annen sykdom - selvhjelpsferdigheter i forhold til måltider, påkledning, toalett og renslighet 5. Rammebetingelser - beskrivelse av barnegruppen og barnehagemiljøet ( gruppestørrelse, voksentetthet, stabilitet, kompetanse, lokaliteter, støy osv) - hvilke faktorer er positive for barnet og hvilke har negativ innvirkning 8

9 6. Hvordan er vanskene og barnets ressurser kartlagt - legg ved rapporter/utredninger. Det må gjøres en oppsummering/skåring av tester/observasjoner som legges ved. For eksempel: TRAS Alle Med Nya Sit Mio Mio Askeladden Observasjoner utført av barnehagens personale Observasjoner/testing/utredning utført av andre Annen kartlegging 7. Hvilke tiltak er iverksatt i forhold til barnets vansker? Gi en beskrivelse av omfang og effekt av disse Rapporten er utarbeidet av: Navn: Dato: Kopi: Foresatte 9

10 Vadsø kommune Barnehage A.2 Skjema for henvisning til PPT Vedlegg 3 HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentligheten jmf. Lov om offentligheten i forvaltningen 13 Følgende kan henvise til PPT: Foresatte i samarbeid med barnehage/ skole Foresatte på selvstendig grunnlag Ungdom over 15 år og voksne med rettigheter etter Opplæringsloven Henvisningen gjelder: Navn: Adresse: Telefon: Født: Kjønn: Nasjonalitet: Språk: Skoleår: Barnehage/ skole: Ped. leder/ kontaktlærer: Avdeling: Informasjon om barnets familie: Mors navn: Adresse: Telefon priv: Nasjonalitet: Telefon arb: Språk: Fars navn: Adresse: Telefon priv: Nasjonalitet: Antall søsken: Telefon arb: Språk: Alder: Dersom familien er minoritetsspråklig, er det behov for tolk? Hvilket språk: 10

11 Hvilke tjenester ønskes fra PP-tjenesten (sett kryss): Rådgivning til foreldre/ foresatte, uten sakkyndig vurdering Spesifiser nærmere: Elevsamtaler, uten sakkyndig vurdering Spesifiser nærmere: Utredning av opplæringsbehov og sakkyndig vurdering Behandling av Logoped Annet, beskrivelse: Henvisningsgrunn, sett kryss: Språkvansker Spesifikke fagvansker Sosiale/ emosjonelle vansker Syn Kommuniksjonsvansker Stamming/ taleflytvansker Uttale Lese- og skrivevansker Matematikkvansker Atferds- /samhandlingsvansker Oppmerksomhets-/ konsentrasjonsvansker Psykososiale/ emosjonelle vansker Spesifiser nærmere: Hørsel Annet: Andre opplysninger om barnet/ eleven, sett kryss: Sensoriske vansker Syn Undersøkt når Av hvem: (legg ved resultat av synstest) Motoriske vansker Annet Hørsel Undersøkt når Av hvem: (legg ved audiogram eller hørselsmåling) Finmotorikk Grovmotorikk Fysisk funksjonshemming (Utredning av motoriske vansker gjennomføres av fysioterapeut) Beskriv: 11

12 Er barnet/ eleven diagnostisert av andre, Eventuelt hvem: Diagnose: Medisiner: Allergier: Har barnet/ eleven innvilget Individuell Plan: Ja Nei Navn på koordinator: Følgende dokumentasjon/ opplysninger må vedlegges henvisning: Henvist BUP eller andre? Ja Hvem: Tidspunkt: Pedagogisk Rapport Nei Når skole eller Barnehagen samarbeider med foresatte om henvisningen, skal alltid en Pedagogisk Rapport legges ved. Sted/ dato Underskrift Ped.leder Underskrift leder henv.instans Jeg/ vi samtykker til denne henvisning til PPT. Det vises til Opplæringslovens ledd som omhandler samtykke til at det utarbeides en sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Sted/ dato Underskrift foresatte Sted/ dato Underskrift foresatte Henvisningen må underskrives av begge foresatte dersom begge foreldrene har foreldreansvar. 12

13 Vadsø kommune Barnehage A.2 Tiltak på barnehagenivå Vedlegg 4 Dersom barnehage og hjem er uenige om tiltak, arbeider en videre med saken på barnehagenivå. 1. Barnehagen gjør en vurdering av situasjonen. 2. Følgende tiltak kan skje: - barnehagen avventer situasjonen - barnehagen foretar mer kartlegging - barnehagen iverksetter tiltak ut fra egne ressurser - barnehagen sender bekymringsmelding til barnevernet - barnehagen drøfter i kompetanseteamet anonymt eller med foresattes samtykke 3. Barnehagen dokumenterer hva som gjøres i mellomperioden. 4. Barnehagen innkaller foresatte til nytt møte innen 3 måneder. 13

14 Vadsø kommune Barnehage A.2 Samtykkeskjema for drøfting i kompetanseteam Vedlegg 5 SAMTYKKESKJEMA Samtykkeskjema benyttes når barnehagen/skolen ønsker å drøfte saker knyttet til enkeltbarn med kompetanseteamet. Samtykket gjelder kun for medlemmene i kompetanseteamet til den aktuelle skole/barnehage som er oppført i skjemaet. Kompetanseteamet består av ansatte fra PPT, barneverntjeneste og helsesøstertjenesten. Jeg/vi samtykker i at: kan drøfte saker med kompetanseteam vedrørende: Navn: (Navn på skole/barnehage) Født: Hvilken sak og opplysninger som kan drøftes og formidles til kompetanseteam Opplysninger skal brukes til: Jeg/vi reserverer oss mot følgende: Jeg/vi bekrefter at dette samtykket er frivillig, og at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. Sted/dato Underskrift foresatte Sted/dato Underskrift brukere (fra fylte 15 år) Ved innhenting av tilleggsinformasjon og/eller videre formidling av informasjon skal det innhentes samtykke, jf. personopplysningsloven 2 nr.7,19 og 20. Ved slikt samtykke skal det framgå hvilke instanser det gjelder, hvilken informasjon det er behov for, og eventuelt hvilke instanser informasjonen kan formidles til. Samtykkeerklæring skal underskrives av foreldre eller andre med foreldreansvar for brukere under 15 år, jf. Barneloven 32. Dersom brukeren har fylt 12, skal han/hun få si sin mening før samtykkeerklæringen underskrives og søknad sendes jf. Barneloven 31. Fra fylte 15 år underskriver brukeren selv samtykkeerklæringen. Foreldre eller andre med foreldreansvar kan og bør medunderskrive samtykkeerklæringen sammen med brukere i aldersgruppa år. Vadsø Kommune Barnehage A.3 14

15 Saksgang ved Pedagogisk psykologisk tjeneste etter henvisning Tidsfrist Innen dager etter mottak. Innen 3 mnd. Vil variere med omfang av vansker hos barnet. Etter avsluttet utredning. Hva gjøres 1. Henvisningen vurderes på Fagmøte PPT. a) Tildeling av saksbehandler. b) PPT innkaller foresatte og barnehage v/styrer og ped.leder til oppstartsmøte for gjennomgang av saken og gjør avtale for videre arbeid. 2. PPT kartlegger/utreder barnets vansker ved observasjoner, tester, videre samtaler med foresatte, ped.leder, evt. andre. 3. Foresatte og barnehage innkalles til møte for gjennomgang av sakkyndig vurdering, samt gjøre avtale for oppfølging i saken. I samme periode sendes sakkyndig vurdering til foresatte med kopi til barnehagen. 15

16 Vadsø Kommune Barnehage A.4 Retningslinjer for saksgang ved videreføring av spesialpedagogiske tiltak (barn som har ITP) Tidspunkt Hva gjøres Ansvar Ca 2-3 mnd før enkeltvedtak utgår 1. Gjennomgå og vurdere videreføring av spesialpedagogiske vedtak a) Evaluering av tiltak - Individuell tiltaksplan vedlegg 6 - Halvårsrapport vedlegg 7 + vedlegg 8 b) Drøfte videreføring av spesialpedagogiske tiltak møte med foreldre 2. Eventuelt utarbeide søknad om videreføring av ressurs til spesialpedagogiske tiltak vedlegg 9 KUO, ped. leder, støttepedagog 16

17 VADSØ KOMMUNE Barnehage A.4 Fortrolig Individuell tiltaksplan (ITP) Vedlegg 6 Navn: Født: Foresatte: Adresse: Barnehage: Tlf: Avdeling: Planene er utarbeidet av (sett x ved de som har deltatt i planarbeidet): Foresatte Ped.leder Helsesøster PPT Assistent Fysioterapeut Spesialpedagog Støttepedagog Ergoterapeut Ressurser Assistent: Spesialpedagog: Planlagt samarbeid (noter ned hvem som skal delta og når dette skal skje) Med foresatte: Internt i barnehagen: Med spesialpedagog Med PPT: Med andre: Evaluering (noter ned når planen skal evalueres og hvem som skal evaluere den) Sted Dato Foresatte Enhetsleder Ped.leder Spesialpedagog Kopi av ITP blir sendt foreldre/foresatte og PPT 17

18 ITP/BHG SKJEMA 1. PEDAGOGISK RAPPORT Oppsummering Fortrolig Navn: Født: STYRKE Her skal barnets styrke fremkomme. Hva er barnet flink til, lykkes med. VANSKER Noter ned hvilke vansker barnet har, eventuelt diagnose. HVORDAN KOMMER VANSKEN/E TIL UTTRYKK Her skal det fremkomme hvordan vi ser vanskene til barnet uttrykt, hvilken atferd viser barnet. BEHOV Her skal det fremkomme en oversikt over hvilke behov barnet har. Fysiske, materielle, personalmessige, utvikling, læring osv. 18

19 ITP/BHG SKJEMA 2. MÅL OG TILTAK Fortrolig Navn: Født: Gjelder for perioden: Ressurser: (årstimer) Spesialpedagog Assistent Overordna mål (langsiktig mål) Delmål Tiltak (Her skal det fremkomme hva som skal gjøres, hvordan, når og hvem som skal gjøre dette. Tiltakene som beskrives skal omfatte både det som skjer individuelt, i grupper og innenfor de daglige gjøremålene i barnehagen sammen hele barnegruppa) Hva/ hvordan Materiell Når/hvem Ved behov kan det utarbeides en mer detaljert arbeidsplan 19

20 Vadsø kommune Barnehage A.4 Fortrolig Halvårsrapport - Evaluering av individuell tiltaksplan (ITP) Vedlegg 7 Navn: Født: Foresatte: Adresse: Barnehage: Tlf: Avdeling: Noter ned omfanget av ressurser som har vært benyttet i tiltaksperioden. Spesialpedagogisk ressurs (uketimer/årstimer): Assistent: Spesialpedagog: Gjennomført samarbeid (noter ned når og hvem som har deltatt i samarbeidet) Med foresatte: Med spesialpedagog: Med PPT: Med andre: Andre opplysninger Sted Dato Foresatte Enhetsleder Ped.leder Spesialpedagog Kopi av rapporten blir sendt til foresatte og PPT Antall sider totalt: 20

21 ITP/Rapport EVALUERING AV BARNETS UTVIKLING Fortrolig Navn: Født: Evaluering er gjennomført Overordna mål (Hvilket overordna mål er det arbeidet med) Delmål (hvilke delmål som skal evalueres) Evaluering/vurdering Utvikling, tiltak, metoder, materiell, organisering knyttet til målområdene skal evalueres Justering/endringer Beskriv hvilke endringer/justering som må gjøres på bakgrunn av evalueringen 21

22 VADSØ KOMMUNE Barnehage A.4 Hjelpespørsmål ved evaluering av spesialpedagogiske tiltak - halvårsrapport Vedlegg 8 Dette er ment som en idéskisse eller sjekkpunktliste for evaluering med henblikk på å finne ut hva som har/ikke har fungert tilfredsstillende, og hva som eventuelt bør justeres. Evalueringen skal foretas for hvert hovedområde, men trenger selvfølgelig ikke å være like grundig for alle områder. MÅL: Har barnet nådd de målene vi har satt for opplæringen dette halvåret? Ja Nei Delvis Dersom ja, Har vi satt for lave og enkle mål, Eller har opplæringen lykkes? Trenges videre spesiell tilpassing og spesialpedagogisk hjelp, Eller kan tiltak trappes ned? På hvilke områder kan eventuelt trappes ned? Dersom nei, var målene riktige? Var målene for høye eller var de på områder som burde vært prioritert annerledes? Har alle impliserte samme forståelse av målene? Vet vi hva målene egentlig betyr? Dersom de var for høye, Var de for høye i forhold til barnets forutsetninger? Var de for høye i forhold til tilgjengelige ressurser? Hadde vi den nødvendige kompetanse på metoden som trengtes? Hadde vi det materiell som var nødvendig? Dersom de er delvis nådd Beskriv hva som er nådd og hva som ikke er nådd Beskriv hvor langt barnet er kommet i forhold til målene Kan barnet utføre de oppsatte områdene med støtte? Kan barnet utføre oppgavene med litt støtte? Kan barnet gjøre noe av områdene alene? Dersom de var på gale områder, Kan vi omprioritere blant oppsatte mål? Må vi velge andre mål? Dersom vi har bommet på målvalg, har målene vært For vage? For ambisiøse? 22

23 Ikke tatt tilstrekkelig hensyn til langtidsplanene for barnet? Vært for konkrete og detaljerte? Tatt for lite hensyn til sosial utvikling? Tatt for lite hensyn til noen utviklingsområder (språk, motorikk og lignende)? Ikke tatt nok hensyn til avdelingens planer? Er foreldrene reelt enige i dem? ENDRINGER AV OPPLEGG. Dersom målene var riktige, men andre forhold virket inn slik at vi ikke har kommet dit vi hadde tenkt oss, hva kan endres? Ressurser: Kan rom omdisponeres? Kan voksenpersonalet omdisponeres? Vil barnet ha mer utbytte med et mer konsentrert opplegg? Bør han/hun ha litt hver dag? Kan noe gjøres av assistent? Trenges noen tekniske tilpassinger? Har assistent fått tilstrekkelig veiledning? Metoder: Har vi prøvd de anbefalte metodene på riktig måte? Konsekvent nok? Lenge nok? Kan vi dem? Trenges skolering? Kan denne foretas internt? Kan andre metoder prøves? Hvordan skal vi måle effekt av metodevalg? Lar de valgte metoder seg forene med opplegget for de andre barna? Materiell: Har vi fått tak i egnet materiell? Vet vi om annet? Kan vi skaffe supplerende materiell? Tar materiellet hensyn til barnets læreforutsetninger? Hvordan kan det eventuelt suppleres? Er det for lett? Er materiell i orden? Hvem kan reparere i tilfelle det trenges? Er utstyr skaffet til veie? 23

24 Samarbeidspartnere/ekstern bistand Greier vi dette selv, eller har vi bruk for hjelp fra andre? Hvem kan hjelpe? (Andre i personalet, PPT, Statlig spesialpedagogisk støttesystem, BUP, HAB, helsesøster, barnevern, sosialkontor) Til hva ønsker vi hjelp eller trenger vi hjelp? (Utredning, kurs, tips, observasjon, drøftinger, organisering, evaluering, litteratur..) På hvilken måte ønsker vi hjelpen? (samtaler, besøk, hospitering, utredninger, samarbeid..) Hvem tar ansvar for å ta kontakt og innen når? Totalvurdering Hva er barnets totale behov? Har vi ivaretatt barnets sosiale tilknytning til de andre barna? 24

25 Vadsø kommune Barnehage A.4 Fortrolig Søknad om ressurs til videreføring av spesialpedagogiske tiltak. Enkeltvedtak etter 5-7 i Opplæringsloven Vedlegg 9 Søknaden gjelder for perioden: Navn: Født: Foresatte: Adresse: Barnehage: Tlf: Avdeling: Gi en kort beskrivelse av hvilke vansker/ diagnose barnet har Hvilke spesialpedagogiske tiltak ønskes videreført? Gi en kort beskrivelse Har barnets behov endret seg?/andre opplysninger Sted/dato Underskrift av foresatte 25

26 Vadsø kommune Barnehage A.5 Fortrolig Samtykkeerklæring til overlevering av skriftlig dokumentasjon ved overgang fra barnehage til grunnskole. Ved overføring av skriftlig dokumentasjon i forbindelse med overgang fra barnehage til grunnskole skal det innhentes skriftlig samtykke fra foresatte. Det gis med dette tillatelse til at skriftlig dokumentasjon vedrørende Navn Født Blir overført fra barnehage til elevmappa på skole Følgende dokumentasjon kan overføres: (Sett x ) Vi samtykker i at barnehagen kan overføre skriftlig dokumentasjon i forbindelse med overgang til grunnskolen. Dette omfatter også informasjon som blir laget i løpet av våren. Vi samtykker ikke i at barnehagen kan overføre skriftlig dokumentasjon i forbindelse med overgang til grunnskolen. Sted/ dato Foresatte 26

27 Vadsø kommune Barnehage A.6 Rutiner ved tildeling og bruk av spesialpedagogiske ressurser etter Opplæringsloven 5-7 Hva skal gjøres? PPT skriver sakkyndig vurdering/anbefaling om spesialpedagogiske ressurser KUO vil etter en vurdering av sakkyndig anbefaling og eventuelt barnehagens evaluering av ITP, fatte vedtak jmf. Forvaltningsloven, om spesialpedagogisk ressurs etter Opplæringsloven 5-7. Vedtak om spesialpedagogisk ressurs sendes ut til foresatte, med kopi til PPT og barnehage. Når det innvilges spesialpedagogiske ressurser i form av pedagog/annen fagperson, er det enhetsleder som har ansvar for å få på plass ressursen. Fagpersonen som settes inn fra PPT vil ha hovedansvaret for at det spesialpedagogiske tiltaket som iverksettes er i henhold til den sakkyndige anbefalingen. Saksansvarlig ved PPT skal ved behov veilede spesialpedagog og assistenter som arbeider med barn som har vedtak etter 5-7 Saksbehandler i PPT inviterer assistenten til et oppstartsmøte sammen med pedagogisk leder og enhetsleder i barnehagen. Det utarbeides en veiledningsplan for assistenten, i felleskap. Når det innvilges spesialpedagogiske ressurser i form av assistent, har enhetsleder ved barnehagen ansvar for å finne assistent som de har vurdert har de kvalifikasjoner som kreves for å arbeide med barn med spesielle behov. Enhetsleder i barnehagen gir melding til fagleder i PPT/saksbehandler om hvem som skal engasjeres som assistent i det spesialpedagogiske tiltaket. I de sakene hvor det kun innvilges assistentressurs, er det saksbehandler i PPT som har systematisk veiledning og oppfølgingsansvaret. Enhetsleder har ansvar for å tilrettelegge i forhold til tid. Ansvar PPT KUO KUO Enhetsleder barnehage Spesialpedagog PPT Fagleder PPT/ Saksbehandler PPT/ Pedagogisk leder/ Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage PPT Enhetsleder barnehage 27

28 I de sakene hvor det er tildelt både spesialpedagog og assistentressurs, har spesialpedagogen i PPT veiledningsansvar for assistenten. Oppfølging/evalueringsmøter: Det skal avvikles oppfølgingsmøter i de spesialpedagogiske tiltakene 2 ganger pr. år i desember og i mai. Deltakerne til møte vil være: saksansvarlig PPT, spesialpedagog, assistent, pedagogisk leder og enhetsleder i barnehagen. PPT Fagleder PPT i samarbeid med KUO ITP (vedlegg 6): (Det er ikke et pedagogisk krav, men et viktig arbeidsverktøy ifht arbeid med barn med spesielle behov). Det er pedagogisk leder som i utgangspunktet har ansvar for å utarbeide ITP, men i hver enkelt sak er det viktig at spesialpedagog og barnehagen diskuterer på forhånd og blir enige om hvem som skal utarbeide ITP. Pedagogisk leder/ Saksbehandler PPT kan veilede ITP skal i halvårsrapport (vedlegg 7) evalueres innen 1. desember og 15. mai. 28

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN:

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGEN

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGEN Revidert 15.01.2019 PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGEN Unntatt offentligheten Jf. Lov om offentlighet i forvaltningen 13 Barnehagens navn: Barnets navn: Tlf: Født: Rapporten inneholder følgende opplysninger:

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet April 2011 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Det ønskes kontakt med Pedagogisk - psykologisk tjeneste vedrørende Sakkyndig vurdering iht opplæringslova

Detaljer

Nesodden kommune Barn, unge og familie PPT

Nesodden kommune Barn, unge og familie PPT Nesodden kommune Barn, unge og familie PPT Unntatt offentlighet - off.lov. 13 Henvisning av barn/elev til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Henvisningstype Førstegangs henvisning Gjentatt henvisning

Detaljer

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn:

Ullensaker kommune. Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4. Barnehage/skole: Ped. leder/kontaktlærer: Avdeling/trinn: Ullensaker kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse: Besøksadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger Torgveien 23, 3. et, 4016 Stavanger

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet ihht. Offentlighetsloven 13 og Forvaltningsloven 13, 1. ledd Senter for oppvekst, PP-tjenesten Nedre Storgate 3, 3015 Drammen Versjon:

Detaljer

Tilmelding. til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE. Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Dato:

Tilmelding. til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE. Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Dato: Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13 Tilmelding til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BAMBLE KOMMUNE Navn på den som tilmeldes: Tilmeldt av: Tilmeldingen består av 6 sider. Også elektronisk utfylt

Detaljer

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr.: Poststed: Botid i Norge:

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr.: Poststed: Botid i Norge: Person som henvises: Etternavn: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 (Henvisningsskjema

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp Veiledning Vurdering av behov for viderehenvisning Logoped Annet Postadresse

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

mqwert y u iopasdfghjklzxcvbnmqwerty u i opasdf dfghjklz xcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb n m qwert pasdfg hj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

mqwert y u iopasdfghjklzxcvbnmqwerty u i opasdf dfghjklz xcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb n m qwert pasdfg hj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghj qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg 1 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfg hj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Detaljer

Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13

Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13 TILMELDINGSSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Gjelder fra 01.12.17. FOR BARN I BARNEHAGENE I SKJERVØY KOMMUNE Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

MNS PPT. Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste individrettede saker barn

MNS PPT. Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste individrettede saker barn Bedriftsnavn: Midtre Namdal Samkommune tjeneste Individrettede saker barn Personalia Fornavn, mellomnavn Postnr/sted Søsken navn og fødselsår Opprinnelsesland Morsmål Skole Barnehage Er det behov for tolk,

Detaljer

Adresse: Postnr: Sted: Tlf. jobb: Behov for tolk? Ja Nei Behov for tolk? Ja Nei Personopplysninger for eventuelle andre omsorgspersoner:

Adresse: Postnr: Sted: Tlf. jobb: Behov for tolk? Ja Nei Behov for tolk? Ja Nei Personopplysninger for eventuelle andre omsorgspersoner: Etternavn: HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I SANDE KOMMUNE Unntatt fra offentlighet (Off.loven 13) HENVISNING AV ENKELTPERSON - BARN/UNGDOM Fornavn: Gutt: Jente: Fødselsnr. (11 siffer): Norsk: Annen nasjonalitet,

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk Tjeneste for Nord-Troms

Pedagogisk- psykologisk Tjeneste for Nord-Troms For elever i grunnskolen: I tillegg til dette skjemaet skriver skolen en pedagogisk rapport, der det redegjøres nærmere for elevens forhold i skolen. Unntatt offentligheten Jf. Lov om offentlighet i forvaltningen

Detaljer

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4

Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 ULLENSAKER kommune Unntatt offentlighet Jf. Offentleglova 13 Henvisning til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Jf. Opplæringslovens 5-4 Henvisningen gjelder: Navn: Født: Kjønn: Skoleår: Adresse: Postnr og

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES Tilrettelegging, kartlegging og oppfølging før henvisning Jf. Opplæringsloven 5-4 skal skolen ha gjennomført

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT BARNEHAGE

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT BARNEHAGE Unntatt off jf Offl 13, Forvl 13 HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT BARNEHAGE Søknaden behandles konfidensielt. Når du har fylt ut skjema skal det sendes i lukket konvolutt til: PPT Tysvær, postboks 94, 5575 Aksdal

Detaljer

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en tjeneste som er hjemlet i opplæringsloven

Detaljer

Fylles ut av PPT. Fosterhjem ansvarlig kommune Foreldre/foresatte: Mors navn: Tlf. priv Mob. Tlf arb. Fars navn: Tlf. priv Mob. Tlf arb.

Fylles ut av PPT. Fosterhjem ansvarlig kommune Foreldre/foresatte: Mors navn: Tlf. priv Mob. Tlf arb. Fars navn: Tlf. priv Mob. Tlf arb. 1 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) PPT-Meløy Postadresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes Besøksadresse: Storhammarn, 8150 Ørnes Tlf. 75 71 07 80, Mob. 90 60 50 89 Fax. 75 71 07 81 HENVISNINGS SKJEMA for

Detaljer

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder)

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder) HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder) Revidert januar 2014 Etternavn Fornavn Mellomnavn GJELDER Fødselsnummer - 11 siffer Gutt

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Personopplysninger om barnet/eleven Etternavn: Fornavn, mellomnavn: Alder: Klassetrinn/avdeling: Person/instans

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk Tjeneste for Nord-Troms

Pedagogisk- psykologisk Tjeneste for Nord-Troms Revidert: 15.01.2019 HENVISNING TIL PPT Nord-Troms I tillegg til dette skjemaet må skolen og barnehagen utarbeide en pedagogisk rapport, for elevens forhold i skolen og barnehagen Unntatt offentligheten

Detaljer

Henvisning for barnehage Pedagogisk psykologisk tjeneste (henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder)

Henvisning for barnehage Pedagogisk psykologisk tjeneste (henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder) Henvisning for barnehage Pedagogisk psykologisk tjeneste (henvisningsskjemaet skal brukes for barn under skolepliktig alder) Personen som henvises Unntatt offentligheten Offentlighetsloven 13,jf. Fvl.

Detaljer

Henvisning med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk senter (PPS) for barn i førskolealder

Henvisning med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk senter (PPS) for barn i førskolealder Henvisning med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk senter (PPS) for barn i førskolealder Unntatt offentlighet Offl 13, fvl 13.1 Henvisning og pedagogisk rapport sendes Ås PPS, postboks 195, 1431

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole Unntatt offentlighet etter offl. 13 j.f. personoppl.loven HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Kartlegging Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse:

Detaljer

Henvisning til PPT Aukra, Midsund og Molde For barn under opplæringspliktig alder

Henvisning til PPT Aukra, Midsund og Molde For barn under opplæringspliktig alder Henvisning til PPT Aukra, Midsund og Molde For barn under opplæringspliktig alder Unntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 Lov om barnehage 19a Rett til spesialpedagogisk hjelp Barn under opplæringspliktig

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TENESTE Unntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE Legges ved henvisning til Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT) Barnets namn:. Fødselsdato:

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR BARNEHAGER I MELDAL KOMMUNE

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR BARNEHAGER I MELDAL KOMMUNE HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR BARNEHAGER I MELDAL KOMMUNE Til bruk før/ved henvisning til PPT Skjemaet er en hjelp i barnehagens arbeid i forkant av førhenvisningsmøte og eventuelt i førhenvisningsmøte.

Detaljer

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område)

HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område) HENVISNING til PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (Henvisningsskjemaet skal brukes for barn og voksne innenfor grunnskolens område) Revidert januar 2014 Etternavn Fornavn Mellomnavn GJELDER Fødselsnummer

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

PP-tjenesten for Holmestrand og Sande

PP-tjenesten for Holmestrand og Sande PP-tjenesten for Holmestrand og Sande Unntatt offentlighet ihht. Offentlighetsloven 13 Forvaltningsloven 13, 1.ledd Postadresse: Holmestrand rådhus Postboks 312 3081 Holmestrand Besøksadresse: Langgaten

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Randaberg Interkommunale PPT PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR for kommunene Kvitsøy, Rennesøy og Randaberg. HENVISNINGSSKJEMA TIL PP - TJENESTEN Henvisningen gjelder: Telefon Født: Kjønn: Barnehage/skole:

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA Pedagogisk-psykologisk tjeneste

HENVISNINGSSKJEMA Pedagogisk-psykologisk tjeneste UNNTATT OFFENTLIGHET 5a Off.lov HENVISNINGSSKJEMA Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med Pedagogisk-psykologisk-tjeneste vedrørende (sett kryss) A: Henvisning av barn/elev B: Henvisning

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13

Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13 Individuell opplæringsplan- skole/barnehage Unntatt off. 13 O L 5-5 : For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan:

Detaljer

HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon:

HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 (Henvisningsskjema til bruk for voksne) Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 Person

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL NOTODDEN OG HJARTDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNINGSSKJEMA TIL NOTODDEN OG HJARTDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE HENVISNINGSSKJEMA TIL NOTODDEN OG HJARTDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE A B C Utredning av barn/ elev Veiledning/ konsultasjon til personalet/ systemarbeid Annet oppdrag/ annen målgruppe A: DERSOM HENVISNING

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for barn før opplæringspliktig alder Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: / Mob

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: / Mob PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For Åmli kommune Gata 5, 4865 Åmli Tlf: 37 18 52 00 / Mob. 90 69 76 41 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN: Elever i grunnskolen PPT skal vurdere

Detaljer

HENVISNING AV BARN/ELEV TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING AV BARN/ELEV TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 HENVISNING AV BARN/ELEV TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Skole/barnehage som henviser Navn: Kontaktperson (navn og rolle): E-post: Henviser (hvis ikke

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA PPT

HENVISNINGSSKJEMA PPT Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Balsfjord Storfjord Lyngen Troms kommune kommune kommune Fylkeskommune HENVISNINGSSKJEMA PPT Del 1: Individrettet tiltak (side 1, 2, 3 fylles ut.) Moment- og ressursliste

Detaljer

INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN FOR

INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN FOR Unn. off. jfr. Off. lov 13 og Forv.lov 13 flg INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN FOR Navn: Fødselsdato: Adresse: Tlf.: Planens varighet: Barnehagens navn: Underskrifter: Dato: Foresatte: Styrer: Ped. leder: Støttepedagog:

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Henvisning til PPT Barn i alderen 0 6 år

Henvisning til PPT Barn i alderen 0 6 år Henvisning til PPT Barn i alderen 0 6 år Versjon: 07.11.17 Unntatt offentlighet jfr. Off.l 13 og Fvl. 13 Del 1 Barnet Etternavn: Fornavn og mellomnavn: Gutt Jente Fødsels/personnr: Morsmål: Behov for tolk

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP)

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Unntatt offentlighet INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN (IOP) Personalia: Navn: Adresse: Født dato: Skole: Trinn: Individuell opplæringsplan utarbeides for elever som mottar spesialundervisning. De foresatte skal

Detaljer

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge:

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge: Person som henvises: Etternavn: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 (Henvisningsskjema

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten

Henvisning til PP-tjenesten Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT: Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-post: Nettside: Postboks 8001, 4068 Stavanger Torgveien

Detaljer

Det ønskes kontakt med pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) vedrørende:

Det ønskes kontakt med pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) vedrørende: Unntatt offentlighet Offentlighetslova 13. Forvaltningslova 13 Det ønskes kontakt med pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) vedrørende: Systemrettet arbeid ( kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOR BARNEHAGER I MELDAL KOMMUNE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOR BARNEHAGER I MELDAL KOMMUNE KARTLEGGINGSSKJEMA FOR BARNEHAGER I MELDAL KOMMUNE Til bruk før/ved henvisning til PPT Skjemaet er en hjelp i barnehagens arbeid i forkant av førhenvisningsmøte og eventuelt i førhenvisningsmøte. Ved henvisning

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13

Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13 TILMELDINGSSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Gjelder fra 01.12.17 FOR BARN/ UNGDOM I SKOLENE I SKJERVØY KOMMUNE Unntatt offentlighet, jf. offvl 13, jf. fvl 13 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: Fax:

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: Fax: PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN:

Detaljer

HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I SANDE KOMMUNE Unntatt fra offentlighet (Off.loven 13)

HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I SANDE KOMMUNE Unntatt fra offentlighet (Off.loven 13) HENVISNING TIL PP-TJENESTEN I SANDE KOMMUNE Unntatt fra offentlighet (Off.loven 13) *Fornavn: *Etternavn: *Fødsels- og personnummer (11 siffer): Gutt Jente *Skole/Barnehage: *Adresse: *Klasse: Barnet bor

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES - ENKELTSAK

HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES - ENKELTSAK 1 Unntatt offentlighet jf. Off.loven 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE FOR VALDRES - ENKELTSAK Disse punktene må gjennomføres før henvisning (kryss av) Skolen/barnehagen skal gjennomføre

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HJELP ihht BARNEHAGELOVEN kap. V, 19 a - e

SPESIALPEDAGOGISK HJELP ihht BARNEHAGELOVEN kap. V, 19 a - e BTI Bedre Tverrfaglig Innsats SPESIALPEDAGOGISK HJELP ihht BARNEHAGELOVEN kap. V, 19 a - e Denne prosedyren skal sikre at alle barn i Rakkestad kommune med rett til spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole

Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Henvisning til PP-tjenesten Grunnskole Veiledning Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadresse Torgveien 23, 3 et, 4016 Stavanger Telefon 51507401 E-post oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no

Detaljer

Tilvising til PPT. Etternamn Fornamn og mellomnamn Fødsels- og personnummer. Teneste som er ønska frå PPT (set kryss):

Tilvising til PPT. Etternamn Fornamn og mellomnamn Fødsels- og personnummer. Teneste som er ønska frå PPT (set kryss): Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) Eidsvn. 7 4230 Sand Tilvising til PPT Unnateke offentleggjering (Off.lova 13/Forv.lova 13.1) Fyllast ut av PPT: Mottatt dato: Sign: Saksnummer PPI: Etternamn Fornamn

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR SKOLENE I MELDAL KOMMUNE

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR SKOLENE I MELDAL KOMMUNE HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR SKOLENE I MELDAL KOMMUNE Til bruk før/ved henvisning til PPT Skjemaet er en hjelp i skolens arbeid i forkant av førhenvisningsmøte og eventuelt i førhenvisningsmøte. Ved henvisning

Detaljer

E-post. E-post. Hvis foresatte har behov for tolk, hvilket språk: Hvem har foreldreansvaret? Hvem har daglig omsorg? (Jfr.

E-post. E-post. Hvis foresatte har behov for tolk, hvilket språk: Hvem har foreldreansvaret? Hvem har daglig omsorg? (Jfr. HENVISNING til PPT Orkdal og Agdenes 0-16 år GJELDER Fornavn Etternavn Fødselsnummer 11 Sett kryss foran Gutt Jente Fastlege Kulturbakgrunn Morsmål FORESATTES NAVN Fornavn Etternavn Tlf E-post Fødselsnummer

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste - behov for hjemmeundervisning grunnet langvarig sykdom

Detaljer

Pedagogisk rapport barn under opplæringspliktig alder (Vedlegges til nye henvisninger til PP-tjenesten)

Pedagogisk rapport barn under opplæringspliktig alder (Vedlegges til nye henvisninger til PP-tjenesten) Unntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. fvl. 13.1.1 Pedagogisk rapport barn under opplæringspliktig alder (Vedlegges til nye henvisninger til PP-tjenesten) Generell informasjon Barnets navn: Barnehagens navn:

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT -GRUNNSKOLE

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT -GRUNNSKOLE Unntatt off jf Offl 13, Forvl 13 HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT -GRUNNSKOLE Søknaden behandles konfidensielt. Når du har fylt ut skjema skal det sendes i lukket konvolutt til: PPT Tysvær, postboks 94, 5575

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: Fax:

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: Fax: PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune Postboks 158, 4952 Risør, Tlf: 37 14 96 00 Fax: 37 14 96 01 Unntatt off. etter offl. 13/fvl. 13 HENVISNING TIL PP-TJENESTEN:

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Offentlighetslovens 13 jfr. fvl. 13 første ledd nr. Personalia Etternavn: Fornavn: Fødselsnr: Ref.nr. 05 2011 Kjønn: Telefonnr: Mobilnr:

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) 1 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) PPT-Meløy Postadresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes Besøksadresse: Storhammarn, 8150 Ørnes Tlf. 75 71 07 80, Mob. 90 60 50 89 Fax. 75 71 07 81 HENVISNINGS SKJEMA For

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Overføring av sakkyndig vurdering til bydel

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Overføring av sakkyndig vurdering til bydel Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Overføring av sakkyndig vurdering til bydel Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Prosjekteier...

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7. Ansvar- og rolleavklaring. Kvalitetssikring

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7. Ansvar- og rolleavklaring. Kvalitetssikring Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7 Ansvar- og rolleavklaring Kvalitetssikring Innledning Målet med dokumentet er å sikre at barn med særlige behov under opplæringspliktig alder i Modum kommune får

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE 1 HENVISNING TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE Rakkestad kommune Postboks 264 1891 Rakkestad Merkes: Henvisning PP-tjenesten Tlf: 69 22 55 00 E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no Emne: Henvisning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BARNEHAGE OG PPT

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BARNEHAGE OG PPT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BARNEHAGE OG PPT Mål: Sikre en god bruk av ressurser og et godt samarbeid mellom barnehage og PPT. Avtalen forutsetter at hver barnehage har en ansvarlig fra ledelsen, i tillegg

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) 1 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) PPT-Meløy Postadresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes Besøksadresse: Storhammarn, 8150 Ørnes Tlf. 75 71 07 80, Mob. 90 60 50 89 Fax. 75 71 07 81 HENVISNINGS SKJEMA For

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN MARS 2016 Denne veilederen er beregnet for ansatte i kommunale- og private barnehagen i Tromsø kommune. Veilederen omhandler: Hvilke støttetiltak tilbys for kan barn

Detaljer

Skjervøy kommune Kultur og undervisningsetaten

Skjervøy kommune Kultur og undervisningsetaten Skjervøy kommune Kultur og undervisningsetaten Søknad om tilleggsressurser - Søknadsfrist: 20.12. Gjelder fra 01.01.18 Barnets navn: Barnehage: Søknaden gjelder barnehageåret: Unntatt offntlighft, jf.

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

Pedagogisk rapport i forbindelse med henvisning fra barnehagen

Pedagogisk rapport i forbindelse med henvisning fra barnehagen Pedagogisk rapport i forbindelse med henvisning fra barnehagen Utfylling av rapport gjøres av pedagogisk leder/styrer. Rapporten skal gi nøyaktige og relevante beskrivelser av barnet og dets fungering

Detaljer

TILMELDINGSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For barn i alderen 0-6 år

TILMELDINGSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For barn i alderen 0-6 år TILMELDINGSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For barn i alderen 0-6 år Fylles ut av PPT Mottatt: Saksnr: Unntatt offentlighet Jfr. Off.l 13 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE Legges ved henvisning til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ( PPT). Ved henvisning skal det være opprettet stafettlogg. Barnets navn: Fødselsdato: Morsmål: Barnehage: Nb!

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP-TJENESTEN

HENVISNINGSSKJEMA TIL PP-TJENESTEN Randaberg Interkommunale PPT PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTEKONTOR for kommunene Kvitsøy, Rennesøy og Randaberg. HENVISNINGSSKJEMA TIL PP-TJENESTEN Henvisningen gjelder: Telefon: Født: Kjønn: Barnehage/skole:

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 PPT Levanger Bjørg Holmen, fagleder PPT Levanger, mai 2010 1 Innhold PPT: 1. Hvem er vi 2. Hva gjør vi, hvorfor og for hvem 3. Hvem kontakter oss for

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn

Detaljer

Pedagogisk rapport barnehageversjon

Pedagogisk rapport barnehageversjon TINN KOMMUNE Helse- og familietjenester Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Jf. lov om offentlighet i forvaltningen 5a Pedagogisk rapport barnehageversjon Navn: Viktig at navn og fødselsnummer

Detaljer

Tidlig inn. Veileder tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp i Tvedestrandbarnehagene. Tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Tidlig inn. Veileder tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp i Tvedestrandbarnehagene. Tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp i barnehage Tidlig inn Veileder tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp i Tvedestrandbarnehagene Tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp i barnehage 1 Tidlig innsats og spesialpedagogisk hjelp i barnehage 2 Innhold

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole Rev. 30.09.13. Rev. 17.06.14. Rev. 24.08.16 Plan for samarbeidet Mål : Vi ønsker å lette overgangen mellom barnehage skole for enkeltbarnet

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE Innhold: Forord Rutiner for overgang barnehage skole Overgangsrutiner Bleik Montessoriskole Overgangsrutiner Åse montessoriskole Overgangsrutiner Risøyhamn skole Overgangsrutiner

Detaljer

TILMELDINGSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For barn /ungdom i grunnskolen

TILMELDINGSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For barn /ungdom i grunnskolen TILMELDINGSKJEMA TIL PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE For barn /ungdom i grunnskolen Fylles ut av PPT Mottatt: Saksnr: Unntatt offentlighet Jfr. Off.l 13 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

En veileder til Individuell Plan for Vadsø kommune

En veileder til Individuell Plan for Vadsø kommune En veileder til Individuell Plan for Vadsø kommune Mal og veileder for. Dette er ment som et nyttig verktøy for alle som skal være i Vadsø kommune Her er det forsøkt gitt en enkel veileder i forhold til

Detaljer

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Avklaring av behov.s. 5 1.1 Før henvisning 1.2 Skolens

Detaljer

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Unntatt offentlighet Offl. 13 jfr.fvl. 13 Opplæringslova 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande

Detaljer