REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S"

Transkript

1 REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: Stad: Bykle Hotell Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien KRISTIANSAND Ole P. Bruun Reidar Fuglestad Alvestien KRISTIANSAND Magne Kvaslerud Regevik 4818 FÆRVIK Anne Ellen Senum Randi Steinsholt Referat frå: Kjell Pedersen-Rise. Der ikkje anna er notert er alle vedtak samrøystes. Dato: Agenda: 1. Godkjenning av referat frå tidlegare styremøter 2. Referatsaker/orientering 3. Status strategiplan og utfordringar 4. Sluttoppgjer og status for Hovdetun 5. Søknad om støtte til marknadsføring HovdenFerie AS 6. Eventuelle andre saker 1

2 SAK 01. GODKJENNING AV REFERAT Det hadde ikkje kome forslag til endringar av dei siste utkasta. Vedtak: Styret godkjende referat frå møta og , og underskreiv desse. SAK 02. REFERATSAKER/ORIENTERING A. HovdenFerie AS Hans Otto Andersen sin gjennomgang av selskapet er noko forsinka, fordi spøreskjemaene kom seint ut, særleg til hytteeigarane. I samband med styremøte skal han ha ein gjennomgang for styret. Styret ønsker tilsendt rapporten frå Andersen. I samband med neste styremøte i HF, skal også markedsrådet innkallast, for å drøfte samspel og mandat for dette organet. På same vis som dei andre deltakande destinasjonane i Innovativ Fjellturisme, har også HF sagt ja til å delta i eit eige AS for å vidareføre arbeidet som er gjort innanfor dette prosjektet. Det er ikkje bindingar knytta til drift av aksjeselskapet. Aktivitetane skal prosjektfinansierast. Styret stiller seg positive til at BHV dekker utgifter til ei meir detaljert analyse frå Colorline, i samband med rapport som tidlegare er utarbeidd. B. Bykle2020 kommuneplan Kommuneplanen er ferdig trykt og distribuert til alle husstandar i kommunen. BHV sitt engasjement i prosjektet er dermed avslutta. C. Bykle Mat BykleMat hadde lansering av pinnekjøtet på Bykle Hotell 3. november. Det var fullt hus, med mellom anna kokkelauget i Agder som gjester. Kjøtet blei svært godt motteke, og prosjektet hausta mange godord. BykleMat har no fått opp flotte nettsider med nettbutikk (www.byklemat.no). I tillegg er det laga brosjyrer som skal distribuerast i Kristiansand. Dei har delteke på fleire messer i sommar og haust. Salet i Lislestog startar 9. november, og i tillegg er det gjort avtalar med hotell, restaurantar og ICA Hovden. Ca 40 % av produksjonen var seld per Styret blei også orientert om status på utbetalingar til BykleMat. D. Prosjekt VA - Hovden Sør Styret blei orientert om at etter handsaming i kommunestyret 15.11, kan ikkje gravearbeidet starte opp 01.12, slik som tidlegare planlagt. Det skal arbeidast vidare med klarlegging av kostnader og konsekvensar av å velge eitt renseanlegg. Vidare skal det arbeidast for å få til minnelege avtalar med grunneigarane. 2

3 Det blei stilt spørsmål om ei utsetting kan gi konsekvensar for BHV sitt arbeide med prosjektet. Det blei opplyst at utsettinga kan få økonomiske konsekvensar for kommunen. E. Reiseliv/Helse/Idrett Innovativ Fjellturisme har godkjent justert prosjektplan og støttar forprosjektet med kr Det blir oppstartseminar med arbeidsgruppa og styringsgruppa 29. november. Til å innleie på seminaret kjem Arvid Flagestad og Rolf Søraker (Direktør HR, Sparebanken Sør). Studietur til Lech i Østerrike blir arrangert tidleg i januar. Av spesiell interesse på studieturen er konseptet Welltain (Wellbeing in the Mountain). Samtlige medlemer av styringsgruppa og arbeidsgruppa deltar på turen. F. Hovden Booking Styret i Hovden Booking har tilsett Petra Zehe i stilling som dagleg leiar. Kaizen er engasjert for å kome med eit notat om konsekvensane av nedgangen i kalde senger i kommunen. G. Kommunedelplan tur- og skiløyper Arbeidet med planen er i gong. Planprogrammet var oppe til 2. gongs handsaming i kommunestyret Styringsgruppa har hatt møte, og har skissert vidare arbeidsopplegg. H. Frukostmøte BHV arrangerte frukostmøte for næringa 15. oktober, med ti frammøtte. BHV presenterte selskapet og ulike prosjekt me jobbar med. Dei frammøtte meinte det er positivt med denne type møter. Det er nok med ca 4 møter i året, så kan ein heller sette av litt god tid dei gongene ein møtast. Møtene bør samordnast med kaffemøtene i HovdenFerie. Tema for møtene kan til dømes vere informasjon om ulike utviklingsprosjekt, at bedriftene orienterer om aktuelle prosjekt, eller anna. I. Heimte - prosjekt Det er nedsett prosjektgruppe for Heimte med sju unge frå Bykle og Hovden. Gruppa skal ha oppstartmøte 16. november, og får då drahjelp frå Eli Janette Fosso. Med tanke på prosjektet er me i gong med å hente inn opplysningar frå folkeregisteret til bruk i spørjeundersøkinga. Me vil ta føre oss alle mellom 18 og 40 år som har flytta inn eller ut av kommunen dei fem siste åra. Fosso vil kvalitetssikre innhaldet i spørjeundersøkinga. Tradisjonen tru blir det romjulstreff 28. desember, i år i Bykle. 3

4 SAK 03. STATUS STRATEGIPLAN OG UTFORDRINGAR Styret gjekk gjennom utdrag av rapporten frå Telemarksforskning og dei data som BHV hadde henta inn om utviklinga i næringslivet i kommunen. Det er eit positivt trekk at det er mange etableringar i kommunen. Vi har ei utfordring i samband med lønsemd og vekst i eksisterande verksemder. Punkta under blei nærare presentert: Folketalsutvikling Sysselsetting i privat sektor Etableringsfrekvens Lønsemd og næringslivsindeks Prosentvis andel av foretak som har overskudd før skatt Strategiplanen slår fast at BHV har følgande kjerneaktivitetar: Følge opp eksisternade verksemder Stimulere til entrepenørskap og nyetableringar Tilrettelegge for unge etablerarar/næringsdrivande Støtte opp om kompetansebyggande tiltak Engasjere seg i utviklingsprosjekt Forvalte eigne dotterselskap og bygg Følge opp strategisk eigarskap i andre selskap Gjennomføre prosjektoppdrag for eigar og eksterne oppdragsgjevarar Strategiplanen har følgande resultatmål: 30 nye arbeidsplassar i privat sektor 5 nye forretningar etablert Etablert SIVA-næringshage med min 20 utleigde kontor 5 arbeidsplassar innanfor IKT-segmentet Etablert eiga heimeside for kontakt med ungdom frå Bykle Bookingselskap har auka belegget i kommersielle senger med 15 prosentpoeng Hovden vidaregåande skule har 2 paralellar og er eit ressurssenter for opplæring 3 kompetanseutviklingsprosjekt for næringslivet er gjennomførte BHV har fakturerbare prosjektoppdrag for min kr pr år Styret gjekk gjennom og drøfta statusrapporten. SAK 04. SLUTTOPPGJER OG STATUS FOR HOVDETUN Styret blei orientert om sluttoppgjer og status for Hovdetun. Nokre fakta: Totalt er Hovdetun på 2900 m². Parkeringskjellar i tube og under Hovdetun er på 1440 m². Totalt er parkeringskjellaren inkl. areal under Hovden Vy på 4000 m². Ca 1700 m² er areal for utleige. I dag er om lag 1100 m² utleigd. 4

5 Årleg leigeinntekt er på 1,3 millionar inkl. parkeringskjellar med ca 45 utleigde parkeringsplassar. Totalt er det om lag 140 parkeringsplassar. SAK 05. SØKNAD OM STØTTE TIL MARKNADSFØRING - HOVDENFERIE AS Bykle og Hovden Vekst AS handsamar HovdenFerie sin søknad om støtte til marknadsføring, medan kommunen handsamar søknad om støtte til vertskapsfunksjonen (turistinformasjon) og løypekøyring. Søknaden frå HovdenFerie omtaler utviklinga på Hovden dei siste åra, og viser til behov for forsterka marknadsføring for å gjere Hovden meir synleg. Dei søker om tilskott på kr ,- og viser gjennom eit marknadsbudsjett kva tiltak som er planlagt gjennomførte i Vedtak Bykle og Hovden Vekst AS gir tilsagn om kr i støtte til HovdenFerie AS sine markedsføringstiltak for Tilsagnet er basert på framlagde budsjett. Dersom omfanget av tiltaka blir mindre, blir tilskottet redusert tilsvarande. Det er eit vilkår at kommunen si næringsramme ikkje blir avkorta for 2008, samanlikna med dei siste åra. Det er eit vilkår at markedsrådet har gjort vedtak om markedsbudsjett og samla markedsopplegg for 2008, før utbetaling blir gjennomført. Bykle og Hovden Vekst AS føreset at HovdenFerie AS arbeider aktivt for å få andre aktørar med i spleiselag om markedsføring av destinasjonen. Bykle og Hovden Vekst AS vil ha tilbakemelding om kva midlane har gått til, og orientering om effekten av dei ulike tiltaka. Olav K. Mosdøl Magne Kvaslerud Tore Wiese-Hansen Reidar Fuglestad Ole P. Bruun Anne E. Senum Randi Steinsholt 5

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde.

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Årsmelding for 2013 M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Handsama av administrative ressursgruppe 14. februar 2014 Godkjend av styret 24. februar 2014

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.11.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net,

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer