Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid"

Transkript

1 Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2013

2 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 30. april 2014, kl Møteleiar: Bjørn Vollstad Sakliste Sak 1: Opning av møtet ved leiar Sak 2. Registrering av utsendingar Sak 3: Val av to utsendingar til å underteikne møteboka Sak 4: Godkjenning av innkallinga Sak 5. Årsmelding 2013 Sak 6: Rekneskapen 2013 Sak 7: Medlemskontingent. Sjå side 13 i årsmeldinga. Sak 8: Sak frå Indre Nordfj. Fj.lag/Nordfjord Fj.lag vedr. tal dyr som krav for utstillingar fråsegn frå NFL. Sjå side 23. Sak 9: Vedtekter. Sjå side Sak 10: Val. Val spesifisert etter vedtektene. Medlemsmøte Etter avslutta årsmøte vil leiar i avlsrådet ved Norsk Hestesenter, Inge Kringeland, orientere om det nye bruksprøvesystemet. Vi oppmodar alle som ønskjer å høyre meir om dette om å møte. Styret Æresmedlemmer Utnemnd Namn: år: 1980 Audun Sydnes, 5458 Arnavik 1990 Arve Rolstad, Bolenga, 2400 Lillehammer Kåre Myklebust, Engesetvn., 6150 Ørsta 2000 Judith Hegrenes, Angedalen, 6800 Førde 2002 Tor Nestaas, Ansgar Sørlies vei 26, 0576 Oslo. Med heidersteikn Tor Finstad, Postb. 66, 2850 Lena. Med heidersteikn 2010 Odd Drageset, 6793 Innvik. Med heidersteikn 2

3 Årsmøtet er eit ope møte der medlemane vert oppfordra til å delta, kvart einskild Fylkes- og Distriktslag vel utsendingar til årsmøtet. Alle Fylkes- og Distriktslag har rett på minst ein utsending til årsmøtet. Deretter ein ny for kvar påbyrja 50 medlemer. Oversikt over tal medlemmer og tal utsendingar: Tal utsendingar Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sunnfjord og Sogn Nordfjord Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum grunnlag utsendingar Ikkje tilknytta lokallag SUM Alle kostnader med reise og opphald må dekkast av den einskilde utsending/årsmøtedeltakar. 3

4 Tillitsvalde i Norges Fjordhestlag Ordstyrar: Bjørn Vollstad Styret Styreleiar: Janne Seilen. På val 2014 Nestleiar: Anne Karin Løken På val 2014 Styremedlem: Knut R. Thunheim Styremedlem: Vidar Heggheim Styremedlem: Anni Fladby På val varamedlem: Petter Inge Bergheim På val varamedlem: June C. Horntvedt På val 2014 Avlsutval: Leiar: Jonas Vevle Utvalsmedlem: Even Myklebust På val 2014 Utvalsmedlem: Katrine Haugaard Varamedlem: Sigmund Nesvik På val 2014 Ettersynsnemnd: Knut Rasmus Hjelle og Arve Espe På val 2014 Valnemnd: Leiar: Medlem: Medlem: Vara: Marit S. Kristiansen Tone K. Smørdal Audun Næs Nils Magne Gjengedal Medlem i representantskapen Norsk Hestesenter: Janne Seilen og Gunnar Bruland. Representant i styret ved Norsk Fjordhestsenter AS: Janne Seilen og vara Gunnar Bruland Aktivitetsutval: Leiar: Madsi Vinjevoll Utvalsmedlem: Lucinda Reksten På val 2014 Utvalsmedlem: Tina Holte Rød Varamedlem: Miriam Hoddevik På val 2014 Valgnemndas innstilling til årsmøtet 2014 Leder: Janne Seilen (gjenvalg) Styremedlem: Anne Karin Løken (gjenvalg) Styremedlem: (ny etter Anni Fladby) 1. vara til styret: Petter Inge Bergheim (gjenvalg) 2. vara til styret: June Cecilie Horntvedt (gjenvalg) Medlem avlsutval: Even Myklebust (gjenvalg) Vara til avlsutval: Sigmund Nesvik (gjenvalg) Medlem aktivitetsutval: Lucinda Reksten (gjenvalg) Vara til aktivitetsutval: Miriam Hoddevik (gjenvalg) Ordstyrer: Bjørn Vollstad (gjenvalg) Ettersynsnemd: Ettersynsnemd: Norangs Minnefond: Sogn og Fjordane: Arne Olav Bjørlo (ny etter Bjarte Hundvebakke) Vara for Sogn og Fjordane: Tone Kristin Smørdal Møre og Romsdal: 4 (ny etter Arne Olav Bjørlo) Andres S. Moen (ny etter Oddmund Urke) Vara for Møre og Romsdal: Lisbeth Mo Myklebust (nye etter Anders S. Moen) Valnemdas innstilling var dessverre ikke ferdig til Fjordhesten gikk i trykk, men er så langt enstemmig. Steinsholt Marit Steinsholt Kristiansen (leder), Tone Kristin Smørdal og Audun Næs

5 Årsmøtet 2013 Norges Fjordhestlag sitt årsmøte vart halde på Nordfjordeid 1. mai i samband med hingsteutstillinga. Det møtte 25 utsendingar frå 11 fylkes- og distriktslag. I tillegg møtte 5 frå styret. Ordstyrar Karl Vie sette møtet og gav ordet til leiar Janne Seilen som ynskte utsendingar og gjester velkomne. Årsmøtet minnast først dei som var gått bort sidan forrige årsmøte, Inge Kaldheim, Jakob Rødland og Thorleif Opseth. Etter å ha registrert utsendingane vart Tore Sæland og Unni Sørtømme valde til å skrive under møteboka. Årsmeldinga 2012 vart lagt fram post for post. Den vart samrøystes godkjend. Rekneskapen 2012 vart lagt fram med eit underskot på kr ,87, med orientering om einskildpostar. Knut R. Hjelle la fram revisjonsmeldinga. Styret merka seg revisor Styret sitt arbeid sin kommentar angåande høge kundefordringar og vil setja i verk tiltak. Rekneskapen vart samrøystes godkjend. Styret hadde ikkje framlegg om å endre medlemskontingenten, kontingenten vert uendra for Knut R. Thunheim orienterte om arbeidet med vedtektene. Etter høyring i laga og drøfting på haustmøtet blir den lagt fram som sak på årsmøtet i Når det gjeld valet viser ein til oversikt over tillitsvalde annan stad i årsmeldinga. Leiar Janne Seilen takka så for eit godt møte. Ho takka dei som gjekk ut av verv, Gunnar Bruland som styremedlem og Karl Vie som ordstyrar, og ynskte Vidar Heggheim som ny styremedlem og Bjørn Vollstad som ordstyrar velkomne. Styret har i 2013 hatt 5 styremøte, derav 1 på Skype. Det har vore handsama 52 saker. Rekneskapen for 2013 viser eit underskot på kr ,83. Det er etter rydding i medlemsarkivet. Driftsmessig 2013 var overskotet på kr ,66. Styret har gjort fleire tiltak for å betre på den økonomiske situasjonen. Tiltaket som har gitt størst innsparing er å redusere sekretærstillinga frå 60 til 40 %. Ein del av sekretær sine oppgåver vart då ført over på styret. Kostnadene elles er kutta ned til eit minimum. Styre- og utvalsmedlemmer dekkjer sjølv kostnader til reise og overnatting i samband med møteverksemd og arrangement. Laget har fornya profileringsartiklane med nye og tidsriktige plagg. Styret fekk hjelp av ressurspersonar som på dugnad lagde til vår nye nettbutikk. Dette ga eit godt sal av artiklar rett etter lanseringa og dermed også ein del inntekt. Styret har i samarbeid med marknadsføringsutvalet arbeidd for å kome i dialog med aktørar som ønskjer å vere sponsorar for fjordhesten. Dette har delvis lukkast, men mykje arbeid gjenstår. Utfordringa framover blir å arbeide vidare for å betre økonomien i laget, og skaffe ny og frisk kapital frå eksterne kjelder. Laget har også, i samarbeid med Norsk Fjordhestsenter, fått produsert promoteringsfilmen «Fjordbreed in Performance», for å marknadsføre og synleggjere norsk fjordhestavl basert på den årlege hingsteutstillinga på Nordfjordeid. Filmen er å få kjøpt i Norges Fjordhestlag sin nettbutikk. Under hingsteutstillinga på Nordfjordeid i mai vart det i samarbeid med utvala sett i gong fleire tiltak for å ta betre vare på tilreisande gjestar. Internasjonale gjestar vart ønskte velkomen med eige opplegg, det var utnemnt eigen internasjonal kontaktperson for utanlandske gjestar, etter årsmøtet vart det rigga eit avlsseminar berekna på nye og unge utstillarar. Desse tiltaka var vellukka og vil bli vidareført. I 2013 vedtok styret ved Norsk Hestesenter etter tilråding frå avlsrådet å avvikle eksisterande utvida bruksprøver. Arbeidet med framlegg til nye bruksprøver vart umiddelbart sett i gong. Norges Fjordhestlag si arbeidsgruppe bestod av Jonas Vevle, Vidar Heggheim, Kari Anne Indrebø, Terese Selle, Even Myklebust, Katrine Haugaard og Gunnar Bruland. Arbeidsgruppa inngikk i ei større gruppe beståande av alle nasjonale raseorganisasjonane og Norsk Hestesenter. Styret takkar for godt arbeid. Samarbeidet med Agria vart også teke opp att. Ei ny avtale vart utarbeidd i løpet av året i fellesskap med Landslaget for Dølahest og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest. Haustmøtet kravde denne gongen ekstra solid førebuing i og med at dei 3 særnorske rasane for første gong var samla om arrangementet. Målet med det var å setje fokus på felles utfordringar og forsøke å finne felles løysingar. Totalt var rundt 120 engasjerte medlemmer frå dei tre organisasjonane samla andre helga i oktober på Gardermoen. Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest og Landslaget for Dølehest sette pris på initiativet og ønskjer å vere med vidare i I desember vart den nye Disney-filmen Frost, som har to fjordhestar i handlinga, lansert i Norge. Fjordhestekvipasjar stilte sporty opp for å marknadsføre fjordhesten på premiere og forpremiere i Stryn, på Eid og i Oslo. Dette ga fjordhesten mykje god reklame. Styret vil takke alle som var med på desse markeringane, både hesteeigarar, ryttarar, fotografar og andre som stilte opp slik at dette var mogeleg å få til. Takk! Styret vil til slutt takke alle samarbeidspartnarar: Norsk Hestesenter, Fjord Horse International, AS Norsk Fjordhestsenter, Landslaga for Dølahest og Nordlandshest/ Lyngshest for godt samarbeid i Fellesskap og samarbeid er det beste for å løyse dei utfordringane ein vil møte i framtida. Også takk til alle sponsorar! Styret takkar også Ingvild N. Sveen og Åse Ravndal for arbeidet dei gjer for laget. Ei særleg takk til Ingvild N. Sveen, Ingvild Rydjord Hansen og June Cecilie Horntvedt for arbeidet med å få i stand nettbutikken. Takk til Gunnar Bruland, som gjekk ut av styret, og til Karl Vie, som gjekk av som ordstyrar, for innsatsen dei har lagt ned for Norges Fjordhestlag gjennom fleire år. Ikkje minst takkar styret også alle bidragsytarar og medlemmer for stort engasjement innan avl, bruk, marknadsføring og organisasjonsarbeid. 5

6 Årsrekneskap Norges Fjordhestlag Balanse pr EIENDELER Fast eigdom, bygninger Maskiner og inventar, andre anl.midler Sum anleggsmidler Varebeoldning Kundefordringer, andre krav Aksjer og verdipapirer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Langsiktig gjeld Drifts-/kassakreditt Leverandørgjeld Offentlig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Resultatrekneskap INNTEKTER Salgsinntekter Leigeinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Vareforbruk, fremmedytelser Lønn, personalkostnader Avskrivinger Leie, kostn. Lokaler Vedlikehold, småinvesteringer Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader + Ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT Nordfjordeid den 1. mars 2014 Janne Seilen Vidar Heggheim Knut R. Thunheim Anne Karin Løken 6 Anni Fladby Leif Rand org. sekretær

7 Kommentar til rekneskapen Resultat Årsresultatet 2013 er på kr ,83. Underskot i 2012 på kr ,87. Årsak til det store minuset er opprydding i kundefordringar angåande utgåtte medlemar. Driftsmessig resultat 2013 var kr ,-. Varelager Varelager er sett til kr ,-. Det er verdsett til ca. 75 % av innkjøpsverdi. Aksjar og verdipapir Norges Fjordhestlag kjøpte i A-aksjer frå Eid kommune og 3 A-aksjer frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, slik at fordelinga no er 8 A-aksjer på NFL, 6 A-aksjer på Eid og 6 A-aksjer på fylkeskommunen. Vidare overtok NFL vederlagsfritt B- aksjer, slik at fordelinga der no er NFL 268, Eid 266 og Sogn og Fjordane fylke 266 aksjer. Aksjane er balanseført 2006 til pålydande verdi, kr. 5000,- pr. aksje, sum kr ,-. Medlemskontingent Medlemskontingenten har vore uendra frå 2012 til Satsar som gjeld også for 2014 er: Hovedmedlem og utanlandsk medlem: Kr. 500,-, husstandsmedlem kr. 100,- og ungdomsmedlem (aldersgrense 24 år) kr. 250,-. Løn For året 2013 er det utbetalt løn til organisasjonssekretær i 60/40 % stilling på kr ,51 inkludert sosiale kostnader. Leige, kostnader lokale Etter den nye avtalen med AS Norsk Fjordhestsenter betalar Norges Fjordhestlag kr ,- for leige av kontorlokale og maskiner. Laget betaler sjølv dei faktiske kostnader for porto og telefon. Haustmøtet Haustmøtet er kostnadsført med kr ,-. Deltakeravgift + tildelte midlar utgjer kr ,- Fjordhestbladet Fjordhestbladet er kostnadsført med kr ,-. Her er ligg også inne godtgjersle til redaktøren. Avlsmidlar 3-års hingst: Kr ,-. Unghopper: Kr ,-. Dette vart fordelt på innkomne søknadar. Øvrige avlsmidlar har gått til arbeidet med Handlingsplanen, identitetsprosess, diverse tiltak innafor promotering og merkevarebygging, utan at det kjem direkte fram av tala i rekneskapen. Honorar / godtgjersle til styret Styret vedtok i 2007 å yte kr. 2000,- i arbeidsgodtgjersle og kr. 1000,- i telefongodtgjersle til leiar. Vidare vart satsen for køyregodtgjersle sett til kr. 3,- pr. km. REVISJONSMELDING Rekneskapen til Norges Fjordhestlag 2013

8 Haustmøtet oktober Ei løfterik, spennande og historisk helg, der representantar for fjordhest-, dølahest- og N/L-hestlaga for første gong møttest for diskusjon av felles utfordringar og felles tiltak for dei tre særnorske rasane. Årets haustmøte blei åpna på Hotell Rica Gardermoen fredag den 4. oktober. Leiartrioen; Janne Seilen, leiar av Norges Fjordhestlag, Kjell Horten, leiar av Landslaget for Dølahest og leiar Marit Wasmuth frå Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest, ynskte først dei over hundre deltakarane velkomne Agria Dyreforsikring Først ut med fagstoff var Agrias Sissel Hvidsand, som orienterte om ulike forsikringar på hest og føl. Norsk Hestesenter Direktøren ved NHS, Vegard Thune, fortalde om den inngåtte samarbeidsavtalen mellom dei tre norske hestesentera. Stikkord: Nytte ressursane betre og styrke kvart senters kompetanse innanfor eigen rase; avl, utdanning og kurs. Utfordring og få tilført nok midlar til at alle oppgåver kan setjast i verk. NHS: Ansvar for kåringane, men dei andre utstillingane. Vedr. kåring, ventar ein framleis på EUs husdyrforskrift der dagens kåringssystem risikerer og gå ut. Handlingsplan og utstillingssystem Elin K. Furrevik, avlsrådgjevar for dei norske rasane ved NHS, informerte om Handlingsplan og utstillingssystem. Dagens system: For få opplysingar om brukseigenskapar for både individ og populasjon. Dei utvida bruksprøvene gjev pr. i dag mykje informasjon om berre få dyr, ein får lite att for kostnadane. Framtida: Meir informasjon om mange fleire dyr. Verktøy: Tidlegare arbeid (FU, testløype), innsamling av bruksdata frå unghestsjåa, utstillingar, rideklassar osb. Myter og fakta: Kva meiner vanlege folk om våre hesterasar? V/Wenche Bösch,UMB. Bacheloroppgåva hennar var ein studie av folks oppfatning av dei nasjonale hesterasane. Konklusjon: Meir positive haldnngar enn venta, kunnskapsnivået om dei nasjonale rasane også høgare enn forventa. Korleis få folk til å kjøpe norske rasar? Marknadsføring og merkevarebygging: Ikkje berre direkte promotering, også verdiar som ikkje er direkte observerbare. I eit marknadsføringsperspektiv: Lynne, rekreasjon og status som nasjonalsymbol må utnyttast. Marknadsføring og merkevarebygging Sekvens av Leif Hem, Norges Handelshøgskole i Bergen. Saman med Elin K. Furrevik frå NHS presenterte han analysar og funn frå den store nettbaserte spørjeundersøkinga om folks haldningar til hest, og til dei norske hesterasane. Nær 3000 personar hadde svara og mykje informasjon kunne difor hentast ut frå svara. Korleis nytte informasjonen marknadsføring og merkevarebygging? Stikkord: Klar strategi, definerte mål og utfordringar. 1. Unike eigenskapar: Rangere og prioritere. 2. Få marknaden til å vekse. 3. Konkrete delresultat som medlemsmassen står bak. 4. Presentere arbeidet for premissleverandør landbruksdepartementet. 5. Forprosjektet vidareførast i hovudprosjekt. Langsiktigheit er sentralt. Utfordringar framover: Truga rasar: Få fødde føl. Fare for innavl. Langsiktige strategiar kan vera god merkevarebygging og marknadsføring av desse tre særnorske rasane våre. Eigenskapane hos dei norske rasane er at dei er rolege, allsidige, eigna for både barn og vaksne og vidare inn mot turisme og rekreasjon. Endelege rapport kjem seinare i haust. Å vere leverandør av opplevingar i ein krevjande marknad Bjørn Vollstad, møteleiar og ordstyrar i Norges Fjordhestlag og dagleg leiar i Beste praksis hadde eit fengande og tankevekkande innlegg som fekk ståande applaus. M.a. fekk vi vite at vi alle er leverandørar av opplevingar kvar einaste dag. Vi må snakke positivt om rasene vår og omtale lag og hest med stoltheit. Vi må møte folk positivt, slik at vi leverer eit positivt inntrykk av fjordhesten. Vedtektene i Norges Fjordhestlag NFL har eit årsmøtevedtak på og sjå på vedtektene for landslag, fylkes - og lokallag. Knut R. Thunheim la på vegne av nemnda fram status og eit opplegg for vidare framdrift. Ut frå dei signala som kom fram på haustmøtet skal det lagast eit utkast, som skal ut til høyring, før det blir behandla i styret og til slutt kjem som sak på neste årsmøte. Utvida bruksprøver v/leiar i NFL, Janne Seilen. Framlegg frå avlsrådet om at UB blir avvikla, NFL har einstemmig vedteke å støtte dette. 8

9 Det er sett ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide vidare med ein ny modell. Aktivitetsutvalet Madsi Vinjevoll og Lucinda Bjørnset Reksten orienterte aktivitetsutvalet. Arbeidet med rankinglistene har stoppa opp på grunn av økonomien. Cassandre Bach Gansmo og FHI arbeider med å få til eit internasjonalt konkurransreglement som kan bli standard i Nordisk og EM. Jamnleg arbeid med NM-statuttane, liten endring fram mot NM Svært gledeleg at ein no har fått innpass på AEG der fjordhesten/døl/nl-hest, ein time i tre dagar. NM for fjordhest 2014 blir på Linnesvollen, med Drammen Rideklubb som ein av arrangørane. Dato juli Avlsutvalet V/ Jonas Vevle. Tal bedekkingar 2013: Pr. 1. oktober berre 191 merrer. Nytt tilskot for 2014, nemleg kr ,- til innkjøp av 3-4 års hingst, mot at det blir arrangert eit rekrutteringskurs i laget samt eit kurs i regi av Fokus Unghest. Utstillingssesongen 2013: Leiar i kåringsnemnda, Nils Ivar Dolvik, kunne ikkje møte. NHS Tore Kvam gjekk gjennom kåringsresultata, sett mot tidlegare år. Slakt av hest når eit hesteliv V/ Kari Hustad frå NHS. Problematikk kring dagens praksis ved gjeld slakt av hest, dårleg pris på slakt, dyr destruksjon gjev marknaden gratis-hestar, betenkeleg for enkeltindividog for marknad. Frå 1. desember av: Kopi av originalt hestepass pluss helsekort må sendast slakteriet 24 timar i forkant, originalen skal følgje hesten til slakteriet, er forskrift frå EU. Signaturaktivitet NFLs betegnelse på sin signaturaktivitet, FjordSkeid, basert på det norrøne ordet skeid som i hestekamp, kappritt, konkurranse, er nå adoptert av dei andre to laga: FjordSkeid, DølaSkeid og LyngsSkeid. Drift av laget Samandrag: Norges Fjordhestlag har hatt lønna sekretær i 60 % stilling fram til 1. juni 2013, og 40 % stilling resten av året. Laget leiger kontorlokale ved AS Norsk Fjordhestsenter. Samlokaliseringa av kontor er positivt for begge partar og fungerer veldig godt. Ein er i gang med å få til e-postregister, for å nå ut til medlemmene med elektroniske nyheitsbrev. Ein oppmodar medlemmer om å sende e-postadressa si til sekretær. Medlemsregister: Dette fungerer veldig bra. Bruken av KID ved utsending av fakturaer har forenkla registreringa av kontingenten vesentleg, og vi har unngått å få det vi har kalla ukjente betalarar. Vi har framleis litt problem med returpost. Hugs å melde adresse-endring, slik at vi unngår dette. Medlemsbladet Fjordhesten : Fjordhesten kom også i 2013 ut med 4 nummer, og med opplag som tidlegare, Samarbeidet med Bondevennen vart vidareført i 2013 etter avtale utfrå same vilkår som tidlegare. Samarbeidet fungerer veldig godt. Vi vil igjen oppmode medlemmene til å engasjere seg og sende stoff til medlemsbladet. Og igjen; hugs å melde adresse-endring! Organisasjonen: Norges Fjordhestlag er ein landsdekkande organisasjon der medlemmene er organisert i lokallag. Lokallaga i eit fylke skal samansluttast til eit fylkeslag. I tillegg er det organisert to distriktslag, Nordfjord og Sunnfjord. Det er 16 fylkeslag, 2 distriktslag og 40 lokallag. Ny giv for dei nasjonale hestesentra Etter pålegg frå departementet: Kome i stand grunnavtale om samarbeid mellom dei tre hestesentera. Styreleiar ved NHS, Anne C. Fossum, la fram status omkring prosessen, der også dei 3 landslaga var med. Intensjonen er eit sterkare samarbeid. Åpen post - Mange gode forslag Oppsummering: Tilbakemeldingane var så og seie eintydige - folk opplevde denne helga som særs motiverande, framtidsretta og optimistisk. Dei fleste har lyst til å halde fram samarbeidet og ha felles arena med dølehestfolket og nordlandshestfolket, mange nye kjennskap og vennskap vart til denne helga. Mange framheva det viktige i å sjå til kvarandre, lære av kvarandre og idemyldre saman. Vidare at vi som organisasjonar står mykje sterkare i høve ulike aktørar og instansar enn vi gjer åleine. Konklusjonen til styret etter helga er at dette var eit medlemsmøte for framtida, som opna opp for nye tankar, idear og muligheiter. Ref. Leif Rand 9

10 Hingsteutstillinga 2013 Prosjektet Fjordhest for folket skulle få hingsteutstillinga til framstå i ny drakt og der var planlagt mange nye aktivitetar under utstillingsdagane, både på Norsk Fjordhestsenter, på utstillingsplassen og i Eidsgata; ridetilbod for skulebarn, hesteskyss, hesteskokasting, salsboder, underhaldning, travløp m. m. Ein del av dette måtte diverre gå ut pga. dårleg ver i særklasse, men td. travløpet må kallast suksess og blei vel omtykt. Vinnar her blei førstepremiehingsten Fjelltor i eldste klassa og Sølvgut i treårsklassa. Fredagen var veret så dårleg at utstillinga blei flytt opp til hestesenteret for dagen og alle hingstane blei mønstra innandørs i hallen der. Av nye innandørs aktivitetar for folk blei International corner for våre utanlandske gjester, med eiga velkomstmappe og informasjon ved Jenny Johnsen vel motteke. Avlsseminaret onsdagskvelden, med foredrag av Jenny Johnsen, Kari Anne Indrebø, Jonas Vevle og Vidar Heggheim, blei ein kjempesuksess, der godt over hundre stykke møtte. Denne fornyinga av hingsteutstillinga var heilt rett og med betre ver kan dette bli fantastisk i framtida! Talet på hingstar som blei synte på Nordfjordeid mai i 2013 var 29, på Nord-Norsk Hestesenter møtte ingen. Av desse møtande fjordhestane blei 13 hingstar vurderte som gode nok til å vera i avlen, ein frå eldste klasse, sju i mellomklassa og fem av dei yngste. Der blei delt ut heile tre kvite sløyfer, pluss fem blå og fem gule. I klasse 1a og 1b møtte til saman tre dyr, to andrepremierte hingstar, Frederik Skovå og Smedsmo Sivert og ein ukåra. Den danskfødde Frederik Skovå gjekk heilt til topps her, med kvit sløyfe og høge karakterar; med mellom anna 10 for lynne, 10 for kropp og 10 for skritt. Smedmo Sivert, derimot, mista premiegraden sin og måtte reise heim avkåra. Den ukåra nådde heller ikkje opp. I mellomklassa 2 a møtte dei åtte som hadde gjennomført årets utvida bruksprøve, pluss ein ukåra i klasse 2 b. Sju av testhingstane gjekk gjennom nålauga og fekk premiering, medan Myromsliens Askeladden og den ukåra ikkje blei avlsgodkjende. Ninjar og Kornvin Freidig, soneson og son av Frederik Skovå, fekk begge den gjeve kvite sløyfa medan dei fem andre; Rudsmo Robin, Augustus Solberg, Greven, Smedsmos Major og Søljo, altså fekk tredjepremie og blå sløyfe. Staselege Ninjar stod spiss på Eid i 2012 som treåring og gjentok bedrifta som fireåring, sjølv om han denne gongen hadde skarp konkurranse frå den flotte slektningen Kornvin Freidig, som hadde eit poeng meir på eksteriøret, men med beste utvida bruksprøve berga Ninjar spissplassen i år og. I ungdomsklassa, klasse 3, møtte 17 treåringar og fem av desse blei godkjende for avl i To vakre hingstar blei sette i kvalitet, begge søner av Svoras Isak, som sjølv vann treårsklassa tilbake i Spiss blei maskuline og typesterke Volls Birk, eigd av Even Myklebust. Toar i klassa blei oppsynte Rønning Gubben, eigd av Unni og Adrian Sørtømme, Børsa. Oppdrettarar av spisshingstane i 2013 er Preben Olesen, Danmark (Frederik Skovå, spiss kl. 1), Jan Even Myklebust, Ørsta (Ninjar, spiss kl. 2) og Stiftelsen Voll Gård, Trondheim (Volls Birk, spiss kl. 3). Den gjeve Dagens Hest-tittelen gjekk til Even Myklebusts tre år unge Volls Birk. Fyldigare premielister og referat frå utstillinga kan finnast i Fjordhesten 2/2013. Åse Ravndal

11 Premieliste - Nordfjordeid mai 2013 Klasse 1a: Hingstar 6 år og eldre 1. premie Frederik Skovå FJH 721 DK, l. brunbl. e. Pikant Halsnæs u. Ayoe Skovå ue. Orion Halsnæs. Oppdr. Preben Olesen, Danmark. Eigar: Stian Nesvik, Vigrestad. Mål: ,5-7,8. Høgstilt, lettbygd og langlagd hingst av meget god type. Passe djup og brei. Velansatt hals med god nakke. Meget god skulder og manke. God overlinje og bakpart. Føre bein med godt markerte ledd. Flå høver. Tåvid og noe skøytende bevegelser VF. Utmerket skritt og meget godt trav med god elastisitet. Lynne 10. Helse 9. Poeng: ( )-9,5(10-9)= pr. og kvalitet I. Klasse 2a: Hingstar fire og fem år 1. premie Ninjar , l. brunbl. e. Heros u. Løkling Ninrosa ue. Bjørktind. Oppdr. Jan Even Myklebust, Ørsta. Eigarar: Svein Erik Hafstad og Elisabeth Røst, Førde. Mål: ,6. Lettbygd, harmonisk hingst av svært god type. Middel lang hals. God skulder og manke. Velformet og meget godt kryss. Tåvid v.f. Ellers middels føre og velstilte bein. Gode høver. Svakt skøytande VF. Kort og spent skritt. Svært bra trav. Meget god utvidet bruksprøve, nummer 1 av 8 i årgangen. Lynne 10. Helse 9. Utv. brpr. 365,5 p. v. k. 8,5= nr. 1 i årg. Poeng: ( )-9(8-9- 9)=9. 1. pr. og kvalitet I. Kornvin Freidig , l. brunbl. e. Frederik Skovå u. Kornvin Tora ue. Torleiv. Oppdr. Olav Botnevik, Os. Eigar: Kjersti Annette Botnevik Jon Olav Botnevik, Os. Mål: ,5-7,3. Oppsynt, høgstilt og langlagt hingst av meget god type med godt hingstepreg. Vel ansatt og velformet hals. Noe steil skulder og kort manke. Meget god overlinje og bakpart. Tørre bein med velmarkerte ledd. Tåvid begge frambein. Moderat skøytande beinføring framme. Meget gode høver. Taktfaste, meget ledige gangarter. Lynne 8,5. Helse 9. Utv. brpr. 339 p. v. k. 7,9=nr. 3 i årg. Poeng: ( )-9(9-8-9)=9. 1. pr. og kvalitet II. 3. premie Greven , l. brunbl. e. Åsedølen u. Daysy ue. Keisar. Eigar og oppdr. Jonas Vevle, Lonevåg. Mål: ,0-8,1. Oppsynt hingst med godt fjordhestpreg. Pent hode. Velansett og velforma hals. God skulder med god skulderfriheit og god manke. Anstrengt lend, hellande kryss. Overbein begge frambein. Aksebrudd begge frambein. Korte koder med dårlig elastitet. Anstrengte bakkodar. Inntåa og aksebrudd VB. Trang beinføring. Stiv bakbeinsføring i skritt, koder over. Betre i trav. God framdrift. Lynne 10. Helse 7,5. Utv. brpr. 327,5 p - 7,6 v. k.=nr. 5 i årg. Poeng: 8-7-6( )-7(6-8-7)=7. 3. pr. Søljo , l. brunbl. e. Ask u. Engja Sølja ue. Fløgstad Lenar. Oppdr. Terje Jørgensen, Bybrua. Eigar: Runa Smedsmo, Lom. Mål: ,5-7,8. Langlagt hingst med pent hovud. Velforma hals. God muskulatur. Steil bog. Kort og rund manke. Flatt kryss. Inntåa begge frambein. Gode høver. Vegvinnande meget godt skritt. Ledig og godt trav. Lynne 9. Helse 8. Utv. brpr. 304,5 p. 7,1 v. k.=nr. 7 i årg. Poeng: 8-7,5-7,5 ( )-7,5(9-8-5)= 7,5. 3. pr. Rudsmo Robin , ulsbl. e. Elvar u. Rudsmo Tina ue. Lukas. Oppdr. Reidar Skubberud, Hærland. Eigar: Knut Skubberud, Båstad. Mål: ,5-8,3. Sterkbygd hingst av bra type. Kort nakke. Middels lang hals, med moderat underhals. God djupne. Godt muskelsett, noko hellande kryss. Føre, gode bein. Bra rørsler. Premierast grunna avstamming. Lynne 8. Helse 9. Utv. brpr. 302,0 p. - 7, 0 v. k.=nr. 8 i årg. Poeng: 7-7-8,5 ( )-7 (7-7,5-6)=7. 3. pr. Augustus Solberg , brunbl. e. Myklemann u. Oktavia Solberg ue. Fløgstad Bruse. Oppdr. Anveig Solberg og Reinert V. Skumsnes, Lonevåg. Eigar: Sigmund Nesvik, Vigrestad. Mål: ,5-7,7. Lågstilt, djup hingst av bra type. Vakkert hovud. Grov overgang hovud/ hals. Bredt ansatt hals. Sterk og god bakpart. Føre bein med godt markerte ledd. Overbein utvendig b.f. Svært gode høver. Jevnt godt skritt. Ledig, godt trav. Lynne 8. Helse 7,5. Utv. brpr. 308,0p. 7,2 v. k.=nr. 6 i årg. Poeng: ( )-8(8-8-7)=7,5. 3. pr. 11

12 Smedsmos Major , brunbl. e. Ronnjo u. Smedsmos Maia ue. Pera Gut. Oppdr. Johannes Smedsmo og Siv Irene Øyen, Vågå. Eigarar: Hanne J. Svendsgård og Jørn A. Svendsgård, Lora. Mål: ,5-8,0. Stor, mektig, maskulin hingst av bra? Pent hovud. Grov overgang hovud / hals. Bredt ansatt hals. God skulder og manke. God overlinje og bakpart. Gode vinkler. God dybde. God muskulatur i underlår/ overarma. Overbein b.f. Uttalt tåvid v.f. Føre bein. Gode høver. Skøytende beinføring v.f. Ledige og vegvinnande bevegelser. Velpresentert. Lynne 9. Helse 8,5. Utv. brpr. 342,0p. 8,0 v. k.=nr. 2 i årg. Poeng: ( )-9 (9-9-9)=7. 3. pr. Klasse 3: Hingstar 3 år Kåra Volls Birk , l. brunbl. e. Svoras Isak u. Daisi ue. Myklestaden. Oppdr. Stiftelsen Voll Gård, Trondheim. Eigar: Even Myklebust, Ørsta. Mål: ,6. Maskulin hingst av meget god type. Pent hode. Grov overgang hovud/ hals. Middels lang hals. Jevn, god kropp med god muskelsetting. Moderat tåvid BF. Noe små ledd. Kort skritt og aktivt, noe kort trav. Lynne 9. Helse 9. Bruk 9. Poeng: 9-8,5-7,5 ( )-7 (7-7-6)=8,5. Kåra, kvalitet I og DAGENS HEST. Rønning Gubben , l. brunbl. e. Svoras Isak u. Ragnhild ue. Åsedølen. Oppdr. Nils Haugen, Øksendal. Eigarar: Unni og Adrian Sørtømme, Børsa. Mål: ,5-7,3. Høgstilt, oppsynt hingst av god type. Velformet hals. God overlinje. Godt muskelsatt kropp, noe smalbygd. Tørre bein, med lite markerte ledd. Fransk VF. Lynne 9. Helse 9. Bruk 9. Poeng: ( )-7,5 (7-8- 6)=8. Kåra og kvalitet II. Opdals Ask , l. brunbl. e. Merinas Emil u. Rita Opdal ue. Frederik Skovå. Eigar og oppdr. Mari Vinjevoll, Ørsta. Mål: ,5-7,5. Oppsynt hingst av god type. Pent hode, grov overgang hode, hals. Rund manke. God overlinje og bakpart. Lite markerte ledd. Aksebrudd tåledd VF. Bra skritt. Lett, men kort trav. Lynne 9. Helse 9. Bruk 8. Poeng: ( )-7 (7-7-6)=7,5. Kåra. Nesviks Sebastian , l. brunbl. e. Selmer Frederikson u. Husvegline ue. Prydar. Eigar og oppdr. Stian Nesvik, Vigrestad. Mål: ,5-7,2. Lettbygd, langlagt hingst av bra type. Tungt hode. Velformet hals. Lang manke. Noe muskelfattig rygg. Velforma kryss. Umarkerte ledd. Tåvid HF. Bra skritt, meget ledig trav. Meget god løsmønstring. Lynne 8,5. Helse 8,5. Bruk 8,5. Poeng: ( )-8 (7-9-8)=7. Kåra. Severin , l. brunbl. e. Uno u. Botten Lill ue. Fjølestaen. Oppdr. Steinar Haugalien og Anne Kari Haugalien, Kvam. Eigar: Even Myklebust, Ørsta. Mål: ,5-7,8. Oppsynt, vakker hingst med godt hingstepreg. Pent hode. God frampart. Flat i overlinjen. Fransk frambeinsstilling VF og moderat x-beint. Rette haser. Noe kort, stivt skritt. Ledig trav. Lynne 9. Helse 9. Bruk 9. Poeng: 8-7,5-7 (6, )-7,5 (7-8-6)=7,5. Kåra. Testhingstane Fløgstad Odin e. Fattnes Jonas og Kamillas Tord e. Heros blei begge tekne ut av testen pga, haltheit. Dei har fått løyve for bruk i avlen i 2013, men må møte til bruksprøve i 2014 for eventuell vidare avlsgodkjenning. Forklaring på eksteriørpoenga: Raseype-kropp-bein (frambein-bakbein-høver-bevegelsens korrekthet)-rørsler (skritt-trav-galopp)= samla poengsum. Utvida bruksprøver Bruksområde Greven Myromsliens Ninjar Rudsmo Smedsmos Augustus Kornvin Søljo Askeladden Robin Major Solberg Freidig Ridning A T Kjøring A T Arbeidskjøring A T 8 8, ,5 Laushopping A T Kjøring i trafikk T Ridbarhet T Åtferd på stall T Heilskaps- A vurdering T 7,5 7 9, Lynne A T Total sum 327,5 334,5 365, ,5 Vekta karakter 7,6 7,8 8,5 7,0 8,0 7,2 7,9 7,1 A = Avslutningsdagen T = Testperiode 12

13 Bruken av hingstane 2013 Hingst Tal hopper Alder %vis bidrag Augustus Solberg 3 4 1,48 Balder Mann 4 5 1,97 Dalargutt ,97 Fjelltor ,42 Fløgstad Odin ,37 Gråggi ,42 Herman ,45 Hildmann ,49 Kneist ,99 Kornvin Freidig ,91 Leirdals Odin ,49 Lyngheims Grane ,49 Myklemann ,43 Nesviks Sebastian 8 3 3,94 Ninjar ,32 Nytuns Heiden 3 6 1,48 Opdals Ask 6 3 2,96 Reimar ,48 Rudsmo Robin 4 4 1,97 Rudsmo Råssar ,99 Rønning Gubben ,39 Sander ,99 Severin 9 3 4,43 Skraaruds Gråtass ,96 Smedsmo Major 4 4 1,97 Sofin ,49 Søljo 3 4 1,48 Sør Samiro 6 5 2,96 Terne Prins 1 8 0,49 Turbo Romeo 4 6 1,97 Veslefrikk Roman 6 6 2,96 Volls Birk ,91 Sum hopper 203 Sum hingstar 32 Fordeling av hopper mellom hingstene Snitt 6,34 hopper per hingst Årsmøtet 2010 vedtok å endre kontingenten på hovedmedlemer og utanlandske medlemer frå kr. 450,- til kr. 500,- med verknad frå Juniormedlemar står uendra. Kontingentsatsar og kontingenttypar: Hovudmedlem: Kr. 500,- Husstandsmedlem Kr. 100,- Juniormedlem (opp til 24 år): kr. 250,- Utanlandske medlemar (hovudmedlem) kr. 500,- Medlemskontingent Styret har ikkje framlegg om endring av gjeldande satsar på årsmøtet 2014, men gjer framlegg om kontingent på kr. 500,- for lokal-, distrikts- og fylkeslag frå og med

14 Viste fjordhester på utstilling og skue Unghestskue I 2013 ble det vist 141 unghester i alderen 1 til 3 år på unghestskuer på 21 ulike unghestjå eller kombinertutstillinger. 125 av disse fikk sløyfe (88,5 %). Dette er fortsatt en nedgang i antall viste unghester, sett i forhold til tidligere år. I 2012 var det vist 157 unghester, i 2011 ble det vist 184 unghester og i 2010 ble det vist 215 unghester. Hoppe og vallakutstillinger Det møtte i alt 81 hopper og vallaker på 15 utstillinger i løpet av 2013; av disse var 79 premiert (97,5 %). Det har da vært en liten nedgang i antall viste hopper og vallaker siden 2012 (95 viste), men oppgang i forhold til 2011 da det ble vist 75 hopper og vallaker. I 2013 ble det vist 8 vallaker i klasse 8 og 9, mot 6 vallaker i 2012 og 1 vallak i En av vallakene i 2013 ble premiert med 1. vallakpremie, dette var Florian, som tidligere har vært kåret som hingst var det første året med klasser for vallaker på utstilling. Avkomsbedømmelse og 1. premierte hopper Det ble delt ut fem 1. premier til hopper i Hoppene som fikk 1. premie var Birkelid Prinsessa i klasse 4 på utstillingen i Haugesund Bø Lerka i klasse 4 på utstillingen i Stryn Heidrid i klasse 5 under utstillingen på Stryn Lindeli Gulldåkka i klasse 5 under utstillingen i Lyngdal Finslands Norigo i klasse 4 under utstillingen i Seljord. I Nesbyen ble det vist en hoppe til avkomsbedømmelse. Dette var Engja Sølja, og hun fikk premiegrad A. Fjordhopper og vallaker møtt og premiert de siste 10 årene. År Tal på Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 og 9 Totalt utstillingar Møtt/ premiert Møtt/ premiert Møtt/ premiert Møtt/ premiert Møtt/ premiert Møtt/ premiert /16 15/15 42/35 33/33 106/ /27 20/20 59/55 31/31 137/ /28 16/16 40/33 32/31 117/ / /35 31/31 101/ /28 14/13 35/32 29/29 106/ /25 28/25 30/30 24/22 107/ /26 23/20 31/30 20/19 100/ /17 30/28 15/15 1/1 75/ /16 21/17 24/23 28/27 6/6 95/ /11 28/27 20/20 13/12 9/9 81/79 Fjordhopper og vallaker møtt og premiert i 2013 HOPPER VALLAKER Utstillingsstad Totalt Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 m p m p m p m p m p m p m p Nannestad* Fræna* Orkdal* Nesbyen* Voss* Nossum* Haugesund* Bodø* Tynset* Etne* Stav Stryn Lyngdal * Momarken * Seljord Sum

15 Avlsutvalget 2013 Leder: Jonas Vevle. Utvalgsmedlemmer: Even Myklebust og Katrine Haugaard. Varamedlem: Sigmund Nesvik. Utvalget har hatt to fysiske møter, et under NM på Nordfjordeid og et under Høstmøtet, samt 1 fysisk møte og 4 skypemøter sammen med arbeidsgruppen for fjordhest, som jobbet med utforming av de nye utvida bruksprøvene. Ellers har utvalget hatt kontakt via telefon og e-post. Viktige saker som har vært diskutert: Innstilling av dommere og kåringsnemd Tildeling av tilskudd til 3-årshingster og 3- og 4-års hopper. Avlsmidler for 2013 Inkonsekvens i dømming av avtegn på lyse farger Avlsstimulerende tilskudd Nytt tiltak for å prøve å stimulere til både avl og aktivitet i lokallag og distriktslag. Kriterier for å oppnå tilskuddet på kr er at laget har kjøpt lagshingst (3 eller 4-år) gjeldande år samt arrangert to Fokusunghestkurs. Tiltaket er vedtatt i styret og blir innført i Unghestfinale I 2013 ble det gjennomført unghestfinale i forbindelse med kombinertutstillingen på Voss. Målet var å premiere den beste unghesten i hver klasse. Hingster måtte ha sløyfe for å være kvalifisert, mens hopper måtte ha sløyfe og stå i kvalitet. Det møtte 15 unghester: tre 1-års hopper, seks 2-års hopper, fire 1-års hingster og to 2-års hingster. Nye utvida bruksprøver På Høstmøtet ble det annonsert at utvida bruksprøver slik den har vært fram til i dag er historie. Avlsutvalget har sammen med en arbeidsgruppe for NFL utformet et forslag til nye utvida bruksprøver, som siden har blitt diskutert på fellesgruppe, sammensatt av representanter for Norsk Hestesenter, avlsrådet ved NHS, Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og Landslaget for Nordlandshest/Lynghest. Det rettes en takk til arbeidsgruppen fra NFL som har jobbet med utformingen av nye utvida bruksprøver i tillegg til avlsutvalget bestod arbeidsgruppen av Kari Anne Indrebø, Gunnar Bruland, Vidar Heggheim og Therese Selle. Avlsutvalget v/katrine Haugaard Avlsfremjande midlar til bruk av 3-års hingst Norges Fjordhestlag ynskjer å styrkje bruken av 3-års hingst, for ved det å auke variasjonen av genar og korte ned generasjonsintervallet. Det vil vere gunstig for avlsframgangen og redusere innavlsfaren. Norges Fjordhestlag har søkt Norsk Hestesenter om avlsfremjande midlar til dette. Med atterhald om tildeling, vert lag tilslutta Norges Fjordhestlag og semin ved Norsk Fjordhestsenter AS oppmoda om å søkje støtte til bruk av 3-års hingst. Søknad vert vurdert ut frå ei geografisk plassering, for desentralisert fjordhestavl, breidde avlsmessig og bruk. Grunngjeven søknad vert å sende Norges Fjordhestlag innan kvart år. Ved manglande innmelding til Norges Fjordhestlag og Norsk Hestsenter med frist kvart år vedkomande bedekning, sal, o.l., kan avlsfremmande midlar reduserast eller haldast attende. Avlsfremjande midlar til 3- og 4-års hopper Følgjande retningslinjer vart vedtekne for tilskot til 3- og 4-års hopper: Etter søknad vert det gjeve tilskot til bedekning av 3-og 4-års, premierte hopper der eigar er medlem av Norges Fjordhestlag. Beløp blir fastsett ut frå tilgjengelege midlar det aktuelle året. Søknad vert å sende Norges Fjordhestlag innan 1. oktober. Avlsstimulerande tilskot Nytt tiltak for å stimulere til både avl og aktivitet i lokallag og distriktslag. Kriterium for å oppnå tilskotet på kr er at laget har kjøpt lagshingst (3 eller 4 år) gjeldande år samt arrangerer to Fokus Unghest-kurs. Vedteke i 2013, gjeldande frå

16 Fokus Unghest Årsmeldingen er en revidert utgave av årsrapporten som er oversendt NHS. Det er i hovedsak to endringer i søknader på kurs. Det første er at det nå oftere søkes om å arrangere flere moduler samtidig, det andre er at det oftere arrangeres endagskurs eller kurs som er delt over flere dager (også ukedager). Organisasjonsform 2013 Fokus Unghest gjennomførte en endring i det praktiske arbeidet med evaluering av innkomne søknader og rapporter i Arbeidet blei flytta fra arbeidsgruppa sine månedlige Skype-møter til en fortløpende tildeling utført av Norges Fjordhestlag sin sekretær. Denne følges opp av arbeidsgruppa. Kursmoduler 2013: Det er utvikla tre nye kursmoduler i 2013; rekruttering, miljøtrening og forberedelse til kuskesertifisering. Vi har i tillegg en avtale om samarbeid med Hest & Helse om utvikling av en modul for hest i helsearbeid, som dessverre er noe forsinka. Vi har videreført alle de tidligere kursmodulene. Størrelse på tilskudd for de ulike kursene er vanligvis 2.500,- per dag, som er uforandra fra i Nettside 2013 Fokus unghest har flytta over til ny plattform og har fått ny design. Arbeidsgruppa er fornøyd med ny leverandør og ny design og etter noen oppstarts-problemer opplever vi nå at sida fungerer godt praktisk. Da arbeidsgruppa ikke har funnet en person til å drifte nettsiden i det daglige er det bare kalenderen som oppdateres, men vi jobber med å få på plass en person som kan oppdatere med fagartikler og bidrag fra kurs. Omsøkte og innvilga kurs Det er innvilga støtte til 53 kurs og aktiviteter. For 2 av dem er det ikke utbetalt innvilga tilskudd. 8 av de 2 blei arrangert på slutten av 2013, slik at vi kan vente rapportering tidlig i Det er utbetalt tilskudd for 6 kurs som blei avholdt i 2012 og rapportert seint i 2012 eller tidlig i Økonomi Etter innstilling fra avlsrådet ved NHS, innvilga styret ved NHS ,- til Fokus Unghest av avlsmidlene til de tre små nasjonale rasene til felles tiltak i Derav utbetalt tilskudd ,- som er ,- mindre enn i Det ser ut til at i overkant av ,- er utbetalt til Fjordhestlag eller samarbeid med Fjordhestlag. Anni Dreyer Fladby Aktivitetsutvalet Aktivitetsutvalet har i 2013 jobba med forskjellege ting. Mykje av tida har vore brukt til å førebu seg til AEG som gjekk av stabelen ved Oslo Convention Center i februar i år, der vi viste fram dei tre norske hesterasane. Det har siste åra vore vanskeleg å få tak i NM-arrangørar, noko som har gjort at vi har brukt ein del tid på dette. Drammen Ridesenter har tatt på seg arrangementet, noko vi er veldig glade for. NM finn stad juli på Linnesvollen i Lier. Vi jobbar jamleg med statuttar og reglement. Vi gjorde lite endringar i samband med dette i Eit utval av personar frå NFL skal saman med FHI starte arbeidet med internasjonalt konkurransereglement for fjordhestar, då med tanke på Nordisk Meisterskap og Europameisterskap. Arbeidet med felles rankinglister har stoppa opp på grunn av finansiering. Norsk Hestesenter jobbar med alternative løysingar. Madsi Vinjevoll, leiar av aktivitetsutvalet 16

17 Markedsføringsutvalget Markedsføringsutvalget har i 2013 vært tre ganger Norsk Hestesenter sammen med de andre norske raseorganisasjonene og lært om merkevarebygging av professorer fra Norges Handelhøyskole. «Hvordan skal vi få bygget en merkevare - og hva er målgruppen?» var noen av mange temaer som ble tatt opp. Resultatet av møtene på Starum og en stor spørreundersøkelse ble presentert av NHH på Høstmøtet på Gardermoen. Norges Fjordhestlag har fått mye skryt for hvordan vi markedsfører oss i dag og arbeidet vi har lagt ned så langt. Disneyfilmen Frost har to fjordinger med og dette ble flott markedsført med fjordinger flere steder rundt i Norge på film-premieren. Dette ble gjort i samarbeid med Disney. Utvalget har arrangert en fotokonkurranse, hvor man fikk inn over 200 flotte bilder. De beste bildene blir offentliggjort og premiert i neste nummer av Fjordhesten. Dette er bilder som vi senere kan bruke i markedsføringen av fjordhesten. Utvalget har fått til en avtale med skipsreder Dan Odfjell, der de støtter oss økonomisk i Vi har inne flere søkander og satser på å få inn mer midler i For markedsføringsutvalget Aina Huseby Norges Fjordhestlags nettsider Antallet daglige besøkende på fjordhest.no har holdt seg noenlunde stabilt på ca 30 besøkende om dagen i Færre og færre besøker nettsiden, nå som facebook kan anses som primærkilden til informasjon. Dette er veldig synd, da ved å trekke folk til Norges Fjordhestlags nettside, enten ved å linke til artikler på fjordhest.no eller omtale av fjordhest.no kan være med på å øke folks bevissthet om arbeidet Norges Fjordhestlags gjør for fjordhesten og i videre rekke muligens også verve nye medlemmer. I 2013 har det som vanlig vært flest besøkende innom i juni, deretter juli og så i mai. Disse tre månedene er de mest aktive for fjordhestmiljøet, med hingsteutstillingen i mai og NM i løpet av sommermånedene. Desember er fortsatt den måneden færrest besøker fjordhest.no. Folk flest surfer på NFL sine nettsider mellom klokken seks og ti om kvelden, med en topp rundt kl. ni. Ny nettbutikk I november 2013 så en ny, oppgradert versjon av nettbutikken dagens lys. Den er laget i et system basert på Wordpress, en av de vanligste nettløsningene nå for tiden. Nettbutikken er utarbeidet av June Cecilie Horntvedt og Ingvild Rydjord Hansen i samarbeid med undertegnede, og har allerede bidratt til et godt salg av Norges Fjordhestlags fjordhestprodukter. Legg gjerne inn en bestilling du også! NFL på facebook NFLs facebookside blir flittig brukt til å klikke seg videre til artiklene på nettsiden. Administratorene til denne siden er de av styremedlemmene som er på facebook i tillegg til webmaster og sekretæren. Når fjordhest.no oppdateres vil det som oftest postes en melding om dette på NFL sin facebookside. Facebooksiden hadde ved årsskiftet over 1500 liker. Det er en økning på 500 i løpet av Fjordhestforumet Forumet hadde ved årsskiftet ca 1944 medlemmer som har skrevet over innlegg siden starten i mars Forumet er et hyggelig sted å være, og det viser seg å være en fin måte å holde seg oppdatert på hva som skjer i Fjordhest-Norge. Det må nevnes at facebook har tatt over mye av aktiviteten på forumet, og det skrives ikke så mye som det gjorde tidligere. Men det er sannsynligvis en naturlig utvikling i et informasjonsbasert samfunn. Forumet har ca 200 besøkende daglig. Som administrator på forumet fungerer Lucinda Bjørnset Reksten i tillegg til undertegnede. Moderatorgruppa består av Vilde Eggen, Anna Kristine Ramlet, Inger Grønntun, Lisbeth Strandum og Kristin Hermansen. Er det noe du lurer på, ta kontakt på fjordhest.no , Ingvild N. Sveen 17

18 NM for fjordhest 2013 Norgesmeisterskapet for fjordhest blei i år halde den juli i Nordfjordeid, Fjordhestens Mekka, og arrangørar var Eid Fjordhestlag og Eid Ride- og Køyreklubb. Arrangementet gjekk føre seg på anlegga til Norsk Fjordhestsenter og Stall Ivar Os. Fleirfaldige dugnadstimar låg bak og der blei mellom anna bygd ny 20 x 60 m ridebane, tre nye permanente maratonhinder og køyrebana på 40 x 80 m blei oppgradert og framstod som ny. Vestlandsveret framstod derimot ikkje som nytt, der var det same, gamle visa med ustabilt ver og ein god del regn. Heldigvis skein sola innimellom og letta på både humør og praktisk gjennomføring av konkurransane. Innsatsen frå både frivillege og arrangørar var framifrå og fortener stor takk. Sekretariatet hadde live-oppdatering av resultata og dette gjorde og sitt til at dette blei gode og spennande dagar for heile fjordhest- Norge. 103 ekvipasjar var påmelde og i praksis blei der då om lag nitti startande fjordhestar i og med at nokre hestar hadde fleire kuskar/ryttarar. Seniorvinnarar blei denne gongen Signe Hoff Johanssen og Mæhlums Argus frå Stange rideklubb, etter ein nervepirrande omgang på sprangbana siste dagen. Etter dressur og køyring hadde Sigrid Skorve Larsen og 2. premiehingsten Hermanto ei knapp leiing, men deira eine riv i sprangridinga gav altså siger og seniorgull til Signe Hoff Johanssen, som saman med sin Mæhlums Argus var feilfrie på sprangbana. Juniorklassa blei vunnen av Charlotte Lefdal og den 20 år gamle vallaken Festervikens Snorre, Eid Ride- og Køyreklubb. Ein populær heimesiger til ein ekvipasje som fleire gonger tidlegare har snusa på NM-tittelen og som endeleg fekk gull og meisterskapstittel etter feilfri hopping. Førde Køyre- og Rideklubb sitt andrelag tok laggullet denne gongen, laget bestod av Ingvild Natvik og Lunner Grom, Aud Jorunn Frøysadal og Bakkens Tord, Trine Lillestøl Paulsen og Fannemels Argon. Dei vann med 21 poeng framfor Førde sitt førstelag og Oslo og Akershus Fjordhestlags lag, som begge hadde 20 poeng. Oppdrettarar av NM-vinnarhestane er Per Mellem, Brumunddal (Mæhlums Argus, senior) og Ola Sellevold, Stend (Festervikens Snorre, junior). Oppdrettarar av hestane som vann lag-nm laget er K. Bakken/ Randi Elin Damsæter, Lunner (Lunner Grom), Nina Erichsen, Skei i Jølster (Bakkens Tord), Ola Rasmus Fannemel, Hornindal (Fannemels Argon). Hingsten med flest avkom til start var, som førre året, danskfødde Frederik Skovå. Han hadde fem søner og døtre til start under NM Medaljevinnarane går fram av oversikten nedanfor, fullstendig resultatliste kan finnast på og ein meir detaljert reportasje frå Norgesmeistenskapet 2013 kan lesast i Fjordhesten 3/2013. Åse Ravndal 18

19 Medaljevinnarar Senior NM Gull: Signe Hoff Johanssen og Mæhlums Argus, Stange rideklubb, 35 poeng. Sølv: Sigrid Elise Skorve Larsen og Hermanto, Oslo og Akershus Fjordh. lag, 31 p. Bronse: Sylvia Kallekleiv Langeland og Freddi, Stend og Midthordaland, 31 p. LA:3 dressurriding, MB maratonkøyring, 80 cm sprang, 11 startande. Junior NM Gull: Charlotte Lefdal og Festervikens Snorre, EID, 41 poeng. Sølv: Silje Stafsnes Bøyum og Dragar, TEFR, 37 poeng. Bronse: Idunn Høyland Espeli og Gorm Joblakken, Oslo og Akershus Fjordhestlag, 33 poeng. LB:3 dressurriding, MB presisjonskøyring, 80 cm sprang, 12 startande. Lag NM Gull: Førde køyre og rideklubb 2: Ingvild Natvik og Lunner Grom, Aud Jorunn Frøysadal og Bakkens Tord, Trine Lillestøl Paulsen og Fannemels Argon. 21 poeng. Sølv: Førde køyre og rideklubb 1: Maren Vevatne og Myrimann Nordgard, Harald Løtuftog Finslands Norgrima, Marthe Skarstein Fløtre og Årheims Gullen. 20 poeng. Bronse: Oslo og Akershus fjordhestlag: Idunn Høyland Espeli og Gorm Joblakken, Kristine Koller og Fossumbirken og Synne Torp Halvorsen og Østlies Kvitnos. 20 poeng. LA:3 dressurriding, MB maratonkøyring, 80 cm sprang, 7 startande. (Ved lik poengsum kjem den med best resultat i køyring først) Greinmeistrar Dressur Sigrid Skorve Lersen og Hermanto, Oslo og Akershus fjordhestlag LA:3 og LA:0, 7 plasserte, 26 deltakarar. Sprang Tone Kvaale og Rudsmo Dalmin, VAAD 80 cm og 1m, 3 plasserte, 6 deltakarar. Køyring Sigrid Skorve Larsen og Hermanto, Oslo og Akershus Fjordhestlag MB dressurkøyring, MB Maraton, MB presisjon, 2 plasserte, 8 deltakarar. Vinnarar BUF-klassane (Beste Unge Fjordhest) 5 år: Arn, 15 poeng. LB:3 dressurriding, LB maratonkøyring, 70 cm sprang, 5 deltakarar. 6 år: Bakkens Tord, 15 poeng. LA:3 dressurriding, MB maratonkøyring, 80 cm sprang (same krav som NM senior, men hesten kan ha ulike personar som ryttar/ kusk ved deltaking i BUF). 4 deltakarar. BUF for fireåringane gjekk ut pga. for få deltakarar. Meir utfyllande resultatlister finnast på NM2013 sine nettsider: 19

20 As Norsk Fjordhestsenter 2013 Strategiplan Norsk Fjordhestsenter har i 2013 gjennomført ein strategiprosess for selskapet. Bedriftsrådgjevingsselskapet Segel AS på Nordfjordeid har vore engasjert til å gjennomføre planarbeidet i lag med eigarane og tilsette. Forretningside: Norsk Fjordhestsenter skal fremme fjordhesten som nasjonal rase gjennom å gjennomføre nasjonale mål og strategiar innan avl og bruk av fjordhesten. Visjon: Norsk Fjordhestsenter er samlingspunkt for fjordhestfolket. Norsk Fjordhestsenter er det største og fremste kompetansemiljø på fjordhest, og har eit moderne nasjonalt anlegg. Talet på tilsette er dobla, og ein har nytta auken til nasjonale oppgåver for fjordhesten. Fjordhestrasen er i positiv utvikling. Prisnivået er dobla. Bedekningstala på landsbasis gjev over 200 fødde føl/år. Strategiplanen for perioden inneheld forretningsmodellar for dei viktigaste måla for nasjonale oppgåver knytt til rasen og kommersiell drift av NFHS. Det er utarbeidd tiltaksplan med prioriterte oppgåver for I tillegg til eige arbeid er strategiprosessen finansiert med eksterne midlar frå Nordfjord Vekst og frå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Samarbeidsavtale Dei tre nasjonale hestesentera Norsk Hestesenter, Norsk Fjordhestsenter og Nord - Norsk Hestesenter har siste året arbeidd med å få på plass ei samarbeidsavtale mellom sentera. Arbeidet starta i desember 2012 og avtalen er sluttførd og signert 26. august Avtalen er ei forpliktande samarbeidsavtale og skildrar samarbeid og rollefordeling knytt til dei nasjonale oppgåvene og korleis sentera i fellesskap skal sikre ei god utvikling. Avtalen tek utgangspunkt i utredninga av dei nasjonale hestesentera frå Handlingsplanen for dei nasjonale hesterasane utarbeidd av Norsk Hestesenter, Norges Fjordhestlag, Landslaget Dølehest og Landslaget for Nordlands / Lyngshest er eit viktig arbeidsdokument for vidare forsvarlig forvaltning av dei nasjonale hesterasane. For å gjennomføre denne planen er det naudsynt med ein god dialog mellom sentera, raseorganisasjonane og forskarmiljøa ved UMB/ NVH. Semin- og reproduksjonskurs I april arrangerte vi eit semin- og reproduksjonskurs for veterinærar som arbeider med reproduksjon på hest. Vi hadde foredragshaldarar frå Uppsala i Sverige, Dr. vet. Kerstin Danerius og Dr. vet. Lennart Søderquist i tillegg til stasjonsveterinær Torbjørn Nes Hjelle. Totalt var 18 veterinærar med på kurset, og teorien var på konferanseavdelinga på Nordfjord Hotell medan dei praktiske demonstrasjonane var på seminstasjonen på Norsk Fjordhestsenter. Det var gode tilbakemeldingar på kursopplegget då det ikkje er arrangert slike kurs andre stadar i Norge. Sverige, som har hatt årlige semin kurs dei siste 25 åra, hadde for få påmelde i år for gjennomføring. Difor deltok 3 svenske veterinærar på vårt kurs. Oppdrett- og unghestkurs Det vart arrangert oppdrett- og unghestkurs på Norsk Fjordhestsenter med Susan Hellum som kurshaldar november Susan har ein spisskompetanse på hest som er unik, og ho har gjort ein stor innsats for dei nasjonale hesterasane og for ponnirasane. Totalt var det 40 engasjerte personar som deltok på kurset, og det var tydelig at programmet, med blanding av teori og vurdering av eit stort tal fjordhestar, var interessant. Utvida bruksprøve for hingstar Det var totalt ti hingstar inne til utvida bruksprøve i år, og vi måtte leige inn stevneboksar til hingstane, for å få hingstestallen tilgjengelig til utvida bruksprøve. Årets test var ei utfordring for oss på senteret med omsyn til kommunikasjon og informasjon frå leiinga av testpersonellet. Avlssesongen På hingsteutstillinga i mai kjøpte Norsk Fjordhestsenter ny avlshingst. Det blei 4 år gamle Ninjar etter Heros under Ninrosa. Han blei beste hingst i mellomklassen og fekk 1. premie. På utvida bruksprøve gjekk det svært godt, og han fekk vekta karakter på 8,5. Det er ein trivelig hingst med godt lynne og det at sædkvaliteten er framifrå er viktig når ein driv ein seminstasjon. Vi hadde i tillegg eit samarbeid med Hol og Ål Fjordhestlag om 1. premie hingsten Kornvin Freidig. I vårstasjon hjå oss fekk han 6 hopper og han gjekk seinare i sesongen i slepp i Hallingdal. Det har vore om lag 30 hopper til hingstane våre totalt, og det er ein stor auke frå i fjor. Drektigheitsprosenten er god for begge hingstane. NM for fjordhest NM for fjordhest vart arrangert på Norsk Fjordhestsenter og Stall Ivar Os i perioden juli. Etter ein hektisk periode med planlegging og tilrettelegging var arenaen klar for dette store arrangementet, som engasjerer så mange. Meisterskapen opna med opptog, og det var eit vakkert syn med alle dei velstelte ekvipasjane på rekke og rad, først på travbana, vidare til oppstilling på bana på senteret med høgtideleg opning. Det verka som alle fjordhestar, ryttarar, kuskar, arrangørar og publikum hadde det fint desse dagane. Vi gratulerer seniorvinnar Signe Hoff Johannesen/ Mæhlums Argus og juniorvinnar Charlotte Lefdal/ Festervikens Snorre med sigeren samanlagt. Det var mange sterke kandidatar i begge klassene, og stor spenning om kven som trakk det lengste strået. Tilbakemeldingane på NM arrangementet har vore svært gode, og det må gjevast mykje ros til stemneleiinga og alle eldsjelene for god tilrettelegging og gjennomføring. Promoteringsfilm Norges Fjordhestlag og Norsk Fjordhestsenter har i samarbeid laga ein promoteringsfilm for fjordhestavl med bakgrunn i hingsteutstillinga og utvida bruksprøve på Nordfjordeid Filmen var ferdig rett før jul og vart lagt ut for sal. 20

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 18. oktober 2013, kl. 12.00-16.00 MØTELEIAR: STAD: REFERENT: INNKALLA: Møtt: Kjell Horten Norsk Hestesenter, møterom 2. etg. Elin Furrevik Kjell Horten, Åge

Detaljer

Njålsmerket April 2014

Njålsmerket April 2014 Njålsmerket April 2014 2 Fotograf bilde side 1: Anne- Lise Reiten, Fotograf føllbilde: Katrine Omvik Første nyhetsbrev Det er med stor glede at vi presenterer vårt første nyhetsbrev. Her vil dere finne

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2012 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 1. mai 2013,

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2014 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 29. april

Detaljer

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Styret har hatt 8 ordinære styremøter i løpet av året, utover dette holdt kontakt via telefon og e-post. Årets styre har bestått av: Leder Kristine Koller

Detaljer

HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007

HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007 HOPPEUTSTILLING I MØRE OG ROMSDAL SYKKYLVEN, 01. 09. 2007 Foto Arild Solberg Sykkylven Fjordhestlag 100 år 1907-2007 Sykkylven Fjordhestlag er det eldste fjordhestlaget i drift. Gjennom 100 år med store

Detaljer

Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude

Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 31.februar - 2. februar 2014 MØTELEIAR: STAD: INNKALLA: MØTT: Kjell Horten Hjerkinn Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. STYRET I 2007

ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. STYRET I 2007 BIRKELY MONJA N-96-2716 1. premie og nr 2 i kvalitet i Førde 2007 ÅRSMØTE TORSDAG 28. FEBRUAR 2008 på Horstad skule. SAKLISTE: 1. Val av møteleiar, skrivar og to til å underskrive møteboka 2. Godkjenning

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid Fokus unghest Fjordingen, dølahesten og nordlandshest/lyngshest får stadig sterkare konkurranse frå utanlandske rasar. Dei siste åra har vi hatt for låge bedekningstal innan fjordhesten. Dette skuldast

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: MØTELEIAR: STAD: MØTT: FORFALL: 29. juni, kl.20.30 Ole-Johan Dyste Telefonmøte Ole-Johan Dyste, Guro Hagen, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken,

Detaljer

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 138 148 160 17.5 6.

DOMMERRAPPORT. Mål (cm) Manke Bryst Pipe Kryss Kropp Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 138 148 160 17.5 6. DOMMERRAPPORT INDIVIDDATA Utstillingssted:Stav Dato: 21.04.2013 Kat.nr. 41 Hestens navn: Benson Klasse: 1b Rase: Nordlandshest/Lyngshest Reg. nr.: N-99-3605 Stamboknr: Mikrochipnr: 578050000024494 Kjønn:

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2010 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 4. mai 2011

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013

Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013 Resultatliste fra unghestskue og hoppeutstilling på Jarlsberg 2013 Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Haugestad Gulla Langlagt hoppe av god

Detaljer

7 8,8,7,7,7.5 3.pr. 7 7,7,6.5,7 3.pr

7 8,8,7,7,7.5 3.pr. 7 7,7,6.5,7 3.pr Kat.nr Navn Helhetsinntrykk Bruksprøver/egenskaper Resultat Premiering Kaldblods traver klasse 4 1 Bilill Oppsynt hoppe av god type. Edelt hode. 6 8,8.5,7.5,8.8 3.pr Velforma hals. Meget god overlinje.

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2009 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 5. mai kl

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Auditoriet, Sandviken sjukehus MØTETIDSPUNKT: 27.04.2017, kl. 12.15 14.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Svein Gjedrem Signy

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Postadr.: 9321 Moen Mobil: Bankforbindelse: Fokus Bank

Postadr.: 9321 Moen Mobil: Bankforbindelse: Fokus Bank 22.10.2013 Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo SØKNAD OM MIDLER TIL SEKRETARIATSFUNKSJON VED NNHS FOR NORDLANDSHEST/LYNGSHEST Om søknaden De tre raseorganisasjonene og de nasjonale

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Fjordhesten - allsidig sjarmør -

Fjordhesten - allsidig sjarmør - Fjordhesten - allsidig sjarmør - www.fjordhest.no Fjordhesten er både menneskevenn, arbeidskamerat og sportshest. Godt lynne, styrke og uthald kjenneteiknar rasen, og er med på å gjere fjordhesten til

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Referat frå tur til USA januar 2010.

Referat frå tur til USA januar 2010. Referat frå tur til USA januar 2010. Norsk Fjordhestsenter har eit godt samarbeid med fjordhestmiljøet i USA. Ein har gjennom mange år hatt kontakt med Phillp Odden om samarbeid og eksport av frosen sæd.

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 5/2015 Dato: 5. 6.12. 2015 Sted: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Caroline Bjørge, Hilde Hoddevik, Knut Mikkelsen, Gry Sissel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag 25.04 2017 kl. 13.00 Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Sak 01.17. Opprop og oppteljing

Detaljer

Oppsummering frå styreleiar

Oppsummering frå styreleiar Årsrapport 2013 Oppsummering frå styreleiar 2013 var årer då alt byrja. Foreninga Jordeplerock vart formelt stifta den 1. januar 2013, og frå den dato har ein vore i kontinuerleg arbeid og utvikling. Etter

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2014 Årsmøtet med fagdag blei halde på Solstad Hotell på Gol, 25. og 26. januar 2014. Laurdag 25. januar Stein Terje Moen frå Norilia, ullstasjonen

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer