Manglende forbrukerinfo: Elektriske forhandlere følger ikke krav om energimerking av hvitevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manglende forbrukerinfo: Elektriske forhandlere følger ikke krav om energimerking av hvitevarer"

Transkript

1 Manglende forbrukerinfo: Elektriske forhandlere følger ikke krav om energimerking av hvitevarer Kortrapport fra Greenpeace, mai 2003 Sammendrag Denne kortrapporten gjennomgår lovverket for energimerking av hvitevarer, oppfølgingen, ansvaret og resultater frabesøk i et tilfeldig utvalg butikker. Selv om ineffektiv bruk av elektrisk strøm til oppvarming av vann og bolig er det som bidrar mest til det høye norske strømforbruket, særlig om vinteren, trekker også elektriske apparater mye strøm. Det finnes store variasjoner mellom ulike modeller, uten at forbrukerne får informasjon. I følge norsk lov skal alle kjøleskap, kombiskap (med fryser), frysere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner som stilles ut til salg i Norge merkes med relativt energiforbruk (A-G-merking). Olje-og Energidepartementet er ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av dette EUdirektivet fra Denne undersøkelsen viser at et flertall elektriske utsalg ikke merker utstillingsvarene slik loven krever. Over halvparten av de undersøkte utsalgene hadde klart utilfredstillende merking. Hos disse var mindre enn en tredel av de utstilte apparatene merket. Fem av utsalgene hadde ett eller ingen energimerker tilstede i lokalet. Kun tre butikker og ett nettsted hadde meget god merking. Butikkenes oppfølging av merkekravet virket i de fleste tilfeller tilfeldig. To nettbutikker ble også kontrollert. Selv om Elkjøp kom relativt godt ut i undersøkelsen, og virker å ha en viss intern policy på området, sammenliknet med Expert og flere uavhengige utsalg, trakk en fullstendig mangel på energimerking i Kupplageret, Elkjøp-kjedens utsalg på Carl Berner i Oslo, kraftig ned på inntrykket. Merkingen i de fleste uavhengige butikkene er under enhver kritikk. Den beregnete forskjellen mellom kraftforbruket i dagens gjennomsnittlige elektriske apparater og de beste på markedet utgjør omlag 2,4 TWh i året, bare i Norge. Denne kraftmengden tilsvarer 70% av Oslohusholdningenes elforbruk i året, og vil med dagens kraftpris utgjøre en kostnad for husholdningene på over 3 milliarder kroner per år. Storparten av dette potensialet utgjøres av merkepliktige hvitevarer, resten er muligheten til å redusere elforbruket gjennom mer effektiv forbrukerelektronikk og miljøvennlig bruk av standbyfunksjonen. Greenpeace mener de elektriske forhandlerne som et minimum må følge loven og gi relevant forbrukerinformasjon om energibruk. Dersom loven ikke blir håndhevet og etterlevd, slik undersøkelsen indikerer, må Energiministeren alternativt innføre forbud mot alle ineffektive hvitevarer. Det er også grunn til å vurdere tilsvarende importforbud mot unødig strømsløsende modeller innen TV, video datautstyr og andre apparater. Hjemmel finnes i Produktkontrolloven. Samtidig oppfordrer Greenpeace til å kreve at energimerking uan blir presentert sammen med annen produktinformasjon ved reklame og annonsering. I dag er dette valgfritt, og gir et lite helhetlig inntrykk.

2 Lovvverket I følge norsk lov 1 skal alle kjøleskap, kombiskap (med fryser), frysere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner som stilles ut til salg i Norge merkes med relativt energiforbruk, på en skala fra A til G. Til merkingen skal det benyttes et eget standard fargemerke. Merket forklarer de relative forskjellene mellom kategoriene og angir apparatets spesifikke energiforbruk. Kravet om energimerking er gjeldende som norsk lov fra , som del av oppfølging av EU-direktivet om energimerking. Flere produktgrupper vil bli lagt til etter hvert, blant annet stekeovner, varmtvannsberedere, belysning og airconditionanlegg. Hensikten med forskriften er å gi forbrukerne mulighet til å velge mer energieffektive apparater. I følge loven skal enhver forhandler av disse produktene gi informasjon om apparatenes el-forbruk ved hjelp av en egen etikett på apparatene som blir stilt ut eller på annen måte budt fram for salg eller leie. Det er leverandørens oppgave å sørge for at merkelappene er tilgjengelige og inneholder korrekt informasjon. Kravet innebærer at det foreligger et lovbrudd hver gang en av de nevnte hvitevarene påtreffes for salg eller utleie uten denne svært tydelige fargemerkingen. Fra 1999 har merkeordningen ført til forbud mot import av kjøleskap og 1 Forskrift om angivelse av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger, implementering av EU-direktiv om Energimerking, i kraft i Norge fra , Senere er rammeforskriften oppdatert med egne særforskrifter for de ulike produktgruppene. Flere grupper vil bli lagt til etter hvert, blant annet stekeovner, varmtvannsberedere, belysning og airconditionanlegg. Forskriften er hjemlet i Produktkontrolloven. kjøl/frys kombiskap med energimerking lavere enn C, Det er OED som har ansvar for forskriften, dermed er det også departementet som har det formelle ansvaret for å følge opp merkeordningen. Ifølge OED har departementet delegert denne oppgaven til NVE. NVE har igjen delegert oppgaven med å kontrollere tester av apparatene til NEMKO, og gitt de regionale enøksentrene ansvaret for å påse at butikkene faktisk benytter energimerkene i tråd med loven. Når det gjelder reaksjoner mot overtredelse på forskriften, samt innstramming av kravene, har Departementet hjemmel i Produktkontrolloven til å ilegge bøter: "Forlig eller aktløs overtredelse av bestemmelsene i denne lov eller i forskrifter gitt med hjemmel i loven straffes med bøter." 2. Bøter har imidlertid ikke blitt ilagt i Norge, mens det har skjedd i Sverige. Metode Undersøkelsen om overholdelse av energimerking for hvitevarer ble gjennomført ved besøk hos forhandlere våren Vi besøkte 13 tilfeldig valgte elektriske forretninger i Oslo, samt to nettbutikker. Til tross for et relativt begrenset utvalg, har vi på bakgrunn av informasjon fra medlemmer og andre interesserte grunn til å anta at situasjonen ikke er bedre verken andre steder i Oslo eller i resten av Norge. Vi kontrollerte en del av funnene med telefonintervju, men fant at andelen merking ble angitt å være langt høyere ved spørsmål på telefon enn kontroll i butikk. 2 Lov om merking av forbruksvarer, 1981, 7, Se også 4 om Energieffektiviseringskrav, der det blant annet heter at Kongen kan faste maksimalgrenser for energiforbruk.

3 Potensiale Selv om ineffektiv bruk av elektrisk strøm til oppvarming av vann og bolig er den viktigste årsaken til det ekstremt høye norske strømforbruket, trekker også elektriske apparater mye strøm. Det finnes store variasjoner i strømforbruket mellom ulike modeller. Forskjellen i strømforbruk mellom et A og et C-merket apparat kan utgjøre flere hundre kroner i strømregning per år mens G-produkter selvsagt gir enda større tap. En rapport utført for FIVH (Rapport 5/99: Mange bekker små ) viser at energiforbruket til elektriske apparater i norske husholdninger (som kjøleskap, frysebokser, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner, TV, radio, video og datamaskiner) kan reduseres med mer enn halvparten hvis de mest energieffektive apparatene som finnes på markedet ble benyttet framfor gjennomsnittsproduktene. Kjøleskap og frysebokser er blant de apparatene som krever mest energi. Hvert år bruker norske husholdninger over 1500 GWh (gigawattimer) på å oppbevare mat og drikke kaldt. Hvis dagens norske kjøleskap hadde blitt erstattet med de mest energieffektive, kunne dette strømforbruket gått ned med 830 GWh, altså med mer enn en 50 %. Tilsvarende ville energiforbruket til vaske, oppvask- og tørkemaskiner blitt redusert med drøyt 550 GWh, om de mest effektive apparatene i denne produktkategorien ble benyttet. ennå ikke energimerking påbudt, og det er heller ikke nedsatt noe importforbud mot de mest ineffektive apparatene. For disse apparatene utgjør også standby-forbruket i tillegg en hel del, ettersom apparatene også trekker strøm når de står på standby. For enkelte apparater kan dette dreie seg om nesten like mye som når de er i bruk. I EU har man beregnet at standby-forbruket utgjør hele 10 prosent av det totale elforbruket. Bare for TV og videospillere i Norge har FIVH beregnet at standbyforbruket utgjør hele 200 GWh per år, dvs om lag 300 millioner kroner per år. Hvis en slår sammen de beregnete sparepotensialene for alle de elektriske apparatene, utgjør det over 2,4 TWh (terawattimer) i året. Denne kraftmengden tilsvarer 70% av Oslohusholdningenes kraftforbruk i ett år 4. Denne strømmen vil med dagens kraftpris, moms og nettleie utgjøre en kostnad for husholdningene på om lag 3 milliarder kroner per år, i tillegg til den reduserte miljøbelastningen. Dette betyr at hver husholdning kan spare flere tusen kroner i året på å velge riktig elektronikk. For forbrukerelektronikk, som radio, TV, video, spill, datamaskiner og liknende, er sparepotensialet også stort. Over 750 GWh kunne vært spart dersom vi kun benyttet de mest effektive apparatene på markedet. Sparepotensialet her utgjør hele 72 % av dagens forbruk 3. For disse kategoriene er 3 Tallene om sparepotensiale ved å velge de beste apparatene i ulike produktgrupper stammer fra FIVH-rapport 5/99: Mange bekker små.. Framtiden i Våre Hender, Privathusholdninger i Oslo hadde et forbruk i år 2002 på KWh, dvs 3,3 TWh, ifølge Siffer som avregner for Viken Energinett.

4 Resultater Fysiske utsalg: 13 forretninger kontrollert En kontrollrunde i 13 elektriske forretninger i Oslo viste at butikkenes oppfølging av kravet til energimerking er svært varierende og i de fleste tilfeller meget dårlig. På denne måten blir forbrukerne fratatt informasjon de har krav på etter loven, og sannsynligheten for å nå målet om at Norge skal redusere veksten i elforbruket blir redusert, ettersom man må anta at uinformerte kunder gjør andre valg enn de som vet om forskjellene i energiforbruk. Oversikten i Tabell 1 (neste side) viser at bruken av energimerking er mangelfull i de aller fleste butikker, til tross for at dette er påbudt ved lov. Fem utsalg utmerket seg i særlig negativ retning ved kun å ha ett eneste eller ingen godkjente energimerker i hele butikken. Disse selgerne la heller ingen vekt på energiforbruket ved kjøpssamtaler. Utsalgene til elektrokjeden Expert plasserte seg generelt lavt eller på midten av skalaen, med om lag 1/3 til 2/3 av apparatene merket i hver butikk. Det var store lokale variasjoner mellom de tre undersøkte utsalgene, og det virket som om merkingen var helt og holdent opp til de butikkansattes eget initiativ. Det trekker videre ned at flere av varene som var på salg i perioden ikke var merket. Når det gjaldt utsalgene for Elkjøp, virket det som om det var mer system i merkeordningen. I alle de tre besøkte utsalgene var mer enn 80% av alle de utstilte apparatene merket slik loven krever, med original, standard energimerkelapp. Ingen utsalg oppnådde imidlertid 100% i noen produktgruppe. Imidlertid ble det avdekket et grovt brudd på loven under besøk i Kupplageret, Elkjøp-kjedens utsalg på Carl Berner i Oslo. I dette separate utsalget selges hvitevarer som har stått til utstilling og andre varer med småfeil, til reduserte priser. I dette utstillingslokalet fantes det kun ett eneste godkjent energimerke, tilfeldig plassert blant ulike hvitevarer på billigsalg. Selgere i flere av butikkene tonet ned betydningen av energimerkingen, og la på spørsmål langt mer vekt på prisforskjeller enn på forskjeller i energiforbruk. Ingen av butikkene kunne fremskaffe noe grunnleggende informasjon om merkeordningen, ut over at A er best og de andre merkene indikerte høyere relativt energiforbruk. Alle selgerne i butikker som benyttet energimerket visste at A var bedre enn D, men få kjente til inndelingen, de prosentvise sprangene og hva dette vil utgjøre i brukskostnader over året. Selgerne hos Expert Colosseum og Expert Linderud framviste ved kundesamtaler særlig lite interesse overfor apparatenes energiforbruk, potensiale og energimerkeordningen. I mange utstilte apparater lå energimerket sammen med annen kataloginformasjon inne i apparatet. Dette indikerer at leverandørene i mange tilfeller følger opp kravet om å fremskaffe merkeinformasjonen, men at forhandlerne av ulike årsaker unnlater å merke produktene i butikken. Vi kontrollerte ikke riktigheten av produktinformasjonen. Imidlertid hevder et foreløpig notat fra SIFO at apparater som er merket med A ofte har holdt B-kvalitet. Dette åpner nok et behov for kontroll fra Departementets side.

5 Tabell 1: Oversikten viser i hvilken grad de undersøkte utsalgene benyttet energimerkeordningen, med karaktering iht. måloppnåelsen. Ingen utsalg oppfylte kravet fullstendig. Kjede, butikk, adresse Karakter Merknad Elkjøp netthandel M Alle produkter var merket, men nettsiden inneholdt ufullstendig informasjon om energimerkingen. Elkjøp Skøyen, Drammensvn. 159 M Om lag 90% av utstilte apparatene hadde påsatt energimerking. Elkjøp Carl Berner, Trondheimsvn. 113 hovedbutikk Elkjøp Storo, M M Om lag 90% av utstilte apparatene hadde påsatt energimerking. NB: Se egen merknad om kjedens kupplager Om lag 90% av utstilte apparatene hadde påsatt energimerking. Vitaminveien 7-9 Expert nettbutikk G De fleste hvitevarene på nett inneholdt opplysninger om energimerking. Energiklasse er ikke standard i deklarasjonen, og opptrer på ulike steder. For enkelte produkter fantes klassifiseringen ikke i det hele tatt på nettsiden. Ingen forklaring av klassifiseringssystemet. Expert Colosseum, Colosseum Senter Fagerborg Elektriske, Theresesgate 16 Expert Kalbakken, Trondheimsvn 405 Expert Linderud, Linderudsenteret Pettersen Elektro, Euronics, Universitetsgt 18 Teknisk Vakuum El, Sandakerveien 26 Frogner Elektrosenter, Nils Juels gate 29 Kjelsås Elektriske, Kjelsås (Elkjeden) Elektro + Aamo, Thv. Meyersgate Elkjøp Carl Berner, Trondheimsvn. 113 kupplager G G Ng Lg (30%) Lg (20%) Stryk Om lag halvparten av apparatene var merket. Svært lite kunnskap om merking i butikken Om lag halvparten av apparatene hadde energimerking. Minst ett apparat i hver klasse hadde merking, men bare om lag 30% av apparatene var merket. Enkelte apparater var delvis merket med løse A eller B- klistermerker uten farger eller forklaring. Om lag 30% av apparatene var merket, men ingen av fryserne. Svært lite kunnskap om merking i butikken Ingen frysere eller vaskemaskiner var energimerket. For øvrige produktgrupper varierte merking fra 15-60%. Selger hevdet at forskjellene var ubetydelige. Kun ett apparat var merket i hele butikken (kjøleskap). Stryk Kun ett apparat var delvis merket (vaskemaskin) apparater var utstilt. Stryk Ingen merkete apparater, utstilt. Hevdet på telefon at 85% av varene var merket. Stryk Ingen apparater merket tilfredsstillende. Stryk Kun ett energimerke i hele utsalget, blant utstilte hvitevarer. NB: Kupplageret er eget billig-utsalg hos Elkjøp Carl Berner.

6 Nettbutikker: To nettbutikker kontrollert Vi sjekket også nettbutikkene til Elkjøp og Expert, der man både kan skaffe seg informasjon om produktene, gå til nærmeste butikk eller kjøpe varene direkte på nettet. Undersøkelsen viste at nettbutikkene bare delvis inneholdt den pålagte informasjonen om energi- og ressursmerking. 14. De særskilte forskrifter skal inneholde bestemmelser som sikrer at potensielle kjøpere, før de kjøper et apparat, gjøres kjent med vesentlige opplysninger angitt på etiketten eller i opplysningsskjemaet. Dette gjelder hvor apparater frembys til salg, leie eller kjøp på avbetaling ved postordre, katalog eller på andre måter som innebærer at den potensielle kjøper må forventes ikke å få anledning til å se apparatet utstilt. Ettersom det er mulig å avgjøre kjøpet i de undersøkte nettbutikkene, innebærer det etter vår oppfatning at kjøper ikke må forventes å få anledning til å se apparatet utstilt på annen måte, på linje med postordrekjøp. Derfor må loven også forstår slik at all relevant produktinformasjon, inkludert pålagt energimerking og orientering om merkeordningen minst på høyde med den man må kunne forvente å få i vanlig butikk, er påkrevd også på netthandelssteder. Derfor er manglende energimerking og informasjon om ordningen på nettet i strid med loven. For alle de kontrollerte Elkjøp-produktene stod energimerkingen listet under informasjonslinken, sammen med spesifikt energiforbruk. En link fra begrepet Energiklasse fortalte at energimerkingen Angir om kombiskapet har høyt eller lavt strømforbruk, men linken oppgir ikke de prosentvise forskjellene, eller hva som er bra og hva som er dårlig. Informasjonen er etter vår oppfatning derfor mangelfull. I Expert-netthandelen var produktinformasjonen ikke så enhetlig listet, og energimerking manglet på flere av de kontrollerte apparatene. Det var ingen forklaring på begrepet. Mens Elkjøp.no med en porsjon velvilje kan sies å tilfredstille minstekravet, er dette ikke tilfelle for Expert.no. Forskjellen mellom netthandelsstredene gjenspeiler i noen grad ulikhetene i utsalgene. Den samme kritikken kan rettes mot reklamemateriell. Svært sjelden blir energimerking oppgitt i annonsering for reklamekampanjene der det lokkes med store tilbud. Dette medfører villedelse og lavere gjennomslag for forbrukerbevisstheten for energimerking Konklusjon Undersøkelsen denne rapporten bygger på, viser at el-forhandlerne ikke overholder loven om energimerking, og at OED med underliggende etater til nå ikke har gjort det som er nødvendig for å håndheve loven og sørge for at forbrukerne får nødvendig informasjon. Greenpeace mener at de elektriske forhandlerne som et minimum må følge loven og gi relevant forbrukerinformasjon om energibruk. Dersom loven ikke blir etterlevd, må Energiministeren alternativt innføre forbud mot alle ineffektive hvitevarer. Det er også grunn til å vurdere tilsvarende importforbud mot annen strømsløsende forbrukerelektronikk som TV, video og datautstyr av lav kvalitet. Hjemmel finnes i Produktkontrolloven, som må benyttes mer aktivt. Samtidig oppfordrer Greenpeace til å kreve at energimerking blir presentert i reklame, ikke bare ved butikkutstilling.

7 Tabell 2: Oversikt over tilstedeværelse av energimerking på hvitevarer i ulike butikker i Oslo, gjennomført uke 2, januar 2003, etter butikktype Kjede, butikk, adresse Infofolder 1. Elkjøp netthandel Meget kort, ikke angitt forskjeller 2. Elkjøp Skøyen, Kun fra de enkelte Drammensvn. 159 leverandører, som del av produktinformasjonen. Kjøleskap og Kombi skap Frys boks Vaske maski n Oppvask maskin JA JA JA JA JA Tørket romm el 9/10 9/10 9/10 9/10 9/10 Merknad 3. Elkjøp Carl Berner, Trondheimsvn. 113 hovedbutikk 4. Elkjøp Carl Berner, Trondheimsvn. 113 kupplager 5. Elkjøp Storo, Vitaminveien 7-9 Kun fra de enkelte leverandører, som del av produktinformasjonen. 9/10 4/5 4/5 4/5 9/10 Se egen merknad om kupplageret, eget lokale Ingen 1 av 4 NEI NEI NEI NEI NB: eget lokale, men billigdel av Elkjøp Carl Berner. Kun fra de enkelte leverandører, som del av produktinformasjonen. 9/10 9/10 9/10 9/10 9/10 Ryddig med svært mange utstilte apparater. 6. Expert nettbutikk Ingen informasjon om energimerkeordningen på nettbutikken. Ja, stort Ja, stort Ja, stort Ja, stort Ja, stort De fleste hvitevarene på nett inneholdt energimerking. Dette er ikke standard i deklarasjonen. Merket opptrer på ulike steder, og av og til ikke.

8 7. Expert Kalbakken, Trondheimsvn Expert Linderud, Linderudsenteret 9. Expert Colosseum, Colosseum Senter Uavhengige Utsalg 10 Pettersen Elektro, Euronics, Universitetsgt Teknisk Vakuum El, Sandakerveien Frogner Elektrosenter, Nils Juels gate Fagerborg Elektriske, Theresesgate Kjelsås Elektriske, Kjelsås (Elkjeden) 15 Elektro + Aamo, Thv. Meyersgate Ingen informasjon fra leverandør tilgjengelig, svært lav kunnskap hos ansatt om energimerking. 1/7 2/5 3/10 1/3 1/3 En del apparater var delvis merket med løse A eller B- klistermerker uten farger eller forklaring ¼ NEI 1/6 2/7 ½ (av to) ½ JA (en) ¼ (4/17) ½ (5/11) 3/5 Svært lite kunnskap om merking i butikken Ingen. 2/3 NEI 1/6 NEI 2/3 Uttalte at forskjellene var ubetydelige Ingen. NEI (- 1 av 20) Ingen. NEI NEI NEI (- 1) - ½ - ½ ½ ½ NEI NEI NEI NEI Kun ett apparat var merket i hele butikken (kjøleskap) Ingen NEI NEI NEI NEI NEI Ingen NEI NEI NEI NEI NEI NEI apparater utstilt, en merkelapp hang påklistret på siden av en vaskemaskin.

Kontroll av energimerking i butikker i 2004

Kontroll av energimerking i butikker i 2004 Oppdragsrapport nr. 13-2004 Engebret Rødningen Kontroll av energimerking i butikker i 2004 2 Kontroll av energimerking i butikker i 2004 3 Oppdragsrapport nr.13-2004 Tittel Kontroll av energimerking i

Detaljer

Kontroll av energimerking i butikker i 2006

Kontroll av energimerking i butikker i 2006 Oppdragsrapport nr. 15-2006 U.off.: Ofl. 5a Engebret Rødningen Kontroll av energimerking i butikker i 2006 2006 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) Postboks 4682 Nydalen, N-0405 Oslo Tlf: 22

Detaljer

ENERGIMERKE DETEKTIVER

ENERGIMERKE DETEKTIVER ENERGIMERKE DETEKTIVER Mål: Elevene skal vite hvor de kan finne informasjon om energibruket til et elektrisk apparat og er kjent med innholdet i energimerkelapper. Elevene skal vite hvilke fordeler de

Detaljer

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5%

STRØM TELLER! Aircondition og oppvarming 50% Oppvarming av vann 20% Belysning og små el. App. 10% Kjøling 8% Matlagning 4% Klestørk 3% Annet 5% STRØM TELLER! Mål: Beregne strømbehovet til de forskjellige elektriske apparatene. Forstå kwh og kunne regne ut strømforbruk/produksjon. Sette i gang tiltak for å redusere sitt eget strømforbruk. Generell

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Innst. S. nr. 282. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:84 (2007 2008)

Innst. S. nr. 282. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:84 (2007 2008) Innst. S. nr. 282 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:84 (2007 2008) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Mange bekker. Om strømforbruk og sparepotensial i husholdningsapparater. Framtiden i våre henders forskningsinstitutt.

Mange bekker. Om strømforbruk og sparepotensial i husholdningsapparater. Framtiden i våre henders forskningsinstitutt. Rapport nr 5/99 Mange bekker små Om strømforbruk og sparepotensial i husholdningsapparater Av John Magnar Haugen Framtiden i våre henders forskningsinstitutt Sammendrag Energiforbruket i norske husholdninger

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Energimerking & Energieffektivisering

Energimerking & Energieffektivisering Energimerking & Energieffektivisering Energi Norge 8. mars 2010 Gunnar Westgaard 8. mars 2010 Storyline Stange Energi SEEN Nordic Energimerking muligheter og utfordringer 8. mars 2010 Slide 2 Stange Energi

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger (energimerkeordningen)

Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger (energimerkeordningen) Oslo, 30.9.2009 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger (energimerkeordningen) Norges Naturvernforbund vil

Detaljer

Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter 2 2015 HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter 2 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter 2 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Norges vassdrags-

Detaljer

STANDBY STRØM I HJEMMET

STANDBY STRØM I HJEMMET STANDBY STRØM I HJEMMET Mål: Elevene er oppmerksomme på at elektriske apparater bruker strøm når de står på standby og skrur dem helt av når de ikke er i bruk. Elevene velger apparater med lavt standby-

Detaljer

Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012

Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012 Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012 Energibruk i bygg Norske bygg står for omtrent 40 prosent av den stasjonære energibruken i Norge. Dette tilsvarer om lag 80 TWh

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 94/2/EF. av 21. januar 1994

KOMMISJONSDIREKTIV 94/2/EF. av 21. januar 1994 14.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.48/00 23 KOMMISJONSDIREKTIV 94/2/EF av 21. januar 1994 om nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring Expert AS Postboks 43 1483 SKYTTA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1098-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Ellos Norway AS Postboks 210 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1399-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.ellos.no 1. Innledning

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på

Tilsyn med brukeromtaler på Stormberg AS Barstølveien 86 4636 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1422-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på http://www.stormberg.com/no/

Detaljer

Energisparing for deg som bor i leilighet

Energisparing for deg som bor i leilighet Leilighet Energisparing for deg som bor i leilighet Fremtidens energiløsninger gode å leve med LEILIGHET De 3 mest effektive tiltakene for deg som bor i leilighet 1. Installer varmestyringssystem 2. Bytt

Detaljer

Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger.

Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger. Til Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger. I det etterfølgende gis, på vegne av Norsk, kommentarer og uttalelser

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Ny forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter)

Ny forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) IE IA ++ ++ + Ny forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 45 2013 ENERG Y IJA IE IA IE

Detaljer

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite Energimerking av privatbolig Det du trenger å vite «Alle boliger og fritidsboliger over 50 kvm som skal selges eller leies ut må energimerkes» Hva er energimerking? Energimerking er en indikator på hvor

Detaljer

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet

Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Strømkunder på vandring? Forbrukernes mobilitet i strømmarkedet Arne Dulsrud SIFO Frode Alfnes SIFO og NMBU Statens institutt for forbruksforskning Bakgrunn Økende interesse for strømkundenes stilling

Detaljer

Mål: Få forståelse for hvor mange av våre daglige aktiviteter som bruker strøm. Identifisere måter å redusere strømforbruket på.

Mål: Få forståelse for hvor mange av våre daglige aktiviteter som bruker strøm. Identifisere måter å redusere strømforbruket på. EN DAG UTEN STRØM Mål: Få forståelse for hvor mange av våre daglige aktiviteter som bruker strøm. Identifisere måter å redusere strømforbruket på. Generell beskrivelse av aktiviteten: Energi spiller en

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på www.expert.no

Tilsyn med brukeromtaler på www.expert.no Expert AS Postboks 43 1481 HAGAN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1402-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på www.expert.no 1. Innledning Forbrukerombudet

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite Energimerking av privatbolig Det du trenger å vite «Alle boliger og fritidsboliger over 50 kvm som skal selges eller leies ut må energimerkes» Hva er energimerking? Energimerking er en indikator på hvor

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Avklaring av tema Hvilke erfaringer? Fra vår markedsføring Interne prosesser Kunders reaksjoner Forbedringer?

Detaljer

V2001-61 21.06.2001 Biltema Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon til prissamarbeid

V2001-61 21.06.2001 Biltema Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon til prissamarbeid V2001-61 21.06.2001 Biltema Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 - dispensasjon til prissamarbeid Sammendrag: Biltema er en nederlandsk eid (Otomigus) kjede som i Norden omsetter en rekke produkter

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

energimerking av boliger - slik gjør du det

energimerking av boliger - slik gjør du det energimerking av boliger - slik gjør du det energimerke? Energiattesten gir relevant informasjon om boligens energistandard for de som skal kjøpe eller leie og for huseieren selv. Energimerkingen vil over

Detaljer

Hvordan utnytte en energimerking av bygg og tekniske anlegg?

Hvordan utnytte en energimerking av bygg og tekniske anlegg? Hvordan utnytte en energimerking av bygg og tekniske anlegg? Muligheter og problemstillinger som byggeier bør være forberedt på. Hvordan sikre at merkeordningen bidrar til økt energieffektivitet? Tor Lindholt,

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Første forslag til energisertifisering av bygg Presentasjon OED

Første forslag til energisertifisering av bygg Presentasjon OED Første forslag til energisertifisering av bygg Presentasjon OED 13.05.2004 Enovas oppdrag Første forslag til sertifiseringsordning for nye og eksisterende bygg Hvordan de ulike ordninger kan innpasses

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Lys og varme gjennom 43 år: Energiforbruket i norske boliger fra 1960 til 2003 Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken

Lys og varme gjennom 43 år: Energiforbruket i norske boliger fra 1960 til 2003 Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken Lys og varme gjennom 43 år: Energiforbruket i norske boliger fra 1960 til 2003 Bente Halvorsen, Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken Det er en nokså vanlig oppfatning at norske husholdningers energiforbruk

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet

NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet NETTLEIEPRISER 2016 for næringsvirksomhet Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 2% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift 27% NEAS 46% Dette betaler du for NETTLEIE Norges

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days For Better Days Pb 7073 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2018 22 06.12.2011 Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Dir.tlf: 93 08 10 40 Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- ;:;;"ISKERIDIREKTØREN Bergen, 21.12.1976 LAa/MBM MJ::LOING FRA FISKERIDIREKTØREN """""""""""""uuu nooonnuøunnn J.93/76 Forskrifter for merking av ferdigpakkede fiskevarer for omsetning til innenlandsk

Detaljer

Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter

Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/ DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT ( a3 Bjørn Koll-Hansen Krabyskogen 2850 LENA Deres ref Vår ref Dato 03/01988-6 05.02.2007 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra Bjørn Koll-Hansen Det vises

Detaljer

Veileder. for energimerking nye personbiler

Veileder. for energimerking nye personbiler Veileder for energimerking av nye personbiler MODELL: LITER/100 KM G/KM. Forord Informasjon om merkeforskriften Denne veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Sandalsveien 71 A Postnr 4022 Sted STAVANGER Leilighetsnr. Gnr. 38 Bnr. 3319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2013-309860 Dato 06.04.2013 Eier Innmeldt av TVETERAAS OVE Tor Arve

Detaljer

FREMTIDENS ELKUNDER. Potensial for fleksibilitet på forbrukssiden. Monica Havskjold Seksjonssjef, Energibruk og teknologier (EE), NVE

FREMTIDENS ELKUNDER. Potensial for fleksibilitet på forbrukssiden. Monica Havskjold Seksjonssjef, Energibruk og teknologier (EE), NVE FREMTIDENS ELKUNDER Potensial for fleksibilitet på forbrukssiden Monica Havskjold Seksjonssjef, Energibruk og teknologier (EE), NVE GW EU har fokus på forbrukerfleksibilitet Stort behov for fleksibilitet

Detaljer

2010 det kaldeste året siden 1987

2010 det kaldeste året siden 1987 Nr. 2 2011 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft 2010 det kaldeste året siden 1987 Våren nærmer seg, men vi har fortsatt et stramt kraftmarked Din måleravlesning er viktig for riktig faktura Grønne Elsertifikater,

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Effektivitet mot nye høyder. Motorer til prosessformål med overlegen virkningsgrad

Effektivitet mot nye høyder. Motorer til prosessformål med overlegen virkningsgrad Effektivitet mot nye høyder Motorer til prosessformål med overlegen virkningsgrad «Vet du at i løpet av sin levetid kan en motor koste 100 ganger mer i drift enn den kostet i innkjøp? En høyeffektiv motor

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

REBOUND, PREBOUND OG LOCK-IN VED ENERGIEFFEKTIVISERING I BOLIGER. LITTERATURSTUDIE OG VIRKEMIDDELANALYSE.

REBOUND, PREBOUND OG LOCK-IN VED ENERGIEFFEKTIVISERING I BOLIGER. LITTERATURSTUDIE OG VIRKEMIDDELANALYSE. Oslo, 23. januar 2014 REBOUND, PREBOUND OG LOCK-IN VED ENERGIEFFEKTIVISERING I BOLIGER. LITTERATURSTUDIE OG VIRKEMIDDELANALYSE. v. Berit Tennbakk, THEMA Consulting Group Energiforbruk Estimert initialt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

Tilsyn med bestemmelsene i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet utført i region Oslo, Akershus og Østfold høsten 2009

Tilsyn med bestemmelsene i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet utført i region Oslo, Akershus og Østfold høsten 2009 Tilsyn med bestemmelsene i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet utført i region Oslo, Akershus og Østfold høsten 2009 Enkelt å velge sunnere 1. Sammendrag I Mattilsynets Etatsbudsjett

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

Annonsørene mister kunder på vei fra kundeavis til nett

Annonsørene mister kunder på vei fra kundeavis til nett Annonsørene mister kunder på vei fra kundeavis til nett Målsetting Målsetting med prosjektet: Få bedre innsikt i hvordan sammenhengen er mellom kundeaviser i postkassen og digital adferd. Med sistnevnte

Detaljer

Husholdningenes energieffektiviseringsinnsats. Knut H. Sørensen og Henrik Karlstrøm Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU

Husholdningenes energieffektiviseringsinnsats. Knut H. Sørensen og Henrik Karlstrøm Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU Husholdningenes energieffektiviseringsinnsats Knut H. Sørensen og Henrik Karlstrøm Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU Energieffektivisering et fata morgana? På dagsorden siden «oljekrisen» i

Detaljer

Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir

Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir Greenpeace poengberegning for fisk - og skalldyrpolicy Hvert spørsmål er forutsatt med et antall valg. Velg det svaret du synes passer best

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer

Bygninger og naturvern: Hva må til?

Bygninger og naturvern: Hva må til? Bygninger og naturvern: Hva må til? Lars Haltbrekken/Torhildur Fjola Kristjansdottir Leder/Energirådgiver Norges Naturvernforbund lh@naturvern.no, tfk@naturvern.no 20. november 2007 Energifrigjøring i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 09/1455

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 09/1455 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: S81 Arkivsaksnr.: 09/1455 BIOENERGI TIL KOMMUNALE BYGG I PRESTFOSS Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen gis fullmakt til sluttforhandle og inngå kontrakt

Detaljer

Oppsummeringsrapport: Forslag til endringer i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter

Oppsummeringsrapport: Forslag til endringer i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Oppsummeringsrapport: Forslag til endringer i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Endringer knyttet til måletoleranser i økodesign- og energimerkeforordninger og ny forordning

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Januar er tiden for store salg over nesten hele Europa. Men er januar egentlig den beste måneden for å kjøpe den nye vinterjakken? Eller burde

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Energiloven og energieffektivisering. Olje- og energidepartementet 11. oktober 2007

Energiloven og energieffektivisering. Olje- og energidepartementet 11. oktober 2007 Energiloven og energieffektivisering Olje- og energidepartementet 11. oktober 2007 Delutredningens mandat Begrepet energieffektivitet Drøfting av begrepet Ulike måleparametre skal beskrives Sammenligning

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Energimerkeordningen for bygninger Status Energimerkesystemet (EMS) Energidagene 2008

Energimerkeordningen for bygninger Status Energimerkesystemet (EMS) Energidagene 2008 Energimerkeordningen for bygninger Status Energimerkesystemet (EMS) Energidagene 2008 William Rode, NVE Energieffektivitet i bygninger 40 % av all energi brukes i bygninger (både Norge og EU) På tross

Detaljer

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007 Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag Trude Frydenberg 11. september 2007 Innhold - Opprinnelsesgaranterte strømavtaler Vi surfer på en klimabølge. Målet er at forbrukere skal ta i bruk opprinnelsesgaranterte

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

Innst. 290 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L ( )

Innst. 290 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L ( ) Innst. 290 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 99 L (2009 2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Inspeksjonsrapport fra butikkontroll med museog rottemidler (saksnummer 2016/9957)

Inspeksjonsrapport fra butikkontroll med museog rottemidler (saksnummer 2016/9957) Inspeksjonsrapport fra butikkontroll med museog rottemidler (saksnummer 2016/9957) Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Felleskjøpet Rogaland Agder, butikk 583 Organisasjonsnummer: Adresse:

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Mottatte spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget # 1 (Pr kl 12.30):

Mottatte spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget # 1 (Pr kl 12.30): Mottatte spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget # 1 (Pr. 3.4.2009 kl 12.30): Del I Konkurransegrunnlagets del 1 inneholder krav til hva tilbudet skal inneholde. Der savner vi et punkt som beskriver

Detaljer