Innstilling fra utvalget til vurdering av forbundets struktur og organisering (Organisasjonsutvalget)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling fra utvalget til vurdering av forbundets struktur og organisering (Organisasjonsutvalget)"

Transkript

1 Innstilling fra utvalget til vurdering av forbundets struktur og organisering (Organisasjonsutvalget) 1. Mandat og sammensetning På LLHs landsmøte 2011 ble det gjort følgende vedtak: Det nedsettes et utvalg som skal vurdere forbundets struktur og organisering, herunder foreslå: Tiltak for en konsekvent tredelt organisering gjennom lokallag, regionale lag og landsstyre samt oppgavefordeling og forholdet mellom disse Representasjon og nye valgordninger for landsmøtet med hensikt å gjøre disse mer representative Øvrige forhold som kan styrke de ulike organisasjonsledd Nødvendige endringer i forbundets lover som følge av disse strekpunkter Utvalget oppnevnes av landsstyret. Det tilstrebes en sammensetning hvor medlemslag fra ulike av dagens organisasjonsmodeller er representert. Innstillingen legges fram til neste landsmøte i På styremøte juni 2011 ble følgende oppnevnt: Jørg Eirik Waula (leder), Landslaget for lokalhistorie/rogaland Historielag; Geir Horrigmoe, Ofoten slekts og historielag; Hans A. Grimelund Kjelsen, Sogn kultur og historielag/fellesrådet for historielagene i Oslo; og Stein Arne Fauske, Sunnmøre Historielag. 2. Arbeid i utvalget Utvalget har hatt i alt 4 arbeidsmøter. En vesentlig del av arbeidet og diskusjon har foregått pr e post. Utvalget så tidlig behov for en bedre kartlegging av medlemslagene, med mer informasjon om medlemstall, økonomi og aktivitet. Det ble derfor sendt ut spørreskjema til alle historielag vi klarte å identifisere, uavhengig om de var medlemmer av LLH eller ei. Et sammendrag av disse opplysninger er tatt inn i denne innstillingen. 3. Landslaget for lokalhistorie status LLH er organisert som en landsdekkende organisasjon for historielag på lokalt og regionalt nivå i Norge. Pr var det i alt 393 medlemslag tilsluttet. Antallet lag har vært noenlunde stabilt de siste år, men likevel med en underliggende svak nedgang. Antallet medlemskap er nå ca Sekretariatet er lokalisert ved NTNU i Trondheim. Bemanningen ved inngangen til 2012 var i underkant av 2 årsverk. Årsbudsjettet for 2012 er på snaut 1.9 mill. kr. og statsstøtten var på kr Forbundet utgir to tidsskrifter «Heimen» og «Lokalhistorisk Magasin». Heimen hadde støtte fra Forskningsrådet i 2011, men har mistet dette i Opplagstallene for begge tidsskrifter er synkende, og ligger hhv. på og 3.000, herav hhv. 650 og 530 betalende. LLH ledes av et landsstyre på 7 medlemmer. 6 av disse velges av landsmøtet og representerer hver sin geografiske region. 1 representant oppnevnes av NLI. 1

2 LLH er medlem av Kulturvernforbundet sammen med 20 øvrige landsdekkende kulturvernorganisasjoner. Landsmøtet holdes hvert 2. år. Alle lokal og regionlag har rett til representasjon, men deltakelsen de siste år har vært svært ujevn geografisk. Antall deltakere har vært 50 60, mens det teoretisk kunne ha vært opp mot det tidoble. Medlemslagene fordeler seg slik på fylkene ( ): Fylke Medlemmer i Landslaget Regionlag med paraplyfunksjon* Historielag totalt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder 18 ** 23 Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark 9 17 Sum *Kolonnen viser fungerende regionlag. **Aust Agder og Vest Agder er begge organisert under Agder Historielag. 2

3 Som tabellen viser, er ca 2/3 av alle historielag i landet medlemmer i LLH. Medlemsandelen varierer en del fra fylke til fylke, men det er vanskelig å se noe spesielt mønster her. Det er opprettet fylkes /regionlag i halvparten av fylkene. Resultatet av historielagsundersøkelsen, nevnt under pkt. 2, var at i underkant av halvparten av lagene har svart på denne. Selv om svarprosenten er relativt lav, oppfatter likevel utvalget svarene som rimelig representative for hele historielagsfeltet. Hovedtrekkene kan oppsummeres slik: Opptaksområdet følger enten nåværende kommuneinndeling eller gammel kommuneinndeling/kirkesogn/bydeler. Medlemstallet i de enkelte lag er sterkt varierende, men gjennomsnittlig rundt pr. lag. Typisk kontingent er kr/år, men noe høyere dersom det er inkludert årbok/årsskrift. Lagene oppnår i liten grad årlig driftsstøtte fra sin kommune, og dersom de får slik støtte er det i mange tilfeller er det snakk om symbolske beløp. Flere lag oppgir at de får støtte til spesielle prosjekt. Det er en betydelig aktivitet med utgivelse av årboker eller årshefter. Meldings /medlemsblad utgis av noe færre lag. Store lag i sentrale strøk har som regel egne nettsider, mens svært mange av de øvrige mangler dette. En del nettsider er lite oppdaterte. i tillegg til tradisjonelle møter har mange lag historiske vandringer/turer. Lagene er opptatt av «lokale» saker og i mindre grad engasjerte i emner som dekker flere kommuner/region. Generell vurdering av LLH: LLH er den eneste landsdekkende organisasjon for historielag i Norge, men har betydelige svakheter: Meget svak offentlig støtte sett ut fra medlemslag/antall medlemmer. Lav kontingent fra lokalorganisasjonene (kr. 10 pr. medlem). Svakt bemannet sekretariat med små muligheter for bistand til medlemslagene. Lite reiseaktivitet med tilhørende svak kontakt mellom landsstyre/sekretariat og medlemslag. Ikke felles papirbasert medlemsblad som går til alle medlemmer. Til dels uklar organisasjonsstruktur med svakt regionalt/fylkesnivå. Svært lite representativt landsmøte. De to siste landsmøter hadde representasjon fra en brøkdel av medlemslagene. Flere fylker hadde ingen representasjon. Svak innflytelse på offentlige myndigheter (departement, kulturråd, riksantikvar mv.) Lite synlighet i media. Begge tidsskrift holder høyt redaksjonelt/faglig nivå. Mange historielag (> 200) har valgt å stå utenfor LLH, vanligvis med hovedbegrunnelse at de får lite igjen for kontingenten. Landsmøtene det siste tiår har jevnlig hatt disse tema oppe til diskusjon. De vedtak og endringer som har vært gjort, har i stor grad vært fragmentariske og har ikke gitt det ønskede løft. Vedtaket om etableringen av organisasjonsutvalget med tilhørende mandat må klart ses i lys av disse forhold. 3

4 4. Øvrige landsdekkende organisasjoner Utvalget har sett det som nyttig å kartlegge forholdene i en del andre landsdekkende organisasjoner: Fotballforbundet Speiderbevegelsen Røde Kors Den norske Turistforening Hageselskapet Fortidsminneforeningen Forbundet Kysten De elementer vi særlig har vært opptatt av har vært medlemskontingent/offentlig støtte, organisering (sentralt, regionalt, lokalt), demokratisk struktur (i hovedsak landsmøtet) og til en viss grad intern informasjon/medlemsblad. a. Fotballforbundet Organisasjon: Forbundet organiserer drøyt klubber og har ca aktive spillere og frivillige. Forbundstinget er NFFs lovgivende myndighet og øverste organ. Tinget møtes hvert andre år. Representanter fra medlemsklubber, kretsene (18 stk) og forbundsstyret har tale og stemmerett på tinget. Økonomi: Forbundet opererer med deltaker og serieavgift. Fordeles denne på antallet aktive spillere, blir dette et gjennomsnitt på kr Forøvrig utgjør inntektene fra medieavtaler og samarbeidspartene 70 % av et budsjett på ca 700 mill. kr. Administrasjon: Sentralt er det 50 årsverk, mens det regionalt er ca 100 årsverk. b. Norges Speiderforbund Organisasjon: Om lag medlemmar fordelt på 30 kretsar og om lag 500 grupper. Kretsane er av varierande storleik. Nokre på fylkesnivå, nokre fogderi og nokre for fleire fylker. Gruppene er representert på Kretstinget av gruppeleiar og ein representant pr. påbegynte 10 betalande medlemmar. Desse er valde av årsmøtet i gruppa (gruppetinget). Kretstinget er samansatt av kretsstyret, gruppeleiarar og dei valde representantane frå gruppene. Kretsane er representert på Speidertinget (Landsmøtet) av kretsleiaren og ein vald representant for kvar påbegynte 300 medlem i kretsen. Forutan delegatane frå kretsane, er medlemmane i speidarstyret delegatar ved årsmøtet. Samansetjinga av kretsstyret og speiderstyret er fastsett av vedtektene i NSF. Økonomi: Fakturering av medlemskontingent skjer frå NSF sentralt. 400 kr av kontingenten går til forbundet (om lag 50 % av dette er forsikring). Kretskontingenten kan vere inntil halvparten av forbundskontingenten. Gruppekontingenten vert fastsett av kvar einskild gruppe (gruppetinget). Årleg statsstøtte på om lag 2,5 mill. I tillegg kjem prosjektstøtte med varierande storleik. Administrasjon: Hovudkontor i Oslo med 12 årsverk. Publikasjonar: Medlemsblad Speideren, fire utgåver i året. 4

5 c. Røde Kors Organisasjon: Lokalforeninger, distriktsledd og landsforbund. Medlemskap tegnes i lokalforeningen, eventuelt direkte i distriktet dersom det ikke finnes lokalforening. Landsstyret består av president, 2 visepresidenter, 6 styremedlemmer samt ytterligere 4 (råd + ansatte). På landsmøtet møter bl a lederne av lokalforeningene samt distriktslederne. Økonomi: Kontingent kr. 300 pr. år. Denne utgjør en ubetydelig andel av inntektene, ettersom foreningen får store off. tilskott for sine hjelpeoppdrag både innen og utenlands. I tillegg kommer innsamlede midler. Administrasjon: Hovedkontoret i Olso har 58 stillinger. I tillegg kommer et betydelig antall ansatte i distriktsorganisasjonene. Publikasjoner: Det utgis medlemsmagasin 4x pr. år. d. Den norske Turistforening Organisasjon: I alt 56 selvstendige turistforeninger og turlag (40 lokallag). Medlemskap tegnes i den enkelte forening. 2012: medlemmer. Landsstyret består av leder + 11 styremedlemmer som velges på landsmøtet. På landsmøtet har foreningene 1 stemme for hver 500 medl. opp til 5.000, deretter 1 stemme for hver påbegynt Økonomi: Medlemskontingent , hvorav 60 % går tilbake til foreningene. Inntektene i 2010 var på drøyt 68 mill. kr., herav 25 mill. i medlemsinntekter og 19.6 mill. kr. i off. tilskudd. Nettbutikk. En rekke rabattavtaler for medlemmer. Administrasjon: 33 ansatte ved hovedkontoret i Oslo. Større lokalforeninger har også egne ansatte. Publikasjoner: Medlemsblad + sentral årbok. Enkelte lokalforeninger har i tillegg egen årbok. e. Hageselskapet Organisasjon: Sentralenhet i Oslo. 19 fylkeslag. Ca. 350 lokallag. Totalt antall medlemmer i landet: Ca personer. Alle 19 fylker avholder representantskapsmøter, der to personer velges til årsmøtet, sentralt. Lik stemmerett for alle, inklusive alle styremedlemmer, sentralt. Årsmøtet avholdes forskjellige steder over hele landet. Økonomi: All kontingent fra det enkelte medlem innbetales til sentraladministrasjonen, for tiden kr Totalt ca. kr. 12, 0 mill. 10 % refunderes tilbake til fylkesleddet til videre fordeling eller bruk etter ønske. Refusjonsbeløpet er gjenstand for en viss vekting i favør av nordlige fylker. Offentlig årlig støtte med kr fra Landbruksdepartementet. Sentralenheten dekker alle møteutgifter for delegatene til årsmøtet. Administrasjon: 11 lønnede, fast ansatte i sentralenheten i Oslo. Styrevervene er basert på frivillighet og er ikke avlønnet. Både sentralt og fylkesledd er serviceorgan for medlemmene. Hvert fylke utgir et årlig programhefte om alt som skjer i lokallagene og fra fylkesleddet. Norsk Hagetidende og andre publikasjoner. Nettet vil i økende grad tas i bruk overfor medlemmene. 5

6 Publikasjoner: Norsk Hagetidend, 10 utgaver pr. år, til alle medlemmer. Nettbutikk/Bokhagen, bøker til medlemspris, noe redusert i forhold til ordinære priser. f. Fortidsminneforeningen Organisasjon: Sentral enhet med 21 fylkeslag, tilnærmet. Noen få lokallag under fylkeslagene som ikke har organisasjonsmessig betydning. Totalt antall medlemmer: Ca personer. Årlig representantskapsmøte der fylkeslagene stemmer i henhold til størrelse, økende for hvert 200 medlem, begrenset oppad til 10 delegater for hvert fylke. Økonomi: Kontingent kr. 330 (430) pr. person som betaler direkte til hovedadministrasjonen, totalt ca. kr. 2,6 mill. Nær halvparten av kontingentinnbetalingen tilbake til fylkeslagene. Resten dekker administrasjonsutgifter. Offentlig støtte fra Miljøverndepartementet, ca. kr. 3,8 mill. Administrasjon: 10 ansatte med generalsekretær. Årbok og tidsskrifter/hefter til medlemmene. Kontingenten betales inn til sentralenheten. Publikasjoner: Fortidsvern, 4 utgaver pr. år, til alle medlemmer med kontingent kr Årbok til medlemmer med kontingent kr g. Forbundet Kysten Organisasjon: Sentral enhet i Oslo. Ca. 120 kystlag. Totalt antall medlemmer ca Tidligere hadde man fylkesledd, men gått bort fra dette fordi sentralenheten ville ha direkte kontakt med lokallagene. Landet likevel delt i 10 fylkesregioner, men dette har ingen formell betydning. Landsmøte annethvert år. Hvert kystlag en stemme, pluss styret sentralt. Landsmøtet avholdes forskjellige steder i landet. Støtteordning ved fremmøte, slik at hver delegat betaler maks kr , resten av reise og opphold dekkes av Forbundet, anslått til ca. kr Økonomi: Kontingenten betales av alle medlemmer til sentralleddet, kr. 400, pluss eventuelt kr. 50 pr. familiemedlem. Totalt ca. kr. 3,2 mill. Refusjon til hvert kystlag med kr. 150 pr. medlem, (50 familiemedlemmer), total refusjon ca. kr. 1,0 mill. Offentlig støtte med kr. 2,8 mill. fra Miljøverndepartementet. Varierer etter formell, antall medlemmer/kontingentstørrelse/fylkesandeler. Administrasjon: Sentralenhet med 7 ansatte. Tidsskrift og informasjon sendes direkte til det enkelte medlem. Sentraladministrasjonen forestår all kontingentinnkrevning fra medlemmene og regnskap i den forbindelse. Fagseminar annet hver år når det ikke er landsmøte. Publikasjoner: Tidsskriftet Kysten, 5 utgaver pr. år, til alle medlemmer. Generell vurdering: De organisasjoner som er referert her, er alle store og landsdekkende med god geografisk spredning. Flere av dem er betydelige samfunnsaktører og oppnår regelmessig god mediedekning. Fellestrekk for dem er: Godt utbygd sekretariat/hovedkontor lokalisert i Oslo. 6

7 Forholdsvis konsekvent organisering med oppbygging på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Klar oppgavedeling mellom de ulike organisasjonsledd. Foreningene oppgir å ha representative landsmøter. Gjennomgående solid økonomi med betydelige offentlige tilskudd. Årskontingent kr pr enkeltmedlem. Sentral kontingentinnkreving. Tilbakeføring av deler av kontingent til lokalledd. Varierende innslag av sponsorer/samarbeidsavtaler, men for enkelte utgjør dette betydelige beløp. Medlemsblad og til dels utgivelse av årbok fra sentralt hold. 5. En framtidig historielagsorganisasjon Generelt På bakgrunn av det som er referert foran, må LLH karakteriseres som en konservativ organisasjon, i den forstand at det er sterk skepsis til endringer i organisasjon og tilhørende lovverk. Dette er et gjennomgående trekk fra landsmøtene det siste tiår. Tilsvarende har det også vært stor motstand mot selv små økninger av medlemskontingenten. Situasjonen kan oppleves nokså inkonsekvent: På den ene side argumenteres det med at medlemslagene får lite igjen for sitt medlemskap. Men på den annen side er det generell uvilje mot å gjøre organisatoriske endringer samt å heve kontingenten for å endre denne situasjonen. Det er ved flere anledninger hevdet at mange lag vil melde seg ut dersom kontingenten økes. Dette har skjedd for noen få av de største medlemslagene (opp mot medlemmer). Likevel er erfaringen at få øvrige lag har meldt seg ut med økonomi som begrunnelse. LLH står nå foran et strategisk veivalg. Enten må man bygge opp en effektiv organisasjon tilpasset lokallagenes behov parallelt med at økonomien styrkes vesentlig eller man kan fortsette i samme spor som nå med synkende medlemstall og tilhørende svak økonomi. Ved vurdering av LLH opp mot øvrige landsdekkende frivillige organisasjoner vil dette utvalget gi følgende anbefalinger: 5.1 Sentralt ledd Hvorfor har historielagene valgt å organisere seg i en landsdekkende organisasjon? Av formålsparagrafen går det fram at det sentrale ledd har følgende oppgaver: Organisere samarbeidet mellom historielagene og være bindeledd mellom disse. Arrangere kurs/seminar på nasjonalt og regionalt nivå. Være «lobbyinstans» overfor politikere og sentrale myndigheter. Koordinerer arbeid på nasjonalt nivå (eks. Minneinnsamlingen). Være konsulent og rådgiver overfor regionale og lokale ledd vedrørende organisatoriske saker. Drive reiseaktivitet ved besøk i regionale og lokale lag. Gi ut publikasjoner. 7

8 Drive informasjonarbeid overfor underliggende ledd samt enkeltmedlemmer. Dette skjer i form av tradisjonelle skriv til medlemslag, men etter hvert også med aktiv bruk av hjemmesider og sosiale medier. Legge til rette for lokalhistorisk forskning og bistå medlemslagene med å holde et godt faglig nivå. Disse oppgaver drives i varierende eller for liten grad i dag, og en økning er helt avhengig av en styrking av sekretariatet både personellmessig og økonomisk Regionale ledd Det regionale ledd skal være et mellomledd mellom lokalforeningene og det sentrale sekretariatet. Arbeidsoppgavene regionalt bør likevel bestemmes lokalt. De best utbygde regionale organisasjoner (f eks Agder og Rogaland) har lønnet organisasjonssekretær, er kontaktledd overfor fylkeskommunen og får økonomisk støtte derfra, gir ut medlemblad, årbok og andre relevante utgivelser (historieverk, kildeskrifter), arrangerer seminar/kurs på regionnivå, drifter felles nettsider, vedlikeholder medlemsregistre, foretar innkreving av medlemkontingent på vegne av noen lokallag, avgir høringsuttalelsertil fylkeskommunen, osv. Andre regionale ledd har en løsere struktur, for eksempel Oslo, hvor det arrangeres kontaktmøter mellom lokallagene 2 ganger pr år. Fokuset skal generelt være service overfor lokallagene. Miljøverndepartementet endret i 2012 reglene for tilskudd til landsdekkende organisasjoner innen sitt ansvarsområde. Et av de nye kravene er at organisasjonen må være representert på tre nivåer: nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette har bl a medført at Fortidsminneforingen er i ferd med å omstrukturere seg etter de nye reglene. Tiltak: Utvalget mener det bør etableres regionale ledd i de områder hvor dette ikke finnes i dag. Det naturlige geografiske opptaksområde vil ofte være et fylke, men for enkelte fylker vil en regioninndeling være mer naturlig. LLH tar initiativ til den videre organiseringen. Det er i dag etablert fylkes /regionlag følgende steder: Østfold, Oslo, Gudbrandsdalen i Oppland, Agder, Rogaland, Hordaland, Sør Trøndelag og Troms. Utvalget fremmer følgende forslag til region/fylkesinndeling hvor dette ikke er etablert: Det etableres fylkeslag for følgende fylker: Hedmark, Vestfold, Telemark, Nord Trøndelag og Finnmark. Det etableres øvrige regionlag etter følgende inndeling: Akershus Romerike og Follo, Oppland Sør Oppland, Buskerud Hallingdal og Drammen/Lier/Ringerike, Sogn og Fjordane Sogn, Nordfjord og Sunnfjord, Møre og Romsdal Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, Nordland Ofoten/Lofoten/Vesterålen, Salten og Helgeland. 8

9 5.3. Gjennomgående medlemskap I dag kan lokallag både tilmeldes regionlag (hvor dette finnes) og direkte til LLH. Det finnes derfor både lag som har begge organisasjonstilknytninger og lag som kun er knyttet til det sentrale ledd. LLH Regionlag Lokallag Lokallag Gjeldende lover for LLH forutsetter imidlertid automatisk kobling mellom de ulike medlemskap ( 4), slik at lokallag som tilmeldes regionlag automatisk blir medlem av LLH og tilsvarende ved å melde seg direkte inn i LLH også medlem av det aktuelle regionlag (dersom slikt finnes). Landsstyret kan vedta unntak fra denne ordning, og Fellesrådet for Oslo er kommet inn under denne bestemmelse. Undersøkelsen blant lokallagene viser klart at lovverket (jf. 4) ikke er oppfylt når det gjelder gjennomgående medlemskap. Det er mange eksempler på lag som er direktemedlem av LLH og som ikke er medlem av aktuelt regionlag hvor dette er opprettet. Tilsvarende gjelder også hvor lokallag har meldt seg inn i regionlag, men ikke inn i LLH. Gjeldende lovparagraf på dette punkt er muligens noe uklar, men uansett har det ikke skjedd ytterligere oppfølging fra verken landsstyret eller sekretariatet for å avklare situasjonen. Det må gjøres et valg: a. enten stramme inn på den måten at direktemedlemmer i LLH også oppfyller sine forpliktelser overfor regionlag hvor dette finnes, og på samme måte at alle medlemmer i regionlag blir tilmeldt LLH b. eller akseptere dagens ordning med frivillig tilhørighet til de ulike organisasjonsledd, men da med den konsekvens at vedtektene endres tilsvarende Ved å stramme inn medlems og organisasjonsforholdene kan en trolig miste noen medlemmer både lokalt og regionalt. Utvalget har delt seg i to i denne sak: Waula og Horrigmoe ønsker å opprettholde dagens ordning, med den konsekvens at ryddes opp i samsvar pkt. a. ovenfor. Fauske og Grimelund Kjelsen går inn for ordningen under pkt. b. og fremmer forslag om endring av 4, ved at nåværende bestemmelse om styrets fullmakt til å gjøre unntak strykes og erstattes av følgende: «Regionleddet innrømmes likevel rett til å innlemme lokallag hos seg som ikke ønsker medlemskap i Landslaget.» 5.4. Valg av representanter til landsmøtet Etter nåværende vedtekter kan alle lokal og regionlag sende representanter til LLHs landsmøte. Som nevnt har representasjonen vært svært skeiv geografisk og således lite representativ. 9

10 Utvalgets flertall (Waula, Fauske og Grimelund Kjelsen) foreslår å legge valg av utsendinger til (års)møter i det regionale ledd. Hvor det ikke er etablert regionlag, avholdes egne valgmøter. Dette arbeidet må koordineres av sekretariatet.ut fra det samlede medlemstall i regionen foreslås 1 delegat pr. påbegynt medlemmer. Begrunnelsen for dette er å øke interessen for valgene samt å sikre at flest mulig fylker/regioner blir representert. Horrigmoe ønsker å opprettholde dagens vedtekter. Alle organisasjonsledd må likevel ha mulighet til å sende observatører (møte og talerett) til landsmøtet. Ideelt sett bør det også være en ordning med reisestøtte. Av økonomiske grunner er det ikke mulig å innfør dette nå. Inntil videre bør det vurderes ordning med reiseutjevning, dvs. slik at kostnaden for hver delegat blir lik uavhenging av landsmøtested. Inntil videre må kostnadene ved landsmøtedeltakelse håndteres av det enkelte fylkes /regionlag. I strategiplanen for er det foreslått overgang fra to årlige landsmøter til årsmøter. Inntil videre vil utvalget ikke gå inn for en slik endring, vesentlig av økonomiske årsaker Økonomi økning kontingent/økning statstilskudd LLHs svakeste ledd er økonomien. Denne hindrer de aller fleste oppgaver som et sentralt ledd naturlig må utføre. Det begrenser reiseaktivitet, kontakt med region og lokallag, kurs og seminar, mulighet for utgivelse av publikasjoner, osv. På den ene side må statstilskuddet økes vesentlig. Pr. i dag mottar LLH under 0.5 mill. kr pr år. Sammenliknet med tilsvarende organisasjoner burde statsstøtten vært flere millioner. Dette er en hovedoppgave som både landsstyre og sekretariat fortsatt må gi høyeste prioritet framover. I tillegg arbeider Kulturvernforbundet med parallelle saker for flere kulturvernorganisasjoner, men like fullt er det LLH som har svakest uttelling i forhold til størrelse. I denne sammenheng er det en vesentlig oppgave å dokumentere all aktivitet i historielagene overfor sentrale myndigheter. Sammenliknet med andre organisasjoner har historielagene lave kontingenter, både på lokalplan og ikke minst mot det sentrale ledd. Lokallagskontingenten er som nevnt i gjennomsnitt kr Kontingenten til LLH er kr. 10 pr. medlem pr. år. Beløpene i historielagene ligger langt under det nivå andre større frivillige organisasjoner oprerer med. Mange lokallag er faktisk i den situasjon at den kompensasjon de oppnår for merverdiavgift gjennom LLH overstiger den kontingent de betaler. Selv om medlemskontingenten samlet sett nå er nesten dobbelt så stor som statsstøtten, må det påregnes en markert økning i kontingenten framover. Forslag fra Grimelund Kjelsen: Det bør innføres et tak på kontingenten på kr pr. lokallag. Dette begrunnes med at en uten kontingenttak kan store, velfungerende lag det er ønskelig å ha som medlemmer, gå tapt. For øvrig kan samlet kontingenttilgang reduseres uten et slikt tak. Utvalget foreslår at bidraget til LLH økes jevnlig de neste år, men uten at dette utvalget vil ta stilling til konkrete kronebeløp. 10

11 5.6. Medlemsblad til alle enkeltmedlemmer Lokalhistorisk Magasin har utviklet seg til et tidsskrift som fyller de fleste kriterier for fulldistribusjon til alle medlemmer. Det er godt egnet til synliggjøring av historielagenes aktivitet og kan også bidra til økt kontakt mellom lokallag og med medlemmer. En fulldistribusjon til alle medlemmer forutsetter bl a sentralt medlemsregister samt en høyere kontingent for å dekke kostnader ved trykking og forsendelse. Utvalget anbefaler at det åpnes for prøveordninger hvor lokal og regionlag kan få til separate abonnementsløsninger selvsagt mot utgiftsdekning. Inntil videre må medlemslagene sørge for å sende oversikt over medlemmer til sekretariat/trykkeri. Etter hvert bør bladet bli en obligatorisk del av medlemskapet. Det kan da forsvares en kontingentøkning tilsvarende kostnadene. Styret bør vurdere å legge fram forslag om slik ordning til neste landsmøte. Utvalget peker på at medlemsblad i den størrelsesorden som skissert vil ha betydelig potensiale som annonseorgan og med betydelige inntektsmuligheter Sentral kontingentinnkreving Større organisasjoner har ofte sentralt medlemsregister med tilhørende sentral innkreving av kontingent for deretter å fordele denne regionalt og lokalt. Slik ordning har mange fordeler, men anses på nåværende tidspunkt urealistisk for LLH. En løsning kan være at arbeidet startes på det regionale ledd og hvor dette krever inn kontingent på vegne av lokallag (slik ordning er delvis innført i Rogaland). På den ene side vil en slik ordning utvilsomt totalt sette lette arbeidet for det enkelte lokallag, men erfaringsmessig vil det lett oppstå en viss motstand mot å levere fra seg persondata til et sentralt ledd. Like fullt mener utvalget at det bør være en målsetting å få til slike ordninger i løpet av 3 4 år Nettsider LLH har i dag nokså begrensede nettsider. Disse må oppdateres og følges opp kontinuerlig. Det bør vurderes ordning med elektroniske nyhetsbrev til både lokallag og enkeltmedlemmer Nytt navn Landslaget har i dag et navn som er lite identifiserende med vår aktivitet. På landsmøtet 2011 ble det foreslått navneendring til Norsk Historielagsforbund, men forslaget ble ikke vedtatt. Utvalget mener det fortsatt er grunnlag for endring av navnet, slik at dette blir mer beskrivende for organisasjonen og forslår derfor Norges Historielagsforbund. 11

12 5.10. Plassering av sekretariat Utvalget peker på at så godt som alle større frivillige organisasjoner har valgt kontorsted i Oslo. Dette spørsmålet ligger i grenselandet av utvalgets mandat, men spørsmålet bør likevel tas opp som en del av den generelle debatten som her reises. Kulturvernets Hus bør i så fall være et aktuelt alternativ. 12

13 6. Forslag til lovendringer 4 Medlemskap og kontingent 2. ledd: Landslagets styre gis fullmakt til å vedta unntak fra dette ovenfor den enkelte region. 5 Landsmøte 2. ledd: Utsendinger blir valgt av de enkelte lokale lagene ( 3 a) og regionale enheter ( 3 b). Kun lag som er a jour med kontingent kan sende delegater. 3. ledd Lokale lag har rett til å sende en delegat for hver 500 påbegynte medlemmer. Lag med medlemmer, sender en delegat, et lag med medlemmer kan sende to delegater osv. 4. ledd Regionale enheter kan sende inntil 2 delegater. Fauske og Grimelund Kjelsen foreslår følgende endring: Regionleddet innrømmes likevel rett til å innlemme lokallag hos seg som ikke ønsker medlemskap i Landslaget. Utvalgets flertall foreslår følgende endring: Utsendinger blir valgt på møte i den regionale enhet. Møte og stemmerett på slike møter følger vedtektene i den regionale enhet. Kun lag som er a jour med kontingent kan delta. I områder hvor det ikke er etablert regionale enhet sørger Landslaget for å innkalle aktuelle lokallag til valgmøte. Tidspunkt og sted for valgmøte innkalles 1 måned på forhånd, og seinest 2 måneder før landsmøtet avholdes. Regionale enheter har rett til å sende en delegat for hver påbegynt medlemmer. (Utgår) 13

14 LANDSLAGETS VEDTEKTER Sist revidert på landsmøtet Formål Landslaget for lokalhistorie har til formål å vekke interessen for og øke kjennskapen til lokalhistorie og kulturvern og slik arbeide for å gagne lokal og nasjonal kulturarv og kulturvekst. 2 For å nå formålet skal Landslaget organisere samarbeidet mellom lokale historielag/regionale enheter og være bindeledd mellom disse, myndighetene og de vitenskapelige institusjonene arbeide aktivt for at massemedia og myndigheter får økt forståelse for verdien av kulturarv og historie drive opplysningsvirksomhet ved kurs, studieopplegg og andre former for opplæring gi ut publikasjoner legge til rette materiale for lokalhistorisk forskning gi ut Heimen som et vitenskapelig tidsskrift for lokalhistorie. Styret i Landslaget oppnevner redaktør, drar opp retningslinjene og fastsetter abonnementspris for skriftet gi ut Lokalhistorisk magasin 3 Organisasjonsoppbygning Landslaget er hovedorganisasjonen for historielag i Norge. Den består av: a) lokale lag med personlige medlemmer b) regionale enheter (distriktslag, fylkeslag, fellesråd) bestående av flere lokale lag c) landsstyret d) landsmøtet 4 Medlemskap og kontingent Lokallag som tilmeldes Landslaget blir også medlem i aktuell regional enhet (dersom slik er opprettet) og vice versa. Landslagets styre gis fullmakt til å vedta unntak fra dette ovenfor den enkelte region. Landsmøtet fastsetter kontingent for lokale lag og regionale enheter. Lag som ikke har betalt kontingent i to påfølgende år blir strøket fra medlemskap. Regionale enheter fastsetter selv kontingent for lokale lag. 5 Landsmøte Landsmøte blir avholdt annethvert år, vanligvis i juni måned. Styret innkaller medlemslagene minst 2 måneder på forhånd. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles dersom styret finner grunn til det, eller dersom det blir krevd av minst 1/10 av de lokale lag. Utsendinger blir valgt av de enkelte lokale lagene ( 3 a) og regionale enheter ( 3 b). Kun lag som er a jour med kontingent kan sende delegater. Lokale lag har rett til å sende en delegat for hver 500 påbegynte medlemmer. Lag med medlemmer, sender en delegat, et lag med medlemmer kan sende to delegater osv. 14

15 Regionale enheter kan sende inntil 2 delegater. Styremedlemmer i Landslaget møter på landslaget som delegater med stemmerett. Ingen delegater kan ha mer enn én stemme. Alle lag/enheter har rett til å komme med forslag til landsmøtet eller sende inn forslag til styret. Innsendte forslag må foreligge senest 2 måneder før landsmøtet. Landsmøtet behandler følgende saker: a) årsmeldinger b) reviderte årsregnskap c) handlings-/strategisk plan d) forslag om lovendringer e) årskontingent f) budsjett g) valg av leder, nestleder og styremedlemmer, valgkomité og revisor h) øvrige forslag fra medlemslag eller landsstyret 6 Styret Styret består av sju medlemmer, hvorav seks velges på landsmøtet. Det velges også ett varamedlem fra hvert av valgområdene. I tillegg oppnevner styret for Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI) et styremedlem med personlig vararepresentant. Alle lag/avdelinger har rett til å foreslå styre- og varamedlemmer overfor valgkomitéen. Valgkomitéen skal tilstrebe god balanse mellom geografisk tilhørighet og kjønn i sitt forslag. Forslaget utsendes sammen med innkalling til landsmøtet. Valgområdene for de seks historielagsrepresentantene er definert slik: 1. Østfold, Oslo, Akershus: 1 representant (1 vararepresentant) 2. Hedmark, Oppland, Buskerud: 1 representant (1 vararepresentant) 3. Vestfold, Telemark, Aust Agder, Vest Agder: 1 representant (1 vararepresentant) 4. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: 1 representant (1 vararepresentant) 5. Møre og Romsdal, Sør Trøndelag, Nord Trøndelag: 1 representant (1 vararepresentant) 6. Nordland, Troms, Finnmark: 1 representant (1 vararepresentant) Leder og nestleder velges separat hver med funksjonstid på to år. Funksjonstida for øvrige styremedlemmer er fire år, slik at vekselvis to av dem er på valg på hvert landsmøte. Styret er vedtaksført når fire av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Styret nedsetter arbeidsutvalg, foreslår valgkomité og revisor. Dersom det oppstår vakanser i arbeidsutvalget i løpet av styreperioden, utpeker styret nytt medlem. 7 Sekretariat Sekretariatet har ansvar for den daglige administrasjon, herunder å forberede saker for styret. Styret utarbeider arbeidsbeskrivelse for generalsekretær og eventuelle andre stillinger i sekretariatet. Delegerte fullmakter skal framgå av arbeidsbeskrivelsene. 15

16 8 Samarbeid med NLI Landslaget samarbeider med Norsk lokalhistorisk institutt, i hht. samarbeidsavtale fra Styret fremmer forslag overfor vedkommende departement om Landslagets representant i styret for NLI, og NLI oppnevner ett medlem i Landslagets styre (jfr. 6). 9 Lovendringer Forslag til lovendringer skal være innsendt styret senest 3 måneder før landsmøtet. Styret behandler saken og lager innstilling til landsmøtet. Lovendringer må ha 2/3 flertall på landsmøtet for å bli vedtatt. 10 Oppløsning Spørsmål om oppløsning kan kun tas opp ved ordinært årsmøte. Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall. Landslagets arkiv skal, i tilfelle oppløsning, overføres til Seksjon for privatarkiv, Riksarkivet. Eventuelle økonomiske midler overdras til Norsk lokalhistorisk institutt. 16

Referat fra landsmøteforhandlingene for Landslaget for lokalhistorie Godkjenning av innkalling og sakliste

Referat fra landsmøteforhandlingene for Landslaget for lokalhistorie Godkjenning av innkalling og sakliste Referat fra landsmøteforhandlingene for Landslaget for lokalhistorie 2013 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Styreleder Beint Foss ønsket velkommen og spurte deretter forsamlingen om den kunne godkjenne

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten. Forslag til vedtektsendringer til behandling 15.4.2015: VEDTEKTER FOR NORSK OVERLEGEFORENING Foreningen er av landsstyret i Dnlf godkjent som yrkesforening. Vedtektene er fastsatt av landsrådet 15.04.2015

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Heimdal Bridgeklubb. org.nr

Heimdal Bridgeklubb. org.nr Innhold KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR ALLE KLUBBER...2 1-1 Definisjon, oppgaver, formål og forpliktelser...2 1-2 Medlemskap og kontingent...2 1-3 Medlemmenes rettigheter og forpliktelser...3

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

V E D T E K T E R FOR

V E D T E K T E R FOR V E D T E K T E R FOR VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 06.04.02 SIST ENDRET PÅ ÅRSMØTE 17.03.12 1. ORGANISASJON Akershus sangerforum (tidl. Akershus Korforbund i perioden 4/11 1991 17/3 2012) stiftet 4/11 1991, er et

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

INNHOLD... SIDE. Kapittel 2 - Særlige bestemmelser for Notodden Bridgeklubb... 5

INNHOLD... SIDE. Kapittel 2 - Særlige bestemmelser for Notodden Bridgeklubb... 5 1 Vedtekter for Notodden Bridgeklubb Vedtatt av årsmøtet den 19 februar 2010 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 04.01.2011 og gjort gjeldende fra 15.01.2011 INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtatt av Kretstinget den 18 APRIL 2009 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD...SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer