Nord-Trøndelagfylkeskommune v/spesialkonsulentarild Egge. Postboks Steinkjer. Deresref.: FK Saksnr.10/ Arkiv:135.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelagfylkeskommune v/spesialkonsulentarild Egge. Postboks2560 7735Steinkjer. Deresref.: FK-2011-33. Saksnr.10/04361-21 Arkiv:135."

Transkript

1 1 Nord-Trøndelagfylkeskommune v/spesialkonsulentarild Egge Postboks Steinkjer YtreNamdal, Deresref.: FK Saksnr.10/ Arkiv:135.3 Anmodningom delutbetalingavinnvilget tilskudd til utviklingsprosjekttr.2 - RørvikLufthavn. Det visestil tilsagnsbrevfra Nord-Trøndelagfylkeskommune,datert den Tilsagneter formelt gitt til YtreNamdalregionråd. I hht. vedtaki KystgruppenharViknakommunedet overordnedeadministrative ansvaretfor trinn 2 av utviklingsprosjektetpåvegneavkystgruppen.regnskapogutbetalingervedr.prosjektet håndtresavviknakommune. Operativprosjektledelseogkoordineringavprosjektetharvært utført avnamdalshagenavd.ottersøy,v/bjørn EgilSørensenogPer ArneSørli.Prosjektledelsenhåndterer denløpendeøkonomistyringenavprosjektetmed attesteringav fakturaerog løpende,spesifisertprosjektregnskap.dette omfatter ogsåløpendetimeoversiktfor samarbeidspartneresomer engasjertunderveis. Prosjektregnskapetkjøresparallelltmedkommunensregnskap, mener mer spesifisertbla. medføringav timelister etc. for privateog offentligesamarbeidspartneresomdeltar aktivt i prosjektet.dettefor at en skalha en bestmuligoversiktogeffektiv økonomistyring overprosjektettil enhvertid. Prosjektledelsenrapporterer framdrift og andrerelevanteforhold vedr. prosjektettil oppnevntstyringsgruppesombestårav ordførernei Kystgruppen. Viknakommuneadministrerer utbetalingeravprosjektkostnadersompåløper. Etteravtale medrådmannroy OttesenogøkonomisjefElsaEldeoversendesmeddette anmodningom delutbetalingav innvilgettilskuddtil utviklingsprosjektetr. 2 for RørvikLufthavn.Forå kunneoperereprosjektetpå en godmåte er det nødvendig at kommunentil enhvertid hartilgjengeligarbeidskapital. Somvedlagtprosjektregnska pr viserer medgåtteprosjektkostnaderpr.dato på kr av budsjettertprosjektkostnadpå kr somvar grunnlagetfor tilsagnet.prosjektkostnadenehittil utgjør 81.03%avbudsjettert kostnad/ tilsagnsgrunnlag. Detanmodesmeddette om en delutbetalingpå 26.85%av innvilgettilskuddfra NTfk; tils. kr Midlenebesoverført til Viknakommune,kto. nr Utbetalingenbesmerketprosjektnr.925. Oversiktover utbetaling av tilskudd: NT.fylkeskommune,tilsagn 100,00% Tidligereutbetalt, januar ,15% Restpr. dato 51,85% Delutbetaling ,85% Rest/ sluttutbetaling 25,00% Grunnlagfor delutbetaling: Somdet framgårav vedlagteprosjektregnskaper de samledekostnadenefor prosjektetpr på i alt kr I hht. tilsagnsgrunnlagetvar godkjentekostnaderpå totalt kr Medgåtte kostnaderpr. dato utgjør følgelig81.03%avgodkjentekostnaderogdet anmodesderfor om utbetalingav26,85% avinnvilgettilsagn.

2 2 Det gjenstår25%- kr til sluttutbetaling.i forbindelsemedsluttutbetalingenvil det bli framlagt revisorbekreftetsluttregnskapfor heleprosjektet.det presiseresat kostnadenesomframgårav prosjektregnskapetpr. dato ikkeer fordelt spesifiktpåde ulikeinnsatsområdenejfr. tilsagnsgrunnlaget. Dennefordelingenvil bli foretatt i forbindelsemedsluttregnskapet. Kort rapport om arbeidet med prosjektet pr (jf. prosjektbeskrivelse): Etterat finansieringenfor prosjektetvarpåplassvedtokkystgruppenå innhentetilbud påprosjektledelsefor prosjektet.namdalshagenasfikk antatt sitt tilbud oghar hatt ansvaretfor prosjekteledelseogannet,tilknyttet prosjektarbeidrelatert til koordineringogadministreringavprosjektet.utførenderådgivere/konsulenterhar vært BjørnEgilSørensenog PerArneSørliv/Namdalshagenas,avd.YtreNamdal. Kap.1 Forlengelseav rullebanen. Dethar i heleperiodenvært arbeidetmedulikeproblemstillingerknyttet til forlengelseavrullebanen.løpende kontakt medavinor,inkl. møter medavinorsadm.ledelse,plan- og prosjekteringsansvarlige. Deleravarbeidet har værtinnrettet mot planprosesseri forkant avutarbeidelsenavforeliggendeforslagtil NTP.Det har vært løpendedrøftingerog gitt innspilli fht. sektorplanfor Avinor,kartleggingsprosjekt,Avinorsretningslinje2- rapport, Regionaltransportplanog NasjonalTransportplan(alle faser).bredkontaktflateunderveisopp mot regionaleog sentraleadministrativeogpolitiskeinstanser.dethar vært vanskeligå få forståelsehosavinors ledelseom behovetfor en utvidelseavrullebanenvedrørvik.dette må i stor gradsesi sammenhengmed Avinorsegnestrategierog prioriteringeri fht. NTP. Styringsgruppafor prosjektethar konkludertmedat innsatsenpådette områdetvidereføresoghar sørgetfor å innhenteogsynliggjørerelevantinformasjonoganalysersomunderbyggerdet regionaleperspektiveti fht. en framtidigutvidelse.somet helt nødvendiggrunnlager det satt i gangen prosessmedutarbeidelseaven reguleringsplansomregulererarealersomer nødvendigeknyttet til en framtidig forlengelseavrullebanen.en valgteher å samarbeidemedarkitektkontorettegn3da dissetidligere har utført flere oppdragdirektefor Avinorog har spisskompetansemht. reguleringavlufthavner.pr foreliggeret tilnærmet ferdig reguleringsplanforslag, kun mindrekorrigeringergjenstårfør dennekansendesut påhøring.detantasat planenkansendesut påhøringinnenutgangenavmai2013medsiktepåbehandlingi løpet avhøsten2013. Engodkjentreguleringsplaner et viktig instrumentå ha på plassnår en skalleggeopp framtidig strategisom kangi muligheterfor å realisereen forlengelseav rullebanen.reguleringsplanenvil ogsåomfatte arealertil flyoppstillingsplasser,hangarmv. I hht. reguleringsplanarbeidethar det blitt konkludertmedat det ikkeer behovfor å utføre marinarkeologiske undersøkelser.planlagtområdefor utvidelseavrullebanener utover i sjøen,retning sørfor eksisterende rullebane.det har vært foretatt grunnboringeri 2 omgangeri det aktuelleområdetsomomfatter en rullebane på 1.100m + flytting avterskel + 400m. Grunnboringeneviserat det er sværtgodeforutsetningerfor utvidelse avrullebanenvedrørviklufthavn.litendybdemedstabilemasseroggjennomgåendekort avstandtil fjell i grunnen. Supplerenderisiko- og sikkerhetsanalyser ikkegjennomført i tr. 2 avprosjektet.detteble utarbeideti tr. 1 og en har ikkesett det hensiktsmessigå videreføredette arbeideti tr. 2. Det er utarbeidetstøysonekartsom omfatter heledet planlagtereguleringsområdet.det somgjenståravplanarbeidei fht. en utvidelseavrullebanener en endeligrisiko-/sikkerhets-/hinderanalyse.dennemå relaterestil endeligbeslutningjfr. forlengelse avrullebanenog flytting avterskelog vil måtte inngåsomen del avdokumentasjonensomkrevesi forhold til søknadom konsesjonfor en forlengelseav banen.avgjørelsevedr.dette vil liggehosluftfartstilsynet. I tilknytningtil dette arbeideter det utarbeidetforeløbigekostnadsoverslagfor utvidelsei to alternativer. I sumkanenkonkluderemedat eni regiavprosjektethar utført mestepartenavplandokumentersomkreves for å ha et beslutningsgrunnlagfor en forlengelseav rullebanen.selvom en ikkehar fått gjennomslagfor en forlengelsei foreliggendeforslagtil NTPer det sværtviktig at alt planarbeideter gjennomførtslikat en har et ferdigutviklet beslutningsgrunnlagom ognårdet kanværegrunnlagfor beslutningerknyttet til endringav lufthavnstrukturinkl. kortbanenetteti Norge.

3 3 I tilknytningtil prosessenhar det ogsåvært arbeidetmedavklaringeri fht. modellerfor framtidig eierforhold vedr.avinorsbruk aven forlengetrullebane.dethar her vært innhentetinformasjonfra lufthavnprosjekter andrestederi lander,gjennomførtmøter medutbyggereetc. I fht. prosjektbeskrivelsengjenståravklaringerjf. pkt. 1.10/1.11/1.12.Dette er oppgaversomdet pr. i dagikkeer mulig å kommeviderepå da det først må gjennomføresbeslutningsprosesser knyttet til en framtidigforlengelseavrullebanen. Kap.2 Planleggingogtilrettelegging for andreaktiviteter ved RørvikLufthavn. Det har i 2012vært arbeidetkontinuerligmedproblemstillingeri fht. andremuligeaktiviteter vedrørvik Lufthavn.Bla.har det blitt utarbeidetforeløbigeplanskisserogkostnadsoverslagfor byggingavhangar.det har vært kontakt medlokaleinteressentersomkanbidratil en muligfinansieringsløsningfor en hangarav akseptabelstørrelsevedflyplassen.viderehar det vært foretatt kartleggingav muligehelikopterselskapersom kanværeinteresserti å benytte Rørviki fht. framtidig virksomhet.enforventet aktivitetsøkningi fht. offshorerettet virksomhetvil væreen utslagsgivendefaktor her. EnaktivitetsøkningvedRørvikLufthavnmedbasisi helikoptertrafikkvil videreværeet sværtviktigincitamenti fht. å dokumenterebehovfor en utvidelseav rullebanen.ytrenamdalognord-trøndelagfylkeskommunemåi tiden framoverposisjoneresegaktivt overfor utbyggingsaktøreneoffshoremedtilknyttede service- ogvedlikeholdsfunksjoner. Utarbeidelseav et samletprospektfor en framtidig RørvikLufthavn,evt. somen flertrinnsløsningbør iverksettesi forbindelsemedsluttføringavtr. 2 i utviklingsprosjektet.viderebør innsatsenrettet mot utbyggingsaktørermedtilknyttede virksomheterintensiveres.i et sliktprospektbørdette inngårsomendel aven overordnet/helhetligplan for videreutviklingav flyplassrelatertvirksomhet. Kap.3 Flyrutetilbudet. Dethar i løpet avstoredelerav2012værtarbeidetmyemedinnspilli fht. flyrutetilbudet. Innhentet informasjonoganalysertgrunnlagfor for ny konsesjonpå regionaleruteflygninger.dethar underveisi disse prosessenevært tett kontakt medwiderøesamtregionale/fylkeskommunaleog sentraleinstanser.det har vært utarbeidetinnspilltil ruteopplegg,gjennomførtmøter medwiderøesruteansvarligevedflere anledninger ogutøvden betydeligpåvirkningi fht. å få etablert et bedreog mer tilpassetruteoppleggfor regionen.enhar vedsisteruteendringfått gjennomslagfor enkelteinnspilli fht. justeringavtidspunkt for enkelteruter og fått gjennomslagfor flere flyavgangertotalt sett. Arbeidetpå dette områdetmå videreføresog det krevesat en har godkontinuitet i dette arbeidetmtp. framtidigeruteendringer.(jf. sommer/høst/vinterruter) Kap.4 Presentasjonerogprofileringsmateriell. I forbindelsemedprosjektethar det løpendevært utarbeidetaktuellepresentasjonerog profileringsmateriell. Dette arbeidethar vært utført avnamdalshagensto medarbeideresomhar vært engasjerti prosjektet.det har i stor gradvært benyttet enklerepresentasjoneri PowerPoint/ pdf. I tilknytningtil dette har det vært arbeidet medspråkligog grafisktilretteleggingavmateriellet.i tilknytning til prosjektethar det ogsåvært utarbeidet annonsemateriellog profileringi WiderøemagasinetProfil. Tekstog grafiskdesignhar vært utarbeidetav Namdalshagen.Utoverdette har det ikkevært kjøpt eksternetjenesterinnenfordette området. Kap.5 Dokumentasjon. Dette arbeidetinngårsomen integrert del avde øvrigeinnsatsområdeneog er et arbeidsomutføres fortløpendeetter behov. Økonomi. I tilknytningtil prosjektethardetværtenlangprosessogdialogmedrevisjonsselskapenekomrev,bdoog SkattMidt relatert til merverdiavgiftsproblematikk.det har vært nedlagt myearbeidi forbindelsemedå få avklartspørsmålknyttet til merverdiavgiftskompensasjon i relasjontil at det er et offentlig eierskaptil prosjektet.endeligavklaringvedr.dette spørsmåletforelå 25. september2012hvor BDOAdvokater konkluderte entydigmedat prosjektetgir Viknakommunefull kompensasjonsretti fht. mva-fradrag.

4 4 Forøvrigvil arbeidetmedprosjektetvidereføresframoveri tråd medde innsatsområdenesomer omtalt i opprinneligprosjektbeskrivelseog framdriften somer referert ovenfor.ut fra de erfaringenevi har med prosjektet sålangtmå det fortsatt tasforbeholdom at det kanbli aktualisertandre,og tilknyttede, problemstillingersommå avklaresunderveis. Skjerdet vesentligeendringermht. arbeids- og innsatsområderi den viderefremdriften avprosjektetvil alle instansenesomhar bidratt medfinansieringbli holdt orientert om dette. Vihåperat ovenståendem/vedlegger tilfredsstillendesomgrunnlagfor en delutbetalingavinnvilgettilskudd til prosjektet. Erdet behovfor utfyllendeopplysningerbesdet om å ta kontaktmedundertegnede. Med vennlighilsen PerArneSørli Prosjektleder/økonomifor utviklingsprosjektetr. 2, RørvikLufthavn. Avd.leder Namdalshagenas,avd.Ottersøy Tel.: E-post: Adr.: Fellesbygget, boks13, 7940Ottersøy. Kopitil: Vedlegg: YtreNamdalregionråd/Kystgruppenv/ReinertEidshaug. Viknakommunev/RoyOttesen, ElsaEldeog DagRoarOpdal. Namdalshagenavd.Ottersøyv/prosjektlederBjørnEgilSørensen. Spesifisertprosjektregnska pr. dato. Regnskapsutskriftv/Viknakommune.

5 UtviklingsprosjektRørvikLufthavntr. 2 forprosjekt 2011/2012 Regnskap Pr Private Faktura Budsjettogprosjektregnskap Jf.søknad Tilbud Medgåtte Medgåtte 1.0 Offentlige nr. Forlengelseav rullebanen(inkl. arb. m/reg. plan) i %av Budsjett kalkulert kostnader kostnader 1.1 Eksternekonsulenttjenester/ rådgivere 55% Prosjektledelse(prosjektadm./koordinering) 9 % Prosjektarbeid utførendekonsulenter 12% Arbeidskostnad samarbeidspartnere 12% Reiser,diett ogopphold 5 % Uforutsettekostnader(7,5%avovenstående) 7 % Sum 100% totalen ekskl.mva kostnad pr. dato inkl. mva. 1.1 Tilbud Grunnundersøkelser, tilbud GeoVestHaugland Utført grunnundersøkelserm/rapport Sumpr.dato Tilbud Tegn_3as.Reg.plan,tilbud Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Sumpr.dato Tilbud DetNorskeVeritas(risiko, sårbarhetsanalyse) Tilbud Avicon(hinderanalyser) Rapportpr FakturaAviconNB:betalt avnærøykommune/viderefakt.vk Sumpr.dato Namdalshagen,prosjektledelse Prosjektledelsetrinn 2 april/mai til november Prosjektledelsetrinn 2 jan nov Sumpr.dato Prosjektarbeid,Namdalshagen budsjett Prosjektarbeidtrinn 2, prosjektarbeidhøst Prosjektarbeid,jan nov Prosjektarbeid,annonseWiderøemagasinetProfil,tekst/layout Prosjektarbeid,des2012 mars Sumpr.dato * Prosjekledelseogprosjektarbeider ikkefordelt pådeenkelteinnsatsområdenepr. dato. 1.5 Reiser,diett, opphold: Rørvikrestaurant,servering(attestert/anvist avviknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvist avviknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvist avviknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvist avviknakomm.) Sumpr.dato 41059

6 1.6 Uforutsettekostnader: Div.kostnaderv/Viknakommune, /10990/11170/11603/ Kostnaderv/Vikna kommune,11760,leie avbil Bevertning Revisjon/rådgvivningBDO Sumpr.dato Private Medgåttarbeidstidsamarbeidspartnere, ikkefordelt Offentlige Medgåttarbeidstidsmarbeidspartnere,ikkefordelt Timer Sum pris Sum ** Medgåttarbeidstidfor samarbeidspartner er ikkefordelt pådeenkelteinnsatsområdenepr. dato. 2.0 Planleggingog tilrettelegging for andre akt. ved RørvikLufthavn 2.1 Eksternetjenester(arkitekt/ tekniskekonsulenter) 19% Prosjektledelse(prosjektadm./koordinering) 9 % Prosjektarbeid utførendekonsulenter 24% Arbeidskostnad samarbeidspartnere 32% Reiser,diett ogopphold 12% Uforutsettekostnader(5%avovenstående) 5 % Sum 100% /225 Kostnadsestimat,hangar.NIBas Nib as,kostnadsestimathangar Nib as,revidert kostnadsestimat,hangar,prinsippskisse Namdalshagen,prosjektledelse. 2.3 Prosjektarbeid(Namdalshagen). Private Offentlige Medgåttarbeidstid Medgåttarbeidstid 3.0 Flyrutetilbudet %avtot. Budsjett 3.1 Prosjektledelse(prosjektadm./koordinering) 10% Prosjektarbeid utførendekonsulenter 26% Arbeidskostnad samarbeidspartnere 32% Reiser,diett ogopphold 23% Uforutsettekostnader(10%avovenstående) 9 % Sum 100% Namdalshagen,prosjektledelse. 2.3 Prosjektarbeid(Namdalshagen). Private Offentlige Medgåttarbeidstid Medgåttarbeidstid 4 Presentasjonerog profileringsmateriell %avtot. 4.1 Kjøpaveksternetjenester,grafiskdesign& materiell 36% Prosjektledelse(prosjektadm./koordinering) 13% Prosjektarbeid utførendekonsulenter 42% Uforutsettekostnader(10%avovenstående) 9 % Sumfinansiering(ekskl.mva.) 100% Prosjektarbeid(Namdalshagen).Utarb. avpresentasjoner bla. til møter m/widerøe,avinorm.fl Private Medgåttarbeidstid Offentlige Medgåttarbeidstid 5 Dokumentasjon(prosjektarbeidv/rådgiverei prosjektet) %avtot. 5.1 Innhenting,analyseogsystematiseringavinfogrunnlag relatert til prosjektet(arb.relatert til deulikeinnsatsomr.) 31% Bearbeidingogtilretteleggingavinformasjon 31% Rapporteringtil offentligeaktørerogfinansieringspartnere 31% Uforutsettekostnader(10%avovenstående) 6 % Sumfinansiering(ekskl.mva.) 100% 96000

7 5.1 Prosjektarbeid(Namdalshagen).Sektorplanfor Avinor,RTP/NTP 5.1/5.2/5.3 utarb.avinnspill/forslagfra Kystgruppen,næringsforeningmv. Private Offentlige Medgåttarbeidstid Medgåttarbeidstid Sumtotalt forprosjekttrinn Fradragmedgåttarbeidstid,samarbeidspartnere Betaltekostnaderpr. dato v/vikna kommune(ekskl.mva.) Utbetalinger Utbetalinger 6 Finansiering %avtot. 6.1 Egenfinansiering samarbeidspartnere(arbeidskostnad) 17% Egenfinansiering andelavreisekostnader/div.kostnaderetc. 5 % Nord Trøndelagfylkeskommune,RUPmidler (50%jf. søknad)) 50% NTfk,tilsagn(reduksjonjf. reguleringsplan(komm.ansvar)) 46% Nyskapingog UtviklingYtreNamdaliks 13% Kystgruppen/ YtreNamdalRegionråd 15% jan Viknakommune(reg.plan,jf. vilkåri tilsagnfra NTfk) 4 % Private Sumfinansiering,jf. søknad 100% Sumfinansiering,jf. tilsagn 100% Medgåttarbeidstid Offentlige Medgåttarbeidstid Sum i %avtot. 42,34% Sum i %avtot. 81,03%

8 UtviklingsprosjektRørvikLufthavntr. 2, fom 2011.Ajour pr Timeregnskap,møter og arbeidsinnsatsfor samarbeidspartnere Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Des. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Des. SUMtotalt Post Prosjektdeltakere Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer timer Navnpå deltaker Deltakereprosjektgrupper,privateogoffentligeaktører Privateaktører JanRuneSæbøe Diversearbeidsmøter 5,40 7,00 5,00 5,00 7,50 3,50 10,00 8,00 6,00 7,00 8,00 15,00 10,00 10,00 6,00 Arbeidmedprosjektetogoppfølgingi tilleggtil møter 5,00 30,00 30,00 10,00 15,00 20,00 10,00 MargarethSvendsgård Diversearbeidsmøter 2,50 Avinor(Grepstadm.fl.) 3,60 2,00 5,00 3,00 16,00 TRD,flyplassledelse Arbeidsmøter 12,00 10,00 OSL,konsulentbistand 5,00 5,00 6,00 6,00 Marit MåøyHolm Arbeidsmøter SveinGarnes Arbeidsmøter 6,00 ProsjektmøteDNV Widerøe 8,00 20,00 12,00 4,00 6,00 8,00 2,00 Helitransm. fl. InnovasjonNorge 2,00 Rev.BDO/KomRev 6,00 2,20 2,00 5,00 4,00 Div.andreeksterneaktører Infoinnhentingfra div. samarbeidspartnere(tlf./mail) 12,00 2,00 SkattMidt 2,20 2,00 4,00 NæringslivYtreNamdal Div.aktører,næringsforeningermm. 28,00 14,00 14,00 18,00 2,00 20,00 2,00 Sumprivate aktører 6,00 18,40 8,00 2,00 58,00 42,00 26,00 0,00 8,00 25,00 23,50 36,00 61,00 37,00 7,00 32,00 57,00 20,00 42,00 8, Offentlige aktører DagRoarOpdal Diversearbeidsmøter. 4,80 12,60 5,00 3,00 5,00 3,60 25,00 2,50 3,50 19,00 14,00 16,00 18,00 20,00 16,00 9,00 10,00 Arbeidmedprosjektetogoppfølgingi tilleggtil møter 20,00 10,00 10,00 10,00 8,00 10,00 20,00 10,00 15,00 20,00 KarinSøraunet Diversearbeidsmøter 9,00 5,00 Arbeidmedprosjektetogoppfølgingi tilleggtil møter ReinertEidshaug Arbeidsmøter,forbedelser,gj. gangavdok.etc 11,00 9,00 6,00 5,00 3,60 5,00 5,00 7,50 3,50 10,00 40,00 25,00 32,00 31,00 38,00 32,00 18,00 15,00 Arbeidmedprosjektetogoppfølgingi tilleggtil møter 10,00 15,00 RoyOttesen Arbeidsmøter 2,40 4,50 SteinarAspli Arbeidsmøter,oppfølgingunderveis 3,60 5,00 5,00 5,00 3,50 9,00 10,00 7,00 6,00 12,00 9,00 8,00 6,00 Ordf.Leka Arbeidsmøter,oppfølgingunderveis 2,00 10,00 5,00 NTfkArild Eggge 1,50 1,50 10,00 Otto Kjøglum Arbeidsmøter 2,00 Arnt M Wendelbo Arbeidsmøter Kystgruppenekskl.KS/SA Helekystgruppen,div. beh.avflyplassprosjektet,status, 30,00 30,00 30,00 30,00 orienteringer,rtp/ntpmv. (4 møter2011fom ) Molde kommune Arbeidsmøte 12,00 Sumoffentlige aktører 15,80 86,60 20,00 10,00 58,00 23,00 47,20 80,00 25,00 51,00 32,00 30,00 73,00 49,00 55,00 55,00 82,00 57,00 35,00 31, Sumprivate og offentlige aktører 21,80 105,00 28,00 12,00 116,00 65,00 73,20 80,00 33,00 76,00 55,50 66,00 134,00 86,00 62,00 87,00 139,00 77,00 77,00 39, Arbeidsmøterer møtetid + reisetidfor aktørene+20%tid til forberedelseretc.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet "Tollåsengaakademiet"

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet Tollåsengaakademiet Side 1 av 5 REGION MIDT-NORGE C) g Vår saksbehandler Kristin Myraunet Hals Deres dato 30.03.2011 Deres referanse Telefon Ioci Kristiansund kommune v/ rådmann Postboks 178 6501 Kristiansund N Tilsagn om

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Deres dato REGION VEST Marius Throndsen Telefon Vår referanse Deres referanse

Vår saksbehandler Vår dato Deres dato REGION VEST Marius Throndsen Telefon Vår referanse Deres referanse Side 1 av 5 Husbanken Vår saksbehandler Vår dato Deres dato REGION VEST Marius Throndsen 27.05.2011 01.03.2011 Telefon Deres referanse 55 30 66 59 2011/3489-3 536.11/13559423 Fjell kommune v/ Svein Fjelland

Detaljer

forankring mot administrativ og politisk ledelse, samt oppfølging av boligpolitisk arbeid generelt.

forankring mot administrativ og politisk ledelse, samt oppfølging av boligpolitisk arbeid generelt. Side I av 5 Vår saksbehandler REGION MlDT-NoRGE Kristin v/oradmann 7100 Deres dato 27.06.16 Tflefon 92600407 Deres referanse 23 JUN ZU15 13 Rissa RISSA KOMMUNE Kompetansetilskudd til prosjekt Vi viser

Detaljer

Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt.

Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt. Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt. Muligheten for at Balsfjordkommunekan tilrettelegge for deler av aktiviteten. Notat utarbeidet av FjellfroskAS v/ Arne Rydningen 1 Bakgrunn Flerelandbruksfagligeforskningsmiljøersamlesi

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon: Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.10.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ole Petter Fjær Byåsvegen 16 a 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Indergårds Bilverksted 7316 LENSVIK Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 15/101-5/BEM 242 20.02.2015 TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Vi viser til søknad fra RF13.50 registrert den 20.01.2015. Det kan

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Styret 27.06.03 1 Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013 Innovangsjon SA v/caroline Fleten Klokkarhaugen 2975 Vang i Valdres Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-8 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til

Detaljer

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt.

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. 1. SØKER Navnet på søker 1.1 Kontaktinformasjon Søker/prosjektansvarlig Postadresse Kommune Organisasjonsnummer Telefon E-post Kontaktperson

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Uvdal, Rollag og Sigdal Møtested: Heredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.02.2010 Tid: Kl. 10.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/1 10/115 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 13.04.2010 Tid: 09.00-15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Tora Husan, Knut Ingolf Dragset, Eli Krogstad,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/228-2 Saksbehandler: Tor Brenne Saksfr amlegg Etablering av interkommunal enhetfor øyeblikkelig hjelp Etablering av interkommunal enhetfor

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Bakgrunn Steinkjer kommune har siden juni 2010 arbeidet med å etablere et nettverk som skal fremme og ivareta gårdbrukerens helse.

Detaljer

Forfall meldestil rådhusetsekspedisjonsomsørgerfor innkalling av vara. Varamøterkun ved spesiellinnkalling.

Forfall meldestil rådhusetsekspedisjonsomsørgerfor innkalling av vara. Varamøterkun ved spesiellinnkalling. Eveneskommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom2. etg., Rådhuset Dato: 24.05.2012 Tid: 14:00 Forfall meldestil rådhusetsekspedisjonsomsørgerfor innkalling av vara. Varamøterkun ved

Detaljer

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlrna Styringsgruppe for skogbruksplanlegging i Leksvik, 8/1ér1)I15 gâ; 35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset restauranten Møtedato: 28.03.07 Tid: KL.0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0009/07 07/00236 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING

Detaljer

Levanger kommune - Reguleringsplan Ekne småbåthavn og friluftsområde

Levanger kommune - Reguleringsplan Ekne småbåthavn og friluftsområde Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato KRKA 12/10739-4 Ivar Guntvedt 24.04.2013 2012/3962 Levanger kommune - Reguleringsplan Ekne småbåthavn og

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015

Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015 STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015 Forslag til vedtak: Styret tar årsplan

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk kulturnæring med inntjening på sine produkter og tjenester. Kriterier for måloppnåelse Nyetableringer innenfor

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/98 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 SØKNAD OM MIDLER FOR PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV TOUR DES FJORDS 2015 Rådmannens

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.02.2011-23.02.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.02.2011-23.02.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 445/11 Regdato:23.02.2011 Arkivkode:061 F20 Saksnr: 11/93-1 Dok.type: /U Gradering: BISTAND TIL PRODUKSJON AV VIDEO - HJEMMETJENESTEN Lnr: 901/11 Regdato:23.02.2011 Arkivkode:411 &49 Saksnr: 10/2068-9

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper

Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper Søknadsskjema Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Vi ønsker med dette å skape økt trivsel, økt hverdagsaktivitet,

Detaljer

PARTNERSKAPSMØTE VED NAV NÆRØY 19.10.15

PARTNERSKAPSMØTE VED NAV NÆRØY 19.10.15 // REFERAT // Møtedato: 19.10.2015 // Tilstede: Roy Ottesen, Pål Sæter Eiden, Arnt Wendelbo, Marit Pedersen, Vegard Rydningen, Lasse Sandø, Rigmor Valen Bratland // Forfall: Helge Thorsen // Referent:

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter 2. Bakgrunn Ifølge kommuneplanens

Detaljer

REF. FRA STYREMØTE I HOVEDSTYRET I I. L. SØYA.

REF. FRA STYREMØTE I HOVEDSTYRET I I. L. SØYA. REF. FRA STYREMØTE I HOVEDSTYRET I I. L. SØYA. DEN: 01. SEPTEMBER 20 KL.: 20. 22. STED: Klubbhuset på Søyabanen. Disse møtte: Terje Haugen,, Per Arne Hyldbakk, Tore Gjul, Kenneth Bergstad, Kristin Bæverfjord,

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 17.09. 2011 Tid: 10.00 14.40 Sted: Forfall: Møtte ikke: Jevnaker Samfunnshus Anne Marte Skari, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Ove Søberg,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016 Statens vegvesen Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Hege Husabø / 57655861 16/17819-1 03.02.2016 Tilskudd

Detaljer

NorskPukkserviceAS DETALJREGULERING MEDKONSEKVENSUTREDNING FORRØNNINGÅSENPUKKVERK PLANPROGRAM

NorskPukkserviceAS DETALJREGULERING MEDKONSEKVENSUTREDNING FORRØNNINGÅSENPUKKVERK PLANPROGRAM NorskPukkserviceAS DETALJREGULERING MEDKONSEKVENSUTREDNING FORRØNNINGÅSENPUKKVERK PLANPROGRAM 30.06.2015 2 FORORD NorskPukkserviceAShar startet arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplanfor Rønningåsen

Detaljer

ÅRSHJUL ØKONOMI UTDANNING/VIDEREGÅENDE SKOLER Siste oppdatering 25.08.2015 Økonomi Utd.

ÅRSHJUL ØKONOMI UTDANNING/VIDEREGÅENDE SKOLER Siste oppdatering 25.08.2015 Økonomi Utd. Forkortelser Forklaring BTM Øvrige budsjett ESA BudsjetTildelingsModell ordinær undervisning. Tjenester utenom ordinær undervisning. Videregående skoler Troms fylkeskommune Edb Sak Arkiv Endringer fra

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle kravspesifikasjonen for anskaffelsen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2014 Onsdag 3.12.2014, KL. 17.40 1940 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2014 Onsdag 3.12.2014, KL. 17.40 1940 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2014 Onsdag 3.12.2014, KL. 17.40 1940 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, styremedlem Dag Ystad, styremedlem Vibeke Stjern, styremedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotellet Møtedato: 10.09.2009 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtested: Heredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.02.2010 Tid: Kl. 10.00 Det innkalles med dette til møte i Nore og Uvdal, Rollag

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag

II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag Lt II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag Til Rådmenn i alle kommuner som deltar i Overgrepsmottaket i Nord Trøndelag Levanger 12.januar 2012 Oversendelse av faktura samt kort orientering for drift 2011

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under møteboka vart valt: Signe Sævik Monsen og Frank-Otto Kvalsvik. underskrifter

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under møteboka vart valt: Signe Sævik Monsen og Frank-Otto Kvalsvik. underskrifter MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for næring, kultur og idrett Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.08.2014 Tid: 16:00 17:00 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Knut Johan Voldsund Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 21. desember 2015 Saksnr: 15/1826-2 Dok.type: /U Lnr: 8914/15 Regdato:21.12.2015 Arkivkode:PERS Nina Aasbrenn Saksb: HSH/HSH/JES Journalenhet:HOV Navn: Nina Aasbrenn Dok.beskr: SVAR

Detaljer

Svarpå brev fra PrebenAavitslandom helsetilbudettil asylsøkere. Takkfor henvendelsemedviktigebetraktningerpå komplekseproblemstillinger.

Svarpå brev fra PrebenAavitslandom helsetilbudettil asylsøkere. Takkfor henvendelsemedviktigebetraktningerpå komplekseproblemstillinger. v4-29.07.2015 ARENDALKOMMUNE v/prebenaavitsland Postboks123 4891GRIMSTAD Deresref.: 2015/7059-56 Vårref.: 15/11003-1 Saksbehandler : SveinHøeghHenrichsen Dato: 30.11.2015 Folkehelseinstituttets ref: Deres

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 15/6114 07.01.2016 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 1. Innledning.1 2. Oversikt over

Detaljer

Søknadsskjemaer for kulturtilskudd

Søknadsskjemaer for kulturtilskudd Søknadsskjemaer for kulturtilskudd 1. Grunntilskudd (skjema vedlagt) 2. Grunntilskudd for idrett(skjema vedlagt) 3. Leietilskudd (skjema vedlagt) 4. Deltakertilskudd (skjema vedlagt) 5. Prosjekt- og aktivitetstilskudd

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Kurt Brekke Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-39 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og a2oct7 KOMMUNAL- DET KONG-ELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Moskenes kommune 8390 REINE Deres ref Vår ref 11/1317-45 JKO Dato 5 0[17011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Møteprotokoll. Loppa kommune. Kommunestyresalen, Rådhuset. Dato: 21.03.2011. Tid: 12:00. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Loppa kommune. Kommunestyresalen, Rådhuset. Dato: 21.03.2011. Tid: 12:00. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Omstillingsstyre Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.03.2011 Tid: 12:00 Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Eirik Jensen LEDER

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL NOTODDEN OG HJARTDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNINGSSKJEMA TIL NOTODDEN OG HJARTDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE HENVISNINGSSKJEMA TIL NOTODDEN OG HJARTDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE A B C Utredning av barn/ elev Veiledning/ konsultasjon til personalet/ systemarbeid Annet oppdrag/ annen målgruppe A: DERSOM HENVISNING

Detaljer

Markedshåndbok Nesodden IF

Markedshåndbok Nesodden IF Markedshåndbok Nesodden IF Retningslinjer i denne håndbok ble første gang besluttet og bekjentgjort den 00.00.0000 og gjelder for alle grupper i Nesodden IF. Retningslinjene kan endres ved hovedstyrebeslutning.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/127 IKT Orkide 2011-2014, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 10/128 Referatsaker Liste over referatsaker 16.11.2010

Detaljer

Referat årsmøte Telebusk krets 11.02.10

Referat årsmøte Telebusk krets 11.02.10 ReferatårsmøteTelebuskkrets11.02.10 Tilstede:BeritMelby,ArneDahl,GroBråthen,UlfMuggerud,KnutErligHagen,representantfra Gvarv,JonSæland,SteinIngeGrimsrud,ArneLøberg,FinnØysteinHeisholt,LillIrenBerg,Tommy

Detaljer

Eigersund Kommune. Sluttrapport. Forprosjekt ELIN-k Egersund

Eigersund Kommune. Sluttrapport. Forprosjekt ELIN-k Egersund Eigersund Kommune Sluttrapport Forprosjekt ELIN-k Egersund 06.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering... 6 5.

Detaljer

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Vedlegg: 1. Uttalelse

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370)

DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370) DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370) Søknadssum: 300000 Kategori: Ny formidling Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stjørdal Kommune etat oppvekst og kultur / 974766299

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Administrativt delegasjonsreglement

Administrativt delegasjonsreglement DEL B Engerdal kommune Administrativt delegasjonsreglement Vedtatt av rådmannen 25.05.2011sak 11/122 Justert 01.06.11jfr. K.sak 11/52 Dette delegasjonsreglementet(del B) inneholder delegasjongitt fra rådmann

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Elin-K-samsplllprosjektet v/sissel Skarsgaard Nors Sykepleierforbund Postboks 456, Sentrum 0104 OSLO Saksbehandler: Direl

Detaljer

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA Nasjonalt turskiltprosjekt Tilskudd til skilting og merking av turruter Søknaden sendes til Aust-Agder fylkeskommune innen 15.03.2014 til e-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF. Varamedlemer som møtte: John Nerem Frank Otto Kvalsvik KRF

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Frank Otto Kvalsvik MEDL KRF. Varamedlemer som møtte: John Nerem Frank Otto Kvalsvik KRF MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Komite for næring, kultur og idrett Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 16:30 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Knut Johan Voldsund Nestleder

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I AAIK

TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I AAIK TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I AAIK Myra, 28.08.2015 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 11/2014-2016, tirsdag 25. august 2015 kl 19:00 på Idrettens Hus, Sparebanken Sør Amfi Tilstede

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Det er tidligere fattet gjennomføringsvedtak på 8,5 mill. til byggetrinn 1, Nedre Korskirkeallmenningen (vedlegg 1)

Det er tidligere fattet gjennomføringsvedtak på 8,5 mill. til byggetrinn 1, Nedre Korskirkeallmenningen (vedlegg 1) BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/grønn etat Fagnotat Saksnr.: 200714221-94 Emnekode: ESARK-665 Saksbeh: MLHA Til: BSBO Stab v/ Magne Ervik Kopi til: Fra: Grønn etat Dato: 20. oktober 2014

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Vedtak V2015-20 - Morten Sæthre - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-20 - Morten Sæthre - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Morten Sæthre Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-46 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015 Vedtak

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 11:00(Merk klokkeslett) Medlemmersomikke kanmøteog hargyldig forfall, melderdettesåsnartsommulig

Detaljer

E 39, Betna Stormyra Agenda E39 Molde Rådhus Helhetlig strekningsvis utbygging. - prosjektfinansiering

E 39, Betna Stormyra Agenda E39 Molde Rådhus Helhetlig strekningsvis utbygging. - prosjektfinansiering E 39, Betna Stormyra Agenda E39 Molde Rådhus 22.11.2012 Helhetlig strekningsvis utbygging - prosjektfinansiering Ola Rognskog Ordførar i Halsa Ståle Vaag Ordførar i Hemne Forutsetninger : St.meld. Nr 19

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap

Statsbudsjettet 2016 Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5952 16.02.2016 Statsbudsjettet 2016 Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer