Nord-Trøndelagfylkeskommune v/spesialkonsulentarild Egge. Postboks Steinkjer. Deresref.: FK Saksnr.10/ Arkiv:135.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelagfylkeskommune v/spesialkonsulentarild Egge. Postboks2560 7735Steinkjer. Deresref.: FK-2011-33. Saksnr.10/04361-21 Arkiv:135."

Transkript

1 1 Nord-Trøndelagfylkeskommune v/spesialkonsulentarild Egge Postboks Steinkjer YtreNamdal, Deresref.: FK Saksnr.10/ Arkiv:135.3 Anmodningom delutbetalingavinnvilget tilskudd til utviklingsprosjekttr.2 - RørvikLufthavn. Det visestil tilsagnsbrevfra Nord-Trøndelagfylkeskommune,datert den Tilsagneter formelt gitt til YtreNamdalregionråd. I hht. vedtaki KystgruppenharViknakommunedet overordnedeadministrative ansvaretfor trinn 2 av utviklingsprosjektetpåvegneavkystgruppen.regnskapogutbetalingervedr.prosjektet håndtresavviknakommune. Operativprosjektledelseogkoordineringavprosjektetharvært utført avnamdalshagenavd.ottersøy,v/bjørn EgilSørensenogPer ArneSørli.Prosjektledelsenhåndterer denløpendeøkonomistyringenavprosjektetmed attesteringav fakturaerog løpende,spesifisertprosjektregnskap.dette omfatter ogsåløpendetimeoversiktfor samarbeidspartneresomer engasjertunderveis. Prosjektregnskapetkjøresparallelltmedkommunensregnskap, mener mer spesifisertbla. medføringav timelister etc. for privateog offentligesamarbeidspartneresomdeltar aktivt i prosjektet.dettefor at en skalha en bestmuligoversiktogeffektiv økonomistyring overprosjektettil enhvertid. Prosjektledelsenrapporterer framdrift og andrerelevanteforhold vedr. prosjektettil oppnevntstyringsgruppesombestårav ordførernei Kystgruppen. Viknakommuneadministrerer utbetalingeravprosjektkostnadersompåløper. Etteravtale medrådmannroy OttesenogøkonomisjefElsaEldeoversendesmeddette anmodningom delutbetalingav innvilgettilskuddtil utviklingsprosjektetr. 2 for RørvikLufthavn.Forå kunneoperereprosjektetpå en godmåte er det nødvendig at kommunentil enhvertid hartilgjengeligarbeidskapital. Somvedlagtprosjektregnska pr viserer medgåtteprosjektkostnaderpr.dato på kr av budsjettertprosjektkostnadpå kr somvar grunnlagetfor tilsagnet.prosjektkostnadenehittil utgjør 81.03%avbudsjettert kostnad/ tilsagnsgrunnlag. Detanmodesmeddette om en delutbetalingpå 26.85%av innvilgettilskuddfra NTfk; tils. kr Midlenebesoverført til Viknakommune,kto. nr Utbetalingenbesmerketprosjektnr.925. Oversiktover utbetaling av tilskudd: NT.fylkeskommune,tilsagn 100,00% Tidligereutbetalt, januar ,15% Restpr. dato 51,85% Delutbetaling ,85% Rest/ sluttutbetaling 25,00% Grunnlagfor delutbetaling: Somdet framgårav vedlagteprosjektregnskaper de samledekostnadenefor prosjektetpr på i alt kr I hht. tilsagnsgrunnlagetvar godkjentekostnaderpå totalt kr Medgåtte kostnaderpr. dato utgjør følgelig81.03%avgodkjentekostnaderogdet anmodesderfor om utbetalingav26,85% avinnvilgettilsagn.

2 2 Det gjenstår25%- kr til sluttutbetaling.i forbindelsemedsluttutbetalingenvil det bli framlagt revisorbekreftetsluttregnskapfor heleprosjektet.det presiseresat kostnadenesomframgårav prosjektregnskapetpr. dato ikkeer fordelt spesifiktpåde ulikeinnsatsområdenejfr. tilsagnsgrunnlaget. Dennefordelingenvil bli foretatt i forbindelsemedsluttregnskapet. Kort rapport om arbeidet med prosjektet pr (jf. prosjektbeskrivelse): Etterat finansieringenfor prosjektetvarpåplassvedtokkystgruppenå innhentetilbud påprosjektledelsefor prosjektet.namdalshagenasfikk antatt sitt tilbud oghar hatt ansvaretfor prosjekteledelseogannet,tilknyttet prosjektarbeidrelatert til koordineringogadministreringavprosjektet.utførenderådgivere/konsulenterhar vært BjørnEgilSørensenog PerArneSørliv/Namdalshagenas,avd.YtreNamdal. Kap.1 Forlengelseav rullebanen. Dethar i heleperiodenvært arbeidetmedulikeproblemstillingerknyttet til forlengelseavrullebanen.løpende kontakt medavinor,inkl. møter medavinorsadm.ledelse,plan- og prosjekteringsansvarlige. Deleravarbeidet har værtinnrettet mot planprosesseri forkant avutarbeidelsenavforeliggendeforslagtil NTP.Det har vært løpendedrøftingerog gitt innspilli fht. sektorplanfor Avinor,kartleggingsprosjekt,Avinorsretningslinje2- rapport, Regionaltransportplanog NasjonalTransportplan(alle faser).bredkontaktflateunderveisopp mot regionaleog sentraleadministrativeogpolitiskeinstanser.dethar vært vanskeligå få forståelsehosavinors ledelseom behovetfor en utvidelseavrullebanenvedrørvik.dette må i stor gradsesi sammenhengmed Avinorsegnestrategierog prioriteringeri fht. NTP. Styringsgruppafor prosjektethar konkludertmedat innsatsenpådette områdetvidereføresoghar sørgetfor å innhenteogsynliggjørerelevantinformasjonoganalysersomunderbyggerdet regionaleperspektiveti fht. en framtidigutvidelse.somet helt nødvendiggrunnlager det satt i gangen prosessmedutarbeidelseaven reguleringsplansomregulererarealersomer nødvendigeknyttet til en framtidig forlengelseavrullebanen.en valgteher å samarbeidemedarkitektkontorettegn3da dissetidligere har utført flere oppdragdirektefor Avinorog har spisskompetansemht. reguleringavlufthavner.pr foreliggeret tilnærmet ferdig reguleringsplanforslag, kun mindrekorrigeringergjenstårfør dennekansendesut påhøring.detantasat planenkansendesut påhøringinnenutgangenavmai2013medsiktepåbehandlingi løpet avhøsten2013. Engodkjentreguleringsplaner et viktig instrumentå ha på plassnår en skalleggeopp framtidig strategisom kangi muligheterfor å realisereen forlengelseav rullebanen.reguleringsplanenvil ogsåomfatte arealertil flyoppstillingsplasser,hangarmv. I hht. reguleringsplanarbeidethar det blitt konkludertmedat det ikkeer behovfor å utføre marinarkeologiske undersøkelser.planlagtområdefor utvidelseavrullebanener utover i sjøen,retning sørfor eksisterende rullebane.det har vært foretatt grunnboringeri 2 omgangeri det aktuelleområdetsomomfatter en rullebane på 1.100m + flytting avterskel + 400m. Grunnboringeneviserat det er sværtgodeforutsetningerfor utvidelse avrullebanenvedrørviklufthavn.litendybdemedstabilemasseroggjennomgåendekort avstandtil fjell i grunnen. Supplerenderisiko- og sikkerhetsanalyser ikkegjennomført i tr. 2 avprosjektet.detteble utarbeideti tr. 1 og en har ikkesett det hensiktsmessigå videreføredette arbeideti tr. 2. Det er utarbeidetstøysonekartsom omfatter heledet planlagtereguleringsområdet.det somgjenståravplanarbeidei fht. en utvidelseavrullebanener en endeligrisiko-/sikkerhets-/hinderanalyse.dennemå relaterestil endeligbeslutningjfr. forlengelse avrullebanenog flytting avterskelog vil måtte inngåsomen del avdokumentasjonensomkrevesi forhold til søknadom konsesjonfor en forlengelseav banen.avgjørelsevedr.dette vil liggehosluftfartstilsynet. I tilknytningtil dette arbeideter det utarbeidetforeløbigekostnadsoverslagfor utvidelsei to alternativer. I sumkanenkonkluderemedat eni regiavprosjektethar utført mestepartenavplandokumentersomkreves for å ha et beslutningsgrunnlagfor en forlengelseav rullebanen.selvom en ikkehar fått gjennomslagfor en forlengelsei foreliggendeforslagtil NTPer det sværtviktig at alt planarbeideter gjennomførtslikat en har et ferdigutviklet beslutningsgrunnlagom ognårdet kanværegrunnlagfor beslutningerknyttet til endringav lufthavnstrukturinkl. kortbanenetteti Norge.

3 3 I tilknytningtil prosessenhar det ogsåvært arbeidetmedavklaringeri fht. modellerfor framtidig eierforhold vedr.avinorsbruk aven forlengetrullebane.dethar her vært innhentetinformasjonfra lufthavnprosjekter andrestederi lander,gjennomførtmøter medutbyggereetc. I fht. prosjektbeskrivelsengjenståravklaringerjf. pkt. 1.10/1.11/1.12.Dette er oppgaversomdet pr. i dagikkeer mulig å kommeviderepå da det først må gjennomføresbeslutningsprosesser knyttet til en framtidigforlengelseavrullebanen. Kap.2 Planleggingogtilrettelegging for andreaktiviteter ved RørvikLufthavn. Det har i 2012vært arbeidetkontinuerligmedproblemstillingeri fht. andremuligeaktiviteter vedrørvik Lufthavn.Bla.har det blitt utarbeidetforeløbigeplanskisserogkostnadsoverslagfor byggingavhangar.det har vært kontakt medlokaleinteressentersomkanbidratil en muligfinansieringsløsningfor en hangarav akseptabelstørrelsevedflyplassen.viderehar det vært foretatt kartleggingav muligehelikopterselskapersom kanværeinteresserti å benytte Rørviki fht. framtidig virksomhet.enforventet aktivitetsøkningi fht. offshorerettet virksomhetvil væreen utslagsgivendefaktor her. EnaktivitetsøkningvedRørvikLufthavnmedbasisi helikoptertrafikkvil videreværeet sværtviktigincitamenti fht. å dokumenterebehovfor en utvidelseav rullebanen.ytrenamdalognord-trøndelagfylkeskommunemåi tiden framoverposisjoneresegaktivt overfor utbyggingsaktøreneoffshoremedtilknyttede service- ogvedlikeholdsfunksjoner. Utarbeidelseav et samletprospektfor en framtidig RørvikLufthavn,evt. somen flertrinnsløsningbør iverksettesi forbindelsemedsluttføringavtr. 2 i utviklingsprosjektet.viderebør innsatsenrettet mot utbyggingsaktørermedtilknyttede virksomheterintensiveres.i et sliktprospektbørdette inngårsomendel aven overordnet/helhetligplan for videreutviklingav flyplassrelatertvirksomhet. Kap.3 Flyrutetilbudet. Dethar i løpet avstoredelerav2012værtarbeidetmyemedinnspilli fht. flyrutetilbudet. Innhentet informasjonoganalysertgrunnlagfor for ny konsesjonpå regionaleruteflygninger.dethar underveisi disse prosessenevært tett kontakt medwiderøesamtregionale/fylkeskommunaleog sentraleinstanser.det har vært utarbeidetinnspilltil ruteopplegg,gjennomførtmøter medwiderøesruteansvarligevedflere anledninger ogutøvden betydeligpåvirkningi fht. å få etablert et bedreog mer tilpassetruteoppleggfor regionen.enhar vedsisteruteendringfått gjennomslagfor enkelteinnspilli fht. justeringavtidspunkt for enkelteruter og fått gjennomslagfor flere flyavgangertotalt sett. Arbeidetpå dette områdetmå videreføresog det krevesat en har godkontinuitet i dette arbeidetmtp. framtidigeruteendringer.(jf. sommer/høst/vinterruter) Kap.4 Presentasjonerogprofileringsmateriell. I forbindelsemedprosjektethar det løpendevært utarbeidetaktuellepresentasjonerog profileringsmateriell. Dette arbeidethar vært utført avnamdalshagensto medarbeideresomhar vært engasjerti prosjektet.det har i stor gradvært benyttet enklerepresentasjoneri PowerPoint/ pdf. I tilknytningtil dette har det vært arbeidet medspråkligog grafisktilretteleggingavmateriellet.i tilknytning til prosjektethar det ogsåvært utarbeidet annonsemateriellog profileringi WiderøemagasinetProfil. Tekstog grafiskdesignhar vært utarbeidetav Namdalshagen.Utoverdette har det ikkevært kjøpt eksternetjenesterinnenfordette området. Kap.5 Dokumentasjon. Dette arbeidetinngårsomen integrert del avde øvrigeinnsatsområdeneog er et arbeidsomutføres fortløpendeetter behov. Økonomi. I tilknytningtil prosjektethardetværtenlangprosessogdialogmedrevisjonsselskapenekomrev,bdoog SkattMidt relatert til merverdiavgiftsproblematikk.det har vært nedlagt myearbeidi forbindelsemedå få avklartspørsmålknyttet til merverdiavgiftskompensasjon i relasjontil at det er et offentlig eierskaptil prosjektet.endeligavklaringvedr.dette spørsmåletforelå 25. september2012hvor BDOAdvokater konkluderte entydigmedat prosjektetgir Viknakommunefull kompensasjonsretti fht. mva-fradrag.

4 4 Forøvrigvil arbeidetmedprosjektetvidereføresframoveri tråd medde innsatsområdenesomer omtalt i opprinneligprosjektbeskrivelseog framdriften somer referert ovenfor.ut fra de erfaringenevi har med prosjektet sålangtmå det fortsatt tasforbeholdom at det kanbli aktualisertandre,og tilknyttede, problemstillingersommå avklaresunderveis. Skjerdet vesentligeendringermht. arbeids- og innsatsområderi den viderefremdriften avprosjektetvil alle instansenesomhar bidratt medfinansieringbli holdt orientert om dette. Vihåperat ovenståendem/vedlegger tilfredsstillendesomgrunnlagfor en delutbetalingavinnvilgettilskudd til prosjektet. Erdet behovfor utfyllendeopplysningerbesdet om å ta kontaktmedundertegnede. Med vennlighilsen PerArneSørli Prosjektleder/økonomifor utviklingsprosjektetr. 2, RørvikLufthavn. Avd.leder Namdalshagenas,avd.Ottersøy Tel.: E-post: Adr.: Fellesbygget, boks13, 7940Ottersøy. Kopitil: Vedlegg: YtreNamdalregionråd/Kystgruppenv/ReinertEidshaug. Viknakommunev/RoyOttesen, ElsaEldeog DagRoarOpdal. Namdalshagenavd.Ottersøyv/prosjektlederBjørnEgilSørensen. Spesifisertprosjektregnska pr. dato. Regnskapsutskriftv/Viknakommune.

5 UtviklingsprosjektRørvikLufthavntr. 2 forprosjekt 2011/2012 Regnskap Pr Private Faktura Budsjettogprosjektregnskap Jf.søknad Tilbud Medgåtte Medgåtte 1.0 Offentlige nr. Forlengelseav rullebanen(inkl. arb. m/reg. plan) i %av Budsjett kalkulert kostnader kostnader 1.1 Eksternekonsulenttjenester/ rådgivere 55% Prosjektledelse(prosjektadm./koordinering) 9 % Prosjektarbeid utførendekonsulenter 12% Arbeidskostnad samarbeidspartnere 12% Reiser,diett ogopphold 5 % Uforutsettekostnader(7,5%avovenstående) 7 % Sum 100% totalen ekskl.mva kostnad pr. dato inkl. mva. 1.1 Tilbud Grunnundersøkelser, tilbud GeoVestHaugland Utført grunnundersøkelserm/rapport Sumpr.dato Tilbud Tegn_3as.Reg.plan,tilbud Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Arb. m reg.plan Sumpr.dato Tilbud DetNorskeVeritas(risiko, sårbarhetsanalyse) Tilbud Avicon(hinderanalyser) Rapportpr FakturaAviconNB:betalt avnærøykommune/viderefakt.vk Sumpr.dato Namdalshagen,prosjektledelse Prosjektledelsetrinn 2 april/mai til november Prosjektledelsetrinn 2 jan nov Sumpr.dato Prosjektarbeid,Namdalshagen budsjett Prosjektarbeidtrinn 2, prosjektarbeidhøst Prosjektarbeid,jan nov Prosjektarbeid,annonseWiderøemagasinetProfil,tekst/layout Prosjektarbeid,des2012 mars Sumpr.dato * Prosjekledelseogprosjektarbeider ikkefordelt pådeenkelteinnsatsområdenepr. dato. 1.5 Reiser,diett, opphold: Rørvikrestaurant,servering(attestert/anvist avviknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvist avviknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvist avviknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvistavViknakomm.) WiderøesFlyveselskap(attestert/anvist avviknakomm.) Sumpr.dato 41059

6 1.6 Uforutsettekostnader: Div.kostnaderv/Viknakommune, /10990/11170/11603/ Kostnaderv/Vikna kommune,11760,leie avbil Bevertning Revisjon/rådgvivningBDO Sumpr.dato Private Medgåttarbeidstidsamarbeidspartnere, ikkefordelt Offentlige Medgåttarbeidstidsmarbeidspartnere,ikkefordelt Timer Sum pris Sum ** Medgåttarbeidstidfor samarbeidspartner er ikkefordelt pådeenkelteinnsatsområdenepr. dato. 2.0 Planleggingog tilrettelegging for andre akt. ved RørvikLufthavn 2.1 Eksternetjenester(arkitekt/ tekniskekonsulenter) 19% Prosjektledelse(prosjektadm./koordinering) 9 % Prosjektarbeid utførendekonsulenter 24% Arbeidskostnad samarbeidspartnere 32% Reiser,diett ogopphold 12% Uforutsettekostnader(5%avovenstående) 5 % Sum 100% /225 Kostnadsestimat,hangar.NIBas Nib as,kostnadsestimathangar Nib as,revidert kostnadsestimat,hangar,prinsippskisse Namdalshagen,prosjektledelse. 2.3 Prosjektarbeid(Namdalshagen). Private Offentlige Medgåttarbeidstid Medgåttarbeidstid 3.0 Flyrutetilbudet %avtot. Budsjett 3.1 Prosjektledelse(prosjektadm./koordinering) 10% Prosjektarbeid utførendekonsulenter 26% Arbeidskostnad samarbeidspartnere 32% Reiser,diett ogopphold 23% Uforutsettekostnader(10%avovenstående) 9 % Sum 100% Namdalshagen,prosjektledelse. 2.3 Prosjektarbeid(Namdalshagen). Private Offentlige Medgåttarbeidstid Medgåttarbeidstid 4 Presentasjonerog profileringsmateriell %avtot. 4.1 Kjøpaveksternetjenester,grafiskdesign& materiell 36% Prosjektledelse(prosjektadm./koordinering) 13% Prosjektarbeid utførendekonsulenter 42% Uforutsettekostnader(10%avovenstående) 9 % Sumfinansiering(ekskl.mva.) 100% Prosjektarbeid(Namdalshagen).Utarb. avpresentasjoner bla. til møter m/widerøe,avinorm.fl Private Medgåttarbeidstid Offentlige Medgåttarbeidstid 5 Dokumentasjon(prosjektarbeidv/rådgiverei prosjektet) %avtot. 5.1 Innhenting,analyseogsystematiseringavinfogrunnlag relatert til prosjektet(arb.relatert til deulikeinnsatsomr.) 31% Bearbeidingogtilretteleggingavinformasjon 31% Rapporteringtil offentligeaktørerogfinansieringspartnere 31% Uforutsettekostnader(10%avovenstående) 6 % Sumfinansiering(ekskl.mva.) 100% 96000

7 5.1 Prosjektarbeid(Namdalshagen).Sektorplanfor Avinor,RTP/NTP 5.1/5.2/5.3 utarb.avinnspill/forslagfra Kystgruppen,næringsforeningmv. Private Offentlige Medgåttarbeidstid Medgåttarbeidstid Sumtotalt forprosjekttrinn Fradragmedgåttarbeidstid,samarbeidspartnere Betaltekostnaderpr. dato v/vikna kommune(ekskl.mva.) Utbetalinger Utbetalinger 6 Finansiering %avtot. 6.1 Egenfinansiering samarbeidspartnere(arbeidskostnad) 17% Egenfinansiering andelavreisekostnader/div.kostnaderetc. 5 % Nord Trøndelagfylkeskommune,RUPmidler (50%jf. søknad)) 50% NTfk,tilsagn(reduksjonjf. reguleringsplan(komm.ansvar)) 46% Nyskapingog UtviklingYtreNamdaliks 13% Kystgruppen/ YtreNamdalRegionråd 15% jan Viknakommune(reg.plan,jf. vilkåri tilsagnfra NTfk) 4 % Private Sumfinansiering,jf. søknad 100% Sumfinansiering,jf. tilsagn 100% Medgåttarbeidstid Offentlige Medgåttarbeidstid Sum i %avtot. 42,34% Sum i %avtot. 81,03%

8 UtviklingsprosjektRørvikLufthavntr. 2, fom 2011.Ajour pr Timeregnskap,møter og arbeidsinnsatsfor samarbeidspartnere Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Des. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Des. SUMtotalt Post Prosjektdeltakere Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer Timer timer Navnpå deltaker Deltakereprosjektgrupper,privateogoffentligeaktører Privateaktører JanRuneSæbøe Diversearbeidsmøter 5,40 7,00 5,00 5,00 7,50 3,50 10,00 8,00 6,00 7,00 8,00 15,00 10,00 10,00 6,00 Arbeidmedprosjektetogoppfølgingi tilleggtil møter 5,00 30,00 30,00 10,00 15,00 20,00 10,00 MargarethSvendsgård Diversearbeidsmøter 2,50 Avinor(Grepstadm.fl.) 3,60 2,00 5,00 3,00 16,00 TRD,flyplassledelse Arbeidsmøter 12,00 10,00 OSL,konsulentbistand 5,00 5,00 6,00 6,00 Marit MåøyHolm Arbeidsmøter SveinGarnes Arbeidsmøter 6,00 ProsjektmøteDNV Widerøe 8,00 20,00 12,00 4,00 6,00 8,00 2,00 Helitransm. fl. InnovasjonNorge 2,00 Rev.BDO/KomRev 6,00 2,20 2,00 5,00 4,00 Div.andreeksterneaktører Infoinnhentingfra div. samarbeidspartnere(tlf./mail) 12,00 2,00 SkattMidt 2,20 2,00 4,00 NæringslivYtreNamdal Div.aktører,næringsforeningermm. 28,00 14,00 14,00 18,00 2,00 20,00 2,00 Sumprivate aktører 6,00 18,40 8,00 2,00 58,00 42,00 26,00 0,00 8,00 25,00 23,50 36,00 61,00 37,00 7,00 32,00 57,00 20,00 42,00 8, Offentlige aktører DagRoarOpdal Diversearbeidsmøter. 4,80 12,60 5,00 3,00 5,00 3,60 25,00 2,50 3,50 19,00 14,00 16,00 18,00 20,00 16,00 9,00 10,00 Arbeidmedprosjektetogoppfølgingi tilleggtil møter 20,00 10,00 10,00 10,00 8,00 10,00 20,00 10,00 15,00 20,00 KarinSøraunet Diversearbeidsmøter 9,00 5,00 Arbeidmedprosjektetogoppfølgingi tilleggtil møter ReinertEidshaug Arbeidsmøter,forbedelser,gj. gangavdok.etc 11,00 9,00 6,00 5,00 3,60 5,00 5,00 7,50 3,50 10,00 40,00 25,00 32,00 31,00 38,00 32,00 18,00 15,00 Arbeidmedprosjektetogoppfølgingi tilleggtil møter 10,00 15,00 RoyOttesen Arbeidsmøter 2,40 4,50 SteinarAspli Arbeidsmøter,oppfølgingunderveis 3,60 5,00 5,00 5,00 3,50 9,00 10,00 7,00 6,00 12,00 9,00 8,00 6,00 Ordf.Leka Arbeidsmøter,oppfølgingunderveis 2,00 10,00 5,00 NTfkArild Eggge 1,50 1,50 10,00 Otto Kjøglum Arbeidsmøter 2,00 Arnt M Wendelbo Arbeidsmøter Kystgruppenekskl.KS/SA Helekystgruppen,div. beh.avflyplassprosjektet,status, 30,00 30,00 30,00 30,00 orienteringer,rtp/ntpmv. (4 møter2011fom ) Molde kommune Arbeidsmøte 12,00 Sumoffentlige aktører 15,80 86,60 20,00 10,00 58,00 23,00 47,20 80,00 25,00 51,00 32,00 30,00 73,00 49,00 55,00 55,00 82,00 57,00 35,00 31, Sumprivate og offentlige aktører 21,80 105,00 28,00 12,00 116,00 65,00 73,20 80,00 33,00 76,00 55,50 66,00 134,00 86,00 62,00 87,00 139,00 77,00 77,00 39, Arbeidsmøterer møtetid + reisetidfor aktørene+20%tid til forberedelseretc.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet "Tollåsengaakademiet"

Vår saksbehandler. Vår dato Kristin Myraunet Hals. Telefon. Tilsagn om kompetansetilskudd til prosjektet Tollåsengaakademiet Side 1 av 5 REGION MIDT-NORGE C) g Vår saksbehandler Kristin Myraunet Hals Deres dato 30.03.2011 Deres referanse Telefon Ioci Kristiansund kommune v/ rådmann Postboks 178 6501 Kristiansund N Tilsagn om

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE Fiskerihavn : Båtsfjord Kommune : Båtsfjord Fylke : Finnmark

Detaljer

Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt.

Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt. Relokaliseringav forskningsvirksomhetenpå Holt. Muligheten for at Balsfjordkommunekan tilrettelegge for deler av aktiviteten. Notat utarbeidet av FjellfroskAS v/ Arne Rydningen 1 Bakgrunn Flerelandbruksfagligeforskningsmiljøersamlesi

Detaljer

Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og oversendes Kystverket innen 1.mai d.å.

Det bes om at bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet (siste side) signeres og oversendes Kystverket innen 1.mai d.å. Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet utdyping i sjø ved tidligere Hovland ferjeterminal i EIGERSUND KOMMUNE Fiskerihavn : Hovland, Egersund Kommune : Eigersund

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Troms og Finnmark Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Fiskerihavn : Kjøllefjord Kommune : Lebesby Fylke : Finnmark

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet utdyping av innseiling til Lovund havn i LURØY KOMMUNE Fiskerihavn : Lovund Kommune : Lurøy Fylke : Nordland Organisasjonsnummer

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Deres dato REGION VEST Marius Throndsen Telefon Vår referanse Deres referanse

Vår saksbehandler Vår dato Deres dato REGION VEST Marius Throndsen Telefon Vår referanse Deres referanse Side 1 av 5 Husbanken Vår saksbehandler Vår dato Deres dato REGION VEST Marius Throndsen 27.05.2011 01.03.2011 Telefon Deres referanse 55 30 66 59 2011/3489-3 536.11/13559423 Fjell kommune v/ Svein Fjelland

Detaljer

forankring mot administrativ og politisk ledelse, samt oppfølging av boligpolitisk arbeid generelt.

forankring mot administrativ og politisk ledelse, samt oppfølging av boligpolitisk arbeid generelt. Side I av 5 Vår saksbehandler REGION MlDT-NoRGE Kristin v/oradmann 7100 Deres dato 27.06.16 Tflefon 92600407 Deres referanse 23 JUN ZU15 13 Rissa RISSA KOMMUNE Kompetansetilskudd til prosjekt Vi viser

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ole Petter Fjær Byåsvegen 16 a 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet Gardsøy havn i VEGA KOMMUNE Fiskerihavn : Gardsøy Kommune : Vega Fylke : Nordland Organisasjonsnummer : 941 017 975 Bank-/postgirokontonummer

Detaljer

Tilsagn om kompetansetilskudd til Kongsvinger kommune til boligsosialt utviklingsprogram

Tilsagn om kompetansetilskudd til Kongsvinger kommune til boligsosialt utviklingsprogram Side 1 av 5 Vår saksbehandler Deres dato REGION ØST Siri Sandbu 15.12.2010 22.11.2010 Telefon Deres referanse 22 96 16 49 2010/9391-6 Kongsvinger kommune Fjellg 2 2226 KONGSVINGER Tilsagn om kompetansetilskudd

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet flytebrygge i Eggum havn i VESTVÅGØY KOMMUNE Fiskerihavn : Eggum Kommune : Vestvågøy Fylke : Nordland Organisasjonsnummer

Detaljer

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.10.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon:

Veggli Bil og Fritid AS Økonomiplan Versjon: Økonomiplan Versjon: 09.05.2016 Oversikt 1. Likviditetsbudsjett år 2. Likviditetsbudsjett mnd 3. Driftsbudsjett 4. Investeringer og kapitalbehov 5. Finansiering Forutsetninger for økonomiplan Timekostnad

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/228-2 Saksbehandler: Tor Brenne Saksfr amlegg Etablering av interkommunal enhetfor øyeblikkelig hjelp Etablering av interkommunal enhetfor

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk kulturnæring med inntjening på sine produkter og tjenester. Kriterier for måloppnåelse Nyetableringer innenfor

Detaljer

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 17.09. 2011 Tid: 10.00 14.40 Sted: Forfall: Møtte ikke: Jevnaker Samfunnshus Anne Marte Skari, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Ove Søberg,

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016

Statens vegvesen. Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - tildeling av midler 2016 Statens vegvesen Voss kommune Postboks 145 5701 VOSS Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Hege Husabø / 57655861 16/17819-1 03.02.2016 Tilskudd

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Nærøy kommune Kontrollutvalget

Nærøy kommune Kontrollutvalget Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 17.01.2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Uvdal, Rollag og Sigdal Møtested: Heredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.02.2010 Tid: Kl. 10.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/1 10/115 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2014 Onsdag 3.12.2014, KL. 17.40 1940 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2014 Onsdag 3.12.2014, KL. 17.40 1940 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2014 Onsdag 3.12.2014, KL. 17.40 1940 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, styremedlem Dag Ystad, styremedlem Vibeke Stjern, styremedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 13.04.2010 Tid: 09.00-15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Tora Husan, Knut Ingolf Dragset, Eli Krogstad,

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlrna Styringsgruppe for skogbruksplanlegging i Leksvik, 8/1ér1)I15 gâ; 35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.:

Detaljer

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Indergårds Bilverksted 7316 LENSVIK Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 15/101-5/BEM 242 20.02.2015 TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Vi viser til søknad fra RF13.50 registrert den 20.01.2015. Det kan

Detaljer

Plan- og næringsetaten

Plan- og næringsetaten Plan- og næringsetaten Dyrøy kommune 9311 BRØSTADBOTN Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/400-27 Gunnar Davidsson 243 PRO Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 7248/12 77 78 81 64 Ragnvald Storvoll

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Styret 27.06.03 1 Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Regelverk for næringsfondet

Regelverk for næringsfondet Regelverk for næringsfondet Regelverk- og utviklingsfond i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyret PS 66/15 18.12.15 1. Formål. 1.A. Vedtektene skal bidra til at ideer og prosjekter iverksettes og fører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 -

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 - Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og a2oct7 KOMMUNAL- DET KONG-ELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Moskenes kommune 8390 REINE Deres ref Vår ref 11/1317-45 JKO Dato 5 0[17011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013 Innovangsjon SA v/caroline Fleten Klokkarhaugen 2975 Vang i Valdres Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-8 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle kravspesifikasjonen for anskaffelsen

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter 2. Bakgrunn Ifølge kommuneplanens

Detaljer

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Elin-K-samsplllprosjektet v/sissel Skarsgaard Nors Sykepleierforbund Postboks 456, Sentrum 0104 OSLO Saksbehandler: Direl

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap

Statsbudsjettet 2016 Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5952 16.02.2016 Statsbudsjettet 2016 Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper

Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper Søknadsskjema Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Vi ønsker med dette å skape økt trivsel, økt hverdagsaktivitet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt.

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. 1. SØKER Navnet på søker 1.1 Kontaktinformasjon Søker/prosjektansvarlig Postadresse Kommune Organisasjonsnummer Telefon E-post Kontaktperson

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Deres dato. Tekfon Vår referanse Deres referanse /5956 SigrunKlausen

Vår saksbehandler Vår dato Deres dato. Tekfon Vår referanse Deres referanse /5956 SigrunKlausen Side I av 5 Vår saksbehandler Deres dato REGION MIDT-NORGE Kristin Myraunet Hals 17.06.14 01.03.14 Tekfon Deres referanse 73 89 23 33 2014/5956 SigrunKlausen Ørlandkommune l v. rådmannen Pb 401 7129 Brekstad

Detaljer

Det er tidligere fattet gjennomføringsvedtak på 8,5 mill. til byggetrinn 1, Nedre Korskirkeallmenningen (vedlegg 1)

Det er tidligere fattet gjennomføringsvedtak på 8,5 mill. til byggetrinn 1, Nedre Korskirkeallmenningen (vedlegg 1) BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/grønn etat Fagnotat Saksnr.: 200714221-94 Emnekode: ESARK-665 Saksbeh: MLHA Til: BSBO Stab v/ Magne Ervik Kopi til: Fra: Grønn etat Dato: 20. oktober 2014

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/535-20 Arkiv: 611 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

PARTNERSKAPSMØTE VED NAV NÆRØY 19.10.15

PARTNERSKAPSMØTE VED NAV NÆRØY 19.10.15 // REFERAT // Møtedato: 19.10.2015 // Tilstede: Roy Ottesen, Pål Sæter Eiden, Arnt Wendelbo, Marit Pedersen, Vegard Rydningen, Lasse Sandø, Rigmor Valen Bratland // Forfall: Helge Thorsen // Referent:

Detaljer

REF. FRA STYREMØTE I HOVEDSTYRET I I. L. SØYA.

REF. FRA STYREMØTE I HOVEDSTYRET I I. L. SØYA. REF. FRA STYREMØTE I HOVEDSTYRET I I. L. SØYA. DEN: 01. SEPTEMBER 20 KL.: 20. 22. STED: Klubbhuset på Søyabanen. Disse møtte: Terje Haugen,, Per Arne Hyldbakk, Tore Gjul, Kenneth Bergstad, Kristin Bæverfjord,

Detaljer

TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I AAIK

TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I AAIK TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I AAIK Myra, 28.08.2015 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 11/2014-2016, tirsdag 25. august 2015 kl 19:00 på Idrettens Hus, Sparebanken Sør Amfi Tilstede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotellet Møtedato: 10.09.2009 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Eigersund Kommune. Sluttrapport. Forprosjekt ELIN-k Egersund

Eigersund Kommune. Sluttrapport. Forprosjekt ELIN-k Egersund Eigersund Kommune Sluttrapport Forprosjekt ELIN-k Egersund 06.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering... 6 5.

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450)

Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450) Flaggskip for norsk litteratur (Ref #1318588439450) Søknadssum: 250000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Finnmark fylkesbibliotek / 974622629 Postboks

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag

II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag Lt II, Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag Til Rådmenn i alle kommuner som deltar i Overgrepsmottaket i Nord Trøndelag Levanger 12.januar 2012 Oversendelse av faktura samt kort orientering for drift 2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtested: Heredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.02.2010 Tid: Kl. 10.00 Det innkalles med dette til møte i Nore og Uvdal, Rollag

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Utbetalings- og rapporteringsskjema for tilskudd

Utbetalings- og rapporteringsskjema for tilskudd Skjema 4A Utbetalings- og rapporteringsskjema for tilskudd Vi gjør oppmerksom på at endringer i de forutsetninger som fremgår av søknaden og vilkår som ligger til grunn for Nord-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 17.01.2017 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 1. Innledning. 1 2. Oversikt over bevilgninger....

Detaljer

Levanger kommune - Reguleringsplan Ekne småbåthavn og friluftsområde

Levanger kommune - Reguleringsplan Ekne småbåthavn og friluftsområde Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato KRKA 12/10739-4 Ivar Guntvedt 24.04.2013 2012/3962 Levanger kommune - Reguleringsplan Ekne småbåthavn og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 15/6114 07.01.2016 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 1. Innledning.1 2. Oversikt over

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under møteboka vart valt: Signe Sævik Monsen og Frank-Otto Kvalsvik. underskrifter

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under møteboka vart valt: Signe Sævik Monsen og Frank-Otto Kvalsvik. underskrifter MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for næring, kultur og idrett Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.08.2014 Tid: 16:00 17:00 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Knut Johan Voldsund Nestleder

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset restauranten Møtedato: 28.03.07 Tid: KL.0900 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0009/07 07/00236 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Bakgrunn Steinkjer kommune har siden juni 2010 arbeidet med å etablere et nettverk som skal fremme og ivareta gårdbrukerens helse.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Kristiansund kommune Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N Deres ref Vår ref Dato 15/2622-3 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kr 220 000 til prosjektet "Kommunesamarbeid

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 09/17 Møtedato: 03.04.17 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL NOTODDEN OG HJARTDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNINGSSKJEMA TIL NOTODDEN OG HJARTDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE HENVISNINGSSKJEMA TIL NOTODDEN OG HJARTDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE A B C Utredning av barn/ elev Veiledning/ konsultasjon til personalet/ systemarbeid Annet oppdrag/ annen målgruppe A: DERSOM HENVISNING

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Arkivsaksnr.: 08/2026-323 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneloven

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013 Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 13/618-5 05.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet -

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Brimer Kvamsøy A/S. Fikk besøk av en norsk tuniser, som ville selge våre produkt i det arabiske markedet.

Brimer Kvamsøy A/S. Fikk besøk av en norsk tuniser, som ville selge våre produkt i det arabiske markedet. Brimer Kvamsøy A/S Det hele startet i august 2000 Fikk besøk av en norsk tuniser, som ville selge våre produkt i det arabiske markedet. Reiste en tur til Tunisia. Så mange muligheter og behov for små og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015

Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015 STYREMØTE 29. februar 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2016 og status for oppfølging av vedtak 2. halvår 2015 Forslag til vedtak: Styret tar årsplan

Detaljer

NOTAT 10929/2009/030/3OLY 15.04.2009. Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune

NOTAT 10929/2009/030/3OLY 15.04.2009. Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune NOTAT Vår ref. Dato 10929/2009/030/3OLY 15.04.2009 Til: Kommunestyret Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune Dette er et utkast for foreløpig drøfting. Det skal gjennomføres

Detaljer

Forfall meldestil rådhusetsekspedisjonsomsørgerfor innkalling av vara. Varamøterkun ved spesiellinnkalling.

Forfall meldestil rådhusetsekspedisjonsomsørgerfor innkalling av vara. Varamøterkun ved spesiellinnkalling. Eveneskommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom2. etg., Rådhuset Dato: 24.05.2012 Tid: 14:00 Forfall meldestil rådhusetsekspedisjonsomsørgerfor innkalling av vara. Varamøterkun ved

Detaljer

Ny aktivitetspark Vikåsen skole

Ny aktivitetspark Vikåsen skole Ny aktivitetspark Vikåsen skole Anleggsutvikling 2017-2018 Mål og hensikt Etabler tilstrekkelig baneflate i egen klubb, for å sikre gode treningsforhold og kamparena for alle lagceller og spillere i Ranheim

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 09:00 11:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer