Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Kommunehuset i Misvær Dato: Tidspunkt: 08:00 19:15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP Anne Stein Medlem AP Else-Marie Torp Medlem KRF Ole-Henrik Hjartøy Medlem H Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Dagfinn Krog Henrik K. Brækkan Jørn Roar Moe Tor Åseng Knut Valberg Anita R. Berntsen Kjell-Arne Mathisen Nina Sandvik Stilling Barns- og unges representant Kommunaldirektør Byplansjef Bygningssjef Landbrukssjef Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Omdelt: - Protokoll fra PNM-komitèens møte den Kopi av annonser vedr. oppstart reguleringsarbeid for Nordgårdåsen boligfelt og reguleringsplanarbeid jernbaneveien Notat fra Byplankontoret, datert med tilleggsopplysninger vedr. PS 09/57. - Uttalelse fra Saltstraumen lokalutvalg vedr. PS 09/57 - Brev fra Nordland fylkeskommune, datert , trekking av kulturminnefaglig innsigelse PS 09/57.

2 Orientering: Arbeidet med Kommundelplan Saltstraumen v/nina Sandvik,byplankontoret. Spørsmål fra møte : Odd Paulsen (FRP) stilte spørsmål om bevaring av gamle bryggerhus. Bygningssjefen svarte at forholdet er undersøkt med kulturkontorets Hans Nordhus. De har oversikt for gamle sjøhus og bryggerhus uten at det er utarbeidet eget register for slike bygninger, han nevnte slike bygg i Ersvika, 2 i Hopen, Saltstraumen, Kobbosen, Skånland, Bliksvær, Kjerringøy. Det samme gjelder for gamle og store naust, som det finnes færre av. Ved interesse for gjennomgang oppfordret han til å ta kontakt med kulturkontoret. Nye spørsmål: Odd Paulsen stilte spørsmål om status for Rematomta. Byplansjefen svarte at det er meldt oppstart av planarbeidet. Odd Paulsen (FRP) stilte spørsmål om status for gnr./bnr.????? på Fenes Byplansjefen svarte at spørsmål om omregulering vil bli fremmet i behandlingen av kommuneplanens arealdel. Ole H. Hjartøy (H) stilte spørsmål om status for Knaplundsbukta og hva som skjer m.h.t. erstatningsansvar. Kommunaldirektøren svarte at det er staten ved Miljøverndepartementet som må ta stilling til erstatningskrav. Spørsmålet om erstatning må eventuelt avgjøres rettslig. Annet: Det ble gjennomført befaringer til Breivikveien 4-10, Galnåsen 42, gnr. 27 og 35 på Naurstad, Skagen gård, gnr. 209/5 på Oldereid, gnr. 230/19 på Espenes og til Vestvatn alpinalegg. Saksliste: Saksnr PS 09/51 PS 09/52 PS 09/53 PS 09/54 PS 09/55 Innhold Ny planlov. konsekvenser av denne Forslag til reguleringsplan for Notveien 3 A Reguleringsplan Bliksvær Indre Havn Reguleringsplan for Austerli hyttefelt Reguleringsplan for Vesterli hyttefelt PS 09/56 Forslag til reguleringsplan for Bodøsjøen skole og Toppseilveien 2 PS 09/57 PS 09/58 PS 09/59 Vedtak av reguleringsplan for Saltstraumen fiskecamp og Tuv boligfelt Forslag til reguleringsplan for Svenskebyen - formål bevaring Reguleringsplan for Gamle Riksvei på strekningen Plassmyrveien til Sivert Nielsens gate med tilhørende bestemmelser. PS 09/60 Forslag til reguleringsplan for Stormyrveien 69 2

3 PS 09/61 PS 09/62 PS 09/63 PS 09/64 Forslag til reguleringsendring for Felt A 1 i Bodøsjøen Forhåndsvarsel - mulig bygge- og deleforbud - gnr 78 bnr 92, Straumøya Planprogram for ny kommunedelplan for Saltstraumen - vedtak om offentlig ettersyn Utsatt sak. Delvis klage på tillatelse - carport på nordsiden av eiendom gnr. 138 bnr i Breivikveien 4-10 PS 09/65 Utsatt sak. Klage på pålegg om montering av snøfanger e.l. - Galnåsen 42, gnr. 41/700 PS 09/66 PS 09/67 PS 09/68 PS 09/69 PS 09/70 Utsatt sak - klage på avslag, fradeling til boligformål, gnr. 209 bnr. 5, Oldereid Klage på avslag - deling, tilleggsareal til nausttomt, Espenes, Misvær Klage på jordlovsvedtak - deling, gnr. 117 bnr. 27 og 35, Naurstad Klage på avvisning av klage - Arnfinn Olsen, Naurstad Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen PS 09/71 Klage på avslag - søknad om deling av parsell på ca. 40 daa. fra eiendom gnr. 38 bnr. 24 i Skardalen, Bjørn Mjølkarli PS 09/72 Referatsaker 5. mai 2009 RS 09/22 RS 09/23 Forslag til reguleringsplan for Grensen, Bodø kommune - utlegging til offentlig ettersyn. Høring av to alternative konsekvensutredninger for energianlegg i Bodø. RS 09/24 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Sneveien 75, Stille Dal - R 2229 RS 09/25 Offentlig ettersyn - Reguleringsendring for del av Oksebakken -Bremnes, Løpshavn RS 09/26 Fylkesmannen i Nordland: Klagebehandling - Byggesak - Tillatelse til bruksendring - 70/820 Løding - Bodø - Stadfesting av kommunens vedtak. RS 09/27 RS 09/28 RS 09/29 RS 09/30 Fylkesmannen i Nordland: Klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomter til boligformål - 26/21 - Omgjøring av kommunens vedtak. Fylkesmannen i Nordland: Klagebehandling - Byggesak - Deling av grunneiendom og oppføring av fritidsbolig - 223/7 - Stadfesting av kommunens vedtak. Fylkesmannen i Nordland: Dispensasjon fra kommuneplanen - Oppføring av lagerbygning og kai - 139/46 Tårnvik - Bodø kommunr - Stafestelse og tileggsvedtak. N.B. Samme sak som RS 09/30. Fylkesmannen i Nordland: Dispensasjon fra kommunedelplan - Oppføring av lagerbygning og kai - 139/46 Tårnvik - Bodø kommune - Delvis omgjøring og nytt vedtak. N.B. Samme sak som RS 09/29. Bodø, 8. mai 2009 Eirik Sivertsen (sign.) leder Kirsti Simonsen sekretær 3

4 PS 09/51 Ny planlov. konsekvenser av denne Saken utsettes. PS 09/52 Forslag til reguleringsplan for Notveien 3 A. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2, vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Notveien 3 A, datert og tilhørende reguleringsbestemmelser datert samme dato. 1. Bystyret ber rådmannen sette i verk prosessen for å redusere fartsgrense i området. 2. PNM-komitèen ber planutvalget vurdere hvor vidt det finnes hensiktsmessige erstatningsarealer for friområdene på tomta. Kommunaldirektøren opplyste at Pkt. 1 i PNM-komiteens anbefaling allerede er igangsatt. Innstillingen ble tiltrådt enstemmig. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2, vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Notveien 3 A, datert og tilhørende reguleringsbestemmelser datert samme dato. PS 09/53 Reguleringsplan Bliksvær Indre Havn. BYA slik det fremkommer i saksframlegget på 90m2 opprettholdes. Med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Bliksvær indre havn, plankart datert og med tilhørende bestemmelser, korrigert

5 Innstillingen med BYA på 90m2 og PNM-komitèens anbefaling ble tiltrådt enstemmig. Reguleringsbestemmelsenes 3.4 er i tråd med planutvalgets innstilling. Med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Bliksvær indre havn, plankart datert og med tilhørende bestemmelser, sist revidert PS 09/54 Reguleringsplan for Austerli hyttefelt. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Austerli hyttefelt, plankart datert og med tilhørende bestemmelser sist revidert Innstillingen og PNM-komitèens anbefaling ble tiltrådt enstemmig. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Austerli hyttefelt, plankart datert og med tilhørende bestemmelser sist revidert PS 09/55 Reguleringsplan for Vesterli hyttefelt. Med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Vesterli hyttefelt, plankart datert , med tilhørende bestemmelser korrigert

6 Innstillingen og PNM-komitèens anbefaling ble tiltrådt enstemmig. Reguleringsbestemmelsenes.1 og 2.9 er i tråd med planutvalgets innstilling. Med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Vesterli hyttefelt, plankart datert , med tilhørende bestemmelser, sist revidert PS 09/56 Forslag til reguleringsplan for Bodøsjøen skole og Toppseilveien 2. Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 Reguleringsplan for Bodøsjøen skole og Toppseilveien 2, som det går fram av plankart datert og tilhørende reguleringsbestemmelser, korrigert Innstillingen og PNM-komitèens anbefaling ble tiltrådt enstemmig. Reguleringsbestemmelsenes 3 er i tråd med planutvalgets innstilling. Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 Reguleringsplan for Bodøsjøen skole og Toppseilveien 2, som det går fram av plankart datert og tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert PS 09/57 Vedtak av reguleringsplan for Saltstraumen fiskecamp og Tuv boligfelt. Bystyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1: Reguleringsplan for Saltstraumen fiskecamp og Tuv boligfelt datert med tilhørende bestemmelser korrigert

7 Omdelte tilleggsdokumenter: - Brev fra Nordland fylkeskommune trekking av kulturminnefaglig innsigelse. - Notat fra byplankontoret tilleggsopplysninger. - Uttalelse fra Saltstraumen lokalutvalg. Innstillingen og PNM-komitèens anbefaling ble tiltrådt enstemmig. Reguleringsbestemmelsenes 3.2 er endret i tråd med planutvalgets innstilling. Bystyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1: Reguleringsplan for Saltstraumen fiskecamp og Tuv boligfelt datert med tilhørende bestemmelser, sist revidert PS 09/58 Forslag til reguleringsplan for Svenskebyen - formål bevaring. Med hjemmel i Plan og bygningsloven 27-2 vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Svenskebyen, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert Innstillingen og PNM-komitèens anbefaling ble tiltrådt med 3 mot 2 stemmer (FRPog H). Med hjemmel i Plan og bygningsloven 27-2 vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Svenskebyen, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert

8 PS 09/59 Reguleringsplan for Gamle Riksvei på strekningen Plassmyrveien til Sivert Nielsens gate med tilhørende bestemmelser. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Gamle Riksvei på strekningen Plassmyrveien til Sivert Nielsens gate datert med tilhørende bestemmelser, datert Forslag: Ole H. Hjartøy (H) tillegg til innstillingen: 1. Det innarbeides i reguleringsbestemmelsene mulighet for følgende: - Nedsenket adkomst (innkjøring gjennom busslomme). - Erstatningsareal i samme bredde (hele tomtens lengde). - Kutte beplantning langs Stormyragården og Mercedesbygget. - Smalere fortau i samme parti. 2. På lengre sikt mulighet for ny tilleggsadkomst. - Etablering av parkeringsplasser for eksisterende bygg på treningsfelt når det bebygges (til erstatning for parkeringsplasser som forsvinner). Eirik Sivertsen (AP): 3.10 endring: Inn- og utkjøring for tunge kjøretøy fra Stormyragården (38/259) til Gamle riksvei via busslomme inntil det blir bygd ny veg bak eiendommen. Kantstein skal være nedsenket. Atkomsten skal skiltes og være fysisk stengt med bom, nedsenkende sperre eller lignende. Fram til dette er etablert skal atkomsten være fysisk stengt. 3.9 tillegg for 38/259 og 38/258: For inn- og utkjøring skal det sikres minimum 8 meter bredde. Innstillingen og PNM-komitèens anbefaling ble tiltrådt enstemmig. Forslaget fra Ole Hjartøy (H) fikk 1 stemme og falt. Forslagene fra Eirik Sivertsen (AP) ble tiltrådt med 4 mot 1 stemme (H). Reguleringsbestemmelsenes 3.9 og 3.10 er i tråd med planutvalgets innstilling. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Bodø bystyre reguleringsplan for Gamle Riksvei på strekningen Plassmyrveien til Sivert Nielsens gate datert med tilhørende bestemmelser, sist revidert

9 PS 09/60 Forslag til reguleringsplan for Stormyrveien 69 Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2, å avvise reguleringsplan for Stormyrveien 69. Innstillingen og PNM-komitèens anbefaling ble tiltrådt med 4 mot 1 stemme (H). Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens 27-2, å avvise reguleringsplan for Stormyrveien 69. PS 09/61 Forslag til reguleringsendring for Felt A 1 i Bodøsjøen. Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2, Reguleringsendring for Felt A1 i Bodøsjøen, med kart sist datert og med tilhørende reguleringsbestemmelser datert Forslag: Ole Hjartøy (H): Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2, Reguleringsendring for Felt A1 i Bodøsjøen, med kart sist datert og med tilhørende reguleringsbestemmelser med endring i 2 til BYA=85% (dette for å få tilstrekkelig antall parkeringsplasser til virksomheten). Eirik Sivertsen (AP): Saken sendes tilbake til administrasjonen for en presisering m.h.t. til tilstekkelig antall parkeringsplasser. Det forutsettes at det ikke legges opp til en økning i areal for bebyggelse på tomten. Ole H. Hjartøys (H) forslag følger saken. 9

10 Eirik Sivertsens (AP) forslag ble enstemmig vedtatt. Saken sendes tilbake til administrasjonen for en presisering m.h.t. til tilstekkelig antall parkeringsplasser. Det forutsettes at det ikke legges opp til en økning i areal for bebyggelse på tomten. Ole H. Hjartøys (H) forslag følger saken. PS 09/62 Forhåndsvarsel - mulig bygge- og deleforbud - gnr 78 bnr 92, Straumøya. Planutvalget vedtar å forhåndsvarsle aktuelle parter om at det vurderes midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven 33 for g.nr. 78 b.nr. 92. Innstillingen ble vedtatt enstemmig. Planutvalget vedtar å forhåndsvarsle aktuelle parter om at det vurderes midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven 33 for g.nr. 78 b.nr. 92. PS 09/63 Planprogram for ny kommunedelplan for Saltstraumen - vedtak om offentlig ettersyn. 1. Planutvalget vedtar at forslag til planprogram legges til grunn for planarbeidet og legger planprogrammet ut på høring i 6 uker. 2. Endelig planprogram fastsettes av bystyret på bakgrunn av høringsuttalelser, arbeidsgruppenes innspill og egne vurderinger. Nina Sandvik fra byplankontoret orienterte kort om arbeidet med planen. 10

11 Innstillingen ble vedtatt enstemmig. 1. Planutvalget vedtar at forslag til planprogram legges til grunn for planarbeidet og legger planprogrammet ut på høring i 6 uker. 2. Endelig planprogram fastsettes av bystyret på bakgrunn av høringsuttalelser, arbeidsgruppenes innspill og egne vurderinger. PS 09/64 Utsatt sak. Delvis klage på tillatelse - carport på nordsiden av eiendom gnr. 138 bnr i Breivikveien Planutvalget tar ikke klagen til følge, og opprettholder vedtaket av Det ble gjennomført befaring: Innstillingen ble vedtatt enstemmig. Planutvalget tar ikke klagen til følge, og opprettholder vedtaket av PS 09/65 Utsatt sak. Klage på pålegg om montering av snøfanger e.l. - Galnåsen 42, gnr. 41/700. Planutvalget kan ikke se at klagen inneholder momenter som skulle tilsi et annet utfall av saken. Planutvalget opprettholder pålegg av Det ble gjennomført befaring. Innstillingen ble vedtatt enstemmig. 11

12 Planutvalget kan ikke se at klagen inneholder momenter som skulle tilsi et annet utfall av saken. Planutvalget opprettholder pålegg av PS 09/66 Utsatt sak - klage på avslag, fradeling til boligformål, gnr. 209 bnr. 5, Oldereid. Planutvalget kan ikke se at klagen inneholder momenter som skulle tilsi et annet utfall av saken. Planutvalget opprettholder avslag gitt og jordlovsvedtak av Det ble gjennomført befaring. Forslag: Ole Hjartøy (H): Planutvalget mener at i denne saken er det flere viktige grunner for å kunne dispensere fra kommuneplanens arealdel og stiller i utsikt å imøtekomme søknaden om fradeling til boligformål. Som særlige grunner er at det er ei bygd med fraflytting og økende gjennomsnittsalder på befolkningen. At unge ønsker å etablere seg er derfor svært viktig. Tomtens plassering ivaretar husklyngen som er etablert tidligere og legger svært liten beslag på dyrket mark. Eirik Sivertsen (AP) tillegg til innstillingen: Planutvalget vil be søker om å vurdere en revidert søknad, hvor innvendingene fra fagmyndighetene søkes imøtekommet. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fra Ole Hjartøy (H) ble innstillingen vedtatt med 3 mot 2 stemmer (H og KRF). Forslaget fra Eirik Sivertsen (AP) ble enstemmig vedtatt. Planutvalget kan ikke se at klagen inneholder momenter som skulle tilsi et annet utfall av saken. Planutvalget opprettholder avslag gitt og jordlovsvedtak av Planutvalget vil be søker om å vurdere en revidert søknad, hvor innvendingene fra fagmyndighetene søkes imøtekommet. 12

13 PS 09/67 Klage på avslag - deling, tilleggsareal til nausttomt, Espenes, Misvær. Planutvalget kan ikke se at klagen skulle tilsi et annet utfall av saken. Planutvalget opprettholder avslag gitt Det ble gjennomført befaring. Forslag: Ole Hjartøy (H): Planutvalget stiller i utsikt at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av en nausttomt. Særlig grunn er at fri ferdsel ikke hindres og at lokalutvalget stiller seg positiv til saken. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fra Ole Hjartøy ble innstillingen vedtatt med 3 mot 2 stemmer (H og FRP). Planutvalget kan ikke se at klagen skulle tilsi et annet utfall av saken. Planutvalget opprettholder avslag gitt PS 09/68 Klage på jordlovsvedtak - deling, gnr. 117 bnr. 27 og 35, Naurstad. 1. Planutvalget tar søkers endring av søknaden til kun å omfatte gnr. 117 bnr. 27 til etterretning. Planutvalgets samtykke til fradeling av gnr. 117 bnr. 35 oppheves. 2. Planutvalget har vurdert klagen og kommet til at denne ikke skal tas til følge. Planutvalget opprettholder sitt vedtak om samtykke til fradeling av gnr. 117 bnr. 27 med følgende tilleggsbegrunnelse: Planutvalget mener det i denne sak foreligger: Samfunnsinteresser av stor vekt:.. Deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi:.. 13

14 Alternativt forslag til pkt. 2: Planutvalget har vurdert saken på nytt og kommet til at det ikke foreligger samfunnsinteresser av stor vekt for fradeling av gnr. 117 bnr. 27, og at deling ikke er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Det ble gjennomført befaring. Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt enstemmig. Alternativt forslag til pkt. 2 ble vedtatt enstemmig. 1. Planutvalget tar søkers endring av søknaden til kun å omfatte gnr. 117 bnr. 27 til etterretning. Planutvalgets samtykke til fradeling av gnr. 117 bnr. 35 oppheves. 2. Planutvalget har vurdert saken på nytt og kommet til at det ikke foreligger samfunnsinteresser av stor vekt for fradeling av gnr. 117 bnr. 27, og at deling ikke er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. PS 09/69 Klage på avvisning av klage - Arnfinn Olsen, Naurstad. Planutvalget kan ikke se at klagen skulle tilsi et annet utfall av saken. Planutvalget opprettholder avvisningsvedtak av Det ble gjennomført befaring. Innstillingen ble vedtatt enstemmig. Planutvalget kan ikke se at klagen skulle tilsi et annet utfall av saken. Planutvalget opprettholder avvisningsvedtak av

15 PS 09/70 Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen. Planutvalget finner klagen begrunnet og omgjør tillatelsen av i medhold av forvaltningsloven 33. I medhold av plan- og bygningsloven 70 og reguleringsendring for Høglia, plan nr , avslås søknaden om veranda i 2. etasje i Høglia 85. Dispensasjon innvilges ikke for å fravike pbl. 70 og bestemmelsen 6 til reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven 7. Det er tidligere gjennomført befaring. Innstillingen ble vedtatt enstemmig. Planutvalget finner klagen begrunnet og omgjør tillatelsen av i medhold av forvaltningsloven 33. I medhold av plan- og bygningsloven 70 og reguleringsendring for Høglia, plan nr , avslås søknaden om veranda i 2. etasje i Høglia 85. Dispensasjon innvilges ikke for å fravike pbl. 70 og bestemmelsen 6 til reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven 7. PS 09/71 Klage på avslag - søknad om deling av parsell på ca. 40 daa. fra eiendom gnr. 38 bnr. 24 i Skardalen, Bjørn Mjølkarli. Planutvalget tar ikke klagen til følge, og opprettholder vedtaket av , med følgende tilføyelse: Søknad om deling avslås i medhold av pbl. 31, jf. reguleringsplan for Skarmoen, plan nr , stadfestet , jf. pbl. 93 h), jf. 63. Forslag: Odd Paulsen (FRP): Saken utsettes til neste møte for befaring for ytterligere opplysning etter henstilling fra søker. 15

16 Utsettelsesforslaget ble vedtatt enstemmig. Saken utsettes til neste møte for befaring for ytterligere opplysning etter henstilling fra søker. PS 09/72 Referatsaker 5. mai 2009 RS Tatt til orientering. 16

17 RS 09/22 Forslag til reguleringsplan for Grensen, Bodø kommune - utlegging til offentlig ettersyn. RS 09/23 Høring av to alternative konsekvensutredninger for energianlegg i Bodø. RS 09/24 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Sneveien 75, Stille Dal - R RS 09/25 Offentlig ettersyn - Reguleringsendring for del av Oksebakken -Bremnes, Løpshavn. RS 09/26 Fylkesmannen i Nordland: Klagebehandling - Byggesak - Tillatelse til bruksendring - 70/820 Løding - Bodø - Stadfesting av kommunens vedtak. RS 09/27 Fylkesmannen i Nordland: Klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tomter til boligformål - 26/21 - Omgjøring av kommunens vedtak. RS 09/28 Fylkesmannen i Nordland: Klagebehandling - Byggesak - Deling av grunneiendom og oppføring av fritidsbolig - 223/7 - Stadfesting av kommunens vedtak. RS 09/29 Fylkesmannen i Nordland: Dispensasjon fra kommuneplanen - Oppføring av lagerbygning og kai - 139/46 Tårnvik - Bodø kommunr - Stafestelse og tileggsvedtak. N.B. Samme sak som RS 09/30. RS 09/30 Fylkesmannen i Nordland: Dispensasjon fra kommunedelplan - Oppføring av lagerbygning og kai - 139/46 Tårnvik - Bodø kommune - Delvis omgjøring og nytt vedtak. N.B. Samme sak som RS 09/29. 17

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2.etg., Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 13:10 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP

Detaljer

Barns- og unges representant

Barns- og unges representant BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Planutvalget Møtesalen, Herredshuset Dato: 24.03.2009 Tidspunkt: 10:00 14:15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Paulsen Nestleder FRP Anne Stein Medlem

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2. etg., Herredshuset Dato: 23.02.2010 Tidspunkt: 10:00 11:30

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2. etg., Herredshuset Dato: 23.02.2010 Tidspunkt: 10:00 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2. etg., Herredshuset Dato: 23.02.2010 Tidspunkt: 10:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP

Detaljer

Møtesalen, 2. Etg., Herredshuset

Møtesalen, 2. Etg., Herredshuset BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Planutvalget Dato: 04.03.2008 Tidspunkt: 10:30 14:10 Møtesalen, 2. Etg., Herredshuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder AP Odd Paulsen

Detaljer

Juridisk rådgiver/saksbehandler, byggesakskontoret. Det ble gjennomført befaring til Vatnet, vedr. PS 12/21, i forkant av møtet.

Juridisk rådgiver/saksbehandler, byggesakskontoret. Det ble gjennomført befaring til Vatnet, vedr. PS 12/21, i forkant av møtet. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Finstua, Tverlandet bo- og servicesenter Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 10:00 10:35 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Spørsmål fra forrige møte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Spørsmål fra forrige møte: Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen, 2.etg., Herredshuset Dato: 15.09.2009 Tidspunkt: 10:00 11:20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder AP Odd Paulsen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt: Annet:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt: Annet: Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Lille møtesal - Hunstad kultursenter Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 10:00-12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Møteleder AP Knut Hernes

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP Hans Petter Horsgaard Medlem H Else-Marie Torp Medlem KRF

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP Hans Petter Horsgaard Medlem H Else-Marie Torp Medlem KRF Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 10:00 10:50 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP Hans Petter Horsgaard

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen.

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Komite for plan, næring og miljø Herredshuset, møterom 2. etg. Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

Saksbehandler, Tildelingskontoret. Juridisk rådgiver/saksbehandler, Byggesakskontoret

Saksbehandler, Tildelingskontoret. Juridisk rådgiver/saksbehandler, Byggesakskontoret Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 10:00 10:55 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona Lillehaug

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 29.04.2014 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 29.04.2014 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 10:00 11:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem

Detaljer

Saksbehandler/juridisk rådgiver, byggesak Saksbehandler, boligkontoret

Saksbehandler/juridisk rådgiver, byggesak Saksbehandler, boligkontoret Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Klagenemnda Dato: 11.11.2014 Tidspunkt: 10:00 10:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Hans Petter Horsgaard Medlem H Else-Marie Torp

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Møterom 203 Herredshuset Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 10:00-11:35 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP

Detaljer

forvaltningsutvalget Saksliste datert 20.1.03 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste

forvaltningsutvalget Saksliste datert 20.1.03 og kunngjøring i Strandbuen Ingen merknader til innkalling, forfall eller saksliste ! R! cal l l ogo; exi t ; MØTEPROTOKOLL forvaltningsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.03 Tid: 16.15 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen:

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00-13:55 Møtet satt igjen etter befaring kl 1400 Tidspunkt: 14:15-14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.01.2008 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver

Bygningssjef Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:00 10:10 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Mona Lillehaug Nestleder H Håkon Andreas

Detaljer

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.03.2012 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 7 Til saksnr. 23 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær

Møteprotokoll. Hovedutvalg teknisk. Eiendomssjef Olav Sønstabø møtte som teknisk sjef Barnas representant Bjørn Reppe Sissel Nilsen møtte som sekretær Page 1 of 9 Møteprotokoll hovedutvalg teknisk 20.11.03 Karmøy kommune Side 9 av 12 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset kommunestyresalen Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk Møtedato: 20.11.03 Tid : Kl.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 13:00 13:20

Møteprotokoll. Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 13:00 13:20 Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 13:00 13:20 Til stede: Navn Funksjon Medl. Knut Hernes Medlem FRP Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Møterommet på kommunehuset Dato: 26.2.2008 Tidspunkt: 10:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv Nome

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03

Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Page 1 of 11 Møteprotokoll Hovedutvalg teknisk 20.02.03 Karmøy kommune Side 13 av 13 Møtested: Til stede på møtet Rådhuset - kommunestyresalen Barnas representant Bjørn Reppe MØTEprotokoll Hovedutvalg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 20.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-14:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 91/15 Til sak: PS 104/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 010/06-025/06 14.02.2006 Formannskapssalen 14:00-16:00. Følgende medlemmer møtte: Ivar Nerhoel Kåre Ola Kurås Knut

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

Klage på avvisning av klage - Arnfinn Olsen, Naurstad

Klage på avvisning av klage - Arnfinn Olsen, Naurstad Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.04.2009 19598/2009 2008/4318 117/27 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/69 Planutvalget 05.05.2009 Klage på avvisning av klage - Arnfinn Olsen,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

Komite for utvikling erklærte repr. Aage Hilmar Rusten (Ap) inhabil til å behandle sak 44/2016 og 62/2016 i hht Forvaltningsloven 6c.

Komite for utvikling erklærte repr. Aage Hilmar Rusten (Ap) inhabil til å behandle sak 44/2016 og 62/2016 i hht Forvaltningsloven 6c. Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 14.06.2016 Møtetid: 10:00-14:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Sp Trude Lind Ap Aage Hilmar Rusten

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50.

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50. Byplankontoret Saksframlegg/Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2009 59058/2009 2006/3494 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Planutvalget 24.11.2009 Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Funksjon Navn Forfall

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Funksjon Navn Forfall Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2009 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Part i Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

Møtesalen, 2. Etg., Herredshuset. Barns- og unges representant, Dagfinn Krog, hadde meldt forfall.

Møtesalen, 2. Etg., Herredshuset. Barns- og unges representant, Dagfinn Krog, hadde meldt forfall. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Planutvalget Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 10:00 13:05 Møtesalen, 2. Etg., Herredshuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder AP Odd Paulsen

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2012 Tid : Kl. 17.00 19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Aarhus Dag Inge H Nestleder Hagland Trygve FRP Medlem

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Møteinnkalling og sakliste utsendt 04.06.14 ble godkjent. Sak 27/14 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 11.06.2014 Etter ønske fra utvalget ble melding 11 og 18 referert. Asbjørn Leraand stilte spørsmål

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Berdahl MEDL ÅF-AP Oddbjørn Rømma MEDL ÅF-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Berdahl MEDL ÅF-AP Oddbjørn Rømma MEDL ÅF-SP Møteprotokoll Utvalg: Det faste planutvalget Åfjord Møtested: Befaring på Stokkøya Dato: 28.09.2011 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører ÅF-AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Lillian Breivik, Anna

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Orienteringene legges ut på politikernettet under hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift.

MØTEPROTOKOLL. Orienteringene legges ut på politikernettet under hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift. TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: 02.12.2015,kl. 09:00 16.00

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: 02.12.2015,kl. 09:00 16.00 MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for utvikling og drift Møtested: Møterom 1 Møtetid: 02.12.2015,kl. 09:00 16.00 Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste ble kunngjort

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 05.12.2006 Møtested: Møterommet (Rådhuset på Aure) Fra kl: 14:30 Til kl: 17:30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV

Detaljer

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga

Klage på tillatelse-søknad om dispensasjon for bruksendring til stall og veterinærklinikk på eiendom gnr. 40 bnr. 368 på Bestemorenga Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.03.2009 9368/2009 2006/3578 40/368 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/48 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord.

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.02.2012 Tidspunkt: 13:15 14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 6 Befaring kl 12:00: Venusveien 8 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tid: 09:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Mikal Tyskø Leder OK-V Birger

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Eva- Lill Margit Hjalmar Steinnes Asle Persen Johnny Aikio Ann- Rita Hammer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Eva- Lill Margit Hjalmar Steinnes Asle Persen Johnny Aikio Ann- Rita Hammer Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 10.03.2006 Fra kl. 12.00 Til kl. 1430 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Ole Grøtta Hans Jakob Bønå Eva- Lill Margit Hjalmar Steinnes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Rådhuset, bystyresalen Dato: 18.11.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Knut Hernes Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.11.2010 63498/2010 2010/11642 39/129 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/108 Planutvalget 14.12.2010 Klage på tillatelse - bod, Alstadveien 29

Detaljer

Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Arealplanlegger, byplankontoret Plankoordinator, samfunnskontoret. Samferdselssjef, samfunnskontoret

Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Arealplanlegger, byplankontoret Plankoordinator, samfunnskontoret. Samferdselssjef, samfunnskontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 08.30 13.45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:

MØTEPROTOKOLL. Plan og ressurs. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2011 Tid: 10:00 11.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Karen Hagland Amundsen Nestleder Knut Bjørgen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Bårdli MEDL ÅF-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Bårdli MEDL ÅF-SP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Scandic Hotel Lerkendal, Trondheim Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen sekretær Gunn Karin Karlsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig FRP

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested:, COOP Bjørgen på Forsetmoen Dato: 11.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Tore Tangstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.10.2016 Tid: 10:00-10:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Skule Skulstad, Lillian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.10.2013 Fra og med sak: 84/13 Til og med sak: 92/13 Møtetid: 09.00-12.15 Av utvalgets

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 29.09.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 78/10 Til saknr.: 87/10 Av utvalgets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunalsjef Lars Rudi, rådgiver Bjørn Kr. Sveen og møtesekretær Mildrid Einbu.

PROTOKOLL. Kommunalsjef Lars Rudi, rådgiver Bjørn Kr. Sveen og møtesekretær Mildrid Einbu. Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtedato: 09.01.2014 Tid: 09:00 12.45 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Rolf

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 77/11 11/516 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVA 12 GBNR. 17/3, 17/17, 17/27, 24/1, 24/5, 24/10, 25/6

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 77/11 11/516 SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVA 12 GBNR. 17/3, 17/17, 17/27, 24/1, 24/5, 24/10, 25/6 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 09.12.2011 Tilstede: Jarl Kato Solset Krf Ole Edvin Langaune SP Gunn Karin Eriksen H Ragnhild Hjorthen Saml Bjørn Simonsen Saml vara

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer