Kartlegging Ofoten 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging Ofoten 1"

Transkript

1 1 Kartlegging Ofoten

2 Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett blir reell 4. Sikring av at barn blir hørt i saker som gjelder dem direkte enkeltbarnets stemme 1. Ballangen ungdomsråd. Elevråd (mellomtrinn-/ungdomstrinn). Ungdomsstyre i ungdomsklubben. BUR: repr. i kommunestyret i saker vedr. ungdom. Har også en representant i plangruppa for kommuneplan; FANT (Fysisk Aktivitet, Naturopplevelser og Trafikksikkerhet). Elevråd: to representanter i SU. Faste rutiner for samtaler i skolen elev/lærer/ foreldre. Ekstra samtale ved behov. I barnehagen har barna medbestemmelse i egen hverdag. 2. BUR er høringsinstans for pkt. i reguleringsplanen som ivaretar barn og unge. Barnas representant sitter i kommunestyret, vurderer saker opp mot barns interesser. Helsesøster er representant i plangruppa for kommuneplanen (FANT). Barns medvirkning i bh er nedfelt som mål i års-planen; Barn skal bli sett, hørt og forstått. Barna blir tatt med på råd ved utvelgelse av lekeapparater til kommunal park. 3. Observasjon og barnesamtale for å finne rett hjelpetiltak (PPT o.a. hjelpeinstanser). Barnevernstjenesten ønsker å møte alle barn de arbeider i forhold til. Barn over 7 år har talsperson å snakke med i viktige saker (omsorgsovertakelse/endring av samvær.) 4. I ansvarsgruppe rundt barn med spesielle behov får barnet tilbud om å delta. Foreldre/ lærer/helsesøster e.l. sørger for at barnet blir hørt når avgjørelser treffes. Barnevernstjenesten vil møte alle barn de arbeider i forhold til. Barnet blir representert av egen talsperson. 1. Barnehage, skole, helsesøster og barnevern har systemer for barns medbestemmelse. Ungdomsråd med uttale- og forslagsrett i kommunestyre. Barnevern / kommunen har oppnevnt talspersoner for barn. 2. Ikke oppnevnt barnas representant etter plan og byg.lov. Saksbehandlere oppmerksom på å ivarete barns rettigheter.igangsatt kartlegging av friluftsområder og helsefremmende barnehager i regi av friluftsrådet. Søknader på spillemidler til utbedring/nyetablering av frilufts og rekreasjonsområder. 3. Viser til svar pkt. 1 og UKM- ungdom får ta viktige avgjørelser 4. Samtaler med enkeltbarn i skole og barnehage. Oppsøkende møtevirksomhet i skolene der barna får informasjon og kan uttale seg. Eks ungdomsklubb, UKM 1. Barnehagerådgiver påser at reglene etter BH-loven blir fulgt. Elevråd på skolene. Ungdomsråd med uttale- og forslagsrett i bystyret. Samtaler (gruppe/en-en) nedfelt i årsplan. Interne rutiner etter lov om barneverntjenester Barnas talsmann er involvert i byggeprosjekter og reguleringsplaner. 3. (Viser til svar i pkt. 1) 4. Ved interne rutiner, og gjennom planer og kartleggingsdokumenter. Foreldre og barnas talsmann. 1. Klasse- og Elevråd. Ungdomsråd med møte- og talerett i kommunestyret. Barne- og ungdomstjenesten er instans barn kan kontakte. Barn- og unges talsperson (en pers). SU i barnehager og skoler. Skolemiljøutvalg. Tid og rom for samtale (jf. årsplan) med barnehagebarn. 2. Barnas repr. forelegges planer og skal sørge for barnas interesser i reguleringssaker. Høringsinstanser ivaretar barnas sak, men kommunen er ikke oppdatert her. Uttalelse fra Ungd.-rådet i forhold til utbygging. Følge normer for areal i Lov om barnehager. Gode uteområder i barnehager 3. Ungdomsrådsrepresentanter med møte og talerett i kommunestyret. Elevrepresentanter i skolens ulike organer. Barns medbestemmelse som prosjekt i barnehage. 4. I skoleverket gjennom lov og forskrift. Usikkert hvordan dette ivaretas ellers. God saksbehandling med tilstrekkelige saksopplysninger. Samtaler i barnevernssaker. 1. Eget punkt i årsplan i barnehagene. Barna deltar i/former sin hverdag muntlig. Eget valg av fritidsaktiviteter. Samarbeid med frivillig sektor med barn som aktive medl. Barn møtes i planprosesser. Støtte til prosjekter som har med barn å gjøre. Arbeidsgruppe for rus- og kriminalforebygging med representant fra ungdomsskolene. Årlige temadager på skolene, organisert i samarbeid med ungdom. 2. «Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser ». Tar spesielt hensyn til de samiske barns nærmiljø med mulighet til samhandl med andre barn, og utvikling av egen identitet. 3. Arbeidsgruppa skal i planprosessen for psykisk aktivitet og naturopplevelser møte barn. Egen representant med ansvar for at barns interesser blir ivaretatt. 4. Via informasjonsmøter, skriv/brev og i vedtak. 2

3 Artikkel 18: God omsorg 1. Tiltak som kommunene rår over og som kan hjelpe foreldre med å gi god omsorg (også foreldre fra andre kulturer) 2. Sikring av tverrsektorielt samarbeid for å avdekke, undersøke, igangsette og evaluere tiltak for dette behovet spesielt 3. Samarbeid med frivillige organisasjoner for å sikre gode oppvekstkår 4. Informasjon om hvordan hjelp kan søkes og hva slags hjelpetiltak som finnes 1. Helsestasjon og skolehelsetjenesten. For alle barn, utvidet tilbud ved behov. Veileder foreldre i barnehage, barnevernstjenesten hjelper foreldre til å gi god omsorg, omsorgslønn, privat avlastning, støttekontakt mv. Flyktningehelsetjensten bidrar med råd og bistand, praktisk hjelp og undervisning. Omfattende samarbeid NAV, helsetjenesten og skole m.h.t flyktninger. 2. Ansvarsgrupper. Skole, barnehage, PPT, BUP, NAV, pleie og omsorg, lege, helsesøster kan være aktuelle deltakere. 3. Enhet for kultur og voksenopplæring har omfattende samarbeid. Frivillige organisasjoner. Økonomisk og praktisk støtte til f.o. 4. Oppslag, brosjyrer helsestasjon, anonyme ringetjenester, helsesøster møter alle barn, gir info ut fra vurdering av behov, lege og helsesøster samarbeider, henv. til BUP, PPT, fysioterapeut el andre i samråd med foreldre. foreldre. Info direkte i klasser om helsesøsters tilbud. Barnevern kun tilgjengelig for enkeltfamilier. 1. ICDP, ART, motiverende intevju, EuroADAD, PPT, BUP, hjemmekonsulent, foreldreveiledning. Avlastning og støttekontakt etter enkeltvedtak. Flyktningtjenesten gir råd og bistand til barn og foreldre, praktisk hjelp og undervisning. Godt sammarbeid mellom etatene påpekes fra flere. 2.Tett dialog og godt samarbeid mellom etatene, tverrfaglig råd (for tiden ikke i drift ). Ansvarsgrupper, frivillighetsarbeid, 3. LIONS, Ofoten friluftsråd, Liland idrettsforening, lag og foreninger generelt, private frivillige. Ønsker mer bruk av frivilligheten. 4.Gjennom samtaler, kommunens hjemmeside, brosjyrer, plakater, oppslag på skole og i barnehage, gjennom foreldresamtaler, helsestasjon og ansvarsgrupper. Informasjon med tolk der dette er nødvendig. 1. Helsesøstertjenesten, spedbarnteam, PPT, full barnehagedekning. Helsesøster i VGS, usikker m.h.t tilbud for flyktninger. ICDP for bosatte. 2. Tilbud om info barne- og ungdomstjenesten, tilbud om anonym veiledning på tlf. Samarbeidet fungerer dårlig. 3. Anne Margrethe Roll Ofoten friluftsråd. Frivillige organisasjoner er høringspart v/utbygginger. Samarbeid i enkeltsaker, kan bli bedre. 4. Massemedia, webside, helsestasjon, også for ungdom, spesialpedagog i barnehage. Servicetorg, legekontor, andre offentlige kontor, henvisning til PPT, BUP, VOP, familievern, fastlege. 1. ART og ICDP sertifiserte fagfolk. Tiltak innen omsorg/barnevern, støttekontakt, økonomi, trygge, gode skoler, veilede foreldre. Bidra til at foreldre samhandler, helsetjenesten veileder og informerer, b/u tjenesten forebygger, tiltak frivillig og tvang. Barnehage åpen for foreldre, spesielt i tilvenningssituasjonen. Legge til rette for god kommunikasjon og samhandling. 2. Kultur og taushetsplikt sperre. Faste samarbeidsmøter, også v/behov. Samarbeid PPT, ansvarsgruppe ikke i gang. 3. Oppvekstavdeling, tilskudd. Frivillige lag med barn som medlemmer infoarbeid om aktiviteter og tilskudd. Kompetanseheving. 4. Skolene, helsesøster, hjemmeside, psykisk helsetjeneste, b/u-tjenesten, barnevern, oppslag, barnehagen. 1. Barnehager samarbeider tett med helsestasjonen, PPT, Barnevern og andre. Etablert samarbeid barnehage/skole/foresatte. Samarbeid ulike org; veiledning fra pedagogisk leder, eller andre med kompetanse, infoskriv, foreldremøter. Psykologisk tjeneste gir info og veiledning. 2. Primærgrupper rundt barn/foreldre med spesielle behov, tett samarbeid mellom ulike tjenester, ansvarsgruppe og IP, tverrfaglig team, basisteam, spesialhelsetjenesten v/bup, tildelingsenhet for barn og unge. 3. Oppvekst samarbeid med LIONS; «Det er mitt valg» 3

4 1. Kommunens kompetanse i forhold til vold og overgrep mot barn 2. Kommunens kompetanse i forhold til å hindre tvangsekteskap og å avdekke kjønnslemlesting 3. Rutiner/systemer for å fange opp/avdekke fysisk og psykisk mishandling 4. Samarbeid utenom kommunen i slike saker 5. Kompetanseheving for kommunens ansatte i slike saker Artikkel 19: Vern mot overgrep 1. Helsesøster, lege og flyktningetjenesten har noe kunnskap. Ifølge barnevernet er det ingen rutiner i forhold til vold og overgrep. Barnevernstjenesten melder til politiet. 2. Helsesøster, jordmor, lege ingen felles kunnskap i komm. 3. Rutiner/systemer Lege, helsesøster, flyktningetj., skoler og barnehager melder til barnevernstj. eller til politi. Saker drøftes anonymt. Barnehagen melder til nærmeste leder. Barnevernstjenesten mener det ikke er rutiner i kommunen. 4. Samarbeid med BUP, politi og Barnehuset. 1. Lite formell kompetanse. Noe kursing gjennomført. Uformell kompetanse gjennom arbeidserfaring. Søker veiledning hos Barnehuset, politiet og Bufetat ved behov. 2. Ingen formell kompetanse. Ingen kurs gjennomført. 3. Skriftlige rutiner og systemer mangler for barnehage, skole, helsesøster, flyktningtjenesten og lege 4. Sammarbeidspartnere : BUP, lege, PPT, Barnas hus, politi. 5. Veiledning i varierende grad, kursing, Se pkt Kompetanse Kursing gjennom RKK for ansatte i barnehage/skole. Jobbes i helsesøstertjenesten. Med kartleggingsverktøy. 2. Tvangsekteskap m.m. Helsesøster, lege, NAV. 3. Rutiner/system Finnes for barnehage/skole Helsesøster har gode rutiner. 4. Samarbeidspartnere: BUP, fastlege, politi, VOP, Barnehuset, familievernet. 5. Oppfølg./veil. Dagsseminarer i barnehage og skole. Helsesøster har etter og videreutdanning. 1. Kompetanse. Noe kompetanse. 2. Tvangsekteskap m.m. Helsetjenesten har generell kompetanse. 3. Rutiner og systemer som skolen og barnehagen har. Barnevernet informerer. Ved mistanke melder man til politiet. 4. Samarbeidsinstanser: Politi, Bufetat, BUP, PPT, RBUP. 5. Oppfølging/veil. Varierende grad, kursing, tverrfaglig samarbeid, lite planmessig, men etter behov. 1. Kompetanse Samlet i basisteam og barnehager. Helsestasjon, rus og psykiatritjenesten. 2. Tvangsekteskap 3. Rutiner og systemer Beredskapsplaner i barnehage, sender melding ved bekymring. Skolene går tjenestevei. Alle skal være kjent med handlingsplikten og melde til barnevernet. 4. Samarbeidsinstanser: PPT, BUP SANKS og Barnas Hus i Tromsø. 5. Oppfølging/veiledning. Kurs/seminarer som det gis mulighet for. 5. Oppfølg./videreutdanning. Lite muligheter. Barneverntj. veiledning de siste årene, ellers vanskelig av budsjettmessige årsaker. 4

5 1. Sikring av oppfølging av barn som er plassert utenfor hjemmet 2. Sikring av barns kontakt med biologisk familie og tidligere nettverk i hht avgjørelser i saken 3. Sikring av informasjon til plasserte barn om hva som finnes av tilbud og helhetlig oppfølging i kommunen Artikkel 20: Særskilt vern og støtte 1. Oppfølging: Barnevernstjenesten legger vekt på tilsynsfører, tilsyn og besøk slik loven krever. 2. Kontakt med biologisk familie, - vedtak som synliggjør samværet og kontakt med nettverk. Skolen forholder seg til fosterforeldre. 3. Barn som nærmer seg voksenalder Barnevernet informerer. 1. Oppfølging: Barnevern, barnehage og helsesøster har rutiner og oppfølging. 2. Samvær i henhold til vedtak, samværsplaner, bruk av familieråd der dette er hensiktsmessig. 3. Prosess med barn om hva som skal skje og hvem som skal bidra etter fylte 18. Dog ikke senere enn når barnet er Oppfølging: Gis av barnevernstjenesten 4 ganger årlig. Ansvarsgrupper, hjelp i hjemmet. 2. Kontakt med biologisk familie Samværsplaner, møter, ringekontakt. 3. Barn som nærmer seg voksenalder. Interne rutiner etter fylte 17 år på oppfølging 1. Oppfølging: Barnevernet følger opp, tilsyn m.m. 2. Kontakt med biologisk familie Samværsplaner og tiltaksplanerøvrige nettverk involveres der det er mulig. 3. Oppfølging av de som nærmer seg voksenalder. Følger opp så lenge de går i videregående og så lenge loven tillater. 1. Oppfølging: Tett samarbeid internt i kommunen. 2. Kontakt med biologisk familie? 3. Barn som nærmer seg voksenalder? 5

6 Artikkel 23: Fullverdig liv 1. Har de kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mandat og kompetanse for å kunne arbeide med tilbud for barn og unge 2. Er alle relevante tilbud tilrettelagt for funksjonshemmede barn i offentlige bygg og på andre arenaer 3. Samarbeid mellom kommunens etater for samordnet tilbud til funksjonshemmede barn 4. Koordinerende enhet for barn og unge som har behov for langvarige og koordinerende tjenester. 5. Nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindring i at nye bygges 6. Sikring av generell tilrettelegging (universell utforming) 7. Har kommuneplanens arealdel bestemmelser om universell utforming 1. Usikkert m.h.t funksjon og kompetanse. 2. Skoler tilrettelagt for rullestol og hørselshemming, rådhus og institusjoner, 2 skoler og barnehager er tilrettelagt. Barnevernstjenesten mener det ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede barn. 3. IP for noen barn, denne samordner, helsesøstertjenesten koordinerer alle IP for barn. Ansvarsgrupper der bare få instanser er nødvendige. Bvn.tj mener det ikke er samarbeid ut over i enkeltsaker. 4. Ikke kjent med at det er KE. 5. Nye bygg, avvik; forsøker å ordne opp, eks heis i gammel skole. Barnevernet mener det ikke gjøres noe aktivt her. 6. Nybygg; krav om UU, en bhg har lagt vekt på ute- og inneareal, og adkomst. Bhg driver holdningsarbeid i.f.h.t toleranse annerledeshet, respekt, empati og omsorg. Barnevernstjenesten mener det ikke er i tråd med lovverk. 7. KVO sier ja, 2.høring er igangsatt. Teknisk sier ja. 1. Har et valgt felles råd for Evenes og Tjeldsund. Usikker på om rådet er i drift, mandat og kompetanse. 2. Rimelig godt ivaretatt. 3. Overgang barnehage skole ønskes styrket. Ansvarsgrupper, individuell plan, koordinator og primærkontakt. Samarbeid mellom miljøtjeneste, helsesøster, barnevern, fysioterapi, skole, barnehage, lege, PPT. Ingen fast koordinerende enhet. 4. Har ingen fast koordinerende enhet. Men skole-ppt, BUP, Ansvarsgruppe. Barnehage PPT, BVT, BUP koordinerer behovene til de barna som har behov for dette. 5. Holdningsskapende arbeid. 6. Vurderes under behandling av byggsøknader iht kravene i plan og bygningsloven. 7. Ja pkt 1.2 Men de er generelle. 1. Egne spesialpedagoger i skolen. Habiliteringsteam på sykehuset. 2. Tilgjengelig for alle i Narvik. 3. Overgang bhg/skole, fungerer; ansvarsgruppe følger barnet. Helsesøstergruppe rutine for ansvarsgruppene. 4. En person ivaretar koordinerende enhet, k.e. under planlegging. 5. (Ikke besvart?) 6. Bygging av nye barnehager og skoler. 7. Vedtatt veileder for UU i forbindelse med kommunedelplan for Narvikhalvøya. Ivaretar krav om UU i oppstartmøter, opplyser om krav til UU i uteområder. 1. Usikker felles råd i Tjeldsund og Evenes. 2. Varierer, rullestolramper, fjernet dørstokker, barnehage godt tilrettelagt. 3. Usikker, tverrfaglig utbedring av bygg. Inn i budsjett. Fortrinn v/opptak barnehage. 4. IP -?? usikkerhet rundt dette spørsmålet. 5. Vet ikke/holdningsskapende arbeid (spriker her). 6. Varierer. 7. Foreldet plan/vet ikke. 1. Barn med spesielle behov fortrinnsrett i barnehage. Adkomst barnehage tilpasset rullestol. Drag skole ok, heis, men ellers mangler tilrettelegging. 2. Ansvarsgrupper for alle som er involvert i den enkelte bruker, eventuelt andre etater inviteres med. 3. Basisteamet er KE. 4. (Ikke besvart) 5. (Ikke besvart) 6. (Ikke besvart) 6

7 Artikkel 24: God helse 1. Tilrettelegging for å leke og ferdes trygt mellom hjem, skole- og fritidsaktiviteter 2. Tilrettelegging for fysisk aktivitet ut fra barnets egne forutsetninger 3. Tilrettelegging og tiltak som fremmer sunt kosthold, forebygger bruk av tobakk og rusmidler blant barn og unge 4. Sikring av at tiltak i den lokale rusmiddelpolitikken også retter seg mot barn 5. Vurdering av kapasitet på helsestasjon og skolehelsetjeneste (også helsestasjon for ungdom) 6. Øvrige helsetjenester for barn og unge 7. Sikring av reelt tilbud om habilitering og rehabilitering for barn og unge 8. Sikring av arbeidet med psykisk helse for barn og unge også etter at Opptrappingsplanen for psykisk helse er avsluttet 1. Fungerende plan fys akt, naturopplevelse og trafikksikkerhet, årlig rullering. Bygges gang- og sykkelstier, fartsdumper og nedsatt fart. Miljøgate i sentrum. Temakveld om trafikk. 2. Skole og bhg tilrettelegger, fokus på fys akt, i tillegg til gymtimer, tursti tilrettelagt for rullestol, bhg tilrettelagt for ulike aktiviteter. 3. Alle barnefam får kostholdsveil. Skolehelsetj. tar opp rus, kost, røyk med ung og foreldre, underviser. Kantine serverer sunn mat 1g/uke, frukt daglig u-skole, vannautomat, forbud mot å forlate skolegård, FRIprosj. Prosjekt om å heve kompetanse og sertifisere som helsefremmende bhg. 4. Alkoholpolitisk plan, bevisstgj. av foreldre, rusfrie samlingssteder. 5. God skolehelsetjeste, tilbud óg til ungd i vgs fra komm. for timeavtale 6. Lege-, tannhelsetjenesten, fysioterapi, henviser til BUP. 7. IP, lege-, helsesøstertjenesten, BUP, habteam, spesialister v/behov. Ansvarsgrupper. 8. Viderefører 75 % stilling som helsesøster opprettet i forb. med opptrappingsplan for psykisk helse for å styrke skolehelsetjenesten. 1. Gjennom trafikksikkerhetsplan, trafikkopplæring i barnehage og skole, og aksjon skolevei. Helsestasjon har fokus på ulykkesforebygging i samtaler med barn og foreldre. 2. Satsning på fysisk aktivitet ute og inne i skole og barnehage. Svømmehall og gymsal åpen på kveldstid. Leikaring, barneidrett, fotball. 3. Økt fokus på kost og ernæring de senere år i barnehage og skole. Kontrakt som forebygger røykestart med elever og forebyggende arbeid om rus. 4. Nylig ansatt miljøarbeider i psykiatrien som også skal arbeide med barn og rus. Har ruspolitisk handlingsplan. 5. For liten kapasitet på helsestasjon. Ikke helsestasjon for ungdom. 6. Fysioterapeut. 7. Samarbeid der det er behov. 8. Arbeid i barnehage og skole bl. a. i samarbeid med BUP. 1. Gjennom trafikkutvalget prioritere trafikksikkerhet, generelt lite gang- og sykkelstier. Nedsatt fartsgrense. 2. Tilrettelagte parker, lekeplasser, og ballbinger. Støtte til utstyr. 3. Prosjekt sunt kosthold i skolen, tidlig intervensjon, gratis frukt, skolehelsetjenseten underviser og veileder. 4. Mangler rusmiddelpolitisk handlingsplan. Opptrappingsplan for rusfeltet, ettervern og etablerte misbrukere. 5. Helsesøster knyttet til alle skoler. (Ikke vurdert kapasiteten.) 6. 1.klassinger får tilbud om legeundersøkelse. For lite kompetanse i kommunen VGS har VIP, helsesøster: åpen dør, tverrfaglig samarbeid. 1. Trafikksikkerhetsplan, mangler igangsatte tiltak. Skolebuss. 2. Fysisk aktivitet hver dag på skolen, folkehelsekommune, kompetanseheving, åpne gymsaler og svømmehall. 3. Ernæringsprogram i skole/bhg, helsefremmende skole/bhg. Helsesøster sentral. 4. FRI program, interkommunalt prosjekt om rus. 5. For dårlig/tilstrekkelig. 6. Ingen/psykisk sykepleier. 7. Samarbeid miljøtjeneste og interkommunal fysioterapi. 8. Arbeid i bhg/skole, ellers usikkerhet. 1. Utbedre veier, er utrygt å gå til skolen! Drag ikke gang- og sykkelsti fram til skolen; barna får ta buss! 2. Barnehage: faste turdager i flg. ukeplan. Musikkskole, fotball, svømming, klubbkvelder, fritid med dans mm. 3. Barnehage benytter melk og vann som drikke, frukt og grønt hver dag. Skolekjøkken har fokus på sunn mat. Temadag med ruskonsulent, opplegg for tema rus i skolen, Tannpleier/helsesøster involvert. Infoskriv elever/foreldre, helsesøster på besøk. 4. Fellesmøter for unge, diskutere, ledes av voksne, temadager, ruskonsulent ansatt. 5. (Ikke besvart) 6. (Ikke besvart) % stilling miljøterapeut, psykisk helse representert i basisteam og still forebyggende arbeid barn og unge. 7

8 1. Sikring av rettigheter til familier med barn som har rett til sosiale tjenester 2. Samarbeid om oppfølging av barna/familien 3. Oppfølging (økonomisk og praktisk) av familier til barn med særskilte behov Artikkel 26: Sosiale tjenester 1. NAV sier dette sikres gjennom individuell behandling av enkelte familier med særlig fokus på barn. 2. NAV samarbeider ut fra behov med alle tjenester. 3. Flyktningehelsetjenesten følger opp barn i introduksjonsprogrammet. Skole melder til barnevern v/behov. SKOLE: IP kan åpne for grunn- og hjelpestønad. 1. NAV oppfyller familiers rettigheter. Samarbeid med andre enheter sikrer at de med behov for hjelp blir fanget opp. Andre enheter gir informasjon og henviser til NAV. Bostøtte. 2. Enhetene påpeker at godt samarbeid er avgjørende og aktivt redskap. Eks : ansvarsgruppe. 3. Omsorgslønn, støttekontakt sommeravlastning, utvidetet avlastning ved akutt behov. NAV bruker gjeldsrådgiver/ namsmenn der familier trenger gjeldsordning / utvidet behov for råd. 1. Kartlegging av familiesituasjonen i samtale om økonomisk støtte, bistand eller generell kontakt med NAV. Info/veiledning og forebygging gjennom oppfølgingssamtaler. 2. Ulikt fra familie til familie. Alle instanser kan være aktuelle. 3. Oppfølgingssamtaler, hjemmebesøk, ansvarsgruppemøter, timeavtaler osv. Økonomisk råd, kan gi hjelp til innkjøp av nødvendige ting til hjemmet. Barneperspektiv høyt fokus. Ofte utløsende faktor for skjønnsvurdering, øk og andre tiltak. 1. Usikkerhet, søkn til NAV eller helse- og omsorgsavdelinga(?). Nav, b/u-tjeneste, barnehage / helsesøster, psykiatritjenesten / skole/barnehage. 2. Usikker/sosialtjenesten i NAV behandler søknader / veileder / hjelpetiltak. 1. Gjennom barnevern og SANKS. Offentlig tilgjengelig info, som familier kan søke etter via personalet i barnehage, skole, eller via kommunens hjemmeside. Rus og psykiatritjenesten og helsestasjon hjelper og veileder videre i systemet bl.a. NAV, basisteamet etc. Ved søknader om økt stønad: individ vurdering. 2. Barnehage, skole, helsesøster, PPT, foreldre, SANKS, barnevern. 3. Ansvarsgrupper og hjelpemiddelsentral, oppfølgingsmøter, planarbeid, evaluering, økt støtte v/søknad. 8

9 Artikkel 27: Levestandard 1. Sikring av at barns/ungdoms levestandard gir mulighet for deltakelse 2. Oppdatert boligsosial handlingsplan 3. Ivaretakelse av vanskeligstilte familier og ungdom i etableringsfasen 4. Tiltak for å fange opp barn som faller utenfor/ikke deltar på grunn av dårlig økonomi i familien (fattigdom) 1. NAV sikrer gjennom lov om sosiale tjenester; gir mulighet for å delta i aktiviteter på lik linje med andre barn, hensyntas ved søknad om økt bistand. Flyktningehelsetjenesten følger opp barn i introduksjonsprogrammet. Skole melder til barnevern v/behov. 2. Nei. 3. Ikke systematikk her, NAV mener det kan gis bistand i form av rimelige lån. 4. NAV kjenner ikke til at barn fanges opp utenfor NAV. Flyktningehelsetjenesten dekker barns aktiviteter, skolen fanger opp barn som ikke deltar på grunn av fattigdom og melder fra til barneverntjenesten. 1. Flere av tilbudene på kultur er gratis. Reduserte kostnader til barnehage og SFO ved behov. Dekking av kontingenter og kjøp av utsty ifm barn og idrett. 2. Nei 3. God tilgang på kommunale boliger med relativt lav husleie. Flere ungdomsboliger, startlån gjennom husbanken. Bostøtte. 4. NAV og Flyktningtjenesten gir økonomisk støtte. Tett samarbeid mellom enhetene avdekker og sikrer tiltak. 1. Økonomisk dimensjon, veilede om rimelige aktiviteter, utlån av utstyr, øke tilskudd. 2. Ja, har særlig fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet. 3. Boligkontoret ivaretar disse, Husbankens lån og tilskuddsordninger, utleieboliger. Startlån, justert rentebinding og avdragsfrihet 30 års løpetid. Prosjekt for vanskeligstilte helhetlig ivaretakelse, koordinering av tjenester. 4. Skolen mangler system. 1. Er ofte gratis. 2. Mangler totalt. 3. Ingen boligpolitikk/startlån, kommunale boliger. Kommunen har mange boliger, lav husleie, kommunale lån. 4. Via skole, snakke med barnefamilier som søker sosialhjelp, helsesøster konsultasjoner. Barnehage melder til barnevern v/mangel på utsyr. 1. Vurderes om NAV eks kan dekke barnehage, SFO, kulturskole, klær, fritidsaktiviteter. 2. (Ikke besvart) 3. (Ikke besvart) 4. Tett samarbeid skole / helsestasjon / barnevern, rus- og psykiatritjenesten og andre. Støtte til sosialhjelp. 9

10 1. Sikring av barnehageplass til alle familier 2. System for å vurdere og følge opp barn og unge som trenger ekstra oppfølging i barnehage og skole 3. System for å fange opp barn som ikke har barnehageplass, men som har behov for ekstra oppfølging 4. Sikring av at alle skoler har handlingsplaner i forhold til elevenes rettigheter i hht 9a-1 i Oppll. om et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring herunder handlingsplan mot mobbing 5. Tiltak for å forebygge drop-out fra videregående skole 6. Planer for å håndtere krisesituasjoner i barnehage og skole Artikkel 28: God utdanning 1. Sektor for kultur og undervisning behandler søkn om barnehageplass og tildeler plasser. Arbeider med å få opprettet nye plasser når det er for få. KVO: det er full dekning! 2. Pedagogisk personale i bh /skole, helsesøster, lege identifiserer behov, setter i verk tiltak og oppretter ansvarsgruppe rundt barnet. Dette i samarbeid med foreldre. Egne tester i barnehage og skole ved mistanke om oppfølgingsbehov. Sollen bh refleksjonsmøte ukentlig angående barnas trivsel og utvikling. Helsesøster screener alle barn og henviser videre til PPT/BUP for utreding og oppfølging. 3. Helsesøster råder foreldre til barn med særskilt behov (ped./ sos.) å søke barnehageplass. Bekymringsmelding til barnevernstjenesten om nødvendig. 4. Skolen: handlingsplan mot mobbing. De arbeider aktivt og kontinuerlig etter planen. Skolens fysiske miljø: i skolens godkjenning (kommunelegen). 5. Rådgiver/lærer/sosiallærer hjelper ungdom å velge rett. Samarbeid u.tr-vg om overgang. Helsesøster samarbeider m/oppfølgingstjenesten i Narvik. Foreld/elev tar kontakt. 1. Full barnehagedekning etter loven. Fortløpende opptak gjennom året. Barn med spesielle behov prioriteres. 2. Observasjon, kartlegging, sakkyndig vurdering samt dialog/ samarbeid med foreldre og øvrige etater. Kompetent personale/ lærere. Enkeltvedtak ved behov. 3. Gjennom helsestasjon, flyktningtjeneste. 4. Kvalitetsvurderingssystem av virksomhet etter Opplæringsloven. Lokal mobbeplan i skolen. 5. Ny GIV, Rådgivertjenesten, OTtjenesten i fylket, PP-tjenesten UKM som forebygging. 6. Kriseplan i skolen. I barnehagen er det kriseplan men den trenger revidering. Kriseperm kjøpt til barnehagen. 1. Samordnet opptak. Alle barn har de samme rettighetene gjennom rettighetsparagrafen. Friplasser går gjennom NAV. Kommunen oppfyller normen for hvem som skal ha barnehageplass. 2. Barnehager fanger opp de som trenger ekstra oppfølging og melder videre. 3. Helsestasjonen. 4. I skolen brukes LP-modellen. Olweus brukes mot mobbing. Kommunen har systematisk tilsyn av miljørettet helsevern. 5. Fokus på tilstandsrapport i Narvikskolen. Denne peker på tiltak til faglige og sosiale forbedringer. 6. Beredskapsplan i skole og barnehage er laget. 1. Full barnehagedekning, store nok bhg og et godt utbygd barnehagetilbud. Planlegge nye ut fra demografisk utvikling God info på heimeside og i lokalavis om barnehager og opp-tak. Ved kapasitet, flere opptak per år. 2. Ved observasjon, kartlegging og samarbeid med elev, foresatte og PPT. Enkeltvedtak. Utarbeidelse av IOP er og halvårsrapporter. Internt arbeid med gode rutiner. 3. Usikker. Tror det må være via helsesøster/- stasjon, og barne- og ungdomstjenesten. 4. Har utarbeidet og følger «Kvalitetsvurderingssystem av virksomhet etter Opplæringsloven» 5. Samarbeid med Oppfølgingstjenesten. Prosjekt fra helsesøster og barne- og ungdomstjenesten gjennom første år, videre også m/ NAV 6. Alarmplaner og kommunal kriseplan + kriseberedskap. 1. Ikke full barnehagedekning enda, - ventelister, bruk av plasser utenfor kommunen. Planer for utvidelse med ønske om full barnehagedekning. 2. Kartlegging/obs i barnehage, henviser til PPT for vurdering. Samarbeid med foreldre. Overgangsordning for bedre informasjonsflyt mellom barnehage og skole under planlegging. P.t. ulik praktisering. 3. Ingen kjente rutiner, - antar barnevern og helse-/sosialtjenesten fanger opp, bl. a gjennom helsesøsterkontroll. 4. Kommunalt reglement, skolens reglement og handlingsplan mot mobbing. Oppfølging: Tilsyn i barnehage og skole v/oppvekst- og utdanningssjefen. Egen offentlig plan tilgjengelig på hjemmeside. Informasjon i skolenes/bhs årsplaner. 5. Ny GIV Rådgivertjenesten. (Ingen videregående skole i kommunen) 6. Egen plan for håndtering av trusler mot skolen. Beredskapsplaner for kriser/ulykker/ dødsfall. 6. Eget kriseteam repr v/bla.helsesøster Kriseberedskapsplaner i skole/b.hage. 10

11 1. Sikring av alle barns mulighet for å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet 2. Kommunens tilrettelegging av tiltak som sikrer barns rett til lek og fysisk aktivitet ut fra sine forutsetninger 3. Systemer for å fange opp barn med ekstra behov slik at de får delta i fritidsaktiviteter og kulturliv 4. Tilbud som sikrer barns muligheter for lek og fritidsaktiviteter utenom skole- og barnehageåret 5. Sikring av barns rett til hvile og fritid Artikkel 31: Kultur og fritid 1. Barnehagebarn får tilbud innen barnehagens rammer, skoleelever gjennom DKS. Planlegges i samarbeid m/representant fra skolene. Kulturskolen: ulike kurs. Ledsagerbevis kan søkes for b/u med spesielle behov. Kulturkort til ungdom gir rabatt på billetter. Kulturmidler til lag og foreninger. 2. FANT-planen, vektlegger allsidige anlegg; Rulleres årlig. Støtte til lag og foreninger. Drift av flerbrukshall. Bygging av svømmehall. Friidrettsgruppe, fotball, turn og ski. 3. Ingen system ut over fokus på tilrettelegging for deltagelse på ulike aktiviteter i ansvarsgrupper og IPgruppe. KVO: flyktningetjenesten fanger opp barn av foreldre i introduksjonsprogrammet. 4. Ingen (alle ligger innenfor skoleåret). Lekeplasser og bibliotek er åpne for alle. (Svømmehall når den er ferdig.) 5. Min 3 ukers sammenhengende ferie fra barnehage og SFO. SFO har 4 uker ferie. Sovetid i barnehage, ellers rammer for oppholdstid per dag. Friminutt på skolen. 1. Den Kulturelle Skolesekken, UKM, kulturprosjekt i regi av skolen. Barnehagen har plan for kunst,kultur og kreativitet. Leikaring, kulturskole, Taikwondo, turlag. 2. Lån av gymsal, tilpasning i skole og barnehage. Frivillige lag og foreninger. Flyktningtjenesten kan hjelpe med nødvendig utstyr. 3. Ingen systemer frivillige lag og foreninger i Evenes på 1360 innbyggere. Ungdomsklubb restarter snart. UKM 5. De yngste barna sover i barnehagen. Hvilestund for de med behov for dette. 1. Ofoten Friluftsråd samarbeid med bl.a. skole for utarbeiding av tilbud for barn- og unge. Utlysning i media og på hjemmeside Kulturskolen samarbeid skoler- og ungd. klubber. DKS, tilbud til lag og foreninger. 2. Kommunal fysioterapitjeneste. Differensiert tilbud i bh og skole, etter behov. LP-modellen i barnehage. Tilskudd til helsefremmende tiltak i skole og barnehage. Ofoten Friluftsråd: kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Samarbeid m skoler, bh, lag og foreninger Lavterskeltilbud, - dir. aktivitet. 3. Samarbeid mellom ulike instanser: OF, kultur, barn og unge, unge med bistand. Ingen aktivitet for funksjonshemmede, ingen friplasser. Utekontaktens tilbud. 4. Kulturskole. Konserter. OF: «Naturlos», turer, kurs, leir, utstyr 5. Hvilestund i bh. Red undervisning for de minste. 1. Gjennom skolen, DKS og tilskudd til lokale foreninger. Samarbeid mellom kultur, ungdomsråd og barne- og ungdomstjenesten. For lite igjen for den interkommunale kulturskolens drift/tilbud. 2. Usikker på hvordan det gjøres. Noe tilpassing i skole og barnehage. Arenaer for fysisk aktivitet: idrettshall, fotballbaner, turstier. Kompetente fagpersoner på enhetene. 3. Går gjennom skole, barnehage og helsesøster, men ingen spesielle tiltak. 4. SFO. Fritidsaktiviteter hos lag og foreninger med tilgang på bibliotek, gymsal og svømmeanlegg. Bruk av natur i nærområdene. 5. Vet ikke helt, har verken kveldsskoler eller døgnåpne barnehager. Makstid for opphold i bhg, og min 3 uker sammenhengende ferie for barn i bhg. 1. Samarbeid m/arran, lulesamisk senter og ASVO innblikk i kunst og kultur. Barnehager inviteres til forestillinger på skolen når de er tilpasset alderen. Info om tilbud: DKS, kulturskolen, skolens læreplaner. Egne arrangement og Rikskonsertene. 2. Vedlikehold av eksisterende anlegg og lage nye. God kompetanse hos de personer som arbeider med barn ( se behov og forutsetninger). Valgtilbud ut fra interesse og forutsetninger. 3. Støttekontaktordning: hjelp og veiledning av barn for å få/ øke deltakelse. 4. Idrettslag. Svømmeklubb. 5. Barna er med på å forme sin egen hverdag/ bestemme selv hva de vil gjøre. Hvilerom i bh. Friminutt og variert undervisning i skolen. Tilpasset leksemengde. 11

12 12

Artikkel 12: Medbestemmelse Vefsn Grane Hattfjelldal

Artikkel 12: Medbestemmelse Vefsn Grane Hattfjelldal 1 Kartlegging Vefsn 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett blir reell 4. Sikring

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 7.12.29 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92. Vararepresentanter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR 2015. 2014. SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune Tertialrapport 2/2014 Aurskog-Høland kommune 1 Innhold 1. PERSONAL... 4 2. FOKUSOMRÅDER... 5 BOLIGBYGGING OG SENTRUMSUTVIKLING... 5 MILJØVERN... 6 BARN OG UNGE... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 FOLKEHELSE...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer