Kartlegging Ofoten 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging Ofoten 1"

Transkript

1 1 Kartlegging Ofoten

2 Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett blir reell 4. Sikring av at barn blir hørt i saker som gjelder dem direkte enkeltbarnets stemme 1. Ballangen ungdomsråd. Elevråd (mellomtrinn-/ungdomstrinn). Ungdomsstyre i ungdomsklubben. BUR: repr. i kommunestyret i saker vedr. ungdom. Har også en representant i plangruppa for kommuneplan; FANT (Fysisk Aktivitet, Naturopplevelser og Trafikksikkerhet). Elevråd: to representanter i SU. Faste rutiner for samtaler i skolen elev/lærer/ foreldre. Ekstra samtale ved behov. I barnehagen har barna medbestemmelse i egen hverdag. 2. BUR er høringsinstans for pkt. i reguleringsplanen som ivaretar barn og unge. Barnas representant sitter i kommunestyret, vurderer saker opp mot barns interesser. Helsesøster er representant i plangruppa for kommuneplanen (FANT). Barns medvirkning i bh er nedfelt som mål i års-planen; Barn skal bli sett, hørt og forstått. Barna blir tatt med på råd ved utvelgelse av lekeapparater til kommunal park. 3. Observasjon og barnesamtale for å finne rett hjelpetiltak (PPT o.a. hjelpeinstanser). Barnevernstjenesten ønsker å møte alle barn de arbeider i forhold til. Barn over 7 år har talsperson å snakke med i viktige saker (omsorgsovertakelse/endring av samvær.) 4. I ansvarsgruppe rundt barn med spesielle behov får barnet tilbud om å delta. Foreldre/ lærer/helsesøster e.l. sørger for at barnet blir hørt når avgjørelser treffes. Barnevernstjenesten vil møte alle barn de arbeider i forhold til. Barnet blir representert av egen talsperson. 1. Barnehage, skole, helsesøster og barnevern har systemer for barns medbestemmelse. Ungdomsråd med uttale- og forslagsrett i kommunestyre. Barnevern / kommunen har oppnevnt talspersoner for barn. 2. Ikke oppnevnt barnas representant etter plan og byg.lov. Saksbehandlere oppmerksom på å ivarete barns rettigheter.igangsatt kartlegging av friluftsområder og helsefremmende barnehager i regi av friluftsrådet. Søknader på spillemidler til utbedring/nyetablering av frilufts og rekreasjonsområder. 3. Viser til svar pkt. 1 og UKM- ungdom får ta viktige avgjørelser 4. Samtaler med enkeltbarn i skole og barnehage. Oppsøkende møtevirksomhet i skolene der barna får informasjon og kan uttale seg. Eks ungdomsklubb, UKM 1. Barnehagerådgiver påser at reglene etter BH-loven blir fulgt. Elevråd på skolene. Ungdomsråd med uttale- og forslagsrett i bystyret. Samtaler (gruppe/en-en) nedfelt i årsplan. Interne rutiner etter lov om barneverntjenester Barnas talsmann er involvert i byggeprosjekter og reguleringsplaner. 3. (Viser til svar i pkt. 1) 4. Ved interne rutiner, og gjennom planer og kartleggingsdokumenter. Foreldre og barnas talsmann. 1. Klasse- og Elevråd. Ungdomsråd med møte- og talerett i kommunestyret. Barne- og ungdomstjenesten er instans barn kan kontakte. Barn- og unges talsperson (en pers). SU i barnehager og skoler. Skolemiljøutvalg. Tid og rom for samtale (jf. årsplan) med barnehagebarn. 2. Barnas repr. forelegges planer og skal sørge for barnas interesser i reguleringssaker. Høringsinstanser ivaretar barnas sak, men kommunen er ikke oppdatert her. Uttalelse fra Ungd.-rådet i forhold til utbygging. Følge normer for areal i Lov om barnehager. Gode uteområder i barnehager 3. Ungdomsrådsrepresentanter med møte og talerett i kommunestyret. Elevrepresentanter i skolens ulike organer. Barns medbestemmelse som prosjekt i barnehage. 4. I skoleverket gjennom lov og forskrift. Usikkert hvordan dette ivaretas ellers. God saksbehandling med tilstrekkelige saksopplysninger. Samtaler i barnevernssaker. 1. Eget punkt i årsplan i barnehagene. Barna deltar i/former sin hverdag muntlig. Eget valg av fritidsaktiviteter. Samarbeid med frivillig sektor med barn som aktive medl. Barn møtes i planprosesser. Støtte til prosjekter som har med barn å gjøre. Arbeidsgruppe for rus- og kriminalforebygging med representant fra ungdomsskolene. Årlige temadager på skolene, organisert i samarbeid med ungdom. 2. «Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser ». Tar spesielt hensyn til de samiske barns nærmiljø med mulighet til samhandl med andre barn, og utvikling av egen identitet. 3. Arbeidsgruppa skal i planprosessen for psykisk aktivitet og naturopplevelser møte barn. Egen representant med ansvar for at barns interesser blir ivaretatt. 4. Via informasjonsmøter, skriv/brev og i vedtak. 2

3 Artikkel 18: God omsorg 1. Tiltak som kommunene rår over og som kan hjelpe foreldre med å gi god omsorg (også foreldre fra andre kulturer) 2. Sikring av tverrsektorielt samarbeid for å avdekke, undersøke, igangsette og evaluere tiltak for dette behovet spesielt 3. Samarbeid med frivillige organisasjoner for å sikre gode oppvekstkår 4. Informasjon om hvordan hjelp kan søkes og hva slags hjelpetiltak som finnes 1. Helsestasjon og skolehelsetjenesten. For alle barn, utvidet tilbud ved behov. Veileder foreldre i barnehage, barnevernstjenesten hjelper foreldre til å gi god omsorg, omsorgslønn, privat avlastning, støttekontakt mv. Flyktningehelsetjensten bidrar med råd og bistand, praktisk hjelp og undervisning. Omfattende samarbeid NAV, helsetjenesten og skole m.h.t flyktninger. 2. Ansvarsgrupper. Skole, barnehage, PPT, BUP, NAV, pleie og omsorg, lege, helsesøster kan være aktuelle deltakere. 3. Enhet for kultur og voksenopplæring har omfattende samarbeid. Frivillige organisasjoner. Økonomisk og praktisk støtte til f.o. 4. Oppslag, brosjyrer helsestasjon, anonyme ringetjenester, helsesøster møter alle barn, gir info ut fra vurdering av behov, lege og helsesøster samarbeider, henv. til BUP, PPT, fysioterapeut el andre i samråd med foreldre. foreldre. Info direkte i klasser om helsesøsters tilbud. Barnevern kun tilgjengelig for enkeltfamilier. 1. ICDP, ART, motiverende intevju, EuroADAD, PPT, BUP, hjemmekonsulent, foreldreveiledning. Avlastning og støttekontakt etter enkeltvedtak. Flyktningtjenesten gir råd og bistand til barn og foreldre, praktisk hjelp og undervisning. Godt sammarbeid mellom etatene påpekes fra flere. 2.Tett dialog og godt samarbeid mellom etatene, tverrfaglig råd (for tiden ikke i drift ). Ansvarsgrupper, frivillighetsarbeid, 3. LIONS, Ofoten friluftsråd, Liland idrettsforening, lag og foreninger generelt, private frivillige. Ønsker mer bruk av frivilligheten. 4.Gjennom samtaler, kommunens hjemmeside, brosjyrer, plakater, oppslag på skole og i barnehage, gjennom foreldresamtaler, helsestasjon og ansvarsgrupper. Informasjon med tolk der dette er nødvendig. 1. Helsesøstertjenesten, spedbarnteam, PPT, full barnehagedekning. Helsesøster i VGS, usikker m.h.t tilbud for flyktninger. ICDP for bosatte. 2. Tilbud om info barne- og ungdomstjenesten, tilbud om anonym veiledning på tlf. Samarbeidet fungerer dårlig. 3. Anne Margrethe Roll Ofoten friluftsråd. Frivillige organisasjoner er høringspart v/utbygginger. Samarbeid i enkeltsaker, kan bli bedre. 4. Massemedia, webside, helsestasjon, også for ungdom, spesialpedagog i barnehage. Servicetorg, legekontor, andre offentlige kontor, henvisning til PPT, BUP, VOP, familievern, fastlege. 1. ART og ICDP sertifiserte fagfolk. Tiltak innen omsorg/barnevern, støttekontakt, økonomi, trygge, gode skoler, veilede foreldre. Bidra til at foreldre samhandler, helsetjenesten veileder og informerer, b/u tjenesten forebygger, tiltak frivillig og tvang. Barnehage åpen for foreldre, spesielt i tilvenningssituasjonen. Legge til rette for god kommunikasjon og samhandling. 2. Kultur og taushetsplikt sperre. Faste samarbeidsmøter, også v/behov. Samarbeid PPT, ansvarsgruppe ikke i gang. 3. Oppvekstavdeling, tilskudd. Frivillige lag med barn som medlemmer infoarbeid om aktiviteter og tilskudd. Kompetanseheving. 4. Skolene, helsesøster, hjemmeside, psykisk helsetjeneste, b/u-tjenesten, barnevern, oppslag, barnehagen. 1. Barnehager samarbeider tett med helsestasjonen, PPT, Barnevern og andre. Etablert samarbeid barnehage/skole/foresatte. Samarbeid ulike org; veiledning fra pedagogisk leder, eller andre med kompetanse, infoskriv, foreldremøter. Psykologisk tjeneste gir info og veiledning. 2. Primærgrupper rundt barn/foreldre med spesielle behov, tett samarbeid mellom ulike tjenester, ansvarsgruppe og IP, tverrfaglig team, basisteam, spesialhelsetjenesten v/bup, tildelingsenhet for barn og unge. 3. Oppvekst samarbeid med LIONS; «Det er mitt valg» 3

4 1. Kommunens kompetanse i forhold til vold og overgrep mot barn 2. Kommunens kompetanse i forhold til å hindre tvangsekteskap og å avdekke kjønnslemlesting 3. Rutiner/systemer for å fange opp/avdekke fysisk og psykisk mishandling 4. Samarbeid utenom kommunen i slike saker 5. Kompetanseheving for kommunens ansatte i slike saker Artikkel 19: Vern mot overgrep 1. Helsesøster, lege og flyktningetjenesten har noe kunnskap. Ifølge barnevernet er det ingen rutiner i forhold til vold og overgrep. Barnevernstjenesten melder til politiet. 2. Helsesøster, jordmor, lege ingen felles kunnskap i komm. 3. Rutiner/systemer Lege, helsesøster, flyktningetj., skoler og barnehager melder til barnevernstj. eller til politi. Saker drøftes anonymt. Barnehagen melder til nærmeste leder. Barnevernstjenesten mener det ikke er rutiner i kommunen. 4. Samarbeid med BUP, politi og Barnehuset. 1. Lite formell kompetanse. Noe kursing gjennomført. Uformell kompetanse gjennom arbeidserfaring. Søker veiledning hos Barnehuset, politiet og Bufetat ved behov. 2. Ingen formell kompetanse. Ingen kurs gjennomført. 3. Skriftlige rutiner og systemer mangler for barnehage, skole, helsesøster, flyktningtjenesten og lege 4. Sammarbeidspartnere : BUP, lege, PPT, Barnas hus, politi. 5. Veiledning i varierende grad, kursing, Se pkt Kompetanse Kursing gjennom RKK for ansatte i barnehage/skole. Jobbes i helsesøstertjenesten. Med kartleggingsverktøy. 2. Tvangsekteskap m.m. Helsesøster, lege, NAV. 3. Rutiner/system Finnes for barnehage/skole Helsesøster har gode rutiner. 4. Samarbeidspartnere: BUP, fastlege, politi, VOP, Barnehuset, familievernet. 5. Oppfølg./veil. Dagsseminarer i barnehage og skole. Helsesøster har etter og videreutdanning. 1. Kompetanse. Noe kompetanse. 2. Tvangsekteskap m.m. Helsetjenesten har generell kompetanse. 3. Rutiner og systemer som skolen og barnehagen har. Barnevernet informerer. Ved mistanke melder man til politiet. 4. Samarbeidsinstanser: Politi, Bufetat, BUP, PPT, RBUP. 5. Oppfølging/veil. Varierende grad, kursing, tverrfaglig samarbeid, lite planmessig, men etter behov. 1. Kompetanse Samlet i basisteam og barnehager. Helsestasjon, rus og psykiatritjenesten. 2. Tvangsekteskap 3. Rutiner og systemer Beredskapsplaner i barnehage, sender melding ved bekymring. Skolene går tjenestevei. Alle skal være kjent med handlingsplikten og melde til barnevernet. 4. Samarbeidsinstanser: PPT, BUP SANKS og Barnas Hus i Tromsø. 5. Oppfølging/veiledning. Kurs/seminarer som det gis mulighet for. 5. Oppfølg./videreutdanning. Lite muligheter. Barneverntj. veiledning de siste årene, ellers vanskelig av budsjettmessige årsaker. 4

5 1. Sikring av oppfølging av barn som er plassert utenfor hjemmet 2. Sikring av barns kontakt med biologisk familie og tidligere nettverk i hht avgjørelser i saken 3. Sikring av informasjon til plasserte barn om hva som finnes av tilbud og helhetlig oppfølging i kommunen Artikkel 20: Særskilt vern og støtte 1. Oppfølging: Barnevernstjenesten legger vekt på tilsynsfører, tilsyn og besøk slik loven krever. 2. Kontakt med biologisk familie, - vedtak som synliggjør samværet og kontakt med nettverk. Skolen forholder seg til fosterforeldre. 3. Barn som nærmer seg voksenalder Barnevernet informerer. 1. Oppfølging: Barnevern, barnehage og helsesøster har rutiner og oppfølging. 2. Samvær i henhold til vedtak, samværsplaner, bruk av familieråd der dette er hensiktsmessig. 3. Prosess med barn om hva som skal skje og hvem som skal bidra etter fylte 18. Dog ikke senere enn når barnet er Oppfølging: Gis av barnevernstjenesten 4 ganger årlig. Ansvarsgrupper, hjelp i hjemmet. 2. Kontakt med biologisk familie Samværsplaner, møter, ringekontakt. 3. Barn som nærmer seg voksenalder. Interne rutiner etter fylte 17 år på oppfølging 1. Oppfølging: Barnevernet følger opp, tilsyn m.m. 2. Kontakt med biologisk familie Samværsplaner og tiltaksplanerøvrige nettverk involveres der det er mulig. 3. Oppfølging av de som nærmer seg voksenalder. Følger opp så lenge de går i videregående og så lenge loven tillater. 1. Oppfølging: Tett samarbeid internt i kommunen. 2. Kontakt med biologisk familie? 3. Barn som nærmer seg voksenalder? 5

6 Artikkel 23: Fullverdig liv 1. Har de kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mandat og kompetanse for å kunne arbeide med tilbud for barn og unge 2. Er alle relevante tilbud tilrettelagt for funksjonshemmede barn i offentlige bygg og på andre arenaer 3. Samarbeid mellom kommunens etater for samordnet tilbud til funksjonshemmede barn 4. Koordinerende enhet for barn og unge som har behov for langvarige og koordinerende tjenester. 5. Nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindring i at nye bygges 6. Sikring av generell tilrettelegging (universell utforming) 7. Har kommuneplanens arealdel bestemmelser om universell utforming 1. Usikkert m.h.t funksjon og kompetanse. 2. Skoler tilrettelagt for rullestol og hørselshemming, rådhus og institusjoner, 2 skoler og barnehager er tilrettelagt. Barnevernstjenesten mener det ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede barn. 3. IP for noen barn, denne samordner, helsesøstertjenesten koordinerer alle IP for barn. Ansvarsgrupper der bare få instanser er nødvendige. Bvn.tj mener det ikke er samarbeid ut over i enkeltsaker. 4. Ikke kjent med at det er KE. 5. Nye bygg, avvik; forsøker å ordne opp, eks heis i gammel skole. Barnevernet mener det ikke gjøres noe aktivt her. 6. Nybygg; krav om UU, en bhg har lagt vekt på ute- og inneareal, og adkomst. Bhg driver holdningsarbeid i.f.h.t toleranse annerledeshet, respekt, empati og omsorg. Barnevernstjenesten mener det ikke er i tråd med lovverk. 7. KVO sier ja, 2.høring er igangsatt. Teknisk sier ja. 1. Har et valgt felles råd for Evenes og Tjeldsund. Usikker på om rådet er i drift, mandat og kompetanse. 2. Rimelig godt ivaretatt. 3. Overgang barnehage skole ønskes styrket. Ansvarsgrupper, individuell plan, koordinator og primærkontakt. Samarbeid mellom miljøtjeneste, helsesøster, barnevern, fysioterapi, skole, barnehage, lege, PPT. Ingen fast koordinerende enhet. 4. Har ingen fast koordinerende enhet. Men skole-ppt, BUP, Ansvarsgruppe. Barnehage PPT, BVT, BUP koordinerer behovene til de barna som har behov for dette. 5. Holdningsskapende arbeid. 6. Vurderes under behandling av byggsøknader iht kravene i plan og bygningsloven. 7. Ja pkt 1.2 Men de er generelle. 1. Egne spesialpedagoger i skolen. Habiliteringsteam på sykehuset. 2. Tilgjengelig for alle i Narvik. 3. Overgang bhg/skole, fungerer; ansvarsgruppe følger barnet. Helsesøstergruppe rutine for ansvarsgruppene. 4. En person ivaretar koordinerende enhet, k.e. under planlegging. 5. (Ikke besvart?) 6. Bygging av nye barnehager og skoler. 7. Vedtatt veileder for UU i forbindelse med kommunedelplan for Narvikhalvøya. Ivaretar krav om UU i oppstartmøter, opplyser om krav til UU i uteområder. 1. Usikker felles råd i Tjeldsund og Evenes. 2. Varierer, rullestolramper, fjernet dørstokker, barnehage godt tilrettelagt. 3. Usikker, tverrfaglig utbedring av bygg. Inn i budsjett. Fortrinn v/opptak barnehage. 4. IP -?? usikkerhet rundt dette spørsmålet. 5. Vet ikke/holdningsskapende arbeid (spriker her). 6. Varierer. 7. Foreldet plan/vet ikke. 1. Barn med spesielle behov fortrinnsrett i barnehage. Adkomst barnehage tilpasset rullestol. Drag skole ok, heis, men ellers mangler tilrettelegging. 2. Ansvarsgrupper for alle som er involvert i den enkelte bruker, eventuelt andre etater inviteres med. 3. Basisteamet er KE. 4. (Ikke besvart) 5. (Ikke besvart) 6. (Ikke besvart) 6

7 Artikkel 24: God helse 1. Tilrettelegging for å leke og ferdes trygt mellom hjem, skole- og fritidsaktiviteter 2. Tilrettelegging for fysisk aktivitet ut fra barnets egne forutsetninger 3. Tilrettelegging og tiltak som fremmer sunt kosthold, forebygger bruk av tobakk og rusmidler blant barn og unge 4. Sikring av at tiltak i den lokale rusmiddelpolitikken også retter seg mot barn 5. Vurdering av kapasitet på helsestasjon og skolehelsetjeneste (også helsestasjon for ungdom) 6. Øvrige helsetjenester for barn og unge 7. Sikring av reelt tilbud om habilitering og rehabilitering for barn og unge 8. Sikring av arbeidet med psykisk helse for barn og unge også etter at Opptrappingsplanen for psykisk helse er avsluttet 1. Fungerende plan fys akt, naturopplevelse og trafikksikkerhet, årlig rullering. Bygges gang- og sykkelstier, fartsdumper og nedsatt fart. Miljøgate i sentrum. Temakveld om trafikk. 2. Skole og bhg tilrettelegger, fokus på fys akt, i tillegg til gymtimer, tursti tilrettelagt for rullestol, bhg tilrettelagt for ulike aktiviteter. 3. Alle barnefam får kostholdsveil. Skolehelsetj. tar opp rus, kost, røyk med ung og foreldre, underviser. Kantine serverer sunn mat 1g/uke, frukt daglig u-skole, vannautomat, forbud mot å forlate skolegård, FRIprosj. Prosjekt om å heve kompetanse og sertifisere som helsefremmende bhg. 4. Alkoholpolitisk plan, bevisstgj. av foreldre, rusfrie samlingssteder. 5. God skolehelsetjeste, tilbud óg til ungd i vgs fra komm. for timeavtale 6. Lege-, tannhelsetjenesten, fysioterapi, henviser til BUP. 7. IP, lege-, helsesøstertjenesten, BUP, habteam, spesialister v/behov. Ansvarsgrupper. 8. Viderefører 75 % stilling som helsesøster opprettet i forb. med opptrappingsplan for psykisk helse for å styrke skolehelsetjenesten. 1. Gjennom trafikksikkerhetsplan, trafikkopplæring i barnehage og skole, og aksjon skolevei. Helsestasjon har fokus på ulykkesforebygging i samtaler med barn og foreldre. 2. Satsning på fysisk aktivitet ute og inne i skole og barnehage. Svømmehall og gymsal åpen på kveldstid. Leikaring, barneidrett, fotball. 3. Økt fokus på kost og ernæring de senere år i barnehage og skole. Kontrakt som forebygger røykestart med elever og forebyggende arbeid om rus. 4. Nylig ansatt miljøarbeider i psykiatrien som også skal arbeide med barn og rus. Har ruspolitisk handlingsplan. 5. For liten kapasitet på helsestasjon. Ikke helsestasjon for ungdom. 6. Fysioterapeut. 7. Samarbeid der det er behov. 8. Arbeid i barnehage og skole bl. a. i samarbeid med BUP. 1. Gjennom trafikkutvalget prioritere trafikksikkerhet, generelt lite gang- og sykkelstier. Nedsatt fartsgrense. 2. Tilrettelagte parker, lekeplasser, og ballbinger. Støtte til utstyr. 3. Prosjekt sunt kosthold i skolen, tidlig intervensjon, gratis frukt, skolehelsetjenseten underviser og veileder. 4. Mangler rusmiddelpolitisk handlingsplan. Opptrappingsplan for rusfeltet, ettervern og etablerte misbrukere. 5. Helsesøster knyttet til alle skoler. (Ikke vurdert kapasiteten.) 6. 1.klassinger får tilbud om legeundersøkelse. For lite kompetanse i kommunen VGS har VIP, helsesøster: åpen dør, tverrfaglig samarbeid. 1. Trafikksikkerhetsplan, mangler igangsatte tiltak. Skolebuss. 2. Fysisk aktivitet hver dag på skolen, folkehelsekommune, kompetanseheving, åpne gymsaler og svømmehall. 3. Ernæringsprogram i skole/bhg, helsefremmende skole/bhg. Helsesøster sentral. 4. FRI program, interkommunalt prosjekt om rus. 5. For dårlig/tilstrekkelig. 6. Ingen/psykisk sykepleier. 7. Samarbeid miljøtjeneste og interkommunal fysioterapi. 8. Arbeid i bhg/skole, ellers usikkerhet. 1. Utbedre veier, er utrygt å gå til skolen! Drag ikke gang- og sykkelsti fram til skolen; barna får ta buss! 2. Barnehage: faste turdager i flg. ukeplan. Musikkskole, fotball, svømming, klubbkvelder, fritid med dans mm. 3. Barnehage benytter melk og vann som drikke, frukt og grønt hver dag. Skolekjøkken har fokus på sunn mat. Temadag med ruskonsulent, opplegg for tema rus i skolen, Tannpleier/helsesøster involvert. Infoskriv elever/foreldre, helsesøster på besøk. 4. Fellesmøter for unge, diskutere, ledes av voksne, temadager, ruskonsulent ansatt. 5. (Ikke besvart) 6. (Ikke besvart) % stilling miljøterapeut, psykisk helse representert i basisteam og still forebyggende arbeid barn og unge. 7

8 1. Sikring av rettigheter til familier med barn som har rett til sosiale tjenester 2. Samarbeid om oppfølging av barna/familien 3. Oppfølging (økonomisk og praktisk) av familier til barn med særskilte behov Artikkel 26: Sosiale tjenester 1. NAV sier dette sikres gjennom individuell behandling av enkelte familier med særlig fokus på barn. 2. NAV samarbeider ut fra behov med alle tjenester. 3. Flyktningehelsetjenesten følger opp barn i introduksjonsprogrammet. Skole melder til barnevern v/behov. SKOLE: IP kan åpne for grunn- og hjelpestønad. 1. NAV oppfyller familiers rettigheter. Samarbeid med andre enheter sikrer at de med behov for hjelp blir fanget opp. Andre enheter gir informasjon og henviser til NAV. Bostøtte. 2. Enhetene påpeker at godt samarbeid er avgjørende og aktivt redskap. Eks : ansvarsgruppe. 3. Omsorgslønn, støttekontakt sommeravlastning, utvidetet avlastning ved akutt behov. NAV bruker gjeldsrådgiver/ namsmenn der familier trenger gjeldsordning / utvidet behov for råd. 1. Kartlegging av familiesituasjonen i samtale om økonomisk støtte, bistand eller generell kontakt med NAV. Info/veiledning og forebygging gjennom oppfølgingssamtaler. 2. Ulikt fra familie til familie. Alle instanser kan være aktuelle. 3. Oppfølgingssamtaler, hjemmebesøk, ansvarsgruppemøter, timeavtaler osv. Økonomisk råd, kan gi hjelp til innkjøp av nødvendige ting til hjemmet. Barneperspektiv høyt fokus. Ofte utløsende faktor for skjønnsvurdering, øk og andre tiltak. 1. Usikkerhet, søkn til NAV eller helse- og omsorgsavdelinga(?). Nav, b/u-tjeneste, barnehage / helsesøster, psykiatritjenesten / skole/barnehage. 2. Usikker/sosialtjenesten i NAV behandler søknader / veileder / hjelpetiltak. 1. Gjennom barnevern og SANKS. Offentlig tilgjengelig info, som familier kan søke etter via personalet i barnehage, skole, eller via kommunens hjemmeside. Rus og psykiatritjenesten og helsestasjon hjelper og veileder videre i systemet bl.a. NAV, basisteamet etc. Ved søknader om økt stønad: individ vurdering. 2. Barnehage, skole, helsesøster, PPT, foreldre, SANKS, barnevern. 3. Ansvarsgrupper og hjelpemiddelsentral, oppfølgingsmøter, planarbeid, evaluering, økt støtte v/søknad. 8

9 Artikkel 27: Levestandard 1. Sikring av at barns/ungdoms levestandard gir mulighet for deltakelse 2. Oppdatert boligsosial handlingsplan 3. Ivaretakelse av vanskeligstilte familier og ungdom i etableringsfasen 4. Tiltak for å fange opp barn som faller utenfor/ikke deltar på grunn av dårlig økonomi i familien (fattigdom) 1. NAV sikrer gjennom lov om sosiale tjenester; gir mulighet for å delta i aktiviteter på lik linje med andre barn, hensyntas ved søknad om økt bistand. Flyktningehelsetjenesten følger opp barn i introduksjonsprogrammet. Skole melder til barnevern v/behov. 2. Nei. 3. Ikke systematikk her, NAV mener det kan gis bistand i form av rimelige lån. 4. NAV kjenner ikke til at barn fanges opp utenfor NAV. Flyktningehelsetjenesten dekker barns aktiviteter, skolen fanger opp barn som ikke deltar på grunn av fattigdom og melder fra til barneverntjenesten. 1. Flere av tilbudene på kultur er gratis. Reduserte kostnader til barnehage og SFO ved behov. Dekking av kontingenter og kjøp av utsty ifm barn og idrett. 2. Nei 3. God tilgang på kommunale boliger med relativt lav husleie. Flere ungdomsboliger, startlån gjennom husbanken. Bostøtte. 4. NAV og Flyktningtjenesten gir økonomisk støtte. Tett samarbeid mellom enhetene avdekker og sikrer tiltak. 1. Økonomisk dimensjon, veilede om rimelige aktiviteter, utlån av utstyr, øke tilskudd. 2. Ja, har særlig fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet. 3. Boligkontoret ivaretar disse, Husbankens lån og tilskuddsordninger, utleieboliger. Startlån, justert rentebinding og avdragsfrihet 30 års løpetid. Prosjekt for vanskeligstilte helhetlig ivaretakelse, koordinering av tjenester. 4. Skolen mangler system. 1. Er ofte gratis. 2. Mangler totalt. 3. Ingen boligpolitikk/startlån, kommunale boliger. Kommunen har mange boliger, lav husleie, kommunale lån. 4. Via skole, snakke med barnefamilier som søker sosialhjelp, helsesøster konsultasjoner. Barnehage melder til barnevern v/mangel på utsyr. 1. Vurderes om NAV eks kan dekke barnehage, SFO, kulturskole, klær, fritidsaktiviteter. 2. (Ikke besvart) 3. (Ikke besvart) 4. Tett samarbeid skole / helsestasjon / barnevern, rus- og psykiatritjenesten og andre. Støtte til sosialhjelp. 9

10 1. Sikring av barnehageplass til alle familier 2. System for å vurdere og følge opp barn og unge som trenger ekstra oppfølging i barnehage og skole 3. System for å fange opp barn som ikke har barnehageplass, men som har behov for ekstra oppfølging 4. Sikring av at alle skoler har handlingsplaner i forhold til elevenes rettigheter i hht 9a-1 i Oppll. om et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring herunder handlingsplan mot mobbing 5. Tiltak for å forebygge drop-out fra videregående skole 6. Planer for å håndtere krisesituasjoner i barnehage og skole Artikkel 28: God utdanning 1. Sektor for kultur og undervisning behandler søkn om barnehageplass og tildeler plasser. Arbeider med å få opprettet nye plasser når det er for få. KVO: det er full dekning! 2. Pedagogisk personale i bh /skole, helsesøster, lege identifiserer behov, setter i verk tiltak og oppretter ansvarsgruppe rundt barnet. Dette i samarbeid med foreldre. Egne tester i barnehage og skole ved mistanke om oppfølgingsbehov. Sollen bh refleksjonsmøte ukentlig angående barnas trivsel og utvikling. Helsesøster screener alle barn og henviser videre til PPT/BUP for utreding og oppfølging. 3. Helsesøster råder foreldre til barn med særskilt behov (ped./ sos.) å søke barnehageplass. Bekymringsmelding til barnevernstjenesten om nødvendig. 4. Skolen: handlingsplan mot mobbing. De arbeider aktivt og kontinuerlig etter planen. Skolens fysiske miljø: i skolens godkjenning (kommunelegen). 5. Rådgiver/lærer/sosiallærer hjelper ungdom å velge rett. Samarbeid u.tr-vg om overgang. Helsesøster samarbeider m/oppfølgingstjenesten i Narvik. Foreld/elev tar kontakt. 1. Full barnehagedekning etter loven. Fortløpende opptak gjennom året. Barn med spesielle behov prioriteres. 2. Observasjon, kartlegging, sakkyndig vurdering samt dialog/ samarbeid med foreldre og øvrige etater. Kompetent personale/ lærere. Enkeltvedtak ved behov. 3. Gjennom helsestasjon, flyktningtjeneste. 4. Kvalitetsvurderingssystem av virksomhet etter Opplæringsloven. Lokal mobbeplan i skolen. 5. Ny GIV, Rådgivertjenesten, OTtjenesten i fylket, PP-tjenesten UKM som forebygging. 6. Kriseplan i skolen. I barnehagen er det kriseplan men den trenger revidering. Kriseperm kjøpt til barnehagen. 1. Samordnet opptak. Alle barn har de samme rettighetene gjennom rettighetsparagrafen. Friplasser går gjennom NAV. Kommunen oppfyller normen for hvem som skal ha barnehageplass. 2. Barnehager fanger opp de som trenger ekstra oppfølging og melder videre. 3. Helsestasjonen. 4. I skolen brukes LP-modellen. Olweus brukes mot mobbing. Kommunen har systematisk tilsyn av miljørettet helsevern. 5. Fokus på tilstandsrapport i Narvikskolen. Denne peker på tiltak til faglige og sosiale forbedringer. 6. Beredskapsplan i skole og barnehage er laget. 1. Full barnehagedekning, store nok bhg og et godt utbygd barnehagetilbud. Planlegge nye ut fra demografisk utvikling God info på heimeside og i lokalavis om barnehager og opp-tak. Ved kapasitet, flere opptak per år. 2. Ved observasjon, kartlegging og samarbeid med elev, foresatte og PPT. Enkeltvedtak. Utarbeidelse av IOP er og halvårsrapporter. Internt arbeid med gode rutiner. 3. Usikker. Tror det må være via helsesøster/- stasjon, og barne- og ungdomstjenesten. 4. Har utarbeidet og følger «Kvalitetsvurderingssystem av virksomhet etter Opplæringsloven» 5. Samarbeid med Oppfølgingstjenesten. Prosjekt fra helsesøster og barne- og ungdomstjenesten gjennom første år, videre også m/ NAV 6. Alarmplaner og kommunal kriseplan + kriseberedskap. 1. Ikke full barnehagedekning enda, - ventelister, bruk av plasser utenfor kommunen. Planer for utvidelse med ønske om full barnehagedekning. 2. Kartlegging/obs i barnehage, henviser til PPT for vurdering. Samarbeid med foreldre. Overgangsordning for bedre informasjonsflyt mellom barnehage og skole under planlegging. P.t. ulik praktisering. 3. Ingen kjente rutiner, - antar barnevern og helse-/sosialtjenesten fanger opp, bl. a gjennom helsesøsterkontroll. 4. Kommunalt reglement, skolens reglement og handlingsplan mot mobbing. Oppfølging: Tilsyn i barnehage og skole v/oppvekst- og utdanningssjefen. Egen offentlig plan tilgjengelig på hjemmeside. Informasjon i skolenes/bhs årsplaner. 5. Ny GIV Rådgivertjenesten. (Ingen videregående skole i kommunen) 6. Egen plan for håndtering av trusler mot skolen. Beredskapsplaner for kriser/ulykker/ dødsfall. 6. Eget kriseteam repr v/bla.helsesøster Kriseberedskapsplaner i skole/b.hage. 10

11 1. Sikring av alle barns mulighet for å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet 2. Kommunens tilrettelegging av tiltak som sikrer barns rett til lek og fysisk aktivitet ut fra sine forutsetninger 3. Systemer for å fange opp barn med ekstra behov slik at de får delta i fritidsaktiviteter og kulturliv 4. Tilbud som sikrer barns muligheter for lek og fritidsaktiviteter utenom skole- og barnehageåret 5. Sikring av barns rett til hvile og fritid Artikkel 31: Kultur og fritid 1. Barnehagebarn får tilbud innen barnehagens rammer, skoleelever gjennom DKS. Planlegges i samarbeid m/representant fra skolene. Kulturskolen: ulike kurs. Ledsagerbevis kan søkes for b/u med spesielle behov. Kulturkort til ungdom gir rabatt på billetter. Kulturmidler til lag og foreninger. 2. FANT-planen, vektlegger allsidige anlegg; Rulleres årlig. Støtte til lag og foreninger. Drift av flerbrukshall. Bygging av svømmehall. Friidrettsgruppe, fotball, turn og ski. 3. Ingen system ut over fokus på tilrettelegging for deltagelse på ulike aktiviteter i ansvarsgrupper og IPgruppe. KVO: flyktningetjenesten fanger opp barn av foreldre i introduksjonsprogrammet. 4. Ingen (alle ligger innenfor skoleåret). Lekeplasser og bibliotek er åpne for alle. (Svømmehall når den er ferdig.) 5. Min 3 ukers sammenhengende ferie fra barnehage og SFO. SFO har 4 uker ferie. Sovetid i barnehage, ellers rammer for oppholdstid per dag. Friminutt på skolen. 1. Den Kulturelle Skolesekken, UKM, kulturprosjekt i regi av skolen. Barnehagen har plan for kunst,kultur og kreativitet. Leikaring, kulturskole, Taikwondo, turlag. 2. Lån av gymsal, tilpasning i skole og barnehage. Frivillige lag og foreninger. Flyktningtjenesten kan hjelpe med nødvendig utstyr. 3. Ingen systemer frivillige lag og foreninger i Evenes på 1360 innbyggere. Ungdomsklubb restarter snart. UKM 5. De yngste barna sover i barnehagen. Hvilestund for de med behov for dette. 1. Ofoten Friluftsråd samarbeid med bl.a. skole for utarbeiding av tilbud for barn- og unge. Utlysning i media og på hjemmeside Kulturskolen samarbeid skoler- og ungd. klubber. DKS, tilbud til lag og foreninger. 2. Kommunal fysioterapitjeneste. Differensiert tilbud i bh og skole, etter behov. LP-modellen i barnehage. Tilskudd til helsefremmende tiltak i skole og barnehage. Ofoten Friluftsråd: kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Samarbeid m skoler, bh, lag og foreninger Lavterskeltilbud, - dir. aktivitet. 3. Samarbeid mellom ulike instanser: OF, kultur, barn og unge, unge med bistand. Ingen aktivitet for funksjonshemmede, ingen friplasser. Utekontaktens tilbud. 4. Kulturskole. Konserter. OF: «Naturlos», turer, kurs, leir, utstyr 5. Hvilestund i bh. Red undervisning for de minste. 1. Gjennom skolen, DKS og tilskudd til lokale foreninger. Samarbeid mellom kultur, ungdomsråd og barne- og ungdomstjenesten. For lite igjen for den interkommunale kulturskolens drift/tilbud. 2. Usikker på hvordan det gjøres. Noe tilpassing i skole og barnehage. Arenaer for fysisk aktivitet: idrettshall, fotballbaner, turstier. Kompetente fagpersoner på enhetene. 3. Går gjennom skole, barnehage og helsesøster, men ingen spesielle tiltak. 4. SFO. Fritidsaktiviteter hos lag og foreninger med tilgang på bibliotek, gymsal og svømmeanlegg. Bruk av natur i nærområdene. 5. Vet ikke helt, har verken kveldsskoler eller døgnåpne barnehager. Makstid for opphold i bhg, og min 3 uker sammenhengende ferie for barn i bhg. 1. Samarbeid m/arran, lulesamisk senter og ASVO innblikk i kunst og kultur. Barnehager inviteres til forestillinger på skolen når de er tilpasset alderen. Info om tilbud: DKS, kulturskolen, skolens læreplaner. Egne arrangement og Rikskonsertene. 2. Vedlikehold av eksisterende anlegg og lage nye. God kompetanse hos de personer som arbeider med barn ( se behov og forutsetninger). Valgtilbud ut fra interesse og forutsetninger. 3. Støttekontaktordning: hjelp og veiledning av barn for å få/ øke deltakelse. 4. Idrettslag. Svømmeklubb. 5. Barna er med på å forme sin egen hverdag/ bestemme selv hva de vil gjøre. Hvilerom i bh. Friminutt og variert undervisning i skolen. Tilpasset leksemengde. 11

12 12

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

SJUMILS- STEGET. - Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? SJUMILS- STEGET STEG NR. 1 - Medbestemmelse Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Artikkel 12) - Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? Arbeidet starter

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3 kommunale

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Artikkel 12: Medbestemmelse Hemnes Nesna Rana

Artikkel 12: Medbestemmelse Hemnes Nesna Rana 1 Kartlegging Rana Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

SJUMILSSTEGET. Foreløpig tilstandsrapport - barn og unges oppvekstvilkår med utgangspunkt i Sjumilssteget.

SJUMILSSTEGET. Foreløpig tilstandsrapport - barn og unges oppvekstvilkår med utgangspunkt i Sjumilssteget. SJUMILSSTEGET Foreløpig tilstandsrapport - barn og unges oppvekstvilkår med utgangspunkt i Sjumilssteget. INNLEDNING Med utgangspunkt i Fylkesmannens januartale 2009, der kommunene bes arbeide særskilt

Detaljer

Artikkel 12: Medbestemmelse Vefsn Grane Hattfjelldal

Artikkel 12: Medbestemmelse Vefsn Grane Hattfjelldal 1 Kartlegging Vefsn 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett blir reell 4. Sikring

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Sjumilssteget Lyngen kommune

Sjumilssteget Lyngen kommune Sjumilssteget Lyngen kommune STEG 1 MEDBESTEMMELSE Barnet har rett til selv- og medbestemmelse (Art. 12) a) Hvilke organer/systemer er etablert der unge kan utøve medbestemmelse? Elevråd ved alle skoler.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Kommunekonferanse i Loen 29.-30.mai 2012 Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Systematisk arbeid med oppvekstmiljøet FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Alle barn og unge i Aremark skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt

Alle barn og unge i Aremark skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt Alle barn og unge i Østfold skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt Alle barn og unge i Aremark skal ha det bra - Bli sett, hørt og ivaretatt Barn og unge skal ha rett hjelp til rett tid tidlig innsats

Detaljer

Sjumilssteget Kommuneanalyse. Saksnr. 13/2576 Journalnr. 653/15 Arkiv F40 Dato: 16.01.2015

Sjumilssteget Kommuneanalyse. Saksnr. 13/2576 Journalnr. 653/15 Arkiv F40 Dato: 16.01.2015 Sjumilssteget Kommuneanalyse Saksnr. 13/2576 Journalnr. 653/15 Arkiv F40 Dato: 16.01.2015 FORORD Sjumilssteget er et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene. Sjumilssteget handler

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Barneverntjenesten Tidlig inn 05.04.2017 1-1.Lovens formål. Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE

SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Kommunene i Troms v/ordfører og rådmann SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Fylkesmannen i Troms har en visjon som sier: Ingen tromsværing er så liten at ikke Fylkesmannen ser han

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Sjumilsstegskartlegginga fra kommunene i Finnmark. Et utdrag fra hvert steg

Sjumilsstegskartlegginga fra kommunene i Finnmark. Et utdrag fra hvert steg Sjumilsstegskartlegginga fra kommunene i Finnmark Et utdrag fra hvert steg Artiklene og de sju stegene Utvalgte artikler er plassert inn under 7 hovedområder sju steg De sju stegene 1 medbestemmelse (art.

Detaljer

SJUMILSSTEGET - 9 NI.6). 2012. GRATANGEN KOMMUNE GRATANGENKOMMUNE Sentraladministrasjonen Lopenr. mraur Dok.nr. (2.- Saksbeh. Ark.

SJUMILSSTEGET - 9 NI.6). 2012. GRATANGEN KOMMUNE GRATANGENKOMMUNE Sentraladministrasjonen Lopenr. mraur Dok.nr. (2.- Saksbeh. Ark. GRATANGEN KOMMUNE GRATANGENKOMMUNE Sentraladministrasjonen Lopenr. (2.- Saksbeh. - 9 NI.6). 2012 Ark.kr,de P Ark koae S mraur Dok.nr. ssas SJUMILSSTEGET KOMMUNEANALYSE G TANGEN 2012 KOMMUNEANALYSEN2012

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene Kartlegging Finnmark 2014 - sammendrag fra kommunene Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnet har rett til å si sin mening

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009

Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105. 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Til Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 Tromsø TILSTANDSRAPPPORT FRA STORFJORD KOMMUNE 16.10.2009 Disse fagtjenestene har vært aktivt involvert i tilstandsrapporteringen: Helsesøstre, skoler, barnehager,

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal - et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012 for Kåfjord

KOMMUNEANALYSEN 2012 for Kåfjord KOMMUNEANALYSEN 2012 for Kåfjord Steg 1 medbestemmelse (art. 12) Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Kommunen har: - Ungdomsråd - Klasseråd - Foreldrenes

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Namsos kommune 12.11.09

Namsos kommune 12.11.09 Namsos kommune Et tverrfaglig lavterskeltilbud med økt oppmerksomhet på tidlig intervensjon og forebyggende arbeid spesielt rettet mot barn, unge og deres familier, som har særlige behov for bistand og

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

SJUMILSSTEGET TILSTANDSRAPPORT FOR LENVIK KOMMUNE

SJUMILSSTEGET TILSTANDSRAPPORT FOR LENVIK KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR Arbeidet med rapporten er gjort av prosjektleder for Sjumilssteget. Informasjon har vært innhentet fra de ulike tjenesteområdene for å kunne gi fyllestgjørende svar på spørsmålene

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Kartlegging Sør-Helgeland

Kartlegging Sør-Helgeland 1 Kartlegging Sør-Helgeland Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1 Koordinatorforløpet 31.10.2017 Haugesund kommune 1 Individuell plan/koordinator fra lov til praksis Lovverk/forskrift/veileder koordinator Bruker Kommune 31.10.2017 Haugesund kommune 2 Lovverk og forskrifter

Detaljer

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten (HMTS) Interkommunalt selskap (IKS) Opprettet 2004 Representantskap-styre Administrasjon: 4 ansatte Basisoppgaver - basistilskudd 11 eierkommuner: 81 000 innbyggere Værøy Røst Delegert myndighet til å

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11

PSYKISK HELSEPLAN. Jeriko skole. ~2015-2016~ Revidert september 2015. Side 1 av 11 PSYKISK HELSEPLAN Jeriko skole ~2015-2016~ Revidert september 2015 Side 1 av 11 Side 2 av 11 MÅL UNIVERSELT NIVÅ: 1. Lærere skal få økt kompetanse om hva det er som fremmer god psykisk helse og kjennetegn

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Meråker kommune. Kvalitetssikringsplan for Egga og Tollmoen barnehage og barnehageadministrasjonen for 2013-2016 i Meråker kommune

Meråker kommune. Kvalitetssikringsplan for Egga og Tollmoen barnehage og barnehageadministrasjonen for 2013-2016 i Meråker kommune Meråker kommune Adm.skole, oppvekst og kultur Til: Fra: Siv Hege Nytrø, Wenche Pedersen Gunhild Warø Sak nr: Dato: 2012/541-2 11.04.2013 Kvalitetssikringsplan for Egga og Tollmoen barnehage og barnehageadministrasjonen

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE

INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE En beskrivelse av modell for utarbeidelse av Individuell Plan for mennesker med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparat.

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Plan for overgang fra:

Plan for overgang fra: Plan for overgang fra: Barnehage barnetrinn Barnetrinn ungdomstrinn Ungdomstrinn videregående opplæring 1 Formål: Alle barn i Sør-Odal skal få en god og oppleve overgangen mellom barnehage og skole som

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole Rev. 30.09.13. Rev. 17.06.14. Rev. 24.08.16 Plan for samarbeidet Mål : Vi ønsker å lette overgangen mellom barnehage skole for enkeltbarnet

Detaljer

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Kartlegg og fang opp pårørendes behov for støtte Snakk med pårørende om sammenheng mellom deres kapasitet, belastninger og helse kort og lang sikt Bidra

Detaljer

Lyngen kommune 1 2 OK12 12. Rådmannen. Oversendelse av kommuneanalysen i sjumilssteget- satsing på barn og unge i Tromskommunene

Lyngen kommune 1 2 OK12 12. Rådmannen. Oversendelse av kommuneanalysen i sjumilssteget- satsing på barn og unge i Tromskommunene Lyngen kommune Rådmannen S.pr, 1 2 OK12 12 Fylkesmannen i Troms v/eivind Pedersen Postboks 6105 9291 TROMSØ Ark.k0R b0 Sabeh. Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 2012/230-3 2009/1507-18 37052/2012

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY

HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY HELSEFREMMENDE SKOLER SELVEVALUERINGSVERKTØY INNLEDNING Verktøyet for «Helsefremmende skoler» er knyttet til Kunnskapsløftet gjennom læringsplakaten og læreplanens generelle del. Nordland fylkeskommunes

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

KUNNSKAPSTORG. Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis. Erfaringer fra Fauske kommune. Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere.

KUNNSKAPSTORG. Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis. Erfaringer fra Fauske kommune. Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere. KUNNSKAPSTORG Tverrfaglig Kompetanseheving i praksis Erfaringer fra Fauske kommune Fauske kommune: Ca.10.000 innbyggere 100 fødsler/år 600 barn alder 0 6 år 6 kommunale + Åpen barnehage ved familiesenteret

Detaljer

Helsefremmende skoler Kartlegging 2015

Helsefremmende skoler Kartlegging 2015 Helsefremmende skoler Kartlegging 2015 Bjørn-Are Melvik 3.05.2016 Folkehelsealliansen Den store roen Foto: Bjørn-Are Melvik Generell del av læreplanen «Målet med opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Programkommunesamling 14.oktober Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Fakta En kommune i sterk vekst 23144 innbyggere (1.aug 2015)

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune

Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune Handlingsutvalget mot barneulykker HUMBU-notat nr.10! Det finnes ingen enkle svar på hvor grensen skal gå mellom vern og sikring mot farer på den ene siden

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

BARNEVERNET. Til barnets beste

BARNEVERNET. Til barnets beste BARNEVERNET Til barnets beste BARNEVERNET I NORGE Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet

Detaljer

HELE BARNET I FRAGMENTERTE SYSTEMER

HELE BARNET I FRAGMENTERTE SYSTEMER HELE BARNET I FRAGMENTERTE SYSTEMER Midia Aminzadeh, seniorrådgiver 15.11.2016 Fylkesmannen i Finnmark Politiske mål Det er tverrpolitisk enighet om at barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal, ut i

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer