Studio III Norge. Kurs om low-arousal strategier ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studio III Norge. Kurs om low-arousal strategier ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning"

Transkript

1 Studio III Norge Stiftelsen SOR Kurs om low-arousal strategier ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Studio III tilbyr veldokumentert metodikk for å forebygge og takle utfordrende atferd hos personer med autisme og utviklingshemning. Metoden benyttes i 12 land, og vokser i utbredelse. 3 dagers kurs / workshop for ansatte i alle landets habiliteringstjenester Tid: tirsdag torsdag kl Sted: Drammen, Habiliteringsavdelingen, Vestre Viken HF, Valbrottveien 17. Påmelding: Det er plass til 15 deltagere. Pris: 3.200,- for alle tre dagene, inkludert enkel lunsj. Informasjonsmøte og diskusjon om videre satsing og implementering av Studio III i Helse Sør-Øst Tid: fredag kl Ingen deltageravgift, ingen begrensning i antall deltagere, men påmelding er nødvendig. Gratis lunsj. Påmelding: I Norge administreres og kvalitetssikres kursene av Stiftelsen SOR. Metoden ble introdusert på SORkonferansen i Bergen 8. og 9. april Det første 2-dagers kurset ble gjennomført for spesialisthelsetjenestene i juni Nå arrangerer vi det andre kurset. Dette kurset er for ansatte i habiliteringstjenestene i alle landets habiliteringstjenester. Metoden innføres til Norge i samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst.

2 Studio III - Opplæring for å forebygge og takle utfordrende atferd hos personer med autisme og utviklingshemning Noen av dere fikk gleden av å delta på SORs konferanse i Bergen hvor de supplerende metodiske tilnærmingene i Studio III og ART ble presentert. Studio III tilbyr blant annet tre dagers intensive, praksisnære kurs. Vanligvis samles inntil 15 deltagere fra en eller to arbeidsplasser, hvor man gjennom tett oppfølging får økt forståelse og praktiske ferdigheter i håndtere situasjoner som kan eller har eskalert til utfordrende atferd. Dette er en av få tilnærminger som har dokumentert effekt, målt opp mot bruk av makt og tvang og antall/alvorlighet av episoder med utfordrende atferd. I Danmark holdes godt over 50 slike kurs i året. Vi har i samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst et ønske om at habiliteringstjenestene og andre deler av spesialisthelsetjenestene skal være involvert i implementeringen av Studio III. Vi kan sende dere en rekke artikler som beskriver metoden og tenkningen som ligger bak, og har i samarbeid med Universitetsforlaget planer om å oversette til norsk en bok som nylig har utkommet på engelsk om Studio III. Men den aller beste forståelsen får man ved å delta på kurset. Kurset er i utgangspunktet det samme som tilbys faglærte og ufaglærte som arbeider i miljøarbeidertjenester, bofellesskap osv, men akkurat i dette tilfellet samler vi utelukkende personer ansatt i spesialisthelsetjenesten / habiliteringstjenestene. Vi tror at dere i likhet med oss vil finne kurset nyttig og lærerikt. 15 personer fra habiliteringstjenester og høgskoler deltok på det første kurset vi arrangerte, og ga meger gode evalueringer. Noen av dere ønsker kanskje også å utdanne dere til Studio III instruktører/kursholdere? Vi håper på det. Dette er så bra at vi ønsker stor utbredelse av tilnærmingen. For en tid tilbake inviterte vi to norske vernepleiere til å delta på tilsvarende kurs i England. Begge ble så begeistret at de nå har påbegynt utdanningen som sertifiserer dem til å holde slik kurs i Norge. De to er Kari Megrund (Høgskolen i Østfold) og Trude Stenhammer Wyatt (Habiliteringstjenesten i Buskerud). Begge blir til stede under kurset dere inviteres til, og kommer til å delta litt som kurs/workshop-ledere, sammen med en erfaren instruktør fra England. Det meste kommer til å foregå på engelsk, men med Trude som tolk der det trengs. Trude har erfaring fra habiliteringstjenestene i Oslo og Buskerud, og har arbeidet i England i 10 år.

3 Påmelding til tre dagers kurs/workshop Tid: tirsdag torsdag kl Sted: Drammen, Valbrottveien 17. Vi forstår at det er i overkant kort tid til (i forhold til andre avtaler dere kan ha lagt). Men vi håper en del av dere likevel har anledning til å delta. De første 15 som melder seg får plass. Det gis ikke anledning for flere deltagere enn dette per kurs, da den pedagogiske tilnærmingen forutsetter tett oppfølging og deltagelse underveis. Send epost til Fagsjef Jarle Eknes i Stiftelsen SOR for å melde deg på; Gi beskjed dersom dere ønsker overnatting. Reisebyrået Via Travel vil i så fall ta kontakt med dere for å ordne dette. Prisen er kr 3.200,- for alle tre dagene, inklusiv enkel servering og kursmateriale. Bindende påmelding. Påmelding til Informasjonsmøte og diskusjon om videre satsing og implementering av Studio III i Helse Sør-Øst Tid: fredag kl Dagen etter at kurset er avholdt håper vi å samle både en del av de som deltok og mange andre interesserte og nysgjerrige fagpersoner fra blant annet habiliteringstjenestene for å evaluere kurset, få informasjon og delta i planlegging av videre satsing. Deltagelsen er gratis, og det blir servert enkel lunsj. Påmelding til Jarle Eknes;

4 På de neste sidene beskriver vi bakgrunnen for at vi ønsker å ta i bruk Studio III s low-arousal strategier, og en del informasjon om hva det innebærer og hvilke krav som stilles til instruktører / kursholdere.

5 I 2008 skrev Nordlandsforskning rapporten Kapittel 4A en faglig revolusjon? Evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A (Handegård og Gjertsen 2008). Rapporten omhandler rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemning, og ble utarbeidet på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. I rapporten kommer det frem at mange kommuner opplever at de mangler vesentlig kompetanse om dette, og en del opplever at heller ikke habiliteringstjenestene har tilstrekkelig praksisnær kompetanse til å hjelpe dem. I 2009 kom NAKUs rapport Gjennomgang av meldinger og vedtak om bruk av tvang og makt (Ellingsen, Lungwitz og Berge, 2009). Her fremkommer det at det i forbindelse med rapportering av bruk av makt og tvang i en del tilfeller ikke har blitt prøvd ut andre løsninger. Erfaring og undersøkelser tilsier at det nettopp er gjennom leting etter andre løsninger at bruk av tvang og makt avtar og opphører, fremheves det i rapporten. I 2009 skrev FAFO rapporten Vold og trusler om vold i offentlig sektor (Svalund, 2009). Rapporten tar for seg vold og trusler mot arbeidstakere i offentlige virksomheter fra brukere innen tre tjenesteområder, deriblant tjenester for psykisk utviklingshemmede. Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra LO. Blant de 744 som svarte ble det avdekket store utfordringer. Flertallet hadde opplevd trusler og vold i løpet av siste 12 måneder, og 22 % opplevde dette en eller flere ganger i uken. 28 % av dem som hadde vært utsatt for vold eller trusler om vold de siste 12 månedene mistrivdes i jobben på grunn av hendelsene, og 13 % ønsket å slutte i jobben. Det ble rapportert om både fysiske og psykiske plager i sammenheng med slike episoder, og så mange som 8 % hadde sykemeldinger som kunne settes i sammenheng med disse situasjonene. De omfattende problemene kan ha sammenheng med at så mange som 31 % av de som ble utsatt for vold og trusler ikke hadde fått opplæring i å forebygge eller takle voldelige eller truende personer eller situasjoner. Det er også grunn til å tro at mange av de som har fått opplæring kan ha fått mangelfull opplæring. Man blir ikke god til å takle slike situasjoner av et hvilket som helst kurs, kursenes innhold og kvalitet vil naturligvis være avgjørende.

6 Kvalitet på opplæring Vi er opptatt av at det må tilbys opplæring som kan dokumenteres effektiv, og som ivaretar både ansattes sikkerhet og utviklingshemmedes rettigheter, verdighet og behov. SOR foretok en systematisk gjennomgang av opplæringstilbud i Europa som benyttes for å forebygge og håndtere utfordrende atferd. Blant tilbudene som kunne supplere metodikk og opplæring som vi allerede har i landet, pekte det britisk baserte Studio III seg positivt ut. Tre erfarne fagpersoner dro over til England for å sjekke ut om kursene i praksis virket like overbevisende som studiemateriellet, artikler og forskningsresultater kunne tyde på. Vi deltok på deres tre-dagers intensive kurs, og ble svært begeistret. Vår vurdering er at dette vil være et meget godt og kjærkomment supplement til den opplæring som ellers tilbys i Norge. Kursene er meget praksisnære, og innebærer så mye fysisk aktivitet og rollespill at man bør ha treningstøy på seg de to siste dagene. Deltagerne blir gjennom aktiv deltagelse i mest mulige realistiske situasjoner bedre rustet til å takle virkelige situasjoner, fordi de ikke bare har fått en teoretisk innføring i temaene. Kursene inngår i en helhetlig etisk og pedagogisk tenkning, hvor man blant annet tilbys oppfølging, skriftlig informasjonsmateriale og tre DVD-plater som er spekket med praktiske eksempler og etiske refleksjoner. Metoden er både i overensstemmelse med ansattes behov for HMS-oppfølging på arbeidsplassen og utviklingshemmedes behov for metoder som reduserer bruk av makt og tvang. Hva er Studio III Studio III opplæring baserer seg på low arousal - tilnærminger, hvor man trenes til å være oppmerksomme på forhold i en situasjon som kan bidra til å øke eller dempe frustrasjon, irritabilitet og andre affekter som kan ha sammenheng med selvskading og utagering. Ved å håndtere slike forhold i tidlige faser, vil man kunne redusere utagerende atferd. I tillegg trenes man i å håndtere allerede oppståtte situasjoner med selvskading og utagering på en mest mulig optimal måte, med minst mulig bruk av tvang og holding. Det legges vekt på skadeavvergende teknikker og tilnærminger som reduserer problemene både for personen med utviklingshemning og deres nærpersoner (McDonnell, 1997; McDonnell m.fl., 2002 og 2008).

7 Studio III ble etablert i 1989 i England. Siden den gang har over personer deltatt på kurs i England og andre land. Studio III til Norge Metoden er allerede innført i over 10 land. Vi ønsker at dette også skal tas i bruk i Norge, og SOR har fått rettighetene (lisens) til å administrere kursene og instruktørutdanningen i Norge. Studio III har høye krav til kvalitet og kvalitetssikring, og har omfattende krav for å godkjenne instruktører / pedagoger. I løpet av de 5 siste årene har man i Danmark utdannet 13 instruktører. Bare i løpet av det siste året har de avholdt 56 kurs, vanligvis med ca 15 deltagere på hvert av dem. Vi håper at det blir muligheter for økonomisk støtte fra ulike instanser for å utdanne fagpersoner i Norge til å bli instruktører, og ellers avholde kurs til lavest mulige kostnader for kommunene. Vedlagt finner dere beskrivelse av innholdet i kursene (dansk tekst), og nedenfor gis en grundigere oversikt over kurskonseptet og hvilke krav som stilles for å kunne bli godkjent instruktør. Pedagog / instruktørutdanning Tilpasninger Ettersom man har et litt annet lovverk i Norge enn i de andre landene hvor Studio III er etablert, er det nødvendig med enkelte mindre justeringer i eksisterende kurspakke. Det innebærer både justeringer i det som sies i kursene og det skriftlige materialet. Dette vil gjøres i samarbeid med juridisk kompetanse.

8 Oversettelse av dokumenter Det er minst 4 dokumenter som trenger oversettelse: 1. Kursdeltagernes introduksjonshefte 2. Kursdeltagernes håndbok 3. Instruktør manual 4. Power Point presentasjon som brukes på 3 dagers kurset Dersom ambisjonsnivået økes, er det også flere hefter som kan være aktuelle å oversette. Kursdeltagere og kurslokaler Ettersom kursdeltagerne og instruktørene jobber intensivt og tett sammen under hele kurset, kan gruppens størrelse ikke overstige 15 personer. I størst mulig grad skal deltagerne komme fra samme arbeidsplass, slik at man får felles forståelse for hvordan det er klokt å håndtere ulike situasjoner. Det forutsettes at tjenestestedet har utarbeidet retningslinjer for skadeavvergende tiltak og at disse er forenlige med metodens etikk. Det forutsettes også at tjenestestedet har lagt til rette for individuelle planer. Kurslokalet må ha en størrelse på minimum 13 x 13 meter på grunn av rollespill og høy grad av fysiske aktiviteter under kursene. Oppfølging Man starter med et tre dagers kurs, men det er obligatorisk med oppfølgingskurs på en dag. Oppfø1gingskurset holdes vanligvis 9 til 12 måneder etter det første kurset. Det vanligste er at man samarbeider med et klinisk miljø som etter kurset bistår omsorgstjenestene med å se nærmere på samhandlingen mellom personalet og brukeren, lage risiko analyser og reaktive planer. Dette skjer i samarbeid med kursinstruktørene. Det vil være mest ønskelig å gjøre

9 dette i samarbeid med habiliteringstjenestene. Når de ikke har mulighet, vil vi være behjelpelig med å skaffe andre fagpersoner i vårt nettverk til å bistå med dette. Studio III forutsetter også at en eller flere av kursdeltagerne har en ledende rolle, slik at opplæringen og planene senere blir fulgt opp av ledelsen for organisasjonen. Utdanning av instruktører Det er strenge krav til instruktørenes bakgrunn, og strenge krav for å bli lisensiert instruktør og beholde sin lisens. Dette sikrer høy kvalitet på opplæringen til tjenesteytere som jobber for personer med utviklingshemning.

10 Opptakskrav til instruktørutdanningen: Minimum 5 års praktisk, daglig, erfaring fra arbeid for brukere som skader seg selv eller andre. Bred og dyptgående kjennskap til hvordan utfordrende atferd, traumer og kriser håndteres. Bred kunnskap om årsaker til at utfordrende atferd oppstår. Inngående kunnskap om autisme og psykiske lidelser som for eksempel angst. Fokus på etikk og ikke-aversive metoder med minimal fysisk inngripen Kunne lage risikoanalyser og reaktive planer Villig til å ta imot konstruktiv kritikk Være i rimelig god fysisk form Utdanningen av instruktører foregår i 5 stadier: 1. Intervju 2. Direkte observasjon, 2 eller 3 kurs hvor kandidaten underviser deler av kurset 3. Deltagelse på obligatoriske kurs 4. Skriftlig prøve om reaktive planer (1000 ord) eller oppgave (1500 ord) 5. Observasjon av erfaren instruktør mens kandidaten gjennomfører et 3 dager kurs Det vil anslagsvis ta 21 arbeidsdager å utdanne en instruktør. Disse dagene er fordelt på ca. 7 kurs som man deltar og/eller underviser på. Utvelgelse av instruktører: 1. Intervju: Potensielle instruktører må gjennom et intervju med en erfaren instruktør før de begynner treningen. 2. Direkte observasjon av erfaren Studio III instruktør. Det første instruktørkurset er 5 dager langt. De 3 første dagene er innføring i metoden. De neste 2 dagene inneholder feedback fra Studio III, refleksjon rundt metoden og egen praksis. Kandidatene får feedback fra Studio III instruktører etter hvert kurs de gjennomfører, vanligvis 2 eller 3 kurs. På slutten av kursene får man et continous development sheet, hvor den erfarne instruktøren spesifiserer hva man må jobbe videre med for å møte kriteriene i den avsluttende evalueringen. En kopi av "Trainer Progress Form vil være å finne på websiden. Fremskritt registreres på denne siden og alle instruktører må bruke sidene aktivt. All påmelding til kurs og møter skjer der.

11 Obligatoriske kurs Det tilbys en rekke kurs som dekker følgende emner: Forståelse av lovverket som regulerer denne type tjenester Introduksjon til ferdigheter ved fysisk håndtering av utfordrende atferd Bruk av rollespill i personalopplæringen Avanserte bevegelsesferdigheter Medikamenters rolle Personalets holdninger og oppfatninger Dobbeldiagnoser Prinsipper for reaktiv planlegging Deltagere kan bli fritatt fra noen av disse kursene hvis de kan demonstrere kunnskap om temaet og dette er godkjent av en erfaren instruktør. Instruktører må uansett delta på kurs i fremtiden for å utvikle seg faglig og opprettholde lisensen. Detaljer om disse kursene og workshop' ene finnes på Studio Ill's internett forum. Sannsynligvis vil vi velge samme modell som Danmark, hvor alle instruktører deltar på årlige temamøter pluss en årlig veiledningssamling på to dager med Studio IIIs grunnlegger Andy McDonell. Skriftlig prøve Kandidatene må levere enten: En individuell plan for håndtering av utfordrende atferd, som inneholder en kort introduksjon til planen og dokumentasjon på at planen har lykkes (1000 ord), eller en oppgave (ca 1500 ord) om følgende tema: En reaktiv plan er bare halve jobben, diskuter. Kritisk evaluer beviset for stimulus forandrings-strategier. Evaluer argumenter for og imot broken av nedlegging. Har straffeprosedyrer en rolle i moderne klinisk praksis? Vurder argumenter for og imot time out.

12 Kursavsluttende evaluering og akkreditering Studio III instruktører kan ikke bli akkreditert bare ved a delta på kurs om utfordrende atferd. Utfallet av evalueringen er kriteriebasert. Kandidatene må være i stand til å undervise på et 3 dagers kurs. Deretter blir de evaluert av en mer erfaren instruktør og tilbakemeldinger fra kursdeltagerne vil også bli analysert. Når instruktøren er godkjent får de en mentor. Mentoren gjennomfører en medarbeidersamtale hver 6 måned. Man forplikter seg også til å fortsette sin faglige utvikling innen for denne delen av feltet. Studio III sentralt forbeholder seg retten til å sertifisere alle nye instruktører, i samarbeid med SORs hovedinstruktør i Norge. Uten denne akkrediteringen vil man ikke kunne avholde Studio III kurs. Hvor kan man utdanne instruktører Norge: Studio III er villig til å sende sine egne instruktører til Norge. De ønsker da å sende 1 eller 2 instruktører. Hvis det foretrukne alternativet er at de kommer til Norge, ønsker Studio III å ha en norsk person tilstede på kursene som snakker godt engelsk og som kjenner Studio Ill's metode fra før. Man tilbyr kurset til en norsk arbeidsplass. Max antall deltagere er 15 personer, pluss 2-4 kandidater for instruktørutdanningen. Studio III vil etterpå rapportere tilbake til SOR om de anser at kandidatene er egnet til å fortsette instruktørutdanningen. Deretter gjennomgår kandidatene et 2 dagers kurs med feedback og refleksjon rundt egen praksis. Kandidatene organiserer så et kurs på egen arbeidsplass, som ledes av en erfaren Studio III instruktør, men hvor kandidaten har noe av undervisningen. England: Alternativt kan man velge å sende kandidater til England. Det forutsetter at kandidatene behersker engelsk godt og leser faglitteratur på engelsk. Man kan også tenke seg en kombinasjon, hvor noen tar utdanningen i Norge og noen i England. Det vil sikre bedre kontinuitet i kontakten med "moderorganisasjonen" Studio III.

13 Danmark og Sverige: Det er også etablert kontakt med de som har rettighetene til Studio III kurs i Danmark og Sverige, og det er sannsynlig at også de kan bli involvert i å utdanne instruktører i Norge. Kvalitetssikring Som det fremkommer ovenfor er det omfattende kvalitetssikringsordninger for utdanningen og kursene. I Danmark Langagerskolen sammen med Videnscenter for Autisme som står for administrasjon, koordinering, utdanning og etterutdanning. Videncenter for Autisme er en del av Servicestyrelsen ved Indenrigs- og Socialministeriet i Danmark. Det pågår forskning om metodikken i flere land. I Danmark evalueres metoden gjennom et forskningsprosjekt ved Universitetet i Aalborg. Veien videre SOR har etablert samarbeid med Studio III, og har blitt tildelt rettighetene til å administrere kursene og instruktørutdanningen i Norge. På bakgrunn av erfaringer fra andre land og vår egen kjennskap til feltet i Norge har vi grunn til å tro at metodikken vil kunne få meget positiv betydning for personer med utvklingshemning og også deres nærpersoner. Metoden er i overensstemmelse med intensjonene i Sosialtjenestelovens kapittel 4A og gir kursdeltagerne en praktisk tilnærming som flere evalueringer viser at de savner i dag. I tillegg er det ønskelig å gi tilbud til familiemedlemmer. Utagering og trusler overfor familiemedlemmer er ofte et tabubelagt og glemt tema. Studio III har lang erfaring med etablering av familiegrupper og kursing av familiemedlemmer. Dette vil også vare en del av SOR s Studio III satsning i Norge. Med vennlig hilsen Tormod Mjaaseth Generalsekretær Jarle Eknes Fagsjef / psykologspesialist

14 Referanser: Ellingsen, K.E., Lungwitz, D. og Berge, K. (2009). Gjennomgang av meldinger og vedtak om bruk av tvang og makt. Tilrådning av to prosjekter. Trondheim: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning. Handegård, T.L, & Gjertsen, H., (2008). Kapittel 4A en faglig revolusjon? Evaluering av Sosialtjenestelovens kapittel 4A, Bodø: Nordlandsforskning 1/2008 McDonnell, A.A. (1997). Training care staff to manage challenging behaviours: An evaluation of a three day training course. British Journal of Developmental Disabilities. 43, McDonnell, A.A and Sturmey, P.S. (2008). Managing Aggressive Behaviour in Care Settings: Understanding and applying Low Arousal Approaches. Elsevier Publications. McDonnell, A.A. Waters, T. og Jones D. (2002). Low arousal approaches in the management of challenging behaviours. I D. Allen (Red.) Ethical approaches to physical interventions: Responding to Challenging behaviours in people with Intellectual Disabilities. Plymouth: BILD, pp Svalund, J. (2009). Vold og trusler om vold i offentlig sektor. Oslo: Fafo-rapport 2009:30. Mer informasjon om Studio III er tilgjengelig på

Anette Lindahl Hauglid. Kari Megrund. Lisa Munkeboe. Ole Morten Skaarod

Anette Lindahl Hauglid. Kari Megrund. Lisa Munkeboe. Ole Morten Skaarod Anette Lindahl Hauglid Kari Megrund I hvilken grad har et kurs i Lavaffektive tilnærminger effekt på personalets opplevelse av sikkerhet i deres arbeid med personer med utfordrende atferd? Lisa Munkeboe

Detaljer

Høgskolen i Molde Vernepleier utdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold

Høgskolen i Molde Vernepleier utdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold Høgskolen i Molde Vernepleier utdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold Tekst: Jarle Eknes, je@sorpost.no På Høgskolen i Molde møter vi høgskolelærer Thrine Marie Nøst Bromstad for en

Detaljer

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde Introduksjon Lillehammer 19.09.17 Turi Stapnes Espen Gjerde Stortingsmelding 45 (2012 2013) Frihet og likeverd. Om mennesker med utviklingshemning. s. 21: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vil etablere

Detaljer

Mitt livs ABC Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming

Mitt livs ABC Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Per-Christian Wandås Fagkonferansen på Storefjell, 11.11.2017 Likeverdige helse og omsorgstjenester NOU 2016: På lik linje Kompetanse

Detaljer

SOR. Sluttrapport for prosjekt finansiert gjennom Extrastiftelsen Helse og rehabilitering.

SOR. Sluttrapport for prosjekt finansiert gjennom Extrastiftelsen Helse og rehabilitering. SOR Prosjektnavn: Tenkerommet Prosjektnummer: 2011/1/0206 Søkerorganisasjon: Norsk forbund for utviklingshemmede Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder: Jarle Eknes Sluttrapport for prosjekt finansiert

Detaljer

Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser i kommunale tjenester til utviklingshemmede

Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser i kommunale tjenester til utviklingshemmede Kartleggingsverktøy og kartleggingsprosesser i kommunale tjenester til utviklingshemmede Personer med utviklingshemming har oftere helsesvikt enn resten av befolkningen De får sjeldnere hjelp til sin helsesvikt

Detaljer

Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt. rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge

Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt. rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt Bakgrunn Tvang og makt brukt mot utviklingshemmede ble lenge tatt for gitt. Dagens lovregulering (Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Samarbeid med pårørende

Samarbeid med pårørende Samarbeid med pårørende Ellen Kathrine Munkhaugen Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Ellmun@ous-hf.no Disposisjon Kort om RFM Samarbeid med pårørende Når

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Barn- og voksenhabilitering. Forebyggende tiltak og andre løsninger.

Spesialisthelsetjenesten Barn- og voksenhabilitering. Forebyggende tiltak og andre løsninger. Spesialisthelsetjenesten Barn- og voksenhabilitering Forebyggende tiltak og andre løsninger. Spesialisthelsetjenestens ansvar og roller etter Kap. 9 9 7: Skal bistå kommunen ved utforming av tiltak. Det

Detaljer

Fem råd til deg som vil bli personlig trener.

Fem råd til deg som vil bli personlig trener. Fem råd til deg som vil bli personlig trener. 1 Så bra at du vil bli PT- du trengs! Etterspørselen etter personlige trenere har økt eksplosivt de siste ti årene og markedet for personlig trening vokser

Detaljer

Krav til kompetanse ved bruk av tvang. SOR konferanse i Bergen 25. april Torill Vebenstad

Krav til kompetanse ved bruk av tvang. SOR konferanse i Bergen 25. april Torill Vebenstad Krav til kompetanse ved bruk av tvang SOR konferanse i Bergen 25. april Torill Vebenstad 1 Mitt innlegg Revisjon av rundskriv IS-10/2004 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og

Detaljer

Relasjon som verktøy Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og universitetslektor ved vernepleierutdanningen

Relasjon som verktøy Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og universitetslektor ved vernepleierutdanningen SOR 26. og 27. oktober 2017 Relasjon som verktøy Stine Marlen Henriksen, vernepleier, sosialantropolog og universitetslektor ved vernepleierutdanningen Relasjon som verktøy Tema Kritisk blikk på bruk av

Detaljer

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen

Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Samhandling og oppgavedeling sånn gjør vi det! Klinisk vernepleier Anett Olsen Avdeling for habilitering - BUK, Ahus. Avdeling for habilitering er en av sju avdelinger/ fagområder BUK favner. Rundt 45

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger

Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger Thomas Owren er vernepleier, faglig veileder, høgskolelærer i vernepleie og masterstudent i samfunnsarbeid. Han er ansatt ved Høgskolen i Bergen. Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger

Detaljer

SOR. Sluttrapport for prosjekt finansiert gjennom Extrastiftelsen Helse og rehabilitering.

SOR. Sluttrapport for prosjekt finansiert gjennom Extrastiftelsen Helse og rehabilitering. SOR Prosjektnavn: Ingen hemmeligheter Prosjektnummer: 2011/1/0200 Søkerorganisasjon: Norsk forbund for utviklingshemmede Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder: Jarle Eknes Sluttrapport for prosjekt

Detaljer

KAP 9 SETT FRA HABILITERINGSTJENESTENS STÅSTED

KAP 9 SETT FRA HABILITERINGSTJENESTENS STÅSTED KAP 9 SETT FRA HABILITERINGSTJENESTENS STÅSTED Seksjon for habilitering av barn og unge, Ålesund: Monica Giske og Elisabeth Hagen Fagerheim, vernepleiere/fagkonsulenter. Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

BAKGRUNNEN FORTHE LOW AROUSAL METHOD: BAKGRUNNEN FOR Å UTVIKLE METODEN LOW AROUSAL STRATEGIER

BAKGRUNNEN FORTHE LOW AROUSAL METHOD: BAKGRUNNEN FOR Å UTVIKLE METODEN LOW AROUSAL STRATEGIER BAKGRUNNEN FORTHE LOW AROUSAL METHOD: The Low Arousal Method ble utviklet av den engelske psykologen Andy McDonnell PHd og kollegaer i perioden 1987-1994 Metoden er evidensbasert og har sitt utgangangspunkt

Detaljer

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi 75-åringers kunnskap om velferdsteknologi hvordan kan man ønske seg noe man ikke vet hva er? Nøtterøy kommune Konferanse om innovasjon og velferdsteknologi 24.september 2015 Are Branstad førsteamanuensis

Detaljer

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011 Veien til Golf 2011 Sammendrag av undersøkelse september 2011 Generelt om undersøkelsen Spørreundersøkelsen om Veien til Golf 2011 er avsluttet, og 60 % av klubbene (vel 100 st) har svart. Enkelte svar

Detaljer

Selvbestemmelse og bruk av tvang og makt. rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge

Selvbestemmelse og bruk av tvang og makt. rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge Selvbestemmelse og bruk av tvang og makt rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge Faglig gode tjenester, også når det er vanskelig Bruk av tvang og makt er inngripende uansett, ikke minst når det skjer som

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Prinsipper for kvalitetssikring av kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Prinsipper for kvalitetssikring av kurset Førstehjelp ved selvmordsfare Prinsipper for kvalitetssikring av kurset Førstehjelp ved selvmordsfare Juni 2017 1 Innledning Det landsdekkende Undervisningsprogrammet VIVAT ble opprettet av Statens Helsetilsyn i 2000 som el av Handlingsplan

Detaljer

Pårørendesamtaler med barn og og unge

Pårørendesamtaler med barn og og unge Forord Pårørendesamtaler med barn og og unge 6 Forord til boken ved Gunnar Eide pårørendesamtaler Denne boka handler om samtaler med barn og foreldre. Samtaler som tar sitt utgangspunkt i barn som pårørende

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9. Angelmans syndrom

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9. Angelmans syndrom Lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Angelmans syndrom Marius Kallerud Beck og Lene Haugen

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter.

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter. Sikkerhetsakademiet AS tilbyr mange ulike former for kurs innen sikkerhet. Vi tilbyr private og bedrifter et profesjonelt kursopplegg med dyktige instruktører. Vi har dyktige instruktører i alle fagfelt,

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Når relasjonene er betent. SOR- konferanse i Bergen mai

Når relasjonene er betent. SOR- konferanse i Bergen mai Når relasjonene er betent SOR- konferanse i Bergen 2. 3. mai Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Består av en sentral enhet ved Oslo Universitetssykehus,Ullevål

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 GOD SOMMER FRA AUene Nordisk konferanse Avdeling for habilitering i Tromsø

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Målgruppe: Alle ansatte i habiliterings- og rehabiliteringstjenestene Årskonferanse Grand Terminus hotell Bergen 23.-25.

Detaljer

Innføringskurs i migrasjon og helse

Innføringskurs i migrasjon og helse Innføringskurs i migrasjon og helse Opplæring av helsepersonell i klinisk praksis Ida Marie Bregård Kurs- og formidlingskoordinator 26.04.13 Bakgrunn Medisin, psykolog og sykepleierstudenter lærer lite

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Forebygging av overgrep mot mennesker med utviklingshemning

Forebygging av overgrep mot mennesker med utviklingshemning Forebygging av overgrep mot mennesker med utviklingshemning - en kort presentasjon av to prosjekter Peter Zachariassen Oslo Universitetssykehus Avdeling for nevrohabilitering Prosjekt 1: Revidering av

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

Forebygging Andre løsninger Evaluering. Habiliteringstjenesten i Oppland v/aase Rabstad og Stein Børre Werner

Forebygging Andre løsninger Evaluering. Habiliteringstjenesten i Oppland v/aase Rabstad og Stein Børre Werner Forebygging Andre løsninger Evaluering Habiliteringstjenesten i Oppland v/aase Rabstad og Stein Børre Werner Lovgrunnlag 9-4 Krav til forebygging Kommunen plikter å sørge for at forholdende legges til

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Ikke bare si at det er et spill for det er noe

Ikke bare si at det er et spill for det er noe Ikke bare si at det er et spill for det er noe En Goffmaninspirert casestudie av sosial identitet og utfordrende atferd i et bofellesskap for utviklingshemmede Per-Christian Wandås Vernepleier med mastergrad

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Erfaringer fra barnehabiliteringstjenesten

Erfaringer fra barnehabiliteringstjenesten 1 Erfaringer fra barnehabiliteringstjenesten Helse Nordmøre og Romsdal HF Hanne Jensen, spesialpedagog 19.11.09 Workshop Tidlige tiltak intensive tiltak for barn med autisme 2 PECS 3 Ta initiativ til kommunikasjon

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG

TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG TVANGSVEDTAK ETTER HELSE- OG OMSORGSLOVGIVNINGEN - VERGENS ROLLE Seniorrådgiver Hans D. Reppen, 22.06.2016 Innledning Bruk av tvang og makt må ha hjemmel i lov, og kan først utøves etter at vedtak eller

Detaljer

Disposisjon. Hvem er voldsutøveren? Omfang Data fra egen undersøkelse. Bemanningsfaktorer. Konsekvenser. Habiliteringstjenesten for voksne

Disposisjon. Hvem er voldsutøveren? Omfang Data fra egen undersøkelse. Bemanningsfaktorer. Konsekvenser. Habiliteringstjenesten for voksne Habiliteringstjenesten for voksne Man kan komme langt med vennlighet og et lunt smil, men man kommer lengre med en ladd maskinpistol Om faktorer som kan påvirke hyppigheten av vold og trusler mot personalet

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Satsing på etisk kompetanse 2007-2015 Etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid

Detaljer

Mislighold og konflikthåndtering

Mislighold og konflikthåndtering Mislighold og konflikthåndtering MISLIGHOLD Borettslagsloven har bestemmelser som omhandler andelseiernes mislighold av sine forpliktelser. Kurset vil belyse reglene med fokus på hvordan styret skal håndtere

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

«Fra huset i skogen til kongen på haugen»

«Fra huset i skogen til kongen på haugen» «Fra huset i skogen til kongen på haugen» På et stedlig tilsyn fra fylkesmannen ble det påpekt en dramatisk nedgang i tvangsbruks ovenfor denne brukeren fra 2001 og fram til nå. Bruk av tvang og makt overfor

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Krav til kompetanse ved bruk av tvang

Krav til kompetanse ved bruk av tvang Selvbestemmelse - til besvær? SOR konferanse i Bergen 24. og 25. april 2014 Arbeid med nytt rundskriv til kapittel 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven Krav til kompetanse ved bruk av tvang Torill Vebenstad,

Detaljer

Bruk av atferdsavtaler for å etablere forenlig praksis og å forebygge tvang og makt. Vidar Aune og Magnus R. Rotbæk

Bruk av atferdsavtaler for å etablere forenlig praksis og å forebygge tvang og makt. Vidar Aune og Magnus R. Rotbæk Bruk av atferdsavtaler for å etablere forenlig praksis og å forebygge tvang og makt Vidar Aune og Magnus R. Rotbæk Mann, 35 år, Autisme, moderat psykisk utviklingshemming, diabetes og epilepsi. Hatt botilbud

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Prinsipper for kvalitetssikring av kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Prinsipper for kvalitetssikring av kurset Førstehjelp ved selvmordsfare Januar 2018 Prinsipper for kvalitetssikring av kurset Førstehjelp ved selvmordsfare 1 Innledning Vivat selvmordsforebygging er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. En av Vivats oppgaver

Detaljer

VIDERE VEILEDNING I EIBI FOR BARN I ALDEREN 0 6 ÅR MED AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER.

VIDERE VEILEDNING I EIBI FOR BARN I ALDEREN 0 6 ÅR MED AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER. VIDERE VEILEDNING I EIBI FOR BARN I ALDEREN 0 6 ÅR MED AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER. VEILEDNING Etter de tre første månedene gis veiledning til barnehagen annen hver uke, av veileder fra spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Temabasert gruppeveiledning og fagnettverk. Utfordrende atferd. Aina Hay Hansson vernepleier, BCBA Stig Nikolaisen vernepleier

Temabasert gruppeveiledning og fagnettverk. Utfordrende atferd. Aina Hay Hansson vernepleier, BCBA Stig Nikolaisen vernepleier Temabasert gruppeveiledning og fagnettverk Utfordrende atferd Aina Hay Hansson vernepleier, BCBA Stig Nikolaisen vernepleier Habiliteringssenteret Vestre Viken HF Bakgrunn Samhandlingsreformen Habiliteringssenterets

Detaljer

Videomodelleringsprosjekt Sosiale ferdigheter. Helse Fonna HF Team for Barnehabilitering

Videomodelleringsprosjekt Sosiale ferdigheter. Helse Fonna HF Team for Barnehabilitering Videomodelleringsprosjekt Sosiale ferdigheter Helse Fonna HF Team for Barnehabilitering Litt om Helse Fonna HABU, HAVO og LMS under samme tak Vi server alle 19 kommunene i Fonnaområdet 2 fylker Fra ide

Detaljer

Søknad om prosjektmidler

Søknad om prosjektmidler Søknad om prosjektmidler Prosjektets navn: Helseoppfølging av personer med utviklingshemning - et treårig utviklingsprogram Tema: Utvikle og implementere retningslinjer for helseundersøkelser og samhandlingsmodeller

Detaljer

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning. Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2015

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning. Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2015 Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2015 Program 8. april 08.30-09.00 Registrering / oppkobling av videostudioer

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Vinterlys konferansen 11.02.2015 v/seniorrådgiver Gunn Elise Mathisen

Detaljer

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Utviklingsprosjekt: Implementering og effekt av å ta i bruk pasientforløp og kliniske retningslinjer. Nasjonalt topplederprogram Helle Schøyen Kull 14 Helse Stavanger 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS

Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten. Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS Forebygging og alternativ til tvang og makt under BPA-kontrakten Bjørg Røstbø, BPA-konsulent JAG Assistanse AS JAG Assistanse AS BPA-ordninger i JAG Assistanse innbyggere med kognitiv funksjonsnedsettelse

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

Samarbeide uten konflikt

Samarbeide uten konflikt Prosjektrapport Søkerorganisasjon: FFO Virksomhetsområde: Forebygging År: 2008 S.nr: 0093 Samarbeide uten konflikt Hjelp til å løse problemer og håndtere konflikter i funksjonshemmedes organisasjoner.

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang

Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang Gjennom brukermedvirkning, respekt og mindre tvang Agenda: Snuoperasjon Prosessen Bat-prosjektet Master Endringsarbeid i akuttpost 2 Starten: Akuttposten på Reinsvoll har jobbet med å utvikle det kliniske

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Orkdal kommune - regionsenter i vekst

Orkdal kommune - regionsenter i vekst Orkdal kommune - regionsenter i vekst 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel Målgruppe Mål Info om begynnerkurset Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden). Lærere som jobber med alle typer språkopplæring

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Etikk og tvang. Prosjektveileder Pernille Næss, KS

Etikk og tvang. Prosjektveileder Pernille Næss, KS Etikk og tvang Prosjektveileder Pernille Næss, KS Å handle i den andres beste interesse Hvorfor bruke tvang? Mann med langtkommen demens. Vært på skjermet avdeling i 4 måneder. Begrenset språk. Urolig

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: RHABU er en regional kompetansetjeneste innen

Detaljer

Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni

Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni Kap 4A en faglig revolusjon? Evalueringskonferanse i Oslo, 2. og 3. juni 2008 1 Rettsikkerhet for utviklingshemmede? Erfaringer fra tilsyn V/ Lars E Hanssen, Statens helsetilsyn: Innledning Statens helsetilsyn

Detaljer

Kursplan høsten 2013/våren 2014

Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kurs Dato sfrist Side HMS Innføringskurs 24. september 3. september 3 Truckførerkurs 14. 17. oktober 23. september 4 Hygienisk Design 19. november 29. oktober 5 Lean Workshop

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden)

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole Voksenopplæringa v/fagertun skole inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) 3. - 6. mars 2015 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring

Detaljer

Status i Vestfold, fagdag kap 9,

Status i Vestfold, fagdag kap 9, Status i Vestfold, fagdag kap 9, 111213 Statistikk kap. 9 vedtak Nytt rundskriv Dispensajonssøknader Mageleie Aktuelle problemstillinger 1 Oppsummering av innrapporterte vedtak 2 Tiltak i overprøvde vedtak

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Helseavdelingen Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming Rapport 2016 Forord Innledning Lov

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP

Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP Norsk institutt for ISTDP NI-ISTDP "Freud discovered the unconscious; Davanloo has discovered how to use it therapeutically." David Malan, 1980 Forkurs og videreutdanning i ISTDP Oppstart: Høsten 2014

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sosial- og familieavdelingen. Rapport Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sosial- og familieavdelingen. Rapport Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Rapport 2012 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer