Studio III Norge. Kurs om low-arousal strategier ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studio III Norge. Kurs om low-arousal strategier ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning"

Transkript

1 Studio III Norge Stiftelsen SOR Kurs om low-arousal strategier ved utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Studio III tilbyr veldokumentert metodikk for å forebygge og takle utfordrende atferd hos personer med autisme og utviklingshemning. Metoden benyttes i 12 land, og vokser i utbredelse. 3 dagers kurs / workshop for ansatte i alle landets habiliteringstjenester Tid: tirsdag torsdag kl Sted: Drammen, Habiliteringsavdelingen, Vestre Viken HF, Valbrottveien 17. Påmelding: Det er plass til 15 deltagere. Pris: 3.200,- for alle tre dagene, inkludert enkel lunsj. Informasjonsmøte og diskusjon om videre satsing og implementering av Studio III i Helse Sør-Øst Tid: fredag kl Ingen deltageravgift, ingen begrensning i antall deltagere, men påmelding er nødvendig. Gratis lunsj. Påmelding: I Norge administreres og kvalitetssikres kursene av Stiftelsen SOR. Metoden ble introdusert på SORkonferansen i Bergen 8. og 9. april Det første 2-dagers kurset ble gjennomført for spesialisthelsetjenestene i juni Nå arrangerer vi det andre kurset. Dette kurset er for ansatte i habiliteringstjenestene i alle landets habiliteringstjenester. Metoden innføres til Norge i samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst.

2 Studio III - Opplæring for å forebygge og takle utfordrende atferd hos personer med autisme og utviklingshemning Noen av dere fikk gleden av å delta på SORs konferanse i Bergen hvor de supplerende metodiske tilnærmingene i Studio III og ART ble presentert. Studio III tilbyr blant annet tre dagers intensive, praksisnære kurs. Vanligvis samles inntil 15 deltagere fra en eller to arbeidsplasser, hvor man gjennom tett oppfølging får økt forståelse og praktiske ferdigheter i håndtere situasjoner som kan eller har eskalert til utfordrende atferd. Dette er en av få tilnærminger som har dokumentert effekt, målt opp mot bruk av makt og tvang og antall/alvorlighet av episoder med utfordrende atferd. I Danmark holdes godt over 50 slike kurs i året. Vi har i samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst et ønske om at habiliteringstjenestene og andre deler av spesialisthelsetjenestene skal være involvert i implementeringen av Studio III. Vi kan sende dere en rekke artikler som beskriver metoden og tenkningen som ligger bak, og har i samarbeid med Universitetsforlaget planer om å oversette til norsk en bok som nylig har utkommet på engelsk om Studio III. Men den aller beste forståelsen får man ved å delta på kurset. Kurset er i utgangspunktet det samme som tilbys faglærte og ufaglærte som arbeider i miljøarbeidertjenester, bofellesskap osv, men akkurat i dette tilfellet samler vi utelukkende personer ansatt i spesialisthelsetjenesten / habiliteringstjenestene. Vi tror at dere i likhet med oss vil finne kurset nyttig og lærerikt. 15 personer fra habiliteringstjenester og høgskoler deltok på det første kurset vi arrangerte, og ga meger gode evalueringer. Noen av dere ønsker kanskje også å utdanne dere til Studio III instruktører/kursholdere? Vi håper på det. Dette er så bra at vi ønsker stor utbredelse av tilnærmingen. For en tid tilbake inviterte vi to norske vernepleiere til å delta på tilsvarende kurs i England. Begge ble så begeistret at de nå har påbegynt utdanningen som sertifiserer dem til å holde slik kurs i Norge. De to er Kari Megrund (Høgskolen i Østfold) og Trude Stenhammer Wyatt (Habiliteringstjenesten i Buskerud). Begge blir til stede under kurset dere inviteres til, og kommer til å delta litt som kurs/workshop-ledere, sammen med en erfaren instruktør fra England. Det meste kommer til å foregå på engelsk, men med Trude som tolk der det trengs. Trude har erfaring fra habiliteringstjenestene i Oslo og Buskerud, og har arbeidet i England i 10 år.

3 Påmelding til tre dagers kurs/workshop Tid: tirsdag torsdag kl Sted: Drammen, Valbrottveien 17. Vi forstår at det er i overkant kort tid til (i forhold til andre avtaler dere kan ha lagt). Men vi håper en del av dere likevel har anledning til å delta. De første 15 som melder seg får plass. Det gis ikke anledning for flere deltagere enn dette per kurs, da den pedagogiske tilnærmingen forutsetter tett oppfølging og deltagelse underveis. Send epost til Fagsjef Jarle Eknes i Stiftelsen SOR for å melde deg på; Gi beskjed dersom dere ønsker overnatting. Reisebyrået Via Travel vil i så fall ta kontakt med dere for å ordne dette. Prisen er kr 3.200,- for alle tre dagene, inklusiv enkel servering og kursmateriale. Bindende påmelding. Påmelding til Informasjonsmøte og diskusjon om videre satsing og implementering av Studio III i Helse Sør-Øst Tid: fredag kl Dagen etter at kurset er avholdt håper vi å samle både en del av de som deltok og mange andre interesserte og nysgjerrige fagpersoner fra blant annet habiliteringstjenestene for å evaluere kurset, få informasjon og delta i planlegging av videre satsing. Deltagelsen er gratis, og det blir servert enkel lunsj. Påmelding til Jarle Eknes;

4 På de neste sidene beskriver vi bakgrunnen for at vi ønsker å ta i bruk Studio III s low-arousal strategier, og en del informasjon om hva det innebærer og hvilke krav som stilles til instruktører / kursholdere.

5 I 2008 skrev Nordlandsforskning rapporten Kapittel 4A en faglig revolusjon? Evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A (Handegård og Gjertsen 2008). Rapporten omhandler rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemning, og ble utarbeidet på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. I rapporten kommer det frem at mange kommuner opplever at de mangler vesentlig kompetanse om dette, og en del opplever at heller ikke habiliteringstjenestene har tilstrekkelig praksisnær kompetanse til å hjelpe dem. I 2009 kom NAKUs rapport Gjennomgang av meldinger og vedtak om bruk av tvang og makt (Ellingsen, Lungwitz og Berge, 2009). Her fremkommer det at det i forbindelse med rapportering av bruk av makt og tvang i en del tilfeller ikke har blitt prøvd ut andre løsninger. Erfaring og undersøkelser tilsier at det nettopp er gjennom leting etter andre løsninger at bruk av tvang og makt avtar og opphører, fremheves det i rapporten. I 2009 skrev FAFO rapporten Vold og trusler om vold i offentlig sektor (Svalund, 2009). Rapporten tar for seg vold og trusler mot arbeidstakere i offentlige virksomheter fra brukere innen tre tjenesteområder, deriblant tjenester for psykisk utviklingshemmede. Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra LO. Blant de 744 som svarte ble det avdekket store utfordringer. Flertallet hadde opplevd trusler og vold i løpet av siste 12 måneder, og 22 % opplevde dette en eller flere ganger i uken. 28 % av dem som hadde vært utsatt for vold eller trusler om vold de siste 12 månedene mistrivdes i jobben på grunn av hendelsene, og 13 % ønsket å slutte i jobben. Det ble rapportert om både fysiske og psykiske plager i sammenheng med slike episoder, og så mange som 8 % hadde sykemeldinger som kunne settes i sammenheng med disse situasjonene. De omfattende problemene kan ha sammenheng med at så mange som 31 % av de som ble utsatt for vold og trusler ikke hadde fått opplæring i å forebygge eller takle voldelige eller truende personer eller situasjoner. Det er også grunn til å tro at mange av de som har fått opplæring kan ha fått mangelfull opplæring. Man blir ikke god til å takle slike situasjoner av et hvilket som helst kurs, kursenes innhold og kvalitet vil naturligvis være avgjørende.

6 Kvalitet på opplæring Vi er opptatt av at det må tilbys opplæring som kan dokumenteres effektiv, og som ivaretar både ansattes sikkerhet og utviklingshemmedes rettigheter, verdighet og behov. SOR foretok en systematisk gjennomgang av opplæringstilbud i Europa som benyttes for å forebygge og håndtere utfordrende atferd. Blant tilbudene som kunne supplere metodikk og opplæring som vi allerede har i landet, pekte det britisk baserte Studio III seg positivt ut. Tre erfarne fagpersoner dro over til England for å sjekke ut om kursene i praksis virket like overbevisende som studiemateriellet, artikler og forskningsresultater kunne tyde på. Vi deltok på deres tre-dagers intensive kurs, og ble svært begeistret. Vår vurdering er at dette vil være et meget godt og kjærkomment supplement til den opplæring som ellers tilbys i Norge. Kursene er meget praksisnære, og innebærer så mye fysisk aktivitet og rollespill at man bør ha treningstøy på seg de to siste dagene. Deltagerne blir gjennom aktiv deltagelse i mest mulige realistiske situasjoner bedre rustet til å takle virkelige situasjoner, fordi de ikke bare har fått en teoretisk innføring i temaene. Kursene inngår i en helhetlig etisk og pedagogisk tenkning, hvor man blant annet tilbys oppfølging, skriftlig informasjonsmateriale og tre DVD-plater som er spekket med praktiske eksempler og etiske refleksjoner. Metoden er både i overensstemmelse med ansattes behov for HMS-oppfølging på arbeidsplassen og utviklingshemmedes behov for metoder som reduserer bruk av makt og tvang. Hva er Studio III Studio III opplæring baserer seg på low arousal - tilnærminger, hvor man trenes til å være oppmerksomme på forhold i en situasjon som kan bidra til å øke eller dempe frustrasjon, irritabilitet og andre affekter som kan ha sammenheng med selvskading og utagering. Ved å håndtere slike forhold i tidlige faser, vil man kunne redusere utagerende atferd. I tillegg trenes man i å håndtere allerede oppståtte situasjoner med selvskading og utagering på en mest mulig optimal måte, med minst mulig bruk av tvang og holding. Det legges vekt på skadeavvergende teknikker og tilnærminger som reduserer problemene både for personen med utviklingshemning og deres nærpersoner (McDonnell, 1997; McDonnell m.fl., 2002 og 2008).

7 Studio III ble etablert i 1989 i England. Siden den gang har over personer deltatt på kurs i England og andre land. Studio III til Norge Metoden er allerede innført i over 10 land. Vi ønsker at dette også skal tas i bruk i Norge, og SOR har fått rettighetene (lisens) til å administrere kursene og instruktørutdanningen i Norge. Studio III har høye krav til kvalitet og kvalitetssikring, og har omfattende krav for å godkjenne instruktører / pedagoger. I løpet av de 5 siste årene har man i Danmark utdannet 13 instruktører. Bare i løpet av det siste året har de avholdt 56 kurs, vanligvis med ca 15 deltagere på hvert av dem. Vi håper at det blir muligheter for økonomisk støtte fra ulike instanser for å utdanne fagpersoner i Norge til å bli instruktører, og ellers avholde kurs til lavest mulige kostnader for kommunene. Vedlagt finner dere beskrivelse av innholdet i kursene (dansk tekst), og nedenfor gis en grundigere oversikt over kurskonseptet og hvilke krav som stilles for å kunne bli godkjent instruktør. Pedagog / instruktørutdanning Tilpasninger Ettersom man har et litt annet lovverk i Norge enn i de andre landene hvor Studio III er etablert, er det nødvendig med enkelte mindre justeringer i eksisterende kurspakke. Det innebærer både justeringer i det som sies i kursene og det skriftlige materialet. Dette vil gjøres i samarbeid med juridisk kompetanse.

8 Oversettelse av dokumenter Det er minst 4 dokumenter som trenger oversettelse: 1. Kursdeltagernes introduksjonshefte 2. Kursdeltagernes håndbok 3. Instruktør manual 4. Power Point presentasjon som brukes på 3 dagers kurset Dersom ambisjonsnivået økes, er det også flere hefter som kan være aktuelle å oversette. Kursdeltagere og kurslokaler Ettersom kursdeltagerne og instruktørene jobber intensivt og tett sammen under hele kurset, kan gruppens størrelse ikke overstige 15 personer. I størst mulig grad skal deltagerne komme fra samme arbeidsplass, slik at man får felles forståelse for hvordan det er klokt å håndtere ulike situasjoner. Det forutsettes at tjenestestedet har utarbeidet retningslinjer for skadeavvergende tiltak og at disse er forenlige med metodens etikk. Det forutsettes også at tjenestestedet har lagt til rette for individuelle planer. Kurslokalet må ha en størrelse på minimum 13 x 13 meter på grunn av rollespill og høy grad av fysiske aktiviteter under kursene. Oppfølging Man starter med et tre dagers kurs, men det er obligatorisk med oppfølgingskurs på en dag. Oppfø1gingskurset holdes vanligvis 9 til 12 måneder etter det første kurset. Det vanligste er at man samarbeider med et klinisk miljø som etter kurset bistår omsorgstjenestene med å se nærmere på samhandlingen mellom personalet og brukeren, lage risiko analyser og reaktive planer. Dette skjer i samarbeid med kursinstruktørene. Det vil være mest ønskelig å gjøre

9 dette i samarbeid med habiliteringstjenestene. Når de ikke har mulighet, vil vi være behjelpelig med å skaffe andre fagpersoner i vårt nettverk til å bistå med dette. Studio III forutsetter også at en eller flere av kursdeltagerne har en ledende rolle, slik at opplæringen og planene senere blir fulgt opp av ledelsen for organisasjonen. Utdanning av instruktører Det er strenge krav til instruktørenes bakgrunn, og strenge krav for å bli lisensiert instruktør og beholde sin lisens. Dette sikrer høy kvalitet på opplæringen til tjenesteytere som jobber for personer med utviklingshemning.

10 Opptakskrav til instruktørutdanningen: Minimum 5 års praktisk, daglig, erfaring fra arbeid for brukere som skader seg selv eller andre. Bred og dyptgående kjennskap til hvordan utfordrende atferd, traumer og kriser håndteres. Bred kunnskap om årsaker til at utfordrende atferd oppstår. Inngående kunnskap om autisme og psykiske lidelser som for eksempel angst. Fokus på etikk og ikke-aversive metoder med minimal fysisk inngripen Kunne lage risikoanalyser og reaktive planer Villig til å ta imot konstruktiv kritikk Være i rimelig god fysisk form Utdanningen av instruktører foregår i 5 stadier: 1. Intervju 2. Direkte observasjon, 2 eller 3 kurs hvor kandidaten underviser deler av kurset 3. Deltagelse på obligatoriske kurs 4. Skriftlig prøve om reaktive planer (1000 ord) eller oppgave (1500 ord) 5. Observasjon av erfaren instruktør mens kandidaten gjennomfører et 3 dager kurs Det vil anslagsvis ta 21 arbeidsdager å utdanne en instruktør. Disse dagene er fordelt på ca. 7 kurs som man deltar og/eller underviser på. Utvelgelse av instruktører: 1. Intervju: Potensielle instruktører må gjennom et intervju med en erfaren instruktør før de begynner treningen. 2. Direkte observasjon av erfaren Studio III instruktør. Det første instruktørkurset er 5 dager langt. De 3 første dagene er innføring i metoden. De neste 2 dagene inneholder feedback fra Studio III, refleksjon rundt metoden og egen praksis. Kandidatene får feedback fra Studio III instruktører etter hvert kurs de gjennomfører, vanligvis 2 eller 3 kurs. På slutten av kursene får man et continous development sheet, hvor den erfarne instruktøren spesifiserer hva man må jobbe videre med for å møte kriteriene i den avsluttende evalueringen. En kopi av "Trainer Progress Form vil være å finne på websiden. Fremskritt registreres på denne siden og alle instruktører må bruke sidene aktivt. All påmelding til kurs og møter skjer der.

11 Obligatoriske kurs Det tilbys en rekke kurs som dekker følgende emner: Forståelse av lovverket som regulerer denne type tjenester Introduksjon til ferdigheter ved fysisk håndtering av utfordrende atferd Bruk av rollespill i personalopplæringen Avanserte bevegelsesferdigheter Medikamenters rolle Personalets holdninger og oppfatninger Dobbeldiagnoser Prinsipper for reaktiv planlegging Deltagere kan bli fritatt fra noen av disse kursene hvis de kan demonstrere kunnskap om temaet og dette er godkjent av en erfaren instruktør. Instruktører må uansett delta på kurs i fremtiden for å utvikle seg faglig og opprettholde lisensen. Detaljer om disse kursene og workshop' ene finnes på Studio Ill's internett forum. Sannsynligvis vil vi velge samme modell som Danmark, hvor alle instruktører deltar på årlige temamøter pluss en årlig veiledningssamling på to dager med Studio IIIs grunnlegger Andy McDonell. Skriftlig prøve Kandidatene må levere enten: En individuell plan for håndtering av utfordrende atferd, som inneholder en kort introduksjon til planen og dokumentasjon på at planen har lykkes (1000 ord), eller en oppgave (ca 1500 ord) om følgende tema: En reaktiv plan er bare halve jobben, diskuter. Kritisk evaluer beviset for stimulus forandrings-strategier. Evaluer argumenter for og imot broken av nedlegging. Har straffeprosedyrer en rolle i moderne klinisk praksis? Vurder argumenter for og imot time out.

12 Kursavsluttende evaluering og akkreditering Studio III instruktører kan ikke bli akkreditert bare ved a delta på kurs om utfordrende atferd. Utfallet av evalueringen er kriteriebasert. Kandidatene må være i stand til å undervise på et 3 dagers kurs. Deretter blir de evaluert av en mer erfaren instruktør og tilbakemeldinger fra kursdeltagerne vil også bli analysert. Når instruktøren er godkjent får de en mentor. Mentoren gjennomfører en medarbeidersamtale hver 6 måned. Man forplikter seg også til å fortsette sin faglige utvikling innen for denne delen av feltet. Studio III sentralt forbeholder seg retten til å sertifisere alle nye instruktører, i samarbeid med SORs hovedinstruktør i Norge. Uten denne akkrediteringen vil man ikke kunne avholde Studio III kurs. Hvor kan man utdanne instruktører Norge: Studio III er villig til å sende sine egne instruktører til Norge. De ønsker da å sende 1 eller 2 instruktører. Hvis det foretrukne alternativet er at de kommer til Norge, ønsker Studio III å ha en norsk person tilstede på kursene som snakker godt engelsk og som kjenner Studio Ill's metode fra før. Man tilbyr kurset til en norsk arbeidsplass. Max antall deltagere er 15 personer, pluss 2-4 kandidater for instruktørutdanningen. Studio III vil etterpå rapportere tilbake til SOR om de anser at kandidatene er egnet til å fortsette instruktørutdanningen. Deretter gjennomgår kandidatene et 2 dagers kurs med feedback og refleksjon rundt egen praksis. Kandidatene organiserer så et kurs på egen arbeidsplass, som ledes av en erfaren Studio III instruktør, men hvor kandidaten har noe av undervisningen. England: Alternativt kan man velge å sende kandidater til England. Det forutsetter at kandidatene behersker engelsk godt og leser faglitteratur på engelsk. Man kan også tenke seg en kombinasjon, hvor noen tar utdanningen i Norge og noen i England. Det vil sikre bedre kontinuitet i kontakten med "moderorganisasjonen" Studio III.

13 Danmark og Sverige: Det er også etablert kontakt med de som har rettighetene til Studio III kurs i Danmark og Sverige, og det er sannsynlig at også de kan bli involvert i å utdanne instruktører i Norge. Kvalitetssikring Som det fremkommer ovenfor er det omfattende kvalitetssikringsordninger for utdanningen og kursene. I Danmark Langagerskolen sammen med Videnscenter for Autisme som står for administrasjon, koordinering, utdanning og etterutdanning. Videncenter for Autisme er en del av Servicestyrelsen ved Indenrigs- og Socialministeriet i Danmark. Det pågår forskning om metodikken i flere land. I Danmark evalueres metoden gjennom et forskningsprosjekt ved Universitetet i Aalborg. Veien videre SOR har etablert samarbeid med Studio III, og har blitt tildelt rettighetene til å administrere kursene og instruktørutdanningen i Norge. På bakgrunn av erfaringer fra andre land og vår egen kjennskap til feltet i Norge har vi grunn til å tro at metodikken vil kunne få meget positiv betydning for personer med utvklingshemning og også deres nærpersoner. Metoden er i overensstemmelse med intensjonene i Sosialtjenestelovens kapittel 4A og gir kursdeltagerne en praktisk tilnærming som flere evalueringer viser at de savner i dag. I tillegg er det ønskelig å gi tilbud til familiemedlemmer. Utagering og trusler overfor familiemedlemmer er ofte et tabubelagt og glemt tema. Studio III har lang erfaring med etablering av familiegrupper og kursing av familiemedlemmer. Dette vil også vare en del av SOR s Studio III satsning i Norge. Med vennlig hilsen Tormod Mjaaseth Generalsekretær Jarle Eknes Fagsjef / psykologspesialist

14 Referanser: Ellingsen, K.E., Lungwitz, D. og Berge, K. (2009). Gjennomgang av meldinger og vedtak om bruk av tvang og makt. Tilrådning av to prosjekter. Trondheim: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning. Handegård, T.L, & Gjertsen, H., (2008). Kapittel 4A en faglig revolusjon? Evaluering av Sosialtjenestelovens kapittel 4A, Bodø: Nordlandsforskning 1/2008 McDonnell, A.A. (1997). Training care staff to manage challenging behaviours: An evaluation of a three day training course. British Journal of Developmental Disabilities. 43, McDonnell, A.A and Sturmey, P.S. (2008). Managing Aggressive Behaviour in Care Settings: Understanding and applying Low Arousal Approaches. Elsevier Publications. McDonnell, A.A. Waters, T. og Jones D. (2002). Low arousal approaches in the management of challenging behaviours. I D. Allen (Red.) Ethical approaches to physical interventions: Responding to Challenging behaviours in people with Intellectual Disabilities. Plymouth: BILD, pp Svalund, J. (2009). Vold og trusler om vold i offentlig sektor. Oslo: Fafo-rapport 2009:30. Mer informasjon om Studio III er tilgjengelig på

Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger

Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger Thomas Owren er vernepleier, faglig veileder, høgskolelærer i vernepleie og masterstudent i samfunnsarbeid. Han er ansatt ved Høgskolen i Bergen. Studio III: Håndtering av utfordrende atferd gjennom lavaktiveringstilnærminger

Detaljer

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A Thomas Owren 20. og 21. april arrangerte SOR sin vårkonferanse, i samarbeid med Fylkesmennene i Region Vest og Bergen Kommune. Tema

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming.

Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming. Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming. Frode Dragsten og Erik Søndenaa Frode Dragsten, Msc,vernepleier, Habiltieringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag,

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer