Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage Telefon: Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...4 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...5 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...5 BARNS MEDVIRKNING...6 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...6 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...7 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...7 SOSIAL KOMPETANSE...8 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...8 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...10 KALENDER...15 OM ÅRSPLANMALEN

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 3

4 KORT OM BARNEHAGEN Ole Brumm barnehage er en kommunal heldags barnehage i Stovner bydel. Barnehagen har 4 avdelinger og har åpent fra 07:30-17:00: - Kengulomma 9 barn i alderen 1-3 år - Kastanjeslottet 14 barn i alderen 1-6 år - Bisvermen 18 barn i alderen 3-6 år - Honningkrukka 18 barn i alderen 3-6 år Ole Brumm barnehage har et stort uterom som stimulerer til grovmotoriske aktiviteter som er viktig for alle barns utvikling. Vi har stor sandkasse, leketog, husker, båt, lekehus, sklie, klatrevegg, og variert terreng med bakker og trær, asfalt og gress, og om vinteren en fin akebakke. I barnehagen er det et godt utvalg av leker og læringsmidler. Ole Brumm barnehage ligger i nærheten av både tog og buss, og ligger sentralt på Haugenstua torg. Vi har skogen som turmål i nærmiljøet vårt, og store lekeplasser vi kan besøke. Bydelen har også en stall med hester, stor fotballbane, gratis teatertilbud til barna, bibliotek og andre tilbud tilrettelagt for barnehagene. Barnehagen er en del av team Haugenstua som består av Smedstua Gård barnehage, Haugenstua barnehage og Ole Brumm barnehage. Teamet har felles aktiviteter som vinteraktivitetsdag, 17.mai markering og idrettsdag. Ellers besøker vi hverandre på turdager, og de eldste barna går sammen på øvinger med bydelens megakor. Stovner bydel har egen Stovnermodell som gir grunnlag for en felles pedagogisk plattform for alle barnehagene på Stovner. Visjonen er: Sammen skal vi., og dette preger hverdagen for både barn og personale. Personalet på Stovner skal være RAUSE, LEKNE og LYTTENDE. Teamet har en 100 % styrer, en 100 % assisterende styrer og 50 % merkantil stilling. Styrer og assisterende styrer rullerer på hvilken barnehage de er i, slik at alle barnehagene har styrer eller ass. styrer hos seg i løpet av uken. Ole Brumm barnehage ønsker å være en LØFT barnehage, med fokus på løsningsfokusert tilnærming. Barnehagen starter med STORK-prosjektet denne våren, som omhandler kosthold og fysisk aktivitet, i samarbeid med foreldrene. Vår progresjonsplan er utarbeidet med grunnlag i at barna har gått i barnehage fra de er 1 år. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. 4

5 Gratis kjernetid Opplæringsgruppe som sikrer felles kompetanseheving Stovnermodellen- en felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene på Stovner Språkkartleggingsverktøy Tverrfaglig ressurssenter for barnefamilier BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Gjennom god kommunikasjon og samhandling mellom voksne, barn og foreldre ønsker vi å skape et trygt og sosialt miljø i vår barnehage Sosialt kompetente barn, som skal være klare til skolestart LØFT-fokusert barnehage Skape et inkluderende miljø. Vi skal jobbe prosjekt basert,både på huset og på avdelingene. Personalet skal være gode rollemodeller for barna. Tilstedeværende, engasjerte og tydlige voksene. Være på lysglimtjakt hos barna. Tettere foreldresamarbeid. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. 5

6 Voksne skal være gode forbilder i ord og handling. Vi markerer ulike merkedager som er representert i barnehagen (se årshjul). Vi deler barne inn i aldersinndelte grupper en dag i uken. Barna skal få erfaring med og veiledning i god konfliktløsning. Barna skal lære å sette grenser for seg selv, og andre rundt seg. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Gode samtaler barn barn, barn voksen, voksen - barn Barn får muligheten til å påvirke egen hverdag gjennom de voksne sin tilstedeværelse og evne til å se barna fra deres ståsted Barna er aktive deltakere i hverdagsrutiner. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 6

7 Invitere foreldrene til å delta på ulike arrangementer. Velkomstbrev, oppstartsamtale, foreldresamtale og foreldremøte. Foreldresamtaler skal holdes to ganger pr barnehageår (en gang høst, en gang vår) Bruk av tolk ved behov for overføring av informasjon. Gi rom for gode uformelle samtaler i hente- og bringesituasjon. Det blir valgt representanter til SU (samarbeidsutvalget) hver høst. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barn og voksne skal oppsøke variert terreng i nærmiljøet for å fremme god motorisk utvikling. Korte og lange turer, i tillegg til utelek på barnehagens eget uteområde. Bevegelsesessanger, sangleker, Mini-røris og dans. Barnehagen skal ha leker og materiell som gir inspirasjon til barnas lek. Gjennomføre ulike arrangement med team Haugenstua. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 7

8 Barnehagen skal ha et inkluderende miljø, hvor alle barn skal bli møtt med respekt. Vi skal fremme positive handlinger. Alle barn skal ha en venn i barnehagen. Barnehagen skal jobbe med antirasistisk arbeid, og motarbeide all form for mobbing. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Lære barn og utrykke egne følelser og sette egne grenser. Aldersinndelte grupper, smågrupper og grupper på tvers. Fellessamlinger med barn og voksne som aktive deltagere. Voksne er aktive/ observatører i lek for å støtte barns utvikling av lekekompetanse. Fokus på vennskap. Barn utvikler god selvfølelse, godt selvbilde og lærer empati. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. 8

9 Foreldresamtale/ barnesamtale i forkant av skolestart. Utfylling av skjema samarbeid mellom barnehage og skole før 1. april. Sørge for best mulig overgang fra barnehage til skole for hvert enkelt barn. Selvstendighetstrening i forhold til skolestart med dotrening, av- og påkledning, etc. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Brukerundersøkelser for både personalet og foreldrene. Foreldresamtaler. Ukes- og månedsplaner på avdelingene. Dokumentasjon via bilder. Språkkartlegging av språkmiljø i barnehagen. Tilbakemeldinger til foreldrene via dagsrapport/ månedsbrev. 9

10 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år Utstrakt bruk av bevegelsessanger og kjente barnesanger for øvrig. Peke- og billedbøker er lett tilgjengelig. KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST KROPP BEVEGELSE Bokstaver og tall er synlig i interiøret. Vi setter ord på våre handlinger sammen med barna. Vi skal være gode språklige forbilder. Lek og bevegelsesglede ute og inne; dans, klatre i 3-4 år Mini-Røris (aerobic for barn) Lettleste bøker. Gjenkjenner forbokstaven sin / spille spill. Øve på å motta en enkel beskjed og utføre den. Øve på ulike begreper og preposisjoner. Mini-Røris (aerobic for barn) 10 Skolestartere Sangleker/sanger m/avansert tekst. Tekstskaping/gjenfortelling. Avanserte spill. Bruker bokstaver mer aktivt, som å bli kjent med bokstavene i sitt eget navn. Øve på å motta flere beskjeder og utføre handlinger. Gi barna kjennskap til bruk av IKT. Lett koreografi.

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år Gå på tur med sekk på ryggen. Lengre turer i skog og mark. Ute i frisk luft hver dag. Spise med bestikk og øve på å smøre selv. Små turer i nærmiljøet. Smøre på selv og dele på eget initiativ. Deltakende ved bordet og i matlaging. Kle på seg selv og be om hjelp ved behov. Vet selv hvilke klær de skal ta på etter vær og temperatur. Barna får prøve ulike teknikker innenfor forming; Eks. maleteknikker, lage figurer av ulike materialer med litt hjelp. Tegningen blir mer og mer konkret; Eks sol, skyer, mennesker. Tegner konkrete ting; Eks sol, mennesker med klær, hus, blomster. Kan selv lage noe av materialer de får utdelt. Besøker ulike museer og er på ulike kunstutstillinger. Rolig ramme rundt måltider; aktiv deltakelse med å vente på tur, dele og sende til andre. Bruke stellesituasjon/ av- og påkledning aktivt; Benevne navn på kroppsdeler og hva vi tar av/på. Barna blir kjent med ulike materialer i formingsaktiviteter. Vi legger til rette for utvikling av fantasi og skaperglede gjennom bruk av ulike materialer i formingsaktiviteter. KUNST KREATIVITET Skolestartere ribbevegg/tjukkas, hinderløype. HELSE KULTUR 3-4 år Former figurer av plastelina og liknende materiale Bli kjent med hvordan vi holder blyanten. Jobbe målrettet mot å ha et adekvat blyantgrep. Lime med ulike typer papir, benevne farger og former Gi barna et forhold til kunst og kultur gjennom besøk på utstillinger, teater osv. Lese og dramatisere kjente eventyr. Barnas kunst blir hengt opp på Lese kjente eventyr og bli kjent Førskolebarna er med i Megakoret kor for alle førskolebarn i hele 11

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år veggene bydel Stovner. Vi spiller mye musikk og legger til rette for dans og bevegelsesglede. Vi undrer oss sammen med barna om hva som skjer i de ulike årstidene. Barna får kjennskap til naturfagene; biologi, kjemi og fysikk. Barna får kjennskap til naturfagene; biologi, kjemi og fysikk. Vi er ute hver dag og går tur i nærmiljøet 1x per uke. Vi ser på bilder av ulike dyr (eller konkreter) og snakker om hvilken lyd de lager. Vi gjennomfører eksperimenter på avdelingen som for eksempel å se på hva som flyter og synker. Hva skjer med snøen når vi tar med den inn. Barna gjenkjenner sin egen skog og ser endringer i denne. Eks. følge en maurtue og lære om mauren og kjenne navn på de ulike trærne og plantene. Vi tar bilder fra barnas hverdag som vi henger på veggen. Etterpå blir bildene samlet i en perm som er tilgjengelig for alle, også foreldrene. Skogen i nærmiljøet som brukes aktivt. Her kan man for eksempel følge utviklingen på et tre i forhold til årstidene. Brannvern. Vi gjennomfører eksperimenter på avdelingen. For eksempel å lage snørr og vulkan med Pepsi og mentos, vulkan av gips. Hva veier mest av smeltevann eller snø? Går på ulike museer, for eksempel teknisk museum. Vi fører oversikt over temperatur og snakker om hvilke klær vi må ta på oss tilpasset årstid. TEKNIKK med eventyret via konkreter, flanellograf og enkel dramatisering. NATUR MILJØ Skolestartere Vi eksperimenterer med vann. 12

13 FAGOMRÅDENE ETIKK RELIGION FILOSOFI 1-2 år Skolestartere Brannvern. Vi lærer barna hva som er rett og galt i ulike situasjoner. Vi jobber med å vise respekt for hverandre. Respekt for ulikheter og mangfold. Fokus på barnas empati; det å se de andre barna og være gode mot hverandre. Gi barna kjennskap til høytider og tradisjoner fra ulike kulturer. Grupper på tvers av huset. Egen førskolegruppe. Rom for samspill barn barn og barn voksen. Vi trener på å si hei og ha det, kan jeg få, vær så god og takk. Grupper på tvers av huset. Vi markerer ulike høytider som er representert i barnehagen. Vennskap empati, omsorg, utvikle vennskap på tvers av kultur og religion. Videre arbeid med vennskap, bedre selvbildet/ selvfølelse, kunne vise medfølelse og empati til andre. Lytte til hva andre sier og selv å ta ordet i større forsamling. Grupper på tvers av huset aldersdelte. Vi går på turer i nærmiljøet. Bli kjent med områdene. Øve på hva det heter der vi bor, gate, nummer og etasje. Navnesang og prat rundt hvem som er tilstede og ikke. Bevisst bruk av navn på barnehage og avdelinger, barn og voksne. Utvikle samholdet ved samlingsstunder, både på avdelingen og felles i barnehagen. Undring rundt naturopplevelser, og stille spørsmål og samtale rundt temaet. Være med på butikker i nærmiljøet for å handle inn til matlaging. Vi besøker de ulike skolene i nærmiljøet som barna skal begynne på. NÆRMILJØ SAMFUNN 3-4 år Fokus på å hjelpe til, rydde etter lek osv. Bruker aktivt akebakker, Låne rom på nærmiljøsenteret til 13

14 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år lekeplasser, snegleparken (aktivitetspark) og fotballbaner i nærmiljøet hele året rundt. ANTALL FORM ROM Vi teller barna i samlingsstund. Enkle puslespill og putteboks; Riktig form til riktig hull. Sorterer leker. Sanger hvor vi teller og benevner ting. Skolestartere dans etc. Togtur til sentrum for å delta på ulike aktiviteter. Teller barna i samlingsstund og finner antall jenter og gutter og hvor mange som er fraværende. Gjenkjenner tall og kan telle oppover. Bli kjent med måleenheter. Teller barna i samlingsstund og finner antall jenter og gutter og hvor mange som er fraværende. Lager enkle regnestykker. Hjelpe til med pådekking til måltid, finne riktig antall av asjetter, kniver, kopper etc. Øve på reposisjoner (under, over, på, i o.l) Bli kjent med tall og hvordan de ser ut. Utforske ulike former. Sortere ting i kategorier. Snakke om likheter og ulikheter. 14

15 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA PLANLEGGINGSDAG, barnehagen stengt Vinteraktivitetsdag for Team Haugenstua (arr. Haugenstua bhg) Karneval Uke 9 Morsmålsuke PLANLEGGINGSDAG, barnehagen stengt Uke 11 Brannvernuke Teater for de minste (1-3 år) Muldvarpen PLANLEGGINGSDAG, barnehagen stengt Vårfest for Team Haugenstua (arr: Ole Brumm bhg) Skogsteater i Stig skogen Markedsdag på Jesperudjordet for alle bhg på Stovner Megakorkonsert i Frognerparken Uke 28,29,30,31 FERIESTENGT I BARNEHAGENE (mer info kommer!) PLANLEGGINGSDAG, barnehagen stengt Idrettsdag for Team Haugenstua (arr: Smedstua gård bhg) Uke 41 Brannvernuke Feiring av FN-dagen PLANLEGGINGSDAG, barnehagen stengt uke 49 Juleteater Lucia-feiring. Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Anita Tveter Oppi Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den:

16 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf:

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 2.1 Hovedmålet.... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 Verdier i vår hverdag.... 4 3.2 Hvordan praktiserer vi dette.... 4 3.3 Barns lek... 4 3.4 De

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer