Askvoll. Næringsav sa i. Nr juni juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug."

Transkript

1 Næringsav sa i Askvoll Nr juni juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Krabbefestivalen Sauene lokka Peder heim... s. 4 Frå topp til tå s. 8 Ein amerikansk Stongfjording. s. 10 Værlandet får Havhotell... s. 12 Hentar opp havets gull.... s. 16 Rassikring bransje i vekst.. s. 20 Masserar stjernene... s. 25 Tilflyttarportrettet..... s. 26

2 Hafs Utvikling AS Hafs Utvikling AS Hafs Utvikling AS vart etablert 27. januar i år og er eit dotterselskap av Lutelandet Utvikling AS, som igjen er eigd av Fylkeskommunen og dei fire samarbeidande kommunane. Hafs Utvikling skal vere eit felles utviklingsselskap for kommunane Hyllestad, Fjaler, Solund og Askvoll. Hovudføremålet er å fremje vekst i næringslivet som sikrar stabil langsiktig folkevekst i HAFS regionen. Selskapet skal være ein samfunnsutviklar i regionen. Oppgåvene vert mellom anna næringsutvikling, forvaltning av næringsfonda, vere sekretariat for næringslivsorganisasjonar, ta på seg prosjektleiaroppgåver, utvikle nettverk og byggje omdømme både i og utanfor HAFS. Selskapet skal vere ein døropnar for ny utvikling og etablering. Det vart valt eit styre som er samansett av dei fire ordførarane og ein frå næringslivet i kvar av dei fire kommunane. Dei som set i styret er Terje Bjaanes (leiar), Irene Bøe (nestleiar), Elisabeth Boge, Rolf Eide, Arve Helle, Ole Gunnar Krakhellen, Frida Melvær og Jan Olav Gjerde. Dei fire ordførarane har personlege vara som er varaordførarane i dei respektive kommunane. Resten av varamedlemmene er Linne Lending, Magnar Høyvik, Geir Helge Nordstrand og Sissel Igland. Styreleiar Terje Bjaanes. Dei første oppgåvene Dei første oppgåvene styret har hatt er å tilsette dagleg leiar og avklare tilsetjingstilhøva for dei som allereie jobbar med næringsutvikling i kommunane. Anders Lien er tilsett som dagleg leiar og vil tiltre i arbeidet 1. juni. Anders har både næringslivs- og politisk erfaring. Han er busett i Holmedal, er gift og har tre søner. Frå arbeidslivet kan nemnast, CEO hos Maritime Montering, dagleg leiar hos Helle Fabrikker, dagleg leiar Førde Sementvare, sakshandsamar hos Gjensidige, mange styreverv 2 både i norske og utanlandske selskap og ei tid som lærar på Dale Vidaregåande skule. Han har fleire periodar bak seg i kommune politikken i Askvoll, der har han vore gruppeleiar, medlem i formannskapet og leiar for Plan og næring. Eigne ordningar Eigne ordningar for dei som jobbar med omstillingsorganisasjonane i Askvoll og Hyllestad er oppretta. I Hyllestad varer omstillings prosjektet ut dette året. Med bakgrunn i det har Hyllestad ynskt at dei som jobbar der skal vere tilsette i Hyllestad kommune ut denne perioden. For Askvoll sin del skal omstillingsstatusen vare ut Her forventa ein at dei to som jobbar der, Britt Hansen og Anne Hopland vert overført til det nye selskapet frå 1. juli i år. Det har og vore viktig å avklare tilsetjingstilhøva for dei som allereie jobbar med næringsutvikling i kommunane. Regelverket rund verksemdsoverdraging har vore vurderte og det er lagt føringar for korleis dette skal løysast. Det er no gjeve tilbod til dei som jobbar med næringsutvikling i Fjaler og Hyllestad. Det same gjeld tilsette i Lutelandet Utvikling. Etter at Stein Arne Ottesen går av med pensjon, er det att ei halv stilling som Per Arne Tveit har. Denne skal overførast og han har takka ja til å forsette. For Solund sin del var der ingen tilsette i tiltaksapparatet på datoen for skiping. Dei aktuelle har fått frist til å svare på om dei ynskjer overflytting til Hafs Utvikling til utgangen av mai. I skrivande stund er det ikkje komme endeleg avklaring frå alle om dei vel å takke ja til å vere med i det nye selskapet. Når det gjeld Solund skal selskapet ha eit avdelingskontor der, som skal vere bemanna cirka 50%. I Solund vil kontoret vere samlokalisert med Solund Verft på Eide. Selskapet skal vere operativt frå 1. juli i år, og skal ha hovudkontor i nyoppussa lokalar i 2. etasje i Dale Senter. Det viktige arbeidet Det viktige arbeidet som ligg framfor oss no, er å starte strategiarbeidet. Noko av grunnlaget er lagt gjennom forprosjektet, men det står mykje arbeid att enno. Det må utarbeidast klare mål for kva ein ynskje å oppnå og korleis ein skal nå måla. Styret og leiing må tenke gjennom kva kompetanse selskapet skal ha, og kva teneste vi skal vere gode på. Arbeidet må utøvast både blant eksisterande næringsliv, på etablerer stadiet, på politiske arenaer og arenaer der avgjerder vert tekne. Det må jobbast med kva som vil vere suksessfaktorar og kva hindringar vi kjem til å møte under vegs. «Vi må klare å sjå regionen utan indre grenser» Ein av dei viktigaste føresetnadane er at vi lukkast med å få til eit godt samarbeid med næringslivet i regionen. Det er viktig at dei som jobbar i selskapet er synleg ute blant næringslivet, og er søkjande på kva dei treng av tenester og tilrettelegging: Kva arenaer skal vi få folk til å møtast på? Skal vi ha felles arrangement, bransjevise treff eller samarbeide i mindre regionar? Selskapet skal dekke fire kommunar og skape heilheit for denne regionen. Gjennom dette veit vi at vi vil møte utfordringar. Det er eit mål å skape forståing for at all nyskaping vil vere nyttig for regionen, sjølv om nokon kanskje måtte meine at lokaliseringa er feil. Vi må klare å sjå regionen utan indre grenser. Å lage eit felles utviklingsselskap for fire kommunar er eit svært spennande og spenstig prosjekt. Det vil gje rom for å tilby variert kompetanse og skape ei meir slagkraftig eining. Vi har erfaring for at vi når lenger når vi står saman og har tyngde. Både underteikna og styret er svært positive til at vi skal lykkast med dette arbeidet og ser fram til at selskapet skal komme skikkeleg i gong. Samtidig veit vi at slikt arbeid ofte tek lang tid, så her må det jobbast langsiktig og med tolmod. Eg trur at vi både med den erfaringa vi får med oss, og med dei nytilsette, vil vere godt rigga for oppgåvene som ligg føre oss. Om selskapet, politikarar og næringsliv lukkast med å dra i lag, tru eg vi kan nå langt. Eg gler meg over det spennande arbeidet som ligg fram for oss, og oppfordrar til samarbeid og innspel. Hafs Utvikling AS Terje Bjaanes -styreleiar-

3 Tekst: Arrangementskomitéen Den 17. og 18. juli går Skjærgårdstreffet av stabelen igjen. Skjærgårdstreffet har vore arrangert i sentrum av flotte Askvoll sidan 1998, og ber preg av skjergard, med mykje aktivitetar for store og små. I 2013 vart Skjærgårdstreffet endra, og heile arrangementet vart flytta til Rådhusplassen i Askvoll sentrum. Også i år køyrer vi på med dette konseptet, og ser fram til ei flott helg med yrande folkeliv og strålande sol. For finevêret kjem, det bestilte Jarl Audun Rivedal i fjor. Fredag Det heile startar med den alltid så kjekke barnas dag på Øyra. Her er det mykje aktivitetar for barna, både på land og i fjøresteinane. Seinare på kveld spelar Hyllestad og Lavik trekkspelklubb opp til seniordans i samfunnshuset i Askvoll. Det er seniordansarane og Askvoll Samfunnshus som står for denne dansen. Samstundes held bandet Katastrofe ungdomskonsert ute på Rådhusplassen. Det er ungdomen sjølv, i regi av ungdomsrådet, som arrangerar dette. Bilete frå utekonsert i fjor, Foto: Laurdag Laurdag opnar Rådhusplassen og standområdet klokka Her vert det stands og diverse aktivitetar for store og små. Vi satsar på eit breitt utval av aktørar, både frå handelsstanden/næringslivet i eigen og andre kommunar, samt produsentar av handverk, tradisjonsmat/gardsmat og liknande. Det vert underhaldning frå scena, med mellom anna kåring av Askvoll talent, Askvoll s beste, danseverkstaden i Askvoll og diverse med konferansier Idun Losnegård. Klokka vert det veterankøyretøyparade. Start ved skulen i Askvoll, og avslutning på ferjekaia. Her vert det mykje fint å sjå på, av alle slags veterankøyrety. Og sidan det vert fint vêr, så kan du nok sjå mange med taket nede! På kveldstid vert det konsert på Rådhusplassen, og dans på Askvoll Fjordhotell og Askvoll Sjøbuer. På utekonserten kan vi freiste med gruppene Rolling Clones og Too Far Gone. På Sjøbuene skal Vi To spele opp til allsang og dans, og på hotellet skal Øystein Echof Duo underhalde. Her er noko for ein kvar smak. Det vert fellesbillett, så med band på handa kan du fritt gå mellom plassane, om du vil oppleve mest mogleg. For meir og spesifikk informasjon om prisar/tidspunkt o.l. sjå facebook eller plakatar og brosjyrer. Marknadsføringsansvarlege for Skjærgårdstreffet. Redaksjon: Redaktør: Anne Hopland, Sissel Igland, Rune Follevåg, Britt Hansen og Reidun Leiknes. Ansvarleg utgjevar: Omstillingsorganisasjonen i Askvoll kommune og Askvoll Næringsutvikling. Utforming: E. Natvik Prenteverk AS, Florø Trykk: Sogn og Fjordane Avistrykk Opplag: 5850 Avisa blir sendt ut til alle husstandane i Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Solund, i tillegg til næringslivet i Førde og Flora. 3

4 Sauene lokka Peder heim Mange seier det er færre tilbod i distrikta enn i byane. Eg trur det er omvendt, seier Peder Tveit. 25 år gammal flytta han heim til Askvoll for å jobbe som snekkar og takstmann og sauebonde. utanbygds byggvareforhandlar som vil knyte Peder til seg. Nei, eg vel ikkje nødvendigvis billigast ved eit kvart høve. Eg prøver å strekke meg etter å handle lokalt. Det er så viktig å støtte opp om lokale, eit par tusenlappar billegare er ikkje så om å gjere, seier Peder minst fire gonger før telefonsamtalen er over. Sjølvsagt er kvalitet og pris viktig, men tidsbruken spelar også ei viktig rolle for totalkostnaden. I det lange løp trur eg difor at både eg og kundane mine tener på å oppretthalde eit godt og konkurransedyktig lokalt tilbod, seier han, og legg til men dette krev sjølvsagt at vi følgjer med i marknaden og gjer kvalitets- og prisbevisste val kvar dag. Heimflytta til Holmedal: «Same kvar i verda eg bur, berre eg ser Dalsfjorden». Tekst og foto: Gjertrud Øvretveit Den karriera starta då Peder var fjorten år. Dyrehaldet var akkurat slutt på garden den gangen. For konfirmasjonspengane kjøpte eg tre lam, ei søye og ein vær. Alle fekk namn. Det skulle bli byrjinga på ein buskap som voks på seg kvart år framover. Eg fekk foreldra mine til å passe sauene medan eg budde borte. Men til slutt måtte eg jo heim til sauene mine, smiler Peder. 5 år budde han vekke, og tok byggmeisterbrev, takstmannutdanning og to år historie med hovudvekt på Midtausten. Kva tenkte du at du skulle bruke det til? Nei, det gjorde eg vel rett og slett fordi eg hadde lyst til det. Det var veldig spanande, den arabiske våren eksploderte akkurat på den tida, og det var veldig kjekt å kjenne til litt av historia bak nyhenda. Kunnskapen om Midtausten er kanskje ikkje så ettertrakta på byggeplassane, men skrivetrening og oppøving av formuleringsevna har eg hatt nytte av kvar dag etterpå. Heimflyttar og gründar «Kunnskapen om Midtausten er kanskje ikkje så ettertrakta på byggeplassane...» - Folk skryter gjerne over kva dei oppnådde ved å flytte heim. Men kva gjekk tapt då du flytta frå byen? kopp, men det vart jo sjeldan til at eg faktisk nytta meg av alle tilboda, sjølv om dei var der. Her heime må ein i større grad ta initiativ og vere med på å skape sine eigne tilbod. Dermed vert ein kanskje ein meir aktiv brukar, og skapargleda vert ein ekstra bonus når noko spesielt skjer. Vi blir avbrotne av at Peder sin telefon ringjer. Det er tydeligvis ein Det var jo fint å vite at ein hadde så mange tilbod. Eg kunne alltids stikke innom studentkaféen og ta ein kaffi- Måtte heim til sauene... Heim til ny bru I haust gjorde Peder alvor av ein draum han hadde hatt lenge: Å starte for seg sjølv som takstmann og snekkar i Askvoll. Målet er å leve av å vere takstmann. Førebels har det nok vore mest snikkararbeid, men no i det siste har det auka på med takstoppdrag. Eg har arbeid til iallfall uti juni. Eg har god tru på at dette vil gå fint, seier Peder. Peder flytte frå eit Askvoll utan Dalsfjordbru, og kom heim til ei bygd med bru. Skilnaden var stor, og godt merkbar. Askvoll og Fjaler er heilt tydelig blitt ein felles bu- og arbeidsmarknad. Sambuaren min fekk nokså snart jobb på Hauglandsenteret, og det fungerer veldig fint. Sjølv har eg faktisk hatt mesteparten av oppdraga mine så langt på Dale-sida. Det betyr at Dalsfjordbrua har gjort det enklare for meg å etablere meg i Askvoll. 4

5 Drahjelp frå kommunen I etableringsfasen fikk Peder støtte frå kommunen sitt næringsfond til å starte opp. Eg fekk kroner. Utan dei kunne eg ikkje ha satsa slik eg har gjort. I starten brukar eg relativt mykje tid på kvar einskild takst. Eg gjennomgår også takst-ane med ein erfaren mentor slik at alt skal vere nøye kvalitetssikra før eg sender rapporten ut til kunden. I tillegg skal eg få på plass gode kontorrutinar, drive litt marknadsføring og utarbeide profileringsmateriell. Effektiviteten vert difor høvesvis låg i oppstartfasen. Tilskotet frå kommunen gjev meg økonomisk handlingsrom til å snekre litt mindre og bygge takseringsverksemda raskare opp. Korleis tek kommunen imot nyetablerarar? Eg syns eg er blitt teken godt imot. Skulle dei ha gjort noko meir for meg, måtte dei ha kome på døra mi med ein blomst og ønskt meg velkomen. Men det er vel strengt tatt ikkje kommunen sin jobb. berre eg ser Dalsfjorden «Du veit kva dei seier: Det er det same kvar i verda eg bur, berre eg ser Dalsfjorden. Og der ser du fjorden» Heime på Tveit i Holmedal viser Peder oss rundt i sauefjøsen. Her går eit tredvetals søyer av rasane svartfjes og gammalnorsk spelsau, samt nesten like mange lam. Eitt av lamma kjem pilande bort til Peder. Han her er ekstra spak, for han hadde litt problem med å finne spenane då han var nyfødd. Vi måtte hjelpe han med det, og han er vel blitt litt ekstra glad i oss, smiler Peder og koser litt med lammet. Kvar haust sender han dei fleste lamma og nokre eldre dyr til slakt. Noko går gjennom salslaget sin kanalar, og nokre får eg heim som heile skrottar til privat bruk. Du må få smake pølsene mine ein gong, dei er eg skikkelig stolt av, seier Peder. Pølsene får han god hjelp med av ein nabo, som har oppskrifta etter mor si, eller kanskje var det bestemora. Peder er ikkje heilt sikker. Pølsene skal vi røyke her i eldhuset, seier Peder. Bak hovudhuset ligg nemlig det gamle gardstunet med fire vakre gamle hus, deriblant eit nydelig eldhus i tørrmur med skifer på taket. I hovudhuset litt nedanfor bur Peder og sambuaren i sokkeletasjen hos foreldra hans. Born er det førebels ikkje på gang ikkje som eg veit om iallfall, ler han. Du veit kva dei seier: Det er det same kvar i verda eg bur, berre eg ser Dalsfjorden. Og der ser du fjorden. Eit gløtt av han, iallfall. Men finast er no utsikta nedover dalen mot Bakkevatnet. Dette tunet har eg lyst til å pusse opp. Er her ikkje vakkert? Spør Peder og ser seg rundt. Her skal han skape ei framtid for seg og sine, med utsikt til både fjord og vatn, og lengst i aust eit lite glimt av den evige breisen på Jostefonn rett sør for Jostedalsbreen. Røyker eigne pølser i eldhuset. Hurtigruteskipet MS Fram på besøk - Innertier og knallsuksess! Tekst: Britt Hansen 18. mai vart Askvoll besøkspunkt for Hurtigruten sitt ekspedisjonsfartøy MS «Fram». Det var so vellykka at dei neste dag tinga nytt besøk den 4. oktober. Planen er at Vilnes og Værlandet skal verte faste besøkspunkt når MS «Fram» går nordover til Arktis om våren, og sørover til Antarktis på hausten. Utforsk fjordane og segl i vikingane sitt farvatn var namnet på den 11-dagar lange turen som tok dei 200 passasjerane frå Bergen til Reykjavik med stopp bl.a. på Vilnes, Atløy, og i Værlandet. Vilnes kyrkje og idylliske Nærvika Tidleg 18. mai ankra ekspedisjonsfartøyet «Fram» opp i Nærvika på Atløy i vakkert vårvêr. Ved hjelp av gummibåtar vart dei 200 lett gjenkjennelege, blåkledde passasjerane frakta i land gjekk over i kajakkar for å utforske skjergarden nærare, medan dei aller fleste gjekk den gamle kyrkjevegen opp til Vilnes kyrkje (1674). Her tok lokalguide Kirsten Grane i mot, godt assistert av lokalhistorikar Aud Elsa Grøneng. Saman gav dei ei god innføring i historia til både kyrkja og staden den ligg på. Tre omvisingar på tre ulike språk vart gjennomført. Guidar frå Hurtigruten med bl.a. professor Olav Orheim, tolka og sytte for at passasjerane fekk med seg det som vart sagt. Ca. kl letta skipet anker og drog vestover til Værlandet. Her tok lokalguide Ruth Bakke i mot. Med stø hand og fleirspråkeleg tale guida ho gjestane på bussrundtur i øyriket frå Værlandet til Bulandet, og gav dei ei god og levande innføring i livet her ute. Enkelte av passasjerane testa turstinettet i Værlandet, og fekk helse på villsauene til Hilde Buer. Andre vart med Geir Olsen på safari, og fekk mellom anna nærkontakt med havørna. Norsk Sjøfuglsenter og Værlandet kro, som ligg vegg i vegg i Hamna, var sjølvsagt opne og tok vel i mot gjestane. Tilbakemeldingane frå skipet seier sitt om at øyane i Askvoll kommune har mykje å by på: «Bussturen var ein knallsuksess og det same var villsauene og ørnesafari. Engelbua var folk veldig interesserte i, saman med Sjøfuglsenteret». Av dei 200 passasjerane som var på besøk var det 16 nasjonalitetar, mest nordmenn (67), tyskarar (46), britar (20) og amerikanarar (16). Ved neste anløp planlegg vi å tilby også ein guida geologisk omvising på Brurastakken på Atløy. Har du tankar, tips eller ynske for landarrangementet, so ta kontakt! Fengande hardingfelespel Som ei overrasking til gjestane, baud Egil Furenes på ein minikonsert med hardingfele. Kyrkja var fullsett og det var lett å sjå at gjestane sette pris på det dei fekk høyre. Tilbakemeldinga som kom frå skipet same kveld var også eintydig: «Hardingfelespelet var innertier deluxe..folk var heilt ville!» Kystkultur Nede i Nærvika var det opne sjøbuer slik at det var mogeleg både å sjå, og å ta på, gammal kystkultur. Ute grilla kokkar frå skipet smakfull kamskjel, slik at også denne sansen fekk sitt. MS Fram for anker i Værlandet. Foto: Hurtigruten. 5

6 Nordsjøporthelga juli i år Bulandet Fredag Galleri Havblink Temaparken, Bulandet i fortid og notid (Bulandet Ungdomshus) «Alden opp» Løpande transport Værlandet Gjestehamn - Alden «Alden opp» Turklasse. Kontakt: Kristoffer Rogne «Alden opp» Motbakkeløp: Joker Bulandet og Joker Værlandet Værlandet Gjestehavn, Matservering Havsalaten Kjøkken & Bar, Matservering Bulandet, Havsalaten Kjøkken & Bar, pub med livemusikk, inngang kr 100,- 18 år Værlandet, Tante Grys Pub, inngang 200,- 18 år Bulandet Pernillestø Gjestebrygge, kaiplass Laurdag Bulandet, Nikøy Gjestebrygge. Nordsjøport-marknaden, billett kr 20,- (over 4 år) Godt matutvalg, Tombola, Ubåt med undervannsfilm, Lag din eigen leikebåt, Triksekonkurranse, Ansiktsmåling, RIB båt, Visning av leiligheit, m.m. Dans uten Grenser Danseshow, Karina Nybø bandnavn JUNIOR IDOL Mathilde Joker Værlandet Joker Bulandet Værlandet Gjestehavn, Matservering Bulandet, Havsalaten Kjøkken & Bar, Matservering Bulandet, Nikøy, pub og dans med Sunday Morning inngang kr 150,- 15 år Arrangør: Havsalaten Kjøkken & Bar, Bulandet Ungdomslag. Alle under 18 må ha underskreve skjema fra foresette Værlandet Tante Grys Pub, livemusikk! Inngang 150,- 20 år Bulandet Pernillestø Gjestebrygge, kaiplass Sundag Utegudsteneste Bulandet Kapell Familiedans Bulandet Ungdomshus Galleri Havblink Temaparken, Bulandet i fortid og notid (Bulandet Ungdomshus) Joker Bulandet og Joker Værlandet Bulandet, Havsalaten Kjøkken & Bar, Matservering Værlandet Gjestehavn, matservering Bulandet Pernillestø Gjestebrygge, kaiplass Nettside: Instagram: #nordsjøporthelga 6

7 Skjærgårdstreffet askvoll juli # skjaergaardstreffet f Skjærgårdstreffet Too Far Gone Rolling Clones Øystein Echof Duo Vi To Hyllestad og Lavik Trekkspelklubb Katastrofe Barnas Dag Veterankøyretyparade Stands Underhaldning Askvolls beste Askvoll talent Hovudsponsor krabbe festivalen 31-2 august på Atløy Fredag* Laurdag* Sundag* Klypa Familiedans Aktivitetar Seiler i beltestredet Reksten Salsboder, hoppeslott, kafé m.m Dans Irish Vikings Ta sjansen For bedrifter Dans Hilljacks, Reksten og Bent Vadseth Hopp i havet Kem e med? * Utval ifrå programmet. For meir program sjå t.d foldarar eller Facebook VISA Gåvekort NO OGSÅ FOR BEDRIFTER! Har du tenkt på at du kan bruke VISA Gåvekort som gåve til dine tilsette? Den perfekte gåva! Kan brukast både i butikkar og på nett. Kjøp på ssf.no/bedriftsgave meirennbank.no 7

8 Fin frå topp til tå pensjonere seg, og spurte om eg hadde lyst å overta salongen hennar. Turid såg ein sjanse til å vidareutvikle bedrifta si ved å flytte til Askvoll, og takka ja. I begynnelsen var det veldig travelt, og på eit tidspunkt var det tre vekers ventetid. Eg fikk jo både mine og Sissel sine gamle kundar. Etter kvart fikk eg tilsett fleire til å hjelpe meg med arbeidsmengda, seier Turid. Frå ein arbeidsplass til fem I dag er dei fem tilsette. Turid, tre andre frisørar og Anna, som gjer manikyrar og pedikyrar på timebestilling i eit eige rom. Eg ville vise alle at ein kan ha dei same tilboda på bygda som ein finn i byane, og eg er glad for at vi har fått det til. Frå ein til fem tilsette på få år. Tekst og foto: Gjertrud Øvretveit Å flytte frå Atløy til Askvoll sentrum vart løysinga då Turid Mattevik ønskte å utvikle bedrifta si. Den 40 år gamle eigaren av Storm frisørsalong har prøvd litt av kvart i si karriere som frisør. Ho gjekk på frisørlinja i Høyanger i to år, og etter det vart ho lærling i På Håret, frisørsalongen i Dale. Så tok ho seg jobb i Førde. Har like høg kompetanse som frisørar i byane. 8 Det var jo fint det, men det vart litt strevsamt etter kvart. Han eg var sambuar med starta ei bedrift i Atløy og vekependla dit. Til slutt flytta vi like gjerne ut dit, og eg fekk tilbake den gamle jobben min i Dale. Då kom ideen om å starte ei eiga bedrift. Det vart rett og slett for lange dagar. Den gangen var det jo to ferjer for å kome seg frå Atløy til Dale, og eg kom ikkje heim frå jobb før halv åtte om kvelden. Så for femten år sidan starta eg for meg sjølv i Atløy. I ti år stelte ho sveisen til Atløybuene. Det var kundar nok til at eg jobba i 60% stilling. Det var passelig, det, for ei småbarnsmor å jobbe tre - fire dagar i veka. Slik gjekk ti år. Ein dag ringte Sissel Løseth og fortalde at ho hadde tenkt å Dei er innom sjukeheimen med jamne mellomrom for å tilby både hårklipp og neglestell. Det syns dei eldre er stas. Og det er jo litt av det som er kjekt med å vere frisør, at eg får snakka med så mange ulike menneske, inklu- «Eg møter av og til folk som tenkjer at dei er flinkare i byane, men kvifor trur dei det? Vi har akkurat den same utdanninga og eg drar på alle dei same kursa» dert dei på sjukeheimen. Dessutan er det jo med på å gjere tilbodet mitt breidare. Og det er ingen tvil om at Turid står på for å kunne gi eit best mogleg tilbod. Eg møter av og til folk som tenkjer at dei er flinkare i byane, men kvifor trur dei det? Vi har akkurat den same utdanninga, og eg drar på alle dei same kursa. Til saman har vi omlag fem kurs i året, to av dei helgekurs. Næringsdrivande i Askvoll Å være næringsdrivande i Askvoll er stort sett greitt, meiner Turid. Eg trur mange hadde ein del forventningar då Askvoll fikk status som omstillingskommune om at no skulle det skje endringar som var til gode for næringslivet. Dei har delvis blitt innfridde. Initiativet er flott, og dei har vore flinke til å leite etter moglegheiter til å skape bedrifter som kan gi nye arbeidsplassar. Det eg kanskje har sakna, er å bruke meir tid på å sjå på om det er moglegheiter for å skape fleire arbeidsplassar i etablerte bedrifter. Alt i alt ser ho likevel lyst på framtida til Askvoll. Folk er jo bevisste på at dei må legge inn ein innsats for Askvoll. Dersom vi har dei tilboda vi har i dag, vil det bidra til at fleire flyttar heim att.

9 Vi har fått YX stasjon! Eg må berre ein tur på Esso en! høyrer ein ofte i Askvoll. No har ikkje Askvoll sentrum Esso en lenger men YX en. Bensinstasjonen i Askvoll sentrum har valgt å gå nye vegar. Esso en har vore gjennom full oppussing og omprofilering av lokala til YX stasjonen i Askvoll. Vi har vore innom og lurt på kvifor dei ikkje er Esso n meir. Robert Loftheim fortel at avtala dei hadde med Esso sentralt var klar for ei eventuell fornying. Etter nokre runder med Esso og Hydro/Texaco blei dei einige om å skrive ny avtale med Hydro/Texaco. I den nye avtalen står dei friare til å velje kva type varer dei vil selje i butikken, blant anna av olje. Erfaringa deira fram til no har berre vore positiv med den nye avtala. I det daglege vil ein ikkje oppleve dette som annleis. Butikken har fått ny utsjånad, men det er dei same hyggjelege folka som jobbar der. Ta ein tur innom da vel! «Ny» bensinstasjon i Askvoll sentrum. Ny reiselivssatsing i Bulandet/Værlandet Bulystprosjektet «Bulyst Bulandet og Værlandet» v/hilde Buer, har i samarbeid med Streten AS arbeida med å få til eit felles salsselskap for reiselivsaktørar i øyane. Tekst: Anne Hopland Bulystprosjektet hadde som eit av måla sine å etablere ein felles reiselivskoordinator i øyane. Streten AS hadde gjennom sitt prosjekt (Havhotell sjå eigen artikkel) fått utarbeidd ein rapport/analyse av det lokale reiselivet, som konkluderte med at det var behov for eit framtidig felles salsnettverk. Det var difor naturleg å samarbeide om ei søknad til Innovasjon Norge om tilskot til eit forprosjekt. IN har gitt tilsegn om støtte på inntil 50% av totalkostnadane, medan lokale reiselivsaktørar og anna næringsliv på øyane går inn med resten. Forprosjektet er no godt i gong, og Lena Innbjør Riisnes frå Bergen er tilsett som prosjektleiar i 6 md. Lena har 9 års salserfaring innanfor turistmarknaden, er gift med 2 born, og har familietilknyting i Bulandet der ho tidlegare har budd ein periode. Ho flyttar «heim» til Bulandet/Værlandet med familien sin i juli. Nokre av oppgåvene og måla i forprosjektet: Eigen profil/design for salsselskapet Ny nettside for sal av reisemålet Bulandet og Værlandet. Brosjyrar som skal ligge på ferja, butikkane m.m. På plass sommaren Felles bookingfunksjon Koordinering og utvikling av oppleving og/eller overnattingspakkar Danne eit salsselskap som skal ha tilsett ein salsagent i % stilling. Salsselskapet er tenkt å vere ein «paraply» for flest mogleg av reiselivsaktørane, men òg andre bedrifter som sel produkt som vert etterspurt av dei besøkande i øyane. 9

10 Ein utradisjonell amerikansk Stongfjording På ein idyllisk plass i Stongfjorden bur amerikanske Jeff Pedersen saman med kona si Idun Losnegård og to born. Jeff er utdanna skodespelar, regissør og scenekampinstruktør. Tekst: Cecilie Waag Ute i hagen med eldstedottera. Foto: Cecilie Waag. Eg vaks opp i North Carolina, og flytta til New York 19 år gamal. Der byrja eg på The Acting Studio der eg var i 1,5 år. Eg hadde i den tida ei lita rolle i filmen «You ve got mail» med Tom Hanks og Meg Ryan. Men høgdepunktet var nok ein dans med Meg Ryan på premieren av filmen, smilar Jeff. Han drøymde om å komme inn på teaterskule i London, og var difor på audition til The Guilford Scool of Acting. Heldigvis vart han teke inn på skulen, der han blei i 3 år. Jeff jobba ei tid som skodespelar i London, og spela blant anna i «The Philadelphia Story» med Kevin Spacey på Old Vic Theatre. Han var og med i den prisbelønte TV-serien «The Britz» og skrekkfilmen «The Deaths Of Ian Stone». Og han jobba og som dramainstruktør i TV-programmet «Britain s next top model». Jeff har til og med regissert kampscenar i kjende videospel som «Kilzone 2», «Pirates of the Caribbean» m.m. Korleis havna han då i Sunnfjord? 10 Bill.mrk. kjærleik Det var på slutten av tida i London at han traff kona si Idun Losnegård. Ho er og skodespelar og dotter av forfattaren og dramatikaren Rolf Losnegård. På denne tida råka finanskrisa England hardt, og det vart vanskeleg å brødfø seg som skodespelar. Jeff haldt no kurs i drama på skulen «Arts Ed» i London, men saman med kona Idun byrja han å tenkje på å busetja seg i Norge. Då Idun fikk tilbod om jobb i Sogn og Fjordane teater vart beslutninga tatt. Etter nokre år med leiting, fann dei i 2011 endeleg den plassen og det huset dei no er busett i. Han flaug eins ærend og åleine til Noreg for å sjå på eit hus i Stongfjorden han hadde sett seg ut, og tok bildar som han sende til Idun som enno var i England. Medan Jeff var på veg til Amerika, gjekk bodrunden på huset. Denne bodrunden vann skodespelarparet, og ikkje lenge etter stod familien på tre i Stongfjorden, men med eit fjerde familiemedlem på veg. Jeff fell med ein gong for huset og plassen, der fleire hus er frå same tidsepoke på tidleg 1900 talet. I nærleiken er ein foss som han og har brukt som bakgrunn for flotte scenebilete. Men kva skulle han leve av i Noreg? Teaterproduksjon Eg starta opp Jeff Pedersen Productions i 2012, ein verksemd innan scenekunst. Vi er opptatt av å skape spennande, nye verk av teater og nye kunstformar. Vi er og opptatt av å arbeide på litt utradisjonelle, gjerne mindre stader, kor publikum får en meir nærleik til stykket dei ser. Eg har og lekt litt med tanken på å kunne arrangere eit teaterstykke på toppen av Alden, i samarbeid med Aldateateret, seier Jeff. Og det er ein allsidig produksjon i det nye teaterselskapet. For Jeff har vore scenekampinstruktør for Dragseidspelet, Losnaspelet og Håkonarspelet, i tillegg til eigne produksjonar, som omfattar teater, opera, film, dataspel og konsertar. Selskapet tilbyr og både workshops, teambuilding og konfliktløsningsseminarer. «Herr Kurz og damene» - Vi jobbar med å få unge talentfulle utflyttarar tilbake til kommunen, som har en drøym å få spele teater. I fjor kom Aldateateret sin kritikarrosa oppsetting «Herr Kurz og damene». Dette er eit drama med utspring i historia om den tyske kunstmålaren og forfattaren Karl Friedrich Kurz, som budde i Vårdal i Askvoll i perioden 1924 til Herr Kurz var ein anerkjend og svært populær forfattar i det tyske språkområdet. Mykje av det han skreiv var prega av inntrykka frå det norske landsskapet og bygdemiljøet. Stykket formidlar den dramatiske og tidvis rørande historia om Herr Kurz og forholda til kvinnene i livet hans. «Vi jobbar med å få unge, talentfulle utflyttarar tilbake til kommunen.» Familielivet, og forholdet hans til damer var omgitt av mystikk i eit hus bak høge tre, piggtrådgjerde og ein vakthund. Rolf Losnegård, som vaks opp i huset til Herr Kurz, har skrive manuset, medan Jeff var regissør. Kona Idun Losnegård spelar alle 9 kvinnerollene i stykket. Teatertruppen hade siste oppsetting av dette teaterstykket på Sotra i mai. Det var nemleg her Herr Kurz budde dei siste åra av sitt liv. Kinnaspelet er og ein årleg oppsetjing i slutten av juni, på øya Kinn utanfor Florø, kor Idun har ei av hovudrollene. Frå neste år vil Jeff ta over dette spelet for Sogn og Fjordane Teater. Vi undrar på om det er travelt å vere teaterprodusent? Det er ikkje nokon 8-16 jobb akkurat. Eg har mange idear og prosjekt som eg held på med og då gjeld det å sortere ut dei viktigaste først. Dei gongene Idun er på turné, er det eg som har ansvar for barna. Då må ein jobbe når dei er i barnehagen og etter dei er lagd om kvelden. Så det kan bli lange dagar. Fritid er det ikkje så mykje av, men eg likar å være ute og leike med barna, og kanskje fiske litt i elva nedanfor huset. Nye kreative ideer og tanker blir til. Foto: David Zadig.

11 Fra fossen bak huset. Foto: David Zadig. «Staveneset. Krig» Jeff held i desse dagar blant anna på å regissere eit prosjekt frå andre verdskrig; krigsdramaet frå Staveneset. Hovudhandlinga vil være om ekteparet som eigde garden som skjulte to engelske agentar, forklarar Jeff. Stykket handlar om korleis dei vart tysta på og tekne av Gestapo. Det vart forhøyr og det som skulle bli fleire omgangar med grov tortur for dei to. Stykket handlar om korleis dei heldt ut, og om kjærleiken mellom dei under denne tida. Prosjektet vert truleg ferdig i slutten av august. Frå september skal nemleg Jeff være med på turné med Sogn og Fjordane Teater med førestillinga «Dødsdansen» av August Strindberg. I tillegg er truppen i Jeff Pedersen Produksjonar med på planlegginga av ei rekkje prosjekt, inkludert ei utforsking av teatralske skrekkscenar. Spørsmålet er: Kor langt det er mogleg å gå med dette? Er det uetisk å være for skremmande på scenen? Målet er å teste grensa for publikums evne til frykt. Dette må ein jo berre glede seg til å sjå bli sett i produksjon. Det som er sikkert er at vi kan vente oss fleire nye og spennande prosjekt frå Jeff Pedersen i framtida. Staveneset. Krig. Foto: David Zadig. For dei teaterinteresserte er det råd å følgje med på kva Jeff held på med på websida Næringsfondet Askvoll Kommune 2014 Askvoll kommune sitt Næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i Askvoll kommune. Løyvingar av fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv, og etablering av nye verksemder i kommunen. I 2014 fekk Askvoll kommune tildelt kr ,- frå dei regionale utviklingsmidlane. For 2015 er midlane redusert og vi har fått tildelt kr ,-. Fra 2014 vedtok departementet at alle søknader til kommunale næringsfond må leverast elektronisk gjennom: regionalforvaltning.no Tittel Søkar Innvilga Tilskot til kunnskapsmessig infrastruktur Askvoll kommune Investering Seaweed AS Bedriftsutvikling sumthinmagnetic Bedriftsutvikling/Etableringsstøtte Jeff Pedersen Investering Askvoll Sjøbuer A/S Arrangement støtte Askvoll og Holmedal IL Arrangement støtte Skjærgårdstreffet Investering Reiselivsutvalget i Askvoll Næringsutvikling Investering Fred Otto Norheim Investering Norsk Bergsikring AS Arrangement støtte Værlandet Gjestehamn as Investering Fjordane Media AS Bedriftsutvikling Interesseutvalet for Førde Lufthamn, Bringeland Tilskot til kunnskapsmessig infrastruktur Askvoll kommune Bedriftsutvikling AS Helle Fabrikker Sum:

12 Værlandet får Havhotell Værlandet Havhotell får ei spektakulær plassering tett opp mot havet. Alle foto: Arki AS. Tekst: Anne Hopland. Streten AS bygger ut to Havhotell og eit servicebygg på Streten i Værlandet. På sikt vonar dei å bygge ut kapasiteten med eit tredje bygg i eit evt. seinare byggetrinn. Havhotellet skal halde ein god standard og ha ein noko særprega arkitektur. Kommunen godkjende dei nye planane innanfor reguleringsplanen for området i november Styret i Streten AS hadde tidlegare utvikla eit konsept for etablering av «Havsuiter» på Streten, i samarbeid med arkitekt Anita Søreide. Prosjektet fekk godkjend ein reguleringsplan for området. Men då styret innhenta nye og oppdaterte prisar, viste det seg at byggkostnadane nesten var dobla på kort tid. Prosjektet var difor ikkje lenger mogleg å realisere. Styret valde å jobbe difor vidare med alternative løysingar i samarbeid med Vestbygg, og Arki AS i Førde som har planlagt og teikna havhotella. 12 Overnattingstilbod med høg standard Havhotellet vert eit overnattingstilbod med høg standard (hotellstandard) retta mot bedriftsmarknaden, men òg for anna type turisme. Hotellet får ein spektakulær plassering på ei klippe mot havet. Det vert det første i sitt slag i øyane, og styret er viss på at det vil føre til positive ringverknadar for anna reise- og næringsliv. Målet er å strekke turistsesongen nokre månader lengre. Prosjektet har fått tilsegn om investeringsstøtte av Innovasjon Norge. Havhotellet har ein kapasitet på 28 senger fordelt på 14 dobbeltrom (8 dobbeltrom der 6 av desse romma har eit ekstra soverom med plass til 2). Romma har minikjøkken i kvar eining. Havhotellet skal stå ferdig våren 2016, med innflytting 1. mai. Men allereie frå november 2015 vil det vere mogeleg å booke rom for «Å vakne om morgonen til ei slik panoramautsikt er unikt.»

13 Havsalaten Kjøkken og Bar E-post: 13

14 30. juli 2. august 30.juli 2. august stiller vi med «kniv og klubbe, vi har med majones, berre krabben vert kokte, skal han få fres»! Litt ekstra fres er det med «Klypa» fredag 30. juli. Billettane må ein kjøpe i butikkane i juni! Fredag we proudly presenterar «Klypa seiler i beltestredet». Det blir oppsett buss til Herland som korresponderar med ferja som går frå Askvoll 19.05, og det går buss og ferje tilbake til Askvoll etter showet. På kvelden spelar Irish Vikings, karer og ei dame i kilt med kjent irsk musikk som berre er heilt umogleg å stå stille til! Atløyningane elska nykokte krabbe og det ynskjer vi å dele med alle! Et alt du orka og litt til med nykokte krabbe heile laurdagen. På laurdag blir det aktivitetar på området med krabbebord, krabbeball, Eliasbåt, hoppeslott, dansekurs, ansiktsmaling, bileteutstilling, Dans Utan Grenser, danseopptreden, salsboder, Ta- sjansen og kapproing. Midt på dagen vil vi i år invitere alle til familiedans med Reksten, så hiv med heile familien og kom og dans til god autentisk kaidans for alle alderar! Sundag er det utegudsteneste, salsboder og mykje god mat. Om du ynskjer å stille med salsbod, ring Lisbet Herland

15 Vitus Apotek Måndag 11. mai flytta Vitusapotek Askvoll ut av Helsehuset og inn i nye lokale i sentrum (Kystgården). Samarbeidet mellom Askvoll kommune og Apoteket starta under oljekrisa i 1973/74. Meir enn 40 år har det blitt. Det nye apoteket har blitt langt meir romsleg, tilgjengeleg og har eit mykje større varesortiment enn før, spesielt på kosmetikksia. Absolutt verd eit besøk. Vi ynskjer alle dei tilsette hjarteleg til lykke i nye omgjevnadar. Det vert sagt at kommunen alt har starta å legge planar for korleis dei skal nytte dei gamle lokala i Helsehuset dei blir på ingen måte ståande tomme. Foto: Frida Melvær. Velkomen innom! Malia inn i nye lokaler Foto: Nina K. Rivedal. Etter 18 år i Kystgården flytta Malia Askvoll til Fjordgården 30 mars i år. Dei kan no vise til ein flott og moderne butikk i nye lokaler. Det var mange som tok turen på opningsdagen og fekk servert kake og kaffi av den alltid hyggjelege beteninga. Malia har alt av utstyr til oppussing av hus og heim. No har dei og fått produsert sin eigen Båtutstyrkatalog som dei er veldig stolte av. Det blir sagt at ingenting stoppar dei når det gjeld oppussingsprosjekter i heimen. Nina Rivedal har vore mellombels tilsett som prosjektmedarbeidar deltid i Omstillingsorganisasjonen sidan nyttår. Nina har ansvar for oppdatering av websida og Facebooksida til omstillingsorganisasjonen. I tillegg assisterar ho med spørreundersøkingar, kartleggingar og ulike tiltak som ligg i handlingsplanen for omstilling Nina har lang fartstid innan administrasjon, rekneskap, organisasjonsutvikling, leiing m.m. Du finn ho i 2. etg. På venterommet i Askvolll mandagar og onsdagar. 15

16 Hentar opp havets gull Bontveit Rederi AS Du ser dei nok når dei fer forbi, båtane til Bontveit Rederi. Men veit du eigentleg kva dei har med seg, eller kva det skal brukast til? Overst: Opplasting av tare fra tråler til lastebåt, foto Utlånt frå rederiet. Nede: Bilder av stortare. Foto: Havforskningsinstituttet. Tekst: Cecilie Waag Vi er på hovudkontoret i Høyvika på Atløy der Åge Bontveit er dagleg leier og kaptein på dei to lastebåtane til Bontveit Rederi. Åge er opphavleg født og oppvakse på Buskøy i nordre Solund, der familien eig og driv Buskøy Taremottak. Dette er ein viktig næringsverksemd i Solund, som bestefaren til Åge starta i Åge fant imidlertid kjærleiken på Atløy, og bur i dag i Høyvika saman med kona Hanne og 4 born. I starten var taremottaket sesong drive i sommarhalvåret, der dei skar fingertare. Og det var den reinaste taren som vart tørka og bunta saman. Men utviklinga i tarenæringa gjekk fort, og 20 år seinare byrja familien med mottak av tråla stortare (sjå faktaboks om Stortare). Kunnskapen om tarenæringa, og interessa for arbeidet har gått i arv, og i 1991 tok foreldra til Åge over taremottaket. I 2007 stifta dei Bontveit Rederi AS saman med andre investorar, og i dag eig familien 85 % av rederiet. Eg valde å fortsette i same retning, då det 16 «Eg trur at innan 10 år vil all tare bli levert direkte på lastebåtane.» var ein del av livet i oppveksten min, seier Åge Bontveit. Han har fått med seg mykje kunnskap om tarefiske gjennom åra. Han starta med to år på Måløy (vidaregåande?), tok grunnkurs kystskipper, så VK1 fiskerifag, før han gjekk vidare på styrmannskule i Bergen, og det siste året tok Fiskarfagskulen i Austevoll. I dag er det Åge og broren Einar som jobbar i, og er ansvarlege for rederiet, Åge som kaptein på skipa, og broren som styrmann. Einar var ferdig med Skipperskulen i Måløy i fjor, og samlar no fartstid. Rederiet har 26 tilsette, og mange av desse har vore med sidan starten. Eg går 4 vekers turnus og det kan fort bli lange dagar, seier Åge. Mellom 12 og 15 timar kan ein fint halde på. Og sjølv om eg er heime på fri, blir det litt kontorarbeid og jobbtenking. Men det er Hanne som jobbar fulltid på kontoret og har ansvaret der, slår han fast. Tarenæringa er i konstant utvikling, og det som har påverka næringa mest dei siste 40 åra, er bruken av større båtar. Frå og ha ein lastekapasitet på 4 tonn, der all tare vart levert på ein rekke lokale stasjonar langs kysten, kan trålerane nå klare ein last på tonn. 75 % av totalkvantumet på ca tonn blir no kutta og teke direkte opp på lastebåten, som har ein kapasitet på tonn tare. I 2007 kjøpte rederiet den fyste av lastebåtane, M/S Bona Sea, som kom i drift i mars I 2010 kjøpte dei M/S Bona Safir. Dei to skipa trafikkerer no opp og ned langs kysten, og samlar opp tare frå trålarar frå Egersund i sør, til Brønnøysund i nord. Desse går direkte til FMC Biopolymer sin alginatfabrikk i Haugesund. Dei er verdas fremste alginatprodusent og har produsert alginat i over 60 år.

17 FAKTA OM STORTARE OG ALGINAT Stortare veks frå fjæra og ned til 20 meters djup. Den veks hovudsakleg i den nord-austlige delen av Atlanteren, kor Noreg har dei beste vekstvilkåra. Den vert over 2 meter lang og har gjenvekstsyklus på ca 5 år. Stortaren veks best i vérharde områder. Bontveit Rederi arbeidar på felt frå A til E, med ein syklus på 5 år. Dei er på eit felt eit år av gongen, før dei går vidare til neste felt. Etter fem år startar dei på nytt på felt A. Det er den tida det tek for taren å vekse opp att. Det er eit bærekraftig system for hausting av tare. Taretrålane er selektive og tek berre dei største plantene. Ved uttynning vert det slept ned meir ljos til dei resterande plantane slik at desse veks raskare. Opphaveleg var taren brukt som gjødsel, men i dag er taren framfor alt brukt som råstoff for produksjon av alginat, som er eit viktig stivelsesstoff. Alginatane brukast på over 600 forskjellige måtar. Dei har evne til å fortykke, stabilisere og danne geléar og vert difor mykje nytta i næringsmiddel- og medisinindustrien. I mat kan bruksområdane være som stabilisator i iskrem, sausar og dressingar, krem, syltetøy mm. Andre bruksområder er i produksjon av kjæledyrfôr, kosmetikk og til fargetrykk i tekstilindustrien. Stoffet blir meir og meir brukt i medisinindustrien, blant anna til å motverke diabetesplager. Det er å finne i legemidlar, sårpleie, implantater, og kjemoterapi. Det vert brukt til celledyrking, til avtrykksmateriale når ein skal framstille tannprotesar, og elles har det mange andre bruksområder. - Vi leverar no i hovudsak berre til farmasien, forklarar Åge. No som mesteparten av taren blir teke opp i lastebåtane, er det berre to lokale taremottak igjen på Vestlandet, mellom anna Buskøy Taremottak kor faren framleis har ansvaret. Så utviklinga har hatt ein positiv effekt på næringa, men ein negativ effekt på dei mindre mottaka langs kysten. -Vi valde og satse på lastebåtar, som er spesialbygde for mottak av tare. Eg trur at innan ti år vil all tare bli levert direkte på lastebåtane, avsluttar Åge. Til venstre: Åge Bontveit, Atløy, med nytt kontor i bakgrunnen. Foto: Cecilie Waag. Nedan: Sei og stortare. Foto: Havforskningsinstituttet. DRIVKRAFT Feirar gründarar og eldsjelar med portrettutstilling Du har kanskje sett at det er kome opp bilder på veggen i Kystgården i Askvoll sentrum? Det er resultat av arbeidet med fotoutstillinga «DRIVKRAFT». Utstilling er ein hyllest til lokale gründarar og eldsjeler, og vart opna 6. juni som ein utandørs utstilling i Askvoll sentrum. Utstillinga syner eldsjeler og etablerarar som på kva sin måte bidreg til å gjere Askvoll kommune til eit levande samfunn, fullt av initiativ og ja; drivkraft. Prosjektet vart initiert som ein del av Omstilling i Askvoll sitt profileringsarbeid. Utstillinga skal bidra til å synleggjere gründarar og eldsjelar som kvar på sin måte bidreg til å sikre eit attraktivt og spennande nærings-, fritids- og kulturtilbod i kommunen. Fotograf bak utstillinga er Herfinn Takle. Kunstnarleg konsulent har vore Jeff Pedersen. Prosjektleiar har vore Anne Hopland, Omstillingsorganisasjonen i Askvoll. 17

18 Ope 9 20 (18) Tlf Fisk frå Bulandet! Lokale bøker frå Selja Forlag 18

19 å p r e m som Sommersalget starter påskjærgårdstreffet Tlf % på sommervarer Kofferter til ferien Sandaler og vesker fra Dixie Piz Buin solkrem Blend T-skjorter og shortser Topper og kjoler fra: Street One Fransa 2-Biz Vi ynskjer alle våre kundar ein god sommar! Helsing frå oss på Flügger VI HAR OGSÅ: hageutstyr kjøkkenutstyr kontorrekvisita båtpleie/båtutstyr leikar hobby KAMPANJE! På all 10L trebeskyttelsebeis/maling i heile sommar SKITT FISKE! NYTT I VÅR! Kjempeflott Flügger Askvoll AS Askvoll senter 2. etg 6980 Askvoll Tlf.: E-post: fiskeutstyrsavdeling! Støvlar til voksne og barn! 19

20 Ungt og aktivt arbeidslag. Alle foto: Norsk Bergsikring AS. Lunch i bratt terreng. Rassikring ein bransje i vekst Norsk Bergsikring AS er ein suksesshistorie av dei sjeldne. Bedrifta har sidan starten i 2013 gått frå ei handfull karar med klatreutstyr og ljos tru på framtida, til 45 tilsette og eit mål om ei omsetnad på 50 millionar i Luftig arbeidsplass.. Tekst: Anne Hopland Verksemda har hovudkontor i Stongfjorden, og jobbar med heile spekteret av bergsikring og rassikring. Dei utførar både reinsking, bolting, montering av fjell og isnett, oppsetting av rasgjerder m.m. Ikkje berre i Sogn og Fjordane; verksemda har alle vestlandsfylka som nedslagsfelt. Gjennom samarbeidspartar dei er underleverandørar til har dei no oppdrag over heile landet. God marknad for rassikring Allereie i sitt første driftsår var selskapet ein av to finalistar frå Askvoll til «Årets gründer» kåringa i Sogn og Fjordane. I dag er ordet «gasellebedrift» nærliggande, både når det gjeld tal sysselsette og omsetnad i bedrifta. Dagleg leiar Roy Sævik har opplevd dei to første åra som spanande, og marknaden som god. Det er heilt openbart at det var plass til ein aktør som ville jobbe med rassikring her i Sunnfjord, seier han. Tross ein dramatisk start har selskapet klart seg bra og veks i ein takt som er på høgde med «flaggskipa» i Sunnfjordsk næringsliv. Arbeidsulukka Men starten vart ein utfordring då selskapet sin eigentlege daglege leiar Ove Nordbø vart alvorleg skada i samband med eit oppdrag. Ein steinblokk fell ut i ein tunnel og han vart treft og stygt skada. Roy legg ikkje skjul på at det vart ein krevjande start for eit nystarta selskap. Ja, selskapet fekk brått erfare at det ikkje er risikofritt det vi jobbar med, seier Roy alvorleg. Korleis påverka ulukka organisasjonen og drifta i starten? Dette har heilt klart påverka organisasjonen, og læringskurva for oss andre blei bratt når daglig leiar blei skada, fortel Roy. «Tror vi er nær å bli kvalifisert til Gasellebedrift.» Men heldigvis hadde vi allereie på det tidspunktet tilgang på erfarne folk og var i stand til å ta selskapet vidare. No er dagleg leiar gradvis involvert i bedrifta att, noko dei tilsette er svært letta over. Vi er veldig glad for at Ove er tilbake og er med og bidreg med sin erfaring og kunnskap, om berre på deltid, seier Roy, som har fungert som dagleg leiar sidan ulukka hende. Gasellen Første året hadde Norsk Bergsikring ein omsetnad på 6-7 millionar. No ser det bra ut for bedrifta. Ja, vi er godt fornøgd med omsetninga og veksten. I 2014 passerte vi 25 millionar og regnskapet som er sendt revisor viser et overskot før skatt på kr ,-. Vi forventar at veksten fortset i 2015 og omsetnaden så langt i 2015 ligger godt over fjoråret. I tillegg har vi fleire langsiktige prosjekt som gjer at vi har eit godt bilde på korleis 2015 vil bli. Målsettinga for 2015 er ein omsetnad på 50 millionar. 20

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NOREG 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 KVA BETYR ORDA? Langstrekt Arktis Antarktis Midnattssol Vêrmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV Førde by er fylkessenter i Sogn og Fjordane, og kommunen har nærare 13 000 innbyggjarar. Men kommunane i Sunnfjord gror meir og meir saman, og Førde ligg

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Om å vera på - vår forståing av vaksenrolla i uterommet Kva vil det seie å vera ein deltakande/engasjert vaksen i ungane sitt læringsmiljø? - Her tenkjer vi at ungane

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer