Askvoll. Næringsav sa i. Nr juni juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug."

Transkript

1 Næringsav sa i Askvoll Nr juni juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Krabbefestivalen Sauene lokka Peder heim... s. 4 Frå topp til tå s. 8 Ein amerikansk Stongfjording. s. 10 Værlandet får Havhotell... s. 12 Hentar opp havets gull.... s. 16 Rassikring bransje i vekst.. s. 20 Masserar stjernene... s. 25 Tilflyttarportrettet..... s. 26

2 Hafs Utvikling AS Hafs Utvikling AS Hafs Utvikling AS vart etablert 27. januar i år og er eit dotterselskap av Lutelandet Utvikling AS, som igjen er eigd av Fylkeskommunen og dei fire samarbeidande kommunane. Hafs Utvikling skal vere eit felles utviklingsselskap for kommunane Hyllestad, Fjaler, Solund og Askvoll. Hovudføremålet er å fremje vekst i næringslivet som sikrar stabil langsiktig folkevekst i HAFS regionen. Selskapet skal være ein samfunnsutviklar i regionen. Oppgåvene vert mellom anna næringsutvikling, forvaltning av næringsfonda, vere sekretariat for næringslivsorganisasjonar, ta på seg prosjektleiaroppgåver, utvikle nettverk og byggje omdømme både i og utanfor HAFS. Selskapet skal vere ein døropnar for ny utvikling og etablering. Det vart valt eit styre som er samansett av dei fire ordførarane og ein frå næringslivet i kvar av dei fire kommunane. Dei som set i styret er Terje Bjaanes (leiar), Irene Bøe (nestleiar), Elisabeth Boge, Rolf Eide, Arve Helle, Ole Gunnar Krakhellen, Frida Melvær og Jan Olav Gjerde. Dei fire ordførarane har personlege vara som er varaordførarane i dei respektive kommunane. Resten av varamedlemmene er Linne Lending, Magnar Høyvik, Geir Helge Nordstrand og Sissel Igland. Styreleiar Terje Bjaanes. Dei første oppgåvene Dei første oppgåvene styret har hatt er å tilsette dagleg leiar og avklare tilsetjingstilhøva for dei som allereie jobbar med næringsutvikling i kommunane. Anders Lien er tilsett som dagleg leiar og vil tiltre i arbeidet 1. juni. Anders har både næringslivs- og politisk erfaring. Han er busett i Holmedal, er gift og har tre søner. Frå arbeidslivet kan nemnast, CEO hos Maritime Montering, dagleg leiar hos Helle Fabrikker, dagleg leiar Førde Sementvare, sakshandsamar hos Gjensidige, mange styreverv 2 både i norske og utanlandske selskap og ei tid som lærar på Dale Vidaregåande skule. Han har fleire periodar bak seg i kommune politikken i Askvoll, der har han vore gruppeleiar, medlem i formannskapet og leiar for Plan og næring. Eigne ordningar Eigne ordningar for dei som jobbar med omstillingsorganisasjonane i Askvoll og Hyllestad er oppretta. I Hyllestad varer omstillings prosjektet ut dette året. Med bakgrunn i det har Hyllestad ynskt at dei som jobbar der skal vere tilsette i Hyllestad kommune ut denne perioden. For Askvoll sin del skal omstillingsstatusen vare ut Her forventa ein at dei to som jobbar der, Britt Hansen og Anne Hopland vert overført til det nye selskapet frå 1. juli i år. Det har og vore viktig å avklare tilsetjingstilhøva for dei som allereie jobbar med næringsutvikling i kommunane. Regelverket rund verksemdsoverdraging har vore vurderte og det er lagt føringar for korleis dette skal løysast. Det er no gjeve tilbod til dei som jobbar med næringsutvikling i Fjaler og Hyllestad. Det same gjeld tilsette i Lutelandet Utvikling. Etter at Stein Arne Ottesen går av med pensjon, er det att ei halv stilling som Per Arne Tveit har. Denne skal overførast og han har takka ja til å forsette. For Solund sin del var der ingen tilsette i tiltaksapparatet på datoen for skiping. Dei aktuelle har fått frist til å svare på om dei ynskjer overflytting til Hafs Utvikling til utgangen av mai. I skrivande stund er det ikkje komme endeleg avklaring frå alle om dei vel å takke ja til å vere med i det nye selskapet. Når det gjeld Solund skal selskapet ha eit avdelingskontor der, som skal vere bemanna cirka 50%. I Solund vil kontoret vere samlokalisert med Solund Verft på Eide. Selskapet skal vere operativt frå 1. juli i år, og skal ha hovudkontor i nyoppussa lokalar i 2. etasje i Dale Senter. Det viktige arbeidet Det viktige arbeidet som ligg framfor oss no, er å starte strategiarbeidet. Noko av grunnlaget er lagt gjennom forprosjektet, men det står mykje arbeid att enno. Det må utarbeidast klare mål for kva ein ynskje å oppnå og korleis ein skal nå måla. Styret og leiing må tenke gjennom kva kompetanse selskapet skal ha, og kva teneste vi skal vere gode på. Arbeidet må utøvast både blant eksisterande næringsliv, på etablerer stadiet, på politiske arenaer og arenaer der avgjerder vert tekne. Det må jobbast med kva som vil vere suksessfaktorar og kva hindringar vi kjem til å møte under vegs. «Vi må klare å sjå regionen utan indre grenser» Ein av dei viktigaste føresetnadane er at vi lukkast med å få til eit godt samarbeid med næringslivet i regionen. Det er viktig at dei som jobbar i selskapet er synleg ute blant næringslivet, og er søkjande på kva dei treng av tenester og tilrettelegging: Kva arenaer skal vi få folk til å møtast på? Skal vi ha felles arrangement, bransjevise treff eller samarbeide i mindre regionar? Selskapet skal dekke fire kommunar og skape heilheit for denne regionen. Gjennom dette veit vi at vi vil møte utfordringar. Det er eit mål å skape forståing for at all nyskaping vil vere nyttig for regionen, sjølv om nokon kanskje måtte meine at lokaliseringa er feil. Vi må klare å sjå regionen utan indre grenser. Å lage eit felles utviklingsselskap for fire kommunar er eit svært spennande og spenstig prosjekt. Det vil gje rom for å tilby variert kompetanse og skape ei meir slagkraftig eining. Vi har erfaring for at vi når lenger når vi står saman og har tyngde. Både underteikna og styret er svært positive til at vi skal lykkast med dette arbeidet og ser fram til at selskapet skal komme skikkeleg i gong. Samtidig veit vi at slikt arbeid ofte tek lang tid, så her må det jobbast langsiktig og med tolmod. Eg trur at vi både med den erfaringa vi får med oss, og med dei nytilsette, vil vere godt rigga for oppgåvene som ligg føre oss. Om selskapet, politikarar og næringsliv lukkast med å dra i lag, tru eg vi kan nå langt. Eg gler meg over det spennande arbeidet som ligg fram for oss, og oppfordrar til samarbeid og innspel. Hafs Utvikling AS Terje Bjaanes -styreleiar-

3 Tekst: Arrangementskomitéen Den 17. og 18. juli går Skjærgårdstreffet av stabelen igjen. Skjærgårdstreffet har vore arrangert i sentrum av flotte Askvoll sidan 1998, og ber preg av skjergard, med mykje aktivitetar for store og små. I 2013 vart Skjærgårdstreffet endra, og heile arrangementet vart flytta til Rådhusplassen i Askvoll sentrum. Også i år køyrer vi på med dette konseptet, og ser fram til ei flott helg med yrande folkeliv og strålande sol. For finevêret kjem, det bestilte Jarl Audun Rivedal i fjor. Fredag Det heile startar med den alltid så kjekke barnas dag på Øyra. Her er det mykje aktivitetar for barna, både på land og i fjøresteinane. Seinare på kveld spelar Hyllestad og Lavik trekkspelklubb opp til seniordans i samfunnshuset i Askvoll. Det er seniordansarane og Askvoll Samfunnshus som står for denne dansen. Samstundes held bandet Katastrofe ungdomskonsert ute på Rådhusplassen. Det er ungdomen sjølv, i regi av ungdomsrådet, som arrangerar dette. Bilete frå utekonsert i fjor, Foto: Laurdag Laurdag opnar Rådhusplassen og standområdet klokka Her vert det stands og diverse aktivitetar for store og små. Vi satsar på eit breitt utval av aktørar, både frå handelsstanden/næringslivet i eigen og andre kommunar, samt produsentar av handverk, tradisjonsmat/gardsmat og liknande. Det vert underhaldning frå scena, med mellom anna kåring av Askvoll talent, Askvoll s beste, danseverkstaden i Askvoll og diverse med konferansier Idun Losnegård. Klokka vert det veterankøyretøyparade. Start ved skulen i Askvoll, og avslutning på ferjekaia. Her vert det mykje fint å sjå på, av alle slags veterankøyrety. Og sidan det vert fint vêr, så kan du nok sjå mange med taket nede! På kveldstid vert det konsert på Rådhusplassen, og dans på Askvoll Fjordhotell og Askvoll Sjøbuer. På utekonserten kan vi freiste med gruppene Rolling Clones og Too Far Gone. På Sjøbuene skal Vi To spele opp til allsang og dans, og på hotellet skal Øystein Echof Duo underhalde. Her er noko for ein kvar smak. Det vert fellesbillett, så med band på handa kan du fritt gå mellom plassane, om du vil oppleve mest mogleg. For meir og spesifikk informasjon om prisar/tidspunkt o.l. sjå facebook eller plakatar og brosjyrer. Marknadsføringsansvarlege for Skjærgårdstreffet. Redaksjon: Redaktør: Anne Hopland, Sissel Igland, Rune Follevåg, Britt Hansen og Reidun Leiknes. Ansvarleg utgjevar: Omstillingsorganisasjonen i Askvoll kommune og Askvoll Næringsutvikling. Utforming: E. Natvik Prenteverk AS, Florø Trykk: Sogn og Fjordane Avistrykk Opplag: 5850 Avisa blir sendt ut til alle husstandane i Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Solund, i tillegg til næringslivet i Førde og Flora. 3

4 Sauene lokka Peder heim Mange seier det er færre tilbod i distrikta enn i byane. Eg trur det er omvendt, seier Peder Tveit. 25 år gammal flytta han heim til Askvoll for å jobbe som snekkar og takstmann og sauebonde. utanbygds byggvareforhandlar som vil knyte Peder til seg. Nei, eg vel ikkje nødvendigvis billigast ved eit kvart høve. Eg prøver å strekke meg etter å handle lokalt. Det er så viktig å støtte opp om lokale, eit par tusenlappar billegare er ikkje så om å gjere, seier Peder minst fire gonger før telefonsamtalen er over. Sjølvsagt er kvalitet og pris viktig, men tidsbruken spelar også ei viktig rolle for totalkostnaden. I det lange løp trur eg difor at både eg og kundane mine tener på å oppretthalde eit godt og konkurransedyktig lokalt tilbod, seier han, og legg til men dette krev sjølvsagt at vi følgjer med i marknaden og gjer kvalitets- og prisbevisste val kvar dag. Heimflytta til Holmedal: «Same kvar i verda eg bur, berre eg ser Dalsfjorden». Tekst og foto: Gjertrud Øvretveit Den karriera starta då Peder var fjorten år. Dyrehaldet var akkurat slutt på garden den gangen. For konfirmasjonspengane kjøpte eg tre lam, ei søye og ein vær. Alle fekk namn. Det skulle bli byrjinga på ein buskap som voks på seg kvart år framover. Eg fekk foreldra mine til å passe sauene medan eg budde borte. Men til slutt måtte eg jo heim til sauene mine, smiler Peder. 5 år budde han vekke, og tok byggmeisterbrev, takstmannutdanning og to år historie med hovudvekt på Midtausten. Kva tenkte du at du skulle bruke det til? Nei, det gjorde eg vel rett og slett fordi eg hadde lyst til det. Det var veldig spanande, den arabiske våren eksploderte akkurat på den tida, og det var veldig kjekt å kjenne til litt av historia bak nyhenda. Kunnskapen om Midtausten er kanskje ikkje så ettertrakta på byggeplassane, men skrivetrening og oppøving av formuleringsevna har eg hatt nytte av kvar dag etterpå. Heimflyttar og gründar «Kunnskapen om Midtausten er kanskje ikkje så ettertrakta på byggeplassane...» - Folk skryter gjerne over kva dei oppnådde ved å flytte heim. Men kva gjekk tapt då du flytta frå byen? kopp, men det vart jo sjeldan til at eg faktisk nytta meg av alle tilboda, sjølv om dei var der. Her heime må ein i større grad ta initiativ og vere med på å skape sine eigne tilbod. Dermed vert ein kanskje ein meir aktiv brukar, og skapargleda vert ein ekstra bonus når noko spesielt skjer. Vi blir avbrotne av at Peder sin telefon ringjer. Det er tydeligvis ein Det var jo fint å vite at ein hadde så mange tilbod. Eg kunne alltids stikke innom studentkaféen og ta ein kaffi- Måtte heim til sauene... Heim til ny bru I haust gjorde Peder alvor av ein draum han hadde hatt lenge: Å starte for seg sjølv som takstmann og snekkar i Askvoll. Målet er å leve av å vere takstmann. Førebels har det nok vore mest snikkararbeid, men no i det siste har det auka på med takstoppdrag. Eg har arbeid til iallfall uti juni. Eg har god tru på at dette vil gå fint, seier Peder. Peder flytte frå eit Askvoll utan Dalsfjordbru, og kom heim til ei bygd med bru. Skilnaden var stor, og godt merkbar. Askvoll og Fjaler er heilt tydelig blitt ein felles bu- og arbeidsmarknad. Sambuaren min fekk nokså snart jobb på Hauglandsenteret, og det fungerer veldig fint. Sjølv har eg faktisk hatt mesteparten av oppdraga mine så langt på Dale-sida. Det betyr at Dalsfjordbrua har gjort det enklare for meg å etablere meg i Askvoll. 4

5 Drahjelp frå kommunen I etableringsfasen fikk Peder støtte frå kommunen sitt næringsfond til å starte opp. Eg fekk kroner. Utan dei kunne eg ikkje ha satsa slik eg har gjort. I starten brukar eg relativt mykje tid på kvar einskild takst. Eg gjennomgår også takst-ane med ein erfaren mentor slik at alt skal vere nøye kvalitetssikra før eg sender rapporten ut til kunden. I tillegg skal eg få på plass gode kontorrutinar, drive litt marknadsføring og utarbeide profileringsmateriell. Effektiviteten vert difor høvesvis låg i oppstartfasen. Tilskotet frå kommunen gjev meg økonomisk handlingsrom til å snekre litt mindre og bygge takseringsverksemda raskare opp. Korleis tek kommunen imot nyetablerarar? Eg syns eg er blitt teken godt imot. Skulle dei ha gjort noko meir for meg, måtte dei ha kome på døra mi med ein blomst og ønskt meg velkomen. Men det er vel strengt tatt ikkje kommunen sin jobb. berre eg ser Dalsfjorden «Du veit kva dei seier: Det er det same kvar i verda eg bur, berre eg ser Dalsfjorden. Og der ser du fjorden» Heime på Tveit i Holmedal viser Peder oss rundt i sauefjøsen. Her går eit tredvetals søyer av rasane svartfjes og gammalnorsk spelsau, samt nesten like mange lam. Eitt av lamma kjem pilande bort til Peder. Han her er ekstra spak, for han hadde litt problem med å finne spenane då han var nyfødd. Vi måtte hjelpe han med det, og han er vel blitt litt ekstra glad i oss, smiler Peder og koser litt med lammet. Kvar haust sender han dei fleste lamma og nokre eldre dyr til slakt. Noko går gjennom salslaget sin kanalar, og nokre får eg heim som heile skrottar til privat bruk. Du må få smake pølsene mine ein gong, dei er eg skikkelig stolt av, seier Peder. Pølsene får han god hjelp med av ein nabo, som har oppskrifta etter mor si, eller kanskje var det bestemora. Peder er ikkje heilt sikker. Pølsene skal vi røyke her i eldhuset, seier Peder. Bak hovudhuset ligg nemlig det gamle gardstunet med fire vakre gamle hus, deriblant eit nydelig eldhus i tørrmur med skifer på taket. I hovudhuset litt nedanfor bur Peder og sambuaren i sokkeletasjen hos foreldra hans. Born er det førebels ikkje på gang ikkje som eg veit om iallfall, ler han. Du veit kva dei seier: Det er det same kvar i verda eg bur, berre eg ser Dalsfjorden. Og der ser du fjorden. Eit gløtt av han, iallfall. Men finast er no utsikta nedover dalen mot Bakkevatnet. Dette tunet har eg lyst til å pusse opp. Er her ikkje vakkert? Spør Peder og ser seg rundt. Her skal han skape ei framtid for seg og sine, med utsikt til både fjord og vatn, og lengst i aust eit lite glimt av den evige breisen på Jostefonn rett sør for Jostedalsbreen. Røyker eigne pølser i eldhuset. Hurtigruteskipet MS Fram på besøk - Innertier og knallsuksess! Tekst: Britt Hansen 18. mai vart Askvoll besøkspunkt for Hurtigruten sitt ekspedisjonsfartøy MS «Fram». Det var so vellykka at dei neste dag tinga nytt besøk den 4. oktober. Planen er at Vilnes og Værlandet skal verte faste besøkspunkt når MS «Fram» går nordover til Arktis om våren, og sørover til Antarktis på hausten. Utforsk fjordane og segl i vikingane sitt farvatn var namnet på den 11-dagar lange turen som tok dei 200 passasjerane frå Bergen til Reykjavik med stopp bl.a. på Vilnes, Atløy, og i Værlandet. Vilnes kyrkje og idylliske Nærvika Tidleg 18. mai ankra ekspedisjonsfartøyet «Fram» opp i Nærvika på Atløy i vakkert vårvêr. Ved hjelp av gummibåtar vart dei 200 lett gjenkjennelege, blåkledde passasjerane frakta i land gjekk over i kajakkar for å utforske skjergarden nærare, medan dei aller fleste gjekk den gamle kyrkjevegen opp til Vilnes kyrkje (1674). Her tok lokalguide Kirsten Grane i mot, godt assistert av lokalhistorikar Aud Elsa Grøneng. Saman gav dei ei god innføring i historia til både kyrkja og staden den ligg på. Tre omvisingar på tre ulike språk vart gjennomført. Guidar frå Hurtigruten med bl.a. professor Olav Orheim, tolka og sytte for at passasjerane fekk med seg det som vart sagt. Ca. kl letta skipet anker og drog vestover til Værlandet. Her tok lokalguide Ruth Bakke i mot. Med stø hand og fleirspråkeleg tale guida ho gjestane på bussrundtur i øyriket frå Værlandet til Bulandet, og gav dei ei god og levande innføring i livet her ute. Enkelte av passasjerane testa turstinettet i Værlandet, og fekk helse på villsauene til Hilde Buer. Andre vart med Geir Olsen på safari, og fekk mellom anna nærkontakt med havørna. Norsk Sjøfuglsenter og Værlandet kro, som ligg vegg i vegg i Hamna, var sjølvsagt opne og tok vel i mot gjestane. Tilbakemeldingane frå skipet seier sitt om at øyane i Askvoll kommune har mykje å by på: «Bussturen var ein knallsuksess og det same var villsauene og ørnesafari. Engelbua var folk veldig interesserte i, saman med Sjøfuglsenteret». Av dei 200 passasjerane som var på besøk var det 16 nasjonalitetar, mest nordmenn (67), tyskarar (46), britar (20) og amerikanarar (16). Ved neste anløp planlegg vi å tilby også ein guida geologisk omvising på Brurastakken på Atløy. Har du tankar, tips eller ynske for landarrangementet, so ta kontakt! Fengande hardingfelespel Som ei overrasking til gjestane, baud Egil Furenes på ein minikonsert med hardingfele. Kyrkja var fullsett og det var lett å sjå at gjestane sette pris på det dei fekk høyre. Tilbakemeldinga som kom frå skipet same kveld var også eintydig: «Hardingfelespelet var innertier deluxe..folk var heilt ville!» Kystkultur Nede i Nærvika var det opne sjøbuer slik at det var mogeleg både å sjå, og å ta på, gammal kystkultur. Ute grilla kokkar frå skipet smakfull kamskjel, slik at også denne sansen fekk sitt. MS Fram for anker i Værlandet. Foto: Hurtigruten. 5

6 Nordsjøporthelga juli i år Bulandet Fredag Galleri Havblink Temaparken, Bulandet i fortid og notid (Bulandet Ungdomshus) «Alden opp» Løpande transport Værlandet Gjestehamn - Alden «Alden opp» Turklasse. Kontakt: Kristoffer Rogne «Alden opp» Motbakkeløp: Joker Bulandet og Joker Værlandet Værlandet Gjestehavn, Matservering Havsalaten Kjøkken & Bar, Matservering Bulandet, Havsalaten Kjøkken & Bar, pub med livemusikk, inngang kr 100,- 18 år Værlandet, Tante Grys Pub, inngang 200,- 18 år Bulandet Pernillestø Gjestebrygge, kaiplass Laurdag Bulandet, Nikøy Gjestebrygge. Nordsjøport-marknaden, billett kr 20,- (over 4 år) Godt matutvalg, Tombola, Ubåt med undervannsfilm, Lag din eigen leikebåt, Triksekonkurranse, Ansiktsmåling, RIB båt, Visning av leiligheit, m.m. Dans uten Grenser Danseshow, Karina Nybø bandnavn JUNIOR IDOL Mathilde Joker Værlandet Joker Bulandet Værlandet Gjestehavn, Matservering Bulandet, Havsalaten Kjøkken & Bar, Matservering Bulandet, Nikøy, pub og dans med Sunday Morning inngang kr 150,- 15 år Arrangør: Havsalaten Kjøkken & Bar, Bulandet Ungdomslag. Alle under 18 må ha underskreve skjema fra foresette Værlandet Tante Grys Pub, livemusikk! Inngang 150,- 20 år Bulandet Pernillestø Gjestebrygge, kaiplass Sundag Utegudsteneste Bulandet Kapell Familiedans Bulandet Ungdomshus Galleri Havblink Temaparken, Bulandet i fortid og notid (Bulandet Ungdomshus) Joker Bulandet og Joker Værlandet Bulandet, Havsalaten Kjøkken & Bar, Matservering Værlandet Gjestehavn, matservering Bulandet Pernillestø Gjestebrygge, kaiplass Nettside: Instagram: #nordsjøporthelga 6

7 Skjærgårdstreffet askvoll juli # skjaergaardstreffet f Skjærgårdstreffet Too Far Gone Rolling Clones Øystein Echof Duo Vi To Hyllestad og Lavik Trekkspelklubb Katastrofe Barnas Dag Veterankøyretyparade Stands Underhaldning Askvolls beste Askvoll talent Hovudsponsor krabbe festivalen 31-2 august på Atløy Fredag* Laurdag* Sundag* Klypa Familiedans Aktivitetar Seiler i beltestredet Reksten Salsboder, hoppeslott, kafé m.m Dans Irish Vikings Ta sjansen For bedrifter Dans Hilljacks, Reksten og Bent Vadseth Hopp i havet Kem e med? * Utval ifrå programmet. For meir program sjå t.d foldarar eller Facebook VISA Gåvekort NO OGSÅ FOR BEDRIFTER! Har du tenkt på at du kan bruke VISA Gåvekort som gåve til dine tilsette? Den perfekte gåva! Kan brukast både i butikkar og på nett. Kjøp på ssf.no/bedriftsgave meirennbank.no 7

8 Fin frå topp til tå pensjonere seg, og spurte om eg hadde lyst å overta salongen hennar. Turid såg ein sjanse til å vidareutvikle bedrifta si ved å flytte til Askvoll, og takka ja. I begynnelsen var det veldig travelt, og på eit tidspunkt var det tre vekers ventetid. Eg fikk jo både mine og Sissel sine gamle kundar. Etter kvart fikk eg tilsett fleire til å hjelpe meg med arbeidsmengda, seier Turid. Frå ein arbeidsplass til fem I dag er dei fem tilsette. Turid, tre andre frisørar og Anna, som gjer manikyrar og pedikyrar på timebestilling i eit eige rom. Eg ville vise alle at ein kan ha dei same tilboda på bygda som ein finn i byane, og eg er glad for at vi har fått det til. Frå ein til fem tilsette på få år. Tekst og foto: Gjertrud Øvretveit Å flytte frå Atløy til Askvoll sentrum vart løysinga då Turid Mattevik ønskte å utvikle bedrifta si. Den 40 år gamle eigaren av Storm frisørsalong har prøvd litt av kvart i si karriere som frisør. Ho gjekk på frisørlinja i Høyanger i to år, og etter det vart ho lærling i På Håret, frisørsalongen i Dale. Så tok ho seg jobb i Førde. Har like høg kompetanse som frisørar i byane. 8 Det var jo fint det, men det vart litt strevsamt etter kvart. Han eg var sambuar med starta ei bedrift i Atløy og vekependla dit. Til slutt flytta vi like gjerne ut dit, og eg fekk tilbake den gamle jobben min i Dale. Då kom ideen om å starte ei eiga bedrift. Det vart rett og slett for lange dagar. Den gangen var det jo to ferjer for å kome seg frå Atløy til Dale, og eg kom ikkje heim frå jobb før halv åtte om kvelden. Så for femten år sidan starta eg for meg sjølv i Atløy. I ti år stelte ho sveisen til Atløybuene. Det var kundar nok til at eg jobba i 60% stilling. Det var passelig, det, for ei småbarnsmor å jobbe tre - fire dagar i veka. Slik gjekk ti år. Ein dag ringte Sissel Løseth og fortalde at ho hadde tenkt å Dei er innom sjukeheimen med jamne mellomrom for å tilby både hårklipp og neglestell. Det syns dei eldre er stas. Og det er jo litt av det som er kjekt med å vere frisør, at eg får snakka med så mange ulike menneske, inklu- «Eg møter av og til folk som tenkjer at dei er flinkare i byane, men kvifor trur dei det? Vi har akkurat den same utdanninga og eg drar på alle dei same kursa» dert dei på sjukeheimen. Dessutan er det jo med på å gjere tilbodet mitt breidare. Og det er ingen tvil om at Turid står på for å kunne gi eit best mogleg tilbod. Eg møter av og til folk som tenkjer at dei er flinkare i byane, men kvifor trur dei det? Vi har akkurat den same utdanninga, og eg drar på alle dei same kursa. Til saman har vi omlag fem kurs i året, to av dei helgekurs. Næringsdrivande i Askvoll Å være næringsdrivande i Askvoll er stort sett greitt, meiner Turid. Eg trur mange hadde ein del forventningar då Askvoll fikk status som omstillingskommune om at no skulle det skje endringar som var til gode for næringslivet. Dei har delvis blitt innfridde. Initiativet er flott, og dei har vore flinke til å leite etter moglegheiter til å skape bedrifter som kan gi nye arbeidsplassar. Det eg kanskje har sakna, er å bruke meir tid på å sjå på om det er moglegheiter for å skape fleire arbeidsplassar i etablerte bedrifter. Alt i alt ser ho likevel lyst på framtida til Askvoll. Folk er jo bevisste på at dei må legge inn ein innsats for Askvoll. Dersom vi har dei tilboda vi har i dag, vil det bidra til at fleire flyttar heim att.

9 Vi har fått YX stasjon! Eg må berre ein tur på Esso en! høyrer ein ofte i Askvoll. No har ikkje Askvoll sentrum Esso en lenger men YX en. Bensinstasjonen i Askvoll sentrum har valgt å gå nye vegar. Esso en har vore gjennom full oppussing og omprofilering av lokala til YX stasjonen i Askvoll. Vi har vore innom og lurt på kvifor dei ikkje er Esso n meir. Robert Loftheim fortel at avtala dei hadde med Esso sentralt var klar for ei eventuell fornying. Etter nokre runder med Esso og Hydro/Texaco blei dei einige om å skrive ny avtale med Hydro/Texaco. I den nye avtalen står dei friare til å velje kva type varer dei vil selje i butikken, blant anna av olje. Erfaringa deira fram til no har berre vore positiv med den nye avtala. I det daglege vil ein ikkje oppleve dette som annleis. Butikken har fått ny utsjånad, men det er dei same hyggjelege folka som jobbar der. Ta ein tur innom da vel! «Ny» bensinstasjon i Askvoll sentrum. Ny reiselivssatsing i Bulandet/Værlandet Bulystprosjektet «Bulyst Bulandet og Værlandet» v/hilde Buer, har i samarbeid med Streten AS arbeida med å få til eit felles salsselskap for reiselivsaktørar i øyane. Tekst: Anne Hopland Bulystprosjektet hadde som eit av måla sine å etablere ein felles reiselivskoordinator i øyane. Streten AS hadde gjennom sitt prosjekt (Havhotell sjå eigen artikkel) fått utarbeidd ein rapport/analyse av det lokale reiselivet, som konkluderte med at det var behov for eit framtidig felles salsnettverk. Det var difor naturleg å samarbeide om ei søknad til Innovasjon Norge om tilskot til eit forprosjekt. IN har gitt tilsegn om støtte på inntil 50% av totalkostnadane, medan lokale reiselivsaktørar og anna næringsliv på øyane går inn med resten. Forprosjektet er no godt i gong, og Lena Innbjør Riisnes frå Bergen er tilsett som prosjektleiar i 6 md. Lena har 9 års salserfaring innanfor turistmarknaden, er gift med 2 born, og har familietilknyting i Bulandet der ho tidlegare har budd ein periode. Ho flyttar «heim» til Bulandet/Værlandet med familien sin i juli. Nokre av oppgåvene og måla i forprosjektet: Eigen profil/design for salsselskapet Ny nettside for sal av reisemålet Bulandet og Værlandet. Brosjyrar som skal ligge på ferja, butikkane m.m. På plass sommaren Felles bookingfunksjon Koordinering og utvikling av oppleving og/eller overnattingspakkar Danne eit salsselskap som skal ha tilsett ein salsagent i % stilling. Salsselskapet er tenkt å vere ein «paraply» for flest mogleg av reiselivsaktørane, men òg andre bedrifter som sel produkt som vert etterspurt av dei besøkande i øyane. 9

10 Ein utradisjonell amerikansk Stongfjording På ein idyllisk plass i Stongfjorden bur amerikanske Jeff Pedersen saman med kona si Idun Losnegård og to born. Jeff er utdanna skodespelar, regissør og scenekampinstruktør. Tekst: Cecilie Waag Ute i hagen med eldstedottera. Foto: Cecilie Waag. Eg vaks opp i North Carolina, og flytta til New York 19 år gamal. Der byrja eg på The Acting Studio der eg var i 1,5 år. Eg hadde i den tida ei lita rolle i filmen «You ve got mail» med Tom Hanks og Meg Ryan. Men høgdepunktet var nok ein dans med Meg Ryan på premieren av filmen, smilar Jeff. Han drøymde om å komme inn på teaterskule i London, og var difor på audition til The Guilford Scool of Acting. Heldigvis vart han teke inn på skulen, der han blei i 3 år. Jeff jobba ei tid som skodespelar i London, og spela blant anna i «The Philadelphia Story» med Kevin Spacey på Old Vic Theatre. Han var og med i den prisbelønte TV-serien «The Britz» og skrekkfilmen «The Deaths Of Ian Stone». Og han jobba og som dramainstruktør i TV-programmet «Britain s next top model». Jeff har til og med regissert kampscenar i kjende videospel som «Kilzone 2», «Pirates of the Caribbean» m.m. Korleis havna han då i Sunnfjord? 10 Bill.mrk. kjærleik Det var på slutten av tida i London at han traff kona si Idun Losnegård. Ho er og skodespelar og dotter av forfattaren og dramatikaren Rolf Losnegård. På denne tida råka finanskrisa England hardt, og det vart vanskeleg å brødfø seg som skodespelar. Jeff haldt no kurs i drama på skulen «Arts Ed» i London, men saman med kona Idun byrja han å tenkje på å busetja seg i Norge. Då Idun fikk tilbod om jobb i Sogn og Fjordane teater vart beslutninga tatt. Etter nokre år med leiting, fann dei i 2011 endeleg den plassen og det huset dei no er busett i. Han flaug eins ærend og åleine til Noreg for å sjå på eit hus i Stongfjorden han hadde sett seg ut, og tok bildar som han sende til Idun som enno var i England. Medan Jeff var på veg til Amerika, gjekk bodrunden på huset. Denne bodrunden vann skodespelarparet, og ikkje lenge etter stod familien på tre i Stongfjorden, men med eit fjerde familiemedlem på veg. Jeff fell med ein gong for huset og plassen, der fleire hus er frå same tidsepoke på tidleg 1900 talet. I nærleiken er ein foss som han og har brukt som bakgrunn for flotte scenebilete. Men kva skulle han leve av i Noreg? Teaterproduksjon Eg starta opp Jeff Pedersen Productions i 2012, ein verksemd innan scenekunst. Vi er opptatt av å skape spennande, nye verk av teater og nye kunstformar. Vi er og opptatt av å arbeide på litt utradisjonelle, gjerne mindre stader, kor publikum får en meir nærleik til stykket dei ser. Eg har og lekt litt med tanken på å kunne arrangere eit teaterstykke på toppen av Alden, i samarbeid med Aldateateret, seier Jeff. Og det er ein allsidig produksjon i det nye teaterselskapet. For Jeff har vore scenekampinstruktør for Dragseidspelet, Losnaspelet og Håkonarspelet, i tillegg til eigne produksjonar, som omfattar teater, opera, film, dataspel og konsertar. Selskapet tilbyr og både workshops, teambuilding og konfliktløsningsseminarer. «Herr Kurz og damene» - Vi jobbar med å få unge talentfulle utflyttarar tilbake til kommunen, som har en drøym å få spele teater. I fjor kom Aldateateret sin kritikarrosa oppsetting «Herr Kurz og damene». Dette er eit drama med utspring i historia om den tyske kunstmålaren og forfattaren Karl Friedrich Kurz, som budde i Vårdal i Askvoll i perioden 1924 til Herr Kurz var ein anerkjend og svært populær forfattar i det tyske språkområdet. Mykje av det han skreiv var prega av inntrykka frå det norske landsskapet og bygdemiljøet. Stykket formidlar den dramatiske og tidvis rørande historia om Herr Kurz og forholda til kvinnene i livet hans. «Vi jobbar med å få unge, talentfulle utflyttarar tilbake til kommunen.» Familielivet, og forholdet hans til damer var omgitt av mystikk i eit hus bak høge tre, piggtrådgjerde og ein vakthund. Rolf Losnegård, som vaks opp i huset til Herr Kurz, har skrive manuset, medan Jeff var regissør. Kona Idun Losnegård spelar alle 9 kvinnerollene i stykket. Teatertruppen hade siste oppsetting av dette teaterstykket på Sotra i mai. Det var nemleg her Herr Kurz budde dei siste åra av sitt liv. Kinnaspelet er og ein årleg oppsetjing i slutten av juni, på øya Kinn utanfor Florø, kor Idun har ei av hovudrollene. Frå neste år vil Jeff ta over dette spelet for Sogn og Fjordane Teater. Vi undrar på om det er travelt å vere teaterprodusent? Det er ikkje nokon 8-16 jobb akkurat. Eg har mange idear og prosjekt som eg held på med og då gjeld det å sortere ut dei viktigaste først. Dei gongene Idun er på turné, er det eg som har ansvar for barna. Då må ein jobbe når dei er i barnehagen og etter dei er lagd om kvelden. Så det kan bli lange dagar. Fritid er det ikkje så mykje av, men eg likar å være ute og leike med barna, og kanskje fiske litt i elva nedanfor huset. Nye kreative ideer og tanker blir til. Foto: David Zadig.

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november

www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november www.regionavisa.no 4. november 2009. Opplag 20.000 10.-12. november VAL for FRAMTIDA 2 Onsdag 4. november 2009 Yrkes- og karrieredagane 2009 10. - 12. november Regionavisa YRKESVALG: Prosjektleiar for

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

Buldring 20. Fylkesmagasinet. Utg. 1 / januar 2010 / 10. årg. - Adrenalinkick

Buldring 20. Fylkesmagasinet. Utg. 1 / januar 2010 / 10. årg. - Adrenalinkick m 2 SIDE 27-38 n No kjem Kvivsvegen n Jølster Bilelag n Sandane Lufthamn utvidar Norges eldste hotell 10 Buldring 20 Til topps i ølbrygging 8 INFORMASJON Fylkesmagasinet Utg. 1 / januar 2010 / 10. årg.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 29 JANUAR 2009 NR 5 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Utsett Kvalitetsikringsarbeidet av Stad skipstunnel tek lenger tid og tunnelen

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Fylkesmagasinet. Side 10-13. www.fylkesmagasinet.no. Utg. 6 / mai 2010 / 10. årg.

Fylkesmagasinet. Side 10-13. www.fylkesmagasinet.no. Utg. 6 / mai 2010 / 10. årg. I N F O R M A S J O N Fylkesmagasinet Utg. 6 / mai 2010 / 10. årg. www.fylkesmagasinet.no Skal lære av Nerdrum Frøydis Aarseth er klassisk figurativ malar og skal snart tilbringe sommaren i lære hos sitt

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 VEDLEGG TI L STR I LEN N R. 109 TOR SDAG 27. SEPTEM B ER 2012 Velkomne til Sløvåg Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 T O R S D

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

7350 egg pr dag. Side 12-15. fylkesmagasinet.no

7350 egg pr dag. Side 12-15. fylkesmagasinet.no NR. 3 MARS 2011 fylkesmagasinet.no 7350 egg pr dag Side 12-15 M2 Harevadet Hyttegrend side 32-33 REPORTASJE Yndestad Mekaniske side 28-31 LITE NYTT The Aller Best of 2010 side 46 LIVET ER MEIR ENN BILAR.

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg

SYNSTE MØRE TORSDAG 8. APRIL 2010. Vegen opna seg 1 TORSDAG 8 APRIL 2010 NR 13 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Satsar på foredling Avskjer frå laks, som Roger Hofseth her viser fram har tidlegare gått til avfall, men skal no verte kalsium, protein og fiskeolje.

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

alvåg kystkulturstemne

alvåg kystkulturstemne alvåg kystkulturstemne fredag 3. til søndag 5. august 2012 generalsponsor Kystpuls.no Nettstaden der alle kan delta i diskusjonar, opprette eigne soner, legge arrangement i kalendaren og mykje meir! Legg

Detaljer