Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland. Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland. Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2012-2015"

Transkript

1 Bergen, Medlemmer av fylkestinget, Hordaland fylkeskommune Budsjettuttale frå Utdanningsforbundet Hordaland Fylkesbudsjett for 2013 og økonomiplan for I denne uttalen ønskjer Utdanningsforbundet å greie ut om bakgrunnen for krava våre til budsjettet for Vi vil først komme med ei utgreiing om økonomiske fakta knytt til opplæringssektoren i fylkeskommunen og samfunnsansvaret, før vi kjem inn på konsekvensar av budsjettforslaget og avslutningsvis våre krav. Kutta i budsjett for opplæring held fram Budsjettet for 2012 gav stramme rammer for dei vidaregåande skulane i fylket. Budsjettframlegget for 2013 gir dessverre signal om endå ei forverring. Nedtrekk på 10 mill kan synast lite, men om det vert sett i samanheng med nedtrekka dei siste åra vert dette dramatisk. Skulane merker at dei har dårlegare økonomi. Dette vil gå ut over undervisninga, då det er på lønsbudsjetta ein har mest å hente. Mistilhøvet mellom ambisjonar og økonomisk realitetar vert forverra i åra framover, og dette er frustrerande både for skuleleiarar og lærarar som skal realisere fylkeskommunalt vedtekne ambisjonar. Det store låneopptaket i samband med samferdslesatsinga gir lite rom for kvalitetsheving i dei vidaregåande skulane. Det er utsikter til at nedskjeringane vil halde fram og til og med bli endå sterkare i åra framover. Den nye, grundige skulebruksplanen og den økonomiske krisa i Europa krev langsiktig tenking. Utdanning er investering i framtida, og såleis er det både korttenkt, nasjonalt fordyrande og uansvarleg dersom politikarane no ikkje tek ansvar på tvers av partilinene. Slik Utdanningsforbundet ser det, må ein for 2013-budsjettet anten investere det minimum som trengst for å realisere mange av dei ambisiøse planane, eller gjere smertefulle val mellom ulike onder, og ta ansvaret for desse vala i ettertid. For det er ikkje mogleg å halde oppe ein god og desentralisert skulestruktur, satse massivt mot fråfall og realisere ambisiøse samferdsleprosjekt innafor dei budsjettrammene ein no legg opp til. 1

2 Me er klare over at det fylkeskommunale økonomiske handlingsrommet i høg grad også handlar om utilstrekkelege statlege overføringar. Nettopp derfor er det viktig at fylkespolitikarar set dei systemiske utfordringane på dagsorden. Alle både folkevalde, tilsette, elevar og føresette må stille grunnleggjande spørsmål om rammevilkår og konsekvensar på den politiske dagsorden i åra framover. Når fylkeskommunen må spare og samstundes vel å bruke store ressursar på IKT, tappar dette andre område for midlar. Satsinga på IKT i dei vidaregåande skulane i Hordaland har vore massiv. Denne prioriteringa må fylkespolitikarane ta opp til grundig debatt no. Det er budsjettert med 24,8 mill. kr til gratis læremiddel i Av dette får skulane berre 500 kr pr elev til lærebøker og nettstader som krev betaling. Omlag elevar gir altså 8,7 mill. kr til lærebøker og nettstader. Samstundes løyver Hordaland Fylkeskommune 400 kr pr elev (til saman 7 mill. kr) til NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena). Brukarstatistikken for NDLA viser at om lag 16 % av elevane brukar NDLA mindre enn 5 minutt kvar dag. Likevel brukar fylkeskommunen 28 % av læremiddelbudsjettet på NDLA, medan skulane berre får 35 % av læremiddelbudsjettet til lærebøker og andre nettstader. Dei resterande 9 mill. kr kjem ikkje ut til skulane. Halvparten av elevane er på yrkesfag. NDLA tilbyr berre nokre kompetansemål til nokre få av dei. 6 på VG1, 2 på VG (helsefag) og 1 på VG3. Dei resterande (om lag 100) må klare seg med andre læreverk. Utdanningsforbundet er uroa for denne utviklinga. Dette har allereie konsekvensar for moglegheitene til å velje læreverk og fornye desse. Konsekvensen er ei svelteforing av andre tilbydarar av læremiddel enn NDLA. Hausten 2013 kjem det nye reviderte læreplanar i faga norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk (fellesfag) og naturfag. Me risikerer at det blir eit svært avgrensa tilbod når ein bruker så lite pengar på læremiddel. Forlaget Det Norske Samlaget har slutta å produsere læremiddel av di økonomien blei for utrygg. Akershus fylkeskommune gjekk i 2011 ut av NDLA etter ein revisjonsrapport som viste at pengebruken ikkje stod i forhold til bruken og nytten av NDLA. Satsing mot fråfall, auka læringsutbytte og gjennomføring? Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland fylkeskommune for er auka læringsutbytte og fullføring. Hordaland fylkeskommune har vore eit føregangsfylke med omsyn til satsing mot fråfall. Målet er at alle skular skal vere Ny Giv-skular innan Pilotskulane i Ny Giv fekk tilført statlege ekstraløyvingar, og ulike tiltak mot fråfall er sett i verk her. Ny Giv elevar frå ungdomsskulen har også fått ekstra oppfølging i overgangen frå ungdomsskulen til vidaregåande skule. Både frå skulane og prosjektleiinga får vi tilbakemeldingar om at tiltaka har hatt positiv effekt. Det er høgst usikkert kor mykje statlege midlar som vert tilført skulane i framtida. Dersom det ikkje vert gitt ekstraløyvingar til Ny Giv, vil ei vidare satsing måtte gå ut over andre tilbod ved skulane. Det ein satsar på eine gruppa, vil føre til dårlegare tilbod for resten av elevgruppa. Fleire av innsparingstiltaka som vert nytta i HFK i dag, går allereie hardt ut over elevar som er i faresona. 2

3 Systemet med fritt skuleval gjer at Ny Giv-elevar ikkje vert likeleg fordelt mellom dei vidaregåande skulane. Det er dei skulane med dei lågaste inntakspoenga som vil få flest Ny Giv-elevar. Det betyr at desse skulane må få tilført ekstraløyvingar til oppfølging. I budsjettframlegget er fylket sers oppteke av å fylle opp klassane då dei meiner det er mykje ledig kapasitet. Kva tyder det eigentleg å fylle opp ein klasse? Ei tid var klassane på allmennfag - no studiespesialisering «fulle» når dei inneheldt 27 elevar. No er dei knapt " fulle" når dei inneheld 30 elevar. Når ein har så store klassar, vert det lite høve til å sjå den einskilde eleven. Dette passar med økonomiplanen der ein ønskjer å ta vare på Ny giv-elevar og auke fullføringsprosenten frå 72 til 75. Samanslåing av klassar på yrkesfag i fellesfaga er eitt av innsparingstiltaka som går hardt ut over kvaliteten på undervisninga, og som gjer det svært vanskeleg å yrkesrette fellesfagundervisninga. Eit godt tilbod om studieverkstad for nokre få elevar gir bismak viss ein veit at tilbodet for resten av elevgruppa vert svekka. Lærarane har ansvar for elevsamtalar, fagsamtalar, vurdering og eigenvurderingssamtalar mm. Det kan ikkje vere eit mål for HFK å auke elevtalet i klassane meir. Då vil dei ikkje kunne gjennomføre dei andre viktige måla. I satsinga mot fråfall 2013 ønskjer HFK å auke fokus på mellom anna Prosjekt til fordjuping. Skulane nyttar dette faget til innsparingstiltak. Dersom ein ikkje legg ut alle elevtimane til lærarar i faget, sparar ein lærartimar. Sidan vi veit at faget er ein viktig rekrutteringsarena for elevar som ynskjer å komme ut i lære, blir det svært uheldig at ein del elevar ikkje får tilbod om utplassering, nettopp fordi dei ikkje har lærarar som kan følgje dei opp. I dag er det dessverre ofte slik at ein sender ut dei elevane som ein veit klarar seg sjølve. Dette motverkar ikkje fråfall. Dei økonomiske vilkåra i faget Prosjekt til fordjuping er uklare, det same gjeld arbeidsvilkåra til lærarane som er involverte. Medan overgangsprosjektet i Ny Giv er oppteken av å hindre fråfall, tek oppfølgingsprosjektet seg av dei elevane som har slutta. OT/PPT melder om at meir aktiv oppfølging av sluttarar, har ført til at andre arbeidsoppgåver for OT/PPT har vorte forsømt. Det har til dømes vorte vanskelegare å tilfredsstille behovet til skulane for å kartlegge elevar med vanskar. Det kan igjen føre til at desse elevane ikkje får det tilrettelagte studietilbodet dei har krav på, og som dei treng for å kunne klare seg. I Ny Giv har OT/PPT fått ei nøkkelrolle i arbeidet med å følgje opp elevar i risikogruppa for fråfall. For å gjere dette arbeidet, utan at det går ut over andre viktige oppgåver, må dei få tilført ressursar. Arbeid mot fråfall betyr ekstra oppfølging av elevar, og ekstra oppfølging krev auka ressursar. For at skulane og OT/PPT skal kunne følgje opp intensjonane om å få fleire elevar til å fullføre, trengs det ekstraløyvingar. Det gir såleis ikkje truverde å satse på auka fullføring, samstundes som løyvingane til opplæring stuper. HFK sitt ansvar for utdanning som investering i framtida Utdanning er ei investering i framtida. Fylkeskommunen har ansvar for forvaltninga av utdanningssektoren knytt til vidaregåande opplæring og må syna seg dette oppdraget verdig. Ungdom skal førebuast til yrke og utdanning. Det er ei kjennsgjerning at mange av dei elevane som ikkje fullfører vidaregåande skule, får vanskar med yrkesliv og sosialt liv. 3

4 I ei tid med alarmerande økonomiske problem internasjonalt er det altså meir enn nokon gong avgjerande for framtida å satse kraftig på utdanningssektoren. Realitetane for kommunar og fylke er som me alle veit ein annan; stadige innsparingar og reelt sett kutt i overføringane. Konsekvensane av sparing og kutt i utdanning er mange og etter vår meining så alvorlege at fylkespolitikarane no må våge ein viktig offentleg debatt om systemet. På grunn av overføringssystemet mellom stat og kommunar og fylke betyr nemleg ei innsparing på skulebudsjettet auka kostnader for landet vårt. Sjølv om ekstra oppfølging og støtte til ein som står i fare for å falle frå har ei kostnadsside, er denne liten. Når offentlege budsjett på ein sektor her utdanningssektoren blir sett på isolert, tyder all såkalla innsparing eigentleg at ein berre flyttar og aukar utgiftene i ein annan sektor: i dette tilfellet sosialsektoren. Til dømes kostar ein fråfallen samfunnet ti gonger så mykje som dersom me hadde redda vedkomande gjennom skuletida og fram til fullført utdanning i form av bestått eksamen eller godkjent fagbrev. Både nybygg og eksisterande bygg treng midlar i 2013 Fleire skular er no inne på investeringsbudsjettet for Det er også sett av midlar til inneklimatiltak og brannsikringstiltak for dei vidaregåande skulane. Nybygga er dristig satsing for framtida. I Vossaregionen er ein sers bekymra for utsettinga av bygginga for Nye Voss gymnas. Ferdigstillinga av skulen vert utsett for 3 gong. Frå til 2016 og no står det Utbygginga byggjer på ei samanslåing og samlokalisering av fleire skular. Om ein får gjennomført dette til hausten 2016 slik dei opprinnelege planane var, vil ein og kunne spare inn driftsmidlar. Det er også mange uløyste behov i eksisterande skulebygg, der fleire skular ikkje held mål etter helsevernlova og forskrifta om godkjende bygg. Utstyrsituasjonen for yrkesfag er uakseptabel. Ein må kunne tilby praktisk opplæring med moderne utstyr slik næringslivet krev. Konsekvensane av budsjettkutta for opplæringssektoren i 2013 Korleis skal så opplæringssektoren greie å ta nok eit budsjettkutt, denne gong ei innsparing på 10 millionar? Skulane melder at dei einskilde programområda i utgangspunktet er underfinansiert og at elevsatsen er for låg. For å spare inn desse millionane, er det her ein tar midlar. Dei fleste vidaregåande skulane i Hordaland har ikkje noko innsparingspotensiale. Den einskilde skulen må ta denne innsparinga ved å overfylle klassar ikkje å opprette små fagtilbod på studiespesialiserande program ikkje å setje inn vikarar når lærarar ikkje er til stade å slå saman klassar i fellesfaga (norsk, samfunnsfag, engelsk..osv) i yrkesfag å redusere lærartimar knytt til faget Prosjekt til fordjuping. Utdanningsforbundet vil sterkt åtvare mot dette dersom hovudmålet for skuleåret er auka læringsutbytte og fullføring. 4

5 Høgst alarmerande er den årelange praksisen med å slå saman yrkesfaglege klassar i fellesfaga og til dels også i yrkesteori. Dette er stikk i strid med arbeidet mot fråfall i tillegg til å underminere arbeidet med yrkesretting av fellesfaga. Når elevtalet i gruppa vert dobla og lærarane skal yrkesrette til dømes engelsk både for frisørar og bilmekanikarar samstundes, vert dette ei bortimot umogleg oppgåve. Alt dette påpeika i Hernes sin rapport Gull av gråstein frå 2010, og Kunnskapsdepartementet har også varsla at dette er noko dei no vil gå etter i saumane. Med eit stadig nedtrekk i budsjetta for skulane, vil store grupper verte ein av konsekvensane. Det vert då lite høve til individuell tilpassing for einskildeleven. Det tyder mellom anna mindre tid til oppfølging av elevar med særskilde behov. Heilt konkret vil eit nedtrekk på opplæringssektoren, saman med ordninga med stykkprisfinansiering og karakterbasert fritt skuleval, gjere det svært vanskeleg å planleggje drifta ved dei einskilde skulane. Stykkprisfinansieringa gjev nye spørsmål om fordelinga av midlane. Vi veit gjennom HFK at det er lagt inn justeringar (ekstraløyvingar) for distriktskular, og at ein også har ein tilskotskonto til dei med få parallellar. Spørsmålet er om dette er tilstrekkeleg. Utdanningsforbundet sine krav til budsjettet for 2013: Vi krev øyremerka middel til Ny Giv og vi vil føreslå ekstraløyvingar til skular med låge inntakspoeng og/eller til skular med mange Ny Giv-elevar. OT/PPT må sikrast tilstrekkeleg med ressursar, slik at dei kan følgje opp Ny Giv-prosjektet og det kontinuerlege arbeidet knytt til det pedagogisk-psykologiske arbeidet. Utdanningsforbundet meiner at det er på høg tid at fylket vurderer konsekvensane av sitt omfattande engasjement i NDLA. Budsjettpostane med tildeling av utstyr må aukast monaleg. Fylkestinget må sikre at det er ressursar nok på budsjettet til å vedlikehalde skulane slik at desse oppfyller forskriftene. Den økonomiske ramma for etter- og vidareutdanning for tilsette i fylkeskommunen må aukast, slik at det er rom både for å følgje opp vidareutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet og for etterutdanningstilbod. Fylkestinget må dette året vedta at skulane ikkje skal slå saman klassar i fellesfaga. Me oppmodar fylkespolitikarane til å nøye på dei konsekvensane den årvisse nedskjeringa på skulebudsjettet og opplæringssektoren har. Grunnsatsane for utdanningsprogramma og løyvingane for den einskilde elev må aukast monaleg. Med helsing Utdanningsforbundet Hordaland (sign) Turid Strømmen Leiar medlemsråd VGO 5

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer