Fra juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk!"

Transkript

1 Årsmelding 2008

2 Fra juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Coop satser på lokalprodusert mat Med over 100 års historie som forbrukereid dagligvarekjede i Norge vet vi hva det betyr med lokal tilhørighet. Coops satsing på lokalprodusert mat er derfor helt i tråd med våre tradisjoner. Nå åpner vi butikkene våre for lokale produsenter og vi inviterer deg som Coop-medlem eller kunde inn for å oppleve spesialiteter fra ditt område. Foto: Ove Bergersen / NN / Samfoto Litt nærmere

3 Innhold Leders beretning Kapittel I Historikk og fakta... 4 Kort historikk og fakta... 4 Formålsparagrafen... 4 Kapittel II Organisasjonen NBK, representanter og tillitsvalgte... 5 Årsmøtet... 5 Styret fram til årsmøtet Styret etter årsmøtet Arbeidsutvalget fram til årsmøtet Arbeidsutvalget etter årsmøtet Styret for Bygdekvinnenes Hjelpefond... 5 Sentrale utvalg... 5 Fylkeslag... 6 Lokallag... 6 Kapittel III Æresmedlemmer...8 Medlemmer som har Norges Bygdekvinnelags ærestegn i gull... 8 Norges Bygdekvinnelags ærestegn utdelt i Kapittel IV Aktiviteter i Årsmøtet Aktivitet i styret, arbeidsutvalg og faste utvalg...11 Organisasjonsutvikling...11 Informasjonsarbeidet...12 Kurs- styrking av organisasjonen...12 Internasjonalt arbeid...12 Bygdekvinnelagets kvinnestipend Bygdekvinnelagets i farta pris Bygdekvinnenes Hjelpefond...17 Samarbeid med Gjensidige...17 Samarbeide med Landkreditt Bank...17 Hovedkontoret...18 Kapittel V Saker kampanjer/prosjekter og innspill i Trivselsbygda...19 Mat og miljø...19 Ganefart Potetåret...20 Genteknologi og genmodifiserte organismer...21 Kultur og bygdepolitikk...21 Dyrevelferd...21 Jordvern...21 Jordbrukasoppgjøret...22 Beredskap...22 Lokaldemokrati-stemmerett...22 Forsidebilde: Fra utdelingen av prisen til vinnerne av Ganefartkonkurransen Fra venstre: Statssekretær Ola T. Heggem, prisvinnerne Inger Berg og Lene Berg og leder i Norges Bygdekvinnelag Kathrine Kleveland 1

4 Statsbudsjettet...22 Kvinnepolitikk-velferdspolitikk...22 Likestillingsloven...22 Likelønn...23 Folketrygd- alderspensjon...23 Fødselsomsorg...23 Uttalelser, brev og pressemeldinger i Kapittel VI Fylkesoversikt...25 Østfold...25 Akershus...26 Hedmark...26 Oppland...27 Buskerud...28 Vestfold...28 Telemark...29 Aust-Agder...30 Vest-Agder...30 Rogaland...31 Hordaland...31 Sogn og Fjordane...32 Møre og romsdal...32 Sør-Trøndelag...33 Nord-Trøndelag...34 Nordland...34 Troms...35 Finnmark...35 Kapittel VII Lokallaga...36 Møter...36 Arrangement/møter/foredrag...36 Utstillinger/messer/bygdedager og lignende...36 Medieoppslag...36 Studieringer og kurs...36 Pengegaver...36 Andre tiltak...36 Kapittel VIII Samarbeidsaktører...37 Organisasjoner NBK har formell tilknytning til og/eller samarbeider med...37 Norges Bondelag...37 Norges Bygdeungdomslag...37 Bygdefolkets Studieforbund...37 Kvinners Frivillige Beredskap...38 Grønn Hverdag...38 Associated Country Women of the World (ACWW)...39 Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS)...39 Norske 4H...39 Folk og Forsvar...39 Fair Trade Norge...39 Samarbeidsgruppa for kvinner i landruket...40 Landbrukets HMS-tjeneste...40 Jenter i Skogbruket...40 Norsk Landbrukssamvirke...40 Utviklingsfondet...40 Kvinneutvalget i Nei til EU...40 Kapittel IX Regnskap...42 Kapittel X Norges Bygdekvinnelags fylkeskontorer

5 Leders beretning Bygdekvinnelaget har et aktivt år bak seg, og gleder seg over stor aktivitet både lokalt, i fylkene og nasjonalt. Organisasjoner som Bygde kvinnelaget har en viktig funksjon i lokalmiljøet, som initiativtagere til gode sosiale møteplasser, og som formidlere av kultur og tradisjon. Bygdekvinner har sørget for trivsel, stolthet, glede og litt galskap. Bygde kvinne lagsmedlemmer har ut i fra utregninger fra Frivillighet Norge utført dugnadsinnsats tilsvarende 30 millioner kroner. Kampanjen TrivselsBygda er et samarbeid mellom 4H Norge, Bygdeungdomslaget og Bygdekvinnelaget. 96,7% av kvinnene som vurderer å flytte til bygda sier at sosiale møteplasser er viktig nær framtidig boplass. Uten godt miljø og trivsel, heller ingen investering og utvikling i bygdene. TrivselsBygda setter fokus på hva som bidrar til bolyst, utvikling og trivsel i gode lokalsamfunn! Eva Kristin Dale Wessmann fikk Bygdekvinnelagets Kvinnestipend Hun skal gjennomføre en kulturvitenskapelig undersøkelse om integrering i ei bygd på Sørlandet der det på folkemunne het at de var flinke til å integrere. Gjennom kampanjen Ganefart 2008 har Bygde - kvinne laget nok en gang satt mat, matkvalitet og gode spisesteder langs veien på dagsorden. Vårt mål er at begrepet Ganefart skal bety gode norske råvarer servert i gode omgivelser langs veien. Godt besøkte spisesteder er dessuten viktig distriktspolitikk som gir trygge arbeidsplasser, stolthet, identitet, og økt reiseliv. FNs Potetåret ble markert på ulike måter av Norges Bygdekvinnelag bl.a. lokalt, i bladet Bygdekvinner og med mange hjemmesideoppslag. Mange lokallag arrangerte stor og variert aktivitet rundt temaet poteten. Det er i 2008 gitt viktige innspill til aktuelle politiske saker, bl.a. ny alderspensjon i folketrygd, flere leserinnlegg om bl.a. Ganefart, infrastruktur, odelsloven og om mat. Bygdekvinnelaget valgte i 2008 å investere i økt synlighet fordi medieoppmerksomhet om våre saker er avgjørende for å nå våre mål. Den største investeringen er gjort med hjemmesidene. Flere nyheter her er avgjørende for besøket, og besøkstallene for 2008 har vært svært gode. Bygdekvinnelaget har vært mye i media, spesielt i forbindelse med Ganefart der mange deltok, blant annet på radio, både lokalt og riksdekkende media. Produksjonen av bladet Bygdekvinner ble lagt tilbake til sekretariatet. Ny design har vært med på å gi bladet et løft som medlemmene har satt pris på. Årsmøtet vedtok å sette i gang en strategiprosess, et konkret arbeid for å styrke egen organisasjon. Strategi - prosessen startet på en felles samling for fylkesledere og styret i oktober. To internasjonale prosjekter i Senegal ble sluttført dette året. Prosjektet i Nord-Senegal som var støttet av NORAD, har først og fremst gjort kvinnebedrifter mulig ved hjelp av rullerende fond, såkalt mikrokreditt. Prosjektet i Sør-Senegal var en del av FOKUS sin TVaksjon Drømmefanger fra Et treårig prosjekt er nå over og et resultat av arbeidet er at 11 kvinner stilte til lokalvalg i år. De medlemmene fra Bygdekvinnelaget som gjennom årene vært med på medlemsreiser til Senegal har fått oppleve søstersolidaritet og fått økt sin kulturelle for - ståelse. Når det gjelder internasjonalt engasjement er Norges Bygdekvinnelag også representert i ACWW og FN komiteen. Medlemstallet, betalende medlemmer, viser en liten økning etter mange år med jevn medlemsnedgang. Det ble gjennomført en vellykket vervekampanje som viser at 2008 er det beste verveåret på lenge. Takk til flinke ververe, og velkommen til mange nye medlemmer! I løpet av første halvår ble det klart at Bygde - kvinnelage hadde behov for en større økonomisk snu - operasjon for å skape en sunn økonomi. I 2008 har Bygdekvinnelaget hatt fokus på nye inntektsgivende aktiviteter. Norges Bygdekvinnelag har sammenlignet med mange andre organisasjoner et svært lite sekretariat. Det har vært stabil drift og full bemanning på 3,6 stillinger + noe kjøpte tjenester gjennom hele perioden. Takk til enkeltmedlemmer i lokal- og fylkeslag rundt i landet for innsats og engasjement for Bygdekvinnelaget og for levende bygdesamfunn! Styret takker organisasjoner, enkeltpersoner og sentrale myndigheter for godt samarbeid, og ser fram til videre samarbeid for felles saker! Bygdekvinnelaget ser optimistisk på framtiden. Styret for Norges Bygdekvinnelag er stolt av å jobbe for en samfunnsutvikling tuftet på langsiktig tenkning i et bærekraftig perpektiv. Samtidig skal vi være inspiratorer, pådrivere og samfunnsaktører for kvinneliv, mat, miljø, nærings-, arbeids og samfunnsliv i dag, og i dagene som kommer! Kathrine Kleveland 3

6 Kapitel I Kort historikk og fakta Norges Bygdekvinnelag (NBK) ble opprettet som selvstendig, ideell og frivillig kvinneorganisasjon 15. november Organisasjonen ble skilt ut fra Norges Bondelag med formål om å få kvinnene mer med i arbeidet for bygdefolket. NBK overtok som sentral overbygging over de 450 lokale bondekvinnelagene som til da var stiftet, det første allerede i 1917, og over fylkeslagene som var i gang i de fleste fylkene. På årsmøtet i 2002 ble det vedtatt navneendring fra Norges Bondekvinnelag til Norges Bygdekvinnelag. Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon bygd på personlig medlemskap. Medlemmene er tilsluttet et lokalt lag. Medlemskontingenten er tredelt, med forskjellige satser i lokal og fylkeslaga, og en lik andel til sentralleddet. Organisasjonen er landsdekkende og har lokallag i alle fylker. Oslo Bygdekvinnelag er tilknyttet Akershus Bygdekvinnelag. Det er et vedtektsfestet samarbeid med Norges Bonde lag og Norges Bygdeungdomslag. Organisa - sjonens hovedkontor ligger i Oslo, og har fire fast an satte (3.6 årsverk). Norges Bygdekvinnelags logo er et kornband, navnet og initialene omsluttet av en oval. NBK er medlem av Verdens Landsbygdkvinneorganisasjon med navnet Associated Country Woman of the World. Formålsparagrafen Norges Bygdekvinnelags formålsparagraf: Lagets formål er å samle alle kvinner som føler til - knytning til primærnæringene og bygdemiljøet. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal arbeide til beste for bygdefolkets økonomiske, sosiale og kulturelle interesser og bygge på nasjonal og kristen grunn. For å nå målet slik formålsparagrafen uttrykker det, vil Norges Bygdekvinnelag ha dette som hovedoppgaver og arbeidsformer: arbeide for kvinnenes sosiale og økonomiske rettigheter styrke kvinnenes muligheter til å ha innvirkning på samfunnet sikre natur og livsgrunnlag for framtidige generasjoner gi barn gode oppvekstvilkår styrke familien utvikle og verne kultur og miljø øke samholdet mellom kvinner nasjonalt og internasjonalt arbeide for å styrke primærnæringene Visjonen for NBK i meldingsåret er: Aktive kvinner for levende bygder. Oppgavene for arbeidsplanperioden er samlet under temaet: Kvinner og verdiskaping som gjenspeiles innenfor områdene: Kultur, mat og miljø. I tillegg er organisasjonsutvikling og kommunikasjon prioriterte områder. 4 Besøksadresse: Schweigaardsgt. 34 F, oppgang 2, 4. etasje Postadresse: Postboks Grønland, 0135 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: K APITTEL I

7 Kapitel II Organisasjonen NBK, representanter og tillitsvalgte Årsmøtet Årsmøtet er det høyeste beslutningsdyktige organet i Norges Bygdekvinnelag. Sammensetningen av årsmøtet er hjemlet i 6 i Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag. Årsmøtets oppgaver er hjemlet i 7. Årsmøtet er satt sammen av styret i NBK og representanter fra fylkesstyrene. Fylkesstyrene er representert ved leder, samt en representant for hver påbegynt 500. medlem. De sistnevnte blir valgt blant fylkesstyremedlemmene. I tillegg er det to valgte representanter fra Norges Bondelag og to valgte representanter fra Norges Bygdeungdomslag. Styret fram til årsmøtet 2008 Leder: Tove Ødeskaug, Vestfold Nestleder: Hanne-Marit Amb, Hedmark Toril Bjørken Skjørholm, Nord-Trøndelag Siss Ågedal, Vest-Agder Målfrid Hjeltnes, Hordaland Gerd Louise Molvig, Østfold Ann Britt Nilsen, Troms Vararepresentanter: 1. vara: Ragnhild Godal Tunheim, Møre og Romsdal 2. vara: Tove B. B. Hoppestad, Telemark 3. vara: Gunhild Haugum, Oppland Norges Bondelags representant: Svein Guldal, Buskerud Vara: Solveig Skogs, ansatt i Norges Bondelag Norges Bygdeungdomslags representant: Ingvild Tillerbakk, Sør-Trøndelag Vara: Lene Sikveland, Rogaland Styret etter årsmøtet 2008 Leder: Kathrine Kleveland, Vestfold Nestleder: Siss Ågedal, Vest-Agder Siri Bruem, Nord-Trøndelag Målfrid Hjeltnes, Hordaland Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal Kirsten Inga Kamrud, Oppland Jorunn Karine Olsen, Troms Vararepresentanter: 1. vara: Margunn Nedrebø, Rogaland 2. vara: Heidi Skagnæs, Buskerud 3. vara: Marthe Lindseth, Akershus Norges Bondelags representant: Svein Guldal, Buskerud Vara: Solveig Skogs, ansatt i Norges Bondelag Norges Bygdeungdomslags representant: Inger Johanne Sveen, Oppland Vara: Kristin Samskott, Telemark Arbeidsutvalget fram til årsmøtet 2008 Leder: Tove Ødeskaug, Vestfold Nestleder: Hanne-Marit Amb, Hedmark Toril Bjørken Skjørholm, Nord-Trøndelag Vararep.: Ann Britt Nilsen, Tromsl Arbeidsutvalget etter årsmøtet 2008 Leder: Kathrine Kleveland, Vestfold Nestleder: Siss Ågedal, Vest-Agder Siri Bruem, Nord-Trøndelag Vararep.: Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal Styret for Bygdekvinnenes Hjelpefond Fram til (juni) årsmøtet 2008: Leder: Anne Karin Bøhn, Buskerud, Turid Horpedal, Sogn og Fjordane og Anne Lise Thomassen, Nord-Trøndelag. Vararep.: Liv Molle - stad, Aust-Agder Etter årsmøtet 2008: Arbeidsutvalget i NBK se over. Sentrale utvalg Det er fem faste utvalg i Norges Bygdekvinnelag.På årsmøtet i juni ble navnet på på tre av utvalgene endret. Kvinnepolitisk utvalg: Leder: Kirsten Inga Kamrud, Oppland, fra august 08. Ann-Britt Nilsen, Troms (Leder til august 08.) K APITTEL 2 5

8 Astrid Skovseth Fossum, Akershus Hanne Strøm, Buskerud, fra august -08 Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal til august- 08. Vararepresentant: Kari Anne Brekke, Sogn og Fjordane, fra august 08 Tonje Aas, Oppland, til august 08 Landbrukspolitisk utvalg til august 08: Leder: Målfrid Hjeltnes, Hordaland Inger Amb, Hedmark Anne B. Kyllingstad, Rogaland Vararepresentant: Mette Rustand, Buskerud Kultur og bygdepolitisk utvalg fra august 08 Leder: Siri Bruem, Nord-Trøndelag Tonje Aas, Oppland, Inger Amb, Hedmark Tove B. B. Hoppestad, Telemark Vararepresentant: Liv Spilde, Hordaland Miljøutvalget - til august 08: Leder: Siss Ågedal, Vest-Agder Sissel Åkre, Aust-Agder Ragnhild Godal Tunheim, Møre og Romsdal Vararepresentant: Solveig Blækkan, Sør-Trøndelag Mat og miljøutvalget - fra august 08 Leder: Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal Torunn Solberg, Vestfold Elisabeth Birkeland, Vest-Agder Sigrid Klefsås, Nord-Trøndelag Vararepresentant: Sissel Åkre, Aust-Agder Internasjonalt utvalg: Leder: Jorunn Olsen, Troms, fra august 08 Gerd Louise Molvig, Østfold (Leder til august 08.) Gunhild Haugum, Oppland Marianne Almlid, Nordland, fra august 08. Signe Iversen, Troms. Til august -08 Vararepresentant: Torhild Kylland, Aust-Agder, fra august 08 Dagny Matland, Rogaland, til august 08. Profileringsutvalg til august 08: Leder: Toril Bjørken Skjørholm, Nord-Trøndelag Kathrine Kleveland, Vestfold Solveig Homstvedt, Østfold Vararepresentant: Jorunn Sande Karlsen, Troms Organisasjonsutvalg fra august -08. Leder: Siss Ågedal, Vest-Agder Heidi Skagnæs, Buskerud Monica Flatabø, Akershus Solveig Homstvedt, Østfold Vararepresentant: Jorunn Sande Karlsen, Troms Ansvarlig for opplæring og studiearbeid, til august 08. Hanne Marit Amb, Hedmark Ansvarlig for opplæring og studiearbeid fra august 08: Leder: Målfrid Hjeltnes, Hordaland Hanne-Marit Amb, Hedmark Turid Kristine Simundseth, Sør-Trøndelag Arnhild Evjen Anthi, Finnmark Fylkeslag NBK har 17 fylkeslag. Lokallag Medlemstallet pr var fordelt på 490 lokallag. I samsvar med vedtektene skal det velges leder og styre i alle lokallag. Styret i Norges Bygdekvinnelag til juni 2008 Leiar Tove Ødeskaug Nestleiar Hanne-Marit Amb Foto: Ådne Aadnesen. Bondebladet Toril Bjørken Skjørholm Gerd Louise Molvig Foto: Ådne Aadnesen. Bondebladet 6 K APITTEL 2

9 Ann Britt Nilsen Målfrid Hjeltnes Siss Ågedal 1. vara - Ragnhild Godal Tunheim Repr. frå Norges Bondelag Svein Guldal Repr. frå Norges Bygdeungdomslag Ingvild Tillerbakk Styret i Norges Bygdekvinnelag fra juni 2008 Repr. frå Norges Bondelag Svein Guldal Kirsten Inga Kamerud Øverst fra venstre: Ingvild Tillerbak NBU, til august 2008, Solveig Linge Stakkestad, Målfrid Hjeltnes, Siri Bruem og Margunn Nedrebø. Nederst fra venstre: Jorunn Olsen Kathrine Kleveland (leder) og Siss Ågedal. Repr. fra Norges Bygdeungdomslag Inger Johanne Sveen, fra august K APITTEL 2 7

10 Kapitel III Æresmedlemmer Medlemmer som har Norges Bygdekvinnelags ærestegn i gull 1980: Astrid Dirdal Hegrestad, Rogaland 1982: Anne Marie Nordland, Nord-Trøndelag Ambjørg Sælthun, Sogn og Fjordane 1986: Anne Vik, Troms 1989: Kari Haugen, Akershus 1990: Hanna-Marie Hillestad, Vestfold 1992: Anne-Lise Mellbye, Hedmark 1996: Turid Jødahl, Akershus 2000: Liv Skogset Værdal, Nord-Trøndelag Dessuten hadde følgende ærestegn i gull: Aagot Raanaas, Østfold Inger Nesse, Akershus Borghild Nordlid, Akershus Bertha Sundby, Akershus Marit Holm, Akershus Olufine Riseng, Hedmark Anne Sandok-Glærum, Hedmark Signe Ilseng, Hedmark Ingeborg Aschim, Oppland Inga Krogh-Hanssen, Buskerud Alfhild Oppen, Buskerud Borghild Naper, Vestfold Guri Aanestad, Rogaland Anna Bjørgum, Hordaland Marta Hægland, Hordaland Signe Brueneck, Hordaland Solveig Øye, Hordaland Ingebjørg L. Ølnes, Sogn og Fjordane Emilie Brevik, Møre og Romsdal Marta Linge, Møre og Romsdal Johanna Lerheim, Møre og Romsdal Oleiv Hustad, Møre og Romsdal Olga Gimse, Sør-Trøndelag Kjellaug Ronglan, Nord-Trøndelag Hjørdis Nordmo, Troms Norges Bygdekvinnelags ærestegn utdelt i 2008 Sølvnål og diplom - æresmedlem i fylkeslaget. Marta Bergjord, Rogaland Bygdekvinnelag Diplom - æresmedlem i lokallaget: Østfold: Johanne Krog, Rødenes Bygdekvinnelag Akershus: Mona Cappelen, Bærum Bygdekvinnelag Kirsten Karlstad, Rælingen Bygdekvinnelag. Hedmark: Marta Holm, Åmot Bygdekvinnelag Tertit Hørstad, Åmot bygdekvinnelag Oppland: Karen Løken, Torpa Bygdekvinnelag Buskerud: Anne Pauline Foss, Vestfossen og Omegn Bygdekvinnelag Rogaland: Eugenia Hove, Lund bygdekvinnelag Sogn og Fjordane: Helga Skjolden, Luster Bygdekvinnelag Liv Drageset, Innvik Bygdekvinnelag Gunvor Hansen, Åfjorddalen Bygdekvinnelag 8 K APITTEL 3

11 Kapitel IV Aktiviteter i 2008 Årsmøte 2008 Telemark Bygdekvinnelag ved leder Tove B. B. Hoppestad var årsmøtevertskap for Norges Bygde - kvinnelag i Årsmøtet ble holdt i Skien juni. 66 stemmeberettigede representanter var til stede. Møteledere var Anna Torhild Blikberg, Hordaland og Arnhild Lindholm, Troms. Uttalelser fra årsmøtet: 1. Jorda til mat - ikke drivstoff!. Årsmøtet ser positivt på at det forskes på alternative drivstoffkilder, men dette må ikke gå på bekostning av matproduksjon der de fattigste blir de som lider mest. 2. Nei til GMO ja til matvareberedskap!. Årsmøtet i Norges bygdekvinnelag ønsker ikke genmodifisert mat. Søkelyset må settes på utnytting av dyrkbar jord til ren matvareproduksjon, både nasjonalt og internasjonalt. 3. Fødsel på sjukehus eller i veggrøfta? NBK vil ha opne fødestover/fødeavdelinger 24 timar i døgnet 7 døgn i veka 365 døgn i året for vi vil lage born heile året. Arbeidsplan: Norges Bygdekvinnelag arbeider etter arbeidsplan som ble vedtatt på årsmøtet i 2006 med hovedtema kvinner og verdiskaping. Årsmøtet vedtok følgende tillegg/revidering av planen: 1. Å videreføre kampanjen TrivselsBygda for 2009 og Miljø og klima skal stå som eget punkt i planen. 3. Et nytt punkt under organisasjonsutvikling: Det arbeides for at NBKs leder frikjøpes fra Innkomne saker: Møteleder la fram en sak fra Aust-Agder Bygde - kvinnelag om endring av tidspunktet for fylkesårsmøtene i Norges Bygdekvinnelag. Saken gjelder en vedtektsendring. Den hadde ikke vært til høring i fylkeslaga og kunne derfor ikke behandles av årsmøtet Saken ble tatt til orientering. Styret i NBK fremmet forslag til vedtektsendringer vedrørende utnevnelse av æresmedlemskap i fylkes- og lokallag, nye betegnelser på de 5 faste utvalgene. Videre forslag til en liten endring av formålsparagrafen og til valgene til Bygdekvinnes Hjelpefond. Forslagene til K APITTEL 4 9

12 gjensidige.no SYKDOM ELLER ULYKKE unge bønder har behov for å sikre liv og helse. En forsikring vil gi deg penger til å kunne opprettholde levestandarden, nedbetale gjeld og sikre fortsatt drift av gården. Snakk gjerne med oss om hva som passer best for deg. A20160T4M Kontakt oss på 03100, se gjensidige.no eller kom innom vårt kontor. 10 K APITTEL 4

13 endring av framgangsmåte ved utnevnelse av æresmedlemskap ble ikke vedtatt. De fem faste utvalgene fikk følgende betegnelser: Organisasjonsutvalg. Mat- og miljøutvalg. Kvinnepolitisk utvalg. Kultur- og bygdepolitisk og Internasjonalt utvalg. Arbeidsutvalget i NBKs styre skal utgjøre styret i Bygdekvinnenes Hjelpefond og formålsparagrafen utvides til å gjelde andre vanskeligheter i tillegg til økonomiske. Valg: Kathrine Kleveland, Vestfold, ble valgt til ny leder. Ny nestleder ble Siss Ågedal, Vest-Agder. Nye styremedlemmer ble: Siri Bruem, Nord-Trøndelag, Kirsten Inga Kamrud, Oppland, Jorunn Karine Olsen, Troms og Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal. Målfrid Hjeltnes, Hordaland, ble gjenvalgt som styremedlem. Som nye vararepresentanter til styret ble følgende valgt: 1. Margunn Nedrebø, Rogaland. 2. Heidi Skagnæs, Buskerud. 3. Marthe Lindseth, Akershus. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og Tove Ødeskaug. Årsmøteforedrag: Årsmøteforedraget ble holdt av Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. En god del av arbeidet i departementet går ut på å skape entreprenørskap og ny næringsutvikling i landbruket. Her har departementet og bygdekvinnelaget et bredt samarbeidsgrunnlag på bygdekvinnelagets tradisjonelle arbeidsområde, sa ministeren i sin innledning. Den verdensomspennende mat- og klimakrisa gjør at koblingen mellom mat og samfunnsspørsmål vil bli mer aktuell enn noen gang, sa han. Han sa videre at det blir viktig å skape bevissthet og stolthet om hva norsk matkultur er, synliggjøre norske produkter og koble mat og reiseliv. I regjeringens handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner er svangerskaps- og fødselspenger, kompetanse, kapital, nettverk og holdninger viktige punkter, sa statsråden og konkluderte med at vi trenger bygdekvinnelaget for å få fram entreprenørskapet. Temadebatt miljø og klima: Astrid Bjerke, miljørådgiver i Grønn hverdag og Svein Guldal, styremedlem i Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag, innledet til debatt på dette området. Førstnevnte tok utgangspunkt i at Norge har gått fra materiell fattigdom til materiell rikdom i løpet av 100 år. Vi har kommet til et punkt der materiell rikdom skaper flere problemer enn det løser. Vi må tenke langsiktig og overskride politisk strid, sa hun. Svein Guldal snakket om grunnleggende og viktig ting som skjer nå, og han tok utgangpunkt i CO2 utslipp, ozonlaget og issmelting. Matkrise - mangel på matlager, kasting av mat, alt som er avfall må bli en ressurs, sa Guldal. Videre fortalte han om utfordringer i tilknytning til befolkningssituasjonen, flukten fra landbygda og ferkvannssituasjonen i verden. Styret Det er i 2008 gjennomført 9 styremøter og 8 AU møter. Styret har behandlet 45 saker og AU 14 saker i tillegg til personalsaker og B- saker. Utvalg De fem faste utvalgene; landbrukspolitisk, kvinnepolitisk, internasjonalt, miljø og profilering, har i snitt hatt to møter i løpet av arbeidsåret. Utcvalgene er verdfulle for styret som idéforum, medspillere i saksutredninger og som arbeidsgrupper for spesielle tiltak. På årsmøtet i juni skiftet tre av utvalgene navn til henholdsvis, kultur- og bygdepolitisk utvalg, mat- og miljøutvalg og organisasjonsutvalg. Videre er det dette året utarbeidet nye retningslinjer for utvalgene. Internasjonalt utvalg har hatt flere møte i løpet av året på grunn av arbeidet med prosjektene i Senegal. Ellers har både kvinnepolitisk og landbrukspolitisk utvalg hatt noen telefonmøter i forbindelse med ulike høringssaker som har kommet fra Regjeringen og departementene. Organisasjonsutvikling Et år med stor aktivitet 2008 har på mange måter vært et godt år for Bygde - kvinnelaget. NBK har initiert og gjennomført mange viktige tiltak for medlemmene, organisasjonen, kvinner og for bygdene. Det er iverksatt mange tiltak for at NBK skal komme på offensiven i forhold til synlighet, organisasjon og økonomi. De fleste tiltakene er i tråd med årsmøtevedtaket for kommende årsmøteperiode og regnet som svært viktige for organisasjonen. Ny overordnet strategi Bygdekvinnelagets langtidsstrategi,vedtatt på årsmøtet i 2001, avrundes i Årsmøtet i Skien vedtok derfor at arbeidet med ny langtidsstrategi skulle starte opp i Forslag til ny strategiplan skal legges frem for årsmøtet i Balestrand i juni Etter nøye vurderinger valgte NBKs styre å gi oppdraget med å lede strategiprosessen K APITTEL 4 11

14 til Appareo i Steinkjer og prosjektleder Bjørg Bruset. Arbeidsprosess som ble valgt inkluderer at alle ledd i organisasjonen og arbeidet skal gjennomføres i perioden fra oktober 2008 til juni Medlemsutvikling Etter flere år med medlemsnedgang kan det se ut til at Bygdekvinnelagets medlemstall er i ferd med å stabilisere seg. Dersom denne utviklingen fortsetter viser det at aktiv rekruttering, satsing på medlemspleie og vervekampanjer gir resultater. Når en analyserer medlemsutviklingen ser en at den gledelige medlemsøkningen skyldes et aktivt vervearbeid fra hele organisasjonen. Dette er vervetiltak som ble satt i verk allerede høsten 2007 og som fungerte gjennom hele Pr hadde Bygdekvinnelaget registrerte medlemmer og betalende medlemmer. NBK hadde 120 flere betalende medlemmer i 2008 enn i I samme periode hadde NBK en nedgang på 499 registrerte medlemmer. Bygdekvinnelaget produserer samfunnsdugnad tilsvarende 40 millioner kroner hvert år. NBK har 18 fylkeslag som omfatter 490 lokale lag i hele landet. Alle spør en, var tittelen på den store verveaksjonen som ble gjennomført i Eget vervemateriell ble lagt med Bygdekvinner nr 1/08 slik at alle medlemmene ble likt informert. Aksjonen gikk fra 15.februar til 1.juni. Størst prosentvise økning hadde Farstad Bygdekvinnelag med 42 prosent. Beste lag med flest antall vervede hadde Ulvik Bygdekvinnelag med 25 nye medlemmer. Beste verver var Gerd Heddeland fra Øyslebø Bygdekvinnelag med 12 nye medlemmer. Totalt fikk Norges Bygdekvinnelag 971 nye medlemmer, som er en økning på 130 fra året før, en økning på 15,5 prosent. Informasjonsarbeidet NBKs store statsing 2008 var styrking av informasjonsarbeidet og arbeidet med synlighet. Det ble brukt mye penger, tid og krefter på løfte Bygdekvinenlagets ulike informasjonskanaler. Bygdekvinner Medlemsbladet Bygdekvinner er fortsatt NBKs viktigste kanal til å nå alle medlemmer. I 2008 avviklet en samarbeidet med Flair Buisness og satset på videreutvikling av eget blad og fikk ny design. I 2008 ble det gitt ut 5 Bygdekvinner. Bygdekvinnelagets hjemmeside Antall saker publisert i 2008 ble tredoblet i forhold til foregående år. Sidene har gjennomgått to større oppgraderinger og sidene fikk ny design med toppbanner som skifter fire ganger i året. Det er investert i rullenyheter og i en overvåkingstjeneste fra Meltwater som fanger opp nyheter fra hele landet som legges ut. Flere nyheter på 12 hjemmesiden er avgjørende for økt besøk, og besøkstallene for 2008 har vært svært gode. Våre kampanjer TrivselsBygda og Ganefart har egne hjemmesider med godt besøk. Disse kampanje kampanjene synliggjør vår organisasjon overfor nye målgrupper.det er lagt om til et sikrere publiseringsverktøy for hjemmesidene noe som forenkler innlegging av saker for lokal,- og fylkeslagene. Ved utgangen av 2008 hadde ca 145 lokallag egen hjemmeside. Samlet besøk i 2008 var..unike bruker Antall besøk I media 2008 var mediemessig et godt år for Bygdekvinnelaget med mange oppslag, hovedsakelig aviser og radio. Ganefart ga spesielt mye medieoppmerksomhet over hele landet, med både lokale og nasjonale oppslag. Det er gledelig at flere i Bygdekvinnelaget har deltatt aktivt i debattspaltene dette året, fra Aftenposten til lokalaviser. Kurs styrking av organisasjonen Det er gjennomført mange ulike typer samlinger i Nytt av året er telefonkurs i hjemmesideredigering. Det er gjennomført to fylkesstudieledersamlinger, et internasjonalt seminar, en fylkesledersamling, en strategisamling for styre, sekretariat og fylkene, en Ganefartsamling samt telefonkurs og eksterne kurs for å styrke bruken av Bygdekvinnelagets hjemmsesider. Kurset for fylkesstudielederne hadde som mål å motivere deltakerne til å inspirere og legge til rette for studieaktivitet i lokallagene og i fylkestyret. Dessuten var målet å styrke studieledernes kompetanse til å arbeide videre bl.a. med temaer innen internasjonalt arbeid med utgangspunkt i studieheftet Kvinneroller i Nord-/Sør-perspektivet. Kurset var delfinansiert av Norad med kr Nye inntekter Styret og sekretariatet har brukt mye tid på å skaffe til veie nye inntekstmuligheter. Det er bl.a. utarbeidet en brosjyre for testamentariske gaver. Butikken med egne varer er utvidet med noen produkter og salget i 2008 var større enn Det ble gjennomført et prøveprosjekt med eksternt annonsesalg til Bygdekvinner. Det ble gjennomført en test på innsamlingsmarkedet ved innstikk av bladgiro i Bygdekvinner nr.5. Nye inntektsbein er avgjørende for Bygdekvinnelaget økonomiske framtid og handlefrihet. Internasjonalt Internasjonalt engasjement har alltid vært en viktig del av arbeidet i Norges Bygdekvinnelag. Temaet blir tatt opp på kurs og møter, i skriv til lokal - lagene, på hjemmesidene og i medlemsbladet Bygdekvinner. K APITTEL 4

15 Naturens søte mirakel Honning er et rent naturprodukt helt uten tilsetninger, og inneholder vitaminer, mineraler, aminosyrer og antioksidanter. I matlaging kan honning erstatte hvitt sukker i de aller fleste tilfeller. Her er noen tips til bruk: Smoothie Honning gir ekstra sødme. Ost Honning er en eksklusiv følgesvenn til oster som Chevrè, Camembert, Brie og muggoster. Yoghurt Gjør som grekerne og spis yoghurt med flytende honning. Topp gjerne med nøtter eller korn. Glasering Kjøtt blir ekstra godt hvis det på slutten av steketida pensles med honning og vendes rundt til det er glasert. Is, frukt og bær Prøv ferske bær med vaniljeis, toppet med flytende honning. Nydelig! Dressing, saus og marinade Særlig lime og balsamico er ypperlige smakskombinasjoner til honning. Drikke Vann med honning og sitron er rensende og oppkvikkende og en god sportsdrikk. Te søtet med honning er en klassiker, men prøv honning også i ulike kaffevarianter. Bakst Honning gir saftig og god struktur i brød og kaker. Spennende oppskrifter på K APITTEL 4 13

16 15. oktober - Den internasjonale Bygdekvinnedagen Tema for Den internasjonale Bygdekvinnedagen i 2008 var Klimaendringer kvinner bidrar til endringer. Det ble skrevet om dagen i Bygdekvinner nr. 4/08 og lokal - lagene fikk brev og ble oppfordret til å markere dagen lokalt. 16. oktober - Den internasjonale Matvaredagen Det ble skrevet om dagen i Bygdekvinner nr. 4/08 og oppfordret til å markere dagen lokalt gjerne som en felles markering av Den internasjonale Bygdekvinnedagen. Ingrid Grene Henriksen sammen med to representanter fra kvinneorganisasjonen i Senegal. Prosjektleder Amsatou Thiaw Cissé til venstre og styreleder Aminata Diémé til høyre. Prosjekter i Senegal Bygdekvinnelagets to prosjekter i Senegal ble avsluttet Formell avslutning ble foretatt i november i forbindelse med oppfølging av prosjektene. Anne Mugaas fra Norges Vel og Ingrid Grene Henriksen fra Norges Bygdekvinnelag gjennomførte oppfølging og avslutning av prosjektene. Det ene prosjektet startet i 2000 og har bl.a. hatt fokus på mikrokreditt og entreprenørskap for kvinner. Dette prosjektet har vært finansiert med støtte fra Norad og medlemmene i Norges Bygdekvinnelag. Det andre prosjektet Kvinners bidrag til fredsprosessen i Ziguinchor - startet i 2006 og ble finansiert av midler etter TV-aksjonen Drømmefanger i Prosjektet har vært lokalisert i Sør-Senegal som et bidrag i fredsprosessen etter mer enn 20 års borgerkrig. Evaluering av prosjektene vil foreligge første halvdel av Internasjonalt seminar Fellesdagen på seminaret ble også i 2008 arrangert i samarbeid med Norges Kvinne- og familieforbund (K&F). Bygdekvinnelaget arrangerte en intern kveld for medlemmer med tema Internasjonalt arbeid i NBK i fortid, nåtid og framtid og erfaringsutveksling og tanker om hva som kan gjøres framover sentralt, lokalt og i fylka. På fellesdagen sammen med K&F var temaet Kulturmangfold med foredrag av Guri Charlotte Wiggen og besøk på Interkulturelt museum. 8. mars Den internasjonale Kvinnedagen Det ble skrevet om Den internasjonale Kvinnedagen i Bygdekvinner nr. 1/08 under tittelen Stå sammen om helse. Lokallagene ble oppfordret til å gå sammen med andre kvinneorganisasjoner og samarbeidspartnere og sette fokus på kvinnehelse. Mange lokale bygdekvinnelag har tradisjon for å markere dagen med bl.a. foredrag og utstillinger. I Bygdekvinner nr. 2/08 var det omtale av noen av tiltakene. 14 Eva Kristin Dale Wessman fra Bergen fikk NBKs Kvinnestipend. Bygdekvinnelagets kvinnestipend 2008 Formålet med stipendet er å øke interessen for bygdenes fremtid i et samfunnsmessig og globalt perspektiv og øke kunnskapen om og forståelsen for de grunnleggende verdier og kvaliteter bygdene står for. Eva Kristin Dale Wessman fra Bergen fikk NBKs Kvinnestipend i Hun søkte midler for å foreta en kulturvitenskaplig undersøkelse om integrering i ei bygd på Sørlandet. Målet var å bidra til en bedre forståelse av hvilke forestillinger mennesker har om tilhørlighet og annerledeshet/fremmedhet, samt gi en skildring av ei bygd som har positive erfaringer av integrering og som vil rekruttere flere til å bosette seg der. Bygdekvinnelagets I-farta-pris 2008 Bygdekvinnelagets Ifarta-pris skal tildeles en person eller organisasjon som har vært med på å skape optimisme i bygdemiljøet og utført noe positivt av betydning for bygdefolket. Medlemskap i Norges Bygdekvinnelag er ingen forutsetning. Prisvinner Ellen Nordstoga fra Vinje i Telemark K APITTEL 4

17 Landkreditt Bank AS startet opp 2. september e 2002 og er en landsdekkende ende selvbetjeningsbank. Det er nettsiden og nettbanken som er vår filial, og det er derfor viktig at disse er så brukervennlige at det er enkelt å være selvbetjent. I tillegg når du våre salgs- og rådgivningsmiljøer via e-post og telefon. Landkreditt Bank tilbyr gode og enkle standardprodukter rodukter innen betalingsformidling, sparing og finansiering. Siden opp- starten har banken vunnet mange kåringer for de gode betingelsene kundene ne får bl.a. har det blitt mange medaljer i Dine Pengers BankNM. Driftskreditten til landbruket er også flere år på rad kåret til landets beste. Les mer på ank.no K APITTEL 4 15

18

19 Ellen Nordstoga fra Vinje i Telemark fikk prisen fordi styret mente hun er en ekte kulturbærer som gjennom omfattande frivillig arbeid i mange år har formidlet kultur og tradisjoner gjennom mat, musikk og dialektar. På ulike arenaer har hun ivaretatt og videreformidlet viktige deler av kulturarven, spesielt til barn og unge. Voksne i lokalmiljøet og "vegfarende" kan oppleve formidling av kultur, mat og miljø på en svært positiv måte med varierte tilbud på kultursenteret Mjonøy. Bygdekvinnenes Hjelpefond Fondet ble stiftet i 1931 under namnet Kvinnenes Nybrotsfond. og prinsesse Astrid fru Ferner var verge for fondet. Fondet har som formål å hjelpe jordbrukere og/eller medlemmer av Norges Bygdekvinnelag, som på grunn av sykdom, personlege kriser, uhell eller ulykker har fått økonomiske og eller andre vanskeligheter. Pengene til fondet blir samlet inn av lokallaga i NBK. Styret for fondet har hatt fire møter (derav ett telefonmøte) i 2008 og behandlet 8 saker. Det var 5 søknader om tilskudd, og 4 av disse fikk midler fra fondet. I alt Profileringskort, laget i ble det bevilget kr ,-. Det var støtte i forbindelse med tap av husdyr, ved samlivsbrudd og i forbindelse med barns dødsfall. På NBK s årsmøte i 2008 ble det vedtatt en liten om - formulering av formålsparagrafen, og at arbeidsutvalget i NBK skal utgjøre styret i fondet. Videre har hjelpefondsstyret i meldingsåret vedtatt å opprette en juridisk førstehjelps tjeneste for medlemmer av NBK. Ordningen innebærer at det gis noe gratis juridisk bistand, når det oppstår økonomiske eller personlige vanskeligheter. Samarbeid med Gjensidige NOR Norges Bygdekvinnelag har siden 1991 hatt samarbeidsavtale med forsikringsselskapet Gjensidige. Sam - arbeidet skal gi Bygdekvinnelaget bedre mulighet til å nå de mål som vi har som interesseorganisasjon for kvinner generelt og for bygdemiljøet spesielt. Gjensidige får mulighet til å profilere sine forsikrings-, spare- og finanstenester for medlemmene i Norges Bygde kvinne - lag. Avtalen har både en praktisk og økonomisk del. Avtalen forutsetter zat det er kontakt og samarbeid mellom Gjensidiges regionkontor og våre fylkes- og lokallag. Gjensidige har utviklet Trygg Familie for Bygdekvinnelaget. Trygg Familie er et kurs som kan gjennomføres i både fylke- og lokallagets regi. Trygg Familie går over to kurskvelder og har som mål å hjelpe deltakerne med å kvalitetssikre hjemmet og forebygge barneulykker, brann og andre ulykker. Samarbeid med Landkreditt Bank Norges Bygdekvinnelag inngikk i 2008 en spennende samarbeidsavtale med Landkreditt Bank. Samarbeidet skal gi Bygdekvinnelaget bedre mulighet til å nå de mål som en har som interesseorganisasjon for kvinner generelt og for bygdemiljøet spesielt. Landkreditt Bank får mulighet til å profilere bankens spare- og finanstjenester for medlemmene i Norges Bygdekvinnelag K APITTEL 4 17

20 Hovedkontoret 2008 har vært et spennende og utfordrende år for sekretariatet. I løpet av året er det gjennomført mange viktige ut viklings - oppgaver for organisasjonen. Det er be handlet flere viktige kvinnepolitiske saker og gjennomført mange rene driftsoppgaver. I omfang har de mest omfattende oppgavene vært daglig pleie av medlemsregisteret, Generalsekretær Annie Bjørnarheim. medlemsservice, sekretariatsfunksjon for styre og utvalg, kontakt med samarbeidsparter, samfunnskontakt, videreutvikling av bygdekvinner.no og Bygdekvinner, planlegging og gjennom - føring av NBKs årsmøte i Skien, Ganefart, Trivsels - Bygda og arbeidet med prosjektet i Senegal. I tillegg til de faste oppgavene har en tatt fatt i arbeidet med NBKs satsingsoppgaver i årsmøteperioden. Dette dreier seg om NBKs strategiprosess, videreutvikling av NBKs informasjonskanaler, arbeidet med å finne nye finansieringskilder og synliggjøring av NBKs arbeid. Hovedkontoret har hatt 3.8 ansatte gjennom hele Denne bemanningen dekker de primære oppgavene for Bygdekvinnelaget. Spesialiserte tjenester som regnskapsføring, sentralbord, post og It-drift kjøpes fra Bondelagets servicekontor. I 2008 har en i tillegg knyttet til seg arbeidskraft til gjennomføring av prosjekt som De andre ansatte i sekretariatet i NBK er fra venstre: Marie Aaslie (administrasjonskonsulent), Ingrid Grene Henriksen (organisasjonskonsulent) og Ellen Klynderud (seniorkonsulent). Ganefart, TrivselsBygda og til prosjektledelse av våre internasjonale prosjekter. I 2008 har en i tillegg kjøpt konsulenttjenester til for eksempel videreutvikling av hjemmesidene. Kontoret ligger i Landbrukets Hus med besøks adresse Schweigaardsgate 34F. Postadressen er Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo. E-postadresen er Hjemmesidene har adresse Høsten 2007 og våren 2008 fikk Bygdekvinnelagets lokaler store vannskader. Skadene er utbedret og kontoret er malt. Kontoret fikk med dette en nødvendig modernisering. Lokalene fremstår nå som mer moderne enn før vannskadene oppstod. 18 K APITTEL 4

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass.

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Bygdekvinnelaget en moderne møteplass Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Det gode arbeidet ute i lagene skal bli mer synlig. Vi skal styrke fellesskapet, øke innflytelsen

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Tilstede: Forfall: Sted: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ola Venås, Sondre Klaseie, Ragnhild Duserud, Mathilde Dæhlin, Steffen Haugen, Martin Johnsbråten

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Mandag 24. februar, kl 09:30 til 20:00 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Innspill til melding om jordbrukspolitikken

Innspill til melding om jordbrukspolitikken Landbruks- og matdepartementet 1.februar 2016 Innspill til melding om jordbrukspolitikken Norges Bygdekvinnelag viser til Landbruks- og matdepartementet sin invitasjon til å komme med innspill til Regjeringens

Detaljer

Bygdekvinnelaget en moderne møteplass 1

Bygdekvinnelaget en moderne møteplass 1 Til Bygdekvinnelagets lokallagsledere Kopi Fylkesledere Norges Bygdekvinnelags styre Medlemmer i faste utvalg Fylkeskontor Oslo, 18.august 2010 Lokallagssending august 2010 I dette brevet vil dere finne

Detaljer

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 1 Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Til: Fra: Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Hele landet Bygdekvinnelaget

Detaljer

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: Hvervagutua, Ottestad Dato og tid: kl 10:00 fredag 10. januar og lørdag 11. januar 2014 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Lyst på Bygda. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai Hva er navnet på prosjektet?

Lyst på Bygda. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai Hva er navnet på prosjektet? Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? Lyst på Bygda 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt x c) Videreføring av eksisterende

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

IKKE TILSTEDE: Marna Ramsøy (leder). Grethe Brundtland og Ingrid Bermingrud Terum (1.vara) deltok kun 17. oktober.

IKKE TILSTEDE: Marna Ramsøy (leder). Grethe Brundtland og Ingrid Bermingrud Terum (1.vara) deltok kun 17. oktober. PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORGES BYGDEKVINNELAG TID: 16. oktober 14.00-18.00 og 17. oktober 09.00-15.30 2014 STED: Norges Bygdekvinnelag TIL: Marna Ramsøy (leder) Ellen Krageberg (fungerende leder og nestleder),

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s.

1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) 3. NBUs langsiktige strategi (s. NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf (s.1) Det overordnede styringsdokumentet for NBU. 2. NBUs Ideologiske plattform (s.2) En utdyping av NBUs verdigrunnlag og mål som organisasjon. Skal behandles hvert

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo NFU en organisasjon deltaker En studiering Utgitt av Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 39 60 50 Fax: 22 39 60 60 www.nfunorge.org post@nfunorge.org Revidert

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket investeringsvirkemidlene i landbruket Samling for regionstyrerepresentanter i Innovasjon Norge Siri Lothe, Regjeringens plattform Regjeringen vil; føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017

Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Protokoll for det 1. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Sted: Hos Martha i Askim, Trøgstadveien 488, 1814 Askim Dato og tid: Fredag 27. mai kl 10 og lørdag 28. mai fra 10 til 15 Møteleder: Referent: Tilstede:

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Innhald Framsidebilete: Prosjektgruppa for TrivselsBygda i 2009.

Innhald Framsidebilete: Prosjektgruppa for TrivselsBygda i 2009. Innhald Frå leiaren - Bygdekvinnelaget en moderne møteplass... 3 Kapittel I Historikk og fakta... 4 Kort historikk og fakta... 4 Formålsparagrafen... 4 Kapittel II Organisasjonen NBK, representantar og

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010 ledermøte Telemark Brita Skallerud 2.nestleder i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Næringspolitikk (1) Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Behandling i styret: Saken om hotell på vårkurs og endring av medlemskap (som egen sak) går ut. Erik meldte inn en sak om Landkredit bank og GSU

Behandling i styret: Saken om hotell på vårkurs og endring av medlemskap (som egen sak) går ut. Erik meldte inn en sak om Landkredit bank og GSU Referat for det 2. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Stad: Oslo, NBU-kontoret Dato og tid: 7. 8. Juni, 2013 Tilstede: Erik Krogrud, Hanne H. Bjørkli, Gunn Jorunn Sørum, Eli Anne Nyerød, Annette Raakil, Kari

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen:

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i vår nye strategi mot 2020 og de fire strategiske grepene vi har valgt for å styrke organisasjonen: Arbeidsplan for Norges Bygdekvinnelag 2015-2016 Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon i vekst. Vi har mange aktive og sterke lokallag i hele landet. Vi er inspirator og pådriver for gode kvinneliv og

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

NBUs PLANVERK

NBUs PLANVERK NBUs PLANVERK 2017-2022 NBUs PLANVERK 1. NBUs formålsparagraf Det overordnede styringsdokumentet for Norges Bygdeungdomslag. 2. NBUs Ideologiske plattform Utdypning av NBUs verdigrunnlag. Skal behandles

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i NBU 2015/2016

Protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i NBU 2015/2016 Protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i NBU 2015/2016 Sted: Frilynt, Verdensteateret, Kongensgate 1B, Sandefjord Dato og tid: Fredag 16. oktober kl 10 til 18 Møteleder: Gunn Jorunn Sørum Referent: Signe

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

Protokoll for det 1. sentralstyremøte i NBU 2017/2018

Protokoll for det 1. sentralstyremøte i NBU 2017/2018 Protokoll for det 1. sentralstyremøte i NBU 2017/2018 Sted: Lynga hyttegrend, Gran Dato og tid: 9. juni 2017, kl. 10.00 Tilstede: Tora Voll Dombu (leder), Sofie Krog (organisatorisk nestleder), Bjerkan

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr

Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr Trønderhelsa Nyhetsbrev fra trøndelagskontoret nr. 4 2016 GRATULERER! Tidenes resultat i Trøndelag under årets aksjon Nord-Trøndelag over 300 000,- Sør-Trøndelag over 500 000,- Fylkesårsmøtet 2017: 21.-22.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Stad: Oslo, NBU-kontoret Dato og tid: 4. 5. mai, 2013 Til stede: Sak 01/13-14 Sak 02/ 13-14 Erik Krogrud, Hanne Haldogard Bjørkli, Gunn Jorun Sørum,

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO GOD MAT trenger ikke GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO Vi har ingen genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr i Norge i dag. Du er med å avgjøre om vi får det i framtida! HVA ER GMO? GMO er en

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi

ÅRSMELDING Husflidskonsulenten i Finnmark. Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi ÅRSMELDING 2016 Husflidskonsulenten i Finnmark Sistiveaskut vesker av reinskinn. Bilde Mona Kemi 2 Innhold side 2 Organisasonskart, fylket side 3 Lokale husflidslag og husflidskonsulenten side 4 sk plan

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Protokoll for det 3. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017

Protokoll for det 3. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Protokoll for det 3. sentralstyremøtet i NBU 2016/2017 Sted: Lygna, Hadeland Dato og tid: 21. august 2016 Tilstede: Forfall: Møteleder: Referent: Sak 01.01 Tora Voll Dombu (leder), Krog (org.nest), Klev

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Reiseliv som del av løsningen for å skape en bærekraftig utvikling

Reiseliv som del av løsningen for å skape en bærekraftig utvikling Reiseliv som del av løsningen for å skape en bærekraftig utvikling Innlegg under Sustainable Destination Norway 2025 - Summit in Balestrand Arrangert av Vestlandsforsking og Høgskulen I Sogn og Fjordane

Detaljer