Fra juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk!"

Transkript

1 Årsmelding 2008

2 Fra juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Coop satser på lokalprodusert mat Med over 100 års historie som forbrukereid dagligvarekjede i Norge vet vi hva det betyr med lokal tilhørighet. Coops satsing på lokalprodusert mat er derfor helt i tråd med våre tradisjoner. Nå åpner vi butikkene våre for lokale produsenter og vi inviterer deg som Coop-medlem eller kunde inn for å oppleve spesialiteter fra ditt område. Foto: Ove Bergersen / NN / Samfoto Litt nærmere

3 Innhold Leders beretning Kapittel I Historikk og fakta... 4 Kort historikk og fakta... 4 Formålsparagrafen... 4 Kapittel II Organisasjonen NBK, representanter og tillitsvalgte... 5 Årsmøtet... 5 Styret fram til årsmøtet Styret etter årsmøtet Arbeidsutvalget fram til årsmøtet Arbeidsutvalget etter årsmøtet Styret for Bygdekvinnenes Hjelpefond... 5 Sentrale utvalg... 5 Fylkeslag... 6 Lokallag... 6 Kapittel III Æresmedlemmer...8 Medlemmer som har Norges Bygdekvinnelags ærestegn i gull... 8 Norges Bygdekvinnelags ærestegn utdelt i Kapittel IV Aktiviteter i Årsmøtet Aktivitet i styret, arbeidsutvalg og faste utvalg...11 Organisasjonsutvikling...11 Informasjonsarbeidet...12 Kurs- styrking av organisasjonen...12 Internasjonalt arbeid...12 Bygdekvinnelagets kvinnestipend Bygdekvinnelagets i farta pris Bygdekvinnenes Hjelpefond...17 Samarbeid med Gjensidige...17 Samarbeide med Landkreditt Bank...17 Hovedkontoret...18 Kapittel V Saker kampanjer/prosjekter og innspill i Trivselsbygda...19 Mat og miljø...19 Ganefart Potetåret...20 Genteknologi og genmodifiserte organismer...21 Kultur og bygdepolitikk...21 Dyrevelferd...21 Jordvern...21 Jordbrukasoppgjøret...22 Beredskap...22 Lokaldemokrati-stemmerett...22 Forsidebilde: Fra utdelingen av prisen til vinnerne av Ganefartkonkurransen Fra venstre: Statssekretær Ola T. Heggem, prisvinnerne Inger Berg og Lene Berg og leder i Norges Bygdekvinnelag Kathrine Kleveland 1

4 Statsbudsjettet...22 Kvinnepolitikk-velferdspolitikk...22 Likestillingsloven...22 Likelønn...23 Folketrygd- alderspensjon...23 Fødselsomsorg...23 Uttalelser, brev og pressemeldinger i Kapittel VI Fylkesoversikt...25 Østfold...25 Akershus...26 Hedmark...26 Oppland...27 Buskerud...28 Vestfold...28 Telemark...29 Aust-Agder...30 Vest-Agder...30 Rogaland...31 Hordaland...31 Sogn og Fjordane...32 Møre og romsdal...32 Sør-Trøndelag...33 Nord-Trøndelag...34 Nordland...34 Troms...35 Finnmark...35 Kapittel VII Lokallaga...36 Møter...36 Arrangement/møter/foredrag...36 Utstillinger/messer/bygdedager og lignende...36 Medieoppslag...36 Studieringer og kurs...36 Pengegaver...36 Andre tiltak...36 Kapittel VIII Samarbeidsaktører...37 Organisasjoner NBK har formell tilknytning til og/eller samarbeider med...37 Norges Bondelag...37 Norges Bygdeungdomslag...37 Bygdefolkets Studieforbund...37 Kvinners Frivillige Beredskap...38 Grønn Hverdag...38 Associated Country Women of the World (ACWW)...39 Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS)...39 Norske 4H...39 Folk og Forsvar...39 Fair Trade Norge...39 Samarbeidsgruppa for kvinner i landruket...40 Landbrukets HMS-tjeneste...40 Jenter i Skogbruket...40 Norsk Landbrukssamvirke...40 Utviklingsfondet...40 Kvinneutvalget i Nei til EU...40 Kapittel IX Regnskap...42 Kapittel X Norges Bygdekvinnelags fylkeskontorer

5 Leders beretning Bygdekvinnelaget har et aktivt år bak seg, og gleder seg over stor aktivitet både lokalt, i fylkene og nasjonalt. Organisasjoner som Bygde kvinnelaget har en viktig funksjon i lokalmiljøet, som initiativtagere til gode sosiale møteplasser, og som formidlere av kultur og tradisjon. Bygdekvinner har sørget for trivsel, stolthet, glede og litt galskap. Bygde kvinne lagsmedlemmer har ut i fra utregninger fra Frivillighet Norge utført dugnadsinnsats tilsvarende 30 millioner kroner. Kampanjen TrivselsBygda er et samarbeid mellom 4H Norge, Bygdeungdomslaget og Bygdekvinnelaget. 96,7% av kvinnene som vurderer å flytte til bygda sier at sosiale møteplasser er viktig nær framtidig boplass. Uten godt miljø og trivsel, heller ingen investering og utvikling i bygdene. TrivselsBygda setter fokus på hva som bidrar til bolyst, utvikling og trivsel i gode lokalsamfunn! Eva Kristin Dale Wessmann fikk Bygdekvinnelagets Kvinnestipend Hun skal gjennomføre en kulturvitenskapelig undersøkelse om integrering i ei bygd på Sørlandet der det på folkemunne het at de var flinke til å integrere. Gjennom kampanjen Ganefart 2008 har Bygde - kvinne laget nok en gang satt mat, matkvalitet og gode spisesteder langs veien på dagsorden. Vårt mål er at begrepet Ganefart skal bety gode norske råvarer servert i gode omgivelser langs veien. Godt besøkte spisesteder er dessuten viktig distriktspolitikk som gir trygge arbeidsplasser, stolthet, identitet, og økt reiseliv. FNs Potetåret ble markert på ulike måter av Norges Bygdekvinnelag bl.a. lokalt, i bladet Bygdekvinner og med mange hjemmesideoppslag. Mange lokallag arrangerte stor og variert aktivitet rundt temaet poteten. Det er i 2008 gitt viktige innspill til aktuelle politiske saker, bl.a. ny alderspensjon i folketrygd, flere leserinnlegg om bl.a. Ganefart, infrastruktur, odelsloven og om mat. Bygdekvinnelaget valgte i 2008 å investere i økt synlighet fordi medieoppmerksomhet om våre saker er avgjørende for å nå våre mål. Den største investeringen er gjort med hjemmesidene. Flere nyheter her er avgjørende for besøket, og besøkstallene for 2008 har vært svært gode. Bygdekvinnelaget har vært mye i media, spesielt i forbindelse med Ganefart der mange deltok, blant annet på radio, både lokalt og riksdekkende media. Produksjonen av bladet Bygdekvinner ble lagt tilbake til sekretariatet. Ny design har vært med på å gi bladet et løft som medlemmene har satt pris på. Årsmøtet vedtok å sette i gang en strategiprosess, et konkret arbeid for å styrke egen organisasjon. Strategi - prosessen startet på en felles samling for fylkesledere og styret i oktober. To internasjonale prosjekter i Senegal ble sluttført dette året. Prosjektet i Nord-Senegal som var støttet av NORAD, har først og fremst gjort kvinnebedrifter mulig ved hjelp av rullerende fond, såkalt mikrokreditt. Prosjektet i Sør-Senegal var en del av FOKUS sin TVaksjon Drømmefanger fra Et treårig prosjekt er nå over og et resultat av arbeidet er at 11 kvinner stilte til lokalvalg i år. De medlemmene fra Bygdekvinnelaget som gjennom årene vært med på medlemsreiser til Senegal har fått oppleve søstersolidaritet og fått økt sin kulturelle for - ståelse. Når det gjelder internasjonalt engasjement er Norges Bygdekvinnelag også representert i ACWW og FN komiteen. Medlemstallet, betalende medlemmer, viser en liten økning etter mange år med jevn medlemsnedgang. Det ble gjennomført en vellykket vervekampanje som viser at 2008 er det beste verveåret på lenge. Takk til flinke ververe, og velkommen til mange nye medlemmer! I løpet av første halvår ble det klart at Bygde - kvinnelage hadde behov for en større økonomisk snu - operasjon for å skape en sunn økonomi. I 2008 har Bygdekvinnelaget hatt fokus på nye inntektsgivende aktiviteter. Norges Bygdekvinnelag har sammenlignet med mange andre organisasjoner et svært lite sekretariat. Det har vært stabil drift og full bemanning på 3,6 stillinger + noe kjøpte tjenester gjennom hele perioden. Takk til enkeltmedlemmer i lokal- og fylkeslag rundt i landet for innsats og engasjement for Bygdekvinnelaget og for levende bygdesamfunn! Styret takker organisasjoner, enkeltpersoner og sentrale myndigheter for godt samarbeid, og ser fram til videre samarbeid for felles saker! Bygdekvinnelaget ser optimistisk på framtiden. Styret for Norges Bygdekvinnelag er stolt av å jobbe for en samfunnsutvikling tuftet på langsiktig tenkning i et bærekraftig perpektiv. Samtidig skal vi være inspiratorer, pådrivere og samfunnsaktører for kvinneliv, mat, miljø, nærings-, arbeids og samfunnsliv i dag, og i dagene som kommer! Kathrine Kleveland 3

6 Kapitel I Kort historikk og fakta Norges Bygdekvinnelag (NBK) ble opprettet som selvstendig, ideell og frivillig kvinneorganisasjon 15. november Organisasjonen ble skilt ut fra Norges Bondelag med formål om å få kvinnene mer med i arbeidet for bygdefolket. NBK overtok som sentral overbygging over de 450 lokale bondekvinnelagene som til da var stiftet, det første allerede i 1917, og over fylkeslagene som var i gang i de fleste fylkene. På årsmøtet i 2002 ble det vedtatt navneendring fra Norges Bondekvinnelag til Norges Bygdekvinnelag. Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon bygd på personlig medlemskap. Medlemmene er tilsluttet et lokalt lag. Medlemskontingenten er tredelt, med forskjellige satser i lokal og fylkeslaga, og en lik andel til sentralleddet. Organisasjonen er landsdekkende og har lokallag i alle fylker. Oslo Bygdekvinnelag er tilknyttet Akershus Bygdekvinnelag. Det er et vedtektsfestet samarbeid med Norges Bonde lag og Norges Bygdeungdomslag. Organisa - sjonens hovedkontor ligger i Oslo, og har fire fast an satte (3.6 årsverk). Norges Bygdekvinnelags logo er et kornband, navnet og initialene omsluttet av en oval. NBK er medlem av Verdens Landsbygdkvinneorganisasjon med navnet Associated Country Woman of the World. Formålsparagrafen Norges Bygdekvinnelags formålsparagraf: Lagets formål er å samle alle kvinner som føler til - knytning til primærnæringene og bygdemiljøet. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal arbeide til beste for bygdefolkets økonomiske, sosiale og kulturelle interesser og bygge på nasjonal og kristen grunn. For å nå målet slik formålsparagrafen uttrykker det, vil Norges Bygdekvinnelag ha dette som hovedoppgaver og arbeidsformer: arbeide for kvinnenes sosiale og økonomiske rettigheter styrke kvinnenes muligheter til å ha innvirkning på samfunnet sikre natur og livsgrunnlag for framtidige generasjoner gi barn gode oppvekstvilkår styrke familien utvikle og verne kultur og miljø øke samholdet mellom kvinner nasjonalt og internasjonalt arbeide for å styrke primærnæringene Visjonen for NBK i meldingsåret er: Aktive kvinner for levende bygder. Oppgavene for arbeidsplanperioden er samlet under temaet: Kvinner og verdiskaping som gjenspeiles innenfor områdene: Kultur, mat og miljø. I tillegg er organisasjonsutvikling og kommunikasjon prioriterte områder. 4 Besøksadresse: Schweigaardsgt. 34 F, oppgang 2, 4. etasje Postadresse: Postboks Grønland, 0135 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: K APITTEL I

7 Kapitel II Organisasjonen NBK, representanter og tillitsvalgte Årsmøtet Årsmøtet er det høyeste beslutningsdyktige organet i Norges Bygdekvinnelag. Sammensetningen av årsmøtet er hjemlet i 6 i Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag. Årsmøtets oppgaver er hjemlet i 7. Årsmøtet er satt sammen av styret i NBK og representanter fra fylkesstyrene. Fylkesstyrene er representert ved leder, samt en representant for hver påbegynt 500. medlem. De sistnevnte blir valgt blant fylkesstyremedlemmene. I tillegg er det to valgte representanter fra Norges Bondelag og to valgte representanter fra Norges Bygdeungdomslag. Styret fram til årsmøtet 2008 Leder: Tove Ødeskaug, Vestfold Nestleder: Hanne-Marit Amb, Hedmark Toril Bjørken Skjørholm, Nord-Trøndelag Siss Ågedal, Vest-Agder Målfrid Hjeltnes, Hordaland Gerd Louise Molvig, Østfold Ann Britt Nilsen, Troms Vararepresentanter: 1. vara: Ragnhild Godal Tunheim, Møre og Romsdal 2. vara: Tove B. B. Hoppestad, Telemark 3. vara: Gunhild Haugum, Oppland Norges Bondelags representant: Svein Guldal, Buskerud Vara: Solveig Skogs, ansatt i Norges Bondelag Norges Bygdeungdomslags representant: Ingvild Tillerbakk, Sør-Trøndelag Vara: Lene Sikveland, Rogaland Styret etter årsmøtet 2008 Leder: Kathrine Kleveland, Vestfold Nestleder: Siss Ågedal, Vest-Agder Siri Bruem, Nord-Trøndelag Målfrid Hjeltnes, Hordaland Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal Kirsten Inga Kamrud, Oppland Jorunn Karine Olsen, Troms Vararepresentanter: 1. vara: Margunn Nedrebø, Rogaland 2. vara: Heidi Skagnæs, Buskerud 3. vara: Marthe Lindseth, Akershus Norges Bondelags representant: Svein Guldal, Buskerud Vara: Solveig Skogs, ansatt i Norges Bondelag Norges Bygdeungdomslags representant: Inger Johanne Sveen, Oppland Vara: Kristin Samskott, Telemark Arbeidsutvalget fram til årsmøtet 2008 Leder: Tove Ødeskaug, Vestfold Nestleder: Hanne-Marit Amb, Hedmark Toril Bjørken Skjørholm, Nord-Trøndelag Vararep.: Ann Britt Nilsen, Tromsl Arbeidsutvalget etter årsmøtet 2008 Leder: Kathrine Kleveland, Vestfold Nestleder: Siss Ågedal, Vest-Agder Siri Bruem, Nord-Trøndelag Vararep.: Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal Styret for Bygdekvinnenes Hjelpefond Fram til (juni) årsmøtet 2008: Leder: Anne Karin Bøhn, Buskerud, Turid Horpedal, Sogn og Fjordane og Anne Lise Thomassen, Nord-Trøndelag. Vararep.: Liv Molle - stad, Aust-Agder Etter årsmøtet 2008: Arbeidsutvalget i NBK se over. Sentrale utvalg Det er fem faste utvalg i Norges Bygdekvinnelag.På årsmøtet i juni ble navnet på på tre av utvalgene endret. Kvinnepolitisk utvalg: Leder: Kirsten Inga Kamrud, Oppland, fra august 08. Ann-Britt Nilsen, Troms (Leder til august 08.) K APITTEL 2 5

8 Astrid Skovseth Fossum, Akershus Hanne Strøm, Buskerud, fra august -08 Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal til august- 08. Vararepresentant: Kari Anne Brekke, Sogn og Fjordane, fra august 08 Tonje Aas, Oppland, til august 08 Landbrukspolitisk utvalg til august 08: Leder: Målfrid Hjeltnes, Hordaland Inger Amb, Hedmark Anne B. Kyllingstad, Rogaland Vararepresentant: Mette Rustand, Buskerud Kultur og bygdepolitisk utvalg fra august 08 Leder: Siri Bruem, Nord-Trøndelag Tonje Aas, Oppland, Inger Amb, Hedmark Tove B. B. Hoppestad, Telemark Vararepresentant: Liv Spilde, Hordaland Miljøutvalget - til august 08: Leder: Siss Ågedal, Vest-Agder Sissel Åkre, Aust-Agder Ragnhild Godal Tunheim, Møre og Romsdal Vararepresentant: Solveig Blækkan, Sør-Trøndelag Mat og miljøutvalget - fra august 08 Leder: Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal Torunn Solberg, Vestfold Elisabeth Birkeland, Vest-Agder Sigrid Klefsås, Nord-Trøndelag Vararepresentant: Sissel Åkre, Aust-Agder Internasjonalt utvalg: Leder: Jorunn Olsen, Troms, fra august 08 Gerd Louise Molvig, Østfold (Leder til august 08.) Gunhild Haugum, Oppland Marianne Almlid, Nordland, fra august 08. Signe Iversen, Troms. Til august -08 Vararepresentant: Torhild Kylland, Aust-Agder, fra august 08 Dagny Matland, Rogaland, til august 08. Profileringsutvalg til august 08: Leder: Toril Bjørken Skjørholm, Nord-Trøndelag Kathrine Kleveland, Vestfold Solveig Homstvedt, Østfold Vararepresentant: Jorunn Sande Karlsen, Troms Organisasjonsutvalg fra august -08. Leder: Siss Ågedal, Vest-Agder Heidi Skagnæs, Buskerud Monica Flatabø, Akershus Solveig Homstvedt, Østfold Vararepresentant: Jorunn Sande Karlsen, Troms Ansvarlig for opplæring og studiearbeid, til august 08. Hanne Marit Amb, Hedmark Ansvarlig for opplæring og studiearbeid fra august 08: Leder: Målfrid Hjeltnes, Hordaland Hanne-Marit Amb, Hedmark Turid Kristine Simundseth, Sør-Trøndelag Arnhild Evjen Anthi, Finnmark Fylkeslag NBK har 17 fylkeslag. Lokallag Medlemstallet pr var fordelt på 490 lokallag. I samsvar med vedtektene skal det velges leder og styre i alle lokallag. Styret i Norges Bygdekvinnelag til juni 2008 Leiar Tove Ødeskaug Nestleiar Hanne-Marit Amb Foto: Ådne Aadnesen. Bondebladet Toril Bjørken Skjørholm Gerd Louise Molvig Foto: Ådne Aadnesen. Bondebladet 6 K APITTEL 2

9 Ann Britt Nilsen Målfrid Hjeltnes Siss Ågedal 1. vara - Ragnhild Godal Tunheim Repr. frå Norges Bondelag Svein Guldal Repr. frå Norges Bygdeungdomslag Ingvild Tillerbakk Styret i Norges Bygdekvinnelag fra juni 2008 Repr. frå Norges Bondelag Svein Guldal Kirsten Inga Kamerud Øverst fra venstre: Ingvild Tillerbak NBU, til august 2008, Solveig Linge Stakkestad, Målfrid Hjeltnes, Siri Bruem og Margunn Nedrebø. Nederst fra venstre: Jorunn Olsen Kathrine Kleveland (leder) og Siss Ågedal. Repr. fra Norges Bygdeungdomslag Inger Johanne Sveen, fra august K APITTEL 2 7

10 Kapitel III Æresmedlemmer Medlemmer som har Norges Bygdekvinnelags ærestegn i gull 1980: Astrid Dirdal Hegrestad, Rogaland 1982: Anne Marie Nordland, Nord-Trøndelag Ambjørg Sælthun, Sogn og Fjordane 1986: Anne Vik, Troms 1989: Kari Haugen, Akershus 1990: Hanna-Marie Hillestad, Vestfold 1992: Anne-Lise Mellbye, Hedmark 1996: Turid Jødahl, Akershus 2000: Liv Skogset Værdal, Nord-Trøndelag Dessuten hadde følgende ærestegn i gull: Aagot Raanaas, Østfold Inger Nesse, Akershus Borghild Nordlid, Akershus Bertha Sundby, Akershus Marit Holm, Akershus Olufine Riseng, Hedmark Anne Sandok-Glærum, Hedmark Signe Ilseng, Hedmark Ingeborg Aschim, Oppland Inga Krogh-Hanssen, Buskerud Alfhild Oppen, Buskerud Borghild Naper, Vestfold Guri Aanestad, Rogaland Anna Bjørgum, Hordaland Marta Hægland, Hordaland Signe Brueneck, Hordaland Solveig Øye, Hordaland Ingebjørg L. Ølnes, Sogn og Fjordane Emilie Brevik, Møre og Romsdal Marta Linge, Møre og Romsdal Johanna Lerheim, Møre og Romsdal Oleiv Hustad, Møre og Romsdal Olga Gimse, Sør-Trøndelag Kjellaug Ronglan, Nord-Trøndelag Hjørdis Nordmo, Troms Norges Bygdekvinnelags ærestegn utdelt i 2008 Sølvnål og diplom - æresmedlem i fylkeslaget. Marta Bergjord, Rogaland Bygdekvinnelag Diplom - æresmedlem i lokallaget: Østfold: Johanne Krog, Rødenes Bygdekvinnelag Akershus: Mona Cappelen, Bærum Bygdekvinnelag Kirsten Karlstad, Rælingen Bygdekvinnelag. Hedmark: Marta Holm, Åmot Bygdekvinnelag Tertit Hørstad, Åmot bygdekvinnelag Oppland: Karen Løken, Torpa Bygdekvinnelag Buskerud: Anne Pauline Foss, Vestfossen og Omegn Bygdekvinnelag Rogaland: Eugenia Hove, Lund bygdekvinnelag Sogn og Fjordane: Helga Skjolden, Luster Bygdekvinnelag Liv Drageset, Innvik Bygdekvinnelag Gunvor Hansen, Åfjorddalen Bygdekvinnelag 8 K APITTEL 3

11 Kapitel IV Aktiviteter i 2008 Årsmøte 2008 Telemark Bygdekvinnelag ved leder Tove B. B. Hoppestad var årsmøtevertskap for Norges Bygde - kvinnelag i Årsmøtet ble holdt i Skien juni. 66 stemmeberettigede representanter var til stede. Møteledere var Anna Torhild Blikberg, Hordaland og Arnhild Lindholm, Troms. Uttalelser fra årsmøtet: 1. Jorda til mat - ikke drivstoff!. Årsmøtet ser positivt på at det forskes på alternative drivstoffkilder, men dette må ikke gå på bekostning av matproduksjon der de fattigste blir de som lider mest. 2. Nei til GMO ja til matvareberedskap!. Årsmøtet i Norges bygdekvinnelag ønsker ikke genmodifisert mat. Søkelyset må settes på utnytting av dyrkbar jord til ren matvareproduksjon, både nasjonalt og internasjonalt. 3. Fødsel på sjukehus eller i veggrøfta? NBK vil ha opne fødestover/fødeavdelinger 24 timar i døgnet 7 døgn i veka 365 døgn i året for vi vil lage born heile året. Arbeidsplan: Norges Bygdekvinnelag arbeider etter arbeidsplan som ble vedtatt på årsmøtet i 2006 med hovedtema kvinner og verdiskaping. Årsmøtet vedtok følgende tillegg/revidering av planen: 1. Å videreføre kampanjen TrivselsBygda for 2009 og Miljø og klima skal stå som eget punkt i planen. 3. Et nytt punkt under organisasjonsutvikling: Det arbeides for at NBKs leder frikjøpes fra Innkomne saker: Møteleder la fram en sak fra Aust-Agder Bygde - kvinnelag om endring av tidspunktet for fylkesårsmøtene i Norges Bygdekvinnelag. Saken gjelder en vedtektsendring. Den hadde ikke vært til høring i fylkeslaga og kunne derfor ikke behandles av årsmøtet Saken ble tatt til orientering. Styret i NBK fremmet forslag til vedtektsendringer vedrørende utnevnelse av æresmedlemskap i fylkes- og lokallag, nye betegnelser på de 5 faste utvalgene. Videre forslag til en liten endring av formålsparagrafen og til valgene til Bygdekvinnes Hjelpefond. Forslagene til K APITTEL 4 9

12 gjensidige.no SYKDOM ELLER ULYKKE unge bønder har behov for å sikre liv og helse. En forsikring vil gi deg penger til å kunne opprettholde levestandarden, nedbetale gjeld og sikre fortsatt drift av gården. Snakk gjerne med oss om hva som passer best for deg. A20160T4M Kontakt oss på 03100, se gjensidige.no eller kom innom vårt kontor. 10 K APITTEL 4

13 endring av framgangsmåte ved utnevnelse av æresmedlemskap ble ikke vedtatt. De fem faste utvalgene fikk følgende betegnelser: Organisasjonsutvalg. Mat- og miljøutvalg. Kvinnepolitisk utvalg. Kultur- og bygdepolitisk og Internasjonalt utvalg. Arbeidsutvalget i NBKs styre skal utgjøre styret i Bygdekvinnenes Hjelpefond og formålsparagrafen utvides til å gjelde andre vanskeligheter i tillegg til økonomiske. Valg: Kathrine Kleveland, Vestfold, ble valgt til ny leder. Ny nestleder ble Siss Ågedal, Vest-Agder. Nye styremedlemmer ble: Siri Bruem, Nord-Trøndelag, Kirsten Inga Kamrud, Oppland, Jorunn Karine Olsen, Troms og Solveig Linge Stakkestad, Møre og Romsdal. Målfrid Hjeltnes, Hordaland, ble gjenvalgt som styremedlem. Som nye vararepresentanter til styret ble følgende valgt: 1. Margunn Nedrebø, Rogaland. 2. Heidi Skagnæs, Buskerud. 3. Marthe Lindseth, Akershus. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og Tove Ødeskaug. Årsmøteforedrag: Årsmøteforedraget ble holdt av Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. En god del av arbeidet i departementet går ut på å skape entreprenørskap og ny næringsutvikling i landbruket. Her har departementet og bygdekvinnelaget et bredt samarbeidsgrunnlag på bygdekvinnelagets tradisjonelle arbeidsområde, sa ministeren i sin innledning. Den verdensomspennende mat- og klimakrisa gjør at koblingen mellom mat og samfunnsspørsmål vil bli mer aktuell enn noen gang, sa han. Han sa videre at det blir viktig å skape bevissthet og stolthet om hva norsk matkultur er, synliggjøre norske produkter og koble mat og reiseliv. I regjeringens handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner er svangerskaps- og fødselspenger, kompetanse, kapital, nettverk og holdninger viktige punkter, sa statsråden og konkluderte med at vi trenger bygdekvinnelaget for å få fram entreprenørskapet. Temadebatt miljø og klima: Astrid Bjerke, miljørådgiver i Grønn hverdag og Svein Guldal, styremedlem i Norges Bondelag og Norges Bygdekvinnelag, innledet til debatt på dette området. Førstnevnte tok utgangspunkt i at Norge har gått fra materiell fattigdom til materiell rikdom i løpet av 100 år. Vi har kommet til et punkt der materiell rikdom skaper flere problemer enn det løser. Vi må tenke langsiktig og overskride politisk strid, sa hun. Svein Guldal snakket om grunnleggende og viktig ting som skjer nå, og han tok utgangpunkt i CO2 utslipp, ozonlaget og issmelting. Matkrise - mangel på matlager, kasting av mat, alt som er avfall må bli en ressurs, sa Guldal. Videre fortalte han om utfordringer i tilknytning til befolkningssituasjonen, flukten fra landbygda og ferkvannssituasjonen i verden. Styret Det er i 2008 gjennomført 9 styremøter og 8 AU møter. Styret har behandlet 45 saker og AU 14 saker i tillegg til personalsaker og B- saker. Utvalg De fem faste utvalgene; landbrukspolitisk, kvinnepolitisk, internasjonalt, miljø og profilering, har i snitt hatt to møter i løpet av arbeidsåret. Utcvalgene er verdfulle for styret som idéforum, medspillere i saksutredninger og som arbeidsgrupper for spesielle tiltak. På årsmøtet i juni skiftet tre av utvalgene navn til henholdsvis, kultur- og bygdepolitisk utvalg, mat- og miljøutvalg og organisasjonsutvalg. Videre er det dette året utarbeidet nye retningslinjer for utvalgene. Internasjonalt utvalg har hatt flere møte i løpet av året på grunn av arbeidet med prosjektene i Senegal. Ellers har både kvinnepolitisk og landbrukspolitisk utvalg hatt noen telefonmøter i forbindelse med ulike høringssaker som har kommet fra Regjeringen og departementene. Organisasjonsutvikling Et år med stor aktivitet 2008 har på mange måter vært et godt år for Bygde - kvinnelaget. NBK har initiert og gjennomført mange viktige tiltak for medlemmene, organisasjonen, kvinner og for bygdene. Det er iverksatt mange tiltak for at NBK skal komme på offensiven i forhold til synlighet, organisasjon og økonomi. De fleste tiltakene er i tråd med årsmøtevedtaket for kommende årsmøteperiode og regnet som svært viktige for organisasjonen. Ny overordnet strategi Bygdekvinnelagets langtidsstrategi,vedtatt på årsmøtet i 2001, avrundes i Årsmøtet i Skien vedtok derfor at arbeidet med ny langtidsstrategi skulle starte opp i Forslag til ny strategiplan skal legges frem for årsmøtet i Balestrand i juni Etter nøye vurderinger valgte NBKs styre å gi oppdraget med å lede strategiprosessen K APITTEL 4 11

14 til Appareo i Steinkjer og prosjektleder Bjørg Bruset. Arbeidsprosess som ble valgt inkluderer at alle ledd i organisasjonen og arbeidet skal gjennomføres i perioden fra oktober 2008 til juni Medlemsutvikling Etter flere år med medlemsnedgang kan det se ut til at Bygdekvinnelagets medlemstall er i ferd med å stabilisere seg. Dersom denne utviklingen fortsetter viser det at aktiv rekruttering, satsing på medlemspleie og vervekampanjer gir resultater. Når en analyserer medlemsutviklingen ser en at den gledelige medlemsøkningen skyldes et aktivt vervearbeid fra hele organisasjonen. Dette er vervetiltak som ble satt i verk allerede høsten 2007 og som fungerte gjennom hele Pr hadde Bygdekvinnelaget registrerte medlemmer og betalende medlemmer. NBK hadde 120 flere betalende medlemmer i 2008 enn i I samme periode hadde NBK en nedgang på 499 registrerte medlemmer. Bygdekvinnelaget produserer samfunnsdugnad tilsvarende 40 millioner kroner hvert år. NBK har 18 fylkeslag som omfatter 490 lokale lag i hele landet. Alle spør en, var tittelen på den store verveaksjonen som ble gjennomført i Eget vervemateriell ble lagt med Bygdekvinner nr 1/08 slik at alle medlemmene ble likt informert. Aksjonen gikk fra 15.februar til 1.juni. Størst prosentvise økning hadde Farstad Bygdekvinnelag med 42 prosent. Beste lag med flest antall vervede hadde Ulvik Bygdekvinnelag med 25 nye medlemmer. Beste verver var Gerd Heddeland fra Øyslebø Bygdekvinnelag med 12 nye medlemmer. Totalt fikk Norges Bygdekvinnelag 971 nye medlemmer, som er en økning på 130 fra året før, en økning på 15,5 prosent. Informasjonsarbeidet NBKs store statsing 2008 var styrking av informasjonsarbeidet og arbeidet med synlighet. Det ble brukt mye penger, tid og krefter på løfte Bygdekvinenlagets ulike informasjonskanaler. Bygdekvinner Medlemsbladet Bygdekvinner er fortsatt NBKs viktigste kanal til å nå alle medlemmer. I 2008 avviklet en samarbeidet med Flair Buisness og satset på videreutvikling av eget blad og fikk ny design. I 2008 ble det gitt ut 5 Bygdekvinner. Bygdekvinnelagets hjemmeside Antall saker publisert i 2008 ble tredoblet i forhold til foregående år. Sidene har gjennomgått to større oppgraderinger og sidene fikk ny design med toppbanner som skifter fire ganger i året. Det er investert i rullenyheter og i en overvåkingstjeneste fra Meltwater som fanger opp nyheter fra hele landet som legges ut. Flere nyheter på 12 hjemmesiden er avgjørende for økt besøk, og besøkstallene for 2008 har vært svært gode. Våre kampanjer TrivselsBygda og Ganefart har egne hjemmesider med godt besøk. Disse kampanje kampanjene synliggjør vår organisasjon overfor nye målgrupper.det er lagt om til et sikrere publiseringsverktøy for hjemmesidene noe som forenkler innlegging av saker for lokal,- og fylkeslagene. Ved utgangen av 2008 hadde ca 145 lokallag egen hjemmeside. Samlet besøk i 2008 var..unike bruker Antall besøk I media 2008 var mediemessig et godt år for Bygdekvinnelaget med mange oppslag, hovedsakelig aviser og radio. Ganefart ga spesielt mye medieoppmerksomhet over hele landet, med både lokale og nasjonale oppslag. Det er gledelig at flere i Bygdekvinnelaget har deltatt aktivt i debattspaltene dette året, fra Aftenposten til lokalaviser. Kurs styrking av organisasjonen Det er gjennomført mange ulike typer samlinger i Nytt av året er telefonkurs i hjemmesideredigering. Det er gjennomført to fylkesstudieledersamlinger, et internasjonalt seminar, en fylkesledersamling, en strategisamling for styre, sekretariat og fylkene, en Ganefartsamling samt telefonkurs og eksterne kurs for å styrke bruken av Bygdekvinnelagets hjemmsesider. Kurset for fylkesstudielederne hadde som mål å motivere deltakerne til å inspirere og legge til rette for studieaktivitet i lokallagene og i fylkestyret. Dessuten var målet å styrke studieledernes kompetanse til å arbeide videre bl.a. med temaer innen internasjonalt arbeid med utgangspunkt i studieheftet Kvinneroller i Nord-/Sør-perspektivet. Kurset var delfinansiert av Norad med kr Nye inntekter Styret og sekretariatet har brukt mye tid på å skaffe til veie nye inntekstmuligheter. Det er bl.a. utarbeidet en brosjyre for testamentariske gaver. Butikken med egne varer er utvidet med noen produkter og salget i 2008 var større enn Det ble gjennomført et prøveprosjekt med eksternt annonsesalg til Bygdekvinner. Det ble gjennomført en test på innsamlingsmarkedet ved innstikk av bladgiro i Bygdekvinner nr.5. Nye inntektsbein er avgjørende for Bygdekvinnelaget økonomiske framtid og handlefrihet. Internasjonalt Internasjonalt engasjement har alltid vært en viktig del av arbeidet i Norges Bygdekvinnelag. Temaet blir tatt opp på kurs og møter, i skriv til lokal - lagene, på hjemmesidene og i medlemsbladet Bygdekvinner. K APITTEL 4

15 Naturens søte mirakel Honning er et rent naturprodukt helt uten tilsetninger, og inneholder vitaminer, mineraler, aminosyrer og antioksidanter. I matlaging kan honning erstatte hvitt sukker i de aller fleste tilfeller. Her er noen tips til bruk: Smoothie Honning gir ekstra sødme. Ost Honning er en eksklusiv følgesvenn til oster som Chevrè, Camembert, Brie og muggoster. Yoghurt Gjør som grekerne og spis yoghurt med flytende honning. Topp gjerne med nøtter eller korn. Glasering Kjøtt blir ekstra godt hvis det på slutten av steketida pensles med honning og vendes rundt til det er glasert. Is, frukt og bær Prøv ferske bær med vaniljeis, toppet med flytende honning. Nydelig! Dressing, saus og marinade Særlig lime og balsamico er ypperlige smakskombinasjoner til honning. Drikke Vann med honning og sitron er rensende og oppkvikkende og en god sportsdrikk. Te søtet med honning er en klassiker, men prøv honning også i ulike kaffevarianter. Bakst Honning gir saftig og god struktur i brød og kaker. Spennende oppskrifter på K APITTEL 4 13

16 15. oktober - Den internasjonale Bygdekvinnedagen Tema for Den internasjonale Bygdekvinnedagen i 2008 var Klimaendringer kvinner bidrar til endringer. Det ble skrevet om dagen i Bygdekvinner nr. 4/08 og lokal - lagene fikk brev og ble oppfordret til å markere dagen lokalt. 16. oktober - Den internasjonale Matvaredagen Det ble skrevet om dagen i Bygdekvinner nr. 4/08 og oppfordret til å markere dagen lokalt gjerne som en felles markering av Den internasjonale Bygdekvinnedagen. Ingrid Grene Henriksen sammen med to representanter fra kvinneorganisasjonen i Senegal. Prosjektleder Amsatou Thiaw Cissé til venstre og styreleder Aminata Diémé til høyre. Prosjekter i Senegal Bygdekvinnelagets to prosjekter i Senegal ble avsluttet Formell avslutning ble foretatt i november i forbindelse med oppfølging av prosjektene. Anne Mugaas fra Norges Vel og Ingrid Grene Henriksen fra Norges Bygdekvinnelag gjennomførte oppfølging og avslutning av prosjektene. Det ene prosjektet startet i 2000 og har bl.a. hatt fokus på mikrokreditt og entreprenørskap for kvinner. Dette prosjektet har vært finansiert med støtte fra Norad og medlemmene i Norges Bygdekvinnelag. Det andre prosjektet Kvinners bidrag til fredsprosessen i Ziguinchor - startet i 2006 og ble finansiert av midler etter TV-aksjonen Drømmefanger i Prosjektet har vært lokalisert i Sør-Senegal som et bidrag i fredsprosessen etter mer enn 20 års borgerkrig. Evaluering av prosjektene vil foreligge første halvdel av Internasjonalt seminar Fellesdagen på seminaret ble også i 2008 arrangert i samarbeid med Norges Kvinne- og familieforbund (K&F). Bygdekvinnelaget arrangerte en intern kveld for medlemmer med tema Internasjonalt arbeid i NBK i fortid, nåtid og framtid og erfaringsutveksling og tanker om hva som kan gjøres framover sentralt, lokalt og i fylka. På fellesdagen sammen med K&F var temaet Kulturmangfold med foredrag av Guri Charlotte Wiggen og besøk på Interkulturelt museum. 8. mars Den internasjonale Kvinnedagen Det ble skrevet om Den internasjonale Kvinnedagen i Bygdekvinner nr. 1/08 under tittelen Stå sammen om helse. Lokallagene ble oppfordret til å gå sammen med andre kvinneorganisasjoner og samarbeidspartnere og sette fokus på kvinnehelse. Mange lokale bygdekvinnelag har tradisjon for å markere dagen med bl.a. foredrag og utstillinger. I Bygdekvinner nr. 2/08 var det omtale av noen av tiltakene. 14 Eva Kristin Dale Wessman fra Bergen fikk NBKs Kvinnestipend. Bygdekvinnelagets kvinnestipend 2008 Formålet med stipendet er å øke interessen for bygdenes fremtid i et samfunnsmessig og globalt perspektiv og øke kunnskapen om og forståelsen for de grunnleggende verdier og kvaliteter bygdene står for. Eva Kristin Dale Wessman fra Bergen fikk NBKs Kvinnestipend i Hun søkte midler for å foreta en kulturvitenskaplig undersøkelse om integrering i ei bygd på Sørlandet. Målet var å bidra til en bedre forståelse av hvilke forestillinger mennesker har om tilhørlighet og annerledeshet/fremmedhet, samt gi en skildring av ei bygd som har positive erfaringer av integrering og som vil rekruttere flere til å bosette seg der. Bygdekvinnelagets I-farta-pris 2008 Bygdekvinnelagets Ifarta-pris skal tildeles en person eller organisasjon som har vært med på å skape optimisme i bygdemiljøet og utført noe positivt av betydning for bygdefolket. Medlemskap i Norges Bygdekvinnelag er ingen forutsetning. Prisvinner Ellen Nordstoga fra Vinje i Telemark K APITTEL 4

17 Landkreditt Bank AS startet opp 2. september e 2002 og er en landsdekkende ende selvbetjeningsbank. Det er nettsiden og nettbanken som er vår filial, og det er derfor viktig at disse er så brukervennlige at det er enkelt å være selvbetjent. I tillegg når du våre salgs- og rådgivningsmiljøer via e-post og telefon. Landkreditt Bank tilbyr gode og enkle standardprodukter rodukter innen betalingsformidling, sparing og finansiering. Siden opp- starten har banken vunnet mange kåringer for de gode betingelsene kundene ne får bl.a. har det blitt mange medaljer i Dine Pengers BankNM. Driftskreditten til landbruket er også flere år på rad kåret til landets beste. Les mer på ank.no K APITTEL 4 15

18

19 Ellen Nordstoga fra Vinje i Telemark fikk prisen fordi styret mente hun er en ekte kulturbærer som gjennom omfattande frivillig arbeid i mange år har formidlet kultur og tradisjoner gjennom mat, musikk og dialektar. På ulike arenaer har hun ivaretatt og videreformidlet viktige deler av kulturarven, spesielt til barn og unge. Voksne i lokalmiljøet og "vegfarende" kan oppleve formidling av kultur, mat og miljø på en svært positiv måte med varierte tilbud på kultursenteret Mjonøy. Bygdekvinnenes Hjelpefond Fondet ble stiftet i 1931 under namnet Kvinnenes Nybrotsfond. og prinsesse Astrid fru Ferner var verge for fondet. Fondet har som formål å hjelpe jordbrukere og/eller medlemmer av Norges Bygdekvinnelag, som på grunn av sykdom, personlege kriser, uhell eller ulykker har fått økonomiske og eller andre vanskeligheter. Pengene til fondet blir samlet inn av lokallaga i NBK. Styret for fondet har hatt fire møter (derav ett telefonmøte) i 2008 og behandlet 8 saker. Det var 5 søknader om tilskudd, og 4 av disse fikk midler fra fondet. I alt Profileringskort, laget i ble det bevilget kr ,-. Det var støtte i forbindelse med tap av husdyr, ved samlivsbrudd og i forbindelse med barns dødsfall. På NBK s årsmøte i 2008 ble det vedtatt en liten om - formulering av formålsparagrafen, og at arbeidsutvalget i NBK skal utgjøre styret i fondet. Videre har hjelpefondsstyret i meldingsåret vedtatt å opprette en juridisk førstehjelps tjeneste for medlemmer av NBK. Ordningen innebærer at det gis noe gratis juridisk bistand, når det oppstår økonomiske eller personlige vanskeligheter. Samarbeid med Gjensidige NOR Norges Bygdekvinnelag har siden 1991 hatt samarbeidsavtale med forsikringsselskapet Gjensidige. Sam - arbeidet skal gi Bygdekvinnelaget bedre mulighet til å nå de mål som vi har som interesseorganisasjon for kvinner generelt og for bygdemiljøet spesielt. Gjensidige får mulighet til å profilere sine forsikrings-, spare- og finanstenester for medlemmene i Norges Bygde kvinne - lag. Avtalen har både en praktisk og økonomisk del. Avtalen forutsetter zat det er kontakt og samarbeid mellom Gjensidiges regionkontor og våre fylkes- og lokallag. Gjensidige har utviklet Trygg Familie for Bygdekvinnelaget. Trygg Familie er et kurs som kan gjennomføres i både fylke- og lokallagets regi. Trygg Familie går over to kurskvelder og har som mål å hjelpe deltakerne med å kvalitetssikre hjemmet og forebygge barneulykker, brann og andre ulykker. Samarbeid med Landkreditt Bank Norges Bygdekvinnelag inngikk i 2008 en spennende samarbeidsavtale med Landkreditt Bank. Samarbeidet skal gi Bygdekvinnelaget bedre mulighet til å nå de mål som en har som interesseorganisasjon for kvinner generelt og for bygdemiljøet spesielt. Landkreditt Bank får mulighet til å profilere bankens spare- og finanstjenester for medlemmene i Norges Bygdekvinnelag K APITTEL 4 17

20 Hovedkontoret 2008 har vært et spennende og utfordrende år for sekretariatet. I løpet av året er det gjennomført mange viktige ut viklings - oppgaver for organisasjonen. Det er be handlet flere viktige kvinnepolitiske saker og gjennomført mange rene driftsoppgaver. I omfang har de mest omfattende oppgavene vært daglig pleie av medlemsregisteret, Generalsekretær Annie Bjørnarheim. medlemsservice, sekretariatsfunksjon for styre og utvalg, kontakt med samarbeidsparter, samfunnskontakt, videreutvikling av bygdekvinner.no og Bygdekvinner, planlegging og gjennom - føring av NBKs årsmøte i Skien, Ganefart, Trivsels - Bygda og arbeidet med prosjektet i Senegal. I tillegg til de faste oppgavene har en tatt fatt i arbeidet med NBKs satsingsoppgaver i årsmøteperioden. Dette dreier seg om NBKs strategiprosess, videreutvikling av NBKs informasjonskanaler, arbeidet med å finne nye finansieringskilder og synliggjøring av NBKs arbeid. Hovedkontoret har hatt 3.8 ansatte gjennom hele Denne bemanningen dekker de primære oppgavene for Bygdekvinnelaget. Spesialiserte tjenester som regnskapsføring, sentralbord, post og It-drift kjøpes fra Bondelagets servicekontor. I 2008 har en i tillegg knyttet til seg arbeidskraft til gjennomføring av prosjekt som De andre ansatte i sekretariatet i NBK er fra venstre: Marie Aaslie (administrasjonskonsulent), Ingrid Grene Henriksen (organisasjonskonsulent) og Ellen Klynderud (seniorkonsulent). Ganefart, TrivselsBygda og til prosjektledelse av våre internasjonale prosjekter. I 2008 har en i tillegg kjøpt konsulenttjenester til for eksempel videreutvikling av hjemmesidene. Kontoret ligger i Landbrukets Hus med besøks adresse Schweigaardsgate 34F. Postadressen er Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo. E-postadresen er Hjemmesidene har adresse Høsten 2007 og våren 2008 fikk Bygdekvinnelagets lokaler store vannskader. Skadene er utbedret og kontoret er malt. Kontoret fikk med dette en nødvendig modernisering. Lokalene fremstår nå som mer moderne enn før vannskadene oppstod. 18 K APITTEL 4

Bygdekvinner. Tema: Ny giv i ny tid. Kathrine Kleveland. Samfunnsaktør. Årsmøte 2008: Ny NBK-leder: nr 3.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Tema: Ny giv i ny tid. Kathrine Kleveland. Samfunnsaktør. Årsmøte 2008: Ny NBK-leder: nr 3.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Årsmøte 2008: Ny giv i ny tid Ny NBK-leder: Kathrine Kleveland Tema: Samfunnsaktør En sommeroppfordring Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Tema: Samfunnsaktør Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4.

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4. Bygdekvinner nr 4.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Inspirasjonsseminar: For hode, kropp og hjerte s. 10 Etterlysning: Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad

Detaljer

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon!

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon! Tilsluttet Associated Country Country Women Women of the World of the World Tilsluttet Associated Country Women of the World Til Bygdekvinnelagets lokallagsledere Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2011 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 3 Innhold Med kjærleik til norsk mat 5 Medlemmer 6 Kjønn og alder

Detaljer

Bygdekvinner. Grepa kvinner! 1913-2013: 100-årsjubileum. 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE

Bygdekvinner. Grepa kvinner! 1913-2013: 100-årsjubileum. 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 1-2013 1913-2013: 100-årsjubileum Grepa kvinner! 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE Leder

Detaljer

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag INNHOLD 1. Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag...3 2. Normalvedtekter for fylkeslagene...7 3. Normalvedtekter for lokallagene...10 4. Regler og instruks for valgnemnda

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA 07.04.2013 Årsmelding Norsk seterkultur 2012 2013 TILBAKEBLIKK Ett år til er tilbakelagt. Etter å ha vært leder i 2 år kan jeg ikke akkurat kalle meg for ny lenger, selv om jeg på ingen måte kan kalle

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer