Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø"

Transkript

1 Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Dato: november 2012 Sted: Thon Hotel Nordlys Referent: Rune Finsveen Vedlegg: Deltagerliste Dag 1: Innledende presentasjoner Robert Hermansen (tidligere direktør i Store Norske, nå spesialrådgiver i Rambøll) Robert Hermansen holdt en presentasjon basert på den brede erfaringen og kompetansen han har fra gruvebransjen. Innledningsvis reflekterte han over utviklingen i både petroleumsnæringen, kommune-økonomien i Norge og befolkningsutviklingen. En utvikling som ble trukket frem var historien om etableringen av oppdrett, hvor man fikk en utvikling fra enkeltkonsesjoner til større selskaper, og gjennom salg frigjorde man kapital som eierne brukte til å investere innen olje/ gass og offshore. Samtidig er en konsekvens av utviklingen de siste tiårene at blir det stadig vanskeligere å få folk til å bo i Nord-Norge. Dette er i høyeste grad relevant for mineral-næringen, siden tilgang på kapital og kunnskap er særdeles viktig. Petroleumsnæringens suksess har samtidig bidratt til at den kunnskapen som eksisterte innen bergverk og mineralindustri har erodert, samtidig som mineralnæringen i liten grad har tjent penger. Et tiltak som derfor må styrkes er at flere utdannes i Nord-Norge, til mineralnæringen, for å få til ønsket utvikling i landsdelen. Det som er viktig i så måte er å få utdannet flere geologi- og bergverkskandidater ved Høgskolen i Narvik, i samarbeid med NTNU, Universitetet i Tromsø og Luleå Tekniska Universitet. Kapitalmangelen i mineralnæringen er prekær, og kapitaltilgang bør derfor være en viktig del av den kommende mineralstrategien. Samtidig var hans oppfatning at mineralnæringen bør gis lignende skatteordninger som man har i letevirksomheten i oljeindustrien. Et annet, viktig tiltak, vil være å tilrettelegge for mer tilpassede arbeidstidsordninger mht. hvor man bor og jobber, slik at man derigjennom bedrer tilgangen på kvalifisert kompetanse til mineralnæringen. Argumentet for dette var at det i liten grad er sannsynlig at småsamfunn vil påta seg den krevende oppgaven med å bygge ut skoler, infrastruktur, etc. for å tilrettelegge for gruvedrift i en tidsbegrenset periode. Ulike modeller for å tillate arbeidsinnvandring kan være en del av løsningen på denne utfordringen. Avslutningsvis presenterte han eksempler på god og dårlig industrikultur. På 60- og 70-tallet gikk det svært dårlig med både A/S Sydvaranger og LKAB, som hadde negative resultater. Utfordringene ble håndtert svært forskjellig av de statlige eierne. Den svenske staten ga 4,2 mrd. til LKAB for å utvikle bedriften, og selskapet kom svært styrket ut av perioden. A/S Sydvaranger fikk til sammenligning mellom 10 og 20 mill. av den norske staten for å holde liv i virksomheten. Som kjent driften ved A/S Sydvaranger lagt ned i 1996, mens LKAB var i en ledende posisjon når det igjen ble oppgangstider. I dag er LKAB verdensledende på underjordsoperasjoner. Dette viser at det også i styre og ledelse er svært viktig å kunne bransjen. Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte november

2 Magne Leinan (daglig leder i LKAB Norge) Magne Leinan presenterte LKABs virksomhet og ambisjoner. Presentasjonen kan sendes ut på forespørsel, og vil bli lagt på prosjektweb ens intranett når dette er klart. LKABs unike fortrinn er selskapets lange relasjoner til sine kunder, de ansattes kunnskap og evner (over 200 forskjellige yrker representert blant de 4100 ansatte i selskapet), samt magnetitten som tas ut av gruvene. LKAB produserer jernpellets («LKAB Green Pellets») med en foredlingsprosess som gir lavere CO2- utslipp enn konkurrentenes. Magnetitt forandres til hematitt når man brenner pelletsen ved grader 60 % av energibehovet for pelletsproduksjonen kommer fra forandringen. Behovet for fossilt brensel er bare ca. 30 % sammenlignet med hva som kreves for å brenne konkurrentenes hematittpellets. CO2- utslippet fra gruve til pellets er 1/7-del per tonn råjern, sammenlignet med alternativ tilvirkningsprosess. En av årsakene til LKABs suksess har vært de sterke kunderelasjonene, og å utvikle nye produkter sammen med kundene. Selskapet har sterke vekstambisjoner, både gjennom å øke volum og bedre infrastruktur. Et viktig moment er at LKAB må vokse i takt med sine kunder for å ikke bli marginalisert. For å få til ønsket vekst i årene som kommer er det avgjørende med kunnskapsutvikling og bedre tilgang på kompetanse. Et konkret innspill til Mineralklynge Nord var ønsket om å vurdere muligheten for å etablere en utdanning med bulklogistikk som tema, som også fokuserer på logistikkutfordringer i kombinasjon med kaldt klima- og miljøutfordringer. Parallelle sesjoner De 4 aktiviteten som ble initiert i Svolvær fikk anledning til å kort presentere status og videre planer, før det ble gjennomført en konkretisering i hver gruppe. Avslutningsvis på dag presenterte prosjektleder Rune Finsveen hva som konkret er beskrevet på fokusområdet kompetanse, rekruttering og utdanning, som en innledning til diskusjon og innspill på dag 2. Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte november

3 Dag 2 av samlingen i Mineralklynge Nord Økt 1: Presentasjon av gårsdagens gruppearbeid Leverandørgruppa (Jonny Stiby): Gruppa har kommet fram til at følgende må gjøres: Kartlegge hvilke produkter og tjenester leverandørindustrien har inn mot mineralnæringen i dag Kartlegge hvilke behov mineralnæringen har rettet mot leverandørbedriftene Identifisere hva mineralnæringen må kjøpe utenfor regionen For å komme opp med gode løsninger de problemstillingene som kommer frem, vil det være behov for at flere av bedriftene setter seg sammen og finner gode løsninger sammen. Prosessen videre: Stiby tar med seg dette til Realf som får jobben med å ansvarliggjøre bedriftene i Mineralklynge Nord på dette og sikre framdrift i prosjektet. I tillegg må de som jobber med dette delprosjektet ha dialog med LNS Spitsbergen som har startet en prosess på dette. Deponering (Kåre Kullerud): Gruppa har kommet fram til at følgende må gjøres: Det er et omfattende prosjekt å få oversikt over innholdet i deponier fra ulike gruver. Gruppa ønsker å gjøre dette for å se om det finnes verdier i deponiene. For å ta Sulitjelma som et eksempel, kan man forvente å finne kobber, sink, bly, gull og sølv spørsmålet er om det er mulig å finne nye mineraler også Steg 1 i prosessen blir å kartlegge hva som allerede eksisterer av analyser av innhold i deponier. I den forbindelse må NGU og Direktoratet for Mineralforvaltning kontaktes. Videre steg i prosessen vil bl.a. inkludere å identifisere hvilken teknologi som kan/ bør brukes for å utvinne de mineralene som har verdi. Prosessen videre: Kåre får jobben med å forsøke å få personer i NGU og Dirmin til å ta et ansvar for å fremskaffe relevante undersøkelser som allerede er gjort av mineralinnhold i deponier. Kåre og resten av gruppa må tenke på definering av mulig forprosjekt og finansiering av dette. Her informerte Eivind Sommerseth fra Norges forskningsråd om mulighetene som ligger i BIA (skissefrist 17. desember (3-5 sider, beskrivelse av hva man skal gjøre og hvem man vil ha med seg på laget) og søknadsfrist 13. februar 2013). Planprosesser og lovverk + informasjonskontor for mineralnæringen (Ingar Walder og Tare Steiro): Dette var i utgangspunktet to ulike grupper, men siden problemstillingene i stor grad overlappet slo de seg sammen til en gruppe. Gruppa kom fram til to konkrete prosjekter det må jobbes med: 1) Utarbeide en dreiebok/veileder Det skal nedsettes en styringsgruppe som leverer et utkast på hva en slik dreiebok bør inneholde, og hva det vil koste å få utarbeidet denne dreieboken. Det må tas kontakt med Norsk Bergindustri for å avdekke hva de eventuelt har gjort på dette området. Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte november

4 Målsettingen med dreieboken er at bl.a. kommuner og grunneiere skal få en brukervennlig oversikt over relevant regelverk og prosedyrer i forbindelse med utvinning av mineraler. Det vil søkes prosjektmidler i Mineralklynge Nord for dette arbeidet, eventuelt inkludere deler av prosjektet i pkt. 2 nedenfor. 2) Etablere et informasjonskontor om mineralnæringen Gruppa mener at det er hensiktsmessig å forsøke å få etablert et Interreg-prosjekt sammen med Sverige og Finland omkring dette. Rana Utviklingsselskap (RU) har erfaring med å søke og lede Interreg-prosjekter, og de vil være et naturlig valg for å utvikle og lede dette prosjektet. Mineralklynge Nord vil komme med innspill om hva innholdet kan være. RU vil bli en underleverandør til Mineralklynge Nord. Prosessen videre: Susanne tar med seg dette inn til RU, og jobber videre med konkretisering av prosjektet i samarbeid med Ola Torstensen (Nordland fylkeskommune) (bl.a. hvem er søker, hvem skal ha styringen, hvem skal være partnere, politisk og administrativt arbeid inn mot fylkeskommunen) Det må gjennomføres en workshop i forbindelse med dette prosjektet, som Rune (KPB) får ansvaret for å tilrettelegge i samarbeid med Susanne, Ola, Tare og Ingar. Denne workshopen kommer i tillegg til øvrige partnerskapssamlinger, og det bør vurderes om svenske og finske aktører skal inviteres. Nils Tokheim (Rambøll) tar kontakt med Norsk Bergindustri og Direktoratet for Mineralforvaltning for å avdekke hva de har gjort som kan være relevant for den dreieboken/ veilederen som skal utvikles. Økt 2: Kompetanse / utdanning / rekruttering presentasjoner av gruppearbeid Gruppe 1 (Perry) Det er mye spennende som foregår og som vi må involvere oss i. Det er et samarbeid mellom Fauske vgs. og Størdal fagskole der de også skal utarbeide web-løsninger som vi må få informasjon om. Kan vi involvere oss i dette? Skaland Graphite arbeider med barnehage og skole her bør vi få til erfaringsoverføring. Statskog har et opplegg overfor 8. trinn som de driver lokalt. Her bør vi må informasjon om hvordan de organiserer dette. På ungdomsskole og vgs. gjøres en del arbeid som vi ikke har oversikt over (f.eks. Andøya Spacecamp). Vi bør forsøke å få etablert etterutdanningskurs for lærere i grunnskolen i geologi her bør vi kontakte fylkesmannens utdanningsavdeling Bør vi forsøke å komme i inngrep med skoler som har leirskoler, evt. leirskolene. NHO og NFK har gjort en del i forhold til kursvirksomhet, vi bør invitere oss til et møte med Liv Hov i NHO Nordland BP Helgeland har et bra opplegg rettet mot skoleverket for å skape entusiasme for egen bedrift og rekruttering. Kan vi få mer informasjon om dette? Det er laget mange veiledere i skoleverket. Fauske vgs. skal finne ut hva som finnes av aktuelle veiledere for mineralnæringen Andreas Wahl reiser rundt med «kjemi og fysikk»-show. Kan vi få til noe av det samme for mineralnæringen? Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte november

5 Er det mulig for Mineralklynge Nord å bli involvert på Forskningsdagene, f.eks. Nysgjerrigperdagen. Kan Mineralklynge Nord ha en eller flere personer som kan reise på skoleturne? Er det mulig å oppgradere realkompetanse til fagbrev i bedriftene spesielt innenfor prosessfaget På universitetsnivå mange studenter skal på feltturer. Her bør vi og leverandørindustrien bli flinkere til å invitere dem til våre bedrifter En rekke utenlandske universiteter har nå begynt å legge ut nettbasert undervisning kanskje bør vi lage en oversikt over hva som kan være interessant for vår bransje? UiN har flere tilbud som kan være relevante for næringen: Fakultet for Samfunnsvitenskap hvor det kan være masteroppgaver / PhD, Handelshøgskolen som har en næringsrettet vinkling mot verdiskapning i nordområdene. Senter for økologisk økonomi og etikk kan være interessant ifht natur- og miljøperspektivet. I tillegg har UiN en forskningsadministrasjon og driver med formidling, herunder Forskningsdagene og debatter utenfor UiN. Skal vi lage en kalender over aktiviteter over hva som foregår? Gruppe 2 (Ingar) Traineeordninger eksisterer en ordning i dag, men kan vi løfte det opp til internasjonalt traineeprogram. Dette kan gi oss større utveksling av kompetanse Både UiT og HiN jobber med å få opp mineralprogram Nordisk ministerråd har nylig gitt støtte til etableringen av «Nordic School of Mining» der initiativet ble tatt i Luleå. Andre universitet som deltar er: Oulo, Tromsø, NTNU, København og Reykjavik. Dette er et nettverk hvor man kan sende studenter mellom universitetene for å legge opp en «common master degree». Det finnes et lignende europeisk program som de 20 største gruveselskapene og ulike leverandørbedrifter er involvert i. Det er ingen norske universitet med, men Kjeøy er underleverandør til et av de fire universitetene som driver programmet. Camp Eddi sommerleir (2-4 uker) for barn og unge (10-17 år) på Kjeøy. Ideen er at det skal være besøk i gruver. Regner med å ha første leir i sommeren, og bygger opp undervisningsprogrammet gjennom vinteren. Kjeøy har et samarbeid med HiN om «Mine waste management» for folk i næringslivet. Dette er et kursprogram der vi kobler inn tre utenlandske professorer, dels som intensivkurs, dels som forskningsoppgaver (miljørelaterte oppgaver for gruveindustrien). Perry fortalte om en ordning i Norge, Sverige og Finland med mineralrevisorer (qualified persons). Norge (Norsk bergindustri) kom med i I Norge har vi en mineralrevisor (Perry), mens Sverige og Finland har totalt 40 mineralrevisorer. Disse mineralrevisorene skal bidra til å kvalitetssikre prospekter der det er aktuelt å innhente internasjonal kapital. Ingar og Susann skal søke om å bli mineralrevisor. Det var mange innspill som kom fram, og følgende aktiviteter skal tas tak i og leveres på e- post til Rune innen 12. desember 2012: Perry skriver et kort notat på hva ordningen med mineralrevisorer (qualified persons) går ut på Ingunn kartlegger hvilke veiledere som finnes i grunnopplæringen som er relevante for mineralnæringen Beate tar kontakt med Liv Hov i NHO for å se på hva NHO kan gjøre for næringen Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte november

6 Arne utarbeider et notat om mulig innhold i internasjonal traineeordning i dialog med KPB. Kåre sender informasjon om «Nordic School of Mining» Ingar lager et lite notat om Camp Eddi og programmet «Mine Waste management» Beate lager et notat på et mulig Leonardo da Vinci-prosjekt med fokus på utveksling av ansatte mellom norske og europeiske bedrifter i mineralnæringen. Rune sender ut informasjonen til partnerskapet i Mineralklynge Nord Økt 3 Øvrige prosjektforslag Perry: Dette er egentlig et prosjekt allerede i samarbeid med en bedrift i Bergen og Meløy næringsutvikling. Prosjektet skal komme opp med ny teknologi som kan delvis erstatte dagens løsning med flotasjon. Vi kom over noen norske patenter som var utviklet i samarbeid med en lab i Israel. Vi initierte et prosjekt der målet var å se om vi kan gjøre noe med malmen slik at vi ikke må bruke flotasjon. I den forbindelse tar vi deler av ny og eksiterende teknologi og setter sammen; målet er å lage ferdige metaller. Dette prosjektet fikk positive resultater, men vi fikk ikke sjekket ut hva som skjer med gull og sølv. Vi fikk finansiert opp et nytt prosjekt til kr og rapporten skal foreligge om kort tid. Lablederen uttaler at de aldri har vært borti et FoU-prosjekt der alt faller på plass i tur og rekkefølge på denne måten. Prosjektet går ut på å skille mineralene fra hverandre på korngrensen. Det er med andre ord ikke knusing utenfra, men å få ting til å skje innenfra med høyelektriske pulser. Dette synes å være spesielt egnet for elektrisk ledende metaller. Neste steg er å kjøre større volum/batcher på kilo. Dette er en mer energivennlig prosess enn den tradisjonelle prosessen. Foreløpig er NGU og KREC involvert fra Mineralklynge Nord. Perry ble utfordret på å forankre dette prosjektet hos flere aktører i Mineralklynge Nord. Tare: Bransjen har en utfordring knyttet til avslutning av gruveanlegg. Dette er et omdømmeproblem for bransjen, og Statskog som grunneier har en utfordring knyttet til utseende, deponi og tilbakeføring/revegetering. Man har for mange sår i landskapet i dag. Bransjen har behov for å ligge i front. Lykkes vi, kan vi unngå utgifter relatert til f.eks. beiterettigheter o.l. Tare skriver et notat relatert til denne problemstillingen som vi tar med oss videre. Det sendes på mail til Rune. Økt 4 Turen til Kiruna Beate åpnet for innspill om mulige tema og gjester vi kan invitere i forbindelse med turen til Kiruna. Petter: I Narvik ble det arrangert East-West arena, der det var stor deltakelse fra næringslivet innenfor gruvedrift. Neste konferanse er i november 2013 i Kiruna. Kan dette kobles med en studietur? Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte november

7 John: LKAB har mange interessante leverandører som kan være relevant å møte (f.eks. Atlas Copco, Sandvik m.fl.). Per Helge: LKAB har begynt å se på deponering ifht hvilke ressurser som ligger i avgangsmateriale. Kan være interessant å få høre hva de har tenkt rundt dette, noe som vil være et faglig påfyll til deponiprosjektet i Mineralklynge Nord Ann: Problemstilling knyttet til finansiering hvordan skal vi få midler/penger for å igangsette prosjekter, hvordan skal vi jobbe opp mot politikere? Beate svarte at interesseorganisasjonene driver lobbyvirksomhet og jobber mot det politiske for oss. Samtidig ser vi viktigheten av at vi gir innspill til interesseorganisasjonene. Ingar: Jeg ville forslå at vi inviterer Anders Lundquist som er ytre miljøleder i LKAB for å få høre om de ulike miljøaspektene de jobber med Perry: foreslår å invitere med noen fra ledelsen i Innovasjon Norge til Kiruna. Arne tar opp saken innad i Innovasjon Norge. Tare: få vite mer om det svenske lovverket, og hvordan de inngår avtaler med grunneiere og urbefolkning. Eivind: En runde i gruveanlegget må vi få til. I tillegg er det to ting vi bør få til: 1) LKAB er ekstremt god på logistikk ifbm gruvevirksomhet, og vi bør få høre om dette.2) Hvordan fungerer forvaltningssystemet for hvordan man slipper til på forekomster (kanskje få en fra myndighetene). Nils foreslo at vi på dette punktet kunne invitere folkerettsaktiviste dr. juris Mattias Årrén Ingunn: ønsker å få til samarbeid med andre videregående skoler i Sverige. Kommer tilbake med et konkret innspill på dette. Ingar: LKAB har startet en eller to skoler (LKAB-skolen) i Kiruna. Jeg vet lite om det, men vi kan jo undersøke hva det er. John: LKAB sponser et Center of Excellence på Luleå-universitetet det ledes av Björn Öhlander Videre kunne det være interessant å ha dialog med Kiruna Iron. Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte november

8 Vedlegg: Deltakerliste Navn Virksomhetens navn Din mailadresse Mobil Kjell Sture Hugaas Elkem Salten AS Rune Stien Elkem Salten AS Ingunn Mikaelsen Fauske videregående skole Knut Ravlo Høgskolen i Narvik Arne Kirkfjell Innovasjon Norge Nordland Terje Berntsen Innovasjon Norge Troms Ingar Walder Kjeøy Research & Education Center Beate Rotefoss Kunnskapsparken Bodø AS Carl Erik Nyvold Kunnskapsparken Bodø AS Rune Finsveen Kunnskapsparken Bodø AS Sissel Ovesen Kunnskapsparken Bodø AS Beate Bø Nilsen Leonhard Nilsen & Sønner AS Geir Halvorsen Leonhard Nilsen & Sønner AS Magne Leinan LKAB Norge AS Ann Pedersen LNS Spitsbergen AS Perry O. Kaspersen Metal Prospecting AS / Susanne Sand Minerals Norway AS Roger Lund Momek Group AS Gunnar Bredal Narvik Composite AS Ola Torstensen Nordland fylkeskommune Eivind Sommerseth Norges forskningsråd Are Korneliussen Norges geologiske undersøkelse John Moosberg-Bustnes Norut Rolf Arne Kleiv NTNU Leif Roar Stavnes Nye Sulitjelma Gruver AS Størker Bjørnstad Nye Sulitjelma Gruver AS Nils Tokheim Rambøll Norge AS Robert Hermansen Rambøll Norge AS Anders Bergvik Rana Gruber AS Per Helge Høgaas SINTEF Trond Abelsen Skaland Graphite AS Trond Seljeseth SMV Hydraulic As Harald Rundhaug Statskog Tare Steiro Statskog Jonny Stiby Teknor AS Petter Øien Universitetet i Nordland Kåre Kullerud Universitetet i Tromsø Mineralklynge Nord Oppsummering partnerskapsmøte november

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Kiruna

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Kiruna Oppsummering fra partnerskapsmøte i Kiruna Dato: 4. - 5. mars 2013 Sted: Scandic Ferrum Referent: Rune Finsveen Vedlegg: Deltagerliste Mandag 4. mars Som en del av forberedelsene til diskusjoner og arbeid

Detaljer

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Trondheim

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Trondheim Oppsummering fra partnerskapsmøte i Trondheim Dato: 17.-18. april 2013 Sted: Clarion Collection Hotel Bakeriet Referent: Rune Finsveen Vedlegg: 1) Oppsummering fra sesjonene 2) Deltagerliste Onsdag 17.

Detaljer

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Hva er Mineralklynge Norge? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv,

Detaljer

Are Korneliussen fra NGU presenterte kjente mineralressurser i regionen, som potensielt kan ha en industriell interesse i fremtiden.

Are Korneliussen fra NGU presenterte kjente mineralressurser i regionen, som potensielt kan ha en industriell interesse i fremtiden. Oppsummering fra partnerskapsmøte i Narvik Partnerskapsmøtet ble avholdt på 18.-19. mars 2014 på Rica Hotel Narvik. Hovedhensikten med møtet var å få presentert resultater fra gjennomførte prosjekter,

Detaljer

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Narvik

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Narvik Oppsummering fra partnerskapsmøte i Narvik Partnerskapsmøtet ble avholdt 10.-11. mars 2015 på Scandic Narvik. 22 partnervirksomheter og 9 eksterne virksomheter deltok på møtet. I sum var det 48 deltakere

Detaljer

2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER

2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER 2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER Nord-Norge har et stort potensial for metalliske ressurser i berggrunnen Betydelig økning i etterspørsel og prospektering etter malm og metalliske råstoffer både

Detaljer

Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord Novemberkonferansen 2013 Rune Finsveen - prosjektleder

Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord Novemberkonferansen 2013 Rune Finsveen - prosjektleder Mineralklynge Nord - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen i nord Novemberkonferansen 2013 Rune Finsveen - prosjektleder www.mineralklyngenord.no Mineralnæringen i nord søker sammen Den

Detaljer

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Oppsummering fra partnerskapsmøte i Bodø Partnerskapsmøtet ble avholdt 2.-3. desember 2014 på Scandic Havet i Bodø. Alle presentasjonene fra møtet finnes på Dropbox (klikk på lenken) Tirsdag 2. desember

Detaljer

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Mo i Rana

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Mo i Rana Oppsummering fra partnerskapsmøte i Mo i Rana Partnerskapsmøtet ble avholdt 2.-3. desember 2015 på Scandic Meyergården Hotell. 26 partnervirksomheter og 9 eksterne virksomheter deltok på møtet. I sum var

Detaljer

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på GeoNor konferansen Mo i Rana, 31. januar 2013 Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning (Lysark 1) Som arrangør, sammen med SINTEF og Norges geologiske

Detaljer

Vesterålen mot år 2030

Vesterålen mot år 2030 Vesterålen mot år 2030 LNS- Gruppen LNS Eiendom AS Hålogaland Grus & Betong AS LNS (Chile) S.A. LNS AS Skaland Graphite AS GMS Rana Gruber AS Narvik Betongstasjon AS LNS Spitsbergen AS Hålogaland Element

Detaljer

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Ola Torstensen, fylkesgeolog 23.04.2014 Foto: Bjarne Eriksen Mineralindustri i Nordland: Rana Gruver, Rana LKAB, Narvik Brønnøy Kalk, Brønnøy

Detaljer

NYKOS - Ny kunnskap om sjødeponi

NYKOS - Ny kunnskap om sjødeponi NYKOS - Ny kunnskap om sjødeponi Et forskningsprosjekt for fremtidens mineralindustri sett inn passende bilde GeoNor-konferansen 2015 Per Helge Høgaas Senior forretningsutvikler 1 Framtid for mineralnæringen

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling?

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Presentasjon av erfaringer og eksempler, 11.09.12 Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland AS Helgeland er mulighetenes region! Næringslivet skaper store verdier

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Hanne Markussen Eek, styreleder i Norsk Bergindustri Fagseminar mineraler Hva skal jeg snakke om Hvilken rolle har bergindustrien Norsk Bergindustri Hvordan

Detaljer

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Geonor-konferansen Mo i Rana, 1.-2. februar 2012 Norsk Bergindustri "Hvordan mobilisere Bergindustrien for økt FoU-aktivitet? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Hva ønsker vi at bergindustrien

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Tromsø

Oppsummering fra partnerskapsmøte i Tromsø Oppsummering fra partnerskapsmøte i Tromsø Partnerskapsmøtet ble avholdt 8.-9. september 2015 på Clarion Hotel The Edge. 22 partnervirksomheter og 10 eksterne virksomheter deltok på møtet. I sum var det

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget 15.-16.3.2011 11/6 MINERALFYLKET FINNMARK - TREÅRIG MINERALPROSJEKT

Saksgang Møtedato Saksnr. Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget 15.-16.3.2011 11/6 MINERALFYLKET FINNMARK - TREÅRIG MINERALPROSJEKT Sentraladministrasjonen Næringsavdelinga Arkivsak: 10/00639 Ugradert Arkivkode: _ Saksbeh: Hans Inge Gloppen Saksgang Møtedato Saksnr. Kultur-, nærings- og samferdselsutvalget 15.-16.3.2011 11/6 (KNS)

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

NY GRUVEEPOKE I BIEDJOVÁGGI?

NY GRUVEEPOKE I BIEDJOVÁGGI? NY GRUVEEPOKE I BIEDJOVÁGGI? En fortelling om de mange hensyn! Lokale interesser blir hørt! Fungerer det norske lovverket rundt etablering av ny gruveindustri hensiktsmesssig? Av Nils Tokheim, Rambøll

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Styringsgruppas evaluering

Styringsgruppas evaluering LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Styringsgruppas evaluering PROSJEKTEIERE: Målsetting! LUEN skal bidra til utvikling av en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013

VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013 VRI Finnmark Troms Nordland 2011-2013 VRI skal bidra til innovasjon og dermed økt lønnsomhet ved å: Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

Rana Gruber 1902-> www.ranagruber.no 2

Rana Gruber 1902-> www.ranagruber.no 2 Rana Gruber 1902-> 2 Dec. 2004 Dec. 2006 Dec. 2008 feb.09 apr.09 jun.09 aug.09 oct.09 Dec 2009 feb.10 apr.10 jun.10 aug.10 oct.10 Dec 2010 feb.11 apr.11 jun.11 aug.11 oct.11 Dec 2011 feb.12 apr.12 jun.12

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Bærekraftig utnyttelse av geologiske ressurser

Bærekraftig utnyttelse av geologiske ressurser Bærekraftig utnyttelse av geologiske ressurser Innlegg på det 21. Nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi Norges Geologiske Undersøkelse Onsdag 15 Februar 2012 Per Helge Høgaas Senior forretningsutvikler

Detaljer

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Alle foto: Mye i media Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Høstmøte 2015 Nye metoder og teknologi til å møte bergindustriens utfordringer Rune Finsveen Prosjektleder Mineralklynge

Detaljer

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen?

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Anne Husebekk Rektor 4. februar 2015 Foto: Geir Gotaas Bakteppe 2 Klima Minimum sjøis-utbredelse

Detaljer

KPN NYKOS. Ny Kunnskap Om Sjødeponering Norges forskningsråd / BIA - Kompetanseprosjekt for næringslivet. Per Helge Høgaas SINTEF Materialer og kjemi

KPN NYKOS. Ny Kunnskap Om Sjødeponering Norges forskningsråd / BIA - Kompetanseprosjekt for næringslivet. Per Helge Høgaas SINTEF Materialer og kjemi KPN NYKOS Ny Kunnskap Om Sjødeponering Norges forskningsråd / BIA - Kompetanseprosjekt for næringslivet Per Helge Høgaas Bergforeningens vårmøte 09. Mai 2014 Mo i Rana 1 Forskningsbehov - Strategi for

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Erfaring fra internasjonal mineralutvikling med relevans for Norge. Adm. dir. Frode Nilsen, LNS

Erfaring fra internasjonal mineralutvikling med relevans for Norge. Adm. dir. Frode Nilsen, LNS Erfaring fra internasjonal mineralutvikling med relevans for Norge Adm. dir. Frode Nilsen, LNS Erfaringer fra internasjonal mineralutvinning med relevans for Norge Canada Grønland Norge Canada Fremstiller

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016

Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016 Gull, gråstein og grums + gruve.info Presentasjon for Naturvernforbundet Rana 15.03.2016 Kvifor strid om gruver? Vi har hatt gruvedrift i Noreg i minst 500 år. Kvifor blir et da slik strid om det no? Er

Detaljer

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 Sted: NiT, Dronningensgate 12 Tidsrom: 2.12.2015, kl. 12.00 1600 Tilstede: Berit Rian, Torstein Mørseth, Tore

Detaljer

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET Årsberetning for stiftelsen 2003 Årsberetning 2003 Nordnorsk vitensenter VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge?

Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Nettkonferansen 2010 Arvid Åsmo Administrerende direktør Troms Kraft Nett AS Agenda Om Troms Kraft Nett og bransjestrukturen Vekst og utvikling i Nord-Norge

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Oppredningslaboratoriet 2014

Oppredningslaboratoriet 2014 Dr. Rolf Arne Kleiv, Deptartment of Geology Sem Sælands Mineral veg Resources 1, NO-7491 Engineering, Trondheim, Norwegian Norway - University rolf.kleiv@geo.ntnu.no of Science and Technology, R.A. Kleiv,

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

InRec - Increased Recovery in the Norwegian Mining Industry by Implementing the Geometallurgical concept

InRec - Increased Recovery in the Norwegian Mining Industry by Implementing the Geometallurgical concept 1 InRec - Increased Recovery in the Norwegian Mining Industry by Implementing the Geometallurgical concept Steinar Ellefmo og Kurt Aasly NTNU Institutt for geologi og bergteknikk Om du ønsker, kan du sette

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

NAROM Nasjonalt senter for romrelatert opplæring

NAROM Nasjonalt senter for romrelatert opplæring NAROM Nasjonalt senter for romrelatert opplæring Årsberetning for 2013 Innledning NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) er et nasjonalt senter/skolelaboratorium for alle utdanningsnivåer innen

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

KONFERANSE Til: Beslutningstakere og saksbehandlere som forholder seg til bergindustrien og Norsk Bergindustri s medlemmer og kontakter.

KONFERANSE Til: Beslutningstakere og saksbehandlere som forholder seg til bergindustrien og Norsk Bergindustri s medlemmer og kontakter. NORSK BERGINDUSTRI S MILJØ KONFERANSE Til: Beslutningstakere og saksbehandlere som forholder seg til bergindustrien og Norsk Bergindustri s medlemmer og kontakter. NÅR: 14. og 15. november 2013 STED: Clarion

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Logistikkprosjektet Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Formål Prosjektets formål er å styrke konkurranseevnen

Detaljer

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri Industristrategi for Nordland kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri 1 Stort industrifylke nest største industricluster Norcem Kjøpsvik LKAB Narvik Glomfjord Elkem Salten Alcoa Mosjøen

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune

Utfordringer og muligheter i kommunene. Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Utfordringer og muligheter i kommunene Ny teknologi og foredling av kalkstein i Ibestad kommune Befolkningsprognose Ibestad 1 600 1 400 1 200 362 368 1 000 382 800 381 333 600 400 863 803 698 540 455 200

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritim verdiskapning i nord Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritimt Forum Maritimt Forum Nord medlemmer Alstadhaug Havnevesen Hurtigruten ASA Akvaplan-niva AS Høgskolen i Narvik

Detaljer

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik Velkommen til Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006 Høgskolen i Narvik onsdag 15. torsdag 16. november 2006 Tema: Fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning i forhold til nordområdene/ Barentsregionen Onsdag

Detaljer

Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR)

Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR) Preparation for Threats to Environments in Arctic Regions (PRETEAR) Liv Kristin Johnsen, Prosjektleder Norges brannskole (Nbsk) PRETEAR - Hovedpunkter Bakgrunn og forankring Fakta informasjon Partnere

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Står vi overfor en ny industrialisering i Barentsregionen? Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri. Finnmarkskonferansen Alta, 8.

Står vi overfor en ny industrialisering i Barentsregionen? Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri. Finnmarkskonferansen Alta, 8. Står vi overfor en ny industrialisering i Barentsregionen? Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri Finnmarkskonferansen Alta, 8. september 2010 I løpet av foredraget skal jeg Presentere meg selv og hvem

Detaljer

Velkommen til FoU-seminar

Velkommen til FoU-seminar Velkommen til FoU-seminar Hvordan kan bedriftene få til et produktivt og lønnsomt samarbeid med forsknings-, utviklings- og høgskolemiljøer? Bjørn Audun Risøy, 06.09.11 12:00 Informasjon om støtteordninger

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter Oppstartmøte 19. mai 2015 Nye BALANSE-prosjekter Agenda Velkommen Presentasjonsrunde Hvorfor dette møtet? Litt om BALANSE Kontrakt, endringer og rapportering Spørsmål og svar Presentasjon av BALANSE-prosjektene

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

Det forventes at et utvidet logistikksamarbeid skal åpne for nye og mer effektive logistikkløsninger.

Det forventes at et utvidet logistikksamarbeid skal åpne for nye og mer effektive logistikkløsninger. Introduksjon 2011 Et sterkere fokus på kostnader grunnet betydelige markedsendringer har ført til at flere av de store aktørene/godseierne har sett behovet for avdekke hvilke muligheter som ligger i et

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Helse, Innovasjon, Teknologi

Helse, Innovasjon, Teknologi Helse, Innovasjon, Teknologi -erfaringer med næringsutvikling knyttet til IKT i helse og omsorg gunn-hilde.rotvold@telemed.no Nasjonalt Senter for Telemedisin Kompetansesenter for telemedisin i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN)

MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) MINERALRESSURSER I NORD-NORGE (MINN) STATUS 2013 GEOFYSIKK Geofysiske målinger fra fly og helikopter utgjør størstedelen av MINN-programmet. Ved hjelp av høyoppløselige geofysiske data kan vi se ned i

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen.

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Nordiske Komposittdager Ålborg Tirsdag 26. august 2008 Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Prosjekter

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 1 1 MULIGHETSSTUDIE 2010 Økt bruk av naturgass i Nordland 2 Synliggjorde stort verdiskapingspotensial

Detaljer