TELEFON BANKSJEF 2.602

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFON 2601 - BANKSJEF 2.602"

Transkript

1 P Li TELEFON BANKSJEF TELEGR.ADR.: KYSTBANK HS/ANHonningsvåg, Herr Nils J. Turi, Karasjok. Ad lån kr til Gull raverleiren. Vi har fått obligasjonen i retur fra sorenskriveren i tinglyst stand. Det viser seg imidlertid at vi bare har fått tinglyst pant i st.fp. nr. 621 under matr. nr. 4 i Karasjok, men ikke i st.fp. nr. 5 under matr. nr. 2 i Karasjok. Da vi har forstått det slik at De skal pantsette begge eiendommene, tillater vi oss å oversende obligasjonen for underskrift av Dem og fruen om at pantsettelsen også skal omfatte sistnevnte eiendom. Vi ber Dem sende obligasjonen i retur til oss så snart som mulig. pr. pr ed hilsen Vedlegg. Rek.

2 t EALKESMANNEN7iDN A UTBYGGINGSAVDELINGEN - VDS o:stahasat DTEKT Herr Nils Turi, Karasjok. Herr Klemet Johnsen, Karasjok. OFMES REF VADSØ O J.nr. 2436/67. EN/EKR. I. Storfoesen Turistleir v/ Nils Turi og Klemet Johnsen. Garant1 for 50 R av lin opprinnelig kr ,-. Søknad om avdragsutsettelse. 2. Forlengelse av jordbruksvespen Beskenjargga Gorva til Raite..1/. Til Deres orientering oversendes vedlagt Rinnmark fylkes arbeideog tiltaksnemnds vedtak 1 møte den 19. de. vedrørende ovenfornevnte saker sast Utbyggingsavdslingens Innstilling vedrørende vel til Raite. 641øen 7?- EtrikNoodtsew

3

4 TILLATELSE TIL GULLSØKING, ::,. I henhold til lov om rett til å utvinne gull m.m. av 17. juni 1869 og kg1. res. av 29. mars 1940 meddeler Industridepartementet hermed herr Nils Turi Karas'ok, tillatelse til å søke etter alluvialt gull p statens grunn i Karasjok herred i Finnmark fylke. Tillatelsen gjelder til utgangen av Tillatelsen omfatter rett til å undersøke alluviale avleiringer, utta prøver, og til å foreta prøvevasking med håndtrau. Unntatt fra retten til søking er: Arealer som staten til enhver tid ikke har disposisjon over. Arealer som staten til enhver tid måtte unnta fra søking. Herr Nils Turi er ansvarlig for den skade som måtte bli forvol t gjennom søkingen. I tilfelle vilkårene for tillatelsen overtres, bortfaller tillatelsen. For tillatelsen betales et gebyr stort kr. 100,- til statskassen. % Ir 4"..5:: b.'..( V.?:. '... :,i,,.... -:#...,,,. m -1ir -... u ln - t.../.,.. \ :../..., i 0 s 1 o, 27. april 1971 INDUSTRIDEPARTEMENTET Etter fullmakt Hans Im. Ross /

5 Jnr. 167/71 F. 13. BERGMESTEREN I FINNMARK BERGDISTRIKT Alta. den 26/ Herr Nils J. Turil KARASJOK. om gullvaskertil- lv skin - Karas ok. Jeg mottok din sdknadav 19/3-71 latelse i Karasjok. Din sdknad er for komplisert i forhold til det lovverk som gjelder for gullvasking i dag. Jeg vil rå deg til å skrive en enkel sdknad som kun inneholder sdknad om tillatelse til å lete etter gull 1 Karasjok kommune. Hvor du vil söke etter eull, oe hvem du vil ha til hjelp for 4 finne dette gullet, er ikke vår sak Når det gjelder oppbygging av en turistleir som nevnt 1 sdknaden er det riktig at denne behandles som en spesialsak uten hensyn til gullet, og at utmål til en sllk innvilges av Jordsalgskontoret. Albert Vasshaug

6 FINNMARK JORDSALGSKONTOR jahr. 1624/72 na/ VADS0 lb Tddoe ::err 4. Sol:s 9751 LaliASJOL Deres ald. - tv av 28/5-1/2. Du1ivasi:ia Dores brev sar vort ::oreica:s Ders_estarea_ i -23"..ass::ario ber:oistri±s zo: lnr ovart soa vei asto 2o tosta kdrev av ' viser. L.S.Ser dette sks1 De allerede ha i ea tillatelse. sol_.acod fra::all av cyriit eveaialeit rettes 'L;i1 ±erestere: i fbrbilidelae i..e sa*a?..5 S'otaLvel.so estev Aroy_sen

7 K JORDSALGSKONTOR "-r:iri76/72 Wira 9800 VADSØ Toldon april Beruesteren Me.å. Selciad:.r.p;trere Vej.'- ve:.:.ret4 Dex. her. Earas.iok J ("; -t-s.

8 DET KONGELIGE INDUSTRIDEPARTEMENT KONTOR AKERSGT 42 TLF II RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF POSTADRESSE POSTBOKS 6014 DER. OSLO I r Nils J. Turi 9730 KARASJOK Deres rmvår ref (bes OPOgrd ved sver) ID 1136/80 S RB/AGL DMo TILLATELSE TIL GULLSØKING Vedlagt oversender man tillatelse til søking etter alluvialt gull i Karasjok herred, Finnmark fylke. Tillatelsen er først gyldig etter at De har innbetalt et gebyr på n. kr. 100,- til bergmesteren i Troms og Finnmark distrikt, Postboks 115, 9501 Alta. De må kunne fremvise kvittering for denne innbetaling sammen med tillatelsen som ellers har gyldighet frem til 31. desember Man vil spesielt gjøre oppmerksom på at tillatelsen ikke omfatter Øvre Anarjokka nasjonalpart. Etter fullmakt % Hans Im. Ross Gjenpart: Bergmesteren i Troms og Finnmark distrikt

9

10

11 BERGMESTEREN I TROMS OG FINNMARK DISTRIKT Postgiro Bankgiro Telefon (084) Adresse: Postboks 115 Nils J. Turi, 9730 KARASJOK Deres ret: Vårret: Jnr. 307/84 FB 9501 Alta, GULLSØKERTILLATELSE Vedlagt sendes tillatelse til søking etter alluvialt gull i Karasjok kommune, Finnmark fylke. Man vil spesielt gjøre oppmerksom på at tillatelsen ikke omfatter øvre Anarjokka nasjonalpark. Tillatelsen har gyldighet frem til 31. desember Troms og Finnmr1c Bergmesterembete Knut R. Eriksen bergmester

12 Tvist på krav om erstatning avgjøres ved skjønn. Skjønnets avgjørelse er tvangsgrunnlag på samme måte som en dom. I tilfelle vilkårene for tillatelsen overtres bortfaller tillatelsen. TROMS OG FINNMARK BERGMESTEREMBETE Knut R. Eriksen bergmester

13 TILLATELSE TIL GULLSØKING I henhold til lov av 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk Ç 1, jfr. for keiftene av 8. februar 1974, meddeler Industridepartem.niet hermed Nils J. Turi, Karasjok tillatelse til å søke etter alluvialt gull på statens Erunn i Karasjok kommune i Finnnark fylke, dog med unntak av Øvre Anarjokka nasjonalpark. Nasjonalparken har disse grenser: Fra riksgrensen i Anarjokka der elva Easevuocco faller ut, følcer grensen denne elv ca. 1,5 km nordvestover. Lerfra går grensen i nordlig retning til høyde 342 (gradteieskart Iskuras), videre vest-rnordves til Golnak (høyde 534) og videre 1 vestlig retning til sammenløpet Stierkkojokka-Grozzejokka. Derfra følger grensen Grozzejokka sør-sørvestover ca. 12 km (1 luftlinje) til Røselvas utløp og følger så Røselva ca. 6.5 km vest-sørvestover. Grensen går videre i sørlig retning til høyde 444, derfra rett vest til vatn sør for vatn 370. Videre vestover langs bekk og over vatn 366 til Eavtajokka. Fra Eavtajokka går grensen videre vest-nordvestover høyde 466 og til høyde 458. Derfra vest-sørvest til sør-østre hjørne av sj. 376, videre til Pigerfjell 465 og derfra rett vest til møte med Njullusjokka. Njullusjokkas løp følges til r4.ksgrensen som følges tilbake til utgangspunktet. Tillatelsen gjelder til 31. desember Tillatelsen omfatter rett til å undersøke alluviale avleiringer, utta prøver og til å foreta prøvevaskinger. Unntatt for retten til søking er: Arealer som staten til enhver tid ikke har fri disposisjonsret'i over. 2. Arealer som departementet til enhver tid måtte unnta for søking. Søkeren skal gå fram med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn strengt nødvendig og slik at naturen ikke blir unødig skjemmet. Hvis eieren eller brukeren krever det, plikter søkeren å stille sikkerhet for den skade som kan oppstå. Oppstår det uenighet om sikkerhet kan kreves, eller om sikkerhetens størrelse eller art, avgjøres tvisten ved skjønn. Før tvisten er avgjort, må arbeid som kan føre til skade for grunneieren eller brukeren av grunn, bygninger og andre innretninger eller anlegg ikke settes i gang eller fortsettes uten samtykke av skjønnet. Søkeren er, uten hensyn til om det er noe å legge ham last, pliktig til å erstatte den skade på grunn, byeninger og andre innretninger eller anlegg som søkingen fører med seg for eieren og brukeren av grunnen.

14 .KARASJOK SKOLESTYRE y KARASJOK /A0 Storfossen Turistleir, v/herr Nils Turi, Karasjok. STORPOSSEN TURISTLEIR VED KARASJOKKA. ANMODNING OM VEI FRAM TIL RAITI. Deres brev av 18. april d.å. På grunnlag av Deres brev innkalte fung. formann til møte i Arbeids og tiltaksnemda den 31. mai 1967 kl hvor denne sak ble behandlet. Medlammeneav nemda var gjort kjent med saksinnholdet ved innkallingsdokument av 29. mai. Dette stensilskriv vedlegges in duplo. Vedtak ble fattet slik vedlagte særutskrift viser. Saken er av Arbeids og tiltaksnemda oversendt kommunestyret. Samtidig har vi sendt kopi av saksutredning og vedtak til de institusjoner som er oppgitt i Deres brev av KARASJOK SKOLEKONTOR, den 1. juni Med h' Vedlegg. Arvid Olsen. Gjenpart: Klemet W. Johnsen, Karasjok.

15 UTSKRIFT møtebok for Arbeids- og tiltaksnemda i Karasjok. av Av nemdas 5 medlemmer møtte : fung. formann Arvid Olsen, Petter redrejord og Arvid Elvevold, Oscar NEess hadde meldt forfall så sent at ny varamann ikke lot seg innkalle. Klemet Fagerheim møtte ikke, og uten å ha meldt forfall. På forespørsel ble opplyst at han hadde dratt hjemmefra om morgenen. Sak 1/67: STORPOSSEN TURISTLEIR VED KARASJOKKA. Vedtak: ANMODNING OM VEI FRAU TIL RAITI. "Storfossen Turistleir" v/nils Turi og Klemet /. Johnaen har bedt Arbeids- og tiltaksnemda om en uttalelse vedrørende en plan om vei fram til Raiti i Karasjokdalen. Veien er tenkt som en fortsettelse av jordbruksveien til Gorva, og forlengelsen er oppgitt til 11 km. Arbeids- og tiltaksnemda har i møte den 31. mai 1967 drøftet eaken, og vil uttale følgende: Turistnæringen er i Karasjok ikke viet den oppmerksomhet som mulighetene skulle tilsi. Privai.personer som alene eller sammen ra (1 andre prøver å utnytte mulighetene vil vare sterkt hemmet når det blir tale om store investeringer for å tilfredsstille de krav som stilles til næringen i dag. Gullgraving i Karasjokka ser ut til å være et attraktivt tilbud som har vakt fortjent oppsikt - også i utlandet. Selv om tiltaket har ulemper ved vanskelig transport på grunn av varierende vannstand i elva, er tiltaksnemda likevel av den oppfatning at nettopp dette - sammen med dalførets jomfruelige og vakre natur- gjør de gamle gullfelter ettertraktet av turistene. Tiltaksnemda er av den oppfatning at det er nødvendig å forlenge den prosjekterte jordbruksvec fra Gorva fram til Gæidnojågaå (Gæidnojokka). Nemda. mener at det både til jordbruket og i ganske særlig grad til skogbruket i dette området knytter seg så sterke næringsøkenomiske intereseer at det nødvendige grunnlag for en vei er til stede. I tillegg kommer så turistnæringen som har foranlediget Arbeids- og tiltakenemda til å ta saken opp. Nemda er imidlertid kjent med at Statens Skogor for tiden er så sterkt engasjert i andre veiprosjekter i kommunen at det ikke kan anses realistisk å regne med at skogforvaltningen alene vil kunne bygge denne veien i løpet av de nærmeste år.

16 Side 2 6. Arbeids- og tiltaksnemd anbefaler overfor kommunestyret at det allerede i 1967 blir foretatt en grundig befaring av strekningen Gorva Gmidnojågag med tanke på hurtig igangsetting av denne parsellen så snart don bevilgningsmessige side ved saken er løst. Samstemillig. Møtet slutt: Petter Nedrejord Arvid Elvevold Arvid Olsen. Rett utskrift bekreftes: KARASJOK SKOLEKONTOR, 1, juni 1967.,IPP7 sen.

17 NOTAT. Forlen else av 'ordbruksve en Besken'a a - til Raite. Herrene Nils Turi og Klemet Johnsen startet i 1955 en gullgraverleir ved Storfossen ved riarasjokka. I en henvendelse til den kommunale arbeids- og tiltaksnemnd den 18. april d. å. tar Turi og Johnsen opp problemet med transport frem til leiren og peker på behovet for vei helt frem til Raite. Transporten frem til leiren foregår I dag med bil fra Karasjok til Beskenjargga og i elvebåt herfra til Storfossen leir - en båttur på ca 22 km. På strekningen Beskenjargga til Raite - en strekning på ca 16 km - må det passeres flere vanskelige stryk, som spesielt ved lav vannstand skaper store problemer. Fra Raite o, frem til leiren regner en ikke med noen problemer for elveb.lten. Det er i dag bestemt at jordbruksveg skal bygges fra Beskenjargga frem til Gorva. I følge Turi og Johnsen består de resterende 11 km frem til Raite av forholdsvis lett terreng med flate moer. Turi og Johnsen peker på den reklame- og turistmessige betydning gullgraverleiren har for kommunen. En videreføring av veien frem til Raite vil lette fremkomsten og skape grunnlag for en øket turistmessig utnytting av området. De peker også på den betydning en vei frem til Raite vil klume få for næringene skogbruk, jordbruk og reindrift. Skogforvalter Lars Uberg uttaler i brev av 22. mai d, å. at en eventuell vei fra Gorva til Raite vil gå gjennom ganske god furuskog de første 5 km, mens det lenger opp er mindre drivverdig skog. En vei vil imidlertid øke utstrekningen av det drivverdige område ganske vesentlig. Skogforvalter Uberg uttaler videre at en fra skogforvaltningens side er interessert i veiprosjektet forutsatt at den planlagte jordbruksvel frem til Gorva blir bygget slik at den egner seg for tømmertransport. En viss økonornisk støtte kan påregnes. Arbeids- og tiltaksnemnda i Karasjok uttaler i et møte den 31. mai at den antar at nettopp den noe vanskelige adkomst til gullgraverleiren - sammen med den vakre natur - gjør gullfeltene ettertraktet av turistene. Nemnda mener imidlertid at veien bør føres frem til Gæidnojokka (dvs. ca 7 km kortere enn til Raite). Nemndas hovedbegrunnelse for fremføring av veien synes i første rekke å være den betydning en slik vei vil få for jordbruket og spesielt skogbruket i området, mens turistnæringen kommer i annen rekke. Nemnda anbefaler overfor kommunen å foreta den nødvendige befaring av strekningen Gorva - Gæidnojokka med tanke på igangsetting så snart den finansielle side er løst.

18 Karasjok Flyttsamelag uttaler i trev av 13. juni: "Benne vei vil være av betydning for reindriften. Den vil skaffe lettere ad...omst til visterbeitene, og den vil også ha stor betydning for varetransport til og fra vinterbostede r, transport av slakterein og transport av flyttegods hast og vår. Framføring itv velea til Raiti vil Lidra til å rasjonalisere reindriften, lette arbeidsvilkårene for dens utøvere og dermed heve levestandarden for denne befolkningsgruppe. Det vil også være av betydning om veien blir forlenget fra Raiti og videre oppover Krasjokdalen" Fylkeslandbrukssjef A. Bartholdsen opplyser i brev av 19. juni d. å. at den planlagte jordbruksvei fra Beskenjargga til Gorva (ca 5 km) er kostnadsberegnet til kr , - og at veien sannsynligvis kan påbegynnes i år. Ovenfor Gorva ligger det to gårdsbruk, det ene ca 3 km fra Gorva og det andre 2 km lenger oppe. Landbrukssjefen anser det onskelig med vei frem til disse bruk. Planlegging av denne vei vil ikke bli tatt opp for finansiering og bygging av vei til Gorva er klarlagt. Det peker på at mange jordbruksveler vil ha bedre prioritet, og at man derfor må regne med nokså mange år for det kan bli aktuelt med en jordbruksvei. Landbrukssjefen antar at eventuell vei frem til Raitbmå bygges for midler til fremme av turistnæringen, eventuelt gullgraving. Turistsjef Agnar Romberg-Berentsen uttaler i sakens anledning bl. a. folgende: "Med den interesse gullgraverleiren etter hvert har fått, er det et stort minus å måtte begrense sesongen til den tiden vannstanden i elven er stor nok-selv en del av denne tiden påfores elvebåt-eierne tapt fortjeneste ved å måtte begrense passasjerantallet i båtene, og jeg kan godt forstå at dette sokes lost. Det er imidlertid klart at elvebåt-turen er en dal av den store attraksjon gullvaskingen er blitt, og jeg vil uttrykke betenkelighet over en utvikling av kommunikasjonene frem til gullvaskefeltet i den grad at attraksjonen taper sin verdi i en sterk kommersialisering. Jeg viser i den anledning til pkt, 3 i Karasjok Arbeids- og tiltaksnemnds vedtak i sak 1/67. Trass i stor Interesse og god omtale i presse, radio og TV verden over, kan det ikke ventes at trafikken frem til gullgraverleiren i nærmeste fremtid blir så stor at dette alene forsvarer investerbger i et såvidt omfattende veianlegg. Dersom en vei skal bygges langs Karasjokka frem til Raitt, må det primære hensyn til slike investeringer være andre enn rent turistmessige. Dog vil jeg Ikke unnlate å bemerke at en i neste omgang sikkert vil kunne nyttiggjøre seg et slikt anlegg også turistnæringen." I en uttalelse fra Karasjok Turistforening av 5. sept. d.å. anbefaler foreningen fremforing av vel til Rait. Foruten den turistmessige betydning pekes det også på veiens betydning for dat ovrige næringsliv. Vest-FInnmalk Interkommunale Tiltaksråd sier i brev til utbyggingsavdelingen bl. a. : "På grunn av de mange interesser som Imytter seg til denne velparsell, vil VIT for sitt vedkommende anmode utbyggingsavdelingen om nne å vurdere saken for om mulig å komma fram til et positivt resultat."

19 UTBYGGINGSAVDELINGENS VURDERING. Hovedcrgumentene for fremføring av veien Gorva - Raite synes å være følgende: Effektivisering av tømmerdriften samt øke utstrekningen av området for drivverdig skog, Bedre muligheter for 2 gårdsbruk i området. Gi reindriftsnæringen bedre muligheter for transport. Lette transport av turister frem til gullgraverleiren. Utbyggingsavdelingen er av den oppfatning at en eventuell ve1 frem til Raite må sees sammenheng mpd de øvrige ventkrav i fylket. Gullgraverleiren ved Storfossen må sies å være enestående i sitt slag. Utbyggingsavdelingen er ikke i tvil om at leiren har ført mange turister til Karasjok, og at den vil fåøkt turistmessig betydning etter hvert som stedet blir bedre kjent i inn- og utland. Slik leiren er i dag, med forholdsvis vanskelig adkomst, representerer den noe helt eksklusivt. I likhet med turistsjef Romberg-Berentsen mener utbyggingsavdelingen at elvebåt-turen utgjør en vesentlig del av attraksjonern På lengere sikt tror utbyggingsavdelingen turistnæringen vil tape på en for sterk kommersialisertng. I følge turistsjefen kan en heller ikke i den nærmeste fremtid regne med en trafikk til leiren som alene vil kunne forsvare investering i vei. Karasjok flyttsamelay uttaler at en vei til Raite vil få stor betydning for varetransport til og fra vinterbostedene, transport av slakterein og transport av flyttegods høst og vår Etter de opplsyninger utbyggingsavdelingen har fått fra lappefogd Alstad, synes veiens betydning fo: reindriftsnæringen ber å være noe overdrevet. Alstad mener imidlertid at en vei muligens kan få betydning for transport av levende rein frem til slakteriet Når det gjelder ttansport til de to gårdsbruk ovenfor Gorva, synes det klart at en på jordbrukshold mener at det er mange andre jordbruksveier som har bedre prioritet. Det argument av noen betydning for videre fremføring av vei fra Gorva er etter utbyggingsavdelingens mening hensynet til skogdriften. Etter skogforvalterens uttalelse vil en vei videre fra Gorva ha en klar økonomisk betydnirig for skogbruket i distriktet. Sko lorvaltningen er da også den eneste instans som i første omgang er villig til å yte finansiell støtte til prosjektet. Det foreligger ingen beregninger over kostnadene ved fremføring av vei til Raite. Veien fra Beskenjargga til Gorva er kostnadsberegnet til kr , - (4,7 km). Forutsatt samme meterpris på veien til Raite, vil strekninyen Gorva - Raite koste ca kr , - Selv med halve meterprisen vil det her dreie seg om betydeltge beløp. En eventuell fremføring av veien må derfor skje etter nøye vurdering av den betydning veien vil få.

20 Utbyggingsavdelingen finner det ønskelig med en viderefpring av veien fra Gorva. Uled de mange veikrav en har i fylket i dag, kan en imidlertid ikke anbefale en forsert utbygging av denne vei med ordinære midler. eiulighetene for spesielle bevilgninger til I. eks. turistutbygging synes ikke å være til stede. Eventuelle ekstraordinære beviigninger måtte komme fra skogbrukshold. Utbyggingsavdelingen finner det imidlertid lite sannsynlig at skogmyndighetene alene vil kunne finansiere prosjektet. Utbyggingsavdelingen vil peke på at den planlagte vei til Gorva, som sannsynligvis kan påbegynnes i år, vil gjøre elvebåtturene til gullgraverleiren ca 5 km kortere enn i dag. Dette vil tross alt bety en vesentlig forkorting av reisetiden frem til leiren. På bakgrunn av dette vil utbyggingsavdelingen uttale at vei frem til Raile i og for seg er enskelig. Det er imidlertid intet som tyder på at frernføring av veien på det nåværende tidspunkt kan karakteriseres som en forsvarlig investering. Videreføring av veien fra Gorva ber hmtil videre stilleo i bero til veiens betydning rettferdiggjør en bedre prioritert plass blant de øvrige veikrav i fylket. Odd ivielo Johansen utbyggingskonsulent Erik Noodt konsulent

21

22

23 I l Stats Finnmark jordsalgskontor Finnmårkku eananvuovdinkantuvra KOILING 0.1fe I.11:10 Vår dato Vår ref /01 PST (21) Deres dato Deres ref Karasjok kommune, Teknisk etat, 9730 KARASJOK Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, 9815 VADSØ Finnmark fylkeskommune Fylkeskulturetaten, 9815 VADSO Finnmark fylkeskommune Planavdelingen, 9815 VADSO Sårnediggi/Sametinget, Postboks 103, 9840 VARANGERBOTN Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark, 9730 KARASJOK Saksbehandler: Per Stene lit eiendomskonsulent SØKNAD OM TILLATELSE ETTER JORDSALGSLOVEN J. Vedlagt følger soknad om tillatelse etter jordsalgsloven. Søker til jordsalgskontoret Klemet Turi, Latevuovdi er: 34, 9730 KARASJOK Søknaden gjelder: Punktfeste for tomt til stående hytte (bygd ) ved GåI'Iebaike på statens grunn under gnr. 27/1 i Karasjok kommune. Som det fremgår av saksdokumentene ble hytta oppført i , og da knyttet til uullgravervirksomhet. Fremtidig virksomhet er turismebasert. Forholdet ligger så langt tilbake i tid at det kan komme inn under reglene om eksisterende forhold etter delingslovens 4-1. Før vi gjør noen nærmere vurdering på dette ønsker vi sektormyndighetenes uttalelse. Med hilsen Finnmark jordsalgskontor Svde PaVel ---,, jordsalgssjef _ --tel.,< i /Geir Kopi: Klemet Turi, Latevuovdi 34, 9730 KARASJOK /, 1' Kristiansen kontorsjef i Finnmark Jordsaigskontor Besoksadresse: Stalskog Finnmark Internett. Damsveien I, 9815 VADSO Statens hus - Vadsci H/B Tjenesten, 9509 ALTA wwskstalsk0b-00 Telefon: Edsost: Telefon: Telefaks: no Tetefaks:

24 1- tce KARI ANN NORDSLETfA OG FRANK GUNNAR TURI VUOLLESAINJARGA 9730 KARASJOK Deres ref. Vår ref. Vadsø, BOPET 2007/ TILBUD OM BU-MIDLER, INVESTERINGSTILSKUDD - KNYTTET TIL EIENDOMMEN 2021/27/3/ I KARASIOK Vi viser til Deres søknad mottatt , og kan gi Dem følgende tilbud etter vedtak i Innovasjon Norge : Tilskuddsbeløp Innovasjon Norge bevilger KARI ANN NORDSLETTA OG FRANK GUNNAR TURI et investeringstilskudd på inntil kr kroneretthundreogførtisyvtusen-- Kostnadsramme Prosjektet er satt opp med følgende omfang og kostnadsramme: rhovedposter Omsøkt Godkjerd Restaurering av næringsbygget El anlegg/aggregat Snurredass Vera vedovn/1 gassovn Uforutsette Sum Tilskuddet er begrenset til 60,0 % av godkjente kostnader. Akseptfrist Tilbudet må aksepteres skriftlig innen , ellers faller tilbudet bort. Utbetalingsfrist Krav om sluttutbetaling av tilskuddet må sammen med nødvendig dokumentasjon være Innovasjon Norge i hende innen , da tilbudet ellers bortfaller i den utstrekning det ikke allerede er effektuert. Særyilkår Ingen særvilkår

25 6. Standardvilkår FOr øvrig gjelder Innovasjon Norges standardvilkk for fylkesvise bygdeutviklingsmidler (BU-midler), datert Det er en forutsetning at bedhften deltar i eventuelle spørreundersøkelser i forbindelse med at Innovasjon Norge eller departementene gjennomfører evalueringer, kundeundersøkelser mv. av Innovasjon Norges virksomhet. Slike undersøkelser er viktige i arbeidet med å utvikle et best mulig tjenestetilbud til næringslivet. Sammen med tilbudet vil vedlagte dokumentasjon utgjøre avtalen med Innovasjon Norge, og vi ber Dem derfor lese dette nøye. Arbeidet må ikke igangsettes før finansieringen er ordnet, og det er utarbeidet fullstendige tekniske planer. Vi gjør oppmerksom på at endringer i fremlagte planer eller omdisponering av investeringsobjektene til andre formål enn forutsatt i planene må skriftlig godkjennes av Innovasjon Norge. Omdisponering uten godkjenning er 3 anse som brudd på forutsetningene for bevilgningen. Aksept av tilbudet Dersom De ønsker å benytte vårt tilbud, ber vi Dem om å gi oss beskjed innen angitte frist i pkt. 3 ved å returnere det ekstra eksemplaret av dette brevet (vedlagt), undertegnet i henhold til foretakets signaturbestemmelser. Klage Vi gjør oppmericsom på at vedtaket kan påklages. Klagen sendes til Innovasjon Norge v/dette kontor. Klagefristen er 3 - tre - uker etter mottagelsen av dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør de oppgi datoen for når De mottok brevet. Klagen må inneholde hvilket vedtak De klager over, årsaken til at De klager, den eller de endringer De ønsker, samt eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Har De spørsmål i filknytning til dette brevet, kontakt oss gjerne ved: Med vennlig for Innovasjon hilsen Norge tiv-edel Berg ass. direktør Bodil Pettersen rådgiver Vedlagt oversendes: - standardvilkår for fylkesvise bygdeutviklingsmidler (BU-midler), datert , - et ekstra eksemplar av tilbudsbrevet - utbetalingsanmodning Kopi til: Karasjok kommune, landbruksetaten, Rådhuset, 9730 Karasjok

26 Vi aksepterer ovenstående tilbud om investeringstilskudd, er kjent med Innovasjon Norges standardvilkår for fylkesvise bygdeutviklingsmidler, og godtar disse. Sted/dato: Støttemottakers underskrift: Orgnr./Personnr.: L;æin_ Frew) Underskrift iht. foretakets signatuo bestemmelser, jf. firmaattest, <Wt1 A-N\ RRA/ik Undersknft gjentas rned maskin eller blokkbokstaver TWU Tilbudsbrev med undertegnet aksept returneres: Innovasjon Norge, Postboks 607, 9811 Vadss 3

27 1,421.4n4 41) oslo I. 5.april ziaa A n. 111~YDOM P11112~~ ilornbunge rxa NGl CHIMITYS 01. Soala 2.1 I 3 Herr Nils Johnsen Turi, Rekommandert. Boks 254, Rarasjok. PelSeD LH 0.No Mänsterkrav nr Nökkelholder Vedlagt oversendes beviset for at ovennevnte mansterkrav nu er innrgistrert under monster nr Forfallsdagen for fornyelse av aftsteret er 2. mars Varsel om fornyelsen skal i sin tid bli sendt Dem. Ærbödigst Reg.bevia. _...

28 N. M. nr Ingleveras i 2 Semplarer. La Krav om menstervern. Tit Styret for det industrielle rettsvern Salcoma fdb mea (11.1an ismaal 1/4a or 222~ relis ame. Undertagnede *11:11 Johneen tari, boks 254, 9Sta. Inpg. Zarajok, CY e msfro amobogds- anmoder herved om registrexing av det menster, hverav hermed felger n etter- ~. da efainge non./a~ gjort gjenstand (mastergrez tandyit)* erldas sj faneelar innp kning. vilka indanddl INSdaot yks Menstret ekal tjene som forbilde for: iiakkelholder Vern enakes for 3 år k p mt onntryla Diata SIN4 OS

29 Hermed felger: Ea gjenatand I.n etter gestret ( fl- 21eilmsdeat. lavbestemt avgift for 3 ir med kr. Oslo, 2. mars 66. den farktirj. eln Kin AIS twrf.. -(:- fibigs fultgbntt Om forlengelse av mensterver: gilymor for liden figende, hastwaraehar: Vernets lengate varighet er 15 gr. regnet fra inngheben av trant. ononådd vern kan forlasges for ett eller flere 3-årige Uclarom ad gangen bmt9 utløpet av ovemasinte 15 år. ut4dør for 3_ 3-årlge tidarosn kr , for 4. kr og for 5. kr Avglften betalez forskuddems tor cfet eller de 3-Mlge Udsrom som den yedkommer. Innbetalez den over skranken til Styrens Maserer, m den nde denne lbende Innen den reglementsmessige kontortids utløp (k.i. 14. pi bedager andre dager fre belllgdager kl. 13) den første dag av det Udarm for hvfflcst den svares. Den regnes ogds som lankommet 1 rett Cld nar den 1 betalt brev eller 1 telegraf- eller postanvisning er Innlevert til en tonenriks postanstal/ /21 formndelee tli Elbret, eller ved banenriks nortgirokontor (Peabcbo 17010) bskføkt fer utbetaling CII Styret den tmente dag Innen kl 54. Mot et tillegg av ks er det dog anlednind til etterbetale-evelems.an-viesaenanpata_sotter 1 løpet av 6 mdr. Pinnes ikke tdrvarende tall I vedkommende måned, regnea månedens shge dag som frbstens utlelpsterredn. Paller slste fristdag pl en dag da kontoret reglementsmessig er lukket. forlenges den Innt11 førstkommende dag da kontoret Herved attesterer Styret for det industrielle rettsvern, at krav likelydende med ovensthnde er inngitt den 2. mars kl. 13 og at menstret er Unafert i registret under nummer Oslo, den 9 6. r e k t ø r Urt vuo iht pa.«, u.venttykn. ( (if_ztzei ttec/

30 LOVER CG REGLEMENT FOR DALABODI GOOVLO 5 1. Foreningens navn er Dalabogi guovlu. S 2. Hovedmilet er å - øke verdien av stedet som frilufts- og feriested. - øke trivsel og samhold fox medlemmene og skape tilherighet. - arbelde aktivt fox å øke mulighetene til jakt, f1ske og berplukking foz alle. arbeide aktivt mot forsepling, foruxensning og overfozbruk av naturen Medlemeskap i Dalabogi guovlu er åpent for alle med tilhezighet 2alabohki og omegn. Redlemskap oppnis ved b betale kontingent. Redlemskap opphører ved skriftlig utmelding med en måneds vareel, ellex ved ikke å betale åzlig kontingent Nedlemskontingent fastsettes av åzsmøtet, og betales rz:skaddsvis for ett år. rz: nyat medlem betales full kontingent for det året vedkommende s: :;2tatt. Ver cochel av medlemekan refunderes ikke betalt konringent. Las5hsSIM:"Medlemskepkanogribetaksiformav farzitkerdomm4" eaganisasjonsform. " cuovlu er en frivillig forening med felgende.--yzrzr-betsfordeling. iremere nad2.eosnote som avholdes tre ganger i åtet. Scylec reatiende av leder, sekzeter. kassezer, to styremedlemmer zr -a:aredlemeer. eataidegnsrpe sor utreder og behandler sakel som styret skal ta alla aaaar fra arbesdearuppa og fra styret skal frar fra redeeasmete som referateak ellez avstemming. ;a k5n bestå av redlemmer eller det kan tas med et

31 side Azsmøtet et foreningens høyeste myndighet. Axsmetet avholdes en gang i året mellom jul og nyttår. saket som skal behandles på årsmøtet, må være sktiftlig og styret ihende senest tre ukex før årsmøtet avholdes. Alle medlemmer har tale og stemmerett. Stemmerett kan ikke overdres. saket avgjøres med alminnelig flertall. Fullstendig saksliste skal sendes vedlagt innkallingen. eaxe medlemmet et valgbare til styret. Arsmetet skal S 7. GOdkjenne de fremmøtte representanter. Gedkjenne innkalling og saksliste.. velge moteleder, settysekreter. szen.trj representanter til å underskrive protokollen. Behandle årsberetning. 2: hiekaprle"'" - Fastmatte medlemskontingent. Vedta budejett. Valg av styre. Valg av to medlemmer til valgkomite. Ekstraordinart åtsmøte 5 8. Det avholdes ekstraordinert årsmøte når; Ettex vedtak av ordinazt årsmøte Etter vedtak av styret Minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Det kunngjøres på same måte som ordinart årsmøte, og innkalles med minst to ukers varsel. Ekstraordinart årsmøte kan kun behandle de saker som er oppført i innkallelsen. Forøvrig gjelder de reglene som ved ordinart årsmøte. S 9. Lovendringer kan kun foretas pa årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte Oppløsning av foreninger. kreves 3:4 flerta:1 medlemmer. Elesiutnn;er.. treffer. I.7sr:rs Ved eventuel' --:-:--"- med tcrez.lr..7.etz. r±±-

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Indergårds Bilverksted 7316 LENSVIK Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 15/101-5/BEM 242 20.02.2015 TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Vi viser til søknad fra RF13.50 registrert den 20.01.2015. Det kan

Detaljer

TILBUD OM LÅN LEIF ERIK VARSI SIRMA 9845 TANA. Deres ref. Vår ref. Vadsø, 23.06.2014 BODPE - 2014/105213

TILBUD OM LÅN LEIF ERIK VARSI SIRMA 9845 TANA. Deres ref. Vår ref. Vadsø, 23.06.2014 BODPE - 2014/105213 LEIF ERIK VARSI SIRMA 9845 TANA Deres ref. Vår ref. Vadsø, 23.06.2014 BODPE - 2014/105213 TILBUD OM LÅN Vi viser til Deres søknad mottatt 06.05.2014, og kan etter vedtak i Innovasjon Norge 20.06.2014 gi

Detaljer

TILBUD OM INVESTERINGSTILSKUDD

TILBUD OM INVESTERINGSTILSKUDD ' q Innovasjon Norge JØRGEN RØDSJØ SKAUGDALSVEIEN 2719 7100 RISSA Att. Jørgen Rødsjø Deres ref.: Vår ref.: Oslo, 16.02.2017 2017/101332 TILBUD OM INVESTERINGSTILSKUDD Vi viser til søknad mottatt 26.01.2017,

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

SKAUGDALSVEIEN 1014 U5 SEPT Z316 f 7100 RISSA. Deres ref.: Vår ref.: Oslo, BRKUL /113117

SKAUGDALSVEIEN 1014 U5 SEPT Z316 f 7100 RISSA. Deres ref.: Vår ref.: Oslo, BRKUL /113117 I q lnnovasjon I Norge VEGARD AUN E f" :vi 0 "i"'5 A T T l H å: (.»~'; ag )[\(f I L.l :tm.alm HISSA kommune ' izisspi. :.,:\*i«: SKAUGDALSVEIEN 1014 U5 SEPT Z316 f 7100 RISSA.. s Att. Vegard Aune Deres

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

STJØRNVEIEN 459 *. ': Wä ;J'"ff'-fi...LiL$.Å -Å 7113 HUSBYSJØEN. f***.- i. * ; 33 "EU.. = Att. Rune Mælan. «..?--.,l - -. r ' l

STJØRNVEIEN 459 *. ': Wä ;J'ff'-fi...LiL$.Å -Å 7113 HUSBYSJØEN. f***.- i. * ; 33 EU.. = Att. Rune Mælan. «..?--.,l - -. r ' l I q InnovasiOn Norge {WM,.., \...- -.v»-v '- """1» RUNE M/ELAN sf i """"???.,.,:f xmitxi z STJØRNVEIEN 459 *. ': Wä ;J'"ff'-fi...LiL$.Å -Å 7113 HUSBYSJØEN. f***.- i. * ; 33 "EU.. = Att. Rune Mælan. «..?--.,l

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/ GNR 116/ ANEL Hurdalgarasjen v. AnitaTenold anita.tenold@hurdalsgarasjeen.no Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 14/635-10 GNR 116/78 26.03.2015 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov.

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. 23 KAPITTEL 6: TRAVLAG 6-1 Formål (1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. (2) Travlagene skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Troms og Finnmark Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2015 til prosjektet utdyping i Kjøllefjord LEBESBY KOMMUNE Fiskerihavn : Kjøllefjord Kommune : Lebesby Fylke : Finnmark

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

fígtlfgzågêelí q Innovasjon M O T T AT T TILBUD OM TILSKUDD

fígtlfgzågêelí q Innovasjon M O T T AT T TILBUD OM TILSKUDD Vb q Innovasjon M O T T AT T I Norge., _ 'l NOV W6 RISSA KOMMUNE i{!. :"\'. x }-'i) s!. =. ; å 1\'1cg 3'=. "I.'"- I I'.' ' fígtlfgzågêelí l i RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Att. Torun Bakken Deres

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015 og 26.04.2017. 1 Navn

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Vi viser til søknad mottatt , og kan etter vedtak i Innovasjon Norge gi følgende tilbud til: Utviklingstilskudd RDA

Vi viser til søknad mottatt , og kan etter vedtak i Innovasjon Norge gi følgende tilbud til: Utviklingstilskudd RDA INorge Innovasjon 3 L: Md2J BALSFJORDKOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Att. Lill-Karin Nyland Deres ref.: Vår ref.: Oslo, 26.05.2016 RIROG- 2016/108424 TILBUDOM TILSKUDD Vi viser til søknad mottatt

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune Vedtatt i årsmøte 06.03.2006. Endret i årsmøte 14.02.2011. 1 Bakgrunn, formål og prinsipper Når privat vei blir brukt som felles adkomst

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Kvinnherad kommune. il JULI2012. lai&f) U off. Kopi EMJES- 2012/ TILSKUDD TIL "DEMENTE PÅ GÅRDSBRUK" Inn på tunet løftet 2012

Kvinnherad kommune. il JULI2012. lai&f) U off. Kopi EMJES- 2012/ TILSKUDD TIL DEMENTE PÅ GÅRDSBRUK Inn på tunet løftet 2012 I innovasjon r1orge y KVINNHERAD KOMMUNE RÅDHUSET 5470 ROSENDAL Kvinnherad kommune il JULI2012 lai&f) Saksnr Saksb &: Deres ref. K. Thauland U off Kopi Vår ref. EMJES- 2012/103780 Oslo, 09.07.2012 TILSKUDD

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Knut Sømme

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent)

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 16.02.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roger Markussen

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

VENGSØY HAVN, 96/18 - FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE GODKJENNING AV TILTAK. I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak:

VENGSØY HAVN, 96/18 - FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE GODKJENNING AV TILTAK. I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende vedtak: Tromsø kommune - næring, kultur og idrett v/øyvind Rasmussen Postboks 6900 9292 TROMSØ Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: Sak: 16/7592 Svein Broks 10.10.2016 Dok: 58759/16-SVEBRO Telefon:77 79

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 23.08.2016 Tid: 10:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INNKALLING. Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 30 November kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 30 November kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 30 November kl. 19:00 I Klubbhuset Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden sammen med innkalling 14 dager før ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning

VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: Tilslutning VEDTEKTER FOR GRUE IDRETTSLAG, FOTBALLGRUPPA ORG.NR: 997526465 1 Tilslutning Fotballgruppa er en undergruppe i Grue Idrettslag, tilsluttet Norges fotballforbund gjennom Indre Østland Fotballkrets. 2 Formål

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.:oslo, WESTY /104967

Deres ref.: Vår ref.:oslo, WESTY /104967 I Innovasjon 0 V Norge 2 tvlai2016 CATINDIGO AS / Leirstrandve /n996 9106 STR MSBUKTA Att. Oyé Aigner Haukenes Deres ref.: Vår ref.:oslo, 28.04.2016 WESTY - 2016/104967 TILBUD OM TILSKUDD TIL BEDRIFTSUTVIKLING

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak: Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. Foretakets

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR 1 Navn og adresse Foreningens navn er Foreningen Frisørfagets Opplæringskontor, med kortformen FO. 2 Formål og virkemidler FO er et samarbeidsorgan

Detaljer

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening).

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening). VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOGENFELTET VEL Som vedtatt på stiftelsesmøte 21. januar 2015 1 Navn og foretaksform (1) Foreningens navn er Skogenfeltet vel. (2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer