TELEFON BANKSJEF 2.602

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFON 2601 - BANKSJEF 2.602"

Transkript

1 P Li TELEFON BANKSJEF TELEGR.ADR.: KYSTBANK HS/ANHonningsvåg, Herr Nils J. Turi, Karasjok. Ad lån kr til Gull raverleiren. Vi har fått obligasjonen i retur fra sorenskriveren i tinglyst stand. Det viser seg imidlertid at vi bare har fått tinglyst pant i st.fp. nr. 621 under matr. nr. 4 i Karasjok, men ikke i st.fp. nr. 5 under matr. nr. 2 i Karasjok. Da vi har forstått det slik at De skal pantsette begge eiendommene, tillater vi oss å oversende obligasjonen for underskrift av Dem og fruen om at pantsettelsen også skal omfatte sistnevnte eiendom. Vi ber Dem sende obligasjonen i retur til oss så snart som mulig. pr. pr ed hilsen Vedlegg. Rek.

2 t EALKESMANNEN7iDN A UTBYGGINGSAVDELINGEN - VDS o:stahasat DTEKT Herr Nils Turi, Karasjok. Herr Klemet Johnsen, Karasjok. OFMES REF VADSØ O J.nr. 2436/67. EN/EKR. I. Storfoesen Turistleir v/ Nils Turi og Klemet Johnsen. Garant1 for 50 R av lin opprinnelig kr ,-. Søknad om avdragsutsettelse. 2. Forlengelse av jordbruksvespen Beskenjargga Gorva til Raite..1/. Til Deres orientering oversendes vedlagt Rinnmark fylkes arbeideog tiltaksnemnds vedtak 1 møte den 19. de. vedrørende ovenfornevnte saker sast Utbyggingsavdslingens Innstilling vedrørende vel til Raite. 641øen 7?- EtrikNoodtsew

3

4 TILLATELSE TIL GULLSØKING, ::,. I henhold til lov om rett til å utvinne gull m.m. av 17. juni 1869 og kg1. res. av 29. mars 1940 meddeler Industridepartementet hermed herr Nils Turi Karas'ok, tillatelse til å søke etter alluvialt gull p statens grunn i Karasjok herred i Finnmark fylke. Tillatelsen gjelder til utgangen av Tillatelsen omfatter rett til å undersøke alluviale avleiringer, utta prøver, og til å foreta prøvevasking med håndtrau. Unntatt fra retten til søking er: Arealer som staten til enhver tid ikke har disposisjon over. Arealer som staten til enhver tid måtte unnta fra søking. Herr Nils Turi er ansvarlig for den skade som måtte bli forvol t gjennom søkingen. I tilfelle vilkårene for tillatelsen overtres, bortfaller tillatelsen. For tillatelsen betales et gebyr stort kr. 100,- til statskassen. % Ir 4"..5:: b.'..( V.?:. '... :,i,,.... -:#...,,,. m -1ir -... u ln - t.../.,.. \ :../..., i 0 s 1 o, 27. april 1971 INDUSTRIDEPARTEMENTET Etter fullmakt Hans Im. Ross /

5 Jnr. 167/71 F. 13. BERGMESTEREN I FINNMARK BERGDISTRIKT Alta. den 26/ Herr Nils J. Turil KARASJOK. om gullvaskertil- lv skin - Karas ok. Jeg mottok din sdknadav 19/3-71 latelse i Karasjok. Din sdknad er for komplisert i forhold til det lovverk som gjelder for gullvasking i dag. Jeg vil rå deg til å skrive en enkel sdknad som kun inneholder sdknad om tillatelse til å lete etter gull 1 Karasjok kommune. Hvor du vil söke etter eull, oe hvem du vil ha til hjelp for 4 finne dette gullet, er ikke vår sak Når det gjelder oppbygging av en turistleir som nevnt 1 sdknaden er det riktig at denne behandles som en spesialsak uten hensyn til gullet, og at utmål til en sllk innvilges av Jordsalgskontoret. Albert Vasshaug

6 FINNMARK JORDSALGSKONTOR jahr. 1624/72 na/ VADS0 lb Tddoe ::err 4. Sol:s 9751 LaliASJOL Deres ald. - tv av 28/5-1/2. Du1ivasi:ia Dores brev sar vort ::oreica:s Ders_estarea_ i -23"..ass::ario ber:oistri±s zo: lnr ovart soa vei asto 2o tosta kdrev av ' viser. L.S.Ser dette sks1 De allerede ha i ea tillatelse. sol_.acod fra::all av cyriit eveaialeit rettes 'L;i1 ±erestere: i fbrbilidelae i..e sa*a?..5 S'otaLvel.so estev Aroy_sen

7 K JORDSALGSKONTOR "-r:iri76/72 Wira 9800 VADSØ Toldon april Beruesteren Me.å. Selciad:.r.p;trere Vej.'- ve:.:.ret4 Dex. her. Earas.iok J ("; -t-s.

8 DET KONGELIGE INDUSTRIDEPARTEMENT KONTOR AKERSGT 42 TLF II RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF POSTADRESSE POSTBOKS 6014 DER. OSLO I r Nils J. Turi 9730 KARASJOK Deres rmvår ref (bes OPOgrd ved sver) ID 1136/80 S RB/AGL DMo TILLATELSE TIL GULLSØKING Vedlagt oversender man tillatelse til søking etter alluvialt gull i Karasjok herred, Finnmark fylke. Tillatelsen er først gyldig etter at De har innbetalt et gebyr på n. kr. 100,- til bergmesteren i Troms og Finnmark distrikt, Postboks 115, 9501 Alta. De må kunne fremvise kvittering for denne innbetaling sammen med tillatelsen som ellers har gyldighet frem til 31. desember Man vil spesielt gjøre oppmerksom på at tillatelsen ikke omfatter Øvre Anarjokka nasjonalpart. Etter fullmakt % Hans Im. Ross Gjenpart: Bergmesteren i Troms og Finnmark distrikt

9

10

11 BERGMESTEREN I TROMS OG FINNMARK DISTRIKT Postgiro Bankgiro Telefon (084) Adresse: Postboks 115 Nils J. Turi, 9730 KARASJOK Deres ret: Vårret: Jnr. 307/84 FB 9501 Alta, GULLSØKERTILLATELSE Vedlagt sendes tillatelse til søking etter alluvialt gull i Karasjok kommune, Finnmark fylke. Man vil spesielt gjøre oppmerksom på at tillatelsen ikke omfatter øvre Anarjokka nasjonalpark. Tillatelsen har gyldighet frem til 31. desember Troms og Finnmr1c Bergmesterembete Knut R. Eriksen bergmester

12 Tvist på krav om erstatning avgjøres ved skjønn. Skjønnets avgjørelse er tvangsgrunnlag på samme måte som en dom. I tilfelle vilkårene for tillatelsen overtres bortfaller tillatelsen. TROMS OG FINNMARK BERGMESTEREMBETE Knut R. Eriksen bergmester

13 TILLATELSE TIL GULLSØKING I henhold til lov av 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk Ç 1, jfr. for keiftene av 8. februar 1974, meddeler Industridepartem.niet hermed Nils J. Turi, Karasjok tillatelse til å søke etter alluvialt gull på statens Erunn i Karasjok kommune i Finnnark fylke, dog med unntak av Øvre Anarjokka nasjonalpark. Nasjonalparken har disse grenser: Fra riksgrensen i Anarjokka der elva Easevuocco faller ut, følcer grensen denne elv ca. 1,5 km nordvestover. Lerfra går grensen i nordlig retning til høyde 342 (gradteieskart Iskuras), videre vest-rnordves til Golnak (høyde 534) og videre 1 vestlig retning til sammenløpet Stierkkojokka-Grozzejokka. Derfra følger grensen Grozzejokka sør-sørvestover ca. 12 km (1 luftlinje) til Røselvas utløp og følger så Røselva ca. 6.5 km vest-sørvestover. Grensen går videre i sørlig retning til høyde 444, derfra rett vest til vatn sør for vatn 370. Videre vestover langs bekk og over vatn 366 til Eavtajokka. Fra Eavtajokka går grensen videre vest-nordvestover høyde 466 og til høyde 458. Derfra vest-sørvest til sør-østre hjørne av sj. 376, videre til Pigerfjell 465 og derfra rett vest til møte med Njullusjokka. Njullusjokkas løp følges til r4.ksgrensen som følges tilbake til utgangspunktet. Tillatelsen gjelder til 31. desember Tillatelsen omfatter rett til å undersøke alluviale avleiringer, utta prøver og til å foreta prøvevaskinger. Unntatt for retten til søking er: Arealer som staten til enhver tid ikke har fri disposisjonsret'i over. 2. Arealer som departementet til enhver tid måtte unnta for søking. Søkeren skal gå fram med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn strengt nødvendig og slik at naturen ikke blir unødig skjemmet. Hvis eieren eller brukeren krever det, plikter søkeren å stille sikkerhet for den skade som kan oppstå. Oppstår det uenighet om sikkerhet kan kreves, eller om sikkerhetens størrelse eller art, avgjøres tvisten ved skjønn. Før tvisten er avgjort, må arbeid som kan føre til skade for grunneieren eller brukeren av grunn, bygninger og andre innretninger eller anlegg ikke settes i gang eller fortsettes uten samtykke av skjønnet. Søkeren er, uten hensyn til om det er noe å legge ham last, pliktig til å erstatte den skade på grunn, byeninger og andre innretninger eller anlegg som søkingen fører med seg for eieren og brukeren av grunnen.

14 .KARASJOK SKOLESTYRE y KARASJOK /A0 Storfossen Turistleir, v/herr Nils Turi, Karasjok. STORPOSSEN TURISTLEIR VED KARASJOKKA. ANMODNING OM VEI FRAM TIL RAITI. Deres brev av 18. april d.å. På grunnlag av Deres brev innkalte fung. formann til møte i Arbeids og tiltaksnemda den 31. mai 1967 kl hvor denne sak ble behandlet. Medlammeneav nemda var gjort kjent med saksinnholdet ved innkallingsdokument av 29. mai. Dette stensilskriv vedlegges in duplo. Vedtak ble fattet slik vedlagte særutskrift viser. Saken er av Arbeids og tiltaksnemda oversendt kommunestyret. Samtidig har vi sendt kopi av saksutredning og vedtak til de institusjoner som er oppgitt i Deres brev av KARASJOK SKOLEKONTOR, den 1. juni Med h' Vedlegg. Arvid Olsen. Gjenpart: Klemet W. Johnsen, Karasjok.

15 UTSKRIFT møtebok for Arbeids- og tiltaksnemda i Karasjok. av Av nemdas 5 medlemmer møtte : fung. formann Arvid Olsen, Petter redrejord og Arvid Elvevold, Oscar NEess hadde meldt forfall så sent at ny varamann ikke lot seg innkalle. Klemet Fagerheim møtte ikke, og uten å ha meldt forfall. På forespørsel ble opplyst at han hadde dratt hjemmefra om morgenen. Sak 1/67: STORPOSSEN TURISTLEIR VED KARASJOKKA. Vedtak: ANMODNING OM VEI FRAU TIL RAITI. "Storfossen Turistleir" v/nils Turi og Klemet /. Johnaen har bedt Arbeids- og tiltaksnemda om en uttalelse vedrørende en plan om vei fram til Raiti i Karasjokdalen. Veien er tenkt som en fortsettelse av jordbruksveien til Gorva, og forlengelsen er oppgitt til 11 km. Arbeids- og tiltaksnemda har i møte den 31. mai 1967 drøftet eaken, og vil uttale følgende: Turistnæringen er i Karasjok ikke viet den oppmerksomhet som mulighetene skulle tilsi. Privai.personer som alene eller sammen ra (1 andre prøver å utnytte mulighetene vil vare sterkt hemmet når det blir tale om store investeringer for å tilfredsstille de krav som stilles til næringen i dag. Gullgraving i Karasjokka ser ut til å være et attraktivt tilbud som har vakt fortjent oppsikt - også i utlandet. Selv om tiltaket har ulemper ved vanskelig transport på grunn av varierende vannstand i elva, er tiltaksnemda likevel av den oppfatning at nettopp dette - sammen med dalførets jomfruelige og vakre natur- gjør de gamle gullfelter ettertraktet av turistene. Tiltaksnemda er av den oppfatning at det er nødvendig å forlenge den prosjekterte jordbruksvec fra Gorva fram til Gæidnojågaå (Gæidnojokka). Nemda. mener at det både til jordbruket og i ganske særlig grad til skogbruket i dette området knytter seg så sterke næringsøkenomiske intereseer at det nødvendige grunnlag for en vei er til stede. I tillegg kommer så turistnæringen som har foranlediget Arbeids- og tiltakenemda til å ta saken opp. Nemda er imidlertid kjent med at Statens Skogor for tiden er så sterkt engasjert i andre veiprosjekter i kommunen at det ikke kan anses realistisk å regne med at skogforvaltningen alene vil kunne bygge denne veien i løpet av de nærmeste år.

16 Side 2 6. Arbeids- og tiltaksnemd anbefaler overfor kommunestyret at det allerede i 1967 blir foretatt en grundig befaring av strekningen Gorva Gmidnojågag med tanke på hurtig igangsetting av denne parsellen så snart don bevilgningsmessige side ved saken er løst. Samstemillig. Møtet slutt: Petter Nedrejord Arvid Elvevold Arvid Olsen. Rett utskrift bekreftes: KARASJOK SKOLEKONTOR, 1, juni 1967.,IPP7 sen.

17 NOTAT. Forlen else av 'ordbruksve en Besken'a a - til Raite. Herrene Nils Turi og Klemet Johnsen startet i 1955 en gullgraverleir ved Storfossen ved riarasjokka. I en henvendelse til den kommunale arbeids- og tiltaksnemnd den 18. april d. å. tar Turi og Johnsen opp problemet med transport frem til leiren og peker på behovet for vei helt frem til Raite. Transporten frem til leiren foregår I dag med bil fra Karasjok til Beskenjargga og i elvebåt herfra til Storfossen leir - en båttur på ca 22 km. På strekningen Beskenjargga til Raite - en strekning på ca 16 km - må det passeres flere vanskelige stryk, som spesielt ved lav vannstand skaper store problemer. Fra Raite o, frem til leiren regner en ikke med noen problemer for elveb.lten. Det er i dag bestemt at jordbruksveg skal bygges fra Beskenjargga frem til Gorva. I følge Turi og Johnsen består de resterende 11 km frem til Raite av forholdsvis lett terreng med flate moer. Turi og Johnsen peker på den reklame- og turistmessige betydning gullgraverleiren har for kommunen. En videreføring av veien frem til Raite vil lette fremkomsten og skape grunnlag for en øket turistmessig utnytting av området. De peker også på den betydning en vei frem til Raite vil klume få for næringene skogbruk, jordbruk og reindrift. Skogforvalter Lars Uberg uttaler i brev av 22. mai d, å. at en eventuell vei fra Gorva til Raite vil gå gjennom ganske god furuskog de første 5 km, mens det lenger opp er mindre drivverdig skog. En vei vil imidlertid øke utstrekningen av det drivverdige område ganske vesentlig. Skogforvalter Uberg uttaler videre at en fra skogforvaltningens side er interessert i veiprosjektet forutsatt at den planlagte jordbruksvel frem til Gorva blir bygget slik at den egner seg for tømmertransport. En viss økonornisk støtte kan påregnes. Arbeids- og tiltaksnemnda i Karasjok uttaler i et møte den 31. mai at den antar at nettopp den noe vanskelige adkomst til gullgraverleiren - sammen med den vakre natur - gjør gullfeltene ettertraktet av turistene. Nemnda mener imidlertid at veien bør føres frem til Gæidnojokka (dvs. ca 7 km kortere enn til Raite). Nemndas hovedbegrunnelse for fremføring av veien synes i første rekke å være den betydning en slik vei vil få for jordbruket og spesielt skogbruket i området, mens turistnæringen kommer i annen rekke. Nemnda anbefaler overfor kommunen å foreta den nødvendige befaring av strekningen Gorva - Gæidnojokka med tanke på igangsetting så snart den finansielle side er løst.

18 Karasjok Flyttsamelag uttaler i trev av 13. juni: "Benne vei vil være av betydning for reindriften. Den vil skaffe lettere ad...omst til visterbeitene, og den vil også ha stor betydning for varetransport til og fra vinterbostede r, transport av slakterein og transport av flyttegods hast og vår. Framføring itv velea til Raiti vil Lidra til å rasjonalisere reindriften, lette arbeidsvilkårene for dens utøvere og dermed heve levestandarden for denne befolkningsgruppe. Det vil også være av betydning om veien blir forlenget fra Raiti og videre oppover Krasjokdalen" Fylkeslandbrukssjef A. Bartholdsen opplyser i brev av 19. juni d. å. at den planlagte jordbruksvei fra Beskenjargga til Gorva (ca 5 km) er kostnadsberegnet til kr , - og at veien sannsynligvis kan påbegynnes i år. Ovenfor Gorva ligger det to gårdsbruk, det ene ca 3 km fra Gorva og det andre 2 km lenger oppe. Landbrukssjefen anser det onskelig med vei frem til disse bruk. Planlegging av denne vei vil ikke bli tatt opp for finansiering og bygging av vei til Gorva er klarlagt. Det peker på at mange jordbruksveler vil ha bedre prioritet, og at man derfor må regne med nokså mange år for det kan bli aktuelt med en jordbruksvei. Landbrukssjefen antar at eventuell vei frem til Raitbmå bygges for midler til fremme av turistnæringen, eventuelt gullgraving. Turistsjef Agnar Romberg-Berentsen uttaler i sakens anledning bl. a. folgende: "Med den interesse gullgraverleiren etter hvert har fått, er det et stort minus å måtte begrense sesongen til den tiden vannstanden i elven er stor nok-selv en del av denne tiden påfores elvebåt-eierne tapt fortjeneste ved å måtte begrense passasjerantallet i båtene, og jeg kan godt forstå at dette sokes lost. Det er imidlertid klart at elvebåt-turen er en dal av den store attraksjon gullvaskingen er blitt, og jeg vil uttrykke betenkelighet over en utvikling av kommunikasjonene frem til gullvaskefeltet i den grad at attraksjonen taper sin verdi i en sterk kommersialisering. Jeg viser i den anledning til pkt, 3 i Karasjok Arbeids- og tiltaksnemnds vedtak i sak 1/67. Trass i stor Interesse og god omtale i presse, radio og TV verden over, kan det ikke ventes at trafikken frem til gullgraverleiren i nærmeste fremtid blir så stor at dette alene forsvarer investerbger i et såvidt omfattende veianlegg. Dersom en vei skal bygges langs Karasjokka frem til Raitt, må det primære hensyn til slike investeringer være andre enn rent turistmessige. Dog vil jeg Ikke unnlate å bemerke at en i neste omgang sikkert vil kunne nyttiggjøre seg et slikt anlegg også turistnæringen." I en uttalelse fra Karasjok Turistforening av 5. sept. d.å. anbefaler foreningen fremforing av vel til Rait. Foruten den turistmessige betydning pekes det også på veiens betydning for dat ovrige næringsliv. Vest-FInnmalk Interkommunale Tiltaksråd sier i brev til utbyggingsavdelingen bl. a. : "På grunn av de mange interesser som Imytter seg til denne velparsell, vil VIT for sitt vedkommende anmode utbyggingsavdelingen om nne å vurdere saken for om mulig å komma fram til et positivt resultat."

19 UTBYGGINGSAVDELINGENS VURDERING. Hovedcrgumentene for fremføring av veien Gorva - Raite synes å være følgende: Effektivisering av tømmerdriften samt øke utstrekningen av området for drivverdig skog, Bedre muligheter for 2 gårdsbruk i området. Gi reindriftsnæringen bedre muligheter for transport. Lette transport av turister frem til gullgraverleiren. Utbyggingsavdelingen er av den oppfatning at en eventuell ve1 frem til Raite må sees sammenheng mpd de øvrige ventkrav i fylket. Gullgraverleiren ved Storfossen må sies å være enestående i sitt slag. Utbyggingsavdelingen er ikke i tvil om at leiren har ført mange turister til Karasjok, og at den vil fåøkt turistmessig betydning etter hvert som stedet blir bedre kjent i inn- og utland. Slik leiren er i dag, med forholdsvis vanskelig adkomst, representerer den noe helt eksklusivt. I likhet med turistsjef Romberg-Berentsen mener utbyggingsavdelingen at elvebåt-turen utgjør en vesentlig del av attraksjonern På lengere sikt tror utbyggingsavdelingen turistnæringen vil tape på en for sterk kommersialisertng. I følge turistsjefen kan en heller ikke i den nærmeste fremtid regne med en trafikk til leiren som alene vil kunne forsvare investering i vei. Karasjok flyttsamelay uttaler at en vei til Raite vil få stor betydning for varetransport til og fra vinterbostedene, transport av slakterein og transport av flyttegods høst og vår Etter de opplsyninger utbyggingsavdelingen har fått fra lappefogd Alstad, synes veiens betydning fo: reindriftsnæringen ber å være noe overdrevet. Alstad mener imidlertid at en vei muligens kan få betydning for transport av levende rein frem til slakteriet Når det gjelder ttansport til de to gårdsbruk ovenfor Gorva, synes det klart at en på jordbrukshold mener at det er mange andre jordbruksveier som har bedre prioritet. Det argument av noen betydning for videre fremføring av vei fra Gorva er etter utbyggingsavdelingens mening hensynet til skogdriften. Etter skogforvalterens uttalelse vil en vei videre fra Gorva ha en klar økonomisk betydnirig for skogbruket i distriktet. Sko lorvaltningen er da også den eneste instans som i første omgang er villig til å yte finansiell støtte til prosjektet. Det foreligger ingen beregninger over kostnadene ved fremføring av vei til Raite. Veien fra Beskenjargga til Gorva er kostnadsberegnet til kr , - (4,7 km). Forutsatt samme meterpris på veien til Raite, vil strekninyen Gorva - Raite koste ca kr , - Selv med halve meterprisen vil det her dreie seg om betydeltge beløp. En eventuell fremføring av veien må derfor skje etter nøye vurdering av den betydning veien vil få.

20 Utbyggingsavdelingen finner det ønskelig med en viderefpring av veien fra Gorva. Uled de mange veikrav en har i fylket i dag, kan en imidlertid ikke anbefale en forsert utbygging av denne vei med ordinære midler. eiulighetene for spesielle bevilgninger til I. eks. turistutbygging synes ikke å være til stede. Eventuelle ekstraordinære beviigninger måtte komme fra skogbrukshold. Utbyggingsavdelingen finner det imidlertid lite sannsynlig at skogmyndighetene alene vil kunne finansiere prosjektet. Utbyggingsavdelingen vil peke på at den planlagte vei til Gorva, som sannsynligvis kan påbegynnes i år, vil gjøre elvebåtturene til gullgraverleiren ca 5 km kortere enn i dag. Dette vil tross alt bety en vesentlig forkorting av reisetiden frem til leiren. På bakgrunn av dette vil utbyggingsavdelingen uttale at vei frem til Raile i og for seg er enskelig. Det er imidlertid intet som tyder på at frernføring av veien på det nåværende tidspunkt kan karakteriseres som en forsvarlig investering. Videreføring av veien fra Gorva ber hmtil videre stilleo i bero til veiens betydning rettferdiggjør en bedre prioritert plass blant de øvrige veikrav i fylket. Odd ivielo Johansen utbyggingskonsulent Erik Noodt konsulent

21

22

23 I l Stats Finnmark jordsalgskontor Finnmårkku eananvuovdinkantuvra KOILING 0.1fe I.11:10 Vår dato Vår ref /01 PST (21) Deres dato Deres ref Karasjok kommune, Teknisk etat, 9730 KARASJOK Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen, 9815 VADSØ Finnmark fylkeskommune Fylkeskulturetaten, 9815 VADSO Finnmark fylkeskommune Planavdelingen, 9815 VADSO Sårnediggi/Sametinget, Postboks 103, 9840 VARANGERBOTN Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark, 9730 KARASJOK Saksbehandler: Per Stene lit eiendomskonsulent SØKNAD OM TILLATELSE ETTER JORDSALGSLOVEN J. Vedlagt følger soknad om tillatelse etter jordsalgsloven. Søker til jordsalgskontoret Klemet Turi, Latevuovdi er: 34, 9730 KARASJOK Søknaden gjelder: Punktfeste for tomt til stående hytte (bygd ) ved GåI'Iebaike på statens grunn under gnr. 27/1 i Karasjok kommune. Som det fremgår av saksdokumentene ble hytta oppført i , og da knyttet til uullgravervirksomhet. Fremtidig virksomhet er turismebasert. Forholdet ligger så langt tilbake i tid at det kan komme inn under reglene om eksisterende forhold etter delingslovens 4-1. Før vi gjør noen nærmere vurdering på dette ønsker vi sektormyndighetenes uttalelse. Med hilsen Finnmark jordsalgskontor Svde PaVel ---,, jordsalgssjef _ --tel.,< i /Geir Kopi: Klemet Turi, Latevuovdi 34, 9730 KARASJOK /, 1' Kristiansen kontorsjef i Finnmark Jordsaigskontor Besoksadresse: Stalskog Finnmark Internett. Damsveien I, 9815 VADSO Statens hus - Vadsci H/B Tjenesten, 9509 ALTA wwskstalsk0b-00 Telefon: Edsost: Telefon: Telefaks: no Tetefaks:

24 1- tce KARI ANN NORDSLETfA OG FRANK GUNNAR TURI VUOLLESAINJARGA 9730 KARASJOK Deres ref. Vår ref. Vadsø, BOPET 2007/ TILBUD OM BU-MIDLER, INVESTERINGSTILSKUDD - KNYTTET TIL EIENDOMMEN 2021/27/3/ I KARASIOK Vi viser til Deres søknad mottatt , og kan gi Dem følgende tilbud etter vedtak i Innovasjon Norge : Tilskuddsbeløp Innovasjon Norge bevilger KARI ANN NORDSLETTA OG FRANK GUNNAR TURI et investeringstilskudd på inntil kr kroneretthundreogførtisyvtusen-- Kostnadsramme Prosjektet er satt opp med følgende omfang og kostnadsramme: rhovedposter Omsøkt Godkjerd Restaurering av næringsbygget El anlegg/aggregat Snurredass Vera vedovn/1 gassovn Uforutsette Sum Tilskuddet er begrenset til 60,0 % av godkjente kostnader. Akseptfrist Tilbudet må aksepteres skriftlig innen , ellers faller tilbudet bort. Utbetalingsfrist Krav om sluttutbetaling av tilskuddet må sammen med nødvendig dokumentasjon være Innovasjon Norge i hende innen , da tilbudet ellers bortfaller i den utstrekning det ikke allerede er effektuert. Særyilkår Ingen særvilkår

25 6. Standardvilkår FOr øvrig gjelder Innovasjon Norges standardvilkk for fylkesvise bygdeutviklingsmidler (BU-midler), datert Det er en forutsetning at bedhften deltar i eventuelle spørreundersøkelser i forbindelse med at Innovasjon Norge eller departementene gjennomfører evalueringer, kundeundersøkelser mv. av Innovasjon Norges virksomhet. Slike undersøkelser er viktige i arbeidet med å utvikle et best mulig tjenestetilbud til næringslivet. Sammen med tilbudet vil vedlagte dokumentasjon utgjøre avtalen med Innovasjon Norge, og vi ber Dem derfor lese dette nøye. Arbeidet må ikke igangsettes før finansieringen er ordnet, og det er utarbeidet fullstendige tekniske planer. Vi gjør oppmerksom på at endringer i fremlagte planer eller omdisponering av investeringsobjektene til andre formål enn forutsatt i planene må skriftlig godkjennes av Innovasjon Norge. Omdisponering uten godkjenning er 3 anse som brudd på forutsetningene for bevilgningen. Aksept av tilbudet Dersom De ønsker å benytte vårt tilbud, ber vi Dem om å gi oss beskjed innen angitte frist i pkt. 3 ved å returnere det ekstra eksemplaret av dette brevet (vedlagt), undertegnet i henhold til foretakets signaturbestemmelser. Klage Vi gjør oppmericsom på at vedtaket kan påklages. Klagen sendes til Innovasjon Norge v/dette kontor. Klagefristen er 3 - tre - uker etter mottagelsen av dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør de oppgi datoen for når De mottok brevet. Klagen må inneholde hvilket vedtak De klager over, årsaken til at De klager, den eller de endringer De ønsker, samt eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Har De spørsmål i filknytning til dette brevet, kontakt oss gjerne ved: Med vennlig for Innovasjon hilsen Norge tiv-edel Berg ass. direktør Bodil Pettersen rådgiver Vedlagt oversendes: - standardvilkår for fylkesvise bygdeutviklingsmidler (BU-midler), datert , - et ekstra eksemplar av tilbudsbrevet - utbetalingsanmodning Kopi til: Karasjok kommune, landbruksetaten, Rådhuset, 9730 Karasjok

26 Vi aksepterer ovenstående tilbud om investeringstilskudd, er kjent med Innovasjon Norges standardvilkår for fylkesvise bygdeutviklingsmidler, og godtar disse. Sted/dato: Støttemottakers underskrift: Orgnr./Personnr.: L;æin_ Frew) Underskrift iht. foretakets signatuo bestemmelser, jf. firmaattest, <Wt1 A-N\ RRA/ik Undersknft gjentas rned maskin eller blokkbokstaver TWU Tilbudsbrev med undertegnet aksept returneres: Innovasjon Norge, Postboks 607, 9811 Vadss 3

27 1,421.4n4 41) oslo I. 5.april ziaa A n. 111~YDOM P11112~~ ilornbunge rxa NGl CHIMITYS 01. Soala 2.1 I 3 Herr Nils Johnsen Turi, Rekommandert. Boks 254, Rarasjok. PelSeD LH 0.No Mänsterkrav nr Nökkelholder Vedlagt oversendes beviset for at ovennevnte mansterkrav nu er innrgistrert under monster nr Forfallsdagen for fornyelse av aftsteret er 2. mars Varsel om fornyelsen skal i sin tid bli sendt Dem. Ærbödigst Reg.bevia. _...

28 N. M. nr Ingleveras i 2 Semplarer. La Krav om menstervern. Tit Styret for det industrielle rettsvern Salcoma fdb mea (11.1an ismaal 1/4a or 222~ relis ame. Undertagnede *11:11 Johneen tari, boks 254, 9Sta. Inpg. Zarajok, CY e msfro amobogds- anmoder herved om registrexing av det menster, hverav hermed felger n etter- ~. da efainge non./a~ gjort gjenstand (mastergrez tandyit)* erldas sj faneelar innp kning. vilka indanddl INSdaot yks Menstret ekal tjene som forbilde for: iiakkelholder Vern enakes for 3 år k p mt onntryla Diata SIN4 OS

29 Hermed felger: Ea gjenatand I.n etter gestret ( fl- 21eilmsdeat. lavbestemt avgift for 3 ir med kr. Oslo, 2. mars 66. den farktirj. eln Kin AIS twrf.. -(:- fibigs fultgbntt Om forlengelse av mensterver: gilymor for liden figende, hastwaraehar: Vernets lengate varighet er 15 gr. regnet fra inngheben av trant. ononådd vern kan forlasges for ett eller flere 3-årige Uclarom ad gangen bmt9 utløpet av ovemasinte 15 år. ut4dør for 3_ 3-årlge tidarosn kr , for 4. kr og for 5. kr Avglften betalez forskuddems tor cfet eller de 3-Mlge Udsrom som den yedkommer. Innbetalez den over skranken til Styrens Maserer, m den nde denne lbende Innen den reglementsmessige kontortids utløp (k.i. 14. pi bedager andre dager fre belllgdager kl. 13) den første dag av det Udarm for hvfflcst den svares. Den regnes ogds som lankommet 1 rett Cld nar den 1 betalt brev eller 1 telegraf- eller postanvisning er Innlevert til en tonenriks postanstal/ /21 formndelee tli Elbret, eller ved banenriks nortgirokontor (Peabcbo 17010) bskføkt fer utbetaling CII Styret den tmente dag Innen kl 54. Mot et tillegg av ks er det dog anlednind til etterbetale-evelems.an-viesaenanpata_sotter 1 løpet av 6 mdr. Pinnes ikke tdrvarende tall I vedkommende måned, regnea månedens shge dag som frbstens utlelpsterredn. Paller slste fristdag pl en dag da kontoret reglementsmessig er lukket. forlenges den Innt11 førstkommende dag da kontoret Herved attesterer Styret for det industrielle rettsvern, at krav likelydende med ovensthnde er inngitt den 2. mars kl. 13 og at menstret er Unafert i registret under nummer Oslo, den 9 6. r e k t ø r Urt vuo iht pa.«, u.venttykn. ( (if_ztzei ttec/

30 LOVER CG REGLEMENT FOR DALABODI GOOVLO 5 1. Foreningens navn er Dalabogi guovlu. S 2. Hovedmilet er å - øke verdien av stedet som frilufts- og feriested. - øke trivsel og samhold fox medlemmene og skape tilherighet. - arbelde aktivt fox å øke mulighetene til jakt, f1ske og berplukking foz alle. arbeide aktivt mot forsepling, foruxensning og overfozbruk av naturen Medlemeskap i Dalabogi guovlu er åpent for alle med tilhezighet 2alabohki og omegn. Redlemskap oppnis ved b betale kontingent. Redlemskap opphører ved skriftlig utmelding med en måneds vareel, ellex ved ikke å betale åzlig kontingent Nedlemskontingent fastsettes av åzsmøtet, og betales rz:skaddsvis for ett år. rz: nyat medlem betales full kontingent for det året vedkommende s: :;2tatt. Ver cochel av medlemekan refunderes ikke betalt konringent. Las5hsSIM:"Medlemskepkanogribetaksiformav farzitkerdomm4" eaganisasjonsform. " cuovlu er en frivillig forening med felgende.--yzrzr-betsfordeling. iremere nad2.eosnote som avholdes tre ganger i åtet. Scylec reatiende av leder, sekzeter. kassezer, to styremedlemmer zr -a:aredlemeer. eataidegnsrpe sor utreder og behandler sakel som styret skal ta alla aaaar fra arbesdearuppa og fra styret skal frar fra redeeasmete som referateak ellez avstemming. ;a k5n bestå av redlemmer eller det kan tas med et

31 side Azsmøtet et foreningens høyeste myndighet. Axsmetet avholdes en gang i året mellom jul og nyttår. saket som skal behandles på årsmøtet, må være sktiftlig og styret ihende senest tre ukex før årsmøtet avholdes. Alle medlemmer har tale og stemmerett. Stemmerett kan ikke overdres. saket avgjøres med alminnelig flertall. Fullstendig saksliste skal sendes vedlagt innkallingen. eaxe medlemmet et valgbare til styret. Arsmetet skal S 7. GOdkjenne de fremmøtte representanter. Gedkjenne innkalling og saksliste.. velge moteleder, settysekreter. szen.trj representanter til å underskrive protokollen. Behandle årsberetning. 2: hiekaprle"'" - Fastmatte medlemskontingent. Vedta budejett. Valg av styre. Valg av to medlemmer til valgkomite. Ekstraordinart åtsmøte 5 8. Det avholdes ekstraordinert årsmøte når; Ettex vedtak av ordinazt årsmøte Etter vedtak av styret Minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Det kunngjøres på same måte som ordinart årsmøte, og innkalles med minst to ukers varsel. Ekstraordinart årsmøte kan kun behandle de saker som er oppført i innkallelsen. Forøvrig gjelder de reglene som ved ordinart årsmøte. S 9. Lovendringer kan kun foretas pa årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte Oppløsning av foreninger. kreves 3:4 flerta:1 medlemmer. Elesiutnn;er.. treffer. I.7sr:rs Ved eventuel' --:-:--"- med tcrez.lr..7.etz. r±±-

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer